2005 FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 2005 FAAL YET RAPORU

2 SUNUfi YEN LENEN YAPIMIZLA SERMAYE YAPISI HALKBANK'IN TAAHHÜT ED LEN SERMAYES YTL, ÖDENM fi SERMAYES SE YTL'D R. BANKA'NIN SERMAYES N N %99, 'S T.C. BAfiBAKANLIK HAZ NE MÜSTEfiARLI I'NA A T OLUP %0, PAYLIK KISMI SE D ER ORTAKLARA A TT R. BANKA ORTAKLIK YAPISINDA 2005 YILI Ç NDE HERHANG B R DE fi KL K MEYDANA GELMEM fit R. YÖNET M KURULU BAfiKAN VE ÜYELER, DENET M KURULU ÜYELER LE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI BANKA'DA PAY SAH B DE LD R. Hissedar ad Taahhüt Edilen Sermaye Kat l m Ödenmifl Ödenmemifl Ortak Adedi Sermaye (YTL) Oran (%) Sermaye (YTL) Sermaye (YTL) Hazine Müsteflarl ,58 99, , ,00 Bankalar 5 1,51 0, ,51 Ticaret Odalar 12 0,21 0, ,21 Esnaf Kefalet Kooperatifleri 143 1,72 0, ,72 Özel dareler 67 9,39 0, ,39 Belediyeler ,69 0, ,69 fiah s ve fiirketler ,90 0, ,90 TOPLAM ,00 100, , ,00 SUNUfi SERMAYE YAPISI VE KURUMSAL PROF L 1 ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER 2 STRATEJ 4 HALKBANK'IN TAR HSEL GEL fi M 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN 2005 YILI DE ERLEND RMES YILI FAAL YETLER 12 HALKBANK'IN fit RAKLER 24 ANA SÖZLEfiMEDE YIL Ç NDE YAPILAN DÜZENLEMELER 26 YÖNET M B LG LER VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI YÖNET M KURULU 32 YÖNET M KURULU RAPORU VE TOPLANTILARI 34 DENET M KURULU RAPORU 35 ÜST YÖNET M 36 KOM TELER 38 fie ALMA VE TERF UYGULAMALARI 39 Ç KONTROL, Ç DENET M VE R SK YÖNET M S STEM N N filey fi 40 ORGAN ZASYON YAPISI 42 F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M NE L fik N DE ERLEND RMELER R SK YÖNET M VE UYGULANAN POL T KALAR 46 MAL DURUM 47 BA IMSIZ DENET M RAPORU 50

3 SUNUfi 1 DAHA DA GÜÇLÜYÜZ HALKBANK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ, GÜVEN L R VE ÖZELLEfiT RMEYE HAZIR KÂRLI BANKASIDIR. KURUMSAL PROF L HALKBANK, YÜKSEK filem HACM VE YAYGIN MÜfiTER TABANI LE TÜRK YE'N N ÖNDE GELEN BANKALARINDAN B R D R. BANKA; KURUMSAL, T CAR, G R fi MC VE B REYSEL SEGMENTLER NDE TOPLAM 6,4 M LYON MÜfiTER YE HER TÜRLÜ BANKACILIK ÜRÜN VE H ZMET N SUNMAKTADIR. HALKBANK'IN 553 fiube, 952 ATM, NTERNET, TELEFON, TV VE SMS BANKACILI I UYGULAMALARINDAN OLUfiAN YAYGIN B R H ZMET SUNUM A I VARDIR. HALKBANK ADI ESNAF, SANATKÂR VE KOB BANKACILI I LE ÖZDEfiT R. KURULUfi GÜNÜNDEK HEDEF ÜLKEM Z ESNAF VE SANATKÂRINA DESTEK OLARAK TANIMLANMIfi BULUNAN HALKBANK, ÜLKE GENEL NE YAYILMIfi YÜZ B NLERCE ESNAF, SANATKÂR VE KOB 'LER N fi ORTA IDIR. GEÇM fiten GELEN BU KÖKLÜ L fik N N ÇA DAfi BANKACILIK TEMELLER ÜZER NDE GELECE E TAfiINMASI BANKA'NIN ÖNCEL KL HEDEF D R. HALKBANK ETK N, KÂRLI VE D NAM K B R BANKADIR. SON YILLARDA YAfiADI I KAPSAMLI YEN DEN YAPILANMA SÜREC N N SONUCUNDA HALKBANK; KÂRLI, VER ML, ETK N VE D NAM K B R YAPIYA DÖNÜfiMÜfiTÜR. HALKBANK, BUGÜNE KADAR OLDU U G B, BUNDAN SONRA DA ÜLKEM Z EKONOM S N N TEMEL N OLUfiTURAN ESNAF, SANATKÂR VE KOB 'LER N YANI SIRA ÜRET M, YATIRIM VE ST HDAMIN ARTIfiINA KATKIDA BULUNAN TÜM G R fi MC LER DESTEKLEMEYE, SEKTÖRÜN GÜÇLÜ VE GÜVEN L R BANKASI OLARAK DEVAM EDECEKT R. HALKBANK, ÖZELLEfiT R LMEYE HAZIRDIR. BANKA, YEN DEN TANIMLANMIfi VE GEL fit R LM fi M SYONUNUN ÇERÇEVES NDE, ÖZELLEfiT R LMEY HEDEFLEMEKTED R.

4 SUNUfi 2 ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER Toplam Aktifler milyon YTL Banka'n n aktifleri bir önceki döneme göre %5 oran nda artarak milyon YTL'ye ulaflm flt r y l nda aktifin kalitesinin art r lmas na ve verimlilik unsuruna önem verilmifltir. Aktif içinde en önemli de iflim gösteren kalemler s ras yla krediler, sat lmaya haz r ve al m-sat m amaçl menkul k ymetler olmufltur. Özkaynaklar milyon YTL %49,64 gibi yüksek bir sermaye yeterlilik oran na sahip olan Halkbank, nakden yapt temettü ödemelerine ra men 2005 y l sonu itibariyle özkaynaklar n %6 oran nda art rm flt r. Net Kâr 532 milyon YTL 2005 y l n 532 milyon YTL net kâr ile tamamlayan Halkbank, güçlenen rekabetçi yap s yla, zorlaflan piyasa koflullar na ve büyük ölçekli banka birleflmesinin yaratt operasyonel yüklere ra men mevcut kârl l k düzeyini korumay baflarm flt r. TOPLAM KRED LER (M LYON YTL) TOPLAM MEVDUAT (M LYON YTL) ÖZKAYNAKLAR (M LYON YTL) HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

5 SUNUfi 3 HALKBANK %49,64 LÜK YÜKSEK B R SERMAYE YETERL L K ORANINA SAH PT R. BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER (Milyon YTL) De iflim % Toplam Aktifler ,2 Toplam Krediler ,3 Toplam Mevduat ,4 Özkaynaklar ,2 Brüt Kâr ,3 Net Kâr ,8 (Milyon ABD Dolar ) Toplam Aktifler ,3 Toplam Krediler ,4 Toplam Mevduat ,5 Özkaynaklar ,3 Brüt Kâr ,4 Net Kâr ,8 (%) Faiz Getirili Aktifler/Aktif Toplam Krediler/Aktif Toplam Takipteki Alacaklar/Toplam Krediler (Brüt) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat Mevduat n Krediye Dönüflüm Oran Ortalama Aktif Kârl l 2 3 Ortalama Özkaynak Kârl l Net Faiz Marj 4 6 NET KÂR (M LYON YTL) KRED LER N DA ILIMI T CAR %34 B REYSEL %14 KOOPERAT F %25 SANAY %8 FON %19 MEVDUATIN DA ILIMI BANKALARARASI %2 TASARRUF %52 RESM %3 T CAR %13 D ER %9 DTH % HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

6 SUNUfi 4 DÜNDEN YARINA BÜYÜYEN GÜÇ... GEÇM fiten ALDI IMIZ GÜÇ VE ÇA DAfi BANKACILIK ANLAYIfiIMIZI AYNI POTADA ER TEREK HER ZAMAN DAHA Y Y HEDEFL YORUZ. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

7 SUNUfi 5 HALKBANK'IN TEMEL HEDEF EVRENSEL BANKACILI IN TÜM GEREKLER N YER NE GET REN, B REYSEL H ZMETLERDE GÜÇLÜ, ÜLKEN N L DER KOB BANKASI OLMAK, ÜSTLEND SOSYAL SORUMLULUK VE YÜKSEK GÖREV B L NC ÇER S NDE, TÜM BANKACILIK H ZMETLER N ETK N fiek LDE YER NE GET REREK MÜfiTER LER NE, H SSEDARLARINA VE ÇALIfiANLARINA SÜREKL KATMA DE ER YARATMAKTIR. HALKBANK'IN STRATEJ LER GELENEKSEL BANKACILIK FAAL YETLER YANINDA, ETK N PAZARLAMA ORGAN ZASYONLARI LE ÖZEL OLARAK TASARLANMIfi ÜRÜN/H ZMET SEÇENEKLER N MÜfiTER LER NE SUNMAK. MÜfiTER SEGMENTASYONU KAPSAMINDA, ÖZELL KLE KOB 'LER LE ORTA VE ORTA ÜSTÜ GEL R SAH B B REYSEL MÜfiTER LERE AYRICALIKLI ÜRÜN VE H ZMETLER SUNMAK. MÜfiTER ODAKLI, KAL TEL H ZMET ANLAYIfiINI BEN MSEMEK. ÖZELL KLE KRED VE R SK YÖNET M OLMAK ÜZERE, KR T K SÜREÇLERDE ETK NL K SA LAMAK. ZENG N ÜRÜN ÇEfi D, filem VE S STEM GÜVENL, HIZLI VE KAL TEL filem, REKABETÇ F YAT SUNMAK AMACIYLA TÜM fi SÜREÇLER NDE VER ML L SA LAMAK. KAR YER VE PERFORMANS YÖNET M S STEMLER SAYES NDE ÇALIfiANLARININ SÜREKL GEL fi M N VE MOT VASYONUNU SA LAMAK. KURUM K ML N Ç VE DIfi MÜfiTER LERE BEN MSETMEK. ULUSLARARASI BANKACILIK ALANINDA KAL TEL H ZMET VERMEK. MÜfiTER SAYISI, KRED VE MEVDUAT HACM, AKT F BÜYÜKLÜK VE KÂRLILIKTA SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN BANKALARI ARASINDAK YER N KORUMAK. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

8 SUNUfi 6 B R BANKACILIK DEV N N TAR HÇES NDEN... HALKBANK, ORTA SINIF VE ONUN EKONOM DEK TEMS LC S KONUMUNDA OLAN ESNAF, SANATKÂR VE KÜÇÜK filetmeler N SEKTÖRDEK LK BANKASIDIR. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

9 SUNUfi 7 ÇEfi TL DÜNYA ÜLKELER NDEK KOOPERAT F HAREKETLER NE PARALEL OLARAK GEL fime GÖSTEREN HALK BANKACILI I, HALKBANK IN KURULMASIYLA BERABER, ÜLKEM ZDE DE BAfiLAR. 1. Dünya Savafl 'ndan Halkbank' n kurulufluna Dünya Savafl, Kurtulufl Savafl ve 1929 Dünya Ekonomik Buhran, ülkemizi mal darl, hayat pahal l ve yüksek faiz bask s alt nda a r ekonomik flartlar n yafland bir ortama sürükleyerek, ekonomik düzenin temeli olan esnaf ve sanatkârlar n mali yap lar n iyice zay flat r. Cumhuriyetin kuruluflunu izleyen y llarda faaliyete geçen bankalar ve di er kamu iflletmeleri toplumun en genifl kitlesini oluflturan esnaf ve sanatkârlar n sorunlar na çözüm getiremezler. Halkbank, kal c bir ekonomik kalk nma, sosyal denge ve toplumsal bar fl n korunmas için uygun koflullarla esnaf, sanatkâr ve küçük meslek sahibine kredi vermek misyonuyla, 1933 tarihli ve 2284 say l Halk Bankas ve Halk Sand klar Kanunu kapsam nda kurularak 1938 y l nda faaliyete geçer. Halk bankac l dönemi... Çeflitli dünya ülkelerindeki kooperatif hareketlerine paralel olarak geliflme gösteren halk bankac l, Halkbank' n kurulmas yla beraber, ülkemizde de bafllar. Banka, y llar aras nda finansman sa lad Halk Sand klar kanal ile kredi hizmetlerini yürütür. Do rudan flube açma ve kredi kulland rma yetkisi y l ndan sonra Halkbank'a do rudan flube açma ve kredi kulland rma yetkisi tan n r y l bafl ndan itibaren sermayesini art ran ve aktif bir çal flma temposuna girerek ülke çap nda flubeleflme politikas uygulayan Banka'n n mevduat ve kredi hacmi giderek yükselir. Halkbank; orta s n f ve onun ekonomideki temsilcisi konumunda olan esnaf, sanatkârlar ve küçük iflletmelerin sektördeki ilk bankas olur. Temel kredi politikas n öncelikle hedef kitlesinin kredilendirilmesi ve kredi kulland r m koflullar n n iyilefltirilmesi üzerine kuran Halkbank, faaliyetlerini y llar itibariyle gelifltirir ve bankac l k sektöründe önemli bir konuma ulafl r. Bankac l k sektöründe de iflim bafllar y l nda Türkiye Ö retmenler Bankas (Töbank), 1993 y l nda Sümerbank ve 1998 y l nda ise Etibank, Halkbank'a devredilir y l na gelindi inde, kamu bankalar n n ça dafl bankac l n ve uluslararas rekabetin gereklerine göre çal flmalar n ve özellefltirmeye haz rlanmalar n sa layacak flekilde yeniden yap land r lmalar yla ilgili 4603 say l kanun yürürlü e girer. Kamu bankalar nda yeniden yap land rma süreci bafllar. Kamu bankalar nda ortak yönetim say l Kanun, 2001 y l nda 4684 say l Kanunla revize edilir. Nisan 2001 tarihinde göreve bafllayan Kamu Bankalar Ortak Yönetim Kurulu, Halkbank' n organizasyon yap s n de ifltirerek ça dafl bankac l k prensipleri ve ticari bankac l k kurallar çerçevesinde ekonomiye art de er yaratacak, kârl ve verimli bir kurum olmas hedefiyle hareket eder. Müflteri odakl l k dönemi bafll yor... Bu hedefe uygun olarak Halkbank'ta organizasyon yap s, ça dafl bankac l n ve uluslararas rekabetin gereklerine göre tamamen de ifltirilir. Banka'n n faaliyetleri; Pazarlama, Krediler, Destek Hizmetleri, fiube D fl Kâr Merkezleri, Mali Kontrol ve Risk Yönetimi olmak üzere 5 ana bafll k alt nda toplan r. Operasyon a rl kl bankac l k anlay fl na, müflteri odakl pazarlama faaliyetleri de eklenir y l nda, Mülga Türkiye Emlak Bankas 'n n 96 flubesi Halkbank'a devredilir. Halkbank y llar aras nda yeniden yap lanma faaliyetlerini sürdürür. Pamukbank ile birleflme y l n n ikinci yar s nda Pamukbank, Halkbank'a devredilir. Halkbank-Pamukbank entegrasyonu bankac l k sektöründe örnek olarak gösterilebilecek bir flekilde, öngörülen süreden çok önce ve sorunsuz olarak gerçeklefltirilir. Yeni yap da, müflteri segmentasyonu kapsam nda, özellikle KOB 'ler ile orta ve orta üstü gelir sahibi bireysel müflterilere ayr cal kl ürün ve hizmetler sunmak, müflteri odakl, kaliteli hizmet anlay fl n gelifltirmek önem kazan r. Yar nlara do ru... Halkbank bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin temelini oluflturan esnaf-sanatkâr ve KOB 'lerin yan s ra üretim, yat r m ve istihdam n art fl na katk da bulunan tüm giriflimcileri ça dafl bankac l k anlay fl ve yenilenmifl yap s ile desteklemeye, sektörün güçlü, güvenilir ve özellefltirmeye haz r kârl bir bankas olarak devam edecektir. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

10 SUNUfi 8 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI EM N ADIMLARLA YILI EKONOM S NDE GERÇEKLEfiEN OLUMLU TABLONUN HALKBANK'IN ÖZELLEfiT R LMES NE KATKI SA LAYACA INA OLAN NANCIMIZ TAMDIR. HALKBANK, GELECEKTE DE ÜLKEM Z EKONOM S NE VE NSANIMIZA FAYDALI OLACAK YEN PROJE VE YATIRIMLARI F NANSE ETMEYE VE MÜfiTER LER NE HER TÜRLÜ DESTE SA LAMAYA HAZIRDIR. DÜNYA: ZORLUKLARA RA MEN BÜYÜME 2005 y l ABD baflta olmak üzere dünyan n çeflitli bölgelerinde yaflanan do al afetlere, petrol fiyatlar ndaki h zl yükselifle ve Amerikan ekonomisinde kaydedilen rekor cari aç a ra men, global ekonomi aç s ndan baflar l bir y l olmufltur. Dünya ekonomisinin, 2005 y l nda, %4,5 seviyelerinde büyüdü ü öngörülmektedir. Dünyada yayg n olarak uygulanan geniflleme güdümlü makroekonomik politikalar, geliflmekte olan ülkelere do ru gerçekleflen yo un sermaye hareketleri ve di er y llara göre nispeten düflük seyreden uluslararas borçlanma maliyetleri bu geliflmenin itici güçleri aras nda yer alm flt r. Amerika ve Asya ekonomileri aç s ndan baflar l say labilecek olan 2005 y l, yap sal uyum sorunlar ile u raflan Avrupa için durgun geçmifltir. TÜRK YE: PARLAK EKONOM K PERFORMANS Türkiye ekonomisi, son y llarda gerçeklefltirdi i büyük at l m ile, baflar l bir maliye ve para politikas izleyen, yap sal eksikliklerini h zla gideren ve AB ile tam üyelik için müzakere tarihi alarak uluslararas piyasalar n güvenini kazanan bir görünüme kavuflmufltur y l sonu itibariyle cari ifllemler dengesi d fl nda, belirlenen makroekonomik hedefleri büyük ölçüde tutturan Türkiye ekonomisi, ulaflt performans ile gelece e güvenle bakmakta ve daha uzun vadeli stratejiler belirleyebilmektedir. Bu kapsamda, ilk defa uygulanmaya bafllanan üç y ll k bütçe ve belirlenen makroekonomik hedefler ile TCMB taraf ndan bafllat lan enflasyon hedeflemesine dayal sistem bunun en güzel örneklerini oluflturmaktad r. HALKBANK'TA 2005 YILI 2005 y l, Bankam z için en üst seviyede müflteri memnuniyeti prensibinin benimsendi i, bireysel bankac l k alan nda geliflim ve de iflimin izlendi i bir y l olmufltur. Halkbank, 2004 y l nda, çok k sa zamanda ve baflar ile gerçeklefltirdi i Pamukbank birleflmesi ile sektördeki güçlü yerini pekifltirmifl; özel sermayeli bankalar n sundu u tüm bireysel bankac l k uygulamalar n bünyesinde toplam flt r y l nda, daha çok müflteriye, daha fazla ürün ve teknoloji ile ulaflma imkân yakalayan Bankam z, tüm faaliyetlerinde kalitenin gelifltirilmesi çal flmalar na öncelik vermifltir. Yurt geneline yayg n flube a, özel ifllem merkezleri, bürolar ve yurt d fl temsilcilikleri ile ürün ve hizmet kalitesi ve çeflitlili ini gelifltirerek, pazarlama odakl çal flmalara a rl k veren Halkbank, uygulad etkin fiyatlama sistemi ve di er bankac l k enstrümanlar ile tüm müflterilerinin finansal ihtiyaçlar n karfl lam flt r. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

11 SUNUfi y l ekonomisinde gerçekleflen bu olumlu tablonun Halkbank' n özelleflmesine katk sa layaca na olan inanc m z tamd r. Bu do rultuda, yap lan özellefltirmeye haz rl k çal flmalar ile Bankam z n genel müdürlük ve flube yap lanmas yenilenmifl, personelin e itim ve yafl düzeyi olumlu yönde geliflme göstermifltir. Esnaf, sanatkâr ve KOB 'lerin her türlü ihtiyaçlar n n sa lanmas amac na yönelik ürün çeflitlili i art r larak, ülkemizin istihdam ve üretim hacmine katk sa layacak tüm ekonomik faaliyetler finanse edilmifltir. Kurumsal, ticari, giriflimci ve bireysel müflterilerimizin de iflen ihtiyaçlar dikkate al narak, teknoloji a rl kl hizmetler sunulmaya devam edilmifltir. Kredilendirme konusunda, tabana yayg n kullan m destekleyen politikalar uygulanm fl ve merkezi denetime imkân sa layan bir sistem Banka'da uygulamaya al nm flt r. Kredi de erlendirme süreci, merkezi sistemde teknoloji ve altyap uygulamalar na dayal olarak oluflturulmufl, krediler hedef kitle ve kulland r m özelliklerine göre segmentlere ayr lm flt r. ÖZELLEfiT RMEYE DO RU Halkbank' n nihai hedefi, kârl ve verimli çal flma ilkelerini benimsemifl, sektörün ve ekonominin gerçekleri ile ayn yönde hareket edebilen ve KOB 'lere üst düzeyde hizmet sunabilen bir banka olarak özellefltirilmektir y l nda bu hedefe ulaflmak için, Bankam z n mevcut mali yap s, özellefltirme faaliyetlerine katk sa layacak biçimde gelifltirilmifl, menkul k ymetlerin bilanço içindeki pay azalt larak likit aktiflerin ve kredilerin pay art r lm flt r. Bu çal flmalar Banka'n n aktif kalitesinin art r lmas na olumlu katk sa lam flt r. R SK YÖNET M N N ARTAN ÖNEM Kârl l k ve verimlilik yan nda risk yönetimine de önem veren Halkbank, ekonomik tehdit ve f rsatlar n öngörüsünün de erini bilen bir yönetim anlay fl yla hareket etmektedir. Piyasa, kredi ve operasyonel risklerin ölçülmesi, fiyatlaman n bu do rultuda yap lmas ve al nan risklerin tespit edilmesi, izlenmesi, etkin bir flekilde yönetilmesi ve denetimi dikkat ve hassasiyetle yap lmakta; risk odakl denetim anlay fl ile oluflabilecek banka içi ve banka d fl tüm risk faktörleri tespit edilmektedir. Halkbank, bu do rultuda gelifltirdi i k sa ve uzun vadeli risk yönetimi stratejileri ile gerekli tedbirleri zaman nda almakta ve uygulamaktad r. ZAMANINDA VE DO RU UYGULAMALAR, BAfiARIYI SA LIYOR. Halkbank, gelecekte de ülkemiz ekonomisine ve insan m za faydal olacak yeni proje ve yat r mlar finanse etmeye ve müflterilerine her türlü deste i sa lamaya haz rd r. Sa lam ve emin ad mlarla ilerledi imiz bu yolda amac m z müflteri, hissedar ve çal flanlar m za sürekli katma de er sa lamakt r. Baflta özellefltirilme hedefimiz olmak üzere, ajandam zda yer alan ve geliflme yol haritam z belirleyen konulara en iyi flekilde haz rlan yoruz. Halkbank, sahip oldu u rekabet avantajlar ve içsel dinamikleri ile bu de iflim sürecini en uygun flekilde yöneterek nihai hedefine ulaflacakt r. Bankac l k konusunda deneyimli ve ekip ruhu içerisinde çal flan personelimizin baflar lar m zda katk s çok önemlidir. Personelimize 2005 y l ndaki performanslar için teflekkür etmeyi görev biliyorum. Bizlere güvenerek, daima destek olan müflterilerimize, yerli ve yabanc ifl ortaklar m za flahs m ve Yönetim Kurulumuz ad na flükranlar m sunar m. HASAN CEBEC Yönetim Kurulu Baflkan HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

12 SUNUfi 10 GENEL MÜDÜR'ÜN 2005 YILI DE ERLEND RMES FARKLIYIZ... ÖZELL KLE KOB 'LERE YÖNEL K PROJE KRED LER NDE UZMANLAfiMIfi OLMAMIZ, B ZE STRATEJ K AVANTAJ VE REKABET GÜCÜ SA LAMAKTADIR. HALKBANK, AKT F KAL TES N ARTIRARAK BANKACILIK SEKTÖRÜNE EGEMEN OLAN YO UN REKABET fiartlarina UYUM SÜREC N HIZLANDIRMIfiTIR. MAKROEKONOM K GÖSTERGELERDE OLUMLU GEL fimeler DEVAM ED YOR y l, büyüme, enflasyon ve faiz gibi makroekonomik göstergelerdeki olumlu geliflmelerin devam etti i; para, maliye ve gelirler politikalar n n istikrarl ve uyumlu olarak gerçekleflti i bir y l olmufltur. Enflasyonun tek haneli rakamlarda seyretmesi, Türk Liras na olan talep ve faiz oranlar ndaki gerileme, tüketim ve yat r m harcamalar n n art fl göstermesinde etkili olmufltur. Türkiye ekonomisinin içine girdi i canlanma sürecinin devam etmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hedeflenen reformlar n yap lmas, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine bafllamas gibi etkenler ülke ekonomisi ve bankac l k sektörü aç s ndan gelecek dönemlere iliflkin iyimser beklentileri kuvvetlendirmifltir. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ CAZ BES N KORUMUfiTUR. Türk bankac l k sektörüne olan ulusal ve uluslararas talep artarak devam etmifltir. Yabanc yat r mc lar do rudan ya da ortakl klar yoluyla yat r m yapm flt r. Yurt d fl ndan sa lanan krediler art fl göstermifltir. Bu geliflmeler sonucunda sektörümüz yeniden ivme kazanm flt r. HALKBANK REKABETTEK YER N ALMIfiTIR. Sistemde yaflanan bu geliflmeler paralelinde, özellefltirme çal flmalar na a rl k veren Halkbank, piyasa de eri ile rekabet imkân n art rmaya yönelik f rsatlar de erlendirmifl ve çal flmalar n bu kapsamda sürdürmüfltür. Halkbank, birleflme ve yap lanma faaliyetlerinin yo un operasyonel yüküne ra men, aktif kalitesini art rarak bankac l k sektörüne egemen olan yo un rekabet flartlar na uyum sürecini h zland rm fl; azal fl kaydeden faiz oranlar ile daralan kâr marjlar na ra men, mevcut kârl l k düzeyini korumufltur. Banka aktif kalitesini art rmak amac yla bilanço içinde önemli bir yer tutan vadeye kadar elde tutulacak menkul k ymetler portföyünün pay n azaltmay hedeflemifl; di er taraftan ise kredilerinin bilanço pay n sektör ortalamalar na yaklaflt rmaya gayret göstermifltir. Bu kapsamda y l bafl nda %65 olan vadeye kadar elde tutulacak menkul k ymetlerin bilanço içindeki pay %50 oran na gerilemifl, %17 olan kredilerin pay ise y l sonunda %23'e ulaflm flt r. Kredi plasmanlar nda sa lanan milyon YTL'lik büyük art fla karfl n, kredilendirme konusundaki seçici ve ihtiyatl yaklafl mdan ödün verilmemifltir. Tabana yayg n kredi kulland r m n destekleyen politikalar uygulanm fl, kredilendirme süreçlerinde merkezi kontrol ve denetime imkân sa layan derecelendirme sistemine geçilmifltir. Kredilendirme süreçlerinde yerinden yönetim ilkeleri benimsenirken, bölge ve flube yetkileri art r larak do ru ve zaman nda karar alabilme imkân geniflletilmifltir. Bankam z n sahip oldu u teknolojik altyap, geliflen bankac l k uygulamalar n n hayata geçirilmesi için üst düzey bir çal flma platformu sunmakta olup, de iflen müflteri ihtiyaçlar, önümüzdeki dönemlerde artmas beklenen ifllem hacimleri ve bankac l k standartlar aç s ndan avantaj sa lamaktad r. F YATLAMADA ETK NL VE MÜfiTER L fik LER NDE DER NLEfiMEY GÖZETEN YAKLAfiIM Halkbank, 2005 y l nda fiyatlama konusunda da etkin ve verimli çal flarak segmente edilmifl kredi türlerine göre rekabetçi faizler uygulam fl; mevcut müflterileri ile iliflkilerini derinlefltirmifl ve ayn zamanda yeni müflteriler edinmifltir. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

13 SUNUfi 11 Tabana yayg n bir kredi portföyünün oluflturulmas na özel gayret gösterilerek, esnaf ve sanatkârlarla olan kredi iliflkisine devam edilmifltir. Bu kesimin mevcut kredi limitleri art r larak finansman imkânlar geniflletilmifltir. Ülkemiz ekonomisinin temelini oluflturan esnaf, sanatkar ve KOB lerle buluflmay hedefleyerek organize etti imiz Üreten Türkiye Buluflmalar n n ilk bölümü Mardin ve Gaziantep te gerçeklefltirilmifltir. Önümüzdeki dönemde, KOB lerimizin yan s ra üretim, yat r m ve istihdam n art fl na katk da bulunan tüm giriflimcilerle buluflmaya devam edilecektir y l nda, bireysel krediler kapsam nda, konut ve tüketim finansman nda geliflme kaydedilmifltir. Artan tüketici ihtiyaçlar n n yurt d fl ndan sa lanan özel kredi koflullar sayesinde uygun faizlerle finanse edilmesi sa lanm flt r. Konut kredilerimizde %503 oran nda art fl yakalanm flt r. Bu dönemde birçok yeni kredi türü uygulamaya koyulmufl, farkl finansman modelleri müflterilerimizin hizmetine sunulmufltur. UZUN VADEL YURT DIfiI HT SAS FONLARINI KOB 'LER N KULLANIMINA SUNDUK. Reel kesime kaynak aktarma misyonumuz kapsam nda, KOB 'lere ve ticari iflletmelere yönelik kredi imkânlar n ve çeflitlili ini art rm fl bulunuyoruz. Bu kapsamda, yurt d fl ndan baflta Avrupa Kalk nma Konseyi, Avrupa Yat r m Bankas ve Frans z Kalk nma Ajans olmak üzere çeflitli kurulufllardan sa lad m z uzun vadeli fonlar müflterilerimizin kullan m na sunulmaya bafllanm flt r. Di er taraftan, Bankam z kaynakl finansal destek kredisi uygulamas sürdürülmüfl, bu kapsamda turizm iflletmelerinin finansal ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla Günefl Paketi adl yeni kredi türü hayata geçirilmifltir. Ayr ca, tar m kesimine yönelik olarak ziraat odas na ba l çiftçilerin ekim öncesi finansman ihtiyaçlar n n karfl lanabilmesi için hasat zaman ödemeli Tar m Destek Kredisi uygulamalar bafllat lm flt r. L K D TEYE ARTAN ORANDA ÖNEM VER YORUZ. Halkbank' n likiditesini art rmaya yönelik çal flmalar sonucunda al m sat m ve sat lmaya haz r menkul k ymet portföyü geniflletilmifl; müflteri ihtiyaçlar do rultusunda gerçeklefltirilen repo ifllemleri ile faiz avantaj yaratan kaynak kullan m d fl nda k sa vadeli borçlanma tercih edilmemifltir. Halkbank' n en önemli kayna durumunda olan mevduat n tabana yayg n biçimde geniflletilmesi ve düflük maliyetle sa lanmas konusunda gayret gösterilmifl ve bu flekilde banka kaynak maliyetlerinin azalt lmas sa lanm flt r. AKT FLER, KRED LER, MEVDUAT VE KÂR 2005 y l n n sonunda, Halkbank, baflar l bir mali y l tamamlam flt r. Halkbank' n aktif büyüklü ü 2005 y l sonunda 27 milyar YTL'ye kredileri %43 oran nda art flla 6 milyar YTL'ye mevduat %7 oran nda art flla 21 milyar YTL'ye yükselmifltir. Halkbank, 2005 y l n 532 milyon YTL net kâr ile tamamlama baflar s göstermifltir. fiube A I RASYONAL ZASYONU Halkbank, 2005 y l nda flube rasyonalizasyonu çal flmalar n yo un olarak sürdürmüfltür. Banka'n n flube politikalar n n fl nda, Pamukbank'tan devral nan flubelerin, Halkbank' n mevcut flubeleri ile ayn bölgede bulunma durumlar na göre devri, birlefltirilmesi ve/veya kapat lmas çal flmalar yap lm fl, y l sonu toplam flube say m z 553 olarak belirlenmifltir. Müflterilerimize daha ça dafl mekanlarda hizmet verebilmek için, flubelerimizin büyük bölümünün iç ve d fl görünümü yenilenmifl ve modernize edilmifltir. Ayr ca geliflme gösteren bölgelerde yeni flubeler aç lmas yönünde çal flmalar sürdürülmektedir. ORGAN ZASYON YAPIMIZDA SE Mart 2005 tarihinde yap lan Halkbank Genel Kurulu'nda özellefltirme çal flmalar na yönelik karar süreçlerinde etkinlik sa lamak amac yla, Banka'n n mevcut organizasyon yap s de ifltirilmifl ve cra Kurulu kald r larak, güçlendirilmifl genel müdür yap s na geçilmifltir. Benimsenen bu yeni yap lanma ile Halkbank' n özellefltirme öncesi atmas gereken ad mlar n h zland r lmas amaçlanm fl; risk yönetimi, iç kontrol ve teftifl kurulu d fl ndaki tüm birimler genel müdür alt nda toplanm flt r. Banka'n n organizasyon yap s etkin pazarlama çal flmalar na imkân verecek biçimde ve müflteri odakl bankac l k yap s na uygun olarak flekillendirilmifl, genel merkez ve flube yap lanmas bu kapsamda yeniden oluflturulmufltur. Halkbank, müflterilerine ayr cal kl ve özel hizmet sunabilmek için, 6 kurumsal, 29 ticari, 7 bireysel, 509 giriflimci, 2 yurt d fl flube olarak yap lanm fl ve bu flubelerde konusunda uzman personel görevlendirmifltir. REKABET GÜCÜ VE S NERJ LE HEDEFLER M ZE DO RU Müflteri portföyü, genifl flube a, alternatif da t m kanallar ve zengin ürün ve hizmet yelpazesi ile Halkbank, her alanda rekabet edebilecek güce ve sinerjiye sahiptir. Özellikle KOB 'lere yönelik proje kredilerinde uzmanlaflm fl olmam z, bize stratejik avantaj ve rekabet gücü sa lamaktad r. Bu güçlü ailenin birer ferdi olan de erli çal flanlar m za 2005 y l nda gösterdikleri özverili çal flmalar ve katk lar için teflekkür ederim. Bizi tercih ederek destek olan çok de erli müflterilerimiz ve uluslararas ifl ortaklar m zla birlikte hedeflerimize en k sa sürede ulaflaca m za bütün kalbimle inan yorum. Sayg lar mla, HÜSEY N AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

14 SUNUfi 12 D NAM K VE MÜfiTER ODAKLI... HALKBANK, SON DÖNEMDE, SAH P OLDU U UZMAN KADROSU VE MÜKEMMEL H ZMET SUNUM ALTYAPISI LE MÜfiTER S NE DAHA ÇOK ODAKLANMIfiTIR. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

15 SUNUfi YILI FAAL YETLER HALKBANK, KOB LER N YANI SIRA KURUMSAL-T CAR BANKACILIK fi KOLUNDA DA MÜfiTER LER N N ANA BANKASI OLMAYI HEDEFLEMEKTED R. KURUMSAL VE T CAR BANKACILIK MÜfiTER ODAKLI YAKLAfiIM 2005 y l nda Halkbank'ta kurumsal ve ticari bankac l k faaliyetlerinde segmentasyona gidilmifltir. Segmentasyon müflteri profiline göre belirlenmifl, Banka'n n y ll k cirosu 30 milyon YTL ve üzeri olan müflterileri kurumsal, 5-30 milyon YTL aras olan müflterileri ise ticari olarak s n fland r lm flt r. Bu do rultuda Halkbank 6 kurumsal ve 29 ticari flubesiyle 2005 y l faaliyetlerini sürdürmüfltür. Bu yeni yap lanma, müflteri odakl bir hizmet yaklafl m kapsam nda çal fl larak, uygun ürün paketlerinin uygun personel arac l yla, çapraz sat fl teknikleri kullan larak pazarlanmas n ve müflterilerin tüm ihtiyaçlar n n karfl lanmas n sa lam flt r. KOB lerin yan s ra kurumsal-ticari bankac l k ifl kolunda da müflterilerinin ana bankas olmay hedefleyen Halkbank, müflterileriyle kârl, etkin ve uzun vadeli iliflkiler kurmak amac yla proje bazl finansal çözümler üretmeyi, üstün teknolojik altyap s ve modern bankac l n gerektirdi i tüm ürün ve hizmetleriyle tam bir müflteri memnuniyeti sa lamay, ihtiyaçlar h zla belirlemeyi, de erlendirmeyi ve çözüm bulmay kendisine ilke edinmifltir. NAK T YÖNET M ALANINDA KAPSAMLI PROJELER ÜZER NDE ÇALIfiILMIfiTIR. Banka, 2005 y l nda, nakit yönetimi alan ndaki faaliyetlerine de tüm h z yla devam etmifltir. Bu kapsamda, do rudan borçland rma sistemi, otomatik çek ve senet tahsilat, toplu/ileri tarihli EFT/havale, kamu ödemeleri (vergi/ssk), fatura ödemeleri, elektronik ekstre, gibi ürünlerin mevzuat n n haz rlanmas /tamamlanmas ve yaz l mlar n gelifltirilmesi ile ilgili yo un çal flmalar gerçeklefltirmifltir. Söz konusu ürünler, Halkbank' n kamu ve özel sektör müflterileri taraf ndan aktif olarak kullan lmakta ve Banka'n n komisyon gelirlerine önemli katk da bulunmaktad r. Halkbank, nakit yönetimi ürün ve hizmetlerini çeflitlendirmeye ve yayg n flube a ile ADK'lar n kullanarak daha çok say da müflteriye ulaflmaya çal flmaktad r. KOB 'LERE SUNULAN F NANSAL H ZMETLER ARTIRILMIfiTIR. Halkbank ülkemizin geleneksel KOB bankas olup, ayn zamanda bu alan n kurucusu ve do al lideridir. Banka'n n KOB 'lerin kredilendirilmesinde edindi i ve uzun y llara dayanan deneyimleri ve hizmet sunum altyap s, özellikle uzun vadeli projelerin de erlendirilmesinde ve alternatif finansman imkânlar n n üretilmesinde önemli bir referans niteli indedir. Banka y llar içinde bu segmentteki faaliyetleriyle yerli ve yabanc çevrelerden takdir toplam fl ve ulusal bankalar n KOB ifl kolunu kurmalar nda k lavuzluk etmifltir. Halkbank, 2005 y l nda da esnaf, sanatkâr ve KOB 'lere zengin ürün ve hizmet yelpazesiyle hizmet sunmaya devam etmifltir. Ticari, sanayi ve fon kredi programlar alt nda Banka'n n KOB 'lere kulland rd kredilerin toplam tutar 3,8 milyar YTL'ye ulaflm flt r. MÜfiTER LERE ÇEfi TLEND R LM fi KAYNAKLAR SUNMAK Halkbank, müflterilerine farkl faiz ve vade alternatifleri ile yeni finansman imkânlar sunmaya devam etmifltir. Banka, 2005 y l nda Avrupa Konseyi Kalk nma Bankas (AKKB) ve Avrupa Yat r m Bankas (AYB) baflta olmak üzere, sahip oldu u güçlü, köklü ve çok tarafl uluslararas iliflkileri kapsam nda cazip koflullu uluslararas kredi kaynaklar sa lam flt r. Özel sektörde yer alan, imalat sanayi, turizm, e itim, sa l k, çevre koruma, altyap, bilgi ve iletiflim teknolojileri alan nda faaliyet gösteren, döviz kazanc olan ve döviz kredisini ödeyebilecek performansa sahip, AYB'nin belirledi i KOB tan m na uyan firmalara asgari 500 bin Euro, azami ise 25 milyon Euro tutar nda uzun vadeli kredi kulland r lm flt r. AKKB kaynakl krediler ile AYB Global IV program kapsam nda sa lanan kaynaklar, müflterilerin uzun vadeli projelerinin en iyi koflullarda finanse edilmesinde önemli rol oynam flt r. Üretici firmalar n, yeni tesis kurmak veya mevcut tesislerini geniflletmek ve yenilemek amac yla OECD ülkelerinden ithal edecekleri makine ve sanayi mallar n n uygun flekilde finansman n sa lamak amac yla yurt d fl ndaki ihracat kredi kurumlar n n (HERMES, ERG, SACE vb.) sa lad olanaklar, al c kredisi ad alt nda müflterilere sunulmufltur. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

16 SUNUfi 14 ANAL T K BAKIfi AÇISI... HALKBANK, KURUMSAL VE T CAR BANKACILIK ÇALIfiMALARINI EN MODERN YÖNET M TEKN KLER YLE PLANLAMAKTADIR. HALKBANK, MAKROEKONOM K VE SEKTÖREL GEL fimeler YAKINDAN TAK P EDEREK, KAYNAKLARIN DO RU VE ÜRETKEN SEKTÖRLERE YÖNLEND R LMES NE ÖNCEL K VERMEKTED R. D fl ticaret ifllemleri olan müflterilerin k sa, orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlar için pre-finansman, postfinansman ve iflletme kredisi gibi ürünlerin kulland r lmas na devam edilmifltir. KOSGEB ile Halkbank aras nda imzalanan protokol kapsam nda; imalat sanayinin çeflitli sektörlerinde faaliyet gösteren, aras nda çal flan olan ve üretti i mallar ihraç eden veya ihracat kay tl sat fl yapan KOB 'lere 6 ay vadeli, azami ABD dolar limitli KOB hracat Destekleme Kredisi kulland r lmaya bafllanm flt r. Banka, yap land r lm fl finansman ifllemlerinde aktif rol alm fl, bu alandaki etkinli i önemli projelerde yer al narak devam etmifltir. Ülkemizde h z kazanan özellefltirmeler kapsam nda da çal flmalar n art r larak sürdürülmesi planlanm flt r. HALKBANK MÜfiTER LER N N DANIfiMANIDIR. Halkbank, müflterilerinin finansal ihtiyaçlar n karfl laman n ötesinde pazarlama, yönetim, teknoloji, hukuk, d fl ticaret, sat fl, ifl f rsatlar, d fl pazarlar, finansman araçlar gibi farkl konularda dan flmanl k hizmetleri de sunmaktad r. Bu do rultuda oluflturulan KOB Dialog Hatt ile; KOB 'lere finansman bilgi hizmetlerinin yan s ra hukuki yard m, mali müflavirlik hizmetleri, e itim dan flmanl, iflveren bilgi hizmetleri, iflyeri asistans hizmetleri ve iflyeri onar m hizmetleri gibi her türlü ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla telefon bankac l hizmeti verilmeye bafllanm flt r. Böylece KOB 'lerin hayatlar n kolaylaflt rarak çal flt klar sektörlerde rekabet avantaj yaratacak bir platforma tafl nmalar amaçlanm flt r. Bu hat 7 gün 24 saat KOB 'lerin kullan m na aç kt r. Halkbank' n bu yöndeki sistemli çabalar müflterileri taraf ndan be eniyle karfl lanmakta ve Banka'n n ulafl lmam fl hedef müflterilere eriflmesinde önemli rol oynamaktad r. BANKACILI A ANAL T K BAKIfi AÇISI Halkbank, kredi ve ürün sunum çal flmalar n, en modern yönetim teknikleriyle planlamakta ve icra etmektedir. Günlük periyotlarla izlenen kredi ve ürün sunum faaliyetlerinde, hedef gerçeklefltirme oranlar sürekli olarak takip edilmektedir. Di er taraftan Banka'n n plasmanlar sektörel olarak izlenmekte, de erlendirilmekte ve sektörel yo unlaflmalar risk politikalar na ba l olarak belirlenmektedir. Makroekonomik ve sektörel geliflmeler yak ndan takip edilerek, kaynaklar n do ru ve üretken sektörlere yönlendirilmesine öncelik verilmektedir. KURUMSAL VE T CAR SEGMENTTE BÜYÜME HEDEF 2006 y l nda Halkbank, kurumsal ve ticari segmentte iddial bir durufl sergileyecektir. Halkbank, 2005 y l nda tamamlam fl bulundu u kapsaml entegrasyon çal flmalar n n bir sonucu olarak, 2006 y l nda, daha genifl tabanl bir kurumsal ve ticari müflteri portföyüne sahip olmay ve ifllem hacimlerini tüm ürün gruplar nda art rmay hedeflemektedir. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

17 SUNUfi YILI FAAL YETLER HALKBANK, 2005 YILINDA PERAKENDE BANKACILIK FAAL YETLER NDE PAZAR PAYINI YÜKSEK ORANDA ARTIRMIfiTIR. PERAKENDE BANKACILIK Perakende bankac l k faaliyetleri, Halkbank' n giriflimci ve bireylere yönelik bankac l k ürün ve hizmet sunum çal flmalar n kapsamakta olup, perakende bankac l k ana faaliyet kolu alt nda bireysel bankac l k, giriflimci-kob pazarlama ve kredi faaliyetleri, mevduat ve bankac l k hizmetleri ile ihtisas kredileri yer almaktad r. PAZAR PAYINDA ARTIfi Halkbank 2005 y l nda pazar pay n dikkat çekici oranlarda art rm flt r. Ürün ve hizmet çeflitlili indeki art fl, Yayg n flube a ile genifl kitlelere ulaflma imkân, Koflullara h zl uyum sa lamaya yönelik esnek fiyatlama, Kredi tahsis ve yetkilendirme sistemlerinde etkinlik, H zl ifllem süreçleri, pazar pay ndaki yükseliflin en önemli nedenleri olarak kendini göstermifltir. G R fi MC LERE ÖZEL ÜRÜNLER Halkbank y ll k cirosu 5 milyon YTL'nin alt nda olan müflterilerini giriflimci segmenti alt nda de erlendirmekte olup, 2005 y l nda bu kesime yönelik özel kredi türleri uygulamaya bafllam flt r. Bu kredilerin baz lar ; Eczanelerin finansman ihtiyac n n karfl lanmas n hedefleyen Eczac Kredisi, TOBB'da kay tl firmalara, cari faiz oranlar nda indirim yap larak, nakit kredi kulland r lmas na imkân tan yan AET Nakit Kredi Paketi, Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar n finansman ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla tasarlanan ve turizm sektörünün nakit ak fl na uygun ve esnek geri ödeme vadeli Günefl Kredisi, Oda, dernek ve birlik üyesi, flehir içi toplu tafl ma ifli yapan ticari taksi, taksi dolmufl ve minibüs sahiplerine, her türlü iflletme finansman olmak üzere; hat bedeli, araç yenileme ve bak m onar m giderlerinin karfl lanmas na yönelik olarak sunulmufl bulunan Plaka Kredisi, Karayolunda motorlu tafl tlarla yolcu ve eflya tafl mac l yapan gerçek veya tüzel kiflilerin Ulaflt rma Bakanl 'ndan tafl ma yetki belgesi alabilmeleri için do acak finansman ihtiyac n n karfl lanmas kapsam nda Tafl ma Yetki Belgesi Kredisi, Ziraat odalar na ba l çiftçilerin tohum, gübre, sulama gibi ekim öncesi finansman ihtiyaçlar n n karfl lanabilmesi için hasat zaman ödemeli Tar m Destek Kredisi olup, söz konusu ürünler müflterilerce be enilmifl ve yo un ilgi görmüfltür. Ticaret odalar ve sanayi odalar ile Bankam z aras nda oda üyelerine kredi kulland r m konusunda protokoller yap lm fl ve odalara kay tl üyelere ticari ve KOB kredileri kapsam nda uygun faizli ayl k eflit taksitli nakdi kredi ile teminat mektubu kredisi kulland r lm flt r. Halkbank ayr ca 2005 y l nda, yeni ihracatç müflteriler edinmek ve mevcut müflterilere daha fazla ürün satabilmek amac yla hracat Yar flmas düzenlemifltir. Haziran 2006 tarihinde sona erecek yar flmada en az bir ürün banka kaynakl, Eximbank ya da KOSGEB döviz kredisi olmak flart yla sat lan ürünler belirli kriterler dahilinde puanlanarak, baflar gösteren flube yöneticileri ve müflteri iliflkileri yöneticileri ödüllendirilecektir. 230 B N ESNAF VE SANATKÂRA KRED Halkbank, esnaf ve sanatkârlara 1942 y l ndan itibaren do rudan, 1951 y l ndan itibaren de esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaleti ile kredi kulland rmaktad r. Bu krediler geliflen ekonomik flartlar karfl s nda esnaf ve sanatkârlar n üretim ve istihdam yaratan faaliyetlerinin devam n ve bu faaliyetlerin uygun koflullar alt nda finanse edilmesini sa lamaktad r. Halkbank, 2005 y l sonu itibariyle say s 929'a ulaflan Esnaf Sanatkâr Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nin orta olan 1 milyonu aflk n esnaf ve sanatkârdan 230 binine kredi kulland rm flt r. Bu krediler 4 y la kadar ayl k, 3 ayl k ya da 6 ayl k taksitler ile kulland r lm fl, esnaf ve sanatkârlar n düflük maliyetli kredi kullanmas n sa lamak amac yla BSMV istisnas uygulanm flt r. ORGAN ZE SANAY BÖLGELER VE KÜÇÜK SANAY S TELER N N KURULMASINA DESTEK T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl 'n n sa lam fl oldu u kaynaklardan 68 küçük sanayi sitesi yap kooperatifi ile 120 organize sanayi bölgesine yine Halkbank arac l ile kredi kulland r lm flt r. Söz konusu krediler Sanayi Bakanl n n belirledi i vade ve faizler üzerinden altyap çal flmalar n n ve inflai faaliyetlerin finansman amac yla sunulmufltur. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

18 SUNUfi 16 ZENG N ÜRÜN-H ZMET YELPAZES... HALKBANK ZENG N ÇEfi TL L E SAH P ÜRÜN VE H ZMETLER N MÜfiTER LER NE REKABETÇ KOfiULLARDA SUNMAKTADIR. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

19 SUNUfi YILI FAAL YETLER KONUT KRED LER %503 ORANINDA ARTIfi LE HALKBANK IN B REYSEL KRED LER ALANINDAK GEL fi M N N LOKOMOT F OLMUfiTUR. KONUT KRED LER NDE ARTIfi Türk bankac l nda konut kredileri, 2005 y l n n flafl ürünü olmufltur. Piyasadaki tüm kat l mc lar, konut kredisine özel önem vermifller ve bu alanda yo un bir rekabet yaflanm flt r. Halkbank konut kredileri alan nda aktif olarak yer alm fl ve konut kredileri Banka'n n bireysel kredilerindeki art fl n n lokomotifi olmufltur. Bireysel kredi geliflimi incelendi inde 2004 y l sonuna göre konut kredilerinde %503 oran nda art fl oldu u görülmektedir. Konut al m n n finansman amac yla, 2005 y l ndan itibaren kooperatif ve belediye projesinde konutlar n infla edilmesi için Toplu Konut daresi (TOK ) kaynakl konut kredisi kulland r lmaya bafllanm fl, konut yap kooperatifleri ve iflyeri yap kooperatiflerinin inflaatlar n n tamamlanmas na yönelik Halkbank kaynakl kredi ürünleri gelifltirilmifltir. Ayr ca yeni ve çeflitli toplu konut ve toplu iflyeri projeleri için belediyeler, TOK ve Emlak GYO gibi kamu kurulufllar, özel sektör firmalar ile proje görüflmeleri gerçeklefltirilerek bu tür projelerin finansman ve Halkbank' n portföyüne kazand r lmas için pazarlama faaliyetleri yap lm flt r. Bu kapsamda Denizli Belediyesi taraf ndan yap m gerçeklefltirilecek konut projesi de erlendirilerek konut sahibi olmak isteyenlerin Banka taraf ndan kredilendirilmesi amac yla karfl l kl protokol imzalanm flt r. Y l içinde Gaziantep, Bursa, zmit ve zmir'de büyük toplu konut projeleri de erlendirilmifl olup, bu tür projelerde yer al nmas amac yla çal flmalara devam edilmektedir. Konut kredileri kapsam nda, konut yap kooperatiflerinin dönemsel ihtiyaçlar n gidermeye yönelik yeni kredi ürünleri de gelifltirilmektedir. potekli finansman (mortgage) piyasas n n oluflmas, toplu konut projelerinin artmas ve bireysel ihtiyaçlar n devam, bu alandaki finansal taleplerin de devam edece i yönündeki beklentileri güçlendirmektedir. Halkbank, gelecekte özellikle ipotekli finansman alan nda piyasa yap c s bankalar aras nda yer almay hedeflemektedir. Ç PL KARTLARA GEÇ fi Kredi kartlar alan ndaki çal flmalar, altyap ve teknoloji konusunda gerçeklefltirilen düzenlemelerle yo unlaflm flt r y l n n ikinci yar s ndan itibaren kredi kartlar nda en güncel standart olan çipli kartlara geçifl bafllat lm flt r. Halkbank, 2006 y l n n sonuna kadar tüm kredi kartlar n çip teknolojisine uygun hale getirmeyi hedeflemifltir y l nda yaflanan bir di er geliflme ise, Banka'n n tüm kredi kart operasyonlar n n, Bileflim A.fi. çat s alt nda birlefltirilmesi olmufltur. Bu yeni uygulama ile faaliyetlerin tek merkezden sürdürülmesi sa lanm fl, operasyonel süreçlerde etkinlik ve verimlili in art r lmas hedeflenmifltir. Müflterilerine dünyan n her yerinde yayg n kullan m imkân sa layan VISA ve MasterCard ürünlerini sunan Halkbank' n toplam kredi kart say s 1 milyonu aflm flt r. Di er taraftan h zl nakit çekme ve havale ile ödeme imkân veren Bank24 adl banka kartlar n n say s 3,5 milyona ulaflm flt r. Halk24 kartlar ile Halkbank ATM'lerinden ve anlaflmal banka ATM'lerinden Türkiye genelinde farkl noktadan ifllem yap labilmektedir y l nda banka ve kredi kartlar alan ndaki ürün yelpazesini gelifltirmeye devam eden Halkbank'ta flirketlere 24 saat para çekme, yat rma ve benzeri ifllemlerini ATM'lerden gerçeklefltirme imkân tan yan fiirket Bank24 banka kart, Mobil POS ve flirketler için Business Card uygulamas bafllat lm flt r. Bu ürünler, Halkbank' n piyasadaki rekabet gücüne ve müflteri memnuniyetine katk da bulunmaktad r. ADK'LARIN PAYI BÜYÜYOR. Halkbank, 273'ü flube d fl olmak üzere toplam 952 ATM'si (Bank24), internet flubesi, numaral telefon hatt ndan kesintisiz hizmet sunan Dialog telefon bankac l, TV bankac l, Web kiosklar ve GSM bankac l n (WAP ve SMS uygulamalar ) kapsayan zengin bir alternatif da t m kanal (ADK) uygulamas na sahiptir y l sonu itibariyle, Halkbank müflterilerinin ADK kullan m oran %55'e ulaflm flt r. ADK'lar içinde en yo un kullan m ATM ifllemlerinde görülmektedir. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

20 SUNUfi 18 SAYGIN KONUM HALKBANK, UZUN YILLARA DAYANAN TECRÜBES LE ULUSLARARASI P YASALARDA SAYGIN B R MARKADIR. HALKBANK, HAZ NE FAAL YETLER KAPSAMINDA, KÂRLILIK VE L K D TE DENGES N KURARKEN, BANKA'NIN MARUZ KALDI I R SKLER N ETK N YÖNET LMES NE ÖNCEL K VERM fit R. HAZ NE YÖNET M ETK NL K VE VER ML L K DEVAM ED YOR. Halkbank, izledi i etkin yönetim stratejileri kapsam nda 2005 y l nda da, hazine yönetimi faaliyetlerinden baflar l sonuçlar elde etmifltir. Türk D BS piyasa yap c s banka unvan n sürdüren Halkbank, güçlü sermaye ve finansal yap s n n da deste iyle, Türkiye ekonomisinde yaflanan olumlu geliflmelere paralel fon yönetimi politikalar uygulam flt r. Likidite, risk ve getiri dengesinin yönetilmesi, Banka'n n stratejik yönetim politikalar do rultusunda hazine yönetiminin ana hedefi olmaya devam etmifltir. Beklentiler ve yönetim politikalar çerçevesinde f rsat ve tehditler de erlendirilerek aktif ve pasif dengesi korunmufltur. Etkin fiyatlama mekanizmalar ve yat r m stratejileri Banka'n n kârl l na olumlu katk sa lam flt r. Ekonomideki olumlu beklentiler sonucunda piyasada oluflan f rsatlar de erlendirilmifl, yurt d fl ndan konut finasman na yönelik uygun maliyetle uzun vadeli kaynak temini yoluna gidilmifl, dövizli ifllem hacimlerinde ise art fl sa lanm flt r. ST KRARLI F YATLAMA STRATEJ S Halkbank' n organizasyon yap s ndaki de iflikli in olumlu etkileri hazine faaliyetlerine de yans m fl; Banka, genifl flube a, yayg n müflteri taban, pazarlama odakl hizmet yaklafl m ve piyasa kat l mc l n n da etkisiyle, 2005 y l nda da müflterilerine aktif fiyatlama yapma stratejisini devam ettirmifltir. Kaynak maliyeti yönetimine ve tabana yayg nl na özel önem veren Halkbank mevduat n 20,9 milyar YTL'ye ulaflt r rken müflteri say s nda da art fl kaydetmifltir. Halkbank, hazine faaliyetleri kapsam nda, kârl l k ve likidite dengesini kurarken, Banka'n n maruz kald risklerin etkin yönetilmesine öncelik vermifltir. Piyasa riskleri, fon yönetimi enstrümanlar n n do ru kullan m ile azalt l rken, operasyonel riskler ise otomasyon sisteminde artan etkinlikle birlikte göz ard edilebilecek seviyelere indirilmifltir. MUHAB R L fik LER ULUSLARARASI P YASALARDA EN ÇOK TANINAN TÜRK BANKALARINDAN B R Halkbank güçlü ortakl k yap s, yayg n hizmet a ve uzun y llara dayanan bankac l k tecrübesi ile sadece Türkiye'de de il uluslararas piyasalarda da sayg n bir konuma sahiptir. D fl ticaret alan nda müflterilere iyi hizmet verebilmek amac yla muhabir banka a n n gelifltirilmesine önem verilmektedir. Halkbank' n 1.000'i aflk n banka ile muhabirlik iliflkisi bulunmaktad r. Halkbank, müflterilerine akreditifli ifllemler, teminat mektuplar, ihracat finansman ve yap land r lm fl finansman ürünlerinin yan s ra birçok ülkenin ihracat kredi kurulufllar n n (ECA) sigortas kapsam nda orta-uzun vadeli yat r m mallar finansman konusunda da destek vermektedir. Banka, ABD Tar m Bakanl 'n n GSM-102 program çerçevesinde en yüksek kredi limitine sahip Türk bankalar ndan biridir. Halkbank, zengin çeflitlili e sahip d fl ticaret ürünlerini rekabetçi koflullarda müflterilerine sunma hedefi ile hareket etmektedir. Banka'n n uluslararas piyasalardaki yüksek itibar ve uzun y llara dayanan köklü iliflkilerinin bir sonucu olarak gelifltirilmifl bulunan yüksek muhabir banka kredi limitleri, Banka'ya, bu hedefine ulaflmada çok önemli bir avantaj sa lamaktad r. Banka alternatif pazarlarda yeni iliflkiler kurma ve mevcut iliflkilerini gelifltirme amac yla 2005 y l nda yo un çaba göstermifl; Türk bankalar aras ndaki ayr cal kl konumunu pekifltirme yolunda önemli ad mlar atm flt r. HALKBANK 2005 FAAL YET RAPORU

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

2006 FAAL YET RAPORU

2006 FAAL YET RAPORU 2006 FAAL YET RAPORU SUNUfi KURUMSAL PROF L 1 F NANSAL GÖSTERGELER 2 HALKBANK'IN STRATEJ LER 4 HALKBANK'IN TAR HSEL GEL fi M 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN 2006 YILI DE ERLEND RMES

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

FAAL YET RAPORU. Üreten Türkiye nin Bankas

FAAL YET RAPORU. Üreten Türkiye nin Bankas 2007 FAAL YET RAPORU Üreten Türkiye nin Bankas çindekiler Sunufl Kurumsal Profil 1 Rakamlarla Halkbank 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz 4 Stratejilerimiz, Kurumsal De erlerimiz 5 Halkbank n Tarihsel

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez

Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez Faaliyet Raporu 2006 Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez çindekiler Sunufl 1- Kurumsal Profil 2- Bafll ca Finansal Göstergeler 4- T.C. Ziraat Bankas Tarihinden Sat rbafllar 6- Yönetim Kurulu Baflkan 'n

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Mersin Serbest Bölgesi

Mersin Serbest Bölgesi Mersin Serbest Bölgesi Bölgenin Toplam Brüt Alan 786.000 m 2 Bölgenin Net Parsel Alan 524.883 m 2 Kiraya Verilen Toplam Alan 524.825 m 2 Kiraya Verilebilir Toplam Alan Yok 2007 YILI MERS N SERBEST BÖLGES

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu A S Y A K A T I L I M B A N K A S I A. fi. B A N K A S Y A F A A L Y E T R A P O R U 2 0 0 5 çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL GÖSTERGELER 4 KISACA BANK ASYA 5 TAR HÇE 6 ANA SÖZLEfiMEDE

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi

TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi KURUMSAL PROF L BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER GENEL MÜDÜR ÜN DE ERLEND RMES KISACA OYAK TÜRK YE EKONOM S : 2004 YILI DE ERLEND RMES VE 2005 YILINA BAKIfi 2004 YILINDA OYAK BANK: STRATEJ LER VE GEL fimeler

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L ING BANK IN DE ERLER DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı