Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz."

Transkript

1 Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Lucius Annaeus Seneca Büyük Kara Avrupas K tas istiyoruz. Avrupa Birleflik Devletleri istiyoruz. Victor Hugo, Paris Bar fl Kurultay, 21 A ustos 1869 Diyar- Küfrü gezdim, beldeler, kaflaneler gördüm/ Dolaflt m mülk-i slam, Bütün viraneler gördüm/ Bulundum ben dahi darüflfl fa-y Bab ali de /Eflatun u be enmez anda çok divaneler gördüm. Ziya Pafla, 1871 Avrupa Birleflik Devletleri kurulmal d r. Winston Churchill, Zürih Üniversitesi, 19 Eylül 1946 Biz devletler koalisyonu kurmuyoruz, insanlar birlefltiriyoruz. Jean Monnet, 1952 Büyük Atatürk ün ölümünün 25 nci y ldönümü sebebiyle Fransa ulusunun Türk ulusuna karfl duymakta oldu u sad k dostluk duygular n dile getirmek isterim. Türkiye tarihi bugün her zamandan çok Bat ve Avrupa tarihinden ayr lmaz bir durumdad r. Charles de Gaulle, 1963 Ortak Pazar tarihi boyunca insan zekâs n n vücuda getirdi i en cesur eserdir. Milletler toplulu u için yeni bir dönem bafllamaktad r. Bu, müstakbel nesillere b rak lacak en büyük mirast r. Bu Antlaflma, Türkiye ve Avrupa y ebediyete kadar ba lamaktad r. smet nönü, 12 Eylül 1963 Bu uzun ve meflakkatli bir yoldur. Bizi cayd rmak için çok fley yapacaklar. Ama y lmamal y z. Turgut Özal, 14 Nisan 1987 Mesele AB ye tam üye olmak de il, onun standartlar n yakalamakt r. Süleyman Demirel, 26 Aral k 1998 Türkiye yi AB ye alman n zaman gelmifltir. Bunu k sa sürede gerçeklefltiremezsek, Avrupa sonsuza kadar Türklerin yükselmek istedikleri miraç olarak kal rsa, Türkiye k rg n bir afl k gibi baflka yerlere yönelir. The Spectator, 16 Kas m 2002

2 ii AB de ya birinci lige do rudan gireriz ya da hiç girmeyiz. kinci ligde oynamay z. Recep Tayyip Erdo an, ll Sole 24 Ore, ( talyan Gazetesi) 13 Haziran 2005 Türkiye AB ye üye olursa AB biter. ngilizlerin istedi i serbest ticaret iflbirli inin oldu u bir kurulufl haline gelir. AB sistemler bütünlü üdür, buraya Türkiye girerse AB nin bir anlam kalmaz. AB bütün özelli ini kaybeder. Türkiye nin ayr kültür ve devlet anlay fl var. AB Türkiye ye göre de il. AB siyasi birlik olacaksa burada Türkiye ye yer yok. Jacques Toubon, H ristiyan Demokrat Frans z AP Üyesi, 13 Temmuz 2005 Avrupa ya yönelmifl bir Türkiye bizim için, Avrupa ya s rt n dönmüfl bir Türkiye den daha iyidir. Tasos Papadopulos, Le Monde, 7 Kas m 2005 Türkler Avrupa tarihinin bir parças d r. Jose Manuel Barosso, AB Komisyonu Baflkan, 28 Kas m 2005 AB ye üyelik için Türkiye nin tarihten gelen do al bir hakk yoktur. Dominique de Villepin, Fransa Baflbakan, 19 Ocak 2006 Türkiye ye ismi üyelik olsa da ayr bir statü verilecektir. Wolfang Schüssel, Avusturya D fliflleri Bakan, 24 Haziran 2006 Türkiye nin yafll K ta ya ait olmad n söylüyorum. Nicolas Sarkozy, Fransa çiflleri Bakan, 1 Eylül 2006 AB üyeli i garanti mi? Hay r, garanti de il. Tarih belli mi? Hay r, belli de il. Ama önemli olan bu sürecin içinde olmakt r. Ali Babacan, Devlet Bakan ve Baflmüzakereci, 21 fiubat 2007 Tam üyelik, önümüzdeki 50 y l n acil bir sorunu de il. Angela Merkel, Almanya Baflbakan, 22 Mart Türkiye nin girifli bizzat Avrupa bütünleflmesi fikrini öldürecektir. Bu fikri serbest ticaret ve rekabet hukukuna indirgeyecektir. Güçlü bir Avrupa, ortak politikalar ve bir Avrupa demokrasisi hedefini topra a gömecektir. Avrupa kimli i kavram na bir öldürücü darbe indirecektir... Nicolas Sarkozy, Fransa Cumhurbaflkan, Ensemble, XO Editions, Mart 2007

3 iii Türkiye ye kap y kapatmak onu radikalizme ve izolasyona terk etmek demektir. Türkiye yi aram za alman n kendi ç karlar m za oldu una inan yorum. Jacques Chirac, Fransa Cumhurbaflkan, 23 Mart 2007 AB ile devam eden müzakere sürecinin tam üyelikle sonuçlanaca garanti edilemez. Jose Manuel Barosso, Avrupa Komusyonu Baflkan, 11 Nisan 2008 Türkiye, Avrupa Birli i ve bat l dünya için önemli bir zamanda Do u ile Bat aras nda bir köprü olarak eflsiz bir konuma sahiptir. ngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 13 May s 2008 Türkiye AB ye tam üye olabilir. Olmal d r inanc nday m. Co rafi bir kriter tan m yok. Türkiye hem co rafi hem tarihi kriter olarak Avrupal d r. Jacques Attali, Milliyet, 15 May s 2008 nan yorum ki, Türkiye ekonomik olarak son derece öemli, stratejik olarak vazgeçilmez ve kültürel aç dan uzak görüfllü bir ülkedir. Michel Racard, Fransa Baflbakan, Qui a la Turquie, 5 Eylül 2008 Avrupa Türkiye yi Do u ya itmemeli. Avrupa Müslümanlarla nas l yaflaca n ö renmeli David Cameron, ngiltere Baflbakan, 27 Temmuz 2010 Türkiye nin gerçek yeri Avrupa Birli i de il, Ortado u dur. Nicolas Sarkozy, Fransa Cumhurbaflkan, 25 fiubat 2011 Önümüzdeki on y l içinde Alman ve Frans z baflbakanlar dizleri üzerinde sürünerek gidecekleri Ankara da, Türklere dostlar m z, bize gelin diye yalvaracaklar na bahse girerim. Günther Oettinger, AB Enerji Komiseri, 25 fiubat 2013 Türkiye nin AB üyeli inin engellenmesinin arkas ndaki as l tats z neden, Müslüman bir ülke olmas d r. Jack Straw, ngiltere D fliflleri Bakan, Mart 2013 Yüzy llard r düflmanlar m z, Avrupa uluslar aras nda Türklere karfl kin ve düflmanl k fikirleri telkin etmifllerdir... Bu fikirler bir zihniyet meydana getirmifltir... Avrupa da bugün de Türk ün her türlü ilerlemeye düflman bir adam oldu u, geliflmeye elveriflsiz bir adam oldu u san lmaktad r... Bu çok büyük bir yan lg d r!.. Mustafa Kemal Atatürk, 1923

4

5 Prof. Dr. S. Rıdvan KARLUK Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi AVRUPA BİRLİĞİ e-posta: İstanbul

6 Yayın No. : 3052 Avrupa Birliği Dz. : Baskı - Ocak Baskı - Ekim Baskı - Nisan baskı - Nisan Baskı - Haziran Baskı - Ocak Baskı - Şubat Baskı - Ocak Baskı - Mayıs Baskı - Temmuz Baskı - Şubat 2014 ISBN Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı -Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Beta Basım A.Ş. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

7 Sevgili K z m SÜHAN a...

8 viii Göndermek zahmetinde bulundu unuz Avrupa Birli i ve Türkiye bafll kl 4. bask s yap lan dev eserinizi ald m. Güzel eseriniz bu alanda yap lan en kapsaml çal flma olarak büyük bir bofllu u doldurmakta ve Türk iktisat literatürünü taçland rmaktad r. Önce Tuncay ARTUN un ve sonra da sizin yazd n z iki önsözü zevkle okudum. Çok hofluma gitti. Kaynak ve bir baflvuru kitab olarak bu eseriniz kütüphanemizde bafl köfleyi alm flt r. Yazan elleriniz dert görmesin. Sizi candan kutlar, bu tür çal flmalar n z n devam n bekleriz. Prof. Dr. Selahattin Tuncer Anadolu ve Marmara Üniversiteleri Ö retim Üyesi Bu eser, özellikle bugünlerde referans olarak benim için büyük de er tafl yor. Sami Kohen Gazeteci Yazar Avrupa Birli i konusundaki çal flmalar n z takdirle takip ediyorum. Memleketimizde bu konuyu konuflan çok, bilen az. Sizin k ymetli çal flma ve katk lar n z bu bofllu u dolduruyor, önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Türkiyemizde, maalesef, 30 y l aflk n iliflkilere ra men, yeterince anlafl lmayan önemli bir konuyu yetkili ve etrafl bir flekilde ifllemifl bulunuyorsunuz. Bu k ymetli hizmetten dolay sizi tebrik ederim. Kâmran nan Büyükelçi ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Avrupa Birli i ve Türkiye bafll kl kitab n z n sekizinci bask s n rastlad m bir kitapç dan ald m. Her fleyden önce harcad n z emek ve özen nedeniyle haddim olmayarak tebriklerimi sunuyorum. Gerçekten, a dan z ye tüm konular büyük bir itina ile ifllenmifl ve sonuç olarak gerek AB nin kuruluflu, evrimi, geniflleme ve derinleflmesi ve gerek ülkemizle iliflkileri ayr nt lar yla ve ak c bir dille kaleme al nm fl. Her ayd n n kütüphanesinde bu de erli çal flman z n yer bulaca na gönülden inan yorum. Böylece, en az ndan bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmam fl olurlar. Tekrar kutluyor ve y llarca bu konuyla ilgilenmifl bir bürokrat olarak içten teflekkürlerimi iletiyorum. Nejat Eren D fl Ticaret Müsteflar Geçen hafta, de erli arkadafl m Nejat Eren ile birlikte, yine TDV deki AB çal flmalar m z n koordinasyonu için bir araya geldik. Bana çok k ymetli bir hediye alm fl. Kitab n z n 9 uncu bask s!... Ne kadar sevindi imi bilemezsiniz. Öncekiler zaten vard. Ama, ilerletilmifl bu yeni bask da beni çok sevindirdi. Gerçekten mükemmel bir çal flma. flin ne oldu unu, ne olmad n okuyucular daha net ve daha anlafl labilir bir dille, baflka kaynaklarda pek bulamazlar düflüncesindeyim. Kütüphenelirimizin bir alt n eseri özetle. Ellerinize, zihninize sa l k... Volkan Savafl thalat Genel Müdürü

9 ix Gönderdi iniz AB ile ilgili çok genifl kapsaml kitab n z incelemeyi tamamlad m. Emin olun sabr n za imrendim. Bu kadar ayr nt l kitaplar haz rlamak için çok emek sarf etmek gerekir. Üstelik bir defal k emek de yetmez, güncellemeler için sürekli katk lar gerekir. Zihninize, bilginize, deneyiminize, ellerinize sa l k. yiki vars n z. Prof. Dr. Hasan Gürak Kitaplar n z ve bildirinizin yer ald disketi ald m; çok teflekkür ederim. Güzel ve faydal çal flmalar n zdan dolay sizi tebrik ederim. Euroactiv sitesinde de bu eserlerinizden faydalanaca m z belirtmek isterim. Sayg lar mla. Zeynep Gö üfl Anadolu Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nin de erli ismi Prof. Dr. S. R dvan Karluk, Türkiye nin AB iliflkilerine inan lmaz bir katk da bulundu. AB nin nas l iflledi ine ve politikalar na aç kl k getiren dev bir eser ç kard. E er, bu iliflkilerle ilgileniyor veya AB nin ne oldu unu ve ne olmad n merak ediyor ve ö renmek istiyorsan z... E er bütün bu bilgileri elinizin alt nda tutmak arzusunda iseniz, Karluk un eserini (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi , bulun ve yan n zda tutun. Prof Karluk un ellerine sa l k. M. Ali Birand

10 ONB R NC BASKIYA ÖNSÖZ Türkiye nin 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Topluluklar na tam üyelik baflvurusunda bulunmas, 31 Temmuz 1959 tarihinde yap lan ortak üyelik müracaat ile bafllayan Türkiye-Topluluk iliflkilerinde bir dönüm noktas n oluflturmufltur. Türkiye, Tanzimat tan bu yana Bat ya yönelmifl dünyadaki tek müslüman ülkedir. Ayr ca Türkiye, laik ve demokratik ilkeleri benimsemifl, Bat dünyas ile ortak s n ra sahip ve ona komflu, AB ülkeleri ile tarihi iliflkileri bulunan, dünya üzerinde mevcut 57 islam ülkesi aras nda ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda en geliflmifller aras nda yer alan, hayat tarz olarak kendi kültürel de erlerini koruyarak Bat y seçmifl bir ülkedir. Büyük Önder Atatürk ün ifade etti i gibi Türkler, Bat ya yönelmifl bir millettir. Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinde bu konudaki tercihini flöyle aç klam flt r: Memleketimizi asrilefltirmek istiyoruz. Bütün çal flmam z Türkiye de asri binaenaleyh bat l bir hükümet vücuda getirmektir. Medeniyete girmek arzu edipde Bat ya yönelmemifl millet hangisidir? Türkiye, yukar da belirtilen nitelikleri itibariyle AB ye tam üye olmak için gerekli en önemli ad m, AB ile Gümrük Birli ini 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 say l Ortakl k Konseyi Karar çerçevesinde 1 Ocak 1996 tarihinde gerçeklefltirerek atm flt r Balta Liman Anlaflmas ndan 158 y l sonra, fakat bu defa farkl flartlarda Avrupa ya kap lar yeniden aç larak b rak n z geçsinler dönemine girilmifltir. Böylece, AB müktesabat nda denenmemifl bir hukuki yap da yeni bir süreç bafllam flt r. Çünkü, AT nin genifllemesinde aday üyeler, önce AT ye üye yap lm fllar, gümrük birli i daha sonra 5-7 y l içinde gerçekleflmifltir. Türkiye nin Birli e üye olmadan, ikinci s n f bir ülke statüsünde AB ye gevflek bir statüde entegre olmas, yap sal fonlardan yararlanamamas na yol açm flt r Lüksemburg Zirvesi nde AB geniflleme sürecinden d fllanan Türkiye, 1999 Helsinki Zirvesi nde aday ülke olarak kabul edilmifltir Nice Zirvesi nde Türkiye siz bir AB düflünüldü ü için, Türkiye AB nin iki önemli kurumu olan Avrupa Parlamentosu ve Komisyon da yok say lm flt r. Aral k 2002 Kopenhag Zirvesi nde, Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirince, Türkiye ile müzakerelerin gecikmeksizin bafllat laca na karar verilmifltir. 6 Ekim 2004 tarihinde aç klanan lerleme Raporu nda Komisyon, 45 y l sonra Türkiye ye sar fl k yakm flt r. Bu fl k, 17 Aral k 2004 tarihinde Brüksel de yap lan AB Zirvesi nde yeflil fl a dönmüfl, Türkiye ile üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde bafllanm flt r. Böylece, yar m yüzy la yaklaflan Türkiye-AB iliflkilerinde Sekizinci Cumhurbaflkan m z Turgut Özal n ifadesiyle uzun ve meflakkatli bir yola girilmifltir. Avrupa Birli i Türkiye ye çifte standart uygular, Roma hukukunun istikrar n temeli olan pacta sund servanda (ahde vefa) ilkesine sad k kalmaz ise, iplerin kopmas na zemin haz rlayacakt r. E er AB, omnis conventis rebus sic stardibus

11 xi (her anlaflma yap ld dönemin flartlar na ba l d r) ilkesini göz önüne alarak Ankara Anlaflmas n yok sayarsa, Türkiye ile AB iliflkileri yeni bafltan düzenlenmelidir. Nitekim Fransa Baflbakan Villepen, Frans z Haber Ajans AFP ye 19 Ocak 2006 tarihinde vermifl oldu u demeçte, AB ye üyelik için Türkiye nin tarihten gelen do al bir hakk yoktur demifltir. Böylece, ahde vefa ilkesini ve Ankara Anlaflmas n yok saym flt r. Fransa eski Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy ve Almanya Baflbakan Angela Merkel in imtiyazl ortakl k ya da imtiyazl iliflki modelini Türkiye kabul edemez. Kitap, masan n iki taraf nda da görev yaparak edinilen deneyim ve bilgi birikimlerinin bir sonucudur. Kitab n ilk 9 bask s nda Avrupa Birli i ve Türkiye AB iliflkileri birlikte ifllenmifltir. Bu sebeple kitab n her bas m nda hacmi giderek artm flt r. Bu durum hem ö renci ve hem de okuyucu aç s ndan sak nca yaratt için 10 ncu bas mda sadece Avrupa Birli i konular na yer verilmifltir. Türkiye AB liflkileri ise di er bir kitab m zda ele al nm flt r. Kitab m z n son on bas m, Türkiye flartlar nda k sa say labilecek bir sürede tükenmifltir. fiüphesiz bu durum, bir sevinç kayna d r. Türkiye nin AB ile çok önemli bir bütünleflmeye gitti i ortamda, konuyu tüm boyutlar ile inceleyen temel kaynak eserlerin yeterince Türkçe literatürde yaz lmam fl olmas, sevinci hüzne dönüfltüren önemli bir faktördür. Yönetim Kurulu üyeli inde bulundu um ktisadi Kalk nma Vakf, Türkiye de AB konusundaki yay nlar ile büyük bir bofllu u doldurmaktad r. Onbirinci bas - m n n güncellefltirilmesinde KV nin çeflitli kitap ve periyodikleri ile ABHaber.com da yay nlanan güncel bilgilerden büyük ölçüde yararland m özellikle belirtmek isterim. Bu bas m n gerçeklefltirilmesinde eme i geçenlere teflekkür ederim. Düzeltmeleri yapan ve çal flmalar ma katk da bulunan asistan m Sevilay Küçüksakarya y, kitab büyük bir titizlikle yeniden dizen Ali R za Halis i, Türk iflçilerinin ABAD da kazanm fl olduklar davalarda 7 nci bask da yer alan ve yanl fl anlamalara yol açabilecek ifadelerin düzeltilmesine katk da bulunan avukat Melih Sar y, bu bask y gerçeklefltiren BETA yay nc l ktan Seyhan Satar, kitab n k sa sürede yay nlanmas için kendilerine ait zamanlar bana ay ran k ymetli eflim Sena ile k z m Sühan ve o lum Cihan özellikle anmak isterim. Tüm çabalara, yap lan destek ve katk lara ra men kitab n bask s nda olabilecek eksik ve hatalar n sorumlulu u sadece bana aittir. Kitab n geniflletilmifl ve gözden geçirilmifl 10 ncu bas m n, ö rencilerime ve konuya ilgi duyan tüm kesimlere yararl olabilirse, görevini yapm fl bir ayd n olarak kendimi mutlu hissedece im. STANBUL/Caddebostan 15 Ocak 2014 Prof. Dr. S. R dvan KARLUK

12

13 Ç NDEK LER B R NC BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇEL K TOPLULU U, AVRUPA EKONOM K TOPLULU U VE AVRUPA ATOM ENERJ S TOPLULU U I. AVRUPA DA B R B RL K YARATILMASI F KR N N DO UfiU II. 9 MAYIS 1950 B LD R S VE AVRUPA GÜNÜ III. AVRUPA DA LK EKONOM K B RLEfiME: BENELÜKS IV. AVRUPA DA K NC EKONOM K B RLEfiME: AVRUPA KÖMÜR VE ÇEL K TOPLULU U V. BATI AVRUPA B RL VI. VII. AVRUPA EKONOM K TOPLULU U LE AVRUPA ATOM ENERJ TOPLULU U Avrupa Ekonomik Toplulu u Avrupa Atom Enerji Toplulu u AVRUPA TOPLULUKLARI VE AVRUPA B RL N KURAN VE DE fit REN ANLAfiMALAR VIII. AVRUPA B RL NE L fik N BAZI GÖSTERGELER K NC BÖLÜM GÜMRÜK B RL LE ORTAK PAZARIN OLUfiUMU: AB YE KATILIM VE AVRUPA K ML I. GÜMRÜK B RL N N HUKUK TEMELLER II. DEM R-ÇEL K ÜRÜNLER NDE GÜMRÜK B RL III. DEM R-ÇEL K DIfiI ÜRÜNLERDE GÜMRÜK B RL Gümrük Vergileri ile Gümrük Vergisine Efl Etkili Yükümlülüklerin Kald r lmas Tarife D fl Engellerin Kald r lmas Ortak Gümrük Tarifesi Uygulamas ve Ortak Gümrük Alan IV. Ç PAZARIN TAMAMLANMA SÜREC : TEK PAZAR V. AVRUPA B RL NDE TEK AVRUPA ÖDEME ALANI

14 xiv VI. K fi LER N VE H ZMETLER N SERBEST DOLAfiIMI Ücretli Çal flanlar ile Aile Fertlerinin Serbest Dolafl m Hizmetlerin Serbest Dolafl m Birlik D fl ndan Gelen Göçmen flçilerin Serbest Dolafl m Aktif Olmayanlar n Serbest Dolafl m Avrupa Nitelikler Çerçevesi ve Serbest Dolafl m VII. AVRUPA VATANDAfiLI I VIII. AVRUPA B RL NE KATILIM VE AVRUPA 2020 STRATEJ S IX. AVRUPA B RL K ML N N TEMELLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA B RL N N GEN fileme SÜREC I. B R NC GEN fileme NG LTERE, RLANDA VE DAN MARKA II. K NC GEN fileme YUNAN STAN III. ÜÇÜNCÜ GEN fileme SPANYA VE PORTEK Z spanya Portekiz IV. K ALMANYA NIN B RLEfiMES VE TOPLULU UN DE FACTO OLARAK GEN filemes V. DÖRDÜNCÜ GEN fileme AVUSTURYA, SVEÇ VE F NLAND YA...93 VI. AVRUPA B RL N N GEN fileme PERSPEKT F : KATILIM ÖNCES STRATEJ VII. BEfi NC GEN fileme ESTONYA, LETONYA, L TVANYA, POLONYA, MACAR STAN, ÇEK CUMHUR YET, SLOVENYA, SLOVAKYA, MALTA VE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNET M VIII. BEfi NC GEN filemede ÜYEL K ÖNCES YAPILAN HALK OYLAMASI SONUÇLARI VE AVRUPA PARLAMENTOSU NDAK KABUL OYLARININ DA ILIMI IX. ALTINCI GEN fileme BULGAR STAN VE ROMANYA X. YED NC GEN fileme: HIRVAT STAN XI. XII. D ER TAM ÜYEL K BAfiVURULARI: TÜRK YE, FAS, KIBRIS, MALTA, SV ÇRE VE NORVEÇ BATI BALKANLARA GEN fileme SÜREC VE ADAY POTANS YEL ADAY ÜLKELER AB ye Aday Ülkeler: Türkiye, Makedonya, zlanda ve Karada

15 xv 2. AB ye Potansiyel Aday Ülkeler: Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova XIII. YEN KOMfiULARA YÖNEL K POL T KA Avrupa Akdeniz Ortakl Karadeniz Stratejisi Avrupa Birli i Do u Ortakl XIV. XV. AB N N 2006, 2010 VE 2013 YILLARI GEN fileme STRATEJ BELGELER AVRUPA B RL NDE ESNEK BÜTÜNLEfiME YAKLAfiIMI: AB FEDERASYONU VE AVRUPA B RL NDEN AYRILMA DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA EKONOM K TOPLULU U NDAN AVRUPA B RL NE I. TEK AVRUPA SENED II. MAASTRICHT Z RVES, SONUÇLARI VE KOPENHAG KR TERLER Maastricht Zirvesi : Avrupa Topluluklar ndan Avrupa Birli i ne Dönüflüm Maastricht Anlaflmas (Avrupa Birli i Anlaflmas ) ve Kapsam Maastricht Zirvesi ile Getirilen Düzenlemeler A. Ekonomik ve Parasal Birlik B. Uyum Fonu C. Siyasi Birlik D. Toplulu un Yeni flbirli i Alanlar E. Sosyal Politika F. Bölgeler Komitesi G. Bütünleflme ve Geniflleme Kopenhag Kriterleri III. MAASTRICHT ANLAfiMASI ÇERÇEVES NDE AVRUPA TOPLULUKLARI NIN YEN DEN YAPILANMASI IV. AMSTERDAM Z RVES VE SONUÇLARI V. GÜNDEM Geniflleme: AB Komisyonu nun AB Aday Ülkeler Hakk ndaki Görüfl Raporlar Ortak Tar m Politikas Reformu

16 xvi 3. Yap sal Fonlar ile Ekonomik ve Sosyal Yak nlaflma Fonunda De ifliklik AB nin Finansman Türkiye ve Gündem VI. LÜKSEMBURG Z RVES VE SONUÇLARI Genel Olarak Zirve Sonuçlar Lüksemburg Zirvesi ve Türkiye Lüksemburg Zirvesi ve K br s VII. VIII. IX. HELS NK Z RVES N N GEN fileme LE LG L KARARLARI VE BAfiKANLIK SONUÇ B LD R S NDE GEN fileme SÜREC HELS NK Z RVES N N TÜRK YE Y LG LEND REN 4, 9 VE 12 NC MADDELER HELS NK SÜREC, ECEV T MEKTUPLARI VE PAAVO LIPPONEN N MEKTUBU X. 24 MART 2000 L ZBON Z RVES NE SUNULAN L ZBON STRATEJ S XI. L ZBON STRATEJ S N N YER N ALAN AVRUPA 2020 STRATEJ S XII. NICE Z RVES VE SONUÇLARI Zirve Sonuçlar Nitelikli Ço unluk Sistemiyle Karar Al nacak Konular Hukukun Üstünlü ü ile lgili Düzenlemeler Güçlendirilmifl flbirli i Bildirimler Geniflleme Oylama Sistemi, Konsey deki Oy Da l m, Parlamenter Say s Nice Zirvesi Sonras nda Geniflleme Süreci XIII. KOPENHAG Z RVES, TAM ÜYEL K Ç N TAR H N TAR H VE KIBRIS Kopenhag Zirvesi Sonuçlar : Tam Üyelik çin Tarihin Tarihi Kopenhag Zirvesi ve K br s n AB Üyeli i XIV SELAN K, ARALIK 2003, MART VE HAZ RAN 2004 BRÜKSEL Z RVELER NDE TÜRK YE VE KIBRIS XV. BRÜKSEL Z RVES VE AKDEN Z Ç N B RL K B LD R S XVI. L ZBON Z RVES VE SONUÇLARI XVII. L ZBON Z RVES SONUÇ B LD R S NDE TÜRK YE VE KIBRIS

17 xvii XVIII. L ZBON ANLAfiMASI ONAY SÜREC XIX. L ZBON ANLAfiMASI XX. L ZBON ANLAfiMASI LE GET R LEN YEN L KLER XXI. AB YANSIMA GRUBU RAPORU: AVRUPA PROJES 2030 TEHD TLER VE FIRSATLAR XXII. L ZBON ANLAfiMASI NIN ANAYASA TASLA I VE NICE ANLAfiMASI LE KARfiILAfiTIRMASI XXIII DÖNEM ÇOK YILLI MAL ÇERÇEVE VE AB DE AR-GE HARCAMALARI Dönemi Çok Y ll Mali Çerçeve AB de Ar-Ge Harcamalar XXIV. KATILIM ÖNCES MAL YARDIM ARACI: IPA XXV. AB-ABD TRANSATLANT K L fik LER BEfi NC BÖLÜM AVRUPA B RL N N KURUMSAL YAPISI I. L ZBON ANLAfiMASI NDA AVRUPA B RL KURUMLARI II. KURUMSAL YAPININ ÖZELL KLER III. IV. KABUL ED LMEYEN AVRUPA B RL ANAYASASINDA ÖNGÖRÜLEN KURUMSAL YAPI KURUMSAL YAPININ OLUfiUMUNDA HUKUK DÜZENLEMELER V. MT YAZLI ORTAKLIK VE KURUMSAL YAPI VI. AVRUPA B RL NDE OYLAMA SÜREC NDEK GEL fimeler..338 VII. ULUS ÜSTÜ KURULUfiLARA ÜYEL K VE EGEMENL K VIII. AB ÜYEL VE EGEMENL K ALTINCI BÖLÜM AVRUPA B RL KURUMLARI I. AVRUPA PARLAMENTOSU II. AVRUPA B RL KONSEY III. AVRUPA B RL BAKANLAR KONSEY IV. AVRUPA B RL KOM SYONU

18 xviii V. AVRUPA B RL ADALET D VANI Avrupa Topluluklar lk Derece Mahkemesi: Genel Mahkeme Avrupa Birli i dare Mahkemesi: Avrupa Birli i Kamu Hizmetleri Uzmanl k Mahkemesi Avrupa Birli i Adalet Divan n n Türkiye ye liflkin Olarak Alm fl Oldu u Kararlar VI. OMBUDSMAN VII. SAYIfiTAY XIII. AVRUPA MERKEZ BANKASI IX. AVRUPA YATIRIM BANKASI X. DANIfiMA ORGANLARI: KOM TELER Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi KISALTMALAR AVRUPA B RL VE TÜRK YE-AB L fik LER KRONOLOJ S AVRUPA B RL NDE ÇOK KULLANILAN TEKN K TER MLER VE TÜRKÇE KARfiILIKLARI KIBRIS ANLAfiMALARI VE KIBRISLI TÜRKLER N GKRY DE SEÇME VE SEÇ LME HAKKINI KULLANMA BAfiVURULARI FRANSA DA SÖZDE ERMEN SOYKIRIMINI NKAR EDENLERE CEZA VER LMES N ÖNGÖREN YASA NIN SENATO DA KABUL ED LMEMES VE SÖZDE SOYKIRIMIN TANINMASINA YÖNEL K G R fi MLER TÜRK YE N N AB ÜYEL SÜREC NDE KAÇIRILAN B R FIRSAT AB N N GEN fileme SÜREC NDE ÜYEL K MÜZAKERE ZAMAN Ç ZELGES AVRUPA B RL KURUMLARI WEB S TELER TÜRK YE N N AB SERÜVEN fianghay fib RL ÖRGÜTÜ AVRUPA B RL NE ALTERNAT F OLAB L R M? KAYNAKÇA D Z N

19 xix TABLOLAR Tablo: II.1 AET de Gümrük ndirim Takvimi Tablo: II.2 AET de Gümrük Birli inin Gerçekleflmesi Tablo: II.3 5b Sütunlar Tablo: II Sütunlar Tablo: III.1 AB de Genifllemeye liflkin Kat l m Anlaflmalar Tablo: III.2 AET yi Kuran ve Sonradan Kat lan Ülkelerin Kat l m Anlaflmalar Tablo: III.3 Beflinci Genifllemede Ülkelerde Yap lan Halkoylamas Sonuçlar Tablo: III.4 Beflinci Genifllemede Avrupa Parlamentosu ndaki Oylama Sonuçlar ( ) Tablo: III.5 AB-Türkiye Üyelik Müzakereleri (Ocak 2014) Tablo: III.6 AB nin Geniflleme Süreci, Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler Tablo: IV.1 Uyum Fonu Uygulamas ( ) Tablo: IV.2 Aday Ülkelere liflkin Düzenli Raporlar ve Strateji Belgeleri ( ) Tablo: IV.3 Aday Ülkelerin Topluluk Programlar na Kat l m na liflkin Çerçeve Kararlar Tablo: IV.4 Nice Anlaflmas Sonras nda AB Konseyi nde (AB 27) Oy Da l m Tablo: IV.5 Akdeniz çin Birlik Üyesi Ülkeler Tablo: IV.6 Lizbon Anlaflmas Onay Süreci Tablo: IV.7 Lizbon Anlaflmas Öncesi ve Sonras nda Üye Ülkelerin A rl klar Tablo: IV.8 Nice Antlaflmas, Anayasa Tasla ve Lizbon Anlaflmas n n Karfl laflt rmas Tablo: IV.9 Gözden Geçirilmifl Y ll k Kat l m Öncesi Mali Yard m ( ) Tablo: V.1 Avrupa Birli i nin Kurumsal Yap s n n Geliflimi Tablo: V.2 Lizbon ve Nice Anlaflmalar nda Oybirli i ve Nitelikli Ço unlukla Karar Al nacak Alanlar Tablo: V.3 AB Bakanlar Konseyi nde Ülkelerin Oy Say lar ve Kotalar ( ) Tablo: V.4 AB Bakanlar Konseyi nde Ülkelerin Göç Endeksleri ( ) Tablo: V.5 Türkiye nin AB Üyeli inin Güç Da l m Üzerindeki Etkisi...345

20 xx Tablo: V.6 Tablo: VI.1 Tablo: VI.2 Tablo: VI.3 Tablo: VI.4 Tablo: VI.5 Tablo: VI.6 Tablo: VI.7 Tablo: VI.8 Tablo: VI.9 Tablo VI.10 Türkiye nin AB Üyeli inin Güç Da l m Üzerindeki Etkisi: B G Avrupa Parlamentosu nda Gruplar n Ülkelere Göre Da l m (1995) Avrupa Parlamentosu ndaki Gruplar n Gücü (1989 ve 1994) Avrupa Parlamentosu nda Parlamenterlerin Ülkelere Göre Da l m (1989,1994,1995) Avrupa Parlamentosu nda Gruplar n Ülkelere Göre Da l m (1999) Avrupa Parlamentosu ndaki Milletvekili Say lar yla Nüfus Aras ndaki liflkiler Gruplara ve Ülkelere Göre Avrupa Parlamentosu Üyeleri (20 A ustos 2001) Avrupa Parlamentosu nda Üye Ülkelerin Parlamenter Say lar Avrupa Parlamentosu nda Gruplar n Ülkelere Göre Da l m ( ) Avrupa Parlamentosu Seçimlerine Kat l m Yüzdeleri ( ) Avrupa Parlamentosu Seçim Dönemlerine Göre Siyasi Partilerin Parlamento Üyelikleri Tablo VI.11 Avrupa Parlamentosu nda Üyelerin Da l m (1979,2009 ve Lizbon Anlaflmas ) Tablo: VI.12 Avrupa Parlamentosu nda Ülkeler ve Siyasi Gruplar: Yedinci Dönem Tablo: VI.13 Avrupa Konseyi (Zirve) Toplant Tarihleri ve fiehirleri Tablo: VI.14 AB Dönem Baflkanl klar n n S ras Tablo: VI.15 Bakanlar Konseyi'ndeki Oy Da l m ( ) Tablo: VI.16 Bakanlar Konseyi'ndeki Ülkelerin Oy Da l m (2014) Tablo: VI.17 Bakanlar Konseyi nde Oy A rl klar Tablo: VI.18 Komisyon Baflkanlar fiek LLER VE FOTO RAFLAR 9 May s 1950 tarihinde Robert Schuman n Avrupa Birli i nin Kurulmas na liflkin Bildiriyi Aç klamas Schengen Alan na Dahil Ülkeler Euler Diyagram : Avrupa Birli i nin Avrupa daki Kurulufllarla liflkisi AB Üyesi Ülkeler ve Aday Ülkeler Avrupa Birli i ve Do u Ortakl

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz.

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Lucius Annaeus Seneca Büyük Kara Avrupas K tas istiyoruz. Avrupa Birleflik Devletleri

Detaylı

Prof. Dr. S. R dvan KARLUK Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. Avrupa Birli i ne EVET M? HAYIR MI? 1.

Prof. Dr. S. R dvan KARLUK Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. Avrupa Birli i ne EVET M? HAYIR MI? 1. Prof. Dr. S. R dvan KARLUK Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Avrupa Birli i ne EVET M? HAYIR MI? 1. Bask e posta: rkarluk @ anadolu.edu.tr stanbul - 2008 II III Yay

Detaylı

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz.

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Lucius Annaeus Seneca Büyük Kara Avrupas K tas istiyoruz. Avrupa Birleflik Devletleri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Yayın Kurulu Prof. Dr. Ayşe Nur Tütüncü Araş. Gör. Dr. Enver Arıkoğlu Araş. Gör. Dr. Elif Başkaracaoğlu Yayın No. : 3414 Hukuk Dizisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar DIfi T CARET DÜNYASI örnek olay ve tablolar ULUSLARARASI MEVZUAT DÜZENLEMES SÖZLEfiMELER INCOTERMS 2000 BELGELER ÖDEME fiek LLER UCP 600 IN KULLANIMI VE ÖRNEKLER DIfi T CARETLE LG L ÜRÜNLER ULUSAL MEVZUAT

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA Doç. Dr. Sinan ASLAN Yayın No : 2270 Eğitim Dizisi : 136 1. Baskı - Aralık 2009 - İSTANBUL I SBN 978-6 05-3 77-189 - 0 Copyright

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONDÖRDÜNCÜ BASI Beta II Yayın No. : 2739 Hukuk Dizisi : 1341

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL SU KAYNAKLARI MÜHEND SL Prof. Dr. Cevat ERKEK Prof. Dr. Necati A IRAL O LU YED NC BASKI Yay n No : 2968 Teknik Dizisi : 160 7. Bask - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-993 - 3 Copyright Bu kitab n

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

NDEK LER KKTC YE PARLAMENTO DESTE Avrupa Parlamentosu KKTC ye önümüzdeki 3 y l içerisinde 259 milyon Euroluk mali yard m yap lmas onaylam r.

NDEK LER KKTC YE PARLAMENTO DESTE Avrupa Parlamentosu KKTC ye önümüzdeki 3 y l içerisinde 259 milyon Euroluk mali yard m yap lmas onaylam r. NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA 1..1.. KKTC YE PARLAMENTO DESTE 1..2.. TRAF KTE AB DÜZEN NE DEVAM 1..3.. TÜB TAK, 6.ÇERÇEVE PROGRAMINA ST NADEN GIDA- HAYVANCILIK KONUSUNDA HAZIRLADI I CV L STES NE YEN

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES TVANYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Cumhuriyet Co rafi Konumu : Avrupa

Detaylı

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Dr.Nihal KARTALTEPE BEHRAM İstanbul-2015 Yayın No : 3220 İşletme-Ekonomi Dizisi : 705 1. Baskı Nisan 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-286 - 2 Copyright

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

AVRUPA B RL VE. TÜRK YE-AB L fik LER N N KRONOLOJ S

AVRUPA B RL VE. TÜRK YE-AB L fik LER N N KRONOLOJ S 13 CEP KÝTAPLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE-AB ÝLÝÞKÝLERÝNÝN KRONOLOJÝSÝ Hazýrlayan Dr. Ömer BOLAT Uluslararasý Ekonomik Ýliþkiler Uzmaný ANSI RAB H QMS American Quality Assessors ISO 9001 REGISTERED COMPANY

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

"Siyasal Yaflam mdaki Konuflmalar m. ve Baz Önemli Olaylar"

Siyasal Yaflam mdaki Konuflmalar m. ve Baz Önemli Olaylar Prof. Dr. Ali Bozer in son kitab : "Siyasal Yaflam mdaki Konuflmalar m ve Baz Önemli Olaylar." Yazan: DEMİR AYTAÇ Avrupa Birli i nin o zaman genifllemesinden sorumlu Say n Komiser Bangemann San r m hiçbir

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR Editör Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR İstanbul - 2013 Yay n No : 2853 İşletme-Ekonomi Dizisi : 562 1. Bask Şubat 2013 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Baflkan Yay n No : 2272 Hukuk Dizisi : 1078 1. Bas -

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

NDEK LER. 6 Eylül de aç klanan ve lerleme Raporu öncesi Türkiye ye moral verdi i söylenen raporda unlardan bahsedilmi tir:

NDEK LER. 6 Eylül de aç klanan ve lerleme Raporu öncesi Türkiye ye moral verdi i söylenen raporda unlardan bahsedilmi tir: NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA 1..1.. BA IMSIZ TÜRK YE RAPORU YAYINLANDI! 1..2.. YE L HAT TÜZÜ Ü 1..3.. ULUSAL VE BÖLGESEL DÜZEYDE KÜÇÜK LETME POL KALARININ EK LLENLENMES NDE PAYDA LARA DANI ILMASI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA VELAYET (ÇOCUKLA K fi SEL L fik KURULMASI) VE NAFAKA DAVALARI II Harun BULUT Yay n No : 1765 Hukuk Dizisi : 797 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 -

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı