þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý."

Transkript

1 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmak için hazýrladýk. Otomobilinizi kullanmadan önce, kitabý tamamen okumalýsýnýz. Bu kitapta, Fiat Grande Punto nuzun teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; otomobilin kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz. Fiat Grande Punto nun parçalarýnýn her biri, tamamen geri dönüþüm özelliðine sahiptir. Otomobiliniz, kullaným ömrünün sonuna geldiðinde, Fiat Bayiiniz, otomobilinizin parçalarýnýn yeniden iþlenebilmesi için gereken bütün düzenlemeleri yapmaktan memnuniyet duyar, ki bu iki yolla gerçekleþir: atýklardan kirlilik oluþmaz ve hammadde ihtiyacý da azalýr. Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. Bu kitapta bütün Fiat Grande Punto tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz satýn aldýðýnýz otomobilin tipine ait bilgi ve uyarýlarý dikkate alýnýz.

2 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 2 ÇOK ÖNEMLÝ! YAKIT K Benzin motorlu tipler: sadece minimum 95 oktanlý (RON) kurþunsuz benzin kullanýnýz. Dizel motorlu tipler: Dizel motorlu otomobiller için ise Avrupa Standartýna uygun dizel yakýtý kullanýnýz (EN 590 standartýna uygun ve 50 ppm. kükürt seviyesinde). MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Benzin motorlu tipler: el freninin çekilmiþ olduðundan emin olunuz; vitesi boþa alýnýz, gaz pedalýna dokunmadan, debriyaj pedalýna tamamen basýnýz; daha sonra kontak anahtarýný AVV pozisyonuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz, anahtarý býrakýnýz. Dizel motorlu tipler: el freninin çekilmiþ olduðundan emin olunuz; gaz pedalýna dokunmadan, debriyaj pedalýna tamamen basýnýz; daha sonra kontak anahtarýný MAR pozisyonuna çevirip, Y ve m uyarý lambasýnýn sönmesini bekleyiniz; kontak anahtarýný AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý býrakýnýz. YANICI MADDELER ÜZERÝNE PARK EDÝLMESÝ Katalitik konvertör çalýþýrken çok yüksek sýcaklýklara ulaþýr. Otomobilinizi; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin üzerine park etmeyiniz; yangýn tehlikesi. ÇEVRENÝN KORUNMASI Otomobil, çevre korunmasýna daha çok dikkat edilmesini saðlamak için emisyonlara baðlý parçalarýn sürekli takibini mümkün kýlan bir sistemle donatýlmýþtýr.

3 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 3 ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR Eðer otomobilinizi satýn aldýktan sonra, elektrik çeken (akünün yavaþça boþalmasý riski ile birlikte) aksesuarlarý otomobile monte ettirmek isterseniz, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacaðý tespit edilerek, otomobilin elektrik sisteminin bu yükü taþýyýp taþýmayacaðý kontrol edilecektir. ÞÝFRE kartý Bu kartý güvenli bir yerde saklayýnýz. ÞÝFRE kartý üzerinde yer alan elektronik þifreyi, yazýlý olarak daima yanýnýzda bulundurmanýz otomobilin içinde býrakmamak þartý ile tavsiye edilir. PERÝYODÝK BAKIM Doðru bakým; otomobilin performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasýný, çevrenin korunmasýný ve düþük kullaným giderlerinin zaman içinde deðiþmemesini saðlar. KULLANICI EL KÝTABI otomobilin doðru kullanýmý, sürüþ güvenliði ve zaman içinde otomobilin bakýmý ile ilgili önemli bilgiler, tavsiyeler ve uyarýlar bulacaksýnýz. " (þahsi güvenlik) # (çevrenin korunmasý)! (otomobilin korunmasý) sembollerine özellikle dikkat ediniz.

4 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 4 ÝNDEKS 4 ÖN PANEL... 5 SEMBOLLER... 6 FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ... 6 ANAHTARLAR... 8 ALARM KONTAK GÖSTERGE TABLOSU GÖSTERGELER DÝJÝTAL EKRAN ÇOK FONKSÝYONLU EKRAN YOL BÝLGÝSAYARI ÖN KOLTUKLAR ARKA KOLTUKLAR BAÞLIKLAR DÝREKSÝYON ÝÇ DÝKÝZ AYNASI ISITMA VE HAVALANDIRMA MANUEL KLÝMA SÝSTEMÝ OTOMATÝK ÝKÝ BÖLGELÝ KLÝMA SÝSTEMÝ DIÞ LAMBALAR CAM YIKAMA CRUISE CONTROL (HIZ SABÝTLEYÝCÝ) TAVAN LAMBALARI YAKIT KESME ANAHTARI ÝÇ DONANIMLAR AÇILIR TAVAN (UZAY PENCERESÝ) KAPILAR ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR BAGAJ MOTOR KAPUTU PORT BAGAJ/KAYAK TAÞIYICI FARLAR ABS SÝSTEMÝ ESP SÝSTEMÝ (ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI) EOBD SÝSTEMÝ ÇÝFT ETKÝLÝ ELEKTRÝK DESTEKLÝ DÝREKSÝYON T.P.M.S. SÝSTEMÝ PARK SENSÖRLERÝ SES SÝSTEMÝ SES HAFIZALI Bluetooth TEKNOLOJÝSÝNE SAHÝP AHÝZESÝZ TELEFON KÝTÝ RADIONAVIGATOR AYAR SÝSTEMÝ ARAÇ SAHÝBÝ TARAFINDAN SATIN ALINAN AKSESUARLAR YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI ÇEVRENÝN KORUNMASI

5 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 5 ÖN PANEL Donanýmlar ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve bunlarýn yerleri otomobilin tipine baðlý olarak deðiþebilir. þekil 1 1. Ayarlanabilir ve döndürülebilir yan hava yönelticileri 2. Sabit yan hava yönelticileri - 3. Sol kumanda kolu: dýþ lambalar 4. Gösterge tablosu ve uyarý lambalarý - 5. Sað kumanda kolu: ön cam, arka cam sileceði ve yol bilgisayarý kontrolleri 6. Ön panel kumandalarý - 7. Ayarlanabilir ve döndürülebilir orta hava yönelticileri - 8. Sabit üst hava yönelticisi - 9. Ön yolcu hava yastýðý Torpido gözü Ses sistemi (bazý tiplerde) Isýtma, havalandýrma ve klima kumandalarý 13. Kontak anahtarý Sürücü hava yastýðý Direksiyon yükseklik ayar kolu Kumanda paneli: ön sis lambalarý/arka sis lambalarý/far yükseklik ayarý/ dijital gösterge/çok fonksiyonlu ekran. F0M0004m ÝNDEKS 5

6 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 6 SEMBOLLER Fiat Grande Punto nuzun bazý parçalarýnýn üzerine ve yanýna, renkli özel etiketler konulmuþtur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak alýnmasý gereken önlemleri hatýrlatan semboller yer alýr. þekil 2 F0M0005m Bu sembollerin bir listesi, motor kaputunun altýnda görülebilir(þekil 2). ÝNDEKS FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ Otomobilinizde, hýrsýzlýða karþý ekstra koruma saðlayan elektronik bir motor bloke etme sistemi mevcuttur. Bu sistem kontak anahtarý yerinden çýkarýldýðýnda otomatik olarak devreye girer. Kontak anahtarlarýnýn her birinin tutamaðýnda, motor çalýþtýrýlýrken, kontak ünitesi içinde yer alan özel bir anten tarafýndan gönderilen radyo frekansýndaki sinyalleri module eden elektronik bir tertibat mevcuttur. Modülasyonlu bu sinyal, kontrol ünitesinin, anahtarý tanýmasýný saðlayan þifre dir ve motorun çalýþtýrýlabilmesi, ancak anahtarýn tanýnmasý halinde mümkün olur. 6

7 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 7 ÇALIÞMA ÞEKLÝ Kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrilerek, otomobil her çalýþtýrýldýðýnda, Fiat ÞÝFRE kontrol ünitesi, blokajýn kaldýrýlmasý için, motor kontrol ünitesine bir tanýtým þifresi gönderir. Bu þifre ancak elektronik vericiyi içeren kontak anahtarýndan gönderilen þifrenin sistem tarafýndan tanýnmasý halinde gönderilir. Kontak anahtarý STOP pozisyonuna her çevrildiðinde, Fiat ÞÝFRE sistemi, motor elektronik kontrol ünitesinin fonksiyonlarýný devre dýþý býrakýr. Eðer þifre tanýnmazsa gösterge panelindeki Y uyarý lambasý yanar (bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte) ( Uyarý ýþýklarý ve mesajlarý bölümüne bakýnýz). Bu durumda kontak anahtarýnýn önce STOP, sonra da MAR pozisyonuna çevrilmesi gerekir. Eðer blokaj devam ederse, otomobil ile birlikte verilen diðer anahtarlar denenmelidir. Otomobil hala çalýþmýyor ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. DÝKKAT Anahtarlarýn her birinin kendine ait bir þifresi vardýr. Yeni anahtarlarýn (en fazla sekiz adet) kaydedilmesi için; sahip olduðunuz bütün anahtarlarý alarak, yetkili Fiat servisine gidiniz. Otomobil hareket halinde iken Y uyarý lambasýnýn yanmasý Ekrandaki Y uyarý lambasýnýn yanmasý, sistemin kendi kendini test ettiðini gösterir (örneðin voltaj düþüklüðü; sebebi ile). Eðer Y uyarý lambasý yanmaya devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Anahtarýn içindeki elektronik parçalar sert darbelere maruz kalýrsa zarar görebilir. ÝNDEKS 7

8 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 8 ANAHTARLAR ÞÝFRE KARTI (þekil 3) Otomobil ile birlikte iki adet anahtar ve aþaðýdakileri içeren ÞÝFRE kartý verilir: A elektronik kod; B Ýlave anahtar istenmesi durumunda Fiat Servisine verilecek mekanik anahtar kodu. Elektronik kodun (A-þekil 3) yanýnýzda olduðundan emin olunuz. DÝKKAT Anahtar tutamaklarýnda yer alan elektronik tertibatlarýn mükemmel bir þekilde çalýþmalarýnýn saðlanmasý için, direkt olarak güneþ ýþýnlarýna maruz býrakýlmamalarý gerekir. Otomobille verilen anahtarlarýn bir adeti uzaktan kumandalýdýr. þekil 3 ÝNDEKS F0M0006m Otomobil el deðiþtirdiðinde, bütün anahtarlarýn ve ÞÝFRE kartýnýn yeni sahibine verilmesi gerekir. þekil 4 F0M0007m UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (þekil 4) Anahtarýn metal ucu A aþaðýdakileri çalýþtýrýr: kontak anahtarý; kapýlarý kilitleme/açma dýþ yakýt depo kapaðý kilitleme/açma (bazý tiplerde). Metal ucu anahtar tutamaðýnýn dýþýna çýkarmak için B tuþuna basýnýz. Metal ucu anahtar tutamaðýna geri takmak için: B düðmesini basýlý tutunuz; A metal ucunu hareket ettiriniz. B butonunu býrakýp ardýndan metal ucu (A) kilitlenme sesini duyana kadar çeviriniz. 8

9 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 9 B butonuna, sadece anahtar vücudunuzdan, özellikle gözlerinizden ve zarar görebilecek diðer objelerden (örn. giysiler) uzaktayken basýlmalýdýr. Düðmeye yanlýþlýkla basabilecek kimselerin, özellikle çocuklarýn, anahtara ulaþamayacaklarýndan emin olunuz. Kapýlarýn, bagaj kapaðýnýn ve kapýlarýn merkezi olarak açýlmasý için butonu kullanýlýr. Kapýlarýn ve bagaj kapaðýnýn merkezi olarak kilitlenmesi için ; butonu kullanýlýr. Bagaj kapaðýnýn açýlmasý için R butonu kullanýlýr. Kapý kilitleri açýlýrken yolcu bölümü lambalarý daha öncedan ayarlanan bir zamanlama süresince yanar. þekil 6 F0M0013m Ön panel led göstergeleri Kapýlarý kilitlerken, (A-þekil 6) butonundaki led yaklaþýk 3 saniye için yanar ve sonra yanýp sönmeye baþlar (caydýrma fonksiyonu). Kapýlar kilitlendikten sonra, bir veya daha çok kapý veya bagaj kapaðý düzgün kapatýlmazsa, led ve sinyal lambalarý hýzlý þekilde yanýp sönmeye baþlar. ÝNDEKS 9

10 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 10 Uzaktan kumandayý içeren ilave anahtarlarýn istenmesi Alýcý, uzaktan kumandayý içeren en çok 8 anahtarý tanýyabilir. Otomobilin kullaným ömrü boyunca, herhangi bir sebeple uzaktan kumanda içeren anahtara ihtiyaç duyduðunuzda; ÞÝFRE kartýný, kimliðinizi ve ruhsatýnýzý alarak, yetkili Fiat servisine müracaat ediniz. þekil 7 ÝNDEKS F0M0010m Uzaktan kumanda kontrollü anahtarýn pillerinin deðiþtirilmesi (þekil 7) Pil deðiþimi: A butonuna basýnýz ve metal ucu (B) açýnýz; C vidasýný tornavida kullanarak yönüne döndürünüz; pil muhafazasýný (D) çýkarýnýz ve kutuplarý doðru gelecek biçimde pili deðiþtiriniz (E); anahtarýn içindeki pil muhafazasýný (D) yeniden yerleþtirip C vidasýný ; yönüne döndürerek kilitleyiniz. Kullanýlmýþ piller çevre için zararlýdýr. Mevcut kanunlarla belirlenen þekilde özel kaplar içinde imha edilmelidir. 10

11 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 11 UZAKTAN KUMANDA MEVCUT OLMAYAN ANAHTAR (þekil 8) Anahtarýn metal ucu (A) aþaðýdakileri kumanda eder: kontak anahtarý; kapýlarý kilitleme/açma dýþ yakýt depo kapaðý kilitleme/açma (bazý tiplerde). þekil 8 F0M0012m ALARM Otomobilin alarm sistemi Fiat aksesuar serisinde mevcuttur. ÝNDEKS 11

12 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 12 ÝNDEKS Anahtarlarla devreye alýnabilecek ana fonksiyonlar (uzaktan kumandalý veya uzaktan kumanda olmadan) aþaðýda verilmektedir: Tipi Uzaktan kumanda mevcut olmayan anahtar Kapý kilidini açma Anahtarý saat yönünün tersine çeviriniz (sürücü tarafý) Anahtarý saat yönünün tersine çeviriniz (sürücü tarafý) Kapýnýn dýþardan kilitlenmesi Anahtarý saat yönüne çeviriniz (sürücü tarafý) Anahtarý saat yönüne çeviriniz (sürücü tarafý) Dead lock (Global kapama) fonks. devreye alýnmasý (bazý tipl.) Bagajýn açýlmasý Camlarýn açýlmasý (bazý tiplerde) Camlarýn kapatýlmasý (bazý tiplerde) Uzaktan kumanda içeren anahtar Sinyal lambalarý yanýp söner (yalnýzca uzaktan kumanda içeren anahtarla) butonuna kýsa bir süre basýnýz 2 kez yanýp sönme Kapama ; butonuna kýsa bir süre basýnýz 1 kez yanýp sönme Açma durumunda 3 saniye süresince sabit yanar, caydýrýcý led de yanýp söner ; düðmesine çift basarak 3 kez yanýp sönme Çift yanýp sönme, caydýrýcý led de yanýp söner R düðmesine basarak 2 kez yanýp sönme Caydýrýcý led yanýp söner butonuna (2 saniyeden fazla) basýnýz. 2 kez yanýp sönme Kapama ; butonuna (2 saniyeden fazla) basýnýz. 1 kez yanýp sönme Caydýrýcý led yanýp söner DÝKKAT Cam açma iþlemleri bir kapý açma kumandasýnýn vasýtasýyla yapýlan iþlemlerdir. Cam kapatma iþlemleri ise bir kapý kilitleme kumandasýnýn vasýtasýyla yapýlýr. 12

13 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 13 KONTAK ANAHTARI Anahtar, þekil 9 da görüldüðü gibi 3 farklý pozisyona çevrilebilir: STOP: motor çalýþmýyor, anahtar çýkartýlabilir, direksiyon kilitli. Bazý elektrikli sistemler (ör: ses sistemi, elektrikli camlar...) çalýþabilir. MAR: Bütün elektrikli sistemler kullanýlabilir. AVV: motorun çalýþtýrýlmasý (sabit olmayan konum). Kontak, motorun çalýþmamasý durumunda çalýþtýrma iþleminin tekrarýndan önce kontak anahtarýnýn STOP pozisyonuna dönmesini saðlayan bir güvenlik tertibatý ile donatýlmýþtýr. Eðer kontak herhangi bir þekilde kurcalanmýþ ise (örneðin birisi otomobilinizi çalmak için uðraþmýþ olabilir), otomobilinizi yetkili Fiat servisinde kontrol ettiriniz. þekil 9 F0M0015m Otomobilden indiðinizde, otomobilde bulunan birinin yanlýþlýkla kumandalarý çalýþtýrmasýný önlemek için, kontak anahtarýný daima yanýnýza alýnýz. El frenini çekmeyi ve otomobil yukarýya meyilli bir yerde park edilmiþse aracý birinci vitese geçirmeyi unutmayýnýz. Aþaðý doðru duruyorsa geri vitese takýnýz. Çocuklarý otomobilde kesinlikle tek baþýna býrakmayýnýz. DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ Devreye alma Anahtar STOP pozisyonunda iken çýkartýnýz ve kilitlenene kadar direksiyonu çeviriniz. Devreden çýkarma Kontak anahtarýný MAR pozisyonuna çevirirken direksiyonu da hafifçe saða sola çeviriniz. Otomobiliniz hareket halinde iken, kontak anahtarýný kesinlikle çýkartmayýnýz. Aksi taktirde, direksiyonu ilk çeviriþinizde direksiyon kilitlenecektir. Otomobil çekilirken de bu durum geçerlidir. Direksiyon sistemini veya direksiyon milini modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr (örn.: hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu) bu durumda otomobilin performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin geçersiz olmasýna sebep olabilir ÝNDEKS 13

14 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 14 Dijital ekrana sahip tiplerde A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý C Motor su sýcaklýk göstergesi ve maksimum sýcaklýk uyarý lambasý D Devir saati E Dijital ekran þekil 10 F0M0018m Çok fonksiyonlu ekrana sahip tiplerde A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý C Motor su sýcaklýk göstergesi ve maksimum sýcaklýk uyarý lambasý D Devir saati E Çok fonksiyonlu dijital ekran ÝNDEKS 14 þekil 11 F0M0017m

15 Punto Nuova TR_R.qxd :02 Page 15 þekil 12 F0M0130m Sporting tipleri (çok fonksiyonlu dijital ekrana sahip tiplerde) A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Yakýt seviye göstergesi ve rezerv uyarý lambasý C Motor su sýcaklýk göstergesi ve maksimum sýcaklýk uyarý lambasý D Devir saati E Çok fonksiyonlu dijital ekran ÝNDEKS 15

16 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 16 GÖSTERGELER Göstergenin arka plan rengi ile tipi otomobilin modeline göre deðiþiklik gösterebilir. ÝNDEKS þekil 13 KÝLOMETRE SAATÝ (HIZ GÖSTERGESÝ) (þekil 13) Otomobilin hýzýný gösterir. F0M0021m þekil 14 F0M0022m MOTOR DEVÝR SAATÝ (þekil 14) Motor devir saati motorun devrini gösterir. Motor yüksek devirde çalýþýyorken, elektronik enjeksiyon kontrol sistemi yakýt akýþýný kesecek ve sonuç olarak motor gücü düþecektir. Motor rölantideyken, motor devir saati duruma göre yavaþ veya ani bir hýz artýþý gösterebilir. Bu normal bir iþlemdir; örneðin; klima kompresörü veya fan devrede iken. Özellikle yavaþ bir hýz deðiþimi aküyü korur. 16

17 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 17 þekil 15 F0M0023m YAKIT GÖSTERGESÝ (þekil 15) Ýbre, yakýt deposunda kalan yakýt miktarýný gösterir. E depo boþ. F depo dolu. Rezerv uyarý lambasý (A) yandýðýnda depoda yaklaþýk 7 litre yakýt kalmýþ demektir. Otomobili yakýt deposunda çok az yakýt var iken kullanmayýnýz: katalitik konvertöre zarar verebilirsiniz. DÝKKAT Eðer ibre (A) uyarý lambasýnýn devamlý yanýp sönmesi ile birlikte (E) üzerinde ise, bir arýza mevcut demektir. Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. þekil 16 F0M0024m MOTOR SU SICAKLIK GÖSTERGESÝ (þekil 16) Bu gösterge, motor soðutma suyunun sýcaklýðýný gösterir ve sýcaklýk 50 C nin üzerine çýktýktan sonra çalýþmaya baþlar. Normal þartlarda, ibre çalýþma þartlarýna baðlý olarak skalanýn orta deðerlerini göstermelidir. C düþük motor su sýcaklýk seviyesi H yüksek motor su sýcaklýk seviyesi B uyarý lambasýnýn yanmasý (bazý tiplerde çok fonksiyonlu ekranda mesajla birlikte) sýcaklýðýn çok yükseldiðini gösterir. Bu gibi bir durumda motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat Servisiyle temasa geçiniz. Ýbre kýrmýzý bölge üzerinde ise motoru durdurunuz ve yetkili Fiat Servisiyle temasa geçiniz. ÝNDEKS 17

18 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 18 DÝJÝTAL EKRAN STANDART EKRAN (þekil 17) Standart ekran aþaðýdakileri gösterir: A Far ayar pozisyonu (sadece kýsa farlar devrede iken). B Saat (B) (kontak anahtarý çýkarýlmýþ iken ve ön kapýlar kapalý olsa da sürekli görüntülenir). C Kilometre sayacý (katedilen km veya mil) Not Anahtar çýkarýldýðýnda (ön kapýlardan bir tanesi açýldýðýnda) ekran devreye girer ve birkaç saniyeliðine gidilen km veya mil mesafesi gösterilir. þekil 17 ÝNDEKS F0M0119m KUMANDA BUTONLARI (þekil 18) + Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda yukarý gitmek veya ekrana gelen deðerleri arttýrmak için kullanýlýr. MENU Menüyü ekrana getirmek ESC ve/veya bir sonraki ekrana geçmek veya gerekli menü opsiyonunu onaylamak için kýsaca basýnýz. Bu butona uzun süreli basmak, standart ekrana geri dönülmesine yol açar. Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aþaðý gitmek veya ekrana gelen deðerleri azaltmak için kullanýlýr. þekil 18 F0M0122m Not + ve - butonlarý aþaðýdaki durumlarda farklý fonksiyonlarý devreye alýr: Yolcu bölmesinin iç mekanýnda aydýnlatmayý ayarlamak için standart ekran devredeyken yolcu bölmesinin iç mekanýndaki parlaklýk ayarýnýn yapýlmasý. Ayar menüsü Menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý gezinmek için; ayarlama sýrasýnda deðerleri arttýrmak ve azaltmak için. 18

19 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 19 AYAR MENÜSÜ (þekil 19) Ayar menüsü dairesel þekilde düzenlenmiþ ve + ile butonlarýyla aþaðýdaki paragraflarda anlatýlan farklý iþlemlere ve ayarlara eriþilebilen bir seri fonksiyondan oluþmaktadýr. Ayar menüsü kýsaca MENU ESC butonuna basýlarak devreye alýnabilir. + ve butonlarýna tek tek basýlarak ayar menüsü opsiyonlarýnda gezinilebilir. Kullaným modlarý, seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak birbirlerinden ayrýlýrlar. Bir menü opsiyonunun seçilmesi ayarlanacak menü opsiyonunu seçmek için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz; yeni ayarlarý seçmek için (tek tek) + ve butonlarýna basýnýz; yeni ayarlarýn kaydetmek ve önceden seçilen menü opsiyonuna geri dönmek için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz. Saat Ayarý (Set Clock) fonksiyonunun seçilmesi deðiþtirilecek ilk deðeri (saatleri) seçmek için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz; yeni ayarlarý seçmek için (tek tek) + ve butonlarýna basýnýz; yeni ayarlarýn kaydetmek ve bir sonraki ayar menüsü opsiyonuna (dakikalar) geri dönmek için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz; ayný prosedürü kullanarak deðerleri ayarladýktan sonra önceden seçilen menü opsiyonuna geri döneceksiniz. Aþaðýdakileri yapmak için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz menü içerisindeyseniz ayar menüsünden çýkmak için; bir opsiyonu ayarlýyorsanýz gösterilen ekrandan çýkmak için; o ana kadar yapýlan ayarlarý saklamak için (ve MENU ESC butonuna basýlarak onaylanýr). Ayar menüsünün ekrana gelmesi sürelidir; süre aþýmýndan dolayý menüden çýkýlýrsa, kullanýcý tarafýndan o ana kadar yapýlmýþ olan ayarlar kaydedilir (ve MENU ESC butonuna basýlarak onaylanýr). ÝNDEKS 19

20 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 20 Standart ekrandan gezinmeye baþlamak için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz. Menüde gezinmek için + ve butonlarýný kullanýnýz. Not Güvenlik nedenlerinden dolayý, otomobil çalýþýyorken, sadece sýnýrlandýrýlmýþ menüye eriþmek mümkündür ( HIZ fonksiyonunu ayarlamak için). Otomobil hareketsiz haldeyken menünün tamamýna eriþilebilir F0M1007g ÝNDEKS + þekil 19 20

21 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 21 Hýz limitinin ayarlanmasý (SPEEd) Bu fonksiyon ile, otomobil için bir sürat limiti (km/saat veya mph) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak mümkündür ( Uyarý lambalarý ve mesajlarý bölümüne bakýnýz). Hýz limitini ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MENU ESC basýnýz, ekranda (SPEEd-HIZ) kelimesi ve önceden ayarlanmýþ birim (km/h) veya (mph) görünecektir; hýz limitinin devreye alýnmasýný (ON) veya devreden çýkarýlmasýný (OFF) seçmek için + veya butonlarýna basýnýz; fonksiyon devreye alýndýðýnda (On), gerekli hýz limitini belirlemek için + veya butonlarýna basýnýz ve ardýndan onaylamak üzere MENU ESC butonuna basýnýz; Not Mümkün olan ayar aralýðý seçilen birime baðlý olarak 30 ila 200 km/h veya 20 ila 125 mph arasýndadýr (daha sonra açýklanan Mesafe biriminin (Unit) ayarlanmasý bölümüne bakýnýz). + / butonlarýna her bastýðýnýzda deðer 5 birim artar/azalýr. + / butonlarýna sürekli bastýðýnýzda otomatik olarak hýzlý arttýrma veya azaltmaya geçilir. Ýstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak tamamlayýnýz. menü ekranýna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Zaman ayarý (Hour) Bu fonksiyon saat ayarýnýn yapýlmasýný saðlar. Saati ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, saatler simgesi ekranda yanýp sönecektir; ayar için + veya butonuna basýnýz; kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, dakikalar simgesi ekranda yanýp sönecektir; ayar için + veya butonuna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Sesli arýza/uyarý cihazýnýn ses þiddetinin ayarlanmasý (buzz) Bu fonksiyon ile bir arýza/uyarý durumunda devreye alýnan sesli uyarýnýn ses þiddetini ayarlamak mümkündür. Ses þiddetini ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, ekranda (buzz) simgesi gösterilecektir; istenilen ses seviyesini seçmek için + veya butonlarýna basýnýz (ses þiddeti 8 seviyede ayarlanabilir). menü ekranýna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Mesafe biriminin ayarlanmasý (Unit) Bu fonksiyon ile birimin ayarlanmasý mümkündür. Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, ekranda (Unit-Birim) kelimesi ile önceden ayarlanmýþ birim (km) veya (mil) gösterilir; istenilen mesafe birimini ayarlamak için + veya butonuna basýnýz. menü ekranýna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. ÝNDEKS 21

22 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 22 Ön yolcu hava yastýðý ve yan hava yastýðýnýn (bazý tiplerde) devreye alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý (Bag P) Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için kullanýlýr. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna basýnýz ve + veya butonlarýna basarak (BAG P OFF) mesajý (devre dýþý býrakmak için) veya (BAG P On) mesajý (devreye almak için) ekrana geldikten sonra yeniden MENU ESC butonuna basýnýz; onay talebi mesajý ekrana gelecektir; YES (EVET) (devreye alýnmayý/devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya NO (HAYIR)(çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için + veya butonlarýna basýnýz; menü ekranýna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz MENU ESC butonuna basýnýz; + + F0M1002g F0M1005g F0M1002g MENU ESC butonuna basýnýz; ÝNDEKS + + F0M1001g MENU ESC butonuna basýnýz; F0M1003g F0M1006g F0M1003g 22

23 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 23 Çok fonksiyonlu EKRAN (bazý tiplerde) Otomobil, yapýlan ayarlara baðlý olarak sürüþ esnasýnda yararlý bilgiler sunacak olan çok fonksiyonlu ekran ile donatýlabilir. STANDART EKRAN BÝLGÝLERÝ (þekil 20) Standart ekran aþaðýdakileri gösterir: A Tarih. B Kilometre sayacý (gidilen km veya mil). C Saat (kontak anahtarý çýkarýldýðýnda ve ön kapýlar kapalýyken dahil her zaman gösterilir). D Dýþ sýcaklýk. E Far yükseklik ayarý (sadece kýsa farlar açýkken). Not Anahtar çýkarýldýðýnda (ön kapýlardan bir tanesi açýldýðýnda) ekran devreye girer ve birkaç saniyeliðine gidilen km veya mil mesafesi gösterilir. þekil 20 F0M0121m KONTROL DÜÐMELERÝ (þekil 21) + Ekranýn ve seçeneklerin yukarý hareket etmesini veya ekranda gösterilen deðerin artýrýlmasýný saðlar. MENU Menüyü ekrana getirmek ESC ve/veya bir sonraki ekrana geçmek veya gerekli menü opsiyonunu onaylamak için kýsaca basýnýz. Bu butona uzun süreli basmak, standart ekrana geri dönülmesine yol açar. Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aþaðý gitmek veya ekrana gelen deðerleri azaltmak için kullanýlýr. þekil 21 F0M0122m Not + ve butonlarý aþaðýdaki durumlarda farklý fonksiyonlarý devreye alýr: Yolcu bölmesinin iç mekanýnda aydýnlatmayý ayarlamak için standart ekran devredeyken yolcu bölmesinin iç mekanýndaki parlaklýk ayarýnýn yapýlmasý. Ayar menüsü Menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý gezinmek için; ayarlama sýrasýnda deðerleri arttýrmak ve azaltmak için. ÝNDEKS 23

24 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 24 ÝNDEKS AYAR MENÜSÜ (þekil 22) Menü, çevrimler halinde ard arda sýralanmýþ ve aþaðýdaki paragraflarda verilen farklý operasyonlar ve ayarlamalarýn (setup) + ve butonlarý vasýtasýyla seçilebilmesini mümkün kýlan bir dizi fonksiyonu içerir. Bazý opsiyonlar için (Saat ve Birim opsiyonlarý) bir alt menü bulunmaktadýr. Setup menüsü MENU ESC butonuna kýsa bir süre basarak devreye alýnabilir. Setup menüsü opsiyonlarýnda gezinebilmek için + veya butonlarýna kýsa süreliðine basýnýz. Seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak iþlem modlarý her defasýnda deðiþecektir. Alt menü olmaksýzýn ana menüden bir opsiyonun seçilmesi: seçtiðiniz menü opsiyonunu ayarlamak için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz; yeni ayarý seçmek için kýsa süreliðine + veya butonlarýna basýnýz (tek defalar basýnýz); yeni ayarýn kaydedilmesi ve daha önce seçilen menü opsiyonuna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz. Alt menü ile ana menüden bir opsiyonun seçilmesi: ilk alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz; tüm alt menü opsiyonlarýnda gezinmek için + veya (tek basýþlarla) butonuna basýnýz; gösterilen alt menü opsiyonunun seçilmesi ve ilgili ayar menüsünün açýlmasý için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz; bu alt menü için yeni ayarlarý seçmek için + veya (tek basýþlarla) butonuna basýnýz; yeni ayarlarý kaydetmek ve önceden seçilen alt menü opsiyonuna geri dönmek için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz. Tarih Ayarý (Set Date) ve Zaman Ayarý (Set time): ayarlanacak ilk deðeri seçmek için (örn. saat/dakika veya yýl/ay/gün) MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz; yeni ayarý seçmek için kýsa süreliðine + veya butonlarýna basýnýz (tek defalar basýnýz); yeni ayarýn kaydedilmesi ve daha sonraki setup menüsü opsiyonuna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz, eðer zaten bu sonuncuysa, daha önce seçtiðiniz ana menü opsiyonuna geri döneceksiniz. MENU ESC butonuna uzunca basýlmasý aþaðýdakilere neden olur: ana menüdeyseniz ayar menüsünden çýkar; menünün herhangi baþka bir noktasýndaysanýz ana menüden çýkar (örn.: alt menü opsiyon ayar seviyesinde, alt menü seviyesinde veya ana menü opsiyonu ayar seviyesinde); o ana kadar kaydedilen ayarlarý saklar (ve MENU ESC butonuna basýlarak onaylanýr). Ayar menüsünün ekrana gelmesi sürelidir; süre aþýmýndan dolayý menüden çýkýlýrsa, kullanýcý tarafýndan o ana kadar yapýlmýþ olan ayarlar kaydedilir (ve MENU ESC butonuna basýlarak onaylanýr). 24

25 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 25 Örnek: Ýtalyanca Polonyaca Hollandaca MENU ESC butona kýsaca basýnýz + + Ýngilizce + Fransýzca SERVÝS + Almanca Portekizce Ýspanyolca + YOLCU HAVA YASTIÐI BELT BUZZER (* ) BUTON SES YÜKS. Standart ekrandan navigasyona eriþmek için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz. Menü içinde gezmek için + veya düðmelerini kullanýnýz. Not Güvenlik gerekçelerinden dolayý, otomobil hareket halindeyken, sadece azaltýlmýþ menüye ulaþmak mümkündür ( Hýz limiti ayarý için). Otomobil hareketsiz durumdayken tüm menüye eriþilebilir. BÝR. SES YÜKS. + MENÜDEN ÇIKIÞ DÝL HIZ LÝMÝTÝ BÝRÝMLER + YAÐMUR SENSÖRÜ + TRIP B DATA Örnek: Day (Gün) Year (Yýl) Month (Ay) ZAMAN AYARI TARÝH AYARI BKZ. RADYO AUTOCLOSE (*) Bu fonksiyon sadece SBR sisteminin devre dýþý býrakýlmasýndan sonra ekrana getirilebilir (Fiat Servisinde). + MENU butona basýnýz ESC kýsaca F0M1000g þekil 22 ÝNDEKS 25

26 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 26 ÝNDEKS Hýz limiti (Speed Beep) Bu fonksiyon ile, otomobil için bir sürat limiti (km/saat veya mph) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak mümkündür ( Uyarý lambalarý ve mesajlarý bölümüne bakýnýz). Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MENU ESC basýnýz, ekranda (Speed Beep) yazýsý görünecektir; + veya butonlarýna basýnýz Eðer fonksiyon aktifse (On) istenen hýzý seçmek için + veya kullanýnýz ve daha sonra MENU ESC butonuna basýnýz. Not Mümkün olan ayar aralýðý daha önce ayarlanan üniteye baðlý olmak üzere 30 ila 200 km/h veya 20 ila 125 mph arasýndadýr (bkz sonra açýklanan Birimler paragrafý). + / butonlara her basýldýðýnda deðer 5 birim artar veya azalýr. + / butonlarýna sürekli bastýðýnýzda otomatik olarak hýzlý artýrma veya azaltmaya geçilir. Ýstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak tamamlayýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Ayarlamayý iptal etmek için, aþaðýdakileri uygulayýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: ekranda (On) yazýsý görünecektir. butonuna basýnýz:ekranda (Off) yazýsý görünecektir; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Yaðmur sensörü hassaslýk ayarý (Rain Sensor) (bazý tiplerde) Bu fonksiyon, yaðmur sensörü hassaslýk ayarýný 4 seviyede ayarlanabilmesini mümkün kýlar. Ýstenilen hassaslýk seviyesini ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MENU ESC basýnýz, önceden ayarlanan hassasiyet seviyesi ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Trip B On/Off (Trip B Bilgisi) Bu opsiyon vasýtasýyla Trip B (kýsmi yol) fonksiyonunu devreye almak (On) veya devreden çýkarmak (Off) mümkündür. Daha fazla bilgi için Yol bilgisayarý bölümüne bakýnýz. Devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz: (On) veya (Off) ekranda yanýp söner (önceki ayarlara baðlý olarak); ayar için + veya butonuna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. 26

27 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 27 Saat ayarý (Set Time) Bu fonksiyon iki alt menü ile saatin ayarlanmasýný mümkün kýlar: Zaman ve Mod ; Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, ekranda iki alt menü görünecektir: Time (Zaman) ve Mode (Mod); iki alt menüde gezinmek için + veya butonuna basýnýz; istenen opsiyonu seçin ve ardýndan kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz; Time (Zaman) seçtiðinizde, kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, saatler ekranýnýzda yanýp sönecektir; ayar için + veya butonuna basýnýz; kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, dakikalar simgesi ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz; Mode (Mod) seçtiðinizde kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, 24h veya 12h modu ekranda yanýp sönecektir; 24h veya 12h seçimini yapmak için + veya butonuna basýnýz. Ayarlama iþleminden sonra, menü ekranýna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. Standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Tarihin ayarlanmasý (Set Date) Bu fonksiyon tarihin güncellenmesini saðlar (gün - ay - yýl). Tarihi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: ekranda day (gün) yazýsý görünecektir. ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz; MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: ekranda month (ay) yazýsý görünecektir. ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz; MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: ekranda year (yýl) yazýsý görünecektir. ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz; Not + veya butonuna her basýldýðýnda deðer bir birim artar veya azalýr. Butona sürekli basýldýðýnda; otomatik hýzlý arttýrma veya azaltma saðlanýr. Ýstenilen deðere yaklaþtýðýnýzda, düðmeyi serbest býrakýnýz ve ayar iþlemini tek tek basarak tamamlayýnýz. Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. ÝNDEKS 27

28 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 28 ÝNDEKS Audio Bilgi Tekrarý (See Radio) Bu fonksiyon ses sistemi bilgilerinin ekranda görüntüye gelmesini saðlar. Radyo: seçilmiþ radyo istasyonu frekansý veya RDS mesajý, otomatik gezinme aktivasyonu veya AutoStore; audio CD, MP3 Cd: seçilmiþ parça numarasý; CD Deðiþtiricisi: CD numarasý ve parça numarasý; Bilgi akýþýný devreye almak / devreden çýkarmak için (ON/OFF) aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: ekranda ON veya OFF yazacaktýr (önceden yapýlan ayarlara göre); ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Otomatik merkezi kapý kilitleme (Autoclose) Devredeyken (ON), bu fonksiyon otomobilin hýzý 20 km/h deðerini aþtýðýnda otomatik olarak kapýlarý kilitler. Bilgi akýþýný devreye almak / devreden çýkarmak için (ON/OFF) aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: ekranda ON veya OFF (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir; ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Birimlerin ayarlanmasý (Units) Bu fonksiyon ile üç alt menüde gösterim birimleri ayarlanabilir: Distances (Mesafe), Consumption (Yakýt tüketimi) ve Temperature (Sýcaklýk). Ýstenen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: alt menü opsiyonlarýný ekrana getirmek için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz; üç alt menüde gezinmek için + veya butonuna basýnýz; istenen alt menüyü seçiniz ve ardýndan kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz; Distance i (Mesafe) seçerseniz: kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, ekranda km veya mil görünecektir (önceden yapýlan ayarlara göre); ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz; Consumption ý (Yakýt Tüketimi) seçerseniz: kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, ekranda km/i, I/100km veya mpg görünecektir (önceden yapýlan ayarlara göre); 28

29 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 29 Mesafe birimi ayarý km ise, yakýt tüketimi birimi ekranýnda km/i veya I/100km yazýsý görünecektir. Mesafe birimi ayarý mil ise, yakýt tüketimi birimi ekranýnda mpg yazýsý görünecektir. ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz; Temperature ý (Sýcaklýk) seçerseniz: kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, ekranda C veya F görünecektir (önceden yapýlan ayarlara göre); ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Ayarlama iþleminden sonra, menü ekranýna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için ayný butona uzunca basýnýz. Standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Dil seçimi (language) Ekrana gelen mesajlar aþaðýdaki dillerde görüntülenebilir: Ýtalyanca, Ýngilizce, Almanca, Portekizce, Ýspanyolca, Fransýzca, Flamanca ve Lehçe. Ýstenen dili ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: önceden ayarlanmýþ language (dil) ekranda görünecektir; ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Sesli arýza/uyarý cihazýnýn ses þiddetini ayarlamak (Buzzer Volume) Herhangi bir arýza/uyarý belirtisine eþlik eden ikaz sesi 8 seviyeli olarak ayarlanabilir. Ses þiddetini ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: önceden ayarlanan seviye ekranda görünecektir; ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. ÝNDEKS 29

30 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 30 Düðme ses yüksekliðinin ayarý (Button Vol.) Bu fonksiyon ile MENU ESC, + ve butonlarý devreye alýndýðýna dair verilen sesin þiddeti 8 seviyeye kadar ayarlanabilir. Ses þiddetini ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: önceden ayarlanan seviye ekranda görünecektir; ayarlamak için + veya butonlarýna basýnýz; Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. ÝNDEKS Emniyet Kemeri Hatýrlatýcýsýnýn devreye alýnmasý (Seat Belt Reminder) sesli uyarýcýsý (Belt Buzzer) Bu fonksiyon yalnýzca sistem bir yetkili Fiat Servisi tarafýndan devreden çýkarýldýðýnda ekrana gelecektir ( Güvenlik Sistemleri bölümünde S.B.R. sistemi ile ilgili paragrafa bakýnýz. Periyodik Bakým (Service) Bu fonksiyon ile uygun araç bakýmýna baðlantýlý bilgilerin görüntülenmesi mümkündür. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: daha önceki ayarlara baðlý olarak km veya mil biriminde servis görüntüye gelecektir (bkz Units paragrafý); Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Not Periyodik Bakým Programý na göre bakým yapýlmasý gereken kilometreden (veya milden) 2,000 km (veya 1,240 mil) önce kontak anahtarý MAR konumundayken, otomatik olarak uyarý görüntüye gelir ve bu uyarý 200 km de (veya 124 mil) bir tekrarlanýr. 200 km nin altýnda servis bilgileri daha sýk görüntüye gelir. Servis bilgileri önceden belirlenmiþ birim ayarýna göre km veya mil olarak belirtilir. Periyodik bir bakým aralýðý yaklaþmaktayken kontak anahtarýný MAR pozisyonuna çevirmenizle birlikte araç bakýmýna kadar gidilebilecek km/mil mesafesini belirten Servis (Bakým) mesajý ekrana gelecektir. Scheduled Servicing (Periyodik bakým) mesajý servis aralýðýna göre km/mil cinsinden ekranda görülür. Periyodik bakým programý ile belirlenmiþ her türlü bakým iþleminin gerçekleþtirilmesi ve göstergenin sýfýrlanmasý için yetkili Fiat Servisine baþvurunuz. Yukarýda belirtilen periyodik bakým uyarýsý ülkelere/tiplere göre her modelde bulunmamaktadýr. 30

31 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 31 Ön yolcu hava yastýðý ve yan hava yastýðýnýn (bazý tiplerde) devreye alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý (Passenger Bag) Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için kullanýlýr. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: MENU ESC butonuna basýnýz ve + veya butonlarýna basarak (Bag pass: Off) mesajý (devre dýþý býrakmak için) veya (Bag pass: On) mesajý (devreye almak için) ekrana geldikten sonra yeniden MENÜ ESC butonuna basýnýz; onay talebi mesajý ekrana gelecektir; YES (EVET) (devreye alýnmayý/devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya NO (HAYIR) (çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için + veya butonlarýna basýnýz; onay mesajýný ekrana getirip menü ekranýna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz. MENU ESC butonuna basýnýz; + + F0M1010g MENU ESC butonuna basýnýz; F0M1013g + + F0M1009g MENU ESC butonuna basýnýz; F0M1009g F0M1015g F0M1016g F0M1009g F0M1014g F0M1011g ÝNDEKS 31

32 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 32 ÝNDEKS Exit Menu (Çýkýþ Menüsü) Bu fonksiyon, fonksiyonlarýn art arda sýralandýðý ilk menü ekranýndaki çevrimi kapatan son fonksiyondur. Standart ekrana ayarlarý kaydetmeden geri dönmek için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz. Ýlk menü opsiyonuna (Hýz Limiti Uyarýsý) geri dönmek için butonuna basýnýz. YOL BÝLGÝSAYARI Genel özellikler Trip computer (Yol Bilgisayarý) ibaresi aracýn kullaným durumuna göre bilgi verir (kontaj anahtarý MAR pozisyonundayken). Bu fonksiyon otomobilin iki ayrý ve baðýmsýz Trip A ve Trip B fonksiyonundan oluþmaktadýr;. Her iki fonksiyonda sýfýrlanabilirdir (sýfýrlama - yeni yolculuk baþlangýcý). Trip A fonksiyonu aþaðýdakileri gösterir: Yakýt almadan gidilebilecek mesafe (Range) Katedilen mesafe (Trip distance) Ortalama yakýt tüketimi (Average consumption) Anlýk yakýt tüketimi (Instant consumption) Ortalama hýz (Average speed) Seyahat süresi (driving time). Trip B fonksiyonu aþaðýdaki bilgileri gösterir: Katedilen mesafe B (Trip Distance B) Ortalama yakýt tüketimi B (Average Consumption B) Ortalama hýz B (Average speed B) Seyahat süresi B (driving time). Not "Trip B" fonksiyonu devre dýþý býrakýlabilir (bkz bölüm "Trip B On/Off"). "Yakýt almadan gidilebilecek mesafe (Range)" ile "Ani tüketim (Instant consumption) fonksiyonu sýfýrlanamaz. Ekrana gelen deðerler Yakýt almadan gidilebilecek mesafe (Range) Bu deðer, otomobilin yakýt almadan gidebileceði km (veya mil) sayýsýný, sürüþ þartlarýnýn deðiþmediði varsayýmý altýnda belirtir. Ekran aþaðýdakilerden sonra ---- gösterir: 50 km den (veya 30 mil) daha küçük deðerler; otomobil uzun bir süre için motor çalýþýr halde park edilmiþse. Katedilen mesafe (Trip distance) Bu deðer, yeni bir yolculuk baþlangýcýndan itibaren katedilen mesafeyi gösterir. 32

33 Punto Nuova TR_R.qxd :03 Page 33 Ortalama yakýt tüketimi (Average Consumption) Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama yakýt tüketimini gösterir. Anlýk yakýt tüketimi (Instant consumption) Bu deðer, anlýk yakýt tüketimini gösterir (her saniye güncellenir). Otomobil motor çalýþýyorken araç park edilmiþse, ekranda - - simgesi görünür. Ortalama hýz (Average speed) Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama hýzý toplam zamanýn bir fonksiyonu olarak gösterir. Seyahat süresi (Travel time) Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren geçen zamaný gösterir (sürüþ zamaný). DÝKKAT Herhangi bir veri eksik olduðunda, Yol Bilgisayarý simgesini gösterir. Normal çalýþma koþullarý sýfýrlandýðýnda, deðiþik birimlerin hesaplanmasýna düzenli olarak yeniden baþlanacaktýr. Arýzadan önce gösterilen deðerler sýfýrlanmayacaktýr. þekil 23 F0M0124m TRIP butonu (þekil 23) Sað kumanda kolunda bulunan TRIP butonu, (kontak anahtarý MAR konumundayken) aþaðýdaki açýklanan fonksiyonlarý girmek için kullanýlýr. farklý deðerlerin görüntüye gelmesi için kýsaca basma yeni bir yolculuða baþlamak için kýsaca basma. Yeni yolculuk Sýfýrlama: TRIP butonuna basýlarak sürücü tarafýndan manuel olarak yapýlabilir; Trip Distance deðeri km(veya mil) deðerine ulaþtýðýnda veya Travel time deðeri (99 saat ve 59 dakika) deðerine ulaþtýðýnda otomatik olarak sýfýrlanabilir. Akü baðlantýsýný kestikten/yeniden baðladýktan sonra sýfýrlanabilir. DÝKKAT Trip A fonksiyonuyla ilgili ekranlar görüntülenirken yapýlan sýfýrlama iþlemi, yalnýzca bu fonksiyonun bilgilerini sýfýrlar. DÝKKAT Trip B fonksiyonuyla ilgili ekranlar görüntülenirken yapýlan sýfýrlama iþlemi ise, yalnýzca bu fonksiyonun bilgilerini sýfýrlar. Yola çýkýþ prosedürü (sýfýrlama) Kontak anahtarý MAR konumundayken fonksiyonu sýfýrlamak için TRIP butonunu 2 saniyeden daha fazla basýlý tutunuz. Exit Trip (Yol Bilgilerinden Çýkýþ) Trip fonksiyonundan çýkmak için: MENU ESC butonunu 2 saniyeden fazla basýlý tutunuz. ÝNDEKS 33

34 Punto Nuova TR_R.qxd :12 Page 34 ÖN KOLTUKLAR Koltuk ayarlarýný yalnýz otomobil hareketsiz konumdayken yapýnýz. Koltuðun ileri-geri hareket ettirilmesi (þekil 24) A kolunu kaldýrýp, koltuðu ileri veya geri itiniz. Sürüþ pozisyonunda iken, kollarýnýz hafifçe bükülmüþ ve elleriniz direksiyon simidi üzerinde bulunmalýdýr. Ayar kolunu býraktýktan sonra, koltuðu ileri-geri hareket ettirmeye çalýþarak, kýzaklar üzerindeki kilitlerine oturduðundan emin olunuz. Koltuðun yerine oturmamasý, kýzaklar üzerinde hareket etmesine ve otomobilin kontrolünü kaybetmenize sebep olabilir. þekil 24 F0M0055m ÝNDEKS Yükseklik ayarý (bazý tiplerde) (þekil 24) Ýstediðiniz yüksekliðe ulaþana kadar B kumanda kolunu aþaðý-yukarý hareket ettiriniz. DÝKKAT Ayar iþlemi yapýlýrken koltukta birinin oturuyor olmasý gerekir. Koltuk arkalýðý eðiminin ayarý (þekil 24) C kumandasýný çeviriniz. Maksimum güvenlik için, koltuk arkalýðý dik pozisyonda ayarlanmýþ olarak arkanýza yaslanýnýz; kemerin göðüs ve kalçalarýnýzýn üzerinden geçerek baðlandýðýndan emin olunuz Nero Fiat Punto Nuova GB

35 Punto Nuova TR_R.qxd :12 Page 35 þekil 25 F0M0057m Koltuðun yatýrýlmasý (3 kapýlý tipler) (þekil 25) Arka koltuklara geçmek için A tutamaðýný çekiniz, koltuk arkalýðý katlanýr ve koltuk öne doðru kaymaya hazýr hale gelir. Koltuk arkalýðýný normal pozisyona getirdiðinizde koltuk da orjinal pozisyonuna döner (hafýzalý mekanizma). Koltuðu ileri geri hareket ettirerek raylarýna düzgün olarak kilitlenip kilitlenmediðini kontrol ediniz. þekil 26 F0M0231m Elektrikli bel desteðinin ayarlanmasý (bazý tiplerde) (þekil 26) Elektrikli bel desteðinin ayarlanmasý için E kumandalarýný kullanýnýz. ÝNDEKS Nero Fiat Punto Nuova GB

36 Punto Nuova TR_R.qxd :12 Page 36 ÝNDEKS þekil 27 F0M0058m Koltuk ýsýtmasý (bazý tiplerde) (þekil 27) Kontak anahtarý MAR konumundayken, koltuk ýsýtma fonksiyonunu açmak/kapatmak için F butonuna basýnýz. Butonun üstündeki led, fonksiyon devreye alýndýðýnda yanacaktýr. ARKA KOLTUKLAR Arka koltuklarý öne yatýrmak için bu bölümdeki bagajýn geniþletilmesi konusuna bakýnýz. BAÞLIKLAR ÖN (þekil 28) Bazý tiplerde baþlýklar yükseklik olarak ayarlanabilir ve otomatik olarak istenilen konumda kilitlenebilmektedirler. Baþlýklarý ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: kaldýrmak için: kilitlenme sesini duyana kadar baþlýðý kaldýrýnýz Nero Fiat Punto Nuova GB

37 Punto Nuova TR_R.qxd :12 Page 37 þekil 28 F0M0025m indirmek için: A butonuna basýn ve baþlýðý indiriniz. Ön baþlýklarý kaldýrýp çýkarmak için: iki yanda bulunan A ve B butonlarýna ayný anda basýnýz ve baþlýklarý çýkarýnýz. Unutmayýnýz; baþlýklar boynunuzun deðil baþýnýzýn arka kýsmýný destekleyecek þekilde ayarlanmalýdýr. Baþlýklar sadece bu konumda iseler, arkadan çarpýlma halinde etkili bir koruma saðlayabilirler. Baþlýðýn koruyucu fonksiyonunu optimize etmek için koltuk sýrtlýðýný ayarlayýnýz ve baþýnýzý baþlýða mümkün olduðunca yakýn tutunuz. þekil 29 F0M0026m ARKA (bazý tiplerde) (þekil 29) Baþlýðý kullanmak için, kilitlenme sesini (kullaným konumu) duyana kadar kaldýrýnýz. Orijinal konumuna geri getirmek için (kullaným dýþý konum), A butonuna basýn ve baþlýðý sýrtlýðýn içine doðru indiriniz. Arka baþlýklarý kaldýrýp çýkarmak için: iki yanda bulunan A ve B butonlarýna ayný anda basýnýz ve baþlýklarý çýkarýnýz. DÝKKAT Arka koltukta seyahat eden yolcular baþlýklarý her zaman kullaným konumunda tutmalýdýrlar. ÝNDEKS Nero Fiat Punto Nuova GB

38 Punto Nuova TR_R.qxd :12 Page 38 DÝREKSÝYON Sürücü, direksiyon simidinin derinlik ve yükseklik ayarýný isteðine göre deðiþtirebilir. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: A kolunu (þekil 30) (1) pozisyonuna getiriniz; direksiyon simidini ayarlayýnýz; direksiyonu yerine sabitlemek için kolu (A) (2) pozisyonuna getiriniz. þekil 30 F0M0027m Direksiyon simidi üzerindeki her türlü ayarlama otomobil hareketsiz ve motor çalýþmýyorken gerçekleþtirilmelidir. DÝKÝZ AYNALARI ÝÇ DÝKÝZ AYNALARI (þekil 31) Aracýnýzda þiddetli bir çarpýþma durumunda serbest kalmasýný saðlayan bir emniyet tertibatý mevcuttur. ÝNDEKS Direksiyon sistemini veya direksiyon mili modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr (örn.: hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu) bu durumda otomobilin performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin geçersiz kýlýnmasýna sebep olabilir ve onay þartlarýný gerçekleþtirmesine engel olabilir Nero Fiat Punto Nuova GB

39 Punto Nuova TR_R.qxd :12 Page 39 þekil 31 F0M0028m Ayna, A kolu kullanýlarak, normal ve indirekt yansýma konumu olmak üzere iki farklý konuma hareket ettirilebilir. þekil 32 þekil 33 KAPI AYNALARI F0M0030m F0M0250m Ayarlama (þekil 32) Ayar iþlemi sadece kontak anahtarý MAR pozisyonunda iken gerçekleþir. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Ayarlamak istediðiniz aynayý (sað veya sol) seçmek için, B düðmesini kullanýnýz; C butonu üzerinde yer alan dört yönden birine basarak, daha önce seçmiþ olduðunuz aynayý hareket ettiriniz; Katlama Gerektiðinde (örneðin dar yerlerden geçiþte ayna sorun olduðu zaman) aynayý 1 (þekil 33) konumundan 2 konumuna getirerek katlayabilirsiniz. Otomobil hareket halinde iken, ayna daima 1 (þekil 33) pozisyonunda olmalýdýr. Buz/buðu çözme (bazý tiplerde) Elektrik kumandalý aynalar arka cam rezistansý ile devreye giren ýsýtma bobinleri ile donatýlmýþlardýr, bu yüzden düðmesine basmak aynalarýn buz/buðusunu çözer. DÝKKAT Bu fonksiyon zaman ayarlýdýr ve birkaç dakika sonra otomatik olarak kapatýlýr. Sürücü tarafýndaki ayna kavisli olduðundan dolayý, mesafelerin algýlanmasý hafifçe deðiþebilir. ÝNDEKS Nero Fiat Punto Nuova GB

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO C70 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO V50 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

kişisel güvenlik; aracın korunması; çevrenin korunması.

kişisel güvenlik; aracın korunması; çevrenin korunması. 001-126 Alfa MiTo GB 11-06-2008 10:08 Pagina 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitabı, otomobilinizin özelliklerini tanımanıza yardımcı olmak

Detaylı

VOLVO S80 Quick Guide

VOLVO S80 Quick Guide VOLVO S80 Quick Guide yeni volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvo'nuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline İlan no: 248341 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline Sahibinden ARAÇ SIFIR AYARINDA TERTEMİZ HATASIZ BOYASIZ 25.000 KM DSG 76.750 TL İlan tarihi: 22 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites İlan no: 207935 Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites Sahibinden DOKTORDAN ÇOK TEMİZ VOLVO XC60 R DESIGN OCEAN RACE ÖZEL ÜRET 140.000 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2014 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Seat Leon 1.6 Stylance

Seat Leon 1.6 Stylance Seat Leon 1.6 Stylance İlan no: 211167 İlan detayları Sahibinden 39.900 TL 19 Şub 2016 39.900 TL 30 Eki 2014 37.800 TL İBakımlı Hatasız Leon Stylance İlan tarihi: 19 Şubat 2016 İlan detayları İl Ankara

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik İlan no: 230882 Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik Sahibinden GT LİNE TR'DE TEK 150 BİNDE 163hp 2.0HDI 6 İLERİ 36.500 TL İlan tarihi: 8 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Yenimahalle,

Detaylı

Hyundai i CVVT Style

Hyundai i CVVT Style Hyundai i20 1.4 CVVT Style Sahibinden 23500 km 2017 i20 mpı otomatik İlan no: 409786 66.500 TL İlan tarihi: 15 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2017 Km Kasa tipi Vites tipi

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP İlan no: 223097 İlan detayları Sahibinden 53.500 TL 09 Tem 2015 53.500 TL 11 Nis 2015 54.750 TL 06 Mar 2015 56.500 TL 11 Şub 2015 54.000 TL Mini Cooper S OTOMATİK.. KAZASIZ.. SAHİBİNDEN

Detaylı

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance

Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Opel Insignia 1.6 180 HP Edition Elegance Sahibinden 35.000 km'de 2011 İlan no: 242285 İlan detayları 53.500 TL 28 Ağu 2015 53.500 TL 03 Ağu 2015 56.000 TL model Insignia 1.6T Edition Elegance İlan

Detaylı

VOLVO C30 quick Guide

VOLVO C30 quick Guide VOLVO C30 quick Guide Yenİ volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvonuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 212263 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden KIA SORENTO XFORCE 2008 MODEL FULL FULL KAÇIRMAYIN 52.000 TL İlan tarihi: 9 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Sahibinden Konfor Paketli 90 Beygir Grande Punto İlan no: 302430 27.500 TL İlan tarihi: 10 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Çorum Model yılı Ocak 2006

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

Chrysler Sebring 2.7 LX Aut.

Chrysler Sebring 2.7 LX Aut. İlan no: 193031 Chrysler Sebring 2.7 LX Aut. Sahibinden SAHİBİNDEN EMSALSİZ HATASIZ KAZASIZ BOYASIZ 2006 LİMİTED 2.7 33.750 TL İlan tarihi: 5 Mayıs 2014 İlan detayları İlan detayları İl İzmir Model yılı

Detaylı

Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic

Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic İlan no: 332195 Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic Sahibinden S-LİNE 2012 YENİ- GÖRÜNÜM-BOSE OTM BAGAJ-7 KİŞİLİK HASAR KAYI 118.900 TL İlan tarihi: 7 Aralık 2016 İlan detayları İlan detayları İl Gaziantep,

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium İlan no: 185832 İlan detayları Sahibinden 69.000 TL 15 Şub 2014 69.000 TL 01 Şub 2014 70.000 TL 31 Oca 2014 71.000 TL MEMURDAN TERTEMİZ MERAKLISINA CMAX İlan tarihi:

Detaylı

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik İlan no: 236141 Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik Sahibinden Günlük : 1.500 TL Haftalık : 3.000 TL Aylık : 5.000 TL SAAB 9.3 TTİD ÇİFT TURBO 210BG ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ,CEO LARIN İlan tarihi: 28 Mayıs

Detaylı

Peugeot HDi Premium Otomatik

Peugeot HDi Premium Otomatik Peugeot 308 1.6 HDi Premium Otomatik İlan no: 322237 İlan detayları Sahibinden 47.500 TL 12 Oca 2017 47.500 TL 18 Eyl 2016 52.500 TL ÖZEL ÜRETİM TÜRKİYEDE TEK DİYENLER BİDAHA DÜŞÜNSÜN KAZASIZ İlan tarihi:

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive İlan no: 209121 Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive Sahibinden 2012 MAYIS TRAFİĞE ÇIKIŞLI RENAULT LATİTUDE 58.500 TL İlan tarihi: 12 Ekim 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü,

Detaylı

Opel Insignia 1.6 T Cosmo

Opel Insignia 1.6 T Cosmo İlan no: 287222 Opel Insignia 1.6 T Cosmo Sahibinden Opel İnsignia Cosmo, 43.670 km'de, 2009 Model, Gerçek 5 kapı 58.000 TL İlan tarihi: 25 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl Afyonkarahisar

Detaylı

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS İlan no: 233363 Citroen C4 Coupe 2.0 VTS Sahibinden 215 hp ile MAT Yaptık Üzerine de Pro.Ses Sistemi Koyduk 32.000 TL İlan tarihi: 30 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2005 Km

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Peugeot 3008 1.6 HDi 112 HP Auto6R Allure

Peugeot 3008 1.6 HDi 112 HP Auto6R Allure İlan no: 194503 Peugeot 3008 1.6 HDi 112 HP Auto6R Allure Sahibinden SAHİBİNDEN SINIFIN EN DOLUSU 3008 CROSSOVER 64.900 TL İlan tarihi: 22 Mayıs 2014 İlan detayları İlan detayları İl Burdur Model yılı

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring BMW 5 Serisi 5.25xd Touring Sahibinden BMW 2013 Model 525 Xdrive İlan no: 202698 225.000 TL İlan tarihi: 15 Ağustos 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Gölbaşı Model yılı Ocak 2013 Km 20.000

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden 3 YIL GARANTİ 2011 İlan no: 196842 İlan detayları 43.800 TL 27 Haz 2014 43.800 TL 23 Haz 2014 43.900 TL 19 Haz 2014 42.000 TL 19 Haz 2014 43.900 TL HONDA CIVIC 1.6 PREM.ORJINAL

Detaylı

Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Focus Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 302373 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden 2007 - TRIPTONIC - YENİ NESİL MOTOR 53.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Eskişehir, Odunpazarı Model

Detaylı

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium İlan no: 243063 Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium Sahibinden 2011 MODEL 1.4 TDCİ TİTANİUM X PAKET. FİYAT DÜŞTÜ ACİL. 38.200 TL İlan tarihi: 12 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Karabük, Safranbolu,

Detaylı

Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites

Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites İlan no: 244028 Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites Sahibinden Acil!!! Sahibinden, Hatasız, Kazasız, Boyasız, Değişensiz 65.550 TL İlan tarihi: 24 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı

Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı Ford Focus 1.6i 100 HP Titanium A/T 4 Kapı Sahibinden GERÇEK TİTANYUM X. İlan no: 246903 İlan detayları 43.499 TL 03 Oca 2016 43.499 TL 09 Eki 2015 43.000 TL 04 Eki 2015 43.750 TL HATASIZ.BOYASIZ.DEĞİŞ

Detaylı

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport Yakıt tüketim değerleri, ideal şartlarda ölçülmüş minimum tüketim değerleridir. Kullanım koşulları ve çevresel şartlara göre farklılık gösterebilir. DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTi 160 HP Cosmo

Opel Insignia 2.0 CDTi 160 HP Cosmo Opel Insignia 2.0 CDTi 160 HP Cosmo İlan no: 250340 İlan detayları Sahibinden 61.300 TL 14 Kas 2015 61.300 TL 12 Kas 2015 58.000 TL 12 Kas 2015 61.300 TL SAHİBİNDEN YETKİLİ SERVİS BAKIMLI. DİZEL COSMO

Detaylı

Skoda Octavia 1.6 Elegance

Skoda Octavia 1.6 Elegance İlan no: 271549 Skoda Octavia 1.6 Elegance Sahibinden 2014 MODEL 48.000 KM ELEGANCE DONANIM, OPSİYONLAR, DSG 92.000 TL İlan tarihi: 2 Mart 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2014 Km

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio

BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio İlan no: 209687 BMW 6 Serisi 6.40i Cabrio Sahibinden Kiralık BMW 6.40 - SİYAH - Günlük : 249 TL Haftalık : 248 TL Aylık : 247 TL BEYAZ - UYGUN FİYAT GARANTİSİ İlan tarihi: 17 Ekim 2014 İlan detayları İlan

Detaylı

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 82/5750 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 116/2750 Uzunluk - Genişlik (mm) 4157-1729

Detaylı

Toyota Auris 1.6 124 HP Elegant Otomatik

Toyota Auris 1.6 124 HP Elegant Otomatik İlan no: 239943 Toyota Auris 1.6 124 HP Elegant Otomatik Sahibinden Doktordan 30.000 KM'de Tam Otomatik Auris Elagant 1.6 45.000 TL İlan tarihi: 4 Temmuz 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! UZAKTAN KUMANDA TUŞU, PCC -KİŞİSEL ARAÇ İLETİŞİMİ*, ANAHTARSIZ SÜRÜŞ 3 1 2 Yalnızca PCC için geçerlidir 1 Yeşil ışık: Araç kilitlidir. 2 Sarı ışık:

Detaylı

Volvo V40 V40 T-4 Aut.

Volvo V40 V40 T-4 Aut. Volvo V40 V40 T-4 Aut. İlan no: 407956 İlan detayları Sahibinden 110.000 TL 18 Haz 2017 110.000 TL 18 Haz 2017 11.000 TL SAHİBİNDEN SIFIR AYARINDA VOLVO V40 CC T3 İlan tarihi: 18 Haziran 2017 İlan detayları

Detaylı

Skoda Octavia 1.6 FSI Elegance

Skoda Octavia 1.6 FSI Elegance İlan no: 290138 Skoda Octavia 1.6 FSI Elegance Sahibinden ILK SAHIBINDEN 0 AYARINDA KAZASIZ ANKARA ARABASI 42.500 TL İlan tarihi: 20 Mayıs 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2009 Km

Detaylı

Nissan Qashqai 1.6 Tekna Executive 4x2

Nissan Qashqai 1.6 Tekna Executive 4x2 İlan no: 305703 Nissan Qashqai 1.6 Tekna Executive 4x2 Sahibinden İlk Sahibi Doktordan, Cam Tavanlı, Full, 1.6 Executive 43.400 TL İlan tarihi: 13 Temmuz 2016 İlan detayları İlan detayları İl Denizli Model

Detaylı

Skoda Octavia 1.6 CR TDI Elegance DPF

Skoda Octavia 1.6 CR TDI Elegance DPF İlan no: 332873 Skoda Octavia 1.6 CR TDI Elegance DPF Sahibinden TÜRKİYEDE BİR BENZERİ KESİNLİKLE YOK 92.000 TL İlan tarihi: 13 Aralık 2016 İlan detayları İlan detayları İl Antalya Model yılı Ocak 2015

Detaylı

Volkswagen Golf 1.4 TSI 122 HP DSG Highline

Volkswagen Golf 1.4 TSI 122 HP DSG Highline İlan no: 225952 Volkswagen Golf 1.4 TSI 122 HP DSG Highline Sahibinden İLK SAHİBİNDEN Golf Highline 1.4 TSI Metalik Siyah - 30.800 53.000 TL İlan tarihi: 25 Şubat 2015 İlan detayları İlan detayları İl

Detaylı

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik İlan no: 234487 Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik Sahibinden SERVİS BAKIMLI 100.000 KM DE ML 280 CDİ LÜKS,kapalı garaj 135.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1598 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 120/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160/4250 Uzunluk - Genişlik (mm) 4275-1810 Yükseklik - Dingil

Detaylı

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline İlan no: 209679 Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline Sahibinden Kiralık Scirocco - SİYAH - Günlük : 149 TL Haftalık : 148 TL Aylık : 147 TL BEYAZ - GRİ - UYGUN FİYAT GARANTİ İlan tarihi: 17 Ekim

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 18.07.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312

Detaylı

Honda Civic 1.6 Elegance

Honda Civic 1.6 Elegance İlan no: 321447 Honda Civic 1.6 Elegance Sahibinden Sahibinden 2012 Civic Elegance Füme Servis Bakımlı Garantil 57.750 TL İlan tarihi: 6 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Ataşehir,

Detaylı

Skoda Octavia 1.6 TDI CR 105 HP DSG Tiptronik Elegance

Skoda Octavia 1.6 TDI CR 105 HP DSG Tiptronik Elegance İlan no: 331285 Skoda Octavia 1.6 TDI CR 105 HP DSG Tiptronik Elegance Sahibinden İlk Sahibinden Temiz 2011 DSG Full Elegance Paket Octavia 53.500 TL İlan tarihi: 29 Kasım 2016 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI Comfortline DSG Tiptronic

Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI Comfortline DSG Tiptronic Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI Comfortline DSG Tiptronic İlan no: 333144 İlan detayları Sahibinden 49.300 TL 14 Oca 2017 49.300 TL 16 Ara 2016 49.500 TL 2010(2.GEN) YETKİLİ SERVİS BAKIMLI İlan tarihi:

Detaylı

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Sahibinden EN DOLUSU ELEGANT VSC ZENON EXTRALAR İlan no: 183240 34.500 TL İlan tarihi: 1 Ocak 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul Model yılı Ocak 2007 Km

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Kia Sorento 2.5 CRDi EX Premium Aut.

Kia Sorento 2.5 CRDi EX Premium Aut. İlan no: 405496 Kia Sorento 2.5 CRDi EX Premium Aut. Sahibinden MEMURDAN TEMİZ KAZASIZ 4X4 KIA SORENTO JEEP (FİYAT DÜŞTÜ!) 41.000 TL İlan tarihi: 19 Mayıs 2017 İlan detayları İlan detayları İl Tekirdağ,

Detaylı

Seat Toledo 1.6 Signo

Seat Toledo 1.6 Signo İlan no: 256337 Seat Toledo 1.6 Signo Sahibinden SEAT TOLEDO 1.6SR SİGNO OTOMATİK-LPG ORGİNAL TAKASLI 24.500 TL İlan tarihi: 1 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Bursa, Mudanya Model yılı Ocak

Detaylı

Mercedes M Serisi ML 320 CDI Lüks Otomatik

Mercedes M Serisi ML 320 CDI Lüks Otomatik İlan no: 329563 Mercedes M Serisi ML 320 CDI Lüks Otomatik Sahibinden AMG PAKET HATASIZ FULL ML 320 135.000 TL İlan tarihi: 14 Kasım 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Başakşehir, İkitelli,

Detaylı

Audi A3 1.6 TDI Attraction

Audi A3 1.6 TDI Attraction İlan no: 387049 Audi A3 1.6 TDI Attraction Sahibinden Audi A3 1.6 TDI Attraction 2013 model 39870 km de. İSTOÇ 84.950 TL İlan tarihi: 3 Şubat 2017 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Bağcılar, Mahmutbey

Detaylı

Chery Tiggo HP Lusso

Chery Tiggo HP Lusso Chery Tiggo 3 2.0 136 HP Lusso İlan no: 232732 İlan detayları Sahibinden 31.250 TL 01 May 2015 31.250 TL 25 Nis 2015 32.000 TL FİYAT DÜŞTÜ...TEMİZ BAKIMLI VE HATASIZ ARAÇ ARAYANLAR... İlan tarihi: 25 Nisan

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 Multijet Dynamic Plus Dualogic

Fiat Bravo 1.6 Multijet Dynamic Plus Dualogic İlan no: 234366 Fiat Bravo 1.6 Multijet Dynamic Plus Dualogic Sahibinden SAHİBİNDEN 2011 BRAVO 1.6 MJET DYNAMIC PLUS DİZEL OTOMATİK 42.500 TL İlan tarihi: 10 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl

Detaylı

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S İlan no: 220907 Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S Sahibinden 145 beygir 380 nm tork vito transportr takaslı 29.750 TL İlan tarihi: 10 Ocak 2015 İlan detayları İlan detayları İl Edirne Model

Detaylı

LandRover Range Rover Sport 3.0 TDV6 245 HP Autobiography + Bodykit

LandRover Range Rover Sport 3.0 TDV6 245 HP Autobiography + Bodykit İlan no: 209682 LandRover Range Rover Sport 3.0 TDV6 245 HP Autobiography + Bodykit Sahibinden Kiralık Range Rover Sport - Günlük : 249 TL Haftalık : 248 TL Aylık : 247 TL Vouge - SİYAH - BEYAZ - KIRMIZI

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Honda Civic 1.6 Dream Otomatik

Honda Civic 1.6 Dream Otomatik Honda Civic 1.6 Dream Otomatik Sahibinden SIFIR KOKUSU ÜZERİNDE DAHA TEMİZİ YOK İlan no: 303386 57.500 TL İlan tarihi: 18 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2012 Km Kasa tipi

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium İlan no: 288954 Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden SAHİBİNDEN 2011 MODEL PREMIUM FULL HATASIZ 52 BİN KM BRC LPG 51.750 TL İlan tarihi: 10 Mayıs 2016 İlan detayları İlan detayları İl Edirne, Keşan Model

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

Skoda Octavia 1.6 TDI CR 105 HP DSG Tiptronik Elegance

Skoda Octavia 1.6 TDI CR 105 HP DSG Tiptronik Elegance İlan no: 332923 Skoda Octavia 1.6 TDI CR 105 HP DSG Tiptronik Elegance Sahibinden TÜRKİYEDE BENZERİ YOK 92.000 TL İlan tarihi: 14 Aralık 2016 İlan detayları İlan detayları İl Antalya Model yılı Ocak 2015

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Sahibinden Bravo 120 Bg 6 İleri 2010 Model 128000km İlan no: 386185 40.000 TL İlan tarihi: 20 Ocak 2017 İlan detayları İlan detayları İl Denizli Model yılı Ocak 2010 Km Kasa

Detaylı