GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Keçiören de h rs zl a karfl GUVENLI HAYAT 30 MAYIS 2013 PERfiEMBE H rs zl k olaylar n önlemek ve vatandafllar bilinçlendirmek isteyen Keçiören Belediyesi, Güvenli Hayat Projesi ni uygulamaya koydu. HABER 18 DE Baflkentte esrar çetesi çökertildi HABER 16 DA Büyükflehir den uygulamal bahç vanl k e itimi HABER 18 DE HABER 16 DA ÇANKAYA DA GENÇ S NEMACILAR ÖDÜLLEND R LD HABER 17 DE AMER KALI Ö RENC LER KEÇ ÖREN DE A IRLANACAK HABER 15 DE ORTAOKULDA B L fi M DERS ZORUNLU OLACAK HABER 19 DA

2 2 SineMagazin Paul McCartney den, Rus Punk-rock grubu Pussy Riot a destek MOSKOVA - Rusya da hapiste bulunan Rus punkrock grubu Pussy Riot n üyelerine bir destek de efsanevi Beatles grubunun ünlü üyesi Paul McCartney den geldi. McCartney, davaya bakan Rus yarg ca yazd mektuplarla grubun hapis cezas na çarpt r lm fl iki üyesine flartl tahliye hakk tan nmas n istedi. McCartney in, gruba destek verenlerce oluflturulan internet sitesinde yay mlanan 20 May s tarihli iki mektupta, Bu iste i size, benim gibi tüm insanlara flefkat ve merhametle davran lmas gerekti ine inanan çok say daki Rus tan d mla arkadafll k ruhu içinde iletiyorum ifadesi yer ald. Grup üyeleri Maria Alyohina ve Nadezhda Tolokonnikova, Rusya n n baflkenti Moskova daki Hram Hrista Spasitelya da (Kurtar c sa Katedrali), Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin aleyhine düzenledikleri protesto gösterisi nedeniyle ikifler y l hapis cezas na çarpt r lm flt. Grup üyelerinden Tolokonnikova n n yapt flartl tahliye baflvurusu, McCartney in mektup yazd Mordovia kenti yarg c taraf ndan geçen ay reddedilmiflti. Perm kentinde flartl tahliye baflvurusunda bulunan Alyohina ise talebinin görüflülece i duruflmaya kat lmas na izin verilmemesini protesto etmek amac yla dün açl k grevi bafllatm flt. (AA) nna, Bodrum da konser verdi MU LA - Inna ismiyle tan nan Romanyal flark c Elena Alexandra Apostoleanu, Bodrum da konser verdi. Özel bir firma taraf ndan düzenlenen organizasyonla Bodrum a gelen flark c Inna, kald otelden ç karken gazetecilerin sorular n yan tlad. stanbul da çekti i klibinden bahseden Inna, Türk insan n çok sevdi im için bir klibimi stanbul da çektim. Bodrum a tatil için gelip bir süre kalabilirim. Çok de iflik bir yer dedi. Inna, Bodrum da düzenlenen 19 May s kutlamalar n izledi ini ve çok etkilendi ini dile getirerek, kutlamalarda Türk bayra ile foto raf çektirerek sosyal paylafl m sitesinde yay nlad n, k sa sürede 30 bin kiflinin resmi be endi ini söyledi. (AA) 30 May s 2013 Angelina Joli nin teyzesi de meme kanserinden ölmüfl Escondido - Oscar ödüllü ünlü oyuncu Angelina Jolie nin teyzesi Debbie Martin in meme kanseri nedeniyle yaflam n yitirdi i bildirildi. Ron Martin, 61 yafl ndaki eflinin, San Diego kenti yak nlar ndaki Escondido da tedavi gördü ü hastanede hayata veda etti ini söyledi. Jolie nin 2007 y l nda yumurtal k kanserinden ölen annesi Marcheline Bertrand n küçük kardefli olan Debbie Martin e 2004 y l nda meme kanseri teflhisi konulmufltu. Jolie de doktorlar n n yüzde 87 oran nda meme kanseri, yüzde 50 oran nda ise yumurtal k kanseri riski tafl d n söylemesi üzerine flubat ay nda her iki memesini ald rm flt. Jolie, 14 May s ta New York Times gazetesinde yay mlanan T bbi Tercihim adl makalesinde annesinin 10 y l kanserle mücadele ettikten sonra 56 yafl nda öldü ünü hat rlatm fl ve çocuklar n annesiz b rakmak istemedi ini vurgulam flt. Ünlü oyuncu, ailesinde gö üs ya da yumurtal k kanseri olan tüm kad nlara uzmanlardan bilgi almalar ve kendilerine sunulan t bbi seçenekleri dikkatle de erlendirmeleri ça r s nda bulunmufltu. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Kral Yolu, H zl ve Öfkeli, Umut Üzümleri, Ko ufl Akademisi, Muhteflem Gatsby, Kimlik H rs z, Son Ayin Bölüm 2, Iron Man 3, El- Cin Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) H zl ve Öfkeli, Muhteflem Gatsby, Ko ufl Akademisi, Ç lg n Do umgünü, Kimlik H rs z, Kod Ad Olympus, Max Maceralar : Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man 3, Eski Dostlar, Lanetli Kan, Crood'lar Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) H zl ve Öfkeli, Güllerin Köpü ü, Muhteflem Gatsby, Son Ayin Bölüm 2, Kod Ad : Olympus, Ç lg n Do umgünü, Son Ayin Bölüm 2, Kimlik H rs z, Kod Ad : Olympus, Max Maceralar : Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man 3 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) H zl ve Öfkeli, Umut Üzümleri, Güzelli in On Par' Etmez, Kod Ad : Olympus, Akl m Oynataca m, Iron Man 3 Ankara Bilkent Prestige (Bilkent) (312) H zl ve Öfkeli, Zoraki Radikal, Muhteflem Gatsby, Ben ve Sen, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Hayat Avc s Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) H zl ve Öfkeli, Ko ufl Akademisi, Umut Üzümleri, Son Ayin Bölüm 2, Bir Hikayem Var, Iron Man 3, Oblivion, Selam, Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Kral Yolu, Vazgeçemem Senden, H zl ve Öfkeli, Ç lg n Do umgünü, Ko ufl Akademisi, Muhteflem Gatsby, Max Maceralar : Dinoterra, Iron Man 3, El-Cin, Selam Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) H zl ve Öfkeli, Zoraki Radikal, Güzelli in On Par Etmez, Herkes Ölecek, Ko ufl Akademisi, Son Ayin Bölüm 2, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) H zl ve Öfkeli, Ko ufl Akademisi, Umut Üzümleri, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, El-Cin, Selam

3 30 May s 2013 Gürcistan a giderken valizinizi iki kez kontrol edin Türkiye nin Batum Baflkonsoloslu u, Gürcistan a gidecek Türk vatandafllar n, internet sitesi ve sosyal paylafl m siteleri arac l yla yanlar nda silah ve mermi bulundurmamalar, böyle bir olay yaflanmas durumunda para ya da hapis cezas yla karfl laflabilecekleri konusunda uyar yor. TRABZON - Türkiye nin Batum Baflkonsolosu Engin Ar kan, AA muhabirine yapt aç klamada, vatandafllar n Türkiye de sahip olduklar ruhsatl ateflli silahlarla yurt d fl na ç kabileceklerini düflündüklerini ancak böyle bir durumun hiçbir ülke için söz konusu olmad n söyledi. Gürcistan n da ayn flekilde böyle bir durumu kabul etmedi ini belirten Ar kan, Ülkemizde vatandafllar m z n ruhsat olsa dahi silahla ya da mermiyle Gürcistan a gelmemesi gerekir. Bu Gürcistan yasalar na göre suç say l yor ve s n r kap s nda silahla ya da mermiyle yakaland klar takdirde vatandafllar m z hakk nda hukuki ifllem yap l yor ve Gürcistan kanununa göre de hapis cezas öngörülüyor. Hapis cezas, para cezas na çevrilebiliyor ama bunlar a r para cezalar. Dolay s yla biz vatandafllar m z n burada sorun yaflamamalar, huzurlu seyahat etmeleri H CR RUM msak : kindi : Yaflam 20 Recep 17 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : için kesinlikle yanlar nda ateflli silah veya mermi bulundurmamalar n istiyoruz. Bu durumu zaman zaman facebook ve twetterdan da hat rlat yoruz dedi. Ar kan, bu tür uyar lar özellikle seyahatlerin yo unlaflt dönemlerde daha s k yapmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, Yan nda silah tafl yan kifli, Gürcü taraf nda emanete b rak r m, dönerken al r m gibi düflünebiliyor ancak böyle bir uygulama yok. Gürcü polisi silah gördü ü anda hukuki ifllemi yap yor. Ondan sonra pek de tatl olmayan bir durumla karfl karfl ya kal yor vatandafllar m z. Vatandafllar m z bu kurala dikkat ederlerse iyi olur diye konufltu. Ar kan, silahla yurtd fl na ç kma durumunun genellikle kiflilerin kurallar bilmemesinden kaynakland na dikkati çekerek, flunlar kaydetti: Zaman zaman da bilinçsizlikten, kiflinin silah ya da mermileri araç n torpido gözünde, valizinde unutmalar ndan ileri gelen fleyler. Baz vatandafllar m z ise nas lsa ruhsat m var, her yere gidebilirim gibi bir düflünceye sahip olabiliyor. Belli dönemlerde buraya gelen vatandafllar m z n say s na göre bu tür durumlar artabiliyor. Hiç kimse böyle bir sorun yaflamas n diye sürekli vatandafllar m z uyar yoruz. Vatandafllar m z da bunlar dikkate al rlarsa iyi olur. Vatandafllar m z sadece silah konusunda de il, trafik cezalar, cezalar n ödenmesi ve gümrükle ilgili baflka hususlar gibi konularda da uyar lar m z dikkate al rlarsa sorunsuz seyehat yaflamalar daha yüksek olas l k. fiehir içi h z limiti bile Türkiye den daha farkl Gürcistan a kimlikle geçifl uygulamas bafllamadan önce Türk vatandafllar n n Gürcistan daki yasalar benimseme konusunda yaflad klar s k nt lar n daha fazla oldu unu anlatan Ar kan, flöyle devam etti: Mümkün oldu unca bu anlamdaki sorunlar aflmaya çal fl yoruz. Vatandafllar m z, kimlik kart yla geçifl yapt klar için baflka bir ülkeye geçifl yap ld n bazen çok hissetmeyebiliyorlar fakat art k Türkiye Cumhuriyeti topraklar ndan ç k p baflka bir ülkenin, Gürcistan n hakimiyetine girildi ini, art k oran n kanunlar n n, trafik kurallar n n geçerli oldu unu bilmeleri ve buna göre hareket etmeleri gerekiyor. En basit örne i vermek gerekirse, flehir içindeki trafik h z limiti bile Türkiye den daha farkl, buna uyum sa lanmas gerekiyor. Biz bu konularda baflkonsoloslu umuzun internet sayfas ndan ve sosyal paylafl m sitelerinden sürekli vatandafllar m z bilgilendirmeye çal fl yoruz. Hedefimiz Gürcistan a gelen vatandafl m z n mümkün oldu unca sorun yaflamadan, keyifli bir seyahat gerçeklefltirip Türkiye ye dönmesidir. (AA) DTCF davas nda tutuklu san k kalmad ANKARA - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesinden (DTCF) 14 ö rencinin, terör örgütü PKK/KCK n n DTCF deki gençlik yap lanmas içerisinde yer ald klar ve bu kapsamda çeflitli suçlara kar flt klar iddias yla yarg land davada, tutuklu 6 san n tahliyesine karar verildi. Ankara 13. A r Ceza Mahkemesindeki duruflmaya, tutuklu san klar Kadir Toraman, Maflallah Demir, Kerem Çiçek, Abdulkerim Cin, Necmettin flik, Mehmet fiimflek ve tutuksuz san klar ile avukatlar kat ld. Sincan F Tipi Ceza ve nfaz Kurumunda kald s rada intihar eden san k Harun Toygar n avukat Mürsel Sar, müvekkilinin psikolojik tedavi gördü üne yönelik belgeyi ve Avrupa nsan Haklar Mahkemesi (A HM) sözleflmesini mahkemeye sunarak, müvekkilinin ölümü nedeniyle duruflmay ayakta izlemek istedi ini söyledi. Müflteki Hasan Koç, beyan nda, ç kan olaylar nedeniyle e itim, ö retim hakk n n engellendi ini, bu nedenle san klardan flikayetçi oldu unu ifade ederek, müdahil olarak kat lma talebinde bulundu. Koç un kat lma talebine, san k avukatlar karfl ç kt. Avukat Nuray Özdo an, Koç un olaylar n içinde yer ald n ve kesici alet tafl d n ileri sürerek, olay an nda çekilen baz foto raflar mahkemeye verdi.mahkeme Baflkan Tayyar Köksal n, foto raftakinin kendisi olup olmad n sordu u Hasan Koç, Foto raflardaki ben de ilim dedi. Avukat Fahriye Belgün Baba da olay günü okulun tatil edilmedi ini, Koç un derslere gitmek yerine olaylara kat ld n savunarak, kat lma talebinin reddedilmesini istedi. Cumhuriyet Savc s Sad k Bay nd r da Hasan Koç un müdahilli ine karar verilmesini talep etti. Bu s rada söz alan avukat Mürsel Sar, Mahkemenizin cennet kokan havas n b rakmak için müsaade istiyorum. Müvekkilimin adli t ptaki raporunu alaca m. Yaflasayd, muhtemelen bu duruflmada tahliye edilecekti ve sonra da beraat edecekti. Müvekkilim öldü ü halde tutukluluk ve itiraz incelemesinde ismi geçmifltir. Ben, kendi yerime A HM sözleflmesini b rakarak duruflmadan çekliyorum diye tepki gösterdi. (AA)

4 4 3. Airshow Side turizm beldesini hava oyunlar nda dünyaya tafl d ANTALYA - Bu y l üçüncüsü yap lan Airshow Side, turizmin yan s ra hava gösterilerinde de ismini duyurdu. Airshow Side'ye bu sene hava oyunlar gösterilerinde 2 defa dünya flampiyonlu u bulunan Rus pilot Svetlana Kapanina, Jurgis Kaiyrs,Romanian Yakers ve dünyaca ünlü Türk pilot Ali smet Öztürk'ün kat lmas turizm beldesi Side'yi 7 y l önceki 'günefl tutulmas 'ndan sonra ikinci defa dünya gündemine tafl d. Antalya'n n Manavgat ilçesine ba l Side Belediye Baflkan Abdulkadir Uçar, yapt aç klamada, 2 gün içinde Airshow Side'yi yerli ve yabanc turist 300 bin kiflinin izledi ini söyledi. Bu sene üçüncüsünü yapt klar Airshow Side'nin gerçekleflmesinde her hava oyunlar gösterisiyle Türkiye'nin ismini dünyaya duyuran Ali smet Öztürk'ün eme inin büyük oldu unu belirten Uçar, dünya flampiyonlar Svetlana Kapanina,Jurgis Kaiyrs'in yan s ra, Airbandit, REVA, Romanian Yakers, William Wallece, Türk Hava Kurumu(THK) ve Ali smet Öztürk Side'de a rlamaktan onur ve gurur duyduklar n söyledi. Uçar, "3. Airshow Side'ye kat lan tüm pilotlar Side'ye hayran kald. Rusya, Belçika, Fransa, Romanya, Amerika Birleflik Devletleri(ABD) kat lan pilot ve paraflütçülerin memnuniyeti bizleri çok sevindirdi. Airshow'la Side'mizi dünya gündemine tafl d k. Airshow Side'yi izlemesi sonras bir çocu un bile Türk havac l na ilgi duymas bizim için baflar d r. Hava oyunlar n izleyen herkesten tebrik ald k. Ülkemize ve beldemize tatile gelen turistlere kendi ülkelerinde 100 Euro karfl l na izledikleri hava oyunlar akrobasi gösterilerini Side Plaj 'nda ücretsiz izleme ayr cal n yaflatt k. " diye konufltu. BURSA - Bursa'n n Mustafakemalpafla lçe Belediyesi, tarihi ve kültürel miras yaflatma projeleri kapsam nda Tafl Mektep in tekrar aya a kalkmas için restorasyon çal flmalar n bafllatt. Mustafakemalpafla n n en eski yap lar ndan biri olan Sabribey Mahallesi ndeki Tafl Mektep, bu y l 132. kurulufl y l dönümünü kutlayacak olan Mustafakemalpafla Belediyesi nin yapaca ilk restore çal flmas olma özelli ini tafl yor. Mustafakemalpafla daki ecdat yadigâr tarihi ve kültürel miras gelece e tafl mak için yola ç kt klar n söyleyen Belediye Baflkan Sadi Kurtulan, tarihi yap n n Osmanl dan günümüze gelen en de erli miraslardan biri oldu unu dile getirdi. TAfi MEKTEP, GÜZEL B R DOKU OLACAK 4 Nisan da ihalesi yap larak, 10 May s ta imzalanan sözleflmenin ard ndan 'Tafl Mektep te bafllayan restorasyon çal flmalar n inceleyen Baflkan Kurtulan; Tafl Mektep, Mustafakemalpafla n n önemli bir simgesi. Yüzy llar boyunca baflta e itim olmak üzere birçok faaliyet için kullan lan tarihi yap y gün fl na ç kararak, ifllevsel hale getirip, halk n hizmetine Turizm sunaca z. Restorasyon, Mustafakemalpafla Belediyesi nin 132 y ll k tarihi boyunca yapaca ilk yenilme çal flmas olacak. Bunun için en ince ayr nt s düflünülerek haz rlan lan proje, 'Tafl Mektep in asl na uygun yap lacak. Restorasyon kapsam nda çürümüfl durumda olan tüm ahflap imalatlar projede ve raporlarda belirtildi i üzere özgün hale gelecek. Tarihi binan n baz elemanlar sonradan 30 May s 2013 Tarihi 'Tafl Mektep' restore edilecek eklendi inden dolay mimari ve belge de eri olmad için kald r lacak. Bununla birlikte çat, d fl ve iç cephe üzerinde titiz bir çal flma yürütülerek, bina çevre düzenlemeleriyle birlikte yenilenecek. 200 gün içerinde tamamlanacak proje ile birlikte Tafl Mektep, ihtiflaml görüntüsü ile Mustafakemalpafla siluetindeki yerini alacak, sosyal ve kültürel etkinliklerin merkezi haline gelecek dedi. (CHA) 3 y l içinde 36 bin 600 Rus Anadolu'da inanç turuna ç kt ANTALYA - Üç y l içinde 36 bin 600 Rus turist Anadolu'da inanç turuna ç kt. Rus turistler, inanç turizmi kapsam nda 11 ilde 36 tarihi cami ile Anadolu Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanl döneminde kalma vak f eserlerini ziyaret ediyor. Ruslar, stanbul'- dan bafllad klar inanç turunu Antalya'da tamaml yor. stanbul, Bursa, Aksaray, Sivas, Mu la, Ni de, Konya, Hatay, A r, Burdur ve Antalya illerini gezen Ruslar; stanbul Sultan Ahmet Cami'nde bafllad klar inanç turunu 16 gün sonra Antalya'n n Elmal ilçesine ba l Osmanl dönemi mimarisinne sahip Ömer Pafla Cami'nde tamaml yor. Rus Molbaly Turizm Seyahat Acentesi Sahibi ve nanç Turizmi Uzman Andrey Baranov, 3 y l içinde Anadolu turu kapsam nda 36 bin 600 Rus'u inanç turuna ç kard klar n söyledi. (CHA)

5 29 May s 2013 Çarflamba BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Avrupa da bir ülke. 2. zmir ilinin bir ilçesi. Damarlarda dolaflan hayati s v. 3. Mehter tak m nda yer alan, iki de nekle vurularak çal nan bir tür davul. Lityumun simgesi. 4. Afrika da bir rmak. Uysal, sevimli. 5. Kötü, çirkin. Bir anda oluveren, apans z. 6. Yüzük yap m nda kullan lan bir tür parlak ve de erli tafl. Argoda yok, kalmad anlam nda sözcük. 7. Bal koymaya yarayan küçük tekne. 8. Gümüfl bal. Köpek. 9. Gösterme s fat. Etraf suyla çevrili kara parças. Bir say. 10. Çizgilerin, yüzeylerin ve kat cisimlerin birbirlerine rastlad klar veya kesifltikleri yer. 11. Telefon sözü. Cüretkâr. 12. Ele avuca s maz kimse. Bir tür ince ve de erli kumafl türü. 13. Oyuncunun yapt. Uzakl k anlat r. 14. Aya sekili at. 15. Yapraklar salata olarak yenen baharl bir bitki. Yapraklar n düz ve parlak olan bölümü. 16. Bay nd rl k. Yemek yeme araçlar ndan biri. 17. Et suyuna k zart lm fl veya bayat ekmek konularak yap lan yemek. Elaz ilinin bir ilçesi. 18. Eski dilde yüz güzelli i. 19. Unutmamak için parma a ba lanan ip. nce dantel. 20. Eski bir devlet. Küçük ve de ersiz bitki. Yukar dan afla ya: 1. Osmanl padiflahlar n n adalar n n sonuna getirilen san. Çiftçilikte topra iflleyerek ürüne ortak olan kimse. Bir gezegen, Endonezya n n plaka iflareti. 2. mkân. Sülüngillerden, soyu azalm fl bir kufl. Dokunum, duyarga. 3. Kolayl kla paraya çevrilebilme özelli i fazla olan varl klar. lgili. Tantal n simgesi. 4. Gevezelik. S hhi tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine ba lanmas n sa layan ba lant parças. Efli olmayan, yegâne, tek. 5. K rsak bölgelerde sözü geçen, varl kl kimselere verilen san. Antalya ilinin bir ilçesi. Asya da bir ülke. Temel motif, ana konu. 6. Erzurum ilinin bir ilçesi. Ulusal Havac l k ve Uzay Dairesinin k saltmas. Aylardan biri. Kuzu sesi. 7. Eurepiyumun simgesi. Kekli in boynundaki siyah halka. Yükselme, yücelme. Konya ilinde bir baraj. 8. Bir renk. Emile Zola n n ünlü bir roman. Paylama, azarlama. spermeçet balinas. 9. Közlenmifl patl can, sar msakl yo urt ve k yma ile yap lan bir yemek. Engel. Sene. 10. Bir fleyi baflkalar ndan önce yapabilme eylemi, öncecilik. Ya sürülmeden yap lan en eski geleneksel Türk gürefli. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi 30 May s 2013 Not art fl otomotivcileri HEYECANLANDIRDI Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu "yat r m yap labilir" seviyeye çekmesinin ard ndan gözler sanayinin lokomotifi kabul edilen otomotiv sektörüne çevrildi. STANBUL - AA muhabirinin sorular n yan tlayan Otomotiv Sanayii Derne i (OSD) Genel Sekreteri Ercan Tezel, not art fl sonras ekonominin tümünde yaflanan pozitif geliflmelerden otomotiv sektörünün de yararlanaca n, sektöre yabanc sermaye giriflinin sadece not art fl na de il farkl birçok unsura ba l oldu unu söyledi. Tezel, "Yabanc sermaye girifli sadece not art r m na ba l de il birçok faktöre ba l. Not art fl n n sa layaca fayda, ekonominin geliflmesine sa layaca fayda, otomotiv sanayisinin de olumlu geliflmesine fayda sa layacak" diye konufltu. Otomotiv Distribütörleri Derne i (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce de bir ülkenin uluslararas standartlara göre en az iki kredi derecelendirme kuruluflundan yat - r m yap labilir seviyeyle notlanmas gerekti ini an msatarak, " lkini daha önce Fitch vermiflti, flimdi Moody's de not art r m na gitti, flimdi Standard&Poor's (S&P) kald. O da san r m bir süre sonra notumuzu yat r m yap labilir seviyeye ç karacak" dedi. Not art fllar n n ekonomilerde güven ortam n göstermesinin yan nda dalgalanmalar n daha az seviyede olaca n gösterdi ini anlatan Erce, "Otomotiv sektörü yat - r mlar n daha uzun bir sürede gerçekleflti i bir sektör. O yüzden not art r m n n sektöre etkisini orta vadede görece imize inan yorum'' de- erlendirmesinde bulundu. Not art fl n n, faizlerdeki yukar yönlü bask y azaltt na iflaret eden Erce, "Düflük faiz ortam daha uzun süreli olacakt r. Tüketici faizleri azald için otomotiv sektörü de olumlu etkilenecektir" ifadesini kulland. Türkiye otomotiv pazar n n Avrupa ekonomisiyle girift bir iliflkisi oldu unu belirten Erce, "fiu anda Avrupa'da kapasite kullan m oranlar çok düflük seviyede. Avrupa'daki olas bir toparlanma yeni kapasiteleri gerektirecektir. O zaman yat r mlar h zlanacakt r. H zland noktada da Türkiye gerek yan sanayisiyle gerek Avrupa'ya yak nl - yla destek verecektir" diye konufltu. Not art fl bizleri umutland r yor OYAK Renault Genel Müdürü Tar k Tunal o lu da Türk otomotiv sanayisinin 2023 hedefleri kapsam nda 4 milyon adet araç üretimi, 3 milyon adet ihracat, 75 milyar dolar ihracat geliri hedefledi ini an msatarak, "Halihaz rda sektörümüzde faaliyet gösteren üreticiler ve mevcut kapasiteleri dikkate al nd nda cumhuriyetimizin 100. y - l nda bu hedefe ulaflmam z mümkün gözükmüyor. Hedefe ulaflmak içintürkiye'ye yeni markalar n, yat r mlar n gelmesi flart" de erlendirmesini yapt. Son 10 y lda sektörün üretim ve ihracat n istikrarl bir flekilde art - rarak önemli baflar lara imza att - n belirten Tunal o lu, "Uzun y llard r ülkemizde faaliyet gösteren markalar yat r mlar n zaten sürdürüyorlar ve sürdürecekler. Yeni teflvik kanunu da bizim gibi mevcut üreticilere ve yeni yat r mc lara, markalara yol gösterecek, kurulu kapasitenin h zla art p katlanmas - na yol açacak diye düflündü ümüz bir ortamda, uluslararas kredi derecelendirme kurulufllar n n, kimi zaman geç de olsa, ülkemizin hak etti i notlar vermeleri, yeni yat - r mlar n gelmesini ivmelendirecektir" dedi. Sektörün 2023 hedeflerine ulaflmas için gereken yeni yat r mlarla oluflacak rekabet ortam n n sektörün sürdürülebilir geliflimi için vesile olaca n aktaran Tunal o lu, "Not art fl bizleri umutland r yor" ifadesini kulland. Suriye krizinin büyümesi önemli tehdit olmakla birlikte yap sal engel görülmemektedir Hyundai Assan Genel Müdürü Ümit Karaarslan ise Türkiye'nin IMF borcunu ödemesi ve rating kurulufllar n n not art fl beraber de- erlendirildi inde, ekonomik göstergelerde kamu borçlar n n azalmas n n yap c etkilerinin görüldü- ünü dile getirdi. Faizlerin düflüflüyle birlikte kurlarda düflük boylu bir art fl beklenebilece ini aktaran Karaarslan, "S - cak para girifllerinin devam, ihracat ve turizm gelirlerinin art fl yla birlikte cari aç k finansman nda kolayl k sa latacakt r. Standart & Poor's da yat r m yap labilir ülke notu verdi inde do rudan yabanc sermaye yat r mlar da artacakt r. Otomotive de olumlu yans mas beklenmektedir. Suriye krizinin büyümesi önemli tehdit olmakla birlikte yap sal engel görülmemektedir. Türkiye sa lam ad mlar atarak yoluna devam edecektir" diye konufltu. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de Türkiye?nin kredi notunun yükselmesinin, endüstrinin lokomotif sektörü olarak de erlendirilen otomotiv sektörünü de direkt olarak etkileyece ini söyledi. Türkiye?nin 11 y ld r aral ks z pazar lideri ve sektörünün ihracat flampiyonu konumunda bulunduklar n aktaran Yenigün, flöyle devam etti: "Küresel Ford?un Avrupa?daki en önemli ticari araç üreticisi ve en büyük 3 Ar-Ge merkezinden biriyiz. Ayn zamanda ülkemizde özel sektörde Ar-Ge?ye en çok yat r m yapan flirket unvan na sahibiz. Baflar lar m z sürdürmek ad na üretime dönük yat r mlar m z sürdürüyoruz. Bu do rultuda y llar n kapsayan 1 milyar dolar n üzerindeki yat r m planlar m z n bir bölümünü yeni projelerimiz çerçevesinde hayata geçirdik ve toplam yat r ma planlar m z do rultusunda devam ediyoruz." (A.A)

7 30 May s 2013 Ekonomi hracatç, karl l k için rekabetçi kur istiyor Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, Türk Liras 'ndaki de er kayb n n ihracata yans mas n hemen beklememek gerekti- ini belirterek, " hracatç lar m z en az 3-4 ayl k sipariflle çal flt klar için kurlardaki ani geliflmelerin etkileri için bir süre beklenmesi gerek" dedi. STANBUL - Türk Liras ocak ay bafl ndan itibaren dolar karfl s nda yaklafl k yüzde 3,50 de- er kaybederken avro karfl s ndaki de er kayb ise yaklafl k yüzde 1,35 düzeyinde gerçekleflti. Analistler, Türk Liras 'n n de er kayb n n nedeni olarak Moody's'in not art r m karar sonras yurt içinde k sa vadeli yeni geliflmelerin beklenmemesi ve Merkez Bankas 'n n faiz indirimlerine devam edece ine iliflkin beklentilerin yat r mc lar n mevcut pozisyonlar nda realizasyonlara gitmeleri oldu- unu belirtiyor. AA muhabirine Türk Liras 'ndaki de er kayb n n ihracata yans malar n de erlendiren T M Baflkan Mehmet Büyükekfli, TL'deki de er kayb n n ihracata yans mas n hemen beklememek gerekti ini söyledi. Büyükekfli, ihracatç lar n en az 3-4 ayl k sipariflle çal flt klar için kurlardaki ani geliflmelerin etkileri için bir süre beklenmesi gerekti ine inand klar n dile getirerek, Türk Liras 'n n dolar karfl s nda de er kayb n n etkilerini görmek için bir süre beklenmesi gerekti ini kaydetti. "Rekabetçi kur seviyelerinin yakalanmas ve bu seviyelerin korunmas ihracat m za olumlu yans yacakt r" diyen T M Baflkan, Türk Liras dolara karfl de er kaybederken, paritenin düflüyor olmas n n ihracat aç s ndan pek de avantajl bir durum olmad n ifade etti. Büyükekfli, ihracatç lar n en az 3-4 ayl k siparifllerle çal flt klar için kurlardaki ani geliflmelerin etkilerini görmek için bir süre beklenmesi gerekti ini belirterek, "Avro'nun da dolara göre minimum '1,30-1,32' seviyesinin üzerinde kalmas nispeten daha olumlu" dedi. hracatç m z, enflasyona göre dengelenmeyen bir kur ile rekabet edemiyor" Tüm dünyada kur savafllar n n öne ç kt na de inen Büyükekfli, çünkü dünyada ciddi anlamda rekabet yafland n ve bunun en büyük sebebinin de ihracat n önemini kavrayan ülkelerin say s n n artmas oldu unu ifade etti. Baflta ABD olmak üzere geliflmifl ülkelerin yan s ra geliflmekte olan ülkelerin de yeniden keflfediyormuflças na ihracata yöneldiklerine dikkati çeken Büyükekfli, flunlar aktard : "Bu da dünya pazar na rekabetin giderek daha da artmas na neden oluyor. Bizim bu noktada ihracatç lar m z n rekabetçiliklerini çok iyi gözetmemiz gerekti ine inan yoruz. Ancak ihracatç e ilim anketlerimiz, ihracatç m z n maliyetleri artarken, karlar n n azald - n ortaya koyuyor. Tabii ki bunun sonucunda kar edemeyen ihracatç yat r m da yapam yor. hracatç lar m z Ar-Ge'ye de, tasar - ma da kaynak ay ram yor." Mehmet Büyükekfli, ihracatç lar n karl l k için rekabetçi kur istedi ini ve bu konudaki taleplerinin son dönemde daha da yo unlaflt - n vurgulayarak, " hracatç m z, enflasyona göre dengelenmeyen bir kur ile rekabet edemiyor. TL bazda tüm girdiler enflasyon oran nda artarken, kurlar n ise yatay seyretti ini görüyoruz. O yüzden döviz kuru sepetinin 2,10 TL seviyesinin üzerine kalmas n ve sonras nda da kademeli olarak 2,20 TL seviyesine yükselmesi gerekti ine inan yoruz." dedi. 7 hracatç lar n rekabetçiliklerini çok iyi gözetmek gerekti ini kaydeden Büyükekfli, " hracatç e ilim anketlerinden ortaya ç kan sonucun ihracatç lar n maliyetleri artarken, karlar n n azalmas oldu- unu ifade etti. hracatç e ilim anketinin dolar-türk Liras kur tahminlerine de inen Büyükekfli, " hracatç E ilim Anketimizin 2013 y l ilk çeyrek sonuçlar na göre ihracatç firmalar m z n y l sonu Dolar/TL kur tahminleri 1,84 düzeyindedir. Firmalar n ortaya koydu u rekabetçi ideal Dolar/TL kur seviyesinin ise 1,86 oldu unu görüyoruz." fiu an dolar kurunda gelinen seviyelerin ihracatç lar n beklentileri dahilinde seyretti ini belirten Büyükekfli, parite hareketini de dikkatle izlediklerini ve ana ihracat pazarlar n n hala avro kulland klar n sözlerine ekledi. (A.A)

8 30 May s Ekonomi Araç al rken doland r lmay n Baflkent Otomotivcileri Derne i Baflkan Ayd n Erkoç, vatandafllar n ikinci el araç sat n al rken kapora isteyenlere karfl dikkatli olmalar n istedi. Erkoç, "Doland r c lar, vatandafla bir hesap numaras veriyor ve asl nda hiç olmayan araç için kapora yat rmalar n istiyor. Vatandafl da ucuz buldu- u arac kaç rmamak için kaporas n yat r yor ama ondan sonra ne ilan kal yor ne de sat c " dedi. ANKARA - Erkoç, AA muhabirine yapt aç klamada, havalar n s nmaya bafllamas yla birlikte ikinci el otomotiv sat fllar nda da hareketlenme bafllad n ifade etti. Yaz aylar nda vatandafllar n özellikle tatil bölgelerine gittiklerini kaydeden Erkoç, "Genellikle otobüsle tatil yapmak istemiyorlar. Dolay s yla otomobile olan talep de art yor" ifadesini kulland. Vatandafllara ikinci el otomobil al rken doland r lmamalar için baz ipuçlar da veren Erkoç, flöyle konufltu: "Öncelikle neye ihtiyac n z var, onu tespit etmelisiniz. Arac nda öncelikle gücü ön planda tutanlar n büyük motorlu araçlara, genifl ailelerin ise daha genifl araçlara bakmas n tavsiye ediyoruz. htiyac n z tespit ettikten sonra da öncelikle arac n kilometresi ve bak mlar da önemli. Yüksek kilometreli araçlar kullan ma ba l olarak zamanla baz bak m masraflar ç - kabiliyor. Bu noktada da arac n bak mlar önem kazan yor. Bak mlar sürekli olarak düzenli yap lm fl, orjinal bak m malzemeleri kullan lm fl araçlar sürücülerini daha az üzer." Vatandafllar n be endikleri araçlar almadan önce kullanarak, test etmeleri gerekti ine de dikkati çeken Erkoç, arac n d fl görünümü kadar mekanik parçalar n n da önemli oldu unu, bu nedenle gerekirse arac n uzman yada usta taraf ndan da kontrol edilmesi gerekti- ini belirtti. Erkoç, arac n satmak isteyenlerin, özellikle son dönemlerde internet üzerinden ilan verdiklerine dikkati çekerek, baz kiflilerin sahte ilanlar vererek vatandafllar doland rd n ifade etti. Vatandafllar bu konuda dikkatli davranmalar gerekti i uyar s nda bulunan Erkoç, flöyle devam etti: "De eri 50 bin lira olan bir araç, internet üzerinden 35 bin liraya 'acil' diyerek sat l a ç k yor. lan gören iyi niyetli vatandafllar - m z da hemen ilan sahibini arayarak, arac almak istedi ini ifade ediyor. Doland r c lar da, vatandafla bir hesap numaras veriyor ve asl nda hiç olmayan araç için kapora yat rmas n istiyor. Vatandafl da ucuz buldu u arac kaç rmamak için kaporas n yat r yor ama ondan sonra ne ilan kal yor ne de sat c. Bu nedenle vatandafllar m z n kapora isteyenlere karfl dikkatli olmas gerekiyor." Avrupa ve Ortado u'nun en büyük otomobil teflhir alan "Otonomi"nin temelini geçti imiz günlerde att klar n hat rlatan Erkoç, projenin kent içerisinde da n k haldeki otomobil sat fl alanlar n n tek merkezde toplanmas n amaçlad - n ve proje içerisinde otomobil sat fl-servis hizmetleri, otel, noter, banka, otomobil test ve yaflam alanlar yapmay planlad klar n an msatt. (A.A) Türkiye enerji lojisti i için y lda 100 milyon avro ödüyor STANBUL - Hareket Proje Tafl mac l ve Yük Mühendisli i Genel Müdürü Engin Kuzucu, Türkiye deki enerji lojisti inin y ll k 80 ila 100 milyon avroluk bir büyüklü ü oldu unu tahmin ettiklerini belirterek, Önümüzdeki 5 y lda bunun toplam 500 milyon avroluk bir hacim oluflturmas n bekliyoruz dedi. AA muhabirinin enerji lojisti i ile ilgili sorular n yan tlayan Kuzucu, 2,5 metrelik bir rüzgar enerji türbini ekipmanlar n n yaklafl k 350 ton a rl nda ve 2 bin 500 metreküp oldu unu söyledi. Projelerin büyüklü üne göre toplam tonaj ve hacmin de ifliklik gösterdi ini aktaran Kuzucu, 100 megavat'l k bir proje için yaklafl k 14 bin ton a rl nda, 100 bin metreküp ekipman tafl mas n n yap ld n dile getirdi. Nakliye ücretlerinin hem üretim yerlerine, hem projenin gerçekleflece i yere göre çok de iflken oldu unu vurgulayan Kuzucu, Önümüzdeki 7 y lda, ortalama y lda yaklafl k 2 bin 500 megavat'l k rüzgar türbin tafl mas yap - lacakt r. Bu da y lda yaklafl k 875 bin ton rüzgar enerji santrali ekipman n n tafl nmas demektir. Türkiye için de ortalama de erler ile y lda yaklafl k 50 milyon avroluk rüzgar enerji santrali tafl mas yap labilir ifadelerini kulland. Rüzgar enerji santrallerinin ekipmanlar n n büyük ve hacimli yüklerden olufltu unu aktaran Kuzucu, bu nedenle tafl mas zor ve zahmetli olan ekipmanlar n özel araçlar ile tafl nd n n alt n çizdi. Rüzgar santrallerinin türbin kanatlar n n 55 metre uzunlu a sahip oldu unu, ''nacelle'' olarak adland r lan ve elektrik üretimini sa layan türbinlerin a rl klar n n da 85 ton civar nda oldu u bilgisini veren Kuzucu, sözlerine flöyle devam etti: Bir standart treylerin dorse uzunlu unun 13 metre oldu u, tafl ma kapasitesinin 24 ton oldu u düflünüldü ünde 55 metrelik bir kanad veya 85 tonluk bir nacelleyi tafl mak için kullan lacak özel ekipmanlar gözünüzde canland - rabilirsiniz. Bu uzunluklardaki ekipmanlar n da özel izinler ile tafl nmas gerekiyor ve bu uzunluklar nedeniyle manevra kabiliyeti zorlafl yor. Bunlar da tafl ma sürelerinin uzamas na sebep oluyor. Liman ve fabrikalardan flantiye sahas na kadar olan güzergahlarda ço unlukla köprü, üst geçit, elektrik hatlar, binalar ve a açlar gibi tafl nman n yap lmas na engel teflkil eden bu yap lar nedeniyle tafl ma süreleri standart yüklere k yasla nispeten daha uzun sürmektedir. Limandan flantiye sahas na tafl malar, projenin büyüklü- üne, tafl maya tahsis edilecek ekipmanlar n say s na, flantiye sahas n n limana uzakl na, güzergah üzerindeki engellere ba l olarak 1 hafta ila 6 ay aras nda de iflebilen sürelerde tafl nabilmektedir. Engin Kuzucu, rüzgar türbinlerinin kanatlar n n her birinin 55 metre uzunlu a, türbinlerin 85 ton a rl a, kule parçalar n n ise 35 metre uzunlu a ve 60 tona kadar a rl a sahip oldu unu söyledi. (A.A)

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

fientepe teleferi i Mart ta hizmette

fientepe teleferi i Mart ta hizmette GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, art k alan de il, veren el oldu 30 EK M 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr 90. y l coflkuyla

Detaylı