GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Keçiören de h rs zl a karfl GUVENLI HAYAT 30 MAYIS 2013 PERfiEMBE H rs zl k olaylar n önlemek ve vatandafllar bilinçlendirmek isteyen Keçiören Belediyesi, Güvenli Hayat Projesi ni uygulamaya koydu. HABER 18 DE Baflkentte esrar çetesi çökertildi HABER 16 DA Büyükflehir den uygulamal bahç vanl k e itimi HABER 18 DE HABER 16 DA ÇANKAYA DA GENÇ S NEMACILAR ÖDÜLLEND R LD HABER 17 DE AMER KALI Ö RENC LER KEÇ ÖREN DE A IRLANACAK HABER 15 DE ORTAOKULDA B L fi M DERS ZORUNLU OLACAK HABER 19 DA

2 2 SineMagazin Paul McCartney den, Rus Punk-rock grubu Pussy Riot a destek MOSKOVA - Rusya da hapiste bulunan Rus punkrock grubu Pussy Riot n üyelerine bir destek de efsanevi Beatles grubunun ünlü üyesi Paul McCartney den geldi. McCartney, davaya bakan Rus yarg ca yazd mektuplarla grubun hapis cezas na çarpt r lm fl iki üyesine flartl tahliye hakk tan nmas n istedi. McCartney in, gruba destek verenlerce oluflturulan internet sitesinde yay mlanan 20 May s tarihli iki mektupta, Bu iste i size, benim gibi tüm insanlara flefkat ve merhametle davran lmas gerekti ine inanan çok say daki Rus tan d mla arkadafll k ruhu içinde iletiyorum ifadesi yer ald. Grup üyeleri Maria Alyohina ve Nadezhda Tolokonnikova, Rusya n n baflkenti Moskova daki Hram Hrista Spasitelya da (Kurtar c sa Katedrali), Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin aleyhine düzenledikleri protesto gösterisi nedeniyle ikifler y l hapis cezas na çarpt r lm flt. Grup üyelerinden Tolokonnikova n n yapt flartl tahliye baflvurusu, McCartney in mektup yazd Mordovia kenti yarg c taraf ndan geçen ay reddedilmiflti. Perm kentinde flartl tahliye baflvurusunda bulunan Alyohina ise talebinin görüflülece i duruflmaya kat lmas na izin verilmemesini protesto etmek amac yla dün açl k grevi bafllatm flt. (AA) nna, Bodrum da konser verdi MU LA - Inna ismiyle tan nan Romanyal flark c Elena Alexandra Apostoleanu, Bodrum da konser verdi. Özel bir firma taraf ndan düzenlenen organizasyonla Bodrum a gelen flark c Inna, kald otelden ç karken gazetecilerin sorular n yan tlad. stanbul da çekti i klibinden bahseden Inna, Türk insan n çok sevdi im için bir klibimi stanbul da çektim. Bodrum a tatil için gelip bir süre kalabilirim. Çok de iflik bir yer dedi. Inna, Bodrum da düzenlenen 19 May s kutlamalar n izledi ini ve çok etkilendi ini dile getirerek, kutlamalarda Türk bayra ile foto raf çektirerek sosyal paylafl m sitesinde yay nlad n, k sa sürede 30 bin kiflinin resmi be endi ini söyledi. (AA) 30 May s 2013 Angelina Joli nin teyzesi de meme kanserinden ölmüfl Escondido - Oscar ödüllü ünlü oyuncu Angelina Jolie nin teyzesi Debbie Martin in meme kanseri nedeniyle yaflam n yitirdi i bildirildi. Ron Martin, 61 yafl ndaki eflinin, San Diego kenti yak nlar ndaki Escondido da tedavi gördü ü hastanede hayata veda etti ini söyledi. Jolie nin 2007 y l nda yumurtal k kanserinden ölen annesi Marcheline Bertrand n küçük kardefli olan Debbie Martin e 2004 y l nda meme kanseri teflhisi konulmufltu. Jolie de doktorlar n n yüzde 87 oran nda meme kanseri, yüzde 50 oran nda ise yumurtal k kanseri riski tafl d n söylemesi üzerine flubat ay nda her iki memesini ald rm flt. Jolie, 14 May s ta New York Times gazetesinde yay mlanan T bbi Tercihim adl makalesinde annesinin 10 y l kanserle mücadele ettikten sonra 56 yafl nda öldü ünü hat rlatm fl ve çocuklar n annesiz b rakmak istemedi ini vurgulam flt. Ünlü oyuncu, ailesinde gö üs ya da yumurtal k kanseri olan tüm kad nlara uzmanlardan bilgi almalar ve kendilerine sunulan t bbi seçenekleri dikkatle de erlendirmeleri ça r s nda bulunmufltu. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Kral Yolu, H zl ve Öfkeli, Umut Üzümleri, Ko ufl Akademisi, Muhteflem Gatsby, Kimlik H rs z, Son Ayin Bölüm 2, Iron Man 3, El- Cin Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) H zl ve Öfkeli, Muhteflem Gatsby, Ko ufl Akademisi, Ç lg n Do umgünü, Kimlik H rs z, Kod Ad Olympus, Max Maceralar : Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man 3, Eski Dostlar, Lanetli Kan, Crood'lar Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) H zl ve Öfkeli, Güllerin Köpü ü, Muhteflem Gatsby, Son Ayin Bölüm 2, Kod Ad : Olympus, Ç lg n Do umgünü, Son Ayin Bölüm 2, Kimlik H rs z, Kod Ad : Olympus, Max Maceralar : Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man 3 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) H zl ve Öfkeli, Umut Üzümleri, Güzelli in On Par' Etmez, Kod Ad : Olympus, Akl m Oynataca m, Iron Man 3 Ankara Bilkent Prestige (Bilkent) (312) H zl ve Öfkeli, Zoraki Radikal, Muhteflem Gatsby, Ben ve Sen, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Hayat Avc s Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) H zl ve Öfkeli, Ko ufl Akademisi, Umut Üzümleri, Son Ayin Bölüm 2, Bir Hikayem Var, Iron Man 3, Oblivion, Selam, Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Kral Yolu, Vazgeçemem Senden, H zl ve Öfkeli, Ç lg n Do umgünü, Ko ufl Akademisi, Muhteflem Gatsby, Max Maceralar : Dinoterra, Iron Man 3, El-Cin, Selam Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) H zl ve Öfkeli, Zoraki Radikal, Güzelli in On Par Etmez, Herkes Ölecek, Ko ufl Akademisi, Son Ayin Bölüm 2, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) H zl ve Öfkeli, Ko ufl Akademisi, Umut Üzümleri, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, El-Cin, Selam

3 30 May s 2013 Gürcistan a giderken valizinizi iki kez kontrol edin Türkiye nin Batum Baflkonsoloslu u, Gürcistan a gidecek Türk vatandafllar n, internet sitesi ve sosyal paylafl m siteleri arac l yla yanlar nda silah ve mermi bulundurmamalar, böyle bir olay yaflanmas durumunda para ya da hapis cezas yla karfl laflabilecekleri konusunda uyar yor. TRABZON - Türkiye nin Batum Baflkonsolosu Engin Ar kan, AA muhabirine yapt aç klamada, vatandafllar n Türkiye de sahip olduklar ruhsatl ateflli silahlarla yurt d fl na ç kabileceklerini düflündüklerini ancak böyle bir durumun hiçbir ülke için söz konusu olmad n söyledi. Gürcistan n da ayn flekilde böyle bir durumu kabul etmedi ini belirten Ar kan, Ülkemizde vatandafllar m z n ruhsat olsa dahi silahla ya da mermiyle Gürcistan a gelmemesi gerekir. Bu Gürcistan yasalar na göre suç say l yor ve s n r kap s nda silahla ya da mermiyle yakaland klar takdirde vatandafllar m z hakk nda hukuki ifllem yap l yor ve Gürcistan kanununa göre de hapis cezas öngörülüyor. Hapis cezas, para cezas na çevrilebiliyor ama bunlar a r para cezalar. Dolay s yla biz vatandafllar m z n burada sorun yaflamamalar, huzurlu seyahat etmeleri H CR RUM msak : kindi : Yaflam 20 Recep 17 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : için kesinlikle yanlar nda ateflli silah veya mermi bulundurmamalar n istiyoruz. Bu durumu zaman zaman facebook ve twetterdan da hat rlat yoruz dedi. Ar kan, bu tür uyar lar özellikle seyahatlerin yo unlaflt dönemlerde daha s k yapmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, Yan nda silah tafl yan kifli, Gürcü taraf nda emanete b rak r m, dönerken al r m gibi düflünebiliyor ancak böyle bir uygulama yok. Gürcü polisi silah gördü ü anda hukuki ifllemi yap yor. Ondan sonra pek de tatl olmayan bir durumla karfl karfl ya kal yor vatandafllar m z. Vatandafllar m z bu kurala dikkat ederlerse iyi olur diye konufltu. Ar kan, silahla yurtd fl na ç kma durumunun genellikle kiflilerin kurallar bilmemesinden kaynakland na dikkati çekerek, flunlar kaydetti: Zaman zaman da bilinçsizlikten, kiflinin silah ya da mermileri araç n torpido gözünde, valizinde unutmalar ndan ileri gelen fleyler. Baz vatandafllar m z ise nas lsa ruhsat m var, her yere gidebilirim gibi bir düflünceye sahip olabiliyor. Belli dönemlerde buraya gelen vatandafllar m z n say s na göre bu tür durumlar artabiliyor. Hiç kimse böyle bir sorun yaflamas n diye sürekli vatandafllar m z uyar yoruz. Vatandafllar m z da bunlar dikkate al rlarsa iyi olur. Vatandafllar m z sadece silah konusunda de il, trafik cezalar, cezalar n ödenmesi ve gümrükle ilgili baflka hususlar gibi konularda da uyar lar m z dikkate al rlarsa sorunsuz seyehat yaflamalar daha yüksek olas l k. fiehir içi h z limiti bile Türkiye den daha farkl Gürcistan a kimlikle geçifl uygulamas bafllamadan önce Türk vatandafllar n n Gürcistan daki yasalar benimseme konusunda yaflad klar s k nt lar n daha fazla oldu unu anlatan Ar kan, flöyle devam etti: Mümkün oldu unca bu anlamdaki sorunlar aflmaya çal fl yoruz. Vatandafllar m z, kimlik kart yla geçifl yapt klar için baflka bir ülkeye geçifl yap ld n bazen çok hissetmeyebiliyorlar fakat art k Türkiye Cumhuriyeti topraklar ndan ç k p baflka bir ülkenin, Gürcistan n hakimiyetine girildi ini, art k oran n kanunlar n n, trafik kurallar n n geçerli oldu unu bilmeleri ve buna göre hareket etmeleri gerekiyor. En basit örne i vermek gerekirse, flehir içindeki trafik h z limiti bile Türkiye den daha farkl, buna uyum sa lanmas gerekiyor. Biz bu konularda baflkonsoloslu umuzun internet sayfas ndan ve sosyal paylafl m sitelerinden sürekli vatandafllar m z bilgilendirmeye çal fl yoruz. Hedefimiz Gürcistan a gelen vatandafl m z n mümkün oldu unca sorun yaflamadan, keyifli bir seyahat gerçeklefltirip Türkiye ye dönmesidir. (AA) DTCF davas nda tutuklu san k kalmad ANKARA - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesinden (DTCF) 14 ö rencinin, terör örgütü PKK/KCK n n DTCF deki gençlik yap lanmas içerisinde yer ald klar ve bu kapsamda çeflitli suçlara kar flt klar iddias yla yarg land davada, tutuklu 6 san n tahliyesine karar verildi. Ankara 13. A r Ceza Mahkemesindeki duruflmaya, tutuklu san klar Kadir Toraman, Maflallah Demir, Kerem Çiçek, Abdulkerim Cin, Necmettin flik, Mehmet fiimflek ve tutuksuz san klar ile avukatlar kat ld. Sincan F Tipi Ceza ve nfaz Kurumunda kald s rada intihar eden san k Harun Toygar n avukat Mürsel Sar, müvekkilinin psikolojik tedavi gördü üne yönelik belgeyi ve Avrupa nsan Haklar Mahkemesi (A HM) sözleflmesini mahkemeye sunarak, müvekkilinin ölümü nedeniyle duruflmay ayakta izlemek istedi ini söyledi. Müflteki Hasan Koç, beyan nda, ç kan olaylar nedeniyle e itim, ö retim hakk n n engellendi ini, bu nedenle san klardan flikayetçi oldu unu ifade ederek, müdahil olarak kat lma talebinde bulundu. Koç un kat lma talebine, san k avukatlar karfl ç kt. Avukat Nuray Özdo an, Koç un olaylar n içinde yer ald n ve kesici alet tafl d n ileri sürerek, olay an nda çekilen baz foto raflar mahkemeye verdi.mahkeme Baflkan Tayyar Köksal n, foto raftakinin kendisi olup olmad n sordu u Hasan Koç, Foto raflardaki ben de ilim dedi. Avukat Fahriye Belgün Baba da olay günü okulun tatil edilmedi ini, Koç un derslere gitmek yerine olaylara kat ld n savunarak, kat lma talebinin reddedilmesini istedi. Cumhuriyet Savc s Sad k Bay nd r da Hasan Koç un müdahilli ine karar verilmesini talep etti. Bu s rada söz alan avukat Mürsel Sar, Mahkemenizin cennet kokan havas n b rakmak için müsaade istiyorum. Müvekkilimin adli t ptaki raporunu alaca m. Yaflasayd, muhtemelen bu duruflmada tahliye edilecekti ve sonra da beraat edecekti. Müvekkilim öldü ü halde tutukluluk ve itiraz incelemesinde ismi geçmifltir. Ben, kendi yerime A HM sözleflmesini b rakarak duruflmadan çekliyorum diye tepki gösterdi. (AA)

4 4 3. Airshow Side turizm beldesini hava oyunlar nda dünyaya tafl d ANTALYA - Bu y l üçüncüsü yap lan Airshow Side, turizmin yan s ra hava gösterilerinde de ismini duyurdu. Airshow Side'ye bu sene hava oyunlar gösterilerinde 2 defa dünya flampiyonlu u bulunan Rus pilot Svetlana Kapanina, Jurgis Kaiyrs,Romanian Yakers ve dünyaca ünlü Türk pilot Ali smet Öztürk'ün kat lmas turizm beldesi Side'yi 7 y l önceki 'günefl tutulmas 'ndan sonra ikinci defa dünya gündemine tafl d. Antalya'n n Manavgat ilçesine ba l Side Belediye Baflkan Abdulkadir Uçar, yapt aç klamada, 2 gün içinde Airshow Side'yi yerli ve yabanc turist 300 bin kiflinin izledi ini söyledi. Bu sene üçüncüsünü yapt klar Airshow Side'nin gerçekleflmesinde her hava oyunlar gösterisiyle Türkiye'nin ismini dünyaya duyuran Ali smet Öztürk'ün eme inin büyük oldu unu belirten Uçar, dünya flampiyonlar Svetlana Kapanina,Jurgis Kaiyrs'in yan s ra, Airbandit, REVA, Romanian Yakers, William Wallece, Türk Hava Kurumu(THK) ve Ali smet Öztürk Side'de a rlamaktan onur ve gurur duyduklar n söyledi. Uçar, "3. Airshow Side'ye kat lan tüm pilotlar Side'ye hayran kald. Rusya, Belçika, Fransa, Romanya, Amerika Birleflik Devletleri(ABD) kat lan pilot ve paraflütçülerin memnuniyeti bizleri çok sevindirdi. Airshow'la Side'mizi dünya gündemine tafl d k. Airshow Side'yi izlemesi sonras bir çocu un bile Türk havac l na ilgi duymas bizim için baflar d r. Hava oyunlar n izleyen herkesten tebrik ald k. Ülkemize ve beldemize tatile gelen turistlere kendi ülkelerinde 100 Euro karfl l na izledikleri hava oyunlar akrobasi gösterilerini Side Plaj 'nda ücretsiz izleme ayr cal n yaflatt k. " diye konufltu. BURSA - Bursa'n n Mustafakemalpafla lçe Belediyesi, tarihi ve kültürel miras yaflatma projeleri kapsam nda Tafl Mektep in tekrar aya a kalkmas için restorasyon çal flmalar n bafllatt. Mustafakemalpafla n n en eski yap lar ndan biri olan Sabribey Mahallesi ndeki Tafl Mektep, bu y l 132. kurulufl y l dönümünü kutlayacak olan Mustafakemalpafla Belediyesi nin yapaca ilk restore çal flmas olma özelli ini tafl yor. Mustafakemalpafla daki ecdat yadigâr tarihi ve kültürel miras gelece e tafl mak için yola ç kt klar n söyleyen Belediye Baflkan Sadi Kurtulan, tarihi yap n n Osmanl dan günümüze gelen en de erli miraslardan biri oldu unu dile getirdi. TAfi MEKTEP, GÜZEL B R DOKU OLACAK 4 Nisan da ihalesi yap larak, 10 May s ta imzalanan sözleflmenin ard ndan 'Tafl Mektep te bafllayan restorasyon çal flmalar n inceleyen Baflkan Kurtulan; Tafl Mektep, Mustafakemalpafla n n önemli bir simgesi. Yüzy llar boyunca baflta e itim olmak üzere birçok faaliyet için kullan lan tarihi yap y gün fl na ç kararak, ifllevsel hale getirip, halk n hizmetine Turizm sunaca z. Restorasyon, Mustafakemalpafla Belediyesi nin 132 y ll k tarihi boyunca yapaca ilk yenilme çal flmas olacak. Bunun için en ince ayr nt s düflünülerek haz rlan lan proje, 'Tafl Mektep in asl na uygun yap lacak. Restorasyon kapsam nda çürümüfl durumda olan tüm ahflap imalatlar projede ve raporlarda belirtildi i üzere özgün hale gelecek. Tarihi binan n baz elemanlar sonradan 30 May s 2013 Tarihi 'Tafl Mektep' restore edilecek eklendi inden dolay mimari ve belge de eri olmad için kald r lacak. Bununla birlikte çat, d fl ve iç cephe üzerinde titiz bir çal flma yürütülerek, bina çevre düzenlemeleriyle birlikte yenilenecek. 200 gün içerinde tamamlanacak proje ile birlikte Tafl Mektep, ihtiflaml görüntüsü ile Mustafakemalpafla siluetindeki yerini alacak, sosyal ve kültürel etkinliklerin merkezi haline gelecek dedi. (CHA) 3 y l içinde 36 bin 600 Rus Anadolu'da inanç turuna ç kt ANTALYA - Üç y l içinde 36 bin 600 Rus turist Anadolu'da inanç turuna ç kt. Rus turistler, inanç turizmi kapsam nda 11 ilde 36 tarihi cami ile Anadolu Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanl döneminde kalma vak f eserlerini ziyaret ediyor. Ruslar, stanbul'- dan bafllad klar inanç turunu Antalya'da tamaml yor. stanbul, Bursa, Aksaray, Sivas, Mu la, Ni de, Konya, Hatay, A r, Burdur ve Antalya illerini gezen Ruslar; stanbul Sultan Ahmet Cami'nde bafllad klar inanç turunu 16 gün sonra Antalya'n n Elmal ilçesine ba l Osmanl dönemi mimarisinne sahip Ömer Pafla Cami'nde tamaml yor. Rus Molbaly Turizm Seyahat Acentesi Sahibi ve nanç Turizmi Uzman Andrey Baranov, 3 y l içinde Anadolu turu kapsam nda 36 bin 600 Rus'u inanç turuna ç kard klar n söyledi. (CHA)

5 29 May s 2013 Çarflamba BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Avrupa da bir ülke. 2. zmir ilinin bir ilçesi. Damarlarda dolaflan hayati s v. 3. Mehter tak m nda yer alan, iki de nekle vurularak çal nan bir tür davul. Lityumun simgesi. 4. Afrika da bir rmak. Uysal, sevimli. 5. Kötü, çirkin. Bir anda oluveren, apans z. 6. Yüzük yap m nda kullan lan bir tür parlak ve de erli tafl. Argoda yok, kalmad anlam nda sözcük. 7. Bal koymaya yarayan küçük tekne. 8. Gümüfl bal. Köpek. 9. Gösterme s fat. Etraf suyla çevrili kara parças. Bir say. 10. Çizgilerin, yüzeylerin ve kat cisimlerin birbirlerine rastlad klar veya kesifltikleri yer. 11. Telefon sözü. Cüretkâr. 12. Ele avuca s maz kimse. Bir tür ince ve de erli kumafl türü. 13. Oyuncunun yapt. Uzakl k anlat r. 14. Aya sekili at. 15. Yapraklar salata olarak yenen baharl bir bitki. Yapraklar n düz ve parlak olan bölümü. 16. Bay nd rl k. Yemek yeme araçlar ndan biri. 17. Et suyuna k zart lm fl veya bayat ekmek konularak yap lan yemek. Elaz ilinin bir ilçesi. 18. Eski dilde yüz güzelli i. 19. Unutmamak için parma a ba lanan ip. nce dantel. 20. Eski bir devlet. Küçük ve de ersiz bitki. Yukar dan afla ya: 1. Osmanl padiflahlar n n adalar n n sonuna getirilen san. Çiftçilikte topra iflleyerek ürüne ortak olan kimse. Bir gezegen, Endonezya n n plaka iflareti. 2. mkân. Sülüngillerden, soyu azalm fl bir kufl. Dokunum, duyarga. 3. Kolayl kla paraya çevrilebilme özelli i fazla olan varl klar. lgili. Tantal n simgesi. 4. Gevezelik. S hhi tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine ba lanmas n sa layan ba lant parças. Efli olmayan, yegâne, tek. 5. K rsak bölgelerde sözü geçen, varl kl kimselere verilen san. Antalya ilinin bir ilçesi. Asya da bir ülke. Temel motif, ana konu. 6. Erzurum ilinin bir ilçesi. Ulusal Havac l k ve Uzay Dairesinin k saltmas. Aylardan biri. Kuzu sesi. 7. Eurepiyumun simgesi. Kekli in boynundaki siyah halka. Yükselme, yücelme. Konya ilinde bir baraj. 8. Bir renk. Emile Zola n n ünlü bir roman. Paylama, azarlama. spermeçet balinas. 9. Közlenmifl patl can, sar msakl yo urt ve k yma ile yap lan bir yemek. Engel. Sene. 10. Bir fleyi baflkalar ndan önce yapabilme eylemi, öncecilik. Ya sürülmeden yap lan en eski geleneksel Türk gürefli. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi 30 May s 2013 Not art fl otomotivcileri HEYECANLANDIRDI Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu "yat r m yap labilir" seviyeye çekmesinin ard ndan gözler sanayinin lokomotifi kabul edilen otomotiv sektörüne çevrildi. STANBUL - AA muhabirinin sorular n yan tlayan Otomotiv Sanayii Derne i (OSD) Genel Sekreteri Ercan Tezel, not art fl sonras ekonominin tümünde yaflanan pozitif geliflmelerden otomotiv sektörünün de yararlanaca n, sektöre yabanc sermaye giriflinin sadece not art fl na de il farkl birçok unsura ba l oldu unu söyledi. Tezel, "Yabanc sermaye girifli sadece not art r m na ba l de il birçok faktöre ba l. Not art fl n n sa layaca fayda, ekonominin geliflmesine sa layaca fayda, otomotiv sanayisinin de olumlu geliflmesine fayda sa layacak" diye konufltu. Otomotiv Distribütörleri Derne i (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce de bir ülkenin uluslararas standartlara göre en az iki kredi derecelendirme kuruluflundan yat - r m yap labilir seviyeyle notlanmas gerekti ini an msatarak, " lkini daha önce Fitch vermiflti, flimdi Moody's de not art r m na gitti, flimdi Standard&Poor's (S&P) kald. O da san r m bir süre sonra notumuzu yat r m yap labilir seviyeye ç karacak" dedi. Not art fllar n n ekonomilerde güven ortam n göstermesinin yan nda dalgalanmalar n daha az seviyede olaca n gösterdi ini anlatan Erce, "Otomotiv sektörü yat - r mlar n daha uzun bir sürede gerçekleflti i bir sektör. O yüzden not art r m n n sektöre etkisini orta vadede görece imize inan yorum'' de- erlendirmesinde bulundu. Not art fl n n, faizlerdeki yukar yönlü bask y azaltt na iflaret eden Erce, "Düflük faiz ortam daha uzun süreli olacakt r. Tüketici faizleri azald için otomotiv sektörü de olumlu etkilenecektir" ifadesini kulland. Türkiye otomotiv pazar n n Avrupa ekonomisiyle girift bir iliflkisi oldu unu belirten Erce, "fiu anda Avrupa'da kapasite kullan m oranlar çok düflük seviyede. Avrupa'daki olas bir toparlanma yeni kapasiteleri gerektirecektir. O zaman yat r mlar h zlanacakt r. H zland noktada da Türkiye gerek yan sanayisiyle gerek Avrupa'ya yak nl - yla destek verecektir" diye konufltu. Not art fl bizleri umutland r yor OYAK Renault Genel Müdürü Tar k Tunal o lu da Türk otomotiv sanayisinin 2023 hedefleri kapsam nda 4 milyon adet araç üretimi, 3 milyon adet ihracat, 75 milyar dolar ihracat geliri hedefledi ini an msatarak, "Halihaz rda sektörümüzde faaliyet gösteren üreticiler ve mevcut kapasiteleri dikkate al nd nda cumhuriyetimizin 100. y - l nda bu hedefe ulaflmam z mümkün gözükmüyor. Hedefe ulaflmak içintürkiye'ye yeni markalar n, yat r mlar n gelmesi flart" de erlendirmesini yapt. Son 10 y lda sektörün üretim ve ihracat n istikrarl bir flekilde art - rarak önemli baflar lara imza att - n belirten Tunal o lu, "Uzun y llard r ülkemizde faaliyet gösteren markalar yat r mlar n zaten sürdürüyorlar ve sürdürecekler. Yeni teflvik kanunu da bizim gibi mevcut üreticilere ve yeni yat r mc lara, markalara yol gösterecek, kurulu kapasitenin h zla art p katlanmas - na yol açacak diye düflündü ümüz bir ortamda, uluslararas kredi derecelendirme kurulufllar n n, kimi zaman geç de olsa, ülkemizin hak etti i notlar vermeleri, yeni yat - r mlar n gelmesini ivmelendirecektir" dedi. Sektörün 2023 hedeflerine ulaflmas için gereken yeni yat r mlarla oluflacak rekabet ortam n n sektörün sürdürülebilir geliflimi için vesile olaca n aktaran Tunal o lu, "Not art fl bizleri umutland r yor" ifadesini kulland. Suriye krizinin büyümesi önemli tehdit olmakla birlikte yap sal engel görülmemektedir Hyundai Assan Genel Müdürü Ümit Karaarslan ise Türkiye'nin IMF borcunu ödemesi ve rating kurulufllar n n not art fl beraber de- erlendirildi inde, ekonomik göstergelerde kamu borçlar n n azalmas n n yap c etkilerinin görüldü- ünü dile getirdi. Faizlerin düflüflüyle birlikte kurlarda düflük boylu bir art fl beklenebilece ini aktaran Karaarslan, "S - cak para girifllerinin devam, ihracat ve turizm gelirlerinin art fl yla birlikte cari aç k finansman nda kolayl k sa latacakt r. Standart & Poor's da yat r m yap labilir ülke notu verdi inde do rudan yabanc sermaye yat r mlar da artacakt r. Otomotive de olumlu yans mas beklenmektedir. Suriye krizinin büyümesi önemli tehdit olmakla birlikte yap sal engel görülmemektedir. Türkiye sa lam ad mlar atarak yoluna devam edecektir" diye konufltu. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de Türkiye?nin kredi notunun yükselmesinin, endüstrinin lokomotif sektörü olarak de erlendirilen otomotiv sektörünü de direkt olarak etkileyece ini söyledi. Türkiye?nin 11 y ld r aral ks z pazar lideri ve sektörünün ihracat flampiyonu konumunda bulunduklar n aktaran Yenigün, flöyle devam etti: "Küresel Ford?un Avrupa?daki en önemli ticari araç üreticisi ve en büyük 3 Ar-Ge merkezinden biriyiz. Ayn zamanda ülkemizde özel sektörde Ar-Ge?ye en çok yat r m yapan flirket unvan na sahibiz. Baflar lar m z sürdürmek ad na üretime dönük yat r mlar m z sürdürüyoruz. Bu do rultuda y llar n kapsayan 1 milyar dolar n üzerindeki yat r m planlar m z n bir bölümünü yeni projelerimiz çerçevesinde hayata geçirdik ve toplam yat r ma planlar m z do rultusunda devam ediyoruz." (A.A)

7 30 May s 2013 Ekonomi hracatç, karl l k için rekabetçi kur istiyor Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, Türk Liras 'ndaki de er kayb n n ihracata yans mas n hemen beklememek gerekti- ini belirterek, " hracatç lar m z en az 3-4 ayl k sipariflle çal flt klar için kurlardaki ani geliflmelerin etkileri için bir süre beklenmesi gerek" dedi. STANBUL - Türk Liras ocak ay bafl ndan itibaren dolar karfl s nda yaklafl k yüzde 3,50 de- er kaybederken avro karfl s ndaki de er kayb ise yaklafl k yüzde 1,35 düzeyinde gerçekleflti. Analistler, Türk Liras 'n n de er kayb n n nedeni olarak Moody's'in not art r m karar sonras yurt içinde k sa vadeli yeni geliflmelerin beklenmemesi ve Merkez Bankas 'n n faiz indirimlerine devam edece ine iliflkin beklentilerin yat r mc lar n mevcut pozisyonlar nda realizasyonlara gitmeleri oldu- unu belirtiyor. AA muhabirine Türk Liras 'ndaki de er kayb n n ihracata yans malar n de erlendiren T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, TL'deki de er kayb n n ihracata yans mas n hemen beklememek gerekti ini söyledi. Büyükekfli, ihracatç lar n en az 3-4 ayl k sipariflle çal flt klar için kurlardaki ani geliflmelerin etkileri için bir süre beklenmesi gerekti ine inand klar n dile getirerek, Türk Liras 'n n dolar karfl s nda de er kayb n n etkilerini görmek için bir süre beklenmesi gerekti ini kaydetti. "Rekabetçi kur seviyelerinin yakalanmas ve bu seviyelerin korunmas ihracat m za olumlu yans yacakt r" diyen T M Baflkan, Türk Liras dolara karfl de er kaybederken, paritenin düflüyor olmas n n ihracat aç s ndan pek de avantajl bir durum olmad n ifade etti. Büyükekfli, ihracatç lar n en az 3-4 ayl k siparifllerle çal flt klar için kurlardaki ani geliflmelerin etkilerini görmek için bir süre beklenmesi gerekti ini belirterek, "Avro'nun da dolara göre minimum '1,30-1,32' seviyesinin üzerinde kalmas nispeten daha olumlu" dedi. hracatç m z, enflasyona göre dengelenmeyen bir kur ile rekabet edemiyor" Tüm dünyada kur savafllar n n öne ç kt na de inen Büyükekfli, çünkü dünyada ciddi anlamda rekabet yafland n ve bunun en büyük sebebinin de ihracat n önemini kavrayan ülkelerin say s n n artmas oldu unu ifade etti. Baflta ABD olmak üzere geliflmifl ülkelerin yan s ra geliflmekte olan ülkelerin de yeniden keflfediyormuflças na ihracata yöneldiklerine dikkati çeken Büyükekfli, flunlar aktard : "Bu da dünya pazar na rekabetin giderek daha da artmas na neden oluyor. Bizim bu noktada ihracatç lar m z n rekabetçiliklerini çok iyi gözetmemiz gerekti ine inan yoruz. Ancak ihracatç e ilim anketlerimiz, ihracatç m z n maliyetleri artarken, karlar n n azald - n ortaya koyuyor. Tabii ki bunun sonucunda kar edemeyen ihracatç yat r m da yapam yor. hracatç lar m z Ar-Ge'ye de, tasar - ma da kaynak ay ram yor." Mehmet Büyükekfli, ihracatç lar n karl l k için rekabetçi kur istedi ini ve bu konudaki taleplerinin son dönemde daha da yo unlaflt - n vurgulayarak, " hracatç m z, enflasyona göre dengelenmeyen bir kur ile rekabet edemiyor. TL bazda tüm girdiler enflasyon oran nda artarken, kurlar n ise yatay seyretti ini görüyoruz. O yüzden döviz kuru sepetinin 2,10 TL seviyesinin üzerine kalmas n ve sonras nda da kademeli olarak 2,20 TL seviyesine yükselmesi gerekti ine inan yoruz." dedi. 7 hracatç lar n rekabetçiliklerini çok iyi gözetmek gerekti ini kaydeden Büyükekfli, " hracatç e ilim anketlerinden ortaya ç kan sonucun ihracatç lar n maliyetleri artarken, karlar n n azalmas oldu- unu ifade etti. hracatç e ilim anketinin dolar-türk Liras kur tahminlerine de inen Büyükekfli, " hracatç E ilim Anketimizin 2013 y l ilk çeyrek sonuçlar na göre ihracatç firmalar m z n y l sonu Dolar/TL kur tahminleri 1,84 düzeyindedir. Firmalar n ortaya koydu u rekabetçi ideal Dolar/TL kur seviyesinin ise 1,86 oldu unu görüyoruz." fiu an dolar kurunda gelinen seviyelerin ihracatç lar n beklentileri dahilinde seyretti ini belirten Büyükekfli, parite hareketini de dikkatle izlediklerini ve ana ihracat pazarlar n n hala avro kulland klar n sözlerine ekledi. (A.A)

8 30 May s Ekonomi Araç al rken doland r lmay n Baflkent Otomotivcileri Derne i Baflkan Ayd n Erkoç, vatandafllar n ikinci el araç sat n al rken kapora isteyenlere karfl dikkatli olmalar n istedi. Erkoç, "Doland r c lar, vatandafla bir hesap numaras veriyor ve asl nda hiç olmayan araç için kapora yat rmalar n istiyor. Vatandafl da ucuz buldu- u arac kaç rmamak için kaporas n yat r yor ama ondan sonra ne ilan kal yor ne de sat c " dedi. ANKARA - Erkoç, AA muhabirine yapt aç klamada, havalar n s nmaya bafllamas yla birlikte ikinci el otomotiv sat fllar nda da hareketlenme bafllad n ifade etti. Yaz aylar nda vatandafllar n özellikle tatil bölgelerine gittiklerini kaydeden Erkoç, "Genellikle otobüsle tatil yapmak istemiyorlar. Dolay s yla otomobile olan talep de art yor" ifadesini kulland. Vatandafllara ikinci el otomobil al rken doland r lmamalar için baz ipuçlar da veren Erkoç, flöyle konufltu: "Öncelikle neye ihtiyac n z var, onu tespit etmelisiniz. Arac nda öncelikle gücü ön planda tutanlar n büyük motorlu araçlara, genifl ailelerin ise daha genifl araçlara bakmas n tavsiye ediyoruz. htiyac n z tespit ettikten sonra da öncelikle arac n kilometresi ve bak mlar da önemli. Yüksek kilometreli araçlar kullan ma ba l olarak zamanla baz bak m masraflar ç - kabiliyor. Bu noktada da arac n bak mlar önem kazan yor. Bak mlar sürekli olarak düzenli yap lm fl, orjinal bak m malzemeleri kullan lm fl araçlar sürücülerini daha az üzer." Vatandafllar n be endikleri araçlar almadan önce kullanarak, test etmeleri gerekti ine de dikkati çeken Erkoç, arac n d fl görünümü kadar mekanik parçalar n n da önemli oldu unu, bu nedenle gerekirse arac n uzman yada usta taraf ndan da kontrol edilmesi gerekti- ini belirtti. Erkoç, arac n satmak isteyenlerin, özellikle son dönemlerde internet üzerinden ilan verdiklerine dikkati çekerek, baz kiflilerin sahte ilanlar vererek vatandafllar doland rd n ifade etti. Vatandafllar bu konuda dikkatli davranmalar gerekti i uyar s nda bulunan Erkoç, flöyle devam etti: "De eri 50 bin lira olan bir araç, internet üzerinden 35 bin liraya 'acil' diyerek sat l a ç k yor. lan gören iyi niyetli vatandafllar - m z da hemen ilan sahibini arayarak, arac almak istedi ini ifade ediyor. Doland r c lar da, vatandafla bir hesap numaras veriyor ve asl nda hiç olmayan araç için kapora yat rmas n istiyor. Vatandafl da ucuz buldu u arac kaç rmamak için kaporas n yat r yor ama ondan sonra ne ilan kal yor ne de sat c. Bu nedenle vatandafllar m z n kapora isteyenlere karfl dikkatli olmas gerekiyor." Avrupa ve Ortado u'nun en büyük otomobil teflhir alan "Otonomi"nin temelini geçti imiz günlerde att klar n hat rlatan Erkoç, projenin kent içerisinde da n k haldeki otomobil sat fl alanlar n n tek merkezde toplanmas n amaçlad - n ve proje içerisinde otomobil sat fl-servis hizmetleri, otel, noter, banka, otomobil test ve yaflam alanlar yapmay planlad klar n an msatt. (A.A) Türkiye enerji lojisti i için y lda 100 milyon avro ödüyor STANBUL - Hareket Proje Tafl mac l ve Yük Mühendisli i Genel Müdürü Engin Kuzucu, Türkiye deki enerji lojisti inin y ll k 80 ila 100 milyon avroluk bir büyüklü ü oldu unu tahmin ettiklerini belirterek, Önümüzdeki 5 y lda bunun toplam 500 milyon avroluk bir hacim oluflturmas n bekliyoruz dedi. AA muhabirinin enerji lojisti i ile ilgili sorular n yan tlayan Kuzucu, 2,5 metrelik bir rüzgar enerji türbini ekipmanlar n n yaklafl k 350 ton a rl nda ve 2 bin 500 metreküp oldu unu söyledi. Projelerin büyüklü üne göre toplam tonaj ve hacmin de ifliklik gösterdi ini aktaran Kuzucu, 100 megavat'l k bir proje için yaklafl k 14 bin ton a rl nda, 100 bin metreküp ekipman tafl mas n n yap ld n dile getirdi. Nakliye ücretlerinin hem üretim yerlerine, hem projenin gerçekleflece i yere göre çok de iflken oldu unu vurgulayan Kuzucu, Önümüzdeki 7 y lda, ortalama y lda yaklafl k 2 bin 500 megavat'l k rüzgar türbin tafl mas yap - lacakt r. Bu da y lda yaklafl k 875 bin ton rüzgar enerji santrali ekipman n n tafl nmas demektir. Türkiye için de ortalama de erler ile y lda yaklafl k 50 milyon avroluk rüzgar enerji santrali tafl mas yap labilir ifadelerini kulland. Rüzgar enerji santrallerinin ekipmanlar n n büyük ve hacimli yüklerden olufltu unu aktaran Kuzucu, bu nedenle tafl mas zor ve zahmetli olan ekipmanlar n özel araçlar ile tafl nd n n alt n çizdi. Rüzgar santrallerinin türbin kanatlar n n 55 metre uzunlu a sahip oldu unu, ''nacelle'' olarak adland r lan ve elektrik üretimini sa layan türbinlerin a rl klar n n da 85 ton civar nda oldu u bilgisini veren Kuzucu, sözlerine flöyle devam etti: Bir standart treylerin dorse uzunlu unun 13 metre oldu u, tafl ma kapasitesinin 24 ton oldu u düflünüldü ünde 55 metrelik bir kanad veya 85 tonluk bir nacelleyi tafl mak için kullan lacak özel ekipmanlar gözünüzde canland - rabilirsiniz. Bu uzunluklardaki ekipmanlar n da özel izinler ile tafl nmas gerekiyor ve bu uzunluklar nedeniyle manevra kabiliyeti zorlafl yor. Bunlar da tafl ma sürelerinin uzamas na sebep oluyor. Liman ve fabrikalardan flantiye sahas na kadar olan güzergahlarda ço unlukla köprü, üst geçit, elektrik hatlar, binalar ve a açlar gibi tafl nman n yap lmas na engel teflkil eden bu yap lar nedeniyle tafl ma süreleri standart yüklere k yasla nispeten daha uzun sürmektedir. Limandan flantiye sahas na tafl malar, projenin büyüklü- üne, tafl maya tahsis edilecek ekipmanlar n say s na, flantiye sahas n n limana uzakl na, güzergah üzerindeki engellere ba l olarak 1 hafta ila 6 ay aras nda de iflebilen sürelerde tafl nabilmektedir. Engin Kuzucu, rüzgar türbinlerinin kanatlar n n her birinin 55 metre uzunlu a, türbinlerin 85 ton a rl a, kule parçalar n n ise 35 metre uzunlu a ve 60 tona kadar a rl a sahip oldu unu söyledi. (A.A)

9 30 May s 2013 Ekonomi 9 Bebek ürünleri denetim alt nda Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, stanbul da tüketicilerin yo un olarak al flverifl yapt klar sat fl noktalar nda bebek ürünleriyle ilgili yap lan denetimlerde, bin 500 civar nda ürünün incelendi ini, riskli görülen 13 farkl markaya ait üründen numune al narak teste tabii tutuldu unu bildirdi. Ankara (AA) - Yaz c, yapt yaz l aç klamada, 9 May s ta stanbul da tüketicilerin yo un olarak al flverifl yapt klar sat fl noktalar nda bebek ürünleriyle ilgili olarak denetimler yap ld n belirtti. Denetimlerde baflta mama önlükleri, al flt rma külotlar, banyo malzemeleri, yatak çarflaflar, alt de ifltirme minderleri olmak üzere bin 500 civar nda ürünün incelendi ini ifade eden Yaz c, riskli görülen 13 farkl markaya ait üründen numune al narak teste tabii tutuldu unu kaydetti. Mama önlü ü, alt de ifltirme minderi ve al flt rma külotlar ndan oluflan 4 farkl markan n 500 ürününde izin verilen limitlerin üzerinde fitalat maddesi tespit edildi ini bildiren Yaz c, söz konusu ürünlerin piyasadan toplat lmas ve bertaraf yla ilgili idari ifllemlere baflland n ifade etti. Bakanl n piyasa gözetimi faaliyetlerinin bununla s n rl olmay p, y lbafl ndan bu yana çocuk ürünlerinde, tafl d klar kimyasal ve fiziksel riskler aç s ndan denetimler yap ld n an msatan Yaz c, flubat ay nda çocuk giysilerinde ciddi bo- ulma riski oluflturan, boyun kordon ve ba c klar yönünden denetimler yap ld n ve denetimlerde 471 çocuk giysisinden 66 s n n güvensiz bulundu unu kaydetti. Mart ay nda 0-3 yafl bebek ayakkab lar ve bebek giysilerinde kimyasal riskler yönünden denetim yap ld n belirten Yaz c, 17 farkl marka ayakkab n n 6 modelinde, 10 farkl bebek giysisinin ise 4 modelinde limitlerin üzerinde fitalat tespit edildi ini bildirdi. Nisan ay nda 3-12 yafl çocuk ayakkab lar nda kimyasal riskler incelendi ini kaydeden Yaz c, flunlar kaydetti: 36 ayakkab azo boyar ve fitalat testlerinden geçirilmifl ve güvenli olduklar tespit edildi. Yine nisan ay nda tekerlekli çocuk arabalar ve yürüteçler denetlendi. 150 adet çocuk arabas n n tamam n n güvenli oldu u, 62 adet yürüteçten 1 tanesinin ise güvensiz oldu u tespit edildi. Nisan ay nda ayr ca, çocuklar için risk oluflturabilecek yiyecek taklidi ürünlerle ilgili olarak denetimler yap lm fl 105 farkl ürün incelendi. Sayd m z denetimlerde mevzuata ayk r bulunan ürünlerle ilgili olarak üretici veya ithalatç lar ile temasa geçilerek gerekli önlemlerin al nmas sa lanmaktad r. May s ay nda ise bebek karyolalar ve befliklerle ilgili Türkiye nin çeflitli yerlerinde denetimlerimiz devam etmektedir. Bakanl n kuruldu u 2011 y l haziran ay ndan bu yana piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin aral ks z devam etti ine dikkati çeken Yaz c, her sene farkl sektörler seçilerek denetimlerin yap ld - n, söz konusu sektördeki y llar içindeki iyileflmenin takip edildi ini ifade etti. Uygunsuzluk oran yüzde 24 lere geriledi 2011 y l nda piyasa gözetim denetimi alan nda birçok yenili in bafllat ld n n alt n çizen Yaz c, flu de erlendirmelerde bulundu: Örne in, ilk defa 2011 y l nda tüketici ürünlerinin denetimini gerçeklefltirdik. Özellikle çocuklar m z için ciddi sa l k riski oluflturan tehlikeli kimyasallara yönelik denetimler yapt k. 2 Nisan 2011 de Baz Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde çeri ine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine liflkin Tebli i yay nlad k. Bu tebli le tekstil, haz r giyim, k rtasiye ve çocuk bak m ürünlerinde bulunan azo boyarlar ve fitalatlar gibi tehlikeli kimyasallar n kullan m na k s tlamalar getirdik. Bu ba lamda, 2011 ve 2012 y llar nda k rtasiye, okul k yafetleri ve çocuk giysilerine a rl k verilmifl ve söz konusu sektörlerde toplamda 2011 y l nda 44 bin, 2012 y l nda ise 27 bin ürün denetlendi. K rtasiye sektöründe 2 y l sonunda uygunsuzluk oran yüzde 54 ten yüzde 24 lere geriledi. Bu y l özellikle gözetim alt na al nan sektörün bebek bak m ve banyo gereçleri oldu unu belirten Yaz c, okullar n kapanmakta oldu- u ve yaz mevsimine girilen bu dönemde tüketicilerin ihtiyaç duyaca- ve yo un olarak kullanaca yüzme giysileri, yüzme yard mc lar, bisikletler ve bebek mobilyalar n n denetimine a rl k verilece ini ifade etti. Y l sonuna kadar dönemler itibariyle tüketicilerimizin ihtiyaçlar - na paralel olarak denetimlerin flekillenece ini belirten Yaz c, okullar n aç lmas na do ru yine k rtasiye ürünlerine yönelik denetimler yap laca n aç klad. Bu y lsonuna kadar gümrük ve ticaret denetmenlerinin de göreve bafllamas yla geçmifl y llara nazaran daha etkili denetimler yapmay ve sonuç almay planlad klar n ifade eden Yaz c, Gümrük ve Ticaret Bakanl olarak amaçlar n n halk n hem ekonomik menfaatlerini hem de sa l k ve güvenli ini korumak oldu una dikkati çekti. (A.A)

10 10 Ekonomi 30 May s 2013 Sebze ve meyve fiyatlar el yak yor Türkiye Ziraatç lar Derne i (TZD) Baflkan brahim Yetkin, Antalya Hali'nden ç - kan bir sera ürününün süpermarket raf na konuldu unda yüzde aras nda fiyat fark yla sat ld n belirterek, "Türkiye'nin meyve-sebze üretiminde bir sorun yok. Bu kadar bolluk olan bir ülkede fiyatlar gerçekçi de il. Bunun çaresi kent merkezlerinde üretici birlikleri arac l yla kurulacak üretici pazarlar d r" dedi. ANKARA - Yetkin, TZD Genel Merkezi'nde düzenledi i bas n toplant s nda, Türkiye'de g da sektörünün bir çok alan nda üretici fiyatlar ile tüketici fiyatlar aras ndaki büyük fark nedeniyle hem üreticinin hem de tüketicinin zarara u rad n n alt n çizdi. Bu fiyat farklar n n özellikle meyve-sebzede bir uçuruma dönüfltü ünü ifade eden Yetkin, bu durumun en baflta gelen nedenlerinden birinin, Türkiye'de say lar her geçen gün artan al flverifl merkezlerininin (AVM) do rudan üreticilerden ald klar ürünü tezgahlar na koyana kadar kendi denetimlerine almalar oldu unu kaydetti. Yetkin, "Bu durum, üreticiler ve tüketicileri adeta bir avm karteli karfl - s nda b rakmaktad r" dedi. Fiyat fark tüccar ve süpermarketten kaynaklan yor" Seralarda üretilen sebzelerin Antalya Hali'nden ç k fl fiyatlar ile AVM'lerdeki sat fl fiyatlar aras daki farka bak ld nda bu durumun aç k bir flekile görüldü ünü belirten Yetkin, Antalya Hali'nde domatesin kilogram n n kurufltan sat l rken, AVM'lerde 1 lira 80 kurufl ile 3 lira aras nda, biberin fiyat 50 kurufl iken ise AVM'lerde 4 liradan sat ld n söyledi. Bu örnekleri art rman n mümkün oldu una iflaret eden Yetkin, halden ç kan bir sera ürününün süpermarket raf na konuldu unda yüzde aras nda fiyat fark yla sat ld n ifade etti. TZD Baflkan Yetkin, bu fiyat farklar n n üreticiden ya da hal esnaf ndan kaynaklanmad n, tüccar ve süpermarketlerin uygulamas ndan kaynakland n savunan Yetkin, flunlar kaydetti: "Semt pazarlar bu iki kesim aras nda bir yer iflgal etmekte ve fiyatlar bir ölçüde dizginlemektedir. Pazarc esnaf n n AVM'lerden al flverifl yapma gücü olmayan tüketici kesime hitap edebilmesi ve daha ucuza sat fl yapabilmesi, kira ödememesi sayesinde mümkün olmaktad r. Ne yaz k ki, son dönemde pazar yerleri ile ilgili düzenlemeler yap larak bu kesim de ortadan kald r lmak istenmektedir. Üretici ve tüketici lehine yasal önlemler almak art k zorunlu hale gelmifltir. Mevsimlik meyve ve sebzelerde bile fiyatlar çok yüksektir. Üreticinin ve tüketicinin aç kça kaz k yedi i bir sistem iflliyor. Sebze ve meyvede mevsimsel ucuzlamalarda söz konusu olmuyor. Türkiye'nin meyve-sebze üretiminde bir sorun yok. Bu kadar bolluk olan bir ülkede fiyatlar gerçekçi de il. Bunun çaresi kent merkezlerinde üretici birlikleri arac l yla kurulacak üretici pazarlar d r. Kent merkezlerinde üretici pazarlar yerlerini al r o zaman meyve-sebze ucuzlar. Yasada üretici pazarlar vard r ama fleklen vard r, uygulamas yoktur. Üretici birlikleri ekonomik zorluklar nedeniyle bunu hayata geçirememektedir. Bu nedenle üretici birliklerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Fiyat art fllar normal de ildir, gayri ciddidir." (A.A) Lojistik te 2023 hedefi; 5 milyon sefer Konya - Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulafl lmas nda önemli rol üstlenecek lojistik sektöründe, 1,5 milyon olan sefer say s - n n 2023'te 5 milyona ç kar lmas hedefleniyor. Uluslararas Nakliyeciler Derne i (UND) Baflkan Çetin Nuho lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefini yakalamas için 10 y l içinde bugünün 3 kat daha büyümesi gerekti ini söyledi. Türkiye'nin bulundu u co rafyan n, hedeflerini gerçeklefltirilebilmesinde büyük avantajlar sa lad n ifade eden Nuho lu, ülkenin lojistik sektöründe çok daha fazla ön plana ç kmas gerekti ini dile getirdi. "2023 y l nda 500 milyar dolar ihracat gerçeklefltireceksek, bugün 1,5 milyon olan sefer say s n 5 milyona ç karmam z laz m" diyen Nuho lu, flunlar kaydetti: "Bunun için önümüzdeki engellerin kald r lmas na ve yeni düzenlemelere fliddetle ihtiyaç var. Büyük bir rakamdan bahsediyoruz; 5 milyon sefer. Do al olarak bu hedefi gerçeklefltirmek için önünüze engellerin ç kmamas laz m. Hangi gümrüklerden, kap lardan ç k lacak, hangi Ro-Ro hatlar kullan lacak, bunlar net belirlenmeli. Sadece bat için de- il. Bizim için Irak, ran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Pakistan, Afganistan çok önemli yerler. Son 10 y lda Rusya'ya bakt m zda, seferlerimiz çok artt. Karadeniz'e, Orta Asya'ya aç l rken Hazar Denizi'ni nas l geçece iz? Bütün bunlar planlamam z laz m. Hedefleri gerçeklefltirmek için plana ihtiyaç var." (A.A)

11 Ekonomi 29 May s Çarflamba ANKARA - Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) Baflkan Hulusi fientürk, Kayseri de hizmete giren laboratuvarla, yang na dayan m deneyleri yan s ra cam ve malzeme, kap ve pencere sistemleri performans deneylerini yapabildiklerini aç klad. Türkiye de ilk olan entegre deney laboratuvar n n gelecek aydan itibaren kap ve pencere sistemlerinde h rs zl a direnç deneyleri yapmaya bafllayaca n söyledi. Kayseri Entegre Deney Laboratuvar hakk nda bilgiler veren TSE Baflkan Hulusi fientürk, laboratuvar kompleksinde tüm yap malzemelerinin yang na dayan m deneyleri ile cam, kap ve pencere sistemlerinin performans deneylerinin yapabildi ini belirtti. Türkiye nin ilk ve tek entegre deney laboratuvar olarak hizmet vereceklerinin alt n çizen fientürk, flu bilgileri verdi: Deney laboratuvar sayesinde her y l milyonlarca dolarl k milli kayna n yurt d fl na ç k fl önlenecek, üreticilere zaman ve kaynak tasarrufu sa lanacak. TSE Kayseri Entegre Deney Laboratuvar, tüm yap malzemelerinin 'yang na dayan m' deneyleri ile 'cam ve malzeme' ve 'kap ve pencere sistemleri' performans deneylerini yapabilecek Türkiye nin ilk ve tek entegre deney laboratuvar özelli ini tafl yor. Laboratuvar kompleksi, cam, kap - pencere sistemleri ile yang na dayan m deneylerinde, üreticilerin Avrupa Birli i direktiflerinde öngörülen Yap Malzemeleri Yönetmeli i Sistem 3-CE flaretlemesi gerekliliklerini karfl layacak flekilde genifl bir kapsamda TÜRKAK taraf ndan onaylanm fl laboratuvar olarak akredite edildi. Avrupa Komisyonu TÜRKAK n akreditasyonunu takiben Kayseri Entegre Deney Laboratuvar 'n, onaylanm fl laboratuvarlar veri taban olan NANDO da yay nland. Yap m na 2011 y l n n ekim ay nda bafllanan TSE laboratuvar yaklafl k 2 y ll k sürede hizmete haz r hale getirildi. Entegre laboratuvar n yat r m maliyeti ise 10 milyon lira oldu. (CHA) TSE, h rs zlar standartla engelleyecek... KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

12 12 Ekonomi STANBUL - Borsa stanbul (BIST) Yönetim Kurulu Baflkan brahim Turhan, 1 Ocak tan bu yana 8 flirketin halka arz edildi ini; bunlara 700 milyon dolar finansman sunuldu unu bildirdi. brahim Turhan, flu aflamada flirketleri sermaye piyasalar ndan yararlanmaya davet ederken, Görüfltü üm flirket idarecilerinden biri Sermayem bana yetiyor, niye halka aç lay m sorusunu yöneltti. Bu ölçekte kalmaktan yanaysan z aç lmay n cevab n verdim. Ama öyle yere gidiyoruz ki burada kalmak yok. Dünya devlerinin gözü Türkiye de. Art k oyunu ya rakip sahaya tafl yacak ya da kendi sahan zda riskler ile kabul edeceksiniz. Eski hal art k muhal. Onun için yeni hale uyumlu olmal y z. dedi. Geliflim Platformu taraf ndan organize edilen Yeni Nesil Finans konulu panel yap ld. Moderatörlü ünü Dünya Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Hakan Gülda n yapt panele BIST Yönetim Kurulu Baflkan brahim Turhan, Türkiye Sermaye Piyasalar Arac Kurumlar Birli i (TSPAKB) Yönetim Kurulu Baflkan Atilla Köksal, Pegasus Havayollar Yönetim Kurulu Baflkan Ali Sabanc, Aktif Bank Üst Yöneticisi (CEO) Önder Halisdemir ve AK Portföy Genel Müdürü Alp Keler, fl Yat r m Genel Müdürü Erdal Aral konuflmac olarak kat ld. Panelde ekonomiyi de erlendiren brahim Turhan, 2001 bunal m n n ard ndan ekonomiyi, siyasi ve sosyal yap y, flirketleri sarst n vurgulad. Turhan, 2002 itibari ile Türkiye nin yeniden yap land n, devletin gelir ve giderlerinin yeniden infla edildi ini dile getirdi. Finans sektörünün ve Merkez Bankas n n yeniden ele al narak ekonomide önemli baflar lar elde edildi ini belirten Turhan, 2007 A ustos ay na dek her fley iyiydi. Bu tarihte dünyay vuran bir bunal m meydana geldi. Bunal m n temeli kredilerdi, afl r borçlanmayd. saptamas n yapt. Yeni nesil finansa da de inen Turhan, bunun bir yan n n Türkiye nin iç dinamikleri, bir yan n n 2008 buhran ile dünyada oynayan dengeler, bir yan n n da 2023 hedefleri oldu unu ifade etti. Türkiye nin 2023 için 2 trilyon dolar milli gelir, 25 bin dolar birey bafl na milli gelir hedefledi ini aktaran Turhan, Bu mümkün mü? Mümkün. 2 trilyon dolar hedefini yakalamak Orta Vadeli Program içinde mümkün. Bu ne demek? Türkiye ye 1,5 Türkiye daha eklemek. Onun için flirketler rekabet etmeli. Daha çok yat r m yapmal, daha çok büyümeli. önerilerinde bulundu. BIST Yönetim Kurulu Baflkan, Türkiye ye 1,5 Türkiye daha eklemenin birikim çekerek mümkün olaca na iflaret ederken, Bunu finans sektörü ile yapt k. Ama bu yeterli de il. Onun için yeni nesil finansa yönelinmeli, flirketler halka aç lmal. Bunu yapt m z takdirde orta gelir tuza n aflar z. ifadelerini kulland. Halka aç lmalar art rma ad na flirketler ile tek tek görüfltü ünü anlatan brahim Turhan, flöyle devam etti: Gidip bir araya geldi im flirket idarecilerinden biri Sermayem bana yetiyor, niye halka aç lay m sorusunu yöneltti. Bu ölçekte kalmaktan yanaysan z aç lmay n cevab n verdim. Ama öyle yere gidiyoruz ki burada kalmak yok. Dünya devlerinin gözü Türkiye de. Art k oyunu ya rakip sahaya tafl yacak ya da kendi sahan zda riskler ile kabul edeceksiniz. Eski hal art k muhal. Onun için yeni hale uyumlu olmal y z. Tabii uyumun olumlu iflaretleri geliyor. Bu sene 7 ulusal piyasalarda, bir de geliflen iflletmeler piyasas nda olmak sureti ile 8 flirket halka aç ld. Buradan flirketlere 700 milyon dolar finansman sunduk. 12,5 milyar dolar da borçlanma arac ihraç ettik. Turhan, sermaye piyasas n en iyi flekilde kullanman n yak n vadede iyi bir plan olaca n da sözlerine ekledi. TSPAKB Yönetim Kurulu Baflkan Atilla Köksal ise halka aç lman n flirketlere pek çekici gelmedi ini savundu. Bu durumu faizlerin dibe vurmas na, kaynak temininin kolayl na, dünyan n önemli flirketlerinin Türkiye ye artan ilgisine ba lad da 25, 2011 de 27, 2012 de 30 flirketin halka aç ld n bildiren Köksal, flunlar kaydetti: Say sal anlamda baflar oldu da 25 halka arz ile 2,1 milyar dolar kaynak yarat ld de 27 halka arz ile 840 milyon dolar kaynak yarat ld de 30 flirket halka arz edildi, 360 milyon dolar elde edildi. Geçen sene ufak tefek flirketlerin, bin dolar mertebelerinde halka aç lmalar oldu. Bunun menfi etkileri oldu. Çünkü ufak halka arzlar kurumsal yat r mc dan ilgi görmüyor. Yine unutulmamal yer yer fiyatlama hatalar yap ld. fiirket malikleri sat fl yaparak ya da bedelli sermaye art r m na giderek yat r mc y üzdü. 30 May s 2013 brahim Turhan: Halka arzla flirketlere 700 milyon dolar finansman sunuldu Borsa stanbul (BIST) Yönetim Kurulu Baflkan brahim Turhan, 1 Ocak tan bu yana 8 flirketin halka arz edildi ini; bunlara 700 milyon dolar finansman sunuldu unu bildirdi. Kotil: THY nin hedefi bu y l 50 milyon yolcu ANKARA - Türk Hava Yollar (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, flirketin 2013 y l nda 50 milyon yolcu hedefledi ini söyledi. THY, Avusturya da ikinci nokta olan Salzburg flehrine seferlere bafllad. Atatürk Havaliman nda Salzburg hat aç l fl na kat lan THY Genel Müdürü Temel Kotil, yolcular güllerle u urlad. Yolcular, sponsorluk anlaflmas kapsam nda Borussia Dortmund tak m n n renkleriyle boyanan uça ile Salzburg a gitti. Greve ve seferlerle ilgili bir soru üzerine Temel Kotil, grev sebebiyle hiç bir seferlerinin iptal edilmedi ini belirtti. Kotil, Allah a flükür olsun iptal edilen seferimiz yok. nflallah bundan sonra da olmayacak. Öyle bir gösterge de yok. Çal flanlar m z flirketlerine sahip ç k yor, bize de teflekkür etmek düfler. Hepsinden Allah raz olsun. Yolumuza devam ediyoruz. dedi. (CHA)

13 30 May s 2013 D fl Haberler 13 Kuzey Irak'ta seçimler için haz rl klar bafllad ERB L - Kuzey Irak'ta Eylül ay nda yap lmas beklenen parlamento ve baflkanl k seçimleri için haz rl klar bafllad. Kürt Bölgesi Ba ms z Yüksek Seçim Komisyonu Baflkanl binas nda bugün bölgedeki parti ve kurum temsilcilerinin haz r bulunmas ile seçimler için nelerin yap lmas gerekti i hakk nda fikir al flverifli yap ld. Eylül ay nda yap lmas beklenen seçimler, aylard r bas nda tart flma konusu oldu. Irak' n güneyinde gerçekleflen il seçimlerinin ard ndan, hala Kuzey Irak'ta gerçekleflmemesi, Baflkanl k için Mesud Barzani'nin 3. kez kendini aday gösterip göstermemesi ve baflkanl k, iller ve parlamento seçimlerinin ayn tarihte yap lmas bu tart flmalar n odak noktas nda bulunuyor. Kürt Bölgesi Ba ms z Yüksek Seçim Komisyonu Baflkan Ali Kadir, Cihan Haber Ajans 'na yapt aç klamada, seçimlerle ilgili belirsizli in devam etti ini ifade etti. Öte yandan De iflim Hareketi seçim sorumlusu Hemin Anwar, Cihan'a yapt aç klamada, "Bu toplant lara geç kal nd. Seçim komisyonu bu toplant lar çok daha önceden yapmas gerekiyordu. l seçimlerinin art k bir an önce gerçekleflmesi gerekiyor." dedi. (A.A) Muhalifler: Esed yönetimi ile diyalog de il, görüflme sürecindeyiz Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonunun (SMDK) stanbul da gerçekleflen genel kurul toplant lar dördüncü gününde devam ediyor. SMDK ya yeni üyelerin seçilmesi, Cenevre toplant s na kat l m, SMDK genel baflkan seçimleri, geçici hükümete güven oyu gibi bir çok konunun ele al nd toplant sonras nda SMDK üyesi Luey El Safi, bas n toplant s düzenledi. Safi, Esed yönetimi ile diyalog de il, görüflme sürecinde olduklar n belirtti. STANBUL - SMDK genel baflkanl için ismi geçen Luey Safi toplant da ele al nan konular hakk nda k sa bilgi vermesinin ard ndan, muhaliflerin Cenevre 2 toplant s na kat lmalar ile ilgili de erlendirmede bulundu. Cenevre toplant s ve koalisyonun genifllemesi gibi bir çok konuyu ele ald klar n ifade eden Safi, Bafllang çta uluslararas giriflimi olumlu karfl lad k. Ancak bir çok konunun aç kl a kavuflmas n istiyoruz. Özellikle Esed yönetimi daha önce Cenevre toplant s - na kat lma konusunda bir aç klama yapmam flt. Dün Rusya, Esed yönetimi ad na bir aç klamada bulundu. Esed rejiminin kat laca yönünde bir aç klama yapt. Öte yandan Ba dat ta bulunan Suriye D fliflleri Bakan Velid el Muallim, bir heyetin Cenevre ye diyaloga gitmeye haz r oldu u konusunda bir aç klama yapt. Ancak bugün biz diyalog sürecinde de iliz. Biz, yönetimi halka devretmeyi ve demokratik sisteme geçifli hedefleyen görüflmelerin sürecindeyiz. Bu da Esed in, gelecek Suriye nin bir parças olmayaca anlam na geliyor. diye konufltu. fiu ana kadar duyduklar m z Cenevre anlaflmas na kat l m konusunda ciddi bir tutumun olmamas ndan yak nan El Safi, Esed yönetimi bugüne kadar diyalogdan bahsediyor. Geçmiflle ilgili diyalog hepinizin bildi i gibi bir fley ifade etmiyor. Bu programda Cenevre ile ilgili bir çok görüflü ele ald k. Ancak yönetimin Cenevre yi diyalog de il, yönetimin demokratik bir sürece tafl nmas için görüflmelerin yap lmas n istiyoruz. ifadelerini kulland. SMDK toplant s nda ele al nan konulardan birinin yeni üyelerin al nmas ve geniflleme oldu- unu anlatan El Safi, görüflmelerde az da olsa yaklaflt klar n söyledi. Geniflleme ile ilgili konunun tahmin ettiklerinden daha karmafl k oldu- unu ifade eden El Safi, "Görüflmelerde kimileri üye say s n yüzde 40 oran nda de ifltirmek istiyor. Ancak az da olsa bunu de ifltirme imkan - m z oldu. Çok zorlu talepler oldu. Bunlar yavafl yavafl yaklaflt rmaya bafllad k. dedi. Rusya'n n ortaya koydu u tutumu elefltiren El Safi, Rusya'y flu ana kadar aç k bir tutum sergilememekle elefltirdi. Cenevre toplant s na kat - l m konusunda henüz bir görüfl ortaya koymad klar n ifade eden El Safi, "fiu ana kadar koalisyon içinde bu konuyu tart fl - yoruz. Baz konular n aç a ç kar lmas n istiyoruz. Bizim sorunumuz yabanc lar n burada bulunan diplomatlar ile ilgili de il. Bizim sorunumuz. Rus diplomatlarla. Bir defas nda biz Esed konusunda srarc de iliz diyorlar. Baflka bir aç klamada Esed in görevi b rakmas mümkün de il diyorlar. Rusya n n tutumunda bir sorun var. Ruslardan daha aç k bir tutum bekliyoruz. Bizim tutumumuz Ruslardan aç k bir aç klama gelmesine ba l." ifadelerini kulland. (A.A)

14 14 AfiKABAT - Rus NATO su olarak bilinen Kolektif Güvenlik Antlaflmas Örgütü (KGAÖ) Devlet Baflkanlar Zirvesi, K rg zistan n baflkenti Biflkek te yap lacak. Zirve kapsam nda, Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, K rg zistan Devlet Baflkan Almazbek Atambayev ile Tacikistan Devlet Baflkan mamali Rahman üçlü zirve çerçevesinde bir araya gelecek. Tacik bas n nda yer alan habere göre, KGAÖ gayri resmi liderler zirvesinin en önemli gündem maddesini, NATO güçlerinin Afganistan dan çekilmesi ve 2014 y l ndan sonraki güvenlik konular oluflturacak. Zirveye kat lacak liderler, bugün K rg zistan n baflkenti Biflkek e gidecek. Rus lider Putin in de kat - laca toplant da, kolektif güvenlik sistematik olarak güçlendirilmesi, örgütün ortak operasyonlara haz r bulunmas gibi konular n de erlendirilmesi bekleniyor. Liderler, Tacikistan ile Afganistan s n r n n güçlendirilmesi, Afgan uyuflturucusuna karfl mücadele, yasad fl göç ve di er olabilecek tehditlere karfl al nacak önlemleri masaya yat racak. Z RVE ÖNCES NDE SAVUNMA BAKANLARI B R ARAYA GELD D fl Haberler KGAÖ liderler zirvesi öncesinde örgüte üye ülke savunma bakanlar toplant s yap ld. K rg zistan Savunma Bakan Talaybek Omuraliyev in ev sahipli inde yap lan toplant sonras nda örgüte üye ülkelerde istikrar ve güvenli in sa lanmas na yönelik mutabakat imzaland. KGAÖ Genel Sekreteri Nikolay Bordyuja n n da kat ld toplant - ya, Rusya Savunma Bakan Sergey fioygu, Kazakistan Savunma Bakan Adilbek Caks bekov, Tacikistan Savunma Bakan fierali Hayrullayev, Belarus Savunma Bakan Yuri 30 May s 2013 Medvedev: Kabine er ya da geç de iflecek Rusya Baflbakan Dmitri Medvedev, kabinenin er ya da geç de iflece ini, ancak bunun ne zaman olaca ile ilgili sorunun cevab n n Rusya Devlet Baflkan oldu unu söyledi. MOSKOVA - Kabinenin de iflimi ile ilgili konuya bakanlar n yo unlaflmamas gerekti ini kaydeden Medvedev, De iflim olacak. Bunda flüphe yok. Ne zaman olaca soru iflareti. dedi. Hükümet üyeleri içinde k demli bir asker gibi konufltu unu ifade eden Medvedev, Ben onlara dedim ki, henüz koltuklar n zdas - n z ve çal fl yorsunuz Er ya da geç görevden al nacaks n z. Bu hayat n gerçe- i ifadelerini kulland. Herhangi bir kabine üyesi ya da bürokrat n görevden al nmas n n hayat n sonu olmad na de inen Rusya Baflbakan, Sovyetler Birli i zaman nda yaflam - yoruz. Modern bir siyasi sisteme sahibiz. nsanlar gelir ve gider. Bu bana çok normal geliyor de erlendirmesinde bulundu. kinci dönem Kremlin e ç kamamas ya da tüm sahip oldu u güçlerin elinden al naca yönünde korkusu olup olmad yönündeki soruyu Medvedev flu flekilde cevaplad : Hayat m n yeni dönemi er ya da geç bafllayacak. Tekrar ifade ediyorum, birileri bunlar n sürekli kal c oldu unu düflünüyorsa, bu büyük bir hata. Birçok önemli insan bununla bafla ç kamad. Bu onlar n kendi dramas. Ben baflkan, baflbakan, bakan ya da milletvekilinin iktidardan ayr lmaya haz r olmas gerekti- ini düflünüyorum Bu hayat n çok normal bir düzeni. Kendisi aç s ndan bir trajedi olmayaca na de inen Medvedev, nsanlar n bir göreve atand gibi, o görevden ayr lmaya da haz r KGAÖ zirvesi K rg zistan da gerçeklefltirilecek olmalar gerekti ini düflünüyorum. Herkes çal flma için bir son gün olmal ve an lar n yazmak için zaman bulmal. dedi. Bakanlar n verimsiz çal flt klar ile ilgili elefltiriler baflta Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin olmak üzere kamuoyunda s kl kla dile geliyor. Çal flma tarzlar aç s ndan farkl l klar olsa da Putin le yoldafl olarak diyaloglar n sürdürdüklerine de inen Medvedev, 1999 da St. Petersburg dan Moskova ya Putin le iliflkileri çerçevesinde geldi ini, Putin in ülke için hiç de kötü olmayan bir yönetici oldu unu söyledi. (CHA) Jabodin ve Ermenistan Savunma Bakan Seyran Oganyan kat ld.(cha)

15 30 May s 2013 HABER MERKEZ Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, ABD nin Virginia eyaletindeki kardefl belediyesi Fairfax ten gelen konuk heyeti makam nda kabul etti. Fairfax savc s David Paul Bobzien, Fairfax Emniyet Müdürü David Mark Rohrer, Braddock Belediye Baflkan John Charles Cook ve McLean Belediye Baflkan John William Foust tan oluflan heyet ile görüflen Baflkan Ak, ö renci mübadelesi projesinden duydu u memnuniyeti dile getirdi. Türk-Amerikan iliflkilerinin tabana yay larak daha da geliflece ini söyleyen Baflkan Ak, Ticari iliflkilerin zeminini haz rlamal, daha çok ticaret yapmal y z. Bu tarz projeler iliflkilerin geliflimine katk sa lar. ki belediye aras ndaki kardeflli i tan flma anlam nda önemsiyoruz. nsanlar birbirini tan y nca ülkeler aras ndaki iliflkiler de daha güzel hale geliyor dedi. Ö renci mübadelesinin iyi bir proje oldu unu belirten Mustafa Ak, lk defa gerçeklefltiriyoruz, umut ederim daha uzun y llar devam eder diye konufltu. Fairfax heyetinin temsilcisi ise, ABD de Politika yerel yönetimlerden bafllar diye bir söz oldu una dikkat çekerek Bu anlamda sizin yerel yönetimler politikan z benimsiyoruz, Ankara be eniyoruz dedi. Baflkan Ak, iki ülke ve devlet baflkanlar aras nda güzel iliflkilerin bulundu unu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ABD ye yapt son ziyaretin ise her yönüyle baflar l geçti ini dile getirirken, ABD li temsilci de, iki ülkenin baflkanlar aras ndaki dostlu un öneminin alt n çizdi. Heyet temsilcisi, Fairfax ten Türkiye ye gelecek ö rencilerin burada görüp yaflad klar n gelecek nesillere aktaraca n ifade ederken, Baflkan Ak da Fairfax örnek bir çal flmad r. Baflkalar na da örnek olursa güzel fleyler yap labilir görüflünü belirtti. Turgut Özal Üniversitesi ile Keçiören Belediyesi ni gezdiklerini ve çok be endiklerini kaydeden Fairfax heyeti, Fairfax l ö renciler Keçiören de a rlanacak Keçiören Belediyesi ile ABD nin Fairfax flehri belediyeleri aras ndaki kardefllik protokolü do rultusunda ilk defa ö renci mübadelesi yap lacak. George Mason Üniversitesi ö rencileri üç haftal na Keçiören e gelerek Turgut Özal Üniversitesi nde ö renim görecek. Çankaya da ücretsiz perküsyon dersleri bafll yor HABER MERKEZ Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n hizmete açt Çankaya Belediyesi Dans ve Gösteri Merkezi nde, perküsyon dersleri bafll yor. Sanatç Senem Diyici nin verece i derslere kat l m ücretsiz olacak. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n, günlük yaflam n stresinden uzaklaflmak isteyenlerin dans edip spor yapabilmesi amac yla hizmete açt Çankaya Belediyesi Dans ve Gösteri Merkezi nde perküsyon dersleri bafll yor. Sanatç Sinem Diyici nin verece i derslere kat lmak ücretsiz. 7 den 77 ye tüm yafl gruplar na aç k olan Sesin Etraf nda Yolculuk dersleriyle, vurmal çalg larla ritm çal flmalar yap lacak. Gazi Mustafa Kemal Bulvar No: 46/C Demirtepe adresinde düzenlenecek derslere iliflkin ayr nt l bilgi nolu telefondan al nabiliyor. stanbul Musiki Cemiyeti Okulu flan ve ritm e itimlerinin ard ndan ç kartt Nar Han m ve Ham Meyva adl 45 likleriyle tan nan Diyici, geleneksel müzik araflt rmalar nedeniyle Türkiye nin çeflitli yörelerini gezip dokümanlar toplad den beri farkl formasyonlarla turnelere ç kan Diyici, dünyan n dört bir yan nda konserler verdi. Türküleri jazla yorumlayan sanatç, bugüne kadar Türkiye de ve yurtd fl nda 10 albüme imza att. 15 Baflkan Ak a Keçiören metrosu ile ilgili Metronuz yeralt ndan m geçiyor? Biz bu konuda baflar l de iliz sorusunu yöneltti. Mustafa Ak ise Fairfax te yatay bir yerleflimin ve genifl arazilerin oldu unu ifade ederek Bizde yo un bir yerleflim var, mecburen yeralt ndan gidiyoruz yan t n verdi, ard ndan harita üzerinden metro çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Ö renci mübadelesi projesi sayesinde George Mason Üniversitesi nde Keçiören Belediyesi nin ad n herkesin duydu unu belirten ABD li temsilci, destek ve katk lar ndan ötürü Baflkan Ak a teflekkür etti. Mustafa Bey in enerjisinden çok etkilendik, bu enerji bize de geçsin isteriz diyen ABD li temsilci, Fairfax in ABD nin en zengin ikinci belediyesi oldu unu ve Keçiören e yat r m yapmak isteyen ABD li ifladamlar n n mutlaka olaca n kaydetti. Görüflmede, ticaret ve hizmet sektörü ile ilgili hangi yat r mlar n yap labilece i de gündeme geldi. Konuk heyet Baflkan Ak a, Fairfax flehrinin maketi ile Fairfax manzaras ifllemeli bir tabak hediye ederken, Baflkan Ak da heyete üzerinde Keçiören Belediyesi nin amblemi olan el yap m bir alem ve Türk kahvesi fincan tak m takdim etti.

16 16 Genel DÜZCE - Akçakoca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Savunma Sanayi flbirli i Toplant s nda konuflan Bayar, Düzce nin savunma sanayisindeki projelere nas l katk sa layaca n ö renmek amac yla kente geldiklerini anlatt. Sanayicilerle çal flmak istediklerini vurgulayan Bayar, Düzce sanayisi belli bir seviyede çal flmalar yapan br sanayidir. Sanayicilerimizin üniversitede yüksek lisans çal flmalar yap yor olmas önemli bir gösterge. Demek ki buradaki sanayi kurulufllar m z bizim arad m z nitelikte sanayi kurulufllar. Savunma sanayi projelerimizde ülke sanayisinin kat l m n art rmak temel gayemiz fleklinde konufltu. Türkiye de çok ciddi bir sanayi ivmesi oldu una dikkati çeken Bayar, her geçen gün yeni sanayi yat r mlar - n n ortaya ç kt n vurgulad. Sanayicilerin bugün kendi yat r mlar n yapmaya bafllad na iflaret eden Bayar, Birço unun bizim için kullan l r oldu unu görüyoruz. Bunlar buldu umuzda geriye aradaki bu ba kurmak kal yor. Savunma sanayisinde bu yetenekleri nas l kullan r z?. flte bu ba da bu çal flmalarla kuruyor ve bu birikimleri savunma sanayimizde kullanmaya bafll yoruz diye konufltu. Bayar, Düzce nin savunma sanayisinde iyi bir noktada bulundu unu vurgulayarak, flunlar söyledi: nflallah bu çal flmam z hay rl sonuçlar do uracakt r. Bugün savunma sanayimiz önemli bir at l m içinde. Burada birinci gayemiz Türk Silahl Kuvvetlerinin ihtiyaçlar n karfl lamak. Bugün Türkiye nin milli tank n yap - yoruz. Bugün tabii iflin Ar-Ge si, tasar m gelifltirmesi ve testleri yap l yor ama üretime geçti inde peflinden büyük bir sanayiyi sürükleyecek bir proje. Art k gün say yoruz. Önümüzdeki iki y l içinde üretime bafllayaca z. Türkiye, hücum botlar ve savafl gemileri yap yor. Tuzla Tersanesi nde üretilen birçok savafl gemisi Katar, Pakistan, Malezya, M s r, Gürcistan ve Türkmenistan gibi ülkelere ihraç ediliyor. Geçen hafta Suudi Arabistan Savunma Bakan n a rlad klar n, bu 30 May s 2013 ATAK haz r, ALTAY s rada Savunma Sanayii Müsteflar Murad Bayar, insans z hava arac ANKA n n da seri üretime geçke aflamas nda oldu unu an msatt ve ATAK helikopterlerinin son aflamada oldu unu belirterek, yak n zamanda Türk Silahl Kuvvetlerine (TSK) teslim edilece ini söyledi. Bugün Türkiye nin milli tank ALTAY için art k gün say yoruz. nflallah önümüzdeki iki y l içindeüretime bafllayaca z fleklinde konufltu. ANKARA - Baflkentte düzenlenen operasyonda 358 kilo 383 gram esrar ele geçirildi, gözalt na al nan 24 kifliden 21 i tutukland. Ankara Emniyet Müdürlü ü Narkotik Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü ü ekipleri, Diyarbak r ve fianl urfa dan getirdikleri uyuflturucuyu baflkentte piyasaya sürmeye haz rlanan suç örgütünü takibe ald. Yaklafl k 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ard ndan cumhuriyet savc s n n talimat yla harekete geçen ekipler, Diyarbak r dan gelen bir kamyonu Gölbafl nda durdurdu. Kamyonda e itimli polis köpe inin yard m yla yap lan aramada, saman çuvallar n n aras na saklanm fl 228 kilo 35 gram kubar esrar ele geçirdi. Kamyonun floförüyle araca refakat eden otomobildeki 4 kifli gözalt na al nd. 130 kilo 348 gram toz esrar n da kargo yoluyla Ankara ya gönderildi ini tespit eden narkotik polisi, Alt nda, Sincan, Mamak ve Keçiören de 20 adrese efl zamanl operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de kat ld operasyonda, suç örgütünün elebafl Savafl Y, Yavuz K. ve Osman A n n da aralar nda bulundu u 19 kifli gözalt na al nd. Zanl lar n evlerinde yap lan aramada 130 kilo 348 gram toz esrar bulundu. Gözalt na al nan 24 zanl, emniyetteki ifllemlerinin ard ndan uyuflturucu veya uyar c madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak için uyuflturucu sat n almak suçlar ndan adliyeye sevkedildi. (AA) hafta da M s r Genelkurmay Baflkan n a rlayacaklar n ifade eden Bayar, Bu üst yetkililer Türkiye ye belli bir maksatla geliyorlar. Bu maksat tabii ki savunma sanayi iflbirli ini gelifltirmek ve Türkiye nin gelifltirdi i kapasite ve teknolojiden faydalanmak. Çok yo un bir mesaimiz var ifadesini kulland. ATAK helikopterimiz son aflamada. nflallah yak nda Türk Silahl Kuvvetlerimize teslim edilecek diyen Bayar, insans z hava arac ANKA n n da seri üretime geçme aflamas nda oldu- unu an msatt. Bayar, ürettikleri araçlar n hepsinin dünyadaki örnekleri aras nda en ileri teknolojik sistemlerle ayn seviyede oldu unu dile getirerek, flunlar söyledi.: Bugün Türkiye, silahl kuvvetlerin ihtiyaç duydu u bütün z rhl araçlar kendisi üretebiliyor. Bütün z rhl araçlar m z paletli, tekerlekli, 4x4, 6x6, 8x8... flte bunlar Otokar ve UNE- SES te üretiliyor. Bu iki flirketimiz dünyaya çok yo un bir flekilde z rhl araç ihracat yap yor. Birçok ülkenin silahl kuvvetleri bizim araçlar m z kullan yor. Savunma sanayisinin ileri bir teknoloji üretim alan ile belli haz rl klar istedi ini vurgulayan Bayar, bunun için çok çal fl lmas gerekti ini sözlerine ekledi. (AA) Baflkentte esrar çetesi çökertildi

17 30 May s 2013 Ankara Mühendisler sahne ald HABER MERKEZ Makine Mühendisleri Odas (MMO) Ankara fiubesi Tiyatro Toplulu u taraf ndan sahnelenen Rumuz Goncagül adl oyunun ilk gösterimi, 23 May s 2013 tarihinde Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi nde gerçeklefltirildi. Salonun tamamen dolu oldu u gösterimde, seyirciler MMO Ankara fiubesi nin üye ve çal flanlar ndan oluflturulan ve dört sezondur çeflitli oyunlar sergileyen toplulu un yeni oyununu büyük be eniyle izledi ve oyun sonunda alk fl ya muruna tuttu. MMO Genel Merkez ve fiube yöneticileri, oyun sonunda yönetmen ve oyuncular tebrik edip çiçek ve plaket verdiler. Makina Mühendisleri Odas Baflkan Vekili Yunus Yener, oyunun yönetmeni Yasin Yürekli ye plaketini verirken yapt konuflmada; MMO olarak y llard r sosyal çal flmalara ayr bir önem verdik ve hiçbir zaman ihmal etmedik. Tiyatro toplulu umuzun, epik tiyatronun en güzel örneklerinden biri olan Rumuz Goncagül oyununu, böyle büyük baflar yla sergilemelerinden büyük gurur duydum. Oyunun bafl nda, çok kez usta yönetmenler ve oyuncular taraf ndan sergilenen bir oyunu sahnelemenin, büyük cesaret oldu unu söylemifltim. fiimdi bu cesaretlerinden ve baflar lar ndan dolay tüm ekibi yürekten kutluyorum dedi. Oyunun ikinci gösterimi 8 Haziran 2013 tarihinde Çankaya Belediyesi Y lmaz Güney Sahnesi nde gerçeklefltirilecektir. Genç sinemac lar ödüllendirildi HABER MERKEZ Çankaya Belediyesi, Gençli in Gözünden Liseleraras K sa Film Yar flmas nda dereceye giren genç sinemac lara, dizüstü bilgisayar hediye etti. Çankaya Belediyesi, duygu ve düflüncelerin görsel sanatlar arac l yla aktarabilmesi amac yla düzenlenen Gençli in Gözünden Liseleraras K sa Film Yar flmas nda dereceye giren genç sinemac lara, ödül olarak dizüstü bilgisayar hediye etti. Kültür ve Turizm Bakanl, Çankaya Kaymakaml, Çankaya Belediyesi ve At l m Üniversitesi nin iflbirli i, Çankaya lçe Milli E itim Müdürlü ü nün organizasyonuyla düzenlenen yar flman n ödül töreni, Kültür Bakanl Sinema Genel Müdürlü ü nde düzenlendi. Gençli in ruh dünyas na girmek, hayallerine ortak olmak ve yeteneklerinin do ru yönlendirilmesini sa lamak üzere düzenlenen yar flmada, dereceye giren gençler an plaketi yan s ra kamera, kitap, kay t cihaz gibi ödüller ald. Gençler, Çankaya Belediyesi nin ilk üçe girenlere verdi i dizüstü bilgisayar ise, Çankaya Belediyesi Baflkan Yard mc s Eser Atak n elinden ald. Atak, yar flmaya kat lan tüm gençleri yürekten tebrik etti ini vurgulayarak, Filmleri izledim, gençlerin iç dünyalar n, toplumsal sorunlar ne kadar güzel bir biçimde ifade ettiklerini gördüm. Yerel yönetim olarak onlara destek verdi imiz için kendimi çok flansl hissediyorum dedi. Tören, projeye destek veren kurum ve kurulufllara teflekkür plaketi verilmesinin ard ndan, ö rencilerin filmlerinin gösterilmesiyle sona erdi. 6 y l önce bafllat lan Gençli in Gözünden Liseleraras K sa Film Yar flmas nda bu y l, 62 ilden 207 ö renci kendi filmlerini çekerek kat ld. Sanatsal yarat c l ve üretimi gelifltirmek üzere düzenlenen yar flmada ödül kazanan filmler ve ö renci yönetmenleri ise flöyle: De er, M. Furkan Yazgeç, stanbul. ki Teker Yaln zl k, O uz Can Öztürk- Burak Uzuner, zmir. Boflluk, Denizhan Y ld z, stanbul. Yemezler, Onur Tosun, Burdur. Umudun Ezgisi, Buse Deniz Erol, Ankara. Fedai- Vatana Adanm fl Hayatlar, Naz 17 Ahmed Arif Park yenilendi HABER MERKEZ Çankaya Belediyesinin en büyük parklar ndan biri olan Ahmed Arif Park yenilenen haliyle yeniden Ankara n n gözbebe i haline geldi. Ad n Türk Edebiyat n n önemli ismi Ahmed Arif ten alan parkta yap lan yenilikler halk n da be enisini toplad. Çok say da vatandafl n dinlenme, e lenme, spor ve oyun mekan olmas ile dikkat çeken 17 bin mç lik Ahmed Arif Park nda yürüyüfl yollar, koflu pisti, çocuk oyun alan spor alan, banklar, led ayd nlatmal havuzlar yenilendi. Parkta çiçek ekimi ve yeflil alan düzenlemesinin yan s ra iki tane mini amfi tiyatro infla edildi. Çankaya Belediyesinin k sa sürede yo un çal flmalar yla yenilenen parka ak n eden vatandafllar park n yenilenen halini denetime gelen Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k karfl lar nda gören vatandafllarda teflekkürlerini iletti. Kuruflçu- smail Akk l ç, Kayseri. Berfin, Berfin Öner, Ankara. Babam n Sesi Engin Akyüz, Giresun. Koflarock, Mert Avadya, stanbul. Umut, Ertu rul Asl yüce, Ankara ve Mavi Dünya filmiyle Gamze Çelik, Elaz

18 18 30 May s 2013 Ankara Büyükflehir den uygulamal bahç vanl k e itimi Ankara Büyükflehir Belediyesi nin düzenledi i Bahç vanl k Kursu na kat lanlar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl uygulama park ve bahçesinde çeflitli bitkilerin dikimi, sökümü ve budanmas çal flmas yapt. HABER MERKEZ Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkan Hatice Akgül, üçüncü dönemi devam eden kurslardan toplam 584 kiflinin e itim alaca n belirtti. Akgül, ilk haftas nda teorik ve teknik bilgilerin verildi i kurslar n son haftas nda Büyükflehir Belediyesi ne ait Sö ütözü Fidanl, Uygulama Park ve seralar ile Ankara n n büyük parklar nda kursiyerlere çeflitli uygulamalar yapt r ld n bildirdi. Hatice Akgül, kurs döneminin bahç van adaylar için çok baflar l geçti ini, kat l mc lar n bitki budama, afl lama, a açlarda flekilli budama, peyzaj uygulamalar ile fidanc l kta üretim çeflitleri gibi temel konularda ald klar teorik bilgileri, konusunda uzman personel ve üniversitelerden gelen hocalar n eflli inde sera ve parklara giderek uygulama imkan bulduklar n kaydetti. Bahç van adaylar ndan Tu ba Kiper, Emekli inflaat mühendisiyim. Do ay tan rsan z seversiniz, sevdi iniz her fleyi de korursunuz. Büyükflehir Belediyesi nin kurslar uygulama aç s ndan çok zengin derken; çal flt kurumdan izinli olarak kursa kat ld n söyleyen Cafer Kufl da, Bahç vanl k yap yorum. O yüzden sertifika almak benim için çok önemli. Kurslar dört dörtlük, bire bir ilgileniyorlar diye konufltu. Dikmen deki evinin balkonunda sebze yetifltirdi ini anlatan ev han m Hülya Kaya, yi ki gelmiflim. laçlamay bilmiyordum. Ayr ca burada yeni arkadafllar m z oldu dedi. Optisyen oldu unu belirten Mehmet Do an, kurslara do a sevgisi a r bast için zevkle geldi ini belirtirken; emekli kursiyerlerden Sündüz Uykan, Art k bahçemde babadan kalma usullerle de il, daha profesyonel çal flaca m diye duygular n ifade etti. Nall han Belediyesi nde çevre düzenleme ifllerinde çal flt n söyleyen Ufuk Parlak, bilgilerine bilgi katt n ve bitki dikimi konular nda pek çok yeni fley ö rendi ini söylerken, Abdurrahman Özcan ise Yenimahalle Dodurga Mahallesi nde müstakil bahçesini meyve a açlar yla donataca n, Büyükflehir Belediyesi nin böyle güzel bir kursu ücretsiz sunmas n n büyük bir hizmet oldu unu belirtti. Ankara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl n n, Baflkentli vatandafllardan gelen talepler üzerine açt ve art k geleneksel hale gelen Bahç vanl k Kursu, 8 er ifl günü halinde ve 3 dönem olarak düzenlenirken, kat lanlara, törenle Bahç vanl k Kursu Kat l m Sertifikas da veriliyor. Keçiören de h rs zl a karfl güvenli hayat HABER MERKEZ H rs zl k olaylar n önlemek ve vatandafllar bilinçlendirmek isteyen Keçiören Belediyesi, Güvenli Hayat Projesi ni uygulamaya koydu. Proje kapsam nda düzenlenen seminerde vatandafllara, h rs zlar n uygulad metodlar ve al nmas gereken cayd r c güvenlik tedbirleri hakk nda bilgi verildi. Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen Güvenli Hayat Projesi bilgilendirme semineri için Ankara l Emniyet Müdürlü ü ve Zab ta Müdürlü ü ile iflbirli i yap ld. Keçiörenli vatandafllar n büyük ilgi gösterdi i seminerde ev, oto ve iflyeri h rs zl klar n n nas l gerçeklefltirildi i, h rs zlar n uygulad klar metodlar ve bunlara karfl vatandafllar n almas gereken basit ama cayd r c güvenilk tedbirleri, suçlar n ifllenmeden önce önlenmesi, suç korkusunun ve halk n güvensizlik kayg lar n n giderilmesi konular uygulamal olarak anlat ld. H rs zl k olaylar n önlemeye yönelik bu projenin vatandafllara çok büyük katk sa layaca n dile getiren Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak," Güvenlik sistemleri konusunda bilgi sahibi olan ve yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte memleketlerine, denize k y s olan illerimize tatile gidecek olan vatandafllar m z n bu seminerde ö rendikleri bilgiler do rultusunda uygulayacaklar güvenlik tedbirleri ile kendilerini daha çok güvende hissedeceklerine, Güvenli Hayat Projesi nin halk m z n güvenlik güçlerimize verece i destekle amac na ulaflaca na inan yorum" dedi.

19 30 May s 2013 E itim Ortaokulda biliflim dersi zorunlu oldu ANKARA - Milli E itim Bakanl (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl (TTK), 5'inci ve 6' nc s n flarda biliflim teknolojileri ve yaz l m dersinin zorunlu olmas yönünde karar ald. TTK, ortaokullar n haftal k ders çizelgesinde de ifliklik yapt. Gelecek e itimö retim y l ndan itibaren 5'inci ve 6'nc s n flardan bafllamak üzere kademeli uygulamaya konulacak de iflikliklere göre, yabanc dil dersi 5'inci ve 6'nc s n flarda haftada 3 saat olacak. 5, 6, 7 ve 8'inci s n flarda haftal k seçmeli ders saati 6 ve haftal k toplam ders saati ise 35 olarak belirlendi. Biliflim teknolojileri ve yaz l m dersi, seçmeli dersler listesinden ç kar larak, haftada 2 saat olmak üzere zorunlu dersler aras na al nd. TTK Baflkan Emin Karip, AA muhabirine, biliflim teknolojileri ve yaz l m dersinin zorunlu hale getirilmesiyle, çocuklar teknolojinin tüketicisi de il üreticisi haline getirmeyi, yeni tasar mlar, fikirler ve projeler ortaya koymalar na yard mc olmay sa lamay amaçlad klar n bildirdi. Çocuklar n temel yaz l m mant n kavramalar n n önemine iflaret eden Karip, bu dersle ö rencilerin analitik ve 3 boyutlu düflünme, giriflimcilik gibi temel becerilerle birlikte çal flma, ortak fikir ve ürün gelifltirme yönlerinin ön plana ç kaca n belirtti. Karip, 5'inci ve 6'nc s n fta temel yaz l m becerilerini kazanan ö rencilerin, 7'inci ve 8'inci s nfta bu dersleri seçmeli alabileceklerini kaydetti. Ders saatleriyle ilgili de iflikli e gidildi ini de belirten Karip, haftal k ders saatinin, 5'inci ve 6'nc s n flarda 36, 7'inci ve 8'inci s n flarda ise 37 oldu unu hat rlatt. Özellikle ikili ö retim yapan e itim kurumlar nda, haftada bir gün 8 saat ders yap ld n, bunun da uygulamada güçlükler ortaya ç kard n dile getiren Karip, "Bu durumu dikkate alarak, seçmeli ders saatini haftal k 8 saatten 6 saate çektik. Böylece toplam ders saati 5, 6, 7 ve 8'inci s n flarda 35 olarak düzenlendi. Böylece haftan n 5 günü, her bir gün 7 saat ders yap larak, ortaokullarda e itime devam edilecek" dedi. Karip, geçen e itim y l nda yabanc dil ö retiminin 2'nci s n ftan itibaren bafllat ld n, böylece yabanc dil dersi saatinde 2'inci s n ftan 8'üncü s n fa kadar 4 saatlik art fl sa land n vurgulad. (AA) Eskinin "k rm z kurdele"si, bugünün "okuma bayram " oldu Önceki y llarda, okuma ve yazmay ö renen çocuklar n yakalar na k rm z kurdele tak l rd. E itimcilerin, "patlayan m s r tanesi" olarak niteledi i uygulama, flimdi okuma bayram etkinlikleriyle devam ediyor. Çocuklar, okuma ve yazma ö renmelerini, fliir, skeç, dans, halk oyunu gibi gösterilerle kutluyor. ANKARA - lkokullarda, eskiden okuma ve yazmay ö renen çocuklar n yakalar na "k rm z kurdele" takma gelene- i, flimdi "okuma bayram " etkinlikleriyle sürdürülüyor. Birinci s n f ö rencileri, may s ay nda bafllay p okullar kapan ncaya kadar devam eden okuma bayramlar nda, temel e itimin ilk aflamas n baflarman n mutlulu unu, ö retmenleri ve aileleriyle paylafl yor. AA muhabirinin ald bilgilere göre, eskiden birinci s n fa bafllayan çocuklar, okumay ö rendikçe ö retmenleri taraf ndan yakalar na k rm z kurdele tak larak flevklendirilir ve onurland r l rd. E itimcilerin "patlayan m s r tanesi" diye niteledi i bu uygulamada, tüm s n f ayn anda kurdeleye sahip olamazd. Okuma yazma ö renen çocu- un ve ailesinin tek ödülü, yakalar ndaki k rm z kurdeleydi. Son y llarda ise k rm z kurdele uygulamas n n yerini, tüm s n f n ve ailelerinin kat l m yla düzenlenen "okuma bayram " ald. Ö renciler, okuma yazma ö renmeyi bu etkinliklerde kutluyor, doyas ya e leniyor. Genellikle bir dü ün salonu ya da okullarda organize edilen okuma bayramlar için çocuklar, haftalar süren haz rl klar yap yor. Bu özel gecelerde ö renciler, fliirler okuyor, skeç, müzikli dans ve halk oyunlar gösterileri sunuyor. Böylece okuma ve yazma ö renmenin keyfini, mutlulu unu ö retmenleri ve aileleriyle yafl yorlar. E itim ö retim y l sonlar na do ru, may s ay ortalar nda bafllayan bu etkinlikler, esnaf mutlu edecek ölçüde canl l k sa l yor. Çocuklar n gösteriler için ihtiyaç duyulan k yafetleri, ayakkab lar n n al nmas, foto raf ve görüntü çekimi ile ulafl m arac n n ayarlanmas, dü- ün salonu kiralanmas, pasta yapt r lmas na harcanan paralar, esnaf sevindiriyor. Bal kesir'de bu y l n "okuma bayram " sezonunu, Ercan K vrak lkokulu Okulu 1-A s n f açt. Bir dü ün salonunda yemekli olarak düzenlenen etkinlikte, ö renciler, ö retmenleri ve kendilerini izlemeye gelen 19 ailelerine, "Gangnam Style" dans yla renklendirdikleri, halk oyunlar yla etkiledikleri gösteriler sundu. S n f Ö retmeni Tuncay Gültekin, AA muhabirine, çocuklar n okuma yazma ö renmeyi bayram gibi kutlamas için böyle bir etkinlik yapt klar n söyledi. Ö rencilerinin, haftalar öncesinden bu etkinli e haz rland n anlatan Gültekin, yaklafl k 3,5 saat süren geceye kat - lan herkesin, keyifli bir zaman geçirdi ini belirtti. Dü ün salonu sahibi Oktay Akol ise son y llarda okuma bayramlar sayesinde yaz sezonunu erken açt klar n dile getirdi. Kentte dü ün mevsiminin, okullar n kapanmas ve hasad n h zlanmas yla bafllad n ifade eden Akol, "Dü ünler ço- unlukla temmuz, a ustos aylar nda yap l r. Okuma bayramlar, dü ün mevsimi öncesinde adeta kurtar c m z oldu. Okullar n kapanaca haziran ay ortalar na kadar bu canl l n devam etmesini bekliyoruz. (AA)

20 YILI RAMAZAN ETK NL KLER PROGRAMI ORGAN ZASYONU hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : 30 AGUSTOS MAHALLES fieh T HASAN ÖZTÜRK CADDES NO: ET MESGUT/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Etimesgut / ANKARA c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Etimesgut Belediye Baflkanl - Kültür ve Sosyal fller Müdürlü- ü Kat:4-30 A ustos Mah. fiehit Hasan ÖZTÜRK Cad. No : 5 Etimesgut / ANKA- RA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu. Kültür Sanat 30 May s 2013 Anneler halk e itim kurslar yla eski eflyalar ekonomiye kazand r yor KARS - Kars Halk E itim Merkezi Giyim ve Makine Nak fl Kurslar, flehirdeki bayanlar n zamanla kullanmad klar mobilya ürünleriyle giysilerini, birkaç uygulamayla tekrar geri dönüfltürüp ekonomiye kazand r yor. Merkezler ayn zamanda ailevi s k nt lar için psikolojik tedavi merkezi oluyor. stasyon Mahallesi Sinan fiamil Sam Caddesi'ndeki kursta y l sonu etkinli i düzenledi. Etkinlikte mahalleli bayanlar n bir y l içerisinde 'k rk yama' diye adland r lan ve kullan m ömrünü doldurmufl bezlerden yap lan masa örtüleri, yatak örtüleri gibi yenilenmifl ürünler ile at l durumda olan sehpalar ile tekrar kullan lar hale ORGAN ZASYON H ZMET ALINACAKTIR ET MESGUT BELED YES KÜLTÜR VE SOSYAL filer MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar getirilen eski sand klar, aynal klar ve dolaplar sergilendi. Aç l fl n Kars Milli E itim fiube Müdürü Ayhan Kazanc 'n n yapt etkinlikte ayr ca yöreye has bez bebekler ve tatl lar da ziyaretçilerin ilgisini çekti. Burada bir konuflma yapan Milli E itim fiube Müdürü Kazanc, ev han mlar n n, yetiflkin genç k zlar n, el eme i göz nuru yapm fl olduklar çal flmalar takdirle karfl lad klar n ve kendilerini tebrik ettiklerini belirtti. Kazanc, "Bu çal flmalar n daha genifl çapl yap larak sermayeye dönüflmesini bekliyoruz. K zlar m z n çeyizlerini haz rlamalar na ve daha zengin hale getirmesine imkan sa lamas n arzuluyoruz." dedi. CHA) fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: HER TÜRLÜ KONSER, FEST VAL, FUAR, ORGAN ZASYON filer 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Liras ) karfl - l Etimesgut Belediye Baflkanl - Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü Kat:4-30 A ustos Mah. fiehit Hasan ÖZTÜRK Cad. No : 5 Etimesgut / ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etimesgut Belediye Baflkanl - Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü Kat:4-30 A ustos Mah. fiehit Hasan ÖZTÜRK Cad. No : 5 Etimesgut / ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, ihale üzerine b rak lan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n -8022)... (www.bik.gov.tr)

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı