Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(2) Bahar/Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı Selma DÜNDAR a Zürih Üniversitesi Öz Bu araştırma, Türkiye deki yükseköğretim kurumlarında demokratik otoritenin şekillenmesinde, yönetime öğrenci katılımına ilişkin araştırma açığının fark edilmesi üzerine tasarlanmıştır. Literatürde demokratik okul kavramı iki ayrı bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bunlardan ilki alternatif eğitim paradigmasını temel alan demokratik okul/eğitim yaklaşımıdır ki bu yapılanmaya ülkemizde rastlanmamaktadır. İkincisi ise okulda/eğitimde demokrasi yaklaşımıdır. Bu çalışma ile öncelikle yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin yönetime katılımına ilişkin sürecin nasıl işlediği sorusuna cevap aranmış, öğrencilerin karar süreçlerine katılıma ilişkin görüş ve ihtiyaçlarının hangi paradigmaya yaklaştığı analiz edilmiştir. Bu kapsamda eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi nde öğrenimlerine devam etmekte olan öğrencilerden, öğrenci konseyinde görev alan ve bu konseyde yer almayan öğrencilerden oluşan ayrı iki odak grupla çalışılmış, veriler içerik analizi yöntemine tabi tutularak bulgulara ulaşılmıştır. Toplam 3 global tema altında toplanan bulgular, alternatif eğitim ve demokratik okul literatürüyle karşılaştırıldığında öğrenci konseyinde yer alan öğrencilerle konseyde yer almayan öğrencilerin, bazı olgu ve kavramları demokratik eğitim/okul literatüründeki terminolojiyle ele almalarında belirgin farklılıklara rastlanmıştır. Bu sonucun olası anlamları üzerinde bir tartışma yürütülmüş, konunun ulusal öğrenci konseyi düzeyinde çalışılması başta olmak üzere bazı önerilerde bulunulmuştur. Elde edilen bulgular yardımıyla ülkemizde yükseköğretim kurumlarında demokratik otoritenin şekillenmesinde öğrenci katılımı önündeki engeller, yaşanan sorunlar ve öğrencilerden gelen önerilere ilişkin bir veri seti sunmak hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler Demokratik Okul, Yüksek Öğretim, Karar Süreci, Öğrenci Katılımı. Demokrasi idealinin başlangıcı, çoğu kaynakta (Kaltsounis, 1990; Ober, 2003; Singleton, 2004; Soder, 1996) Atina ve Roma yı işaret eder. Fakat DeWiel (2000) ve Woodruff (2005) gibi bazı tarihçiler, Aristo ve Plato dan önce bilinen ilk demokrasi girişimlerine 5. yüzyılda sofistlerin temel politik meselelere çözüm aradığı tartışmalarda rastlandığını belirtirler. Demos (halk) ve kratos (kuvvet, otorite, hükümet) kelimelerinin halk otoritesi/ hükümeti/kuvveti anlamına geldiği söylenebilir. Agora da toplanan Atinalılar burada hükümet ve yönetim işlerini tartışırlardı (Büyükkaragöz, 1990). Önceleri Atina da demos buna hak kazanmış homojen bir kitledir. Bu homojen kitlenin sosyolojideki karşılığı cemaat, sınıf ya da klandır (Doğan, 2001). Atinalılar bu dersi zor yoldan öğrenmiş, sınıf savaşlarının ardından tüm vatandaşların yönetime dahil olabileceği uygulamalar geliştirmişlerdir. Babasından devraldığı Makedon despotizimiyle yaklaşık 200 yıl sonra Antik Yunandaki demokrasiyi sonlandıran Büyük İskender olmuştur (Woodruff, 2005). Aydınlanma dönemiyle yeniden yeşeren demokrasi ideali, rıza yoluyla yönetimle (Rousseau, 2005) yükselişe geçmiş, özde, insanların ortak menfaatlerinin, kesimlerin menfaatlerinin üstünde tutulmasını (Raab, 2003) esas almıştır. Demokrasinin başarısı için eğitilmiş bir kamuoyunun varlığı şart kabul edilir (Lindsay, 1973). Çünkü demokrasi, kendi kendine karar verebilen ve karşılaştığı her problemin çözümüne yönelik eylemsel cesareti kendinde gören bireylerin tutumudur. Bu da eğitimle, eğitim de bununla sağlanır. Diğer bir ifadeyle demokrasinin her kuşakta yeniden doğma- a Dr. Selma DÜNDAR Zürich Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İsviçre. Elektronik posta: uzh.ch Tel:

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ sı gerekir ve eğitim de bu doğumun ebeliğini yapar (Dewey, 1996). Dolayısıyla modern demokrasi, bir inanç ifadesidir. Fakat bu inanç, bir mantığa dayanmaktadır. Bu mantık, sadece bir süreç değil, aynı zamanda demokratik yaşama biçiminin temellerini oluşturan değer ve ilkeleri kapsar. Demokrasinin bu içeriği ve bunun eğitimle genişletilmesi, demokratik okulların temel meselesidir. Bu içerikten dolayı eğitimde belki de demokratik okullardan daha sorunlu bir kavram olmadığını ve bu nedenle bazılarının bunu neredeyse bir oksimoron (oxymoron) olarak nitelendirdiğini ifade eden Apple ve Beane (2011), demokrasiyi uygulamanın gerilim ve çelişkiler içerdiğini vurgularlar. Örneğin demokratik katılım, tarihsel eşitsizliklerin okul yaşamında sürdürülmesi gibi antidemokratik fikirlerin de yolunu açmaktadır. Bu noktada alternatif okul türlerinden birini kasteden demokratik okul ile okulda demokrasi kavramlarının birbirinden farklı içeriklere sahip olduğunu (Dale ve Fielding, 1989; Gatto, 1995; Gutmann, 1999 dan akt., Morhayim, 2008) vurgulamak gerekir. Bologna sürecinde de sıklıkla dile getirilen boyutlardan biri olan öğrenci katılımı, okulda demokrasiye ideal bir örnektir. Fakat alternatif okulların temelini oluşturan demokratik eğitim, birey odaklı olup bireye seçime dayalı özgür bir alan bırakır. Böyle bir okulda eğitimcilerin görevi, çocuğun istek ve potansiyellerini ortaya koymasını sağlamak, teşvik etmek, bireye/çocuğa yetki vermektir Bu okul türlerinin felsefi alt yapısında aydınlanma dönemi düşünürleri, özellikle J.J. Rousseau, J.H. Pestalozzi, E. Froebel, F. Freire, I. Illich, L. Tolstoy, J. Dewey, A.S. Neill, J. Holt E. Goldman, R. Steiner, E. Ferrer gibi isimlere ve L.N. Tolstoy, A.B. Alcott, O. Decroly, A.S. Neill (Dündar, 2007), A. Bastian, N. Fruchter, M. Gittel, C. Greer, K. Haskins, G. Wood ve J.A. Beane gibi aktivistlere yer verilir. Levi ve Graves (2007 den akt., Morhayim, 2008), demokratik okulların ortak karakterlerini şöyle sınıflar: (1) özgürlük, (2) öğrenci ve çalışanlar arasındaki eşitlik, (3) katılımcı demokrasi yoluyla kendini yöneten okul toplumu, (4) topluluğun, sınıfın bir uzantısı olması ya da öğrenmenin sırada oturmakla sınırlı olmaması halidir. Bu tür eğitim kurumları, çeşitli kurullar ve komiteler aracılığıyla kendilerini yönetirler. Sudbury Valley School örneğinde de görüldüğü gibi, okul toplumunu oluşturan herkes, nüfusları oranında bu kurullarda temsil edilir. Her türlü kararın oy çoğunluğuyla alındığı demokratik okullarda öğrencilerin kurul ve komitelerdeki sayısal üstünlüğü dikkat çekicidir. Demokratik sınıf/okul, belirli uygulamaların ve programların olduğu bir reçetenin gerçekleştirilmesinin ardından bahşedilen bir unvan değildir. Apple ve Beane (2011), uygulamada şu ortak hususları dile getirir: (1) Tabandan gelen hareketin önemine olan inanç, (2) çok ırklı birlik ve beraberliğin başarılı bir okul reformunun esasını teşkil etmesi, (3) derinlemesine düşünmek için zaman yaratmak, (4) gerçek anlamda veli katılımı, (5) değişimi besleyen yapıların kurumsallaştırılması, (6) başarılı okul reformunun daha büyük toplumsal değişim çabalarının bir parçası olarak görülmesi. Westheimer ve Kahne (1998) eğitimde katılımcı demokrasinin iki temel iddiasını şöyle aktarır: (1) Akademik becerilerin gelişimi, (2) eğitim ya da indoktrinasyon. İlki, bugüne kadar hakkında pek çok söz söylenen bir konudur. Fakat eğitim ve indoktrinasyon biraz daha karmaşıktır. Bir demokrasi sorunu olan bu konu, eleştirel analiz ve tartışmalar olmadan anlamlı bir işleve sahip olamaz. Okullara göre değişkenlik göstermek kaydıyla öğretmen-öğrenci konsensüsleri, azınlık oyları için uzlaşma toplantıları gibi tekniklere başvurulduğu görülmektedir. Ortak paydada, demokratik okullarda okul personeli ya da eğitimciler, keyfi bir karar gücüne sahip değildirler. Kurallar, okul topluluğunca belirlendiğinden sorumluluk da yine o topluma aittir (Mintz, 2005). Bu okullarda kullanılan yönetimsel yaklaşımlar için kullanılabilecek bazı terimler şunlardır: Okulun komisyon/komitelerle yönetilmesi, temsil/herkesin oy hakkı, katılımcı demokrasi, öz-yönetim, özel oturumlar ve konsensüs (Hesapçıoğlu ve Dündar, 2008). Komisyonlar, kurullar ve okul çapındaki diğer karar verme yetkisine sahip gruplar, sadece profesyonel eğitimcileri değil, gençleri, velilerini ve okul topluluğunun diğer üyelerini de kapsamaktadır. Okul ve sınıf düzeyindeki planlamalar, rıza mühendisliği değil (bilgiye dayalı rızayı içerdiğinden), bireylerin kendi hayatlarını etkileyecek kararların verilmesine katılma haklarına saygı duymaya dair samimi bir girişim olarak nitelenir. Çünkü tüm gruplar kendilerini, öğrenme topluluğundaki katılımcılar olarak görmekte, doğaları gereği farklılıklar göstermekte, bu farklılıklar ödüllendirilmekte ve bir problem olarak görülmemektedir. Oakes in (2005 ten akt., Apple ve Beane, 2011) ifadesiyle, özellikle bütün gençler, okuldaki tüm programlara ve okulun değerli gördüğü tüm çıktılara erişim hakkına da sahiptirler. Bu yüzden tüm kesimler, okulun gençlere yönelik kurumsal engeller içermemesini garanti altına almanın yollarını arar. Bu düzenleme, programa yönelik katı konu-merkezli, disiplin merkezli yüksek kültür yaklaşımının bir parçası olan bilgi ve becerinin sterilize edilmiş biçimiyle çatışır. 854

3 DÜNDAR / Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı Karar verme süreci, bir eğitim örgütünde eğitim hedefleri doğrultusunda seçim yapabilme gücünü ifade eder (Dewey, 1996). Karar süreçlerine katılım, katılanların kişiliğini güçlendirirken denetime daha az gereksinim duyulması, güdüleme ve özdeşleşme mekanizmalarını da harekete geçirir (Bursalıoğlu, 1997). Türkiye de öğrencilerin yönetimde temsil edilmesi ilk olarak köy enstitülerinde görüldü (Güven, 1998). Demokratik eğitim terimi ise, 1949 yılında toplanan IV. Milli Eğitim Şurası nda ele alınan bir konu oldu (Milli Eğitim Bakanlığı, 1949) tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 11. Maddesinde demokrasi eğitimi ilkesinin ortaya konması, 1981 tarihli ve 2547 sayıllı Yükseköğretim Kanunu nda, öğrencilerin hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı vatandaşlar olarak yetiştirilmesinin öngörülmesi (Alışkan, 2006) gibi gelişmelere rastlansa da Türkiye de demokratik okul modeline uygun bir temsil mantığının günümüzde bile örneği yoktur. Okulda demokrasi anlayışına uygun olarak yüksek öğretim kurumlarında öğrencinin yönetime aktif olarak katılımı ilk kez tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile resmen başlamış, tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile devam etmiştir. Tüm yükseköğretim kurumları bu yönetmeliğe uygun olarak kendi kurumsal yönetmeliklerini hazırlamaktadırlar. Konseyler, öğrencilerin demokratik anlamda okul yönetimine katılması için uygulanan bir yöntemdir. İdeal anlamda konsey üyeleri, komitelerde, fakülte ve bölüm toplantılarında yer alabilir, yönetim kurulundaki üyeler ise, üniversite yönetim kurulu ve senato toplantılarında görüş ve önerilerini üniversite yönetimiyle paylaşabilirler. Demokratik okul paradigmasıyla karşılaştırıldığında öğrencinin bu artan değeri hala kıyas kabul etmemektedir. Fakat madalyonun öbür yüzünde öğrencilerin bu konuya ilişkin görüş ve düşüncelerinin ne olduğuna ilişkin araştırmalara ihtiyaç vardır. Çünkü yapılan literatür araştırmasında Türkiye de yüksek öğretim kademesinde demokratik okul yaklaşımının en önemli unsuru olan öğrencilerin karar süreçlerine katılımına ilişkin alternatif eğitim paradigmasını temel alan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Literatürde rastlanan bazı araştırma ve makalelerin (Özcan, 2010; Sadık ve Sarı, 2012; Şişman ve Turan, 2003; Şişman, Güleş ve Dönmez, 2010; Yavuz, 2004) de alternatif okul paradigması çerçevesinde demokratik okul yaklaşımını değil, okulda demokrasi anlayışını temel aldıkları söylenebilir. Üstelik araştırmalardaki örneklemlerin çoğunlukla ilköğretim ve ortaöğretim kademesi öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla araştırmanın ana problemi, öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarında karar süreçlerine katılıma ilişkin görüş ve ihtiyaçlarının neler olduğudur. Böylece amaç, öğrencilerin görüş ve ihtiyaçlarının literatürde yer alan iki farklı paradigmadan hangisine yaklaştığı noktasında bir veri seti ele etmektir. Yöntem Araştırmanın Deseni Bu araştırma, olgubilim deseni çerçevesinde nitel yaklaşımı baz almaktadır. Nitel araştırma paradigmasına uygun olarak veri toplama tekniklerinden odak grup çalışması yapılmıştır. Krueger (1994) odak grup görüşmesini, bireylerin düşüncelerini serbestçe söyleyebileceği bir ortamda dikkatlice planlanmış bir tartışma olarak tanımlar. Tekniğin avantajı, grup içi etkileşimin bir sonucu olarak yeni ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasıdır (Çokluk, Yılmaz ve Oğuz, 2011). Amaç, anlam çıkarmak ya da genellemek değil, çeşitliliği tanımlamak, katılımcıların olgu ya da durumu nasıl algıladığını ortaya çıkarmak (Kreuger, 1994), derinlemesine veri elde etmek (Millward, 2006) ve bu verilere ilişkin alıntılara yer vermektir (Miles ve Huberman, 1984). Odak grup çalışması, birbiriyle iç içe geçmiş yedi aşama ile açıklanabilir. Bunlar, amacın belirlenmesi, araştırma ve odak görüşme sorularının geliştirilmesi, yer ve teknoloji planlaması, pilot çalışmanın yapılması, katılımcıların belirlenmesi, çalışmanın gerçekleştirilmesi, verilerin düzenlenmesi ve analizidir (Mil, 2007). Bu doğrultuda, odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Çalışma Kümesi Marmara Üniversitesi nde öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler, bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadırlar. Nitel araştırma desenine uygun olarak bu çalışmada hem kolay ulaşılabilir durum örneklemesi hem de benzeşik örnekleme tekniği kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesinin kullanıldığı birinci odak grupta, Marmara Üniversitesi nde öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler, farklı fakültede olmaları bakımından değerlendirilmiş, 26 öğrenci ile yapılan ön görüşme sonrasında odak grup çalışmasına katılmayı kabul eden 8 öğrenci ile ilk çalışma grubu oluştu- 855

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ rulmuştur. Benzeşik örnekleme tekniğinin kullanıldığı ikinci grupta, Marmara Üniversitesi öğrenci konseyinde görevli olan 29 öğrenci ile görüşülmüş, fakülte/enstitü temsilcisi seçilme yoluyla öğrenci konseyinde görev alma yönünden benzeşik özellikler gösteren 5 öğrenci ile ikinci çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu ikinci grupta amaç, elemanları birbirine benzeyen bir örneklem oluşturma yoluyla belirgin özelliğe sahip alt grubu oluşturmaktır. İkinci grubun 5 öğrenci konseyi üyesinden oluşma nedeni, önce mail yoluyla sonra telefonla ulaşılan öğrenci konseyi üyelerinin çeşitli nedenlerle araştırma grubunda yer almak istememesidir. Öğrenci konseyi üyeleri genellikle yol, ulaşım, ders saatleri, diğer görevleri ve özel çalışmalarını gerekçe olarak sunmuş, bir öğrenci konseyi üyesi araştırma konusunu tehlikeli bulduğu için, bir konsey üyesi de sürekli anket doldurduklarını ve pek çok araştırma yapıldığı halde kendilerine bir fayda getirmediğini gerekçe göstererek gruba dahil olmak istemediğini belirtmiştir. Sonuç olarak hem üniversite öğrenci konseyinde yer alan hem de bu konseyde yer almayan iki odak öğrenci grubuyla çalışılmıştır. Planlama ve Uygulama Araştırmacı, Ocak 2011 tarihleri arasında 16 fakülte, 4 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulundan 26 öğrenci ve 29 öğrenci konseyi üyesine ulaşmıştır. Odak grupların oluşturulması için her iki grupla aynı hafta içerisinde iletişime geçilerek araştırma konusu hakkında bilgi verilmiştir. Her iki çalışma grubunda yer almayı kabul eden katılımcılarla dönüşümlü olarak ve telefon görüşmeleri yoluyla toplantı yeri ve zamanı için planlama yapılmıştır. Araştırmacı, görüşmeler için organize edebileceği toplantı salonlarını neden tercih ettiğini (salon izni, teknolojik araç-gereç, katılımcıların ulaşım ve konforu) açıklamış, katılımcıların alternatif önerileri olup olmadığını sormuştur. Her iki gruptan da alternatif bir salon isteği gelmemiştir. Toplantılardan bir hafta önce katılımcılara toplantı yeri ve saatiyle ilgili hatırlatma leri atılmış, bir gün önce de telefon konuşmaları yoluyla araştırmacının katılımcıları karşılayacağı buluşma noktası kararlaştırılmıştır. Her iki grup, araştırmacı tarafından buluşma noktasında karşılanarak toplantı salonuna götürülmüştür. Verilerin Toplanması Bu araştırmanın verileri, iki odak grupla yapılan görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. İlgili literatür tarandıktan sonra odak grup görüşmelerinde kullanılmak üzere bir yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularına karar verilmesinde hem alternatif okul uygulamaları, hem demokrasinin yaşandığı yer olmayı hedefleyen demokratik okullar hem de okulda demokrasi yaklaşımını geliştirmeye yönelik güncel uygulamalar göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmacı tarafından literatür göz önünde bulundurularak elde edilen bu sorular, bir araştırma yöntemleri bir de eğitim yönetimi ve denetimi uzmanı tarafından gözden geçirilmiştir. Alınan öneriler sonucunda sorulara son şekli verilmiştir. Soruların belirlenmesinin ardından, araştırmada yer almayan bir sınıf temsilcisi ve iki öğrenci ile birebir görüşme yapılarak soruların anlaşılabilirliği ve yanıtlanabilirliği değerlendirilmiştir. Her iki grupta yer alan katılımcılarla belirlenen mekanda bir araya gelinmiş, toplantının odak konusu, her iki grupta da öğrencilerin yönetime katılmalarında karşılaştıkları güçlükler, ihtiyaçlar ve öneriler olarak belirlenmiştir. Görüşmeler, gerek oturma düzeni gerek kayıt güvenliği açısından, Özel Eğitim seminer odası ve Eğitim Bilimleri 423 no lu odada gerçekleştirilmiştir. Creswell in (1998) de vurguladığı gibi toplantının yönetilmesinde her bir katılımcının sırayla söz alması sağlanmıştır. Toplantılar sırasında not alma ve bilgi formu doldurma yoluna gidilmiş, görüşmeler öğrencilerden izin alınarak ses kayıt cihazıyla yedeklenmiştir. Odak grup verilerinin toplanmasında Krueger in (1994) örneklendirdiği görüşme formu kullanılmıştır. Bu görüşmelere ait kısaltmalar şu şekildedir: OG1: Odak Grup 1. OG2: Odak Grup 2. A,B,C,D,E,F,G,H,I,J: Odak grup soruları. ÖKK (1,2,3..): Öğrenci Konseyi Katılımcısı (1,2,3..). KÖ (1,2,3..): Katılımcı Öğrenci (1,2,3..). Katılımcılar eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi nde eğitimlerine devam etmekte olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 5 öğrenci konseyi üyesi ile öğrenci konseyinde görev almayan 8 öğrenciden oluşan toplam 13 öğrenci ile ilgili bilgiler tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 de görüldüğü gibi, 5 i bayan, 8 i erkek olmak üzere toplam 13 kişinin katılımı ile iki odak grup oturumu yapılmıştır. Birinci odak grubun katılımcıları üniversitenin öğrenimlerine çeşitli fakülte ve bölümlerde eğitimlerine devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. İkinci odak grubun katılımcıları ise çeşitli fakültelerden temsilci olarak seçilerek öğrenci konseyinde görev alan fakülte/enstitü temsilcisi öğrencilerden oluşmaktadır. 856

5 DÜNDAR / Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı Tablo 1. Odak Gruplardaki Katılımcıların Özellikleri OG1 Tarih: Yer: Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Seminer Salonu OG2 Tarih: Yer: Eğitim Bilimleri 423 No lu oda Katılımcı kodu Cinsiyet Unvan/ Görev Fakülte Bölüm Sınıf KÖ1 Bayan Öğrenci Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 3 KÖ2 Bayan Öğrenci Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Öğretmenliği 3 KÖ3 Erkek Öğrenci Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü 4 KÖ4 Erkek Öğrenci Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik 4 KÖ5 Bayan Öğrenci Fen Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim Tercümanlık 4 KÖ6 Erkek Öğrenci İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri 4 KÖ7 Bayan Öğrenci Hukuk Fakültesi Hukuk 3 KÖ8 Bayan Sınıf temsilcisi Atatürk Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4 Yönetim Kurulu ÖKK1 Erkek Dış İlişkiler Hukuk Fakültesi Hukuk 3 Sorumlusu ÖKK2 Erkek Denetleme Kurulu Üyesi Teknoloji Fakültesi Matalürji ve malzeme 2 ÖKK3 ÖKK4 ÖKK5 Erkek Erkek Erkek Yönetim Kurulu Eğitim Sorumlusu Genel Kurul Üyesi Denetleme Kurulu Başkanı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Atatürk Eğitim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Matalurji ve Malzeme Yüksek Lisans 5 Yüksek Lisans Verilerin Analizi Odak grup tartışmalarının yazıya dökülmesinden sonra kullanılabilecek analiz yöntemlerinden biri, içerik analizidir (Millward, 2006). Bu toplantılarda elde edilen verilerin içerik analizine tabi tutulmasına öncelikle anlamlı veri birimlerinin saptanması aşaması ile başlanmıştır. Bu aşamadan itibaren nitel verilerin analizinde dört aşama takip edilmiştir. Bu aşamalar, Yıldırım ve Şimşek in (1999) vurguladığı üzere; verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların organize edilmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanmasıdır. Metnin benzer bölümlerinden temalara ulaşmak amacıyla verilerin tarandığı (Ryan ve Bernard, 2003) kodlama aşamasında ilk olarak; elde edilen veriler anlamlı bölümlere ayrılmış ve her bölümün kavramsal olarak ne anlam ifade ettiğine odaklanılmıştır. Kendi içinde anlamlı bütün oluşturan bölümler, soru öbekleri baz alınarak isimlendirilmiş yani kodlanmıştır. Önceden belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama tekniği, şeklinde tanımladıkları bu süreç, her iki odak gruptan elde edilen veriler için kullanılacak anahtar niteliğinde ortak bir kod listesine ulaşılmasını sağlamıştır. Kodlama sürecinde ilkin Neuman ın (2009) açık kodlama tekniği kullanılmıştır. Bu teknik Strauss un (1987) kodlama aşamalarına uygun olarak; taslak temalar belirlenerek ilk girişimde başlangıç kodları buna uygun olarak düzenlenmiştir. Daha sonra verilerin üzerinden ikinci geçiş amaçlı eksenli kodlama tekniği kullanılmıştır. Bu aşamada global kategori ve alt kategorilere odaklanılmıştır. Yani verilerden çok başlangıçta kodlanan temalara odaklanılmıştır. Burada benzer temaları bir araya getirerek bazılarını alt gruplara bölerek veri temelinde yorumlamaya gidilebilir. Kümbetoğlu nun (2008) da belirttiği üzere, derinlemesine görüşme verilerinin analizinde olduğu gibi bu kodlamada da amaç, görüşülenlerin ifade, anlatı ve fikirlerini önce belirli temalar etrafında ayırmak, sonra bunları kategorize ederek düzenlemek, aralarındaki ilişkileri belirleyerek yorumlamaktır. Son olarak yine Neuman ın önerdiği seçici kodlama tekniği ile verilerin üzerinden son kez geçilmiş, böylece taslak tema (kategori) ve kodlara uygun olarak veriler yeniden gözden geçirilmiş, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra taslak temalar kontrollü şekilde kesinleştirilmiştir. Temaların bulunmasında ilk olarak temanın altında yer alan verilerin anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığı ve daha sonra ortaya çıkan temaların tümünün araştırmada elde edilen verileri anlamlı biçimde açıklayıp açıklayamadığına bakılmıştır. Analizin son aşamasında temalar arası ilişkiler ve araştırma soruları altındaki organizasyonu doğrultusunda verilerin betimlenmesi ve analiz edilmesi adımları gerçekleştirilmiştir. Balcı nın (2001) ifade ettiği gibi, yapılaşmış bir doküman analizi olan içerik analizinde araştırmacı ilkin birbirini dışta tutan kategoriler oluşturur, sonra da dokümanı analiz 857

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ için, bu kategorilerin dokümanda yer alma sıklığını kaydeder. Bu doğrultuda, araştırmada, üç genel alan kategorisi (global tema) çerçevesinde dokuz temaya ve dokuz tema altında yer alan ilgili kod listelerine ulaşılmıştır. Genel alan kategorileri (tema) ile bu kategorilerin altında yer alan temalar şu şekildedir: (1) Katılımcı demokrasi: Demokratik otorite, kararlara katılım, söz hakkı, öğrencinin dinlenmesi. (2) Özgürlük: Öğrencinin rolü, ifade özgürlüğü ve saygı, öğrenci-eğitimci ilişkisi. (3) Etik: Etik değerler, dayanışma kültürü. Geçerlik ve Güvenirlik Bu araştırmanın iç geçerliğini artırmak için Miles ve Huberman ın (1984), iç geçerliğin farklı ya da karşıt bakışla tekrar tekrar kontrol edilmesi, olarak tanımladığı zaman üçgenlemesi tekniği kullanılmıştır. Zaman üçgenlemesi, çift taraflı güvenirliği yükseltmede zaman içinde istikrar ya da eşzamanlı güvenirlik sağlamaktadır (Bryman, 2004; Hanson, Creswell, Clark, Petska ve Creswell, 2005). Bu doğrultuda araştırmanın bulgu ve analizleri, araştırmacı tarafından üç ayrı zamanda yeniden ele alınmıştır. Bunun dışında iç güvenirliğin sağlanmasında belirlenen genel alan kategorileri (global tema) ve alt kategorilere (tema) ilişkin hakem görüşü alma yoluna gidilmiştir. Ek olarak, tarihinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü nde okuyan 19 öğrenciye araştırmanın amacı hakkında bilgi verilerek global tema ve alt temalarla ilgili görüş ve önerileri değerlendirilmiştir. Dış geçerliği sağlamak için öncelikle iki tür örnekleme tekniği kullanılmış ve görüşme yapılan bireylerin görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Bulgular Bu bölümde, odak grup görüşmeleri sırasında sorulara alınan cevaplara doğrudan alıntı olarak yer verilmiş, kodlamalar ilgili temalarla birlikte düzenlenmiştir. Odak grup verilerinin analiz edilmesi sonucunda; katılımcı demokrasi, özgürlük ve etik global temaları altında şu alt kategorilere (tema) ulaşılmıştır: (1) Katılımcı demokrasi: Söz hakkı, demokratik otorite, öğrencinin dinlenmesi, kararlara katılım. (2) Özgürlük: Öğrencinin rolü, ifade özgürlüğü ve saygı, öğrenci-eğitimci ilişkisi. (3) Etik: Etik değerler, dayanışma kültürü. (1) Katılımcı demokrasi global temasının, alt temalar ve verilen cevapların kodlarıyla incelenmesi sonucunda ulaşılan bulgular şöyledir: Söz Hakkı: Öğrencilerin üniversitenin işleyişinde söz sahibi olup olmadıklarına ilişkin birinci odak gruptan elde edilen kodlar (iletişim engelleri, yönetime erişimsizlik, ciddiye alınmama, edilgen öğrenci modeli, göstermelik, ikna yollu, zorunluluklar, gruplaşma, siyasi ayrımcılık, öğrencinin süreçten soyutlanması, okul dışında değer görme) ile ikinci odak gruptan elde edilen kodlar (öğrencinin bilinçsizliği, yönetimle birebir ilişki, sistem sorunu, iletişim engelleri, yönetime erişimsizlik, bürokratik engeller, yönetime katılım eksikliği) incelendiğinde her iki grupta da ortak dile getirilen kodların, iletişim engelleri ve yönetime erişim sorunu olduğu görülmektedir. Her iki grupta öğrencilerin üniversitenin işleyişinde söz sahibi olmadığına ilişkin genel bir kanı vardır. Bu kanı, komisyonda yer almayan öğrencilerce daha fazla eleştirilmektedir. Komisyonda görev almayan öğrenciler daha çok hocalarla birebir ilişkiler aracılığıyla seslerini duyurabildiklerini, pek ciddiye alınmadıklarını, soyutlandıklarını ve okul dışı aktivitelere yöneldiklerini belirtmekte, bu tema altında şu cümleleri dile getirmektedirler. Kendi otomasyon sistemimizde bile söz hakkına sahip değiliz. Otomasyonda seçmeli ders bize zaten atanmış durumda sadece tıklamamız gerekiyor (KÖ4). Seçmeli derslerimizin seçenekleri yok, adı seçmeli (KÖ6). Otomasyonda danışmanımıza mesaj gönderme şansımız var. Fakat diğer yönetici ve hocalara ulaşma şansımız yok (KÖ5). Bize sorulmadan ders saatleri bile değişebiliyor (KÖ3). Dekanlık, rektörlük hatta bölüm başkanlığı ütopya gibi, çok ulaşılmaz (KÖ1). Söz hakkı! Atölyede çalışırken hocamız başka bir gruba sinirlenip bizim yaptığımız çalışmayı kesti ve yarım kalan kumaşlarımızı gönderdi. Ödevi veren hocanın yanına gidince biz elimizdeki yarım kumaşlar üzerinden değerlendirildik (KÖ2). Sınavlar konusunda bizler sadece soru sorulacak ve notlandırılacak kişiler olarak görülüyoruz (KÖ7). Sınıf olarak fakülte/dekanlıkta bir işimizin yapılacağına inanmıyoruz. Önce okuldan soyutlandık sonra kendimizi soyutladık. Baktık ki görüşlerimizi dile getiriyoruz ama bir şey değişmiyor (KÖ8). Komisyonda yer alan öğrenciler ise öğrencinin bilinçsizliğini vurgulamaktadır. Öğrenciler eğer doğru yer ve doğru zamanda doğru kişiyle temasa geçerse yani bilinçli olursa tabii ki söz sahibidir (ÖKK1). Genel kurul temsilciliği nedir diye sorsanız bilmiyorlar (ÖKK4). Komisyonda görev alan öğrenciler özellikle bürokratik engeller, yönetime katılım ve bu konuları kapsayan sistem sorunu üzerinde durmaktadırlar. 858

7 DÜNDAR / Demokratik Okulun Bir Unsuru Olarak Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı İşleyişteki esneklikleri kendi lehimize çevirip genelde olumlu sonuç alıyoruz. Yönetimle birebir ilişkiler katılımımıza daha çok yardımcı oluyor (ÖKK2). Bazı fakülte yöneticileri iletişime daha açık. Ama sistem bu konuyu çözmüyor (ÖKK5). Öğrenci temsilciliğinin bir değeri olmalı ve hızlı cevap verilmeli. Bürokratik engeller çok fazla. Bir afiş için bile 4-5 birimle uğraşıyoruz. Öğrencilerin isteklerini de yeteri kadar iletemiyoruz (ÖKK1). Öğrencilerin üniversitenin işleyişinde söz sahibi olmadığı kanısının her iki grup tarafından eleştirildiği, farklı nitelikte taleplerin dile getirildiği görülmektedir. Demokratik Otorite: Üniversitede demokratik otoritenin sahip olması gereken niteliklerin neler olması gerektiğine ilişkin birinci odak gruptan elde edilen kodlar (kapsayıcı, bütünleştirici, siyasileşmeyen, ayrımcı olmayan, eşitlikçi, hümanist, çeşitliliği destekleyen, sınıftan başlayan demokrasi, bilimsel, öğrenciyi tanıyan, çözümsel, saygılı, hoşgörülü, özverili, iletişime açık, bilgi veren, iletişim araçlarının etkin kullanan) ile ikinci odak gruptan elde edilen kodlar (doğrudan erişime açık, ulaşılabilir, şeffaf, özenli, esnek, bürokrasinin azaltılması, öğrenciye söz hakkı tanıyan, temsilci katılımını destekleyen, öğrenci odaklı, memnuniyet odaklı) incelendiğinde her iki grup tarafından ortak dile getirilen husus, iletişime açıklık tır. Komisyonda görev alan öğrenciler özellikle yönetim kademelerine ulaşım ve iletişim sorunu üzerinde durmaktadırlar. Demokrasi biraz da kitleler arası iletişimden geçer. Önemli konularda öğrenci rektörlükle görüşmek istiyorsa ulaşabilmeli ya da sekreterle değil ilgili makamla görüşebilmemiz gerekir (ÖKK3). Aracı kişi ve kurumlar olmamalı. Sistem buna açık olmalı ama değil (ÖKK2). Atamayla gelen yöneticiler, demokratiklik, özen ve şeffaflıklarını öğrencilere daha çok gösterebilirler (ÖKK4). Öğrencileri ilgilendiren konularda daha çok öğrenci temsilcisi yer almalı. Üniversitede en çok öğrenci mutluluğunun ön planda olması için çaba harcamaları gerekmektedir (ÖKK1). Komisyonda yer almayan öğrencilerin okul uygulamaları üzerinde daha çok durdukları görülmektedir. Okul tüm öğrencilerine yönelik olmalı (KÖ4). Okulda birlik ve bütünlük havası olmalı fakat siyaset işin içinde (KÖ1). Siyasi görüşler sanatsal bakışın bile önüne geçiyor. Hocalar ve yöneticiler ayrımcı olmamalı, herkese eşit davranmalılar (KÖ3). Ülkemizi sadece belirli bir grup kalkındırabilir mi? Demokratik otorite sınıftan başlamalı (KÖ7). Tanımak ayırt etmek için işliyor. Herkes birbirini tanıyor ama ayrımcılık başlıyor (KÖ8). Hocalar öğrencileri, öğrenciler öğrencileri tanımalı, hoşgörülü ve iletişime açık olmalı. Problemler, öğrencinin fark edilmesi sorunundan çıkıyor (KÖ2). Birilerini önde diğerini arkada tutmayı öğreniyoruz Hep ayırt etmekle uğraşıyoruz (KÖ5). Her iki grubun da demokratik otoritenin önemine inandığı, demokratik otoritenin niteliklerine ilişkin kendi deneyimleri doğrultusunda nitelemelerde bulundukları gözlenmektedir. Öğrencinin Dinlenmesi: Eğitimci ve yöneticilerin, öğrenci fikirlerini dinleyip dinlemediklerine ilişkin birinci odak gruptan elde edilen kodlar (birebir ilişki ile tanımaya bağlı saygı, hocanın aracılığı, yönetime erişimsizlik, meşguliyet, korku, makam etkisi) ile ikinci odak gruptan elde edilen kodlar (dekanlık desteği, hoca desteğinin yetersizliği, not kaygısı, dinleme-uygulama farkı, siyasi ayrımcılık) incelendiğinde her iki grup tarafından ortak dile getirilen bir koda rastlanmamıştır. Öğrencinin dinlenmesi temasında komisyonda görev almayan öğrencilerin dile getirdiği hususların bazıları birebir alıntı ile şöyledir. Eğer öğretmen öğrencilerini tanırsa söz hakkı da veriyor, bizi dinleyip çözüm üretiyorlar. Gerekirse sorunlarımızı yöneticilere götürüp çözüyorlar (KÖ8). Yöneticiler öğrenciden uzak kalıyorlar (KÖ5). Yöneticiler hep çok meşguller hep işleri başlarından aşkın (KÖ2). Bazılarımız çift ana dal öğrencileri. Her seferinde korkudan bir kişiyi görevlendirip gönderiyoruz, bu sefer sen konuş diye. Bölüm birincisiyim, Almanya ya gitmeyi çok istedim. Bölüm başkanı hocamızla konuştum. Öğrencilerin önünün açılmasına yardımcı olması için. Çok sert bir şekilde Biz senin annen miyiz? diye cevap verdi (KÖ1). Öğrenci ile uğraşma oranı makam arttıkça düşüyor (KÖ4). Komisyonda görev almayan öğrencilerin yöneticileri ulaşılmaz, sürekli meşgul, makam artıkça öğrenciden uzak buldukları gözlenmektedir. Fikir ve düşüncelerinin hocaları tarafından dinlendiğini, çünkü hocaların kendilerini yakından tanıma fırsatının olduğunu vurgulamaktadırlar. Birinci grubun tersine öğrenci konseyinde görev alan öğrenciler, dekanlık makamında çoğunlukla fikir ve düşüncelerinin dinlediğini, çözüm bulmaya çalışıldığını fakat hocaların böyle bir çaba göstermediğini ifade etmektedirler. Hatta hocaların kendi siyasi görüşlerine yakın olanla olmayanı ayırt ettiğini dile getirmektedirler. 859

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları Hakkındaki Görüşleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları Hakkındaki Görüşleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 12-27 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 12-27 Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları

Detaylı

KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA EĞİTİMDE PROFESYONEL GELİŞME İPEK ARAÇ GÜRKAN SARIDAŞ İSTANBUL, 2015 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi *

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1409-1437 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2131

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Yaz/Summer 1791-1812 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri DOI: 10.5961/jhes.2015.110 Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri Academic Staff s Views About International Scholarships and Support Programs M. Ertaç ATİLA, Ö. Faruk

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * Etem YEŞİLYURT ** Çetin SEMERCİ *** Özet Durum çalışması desenlerinden iç içe geçmiş çoklu durum

Detaylı

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL**

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL** Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan 95 Ege Eğitim Dergisi 2008 (9) 1: 95 129 Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans

Detaylı

hesap verir kılmanın da ötesine geçmektedir. Giroux a (2008) göre bu tavır alış, öğrencilerin özsel

hesap verir kılmanın da ötesine geçmektedir. Giroux a (2008) göre bu tavır alış, öğrencilerin özsel KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ mıştır? Bu tür sorgulama, günümüz için her hangi bir alanda yapılabilen genel bir eleştirel yaklaşımı ifade edebilir. Bütün bunların ötesinde, temel amacı ve çıkış

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması *

İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması * Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 2, Number/Sayı 2, 2013, 195-224 195 İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

OKULDA İLETİŞİM. Amerika da Yapılan Araştırmalar

OKULDA İLETİŞİM. Amerika da Yapılan Araştırmalar OKULDA İLETİŞİM Amerika da Yapılan Araştırmalar İpek ARAÇ İstanbul, 2015 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ BİLİM DALI OKULDA

Detaylı

Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2015, 5(1)

Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2015, 5(1) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Hoşgörü Eğitimine Bakışı ve Hoşgörü Eğitimine İlişkin Uygulamaları 1 Social Studies Teachers' Perceptions of Tolerance Education and Tolerance Education Practices Hatice

Detaylı

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik İçerikli Okul Sonrası Etkinlikler ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik İçerikli Okul Sonrası Etkinlikler ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(1) 297-322 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.1.1876

Detaylı

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlar ve Ýyi Yönetiþim Dr. Yýlmaz Argüden Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Pýnar Ilgaz Gönüllü Kuruluşların Yönetimi Dr.Yılmaz ARGÜDEN Pınar ILGAZ ARGE Danışmanlık

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 89 Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Sevilay ŞAHİN * **, Betül BALKAR Öz

Detaylı

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI VE ETİK

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI VE ETİK Doç. Dr. Refika BAKOĞLU DELİORMAN Ayşe ÜSTÜNOLDU KANDEMİR Yolsuzluğun Önlenmesi İçin

Detaylı