RÖLÂT V TE TEOR S N N 100. YILDÖNÜMÜNDE ALBERT E NSTE N I 1 ANMAK ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RÖLÂT V TE TEOR S N N 100. YILDÖNÜMÜNDE ALBERT E NSTE N I 1 ANMAK (1879-1955)"

Transkript

1 04. Rölâtivite Teorisini#989F57 25/1/12 14:36 Page 28 RÖLÂT V TE TEOR S N N 100. YILDÖNÜMÜNDE ALBERT E NSTE N I 1 ANMAK ( ) Prof. Dr. Ahmet Yüksel ÖZEMRE* SUMMARY LIFE OF ALBERT EINSTEIN ON THE OCCASION OF THE 100 th ANNIVERSARY OF THE THEORY OF RELATIVITY In this article the life and scientific work of Albert Einstein are reviewed on the occasion of the 100 th anniversary of the Theory of Relativity fiöhretten Önceki Y llar Amerikan Time dergisinin 1999 y l nda yapt anket sonucu XX. Yüzy l n Adam olarak ilân etmifl oldu u Albert Einstein 14 Mart 1879 târihinde Almanya'da Ulm flehrinde Hermann ve Pauline Einstein' n ilk çocu u olarak do mufltur 2. Babas kardefli ile birlikte küçük bir elektrik fabrikas sâhibiydi. Üç yafl na kadar konuflma zorlu u çekmifl olan çocu a alt yafl ndan itibâren yedi y l boyunca keman dersleri ald r lm flt r. Keman, Einstein' n vefât na kadar yan ndan ay rmad ve en meflhur oldu u zamanlarda bile gerek dost gerekse ilim adamlar aras ndaki toplant larda, teklif vâk ' oldu unda, hiç nazlanmadan tevâzu ve flevkle çalaca bir enstrüman olacakt r y l nda Münih'de lâik bir okula kaydettirilen Einstein, daha sonralar ebeveyninin dinî uygulamalarla pek alâkalar olmad n söylemiflse de, Musevîlik hakk ndaki ilk temel dinî bilgileri gene de evde annesinden ö renmifltir. Einstein' n ilme karfl ilgisi 5 yafl ndayken eline geçen bir pusula ile bafllam flt r. Ama onun merâk n as l tahrîk eden, evlerinin müdâvimi olan kendisinden 12 yafl büyük T b Fakültesi ö rencisi Max Talmud'un tavsiyesiyle 1889 y l ndan itibâren okudu u vülgarize ilim kitaplar ile bu arada Buchner'in Kraft und Stoff (Kuvvet ve Madde) ve Kant' n Kritik der reinen Vernunft (Saf Akl n Elefltirisi) kitaplar olmufl; Max Talmud ile bu konulardaki fikir teatileri ve tart flmalar 1894 y l na kadar sürmüfltür. Bu dönem onda fiziksel âlemi tan maya ve s rlar n elde etmeye yönelik büyük bir merak ve flevkin geliflti i bir dönem olmufltur. Bunun ilk sonucu onun 1895'de Belçika'daki day s Caesar Koch'a gönderdi i Magnetik Bir Alanda Esîr'in Durumunun ncelenmesi Hakk nda bafll kl bir denemesidir. Einstein sviçre'de Aarau Kantonu Lisesi'nin bitirme imtihânlar nda Târih, Cebir, 1 Bkz. Ahmet Yüksel Özemre, XX. Yüzy lda Fizi e Yön Verenler, Bo aziçi Yay nlar, stanbul 2005, s *.Ü. Fen Fakültesi, Teorik Fizik Kürsüsü, emekli ö retim üyesi. (D Ö. 25 Haziran 2008). [ Not: Yazar n dil ve imlâs aynen muhafaza edilmifltir.] 2 Einstein ailesinin ikinci ve k z çocu u olan Maja 1881 y l nda do mufl ve 1951 y l nda Princeton'da vefât etmifltir. 28

2 04. Rölâtivite Teorisini#989F57 25/1/12 14:36 Page 29 Geometri, Tasar Geometri ve Fizik derslerinden 6 üzerinden 6; Almanca, talyanca, Kimya, Tabîat Bilgisi derslerinden 5; Co rafya, Resim ve Teknik Resim derslerinden de 4 alarak 1896 y l nda Zürih'deki Eidgenösische Technische Hochscule'ye 3 (ETH) imtihâns z girmeyi baflarm flt r. Bu yüksek okulda kendisine liselerde hocal k yapmas na imkân veren bir dala kaydolmufltu. ETH'da, daha sonralar Genel Rölâtivite Teorisi'ni kurarken Tansör Analizi konusunda kendisine yard mc olacak olan Marcel Grossmann 4 ( ), Michele Angelo Besso 5 ( ) ve kezâ 1903 y l nda evlenip 1919 y l nda boflanaca, 2 erkek ve bir de k z çocu unun annesi olacak olan s rp as ll matematikçi Mileva Maric 6 ( ) ile de dostluk kurmufltur. Einstein ETH'dan 1900 y l nda mezun olurken Fonksiyonlar Teorisi'nden 6 üzerinden 5,5; Teorik Fizik'den, Uygulamal Fizik'den ve Astronomi'den 5 ve diploma çal flmas ndan da 4,5 alm fl; buna ra men ETH'ya asistan olmak için yapm fl oldu u baflvuru reddedilmifltir y l nda sviçre vatandafll na geçen Einstein düztabanl ve ayaklar ndaki varisleri dolay s yla askerlik görevinden muaf tutulmufltur. Bir y l çeflitli lâboratuvarlarda ve liselerde ifl aray p k sa süreli ifllerle idâre ettikten sonra 1902 y l nda, 1909 y l na kadar çeflitli kademelerinde çal flaca, Berne'deki Bröve Dairesi'nde sürekli bir ifl bulmaya muvaffak olmufltur. "Annus Mirabilis" Einstein' n hayat nda 1905 y l annus mirabilis (hârika y l) diye an lan önemli bir dönüm noktas d r. Bu y l Einstein, Annalen der Physik'de 7, her biri Fizik'de ç r açan dört makâle yay nlam flt r. Bunlardan Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen (Dura an ak flkanlar 3 Eidgenösische Technische Hochschule: Zürih'de 1855 y l nda kurulmufl, üniversite düzeyinde çok kaliteli bir e itim veren ve yüksek bir i'tibâra sâhip olan Federal Teknik Yüksek Okul 4 Marcel Grossmann daha sonra 1907 EDH'ya Tasar Geometri Profesörü olarak atanacakt r. 5 Michele Angelo Besso: Einstein' n yak n arkadafl, italyan kökenli isviçreli mühendis. Einstein Rölâtivite Teorileri'nin ana fikirlerini Besso ile birlikte yapt tart flmalarda ve hesaplarda gelifltirmifltir. Hattâ Genel Rölâtivite Teorisi çerçevesinde Merkür gezegeninin perihel hareketinin ilk (sahih olmayan) hesaplar n Besso yapm flt r. Einstein, Özel Rölâtivite Teorisi hakk nda 26 Eylûl 1905'de Annalen der Physik'de yay nlanm fl olan mak?lesinin sonunda Besso'ya da teflekkür etmektedir. Einstein ile Besso aras nda aras nda vâk ' olmufl olan mektuplaflma, bu mektuplar n Almanca as llar ile Frans zca tercümelerini hâvî hac ml bir kitap hâlinde, 1973 y l nda Paris'de Herman Kitabevi taraf ndan yay nlanm flt r 6 Einstein kendisinden 4 yafl büyük olan Mileva'ya ö rencili inde âfl k olmufl ve ondan evlilik öncesi Lieserl isimli bir de k z olmufltur. Babas Mileva ile evlenmesine fliddetle muhâlefet etti i için onunla ancak, babas n n 1902'deki vefât ndan sonra 1903 y l nda evlenebilmifltir. Lieserl'in küçük yaflta vefât etmifl oldu u rivâyet edilmektedir. Çiftin di er iki çocu undan Hans Albert ( ), daha sonra, Berkeley'deki Kalifornia Üniversitesi'nde su mühendisli i dal nda Profesör olmufltur. Di- eri Eduard ( ) ise bir psikiyatrik hasta olup Mileva'n n vefât na kadar onun ihtimâm alt nda kalm fl ve daha sonra sviçre'de Burglöltzli Psikiyatrik Hastahânesi'nde vefât etmifltir. Mileva Mari?'in Einstein' n yay nlar na do rudan do ruya katk s da münâkafla konusudur. Einstein' n 1905 târihli Brown Hareketi hakk ndaki mak?lesinin konusunu Milevâ'n n, 1898 y l nda Heidelberg Üniversitesi'nde dinlemifl oldu u bir dersin muhtevâs n bir mektupla Einstein'a aktararak, ilhâm etmifl oldu u rivâyet edildi i gibi Özel Rölâtivite Teorisi'nin temel fikrinin de ondan ç km fl ya da bu teorinin matematik hesaplar n onun yapm fl oldu una dair bâz iddialar da vard r. fiuras bir gerçektir ki Einstein bu dönemde Mileva'ya yazm fl oldu u mektuplarda Özel Rölâtivite Teorisi'nden söz ederken hep "bizim" teorimiz, "bizim" çal flmam z demektedir. Abram Fyodorowich Joffe ( ) ise Einstein' n 26 Eylûl 1905'de yay nlanan Özel Rölâtivite Teorisi hakk ndaki mak?lesinin 30 Haziran 1905 târihli orijinal manüskrisinin "Einstein-Mari?" diye imzâlanm fl oldu unu gördü ünü iddia etmifltir. Bununla beraber Mileva ömrü boyunca bu konuda bir fley aç klam fl de ildir. Aralar nda 1914'de aktedilmifl olan boflanma anlaflmas nda Einstein' n Mileva'ya kazanabilece i müstakbel Nobel Ödülü'nün paras n b rakaca na söz vermifl olmas da mânidârd r. Çiftin 1919 y l nda resmen boflanmalar ndan sonra ve Einstein' n Foton Teorisi dolay s yla 1921 y l nda Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmas n müteâkib vaad edilmifl olan bu para Mileva'ya verilmifltir. 7 Önce Journal der Physik ad alt nda 1790 y l nda kurulan ve 1795'de ismi Neue Journal der Physik'e, sonra 1797 y l nda Annalen der Physik'e daha sonra da Annalen der Physik und Chemie'ye ve daha sonra gene Annalen der Physik'e dönüflen bu ilmî dergi günümüze kadar 500 cildden fazla yay nlanm fl bulunmaktad r. 29

3 04. Rölâtivite Teorisini#989F57 25/1/12 14:36 Page 30 içinde süspansiyon hâlindeki küçük tâneciklerin, s n n moleküler kinetik teorisinin gerektirdi i hareketleri hakk nda) bafll kl makâlesinde 8 Brown Hareketi'nin teorik bir aç klamas n takdîm etmifltir. Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Ge-sichtspunkt (Ifl n üretimi ve dönüflümüne iliflkin höristik bir görüfl aç s ) bafll alt nda yay nlam fl oldu u makâlede 9 Einstein, Planck' n kuvantum fikrini Fotoelektrik Olay 'na uygulam fl; fl n, E = hv Planck ba nt s n gerçekleyen Ifl k Kuvantumu ad n verdi i (sonralar Foton denilecek olan) fl k tâneciklerinden olufltu unu kabûl ederek bunlar n elektronlar ile çarp flmalar n incelemifl ve kinetik enerjileri, metale ba l elektronlar n ba enerjilerinden üstün oldu u takdirde bu tâneciklerin, Klâsik Mekanik kanûnlar na göre, elektronlar metalden koparacaklar n göz önünde tutarak bu olay n o zamana kadar yap lamam fl olan aç klamas n vermifltir. Ayn y l rus fizikçisi Abram Fyodorowich Joffe bu teorinin deney ve gözlemlere uygun oldu unu göstermifltir. Bu makâle daha sonra Foton Teorisi ad alt nda tan nacak olan makâlesidir. Elektromagnetik radyasyonlar n tâneciksel yap s hakk nda iknâ edici deneysel kan t ise fotonlar n elektronlarla esnek çarp flmas n tesbit etmifl olan Arthur Holly Compton ( ) taraf ndan 1922 y l nda elde edilmifltir. Zur Elektrodynamik bewegter Körper (Hareket hâlindeki cisimlerin elektrodinami i) Einstein' n Özel Rölâtivite Teorisi hakk ndaki ilk makâlesidir 10. Bu teorinin ortaya ç kmas n tahrîk eden sebepler hakk nda biraz bilgi vermek gereklidir y l nda James Clark Maxwell ( ) elektrik ve magnetik alanlar zarif bir matematik formalizm içinde birlefltirerek târihteki ilk Birleflik Alan Teorisi'ni kurmufltu. Böylece elde edilmifl olan elektro-magnetik alan özel fiziksel flartlar alt nda kendisini magnetik ya da elektrik alan olarak izhâr ediyordu. Teori, bu elektromagnetik alan n uzaya fl k h z na eflit bir h zla "dalgasal" bir flekilde yay ld n haber vermifl ve bu durum Herz'in ( ) deneyleriyle de tahkîk edilmiflti. O zamana kadar dalgasal bir hareketin vuku bulmas n n ancak bu titreflimlere yatakl k edecek maddî bir ortam n varl ile mümkün oldu u ilmen sâbitti. Maxwell de elektromagnetik titreflimlerin uzayda yay lmas na dayanak olacak olan ve ad na Esîr (Ether) denilen bir ortam n var olmas gerekti ine hükmetmiflti. Bu farazî ortam n tüm Evren'i, maddenin içindeki atom-alt boflluklar da dâhil olmak üzere, kaplay p doldurdu una inan lmaktayd. flte bu durumda, 1878 y l nda Michelson'un ( ) akl na Dünyâ'n n, mutlak uzay oluflturmakta oldu una inan lan Esîr'e nazaran mutlak h z n ölçmek fikri geldi. Bu ölçüm sonucunun, en az ndan, Dünyâ'n n Günefl'in etrâf ndaki dolanma h z na eflit olmas bekleniyordu. Michelson'un gelifltirmifl oldu u nterferometre ile yap lan bu ölçümler, 1878 y l ndan 1920 y l na kadar kaç defa ve kaç kifli taraf ndan tekrarlan rsa tekrarlans nlar, Dünyâ'n n Esîr'e nazaran h z n hep s f r olarak vermifllerdir. Bu sonuca göre Dünyâ, bu ölçümlere ve Günefl'in etrâf nda ortalama 29 km/saat gibi bir h zla yol almas na ra men, Esîr içinde sükûnette bulunmaktayd (?!). Bu çeliflkili durum Fizik'te büyük bir krize yol açt ve bu kriz Einstein' n Özel Rölâtivite Teorisi'ni kurdu u 1905 y l na kadar sürdü. Einstein, meseleye daha serinkanl ve objektif bir biçimde bak ld nda, Michelson deneyinin ve ölçümlerinin asl nda iki önemli ilkeye iflâret etmekte olduklar na dikkati 8 Annalen der Physik und Chemie, IV. Folge, Band 17 (1905), Seiten: Annalen der Physik und Chemie, IV. Folge, Band 17 (1905), Seiten: Annalen der Physik und Chemie, IV. Folge, Band 17 (1905), Seiten:

4 04. Rölâtivite Teorisini#989F57 25/1/12 14:36 Page 31 çekti: 1) Esîr diye bir ortam yoktur; ve bunun sonucu olarak da 2) yap lan bu ölçümler, fl n kayna n n zâtî hareketinden ba ms z olarak, uzayda her yönde sâbit h zla (izotrop) yay ld n n kan t d r. Bundan sonra Einstein, Eylemsizlik (Atâlet) Sistemleri denilen yâni biribirlerine nazaran sâbit bir v h z yla düzgün, do rusal öteleme hareketi yapan referans sistemleri'nde Fizik Kanûnlar 'n n flekillerini korumalar n n, yâni söz konusu referans sistemlerinde invaryant (de iflmeden) kalmalar n n flart n araflt rd. Özel Rölâtivite lkesi (ya da eski deyimiyle Mahdût zâfiyet Umdesi) Fizik Kanûnlar n n eylemsizlik sistemlerindeki bu eflde erlilik durumu özetlemektedir: Biribirlerine nazaran düzgün do rusal hareket icrâ eden referans sistemlerinde fizik kanûnlar (elektromagnetizma ve mekanik kanûnlar ) invaryantt r. Asl nda bu bir programd r. Bu program gerçeklefltirebilmek için Einstein önce fl k h z n n her referans sisteminde sâbit kalmas flart alt nda Maxwell'in elektromagnetik alan denklemlerinin flekillerinin invaryant kalmas için fiziksel büyüklüklerin nas l de iflmeleri gerekti ini araflt rd. Bu, onu Lorentz Dönüflüm Denklemleri'ne götürdü. Bu denklemler v h z n n c fl k h z na nazaran ihmâl edilecek küçüklükte olmas hâlinde Klâsik Mekani in Galile Dönüflüm Denklemleri'ne indirgeniyorlard. Lorentz Dönüflüm Denklemleri'nin Mekanik Kanûnlar 'na uygulanmas ise bir cismin kütlesinin kendisine ba l referans sisteminde de il fakat ölçümün yap ld referans sisteminde h z ile artaca n, saatin ölçtü ü bir "zaman aral "n n ise bu saatin kendisine ba l referans sisteminde de il fakat ölçümün yap ld referans sisteminde gene h z ile büyüyece ini; buna karfl l k bir uzunlu un kendisine ba l referans sisteminde de il fakat ölçümün yap ld referans sisteminde k salaca n gösterdi. Bu olaylarda v h z c fl k h z na nisbetle ne kadar büyükse gözlenen etkinin de daha büyük olaca n göstermiflti. Lorentz Dönüflümleri çerçevesinde Fizik Kanûnlar 'n n invaryant kalmas bütün eylemsizlik sistemlerindeki gözlemcilerin belirli olaylar bir referans sisteminden di erine de iflmeyen kanûnlar arac l yla yorumlamalar na yol açmaktad r ki bu da farkl gözlemciler aras nda Fiziksel Objektiflik kavram n n korunmufl olmas demektir. Bu görüfl aç s ndan objektiflik fiziksel olaylar n ya da gözlemlerim de iflmezli i de il fakat fizik kanûnlar n n de iflmezli i ile eflanlaml olmaktad r. Bir tren istasyonunda afla- düflmekte olan bir cismin yörüngesinin istasyondaki bir gözlemciye göre bir "do ru" olmas na mukabil o s rada sâbit bir h zla istasyonun önünden geçmekte olan bir trende bulunan baflka bir gözlemciye göre bu cismin yörüngesi bir "parabol" olacakt r. Düflen cismin bir diferansiyel denklem arac l yla ifâde edilen hareket kanûnu her iki gözlemci için de ayn oldu u sürece yörüngeler aras ndaki bu zâhirî farklar bu anlamdaki objektiflik kavram bak m ndan önemli de ildir. Einstein' n Rölâtivite Teorisi'nin ithâl etti i bu tarz bir objektiflik kavram Tabîat hakk ndaki bütün birbiçimlik iddialar n duygusal idrâk alan ndan ç karmakta Tabîat' n bir biçimli ini fizik kânûnlar n n formel invaryant ifâdeleri çerçevesinde tesis ve ifâde etmektedir. Einstein' n ayn y l ayn dergide yay nlam fl oldu u Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? (Bir cismin eylemsizli i onun enerji muhtevâs na ba l m d r?) bafll kl inceleme m kütleli her cisme bir E=mc2 sükûnet enerjisinin tekabül etti ini göstermifltir Özel Rölâtivite Teorisi'nin sonuçlar say s z deneylerle tahkîk edilmifl bulunmaktad r. Yüklü tâneciklerin magnetik alanlarda h zland r lmalar yla kütlelerinin v h z na ba l olarak artmas bilhassa 1939 y l nda Ives' n çok dakîk deneyleriyle tahkîk edilmifltir. Atmosferin yüksek tabakalar nda oluflan mezonlar n parçalamna yar -ömürlerinin tetkikiyle de teorinin zaman aral klar n n h z ile artaca na dair sonucu sübût etmifltir. Di er taraftan bütün Atom Fizi i E=mc2 formülünün üzerine kurulmufl olup bunun denel sonuçlar n n tahkîki dolayl olarak bu formülü de tahkîk etmektedirler. 31

5 04. Rölâtivite Teorisini#989F57 25/1/12 14:36 Page 32 Akademik Ortama Girifl Einstein 1907 Haziran 'nda Berne Üniversitesi'ne Privat-Dozent (Eylemsiz Doçent) olmak üzere baflvurmuflsa da, baflvurusu Habilitationsschrift (bir çeflit Doçentlik Tezi) ihtivâ etmedi i için, reddedilmifltir. fiubat 1908'deki baflvurusuna bir Habilitationsschrift eklemifl oldu undan bu baflvurusu kabûl edilmifl, ve sonunda Privat-Dozent olmufltur y l nda Bern'deki Bröve Bürosundan ayr lan EinsteinZürih Üniversitesine y lda 4500 FS ücretle Yard mc Profesör olarak atanm flt r. Bu arada Cenevre Üniversitesi kendisine Doctor Honoris Causa (fieref Doktoru) pâyesi vermifltir y l nda mparator François Joseph'in imzâlad bir kararnâmeyle Prag'daki Karl-Ferdinand Üniversitesi'ne Ordinaryüs Profesör olarak atanan Einstein, ald bir dâvet üzerine, bir y l sonra ETH'ya profesör olmufltur y l ilkbahar nda Zürih'de Einstein' ziyâret eden Planck ve Nersnt Einstein'a Berlin Üniversitesi'ne ders vermek yükümlülü ü olmaks z n bir profesör kadrosu, Prusya limler Akademisi'nde bir araflt - r c kadrosu ve (müstakbel) Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nde de bir direktör kadrosu teklif etmifller. Ayn y l içinde Prusya limler Akademisi'ne seçilen Einstein kendisine yap lm fl olan teklifleri kabûl ederek Berlin'e yerleflmifltir y l nda Alman Fizik Derne i'nin Planck'dan boflalm fl olan baflkanl na getirilen Einstein 1917 y l ilkbahar nda midesindeki ülserden epeyi zd rab çekip bir de sar l k olduktan sonra ayn y l n sonbahar nda Kaiser Wilhelm Enstitüsü direktörlü üne getirilmifltir y l na kadar süren bu rahats zl klar esnâs nda ona kuzini Elsa 13 ( ) bakm flt r. Einstein ile Elsa 1919 y l nda evlenecekler ve bu evlilik Elsa'n n vefât na kadar huzur ve muhabbetle devâm edecektir. Yo un lmî Faaliyet Y llar : y l nda Einstein Plancksche Theorie der Strahlung und die Theorie der spezifi-schen Wärme (Planck' n fl ma teorisi ve özgül s lar teorisi) bafll kl makâlesiyle 14 kat cismin özgül s s n n s cakl a ba l olarak de iflmesi meselesine yeni palazlanmaya bafllayan Kuvantum Teorisi'ni uygulayarak bunun deneyle uyuflan teorik aç klamas - n elde etmeyi baflard. Bunun ve fotoelektrik olay n n gene "kuvantum" fikriyle aç klanabilmesi Kuvantum Teorisi'nin fizikçilerin nezdinde bu hâliyle îtimad edilebilir ve geçerli bir teori oldu u kanaatini tesis etti. Einstein' n kat cisimlerin özgül s lar hakk nda yay nlam fl oldu u bu makâle, ayn zamanda, bütün Fizik literatüründe Kat Hâlin Kuvantik Teorisi hakk nda yaz lm fl olan ilk makâledir. Ayn y l Eintein meflhûr "Gedankenexperiment"lerinden (zihnî deneylerinden) birini analiz ederek "Hayat m n en hayrl fikri" diye tan mlad Eflde erlik lkesi'ni keflfetmifltir. Eflde erlik lkesi eylemsizlik alanlar ile gravitasyon alanlar n n aras nda bir eflde erlik oldu unu ifâde etmektedir. Bu ilkeye dayanarak Einstein: 1) büyük kütleli gök cisimlerinden yay lan fl n do al olarak bir Doppler kaymas na u ranas ve kezâ 2) bu kabil bir gök cisminin gravitasyon alan n kat eden bir fl n düz bir do ru üzerinde de il de do rudan saparak bir e ri üzerinde yoluna devam etmesi gerekti ini göstermifltir y l nda kritik opalesans hakk nda yay nlad bir incelemesi onun klâsik ista- 12 Einstein hayat boyunca pekçok üniversiteden madalyalar ve Doctor Honoris Causa pâyesi alm flt r. Liste tam olmamakla birlikte: Zürih, Rostock, Madrid, Brüksel, Buenos Aires, flehirleri ve Sorbonne, Londra, Oxford, Cambridge, Glaskow Leeds, Manchester, Harvard, Princeton, New York Eyâlet ve Jeshi-va üniversiteleri say labilir. 13 Elsa'n n babas Rudolf Einstein ile Albert Einstein' n babas Hermann Einstein kardefl çocuklar yd lar. Di er taraftan Elsa'n n annesi Fanny Einstein-Koch da Albert Einstein' n annesi Pauline Einstein-Koch'un k zkardefliydi. Bu bak mdan Elsa hem baba ve hem de anne taraf ndan Albert Einstein' n kuziniydi. Evliliklerinin akabinde Einstein, Elsa'n n ilk evlili inden olma lse ve Margot isimli k zlar n nüfûsuna geçirmifltir. 14 Annalen der Physik und Chemie (1907). 32

6 04. Rölâtivite Teorisini#989F57 25/1/12 14:36 Page 33 tistiksel fizik hakk ndaki son büyük eseri olmufltur y l Einstein' n bir tam Günefl tutulmas nda fl n söz konusu sapmas n n deneysel olarak tesbit edilebilece ini idrâk etti i bir y ld r. Klâsik Kuvantum Teorisi'nden hareket ederek yapm fl oldu u hesaplara göre, Günefli te et olarak geçerek bir y ld zdan bize eriflen fl n Günefl'in gravitasyon alan taraf ndan 0,83 yay sâniyesi 15 kadar bir sapmaya u ramas gerekmektedir. Hermann Minkowski ( ) Özel Rölâtivite'yi 4-boyutlu bir Öklitimsi geometri arac l yla yeni bafltan formüle eden, onu geometrilefltiren, onu geometrik bir flive (jargon) ile zenginlefltiren zâtt r. Minkowski tam anlam yla Öklitsel olmayan bu geometride bilinen 3 boyuttan baflka, t ile zaman de iflkenini göstererek ile gösterilen bir sanal zaman boyutu ithâl etmek sûretiyle zarif bir uzay-zaman formalizmi ihdâs etmifl ama Teorik Fizik'te böylece fizikî sezginin bir mikdar perdelenmesine ve matematiksel formalizmin ise ön plâna ç kmas na sebeb olmufl, yol açm flt r. Einstein ise Özel Rölâtivite e er genellefltirilecekse bunun mutlaka Minkowski'nin açm fl oldu u yoldan mümkün olaca n k sa zamanda idrâk etmifl ve gerek, art k ETH'da Matematik Profesörü olan, Marcel Grossmann gerekse Michele Angelo Besso ile birlikte çal fl p müzâkere ederek bu amaca eriflme e çal flm flt r. Marcel Grossmann Einstein' Tansör Analizi'ne ve, buradan hareketle de, Riemann Geometrisi'ne âflinâ k lm fl olan kimsedir. Özel Rölâtivite lkesi, biribirine nazaran düzgün do rusal hareket hâlinde bulunan referans sistemlerinde fizik kanûnlar n n invaryant olmalar n taleb ediyordu. Einstein 1912 y l nda itibâren bu ilkeyi, biribirine nazaran ivmeli hareket eden referans sistemlerinde de fizik kanûnlar n n invaryant olmalar n sa layacak flekilde genellefltirmenin yollar n aramaya bafllam flt. Bu iddial program ancak dört y l sonra kemâle ermifl olacakt. Einstein, tesis etmeyi plânlad Genel Rölâtivite Teorisi hakk ndaki tasar s n n ilk tasla n Entwurf einer Verallegemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravitation (Genellefltirilmifl bir rölâtivite teorisi ile bir gravitasyon teorisinin tasla ) bafll kl makâlesiyle y l nda aç klad. Bu makâlede gravitasyon, ilk defa, metrik tansör arac l yla aç klanmaktayd. Teori, Einstein' n 1916 târihli Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie (Genel rölâtivite teorisinin temelleri) bafll kl makâlesiyle 17 nihaî fleklini ald. Bu makâle Genel Rölâtivite Teorisi'ni sistematik bir biçimde takdîm eden ilk aç klamayd. Ayn y l n Aral k ay nda ise Einstein daha sonra birçok dile çevrilecek olan en meflhûr eserini: Über spezielle und allgemeine Relativitätstheorie (Özel ve Genel Rölâtivite Teorisi Hakk nda) bafll kl kitab n da tamamlad. Bu teoride kullan lan ve bütün fizik olaylar n n içinde vuku bulduklar kabûl edilen 4- boyutlu Riemann uzay na özge geometri dilinin ortaya koydu u en önemli özellik bu uzay n e rili inin cisimler taraf ndan belirlenmekte oldu u yorumudur. Daha avâmî (popüler) bir deyimle bu teoriye göre cisimler bulunduklar yerin civâr nda uzay n yap s n de ifltirmekte ve uzaya bir e rilik vermektedirler y l nda teorinin yay nlanmas ndan birkaç ay sonra Karl Schwarzscild 18 ( ) Genel Rölâtivite Teorisinin alan denklemlerinin sâbit ve büyük kütleli bir gök cis- 15 Bir yay sâniyesi ("): Bir derecelik (0) bir aç n n 1/60' d r [ 10 = 60"]. 16 Zeitschrift für Mathematik und Physik (1913). 17 Annalen der Physik und Chemie (1916). 18 Karl Schwarzschild Einstein alan denklemlerinin bu çözümünü buldu unda Alman ordusunun Rus cephesinde topçu yüzbafl s idi. Bu çözümü bulmas ndan birkaç ay sonra nâdir görülen bir metabolik hastal ktan ya da bir deri kanserinden dolay vefât etmifl oldu u rivâyet edilmektedir. 33

7 04. Rölâtivite Teorisini#989F57 25/1/12 14:36 Page 34 mi ile bunun etraf nda dolanan bir gezegen için bir çözümünü buldu. 19 Genel Rölâtivite Teorisinin ilk ad mdaki en büyük baflar s, Merkür gezegeninin elips fleklindeki yörüngesi üzerinde Günefl'e en yak n noktas demek olan perihel noktas 'n n 100 y lda 43,2" kadarl k bir rotasyon hareketi yapmas n n söz konusu bu Schwarzschild Çözümü'ne göre teorik aç klamas n sa lam fl olmas yd. Bu fark daha önceki gözlemler sonucu tesbit edilmifl fakat Newton'un ( ) Gravitasyon Teorisi çerçevesi içinde tatmin edici bir aç klamaya kavuflturulamam flt. Merkür'ün yörüngesi üzerinde bozucu bir etki yapan Günefl ile Merkür aras nda bulundu u kabûl edilen farazî bir gezegen varsay m da gerçekçi ç kmam fl; öyle bir gezegen aslâ gözlenememiflti. Oysa gözlemler sonucu tesbit edilmifl bu 43,2" lik de er Schwarzschild Çözümü'nün Günefl ve Merkür ikilisine uygulanmas yla hesaplanan teorik de er ile ayn yd. Bundan üç y l sonra 29 May s 1919 târihinde vuku bulan bir tam Günefl tutulmas Einstein' n Genel Rölâtivite Teorisi'nin bir y ld z n Günefli yalayarak gelen fl n n Günefl'in gravitasyon alan taraf ndan sapt r lmas n n ölçülmesine imkân tan d. Biri Afrika'da Gine'nin bat s nda Atlas Okyanusu'ndaki Principe Adas 'nda Arthur Stanley Eddington'un ( ) di eri ise Kuzey Brezilya'da Andrew Claude de la Cherois Crommelin'in ( ) baflkanl ndaki iki ekip önce gök küresi üzerinde Güneflin tam tutulmas n n vuku bulaca bölgedeki y ld zlar n resmini çekmifller; daha sonra da tam Günefl tutulmas esnâs nda ayn bölgenin resmini çekip her ikisindeki ayn y ld zlar n görüntülerini karfl laflt rm fllar. Bu karfl laflt rmada her iki fotograf plâ nda y ld zlar n yerlerinin de iflmifl oldu unu müflâhede etmifller. Foto raf plâklar üzerinden yap - lan ölçümler bir y ld z n Günefli yalayarak gelen fl n n Genel Rölâtivite Teorisinin öngörmüfl oldu u 1,75" kadar sapm fl oldu unu tesbit etmifllerdir. Bu isâbet bütün ilim âlemini fevkalâde etkilemifl ve bu yüzden Einstein' n flöhreti de bir anda Dünyâ'y kaplam flt r. 6 Kas m 1919 târihinde Royal Society ile Royal Astronomical Society 29 May s'da vuku bulmufl olan tam Günefl tutulmas n n, Genel Rölâtivite Teorisi'nin bir gök cisminin yan ndan geçen fl n bunun gravitasyon alan taraf ndan bir sapmaya u rat laca- na dâir öngörüsünü nitel ve nicel aç lardan tahkîk etmifl oldu unu resmen aç klam fllard r. Genel Rölâtivite Teorisi, teorik olarak, gök cisimlerinin spektrumlar nda gravitasyon kökenli bir k z la kayma öngörmektedir. Hesaplar Günefl'den yay lan 5000 Å kadar 20 bir dalgaboyuna sâhip bir fl na ancak 0,01 Å kadarl k bir gravitasyon kökenli k z la kayman n mevcûd oldu unu göstermektedir ki bunu harc âlem spektroskopik yöntemler arac l yla ortaya ç karmak mümkün de ildir. Ancak 1963 de Mössbauer Olay 'na dayanan çok hassas bir teknik uygulamak sûretiyle Pound ve Rebka gravitasyon kökenli k z la kayma olay n Arz' n gravitasyon alan kadar zay f bir gravitasyon alan nda dahî göstermeyi ve teorinin bu hâl için öngördü ü teorik de eri % 1 lik bir izâfî hatâ ile tahkîk etmeyi baflarm fllard r y l nda matematikçi ve teorik fizikçi Hermann Weyl ( ) âyâr simetrisi'nden (gauge simmetry) yararlanarak gravitasyon alan ile elektromagnetik alan birlefltiren, matematik aç s ndan zarif bir birleflik alan teorisi ileri sürmüfl ve bafllang çta bu teori Einstein taraf ndan Genel Rölâtivite Teorisi'nin bir baflka tahkîki olarak görülmüfl 19 Schwarzschild bu çözümü Einstein'a göndermifl; o da bunu Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften'da yay nlatm flt r 20 1 Å (angström) = 10-8 cm. 21 R.V. Pound and G.A. Rebka, Phys. Rev. Letters, Vol. 4, p. 337, (1960) 34

8 04. Rölâtivite Teorisini#989F57 25/1/12 14:36 Page 35 ise de k sa bir süre sonra bunun yaln zca matematiksel bir yan oldu u fizik aç s ndan baflar l olmad anlafl lm flt r. Hermann Weyl hayat n n sonuna do ru biraz da ironik bir tarzda: "Benim gayretim hep Gerçek ile Güzel'i birlefltirmek yönünde oldu. Ama birini öbürüne tercih etmek durumunda kald mda ben genellikle hep Güzel'i seçtim" demifltir. Bununla beraber Weyl'in bu teflebbüsü Einstein' tahrîk etmifl ve 1922 y l nda kendisinin Birleflmifl Alan Teorisi konusunda ilk makâlesi yay nlanm flt r. Einstein' n bu teflebbüsü de, bundan sonrakiler de ve en nihâyet 1949 y l nda yay nlad son teflebbüsü de bu konuda maalesef baflar l olamam fllard r. Einstein'a fotoelektrik olay ayd nlatan çal flmas ndan dolay 1921 y l nda Nobel Fizik Ödülü verildi. Ödül töreni esnâs nda kendisi Japonya'da bulundu undan ödülünü Berlin'e döndü ünde sveç'in Almanya elçisinden ald. Einstein' n son büyük eseri ise 1924 y l nda bugün Bose-Einstein statisti i diye bilinen ve termik dengedeki enerji hâlleri üzerinden biri birlerinden farkedilmeyen özdefl tâneciklerin istatistiksel da l m n n tesbitidir. Einstein bu târihten vefât na kadar geçen süre zarf nda art k Teorik Fizik konusunda baflar l, kal c baflka bir eser vermifl de ildir. Filozof Einstein lmi temellerinden itibâren anlamak isteyen bir karaktere sâhib olan Einstein art k Teorik Fizik'de eski baflar lar yla k yaslanabilecek yeni bir fleyler yapamayaca n idrâk edince ilmin epistemolojik s n rlar n derinli ine kavramak, ve özellikle de Kuvantum Teorisi'nin Niels Bohr'un etrâf nda toplanan Kopenhag Ekolü'nün ihdâs etti i efsâneleri izâle etmek konular nda büyük çaba sarf etmifltir. Hayat n n bu döneminde Einstein: bir taraftan derin analizler yapan, Fizik'teki irrasyonel ak mlara karfl ç kan bir epistemolog di er taraftan da haks z olaylara, dayatmac politikalara karfl sesini cesâretle yükselten ve bunlar n çilesini çeken bilge bir düflünür ve aksiyon adam niteli inde karfl m za ç kmaktad r. Kuvantum Mekani i'nin mâhiyeti hakk nda Einstein ile Bohr aras nda zuhur eden görüfl ayr l n n sebeb oldu u münâkafla 1927 y l ndan 1950'lere kadar sürmüfl ve taraflar biribirlerini iknâ edememifllerdir. Bohr, Heisenberg, Born, Pauli ve Jordan' n kuvantik olaylar n ihtimâliyetini tâyin eden Schrödinger Dalga Denklemi'ni ve bunun çözümlerini yorumlama biçimlerini Einstein hep tenkid etmifltir. Einstein, "Kopenhag Ekolü Yorumu" denen bu yorumun: 1) bir fizik sisteminin eksiksiz bir tasviri olabilece ini asla kabûl etmemifl, ve 2) olaylar n kendilerine izâfe edilen bir sebeb olmaks z n vuku bulduklar na da asla inanmam flt r. Einstein, Podolski ve Rosen ile birlikte Kopenhag Ekolü'nün yorumunun yol açt çeliflkilere iflâret eden bir makâle 22 yay nlam fl; bunu Bohm'un ( ) bu makaleyi te'yid eden makâleleri izlemifltir. Kopenhag Ekolü'nün epistemolojisini reddeden, Kuvantum Mekani i'ni determinist bir biçimde yorumlamak isteyen fizikçilerin toplulu- una Paris Ekolü denilmektedir. Din alan nda da Einstein kendisini herhangi bir dinin üyesi addetmemifl, fakat buna ra men ömrü boyunca Baruch Spinoza'n n ( ) miztisizminden etkilenmifl mistik bir zât olarak kalm flt r. Bu konuda kendisi hakk ndaki flu tesbiti ilgi çekicidir: "Benim dinim, kendisini, k r lgan ve âciz zihinlerimizin alg layabildi i küçük ayr nt larda izhâr eden sonsuz s n rs z Yüce Rûh karfl ndaki mütevâzî bir hayranl kdan ibârettir". 22 A. Einstein, B. Podolsky et N. Rosen, «Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered complete?», Physical Review, volume 47, mai 1935,

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : fiubat 2007 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy K Kabarit Fark Kâ t paralar n fersudeleflmesi, y pranm fl ve buruflmufl bir hale gelmesi sonucunda meydana gelen eksikliktir. Paralar n etraf ndaki çerçevenin içerisine giren noksanl k, ancak para emisyonuna

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI 140-157-CUM-3-A 27/7/06 0:11 Page 1 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC 3 DÜNYA SAVAfiI

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER PROF. DR. MEHMET fiah N PROF. DR. TOSUN TERZ O LU PROF. DR. ÖKTEM VARDAR İÇİNDEKİLER SAYFALAR 4-9 G R fi Neden Yeni Bir Yüksekö retim Vizyonu?

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

Yavuz Nutku (1943-2010)

Yavuz Nutku (1943-2010) Aram zdan Ayr lanlar Yavuz Nutku (1943-2010) 7 Aral k 2010 günü saat 16,10 da bilim dünyam z en ilginç kifliliklerinden biri olan Yavuz Nutku yu kaybetti. Hepimizin bafl sa olsun. Yavuz Nutku 3 fiubat

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇALIfiKAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M

DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M Sayı: 198 Ekim 2007 Masrafı: 2 sviçre de 21 Ekimde Yap lacak Seçimlerde DEMOKRAT K HAKLARIMIZ Ç N B RL KTE MÜCADELEY YÜKSELTEL M sviçre nin son y llarda Göçmenlere karfl izledi i politika ve bu politikalar

Detaylı

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z ÇEVREC N N REHBER Haklar m z - Fonlar m z Editör: Prof. Dr. Nükhet Turgut Yazarlar Nükhet Turgut - Güneflin Aydemir Bu kitap Küresel Denge Derne i taraf ndan Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP)

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Türk Milletine Aç k Mektup 15. lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m

Türk Milletine Aç k Mektup 15. lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m Türk Milletine Aç k Mektup 15 1. Bölüm TÜRK M LLET NE AÇIK MEKTUP lk Söz Ailem Hayat m Sorumluluk Anlay fl m 16 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir LK SÖZ Aziz ve Yüce Türk Milleti; Uzunca bir süre, bu tür

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) E EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) Eczac bafl Holding A.fi. 1970'te sermayesine ve yönetimine kat ld kurulmufl ya da kurulacak sermaye flirketlerinin yat r m, finansman,

Detaylı

birinci bask : istanbul, may s 2005

birinci bask : istanbul, may s 2005 Farabi 1 insan yay nlar : 439 k lavuz kitaplar dizisi : 15 birinci bask : istanbul, may s 2005 isbn 975-574-426-6 farabi flahin filiz içdüzen mürettibhane kapak düzeni harun tan bask -cilt kurtifl matbaas

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

SUNUfi. 1 Engels, R. Fischer'e 5 Nisan 1893'te yazd mektubunda flöyle diyor:

SUNUfi. 1 Engels, R. Fischer'e 5 Nisan 1893'te yazd mektubunda flöyle diyor: SUNUfi B L MSEL sosyalizmin temel tafl olan ekonomi politi in elefltirisi, Karl Marx' n bütün ömrü boyunca üzerinde kafa yordu u bafll ca sorunlardan biri oldu ve onun araflt rmalar n n bafll ca konusunu

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Cahillik her kusurun anas d r. Geri

Cahillik her kusurun anas d r. Geri Eylül 2004 E T ME BAKIfi 1 Örnek ve Lider Ö retmen htiyac SUNUŞ Ahmet Gündo du GENEL BAfiKANI Cahillik her kusurun anas d r. Geri kalm fll m z n, fakirli imizin, hoflgörüsüzlü ümüzün, sivil toplum olamay

Detaylı