GÖLGE EKONOMİ VE İKTİSAT POLiTiKASI* Bruno S.Frey Çeviren: Aykut Kibritçioğlu** I. Gölge Ekonomiyle İlgili Karşıt Görüşler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖLGE EKONOMİ VE İKTİSAT POLiTiKASI* Bruno S.Frey Çeviren: Aykut Kibritçioğlu** I. Gölge Ekonomiyle İlgili Karşıt Görüşler."
  • Oz Oz
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım Cilt: 5, Sayı: 13, 1994 GÖLGE EKONOMİ VE İKTİSAT POLiTiKASI* I. Gölge Ekonomiyle İlgili Karşıt Görüşler Bruno S.Frey Çeviren: Aykut Kibritçioğlu** Vergi kaçakçılığı (Steuerhinterziehung) ve kara-iş (Schwarzarbeit) biçimindeki gölge ekonomi, iktisat politikasının en çok tartışılan konularındandır. Kötümserler, gölge ekonomi yüzünden vergi (ödeme) ahlaki zarar göreceği ve azalan vergi gelirleri devletin iflasına yol açacağı için, ı;nevcut ekonominin- ve toplumun çökmesinden korkmaktadırlar. Iyimserlerse, gölge ekonon1ide yeni bir insancıl (almaşık) işletmecilik olasılığı görınektedir. Diğer bazıları da, gölge ekonomiye kaçışı, çok yüksek bir vergi yüküne ve devletin yasak ve yasaları aracılığıyla çok yoğun n1üdahalesine-hin1ayesine karşı haklı bir tepki olarak göımektedir. Bu bakış açısına göre, gölge ekonomi, piyasa güçlerinin bastırılamayacağının bir ifadesidir. B u yazının II. bölümünde, gölge ekonominin farklı sanayi ülkelerindeki önen1ine işaret edilecektir. Bundan doğan sorunların, (geleneksel) iktisat politikası kuramı açısından çözümlenmesi, anahatlarıyla Bölüın Ili'te yapılacaktır. Fakat bu yaklaşım, pek hoşnut edici değildir; bu nedenle, Bölüm IV'te, demokratik bir iktisat politikası kuramı açısından, bir çözün1len1e geliştirilecektir. Sonuç Bölümü V'te, bazı çıkarsamalar yapılacaktır. II. Gölge Ekonominin Büyüklüğü Ve Önemi 1. Farklı Sonuçlar Gölge ekanonlinin sanayileşn1iş ülkelerdeki büyüklüğü hakkında birbirinden oldukça farklı tahn1inler vardır: ı Bazı bilim adamları gölge ekonomiyi nisbeten (daha) küçük bulurken (örn. Norveç için, resmi olarak * Zürih Üniversitesi'nden Bruno S. Frey'in bu çalışması, 1983 yılında, Schattenwirtschaft und Wirtschaftspolitik başlığıyla Viyana'daki Institute for Advanccd Studies tarafından araştırma mporları serisinde (Rcsearch Mcmorandum No.l81) yayınlanmıştır. ** Yar.Doç.Dr., Ankam Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü.. 1 Bu konuda bak. Tanzi (deri.) (1982)'deki değişik çalışmalara. Tahmin yaklaşımları ve sonuçlarla ilgili bir tarama Frcy ilc Pommerehnc (1982)'dc bulunabilir.

2 ;~2 ölçüln1i.iş sosyal hasılanın yaklaşık olarak yalnızca %2.5'i)2, bazı araştırınacılar çok büyük bulmaktadır (bir tahmin, ABD için, resmi olarak ölçüln1üş sosyal hasılanın %30'una ulaşmaktadır)3. Bu farklı sonuçlara neden olarak, öncelikle şu ikisi gösterilebilir: (a) Gölge ekonon1ide çalışanların, kendi etkinliklerini bilinçli olarak gizlen1e güdüleri bulunduğundan, bu ekonominin kapsamını ölçmek olağanüstü zordur. Gölge ekonominin büyüklüğünü anlamanın nasıl olanaklı olabileceğine ilişkin araştırmalar henüz çok yenidir. 4 Tahmin yönten1leıinin daha da iyileştirilmesi yle, farklı yöntemlerin sonuçlarının birbirlerine yaklaşması beklenebilir. (b) Farklılaşan tahn1in sonuçlarının ikinci bir nedeni, farklı gözlem nesnelerinde yatı11aktadır. Esas olarak, dev I etin gölge ekononu yüzünden hangi araçları yitireceği aniaşılmaya çalışılabilir; bu durumda, vergi kaçakçılığının boyutları ölçülür. Ama gayri resmi ekonomik kesimde üretilen gelir veya mal ve hizmetleri tahmin etmek de olanaklıdır; bu durun1da da, gayri resmi sosyal hasılanın büyüklüğü ölçülür. Yapılacak bir betimlen1e, ilgili sorunun ortaya konuluş biçimine bağlı olduğundan~ gölge ekononü için, genel geçerli bir tanım vermek ne olanaklı ne de istenen birşeydir. Resn1i olmayan üretken etkinlikle ilgili ve sık kullanılan bir tanın1lama,s ki ilerde (bu çalışmada) temel olarak alınacaktır, etkinliklerin gölge ekonomiye dahil sayılması bakın1ından şu iki koşulu dikkate almaktadır: 1. [Söz konusu] ekonomik etkinlik, klasikleşmiş sosyal hasıla tanımı anlamında, değer yaratıcıdır (yani mali işlemler, hatta ev işi de hesaba katıln1az); 2. Kapsanan etkinlikler, resmi istatistiklerde bulunn1ayan e tki nliklerdir. 2. Niceliksel Öngörüler Gölge ekonon1i, iki değişik yönden [yaklaşılarak] ölçülebilir. (a) Ardında bıraktığı izler, gölge ekonominin büyükli.iğü hakkında [bize] bilgi verebilir. Böylesine izler; işgücü piyasasında bulunabilmekte 2 Fcigc (1979). 3 lsachscn, Klovland ilc Strom (1982). 4 Cagan (1958)'in erken yaklaşımı çoktan unutulmuştur hile; modern araştırma(lar) Gutmann'ın (1977) makalesince uyarılmıştır. 5 Örn. bak. Macafcc (1980) ve Smith (!981).

3 Ekonomik Yaklaşım 93 (gerçek kazanç payı, resmi olarak gösterilenden daha yüksektir),6 tüketin1 alanında kalmakta (mal ve hizmetler için yapılan harcamalar, resmi olarak elde edilen gelirden daha yüksektir)? veya resmi olarak ölçülen sosyal hasıla gereği beklenenden daha yüksek bir para talebi düzeyinde kendini gösten11ektedir. 8 (b) İkinci yaklaşın1, bir gölge ekonominin oluşmasına ve büyümesine yol açan nedenlerden hareket etmektedir. En önemli etkenler olarak vergilendin11e ve devlet düzenlemeleriyle yaratılan büyük yük (yani devletin yasa ve yasaklannın çok sayıda oluşu) ve bozulan vergi [ öden1e] ahlakı görülebilir. ABD'de, ruh bilimcilerce yürütülen soruşturn1alar,9 uygulamada, gerçi suçluluk duygularının insan davranışını önen1li ölçüde etkilediğini, ama [Amerikan] halk[ın] ın, vergi kaçakçılığı karşısında, hırsızlık gibi diğer yasadışı davranışlar karşısındakine kıyasla daha az suçluluk duyduğunu ortaya koyn1uştur. Gölge ekonomiye geçişteki bu (ve diğer) etkenierin anlamı, her nedene ayrı bir ağırlığın verildiği bir duyarlılık çözüınleınesi yardınuyla kavranabilir. Bu yöntemin belirli bir türü olan "yumuşak modelleştirme", Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki gölge ekonominin zamansal. gelişimini ve OECD ülkelerindeki gölge ekonominin göreli büyüklüğünü niceliksel olarak anlamak amacıyla kullanılmıştır. lo En gelişmiş yaklaşım, Şekil 1 'de gösterildiği gibi, gölge ekonon1inin neden ve izleıinin birleştirilmesiyle doğmaktadır. 6 Bu yaklaşım özellikle İtalya'da kullanılmaktadır~ örn. bak. L.Frey (1978). Alvaı o (1979) ve Contini (1979). 7 Bu tahmin yöntemi sosyal hasıla (örn. O'Higgins (1980) ve Macafee (1980)) veya biı:~ysel hanehalklan düzeyinde (örn. Dilnot ilc Morris (1981)) uygulanır. 8 Ozclliklc bak. Tanzi ( 1980), Klovland (1980), Kirchgassncr ( 1981) ve Langfcldt ( 1982). Fcigc (1979) işlem yöntemiyle biraz daha farklı bir yakl::ışım kull::ınm::ıkt::ıdır. 9 Örn. bak. Graswick ilc Scott (1982). 10 Frcy. Week ilc Pommerchnc (1982) ve Frey ilc Week (1982a).

4 94 Şekill: Gölge Ekonominin Neden ve izleri NEDENLER İZ LER, ,..,. Emek Piyasasındaki Vergilendinnenin Yarattığı Yük~ --tı-.ı ;ı GÖLGE ı~..._ Düzeniemelerin YaraUığı Yük ~ EKONOMİ Y Mal Piyasasındaki Vergi Ahlakı.r-.---.ı... Para Piyasasındaki -, Gölge ekonomi, bilinmeyen veya "gizli" değişkendir. Bununla ilgili olarak, ekonon1etrik bir tahmin yöntemi, "gözlemlenemeyen değişkenler" yöntenli bulunmaktadır. OECD ülkeleri için, çapraz kesit incelemesi üzerine yapılan bir uygulamadan, ll Tablo 1'de gösterilen sonuç türetilebilir. Tablo 1: Gölge Ekonominin Büyüklüğünün Gözlemlenemeyen Değişkenler Yöntemi ile Tahmini (Sosyal Hasılanın Yüzdesi Olarak), 1960 ve Isveç Belçika I talya Hollanda Fransa Norveç Avustuı-ya Almanya ABD Ingiltere I sviçre Japonya Dikkat: lsveç ve Norveç için gölge ekonominin 1978 yılındaki bilyilklilğil baz olarak alınmı~tır. Kaynak: Frey ile Week (1982b). Bu yaklaşın1a göre, gölge ekonomi, bütün ülkelerde (resmi sosyal hasılaya oranla) büyümüştür ve İsveç, Belçika ve İtalya gibi bazı ülkelerde ll Frey ile W ec k ( 1982b ).

5 Ekonomik Yaklaşım 95 İsviçre veya Japonya'dakinden çok daha büyüktür. Avusturya'nın ve Federal Aln1anya Cun1huriyeti'nin aşağı yukarı, orta büyüklük sırasında oldukları görülmektedir. V arsayılan bazın (1978 yılında, sosyal hasılanın İsveç için %13.2'si, Norveç içinse %9.2'si) gerçekçi olduğu kabul edilirse, 1960'da Avusturya'daki gölge ekonominin büyüklüğü, o yılın resmi ekonomisinin %5'inden az tutmuştur. Fakat bu oran, 1978 yılı için neredeyse %9'a yükselmiştir. Bu (ve diğer) tahminler; gölge ekonominin, mevcut büyüklüğü ve genişlen1esi yüzünden, ortaya ciddi iktisat politikası sorunları çıkarttığını gösten11ektedir. III. İktisat Politikası Çözümlemesi Bir iktisat politikası incelemesinde, alışıldığı üzere, iki adımda ilerleniı : (a) Bir gölge ekonominin oluşması ve büyümesinin yarar ve zararları olabildiğince tam kavranır ve değerlendirilir. Değerlendirmede ölçüt olarak bir sosyal gönenç işlevi veya yalnızca etkililik önemsenirse, Pareto optimalitesi kullanılır. Bu çözümlemede, vergilendirilmeyen bir sektörün varlığı yüzünden, bütün ekonomideki dağılımın bozulacağı dikkate alınır: Sunum fiyatları, ceteris paribus, kaçırılan vergiler ölçüsünde düşük olabileceğinden, vergilendirilen resmi ekonomiye oranla gölge ekonomide çok daha fazla kaynak kullanılır. Emek kullanımı için de benzeıi geçerlidir: Kendilerine yük oluşturan devlet hükün1lerine karşı hile yapan firmaların, aynı biçimde bir maliyet avantajı vardır. Gölge ekonon1ideki ekonomik etkinlikterin gizli tutulması zorunluluğu, resmi ekonomide kaçınılan etkililik kayıplarına da yol açar. Tersine, çözümlen1ede, yalnızca bir (resmi) kesimde vergilerin artırılmasının da bir etkililik kaybına yol açacağına ve ilke olarak "birinci iyi" dağılın1 için, (bozucu) vergilerin olmaması gerektiğine dikkat edilmelidir. (b) İkinci adımda, bir gölge ekonominin varlığının yarar ve zararlarıyla iilgili bu tür düşüncelerden (toplumsal yarar-maliyet çözümlemesi), optimal bir politika türetilir ve uygulanması için siyasal danışmanlara tavsiye edilir. Kuşkusuz, iktisat politikası kuran1ının anahatlarla betimlenen bu geleneksel yaklaşımı, özellikle iktisatçıların toplumun diğer özel çıkariara karşı bir dikkat üstünlüğü isteyen gönencini temsil ediyorlarmış gibi tasarlanmalarına yol açtığından, entellektüel bakımdan çekicidir. Bunun sonucu, kamu çıkarının savunucusu olarak iktisatçılar, önerdikleri

6 96 önlen1lerin politikacılarca sahiptirler. gerçekten de izlenmesini bekleme hakkına Oysa gerçekte, iktisatçılar tarafından bu yolla önerilen siyasal önlen1lerin hemen hiç uygulann1adığı gözlemlenir. Bunun başlıca nedeni, siyasal sürecin ihmal ediln1esidir. Ekonomik öğütler, bir boşluğa bırakılır ve bu yüzden, siyasal karar alıcılada hemen her seferinde pek dikkate alınıp izlenn1ez~ Bu, gölge ekonomi ile ilgili toplumsal yarar-maliyet çözümlemesine dayanan öğütler için de geçerlidir. İktisat politikasının uygulamada az etkili olan bu geleneksel yaklaşınunın bir almaşığı vardır. Bu almaşık yaklaşım; iktisadi çözümlen1eyi, bir demokratik iktisat politikası kuramı oluşacak biçimde, varolan siyasal kurun1lar üzerine yayar.12 IV. Demokratik İktisat Politikası Kuramı Görüşü 1. Çıkış Noktası Olarak Politik-Ekonomik Bakımdan Karşılıklı Bağımlılık Gölge ekonomi, etkili bir iktisat politikası türethebilmesi ıçın, ekonon1ik ve politik alanlar ile, davranış belirleyicilerden oluşan bir sisteın bütününün parçası olarak görülebilir. Şekil 2'de, bu bağlan1da ilgili karar alıcıları (hükün1et, kamu yönetimi, bireyler ve gruplar) içeren bu tür bir sistem, oldukça basitleştiıilerek gösterilmiştir. 12 Buchanan (1977) ve Frey (1981).

7 Ekonomik Yaklaşım 97 Şekil 2: Gölge Ekonomiyi İçeren Bir Politik-Ekonomik Sistem NEDENLER ETKİLER Hükümet ve Kamu Yönelimi GÖLGE EKONOMİ Yarar Bireyler ve Ma1iyett--~ve Grupl "Siyasal Sunumcular" "Siyasal lstemciler" Yukarıdaki şekilde, herşeyden önce, tepki ilişkisine dikkat edilmelidir: Hükümet ve kan1u yönetimi, ( denetimlerinde olduğu sürece) vergi oranları ve düzenlen1e gibi araçların kullanımını saptarlar. Gölge ekonomi; toplumdaki, siyasal süreçte "siyasal sunun1cular"ı (hükümet ve kamu yönetimi) kendi çıkarları doğrultusunda etkilen1eye çalışan birey ve grupların yarar ve. maliyetleri üzerinde etkide bulunur. Bu politik-ekonomik süreç, bir devir oluşturur. Açıkça görülmektedir ki, hükümet ve kamu yönetimi, araçların kullanımı konusunda bağımsız olarak karar alamaz; tersine, bunlar politikekonon1ik sistem bütününün içsel birer parçasıdır. 2. İktisat Politikası Çözümlemesinin Sonuçları Karşılıklı bağımlılık içeren politik-ekonomik bir sistem ve tepki ilişkilerinin dinamik süreci, "siyasal sunumcular" ın belirli iktisadi davranışiarına ve belirli bir ekonomik sonuca yol açmaktaydı. Bu durumda, özellikle, belli büyüklükte birer resmi ve gölge ekonomi oluşacaktır. Ekonon1inin resn1i olan ve olmayan kesimlerinin büyüklüklerinin beliren oranı, politik-ekonomik sistem bütününün işleyiş biçiminin bir sonucudur. Böylece, kritik olan, süreçtir; ortaya çıkan ekonomik durum, zorunlu bir sonuçtur. Bu yüzden, iktisat politikası danışmanları (İPD), politik-ekonomik sisten1in nasıl işlediği ve özellikle de, bu sürecin bireylerin tercihlerinin dikkate alınasına yol açıp açmadığıyla ilgilenmelidirler. Böylece, bireysel tercihlerinin boyutlan, ekonomik süreç sayesinde temel ölçüt olmaktadır.

8 98 Çözün1lemede, sonuç-yönlü bir bakıştan süreç-yönlü bir bakışa geçiln1elidir.13 Danışn1anlar iki düzlemde ilerleyebilirler. (a) Caıi politik-ekonon1ik süreçte-yani veri kurallarda-halkın isteklerinin (tercihleıinin) ne ölçüde geçerlilik kazanabildiğini ve ne bakımdan sistematik ve önemli sapmaların doğduğunu araştırabilirler. Daha sonra, bu çözümlerneyi esas alarak, söz konusu sapmaları ortadan kaldınnaak için hangi olanakların doğduğunu düşünebilirler. (b) Danışmanlar, demokratik sürecin uyumlu işlemesini ve bireysel tercihierin "siyasal sunumcular" c_a dikkate alınmasını sağlayan kurallann neler olduğunu çözümleyebilirler. Sonradan da, hangi yeni kuralların daha iyi tercih yapıln1asını sağlayacağı konusunda fikir yürütebilider. Bundan sonra, önce cari politik-ekonomik süreç düzlemi (Bölüm 3) ve ardından da kurallar düzlenu (Bölüm 4) betimlenecektir. 3. Cari Politik-Ekonomik Süreçte İktisat Politikasa 3.1. Etkileme Olanaklan Cari politik-ekonomik süreçte, bütün karar-alıcılar, kendi çıkarlarını gözetir; yalnızca, kendilerine yaran dokunacağına inandıklan davranışlarda bulunurlar. Bu nedenle, danışmanların, iktisat politikası kararlarını etkileme olanakları çok azdır. Bununla birlikte, politik-ekonomik süreç üzerinde sınırlı bir etkide bulunabilirler; çünkü karar alıcılar, tam bilgilendirilmiş değildir ve kendi ereklerine daha kolay ulaşmalarını sağlayacak örgütleri dikkate alırlar. Bu tür örgütler, "siyasal istemciler" e (bireyler ve gruplar) veya "siyasal sunuıncular" a (hükümet ve kamu yönetimi) yönelebilir Siyasal istemcilere Yönelik Bilgi Bireylerin, gölge ekonon1inin yarar ve zararları ile, tercihlerinin dikkate alınışı hakkında elde edebilecekleri bilgiler, çeşitli nedenlerle sistematik olarak ve önemli ölçüde çarpıtılır. Bu çarpıtılmanın en büyük nedeni, gölge ekonomide etkinlikte bulunan birey ve grupların çok düşük derecede örgütlenn1iş olmalarıdır. Bu yüzden, gölge ekonominin yararları etkili olarak hen1en hiç açıklanmaz. Oysa resmi ekonominin istekleri çok daha iyi örgütlenmiştir ve bu nedenle, politik-ekonomik süreçte daha kolay kabul görür. Gölge ekonomide etkinlikte bulunaniann çıkarları, genelde, hiçbir 13 Bu bakış açısı özellikle, karmaşık karşılıklı etkileşimler için gereklidir. Bak. Simon (1978).

9 Ekonomik Yaklaşım 99 sendikaca savunuln1az. Bu etkinlikler çoğunlukla yasadışıdır; sanayileşmiş ülkelerdeki sendikalann önemli bir bölümü, kamusal görevler alanı kapsan1ındadır ve bu nedenle, yasadışı ekonomik etkinlikleri desteklemekten kaçınır. Bununla birlikte, daha önemli olan; bireylerin, vergi ödemeden gördükleri işi [kara işi] çoğunlukla yalnızca part-time olarak yürütmeleri ve bu yüzden, uygun bir sendikaya girmenin onlara pek fazla çekici geln1en1esidir. Varolan sendikalar, haklı olarak, gölge ekonominin büyün1esiyle üye yitirmekten korkarlar. Gölge ekonominin oluşmasına ve giderek büyün1esine karşı etkili. biçimde savaşmak ve verdikleri bilgilerden herşeyden önce gölge ekonon1isinin zarar ve tehlikelerini vurgulamak için her nedene sahiptirler. Benzer nedenlerle, (az sayıda istisnası olmakla birlikte) üreticilerin çıkarlan da gölge ekonomide resmi ekonomidekinden pak fazla örgütlü değildir. Resmi üretici örgütleri, üretimin gölge ekonomiye kayn1asına karşın etkin bir biçimde cephe alır; çünkü resmi ekonomide etkinlikte bulunan ve bu örgütleri finanse eden firn1alar, gölge ekonomiden gelen rekabet nedeniyle, n1aliyet artışlanndan ve böylece de sürüm kaybından korkarlar. Genel olarak denilebilir ki; gölge ekonominin varlığı ve büyümesi yüzünden itibar ve gelir yitireceklerinden, resmi ekononude çalışan ve oradan finanse edilen örgütler gölge ekonomiye karşı mücadele ederler. Buna karşılık belli bir anda gölge ekonomide çalışan veya gelecekte çalışacak olanların çıkarları iktisat politikas~ sürecinde pek ender ve zayıf bir biçimde savunulur; aln1aşık işletmecilil< yapanların az sayıdaki örgütleri, büyüklük ve ınali olanaklar bakın1ından, resmi ekononu savunuculanyla boy ölçüşen1ez. Bu düşünceler göstern1ektedir ki, cari politik-ekonomik sürecin isten1 tarafında gölge ekonon1inin isteklerinin resmi ekonominkilerden çok daha az dile geldiği kabul edilebilir: Gerek bilgi, gerekse sözünü geçirme, resmi ekonon1i lehine gelişmektedir. Politik-ekonomik sürecin bu sistematik çarpıtılışının farkında olan İDP, şu yollarla bir karşı ağırlık yaratmayı deneyebilirler: (a) Halkı, aydınlataı ak; gölge ekonon1inin pek sözü edilmeyen üstünlükleri hakkında (b) Gölge ekonominin çıkarlarının siyasal bakımdan yerine getirilme olanaklarını, ilgili örgütlerin (örn. vatandaş ilk girişimi biçiminde) kuruln1asını desteklen1ek suretiyle aıtırarak. (c) Siyasal partilerin dikkatini, eğer gölge ekonomide çalışanların çıkarlarını korurlarsa, bu alandan yeni üyeler ve seçmen oyları kazanabilecekleri olasılığına çekerek. Bu çıkar koruma olanağı, yalnızca, örn. Yeşiller gibi geleneksel yelpazenin dışındaki partiler için değil, devlet n1üdehaleciliğine kaı şın savaşım veren partiler için de vaı dır.

10 100 Böylece, İPD bilgi ve sözünü geçirme bakımlarından varolan dengesizliği ters yönde etkileyebilmek için, sınırlı da olsa bazı olanaklara sahip gözükmektedir Siyasal Sunumculara Yönelik Bilgiler Hükümetler, ideolojik nedenlerle zorunlu olarak gölge ekonomiye karşı değildir. Soldaki hükümetler belli resmi alan dışındaki bir işletmecilik için daha çok anlayış istiyor olabilirler, ama her hükümet mali nedenlerle gölge ekonon1iye karşı savaşını verecektir; çünkü gölge ekonominin gelişmesi, vergi gelirlerinde bir kayba yol açar. Hükümetler için bu mali etkiler, neredeyse gölge ekonomide çalışanların getiı;eceği olası bir oy kazancıyla da dengelenen1eyecek kadar ağır basar. Bu yüzden, kendi çıkarları için bir hükümetin, elindeki iktisat politikası <?nlemlerini gölge ekonomiyi engellemek amacıyla kullanması beklenebilir. IPD buna karşı hiç bir şey yapamaz.; çünkü hüküınetin kendi çıkarı açıkça bellidir ve hükümet başka önerilerle fikıinden caydırılamaz. Kamu yönetimi [b ürokratlar], gölge ekonomiye, hükümetin olduğundan çok daha şiddetle karşıdır: Devletin denetimini azaltan alan genişler, gayri resmi ekonomide çalışanlar vergi ödemez ve yönetimce uygulanmaları sağlanacak hükümleri hiçe sayarlarsa, kamu yönetin1i, ağır bir nüfuz ve güç kaybına uğrar. Kamu yöneticilerinin, gölge ekonominin oluşn1asını ve büyümesini engelernekte büyük çıkan vardır. İPD, kamu yönetin1inin açıkça tanımlanmış olan bu çıkarlarına karşı çok az şey yapabilir. 1 Çözümleme; İPD'nın, cari politik-ekonon1ik süreçte, hükümetin ve kamu yönetin1inin gölge ekonomiye karşı tutumunu etkileyebilmek için hen1en hiçbir olanağa sahip olmadıklarını ortaya koyn1aktadır. Ama danışmanlar iktisat politikası araçlarının kullanılış biçimini etkileyebilirler. Hükün1et ve kamu yönetimi; eğer öğütleri gölge ekonon1iyle en etkili savaşın1ın nasıl yapılabileceğiyle ilgili ise, iktisat bilimi uzn1anlarını dinleyecektir. Bu noktada, İPD için, etkilenmiş iktisat politikası önlemlerinin olabildiğince bireylerin tercihlerine uygun düşmesini hedefleyebilmek açısından (yine sınırlı) bir olanak doğmaktadır. ilerde göreceğimiz gibi, danışn1anlar, özellikle, ancak, siyasal sunumcularca öngörülen bir araç kullanın1ının, hem politik sunumcuların, hem de bireylerin yararına olduğunu gösterebilirlerse başarılı olurlar. Hükün1et ve kamu yönetimi, gölge ekonomiyle şu n1ücadele etmeyi deneyecektir. üç düzlemde

11 Ekonomik Yaklaşım 101. (1) Gölge ekonomideki bir etkinlik şiddetle cezalandırılır. Bu yaklaşın1 en açık olanıdır ve siyasal sunumcuların öncelikle buna başvurn1aları beklenir. İPD hükümeti ve kamu yönetimini, cezalandırma sırasında doğabilecek sorunlar hakkında aydınlatabilirler. Sunumcuların dikkatini, her şeyden önce, yasadışı iktisat politikası etkinlikleri için (kimi zan1an çıkar gruplarınca istendiği gibi) çok yüksek bir cezanın bunun uuygulann1asını güçleştirdiğine çekebilirler; yüksek cezalar, gerek cezalandırılanlar, gerekse mahkemelerce, gayri meşru olarak görülebilir. Herşeyden önce, çok yüksek bir ceza, korkuyu çok azaltır: Küçücük bir "kara iş" için zaten seı1 biçimde cezalandırılmış olan kişi, daha da çok "kara iş" yapn1an1ak için hiçbir neden görmez; Çünkü ceza [artık] hemen hiç yüksek gelmeyecektir. Gölge ekonomideki bir etkinliğin sert bir biçimde cezalandırılması, yalnızca cezalandınlanın zarar göın1esine neden olmakla kalmaz, siyasal sunumcuların ulaşmak istedikleri hedeflere ulaşılamamasına da yol açar.. (2) Gölge ekonomiye kaymanın çekiciliği, vergilerin -yüksekliği ve devlet hükümlerinin sayısı düşürülerek azaltılır. İPD özellikle, çok yüksek vergi oranları nedeniyle maksimum vergi gelirinin geçilmemesi için etkide bulunabilirler. Yüksek bir vergilendirme; hem siyasal sunun1culara hem de isten1cilere, vergi hasılatının gerilemesi ve bireylerin amaçsızca aşırı yük altına sokulması sebebiyle yalnızca zarar getirir. Hangi vergi oranlarının üstündeyken vergi gelirlerinin azaldığı, diğer şeylerin yanında, ele alınan zaman parçasına bağlıdır. Burada iki dönem ayrımı [yapmak] yararlıdır: Hükün1etin zaman ufku ve bireylerce (artan boş zaman ve gölge ekonomiye geçiş aracılığıyla) belirli bir vergi oranına uyuın sağlanıncaya kadar kullanılan uzun dönem. Böylece bir kısa dönem Laffer eğrileri kümesi ile, uzun dönem Laffer eğrisi ayırımı yapmak da gerekli olmaktadır (bak. Şekil 3).14 ' 14 Bak. Buchanan ilc Lee (1982)

12 102 ' ı ~ ı i 1 1! ' Vergi Gelirleri Uzun vadeli Laffer Eğrisi Lu Kısa vadeli Laffer Eğrisi Lk (O) * tu!\ t* * k * tk Kısa vadeli La ffer Eğrisi Lk ( 1) Vergi Oranı (t) Şekil 3'te, Lk (0), vergi oranı belli bir başlangıç düzeyinden başlayarak kısa dönen1de yükseltildiğinde oluşan Laffer eğrisini temsil etmektedir. Görüleceği gibi, vergi gelirleri her vergi oranında yüksektir; çünkü bireyler henüz tepki göstern1emiştir ve resn1i ekonomide kalmaya devam etmektedir. Maksirnal vergi hasıla tma, tk* oranında ulaşılır. Bireyler yüksek vergi yükü nedeniyle gölge ekonomiye geçineeye dek, kısa dönem Laffer eğrisi aşağıya (örn. Lk (1) kısa dönem eğrisine kadar) kayar ve sonuçta, bireylerin tam uyun1 sağlayabiln1eleri duruınunda ulaşılabilecek olan vergi gelirini veren uzun dönen1 Laffer eğrisine yaklaşır. U zun dönemdeki en yüksek vergi gelirine, tu* gibi bir vergi oranında ulaşılır. Oysa hükümet, (herşeyden önce, seçim tarihi nedeniyle) bu türden uzun bir zaman ufkuna sahip değildir; tersine, vergi gelirlerini kısa dönemli olarak maksimize etmek isteyecektir. Fakat kısa dönen1li Laffer eğrisi Lk (O)'a geçip vergi oranını tk* olarak belirlerse de, vergi gelirleri gölge ekonomiye geçişin bir sonucu olarak hızla düşecektir. Hatta bir süre sonra, vergi gelirleri sıfıra [kadar] gerileyecektir. istikrarlı vergi gelirlerine yalnızca dengeli uzun dönem Laffer eğrisi Lu üzerinde ulaşılır. Eğer hükümet vergi gelirlerini kısa döneınde maksimize etn1ek istiyorsa, bunun yanında, bireylerin uyum tepkilerini de dikkate almalı ve bu nedenle, vergi oranını, kısa dönemli Laffer eğrisi Lk (1 )'in n1aksimum noktasına denk düşen tk** olarak saptamalıdır. Bu vergi oranı gerçi [vergi

13 Ekonomik Yaklaşım 103 gelirini] uzun dönen1de maksin1uma ulaştıran tu* vergi oranından daha yüksektir, an1a kısa dönemde maksimuma ulaştıran tk"' vergi oranından da daha düşüktür. B u model, aşırı derecede basitleştiricidir; örn. hükümetin yalnızca vergi gelirlerini maksimize etmek istediği varsayılmıştır. Az önce gördük ki, maliye, hükümet davranışının arkasındaki yalnızca bir, ama, çok önemli bir güdüdür. Buna rağmen model, İPD'nın, çok yüksek bir vergi oranının hüküınetin kendisine zarar vereceğini hükümete kanıtlarnalanna yardımcı olur. Bunun ötesinde, danışmalar, kamu yönetinlinin dikkatini, daha uzun bir zan1an ufku gereği, hükümetçe arzulanan :vergi oranından daha düşük bir oranı ( tk* 'e yakın bir oranı) istemeleri gerektiğine çekebilirler. Benzer düşünceler nedeniyle, devlet hükümlerinin sayısı, yani düzenlen1e boyutları hakkında öğütler, vem1ek de olanaklıdır. Burada, (veri düzenleme alanındaki) düzenlen1e yoğunluğu (r) ve düzenlenen alanın büyüklüğü (B) ayrımı vardır. Kamu yönetimi, her ikisinden de yarar (U) sağlar; yani U=U(r) iken, du/dr>o ve du/db>o'dır. Düzenlen1e yoğunluğu (vergi oranlannda olduğu gibi) aşırı derecede yükseltilirse, düzenleme alanı B (vergi tabanına benzer biçimde) küçülür; çünkü bireyler, düzenlen1elerin olmadığı gölge ekonomiye kaçarlar. Bu suretle, İPD, siyasal sunun1cuları, düzenleme yoğunluğunu olabildiğince azaltmaları, yoksa kendileıinin zarar göreceği yönünde uyarabilirler. (3) Gölge ekonominin engellemesiyle ilgili üçüncü yaklaşım, resmi ekonoıniden gölge ekonomiye geçiş hazırlığını bununla ilgili suçluluk duygulannı devlet çağrıları aracılığıyla uyandıınıak suretiyle etkilemektedir. Bu yolla, siyasal sunumcular, vergi ahlakını onarmayı denerler. Şimdiye dek, bireylerin tercihlerinin ne yolla etkilenebileceği konusunda çok az bilgi elde edilmiştir. (Her ne kadar uygulamalı iktisat politikasında tekrar tekrar denenn1işse de), genelde, iktisatçılara, etkilenme olanakları az olarak görülınektedir. Hatta psikolojik deneyler de, tam tersi yönde etkilerin doğabileceğini göstermektedir; Vergi ahlakının ayakta tutulması için yapılacak bir çağrı, bozulmasını hızlandırabilir [bile]. Bunu, şu deneysel sonuç doğrulamaktadır:15 Sınavlarda sık sık sahtekarlık yapılan bir sınıfın öğrencileıinden, suçluluk duygulan güçlendirileceği için daha az sahtekarlık yapılacağı beklentisi ile, düıüst olmaları istenmiştir. Ortaya bunun tam tersi bir sonuç çıkn11ştır. Ahlaki çağrı; o ana dek dürüst olan öğrencilerin, sahtekarlık yapn1anın gündemde olduğunu ve sınav ahlakının artık genel kabul görn1ediğini kavrarnalarına yol açmıştır. Bu, o ana dek dürüst olan öğrencilerin de aıtık sahtekaı lık yapmaya başlamalarına neden olmuştur. Her 15 Titlc ilc Ro wc ( 1973)

14 104 ne kadar bu tür laboratuvar deneylerini gerçekliğe aktarırken dikkatli olınak gerektiği öneriliı se de, buradaki durumda, vergi ahlakı hakkındaki çağrılarda da benzer tepkilerin beklenınesi olasılığı az değilidir. İPD siyasal sunun1cuların dikkatini ters yönde etkilerin doğabileceği olasılığına çekebilir ve onları, önceden düşünmeksizin yapılacak bir kullanımdan kaçınılması yönünde uyarabilirler: Vergi ahlakında bir düzelme; uzun vadede yalnızca, eğer (potansiyel) vergi ödeyicileri, ödeyecekleri vergilerle finanse edilecek devlet harcamalarının, kendilerini gerçekten de bir yarar artışı getireceğine iyice inann1ışlarsa doğar. 1, Bu düşüncelerden açıkça ortaya çıkmaktadır ki, İPD, farklı aktörler kendilerinin iyi tanımlann1ış çıkarlarını izled.iği için, cari politik-ekonomik süreç üzerinde ve resmi ekonomi ile gölge ekonon1i arasındaki oran üzerinde yalnızca sınırlı etkilerde bulunabilirler. Buna karşın, danışmanlar, iktisat politikası araçlarının kullanımı hakkında karar-alıcılar için yararlı bilgiler sunabilirler. Eğer hem siyasal sunumcuların hem de siyasal istemcilerin çıkarına olan (örn. vergi gelirlerini azaltan ve bireylere gereksiz yere yük yaratan bir vergi oranı saptamasım engelleyebilmeleri gibi) öneriler sunmayı başarabilirlerse, onların bu hareketi, bireylerin sağladığı yararın artmasına bir katkıda bulunur. 4. Kurallar Koyulması Yoluyla Uygulanacak İktisat Politikası İPD, cari süreçteki (sınırlı) etkileme olanağıyla yetinmek zorunda değildir. Politik-ekonomik sistemin yol açtığı sonuç, cari süreç işlerken geçerli olan kuralların değiştirilmesiyle de etkilenebilir. Yeni kurallar koyuln1ası yoluyla, bireylerin istediği gölge ekonomi/resmi' ekonomi oranına daha uygun düşme olanağı, şu iki alanda doğmaktadır: (a) Siyasal sunun1cular özellikle, vergilerin ve devlet mevzuatının neden olduğu yükün sınırlanmasıyla daha da çok kısıtlanabilirler. Böylece, bireyler için gölge ekonomide çalışmanın çekiciliği azalır; çünkü onlar artık, siyasal sunumculara yaradığı halde kendi tercihlerine uygun düşmeyen bir vergi fazlalığı yükünün altında değildirler. Vergi yükü, vergilerin sosyal hasıla içindeki payı için maksimum bir değer saptanması veya kamusal sektöre kısıtlı (az verimli) bir vergi tabanının ayrılması yoluyla doğrudan doğruya sınırlanabilir. Bununla, siyasal sunumların vergi hasılatını belirlenmiş bir tutarın üstüne çıkartmaları engellenn1iş olur.l6 Zor olan, devlet hükümlerinin bireylere ve fim1alara 16 Bak. Breıman ile Buchanan (1980)

15 Ekonomik Yaklaşım yarattığı yükü kısıtlayucak kuralların tasarlannıasıdır. Devlet yönetiminde (dar anlamda, yani eğitim ve savunma dışında) çalışanların sayısının sınırlanması, yetersiz bir di.izenlemedir; çünkü bununla, hükümlerin sayı ve yoğunluğunun sürekli olarak yükseltilmesi (kural koyucu memurların artan "verimliliği") engellenemez. Düzenlemeler yoluyla, yük, ancak sosyal yenilikller (Innavationen) yardımıyla yeni çözümler bulunursa sınırlanabilir. (b) Siyasal sunumcular; harcama izlencelerinde, bireylerin tercihlerine iyice yanaşmaya zorlanabilirler. Bu başarılırsa, gölge ekonomiye geçişteki önemli bir güdü ortadan kalkmış olur. Ruhbilimcilerin çeşitli çalışmaları,l7 "devletin isteksizliği" nin, eğer bireyler kamusal harcamalarının düzeyinden ve herşeyden önce yapısından hoşnutsa, azalacağını göstermektedir. Bununla ilgili olanaklar, kararların geniş ve yerel bir alana kaydınlmasında yatar. Canlı bir federalizmi n vatandaşa bu büyük yatkınlığının belediyeler düzleminde kalması gerekmez; tersine, belirli sorunlar için kent mahallelerine ve hatta sokaklarına kadar yayılabilir. Devlet harcamalarını bireylerin isteklerine göre biçiınlendirebilnıenin ikinci bir olanağı, referandum ve ilk girişim biçimindeki halk yoklanıaları nın daha çok yapılmasında yatmaktadır. Burada çalışmanın hacmi nedeniyle, bu tür kuralların hangi koşullar altında yürütülebileceği hususu incelenmiyor; buna, ilgili literatürde değinilmiştir. 1 8 Önemli olan; bu düzlemde, İPD'larının, resmi ekonominin gölge ekonomiye oranını bireylerin tercihlerine daha uygun bir biçimde değiştirebilme olanaklarının kesinlikle bulunduğunu göstennekti. V. Son Sözler Niceliksel incelemeler, gölge ekonominin sanayileşmiş ülkelerde de iktisat politikasınca ihmal edilemeyeceğini göstermektedir. Fakat geleneksel iktisat politikası kuramı, siyasal süreç dışlandığı ve toplumsal bakımdan "optimal" olan siyasal öğütler siyasal karar-alıcılar tarafından pek dikkate alınıp uygulamaya konulmadığı için, uygun olmayan bir yaklaşım sunmaktadır. Demokratik iktisat politikası kuramının almaşık bakışı, gerçekçi bir biçimde, politik-ekonomik sürecin sonucunu kabul etmekte ve bu sonuca yol açan yöntemleri etkilemeyi denemektedir. Bilgiler gölge ekonominin aleyhine bir üstünlük taşıdığı ve resmi ekonomideki çıkarlar gölge ekonon1ide aktif veya potansiyel olarak etkinlik gösterenierin çıkarlarından çok daha iyi ve güçlü örgütlenmiş olduğu için, bireylerin tercihlerinin politik-ekonon1ik süreçte sistematik olarak çarpıtılarak dile los 17 Örn. Baak. Spicer ilc Lundstcdl (1976), Scott, Gr asınick ilc Eckcrl (1980) ve Scott ilc Grasınick (1981). 18 Bak. Buchanan (1977) ve Frcy (1981).

KAYIT DIŞI EKONOMİ. Yazan:Yusuf KILDİŞ I-GİRİŞ

KAYIT DIŞI EKONOMİ. Yazan:Yusuf KILDİŞ I-GİRİŞ KAYIT DIŞI EKONOMİ Yazan:Yusuf KILDİŞ I-GİRİŞ Gelişme yolunda olan ülkelerin iktisadi sorunları içerisinde kayıt dışı ekonominin diğerlerine nazaran ayrı bir yeri ve önemi vardır. Kayıt dışı ekonominin

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ: ÖLÇME YÖNTEMLERİ, BOYUTLARI, YARAR VE ZARARLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KAYITDIŞI EKONOMİ: ÖLÇME YÖNTEMLERİ, BOYUTLARI, YARAR VE ZARARLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 21, Temmuz-Aralık 2003, ss. 117-136. KAYITDIŞI EKONOMİ: ÖLÇME YÖNTEMLERİ, BOYUTLARI, YARAR VE ZARARLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) ANKARA - Nisan 2009 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 87 Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR IŞIĞINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR IŞIĞINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR IŞIĞINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Merve ÖNDER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı K. Önder ERGÜN Maliye Uzmanı Ankara-2012

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2603 - ÖİK: 614 KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2812 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim Vergilerinin Artan Ağırlığı

Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim Vergilerinin Artan Ağırlığı B.ÖZDEMİR Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim Vergilerinin Artan Ağırlığı Dr. Biltekin ÖZDEMİR * Özet Türk Vergi Sistemi nin çeşitli yönlerden eksiklikleri olduğu

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır.

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır. GİRİŞ Türkiye de yirmi yılı aşkındır süren enflasyon olgusu Türkiye Ekonomisi üzerinde çok büyük tahribatlara neden olmaktadır. Fiyatlardaki artış olarak tanımlanan enflasyon gelişmekte olan ülkelerin

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Abuzer Pınar 1 ÖZET Mali uyumsuzluk yaşayan ekonomiler için öne çıkarılan en önemli kavramlardan birisi mali disiplindir ve mali disiplini

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ

AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANABİLİM DALI AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ Yüksek Lisans Tezi CEMAL EVCİ ANKARA-2004 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz

Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1231-1244 Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz Global Keynesianism and Global Economic Crisis M. Oğuz ARSLAN 1 ÖZET Hızlanan

Detaylı

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASABE-FİNANSMAN BİLİM DALI FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 77-96. İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Ömer YILMAZ * Alaattin KIZILTAN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme K. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, 2000. ss. 77-96 Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme İbrahim Güran YUMUŞAK * Mahmut BİLEN ** Giriş Keynes, bilinen

Detaylı

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI 1 GİRİŞ Merkez bankası dendiğinde akla ilk olarak, para çıkarma yetkisine sahip bir banka gelmektedir. Merkez bankaları kuruldukları günden itibaren çeşitli değişikliklere uğramış, bu değişiklikler sonucunda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ Bu çalışmada bir ekonominin dışa açılma süreci ile o ülkede enflasyonun seyri arasındaki ilişki,

Detaylı

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ EĞİTİM PROGRAMLARI KAYITLI İSTİHDAM VE KAZANIMLARI EĞİTİMİ (8 SAAT) Eğitimi Veren: Prof.Dr.Birol ELEVLİ 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1 TANIMLAMALAR...

Detaylı

planlarında hedefler ve gerçekleşen değerler olmak üzere karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır.

planlarında hedefler ve gerçekleşen değerler olmak üzere karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır. 1. GİRİŞ Türkiye ekonomisinin en çok tartışılan konularının başında enflasyon, istihdam ve büyüme gelmektedir. Gerçekten bu makro değişkenlerde yaşanan çeşitli sorunlar sadece Türkiye nin değil, gelişme

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE TOPLUMSAL MALİYETİ

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE TOPLUMSAL MALİYETİ Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE TOPLUMSAL MALİYETİ Özcan KARATAY Yüksek Lisans

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİ NİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2005)

KAYIT DIŞI EKONOMİ NİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2005) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAYIT DIŞI EKONOMİ NİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd. Doç. Dr. Süleyman KARAÇOR

Detaylı

Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Çabalar

Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Çabalar Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Çabalar Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir BİLEN Erzincan Üniversitesi, MYO Özet Kayıt dışı ekonomi, devletin bilgisi dışında gerçekleşen ekonomik faaliyetlerdir.

Detaylı