KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ"

Transkript

1 KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ OSMANLICA PALEOGRAFYASI VE ARŞĐVCĐLĐK EĞĐTĐMĐ ANA BĐLĐM DALI YILLARI ARASI ŞER ĐYE SĐCĐLĐ (Dava No: ) YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Özin REYHAN Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer YARAŞIR Lefkoşa, 2004

2 KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ OSMANLICA PALEOGRAFYASI VE ARŞĐVCĐLĐK EĞĐTĐMĐ ANA BĐLĐM DALI YILLARI ARASI ŞER ĐYE SĐCĐLĐ (Dava No: ) YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Özin Reyhan Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer YARAŞIR Lefkoşa, 2004

3 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ne, Özin Reyhan tarafından hazırlanan Yılları Arası Şer iye Sicili (Dava No: ) adlı çalışma, jürimiz tarafından Osmanlıca Paleografyası ve Arşivcilik Eğitimi Ana Bilim Dalında YÜKSEK LĐSANS TEZĐ olarak kabul edilmiştir. Başkan... Prof. Dr. Levent KÖKER Üye... Doç. Dr. Halil AYTEKĐN Üye... Doç. Dr. Habib DERZĐNEVESĐ ONAY Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.... /... / 2004 Doç. Dr. Halil Aytekin Enstitü Müdürü

4 i ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...ĐĐ I. GĐRĐŞ... 1 A.TARĐHSEL SÜREÇTE KIBRIS Türklerden Önce Kıbrıs Fetih Sonrası Türkler Dönemi Kıbrıs ta Đngiliz Dönemi Kıbrıs Cumhuriyeti B. TOPLUM YAPISI, VAKIFLAR VE MAHKEMELER KIBRIS TA VAKIFLAR Vakıf Çeşitleri Evkaf ve Đngiliz Sömürge Dönemi MAHKEMELER Đngiliz Yönetiminde Mahkemelerde Yapılan Değişiklikler Şer iye Mahkemeleri Đngiliz Dönemindeki Diğer Mahkemeler Mahkeme Görevlileri II. ĐNCELEME VE DEĞERLENDĐRME Davaların Konu Bakımından Tasnifi: Dava Konularının Đncelenmesi III. METĐN IV. SONUÇ V. KĐŞĐ ADLARI DĐZĐNĐ VI. YER ADLARI DĐZĐNĐ VII. SÖZLÜK VIII. KAYNAKÇA IX. METNĐN FOTOKOPĐSĐ

5 ii ÖNSÖZ Tez konum olan Yılları Arası Şer iye Sicilinde yer alan dava davaların birinci kısmını (Dava No: ) Osmanlı alfabesi ile yazılı metinlerden günümüz alfabesine aktararak faydalı bir kaynak ortaya koymaya çalıştım. Tarihi çerçeve içerisinde yılları arasında Şer i Mahkemeye intikal eden davalar bu sicilde yer almaktadır. Bu zaman dilimi, insanların yaşam şartlarını ve o günün hayatını doğrudan doğruya yansıtması açısından çok önemlidir. Aktarmaya çalıştığım sicil, tarih itibariyle adanın Đngiliz idaresi dönemine denk düşmektedir. Bu kayıtların bu tarihte de devam etmesi Şer iye Mahkemelerinin Đngiliz döneminde çalışmalarına devam ettiğinin delilidir. Bu tezi hazırlarken Kıbrıs taki köylerin eski isimlerini ve özellikle lakabı olan kişi isimlerini öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tereke davalarında yer alan nesnelerin birçoğunun adını bile daha önce hiç duymamıştım. Bu tez çalışmasıyla beraber, Kıbrıs kültürüne ait olan birçok eşyanın adını da öğrendim. Bahsedilen bu nesnelerin adını okumaya çalışırken, ne işe yaradığını öğrenmek için dedemden, babamdan ve annemden bilgiler aldım. Bu kısacık araştırmada öğrendiğim birçok kelime, bilgi dağarcığımı genişletti. Kıbrıs Şer iye Sicilleri, adanın toplum yapısı ve toplumlar arası ilişkiler bakımından zengin malzeme kaynağıdır. Yüksek lisans tezimi hazırlarken öncelikle bitmek tükenmek bilmeyen sabrı ve engin bilgisi ile beni aydınlatan saygıdeğer hocam Yard.Doç.Dr.Ömer Yaraşır a yardımlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarken, fikirlerinden ve bilgilerinden yaralanmış olduğum, benden emeğini hiçbir zaman esirgemeyen Doç.Dr.Habib Derzinevesi ye de teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman yanımda olan ve bana en büyük desteği veren aileme ve sevgili arkadaşım Gülcan Gökhan a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Arşivcilik ve Osmanlı Paleografyası Eğitimi Ana Bilim Dalından mezun olma aşamasında, hocalarımın beni aydınlatmış olduğu bilgiler ışığında, en iyisini yapma hedefiyle oluşturduğum bu tez çalışmasında gözden kaçan noktalar olmuşsa şimdiden özür diler, bu tezin

6 iii geçmişe ışık tutması yanında bizlerden sonra Şer iye Sicilleri ile ilgili çalışma yapmak isteyenlere, tarih ve hukuk alanında çalışma yapacaklara yararlı bir kaynak olmasını temenni ederim. Özin REYHAN Girne, 2004

7 I. GĐRĐŞ Kıbrıs ın dününe ışık tutacak çalışmalar içerisinde çok önemli bir tuttuğu tartışılmaz olan Şeriyye Sicillerinin günümüz alfabesine aktarılarak incelenmesi ile paralel olarak, tarihi süreçte yaşananların da dikkate alınması bir ihtiyaç olarak gözükmektedir. Bu itibarla Kıbrıs ın Türkler tarafından alınmasından önceki süreci, fetih sonrasını ve Đngiliz sömürge yönetiminde yaşanan tarihi günümüze kadar gözden geçirmek, nihayet toplum yapısı, idari yapının çok önemli parçası olan mahkemeler ve vakıflar açısından bir değerlendirme yapmak gereklidir. Çalışmamızın giriş kısmında bu içeriğe sahip bir çerçeveyi ortaya koymaya çalıştık. A.TARĐHSEL SÜREÇTE KIBRIS 1. Türklerden Önce Kıbrıs M.Ö 2. binde Kıbrıs Alasya adını taşımakta idi. 17. asırdan beri Alasya ismiyle Mısır kaynaklarında bakır şehri olarak geçmektedir. 1 Kıbrıs Akdeniz in Sicilya ve Sardunya dan sonra üçüncü büyük adasıdır. 2 Yüzölçümü km dir. 3 Kıbrıs adası coğrafi konumu nedeniyle birçok kez çeşitli devletlerin istilasına uğrayarak el değiştirdi. Kıbrıs, Süveyş Kanalı, Ege Denizi, ve tüm Orta Doğu kıyılarına hakim olduğundan stratejik önemi büyüktür. Stratejik önemi yanında, politik ve ekonomik yönden de büyük önem taşır. yapmıştır. Sonuç olarak Kıbrıs adası Ortadoğunun anahtarı konumuna sahiptir. Kıbrıs, Osmanlılar adayı kuşatıp alana kadar birçok devlete ev sahipliği 1 Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi, Türk Heyeti Tebliğleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1971, s Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 13. Cilt, Milliyet Gazetesi A.Ş., Đstanbul, 1992, s Gelişim Hachette, Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi, 6. Cilt, Gelişim Yayınları Hachette Yayınevi 1993, s

8 2 Kıbrıs ilk defa Mısırlılar tarafından işgal edilir yılında III. Tutmosis (Mısır Kralı) tarafından ele geçirilen Kıbrıs, 1320 yılına kadar Mısırlıların idaresinde kalır yılında ise Hititliler adayı, Mısırlılardan alır den itibaren Kıbrıs ın, Hitit ekonomisinde önemli yer tuttuğu, Hititlilerin adada bakır sağladıkları bilinmektedir. 5 Mısırlılar, adayı ikinci kez ele geçirdiler. 6 Orta Asyalı bir kavim olan Akalar, çeşitli zamanlarda Kıbrıs a da uğradılar. Çeşitli nedenlerle sömürgeleşme hareketlerine başlayan Dorlar; Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve batı Akdeniz de sömürgeler kurdular. Bir kısım Dorlar bu arada Kıbrıs a da geldiler. Fenikeliler in adaya yerleşmeleri 970 tarihindedir. Fenikeliler in Kıbrıs ta kurdukları ilk sömürge olan Kitium, ana ülkelerindeki iki ana kent olan Tir ve Sidon un tam karşısındadır. Fenikeliler Kitium dan başka Amathus, Lapithos, Tamassus, Đdalion ve Lambusa yı kurdular. 7 Fenikelilerden sonra adada Asurluların hakimiyetini görüyoruz. Đ.Ö 525 tarihine dek adayı üçüncü kez Mısırlılar yönetti. Mısırlılardan sonra Kıbrıs adası Perslerin, Büyük Đskender in, Ptolemelerin ve Romalıların egemenliği altına girer. Đ.S. 395 te Roma Đmparatorluğu Şarkı ve Garbi diye ikiye ayrıldığı zaman ada Bizanslılar ın payına düşer. 8 Kıbrıs Bizanslılar ın elindeyken, Müslümanlar adaya seferler düzenlenmeye başladılar. Müslümanlar, yeni ülkeler fethederek Đslamiyeti yaymaya çalışıyorlardı. Hz. Osman Şam daki valisi Muaviye, Kıbrıs ı fethetmek için adaya bir sefer düzenler. Kıbrıs a sefer yapılacağını duyan Ümmü Haram kocasıyla birlikte bu sefere katılır. Fakat attan düşerek ölür. Ümmü Haram ın Hala Sultan adındaki türbesi, Kıbrıslı Müslümanların kutsal yerlerinden biridir. 9 Müslümanlar 632 ile 964 yılları arasında adaya 24 sefer düzenlemişlerdir. 654 yılında ise Araplar adanın bir kısmını zaptettiler. Arap saldırılarının sonraki yıllarda da sürmesine, hatta 4 Nasim Zia, Kıbrıs ın Đngiltere ye Geçişi ve Adada Kurulan Đngiliz Đdaresi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1975, s Bener Hakkı Hakeri, Başlangıcından 1878 e dek Kıbrıs Tarihi, K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, 1. Baskı (T.C. Adalet Bakanlığı Keçiören Açık Cezaevi Matbaası), 1993,s a, g, e, s Bener Hakkı Hakeri, a,g,e, s Nasim Zia, a.g.e. s Mehmet Bahadır, Kıbrıs ta Türkler, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, Türkiye, s. 4-5.

9 3 Harunürreşid in 802 senesinde adaya büyük bir sefer düzenlemesine karşın, Kıbrıs ı Bizans tan koparmak mümkün olmadı yılında kutsal bir kent olan Kudüs, Salaheddin-i Eyyubi tarafından alınmıştır. Avrupa nın Hristiyan ülkelerinin dini lideri, Kudüs ü ve onlarca kutsal sayılan bu toprakları Müslümanların elinden almak için 1069 yılında Haçlı seferlerini başlattılar. 11 Birinci ve ikinci Haçlı seferleri esnasında Kıbrıs ı doğrudan doğruya ilgilendiren olaylar meydana gelmedi. Üçüncü Haçlı seferine ise katılan üç kişiden biri olan Aslan Yürekli Rişar, Kudüs e doğru giderken gemisi fırtınaya tutulur. Bu fırtına sonucunda Aslan Yürekli Rişar ın gemisi Kıbrıs a gelir yılında Kıbrıs a böyle rastgele gelen Aslan Yürekli Rişar adada bulunan Đsak Komnenus la savaşarak Limasol u elle geçirir. Daha sonra ise adanın tamamını alır. Böylece, ada tarihinde ilk defa, 1911 yılında Đngilizlerin eline geçiyordu. Rişar ın Kudüs ü almak için paraya ihtiyacı vardı. Hem adayı üs olarak kullanabilmek hem de gerekli parayı sağlamak amacıyla adayı Templar Şovalyeleri ne satar. Templar Şovalyeleri birtakım nedenlerden dolayı iflas etmişlerdi. Böylece Rişar, adayı onlardan alıp Guy de Lusignan a satar. Lüziyanlar 1192 den 1487 ye kadar adaya hakim oldular. Bu dönemde Cenevizliler de adaya kısa bir ziyaret yaptılar. Lüziyanlılar döneminde adada Venediklilerde vardı. Bir müddet sonra ada tamamıyla Venediklilerin idaresine geçer. Venedikliler zamanında adanın sanat ve medeniyeti refah ve saadeti gittikçe geriledi. Çünkü ada adeta askeri bir üs olarak kullanıyordu. Kıbrıslıları memmun etmeyen Venedik idaresi de adanın Türkler tarafından alınmasına kadar devam etti yılında Venedikler in egemenliğine giren Kıbrıs, 1571 yılında bir yıllık süren bir kuşatmadan sonra Osmanlılar tarafından alınır. Kıbrıs, 1571 tarihinden başlayarak 300 yıldan fazla bir süre Osmanlı yönetiminde kaldı. 10 Nasim Zia, a.g.e, s Ahmet C. Gazioğlu, Kıbrıs ta Türkler , 2.Baskı Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, Lefkoşa, 2000, s Nasim Zia, a.g.e, s. 4-6.

10 4 2. Fetih Sonrası Türkler Dönemi Osmanlı Đmparatorluğu, bütün Ortadoğu, Arap yarımadasını ve Kuzey Afrika yı işgal ederek sınırlarını genişletmişti. Đslam ülkelerinden başka bütün Balkan yarımadası, Macaristan, Moldovya, Romanya, Ukranya, Kırım ve Kafkaslar Osmanlı Đmparatorluğunun egemenliği altındaydı. Karadeniz, Ege denizi ve Doğu Akdeniz o devrin en büyük imparatorluğunun iç sularını meydana getiriyorlardı. Fakat Kıbrıs halen Hristiyanların elinde bulunuyordu. 13 Kıbrıs ın Venediklerin elinde kalması halinde Anadolu nun güney sahilleri ile diğer yakın Osmanlı eyaletlerine karşı düşman kuvvetlerinin saldırıları buradan desteklenebilir, ada düşman için bir donatım üssü olarak kullanılabilirdi. Kıbrıs ın bir üs olarak kullanılabilmesi ihtimalinin yanında, ticari yönden de önemli bir konuma sahipti. Ada, Doğu ile Batı arasındaki uluslararası ticaretin kavşak noktasında bulunuyordu. 14 Adadaki Venedikli tüccarlarla Rumların korsanlıklarına devam etmesi ve Akdeniz deki Osmanlı gemilerinin taciz edilmesinden dolayı, adanın Osmanlılar tarafından fethi kaçınılmaz olmuştur. Kıbrıs ın artık siyasal, ekonomik ve dinsel açıdan Osmanlı Đmparatorluğunun bir parçası olması gerekiyordu. 15 bahsedilen nedenlerden dolayı, Osmanlı Đmparatorluğu Kıbrıs ın fethine karar verir. Osmanlılar Kıbrıs seferine çıkmadan önce, Şeyhülislam Ebussut Efendi nin sefere dinsel yönden geçerlilik kazandıran fetvasını alırlar. 16 Artık Kıbrıs ın fethi için hiçbir engel kalmamıştır. Kıbrıs a sefer düzenlenmesine karar veren II. Selim, Piyale Paşayı Kıbrıs ı almakla görevlendirdi. 17 Kıbrıs seferinin baş komutanlığına Lala Mustafa Paşa atanır. Osmanlılar, savaş hazırlıklarını tamamladıktan sonra 1570 yılında, Kıbrıs seferine başlarlar yılında başlayan Kıbrıs seferi 1571 yılında Osmanlıların Venedik egemenliğine son vermesiyle tamamlanmıştır. 18 Bu 13 Nasim Zia, Kıbrıs ın Đngiltere ye Geçişi ve Adada Kurulan Đngiliz Đdaresi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1975, s Ahmet C. Gazioğlu, Kıbrıs Türk Tarihi, Türk Dönemi , Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, Lefkoşa, 1995, s Hasan Fehmi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin El Kitabı, Gelişim Offset, Lefkoşa, 1987, s Bener Hakkı Hakeri, Başlangıcından 1878 e dek Kıbrıs Tarihi, K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993, s Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi,13. Cilt, Milliyet Gazetesi A.Ş, Đstanbul, 1992, s Kıbrıs ın Fethi Hakkında Geniş bilgi için bkz. Đsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 3. Cilt, 1 Kısım, 4. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, s. 9 vd.

11 5 Lala Mustafa Paşa 1570 de yani daha adanın fethi tamamlanmadan Kıbrıs beylerbeyini teşkil eder. 19 Kıbrıs a atanan ilk beylerbeyi Avlonya sancakbeyi Muzaffer Paşa dır. 20 Ekmel Efendi ise kadılığa atanır. 21 Kıbrıs beylerbeyiliği Lefkoşa merkez sancağı Baf, Magosa ve Girne sancaklarına ayrılmıştı. 22 Fetihten sonra Kıbrıs, eyalet düzeyinde Osmanlı devletine bağlandı. Bu yeni eyalet Tarsus, Alaiye (Alanya), Đçel sancakları ilhak edildi. 23 Fetih sırasında savaş nedeniyle birçok yerleşim yeri yıkılmış, adayı terk eden Venedikliler yüzünden nüfus azalmıştı yılında yapılan sayım sonucunda 76 köyün boşaltılmış olduğu ortaya çıktı. Savaştan sonra, adanın kalkınması, gelişmesi ve imar edilmesi gerekiyordu. 24 Bunların yanında Kıbrıs ın Türkleşip, Đslamlaştırılması önem taşıyordu. Türklerin Kıbrıs a yerleşmeleri, Osmanlıların diğer yeni keşfedilen ülkelerde yaptıkları gibi, adaya getirilen Türk göçmenler yoluyla gerçekleştirilmiştir. 25 Osmanlı Đmparatorluğu Kıbrıs adası için 21 Eylül 1572 tarihinde göç emrini uygular. Göçmen nakli sürgün usulüne göre uygulanmıştır. Osmanlı devletinde göç uygulaması gelenek halini almıştı yılında, 1571 tarihli sürgün fermanına göre adaya, Aksaray, Beyşehir, Seydişehir, Endügi, Develi hisar, Ürgüp, Koçhisar, Niğde, Bor, Ilgın, Đshaklı ve Akşehir den aileler yerleşmiştir. 27 Kıbrıs a yerleştirilen göçmen ailelerin çeşitli mesleklere vakıf olmaları gerekiyordu. Ayrıca Kıbrıs a gitmek için yazılan göçmenlerin kefil göstermeleri gerekliydi. Bu göçmenlerin tamamının Türk ve Müslüman olduğu 2551 no lu mevkufat defterinde tespit edilmiştir. 28 Osmanlı Đmparatorluğu adada bulunan Hristiyan halka adil ve dürüst davranmıştır. Türk egemenliği altında bulunan diğer yerlerde olduğu gibi, devlet bunların can, mal, namus güvenliğini sağlamış, serbest olarak iş ve güçleriyle uğraşabilmelerini sağlamak için her türlü tedbiri almıştı. Türk 19 Cengiz Orhonlu, Osmanlı Türklerinin Kıbrıs Adasına Yerleşmesi, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi, Türk Heyeti Tebliğleri, Ankara. 1971, s Uzunçarşılı, a,g,e, s Gazioğlu, a,g,e, s Orhonlu, a,g,e, s Uzunçarşılı, a,g,e, s Gazioğlu, a,g,e, s Orhonlu, a,g,e, s Gazioğlu, a,g,e, s Orhonlu, a,g,e, s Orhonlu, a,g,e, s

12 6 yöneticilerine gönderilen 7 Mayıs 1572 tarihli ferman verilen emirleri göstermektedir. 29 Tarih boyunca Osmanlı Devleti, fethettiği yerlerde bulunan Hristiyanlara hiçbir konuda baskı yapmamıştır. Osmanlılar Kıbrıs ı aldıktan sonra adadaki yerli Hristiyan Rum halkının Latin dönemindeki köleliğine son vererek onların özgür vatandaşlar olmalarını sağladı.yani adadaki köleliğine son verdi. Kendi kiliselerinde dini ayinler düzenlemekte ve ibadet etmekte serbest bırakıldı. 30 Yani Hristiyanlara Müslüman olmaları için hiçbir baskı yapılmamıştır. Onlara dini özgürlük hakkı tanımışlardır. Osmanlılar fethettikleri ülkelerde, kültür eserleri meydana getirdiler. Kıbrıs ta ise ihtişamlı, gösterişli binalar yerine, öncelikle halkın ihtiyaçlarına yönelik eserler meydana getirmişlerdi. Osmanlılar Kıbrıs a yerleşir yerleşmez ilk önce dini ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bazı kilise ve katedrallere Đslamlığın gereklerinden olan minare, minber ve kadınlar mahfeli gibi bölümler ekleyerek onları camiye çevirmişlerdir. Daha sonra ise kültür mirasımız olan yeni camiler, hanlar, hamamlar, çeşmeler vb. yapılar yapmışlardır. 31 Osmanlılar bu eserlerle birlikte Kıbrıs ı bir Türk vatanı haline getirmişlerdir. Kıbrıs Türklerin yönetimi altında 308 yıl rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamıştır. 19.yy da Osmanlı Đmparatorluğu zayıflama ve gerileme sürecine girmişti yılında Ruslarla başlayan savaşların, Osmanlı aleyhine sonuçlanması ve Ayastefanos antlaşmasının imzalanması Osmanlı devletini çok zor duruma soktu. Bu antlaşma sonucunda Osmanlılar toprak kaybına uğramıştı. Rusların Balkanlara yayılmasını tehlikeli gören Avrupa devletleri, Ayastefanos antlaşmasını yeniden gözden geçirmek için Rusya yı zorlarlar. Rusya Berlin de bir kongre toplanmasını kabul etti. Berlin kongresi sonucunda, Đngiltere, Osmanlılara, Rusya karşısında destek olması için, bunun karşılığında Kıbrıs ı askeri üs olarak kullanmak 29 Rıfat Uçarol, 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı Đngiliz Anlaşması (Adanın Đngiltere ye Devri), Edebiyat Fakültesi Basımevi, Đstanbul, 1978, s Gazioğlu, a,g,e, s Kıbrıs Türk Eserleri, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü Yayını, Lefkoşa, 1982, s. VI.

13 7 istiyordu. 32 Yani Rus tehlikelerine karşı Osmanlı devletine yardım edebilmeleri için Đngiltere, Kıbrıs ı askeri üs olarak kullanmak istiyordu. Netice itibarıyla Kıbrıs ı bir anlaşma sonucu geçici bir süre için Đngiltere ye kiralanır. Böylece ada, uzun yıllar Đngiliz yönetimine geçer. 3. Kıbrıs ta Đngiliz Dönemi Osmanlı Đmparatorluğu gerileme ve çöküş dönemine girmişti. Đngiltere, Osmanlılara; sizi korumak, devletinizin devamını sağlamak istiyoruz. Bir süre için Kıbrıs ı bize veriniz, Rusya ya karşı gerektiğinde savaşa girelim diyerek, onları kandırmaya çalışıyordu. Yani Đngiltere, Kıbrıs a girmek istemelerinin tek nedenini, Osmanlı Devletini Rusya ya karşın korumak diye belirtiyordu. 33 Đngiltere yi Süveş te söz sahibi yapan Đngiliz Başbakanı Disraeli, 1878 yılı başında Đstanbul a kadar giren, Doğu Anadolu nun bir kısmını eline geçiren Rusya nın Osmanlı Devleti üzerinde tam bir üstünlük kurmasına izin vermeyecekti. Bunun için öncelikle Ayastefanos Antlaşmasının değiştirilmesi gerekmekteydi. Đngiltere bunu, Berlin Kongresiyle sağlayacaktı. Ancak Đngiltere, bu kadarla yetinmek düşüncesinde değildi. Đngiliz hükümeti bu aşamada Osmanlı Devleti ne Ayastefanos Antlaşmasının değiştirilmesi, hafifletilmesi için Rusya karşısında destek olması karşılığında, ondan Doğu Akdeniz de bir adanın ya da toprağın kendisine üs olarak kullanılmak üzere verilmesini istemek düşüncesindeydi. Yani Đngiltere, Kıbrıs ı istiyordu. Bunun yanında Đngiltere için Hint yolunun güvenliğinin sağlanması da önemliydi. 34 Kıbrıs ın Đngiltere ye bırakılması için en önemli sebep; Rusya nın Anadolu da ilerlemesine engel olmaktı. Eğer Rusya, Anadolu da askeri harekata girişecek olursa, Đngiltere Kıbrıs ı askeri üs olarak kullanarak, Osmanlı Devletine kuvvet gönderecekti. Şayet Rusya, Batum, Kars ve Ardahan ı Osmanlı Đmparatorluğuna bırakırsa, Đngiltere de Kıbrıs ı geri verecekti. 35 Buna karşılık Osmanlılar Hristiyan tebaya daha da haklar tanıyacaktı. Rusya nın doğu 32 H. Fikret Alasya, Tarihte Kıbrıs, Lefkoşa,1988, s Ali Kemal Meram, Belgelerle Türk-Đngiliz Đlişkileri Tarihi, Kitaş Yayınları, Đstanbul, 1969, s Şükrü S. Gürel, Kıbrıs Tarihi ( ), Kaynak Yayınları, 1984, s H. Fikret Alasya, Tarihte Kıbrıs, Lefkoşa, 1988, s

14 8 vilayetlerden çıkmayı reddetmesi Türk-Đngiliz savunma anlaşmasının imzalanmasına yardım etti yüzyılın başlarından itibaren Mısır ve Doğu Akdeniz le yakından ilgilenmeye başlayan ve Kıbrıs üzerinde de hesapları olan Đngiltere, harekete geçme ihtiyacı duydu ve Hariciye Nazırı Lord Derby in yerine Kıbrıs ın işgalinden yana görüş belirten Lord Salisbury getirildi. 37 Öte yandan Osmanlı Padişahı Abdülhamit Đngiliz dostu olan Rüştü Paşa yı sadrazamlıktan uzaklaştırarak onun yerine Saffet Paşa yı tayin etmişti. Saffet Paşa Kıbrıs ın Đngiltere ye devrine taraftar değildi. 38 Hariciye Nazırı Salisbury 16 Mayıs 1878 de Đngiltere nin Kıbrıs a yerleşmesini sağlayacak şartları araştırmak üzere Đstanbul elçisi Henry Layard a bir talimat gönderdi. 25 Mayıs 1878 de Layard, hükümeti tarafından gönderilen ve Osmanlı Devleti ile Đngiltere arasında ittifak teklifi içeren mektubu saraya sundu. Bunu ikinci mektup takip etti. Bu mektupta Đngiltere nin Osmanlıları destekleyebilmesi için Anadolu ya Malta adasından daha yakın bir üs verilmesi gerektiğini bildiriyordu. Üçüncü mektupta ise bu en yakın yerin Kıbrıs olabileceği yazıyordu. Henry Layard Abdülhamit ile görüşerek, gelirin yine Osmanlılara verilmesi şartıyla Kıbrıs adasının geçici olarak Đngiltere ye bırakılması konusunda Padişahı ikna eder. Abdülhamit Sadrazam Sadık Paşa ile Hariciye Nazırı Saffet Paşa yı Đngiliz elçisi Layard la görüşmek üzere görevlendirir. Bu görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılarak Osmanlı Devleti adına Hariciye nazırı Saffet Paşa, Büyük Britanya ve Đrlanda Birleşik Krallığı adına elçi Layard anlaşmayı imzalarlar Haziran 1878 de imzalanan savunma anlaşması iki maddeden oluşuyordu: 1. Madde: Rusya devleti, Batum Ardahan, Kars ve ya zikredilen yerlerden birini elinden tutup da ileride her ne vakit olursa olsun kat i bir sulh muahedesiyle tayin olunan Asya memalik-i şahanesinden bir kısmını daha zapt ve istilaya girişecek olursa, o halde Đngiltere devleti adı geçen memleketleri silah ile muhafaza ve müdafaa etmek üzere yüce saltanat ile birleşmeyi taahhüt eder ve buna mukabil Zat-i Padişahı dahi Anadolu kıtasında bulunan Hristiyan ve sair tabanın iyi idare ve 36 Ahmet Gazioğlu, Đngiliz Đdaresinde Kıbrıs - Statü ve Anayasa Meseleleri, 1. Cilt, Ekin Basımevi, Đstanbul, 1960, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü-Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu:43, Ankara, 2000, s Gazioğlu, a,g,e, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s. 22.

15 9 korunmaları hakkında, ileride devletler arasında sonradan kararlaştırılacak. Olan lüzumlu ıslahatı yapacağını Đngiltere devletine vaat eder ve adı geçen devleti (Đngiltere) kendi taahhütlerini yerine getirebilmesinden lüzumlu vasıtaları temin edebilecek bir hale koymak için Kıbrıs adasını tahsis ve asker ikamesiyle idare etmesine muvakkat eyler. 2. Madde: işbu mukavelenamenin tasdik olunacak ve tasdiknameleri dahi bir ay zarfında mümkün olduğu takdirde daha önce teati edilecektir. Tasdiken lilmahal taraflar işbu mukaveleyi imza ve temhir etmişlerdir. 40 Bu anlaşma ile Đngiltere bir taraftan Kıbrıs a fiilen yerleşiyor, diğer taraftan Doğu Anadolu da bir nevi koruyuculuk hakkına sahip oluyordu. Daha geniş açıdan bakılacak olursa, Đngiltere Osmanlı Devletinin bütünü üzerinde bir himaye ve nüfuza karışıyordu. Saffet paşa bu anlaşmaya ek maddelerin eklenmesini istiyordu. Bunlar daha önce Meclis-i Mahsus ta görüşülüp karara bağlanan ve kabulü istenen hususlardı Temmuz 1878 de ek anlaşma imzalandı. Altı maddelik olan ek anlaşma şöyledir: 1. Madde: Ada da bir Şer iye Mahkemesi bulunacak ve bu mahkeme adada Müslüman halkını şeriatta müteallik işlerine bakacaktır. 2. Madde: Adadaki camilere,okullara, mezarlıklara ve diğer dini müesseselere ait mal, arazi ve bağışları idare etmek üzere, Đngiltere tarafından tayin olunan bir Đngilizle çalışmak maksadıyla Osmanlı Evkaf Đdaresi ada Müslüman ahalisinden bir mümessil tayin edecektir. 3. Madde: Đngiltere, masraflar çıktıktan sonra kalan gelir fazlasını her sene Bab-ı Ali ye ödeyecek ve bu fazla miktar son beş yılın ortalaması üzerinden hesaplanacaktır ki, bu da kese etmektir. 4- madde: Bab-ı Ali Kıbrıs ta bulıunan Osmanlı tahtına ve devletine ait arazi ve sair mallarını (Arazi Miri ve Emlak-i Hümayun) serbestçe satacak veya uzun müddetle kiralayabilecektir. 40 Gazioğlu, a,g,e, s Rifat Uçarol, 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı Đngiliz Anlaşması (Ada nın Đngiltere ye Devri), Edebiyat Fakültesi Basımevi, Đstanbul, 1978, s. 66, 68.

16 10 5. Madde: Đngiltere Hükümeti, yetkili memurları vasıtasıyla, umumi gelişme veya sair inkişaf maksatlarıyla gerekli arazi ve ekilmeyen toprakları mecburi satışla ve münasip bir fiyatla zaptedebilir. 6. Madde: Eğer Rusya, Kars ve son muhaberede Ermenistan da zaptetmiş olduğu diğer yerleri Türkiye ye verirse, Kıbrıs adası Đngiltere tarafından boşaltılacak ve 4 Haziran 1878 tarihli anlaşma da hükümsüz bir hale gelecektir. 42 II. Abdülhamit bu anlaşmanın Osmanlı Devleti nin aleyhine olduğunu düşünerek imzalamadan geri verdi. Fakat Osmanlı Devleti, bir taraftan Rus ordusu, diğer taraftan Đngiliz donanması arasında sıkışmış bulunuyordu. Bu durum karşısında anlaşmayı tasdik ederek Hukuk-u Şahaneme halel gelmemek şartıyla muahadenameyi tasdik ederim, ibaresini yazdı ve bunu teyit ettirmek için Đngiliz elçisinden bir belge istedi. Đngiliz Elçisi de istenilen belgeyi verdi. 43 Anlaşma şartları incelendiği zaman Türkiye nin Kıbrıs üzerindeki hükümranlık hakkından vazgeçmediği ve imzalanan savunma anlaşması şartları çerçevesinden geçici olarak Kıbrıs adasının idaresini Đngilizlere devrettiği görülmektedir. Adanın, milletlerarası hukuk bakımından bir Türk toprağı, Osmanlı topraklarının parçası olduğu kabul edilmekteydi. 44 Kıbrıs ın Đngiltere nin idaresine geçmesi 12 Temmuz 1878 tarihinde gerçekleştirildi. Bu tarihte Amiral Lord John Hay bir Đngiliz filosu ile Larnaka açıklarına geldi. Aynı gün de Lefkoşa saray önünde Osmanlı valisi Sami Paşa ile Lord John Hay ve Mr. Walter Baring in hazır bulundukları bir törende, Türk bayrağı indirilerek yerine Đngiliz bayrağı çekildi. Bu tarihten sonra adadaki 308 senelik Osmanlı idaresinin yerini, Đngiliz idaresi aldı. 45 Sir Garnet Wolseley, 1878 de Kraliçe tarafından adanın yönetimine tayin edildi. Adadaki Türk Valisinden görevi devraldıktan sonra altı kazadaki Türk Kaymakamlarının yerine Đngiliz memurları tayin ederek mahkemelerde ve idari işlerde Đngilizce nin yanı sura Türkçe ve Rumca yı da resmi dil olarak kabul etti. Đngiltere de Kraliyet kolonileri için çıkarılan Konsey Emirnamesi ne göre yüksek komiser, Kavanin Meclisi nin onayıyla kanun yapabilecektir. Kavanin Meclisi, dört 42 Gazioğlu, a,g,e, s Alasya, a,g,e, s Gazioğlu, a,g,e, s Alasya, a,g,e, s. 130.

17 11 Đngiliz ve üç halk temsilcisinden oluşuyordu. Daha sonra bu meclisin yerini Teşrii Meclisi aldı. Bu meclis ise dokuz Rum, üç Türk ve altı Đngilizden oluşuyordu , Birinci Dünya Savaşında, Đngiltere kendisine düşman cephede (yani Almanya nın yanında) savaşa katıldığımızı söyleyerek tek taraflı olarak Kıbrıs ı ilhak etmiştir. 47 Bu durum karşısında Đngiliz tabiiyetine girmek istemeyen 8,000 kadar Türk aile Anadolu ya göç etmek zorunda kaldı. 48 Đngiltere, Birinci Dünya Savaşı nın sonlarına doğru 27 Kasım 1917 de yayınladığı Krallık Konseyi Emri ile, ada halkına Đngiliz vatandaşlığına geçmeleri için iki yıllık süre tanıdı. Đngiliz vatandaşı olmak isteyen Türkler Anadolu ya göç etti. Daha sonra Lozan Anlaşması ile Kıbrıs kesin olarak Đngiltere ye bırakılınca, büyük bir göç olayı daha yaşandı. 20 Temmuz 1923 Lozan Anlaşmasının 20. maddesi ile ada hukuken Đngiltere ye bırakıldı Temmuz 1923 te imzalanan Lozan Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs ın Đngiliz mülkü olduğunu kabul etti. Lozan Anlaşmasının 20. maddesi şu şekildedir: Türkiye hükümeti Kıbrıs ın Britanya hükümeti tarafından 5 Kasım 1914 te ilan olunan ilhakını tanıdığını beyan eyler. Lozan anlaşmasını 16. ve 21. maddelerinde Kıbrıs ile ilgilidir yılında Rumlar, isyan çıkararak Đngiliz valisinin konağını yıkmışlardı. Đsyan sebeplerini ise vergi kanununu gösteriyorlardı. Fakat gerçek neden ilhaktı. Rumlar Kıbrıs ı Yunanistan a bağlamak istiyorlardı. Bu ilhak çalışmalarını Enosis adı altında sürdürdüler. Rumların çıkardıkları bu isyan Đngilizler tarafından bastırılmıştır yılı başlarında Đngiltere hükümeti Kıbrıs a muhtariyet (Self- Government: Kendi kendini idare) vermeyi düşündü. Đngiltere nin Kıbrıs a muhtariyet vermeyi düşündüğünü duyan Rumlar bu karara karşı çıktılar. Rumlar istediklerini Yunanistan la birleşmek olduğunu, başka bir çözüm şeklini kabul etmeyeceklerini Đngiltere ye bildirdiler. Rumlar muhtariyet fikrini Enosis e giden 46 Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s Derviş Manizade, Kıbrıs Dün Bugün Yarın, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Đstanbul Bölgesi Yayınları, Đstanbul, 1975, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s Sabahattin Đsmail, 150 soruda Kıbrıs Sorunu, Kastaş Yayınevi, Đstanbul, 1998, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s Hasan Fehmi, K.K.T.C nin El Kitabı, Gelişim Ofset, Lefkoşa, 1987, s. 32.

18 12 yolda, sapma diye görüp reddederlerken, Türkler de başka açıklardan bu fikre karşı çıkıyorlardı. 52 Adanın yönetimi için valiler tarafından düşünülen otonom idare veya istişare meclisi şeklindeki yeni yönetim şekilleri, yine Rumlar tarafından reddedilerek Yunanistan a ilhak fikrini savunulmuştur. Ada yönetimindeki bu güçlükler karşısında Đngilizler; Türkler ile Rumlardan oluşan bir istişare meclisi ile ada halkını yönettiler. 15 Ocak 1950 tarihinde Rumlar bir Plesibsit yapmışlardır. Bunu yapmalarındaki amaç Enosis düşüncelerini hızlandırmaktır. Plesibsit sonucu; Yunanistan a ilhakı kabul ediyorum veya etmiyorum şeklinde iki seçenekten oluşan oy pusulalarını kullanarak, % 90 Rum oyları ile sonuçlanmış ve Kıbrıs ın Yunanistan a ilhakı kabul edilmiştir. Fakat bu plebisiti Türkiye ve Đngiltere tanımamıştır.bu olaydan sonra muhtariyet fikri yine ortaya attılar. Fakat Rumlar tarafından bir kez daha reddedilir. Rumlar zaman kaybettirmeyip amaçlarına ulaşmak EOKA (1 Nisan 1955) adlı yer altı teşkilatı kurup harekete geçerler. Kıbrıs Türk toplumunu yok etmek için az az başlayan katliamlarını ileride büyük boyutlara taşınacağını sinyalini verirler. Rumların bu hareketleri 1957 yılında artar. 53 Kıbrıs Türk halkı ise Rumlar ın bu vahşice saldırılarından korunmak için T.M.T (Türk Mukavemet Teşkilatı) yi (1 Ağustos 1956) kurarlar. 54 Đngiltere Rumların bu tutumu karşısında çareler üretmeye başlar tarihine gelindiğinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes ve Yunanistan Başbakanı Karamanlis 11 Şubat 1959 da Zürih ve 19 Şubat 1959 da Londra da imzaladıkları anlaşmalar ile Kıbrıs Cumhuriyetini kurmuşlardır. 55 Zürih ve Londra anlaşmalarına dayanılarak hazırlanan Kıbrıs Anayasasının kabul edilmesiyle 15 Ağustos u 16 Ağustos a (1959) bağlayan gecede Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına Başpiskopos Makarios yardımcılığına ise Kıbrıs Türk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük getirildi Haşmet. M. Gürkan, Bir Zamanlar Kıbrıs ta (Tarih Yazıları ), CYREP Yayınları 2 Lefkoşa, 1986, s. 136, 138, Genel Türk Tarihi, 10. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.331, Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s Genel Türk Tarihi, 10. Cilt, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s. 32.

19 13 4. Kıbrıs Cumhuriyeti Đlk olarak Zürih te ikinci olarak da Londra da imzalanan anlaşmalarda ve Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasında, iki toplumun siyasi eşitliği ve egemenlikteki ortaklığı tüm taraflarca kabul edilmişti. Bu cumhuriyetin Cumhurbaşkanı Rum, başbakanı ise Türk tür. Her ikisinin de belirli konularda veto hakkı vardır. 11 Şubat 1959 tarihinde Zürih te Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Yunan Başbakanı Konstantin Karamalis arasında, 27 maddelik Kıbrıs anlaşması, imzalanmıştır. 57 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasında bazı maddeler şunlardır: 3. maddeye göre Cumhuriyet in resmi dilleri Elence ve Türkçe dir madde ye göre Amme hizmetinin % 70 li Elenlerdir. % 30 u ise Türklerden oluşacaktır madde ye göre Cumhuriyetin % 60 ı Elen, % 40 ı ise Türk olan iki bin kişilik bir ordusu olur. I30. madde de ise Cumhuriyet in emniyet kuvetlerinin % 70 i Elenlerden ve % 30 u Türklerden oluşması gerektiği anlatılıyordu. Anayasada yer alan bu maddelerle Cumhuriyetin iki toplumlu karakteri hakkında kısaca bilgi sahibi olunabilir. 58 Adanın savunması için askeri birliklere ihtiyaç vardır. Bunun için Türkiye den 650, Yunanistan dan ise 950 kişilik bir alay oluşturulacaktır. Kıbrıs Cumhuriyeti tehlikeye girdiği zaman Đngiltere, Türkiye ve Yunanistan müdahale etme hakkına sahip olacaktır. 16 Ağustos 1960 tarihinde Kıbrıs Türk alayı ile Yunan alayı adaya ayak bastılar yıllık uzun bir aradan sonra Türk askeri Adaya çıkmıştır. Rumlar Enosis düşüncesinden hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir. Kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti nin Cumhurbaşkanlığı mevkiine bir Rum liderini Başpiskopos Makarios un getirilmesine rağmen Enosis i hayata geçirmek için birtakım faaliyetlerde bulundular. EOKA cılar EDMA (Milli Demokratik Mücadeleciler Cephesi) ve Nikos Sampson un liderliğinde OPEK (Kıbrıs Rumlarını Koruma Teşkilatı) gibi yeraltı örgütleri kurmuşlardır. Cumhurbaşkanı Makarios adada Türk 57 Ahmet C. Gazioğlu, Đngiliz Yönetiminde Kıbrıs Son Đki Yıl ( ) Enosis Çemberinden Kıbrıs Cumhuriyetine, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, 2000, s Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası nda Türklere Tanınan Hakları Đçeren Bazı Önemli Anayasa Maddeleri Đçin bkz. Ahmet C. Gazioğlu, Kıbrıs ta Cumhuriyet Yılları ve Ortaklığın Sonu , Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, 2003, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, T,C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 43, Ankara, 2000, s. 32.

20 14 belediyesi kurulmasını istemiyordu. Fakat birtakım nedenlerden dolayı Türk belediyecileri görevlerini yerine getiriyordu. 31 Aralık 1962 yılında Türk Cemaat Meclisi Türk Belediyeler Kanunu nu çıkarmıştır. Bu belediye konusu Rumlar ile Türkler arasında sorun teşkil etmekteydi. 60 Makarios, 1963 yılına gelindiğinde, ortalığı kızıştırmak için 13 maddelik Anayasa değişikliği teklifinde bulunur. Bu maddeler, Cumhurbaşkanı yardımcısının veto yetkisini ve Türklerin 5 büyük yerleşim bölgesinde belediye kurma hakkının kaldırılması ile ilgili maddelerdir. Makarios, Türklere tanınan hakların bu anayasa teklifi ile değiştirilmesini amaçlıyordu. Fakat bu amacına ulaşamadı. Çünkü bu teklifi Kıbrıs Türk liderliği ve Türkiye tarafından kabul edilmedi. 61 Makarios un bu teklifi kabul edilmeyince 21 Aralık 1963 te Akritas Planı nı uygulamaya koydular. Bu planın hedefi Kıbrıs Türkleri ni bir gecede yok etmekti. Rumların saldırıları karşısında Türkiye garantörlük hakkını kullanarak saldırıları bastırdı yılından 1968 yılına kadar Rumlar Enosis mücadelesi vermişlerdir. Türkler ise 1967 yılında Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi kurdu. Geçici Kıbrıs Türk yönetiminin kurulmasıyla adada iki toplum birbirinden ayrılmıştır yılında ise Denktaş ile Klerides arasında Toplumlararası Görüşmeler başlar. Bu görüşmeler 1974 yılına kadar devam etti. Fakat hiçbir sonuç alınamadı. Çünkü Rumların amacı ilhaktı ve bu kararlarından asla vazgeçmemişlerdir. 62 Rumlar 1963 ten 1974 de kadar Türklerle şiddetli çatışmalara girer. Bu çatışmalar sonucunda Türk toplumu birçok şehit verir. Bu gerginlik tam 11 yıl sürer. Nihayet 20 Temmuz 1974 sabahında Türkiye 1. Barış Harekatını başlattı. Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların ve Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı zırhlı gemilerin desteğiyle harekat başlamıştı. 14 Ağustos 1974 te ise II. Barış Harekatı gerçekleştirilir ve Rum ile Türk toplumları arasında bir sınır çizilir. Kıbrıs Barış Harekatı ile Rumların ilhak planları önlenmiş, adadaki Türklerin güven ve huzur içinde yaşayabilecekleri ayrı bir bölge meydana getirilmiştir. Bu harekat sonrasında 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edilmiştir te nüfus mübadelesi gerçekleştirilmiştir. Güney Kıbrıs taki 60 Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s Gerek Türk Tarihi, 10. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1

Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1 Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1 Ata Atun İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Rauf R. DENKTAŞ.. Ata ATUN... vii x 1) 1 Ağustos 1571 - Lala Mustafa Paşa ile Marc Antonio Bragadin arasında yapılan

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

DR. FAZIL KÜÇÜK VE KIBRIS. Rukiye MADEN

DR. FAZIL KÜÇÜK VE KIBRIS. Rukiye MADEN DR. FAZIL KÜÇÜK VE KIBRIS Rukiye MADEN Tarihçi Kitabevi Yayınları: 54 Tarihçi Kitabevi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Necip Azakoğlu Editör: Necip Azakoğlu Sayfa ve Kapak Tasarım: Tarkan Togo Birinci

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 I-GİRİŞ 3 1 - Genel olarak 2- Deyim sorunu 5 3- Gerçek kişiler dışındaki varlıkların uyrukluğu sorunu 9 II- UYRUKLUK (VATANDAŞLIK) HUKUKU'NUN NİTELİĞİ 10 1- İçhukuk

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Muhtaç engelli ve yetimlere aylık bağlanması 1- Başvuru

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 10 Mart 2010 ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KIBRIS TAKĐ MÜLKĐYET SORUNUNA ĐLĐŞKĐN DAVALAR HAKKINDAKĐ KARARINI AÇIKLADI Can Mindek ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri TAR701 1 3+0 6 Bu dersin temel amacı belli

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı