Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(2) Bahar/Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı Selma DÜNDAR a Zürih Üniversitesi Öz Bu araştırma, Türkiye deki yükseköğretim kurumlarında demokratik otoritenin şekillenmesinde, yönetime öğrenci katılımına ilişkin araştırma açığının fark edilmesi üzerine tasarlanmıştır. Literatürde demokratik okul kavramı iki ayrı bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bunlardan ilki alternatif eğitim paradigmasını temel alan demokratik okul/eğitim yaklaşımıdır ki bu yapılanmaya ülkemizde rastlanmamaktadır. İkincisi ise okulda/eğitimde demokrasi yaklaşımıdır. Bu çalışma ile öncelikle yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin yönetime katılımına ilişkin sürecin nasıl işlediği sorusuna cevap aranmış, öğrencilerin karar süreçlerine katılıma ilişkin görüş ve ihtiyaçlarının hangi paradigmaya yaklaştığı analiz edilmiştir. Bu kapsamda eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi nde öğrenimlerine devam etmekte olan öğrencilerden, öğrenci konseyinde görev alan ve bu konseyde yer almayan öğrencilerden oluşan ayrı iki odak grupla çalışılmış, veriler içerik analizi yöntemine tabi tutularak bulgulara ulaşılmıştır. Toplam 3 global tema altında toplanan bulgular, alternatif eğitim ve demokratik okul literatürüyle karşılaştırıldığında öğrenci konseyinde yer alan öğrencilerle konseyde yer almayan öğrencilerin, bazı olgu ve kavramları demokratik eğitim/okul literatüründeki terminolojiyle ele almalarında belirgin farklılıklara rastlanmıştır. Bu sonucun olası anlamları üzerinde bir tartışma yürütülmüş, konunun ulusal öğrenci konseyi düzeyinde çalışılması başta olmak üzere bazı önerilerde bulunulmuştur. Elde edilen bulgular yardımıyla ülkemizde yükseköğretim kurumlarında demokratik otoritenin şekillenmesinde öğrenci katılımı önündeki engeller, yaşanan sorunlar ve öğrencilerden gelen önerilere ilişkin bir veri seti sunmak hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler Demokratik Okul, Yüksek Öğretim, Karar Süreci, Öğrenci Katılımı. Demokrasi idealinin başlangıcı, çoğu kaynakta (Kaltsounis, 1990; Ober, 2003; Singleton, 2004; Soder, 1996) Atina ve Roma yı işaret eder. Fakat DeWiel (2000) ve Woodruff (2005) gibi bazı tarihçiler, Aristo ve Plato dan önce bilinen ilk demokrasi girişimlerine 5. yüzyılda sofistlerin temel politik meselelere çözüm aradığı tartışmalarda rastlandığını belirtirler. Demos (halk) ve kratos (kuvvet, otorite, hükümet) kelimelerinin halk otoritesi/ hükümeti/kuvveti anlamına geldiği söylenebilir. Agora da toplanan Atinalılar burada hükümet ve yönetim işlerini tartışırlardı (Büyükkaragöz, 1990). Önceleri Atina da demos buna hak kazanmış homojen bir kitledir. Bu homojen kitlenin sosyolojideki karşılığı cemaat, sınıf ya da klandır (Doğan, 2001). Atinalılar bu dersi zor yoldan öğrenmiş, sınıf savaşlarının ardından tüm vatandaşların yönetime dahil olabileceği uygulamalar geliştirmişlerdir. Babasından devraldığı Makedon despotizimiyle yaklaşık 200 yıl sonra Antik Yunandaki demokrasiyi sonlandıran Büyük İskender olmuştur (Woodruff, 2005). Aydınlanma dönemiyle yeniden yeşeren demokrasi ideali, rıza yoluyla yönetimle (Rousseau, 2005) yükselişe geçmiş, özde, insanların ortak menfaatlerinin, kesimlerin menfaatlerinin üstünde tutulmasını (Raab, 2003) esas almıştır. Demokrasinin başarısı için eğitilmiş bir kamuoyunun varlığı şart kabul edilir (Lindsay, 1973). Çünkü demokrasi, kendi kendine karar verebilen ve karşılaştığı her problemin çözümüne yönelik eylemsel cesareti kendinde gören bireylerin tutumudur. Bu da eğitimle, eğitim de bununla sağlanır. Diğer bir ifadeyle demokrasinin her kuşakta yeniden doğma- a Dr. Selma DÜNDAR Zürich Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İsviçre. Elektronik posta: uzh.ch Tel:

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ sı gerekir ve eğitim de bu doğumun ebeliğini yapar (Dewey, 1996). Dolayısıyla modern demokrasi, bir inanç ifadesidir. Fakat bu inanç, bir mantığa dayanmaktadır. Bu mantık, sadece bir süreç değil, aynı zamanda demokratik yaşama biçiminin temellerini oluşturan değer ve ilkeleri kapsar. Demokrasinin bu içeriği ve bunun eğitimle genişletilmesi, demokratik okulların temel meselesidir. Bu içerikten dolayı eğitimde belki de demokratik okullardan daha sorunlu bir kavram olmadığını ve bu nedenle bazılarının bunu neredeyse bir oksimoron (oxymoron) olarak nitelendirdiğini ifade eden Apple ve Beane (2011), demokrasiyi uygulamanın gerilim ve çelişkiler içerdiğini vurgularlar. Örneğin demokratik katılım, tarihsel eşitsizliklerin okul yaşamında sürdürülmesi gibi antidemokratik fikirlerin de yolunu açmaktadır. Bu noktada alternatif okul türlerinden birini kasteden demokratik okul ile okulda demokrasi kavramlarının birbirinden farklı içeriklere sahip olduğunu (Dale ve Fielding, 1989; Gatto, 1995; Gutmann, 1999 dan akt., Morhayim, 2008) vurgulamak gerekir. Bologna sürecinde de sıklıkla dile getirilen boyutlardan biri olan öğrenci katılımı, okulda demokrasiye ideal bir örnektir. Fakat alternatif okulların temelini oluşturan demokratik eğitim, birey odaklı olup bireye seçime dayalı özgür bir alan bırakır. Böyle bir okulda eğitimcilerin görevi, çocuğun istek ve potansiyellerini ortaya koymasını sağlamak, teşvik etmek, bireye/çocuğa yetki vermektir Bu okul türlerinin felsefi alt yapısında aydınlanma dönemi düşünürleri, özellikle J.J. Rousseau, J.H. Pestalozzi, E. Froebel, F. Freire, I. Illich, L. Tolstoy, J. Dewey, A.S. Neill, J. Holt E. Goldman, R. Steiner, E. Ferrer gibi isimlere ve L.N. Tolstoy, A.B. Alcott, O. Decroly, A.S. Neill (Dündar, 2007), A. Bastian, N. Fruchter, M. Gittel, C. Greer, K. Haskins, G. Wood ve J.A. Beane gibi aktivistlere yer verilir. Levi ve Graves (2007 den akt., Morhayim, 2008), demokratik okulların ortak karakterlerini şöyle sınıflar: (1) özgürlük, (2) öğrenci ve çalışanlar arasındaki eşitlik, (3) katılımcı demokrasi yoluyla kendini yöneten okul toplumu, (4) topluluğun, sınıfın bir uzantısı olması ya da öğrenmenin sırada oturmakla sınırlı olmaması halidir. Bu tür eğitim kurumları, çeşitli kurullar ve komiteler aracılığıyla kendilerini yönetirler. Sudbury Valley School örneğinde de görüldüğü gibi, okul toplumunu oluşturan herkes, nüfusları oranında bu kurullarda temsil edilir. Her türlü kararın oy çoğunluğuyla alındığı demokratik okullarda öğrencilerin kurul ve komitelerdeki sayısal üstünlüğü dikkat çekicidir. Demokratik sınıf/okul, belirli uygulamaların ve programların olduğu bir reçetenin gerçekleştirilmesinin ardından bahşedilen bir unvan değildir. Apple ve Beane (2011), uygulamada şu ortak hususları dile getirir: (1) Tabandan gelen hareketin önemine olan inanç, (2) çok ırklı birlik ve beraberliğin başarılı bir okul reformunun esasını teşkil etmesi, (3) derinlemesine düşünmek için zaman yaratmak, (4) gerçek anlamda veli katılımı, (5) değişimi besleyen yapıların kurumsallaştırılması, (6) başarılı okul reformunun daha büyük toplumsal değişim çabalarının bir parçası olarak görülmesi. Westheimer ve Kahne (1998) eğitimde katılımcı demokrasinin iki temel iddiasını şöyle aktarır: (1) Akademik becerilerin gelişimi, (2) eğitim ya da indoktrinasyon. İlki, bugüne kadar hakkında pek çok söz söylenen bir konudur. Fakat eğitim ve indoktrinasyon biraz daha karmaşıktır. Bir demokrasi sorunu olan bu konu, eleştirel analiz ve tartışmalar olmadan anlamlı bir işleve sahip olamaz. Okullara göre değişkenlik göstermek kaydıyla öğretmen-öğrenci konsensüsleri, azınlık oyları için uzlaşma toplantıları gibi tekniklere başvurulduğu görülmektedir. Ortak paydada, demokratik okullarda okul personeli ya da eğitimciler, keyfi bir karar gücüne sahip değildirler. Kurallar, okul topluluğunca belirlendiğinden sorumluluk da yine o topluma aittir (Mintz, 2005). Bu okullarda kullanılan yönetimsel yaklaşımlar için kullanılabilecek bazı terimler şunlardır: Okulun komisyon/komitelerle yönetilmesi, temsil/herkesin oy hakkı, katılımcı demokrasi, öz-yönetim, özel oturumlar ve konsensüs (Hesapçıoğlu ve Dündar, 2008). Komisyonlar, kurullar ve okul çapındaki diğer karar verme yetkisine sahip gruplar, sadece profesyonel eğitimcileri değil, gençleri, velilerini ve okul topluluğunun diğer üyelerini de kapsamaktadır. Okul ve sınıf düzeyindeki planlamalar, rıza mühendisliği değil (bilgiye dayalı rızayı içerdiğinden), bireylerin kendi hayatlarını etkileyecek kararların verilmesine katılma haklarına saygı duymaya dair samimi bir girişim olarak nitelenir. Çünkü tüm gruplar kendilerini, öğrenme topluluğundaki katılımcılar olarak görmekte, doğaları gereği farklılıklar göstermekte, bu farklılıklar ödüllendirilmekte ve bir problem olarak görülmemektedir. Oakes in (2005 ten akt., Apple ve Beane, 2011) ifadesiyle, özellikle bütün gençler, okuldaki tüm programlara ve okulun değerli gördüğü tüm çıktılara erişim hakkına da sahiptirler. Bu yüzden tüm kesimler, okulun gençlere yönelik kurumsal engeller içermemesini garanti altına almanın yollarını arar. Bu düzenleme, programa yönelik katı konu-merkezli, disiplin merkezli yüksek kültür yaklaşımının bir parçası olan bilgi ve becerinin sterilize edilmiş biçimiyle çatışır. 854

3 DÜNDAR / Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı Karar verme süreci, bir eğitim örgütünde eğitim hedefleri doğrultusunda seçim yapabilme gücünü ifade eder (Dewey, 1996). Karar süreçlerine katılım, katılanların kişiliğini güçlendirirken denetime daha az gereksinim duyulması, güdüleme ve özdeşleşme mekanizmalarını da harekete geçirir (Bursalıoğlu, 1997). Türkiye de öğrencilerin yönetimde temsil edilmesi ilk olarak köy enstitülerinde görüldü (Güven, 1998). Demokratik eğitim terimi ise, 1949 yılında toplanan IV. Milli Eğitim Şurası nda ele alınan bir konu oldu (Milli Eğitim Bakanlığı, 1949) tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 11. Maddesinde demokrasi eğitimi ilkesinin ortaya konması, 1981 tarihli ve 2547 sayıllı Yükseköğretim Kanunu nda, öğrencilerin hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı vatandaşlar olarak yetiştirilmesinin öngörülmesi (Alışkan, 2006) gibi gelişmelere rastlansa da Türkiye de demokratik okul modeline uygun bir temsil mantığının günümüzde bile örneği yoktur. Okulda demokrasi anlayışına uygun olarak yüksek öğretim kurumlarında öğrencinin yönetime aktif olarak katılımı ilk kez tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile resmen başlamış, tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile devam etmiştir. Tüm yükseköğretim kurumları bu yönetmeliğe uygun olarak kendi kurumsal yönetmeliklerini hazırlamaktadırlar. Konseyler, öğrencilerin demokratik anlamda okul yönetimine katılması için uygulanan bir yöntemdir. İdeal anlamda konsey üyeleri, komitelerde, fakülte ve bölüm toplantılarında yer alabilir, yönetim kurulundaki üyeler ise, üniversite yönetim kurulu ve senato toplantılarında görüş ve önerilerini üniversite yönetimiyle paylaşabilirler. Demokratik okul paradigmasıyla karşılaştırıldığında öğrencinin bu artan değeri hala kıyas kabul etmemektedir. Fakat madalyonun öbür yüzünde öğrencilerin bu konuya ilişkin görüş ve düşüncelerinin ne olduğuna ilişkin araştırmalara ihtiyaç vardır. Çünkü yapılan literatür araştırmasında Türkiye de yüksek öğretim kademesinde demokratik okul yaklaşımının en önemli unsuru olan öğrencilerin karar süreçlerine katılımına ilişkin alternatif eğitim paradigmasını temel alan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Literatürde rastlanan bazı araştırma ve makalelerin (Özcan, 2010; Sadık ve Sarı, 2012; Şişman ve Turan, 2003; Şişman, Güleş ve Dönmez, 2010; Yavuz, 2004) de alternatif okul paradigması çerçevesinde demokratik okul yaklaşımını değil, okulda demokrasi anlayışını temel aldıkları söylenebilir. Üstelik araştırmalardaki örneklemlerin çoğunlukla ilköğretim ve ortaöğretim kademesi öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla araştırmanın ana problemi, öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarında karar süreçlerine katılıma ilişkin görüş ve ihtiyaçlarının neler olduğudur. Böylece amaç, öğrencilerin görüş ve ihtiyaçlarının literatürde yer alan iki farklı paradigmadan hangisine yaklaştığı noktasında bir veri seti ele etmektir. Yöntem Araştırmanın Deseni Bu araştırma, olgubilim deseni çerçevesinde nitel yaklaşımı baz almaktadır. Nitel araştırma paradigmasına uygun olarak veri toplama tekniklerinden odak grup çalışması yapılmıştır. Krueger (1994) odak grup görüşmesini, bireylerin düşüncelerini serbestçe söyleyebileceği bir ortamda dikkatlice planlanmış bir tartışma olarak tanımlar. Tekniğin avantajı, grup içi etkileşimin bir sonucu olarak yeni ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasıdır (Çokluk, Yılmaz ve Oğuz, 2011). Amaç, anlam çıkarmak ya da genellemek değil, çeşitliliği tanımlamak, katılımcıların olgu ya da durumu nasıl algıladığını ortaya çıkarmak (Kreuger, 1994), derinlemesine veri elde etmek (Millward, 2006) ve bu verilere ilişkin alıntılara yer vermektir (Miles ve Huberman, 1984). Odak grup çalışması, birbiriyle iç içe geçmiş yedi aşama ile açıklanabilir. Bunlar, amacın belirlenmesi, araştırma ve odak görüşme sorularının geliştirilmesi, yer ve teknoloji planlaması, pilot çalışmanın yapılması, katılımcıların belirlenmesi, çalışmanın gerçekleştirilmesi, verilerin düzenlenmesi ve analizidir (Mil, 2007). Bu doğrultuda, odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Çalışma Kümesi Marmara Üniversitesi nde öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler, bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadırlar. Nitel araştırma desenine uygun olarak bu çalışmada hem kolay ulaşılabilir durum örneklemesi hem de benzeşik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesinin kullanıldığı birinci odak grupta, Marmara Üniversitesi nde öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler, farklı fakültede olmaları bakımından değerlendirilmiş, 26 öğrenci ile yapılan ön görüşme sonrasında odak grup çalışmasına katılmayı kabul eden 8 öğrenci ile ilk çalışma grubu oluştu- 855

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ rulmuştur. Benzeşik örnekleme tekniğinin kullanıldığı ikinci grupta, Marmara Üniversitesi öğrenci konseyinde görevli olan 29 öğrenci ile görüşülmüş, fakülte/enstitü temsilcisi seçilme yoluyla öğrenci konseyinde görev alma yönünden benzeşik özellikler gösteren 5 öğrenci ile ikinci çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu ikinci grupta amaç, elemanları birbirine benzeyen bir örneklem oluşturma yoluyla belirgin özelliğe sahip alt grubu oluşturmaktır. İkinci grubun 5 öğrenci konseyi üyesinden oluşma nedeni, önce mail yoluyla sonra telefonla ulaşılan öğrenci konseyi üyelerinin çeşitli nedenlerle araştırma grubunda yer almak istememesidir. Öğrenci konseyi üyeleri genellikle yol, ulaşım, ders saatleri, diğer görevleri ve özel çalışmalarını gerekçe olarak sunmuş, bir öğrenci konseyi üyesi araştırma konusunu tehlikeli bulduğu için, bir konsey üyesi de sürekli anket doldurduklarını ve pek çok araştırma yapıldığı halde kendilerine bir fayda getirmediğini gerekçe göstererek gruba dahil olmak istemediğini belirtmiştir. Sonuç olarak hem üniversite öğrenci konseyinde yer alan hem de bu konseyde yer almayan iki odak öğrenci grubuyla çalışılmıştır. Planlama ve Uygulama Araştırmacı, Ocak 2011 tarihleri arasında 16 fakülte, 4 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulundan 26 öğrenci ve 29 öğrenci konseyi üyesine ulaşmıştır. Odak grupların oluşturulması için her iki grupla aynı hafta içerisinde iletişime geçilerek araştırma konusu hakkında bilgi verilmiştir. Her iki çalışma grubunda yer almayı kabul eden katılımcılarla dönüşümlü olarak ve telefon görüşmeleri yoluyla toplantı yeri ve zamanı için planlama yapılmıştır. Araştırmacı, görüşmeler için organize edebileceği toplantı salonlarını neden tercih ettiğini (salon izni, teknolojik araç-gereç, katılımcıların ulaşım ve konforu) açıklamış, katılımcıların alternatif önerileri olup olmadığını sormuştur. Her iki gruptan da alternatif bir salon isteği gelmemiştir. Toplantılardan bir hafta önce katılımcılara toplantı yeri ve saatiyle ilgili hatırlatma leri atılmış, bir gün önce de telefon konuşmaları yoluyla araştırmacının katılımcıları karşılayacağı buluşma noktası kararlaştırılmıştır. Her iki grup, araştırmacı tarafından buluşma noktasında karşılanarak toplantı salonuna götürülmüştür. Verilerin Toplanması Bu araştırmanın verileri, iki odak grupla yapılan görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. İlgili literatür tarandıktan sonra odak grup görüşmelerinde kullanılmak üzere bir yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularına karar verilmesinde hem alternatif okul uygulamaları, hem demokrasinin yaşandığı yer olmayı hedefleyen demokratik okullar hem de okulda demokrasi yaklaşımını geliştirmeye yönelik güncel uygulamalar göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmacı tarafından literatür göz önünde bulundurularak elde edilen bu sorular, bir araştırma yöntemleri bir de eğitim yönetimi ve denetimi uzmanı tarafından gözden geçirilmiştir. Alınan öneriler sonucunda sorulara son şekli verilmiştir. Soruların belirlenmesinin ardından, araştırmada yer almayan bir sınıf temsilcisi ve iki öğrenci ile birebir görüşme yapılarak soruların anlaşılabilirliği ve yanıtlanabilirliği değerlendirilmiştir. Her iki grupta yer alan katılımcılarla belirlenen mekanda bir araya gelinmiş, toplantının odak konusu, her iki grupta da öğrencilerin yönetime katılmalarında karşılaştıkları güçlükler, ihtiyaçlar ve öneriler olarak belirlenmiştir. Görüşmeler, gerek oturma düzeni gerek kayıt güvenliği açısından, Özel Eğitim seminer odası ve Eğitim Bilimleri 423 no lu odada gerçekleştirilmiştir. Creswell in (1998) de vurguladığı gibi toplantının yönetilmesinde her bir katılımcının sırayla söz alması sağlanmıştır. Toplantılar sırasında not alma ve bilgi formu doldurma yoluna gidilmiş, görüşmeler öğrencilerden izin alınarak ses kayıt cihazıyla yedeklenmiştir. Odak grup verilerinin toplanmasında Krueger in (1994) örneklendirdiği görüşme formu kullanılmıştır. Bu görüşmelere ait kısaltmalar şu şekildedir: OG1: Odak Grup 1. OG2: Odak Grup 2. A,B,C,D,E,F,G,H,I,J: Odak grup soruları. ÖKK (1,2,3..): Öğrenci Konseyi Katılımcısı (1,2,3..). KÖ (1,2,3..): Katılımcı Öğrenci (1,2,3..). Katılımcılar eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi nde eğitimlerine devam etmekte olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 5 öğrenci konseyi üyesi ile öğrenci konseyinde görev almayan 8 öğrenciden oluşan toplam 13 öğrenci ile ilgili bilgiler tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 de görüldüğü gibi, 5 i bayan, 8 i erkek olmak üzere toplam 13 kişinin katılımı ile iki odak grup oturumu yapılmıştır. Birinci odak grubun katılımcıları üniversitenin öğrenimlerine çeşitli fakülte ve bölümlerde eğitimlerine devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. İkinci odak grubun katılımcıları ise çeşitli fakültelerden temsilci olarak seçilerek öğrenci konseyinde görev alan fakülte/enstitü temsilcisi öğrencilerden oluşmaktadır. 856

5 DÜNDAR / Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı Tablo 1. Odak Gruplardaki Katılımcıların Özellikleri OG1 Tarih: Yer: Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Seminer Salonu OG2 Tarih: Yer: Eğitim Bilimleri 423 No lu oda Katılımcı kodu Cinsiyet Unvan/ Görev Fakülte Bölüm Sınıf KÖ1 Bayan Öğrenci Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 3 KÖ2 Bayan Öğrenci Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Öğretmenliği 3 KÖ3 Erkek Öğrenci Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü 4 KÖ4 Erkek Öğrenci Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik 4 KÖ5 Bayan Öğrenci Fen Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim Tercümanlık 4 KÖ6 Erkek Öğrenci İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri 4 KÖ7 Bayan Öğrenci Hukuk Fakültesi Hukuk 3 KÖ8 Bayan Sınıf temsilcisi Atatürk Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4 Yönetim Kurulu ÖKK1 Erkek Dış İlişkiler Hukuk Fakültesi Hukuk 3 Sorumlusu ÖKK2 Erkek Denetleme Kurulu Üyesi Teknoloji Fakültesi Matalürji ve malzeme 2 ÖKK3 ÖKK4 ÖKK5 Erkek Erkek Erkek Yönetim Kurulu Eğitim Sorumlusu Genel Kurul Üyesi Denetleme Kurulu Başkanı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Atatürk Eğitim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Matalurji ve Malzeme Yüksek Lisans 5 Yüksek Lisans Verilerin Analizi Odak grup tartışmalarının yazıya dökülmesinden sonra kullanılabilecek analiz yöntemlerinden biri, içerik analizidir (Millward, 2006). Bu toplantılarda elde edilen verilerin içerik analizine tabi tutulmasına öncelikle anlamlı veri birimlerinin saptanması aşaması ile başlanmıştır. Bu aşamadan itibaren nitel verilerin analizinde dört aşama takip edilmiştir. Bu aşamalar, Yıldırım ve Şimşek in (1999) vurguladığı üzere; verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların organize edilmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanmasıdır. Metnin benzer bölümlerinden temalara ulaşmak amacıyla verilerin tarandığı (Ryan ve Bernard, 2003) kodlama aşamasında ilk olarak; elde edilen veriler anlamlı bölümlere ayrılmış ve her bölümün kavramsal olarak ne anlam ifade ettiğine odaklanılmıştır. Kendi içinde anlamlı bütün oluşturan bölümler, soru öbekleri baz alınarak isimlendirilmiş yani kodlanmıştır. Önceden belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama tekniği, şeklinde tanımladıkları bu süreç, her iki odak gruptan elde edilen veriler için kullanılacak anahtar niteliğinde ortak bir kod listesine ulaşılmasını sağlamıştır. Kodlama sürecinde ilkin Neuman ın (2009) açık kodlama tekniği kullanılmıştır. Bu teknik Strauss un (1987) kodlama aşamalarına uygun olarak; taslak temalar belirlenerek ilk girişimde başlangıç kodları buna uygun olarak düzenlenmiştir. Daha sonra verilerin üzerinden ikinci geçiş amaçlı eksenli kodlama tekniği kullanılmıştır. Bu aşamada global kategori ve alt kategorilere odaklanılmıştır. Yani verilerden çok başlangıçta kodlanan temalara odaklanılmıştır. Burada benzer temaları bir araya getirerek bazılarını alt gruplara bölerek veri temelinde yorumlamaya gidilebilir. Kümbetoğlu nun (2008) da belirttiği üzere, derinlemesine görüşme verilerinin analizinde olduğu gibi bu kodlamada da amaç, görüşülenlerin ifade, anlatı ve fikirlerini önce belirli temalar etrafında ayırmak, sonra bunları kategorize ederek düzenlemek, aralarındaki ilişkileri belirleyerek yorumlamaktır. Son olarak yine Neuman ın önerdiği seçici kodlama tekniği ile verilerin üzerinden son kez geçilmiş, böylece taslak tema (kategori) ve kodlara uygun olarak veriler yeniden gözden geçirilmiş, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra taslak temalar kontrollü şekilde kesinleştirilmiştir. Temaların bulunmasında ilk olarak temanın altında yer alan verilerin anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığı ve daha sonra ortaya çıkan temaların tümünün araştırmada elde edilen verileri anlamlı biçimde açıklayıp açıklayamadığına bakılmıştır. Analizin son aşamasında temalar arası ilişkiler ve araştırma soruları altındaki organizasyonu doğrultusunda verilerin betimlenmesi ve analiz edilmesi adımları gerçekleştirilmiştir. Balcı nın (2001) ifade ettiği gibi, yapılaşmış bir doküman analizi olan içerik analizinde araştırmacı ilkin birbirini dışta tutan kategoriler oluşturur, sonra da dokümanı analiz 857

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ için, bu kategorilerin dokümanda yer alma sıklığını kaydeder. Bu doğrultuda, araştırmada, üç genel alan kategorisi (global tema) çerçevesinde dokuz temaya ve dokuz tema altında yer alan ilgili kod listelerine ulaşılmıştır. Genel alan kategorileri (tema) ile bu kategorilerin altında yer alan temalar şu şekildedir: (1) Katılımcı demokrasi: Demokratik otorite, kararlara katılım, söz hakkı, öğrencinin dinlenmesi. (2) Özgürlük: Öğrencinin rolü, ifade özgürlüğü ve saygı, öğrenci-eğitimci ilişkisi. (3) Etik: Etik değerler, dayanışma kültürü. Geçerlik ve Güvenirlik Bu araştırmanın iç geçerliğini artırmak için Miles ve Huberman ın (1984), iç geçerliğin farklı ya da karşıt bakışla tekrar tekrar kontrol edilmesi, olarak tanımladığı zaman üçgenlemesi tekniği kullanılmıştır. Zaman üçgenlemesi, çift taraflı güvenirliği yükseltmede zaman içinde istikrar ya da eşzamanlı güvenirlik sağlamaktadır (Bryman, 2004; Hanson, Creswell, Clark, Petska ve Creswell, 2005). Bu doğrultuda araştırmanın bulgu ve analizleri, araştırmacı tarafından üç ayrı zamanda yeniden ele alınmıştır. Bunun dışında iç güvenirliğin sağlanmasında belirlenen genel alan kategorileri (global tema) ve alt kategorilere (tema) ilişkin hakem görüşü alma yoluna gidilmiştir. Ek olarak, tarihinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü nde okuyan 19 öğrenciye araştırmanın amacı hakkında bilgi verilerek global tema ve alt temalarla ilgili görüş ve önerileri değerlendirilmiştir. Dış geçerliği sağlamak için öncelikle iki tür örnekleme tekniği kullanılmış ve görüşme yapılan bireylerin görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Bulgular Bu bölümde, odak grup görüşmeleri sırasında sorulara alınan cevaplara doğrudan alıntı olarak yer verilmiş, kodlamalar ilgili temalarla birlikte düzenlenmiştir. Odak grup verilerinin analiz edilmesi sonucunda; katılımcı demokrasi, özgürlük ve etik global temaları altında şu alt kategorilere (tema) ulaşılmıştır: (1) Katılımcı demokrasi: Söz hakkı, demokratik otorite, öğrencinin dinlenmesi, kararlara katılım. (2) Özgürlük: Öğrencinin rolü, ifade özgürlüğü ve saygı, öğrenci-eğitimci ilişkisi. (3) Etik: Etik değerler, dayanışma kültürü. (1) Katılımcı demokrasi global temasının, alt temalar ve verilen cevapların kodlarıyla incelenmesi sonucunda ulaşılan bulgular şöyledir: Söz Hakkı: Öğrencilerin üniversitenin işleyişinde söz sahibi olup olmadıklarına ilişkin birinci odak gruptan elde edilen kodlar (iletişim engelleri, yönetime erişimsizlik, ciddiye alınmama, edilgen öğrenci modeli, göstermelik, ikna yollu, zorunluluklar, gruplaşma, siyasi ayrımcılık, öğrencinin süreçten soyutlanması, okul dışında değer görme) ile ikinci odak gruptan elde edilen kodlar (öğrencinin bilinçsizliği, yönetimle birebir ilişki, sistem sorunu, iletişim engelleri, yönetime erişimsizlik, bürokratik engeller, yönetime katılım eksikliği) incelendiğinde her iki grupta da ortak dile getirilen kodların, iletişim engelleri ve yönetime erişim sorunu olduğu görülmektedir. Her iki grupta öğrencilerin üniversitenin işleyişinde söz sahibi olmadığına ilişkin genel bir kanı vardır. Bu kanı, komisyonda yer almayan öğrencilerce daha fazla eleştirilmektedir. Komisyonda görev almayan öğrenciler daha çok hocalarla birebir ilişkiler aracılığıyla seslerini duyurabildiklerini, pek ciddiye alınmadıklarını, soyutlandıklarını ve okul dışı aktivitelere yöneldiklerini belirtmekte, bu tema altında şu cümleleri dile getirmektedirler. Kendi otomasyon sistemimizde bile söz hakkına sahip değiliz. Otomasyonda seçmeli ders bize zaten atanmış durumda sadece tıklamamız gerekiyor (KÖ4). Seçmeli derslerimizin seçenekleri yok, adı seçmeli (KÖ6). Otomasyonda danışmanımıza mesaj gönderme şansımız var. Fakat diğer yönetici ve hocalara ulaşma şansımız yok (KÖ5). Bize sorulmadan ders saatleri bile değişebiliyor (KÖ3). Dekanlık, rektörlük hatta bölüm başkanlığı ütopya gibi, çok ulaşılmaz (KÖ1). Söz hakkı! Atölyede çalışırken hocamız başka bir gruba sinirlenip bizim yaptığımız çalışmayı kesti ve yarım kalan kumaşlarımızı gönderdi. Ödevi veren hocanın yanına gidince biz elimizdeki yarım kumaşlar üzerinden değerlendirildik (KÖ2). Sınavlar konusunda bizler sadece soru sorulacak ve notlandırılacak kişiler olarak görülüyoruz (KÖ7). Sınıf olarak fakülte/dekanlıkta bir işimizin yapılacağına inanmıyoruz. Önce okuldan soyutlandık sonra kendimizi soyutladık. Baktık ki görüşlerimizi dile getiriyoruz ama bir şey değişmiyor (KÖ8). Komisyonda yer alan öğrenciler ise öğrencinin bilinçsizliğini vurgulamaktadır. Öğrenciler eğer doğru yer ve doğru zamanda doğru kişiyle temasa geçerse yani bilinçli olursa tabii ki söz sahibidir (ÖKK1). Genel kurul temsilciliği nedir diye sorsanız bilmiyorlar (ÖKK4). Komisyonda görev alan öğrenciler özellikle bürokratik engeller, yönetime katılım ve bu konuları kapsayan sistem sorunu üzerinde durmaktadırlar. 858

7 DÜNDAR / Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı İşleyişteki esneklikleri kendi lehimize çevirip genelde olumlu sonuç alıyoruz. Yönetimle birebir ilişkiler katılımımıza daha çok yardımcı oluyor (ÖKK2). Bazı fakülte yöneticileri iletişime daha açık. Ama sistem bu konuyu çözmüyor (ÖKK5). Öğrenci temsilciliğinin bir değeri olmalı ve hızlı cevap verilmeli. Bürokratik engeller çok fazla. Bir afiş için bile 4-5 birimle uğraşıyoruz. Öğrencilerin isteklerini de yeteri kadar iletemiyoruz (ÖKK1). Öğrencilerin üniversitenin işleyişinde söz sahibi olmadığı kanısının her iki grup tarafından eleştirildiği, farklı nitelikte taleplerin dile getirildiği görülmektedir. Demokratik Otorite: Üniversitede demokratik otoritenin sahip olması gereken niteliklerin neler olması gerektiğine ilişkin birinci odak gruptan elde edilen kodlar (kapsayıcı, bütünleştirici, siyasileşmeyen, ayrımcı olmayan, eşitlikçi, hümanist, çeşitliliği destekleyen, sınıftan başlayan demokrasi, bilimsel, öğrenciyi tanıyan, çözümsel, saygılı, hoşgörülü, özverili, iletişime açık, bilgi veren, iletişim araçlarının etkin kullanan) ile ikinci odak gruptan elde edilen kodlar (doğrudan erişime açık, ulaşılabilir, şeffaf, özenli, esnek, bürokrasinin azaltılması, öğrenciye söz hakkı tanıyan, temsilci katılımını destekleyen, öğrenci odaklı, memnuniyet odaklı) incelendiğinde her iki grup tarafından ortak dile getirilen husus, iletişime açıklık tır. Komisyonda görev alan öğrenciler özellikle yönetim kademelerine ulaşım ve iletişim sorunu üzerinde durmaktadırlar. Demokrasi biraz da kitleler arası iletişimden geçer. Önemli konularda öğrenci rektörlükle görüşmek istiyorsa ulaşabilmeli ya da sekreterle değil ilgili makamla görüşebilmemiz gerekir (ÖKK3). Aracı kişi ve kurumlar olmamalı. Sistem buna açık olmalı ama değil (ÖKK2). Atamayla gelen yöneticiler, demokratiklik, özen ve şeffaflıklarını öğrencilere daha çok gösterebilirler (ÖKK4). Öğrencileri ilgilendiren konularda daha çok öğrenci temsilcisi yer almalı. Üniversitede en çok öğrenci mutluluğunun ön planda olması için çaba harcamaları gerekmektedir (ÖKK1). Komisyonda yer almayan öğrencilerin okul uygulamaları üzerinde daha çok durdukları görülmektedir. Okul tüm öğrencilerine yönelik olmalı (KÖ4). Okulda birlik ve bütünlük havası olmalı fakat siyaset işin içinde (KÖ1). Siyasi görüşler sanatsal bakışın bile önüne geçiyor. Hocalar ve yöneticiler ayrımcı olmamalı, herkese eşit davranmalılar (KÖ3). Ülkemizi sadece belirli bir grup kalkındırabilir mi? Demokratik otorite sınıftan başlamalı (KÖ7). Tanımak ayırt etmek için işliyor. Herkes birbirini tanıyor ama ayrımcılık başlıyor (KÖ8). Hocalar öğrencileri, öğrenciler öğrencileri tanımalı, hoşgörülü ve iletişime açık olmalı. Problemler, öğrencinin fark edilmesi sorunundan çıkıyor (KÖ2). Birilerini önde diğerini arkada tutmayı öğreniyoruz Hep ayırt etmekle uğraşıyoruz (KÖ5). Her iki grubun da demokratik otoritenin önemine inandığı, demokratik otoritenin niteliklerine ilişkin kendi deneyimleri doğrultusunda nitelemelerde bulundukları gözlenmektedir. Öğrencinin Dinlenmesi: Eğitimci ve yöneticilerin, öğrenci fikirlerini dinleyip dinlemediklerine ilişkin birinci odak gruptan elde edilen kodlar (birebir ilişki ile tanımaya bağlı saygı, hocanın aracılığı, yönetime erişimsizlik, meşguliyet, korku, makam etkisi) ile ikinci odak gruptan elde edilen kodlar (dekanlık desteği, hoca desteğinin yetersizliği, not kaygısı, dinleme-uygulama farkı, siyasi ayrımcılık) incelendiğinde her iki grup tarafından ortak dile getirilen bir koda rastlanmamıştır. Öğrencinin dinlenmesi temasında komisyonda görev almayan öğrencilerin dile getirdiği hususların bazıları birebir alıntı ile şöyledir. Eğer öğretmen öğrencilerini tanırsa söz hakkı da veriyor, bizi dinleyip çözüm üretiyorlar. Gerekirse sorunlarımızı yöneticilere götürüp çözüyorlar (KÖ8). Yöneticiler öğrenciden uzak kalıyorlar (KÖ5). Yöneticiler hep çok meşguller hep işleri başlarından aşkın (KÖ2). Bazılarımız çift ana dal öğrencileri. Her seferinde korkudan bir kişiyi görevlendirip gönderiyoruz, bu sefer sen konuş diye. Bölüm birincisiyim, Almanya ya gitmeyi çok istedim. Bölüm başkanı hocamızla konuştum. Öğrencilerin önünün açılmasına yardımcı olması için. Çok sert bir şekilde Biz senin annen miyiz? diye cevap verdi (KÖ1). Öğrenci ile uğraşma oranı makam arttıkça düşüyor (KÖ4). Komisyonda görev almayan öğrencilerin yöneticileri ulaşılmaz, sürekli meşgul, makam artıkça öğrenciden uzak buldukları gözlenmektedir. Fikir ve düşüncelerinin hocaları tarafından dinlendiğini, çünkü hocaların kendilerini yakından tanıma fırsatının olduğunu vurgulamaktadırlar. Birinci grubun tersine öğrenci konseyinde görev alan öğrenciler, dekanlık makamında çoğunlukla fikir ve düşüncelerinin dinlediğini, çözüm bulmaya çalışıldığını fakat hocaların böyle bir çaba göstermediğini ifade etmektedirler. Hatta hocaların kendi siyasi görüşlerine yakın olanla olmayanı ayırt ettiğini dile getirmektedirler. 859

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

Demokrasi Teorisi (KAM 311) Ders Detayları

Demokrasi Teorisi (KAM 311) Ders Detayları Demokrasi Teorisi (KAM 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Demokrasi Teorisi KAM 311 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖN LİSANS ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖN LİSANS ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANS/ÖN LİSANS ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ * Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz.

Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz. Profesyonel Desteğiniz Deloitte Academy Ekonomik gelişmeler, dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, küreselleşme ve yeni düzenlemeler, konularında uzman personele ihtiyaç

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

DEVAMSIZLIĞA KARŞI SÜREKLİ BAŞARI İÇİN AİLE ZİYARETLERİ

DEVAMSIZLIĞA KARŞI SÜREKLİ BAŞARI İÇİN AİLE ZİYARETLERİ DEVAMSIZLIĞA KARŞI SÜREKLİ BAŞARI İÇİN AİLE ZİYARETLERİ Giriş Bu çalışma Bir Felsefe Gurubu Öğretmeni ve aynı zamanda eğitim yöneticisi olan meslektaşımızın farklı okullarda yürüttüğü rehberlik, öğrenci

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ

OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul Çevre İlişkilerinin Temel Boyutları (Aydın, 2004, 162): 1. Okula ailenin katılımı 2. Ailenin okul yönetimine katılımı 3. Baskı grupları ile ilişkiler 4. Okulun çevreye katkıları

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ KURSU

NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ KURSU 1.GÜN 08.00-08.50 Kurs Kayıt 08.50-09.00 Açılış Konuşması Tanışma ve Beklentiler Temel Kavramlarla Başlangıç 09.00-10.00 Nitel Araştırmanın Doğası Nitel Araştırmanın Kuramsal Temelleri Nitel ve Nicel Araştırmanın

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) LAW 107 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5**

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5** - Kontenjan ALES Puan TC UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabul koşulları, kontenjanları,

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi (KAM 305) Ders Detayları

Siyaset Sosyolojisi (KAM 305) Ders Detayları Siyaset Sosyolojisi (KAM 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Sosyolojisi KAM 305 Güz 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Siyaset Bilimine Giriş II (KAM 102) Ders Detayları

Siyaset Bilimine Giriş II (KAM 102) Ders Detayları Siyaset Bilimine Giriş II (KAM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş II KAM 102 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları

Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Liderlik Teorileri ve Pratiği I PR 413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı