2005 FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 2005 FAAL YET RAPORU

2 SUNUfi YEN LENEN YAPIMIZLA SERMAYE YAPISI HALKBANK'IN TAAHHÜT ED LEN SERMAYES YTL, ÖDENM fi SERMAYES SE YTL'D R. BANKA'NIN SERMAYES N N %99, 'S T.C. BAfiBAKANLIK HAZ NE MÜSTEfiARLI I'NA A T OLUP %0, PAYLIK KISMI SE D ER ORTAKLARA A TT R. BANKA ORTAKLIK YAPISINDA 2005 YILI Ç NDE HERHANG B R DE fi KL K MEYDANA GELMEM fit R. YÖNET M KURULU BAfiKAN VE ÜYELER, DENET M KURULU ÜYELER LE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI BANKA'DA PAY SAH B DE LD R. Hissedar ad Taahhüt Edilen Sermaye Kat l m Ödenmifl Ödenmemifl Ortak Adedi Sermaye (YTL) Oran (%) Sermaye (YTL) Sermaye (YTL) Hazine Müsteflarl ,58 99, , ,00 Bankalar 5 1,51 0, ,51 Ticaret Odalar 12 0,21 0, ,21 Esnaf Kefalet Kooperatifleri 143 1,72 0, ,72 Özel dareler 67 9,39 0, ,39 Belediyeler ,69 0, ,69 fiah s ve fiirketler ,90 0, ,90 TOPLAM ,00 100, , ,00 SUNUfi SERMAYE YAPISI VE KURUMSAL PROF L 1 ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER 2 STRATEJ 4 HALKBANK'IN TAR HSEL GEL fi M 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN 2005 YILI DE ERLEND RMES YILI FAAL YETLER 12 HALKBANK'IN fit RAKLER 24 ANA SÖZLEfiMEDE YIL Ç NDE YAPILAN DÜZENLEMELER 26 YÖNET M B LG LER VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI YÖNET M KURULU 32 YÖNET M KURULU RAPORU VE TOPLANTILARI 34 DENET M KURULU RAPORU 35 ÜST YÖNET M 36 KOM TELER 38 fie ALMA VE TERF UYGULAMALARI 39 Ç KONTROL, Ç DENET M VE R SK YÖNET M S STEM N N filey fi 40 ORGAN ZASYON YAPISI 42 F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M NE L fik N DE ERLEND RMELER R SK YÖNET M VE UYGULANAN POL T KALAR 46 MAL DURUM 47 BA IMSIZ DENET M RAPORU 50

3 SUNUfi 1 DAHA DA GÜÇLÜYÜZ HALKBANK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ, GÜVEN L R VE ÖZELLEfiT RMEYE HAZIR KÂRLI BANKASIDIR. KURUMSAL PROF L HALKBANK, YÜKSEK filem HACM VE YAYGIN MÜfiTER TABANI LE TÜRK YE'N N ÖNDE GELEN BANKALARINDAN B R D R. BANKA; KURUMSAL, T CAR, G R fi MC VE B REYSEL SEGMENTLER NDE TOPLAM 6,4 M LYON MÜfiTER YE HER TÜRLÜ BANKACILIK ÜRÜN VE H ZMET N SUNMAKTADIR. HALKBANK'IN 553 fiube, 952 ATM, NTERNET, TELEFON, TV VE SMS BANKACILI I UYGULAMALARINDAN OLUfiAN YAYGIN B R H ZMET SUNUM A I VARDIR. HALKBANK ADI ESNAF, SANATKÂR VE KOB BANKACILI I LE ÖZDEfiT R. KURULUfi GÜNÜNDEK HEDEF ÜLKEM Z ESNAF VE SANATKÂRINA DESTEK OLARAK TANIMLANMIfi BULUNAN HALKBANK, ÜLKE GENEL NE YAYILMIfi YÜZ B NLERCE ESNAF, SANATKÂR VE KOB 'LER N fi ORTA IDIR. GEÇM fiten GELEN BU KÖKLÜ L fik N N ÇA DAfi BANKACILIK TEMELLER ÜZER NDE GELECE E TAfiINMASI BANKA'NIN ÖNCEL KL HEDEF D R. HALKBANK ETK N, KÂRLI VE D NAM K B R BANKADIR. SON YILLARDA YAfiADI I KAPSAMLI YEN DEN YAPILANMA SÜREC N N SONUCUNDA HALKBANK; KÂRLI, VER ML, ETK N VE D NAM K B R YAPIYA DÖNÜfiMÜfiTÜR. HALKBANK, BUGÜNE KADAR OLDU U G B, BUNDAN SONRA DA ÜLKEM Z EKONOM S N N TEMEL N OLUfiTURAN ESNAF, SANATKÂR VE KOB 'LER N YANI SIRA ÜRET M, YATIRIM VE ST HDAMIN ARTIfiINA KATKIDA BULUNAN TÜM G R fi MC LER DESTEKLEMEYE, SEKTÖRÜN GÜÇLÜ VE GÜVEN L R BANKASI OLARAK DEVAM EDECEKT R. HALKBANK, ÖZELLEfiT R LMEYE HAZIRDIR. BANKA, YEN DEN TANIMLANMIfi VE GEL fit R LM fi M SYONUNUN ÇERÇEVES NDE, ÖZELLEfiT R LMEY HEDEFLEMEKTED R.

4 SUNUfi 2 ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER Toplam Aktifler milyon YTL Banka'n n aktifleri bir önceki döneme göre %5 oran nda artarak milyon YTL'ye ulaflm flt r y l nda aktifin kalitesinin art r lmas na ve verimlilik unsuruna önem verilmifltir. Aktif içinde en önemli de iflim gösteren kalemler s ras yla krediler, sat lmaya haz r ve al m-sat m amaçl menkul k ymetler olmufltur. Özkaynaklar milyon YTL %49,64 gibi yüksek bir sermaye yeterlilik oran na sahip olan Halkbank, nakden yapt temettü ödemelerine ra men 2005 y l sonu itibariyle özkaynaklar n %6 oran nda art rm flt r. Net Kâr 532 milyon YTL 2005 y l n 532 milyon YTL net kâr ile tamamlayan Halkbank, güçlenen rekabetçi yap s yla, zorlaflan piyasa koflullar na ve büyük ölçekli banka birleflmesinin yaratt operasyonel yüklere ra men mevcut kârl l k düzeyini korumay baflarm flt r. TOPLAM KRED LER (M LYON YTL) TOPLAM MEVDUAT (M LYON YTL) ÖZKAYNAKLAR (M LYON YTL) HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

5 SUNUfi 3 HALKBANK %49,64 LÜK YÜKSEK B R SERMAYE YETERL L K ORANINA SAH PT R. BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER (Milyon YTL) De iflim % Toplam Aktifler ,2 Toplam Krediler ,3 Toplam Mevduat ,4 Özkaynaklar ,2 Brüt Kâr ,3 Net Kâr ,8 (Milyon ABD Dolar ) Toplam Aktifler ,3 Toplam Krediler ,4 Toplam Mevduat ,5 Özkaynaklar ,3 Brüt Kâr ,4 Net Kâr ,8 (%) Faiz Getirili Aktifler/Aktif Toplam Krediler/Aktif Toplam Takipteki Alacaklar/Toplam Krediler (Brüt) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat Mevduat n Krediye Dönüflüm Oran Ortalama Aktif Kârl l 2 3 Ortalama Özkaynak Kârl l Net Faiz Marj 4 6 NET KÂR (M LYON YTL) KRED LER N DA ILIMI T CAR %34 B REYSEL %14 KOOPERAT F %25 SANAY %8 FON %19 MEVDUATIN DA ILIMI BANKALARARASI %2 TASARRUF %52 RESM %3 T CAR %13 D ER %9 DTH % HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

6 SUNUfi 4 DÜNDEN YARINA BÜYÜYEN GÜÇ... GEÇM fiten ALDI IMIZ GÜÇ VE ÇA DAfi BANKACILIK ANLAYIfiIMIZI AYNI POTADA ER TEREK HER ZAMAN DAHA Y Y HEDEFL YORUZ. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

7 SUNUfi 5 HALKBANK'IN TEMEL HEDEF EVRENSEL BANKACILI IN TÜM GEREKLER N YER NE GET REN, B REYSEL H ZMETLERDE GÜÇLÜ, ÜLKEN N L DER KOB BANKASI OLMAK, ÜSTLEND SOSYAL SORUMLULUK VE YÜKSEK GÖREV B L NC ÇER S NDE, TÜM BANKACILIK H ZMETLER N ETK N fiek LDE YER NE GET REREK MÜfiTER LER NE, H SSEDARLARINA VE ÇALIfiANLARINA SÜREKL KATMA DE ER YARATMAKTIR. HALKBANK'IN STRATEJ LER GELENEKSEL BANKACILIK FAAL YETLER YANINDA, ETK N PAZARLAMA ORGAN ZASYONLARI LE ÖZEL OLARAK TASARLANMIfi ÜRÜN/H ZMET SEÇENEKLER N MÜfiTER LER NE SUNMAK. MÜfiTER SEGMENTASYONU KAPSAMINDA, ÖZELL KLE KOB 'LER LE ORTA VE ORTA ÜSTÜ GEL R SAH B B REYSEL MÜfiTER LERE AYRICALIKLI ÜRÜN VE H ZMETLER SUNMAK. MÜfiTER ODAKLI, KAL TEL H ZMET ANLAYIfiINI BEN MSEMEK. ÖZELL KLE KRED VE R SK YÖNET M OLMAK ÜZERE, KR T K SÜREÇLERDE ETK NL K SA LAMAK. ZENG N ÜRÜN ÇEfi D, filem VE S STEM GÜVENL, HIZLI VE KAL TEL filem, REKABETÇ F YAT SUNMAK AMACIYLA TÜM fi SÜREÇLER NDE VER ML L SA LAMAK. KAR YER VE PERFORMANS YÖNET M S STEMLER SAYES NDE ÇALIfiANLARININ SÜREKL GEL fi M N VE MOT VASYONUNU SA LAMAK. KURUM K ML N Ç VE DIfi MÜfiTER LERE BEN MSETMEK. ULUSLARARASI BANKACILIK ALANINDA KAL TEL H ZMET VERMEK. MÜfiTER SAYISI, KRED VE MEVDUAT HACM, AKT F BÜYÜKLÜK VE KÂRLILIKTA SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN BANKALARI ARASINDAK YER N KORUMAK. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

8 SUNUfi 6 B R BANKACILIK DEV N N TAR HÇES NDEN... HALKBANK, ORTA SINIF VE ONUN EKONOM DEK TEMS LC S KONUMUNDA OLAN ESNAF, SANATKÂR VE KÜÇÜK filetmeler N SEKTÖRDEK LK BANKASIDIR. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

9 SUNUfi 7 ÇEfi TL DÜNYA ÜLKELER NDEK KOOPERAT F HAREKETLER NE PARALEL OLARAK GEL fime GÖSTEREN HALK BANKACILI I, HALKBANK IN KURULMASIYLA BERABER, ÜLKEM ZDE DE BAfiLAR. 1. Dünya Savafl 'ndan Halkbank' n kurulufluna Dünya Savafl, Kurtulufl Savafl ve 1929 Dünya Ekonomik Buhran, ülkemizi mal darl, hayat pahal l ve yüksek faiz bask s alt nda a r ekonomik flartlar n yafland bir ortama sürükleyerek, ekonomik düzenin temeli olan esnaf ve sanatkârlar n mali yap lar n iyice zay flat r. Cumhuriyetin kuruluflunu izleyen y llarda faaliyete geçen bankalar ve di er kamu iflletmeleri toplumun en genifl kitlesini oluflturan esnaf ve sanatkârlar n sorunlar na çözüm getiremezler. Halkbank, kal c bir ekonomik kalk nma, sosyal denge ve toplumsal bar fl n korunmas için uygun koflullarla esnaf, sanatkâr ve küçük meslek sahibine kredi vermek misyonuyla, 1933 tarihli ve 2284 say l Halk Bankas ve Halk Sand klar Kanunu kapsam nda kurularak 1938 y l nda faaliyete geçer. Halk bankac l dönemi... Çeflitli dünya ülkelerindeki kooperatif hareketlerine paralel olarak geliflme gösteren halk bankac l, Halkbank' n kurulmas yla beraber, ülkemizde de bafllar. Banka, y llar aras nda finansman sa lad Halk Sand klar kanal ile kredi hizmetlerini yürütür. Do rudan flube açma ve kredi kulland rma yetkisi y l ndan sonra Halkbank'a do rudan flube açma ve kredi kulland rma yetkisi tan n r y l bafl ndan itibaren sermayesini art ran ve aktif bir çal flma temposuna girerek ülke çap nda flubeleflme politikas uygulayan Banka'n n mevduat ve kredi hacmi giderek yükselir. Halkbank; orta s n f ve onun ekonomideki temsilcisi konumunda olan esnaf, sanatkârlar ve küçük iflletmelerin sektördeki ilk bankas olur. Temel kredi politikas n öncelikle hedef kitlesinin kredilendirilmesi ve kredi kulland r m koflullar n n iyilefltirilmesi üzerine kuran Halkbank, faaliyetlerini y llar itibariyle gelifltirir ve bankac l k sektöründe önemli bir konuma ulafl r. Bankac l k sektöründe de iflim bafllar y l nda Türkiye Ö retmenler Bankas (Töbank), 1993 y l nda Sümerbank ve 1998 y l nda ise Etibank, Halkbank'a devredilir y l na gelindi inde, kamu bankalar n n ça dafl bankac l n ve uluslararas rekabetin gereklerine göre çal flmalar n ve özellefltirmeye haz rlanmalar n sa layacak flekilde yeniden yap land r lmalar yla ilgili 4603 say l kanun yürürlü e girer. Kamu bankalar nda yeniden yap land rma süreci bafllar. Kamu bankalar nda ortak yönetim say l Kanun, 2001 y l nda 4684 say l Kanunla revize edilir. Nisan 2001 tarihinde göreve bafllayan Kamu Bankalar Ortak Yönetim Kurulu, Halkbank' n organizasyon yap s n de ifltirerek ça dafl bankac l k prensipleri ve ticari bankac l k kurallar çerçevesinde ekonomiye art de er yaratacak, kârl ve verimli bir kurum olmas hedefiyle hareket eder. Müflteri odakl l k dönemi bafll yor... Bu hedefe uygun olarak Halkbank'ta organizasyon yap s, ça dafl bankac l n ve uluslararas rekabetin gereklerine göre tamamen de ifltirilir. Banka'n n faaliyetleri; Pazarlama, Krediler, Destek Hizmetleri, fiube D fl Kâr Merkezleri, Mali Kontrol ve Risk Yönetimi olmak üzere 5 ana bafll k alt nda toplan r. Operasyon a rl kl bankac l k anlay fl na, müflteri odakl pazarlama faaliyetleri de eklenir y l nda, Mülga Türkiye Emlak Bankas 'n n 96 flubesi Halkbank'a devredilir. Halkbank y llar aras nda yeniden yap lanma faaliyetlerini sürdürür. Pamukbank ile birleflme y l n n ikinci yar s nda Pamukbank, Halkbank'a devredilir. Halkbank-Pamukbank entegrasyonu bankac l k sektöründe örnek olarak gösterilebilecek bir flekilde, öngörülen süreden çok önce ve sorunsuz olarak gerçeklefltirilir. Yeni yap da, müflteri segmentasyonu kapsam nda, özellikle KOB 'ler ile orta ve orta üstü gelir sahibi bireysel müflterilere ayr cal kl ürün ve hizmetler sunmak, müflteri odakl, kaliteli hizmet anlay fl n gelifltirmek önem kazan r. Yar nlara do ru... Halkbank bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin temelini oluflturan esnaf-sanatkâr ve KOB 'lerin yan s ra üretim, yat r m ve istihdam n art fl na katk da bulunan tüm giriflimcileri ça dafl bankac l k anlay fl ve yenilenmifl yap s ile desteklemeye, sektörün güçlü, güvenilir ve özellefltirmeye haz r kârl bir bankas olarak devam edecektir. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

10 SUNUfi 8 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI EM N ADIMLARLA YILI EKONOM S NDE GERÇEKLEfiEN OLUMLU TABLONUN HALKBANK'IN ÖZELLEfiT R LMES NE KATKI SA LAYACA INA OLAN NANCIMIZ TAMDIR. HALKBANK, GELECEKTE DE ÜLKEM Z EKONOM S NE VE NSANIMIZA FAYDALI OLACAK YEN PROJE VE YATIRIMLARI F NANSE ETMEYE VE MÜfiTER LER NE HER TÜRLÜ DESTE SA LAMAYA HAZIRDIR. DÜNYA: ZORLUKLARA RA MEN BÜYÜME 2005 y l ABD baflta olmak üzere dünyan n çeflitli bölgelerinde yaflanan do al afetlere, petrol fiyatlar ndaki h zl yükselifle ve Amerikan ekonomisinde kaydedilen rekor cari aç a ra men, global ekonomi aç s ndan baflar l bir y l olmufltur. Dünya ekonomisinin, 2005 y l nda, %4,5 seviyelerinde büyüdü ü öngörülmektedir. Dünyada yayg n olarak uygulanan geniflleme güdümlü makroekonomik politikalar, geliflmekte olan ülkelere do ru gerçekleflen yo un sermaye hareketleri ve di er y llara göre nispeten düflük seyreden uluslararas borçlanma maliyetleri bu geliflmenin itici güçleri aras nda yer alm flt r. Amerika ve Asya ekonomileri aç s ndan baflar l say labilecek olan 2005 y l, yap sal uyum sorunlar ile u raflan Avrupa için durgun geçmifltir. TÜRK YE: PARLAK EKONOM K PERFORMANS Türkiye ekonomisi, son y llarda gerçeklefltirdi i büyük at l m ile, baflar l bir maliye ve para politikas izleyen, yap sal eksikliklerini h zla gideren ve AB ile tam üyelik için müzakere tarihi alarak uluslararas piyasalar n güvenini kazanan bir görünüme kavuflmufltur y l sonu itibariyle cari ifllemler dengesi d fl nda, belirlenen makroekonomik hedefleri büyük ölçüde tutturan Türkiye ekonomisi, ulaflt performans ile gelece e güvenle bakmakta ve daha uzun vadeli stratejiler belirleyebilmektedir. Bu kapsamda, ilk defa uygulanmaya bafllanan üç y ll k bütçe ve belirlenen makroekonomik hedefler ile TCMB taraf ndan bafllat lan enflasyon hedeflemesine dayal sistem bunun en güzel örneklerini oluflturmaktad r. HALKBANK'TA 2005 YILI 2005 y l, Bankam z için en üst seviyede müflteri memnuniyeti prensibinin benimsendi i, bireysel bankac l k alan nda geliflim ve de iflimin izlendi i bir y l olmufltur. Halkbank, 2004 y l nda, çok k sa zamanda ve baflar ile gerçeklefltirdi i Pamukbank birleflmesi ile sektördeki güçlü yerini pekifltirmifl; özel sermayeli bankalar n sundu u tüm bireysel bankac l k uygulamalar n bünyesinde toplam flt r y l nda, daha çok müflteriye, daha fazla ürün ve teknoloji ile ulaflma imkân yakalayan Bankam z, tüm faaliyetlerinde kalitenin gelifltirilmesi çal flmalar na öncelik vermifltir. Yurt geneline yayg n flube a, özel ifllem merkezleri, bürolar ve yurt d fl temsilcilikleri ile ürün ve hizmet kalitesi ve çeflitlili ini gelifltirerek, pazarlama odakl çal flmalara a rl k veren Halkbank, uygulad etkin fiyatlama sistemi ve di er bankac l k enstrümanlar ile tüm müflterilerinin finansal ihtiyaçlar n karfl lam flt r. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

11 SUNUfi y l ekonomisinde gerçekleflen bu olumlu tablonun Halkbank' n özelleflmesine katk sa layaca na olan inanc m z tamd r. Bu do rultuda, yap lan özellefltirmeye haz rl k çal flmalar ile Bankam z n genel müdürlük ve flube yap lanmas yenilenmifl, personelin e itim ve yafl düzeyi olumlu yönde geliflme göstermifltir. Esnaf, sanatkâr ve KOB 'lerin her türlü ihtiyaçlar n n sa lanmas amac na yönelik ürün çeflitlili i art r larak, ülkemizin istihdam ve üretim hacmine katk sa layacak tüm ekonomik faaliyetler finanse edilmifltir. Kurumsal, ticari, giriflimci ve bireysel müflterilerimizin de iflen ihtiyaçlar dikkate al narak, teknoloji a rl kl hizmetler sunulmaya devam edilmifltir. Kredilendirme konusunda, tabana yayg n kullan m destekleyen politikalar uygulanm fl ve merkezi denetime imkân sa layan bir sistem Banka'da uygulamaya al nm flt r. Kredi de erlendirme süreci, merkezi sistemde teknoloji ve altyap uygulamalar na dayal olarak oluflturulmufl, krediler hedef kitle ve kulland r m özelliklerine göre segmentlere ayr lm flt r. ÖZELLEfiT RMEYE DO RU Halkbank' n nihai hedefi, kârl ve verimli çal flma ilkelerini benimsemifl, sektörün ve ekonominin gerçekleri ile ayn yönde hareket edebilen ve KOB 'lere üst düzeyde hizmet sunabilen bir banka olarak özellefltirilmektir y l nda bu hedefe ulaflmak için, Bankam z n mevcut mali yap s, özellefltirme faaliyetlerine katk sa layacak biçimde gelifltirilmifl, menkul k ymetlerin bilanço içindeki pay azalt larak likit aktiflerin ve kredilerin pay art r lm flt r. Bu çal flmalar Banka'n n aktif kalitesinin art r lmas na olumlu katk sa lam flt r. R SK YÖNET M N N ARTAN ÖNEM Kârl l k ve verimlilik yan nda risk yönetimine de önem veren Halkbank, ekonomik tehdit ve f rsatlar n öngörüsünün de erini bilen bir yönetim anlay fl yla hareket etmektedir. Piyasa, kredi ve operasyonel risklerin ölçülmesi, fiyatlaman n bu do rultuda yap lmas ve al nan risklerin tespit edilmesi, izlenmesi, etkin bir flekilde yönetilmesi ve denetimi dikkat ve hassasiyetle yap lmakta; risk odakl denetim anlay fl ile oluflabilecek banka içi ve banka d fl tüm risk faktörleri tespit edilmektedir. Halkbank, bu do rultuda gelifltirdi i k sa ve uzun vadeli risk yönetimi stratejileri ile gerekli tedbirleri zaman nda almakta ve uygulamaktad r. ZAMANINDA VE DO RU UYGULAMALAR, BAfiARIYI SA LIYOR. Halkbank, gelecekte de ülkemiz ekonomisine ve insan m za faydal olacak yeni proje ve yat r mlar finanse etmeye ve müflterilerine her türlü deste i sa lamaya haz rd r. Sa lam ve emin ad mlarla ilerledi imiz bu yolda amac m z müflteri, hissedar ve çal flanlar m za sürekli katma de er sa lamakt r. Baflta özellefltirilme hedefimiz olmak üzere, ajandam zda yer alan ve geliflme yol haritam z belirleyen konulara en iyi flekilde haz rlan yoruz. Halkbank, sahip oldu u rekabet avantajlar ve içsel dinamikleri ile bu de iflim sürecini en uygun flekilde yöneterek nihai hedefine ulaflacakt r. Bankac l k konusunda deneyimli ve ekip ruhu içerisinde çal flan personelimizin baflar lar m zda katk s çok önemlidir. Personelimize 2005 y l ndaki performanslar için teflekkür etmeyi görev biliyorum. Bizlere güvenerek, daima destek olan müflterilerimize, yerli ve yabanc ifl ortaklar m za flahs m ve Yönetim Kurulumuz ad na flükranlar m sunar m. HASAN CEBEC Yönetim Kurulu Baflkan HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

12 SUNUfi 10 GENEL MÜDÜR'ÜN 2005 YILI DE ERLEND RMES FARKLIYIZ... ÖZELL KLE KOB 'LERE YÖNEL K PROJE KRED LER NDE UZMANLAfiMIfi OLMAMIZ, B ZE STRATEJ K AVANTAJ VE REKABET GÜCÜ SA LAMAKTADIR. HALKBANK, AKT F KAL TES N ARTIRARAK BANKACILIK SEKTÖRÜNE EGEMEN OLAN YO UN REKABET fiartlarina UYUM SÜREC N HIZLANDIRMIfiTIR. MAKROEKONOM K GÖSTERGELERDE OLUMLU GEL fimeler DEVAM ED YOR y l, büyüme, enflasyon ve faiz gibi makroekonomik göstergelerdeki olumlu geliflmelerin devam etti i; para, maliye ve gelirler politikalar n n istikrarl ve uyumlu olarak gerçekleflti i bir y l olmufltur. Enflasyonun tek haneli rakamlarda seyretmesi, Türk Liras na olan talep ve faiz oranlar ndaki gerileme, tüketim ve yat r m harcamalar n n art fl göstermesinde etkili olmufltur. Türkiye ekonomisinin içine girdi i canlanma sürecinin devam etmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hedeflenen reformlar n yap lmas, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine bafllamas gibi etkenler ülke ekonomisi ve bankac l k sektörü aç s ndan gelecek dönemlere iliflkin iyimser beklentileri kuvvetlendirmifltir. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ CAZ BES N KORUMUfiTUR. Türk bankac l k sektörüne olan ulusal ve uluslararas talep artarak devam etmifltir. Yabanc yat r mc lar do rudan ya da ortakl klar yoluyla yat r m yapm flt r. Yurt d fl ndan sa lanan krediler art fl göstermifltir. Bu geliflmeler sonucunda sektörümüz yeniden ivme kazanm flt r. HALKBANK REKABETTEK YER N ALMIfiTIR. Sistemde yaflanan bu geliflmeler paralelinde, özellefltirme çal flmalar na a rl k veren Halkbank, piyasa de eri ile rekabet imkân n art rmaya yönelik f rsatlar de erlendirmifl ve çal flmalar n bu kapsamda sürdürmüfltür. Halkbank, birleflme ve yap lanma faaliyetlerinin yo un operasyonel yüküne ra men, aktif kalitesini art rarak bankac l k sektörüne egemen olan yo un rekabet flartlar na uyum sürecini h zland rm fl; azal fl kaydeden faiz oranlar ile daralan kâr marjlar na ra men, mevcut kârl l k düzeyini korumufltur. Banka aktif kalitesini art rmak amac yla bilanço içinde önemli bir yer tutan vadeye kadar elde tutulacak menkul k ymetler portföyünün pay n azaltmay hedeflemifl; di er taraftan ise kredilerinin bilanço pay n sektör ortalamalar na yaklaflt rmaya gayret göstermifltir. Bu kapsamda y l bafl nda %65 olan vadeye kadar elde tutulacak menkul k ymetlerin bilanço içindeki pay %50 oran na gerilemifl, %17 olan kredilerin pay ise y l sonunda %23'e ulaflm flt r. Kredi plasmanlar nda sa lanan milyon YTL'lik büyük art fla karfl n, kredilendirme konusundaki seçici ve ihtiyatl yaklafl mdan ödün verilmemifltir. Tabana yayg n kredi kulland r m n destekleyen politikalar uygulanm fl, kredilendirme süreçlerinde merkezi kontrol ve denetime imkân sa layan derecelendirme sistemine geçilmifltir. Kredilendirme süreçlerinde yerinden yönetim ilkeleri benimsenirken, bölge ve flube yetkileri art r larak do ru ve zaman nda karar alabilme imkân geniflletilmifltir. Bankam z n sahip oldu u teknolojik altyap, geliflen bankac l k uygulamalar n n hayata geçirilmesi için üst düzey bir çal flma platformu sunmakta olup, de iflen müflteri ihtiyaçlar, önümüzdeki dönemlerde artmas beklenen ifllem hacimleri ve bankac l k standartlar aç s ndan avantaj sa lamaktad r. F YATLAMADA ETK NL VE MÜfiTER L fik LER NDE DER NLEfiMEY GÖZETEN YAKLAfiIM Halkbank, 2005 y l nda fiyatlama konusunda da etkin ve verimli çal flarak segmente edilmifl kredi türlerine göre rekabetçi faizler uygulam fl; mevcut müflterileri ile iliflkilerini derinlefltirmifl ve ayn zamanda yeni müflteriler edinmifltir. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

13 SUNUfi 11 Tabana yayg n bir kredi portföyünün oluflturulmas na özel gayret gösterilerek, esnaf ve sanatkârlarla olan kredi iliflkisine devam edilmifltir. Bu kesimin mevcut kredi limitleri art r larak finansman imkânlar geniflletilmifltir. Ülkemiz ekonomisinin temelini oluflturan esnaf, sanatkar ve KOB lerle buluflmay hedefleyerek organize etti imiz Üreten Türkiye Buluflmalar n n ilk bölümü Mardin ve Gaziantep te gerçeklefltirilmifltir. Önümüzdeki dönemde, KOB lerimizin yan s ra üretim, yat r m ve istihdam n art fl na katk da bulunan tüm giriflimcilerle buluflmaya devam edilecektir y l nda, bireysel krediler kapsam nda, konut ve tüketim finansman nda geliflme kaydedilmifltir. Artan tüketici ihtiyaçlar n n yurt d fl ndan sa lanan özel kredi koflullar sayesinde uygun faizlerle finanse edilmesi sa lanm flt r. Konut kredilerimizde %503 oran nda art fl yakalanm flt r. Bu dönemde birçok yeni kredi türü uygulamaya koyulmufl, farkl finansman modelleri müflterilerimizin hizmetine sunulmufltur. UZUN VADEL YURT DIfiI HT SAS FONLARINI KOB 'LER N KULLANIMINA SUNDUK. Reel kesime kaynak aktarma misyonumuz kapsam nda, KOB 'lere ve ticari iflletmelere yönelik kredi imkânlar n ve çeflitlili ini art rm fl bulunuyoruz. Bu kapsamda, yurt d fl ndan baflta Avrupa Kalk nma Konseyi, Avrupa Yat r m Bankas ve Frans z Kalk nma Ajans olmak üzere çeflitli kurulufllardan sa lad m z uzun vadeli fonlar müflterilerimizin kullan m na sunulmaya bafllanm flt r. Di er taraftan, Bankam z kaynakl finansal destek kredisi uygulamas sürdürülmüfl, bu kapsamda turizm iflletmelerinin finansal ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla Günefl Paketi adl yeni kredi türü hayata geçirilmifltir. Ayr ca, tar m kesimine yönelik olarak ziraat odas na ba l çiftçilerin ekim öncesi finansman ihtiyaçlar n n karfl lanabilmesi için hasat zaman ödemeli Tar m Destek Kredisi uygulamalar bafllat lm flt r. L K D TEYE ARTAN ORANDA ÖNEM VER YORUZ. Halkbank' n likiditesini art rmaya yönelik çal flmalar sonucunda al m sat m ve sat lmaya haz r menkul k ymet portföyü geniflletilmifl; müflteri ihtiyaçlar do rultusunda gerçeklefltirilen repo ifllemleri ile faiz avantaj yaratan kaynak kullan m d fl nda k sa vadeli borçlanma tercih edilmemifltir. Halkbank' n en önemli kayna durumunda olan mevduat n tabana yayg n biçimde geniflletilmesi ve düflük maliyetle sa lanmas konusunda gayret gösterilmifl ve bu flekilde banka kaynak maliyetlerinin azalt lmas sa lanm flt r. AKT FLER, KRED LER, MEVDUAT VE KÂR 2005 y l n n sonunda, Halkbank, baflar l bir mali y l tamamlam flt r. Halkbank' n aktif büyüklü ü 2005 y l sonunda 27 milyar YTL'ye kredileri %43 oran nda art flla 6 milyar YTL'ye mevduat %7 oran nda art flla 21 milyar YTL'ye yükselmifltir. Halkbank, 2005 y l n 532 milyon YTL net kâr ile tamamlama baflar s göstermifltir. fiube A I RASYONAL ZASYONU Halkbank, 2005 y l nda flube rasyonalizasyonu çal flmalar n yo un olarak sürdürmüfltür. Banka'n n flube politikalar n n fl nda, Pamukbank'tan devral nan flubelerin, Halkbank' n mevcut flubeleri ile ayn bölgede bulunma durumlar na göre devri, birlefltirilmesi ve/veya kapat lmas çal flmalar yap lm fl, y l sonu toplam flube say m z 553 olarak belirlenmifltir. Müflterilerimize daha ça dafl mekanlarda hizmet verebilmek için, flubelerimizin büyük bölümünün iç ve d fl görünümü yenilenmifl ve modernize edilmifltir. Ayr ca geliflme gösteren bölgelerde yeni flubeler aç lmas yönünde çal flmalar sürdürülmektedir. ORGAN ZASYON YAPIMIZDA SE Mart 2005 tarihinde yap lan Halkbank Genel Kurulu'nda özellefltirme çal flmalar na yönelik karar süreçlerinde etkinlik sa lamak amac yla, Banka'n n mevcut organizasyon yap s de ifltirilmifl ve cra Kurulu kald r larak, güçlendirilmifl genel müdür yap s na geçilmifltir. Benimsenen bu yeni yap lanma ile Halkbank' n özellefltirme öncesi atmas gereken ad mlar n h zland r lmas amaçlanm fl; risk yönetimi, iç kontrol ve teftifl kurulu d fl ndaki tüm birimler genel müdür alt nda toplanm flt r. Banka'n n organizasyon yap s etkin pazarlama çal flmalar na imkân verecek biçimde ve müflteri odakl bankac l k yap s na uygun olarak flekillendirilmifl, genel merkez ve flube yap lanmas bu kapsamda yeniden oluflturulmufltur. Halkbank, müflterilerine ayr cal kl ve özel hizmet sunabilmek için, 6 kurumsal, 29 ticari, 7 bireysel, 509 giriflimci, 2 yurt d fl flube olarak yap lanm fl ve bu flubelerde konusunda uzman personel görevlendirmifltir. REKABET GÜCÜ VE S NERJ LE HEDEFLER M ZE DO RU Müflteri portföyü, genifl flube a, alternatif da t m kanallar ve zengin ürün ve hizmet yelpazesi ile Halkbank, her alanda rekabet edebilecek güce ve sinerjiye sahiptir. Özellikle KOB 'lere yönelik proje kredilerinde uzmanlaflm fl olmam z, bize stratejik avantaj ve rekabet gücü sa lamaktad r. Bu güçlü ailenin birer ferdi olan de erli çal flanlar m za 2005 y l nda gösterdikleri özverili çal flmalar ve katk lar için teflekkür ederim. Bizi tercih ederek destek olan çok de erli müflterilerimiz ve uluslararas ifl ortaklar m zla birlikte hedeflerimize en k sa sürede ulaflaca m za bütün kalbimle inan yorum. Sayg lar mla, HÜSEY N AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

14 SUNUfi 12 D NAM K VE MÜfiTER ODAKLI... HALKBANK, SON DÖNEMDE, SAH P OLDU U UZMAN KADROSU VE MÜKEMMEL H ZMET SUNUM ALTYAPISI LE MÜfiTER S NE DAHA ÇOK ODAKLANMIfiTIR. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

15 SUNUfi YILI FAAL YETLER HALKBANK, KOB LER N YANI SIRA KURUMSAL-T CAR BANKACILIK fi KOLUNDA DA MÜfiTER LER N N ANA BANKASI OLMAYI HEDEFLEMEKTED R. KURUMSAL VE T CAR BANKACILIK MÜfiTER ODAKLI YAKLAfiIM 2005 y l nda Halkbank'ta kurumsal ve ticari bankac l k faaliyetlerinde segmentasyona gidilmifltir. Segmentasyon müflteri profiline göre belirlenmifl, Banka'n n y ll k cirosu 30 milyon YTL ve üzeri olan müflterileri kurumsal, 5-30 milyon YTL aras olan müflterileri ise ticari olarak s n fland r lm flt r. Bu do rultuda Halkbank 6 kurumsal ve 29 ticari flubesiyle 2005 y l faaliyetlerini sürdürmüfltür. Bu yeni yap lanma, müflteri odakl bir hizmet yaklafl m kapsam nda çal fl larak, uygun ürün paketlerinin uygun personel arac l yla, çapraz sat fl teknikleri kullan larak pazarlanmas n ve müflterilerin tüm ihtiyaçlar n n karfl lanmas n sa lam flt r. KOB lerin yan s ra kurumsal-ticari bankac l k ifl kolunda da müflterilerinin ana bankas olmay hedefleyen Halkbank, müflterileriyle kârl, etkin ve uzun vadeli iliflkiler kurmak amac yla proje bazl finansal çözümler üretmeyi, üstün teknolojik altyap s ve modern bankac l n gerektirdi i tüm ürün ve hizmetleriyle tam bir müflteri memnuniyeti sa lamay, ihtiyaçlar h zla belirlemeyi, de erlendirmeyi ve çözüm bulmay kendisine ilke edinmifltir. NAK T YÖNET M ALANINDA KAPSAMLI PROJELER ÜZER NDE ÇALIfiILMIfiTIR. Banka, 2005 y l nda, nakit yönetimi alan ndaki faaliyetlerine de tüm h z yla devam etmifltir. Bu kapsamda, do rudan borçland rma sistemi, otomatik çek ve senet tahsilat, toplu/ileri tarihli EFT/havale, kamu ödemeleri (vergi/ssk), fatura ödemeleri, elektronik ekstre, gibi ürünlerin mevzuat n n haz rlanmas /tamamlanmas ve yaz l mlar n gelifltirilmesi ile ilgili yo un çal flmalar gerçeklefltirmifltir. Söz konusu ürünler, Halkbank' n kamu ve özel sektör müflterileri taraf ndan aktif olarak kullan lmakta ve Banka'n n komisyon gelirlerine önemli katk da bulunmaktad r. Halkbank, nakit yönetimi ürün ve hizmetlerini çeflitlendirmeye ve yayg n flube a ile ADK'lar n kullanarak daha çok say da müflteriye ulaflmaya çal flmaktad r. KOB 'LERE SUNULAN F NANSAL H ZMETLER ARTIRILMIfiTIR. Halkbank ülkemizin geleneksel KOB bankas olup, ayn zamanda bu alan n kurucusu ve do al lideridir. Banka'n n KOB 'lerin kredilendirilmesinde edindi i ve uzun y llara dayanan deneyimleri ve hizmet sunum altyap s, özellikle uzun vadeli projelerin de erlendirilmesinde ve alternatif finansman imkânlar n n üretilmesinde önemli bir referans niteli indedir. Banka y llar içinde bu segmentteki faaliyetleriyle yerli ve yabanc çevrelerden takdir toplam fl ve ulusal bankalar n KOB ifl kolunu kurmalar nda k lavuzluk etmifltir. Halkbank, 2005 y l nda da esnaf, sanatkâr ve KOB 'lere zengin ürün ve hizmet yelpazesiyle hizmet sunmaya devam etmifltir. Ticari, sanayi ve fon kredi programlar alt nda Banka'n n KOB 'lere kulland rd kredilerin toplam tutar 3,8 milyar YTL'ye ulaflm flt r. MÜfiTER LERE ÇEfi TLEND R LM fi KAYNAKLAR SUNMAK Halkbank, müflterilerine farkl faiz ve vade alternatifleri ile yeni finansman imkânlar sunmaya devam etmifltir. Banka, 2005 y l nda Avrupa Konseyi Kalk nma Bankas (AKKB) ve Avrupa Yat r m Bankas (AYB) baflta olmak üzere, sahip oldu u güçlü, köklü ve çok tarafl uluslararas iliflkileri kapsam nda cazip koflullu uluslararas kredi kaynaklar sa lam flt r. Özel sektörde yer alan, imalat sanayi, turizm, e itim, sa l k, çevre koruma, altyap, bilgi ve iletiflim teknolojileri alan nda faaliyet gösteren, döviz kazanc olan ve döviz kredisini ödeyebilecek performansa sahip, AYB'nin belirledi i KOB tan m na uyan firmalara asgari 500 bin Euro, azami ise 25 milyon Euro tutar nda uzun vadeli kredi kulland r lm flt r. AKKB kaynakl krediler ile AYB Global IV program kapsam nda sa lanan kaynaklar, müflterilerin uzun vadeli projelerinin en iyi koflullarda finanse edilmesinde önemli rol oynam flt r. Üretici firmalar n, yeni tesis kurmak veya mevcut tesislerini geniflletmek ve yenilemek amac yla OECD ülkelerinden ithal edecekleri makine ve sanayi mallar n n uygun flekilde finansman n sa lamak amac yla yurt d fl ndaki ihracat kredi kurumlar n n (HERMES, ERG, SACE vb.) sa lad olanaklar, al c kredisi ad alt nda müflterilere sunulmufltur. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008

Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008 Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008 08 Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008 08 çindekiler 1. Sunufl Özet Finansal Bilgiler...06 K saca Bank Asya...07 Tarihçe...08 Ana Sözleflmede

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı