T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 3145

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 3145"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 1 TEŞRİNİSANİ 1935 CUMA SAYI: 3145 KANUNLAR Limanlar hakkındaki 618 sayılı kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun Kanun.\h 2829 Kabul tarihi: 21/1/1935 Madde 1 14 nisan 1341 tarih ve 618 sayılı limanlar kanununun 7 nci madddesi aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: Madde 7 Limanlar dahilinde seyir ve seferin selâmetine engel olabilecek suret ve vaziyette batan bilcümle gemileri ve eşyasını liman reisleri tarafından tayin olunacak kısa bir müddet zarfında çıkarmağa bunların sahib, kaptan ve acentaları mecburdurlar. Bu müddet gazetelerle ilân ve ilişikliler malûm olduğu takdirde kendilerine noterlik marifetile de tebliğ edilir. Fennî zaruret veya eşya ve gemiler üzerindeki hukukî vaziyet ve ihtilâf gibi sebeblerle ilişikliler tarafından yapılacak itirazlar üzerine bu müddet İktısad Vekâletince lüzumu kadar uzatılabilir. Sahib, kaptan veya acentaları tarafından tayın edilen müddetler içinde çıkarılmıyan gemi ve eşyasını, liman idareleri istedikleri gibi çıkarmağa, çıkartmağa veya imha ettirmeğe salahiyetlidir. Liman idarelerince imha edılmiyerek çıkarılabilen enkaz ve eşyayı çıkarma masraflarını ödeyerek almak üzere sahihleri gazetelerle ilân suretile çağırılırlar. Bu ilândan sonra on beş gün geçtiği halde sahiblerince çıkarma masrafı ödenerek alınmıyan enkaz ve eşya liman idarelerinin müracaati üzerine malmemurları tarafından satılarak bedeli Hazineye irad kaydedilir. Satış bedeli çıkarma masrafından fazla olursa farkı, müracaatlerinde, Hazinece hak sahihlerine verilir. Batmış olan gemi ve eşyası Devlete aid olduğu surette ilâna lüzum kalmaksızın liman idarelerince çıkartılarak malmemurlarına teslim edilir ve çıkarılamıyacak vaziyette olanları imha ettirilir. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Maliye ve İktısad Vekilleri memurdur. İzmir Rıhtım Şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair olan 12 haziran 133 tarih ve 239 sayılı kanuna ek kanun Kanun M: 283 Kabul tarihi:211/11935 Madde 1 İzmir rıhtım ve müştemilâtına Hükümetçe vaz'iyet edildiği 11/1/1932 tarihinden 239 sayılı kanunla verilen salâhiyete dayanarak bunların İzmir Liman Şirketine devrine kadar geçen zaman zarfındaki muamelelere aid kat'î hesablar 166 sayılı kanun ve eklerinin hükümleri dairesinde tetkik olunur. Madde 3 Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 239 sayılı kanun 2436 sayılı Resmî Gazetededir ,. Artırma, Eksiltme ve İhale hakkındaki 249 sayılı kanunun 22nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun Kanun M: 2638 Kabul tarihi: 23/1/1935 Madde 1 2 haziran 1934 tarih ve 249 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: Posta nakliyat müteahhidlerinden yukarıda yazılı muvakkat ve kat'î teminattan başka nakledecekleri kıymetlere karşılık olmak üzere mahallî idare heyetlerince takdir edilecek miktarda ve 17 nci maddedeki esaslar dairesinde bir kefalet ve teminat alınır. Bu kefalet ve teminatı, kat'î ihale için muayyen olan müddet zarfında" vermiyen müteahhidler hakkında 25 inci madde hükmü tatbik olunur. Madde 3 Bu kanunun hükmünü yerine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 618 sayılı kanun 95 sayılı Resmî Gazetededir 249 sayılı kanun 2723 sayılı Resmî Gazetededir

2 Sayıfa: 575 (Resmî Gazete ) 1 TEŞRİNİSANİ 1935 Umumi muvazeneden maaş veya ücret alan baytarların mahalli idare ve belediye baytarlık işlerini de görebileceklerine dair kanun Kanun M: 2839 Kabul tarihi: 25/11/935 Madde 1 Umumî muvazeneden maaş veya ücret alan baytarlar, Ziraat Vekâletinin muvafakati şartile, mahallî idare ve belediyelerin baytarı işlerini de görebilirler. Bu hizmetlerinden dolayı kendilerine mahallî idare ve belediyelerce ayrıca bir ücret verilir. Madde 3 Bu kanunun ahkâmını icraya Dahiliye, Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. Mülga istanbul Darülfünununun 1931 mali hesabı kat'i kanunu Kanun A : 284 Kabul tarihi: 25/1/1935 yılı Madde 1 Mülga İstanbul Darülfünununun 1931 malî yılı umum masarifi, bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere (81 517) lira (97) kuruştur. Madde 2 Mezkûr Darülfünunun 1931 malî yılı umum varidatı, bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere ( ) lira (42) kuruştur. Madde 3 (A) cetvelinde gösterildiği üzere 1931 malî yılı tahsisatından senesi içinde sarfolunmıyan (97 956) lira (3) kuruş iptal olunmuştur. Madde 4 -Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 5 Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur Tahsisatın nev'i (A) Darülfünun emini tahsisatı Talim heyeti maaşları Memur maaşları Müstahdemler ücreti Ecnebi jnütehassıslar ücreti ve harcırahlarile bunların mü-. tercimleri ücreti Ecnebi memleketlerde tahsil edecek talebe masrafı Darülfünunun merkez masrafları Darülfünunun teşkilâtı kanun lâyihasile tekâmül programı için Maarif Vekâletince celbedılecek ecnebi mütehassıslar ücret ve harcırahı Fakülteler masrafları 788 numaralı kanunun tatbik masrafları Geçen sene düyunu Eski seneler düyunu 1683 numaralı tekaüd kanununun bütün tatbik masrafı 1715 numaralı kanun mucibince Cumhuriyet Merker Bankasının itfa karşılığı İptal olunan Tahsisat Tediyat Tahsisat Lira tv Yekûn (B) F. M. Varidatın nev'i 1 1 Muvazenei umumiyeden verilen 2 Teberruat 3 Hasılatı müteferrika 2 Tıb fakültesi varidatı: 2 ilmî eserler ve risaleler hasılatı 3 Hukuk fakültesi varidatı: 2 Vekâletnamelerden alınan iane 3 İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 4 Edediyat fakültesi varidatı: 2 İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 5 İlahiyat fahültesi varidatı: 2 İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 6 Fen fakültesi varidatı: 2 ilmî eserler ve risaleler satış hasılatı 7 Eczacı ve dişçi mektebleri varidatı 8 Serbest dersler Yekûn Muhammenat Tahsilat Mülga Seyrisefaiıı İdaresinin 1931 mali yılı hesabı kat'i kanunu Kanun X: 2841 Kabul tarihi: 25/1/ Madde 1 Mülga Seyrisefain İdaresinin 1931 malî yılı masarifi, bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere ( ) lira (84) kuruştur. Madde 2 Mezkûr idarenin aynı yıl varidatı, bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere ( ) lira (87) kuruştur. Madde malî yılı içinde sarfolunamıyan ve bitişik (A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen ( ) lira (1) kuruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. Madde 4 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 5 Bu kanunun icrasına İktısad ve Maliye Vekilleri memurdur. [A] İptal olunan F. Tahsisatın nev'i Tahsisat Tediyat tahsisat 1 Maaşat, ücret, tahsisat Masarif Mükâfat ve ikramiye Zabitan ve mürettebatın iaşe bedel ve masarifi Sermaye Hizmet otomobili masarifi Reddiyat Geçen sene düyunu Eski seneler düyunu İtilâfname mucibince vapurcular hissesi Cumhuriyet Merkez Bankası hissei iştiraki Yekûn

3 1 TEŞRİNİSANİ 1935 (Resmî Gazete) Sayıfa: 5751 (B) e 1931 senesi büt 1931 senesi büt çesinde yazılı çesinde yazılı muhammenat Tahsilat F. M. Varidatın nev'i F. M. Varidatın nev'i 1 Akdeniz ve Karadeniz hatları hasılatı muhammenat 5 Yalova hattı 6 I 4 Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hasılatı 1 Trabzon hattı Kılavuzluk ve römorkörcülük 21 2 İstanbul - Mersin hattı Muhtelif hasılat 3 İstanbul - İzmir - İskenderiye hattı Kahve ocakları hasılatı 2 4 İstanbul - Edremid - Ayvalık hattı , 2 Binalar icar bedeli 74 5 Bozcaada (İmroza kadar) Türk gemi kurtaran şirketinden «6 Zuhurat, kömür ve saire nakliyatı , idare hissesi 72 7 Marmara hattı hasılatı 4 Müteferrik hasılat Mudanya hattı İtlaf edilen vapur kumpanyaların 2 Bandırma hattı dan alınacak idare hissesi 1 3 Karabiga hattı İstanbul - Antalya hattı 3 İstanbul iç hatları hasılatı İzmit hattı 1 Adalar hattı Devlet bütçesinden verilecek olan 2 Kadıköy hattı F. M. Teberruat 3 Haydarpaşa hattı Anadolu hattı Yekûn Tahsilat Lira - K TEFSİR Devlet memurları maaşatınm tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye Vekâletine aid kısmının tadiline ve bir kısım vazifelerin sureti ifasına dair olan 3/6/1933 tarih ve 2265 sayılı kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının tefsiri Tefsir X Sayılı kanunun 15 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yasak, bu fıkrada yazılı daire, müessese ve şirketlerin yekdiğeri aleyhindeki davalara şamil değildir sayılı kanun 2426 ve 1452 sayılı kanun 1229 sayılı Resmî Gazetededir. LANLAR Tasfiye halinde İstanbul Liman İşleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden : Açık arttırma ile ve toptan satılığa çıkarılan tasfiye halinde İstanbul Liman Şirketinin buharlı römorkörleri, cer ve tenezzüh motörleri, su vapurları, muş gibi makinalı ve macuna, duba, mavna, ortakayık, su kayığı, sandal gibi makinasız ve yelkenli, yelkensiz bilcümle deniz vasıtaları için teklif edilen bedel haddi lâyıkda görülmediğinden ihale yapılmamış, açık arttırmanın devamına tasfiye heyetince karar verilmiştir. Bu sebeble işbu vasıtaların içlerindeki demirbaşları ile birlikte toptan satışına devam olunacağından talihlerin 26 ikinci teşrin 1935 salı günü saat on altıda İstanbulda Sirkecide Liman Hanının dördüncü katındaki "51 numaralı odada toplanmakta olan Tasfiye Heyetine gelmeleri ve zikri geçen vasıtaları görmek ve daha fazla malûmat almak istiyenlerin de, tatil günlerinden başka her gün sabahları saat dokuzdan akşamları saat on yedi buçuğa kadar mezkûr odada bulunan heyet kâtibine müracaatları ilân olunur. 376/4-1 Münfesih Liman Şirketinin makinalı ve makinasız deniz vasıtalarından maada demirbaş eşya ve levazımı ile muşambaları açık arttırma ile ayrı, ayrı toptan satılacaktır. Talib olanların 26 ikinciteşrin 1935 tarihine tesadüf eden salı günü saat on dörtte Sirkecide Liman Hanının dördüncü katındaki "51 numaralı odada toplanmakta olan Tasfiye Heyetine gelmeleri, bunları görmek ve daha fazla malûmat almak isteyenlerin, tatil günlerinden maada her gün sabahları dokuzdan akşamları on yedi buçuğa kadar mezkûr odada bulunan heyet kâtibine müracaatları ilân olunur. 377/4-1 Münfesih Liman Şirketinin Sirkecideki Liman Hanı ile Balattaki atelyesinin arazi ve binası açık arttırma ile satılacağından taliplerin 26 ikinciteşrin 1935 tarihine tesadüf eden salı günü saat onbeşde, Sirkecide Liman Hanının dördüncü katında "51 numaralı odada toplanmakda olan tasfiye heyetine gelmeleri, bunları gezmek ve daha fazla malumat almak istiyenlerin de mezkûr odada, tatil günlerinden başka her gün sabahlan dokuzdan akşamları onyedi buçuğa kadar bulunan heyet kâtibine müracaatları ilân olunur. 378/4-1

4 Sayıfa: 5752 (Resmî Gazete) 1 TEŞRİNİSANİ 1935 Holantse Bank - Üni N. V. İstanbul Şubesi 3 haziran 1935 tarihindeki bilanço AKTİF Kasa Kuponlar Dahili muhabir bankalar Harici muhabir bankalar Raporlar Hazine bonoları Senedat cüzdanı Vadesine üç ay kalan Vadesine üç aydan fazla kalan Esham ve tahvilât cüzdanı Borsada kote olanlar Borsada kote olmıyanlar Avanslar Esham ve tahvilât mukabili avanslar: A) Borsada kote olanlar B) Borsada kote olmıyanlar Başka avanslar için lütfen "Borçlu Hesabı Carilere» müracaat ediniz. Borçlu hesabı cariler Açık kredi Kefalet mukabili Teminatlı Kabullerimizden dolayı borçlular Sair muhtelif borçlular İpotek mukabili avanslar İştirakler n/ı ı ıı Makineler ) Mekuller, \ Kasalar j Tesisat Mefruşat Gayri menkuller İlk tesis masrafı bakiyesi Nazım hesablar } , , , ,78 3., , , , , , , , , , , , , ,52 YEKÛN ,3 Sermaye İhtiyatlar Muhabir bankalar Mevduat Hesabı cariler Tasarruf tevdiatı Vadesiz Bir aya kadar Bir aydan bir seneye kadar Bir seneden fazla Tediye emirleri Sair muhtelif alacaklılar Uzun vadeli istikrazlılar PASİF Tahsis edilmiş karşılıklar İtfa tahsisatı Talep olunmamış temettüler ve kuppnlar Nâzım hesablar Kâr , ,14 11., , , , , , , , , ,3 Bin dokuz yüz otuz beş senesi teşrinievvel ayının 22 nci günü tarihile olan bu bilanço zirine mevzu imzalar şahıs ve hüviyetleri dairece marufum W. Jonker ve W. F. Jongejans imzalarile temsil edilen Holantse Bank uni nin olup muvacehemde vaz ve münderecatını tamamen kabul ve ikrar eyledikten sonra noter kanununun 67 nci maddesine tevfikan tasdik ettim. Beyoğlu Dördüncü Noteri Mithat Cemal Kuntay ~369 Masraflar Maaşat ve ücretler İdare masrafları Vergi ve harçları Sair masarif Verilen faiz Verilen kumusyonlar Muhtelif zararlar Amortismanlar Muhtelif karşılıklar Kâr Holantse Bank - Üni N. Z İ M M E T V. İstanbul Şubesi , , , , , , , ,6 Yekûn ,95 haziran 1935 tarihli kâr ve zarar hesabı Alınan faiz ve kumusyon Muhtelif kârlar Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret ve kumusyonlar Kambiyo kârı İştiraklardan kâr Geçen seneden müdevver kâr M ATLUB , ,883, ,21 Yekûn ,95 Holantse Bank - Üni N. V. İstanbul Şubesi Müdüür Muhasebe Şefi İmzası İmzası Bu bin dokuz yüz otuz beş senesi teşrinievvel ayının 22 nci günü tarihile olan bu kâru zarar hesabı zirine mevzu imzalar şahıs ve hüviyetleri dairece marufum W. Jonker ve W. F. Jongejans imzalarile temsil edilen Holantse Bank uninin olup muvacehemde vaz ve münderecatını tamamen kabul ve ikrar eyledikten sonra Noter Kanununun 67 nci maddeisne tevfikan tasdik ettim. Beyoğlu Dördüncü Noteri Mithat Cemal Kuntay

5 1 Teşrinisani 1935 RESMİ GAZETE Sayı:3145 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa 2829 Limanlar Hakkındaki 618 Sayılı Kanunun 7nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun İzmir Rıhtım Şirketinin İmtiyazı ile Tesisatının Satın Alınmasına Dair Olan 12 Haziran 133 Tarih ve 239 Sayılı Kanuna Ek Kanun Artırma, Eksiltme ve İhale Hakkındaki 249 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Umumi Muvazeneden Maaş veya Ücret Alan Baytarların Mahalli İdare ve Belediye Baytarlık İşlerini de Görebileceklerine Dair Kanun Mülga İstanbul Darülfünununun 1931 Mali Yılı Hesabı Kat 'i Kanunu Mülga Seyrisefain İdaresinin 1931 Mali Yılı Hesabı Kat 'i Kanunu 2 Tefsir 217 Devlet Memurları Maaşatının Tevhid ve Teadülü Hakkındaki 1452 Numaralı Kanuna Merbut 2 Numaralı n Maliye Vekâletine Ait Kısmının Tadiline ve Bir Kısım Vazifelerin Sureti İfasına Dair Olan 3/6/1933 Tarih ve 2265 Sayılı Kanunun 15 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Tefsiri 3 İlanlar 3 ithalât işlerine dair Sirküler

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun T.C. Re smı Gazete Tesis tarihi : Teşrinievvel 33 İdare ve yazı işleri için 4 KÂNUNUSANİ 3 Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. CUMARTESİ SAYI: 3 J KANUNLAR Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU 2543 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü TEBLİGAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 7201 Kabul Tarihi : 11/2/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı : 10139 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 147 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3659 Kabul Tarihi : 3/7/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMARTESİ. 14 eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem Kanununun birinci maddesine müzeyyel kanun

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMARTESİ. 14 eylül 1330 tarihli Tayinat ve Yem Kanununun birinci maddesine müzeyyel kanun T.C. Resmî Gazete Tesis tarihî: 7 Teşrinievvel 1336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 28 TEŞRİNİEVVEL 1933 CUMARTESİ SAYI: 2540 KANUNLAR 14 eylül 1330 tarihli Tayinat

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU. Kanun Numarası: 7201. Kabul Tarihi: 11/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139

TEBLİGAT KANUNU. Kanun Numarası: 7201. Kabul Tarihi: 11/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139 TEBLİGAT KANUNU Kanun Numarası: 7201 Kabul Tarihi: 11/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139 BİRİNCİ BAP: UMUMİ HÜKÜMLER BİRİNCİ FASIL: KANUNUN ŞÜMULÜ

Detaylı

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 3231 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 7338 Kabul Tarihi : 8/6/1959 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1959 Sayı : 10231 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 1302 Bu Kanunun

Detaylı

Đmar Kanunu. BĐRĐNCĐ B Ö L ÜM Yapı ve Ruhsat Đşleri. Madde 1 Belediye sınırları içindeki, resmi ve hususi, bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir.

Đmar Kanunu. BĐRĐNCĐ B Ö L ÜM Yapı ve Ruhsat Đşleri. Madde 1 Belediye sınırları içindeki, resmi ve hususi, bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. Đmar Kanunu e Kanun No : 6785 Kabul Tarihi : 09.07.1956 Resmi Gazete Tarihi : 16.07.1956 Yürürlük Tarihi : 16.01.1957 BĐRĐNCĐ B Ö L ÜM Yapı ve Ruhsat Đşleri Madde 1 Belediye sınırları içindeki, resmi ve

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KURULUŞ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu na 44943/14094 sicil numurasına kayıtlı Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi hissedarları umumi heyeti 28.03.1968 tarihinde toplanarak 968/4

Detaylı

Esbabı Imucibe projesi

Esbabı Imucibe projesi S. Sayısı: 72 Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları işletme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBİK SAHASI: I - TİCARİ HÜKÜMLER:

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 287 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 2751

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BİRİNCİ KISIM. Kuruluş, Kurucular, Ad, Merkez, Müddet

MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BİRİNCİ KISIM. Kuruluş, Kurucular, Ad, Merkez, Müddet MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BİRİNCİ KISIM Kuruluş, Kurucular, Ad, Merkez, Müddet Kuruluş: Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde çıkarılması

Detaylı

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: BÖLÜM -1. Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet:

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: BÖLÜM -1. Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet: FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: Şirketin kuruluşu,nevi ve kurucuları: BÖLÜM -1 Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet: Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İCRA İFLAS KANUNU * Kanun No: 2004 Kabul Tarihi: 9/6/1932 BİRİNCİ BAP Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İcra daireleri ve memurları Madde 1. (Değişik: 18/2/1965 538/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde

Detaylı

ĠLK VE ORTA TEDRĠSAT MUALLĠMLERĠNĠN TERFĠ VE TECZĠYELERĠ HAKKINDA KANUN (1)

ĠLK VE ORTA TEDRĠSAT MUALLĠMLERĠNĠN TERFĠ VE TECZĠYELERĠ HAKKINDA KANUN (1) 1159 ĠLK VE ORTA TEDRĠSAT MUALLĠMLERĠNĠN TERFĠ VE TECZĠYELERĠ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 1702 Kabul Tarihi : 10/6/1930 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/6/1930 Sayı : 1532 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

HARÇLAR KANUNU (1)(2) 3903 HARÇLAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TAPU KANUNU. * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt : 1 Sayfa : 235

TAPU KANUNU. * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt : 1 Sayfa : 235 1435 (1) (2) TAPU KANUNU Kanun Numarası : 2644 Kabul Tarihi : 22/12/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/12/1934 Sayı : 2892 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 16 Sayfa : 312 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TĐCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBĐK SAHASI: I - TĐCARĐ HÜKÜMLER:

Detaylı