KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ"

Transkript

1 KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ OSMANLICA PALEOGRAFYASI VE ARŞĐVCĐLĐK EĞĐTĐMĐ ANA BĐLĐM DALI YILLARI ARASI ŞER ĐYE SĐCĐLĐ (Dava No: ) YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Özin REYHAN Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer YARAŞIR Lefkoşa, 2004

2 KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ OSMANLICA PALEOGRAFYASI VE ARŞĐVCĐLĐK EĞĐTĐMĐ ANA BĐLĐM DALI YILLARI ARASI ŞER ĐYE SĐCĐLĐ (Dava No: ) YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Özin Reyhan Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer YARAŞIR Lefkoşa, 2004

3 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ne, Özin Reyhan tarafından hazırlanan Yılları Arası Şer iye Sicili (Dava No: ) adlı çalışma, jürimiz tarafından Osmanlıca Paleografyası ve Arşivcilik Eğitimi Ana Bilim Dalında YÜKSEK LĐSANS TEZĐ olarak kabul edilmiştir. Başkan... Prof. Dr. Levent KÖKER Üye... Doç. Dr. Halil AYTEKĐN Üye... Doç. Dr. Habib DERZĐNEVESĐ ONAY Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.... /... / 2004 Doç. Dr. Halil Aytekin Enstitü Müdürü

4 i ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...ĐĐ I. GĐRĐŞ... 1 A.TARĐHSEL SÜREÇTE KIBRIS Türklerden Önce Kıbrıs Fetih Sonrası Türkler Dönemi Kıbrıs ta Đngiliz Dönemi Kıbrıs Cumhuriyeti B. TOPLUM YAPISI, VAKIFLAR VE MAHKEMELER KIBRIS TA VAKIFLAR Vakıf Çeşitleri Evkaf ve Đngiliz Sömürge Dönemi MAHKEMELER Đngiliz Yönetiminde Mahkemelerde Yapılan Değişiklikler Şer iye Mahkemeleri Đngiliz Dönemindeki Diğer Mahkemeler Mahkeme Görevlileri II. ĐNCELEME VE DEĞERLENDĐRME Davaların Konu Bakımından Tasnifi: Dava Konularının Đncelenmesi III. METĐN IV. SONUÇ V. KĐŞĐ ADLARI DĐZĐNĐ VI. YER ADLARI DĐZĐNĐ VII. SÖZLÜK VIII. KAYNAKÇA IX. METNĐN FOTOKOPĐSĐ

5 ii ÖNSÖZ Tez konum olan Yılları Arası Şer iye Sicilinde yer alan dava davaların birinci kısmını (Dava No: ) Osmanlı alfabesi ile yazılı metinlerden günümüz alfabesine aktararak faydalı bir kaynak ortaya koymaya çalıştım. Tarihi çerçeve içerisinde yılları arasında Şer i Mahkemeye intikal eden davalar bu sicilde yer almaktadır. Bu zaman dilimi, insanların yaşam şartlarını ve o günün hayatını doğrudan doğruya yansıtması açısından çok önemlidir. Aktarmaya çalıştığım sicil, tarih itibariyle adanın Đngiliz idaresi dönemine denk düşmektedir. Bu kayıtların bu tarihte de devam etmesi Şer iye Mahkemelerinin Đngiliz döneminde çalışmalarına devam ettiğinin delilidir. Bu tezi hazırlarken Kıbrıs taki köylerin eski isimlerini ve özellikle lakabı olan kişi isimlerini öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tereke davalarında yer alan nesnelerin birçoğunun adını bile daha önce hiç duymamıştım. Bu tez çalışmasıyla beraber, Kıbrıs kültürüne ait olan birçok eşyanın adını da öğrendim. Bahsedilen bu nesnelerin adını okumaya çalışırken, ne işe yaradığını öğrenmek için dedemden, babamdan ve annemden bilgiler aldım. Bu kısacık araştırmada öğrendiğim birçok kelime, bilgi dağarcığımı genişletti. Kıbrıs Şer iye Sicilleri, adanın toplum yapısı ve toplumlar arası ilişkiler bakımından zengin malzeme kaynağıdır. Yüksek lisans tezimi hazırlarken öncelikle bitmek tükenmek bilmeyen sabrı ve engin bilgisi ile beni aydınlatan saygıdeğer hocam Yard.Doç.Dr.Ömer Yaraşır a yardımlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarken, fikirlerinden ve bilgilerinden yaralanmış olduğum, benden emeğini hiçbir zaman esirgemeyen Doç.Dr.Habib Derzinevesi ye de teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman yanımda olan ve bana en büyük desteği veren aileme ve sevgili arkadaşım Gülcan Gökhan a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Arşivcilik ve Osmanlı Paleografyası Eğitimi Ana Bilim Dalından mezun olma aşamasında, hocalarımın beni aydınlatmış olduğu bilgiler ışığında, en iyisini yapma hedefiyle oluşturduğum bu tez çalışmasında gözden kaçan noktalar olmuşsa şimdiden özür diler, bu tezin

6 iii geçmişe ışık tutması yanında bizlerden sonra Şer iye Sicilleri ile ilgili çalışma yapmak isteyenlere, tarih ve hukuk alanında çalışma yapacaklara yararlı bir kaynak olmasını temenni ederim. Özin REYHAN Girne, 2004

7 I. GĐRĐŞ Kıbrıs ın dününe ışık tutacak çalışmalar içerisinde çok önemli bir tuttuğu tartışılmaz olan Şeriyye Sicillerinin günümüz alfabesine aktarılarak incelenmesi ile paralel olarak, tarihi süreçte yaşananların da dikkate alınması bir ihtiyaç olarak gözükmektedir. Bu itibarla Kıbrıs ın Türkler tarafından alınmasından önceki süreci, fetih sonrasını ve Đngiliz sömürge yönetiminde yaşanan tarihi günümüze kadar gözden geçirmek, nihayet toplum yapısı, idari yapının çok önemli parçası olan mahkemeler ve vakıflar açısından bir değerlendirme yapmak gereklidir. Çalışmamızın giriş kısmında bu içeriğe sahip bir çerçeveyi ortaya koymaya çalıştık. A.TARĐHSEL SÜREÇTE KIBRIS 1. Türklerden Önce Kıbrıs M.Ö 2. binde Kıbrıs Alasya adını taşımakta idi. 17. asırdan beri Alasya ismiyle Mısır kaynaklarında bakır şehri olarak geçmektedir. 1 Kıbrıs Akdeniz in Sicilya ve Sardunya dan sonra üçüncü büyük adasıdır. 2 Yüzölçümü km dir. 3 Kıbrıs adası coğrafi konumu nedeniyle birçok kez çeşitli devletlerin istilasına uğrayarak el değiştirdi. Kıbrıs, Süveyş Kanalı, Ege Denizi, ve tüm Orta Doğu kıyılarına hakim olduğundan stratejik önemi büyüktür. Stratejik önemi yanında, politik ve ekonomik yönden de büyük önem taşır. yapmıştır. Sonuç olarak Kıbrıs adası Ortadoğunun anahtarı konumuna sahiptir. Kıbrıs, Osmanlılar adayı kuşatıp alana kadar birçok devlete ev sahipliği 1 Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi, Türk Heyeti Tebliğleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1971, s Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 13. Cilt, Milliyet Gazetesi A.Ş., Đstanbul, 1992, s Gelişim Hachette, Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi, 6. Cilt, Gelişim Yayınları Hachette Yayınevi 1993, s

8 2 Kıbrıs ilk defa Mısırlılar tarafından işgal edilir yılında III. Tutmosis (Mısır Kralı) tarafından ele geçirilen Kıbrıs, 1320 yılına kadar Mısırlıların idaresinde kalır yılında ise Hititliler adayı, Mısırlılardan alır den itibaren Kıbrıs ın, Hitit ekonomisinde önemli yer tuttuğu, Hititlilerin adada bakır sağladıkları bilinmektedir. 5 Mısırlılar, adayı ikinci kez ele geçirdiler. 6 Orta Asyalı bir kavim olan Akalar, çeşitli zamanlarda Kıbrıs a da uğradılar. Çeşitli nedenlerle sömürgeleşme hareketlerine başlayan Dorlar; Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve batı Akdeniz de sömürgeler kurdular. Bir kısım Dorlar bu arada Kıbrıs a da geldiler. Fenikeliler in adaya yerleşmeleri 970 tarihindedir. Fenikeliler in Kıbrıs ta kurdukları ilk sömürge olan Kitium, ana ülkelerindeki iki ana kent olan Tir ve Sidon un tam karşısındadır. Fenikeliler Kitium dan başka Amathus, Lapithos, Tamassus, Đdalion ve Lambusa yı kurdular. 7 Fenikelilerden sonra adada Asurluların hakimiyetini görüyoruz. Đ.Ö 525 tarihine dek adayı üçüncü kez Mısırlılar yönetti. Mısırlılardan sonra Kıbrıs adası Perslerin, Büyük Đskender in, Ptolemelerin ve Romalıların egemenliği altına girer. Đ.S. 395 te Roma Đmparatorluğu Şarkı ve Garbi diye ikiye ayrıldığı zaman ada Bizanslılar ın payına düşer. 8 Kıbrıs Bizanslılar ın elindeyken, Müslümanlar adaya seferler düzenlenmeye başladılar. Müslümanlar, yeni ülkeler fethederek Đslamiyeti yaymaya çalışıyorlardı. Hz. Osman Şam daki valisi Muaviye, Kıbrıs ı fethetmek için adaya bir sefer düzenler. Kıbrıs a sefer yapılacağını duyan Ümmü Haram kocasıyla birlikte bu sefere katılır. Fakat attan düşerek ölür. Ümmü Haram ın Hala Sultan adındaki türbesi, Kıbrıslı Müslümanların kutsal yerlerinden biridir. 9 Müslümanlar 632 ile 964 yılları arasında adaya 24 sefer düzenlemişlerdir. 654 yılında ise Araplar adanın bir kısmını zaptettiler. Arap saldırılarının sonraki yıllarda da sürmesine, hatta 4 Nasim Zia, Kıbrıs ın Đngiltere ye Geçişi ve Adada Kurulan Đngiliz Đdaresi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1975, s Bener Hakkı Hakeri, Başlangıcından 1878 e dek Kıbrıs Tarihi, K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, 1. Baskı (T.C. Adalet Bakanlığı Keçiören Açık Cezaevi Matbaası), 1993,s a, g, e, s Bener Hakkı Hakeri, a,g,e, s Nasim Zia, a.g.e. s Mehmet Bahadır, Kıbrıs ta Türkler, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, Türkiye, s. 4-5.

9 3 Harunürreşid in 802 senesinde adaya büyük bir sefer düzenlemesine karşın, Kıbrıs ı Bizans tan koparmak mümkün olmadı yılında kutsal bir kent olan Kudüs, Salaheddin-i Eyyubi tarafından alınmıştır. Avrupa nın Hristiyan ülkelerinin dini lideri, Kudüs ü ve onlarca kutsal sayılan bu toprakları Müslümanların elinden almak için 1069 yılında Haçlı seferlerini başlattılar. 11 Birinci ve ikinci Haçlı seferleri esnasında Kıbrıs ı doğrudan doğruya ilgilendiren olaylar meydana gelmedi. Üçüncü Haçlı seferine ise katılan üç kişiden biri olan Aslan Yürekli Rişar, Kudüs e doğru giderken gemisi fırtınaya tutulur. Bu fırtına sonucunda Aslan Yürekli Rişar ın gemisi Kıbrıs a gelir yılında Kıbrıs a böyle rastgele gelen Aslan Yürekli Rişar adada bulunan Đsak Komnenus la savaşarak Limasol u elle geçirir. Daha sonra ise adanın tamamını alır. Böylece, ada tarihinde ilk defa, 1911 yılında Đngilizlerin eline geçiyordu. Rişar ın Kudüs ü almak için paraya ihtiyacı vardı. Hem adayı üs olarak kullanabilmek hem de gerekli parayı sağlamak amacıyla adayı Templar Şovalyeleri ne satar. Templar Şovalyeleri birtakım nedenlerden dolayı iflas etmişlerdi. Böylece Rişar, adayı onlardan alıp Guy de Lusignan a satar. Lüziyanlar 1192 den 1487 ye kadar adaya hakim oldular. Bu dönemde Cenevizliler de adaya kısa bir ziyaret yaptılar. Lüziyanlılar döneminde adada Venediklilerde vardı. Bir müddet sonra ada tamamıyla Venediklilerin idaresine geçer. Venedikliler zamanında adanın sanat ve medeniyeti refah ve saadeti gittikçe geriledi. Çünkü ada adeta askeri bir üs olarak kullanıyordu. Kıbrıslıları memmun etmeyen Venedik idaresi de adanın Türkler tarafından alınmasına kadar devam etti yılında Venedikler in egemenliğine giren Kıbrıs, 1571 yılında bir yıllık süren bir kuşatmadan sonra Osmanlılar tarafından alınır. Kıbrıs, 1571 tarihinden başlayarak 300 yıldan fazla bir süre Osmanlı yönetiminde kaldı. 10 Nasim Zia, a.g.e, s Ahmet C. Gazioğlu, Kıbrıs ta Türkler , 2.Baskı Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, Lefkoşa, 2000, s Nasim Zia, a.g.e, s. 4-6.

10 4 2. Fetih Sonrası Türkler Dönemi Osmanlı Đmparatorluğu, bütün Ortadoğu, Arap yarımadasını ve Kuzey Afrika yı işgal ederek sınırlarını genişletmişti. Đslam ülkelerinden başka bütün Balkan yarımadası, Macaristan, Moldovya, Romanya, Ukranya, Kırım ve Kafkaslar Osmanlı Đmparatorluğunun egemenliği altındaydı. Karadeniz, Ege denizi ve Doğu Akdeniz o devrin en büyük imparatorluğunun iç sularını meydana getiriyorlardı. Fakat Kıbrıs halen Hristiyanların elinde bulunuyordu. 13 Kıbrıs ın Venediklerin elinde kalması halinde Anadolu nun güney sahilleri ile diğer yakın Osmanlı eyaletlerine karşı düşman kuvvetlerinin saldırıları buradan desteklenebilir, ada düşman için bir donatım üssü olarak kullanılabilirdi. Kıbrıs ın bir üs olarak kullanılabilmesi ihtimalinin yanında, ticari yönden de önemli bir konuma sahipti. Ada, Doğu ile Batı arasındaki uluslararası ticaretin kavşak noktasında bulunuyordu. 14 Adadaki Venedikli tüccarlarla Rumların korsanlıklarına devam etmesi ve Akdeniz deki Osmanlı gemilerinin taciz edilmesinden dolayı, adanın Osmanlılar tarafından fethi kaçınılmaz olmuştur. Kıbrıs ın artık siyasal, ekonomik ve dinsel açıdan Osmanlı Đmparatorluğunun bir parçası olması gerekiyordu. 15 bahsedilen nedenlerden dolayı, Osmanlı Đmparatorluğu Kıbrıs ın fethine karar verir. Osmanlılar Kıbrıs seferine çıkmadan önce, Şeyhülislam Ebussut Efendi nin sefere dinsel yönden geçerlilik kazandıran fetvasını alırlar. 16 Artık Kıbrıs ın fethi için hiçbir engel kalmamıştır. Kıbrıs a sefer düzenlenmesine karar veren II. Selim, Piyale Paşayı Kıbrıs ı almakla görevlendirdi. 17 Kıbrıs seferinin baş komutanlığına Lala Mustafa Paşa atanır. Osmanlılar, savaş hazırlıklarını tamamladıktan sonra 1570 yılında, Kıbrıs seferine başlarlar yılında başlayan Kıbrıs seferi 1571 yılında Osmanlıların Venedik egemenliğine son vermesiyle tamamlanmıştır. 18 Bu 13 Nasim Zia, Kıbrıs ın Đngiltere ye Geçişi ve Adada Kurulan Đngiliz Đdaresi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1975, s Ahmet C. Gazioğlu, Kıbrıs Türk Tarihi, Türk Dönemi , Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, Lefkoşa, 1995, s Hasan Fehmi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin El Kitabı, Gelişim Offset, Lefkoşa, 1987, s Bener Hakkı Hakeri, Başlangıcından 1878 e dek Kıbrıs Tarihi, K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993, s Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi,13. Cilt, Milliyet Gazetesi A.Ş, Đstanbul, 1992, s Kıbrıs ın Fethi Hakkında Geniş bilgi için bkz. Đsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 3. Cilt, 1 Kısım, 4. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, s. 9 vd.

11 5 Lala Mustafa Paşa 1570 de yani daha adanın fethi tamamlanmadan Kıbrıs beylerbeyini teşkil eder. 19 Kıbrıs a atanan ilk beylerbeyi Avlonya sancakbeyi Muzaffer Paşa dır. 20 Ekmel Efendi ise kadılığa atanır. 21 Kıbrıs beylerbeyiliği Lefkoşa merkez sancağı Baf, Magosa ve Girne sancaklarına ayrılmıştı. 22 Fetihten sonra Kıbrıs, eyalet düzeyinde Osmanlı devletine bağlandı. Bu yeni eyalet Tarsus, Alaiye (Alanya), Đçel sancakları ilhak edildi. 23 Fetih sırasında savaş nedeniyle birçok yerleşim yeri yıkılmış, adayı terk eden Venedikliler yüzünden nüfus azalmıştı yılında yapılan sayım sonucunda 76 köyün boşaltılmış olduğu ortaya çıktı. Savaştan sonra, adanın kalkınması, gelişmesi ve imar edilmesi gerekiyordu. 24 Bunların yanında Kıbrıs ın Türkleşip, Đslamlaştırılması önem taşıyordu. Türklerin Kıbrıs a yerleşmeleri, Osmanlıların diğer yeni keşfedilen ülkelerde yaptıkları gibi, adaya getirilen Türk göçmenler yoluyla gerçekleştirilmiştir. 25 Osmanlı Đmparatorluğu Kıbrıs adası için 21 Eylül 1572 tarihinde göç emrini uygular. Göçmen nakli sürgün usulüne göre uygulanmıştır. Osmanlı devletinde göç uygulaması gelenek halini almıştı yılında, 1571 tarihli sürgün fermanına göre adaya, Aksaray, Beyşehir, Seydişehir, Endügi, Develi hisar, Ürgüp, Koçhisar, Niğde, Bor, Ilgın, Đshaklı ve Akşehir den aileler yerleşmiştir. 27 Kıbrıs a yerleştirilen göçmen ailelerin çeşitli mesleklere vakıf olmaları gerekiyordu. Ayrıca Kıbrıs a gitmek için yazılan göçmenlerin kefil göstermeleri gerekliydi. Bu göçmenlerin tamamının Türk ve Müslüman olduğu 2551 no lu mevkufat defterinde tespit edilmiştir. 28 Osmanlı Đmparatorluğu adada bulunan Hristiyan halka adil ve dürüst davranmıştır. Türk egemenliği altında bulunan diğer yerlerde olduğu gibi, devlet bunların can, mal, namus güvenliğini sağlamış, serbest olarak iş ve güçleriyle uğraşabilmelerini sağlamak için her türlü tedbiri almıştı. Türk 19 Cengiz Orhonlu, Osmanlı Türklerinin Kıbrıs Adasına Yerleşmesi, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi, Türk Heyeti Tebliğleri, Ankara. 1971, s Uzunçarşılı, a,g,e, s Gazioğlu, a,g,e, s Orhonlu, a,g,e, s Uzunçarşılı, a,g,e, s Gazioğlu, a,g,e, s Orhonlu, a,g,e, s Gazioğlu, a,g,e, s Orhonlu, a,g,e, s Orhonlu, a,g,e, s

12 6 yöneticilerine gönderilen 7 Mayıs 1572 tarihli ferman verilen emirleri göstermektedir. 29 Tarih boyunca Osmanlı Devleti, fethettiği yerlerde bulunan Hristiyanlara hiçbir konuda baskı yapmamıştır. Osmanlılar Kıbrıs ı aldıktan sonra adadaki yerli Hristiyan Rum halkının Latin dönemindeki köleliğine son vererek onların özgür vatandaşlar olmalarını sağladı.yani adadaki köleliğine son verdi. Kendi kiliselerinde dini ayinler düzenlemekte ve ibadet etmekte serbest bırakıldı. 30 Yani Hristiyanlara Müslüman olmaları için hiçbir baskı yapılmamıştır. Onlara dini özgürlük hakkı tanımışlardır. Osmanlılar fethettikleri ülkelerde, kültür eserleri meydana getirdiler. Kıbrıs ta ise ihtişamlı, gösterişli binalar yerine, öncelikle halkın ihtiyaçlarına yönelik eserler meydana getirmişlerdi. Osmanlılar Kıbrıs a yerleşir yerleşmez ilk önce dini ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bazı kilise ve katedrallere Đslamlığın gereklerinden olan minare, minber ve kadınlar mahfeli gibi bölümler ekleyerek onları camiye çevirmişlerdir. Daha sonra ise kültür mirasımız olan yeni camiler, hanlar, hamamlar, çeşmeler vb. yapılar yapmışlardır. 31 Osmanlılar bu eserlerle birlikte Kıbrıs ı bir Türk vatanı haline getirmişlerdir. Kıbrıs Türklerin yönetimi altında 308 yıl rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamıştır. 19.yy da Osmanlı Đmparatorluğu zayıflama ve gerileme sürecine girmişti yılında Ruslarla başlayan savaşların, Osmanlı aleyhine sonuçlanması ve Ayastefanos antlaşmasının imzalanması Osmanlı devletini çok zor duruma soktu. Bu antlaşma sonucunda Osmanlılar toprak kaybına uğramıştı. Rusların Balkanlara yayılmasını tehlikeli gören Avrupa devletleri, Ayastefanos antlaşmasını yeniden gözden geçirmek için Rusya yı zorlarlar. Rusya Berlin de bir kongre toplanmasını kabul etti. Berlin kongresi sonucunda, Đngiltere, Osmanlılara, Rusya karşısında destek olması için, bunun karşılığında Kıbrıs ı askeri üs olarak kullanmak 29 Rıfat Uçarol, 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı Đngiliz Anlaşması (Adanın Đngiltere ye Devri), Edebiyat Fakültesi Basımevi, Đstanbul, 1978, s Gazioğlu, a,g,e, s Kıbrıs Türk Eserleri, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü Yayını, Lefkoşa, 1982, s. VI.

13 7 istiyordu. 32 Yani Rus tehlikelerine karşı Osmanlı devletine yardım edebilmeleri için Đngiltere, Kıbrıs ı askeri üs olarak kullanmak istiyordu. Netice itibarıyla Kıbrıs ı bir anlaşma sonucu geçici bir süre için Đngiltere ye kiralanır. Böylece ada, uzun yıllar Đngiliz yönetimine geçer. 3. Kıbrıs ta Đngiliz Dönemi Osmanlı Đmparatorluğu gerileme ve çöküş dönemine girmişti. Đngiltere, Osmanlılara; sizi korumak, devletinizin devamını sağlamak istiyoruz. Bir süre için Kıbrıs ı bize veriniz, Rusya ya karşı gerektiğinde savaşa girelim diyerek, onları kandırmaya çalışıyordu. Yani Đngiltere, Kıbrıs a girmek istemelerinin tek nedenini, Osmanlı Devletini Rusya ya karşın korumak diye belirtiyordu. 33 Đngiltere yi Süveş te söz sahibi yapan Đngiliz Başbakanı Disraeli, 1878 yılı başında Đstanbul a kadar giren, Doğu Anadolu nun bir kısmını eline geçiren Rusya nın Osmanlı Devleti üzerinde tam bir üstünlük kurmasına izin vermeyecekti. Bunun için öncelikle Ayastefanos Antlaşmasının değiştirilmesi gerekmekteydi. Đngiltere bunu, Berlin Kongresiyle sağlayacaktı. Ancak Đngiltere, bu kadarla yetinmek düşüncesinde değildi. Đngiliz hükümeti bu aşamada Osmanlı Devleti ne Ayastefanos Antlaşmasının değiştirilmesi, hafifletilmesi için Rusya karşısında destek olması karşılığında, ondan Doğu Akdeniz de bir adanın ya da toprağın kendisine üs olarak kullanılmak üzere verilmesini istemek düşüncesindeydi. Yani Đngiltere, Kıbrıs ı istiyordu. Bunun yanında Đngiltere için Hint yolunun güvenliğinin sağlanması da önemliydi. 34 Kıbrıs ın Đngiltere ye bırakılması için en önemli sebep; Rusya nın Anadolu da ilerlemesine engel olmaktı. Eğer Rusya, Anadolu da askeri harekata girişecek olursa, Đngiltere Kıbrıs ı askeri üs olarak kullanarak, Osmanlı Devletine kuvvet gönderecekti. Şayet Rusya, Batum, Kars ve Ardahan ı Osmanlı Đmparatorluğuna bırakırsa, Đngiltere de Kıbrıs ı geri verecekti. 35 Buna karşılık Osmanlılar Hristiyan tebaya daha da haklar tanıyacaktı. Rusya nın doğu 32 H. Fikret Alasya, Tarihte Kıbrıs, Lefkoşa,1988, s Ali Kemal Meram, Belgelerle Türk-Đngiliz Đlişkileri Tarihi, Kitaş Yayınları, Đstanbul, 1969, s Şükrü S. Gürel, Kıbrıs Tarihi ( ), Kaynak Yayınları, 1984, s H. Fikret Alasya, Tarihte Kıbrıs, Lefkoşa, 1988, s

14 8 vilayetlerden çıkmayı reddetmesi Türk-Đngiliz savunma anlaşmasının imzalanmasına yardım etti yüzyılın başlarından itibaren Mısır ve Doğu Akdeniz le yakından ilgilenmeye başlayan ve Kıbrıs üzerinde de hesapları olan Đngiltere, harekete geçme ihtiyacı duydu ve Hariciye Nazırı Lord Derby in yerine Kıbrıs ın işgalinden yana görüş belirten Lord Salisbury getirildi. 37 Öte yandan Osmanlı Padişahı Abdülhamit Đngiliz dostu olan Rüştü Paşa yı sadrazamlıktan uzaklaştırarak onun yerine Saffet Paşa yı tayin etmişti. Saffet Paşa Kıbrıs ın Đngiltere ye devrine taraftar değildi. 38 Hariciye Nazırı Salisbury 16 Mayıs 1878 de Đngiltere nin Kıbrıs a yerleşmesini sağlayacak şartları araştırmak üzere Đstanbul elçisi Henry Layard a bir talimat gönderdi. 25 Mayıs 1878 de Layard, hükümeti tarafından gönderilen ve Osmanlı Devleti ile Đngiltere arasında ittifak teklifi içeren mektubu saraya sundu. Bunu ikinci mektup takip etti. Bu mektupta Đngiltere nin Osmanlıları destekleyebilmesi için Anadolu ya Malta adasından daha yakın bir üs verilmesi gerektiğini bildiriyordu. Üçüncü mektupta ise bu en yakın yerin Kıbrıs olabileceği yazıyordu. Henry Layard Abdülhamit ile görüşerek, gelirin yine Osmanlılara verilmesi şartıyla Kıbrıs adasının geçici olarak Đngiltere ye bırakılması konusunda Padişahı ikna eder. Abdülhamit Sadrazam Sadık Paşa ile Hariciye Nazırı Saffet Paşa yı Đngiliz elçisi Layard la görüşmek üzere görevlendirir. Bu görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılarak Osmanlı Devleti adına Hariciye nazırı Saffet Paşa, Büyük Britanya ve Đrlanda Birleşik Krallığı adına elçi Layard anlaşmayı imzalarlar Haziran 1878 de imzalanan savunma anlaşması iki maddeden oluşuyordu: 1. Madde: Rusya devleti, Batum Ardahan, Kars ve ya zikredilen yerlerden birini elinden tutup da ileride her ne vakit olursa olsun kat i bir sulh muahedesiyle tayin olunan Asya memalik-i şahanesinden bir kısmını daha zapt ve istilaya girişecek olursa, o halde Đngiltere devleti adı geçen memleketleri silah ile muhafaza ve müdafaa etmek üzere yüce saltanat ile birleşmeyi taahhüt eder ve buna mukabil Zat-i Padişahı dahi Anadolu kıtasında bulunan Hristiyan ve sair tabanın iyi idare ve 36 Ahmet Gazioğlu, Đngiliz Đdaresinde Kıbrıs - Statü ve Anayasa Meseleleri, 1. Cilt, Ekin Basımevi, Đstanbul, 1960, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü-Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu:43, Ankara, 2000, s Gazioğlu, a,g,e, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s. 22.

15 9 korunmaları hakkında, ileride devletler arasında sonradan kararlaştırılacak. Olan lüzumlu ıslahatı yapacağını Đngiltere devletine vaat eder ve adı geçen devleti (Đngiltere) kendi taahhütlerini yerine getirebilmesinden lüzumlu vasıtaları temin edebilecek bir hale koymak için Kıbrıs adasını tahsis ve asker ikamesiyle idare etmesine muvakkat eyler. 2. Madde: işbu mukavelenamenin tasdik olunacak ve tasdiknameleri dahi bir ay zarfında mümkün olduğu takdirde daha önce teati edilecektir. Tasdiken lilmahal taraflar işbu mukaveleyi imza ve temhir etmişlerdir. 40 Bu anlaşma ile Đngiltere bir taraftan Kıbrıs a fiilen yerleşiyor, diğer taraftan Doğu Anadolu da bir nevi koruyuculuk hakkına sahip oluyordu. Daha geniş açıdan bakılacak olursa, Đngiltere Osmanlı Devletinin bütünü üzerinde bir himaye ve nüfuza karışıyordu. Saffet paşa bu anlaşmaya ek maddelerin eklenmesini istiyordu. Bunlar daha önce Meclis-i Mahsus ta görüşülüp karara bağlanan ve kabulü istenen hususlardı Temmuz 1878 de ek anlaşma imzalandı. Altı maddelik olan ek anlaşma şöyledir: 1. Madde: Ada da bir Şer iye Mahkemesi bulunacak ve bu mahkeme adada Müslüman halkını şeriatta müteallik işlerine bakacaktır. 2. Madde: Adadaki camilere,okullara, mezarlıklara ve diğer dini müesseselere ait mal, arazi ve bağışları idare etmek üzere, Đngiltere tarafından tayin olunan bir Đngilizle çalışmak maksadıyla Osmanlı Evkaf Đdaresi ada Müslüman ahalisinden bir mümessil tayin edecektir. 3. Madde: Đngiltere, masraflar çıktıktan sonra kalan gelir fazlasını her sene Bab-ı Ali ye ödeyecek ve bu fazla miktar son beş yılın ortalaması üzerinden hesaplanacaktır ki, bu da kese etmektir. 4- madde: Bab-ı Ali Kıbrıs ta bulıunan Osmanlı tahtına ve devletine ait arazi ve sair mallarını (Arazi Miri ve Emlak-i Hümayun) serbestçe satacak veya uzun müddetle kiralayabilecektir. 40 Gazioğlu, a,g,e, s Rifat Uçarol, 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı Đngiliz Anlaşması (Ada nın Đngiltere ye Devri), Edebiyat Fakültesi Basımevi, Đstanbul, 1978, s. 66, 68.

16 10 5. Madde: Đngiltere Hükümeti, yetkili memurları vasıtasıyla, umumi gelişme veya sair inkişaf maksatlarıyla gerekli arazi ve ekilmeyen toprakları mecburi satışla ve münasip bir fiyatla zaptedebilir. 6. Madde: Eğer Rusya, Kars ve son muhaberede Ermenistan da zaptetmiş olduğu diğer yerleri Türkiye ye verirse, Kıbrıs adası Đngiltere tarafından boşaltılacak ve 4 Haziran 1878 tarihli anlaşma da hükümsüz bir hale gelecektir. 42 II. Abdülhamit bu anlaşmanın Osmanlı Devleti nin aleyhine olduğunu düşünerek imzalamadan geri verdi. Fakat Osmanlı Devleti, bir taraftan Rus ordusu, diğer taraftan Đngiliz donanması arasında sıkışmış bulunuyordu. Bu durum karşısında anlaşmayı tasdik ederek Hukuk-u Şahaneme halel gelmemek şartıyla muahadenameyi tasdik ederim, ibaresini yazdı ve bunu teyit ettirmek için Đngiliz elçisinden bir belge istedi. Đngiliz Elçisi de istenilen belgeyi verdi. 43 Anlaşma şartları incelendiği zaman Türkiye nin Kıbrıs üzerindeki hükümranlık hakkından vazgeçmediği ve imzalanan savunma anlaşması şartları çerçevesinden geçici olarak Kıbrıs adasının idaresini Đngilizlere devrettiği görülmektedir. Adanın, milletlerarası hukuk bakımından bir Türk toprağı, Osmanlı topraklarının parçası olduğu kabul edilmekteydi. 44 Kıbrıs ın Đngiltere nin idaresine geçmesi 12 Temmuz 1878 tarihinde gerçekleştirildi. Bu tarihte Amiral Lord John Hay bir Đngiliz filosu ile Larnaka açıklarına geldi. Aynı gün de Lefkoşa saray önünde Osmanlı valisi Sami Paşa ile Lord John Hay ve Mr. Walter Baring in hazır bulundukları bir törende, Türk bayrağı indirilerek yerine Đngiliz bayrağı çekildi. Bu tarihten sonra adadaki 308 senelik Osmanlı idaresinin yerini, Đngiliz idaresi aldı. 45 Sir Garnet Wolseley, 1878 de Kraliçe tarafından adanın yönetimine tayin edildi. Adadaki Türk Valisinden görevi devraldıktan sonra altı kazadaki Türk Kaymakamlarının yerine Đngiliz memurları tayin ederek mahkemelerde ve idari işlerde Đngilizce nin yanı sura Türkçe ve Rumca yı da resmi dil olarak kabul etti. Đngiltere de Kraliyet kolonileri için çıkarılan Konsey Emirnamesi ne göre yüksek komiser, Kavanin Meclisi nin onayıyla kanun yapabilecektir. Kavanin Meclisi, dört 42 Gazioğlu, a,g,e, s Alasya, a,g,e, s Gazioğlu, a,g,e, s Alasya, a,g,e, s. 130.

17 11 Đngiliz ve üç halk temsilcisinden oluşuyordu. Daha sonra bu meclisin yerini Teşrii Meclisi aldı. Bu meclis ise dokuz Rum, üç Türk ve altı Đngilizden oluşuyordu , Birinci Dünya Savaşında, Đngiltere kendisine düşman cephede (yani Almanya nın yanında) savaşa katıldığımızı söyleyerek tek taraflı olarak Kıbrıs ı ilhak etmiştir. 47 Bu durum karşısında Đngiliz tabiiyetine girmek istemeyen 8,000 kadar Türk aile Anadolu ya göç etmek zorunda kaldı. 48 Đngiltere, Birinci Dünya Savaşı nın sonlarına doğru 27 Kasım 1917 de yayınladığı Krallık Konseyi Emri ile, ada halkına Đngiliz vatandaşlığına geçmeleri için iki yıllık süre tanıdı. Đngiliz vatandaşı olmak isteyen Türkler Anadolu ya göç etti. Daha sonra Lozan Anlaşması ile Kıbrıs kesin olarak Đngiltere ye bırakılınca, büyük bir göç olayı daha yaşandı. 20 Temmuz 1923 Lozan Anlaşmasının 20. maddesi ile ada hukuken Đngiltere ye bırakıldı Temmuz 1923 te imzalanan Lozan Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs ın Đngiliz mülkü olduğunu kabul etti. Lozan Anlaşmasının 20. maddesi şu şekildedir: Türkiye hükümeti Kıbrıs ın Britanya hükümeti tarafından 5 Kasım 1914 te ilan olunan ilhakını tanıdığını beyan eyler. Lozan anlaşmasını 16. ve 21. maddelerinde Kıbrıs ile ilgilidir yılında Rumlar, isyan çıkararak Đngiliz valisinin konağını yıkmışlardı. Đsyan sebeplerini ise vergi kanununu gösteriyorlardı. Fakat gerçek neden ilhaktı. Rumlar Kıbrıs ı Yunanistan a bağlamak istiyorlardı. Bu ilhak çalışmalarını Enosis adı altında sürdürdüler. Rumların çıkardıkları bu isyan Đngilizler tarafından bastırılmıştır yılı başlarında Đngiltere hükümeti Kıbrıs a muhtariyet (Self- Government: Kendi kendini idare) vermeyi düşündü. Đngiltere nin Kıbrıs a muhtariyet vermeyi düşündüğünü duyan Rumlar bu karara karşı çıktılar. Rumlar istediklerini Yunanistan la birleşmek olduğunu, başka bir çözüm şeklini kabul etmeyeceklerini Đngiltere ye bildirdiler. Rumlar muhtariyet fikrini Enosis e giden 46 Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s Derviş Manizade, Kıbrıs Dün Bugün Yarın, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Đstanbul Bölgesi Yayınları, Đstanbul, 1975, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s Sabahattin Đsmail, 150 soruda Kıbrıs Sorunu, Kastaş Yayınevi, Đstanbul, 1998, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s Hasan Fehmi, K.K.T.C nin El Kitabı, Gelişim Ofset, Lefkoşa, 1987, s. 32.

18 12 yolda, sapma diye görüp reddederlerken, Türkler de başka açıklardan bu fikre karşı çıkıyorlardı. 52 Adanın yönetimi için valiler tarafından düşünülen otonom idare veya istişare meclisi şeklindeki yeni yönetim şekilleri, yine Rumlar tarafından reddedilerek Yunanistan a ilhak fikrini savunulmuştur. Ada yönetimindeki bu güçlükler karşısında Đngilizler; Türkler ile Rumlardan oluşan bir istişare meclisi ile ada halkını yönettiler. 15 Ocak 1950 tarihinde Rumlar bir Plesibsit yapmışlardır. Bunu yapmalarındaki amaç Enosis düşüncelerini hızlandırmaktır. Plesibsit sonucu; Yunanistan a ilhakı kabul ediyorum veya etmiyorum şeklinde iki seçenekten oluşan oy pusulalarını kullanarak, % 90 Rum oyları ile sonuçlanmış ve Kıbrıs ın Yunanistan a ilhakı kabul edilmiştir. Fakat bu plebisiti Türkiye ve Đngiltere tanımamıştır.bu olaydan sonra muhtariyet fikri yine ortaya attılar. Fakat Rumlar tarafından bir kez daha reddedilir. Rumlar zaman kaybettirmeyip amaçlarına ulaşmak EOKA (1 Nisan 1955) adlı yer altı teşkilatı kurup harekete geçerler. Kıbrıs Türk toplumunu yok etmek için az az başlayan katliamlarını ileride büyük boyutlara taşınacağını sinyalini verirler. Rumların bu hareketleri 1957 yılında artar. 53 Kıbrıs Türk halkı ise Rumlar ın bu vahşice saldırılarından korunmak için T.M.T (Türk Mukavemet Teşkilatı) yi (1 Ağustos 1956) kurarlar. 54 Đngiltere Rumların bu tutumu karşısında çareler üretmeye başlar tarihine gelindiğinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes ve Yunanistan Başbakanı Karamanlis 11 Şubat 1959 da Zürih ve 19 Şubat 1959 da Londra da imzaladıkları anlaşmalar ile Kıbrıs Cumhuriyetini kurmuşlardır. 55 Zürih ve Londra anlaşmalarına dayanılarak hazırlanan Kıbrıs Anayasasının kabul edilmesiyle 15 Ağustos u 16 Ağustos a (1959) bağlayan gecede Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına Başpiskopos Makarios yardımcılığına ise Kıbrıs Türk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük getirildi Haşmet. M. Gürkan, Bir Zamanlar Kıbrıs ta (Tarih Yazıları ), CYREP Yayınları 2 Lefkoşa, 1986, s. 136, 138, Genel Türk Tarihi, 10. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.331, Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s Genel Türk Tarihi, 10. Cilt, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s. 32.

19 13 4. Kıbrıs Cumhuriyeti Đlk olarak Zürih te ikinci olarak da Londra da imzalanan anlaşmalarda ve Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasında, iki toplumun siyasi eşitliği ve egemenlikteki ortaklığı tüm taraflarca kabul edilmişti. Bu cumhuriyetin Cumhurbaşkanı Rum, başbakanı ise Türk tür. Her ikisinin de belirli konularda veto hakkı vardır. 11 Şubat 1959 tarihinde Zürih te Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Yunan Başbakanı Konstantin Karamalis arasında, 27 maddelik Kıbrıs anlaşması, imzalanmıştır. 57 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasında bazı maddeler şunlardır: 3. maddeye göre Cumhuriyet in resmi dilleri Elence ve Türkçe dir madde ye göre Amme hizmetinin % 70 li Elenlerdir. % 30 u ise Türklerden oluşacaktır madde ye göre Cumhuriyetin % 60 ı Elen, % 40 ı ise Türk olan iki bin kişilik bir ordusu olur. I30. madde de ise Cumhuriyet in emniyet kuvetlerinin % 70 i Elenlerden ve % 30 u Türklerden oluşması gerektiği anlatılıyordu. Anayasada yer alan bu maddelerle Cumhuriyetin iki toplumlu karakteri hakkında kısaca bilgi sahibi olunabilir. 58 Adanın savunması için askeri birliklere ihtiyaç vardır. Bunun için Türkiye den 650, Yunanistan dan ise 950 kişilik bir alay oluşturulacaktır. Kıbrıs Cumhuriyeti tehlikeye girdiği zaman Đngiltere, Türkiye ve Yunanistan müdahale etme hakkına sahip olacaktır. 16 Ağustos 1960 tarihinde Kıbrıs Türk alayı ile Yunan alayı adaya ayak bastılar yıllık uzun bir aradan sonra Türk askeri Adaya çıkmıştır. Rumlar Enosis düşüncesinden hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir. Kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti nin Cumhurbaşkanlığı mevkiine bir Rum liderini Başpiskopos Makarios un getirilmesine rağmen Enosis i hayata geçirmek için birtakım faaliyetlerde bulundular. EOKA cılar EDMA (Milli Demokratik Mücadeleciler Cephesi) ve Nikos Sampson un liderliğinde OPEK (Kıbrıs Rumlarını Koruma Teşkilatı) gibi yeraltı örgütleri kurmuşlardır. Cumhurbaşkanı Makarios adada Türk 57 Ahmet C. Gazioğlu, Đngiliz Yönetiminde Kıbrıs Son Đki Yıl ( ) Enosis Çemberinden Kıbrıs Cumhuriyetine, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, 2000, s Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası nda Türklere Tanınan Hakları Đçeren Bazı Önemli Anayasa Maddeleri Đçin bkz. Ahmet C. Gazioğlu, Kıbrıs ta Cumhuriyet Yılları ve Ortaklığın Sonu , Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, 2003, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, T,C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 43, Ankara, 2000, s. 32.

20 14 belediyesi kurulmasını istemiyordu. Fakat birtakım nedenlerden dolayı Türk belediyecileri görevlerini yerine getiriyordu. 31 Aralık 1962 yılında Türk Cemaat Meclisi Türk Belediyeler Kanunu nu çıkarmıştır. Bu belediye konusu Rumlar ile Türkler arasında sorun teşkil etmekteydi. 60 Makarios, 1963 yılına gelindiğinde, ortalığı kızıştırmak için 13 maddelik Anayasa değişikliği teklifinde bulunur. Bu maddeler, Cumhurbaşkanı yardımcısının veto yetkisini ve Türklerin 5 büyük yerleşim bölgesinde belediye kurma hakkının kaldırılması ile ilgili maddelerdir. Makarios, Türklere tanınan hakların bu anayasa teklifi ile değiştirilmesini amaçlıyordu. Fakat bu amacına ulaşamadı. Çünkü bu teklifi Kıbrıs Türk liderliği ve Türkiye tarafından kabul edilmedi. 61 Makarios un bu teklifi kabul edilmeyince 21 Aralık 1963 te Akritas Planı nı uygulamaya koydular. Bu planın hedefi Kıbrıs Türkleri ni bir gecede yok etmekti. Rumların saldırıları karşısında Türkiye garantörlük hakkını kullanarak saldırıları bastırdı yılından 1968 yılına kadar Rumlar Enosis mücadelesi vermişlerdir. Türkler ise 1967 yılında Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi kurdu. Geçici Kıbrıs Türk yönetiminin kurulmasıyla adada iki toplum birbirinden ayrılmıştır yılında ise Denktaş ile Klerides arasında Toplumlararası Görüşmeler başlar. Bu görüşmeler 1974 yılına kadar devam etti. Fakat hiçbir sonuç alınamadı. Çünkü Rumların amacı ilhaktı ve bu kararlarından asla vazgeçmemişlerdir. 62 Rumlar 1963 ten 1974 de kadar Türklerle şiddetli çatışmalara girer. Bu çatışmalar sonucunda Türk toplumu birçok şehit verir. Bu gerginlik tam 11 yıl sürer. Nihayet 20 Temmuz 1974 sabahında Türkiye 1. Barış Harekatını başlattı. Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların ve Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı zırhlı gemilerin desteğiyle harekat başlamıştı. 14 Ağustos 1974 te ise II. Barış Harekatı gerçekleştirilir ve Rum ile Türk toplumları arasında bir sınır çizilir. Kıbrıs Barış Harekatı ile Rumların ilhak planları önlenmiş, adadaki Türklerin güven ve huzur içinde yaşayabilecekleri ayrı bir bölge meydana getirilmiştir. Bu harekat sonrasında 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edilmiştir te nüfus mübadelesi gerçekleştirilmiştir. Güney Kıbrıs taki 60 Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s Gerek Türk Tarihi, 10. Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s Osmanlı Đdaresinde Kıbrıs, s

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 205 Ağustos 2013 1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Dr. Bülent ŞENER Öz 1963-1964

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Ali Rıza İZGİ KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASIDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Temmuz Pamukkale -2007

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

RUMLAR IN KIBRIS TAKİ ENOSİS İSTEKLERİNİN ŞİDDETE DÖNÜŞMESİ: 1931 İSYANI; -Öncesi ve Sonrası-

RUMLAR IN KIBRIS TAKİ ENOSİS İSTEKLERİNİN ŞİDDETE DÖNÜŞMESİ: 1931 İSYANI; -Öncesi ve Sonrası- , s.s.335-363 RUMLAR IN KIBRIS TAKİ ENOSİS İSTEKLERİNİN ŞİDDETE DÖNÜŞMESİ: 1931 İSYANI; -Öncesi ve Sonrası- Turgay Bülent GÖKTÜRK* Özet 1791-1796 yıllarında ilk Megali İdea (Büyük Ülkü) haritasının yayınıyla

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Takdim Konu, Yeniden Yapılanma olunca, bunun eski şekli ve uygulaması vardır diye düşünülür. Gerçekten de yapılanma, bir hareketi,

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Erhan YALÇIN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I. BÖLÜM VAKIF HAKKINDA

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 4 Kıbrıslı Türklerin Yarattığı Yasal Çerçeve Ayla Gürel Yazar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus Centre de kıdemli araştırma

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 5 Olaylar ve Algılamalara Genel Bir Bakış Ayla Gürel Mete Hatay Christalla Yakinthou Yazarlar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus

Detaylı

ERMENĐ MESELESĐNĐN SĐYASĐ TARĐHÇESĐ (1877-1914)

ERMENĐ MESELESĐNĐN SĐYASĐ TARĐHÇESĐ (1877-1914) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞĐVLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 53 ERMENĐ MESELESĐNĐN SĐYASĐ TARĐHÇESĐ (1877-1914) M ü n i r S ü r e y y a B e y 1 2 A N K A R A - 2 0 0 1 P

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU BAĞLAMDA YAPILAN İDARİ DÜZENLEMELER Hazırlayan Şerife GÜLPİNAR Kamu Yönetimi Anabilim

Detaylı

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR www.kibristd.org.tr KASIM - ARALIK 2013 / OCAK - ŞUBAT 2014 ISBN :1300-2546 CİLT: 26 NO :6 / CİLT: 27 NO: 1 İKİ AYDA BİR YAYINLANIR Figen Rutkay 1934

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU 12 13.11.2009 KONUŞMACILAR Doç. Dr. Ulvi Keser, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bahar Hurmi, Atılım Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

Emine ÇOLAK. İngilizceden Çeviri: Fatma TUNA - Çim SEROYDAŞ

Emine ÇOLAK. İngilizceden Çeviri: Fatma TUNA - Çim SEROYDAŞ KUZEY KIBRIS TA mülkiyet HAKLARI Emine ÇOLAK İngilizceden Çeviri: Fatma TUNA - Çim SEROYDAŞ Bu yazıda derlenen metinde kullanılan terminoloji Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projelerden biri

Detaylı

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ 2419 ABSTRACT ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ Ottoman Sovereignty in Arabian Countries ÖZTÜRK, Mustafa * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Ottoman management in Arabian countries which are generally known as Middle East

Detaylı