Atatürk ve Einstein ın Eğitime Bakışı ( I )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atatürk ve Einstein ın Eğitime Bakışı ( I )"

Transkript

1 21.YY FĐZĐK/FEN EĞĐTĐMĐ/ÖĞRETĐMĐ NASIL OLMALI Atatürk ve Einstein ın Eğitime Bakışı ( I ) Prof. Dr. Süleyman BOZDEMĐR Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Türkiye de eğitim sistemimizin her yıl artan oranda sorunlarının büyüdüğü Milli Eğitim Bakanı ndan öğretmenlere, bilim adamlarına, velilere varıncaya kadar hemen herkes tarafından evde, her toplantıda, bilimsel kongrelerde, DPT raporlarında dile getirilmekte, gazetelerde, yazı ve haberlerde sık sık yer almaktadır. Ancak sorunun nasıl çözüleceği konusunda henüz kapsamlı bir çalışma yapılmadığı gibi, bir fikir birliğine varıldığı da söylenemez. Bu çalışmada, Atatürk ve Einstein ın eğitimle ilgili görüşleri özetlenmekte ve yapılacak bir çağdaş eğitim modelinin bu görüşler ışığında geliştirilmesi gereği vurgulanmaktadır. Ülkemizde bu kapsamda geliştirilecek olan yeni eğitim modelleri ve projeleri uygulandığı takdirde, bugün karşılaştığımız ezberci eğitime dayalı sorunların ortadan kalkacağına, onun yerine Atatürk ler ve Einstein lar yetiştiren çağdaş öğretim sistemine kavuşacağımıza olan inancımız tamdır. GĐRĐŞ Ülkemizde eğitim sistemimizin her yıl artan oranda sorunlarının büyüdüğü bir gerçektir. Bu gerçeği herkes görüyor, biliyor ama nasıl çözüleceği konusunda yetkililer tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldığı henüz söylenemez. Toplum olarak da şikâyet etmekten öteye bir şeyler yapmamız gerektiğini bir türlü öğrenemedik; çünkü yeteri kadar bilinçli ve örgütlü bir toplum olamadık. Halkımız, sorunlarının çözümünü başkalarından bekliyor; politikacılardan, devletten, aydınlardan, akademisyenlerden vb. Eğitim sistemimiz uzun yıllardır öğretmen ve sınav merkezli doğmatik, otoriter ve ezberci bir biçimde tahta tebeşir tekniği ile doğa gerçeklerinden kopuk kuru lafa boğulmuş mantığı ve düzeni anlaşılmayan donmuş bir bilgi alışverişi geleneği içine yerleşik kalmış olduğu için öğrenciler, derslerde kendilerine aktarılan bilgiye karşı ilgisiz kalmış, araştırma ve öğrenme merakı körelmiş, bilime duyarsız ve heyecanını kaybetmiş bir kimliğe bürünmüştür. LGS ve ÖSS gibi ulusal sınav sonuçlarıyla PISA ve TMSS-R gibi uluslar arası sınav sonuçları da eğitimin tam bir çöküş içinde olduğunu göstermektedir. Üniversitelere gelen öğrencilerin kalitesinde de yıldan yıla bir düşüş olduğunu hep birlikte görmekteyiz. Bu durum doğal olarak üniversitede de kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Mevcut eğitim sistemi bilgi yüklemeye dayalı, ezberci yapısı nedeniyle öğrencilerin yaratıcılık ve merak güdülerini köreltmekte, keşfetme heyecanlarını yok etmektedir. Bu olumsuzlukların, öncelikle en büyük zararı fen bilimleri öğrenimine verdiğini açıkça söyleyebiliriz. Bu eğitim düzeniyle yetişen nesil ile bilgi çağını yakalamamız olası görünmüyor. O halde çağı yakalamak ve içinde olabilmek için nasıl bir eğitim/öğretim sistemi uygulamalıyız? Bu araştırmanın konusunu oluşturan bu can alıcı soruya uygun bir yanıt verebilmek için 20.yy da yaşamış iki büyük dahinin eğitim üzerine görüşlerinden yararlanmayı uygun bulduk. 1

2 Bilindiği gibi 20.yy a iki büyük dahi insan damgasını vurmuştur: Atatürk ve Einstein. Bu iki yüce insan farklı alanlarda dehalarını ortaya koymuşlardır. Atatürk, askerlik eğitimi görmüş ama zamanına göre kısmen çağdaş bir eğitim veren askeri okullarda okumuş, daha da önemlisi kendi kendini her yönden yetiştirmiş, yetiştirmeyi bilmiş bir özel insan. Bitmiş yıkılmış bir büyük imparatorluğun üzerine yepyeni bir cumhuriyet kurmuş, yaptığı çağdaş devrimlerle onu ümmet toplumundan laik, çağdaş ve sosyal bir hukuk devleti haline getirmiştir. O, fikirleri ve eylemleri ile milletinin sevgisini ve saygısını kazanmış, onun gönlünde ebediyete kadar yer etmiştir. Aynı zamanda insanlık, örnek bir lider ve düşünür tanımıştır ve ölümsüzleşmiştir. Einstein, 20.yy ın ilk çeyreğinde ortaya koyduğu rölativite kuramlarıyla fizikte devrim yapmış bir fizikçidir. Bundan yüzyıl önce ortaya konan özel rölativite kuramından bu yana geçen sürede bilimsel sonuçları ile fizikçilerin yanı sıra matematikçilerin, kimyacıların ve mühendislerin de yoğun ilgisini çekmiş bulunan be teori, epistemolojik yönü ile de filozofların yakından ilgilendiği ve üzerinde yorumlar yaptığı bir konu haline gelmiştir. Böylece Einstein bilim ve insanlığa büyük hizmet etmiş bir bilim adamı olarak insanlığın sevgi ve saygısını kazanmış, ölümsüzlüğe kavuşmuştur. Atatürk ile Einstein ın ortak yanlarının olduğunu görüyoruz; her ikisi de matematiğe ve sanata özel bir ilgi duymaktalar, fenne ve bilime çok önem veriyorlar, barışı seviyorlar, aydın insanlar, eleştirel akla sahipler. Zekâ düzeyleri (IQ) oldukça yüksektir. Atatürk askerlik eğitimi yerine fen bilimlerinde Einstein ın sahip olduğu olanaklarda bir eğitim görme şansına sahip olsaydı büyük olasılıkla bilim alanında da benzer çalışmalar yapabilirdi ve yine çağa damgasını vurabilirdi. Bu iki olağanüstü insanın her konudaki fikirleri çok ilginç bulunmuş ve çağımıza ışık tutmuştur. Biz burada onların eğitim konusundaki görüşlerinden bazı seçmeler yaparak sunacağız. Bu görüşler ışığında oluşturulacak ve geliştirilecek bir eğitim sisteminin ulusumuzu geleceğe taşıyacağı muhakkaktır. ATATÜRK ÜN EĞĐTĐME BAKIŞI Osmanlı döneminde ulema ve tutucu çevrelerin desteklediği Đslami eğitim düzeni ile yenilik taraftarlarının yaygınlaştırmaya çalıştığı laik eğitim düzeni felsefeleri, amaçları, ders programları ve genel yapılarıyla ayrı dünyalara sesleniyorlardı. Bu nedenle Osmanlı da yüz yıl süren bir eğitim ikiliği çatışması yaşanmıştır. Mustafa Kemal bu ikiliğe yakılmış yıkılmış, viran olmuş toprakların üzerinde en büyük yapıtım dediği Türkiye Cumhuriyeti ni kurunca, bütün yokluklara karşın 3 Mart 1924 tarihli Eğitim Birliği yasasıyla son vermiştir. Ne yazık ki 1949 lardan sonra sayıları hızla artan imam hatip okulları ve arkasından 1980 darbesiyle tüm okullarda din eğitimi ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu hale getirilmesi sonucunda Eğitimde Birlik yasası bir ölçüde amacından saptırılmıştır. Böylece, Cumhuriyet öncesi, çağdışı eğitime doğru bir dönüş başlatılmıştır. Bugün, eğitim sisteminin içine düştüğü bunalımın bir nedeni de budur. Din eğitiminin doğası gereği ve mevcut sınav sistemimiz, öğretimi ezberciliğe dayandırmaktadır. 2

3 Yeni ulusal eğitim sistemi arayışı çerçevesinde Atatürk ün yeni Türk eğitim sistemi ve dayanacağı temel ilkeleri konusundaki görüşlerini Ulusal, Laik ve Pozitivist eğitim başlığı altında üç ana noktada toplamak olasıdır. Bu temel ilkeler hakkında çeşitli dönemlerde yapmış olduğu konuşmalarda ortaya koyduğu görüşler oldukça ilginçtir. Daha 15 Temmuz 1921 de, yani Sakarya Savaşı nın en kızgın günlerinde M. Kemal, Ankara da toplanmış olan Milli Eğitim Kongresi nde öğretmenlere şöyle sesleniyordu: Savaş günlerinde dahi dikkat ve özenle işlenip çizilmiş bir milli eğitim programı vücuda getirmek ve mevcut milli eğitim örgütümüzü bugünden yararlı şekilde çalıştıracak ilkeleri açıklamak için çalışmalıyız Şimdiye kadar izlenen öğretim ve eğitim yöntemlerinin milletimizin tarihi gerilemesinde en önemli neden olduğu kanısındayım. Onun için bir milli programdan bahsederken, eski devrin hurafelerinden ve doğuştaki niteliklerimizle hiçbir ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, Doğu dan ve Batı dan gelen bütün etkilerden uzak, milli karakter ve tarihimizle uygun bir kültür kastediyorum. 1 Mart 1922 günü Meclis i açış nutkunda da M. Kemal, Milli Eğitim Programını tanımlarken, Bu program, milletimizin bugünkü haline, sosyal hayati ihtiyacına, çevrenin koşullarına ve çağın gereklerine tamamen uygun olsun demekteydi. 27 Ekim 1922 de Đstanbul dan gelen öğretmenlere seslenirken de Atatürk şöyle diyordu: Milletimi millet yapan, ilerleten, bereketli kuvvetler, fikir kuvvetleri ve sosyal kuvvetlerdir Fikirler manasız, mantıksız, safsatalarla dolu olursa o fikirler hastadır. Keza, sosyal hayat akıl ve mantık dışı, faydasız ve zararlı inanç ve gelenekler içinde yüzüyorsa felce uğrar. Önce fikir ve sosyal hayat kaynaklarını temizlemekle işe başlamak lazımdır. Milletimizin siyasal ve sosyal hayatında, milletimizin fikir terbiyesinde rehberimiz bilim ve fen olacaktır diyerek tümüyle pozitivist bir eğitim görüşünü ortaya koyuyordu. Hiçbir mantıki delile dayanmayan birtakım geleneklerin, inançların muhafazasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur sözleri, M. Kemal in ilerlemek için pozitivist eğitimi temel araç saydığını gösteriyordu. Yine 1 Mart 1924 Meclis i açış nutkunda Atatürk Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ilkesinin bir an önce uygulanmasını gerekli görüyoruz dedikten sonra; Türkiye nin eğitim siyasetini, her derecesinde tam bir açıklık ve hiçbir tereddüde yer vermeyen kesinlikte ifade etmek ve uygulamak lazımdır. Bu siyaset her manasıyla ulusal nitelikte gösterilebilir diyordu. Atatürk, 25 Ağustos 1924 tarihinde Ankara Öğretmenler Birliği Genel Kongresi nde öğretmenlere Milli ahlakımız medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve desteklenmelidir. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister diyerek laik eğitimin önemimi vurgulamaktadır. Bu görüşlerin sonucu olarak eğitimde laiklik ilkesi, mecliste Öğretimin Birliği yasasının çıkmasıyla birlikte uygulamaya başlanmıştır. Atatürk 22 Eylül 1925 günü Samsun Đstiklal Ticaret Mektebi nde yaptığı bir konuşmada diyor ki: Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için en 3

4 hakiki mürşit ilimdir, fendir. Đlim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. Eğitimde bilimin üstün önemine dikkat çeken Atatürk yine aynı okuldaki konuşmasında ulusal eğitimin de ne kadar önemli olduğuna değinir ve Efendiler, (dini, ulusal, uluslararası) bütün eğitimlerin hedef ve amaçları başkadır. Ben burada yalnız, yeni Türkiye Cumhuriyeti nin yeni nesle vereceği terbiyenin milli terbiye olduğunu kesinlikle belirttikten sonra diğerleri üzerinde durmayacağım Milyonlarca insan (Müslüman) şunun ya da bunun tutsaklık zincirleri alındadır; çünkü bu insanlar ayrıca bir ulusal eğitimden geçmemiştir der. Ulusal eğitimle geliştirilen kafaların ise paslandırıcı, uyuşturucu, gereksiz, saçma sapan inanışlar ve düşüncelerle doldurmaktan da özenle sakınılması gerektiğini ısrarla vurgular. Sonuç olarak Atatürk ün yeni bir ulusal eğitim sistemi konusundaki görüşleri şöyle özetlenebilir: 1. Osmanlı Đmparatorluğu Eğitim Sistemi, ümmet döneminin ve ümmet siyasetinin bir aracı olmuştur. Türk toplumuna bağımsızlık ve ilerleme yollarını açamamıştır. 2. Ulusal, laik, pozitif eğitim ve öğretim; akılcı, gerçekçi, deneyci, araştırıcı, eleştirici ve yaratıcı bir öze dayanır. Yabancı doktrin ve doğmalara ya da materyalist akımlara da bağlı değildir. Atatürkçü eğitim, insanları hayata etkin olarak katılan kültür ve uygarlığın değerlerinden yararlanabilecek duruma getirebilen, her alanda bilime ve sanata, kendi öz değerlerine, uygarlığa katkıda bulunabilecek yaratıcı bir nitelik sağlamak amacına yöneliktir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde en temel ilke, kişiye olumlu ve rasyonel düşünme yeteneği kazandırmak, bağnazlıktan uzak görüş ufku geniş, kişiyi yetiştirme yolunda insanlığa mal olmuş kültür kaynaklarından yararlanmak olmalıdır Bugün Türkiye nin büyük sorunlarla boğuşan dönüşüm içinde bir ülke durumunda olduğunu biliyoruz. Tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek için eğitim sorunumuzu çağdaş bir anlayışla, bilimin yol göstericiliğinde çözmemiz gerekmektedir. Atatürk ün ortaya koyduğu laik, ulusal, pozitivist eğitim ilkeleri doğrultusunda eğitim sistemimizi yeniden yapılandırmak zorundayız. Türk ulusunun ilerideki büyük başarısı, Atatürk ün eğitim anlayışını geliştirecek ve pekiştirecek idealist gençlerle ve onları yetiştiren nitelikli öğretmenlerle olacaktır. EĐNSTEĐN VE EĞĐTĐM Einstein ın bilimsel, insancıl, barışçıl yönü birçok makalelerde, araştırma yazılarında vs. dile getirilmektedir. Burada, Einstein ın bir de eğitimci yönünü, yani eğitime farklı bir bakış açısının bulunduğunu ortaya koymak istiyoruz. Einstein ın hayatına şöyle bir göz attığımızda bunun üzerinde pek durulmadığını görürüz. Aslında oldukça önemli bir konu olduğunu ve çok önemli derslerin çıkarılabileceğini belirtmek isterim. Pek az bilindiği gibi Einstein, Zürih Politeknik Enstitüsü nün fen öğretmenliği bölümünü bitirmiştir. Bir diğer deyişle Einstein fizik lisansı değil, lise fizik öğretmenliği eğitimi gördü. Fizikte bir devrim yapan bu dahi fizikçinin otobiyografisine baktığımız zaman ilk ve ortaöğrenim döneminin oldukça bunalımlı geçtiğini görüyoruz. Bunun da en büyük 4

5 nedeni okullarda sürdürülen ezberci eğitim ve uygulanan sıkı disiplindir, sevgiden yoksun bir eğitim anlayışının o dönemde Alman okullarında sürdürülüyor olmasıdır. Kendi kendine çalışmayı, kendini farklı yönlerde geliştirmeyi seven Einstein, Gymnasium da verilen eğitimden nefret ederdi. Ezberci eğitimi aşağılayarak şuna işaret eder: ilkokuldaki öğretmenler bana bir çavuş, Gymnasium dakiler ise teğmen gibi göründüler. Einstein gözünde okulların bir askeri kışladan farkı yoktur. Koydukları kurallara sıkı sıkıya uyacaksın, öğretilen her şeyi kutsal bilgiler gibi öğreneceksin ama asla sorgulamayacaksın, kendi fikirlerini söylemeyeceksin!... Einstein ın, 15 yaşında, babasının işinin bozulması üzerine ailesi Münih ten Đtalya ya Milano yakınlarında Pavia ya göç etmek zorunda kalınca yaşamı kökten değişti. Einstein, Luitpould Gymnasium una devam ederken bir aileyle birlikte yaşamak üzere Münih te bırakıldı. Münih te yalnızlığa ve okulun katı disiplinine ancak altı ay dayanabildi. Bunun sonucunda, bir süre özgür kalabileceği bir plan hazırladı. Bir doktordan sinir bozukluğundan dolayı okulu bırakmasının ve Đtalya daki ailesinin yanına gitmesinin gerekli olduğunu belirtir bir rapor alır. Sonra matematik öğretmeninden matematik bilgisinin Gymnasium diploması almadan bir üniversiteye gitmeye yetecek kadar ileri olduğunu belirten bir başka rapor daha alır. Gymnasium dan ayrılması beklediğinden çok daha kolay olur. Bir gün öğretmenlerinden biri kendisini çağırarak okulu bırakmasının iyi olacağını söyler. Olayların gelişimi karşısında şaşıran genç Einstein, suçunun ne olduğunu sorduğunda öğretmeni sınıftaki varlığın, öğrencilerin bana saygısını azaltıyor diye yanıtlar. Buradan, Einstein ın sürekli talime karşı gizli nefretinin öğretmenlerine ve öğrenci arkadaşlarına karşı tavırlarında ortaya çıktığını görüyoruz. Gymnasium dan kurtulan Einstein, Đtalya da ailesi ile buluşur. Đlk işi Alman vatandaşlığından ayrılmak olur. Henüz reşit olmadığından işleri babasının düzenlemesi gerekiyordu. Einstein, ancak 21 yaşında mümkün olan Đsviçre vatandaşlığını istedi. Böylece 15 yaşından 21 yaşına kadar o zamanlar pek sorun olmayan bir biçimde vatansız yaşadı. Eskiden ve günümüzde liseyi terk edenlerin çoğu gibi zamanının bir kısmını gezerek geçirmeye karar verir. Okulu terk edenlerin çoğundan farklı olarak da kendi kendine bir matematik çalışma programı hazırlar. Bu, yaşamının olağanüstü mutlu dönemlerinden biridir. Ancak bir yıl sonra babasının işi bir kez daha bozulup kendi yaşamını kazanmak için bir şeyler yapması gerektiği açıklık kazanınca bu mutlu dönem de sona erer. Babası Einstein için elektrik mühendisliğinin iyi bir kariyer olacağını düşünür. Onun Zürih teki federal Politeknik Okulu na gitmesine karar verir. Bu aslından Einstein ın Münih ten beri tasarladığı bir şeydir. Ancak 1895 te Politeknik in giriş sınavını kazanamaz. Sınavın matematikle ilgili bölümlerini o kadar iyi yapmıştır ki Politeknik müdürü kendisine bir Đsviçre kanton lisesini bitirmesini ve yeniden başvurmasını önerir. Einstein, Aarau da ileri yöntemlerle eğitim yapan ve öğrencilerini bağımsız çalışma olanağı sağlayan ve hepsinin ötesinde öğrencilerin bilimsel çalışmayı öğrenebilecekleri ileri laboratuarları bulunan bir okula kaydını yaptırdı. Bir yıl sonra 1896 da diplomasıyla birlikte Politeknik e yeniden başvurduğunda sınava gerek duyulmaksızın fizik öğretmenliği bölümüne kabul edildi. Saf matematik alanındaki çalışmalarını bırakıp fizikle ilgilenmeye karar vermesi 16 yaşında, Zürih te lisede okurken olur. Einstein, bu seçimin nedenlerini şöyle açıklar: Matematiğin, her biri bize verilmiş kısa ömrü tüketmeye yeterli sayısız uzmanlıklara bölünmüş olduğunu 5

6 gördüm. Sonunda kendimi hangi ot demetini seçeceğini bilemeyen Buridan ın eşeği konumunda buldum. Bu, açıkça matematikte neyin asıl önemli, yani gerçekten temel olduğunu, geriye kalan ikincil parçalardan ayıramayacak kadar az sezgi sahibi olmamdan kaynaklandı. Ayrıca doğa bilgisine olan ilgim bilinçsiz olarak daha kuvvetliydi. Bir öğrenci olarak fiziğin temel ilkelerini derinden kavramak için en karmaşık matematiksel yöntemlerin gerekli olduğu benim için açık değildi. Bunu ancak yıllar süren bağımsız bilimsel çalışmalardan sonra kavrayabildim. Tabii fizik de sayısız ayrı alanlara ayrılmıştı ve bu alanların her biri daha derin bilgi açlığını doyuramadan bir ömrü tüketecek kadar geniş çaplıydı. Bir de bağlantıları tam olarak sağlanamamış o kahredici veri kütlesi vardı. Ne var ki bu alanda kısa zamanda temel olanın kokusunu almayı, temel konuları aklımızı darmadağın eden ve elzem olmayan diğerlerinden ayırmayı öğrendim. Philipp Frank ın Einstein ın hayatıyla ilgili yazdığı kitabın önsözünde, Einstein ın kendi deyimiyle son sözünde yine bu sıralar kendi başına önemli kitaplar okuyarak öğrendiği fiziğin temellerindeki sakatlıkları kavramaya başladığını yazar. Özel rölativite kuramı üzerindeki ilk makalesini yazacak kadar kafasını toparlayıp düşündüklerini bir düzene koyması bir on yılını aldı. Einstein ın üniversite hayatının ortaöğrenimdeki yıllara göre daha mutlu geçtiğini görüyoruz. Einstein yaşamının sonlarına doğru Politeknik günlerini hatırlar ve şöyle der: Orada mükemmel öğretmenlerim oldu. Böylece güçlü bir matematik eğitimi edinebildim. Örneğin Hurwits, Minkowski (sonraları görecelik kuramın matematiğine önemli katkılarda bulundu) bunların başında gelir. Yalnız, bölüm başkanı ünlü bir fizikçi olan Weber dir ve üçüncü sınıfta okuduğu yıl derslere düzenli katılmadığı ve notları düşük olduğu için ondan bir uyarı alır. Oysa Einstein her zaman olduğu gibi, fizikte kendi ilgisini çeken konularla uğraşıyor, diğerlerini fazla önemsemiyordu. Bu konuda Einstein diyor ki: Weber in uyarısı umurumda değildi, ona kalsa fizik 70 yıl önce durmuştu. Ben kendi deneylerimi yapmak istiyordum, o da karşı çıkıyordu, ne yapabilirdim, oturup bekleyecek değildim. Ne var ki zamanımın çoğunu deneyle, dolaysız temasın büyüleyici etkisiyle fizik laboratuarlarında geçirdim. Kalan zamanımı evde Kırchoff, Helmholtz, Hertz ve benzerlerinin çalışmalarını okumaya ayırdım Kuşkusuz buradaki engel, isteseniz de istemeseniz de tüm bu malzemeyi sınavlar için kafanıza doldurmak zorunda olmanızdı. Bu zorlamaların üzerimdeki etkisi öyle yıpratıcıydı ki son sınavı verdikten sonra tam bir yıl boyunca bilimsel bir problemi canım çekmedi. Ancak hakkını vermek için her gerçek bilimsel dürtüyü dümdüz edebilecek olan böyle zorlamaların Đsviçre de diğer yerlere göre daha az şiddette olduğunu belirtmeliyim. Hepsi hepsi iki sınav vardı ve bunların dışında canınızın istediğini yapabilirdiniz, özellikle benim gibi, dersleri düzenli olarak izleyen ve içeriklerini dürüstçe inceleyen bir arkadaşınız da olduğunda durum gerçekten böyleydi. Bu, sınavlardan birkaç ay öncesine kadar uğraşılarınızı seçmede sizi özgür kılardı araştırmak ve anlamaktan zevk almanın zorlama ve görev duygusuyla uyarılabileceğini düşünmek öldürücü bir hatadır. Aksine böyle bir baskı altında aç olmadığı halde kamçı ile yemeğe zorlanan sağlıklı bir av hayvanının bile iştahını bitireceğine inanıyorum. Gençlik yıllarında gördüğümüz Einstein büyük ölçüde kendini yetiştirmiş, dini ya da ulusal bir geleneğe bağlı olamayan ve hemen hemen çocukluğundan beri kendi yargılarına göre davranmaya alışmış bir genç adamdır yılında iyi bir öğrenci olarak Politeknik i bitirdi. Đleri eğitim için tek umudu Politeknik te ya da başka bir yerde bir profesörün asistanı olabilmekti. Bunu, Aarua daki okulda Fransızca olarak yazdığı gelecekle ilgili planlarım konulu kompozisyonda da dile 6

7 getirmektedir. O zamanlar Einstein 16 yaşındadır ve diyor ki: Mutlu bir insan bugününden, gelecekten pek kaygılanmayacak kadar hoşnuttur ancak öte yandan da yürekli planlar kuranlar hep genç insanlardır. Üstelik ulaşmak istediği amacı olabildiğince kesin biçimde belirlemek yalnızca ciddi bir genç adam için doğaldır. Sınavımı başarıyla verebilirsem Zürih teki Đsviçre Teknik Üniversitesi ne gideceğim. Orada dört yıl matematik ve fizik okuyacağım. Bu doğa bilimi dallarında profesör olmayı ve kuramsal alana yönelmeyi tasarlıyorum. Bu tasarılar aşağıdaki nedenlerden doğdu: En önemlisi soyut ve matematiksel düşünceye bireysel yatkınlığımdan ve düş gücü ve pratik yetenekten yoksun olmamdan; özlemlerim de beni aynı karara yöneltti, bu da çok doğaldır. Đnsan hep yeteneği olduğu şeyleri yapmak ister. Ayrıca bilimsel etkinlik çok hoşlandığım belli bir bağımsızlık sağlamaktadır. Fakat hocalarının onu yanlarına almadıkları gibi bir tavsiye mektubu dahi vermeyi reddetmeleri Einstein ı çok üzdü ve bu umudu suya düştü. Yatılı bir okulda özel öğretmenlik işi buldu ancak bu iş oldukça kısa sürdü; çünkü öğrencilerine aldıkları Gymnasium eğitiminin boğucu olduğunu söyleyerek tüm sorumluluğu üstüne alıp yeni bir çağdaş eğitim uygulamaya kalkınca kapı dışarı edildi de patent bürosunda bir iş bulmasıyla yeni bir dönemin başladığını görüyoruz. Böylece Einstein düzenli bir yaşama kavuşmuştu. Patent bürosunda çalışarak bir yandan eve ekmek getirebilecek, bir yandan da çok sevdiği fiziği çalışabilecekti. Bu konuda şunu söylüyor: Belki inanmayacaksınız ama patent ofisinde çalışmak araştırmalarım açısından, üniversiteden daha iyi oldu. Üniversitede olsam her konuda makale yayımlamak için anlamsız bir yarışa girecektim. Böyle bir baskıya dayanabilmek zor olurdu. Avrupa da o kadar üniversite dururken ve oralarda yetişmiş nice fizikçiler varken, patent ofisindeki bir memurun dünyayı değiştirebileceğini kim tahmin edebilirdi ki!... Şimdi burada Einstein ın öz yaşamından bir ders çıkaralım. Eğer Einstein nefret ettiği ezberci eğitime katlanıp Almanya da öğrenimini tamamlamaya kalksaydı belki de bugünkü tanıdığımız Einstein olmayabilirdi. Einstein, bu güzel insan, sadece fizik bilimini kökünden değiştiren teorileriyle değil insanlığın barış ve kardeşlik içinde yaşaması için kamuoyuna öncülük ettiği fikirleri ve çalışmalarıyla da dünya halklarının sevgilisi oldu. Bilinmelidir ki Einstein bilime yepyeni bir yöntem ve bakış açısı getirmiştir. Einstein ın metodolojisi diye bilinen bu yöntem modern bilimsel şüphecilik olarak göz önüne alınabilir. Einstein daki şüphecilik duygusu, fizikte yerleşmiş bir takım temel kavramları, yeni gözlemler altında yeniden ele alıp inceleme ve sorgulama gereksinimini doğurmuştur. Şunu söyleyebiliriz ki, Einstein ın o dönem Almanya sının ezberci ve katı eğitiminden kurtulup kendini geliştirmesine izin veren çağdaş bir okulda ve iyi bir üniversitede okuma fırsatı bulması, onun kendi çabasıyla bilgi edinme ve öğrenme yollarını bulması (yani, öğrenmeyi öğrenmesi), yaratıcılığını ve kendine has metodolojisini geliştirmesinde, fizikte büyük buluşlar yapmasında önemli bir rol oynamıştır. Einstein, değişik zamanlarda yaptığı konuşmalarda ve sorulan sorulara verdiği yanıtlarda eğitimle ilgili ilginç görüşlerini ortaya koymuştur: Okul sadece yetişen kuşağa belli en büyük bilgi miktarını aktarma aygıtı olarak görülür. Ama bu doğru değil. Bilgi ölüdür; okul ise yaşayanlara hizmet eder. O, genç bireylerde ülkenin refahı için değerli olan nitelik ve yetenekleri geliştirmelidir. 7

8 Kişisel özgünlüğü ve kişisel hedefleri olmayan standartlaştırılmış bireylerden oluşmuş bir toplum gelişme olanakları bulunmayan yoksul bir toplumdur Amaç, bağımsız davranıp düşünen ve ülkelerine hizmeti kendi en yüksek yaşam sorunu olarak gören bireyleri eğitmek olmalıdır En önemli eğitim yöntemi her zaman öğrencinin doğrudan eylemini içerenidir Bence bir okulun başlıca çalışma yönteminin korku, zorlama ve yapay otorite olması en kötüsüdür. Okulları tüm kötülüklerden daha kötü olan bu şerden korumak gerekir. Bunun için öğretmenin yetkisine olabildiğince az zorlayıcılık vermek yeterlidir. Böylece öğrencinin, öğretmenine tek saygı kaynağı O nun insancıl ve ussal nitelikleri olacaktır Okulda ve yaşamda çalışırken en önemli dürtü, çalışmaktan keyif almak, sonucundan ve sonucun ülke için değerli oluğunu bilmekten keyif duymaktır. Gençlerde bu psikolojik kuvvetlerin uyandırılması ve kuvvetlendirilmesinde okulun en önemli ödevini görüyorum Okulda özel bilgilerden çok bağımsız düşünme ve yargı için genel yeteneğin gelişmesi hep ön planda tutulmalıdır Einstein, bir düşünürün eğitimle ilgili şu sözünü çok beğendiğini söyler: Eğitim, okulda öğrendiklerinin hepsini unuttuğunda insanın aklında kalandır Sonuç olarak ezberci eğitimden kurtularak, sevgi dolu bir okulda çağdaş olanaklarla okuma fırsatı bulabilmiş olması Einstein ı insanlığa kazandırmıştır. Benzer olanakların sağlanması halinde niçin bizim ülkemizde de yeni Einstein lar ve Atatürk ler tekrar çıkmasın!... Hiç kuşku yok ki bugün Türkiye nin büyük sorunlarla boğuşan dönüşüm içinde bir ülke durumunda olduğunu biliyoruz. Tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek için eğitim sorunumuzu çağdaş bir anlayışla, bilimin yol göstericiliğinde çözmemiz gerekmektedir. Atatürk ün ortaya koyduğu laik, ulusal, pozitivist eğitim ilkeleri doğrultusunda eğitim sistemimizi yeniden yapılandırmak zorundayız. Eğitimde yenilenmeyi zorlayan önemli faktörler öne çıkmış bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinin, üniversitelerde bilimsel düzeyin yükseltilmesi, bilgi çağının yakalanması, bilim ve teknolojinin ilerlemiş ülkeler düzeyine çıkarılması ve nüfusumuzdaki sürekli artış olduğu söylenebilir. Bu nedenle yeni ulusal bir 21.yy. eğitim/öğretim felsefesi oluşturmak zorundayız. Ancak bu sayede bağımsızlığımızı koruma ve bilgi çağını yakalama şansımız olabilir. 8

9 Kaynaklar: 1- Frank Philipp, (1955), Einstein: His Life and Time, New York. 2- Out Of My Later Years, New York Philosophical Library, 1956, Wing Book, 1993, Çeviren: Ömür Akyüz. 3- Jeremy Bernstein, Einstein, Çeviri: Nazan Hekim, Reşit Canbeyli, Yazko Bilim Dergisi:3, 2. Baskı, Prof. Dr. Süleyman Bozdemir, Atatürk ve Eğitim, Cumhuriyet Döneminde Eğitimdeki Gelişmeler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatirk Kültür Merkezi, ERDEM, Cumhuriyet özel sayısı II, Cilt 11, Sayı 32, s: , Atatürk ün Maarife ait direktifleri, Đstanbul, 1939, s Đlhan Başgöz, Howard E. Wilson, Türkiye cumhuriyeti nde Eğitim ve Atatürk, Ankara, Dost yayınları, 68. Prof. Dr. Kemal Aytaç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Eğitim Politikası Üzerine Konuşmalar 7- Atatürk ün maarife ait direktifleri, s Einstein, Yaşamla Yazışma, Mektuplar, Türkçesi: Nesrin Oral, Belge Yayınları: 221, 1995 Not: Daha ayrıntılı bilgi için 9

Hayatı ve Çalışmaları

Hayatı ve Çalışmaları Hayatı ve Çalışmaları Hayatı Albert Einstein, 14 Mart 1879 da, Almanya nın Ulm şehrinde dünyaya geldi. Babası Hermann Einstein bir mühendis ve satıcıydı. Annesi Pauline Einstein müziğe oldukça ilgiliydi.

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

LİSE REHBERLİK SERVİSİ

LİSE REHBERLİK SERVİSİ LİSE REHBERLİK SERVİSİ Verimli Ders Çalışma Ders çalışma konusunda bir çoğunuz da çeşitli şikayetler vardır. Bir kısmınız ders çalışmaya başlamakta güçlük çekerken Bir kısmınız çalışma esnasında derse

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor...

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor... Sevgili öğrenciler, değerli veliler... Dershanelerin dönüşüm sürecini kamuoyundan takip ettiniz. Biz de final dergisi dershaneleri olarak artık final liseleri ne dönüşüyoruz. final liseleri Hiçbir başarı

Detaylı

Nisan 2008 Ataköy Gazetesindeki(Yer darlığından gazetede kısaltılarak yayınlanmıştır.) Kemal Türkeli'nin SBS+ÖSS Rehberlik köşe yazısıdır.

Nisan 2008 Ataköy Gazetesindeki(Yer darlığından gazetede kısaltılarak yayınlanmıştır.) Kemal Türkeli'nin SBS+ÖSS Rehberlik köşe yazısıdır. Nisan 2008 Ataköy Gazetesindeki(Yer darlığından gazetede kısaltılarak yayınlanmıştır.) Kemal Türkeli'nin SBS+ÖSS Rehberlik köşe yazısıdır. 2008 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2008 OKS veya SBS( Liselere Giriş 6. veya

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER

LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER Okul-Aile Birliği Yönetmeliği(2004-2005) OAB'nin etkinliği arttı

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

DERS PROFİLİ. Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5

DERS PROFİLİ. Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli 2009 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2009 SBS(Anadolu Liselerine Giriş 8, 7 veya 6.sınıf) Sınavları ileanadolu Lisesi, Kolej, Askeri Lise, Fen Lisesi vs Kazandıran PRATİK REHBERLİK bilgileri Yazan ; Seçkin Üniversite,

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi Uygulamasına Dayanan Kaynaklar projesine, Eğitim Çalışma ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı aracılığıyla Avustralya Hükümeti tarafından

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışan teknik elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Elektronik

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR Portal : www.haberinozu.com İçeriği : Gündem Tarih : 03.01.2016 Adres : http://www.haberinozu.com/genel/gelecegin-mucitleri-robot-yapmayi-ogreniyor-h303269.html

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi,

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, TÜRKÇE dersinde, Kişisel Gelişim ve Okuma Kültürü temalarına bağlı olarak çeşitli metinler ve Düşünceler

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Okul Aile Birliğimizin değerli yöneticileri, Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

fizik güncesi ALBERT EINSTEIN DAN 10 HAYAT DERSİ Haftalık E-bülten MARMARİS KAMPÜSÜ

fizik güncesi ALBERT EINSTEIN DAN 10 HAYAT DERSİ Haftalık E-bülten MARMARİS KAMPÜSÜ fizik güncesi MARMARİS KAMPÜSÜ Haftalık E-bülten Sayı: 3 / 13.03.2015 Hazırlayanlar Defne TÜRKER Herkes zekidir. Ancak bir balığı ağaca tırmanma kabiliyetine göre değerlendirirseniz tüm hayatını aptal

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

Diğer: Diğer:... Diğer:...

Diğer: Diğer:... Diğer:... Anket Üniversite Bu anket formu, işitme engellilerin üniversite eğitimlerini desteklemeyi amaçlayan bir proje çerçevesinde sizlerin sorunlarını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Ad Soyad: Devam ettiğiniz

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir.

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir. Değerli Anne ve Babalar, Anne-baba olarak ders seçimi aşamasında etkimiz ne kadar olmalı?, Çocuğumun ilgi ve yeteneklerini nasıl belirlerim?, Çocuğuma uygun meslek grupları nelerdir?, ve Ders seçimi sürecinde

Detaylı

BİLİŞİM SEKTÖRÜ, HİÇ TARTIŞMASIZ, KENDİNİ EN HIZLI VE EN ÇOK YENİLEYEN SEKTÖRLER ARASINDA YER ALIYOR

BİLİŞİM SEKTÖRÜ, HİÇ TARTIŞMASIZ, KENDİNİ EN HIZLI VE EN ÇOK YENİLEYEN SEKTÖRLER ARASINDA YER ALIYOR Çankaya Üniversitesi 2008 Mezunu ve Üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nde çalışan Uzman Efe Çiftçi ile bir söyleşi gerçekleştirdik BİLİŞİM SEKTÖRÜ, HİÇ TARTIŞMASIZ, KENDİNİ EN HIZLI VE EN ÇOK

Detaylı

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ TANIM Petrol ve doğalgazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Petrol ve doğalgazın

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ TANIM Gemi inşaatı mühendisi her türlü deniz taşıtının ve gemi makinesinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

Detaylı

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr YGS-LYS de 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi www.cinarkoleji.com.tr Çınar Koleji nde güne her sabah mutlulukla başlarsınız. 20 yıllık eğitim tecrübesiyle geliştirilen Sınavlara Hazırlık Sistemi ile sınav endişesi

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS OLMAK Türkiye de Mühendis Olmanın Zorluklarını 4 Evrede İncelemek Yerinde Olacaktır. Bunları; İlköğretim ve Lise eğitimi evresi. ÖSS evresi. Lisans eğitimi

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 2010 2011 Kız olursa Sarin, erkek olursa Masis Erkek olursa doktor, kız olursa öğretmen KENDĐNĐ TANIMA VE MESLEK SEÇĐMĐ Sevgili veliler,

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE Eğitim Koçluğu Sertifika programı öğrencilerin okul, aile ve özel yaşamındaki

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F B (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F B 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ENSAR VAKFI EĞİTİM PLATFORMU (EVEP) SEMİNER ATÖLYESİ ITESTPLUS EĞİTİM PLATFORMU - IT+# !!!!!!!!!!! TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr?

ENSAR VAKFI EĞİTİM PLATFORMU (EVEP) SEMİNER ATÖLYESİ ITESTPLUS EĞİTİM PLATFORMU - IT+# !!!!!!!!!!! TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr? TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr? TEOG & YGS- LYS Dedikleri Bu seminerimizle TEOG & YGS- LYS sisteminde yapılan son değişiklikleri sizlere aktarıyoruz. Örneğin, A) Sınava toplam kaç başvurunun olduğu,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ KUAFÖRLÜK/ CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, kuaförlük, güzellik ve cilt bakımı ile ilgili eğitim veren kişidir.

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

DERS PROFİLİ. Uluslararası Hukuk II POLS 302 Bahar 6 3+0+0 3 5

DERS PROFİLİ. Uluslararası Hukuk II POLS 302 Bahar 6 3+0+0 3 5 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Hukuk II POLS 302 Bahar 6 3+0+0 3 5 Ön Koşul POLS 301 Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Mühendislik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Tersyüz Edilmiş Sınıflar (Flipped Classroom) Prof.Dr. Muhittin Gökmen

Mühendislik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Tersyüz Edilmiş Sınıflar (Flipped Classroom) Prof.Dr. Muhittin Gökmen Mühendislik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Tersyüz Edilmiş Sınıflar (Flipped Classroom) Prof.Dr. Muhittin Gökmen İçerik: Mühendislik Eğitimi Sorunlar Farklı Yaklaşımlar Tersyüz Edilmiş (Flipped) Eğitim Modeli

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Ailelerle bağlantılar kurmak. İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ni toplumunuzda yaşama geçirmek

Ailelerle bağlantılar kurmak. İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ni toplumunuzda yaşama geçirmek Ailelerle bağlantılar kurmak İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ni toplumunuzda yaşama geçirmek İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi Uygulamasına Dayanan Kaynaklar projesine, Eğitim Çalışma ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, genç kuşaklara yaratıcı yazarlığı ve edebi çeviriyi

Detaylı

REGGİO EMİLİA TÜRKİYE İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTANDIR!

REGGİO EMİLİA TÜRKİYE İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTANDIR! Bu yazı Doç. Dr. Hatice Zeynep İnan tarafından www.alternatifokullar.com hazırlanmıştır. Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Okul Öncesi Eğitimi ABD Başkanı Dumlupınar Üniversitesi (Ohio State University, MA &

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Alberta. Kanada'nın. Eyaletinde Eğitim Alın. Sizi eyaletimizde eğitim görmeye davet ediyoruz!

Alberta. Kanada'nın. Eyaletinde Eğitim Alın. Sizi eyaletimizde eğitim görmeye davet ediyoruz! Alberta'da Eğitim Kanada'nın Alberta Eyaletinde Eğitim Alın Sizi eyaletimizde eğitim görmeye davet ediyoruz! Dünyanın en iyileri arasında yer alan bir eğitim sistemine kayıt olun. Alberta Hükümeti tarafından

Detaylı

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR Branş Analizi program geliştirme ÖSYM 2013 yılında yaptığı değişiklikle Eğitim Bilimleri Testi ndeki soru sayısını 120 den 80 e düşürmüştür. Bu bağlamda program geliştirmenin soru sayısını diğer alanlara

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası Siyaset SPRI 322 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası Siyaset SPRI 322 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Uluslararası Siyaset SPRI 322 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Almanya'da okul sistemi

Almanya'da okul sistemi Almanya'da okul sistemi Almanya'da yaşayan bütün çocukların okula gitme mecburiyeti bulunmaktadır. Okula gitme mecburiyeti, genelde çocuğun 6 yaşını doldurduğu yılın sonbaharında başlar. Okula gitme mecburiyeti,

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI:3 1. SINIF III. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ ANA FİKİR: Oyunlar duygu ve düşüncelerimizi keşfetme ve ifade etme yollarımızdan biridir. 1. Oyun çeşitleri 2. Oynarken hisset"klerimiz ve öğrendiklerimiz

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir. A- GÖREVLER - Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı