KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI"

Transkript

1 KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI

2 TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİNDEKİ KURUM ve FİRMALARA AİT BİLGİ ALTYAPISINININ OLUŞTURULMASI, PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SÜRECİ VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.Araştırmanın Önemi, Amacı ve Kapsamı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan bu ankette, bölgede bulunan KOBİ ler hakkında bilgi altyapısının oluşturulması ve problemlerinin tespiti, 2010 yılında Ajansımız tarafından verilen desteklerin bilinirliğinin ölçülmesi, 2011 yılında verilecek olan destekler hakkında paydaşların görüşlerin alınması ve Ajansımız tarafından yürütülecek olan Sürekli Eğitim Projesi kapsamında hedef kitleye verilmesi planlanan eğitim, konferans konularının belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket, TRA1 Düzey 2 Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ yetkilileri, kamu kuruluşu çalışanları ve STK temsilcilerine uygulanmıştır. Anket üç ana başlık altında hazırlanmıştır. İlk bölümde bölgede faaliyet gösteren KOBİ lere ait bilgiler toplanarak; hem bilgi alt yapısının oluşturulması, hem de bölgede faaliyet gösteren KOBİ lerin potansiyellerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu ankette KOBİ ler hakkında elde edilen bilgiler ışığında, 2010 yılı Haziran ayında 15 ülkeden 170 yabancı iş adamının katılımıyla gerçekleştirilen ve bu yıl da Temmuz da gerçekleştirilmesi planlanan Anadolu nun Zirvesinde Tanıtım ve İş Birliği Buluşması (AZUTİB) organizasyonu katılımcı profili belirlenecektir. Ajans tarafından verilen desteklerin katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması, verilen bu desteklerin etkisinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. İkinci bölümde, Ajans tarafından verilen desteklerin bilinirliğinin ölçülmesi ve gelecek yıllarda verilecek destekler hakkında paydaşların görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Ajansımız, 2011 yılından itibaren bölgemizde ihtiyaç duyulan alanlardaki bilgi eksikliğini gidermek amacıyla; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarına yönelik

3 ücretsiz eğitim, konferans ve seminer imkânları sunmayı planlamaktadır. Anketin üçüncü bölümünde planlanan eğitim, konferans ve seminer konularının faydalanıcıların görüşleri alınarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu yöntem sayesinde hedef kitlenin katılımı sağlanarak verilecek eğitim, konferans ve seminerlerin daha etkin ve verimli olması hedeflenmektedir. 2.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 2.1 Örnekleme Süreci TRA1 Bölgesindeki firma ve kurumlara uygulanan bu çalışmada amaç bölgedeki KOBİ leri tanımak,ajansın tanınırlığını artırmak ve sürekli eğitim projesindeki eğitim konularını belirlemektir. Araştırmada Basit Rastgele Örnekleme Metodu kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü %86 güven düzeyinde ve e=%5 hata payıyla n=223 kişi olarak belirlenmiştir. 2.2 Veri Toplama Yöntem ve Aracı Bu çalışmada, birincil veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anketlerin uygulanmasında hiçbir hizmet alımına gidilmemiştir. Anketler ajans çalışanları tarafından, kurum ve firma yetkilileri birebir ziyaret edilerek ve ajansın web sitesinde yayınlanan anketlerin siteyi ziyaret edenler tarafından doldurulması suretiyle yapılmıştır. Üç ana başlık altında hazırlanan anketin ilk bölümünde kurum- firmaların genel bilgilerinin, yetkililerinin eğitim durumlarının, firmaların cirolarının, kurum- firma çalışan sayısının ve personel profilinin, ürün gamının, firmaların hangi illerle ticari ilişkileri olduğunun, ithalat- ihracat yapıp yapmadıklarının, faaliyet gösterdikleri sektörün, kurum- firma sorunlarının tespit edilmesini sağlayacak sorular yer almaktadır.

4 İkinci bölümde, Ajansın 2010 yılı mali desteklerinin bilinirliği, değerlendirme süreçlerinin objektifliği, 2011 Mali Destek programı kapsamında destek verilecek sektörler ve verilecek destek çeşitleri için paydaş ve faydalanıcıların görüşleri alınmıştır. Üçüncü bölümde ise bölgedeki bilgi eksikliğinin giderilmesi için 2011 Yılında Ajans tarafından yürütülecek Sürekli Eğitim Projesi kapsamında ihtiyaç analizinin yapılması, verimliliğin artırılması için program saatlerinin belirlenmesi ve nasıl bir yöntem uygulanması gerektiğini belirleyen sorular yer almaktadır. Ankette toplam 28 soru bulunmaktadır. Ankette Proje değerlendirme süreci ve eğitimin gerekliliği gibi sorularda Likert Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada 26 değişken kullanılmıştır. 3.Verilerin Analizi Anketteki soruların hepsi sırasıyla analiz edilmiştir.verilerin Analiz Yöntemlerinde Excel ve SPSS programlarından yararlanılmıştır. SORULARA VERİLEN CEVAPLARIN ANALİZLERİ 1-İşletmenin veya kurumun adını yazınız: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların veya kurumların isimleri ajansın veri tabanına kaydedilmiştir. Bu soruyu ankete katılanların %100 ü cevaplamıştır. 2-İşletmenin veya kurumun adresini yazınız: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların veya kurumların adresi görülebilir. Bu adresler ajansın veri tabanına kaydedilmiştir. Bu soruyu ankete katılanların %100 ü cevaplamıştır.

5 3-İşletmenin veya kurumun yetkilisi: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 de ankete katılan kurum ve firma yetkilileri yer almaktadır. Bu adresler ajansın veri tabanına kaydedilmiştir. Bu soruyu katılanların %100 ü cevaplamıştır. 4-Eğitim durumunuzu belirtiniz: Ankete toplam 223 kişi katılmıştır. Ankete katılan 102 kişi (%45,74) Ortaöğretim(lise) mezunu, 93 kişi (%41,7) Yükseköğretim ve üzeri mezunu, 28 kişi(%12,56) ise ilköğretim mezunudur. Genel olarak bakıldığında bölgemizdeki kurum veya firma yetkili ve çalışanları lise ve üzeridir. Ankete katılanların % 100 ü bu soruyu cevaplamıştır. 5-Telefon numaranızı belirtiniz: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların veya kurumların telefon numaralarına ulaşılabilir. Eğitimler için duyuru yapılırken ankete katılan kişilere bu telefon numaralarından ulaşılarak kendileri eğitime davet edilebilir. Bu soru ankete katılanların %98.2 si tarafından cevaplanmıştır.

6 6-E-Posta Adresinizi Belirtiniz: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan kurum ve firma temsilcilerinin adreslerine ulaşılabilir. Ankete katılan kişiler bu adreslerine gönderilecek davetler ile eğitime çağrılarak eğitimlerin yüksek katılımlı geçmesi sağlanabilir. Ayrıca bu yöntemle Ajans tarafından verilen mali destekler hakkında bilgilendirmeler daha kolay yapılabilecektir. Bu soruya ankete katılanların %72,19 u cevaplamıştır. Yani bölgemizdeki kurum ve firmalarda çalışan her 100 kişiden 72 sinde adresi mevcuttur. 7-Web Sitenizi Yazınız: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların veya kurumların web siteleri görülebilir. Günümüzde kurum ve firmalar faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerini, tanıtımlarını, satışlarını kendilerine ait internet siteleri üzerinden yapmaktadırlar. Bu sorunun amacı kurum ve firmalara ait web sitelerinin veri tabanına kaydedilmesi ve bölgede faaliyet gösteren aktörlerin % kaçının kendisine ait web sitesi bulunduğuna dair bilginin elde edilmesidir. Aynı zamanda bu soruya verilen cevaplar Ajans tarafından sürdürülen Firmalar için web projesi için ayrı ön fizibilite niteliği taşımaktadır. Bu soruya verilen cevaplar bölgedeki firmaların ve kurumların %40,36 sının web sitesine sahip olduğunu ve geriye kalan %59,64 ünün web sitesine sahip olmadığını göstermektedir. 8-İşletmenizin veya Kurumunuzun Kuruluş yılını yazınız: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların veya kurumların kuruluş yıllarına buradan ulaşılabilir. Bu soruya ankete katılanların %89.67 si cevap vermiştir. Bölgedeki en erken kurulan işletme 1902 yılında kurulmuş ve en geç kurulan işletme ise 2011 yılında faaliyete geçmiştir.

7 9-İşletmenizin Sabit Yatırım Sermayesini Yazınız: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların Sabit Yatırım Sermayelerine buradan ulaşılabilir. Ankete katılan katılımcıların %81.17 si(181) Sabit yatırım sermayesini belirtirken %18.83 i(42) bu soruya cevap vermemiştir. Statistics Isletmenin Sabit Yatirim Sermayesi N Valid Missing Mean Median Std. Deviation Minimum Maximum Percentiles , , , , ,00 Bölgemizdeki KOBİ lerin Sabit yatırım sermaye ortalaması TL dır. En düşük sabit yatırım sermayeli işletme/kuruluş 2000TL iken, en yüksek ise 15 milyon TL dir. Türkiye ekonomisinde çok önemli yere sahip olan KOBİ ler, bölge ekonomisinde büyük bir rol üstlenmiştir. Bölgemizde ticaret ve üretim yapan firmaların tamamı KOBİ dir.

8 10-İşletmenizdeki veya kurumunuzdaki personel sayınızı yazınız: Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 de ankete katılan kurum ve firma personel sayılarına buradan ulaşılabilir. Ankete katılanların yüzde %100 ü bu soruyu cevaplamıştır. Bölgemizde 1-5 arasında çalışana sahip olan firmalar %48.88 ile çoğunluktadır arası çalışana sahip olan kurum veya firmalar toplam dilimin %17.49 unu oluşturmakta olup, %10.76 lık yüzdeye sahiptir. 5-9 arası çalışana sahip olan kurum ve firmalar

9 11-Firmanızın Hangi Alanda Nitelikli Personele İhtiyacı Vardır? Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1, ankete katılan firmaların veya kurumların hangi alanda nitelikli personele ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Ankete katılanların %76,67 si bu soruyu cevaplayarak nitelikli personele ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. %76,67 lik bu oran bölge için çok önemli ve büyük bir orandır. Çözülmesi gereken acil sorunlardan biri olarak görülmektedir. Bölgede özellikle kalifiye eleman bulma sıkıntısı üst düzeydedir. Paydaşlarla yapılan görüşmelerde de bu sorun ön plana çıkmıştır. İş-kur ile yapılan ortak çalışmalar sonucu bölgemizdeki gençlere bu alanlarda nitelik kazandırmak amacıyla kurslar başlamıştır fakat bu kursların sayısı yetersiz olmaktadır. Bölgede Dünya nın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan çok köklü ve yaklaşık öğrencisi olan Atatürk Üniversitesinin yanı sıra Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi bulunmaktadır. Hemen her alanda mezun veren bu üniversitelerin bölgede bulunmasına rağmen işverenlerin nitelikli personel bulamaması bölgenin nitelikli göç verdiğini göstermektedir.

10 12-İşletmenizin Yıllık Cirosunu yazınız. Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların yıllık ciroları görülebilir. Anket çıktılarına bakıldığında bir milyon ve üzeri ciroya sahip firmalar toplam firmaların %28,42 sini oluşturmaktadır. Bu oran bölgemizdeki işletmelerin birçoğunun bir milyon ve üzeri ciroya sahip olduğunu göstermektedir TL den az olan işletmeler ise toplam firmaların %2,19 unu oluşturmaktadır. Diğer ciro aralıkları şekildeki pasta grafiğindeki gibidir.

11 13-İşletmenizde veya kurumunuzda yabancı dil bilen personel var mı? Varsa hangi dilleri biliyor? Anket analizlerine göre bu soruya 223 kişi cevap vermiştir. Ankete katılan işletmelerin %48.43 ünde yabancı dil bilen personel varken, %52,57 sinde yabancı dil bilen personel bulunmamaktadır. Yabancı dil bilen personel sayısının az olması, bölgedeki dış ticaret hacminin düşük olmasının temel nedenlerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Yabancı dil bilenlerin %69,57 si İngilizce bilirken; %30,43 ü diğer dilleri bilmektedir. Bölgeye yakın olan komşu ülkelerde konuşulan dillerin düşük bir yüzdeye sahip olması dikkat çekici bir nokta olarak görülmektedir.

12 14-İşletmenizin veya kurumuznuzun faaliyet gösterdiği sektör veya sektörleri yazınız. Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların faaliyet gösterdiği sektörler görülebilir. Bu soru ankete katılanların %95.52 si tarafından cevaplanmıştır. %13,15 ile tarım ve hayvancılık ilk sırada yer almaktadır. Gıda Ürünleri, İçecek, Tütün Mamülleri İmalatı ise

13 ikinci sırada yer almaktadır. Bölgemizde hayvancılığın önde gelen sektörler arasında yer almasına rağmen deri-deri imalatı gerçekleştiren firmaların az olması dikkat çekicidir. Bölgemizde bulunanların %29,57`si diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Bu sektörlere Excel tablosundan ulaşılabilir. 15-İmal ettiğiniz ürün veya ürünler nelerdir? Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 den ankete katılan firmaların imal ettiği ürünlerin hepsine ulaşılabilir. Bu soru ankete katılanların %54.26 sı tarafından cevaplanmıştır. Böylece Excel tablosunda bölgemizde üretim yapan KOBİ lerin imal ettikleri ürünlere dair bir üretim haritası çıkarılarak ajansın arşivine eklenmiştir. Bu bilgiler aynı zamanda Anadolu nun Zirvesinde Uluslar arası Tanıtım ve İşbirliği Buluşması- 2 de kullanılacaktır.

14 16-Müşteri Kitleniz Kimlerden oluşuyor? Bu veriler Excel tablosuna aktarılmıştır. Ek-1 de ankete katılan firmaların hizmet verdiği müşteri portföyü görülmektedir. Bölgede faaliyet gösteren firmaların müşteri kitlesini %25,95 ile perakendeciler, % 21,57 ile bireysel tüketiciler, %18,08 ile toptancılar, %9,91 ile ana sanayiciler, %5,83 ile zincir mağazalar, %4,08 ile ithalatçılar, %1,46 ile ihracatçılar oluşturmaktadır. İthalat ve ihracatçıların düşük yüzdeyle son sıralarda yer almış olması bölgede dış ticaret hacminin düşük olduğu göstermektedir.

15 17-Firmanızın diğer illerle ticari ilişkisi var mı? Verilerin tüm ham hali Ek-1 Excel tablosunda bulunmaktadır. Buradan hangi firmaların hangi illerle ticari ilişkileri olduğu görülebilir. Bu soru ankete katılanların %90,59 u tarafından cevaplanmıştır. Bölgemizdeki firmaların veya kurumların %58,91 inin diğer illerle ilişkileri varken 41,09 unun diğer illerle ticari ilişkisinin olmadığı görülmektedir.

16 18-Firmanız ihracat/ithalat yapıyor mu? Ek-1 de sunulan Excel tablosunda bölgemizdeki firmaların hangi ülkelerle ithalat/ihracat yaptığına ulaşılabilir. Yapılan araştırmada bölgenin dış ticaret hacminin çok düşük olduğu bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Bu soru ankete katılanların %86,55 i tarafından cevaplanmış olup, soruyu cevaplayanlardan %11,92 sinin ithalatihracat deneyiminin olduğu, geriye kalan %88,06 sı gibi büyük bir kısmın ithalat-ihracat deneyimi olmadığı görülmüştür. Bunların nedenlerinin grafiksel dağılımı ise aşağıdaki pasta grafiğinde görülmektedir.

17 19-Cevabınız hayır ise nedenleri nelerdir? Ankete katılanların vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde bölgedeki dış ticaret hacminin düşük olması; yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi büyük ölçüde sermaye ve finansman yetersizliği, pazar hakkında bilgi eksikliği, bölgenin konumu ve nitelikli personel eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

18 20-Firmanızın yabancı dilde hazırlanmış tanıtım araçları var mı? Bu soru ankete katılanların %84 ü tarafından cevaplanmıştır. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde bölgedeki firmaların ve kurumların %85,64 ünün yabancı dilde hazırlanmış herhangi bir tanıtım aracının olmadığı, sadece %14,36 sının yabancı dilde hazırlanmış tanıtım araçlarının olduğu görülmektedir. Kurum ve firmaların faaliyetlerini anlattıkları, ürünlerinin tanıtımını yaptıkları materyallerin olmaması ajans tarafından organize edilen Anadolu nun Zirvesinde Uluslar arası Tanıtım ve İşbirliği Buluşması nda da bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Ajansın her yıl düzenlediği ticari organizasyonlar firmaları gerek yabancı gerekse yerel tanıtım materyali hazırlamaya teşvik etmektedir. Excel Ek-1 dosyasından hangi firmaların ne tür tanıtım araçları olduğu görülebilir. Tanıtım araçları olan firmaların hangi çeşit tanıtım materyalleri olduğu aşağıdaki grafikten görülebilir.

19 Bu soru ankete katılanların yalnız %13,45 i tarafından cevaplanmıştır. Kullanılan tanıtım materyalleri; %34,55 ile en çok internet sitesi, %21,82 broşür, %18,18 ürün kataloğu, %14,55 tanıtım cd si ve %10,91 ise diğer tanıtım materyallerinden oluşmaktadır.

20 21-) Daha önce firmanızın ya da kurumunuzun yer almış olduğu sektörle ilgili yurtiçi yurtdışı fuarlara katıldınız mı? Ankete katılanların %87,89 u bu soruya cevap vermiştir. Fuarlara katılmak bir firmanın ya da kurumun imajını ve vizyonunu olumlu ölçüde etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bölgedeki firmaların %42,35 i bunun farkında olup çeşitli fuarlara katılımcı veya ziyaretçi olarak katılmıştır. Firmaların/Kurumların hangi fuarlara katıldıklarına Ek-1 Excel tablosu aracığı ile ulaşılabilir.

21 22-)KUDAKA nın 2010 yılı Mali Destek Programlarından haberdar oldunuz mu? Ankete katılanların %87,44 ü bu soruya cevap vermiş olup cevap verenlerin %71,79 unun KUDAKA nın 2010 yılı mali destek programlarından haberi olmuştur. Ajans ilk teklif çağrısına çıkmasına rağmen paydaşlarının büyük bir çoğunluğuna ulaşmıştır. Bundan sonraki teklif çağırılarında bu sayı artacaktır. Ajansın 2010 yılı mali destek programlarından haberdar olanlar hangi incelendiğinde: yollarla haberdar oldukları

22 Ajansın mali destek programlarından haberdar olanlara evet diyenlerin %34,55 i internet sitesinden, %21,82 si ise ajansın dağıttığı kataloglar sayesinde haberdar olmuştur. Buradan anlaşılan internet sitesinin aktif olarak kullanıldığıdır. İnternet sitesi bir kurumun imajını belirlemektedir. Ajans internet sitesi günlük ortalama 120 kullanıcıya hizmet vermektedir. Bu araştırmada bu soruya verilen cevap Ajans açısından büyük önem teşkil etmektedir. Çünkü, bundan sonraki teklif çağrılarında ajansın bölge aktörlerine hangi iletişim kanallarını kullanarak ulaşması gerektiği konusunda bir yol haritası çizecektir. Böylece Ajans kaynakları optimal şekilde kullanılacaktır.

23 23-)KUDAKA nın 2010 yılı Mali Destek Programları kapsamında proje değerlendirme sürecinin objektif olduğunu düşünüyor musunuz? Bu soru ankete katılanların %84,30 u tarafından cevaplanmıştır. Bu soruya cevap verenlerin %62,24 ü değerlendirme sürecinin objektif olduğunu düşünürken, %30,85 i ise değerlendirmenin objektif olması konusunda emin olmadığını belirtmiştir. Ankete katılanların %6,92 si ise değerlendirmenin objektif olmadığını belirtmiştir

24 24-)KUDAKA'nın 2011 Mali Destek Programı kapsamında hangi sektörlere destek vermesini gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu soru, ankete katılanların %81,61 tarafından cevaplanmıştır. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde destek verilmesi gereken sektörler sırası ile hayvancılık, imalat, kış turizmi, organik tarım, doğa turizmi, ticaret, termal turizm, gıda ve içecek imalatı, tarım makineleri, otel restoran, arıcılık, madencilik, su ürünleri, inşaat, turizm acenteciliği, sağlık, okul öncesi eğitim, metal üretimi ve mobilya sektörleridir. Sektörlerin kümülatif değerleri alındığında %24,18 ile Turizm sektörünün desteklenmesi gerektiği düşüncesi ortaya çıkmaktadır.

25 25-)2011 Mali Destek programı kapsamında özellikle beklediğiniz destek çeşitleri nelerdir? Bu soru ankete katılanların %83 ü tarafından cevaplanmıştır. Ajans tarafından yürütülen mali destek programları kapsamında 2011 yılında anket katılımcılarının %33,69 u faizsiz kredi desteği, %24,80 i malzeme ekipman alımı, %19,95 i eğitim desteği ve %18,60 ı ise danışmanlık desteğinden faydalanmak istediklerini belirtmişlerdir.. Buradan hareketle önümüzdeki yıllarda Ajansların bir destek türü olan faizsiz kredi desteğinin başlatılması gerektiği sonucu çıkarılabilir.

26 26-)İşletmenizin veya kurumunuzun başarısını artırmak için, şirket veya kurum yöneticilerine ve şirket personeline yönelik eğitim imkanları sunuyor musunuz? Ankete katılanların %80,72 si bu soruyu cevaplamıştır. Bu soruyu cevaplayanların %62 lik büyük bir kısmı personeline eğitim imkanı sunmamaktadır. Hangi kurumların ya da firmaların eğitim imkanı verdiği ek-1 Excel tablosunda görülebilir. Eğitim, kurum/ firma çalışanlarının kendilerini geliştirmelerinde kilit rol oynamaktadır. Bölgemizde ne yazık ki eğitimin personelin gelişimi üzerindeki etkisi henüz anlaşılamamıştır. Ajans tarafından yürütülen Sürekli Eğitim Projesi nin amacı ise bölgede faaliyet gösteren kamu kurumları, özel sektör ve STK çalışanlarına ihtiyaç duyulan konularda bilgi eksikliğini gidererek bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır.

27 27-)Sizce KUDAKA (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) tarafından bölgemizdeki kişilere ücretsiz eğitimlerin verilmesi gerekli midir? Ankete katılanların tamamı bu soruyu yanıtlarken, katılımcıların %65,92 si kesinlikle gereklidir cevabını vererek eğitimlerin çok gerekli olduğunu vurgulamışlardır. Ankette bu soruyu cevaplayanların %95.42 si neredeyse tamamı KUDAKA tarafından ücretsiz eğitimler verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu sorunun analizine göre Ajans tarafından eğitimlerin verilmesine hiçbir olumsuz yaklaşım yoktur.

28 28-)KUDAKA tarafından ücretsiz olarak verilecek bu eğitimlerin hangi saatlerde verilmesi uygun olur? Ankete katılanların tümünün cevap verdiği bu soruya katılımcıların cevabı büyük oranda eğitimin akşam saatlerinde yapılmasıdır. Bunun nedeni ise firma veya kurumlarda çalışanların işleri saat dan sonra bitmektedir. Bu soru neticesinde eğitimler akşam saatlerinde düzenlenecektir. Böylelikle iyi bir katılım sağlanacaktır.

29 29-)Lütfen bölgemizde ihtiyaç olduğunu düşündüğünüz aşağıdaki eğitim konularından en fazla yedi tanesini seçiniz. Tüm katılımcıların cevap verdiği bu anket sorusuna katılanların çoğu Müşteri İlişkileri Eğitimi cevabını vermiştir. Bu eğitim büyük bir kısım tarafından istenmiştir. Bundan sonra en fazla istenen eğitimler arasında Hizmet Sektöründe Kalite ve Müşteri Memnuniyeti yer almaktadır. Buradan frekansı fazla olan eğitimler seçilecek ve aynı

30 zamanda diğer eğitim konuları da incelendikten sonra eğitim programı büyük bir titizlikle hazırlanacaktır.

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MART 2015) BALIKESİR

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ TEMMUZ 2014 Bu çalışma, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenmektedir.

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İzmir Atatürk Organize Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, İAOSB de faaliyet

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

KIRŞEHİR İŞGÜCÜ DURUM ANALİZİ

KIRŞEHİR İŞGÜCÜ DURUM ANALİZİ KIRŞEHİR İŞGÜCÜ DURUM ANALİZİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 GİRİŞ... 5 1. KIRŞEHİR İN SOSYO-EKONOMİK YAPISI... 6 1.1.Nüfus Yapısı... 6 1.2.Coğrafi Göstergeler... 8 2. KIRŞEHİR İŞGÜCÜ

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

2010 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI. Etki Analizi Raporu. Prof. Dr. Abuzer PINAR

2010 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI. Etki Analizi Raporu. Prof. Dr. Abuzer PINAR 2010 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI Etki Analizi Raporu Prof. Dr. Abuzer PINAR Sunuş Diyarbakır ve Şanlıurfa (TRC2) Bölgesi nde faaliyette bulunmak üzere 2009 yılı sonlarında faaliyete başlayan

Detaylı

OKA İMALAT SEKTÖRÜ İHRACAT ANKETİ ÇALIŞMASI. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

OKA İMALAT SEKTÖRÜ İHRACAT ANKETİ ÇALIŞMASI. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı OKA İMALAT SEKTÖRÜ İHRACAT ANKETİ ÇALIŞMASI Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 OKA İMALAT SEKTÖRÜ İHRACAT ANKETİ ÇALIŞMASI İçindekiler I.GİRİŞ... 3 II. AMAÇ / KAPSAM / YÖNTEM... 4 III.TR83 BÖLGESİ İHRACAT

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012]

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ocak 2012 www.kuzka.org.tr 0 SUNUŞ Ajans Genel Sekreterimizin

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Sonuç Raporu

Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Sonuç Raporu Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler TÜRKİYE ALTIN, TAKI VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ YÖNETİCİ ÖZETİ...9 A. GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği İçin KOBİ lerin

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP)

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) GAP İÇİN EL ELE 2012 Yılı Proje İlerleme Raporu GAP-TEYAP Proje Ekibi

Detaylı