Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz."

Transkript

1 Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Lucius Annaeus Seneca Büyük Kara Avrupas K tas istiyoruz. Avrupa Birleflik Devletleri istiyoruz. Victor Hugo, Paris Bar fl Kurultay, 21 A ustos 1869 Diyar- Küfrü gezdim, beldeler, kaflaneler gördüm/ Dolaflt m mülk-i slam, Bütün viraneler gördüm/ Bulundum ben dahi darüflfl fa-y Bab ali de /Eflatun u be enmez anda çok divaneler gördüm. Ziya Pafla, 1871 Avrupa Birleflik Devletleri kurulmal d r. Winston Churchill, Zürih Üniversitesi, 19 Eylül 1946 Biz devletler koalisyonu kurmuyoruz, insanlar birlefltiriyoruz. Jean Monnet, 1952 Büyük Atatürk ün ölümünün 25 nci y ldönümü sebebiyle Fransa ulusunun Türk ulusuna karfl duymakta oldu u sad k dostluk duygular n dile getirmek isterim. Türkiye tarihi bugün her zamandan çok Bat ve Avrupa tarihinden ayr lmaz bir durumdad r. Charles de Gaulle, 1963 Ortak Pazar tarihi boyunca insan zekâs n n vücuda getirdi i en cesur eserdir. Milletler toplulu u için yeni bir dönem bafllamaktad r. Bu, müstakbel nesillere b rak lacak en büyük mirast r. Bu Antlaflma, Türkiye ve Avrupa y ebediyete kadar ba lamaktad r. smet nönü, 12 Eylül 1963 Bu uzun ve meflakkatli bir yoldur. Bizi cayd rmak için çok fley yapacaklar. Ama y lmamal y z. Turgut Özal, 14 Nisan 1987 Mesele AB ye tam üye olmak de il, onun standartlar n yakalamakt r. Süleyman Demirel, 26 Aral k 1998 Türkiye yi AB ye alman n zaman gelmifltir. Bunu k sa sürede gerçeklefltiremezsek, Avrupa sonsuza kadar Türklerin yükselmek istedikleri miraç olarak kal rsa, Türkiye k rg n bir afl k gibi baflka yerlere yönelir. The Spectator, 16 Kas m 2002

2 ii AB de ya birinci lige do rudan gireriz ya da hiç girmeyiz. kinci ligde oynamay z. Recep Tayyip Erdo an, ll Sole 24 Ore, ( talyan Gazetesi) 13 Haziran 2005 Türkiye AB ye üye olursa AB biter. ngilizlerin istedi i serbest ticaret iflbirli inin oldu u bir kurulufl haline gelir. AB sistemler bütünlü üdür, buraya Türkiye girerse AB nin bir anlam kalmaz. AB bütün özelli ini kaybeder. Türkiye nin ayr kültür ve devlet anlay fl var. AB Türkiye ye göre de il. AB siyasi birlik olacaksa burada Türkiye ye yer yok. Jacques Toubon, H ristiyan Demokrat Frans z AP Üyesi, 13 Temmuz 2005 Avrupa ya yönelmifl bir Türkiye bizim için, Avrupa ya s rt n dönmüfl bir Türkiye den daha iyidir. Tasos Papadopulos, Le Monde, 7 Kas m 2005 Türkler Avrupa tarihinin bir parças d r. Jose Manuel Barosso, AB Komisyonu Baflkan, 28 Kas m 2005 AB ye üyelik için Türkiye nin tarihten gelen do al bir hakk yoktur. Dominique de Villepin, Fransa Baflbakan, 19 Ocak 2006 Türkiye ye ismi üyelik olsa da ayr bir statü verilecektir. Wolfang Schüssel, Avusturya D fliflleri Bakan, 24 Haziran 2006 Türkiye nin yafll K ta ya ait olmad n söylüyorum. Nicolas Sarkozy, Fransa çiflleri Bakan, 1 Eylül 2006 AB üyeli i garanti mi? Hay r, garanti de il. Tarih belli mi? Hay r, belli de il. Ama önemli olan bu sürecin içinde olmakt r. Ali Babacan, Devlet Bakan ve Baflmüzakereci, 21 fiubat 2007 Tam üyelik, önümüzdeki 50 y l n acil bir sorunu de il. Angela Merkel, Almanya Baflbakan, 22 Mart Türkiye nin girifli bizzat Avrupa bütünleflmesi fikrini öldürecektir. Bu fikri serbest ticaret ve rekabet hukukuna indirgeyecektir. Güçlü bir Avrupa, ortak politikalar ve bir Avrupa demokrasisi hedefini topra a gömecektir. Avrupa kimli i kavram na bir öldürücü darbe indirecektir... Nicolas Sarkozy, Fransa Cumhurbaflkan, Ensemble, XO Editions, Mart 2007

3 iii Türkiye ye kap y kapatmak onu radikalizme ve izolasyona terk etmek demektir. Türkiye yi aram za alman n kendi ç karlar m za oldu una inan yorum. Jacques Chirac, Fransa Cumhurbaflkan, 23 Mart 2007 AB ile devam eden müzakere sürecinin tam üyelikle sonuçlanaca garanti edilemez. Jose Manuel Barosso, Avrupa Komusyonu Baflkan, 11 Nisan 2008 Türkiye, Avrupa Birli i ve bat l dünya için önemli bir zamanda Do u ile Bat aras nda bir köprü olarak eflsiz bir konuma sahiptir. ngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 13 May s 2008 Türkiye AB ye tam üye olabilir. Olmal d r inanc nday m. Co rafi bir kriter tan m yok. Türkiye hem co rafi hem tarihi kriter olarak Avrupal d r. Jacques Attali, Milliyet, 15 May s 2008 nan yorum ki, Türkiye ekonomik olarak son derece öemli, stratejik olarak vazgeçilmez ve kültürel aç dan uzak görüfllü bir ülkedir. Michel Racard, Fransa Baflbakan, Qui a la Turquie, 5 Eylül 2008 Avrupa Türkiye yi Do u ya itmemeli. Avrupa Müslümanlarla nas l yaflaca n ö renmeli David Cameron, ngiltere Baflbakan, 27 Temmuz 2010 Türkiye nin gerçek yeri Avrupa Birli i de il, Ortado u dur. Nicolas Sarkozy, Fransa Cumhurbaflkan, 25 fiubat 2011 Önümüzdeki on y l içinde Alman ve Frans z baflbakanlar dizleri üzerinde sürünerek gidecekleri Ankara da, Türklere dostlar m z, bize gelin diye yalvaracaklar na bahse girerim. Günther Oettinger, AB Enerji Komiseri, 25 fiubat 2013 Türkiye nin AB üyeli inin engellenmesinin arkas ndaki as l tats z neden, Müslüman bir ülke olmas d r. Jack Straw, ngiltere D fliflleri Bakan, Mart 2013 Yüzy llard r düflmanlar m z, Avrupa uluslar aras nda Türklere karfl kin ve düflmanl k fikirleri telkin etmifllerdir... Bu fikirler bir zihniyet meydana getirmifltir... Avrupa da bugün de Türk ün her türlü ilerlemeye düflman bir adam oldu u, geliflmeye elveriflsiz bir adam oldu u san lmaktad r... Bu çok büyük bir yan lg d r!.. Mustafa Kemal Atatürk, 1923

4

5 Prof. Dr. S. Rıdvan KARLUK Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi AVRUPA BİRLİĞİ e-posta: İstanbul

6 Yayın No. : 3052 Avrupa Birliği Dz. : Baskı - Ocak Baskı - Ekim Baskı - Nisan baskı - Nisan Baskı - Haziran Baskı - Ocak Baskı - Şubat Baskı - Ocak Baskı - Mayıs Baskı - Temmuz Baskı - Şubat 2014 ISBN Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı -Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Beta Basım A.Ş. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

7 Sevgili K z m SÜHAN a...

8 viii Göndermek zahmetinde bulundu unuz Avrupa Birli i ve Türkiye bafll kl 4. bask s yap lan dev eserinizi ald m. Güzel eseriniz bu alanda yap lan en kapsaml çal flma olarak büyük bir bofllu u doldurmakta ve Türk iktisat literatürünü taçland rmaktad r. Önce Tuncay ARTUN un ve sonra da sizin yazd n z iki önsözü zevkle okudum. Çok hofluma gitti. Kaynak ve bir baflvuru kitab olarak bu eseriniz kütüphanemizde bafl köfleyi alm flt r. Yazan elleriniz dert görmesin. Sizi candan kutlar, bu tür çal flmalar n z n devam n bekleriz. Prof. Dr. Selahattin Tuncer Anadolu ve Marmara Üniversiteleri Ö retim Üyesi Bu eser, özellikle bugünlerde referans olarak benim için büyük de er tafl yor. Sami Kohen Gazeteci Yazar Avrupa Birli i konusundaki çal flmalar n z takdirle takip ediyorum. Memleketimizde bu konuyu konuflan çok, bilen az. Sizin k ymetli çal flma ve katk lar n z bu bofllu u dolduruyor, önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Türkiyemizde, maalesef, 30 y l aflk n iliflkilere ra men, yeterince anlafl lmayan önemli bir konuyu yetkili ve etrafl bir flekilde ifllemifl bulunuyorsunuz. Bu k ymetli hizmetten dolay sizi tebrik ederim. Kâmran nan Büyükelçi ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Avrupa Birli i ve Türkiye bafll kl kitab n z n sekizinci bask s n rastlad m bir kitapç dan ald m. Her fleyden önce harcad n z emek ve özen nedeniyle haddim olmayarak tebriklerimi sunuyorum. Gerçekten, a dan z ye tüm konular büyük bir itina ile ifllenmifl ve sonuç olarak gerek AB nin kuruluflu, evrimi, geniflleme ve derinleflmesi ve gerek ülkemizle iliflkileri ayr nt lar yla ve ak c bir dille kaleme al nm fl. Her ayd n n kütüphanesinde bu de erli çal flman z n yer bulaca na gönülden inan yorum. Böylece, en az ndan bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmam fl olurlar. Tekrar kutluyor ve y llarca bu konuyla ilgilenmifl bir bürokrat olarak içten teflekkürlerimi iletiyorum. Nejat Eren D fl Ticaret Müsteflar Geçen hafta, de erli arkadafl m Nejat Eren ile birlikte, yine TDV deki AB çal flmalar m z n koordinasyonu için bir araya geldik. Bana çok k ymetli bir hediye alm fl. Kitab n z n 9 uncu bask s!... Ne kadar sevindi imi bilemezsiniz. Öncekiler zaten vard. Ama, ilerletilmifl bu yeni bask da beni çok sevindirdi. Gerçekten mükemmel bir çal flma. flin ne oldu unu, ne olmad n okuyucular daha net ve daha anlafl labilir bir dille, baflka kaynaklarda pek bulamazlar düflüncesindeyim. Kütüphenelirimizin bir alt n eseri özetle. Ellerinize, zihninize sa l k... Volkan Savafl thalat Genel Müdürü

9 ix Gönderdi iniz AB ile ilgili çok genifl kapsaml kitab n z incelemeyi tamamlad m. Emin olun sabr n za imrendim. Bu kadar ayr nt l kitaplar haz rlamak için çok emek sarf etmek gerekir. Üstelik bir defal k emek de yetmez, güncellemeler için sürekli katk lar gerekir. Zihninize, bilginize, deneyiminize, ellerinize sa l k. yiki vars n z. Prof. Dr. Hasan Gürak Kitaplar n z ve bildirinizin yer ald disketi ald m; çok teflekkür ederim. Güzel ve faydal çal flmalar n zdan dolay sizi tebrik ederim. Euroactiv sitesinde de bu eserlerinizden faydalanaca m z belirtmek isterim. Sayg lar mla. Zeynep Gö üfl Anadolu Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nin de erli ismi Prof. Dr. S. R dvan Karluk, Türkiye nin AB iliflkilerine inan lmaz bir katk da bulundu. AB nin nas l iflledi ine ve politikalar na aç kl k getiren dev bir eser ç kard. E er, bu iliflkilerle ilgileniyor veya AB nin ne oldu unu ve ne olmad n merak ediyor ve ö renmek istiyorsan z... E er bütün bu bilgileri elinizin alt nda tutmak arzusunda iseniz, Karluk un eserini (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi , bulun ve yan n zda tutun. Prof Karluk un ellerine sa l k. M. Ali Birand

10 ONB R NC BASKIYA ÖNSÖZ Türkiye nin 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Topluluklar na tam üyelik baflvurusunda bulunmas, 31 Temmuz 1959 tarihinde yap lan ortak üyelik müracaat ile bafllayan Türkiye-Topluluk iliflkilerinde bir dönüm noktas n oluflturmufltur. Türkiye, Tanzimat tan bu yana Bat ya yönelmifl dünyadaki tek müslüman ülkedir. Ayr ca Türkiye, laik ve demokratik ilkeleri benimsemifl, Bat dünyas ile ortak s n ra sahip ve ona komflu, AB ülkeleri ile tarihi iliflkileri bulunan, dünya üzerinde mevcut 57 islam ülkesi aras nda ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda en geliflmifller aras nda yer alan, hayat tarz olarak kendi kültürel de erlerini koruyarak Bat y seçmifl bir ülkedir. Büyük Önder Atatürk ün ifade etti i gibi Türkler, Bat ya yönelmifl bir millettir. Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinde bu konudaki tercihini flöyle aç klam flt r: Memleketimizi asrilefltirmek istiyoruz. Bütün çal flmam z Türkiye de asri binaenaleyh bat l bir hükümet vücuda getirmektir. Medeniyete girmek arzu edipde Bat ya yönelmemifl millet hangisidir? Türkiye, yukar da belirtilen nitelikleri itibariyle AB ye tam üye olmak için gerekli en önemli ad m, AB ile Gümrük Birli ini 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 say l Ortakl k Konseyi Karar çerçevesinde 1 Ocak 1996 tarihinde gerçeklefltirerek atm flt r Balta Liman Anlaflmas ndan 158 y l sonra, fakat bu defa farkl flartlarda Avrupa ya kap lar yeniden aç larak b rak n z geçsinler dönemine girilmifltir. Böylece, AB müktesabat nda denenmemifl bir hukuki yap da yeni bir süreç bafllam flt r. Çünkü, AT nin genifllemesinde aday üyeler, önce AT ye üye yap lm fllar, gümrük birli i daha sonra 5-7 y l içinde gerçekleflmifltir. Türkiye nin Birli e üye olmadan, ikinci s n f bir ülke statüsünde AB ye gevflek bir statüde entegre olmas, yap sal fonlardan yararlanamamas na yol açm flt r Lüksemburg Zirvesi nde AB geniflleme sürecinden d fllanan Türkiye, 1999 Helsinki Zirvesi nde aday ülke olarak kabul edilmifltir Nice Zirvesi nde Türkiye siz bir AB düflünüldü ü için, Türkiye AB nin iki önemli kurumu olan Avrupa Parlamentosu ve Komisyon da yok say lm flt r. Aral k 2002 Kopenhag Zirvesi nde, Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirince, Türkiye ile müzakerelerin gecikmeksizin bafllat laca na karar verilmifltir. 6 Ekim 2004 tarihinde aç klanan lerleme Raporu nda Komisyon, 45 y l sonra Türkiye ye sar fl k yakm flt r. Bu fl k, 17 Aral k 2004 tarihinde Brüksel de yap lan AB Zirvesi nde yeflil fl a dönmüfl, Türkiye ile üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde bafllanm flt r. Böylece, yar m yüzy la yaklaflan Türkiye-AB iliflkilerinde Sekizinci Cumhurbaflkan m z Turgut Özal n ifadesiyle uzun ve meflakkatli bir yola girilmifltir. Avrupa Birli i Türkiye ye çifte standart uygular, Roma hukukunun istikrar n temeli olan pacta sund servanda (ahde vefa) ilkesine sad k kalmaz ise, iplerin kopmas na zemin haz rlayacakt r. E er AB, omnis conventis rebus sic stardibus

11 xi (her anlaflma yap ld dönemin flartlar na ba l d r) ilkesini göz önüne alarak Ankara Anlaflmas n yok sayarsa, Türkiye ile AB iliflkileri yeni bafltan düzenlenmelidir. Nitekim Fransa Baflbakan Villepen, Frans z Haber Ajans AFP ye 19 Ocak 2006 tarihinde vermifl oldu u demeçte, AB ye üyelik için Türkiye nin tarihten gelen do al bir hakk yoktur demifltir. Böylece, ahde vefa ilkesini ve Ankara Anlaflmas n yok saym flt r. Fransa eski Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy ve Almanya Baflbakan Angela Merkel in imtiyazl ortakl k ya da imtiyazl iliflki modelini Türkiye kabul edemez. Kitap, masan n iki taraf nda da görev yaparak edinilen deneyim ve bilgi birikimlerinin bir sonucudur. Kitab n ilk 9 bask s nda Avrupa Birli i ve Türkiye AB iliflkileri birlikte ifllenmifltir. Bu sebeple kitab n her bas m nda hacmi giderek artm flt r. Bu durum hem ö renci ve hem de okuyucu aç s ndan sak nca yaratt için 10 ncu bas mda sadece Avrupa Birli i konular na yer verilmifltir. Türkiye AB liflkileri ise di er bir kitab m zda ele al nm flt r. Kitab m z n son on bas m, Türkiye flartlar nda k sa say labilecek bir sürede tükenmifltir. fiüphesiz bu durum, bir sevinç kayna d r. Türkiye nin AB ile çok önemli bir bütünleflmeye gitti i ortamda, konuyu tüm boyutlar ile inceleyen temel kaynak eserlerin yeterince Türkçe literatürde yaz lmam fl olmas, sevinci hüzne dönüfltüren önemli bir faktördür. Yönetim Kurulu üyeli inde bulundu um ktisadi Kalk nma Vakf, Türkiye de AB konusundaki yay nlar ile büyük bir bofllu u doldurmaktad r. Onbirinci bas - m n n güncellefltirilmesinde KV nin çeflitli kitap ve periyodikleri ile ABHaber.com da yay nlanan güncel bilgilerden büyük ölçüde yararland m özellikle belirtmek isterim. Bu bas m n gerçeklefltirilmesinde eme i geçenlere teflekkür ederim. Düzeltmeleri yapan ve çal flmalar ma katk da bulunan asistan m Sevilay Küçüksakarya y, kitab büyük bir titizlikle yeniden dizen Ali R za Halis i, Türk iflçilerinin ABAD da kazanm fl olduklar davalarda 7 nci bask da yer alan ve yanl fl anlamalara yol açabilecek ifadelerin düzeltilmesine katk da bulunan avukat Melih Sar y, bu bask y gerçeklefltiren BETA yay nc l ktan Seyhan Satar, kitab n k sa sürede yay nlanmas için kendilerine ait zamanlar bana ay ran k ymetli eflim Sena ile k z m Sühan ve o lum Cihan özellikle anmak isterim. Tüm çabalara, yap lan destek ve katk lara ra men kitab n bask s nda olabilecek eksik ve hatalar n sorumlulu u sadece bana aittir. Kitab n geniflletilmifl ve gözden geçirilmifl 10 ncu bas m n, ö rencilerime ve konuya ilgi duyan tüm kesimlere yararl olabilirse, görevini yapm fl bir ayd n olarak kendimi mutlu hissedece im. STANBUL/Caddebostan 15 Ocak 2014 Prof. Dr. S. R dvan KARLUK

12

13 Ç NDEK LER B R NC BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇEL K TOPLULU U, AVRUPA EKONOM K TOPLULU U VE AVRUPA ATOM ENERJ S TOPLULU U I. AVRUPA DA B R B RL K YARATILMASI F KR N N DO UfiU II. 9 MAYIS 1950 B LD R S VE AVRUPA GÜNÜ III. AVRUPA DA LK EKONOM K B RLEfiME: BENELÜKS IV. AVRUPA DA K NC EKONOM K B RLEfiME: AVRUPA KÖMÜR VE ÇEL K TOPLULU U V. BATI AVRUPA B RL VI. VII. AVRUPA EKONOM K TOPLULU U LE AVRUPA ATOM ENERJ TOPLULU U Avrupa Ekonomik Toplulu u Avrupa Atom Enerji Toplulu u AVRUPA TOPLULUKLARI VE AVRUPA B RL N KURAN VE DE fit REN ANLAfiMALAR VIII. AVRUPA B RL NE L fik N BAZI GÖSTERGELER K NC BÖLÜM GÜMRÜK B RL LE ORTAK PAZARIN OLUfiUMU: AB YE KATILIM VE AVRUPA K ML I. GÜMRÜK B RL N N HUKUK TEMELLER II. DEM R-ÇEL K ÜRÜNLER NDE GÜMRÜK B RL III. DEM R-ÇEL K DIfiI ÜRÜNLERDE GÜMRÜK B RL Gümrük Vergileri ile Gümrük Vergisine Efl Etkili Yükümlülüklerin Kald r lmas Tarife D fl Engellerin Kald r lmas Ortak Gümrük Tarifesi Uygulamas ve Ortak Gümrük Alan IV. Ç PAZARIN TAMAMLANMA SÜREC : TEK PAZAR V. AVRUPA B RL NDE TEK AVRUPA ÖDEME ALANI

14 xiv VI. K fi LER N VE H ZMETLER N SERBEST DOLAfiIMI Ücretli Çal flanlar ile Aile Fertlerinin Serbest Dolafl m Hizmetlerin Serbest Dolafl m Birlik D fl ndan Gelen Göçmen flçilerin Serbest Dolafl m Aktif Olmayanlar n Serbest Dolafl m Avrupa Nitelikler Çerçevesi ve Serbest Dolafl m VII. AVRUPA VATANDAfiLI I VIII. AVRUPA B RL NE KATILIM VE AVRUPA 2020 STRATEJ S IX. AVRUPA B RL K ML N N TEMELLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA B RL N N GEN fileme SÜREC I. B R NC GEN fileme NG LTERE, RLANDA VE DAN MARKA II. K NC GEN fileme YUNAN STAN III. ÜÇÜNCÜ GEN fileme SPANYA VE PORTEK Z spanya Portekiz IV. K ALMANYA NIN B RLEfiMES VE TOPLULU UN DE FACTO OLARAK GEN filemes V. DÖRDÜNCÜ GEN fileme AVUSTURYA, SVEÇ VE F NLAND YA...93 VI. AVRUPA B RL N N GEN fileme PERSPEKT F : KATILIM ÖNCES STRATEJ VII. BEfi NC GEN fileme ESTONYA, LETONYA, L TVANYA, POLONYA, MACAR STAN, ÇEK CUMHUR YET, SLOVENYA, SLOVAKYA, MALTA VE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNET M VIII. BEfi NC GEN filemede ÜYEL K ÖNCES YAPILAN HALK OYLAMASI SONUÇLARI VE AVRUPA PARLAMENTOSU NDAK KABUL OYLARININ DA ILIMI IX. ALTINCI GEN fileme BULGAR STAN VE ROMANYA X. YED NC GEN fileme: HIRVAT STAN XI. XII. D ER TAM ÜYEL K BAfiVURULARI: TÜRK YE, FAS, KIBRIS, MALTA, SV ÇRE VE NORVEÇ BATI BALKANLARA GEN fileme SÜREC VE ADAY POTANS YEL ADAY ÜLKELER AB ye Aday Ülkeler: Türkiye, Makedonya, zlanda ve Karada

15 xv 2. AB ye Potansiyel Aday Ülkeler: Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova XIII. YEN KOMfiULARA YÖNEL K POL T KA Avrupa Akdeniz Ortakl Karadeniz Stratejisi Avrupa Birli i Do u Ortakl XIV. XV. AB N N 2006, 2010 VE 2013 YILLARI GEN fileme STRATEJ BELGELER AVRUPA B RL NDE ESNEK BÜTÜNLEfiME YAKLAfiIMI: AB FEDERASYONU VE AVRUPA B RL NDEN AYRILMA DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA EKONOM K TOPLULU U NDAN AVRUPA B RL NE I. TEK AVRUPA SENED II. MAASTRICHT Z RVES, SONUÇLARI VE KOPENHAG KR TERLER Maastricht Zirvesi : Avrupa Topluluklar ndan Avrupa Birli i ne Dönüflüm Maastricht Anlaflmas (Avrupa Birli i Anlaflmas ) ve Kapsam Maastricht Zirvesi ile Getirilen Düzenlemeler A. Ekonomik ve Parasal Birlik B. Uyum Fonu C. Siyasi Birlik D. Toplulu un Yeni flbirli i Alanlar E. Sosyal Politika F. Bölgeler Komitesi G. Bütünleflme ve Geniflleme Kopenhag Kriterleri III. MAASTRICHT ANLAfiMASI ÇERÇEVES NDE AVRUPA TOPLULUKLARI NIN YEN DEN YAPILANMASI IV. AMSTERDAM Z RVES VE SONUÇLARI V. GÜNDEM Geniflleme: AB Komisyonu nun AB Aday Ülkeler Hakk ndaki Görüfl Raporlar Ortak Tar m Politikas Reformu

16 xvi 3. Yap sal Fonlar ile Ekonomik ve Sosyal Yak nlaflma Fonunda De ifliklik AB nin Finansman Türkiye ve Gündem VI. LÜKSEMBURG Z RVES VE SONUÇLARI Genel Olarak Zirve Sonuçlar Lüksemburg Zirvesi ve Türkiye Lüksemburg Zirvesi ve K br s VII. VIII. IX. HELS NK Z RVES N N GEN fileme LE LG L KARARLARI VE BAfiKANLIK SONUÇ B LD R S NDE GEN fileme SÜREC HELS NK Z RVES N N TÜRK YE Y LG LEND REN 4, 9 VE 12 NC MADDELER HELS NK SÜREC, ECEV T MEKTUPLARI VE PAAVO LIPPONEN N MEKTUBU X. 24 MART 2000 L ZBON Z RVES NE SUNULAN L ZBON STRATEJ S XI. L ZBON STRATEJ S N N YER N ALAN AVRUPA 2020 STRATEJ S XII. NICE Z RVES VE SONUÇLARI Zirve Sonuçlar Nitelikli Ço unluk Sistemiyle Karar Al nacak Konular Hukukun Üstünlü ü ile lgili Düzenlemeler Güçlendirilmifl flbirli i Bildirimler Geniflleme Oylama Sistemi, Konsey deki Oy Da l m, Parlamenter Say s Nice Zirvesi Sonras nda Geniflleme Süreci XIII. KOPENHAG Z RVES, TAM ÜYEL K Ç N TAR H N TAR H VE KIBRIS Kopenhag Zirvesi Sonuçlar : Tam Üyelik çin Tarihin Tarihi Kopenhag Zirvesi ve K br s n AB Üyeli i XIV SELAN K, ARALIK 2003, MART VE HAZ RAN 2004 BRÜKSEL Z RVELER NDE TÜRK YE VE KIBRIS XV. BRÜKSEL Z RVES VE AKDEN Z Ç N B RL K B LD R S XVI. L ZBON Z RVES VE SONUÇLARI XVII. L ZBON Z RVES SONUÇ B LD R S NDE TÜRK YE VE KIBRIS

17 xvii XVIII. L ZBON ANLAfiMASI ONAY SÜREC XIX. L ZBON ANLAfiMASI XX. L ZBON ANLAfiMASI LE GET R LEN YEN L KLER XXI. AB YANSIMA GRUBU RAPORU: AVRUPA PROJES 2030 TEHD TLER VE FIRSATLAR XXII. L ZBON ANLAfiMASI NIN ANAYASA TASLA I VE NICE ANLAfiMASI LE KARfiILAfiTIRMASI XXIII DÖNEM ÇOK YILLI MAL ÇERÇEVE VE AB DE AR-GE HARCAMALARI Dönemi Çok Y ll Mali Çerçeve AB de Ar-Ge Harcamalar XXIV. KATILIM ÖNCES MAL YARDIM ARACI: IPA XXV. AB-ABD TRANSATLANT K L fik LER BEfi NC BÖLÜM AVRUPA B RL N N KURUMSAL YAPISI I. L ZBON ANLAfiMASI NDA AVRUPA B RL KURUMLARI II. KURUMSAL YAPININ ÖZELL KLER III. IV. KABUL ED LMEYEN AVRUPA B RL ANAYASASINDA ÖNGÖRÜLEN KURUMSAL YAPI KURUMSAL YAPININ OLUfiUMUNDA HUKUK DÜZENLEMELER V. MT YAZLI ORTAKLIK VE KURUMSAL YAPI VI. AVRUPA B RL NDE OYLAMA SÜREC NDEK GEL fimeler..338 VII. ULUS ÜSTÜ KURULUfiLARA ÜYEL K VE EGEMENL K VIII. AB ÜYEL VE EGEMENL K ALTINCI BÖLÜM AVRUPA B RL KURUMLARI I. AVRUPA PARLAMENTOSU II. AVRUPA B RL KONSEY III. AVRUPA B RL BAKANLAR KONSEY IV. AVRUPA B RL KOM SYONU

18 xviii V. AVRUPA B RL ADALET D VANI Avrupa Topluluklar lk Derece Mahkemesi: Genel Mahkeme Avrupa Birli i dare Mahkemesi: Avrupa Birli i Kamu Hizmetleri Uzmanl k Mahkemesi Avrupa Birli i Adalet Divan n n Türkiye ye liflkin Olarak Alm fl Oldu u Kararlar VI. OMBUDSMAN VII. SAYIfiTAY XIII. AVRUPA MERKEZ BANKASI IX. AVRUPA YATIRIM BANKASI X. DANIfiMA ORGANLARI: KOM TELER Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi KISALTMALAR AVRUPA B RL VE TÜRK YE-AB L fik LER KRONOLOJ S AVRUPA B RL NDE ÇOK KULLANILAN TEKN K TER MLER VE TÜRKÇE KARfiILIKLARI KIBRIS ANLAfiMALARI VE KIBRISLI TÜRKLER N GKRY DE SEÇME VE SEÇ LME HAKKINI KULLANMA BAfiVURULARI FRANSA DA SÖZDE ERMEN SOYKIRIMINI NKAR EDENLERE CEZA VER LMES N ÖNGÖREN YASA NIN SENATO DA KABUL ED LMEMES VE SÖZDE SOYKIRIMIN TANINMASINA YÖNEL K G R fi MLER TÜRK YE N N AB ÜYEL SÜREC NDE KAÇIRILAN B R FIRSAT AB N N GEN fileme SÜREC NDE ÜYEL K MÜZAKERE ZAMAN Ç ZELGES AVRUPA B RL KURUMLARI WEB S TELER TÜRK YE N N AB SERÜVEN fianghay fib RL ÖRGÜTÜ AVRUPA B RL NE ALTERNAT F OLAB L R M? KAYNAKÇA D Z N

19 xix TABLOLAR Tablo: II.1 AET de Gümrük ndirim Takvimi Tablo: II.2 AET de Gümrük Birli inin Gerçekleflmesi Tablo: II.3 5b Sütunlar Tablo: II Sütunlar Tablo: III.1 AB de Genifllemeye liflkin Kat l m Anlaflmalar Tablo: III.2 AET yi Kuran ve Sonradan Kat lan Ülkelerin Kat l m Anlaflmalar Tablo: III.3 Beflinci Genifllemede Ülkelerde Yap lan Halkoylamas Sonuçlar Tablo: III.4 Beflinci Genifllemede Avrupa Parlamentosu ndaki Oylama Sonuçlar ( ) Tablo: III.5 AB-Türkiye Üyelik Müzakereleri (Ocak 2014) Tablo: III.6 AB nin Geniflleme Süreci, Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler Tablo: IV.1 Uyum Fonu Uygulamas ( ) Tablo: IV.2 Aday Ülkelere liflkin Düzenli Raporlar ve Strateji Belgeleri ( ) Tablo: IV.3 Aday Ülkelerin Topluluk Programlar na Kat l m na liflkin Çerçeve Kararlar Tablo: IV.4 Nice Anlaflmas Sonras nda AB Konseyi nde (AB 27) Oy Da l m Tablo: IV.5 Akdeniz çin Birlik Üyesi Ülkeler Tablo: IV.6 Lizbon Anlaflmas Onay Süreci Tablo: IV.7 Lizbon Anlaflmas Öncesi ve Sonras nda Üye Ülkelerin A rl klar Tablo: IV.8 Nice Antlaflmas, Anayasa Tasla ve Lizbon Anlaflmas n n Karfl laflt rmas Tablo: IV.9 Gözden Geçirilmifl Y ll k Kat l m Öncesi Mali Yard m ( ) Tablo: V.1 Avrupa Birli i nin Kurumsal Yap s n n Geliflimi Tablo: V.2 Lizbon ve Nice Anlaflmalar nda Oybirli i ve Nitelikli Ço unlukla Karar Al nacak Alanlar Tablo: V.3 AB Bakanlar Konseyi nde Ülkelerin Oy Say lar ve Kotalar ( ) Tablo: V.4 AB Bakanlar Konseyi nde Ülkelerin Göç Endeksleri ( ) Tablo: V.5 Türkiye nin AB Üyeli inin Güç Da l m Üzerindeki Etkisi...345

20 xx Tablo: V.6 Tablo: VI.1 Tablo: VI.2 Tablo: VI.3 Tablo: VI.4 Tablo: VI.5 Tablo: VI.6 Tablo: VI.7 Tablo: VI.8 Tablo: VI.9 Tablo VI.10 Türkiye nin AB Üyeli inin Güç Da l m Üzerindeki Etkisi: B G Avrupa Parlamentosu nda Gruplar n Ülkelere Göre Da l m (1995) Avrupa Parlamentosu ndaki Gruplar n Gücü (1989 ve 1994) Avrupa Parlamentosu nda Parlamenterlerin Ülkelere Göre Da l m (1989,1994,1995) Avrupa Parlamentosu nda Gruplar n Ülkelere Göre Da l m (1999) Avrupa Parlamentosu ndaki Milletvekili Say lar yla Nüfus Aras ndaki liflkiler Gruplara ve Ülkelere Göre Avrupa Parlamentosu Üyeleri (20 A ustos 2001) Avrupa Parlamentosu nda Üye Ülkelerin Parlamenter Say lar Avrupa Parlamentosu nda Gruplar n Ülkelere Göre Da l m ( ) Avrupa Parlamentosu Seçimlerine Kat l m Yüzdeleri ( ) Avrupa Parlamentosu Seçim Dönemlerine Göre Siyasi Partilerin Parlamento Üyelikleri Tablo VI.11 Avrupa Parlamentosu nda Üyelerin Da l m (1979,2009 ve Lizbon Anlaflmas ) Tablo: VI.12 Avrupa Parlamentosu nda Ülkeler ve Siyasi Gruplar: Yedinci Dönem Tablo: VI.13 Avrupa Konseyi (Zirve) Toplant Tarihleri ve fiehirleri Tablo: VI.14 AB Dönem Baflkanl klar n n S ras Tablo: VI.15 Bakanlar Konseyi'ndeki Oy Da l m ( ) Tablo: VI.16 Bakanlar Konseyi'ndeki Ülkelerin Oy Da l m (2014) Tablo: VI.17 Bakanlar Konseyi nde Oy A rl klar Tablo: VI.18 Komisyon Baflkanlar fiek LLER VE FOTO RAFLAR 9 May s 1950 tarihinde Robert Schuman n Avrupa Birli i nin Kurulmas na liflkin Bildiriyi Aç klamas Schengen Alan na Dahil Ülkeler Euler Diyagram : Avrupa Birli i nin Avrupa daki Kurulufllarla liflkisi AB Üyesi Ülkeler ve Aday Ülkeler Avrupa Birli i ve Do u Ortakl

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz.

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Lucius Annaeus Seneca Büyük Kara Avrupas K tas istiyoruz. Avrupa Birleflik Devletleri

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel:

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı

M. Oktay ALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh.

M. Oktay ALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh. I PROJE YÖNET M (Makaleler, Derlemeler, Örnek Olaylar) M. Oktay ALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh. STANBUL II Yay n No : 2479 flletme-ekonomi : 495 1. Bask - Eylül 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-500 - 3 Copyright

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3076 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2005 TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Murat BURGAÇ (Ünite 1) Prof.Dr. hsan GÜNEfi (Ünite 2) Doç.Dr. fiaduman

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı