KONAK S GORTA ARACILIK H ZMETLER LTD. T.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONAK S GORTA ARACILIK H ZMETLER LTD. T."

Transkript

1 KONAK S GORTA ARACILIK H ZMETLER LTD. T. Kurulu u: 1993 Y l nda Konbel Ltd. tl. %99 ve Urit. A.. nin %1 hisse ortakl ile kurulmu 500,00-YTL (Be yüz yeni türk liras ) sermayeli irkettir. Faaliyeti : Gideri olmayan irket 2005 y l içinde Güne Sigorta A.. ile yapm oldu u A gurubu acentelik sözle mesini 01 Nisan 2005 tarihinden iptal etmesi nedeni ile bu tarih itibari ile gayri faal olup, faaliyet gelirleri olu mam t r. Kurulu u: KONBEL zmir Konak Belediyesi n. Tem. Tan. Tur. San. Tic.Ltd. ti 1992 Y l nda Konak Belediyesi %99 ve zba A.. nin %1 hisse ortakl ile kurulmu YTL (Bin yeni türk liras ) sermayeli irkettir y l içerisinde ,41 YTL si irket bilânçosunda yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farklar ndan, ,59 YTL si nin irket bilançosunda yer alan geçmi y l karlar ndan kar lanarak toplam YTL ye yükseltilmi tir Y l Faaliyetleri : ZMIR KONAK BELEDIYE BA KANLI INDAN AÇIK HALE ÜSULÜ LE ALINAN: sözle me tarihli ve ,26 YTL Sözle me bedelli zmir Konak Belediyesi s n rlar içinde yer alan 445 adet muhtelif park bahçe ve sevgi yollar ndaki ye il alanlar n bak m temizli i i i ile tarihleri aras nda a a da belirtilen bölge ve personel do rultusunda ,43 YTL bedelle gerçekle tirilmi tir. Personel Cinsi hale dosyas Mevcut çal an Müdür 1 0 Kontrol 1 0 Usta Düz i çi Toplam

2 BU E A T BÖLGELER BÖLGE ADI M2 1.GÜZELYALI : HATAY : YE LYURT : ESK ZM R : KARABA LAR : E REFPA A : KONAK : BASMANE : ÇANKAYA : ALSANCAK : KAHRAMANLAR : MERS NL : GÜLTEPE : YEN EH R : T O P L A M = 451 AD M sözle me tarihli ve ,12_YTL Sözle me bedelli ve % 10 Ke if art l zmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili kontrol, tetkik, bak m, onar m, proje, bilgisayar operatörlü ü ve büro hizmet al m i i ile tarihleri aras nda a a da belirtilen personel do rultusunda ,33 YTL bedelle gerçekle tirilmi tir. Personel Cinsi hale dosyas Ke if art % 10 Mevcut Çal an Müdür Kontrol Formen Usta Büro eleman Düz i çi Toplam sözle me tarihli ve ,00-YTL Sözle me bedelli zmir Konak Belediyesi ne ait 55 adet hizmet binas n n her türlü temizlik malzemesi yükleniciye ait olmak kayd ile temizlik hizmetlerinin yapt r lmas i i ile tarihleri aras nda a a da belirtilen personel do rultusunda ,06 YTL bedelle gerçekle tirilmi tir. Personel Cinsi hale dosyas Mevcut Çal an Kontrol 1 0 Düz i çi Toplam

3 4- KANT N VE KAFETERYALAR irketimiz ana faaliyet alanlar n n d nda zmir Konak Belediyesi hizmet binalar ndaki Kantin kafeterya i letmelici ini de üstlenmi tir. Bu ba lamda; Kafeterya olarak: Belediyeye ait eski hizmet binas n n 8. Kat, Kantin olarak Belediyeye ait Kültür Sanat Müdürlüklerinde Kantin ve kafeterya bölümleri. Buralarda birer personel istihdam edilerek hem çal anlar n hem de kültür sanat etkinliklerine kat lan misafirlerin çay, kahve ve aperatif ihtiyaçlar n n kar lanmas sa lanm t r T RAKLER : tirak tirak Pay Yüzde MERBEL A.. 85 % 0,85 ELDA A % 0,0014 KONAK S GORTA LTD. T. 999 % 99 RKET E A T GAYR MENKULLER : 779 Ada 1 parsel de 2 Adet daire ( irket merkezi) 8229 Ada 5 Parsel de 2 Adet bodrum daire (Lojman) 6184 Ada 5 Parsel de 1 Adet daire (Lojman) RKET E A T ARAÇ VE MAK NALAR : B NEK ARAÇLAR: CTF Model Huyundai Accent 1, AP Renoult Megan AEV Renoult Megan AEV Renoult Megan KN Peugeot APU Fiat Doblo BEJ Huyundai Accent Era V Huyundai Accent Era V Huyundai Accent Era V Huyundai Accent Era V Huyundai Accent Era V Huyundai Accent Era V Huyundai Accent Era D ER ARAÇLAR: BCJ 05 Kamyonet 1997 Model Nissan UC 476 Kamyonet 1998 Model TM CRV 69 Kamyonet 1998 Model TM NN 598 Kamyonet 2002 Model TM NN 605 Kamyonet 2002 Model TM EDN 61 Kamyonet 2007 Model Hyundai H EDN 63 Kamyonet 2007 Model Hyundai H100 3

4 8. 35 EDN 69 Kamyonet 2007 Model Hyundai H EDR 22 Kamyonet 2007 Model Hyundai H BSD 14 Otobüs 2006 Model veco Eurobüs CPU 62 Minibüs 1995 Model Bmc Levent CPU 66 Minibüs 1995 Model Bmc Levent EAJ 74 Damperli Kamyon 2002 Model Bmc Fatih EAJ 75 Damperli Kamyon 2002 Model Bmc Fatih EAJ 80 Damperli Kamyon 2002 Model Bmc Fatih HK 784 Damperli Kamyon 2004 Model veco HK 983 Damperli Kamyon 2004 Model veco LE 903 Su Tankeri 2001 Model Fatih LE 908 Su Tankeri 2001 Model Fatih 20. Paletli Ekskavatör Komatsu 2002 Model 21. Lastik Tekerlekli Ekskavatör Liber 2004 Model 22. Becko Loder Fermek 2001 Model RKET N FAAL YET DI I GEL RLER : Shell Benzin istasyonu kiras ( üçyol) : ,36 +KDV (Dolar) (Y ll k) Shell Benzin istasyonu kiras ( Üçkuyular) : ,06 +KDV (Dolar;) (Y ll k) 57 Adet Gevrek Camekân Kiralar : ,45 + KDV YTL (Y ll k) Kantin ve kafeterya gelirleri : ,196 -YTL ( Y ll k) Faiz gelirleri : ,25 - YTL (Y ll k) Araç kira gelirleri : ,00 - YTL (Y llak) Lojman kira gelirleri : 2.558,98 - YTL (Y ll k) Di er çe itli gelirler : ,51 - YTL (Y ll k) SONUÇ: zmir Konak Belediye Ba kanl nca 2008 y l nda ihalesini yapt ve 2009 y l içerisinde uygulamaya girecek 90 Günlük olan 1. zmir Konak Belediyesinin hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili Kontrol, Tetkik, Bak m, Onar m, Proje, Bilgisayar operatörlü ü ve Büro hizmet al m i i ihalesi hale bedeli ,78 YTL 2. Malzemeli bina temizli i hizmet al m i i hale bedeli ,68 YTL 3. zmir Konak Belediyesi s n rlar içerisinde yer alan 445 adet muhtelif park, bahçe ve sevgi yollar ndaki ye il alanlar n bak m hizmet al m i i hale bedeli ,30 YTL halelerini üstlenmi olup geçmi y llarda oldu u gibi, üstlendi i bu i leri artname hükümlerine uygun olarak irket menfaatlerini de ön planda tutarak gerçekle tirecektir. Konak Belediyesi s n rlar içinde bulunan ve Konak Belediyesi sorumlulu unda olan mevcut park, ye il alanlar n bak m ve temizli i ile yeni yap lan park ve ye il alanlar n düzenlenmesi, Belediyeye ait hizmet binalar n n temizli i ile zmir Konak Belediyesine ba l çe itli müdürlüklerinin ihtiyac olan vas fl elemanlar temin ederek bu elemanlar n belediye hizmetinde çal malar sa lanm t r 4

5 Bu i lerin haricinde irketimizin önceki y llarda edinmi oldu u bilgi birikimi, deneyimleri, mevcut araç ve di er ekipman olanaklar n kullanarak 2009 y l içerisinde Kamu Kurum ve Kurulu lar nca aç lacak ihalelere i tirak ederek en uygun artlarda i in al nmas na çal acakt r. zmir halk n n hizmetinde bulunan irketimizin 2009 y l içinde daha ba ar l olabilmesi, insan onuruna ve sayg nl na yak r hizmetler verebilmesi, in aat, turizm ve temizlik sektöründe önceki y llarda edinmi oldu u bilgi birikimi kullanarak hizmetini daha ça da bir yönetim anlay ile gerçekle tirmek öncelikli hedefimizdir. Kurulu u: MERBEL zmir Konak Belediyesi Tur. San.Tic. A.. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1993 Y l nda Konak Belediyesi nin %99 hisse ortakl ile kurulmu YTL sermayeli irkettir Tarihinde irket iç kaynaklar n n sermayeye ilavesiyle sermayesini ,00 YTL s na yükseltmi tir. Hissedarlar : Hisse oran Hisse Pay Sermaye miktar Konak Belediyesi % YTL Konbel Ltd. ti. % 0, YTL zba A.. % 0, YTL Urit Ltd. ti. % 0, YTL Konak Sigorta Ltd. ti. % 0, YTL tiraklari tirak pay Yüzde Elda A %0,0014 Faaliyeti : 1. zmir Konak Belediye Ba kanl nca , tarihinde ihalesi yap lan Kent içi Temizlik, süpürme, çöp toplama ve nakli hizmet al m i ini ,68 YTL bedel ile üstlenmi ve tarihinde i e ba lanm olup Üç vardiya üzerinden tarihinde sona ermi tir. Gerçekle me bedeli ,43 YTL dir. 2. zmir Konak Belediye Ba kanl nca , tarihinde pazarl k usulü ile al nan Kent içi Temizlik, süpürme, çöp toplama ve nakli hizmet al m i ini ,00 YTL bedel ile üstlenmi ve tarihinde i e ba lanm olup Üç vardiya üzerinden tarihinde sona ermi tir. Gerçekle me bedeli ,01 YTL dir. 5

6 3. zmir Konak Belediye Ba kanl nca tarihinde ihalesi yap lan Kent içi Temizlik, süpürme, çöp toplama ve nakli hizmet al m i ini ,85 YTL bedel ile üstlenmi ve tarihinde i e ba lanm olup Üç vardiya üzerinden tarihinde sona ermi tir. Gerçekle me bedeli ,45 YTL dir. VARDIYA BÖLGELERI: vardiyas nda a a da belirtilen m nt kalarda sokak, cadde ve bulvarlar n süpürülmesi i i yap lm t r. 1- Alsancak 2- Basmane 3- Çankaya 4- Eskiizmir 5- E refpa a 6- Gültepe 7- Güzelyal 8- Hatay 9- Kahramanlar 10- Karaba lar 11- Konak 12- Mersinli 13- Yeni ehir 14- Ye ilyurt vardiyas nda Çankaya ve Alsancak m nt kalar nda ekipler olu turularak merkezdeki sokak, cadde ve bulvarlar n süpürülmesi ve gelen ikayetler, bu ekipler vas tas yla giderilmi tir. A a da belirtilen alan ve vardiyalarda çöp toplama i i yürütülmü tür. TOPLAMA BÖLGELER TOPLAMA SAATLER ARAPHASAN AT LLA MAH BAHÇEL EVLER GÖZTEPE GÜZELYALI HAK MEVLER ISLAH YE KAHRAMANLAR KIBRIS EH TLER KÜÇÜKYALI KÜLTÜR 6

7 MAL YEC LER M MKENT OYAKS TES ULU ÖNDER VATAN ESENYALI GÜLYAKA-BAHAR KARABA LAR GÜLYAKA-BAHAR YE LYURT ESENYALI KARABA LAR MANTOCULAR-BALIK HAL POL GON REFET BELE UMURBEY YE LYURT A.VEYSEL-E.AYDIN YOLU ALSANCAK BORNOVA SOKAKLARI ALS. BULVARLAR-ÇAYIRLI BAHÇE BETONYOL-A AÇLI YOL-GAZ LER CAD-GÜRÇE ME BALLIKUYU CAD ESK ZM R-YE LL K CAD GÜLTEPE CAD HAL L RIFAT CAD K ÇE MEL K CADDES NÖNÜ CAD M THAT PA A CAD OTELLER SOKA I SANAY -GIDA ÇAR ISI 7

8 8

9 Toplama, süpürme ve y kanmas i i yap lan 24 adet Pazaryerlerinin ad ve kurulu günleri: Pazar Ad : Kurulu Günü : 1. Ferahl Çar amba 2. Eserkent Çar amba 3. Güzelyal Çar amba - Pazar 4. Limontepe Çar amba 5. Ondokuzmay s Çar amba 6. Kooperatif evleri Çar amba 7. Gültepe Çar amba 8. Hatay Per embe 9. Kahramanlar Cuma 10. Bozyaka Cuma 11. Eskiizmir Cuma 12. Esendere Cuma 13. Gürçe me Cuma 14. Toros Cuma 15. Günaltay Cuma 16. Ye ilyurt Cumartesi 17. Levent Cumartesi 18. Millet Cumartesi 19. Karaba lar Cumartesi 20. Uzundere Cumartesi 21. Yeni ehir Pazar 22. Alsancak Pazar 23. E refpa a Pazar 24. Çimentepe Pazar Yukar da bahsi geçen çöp toplama bölgeleri ve Pazaryerlerinden günlük ortalama 400 ton çöp toplanmaktad r sonu itibari ile Personel Unvanlar ve Say s Personel Cinsi hale dosyas Mevcut çal an letme Müdürü 1 1 Çevre Mühendisi 0 0 Kontrolör 8 5 Formen oför Süpürge çisi Toplama çisi TOPLAM

10 tarihi itibari ile çal an araç say m z; - Kiral k ( dare mal ) 32 adet - Yüklenici mal 10 adet DARE MAL 23 Adet Hidrolik s k t rmal çöp kamyonu 2 Adet 50 NC Hidrolik S k t rmal çöp kamyonu 3 Adet TM30 Pikap 1 Adet Arazöz 2 Adet Süpürge arac 1 Adet Leyland Minibüs YÜKLEN C MALI 4 Adet. BMC Tek s ral kamyonet 3 Adet 2002 Model 170 lik BMC Fatih hidrolik s k t rmal çöp kamyonu 1 Adet 1999 Model 110 lik BMC Fatih hidrolik s k t rmal çöp kamyonu 2 Adet 2004 Model 180 lik BMC Fatih hidrolik s k t rmal çöp kamyonu MERBEL A.. NE A T OLAN ARAÇLAR 1 Adet 2007 Model Hyundai Sonata 2,0 2 Adet 2005 Model Toyota Corolla 18 Adet 2003 Model BMC Levent Çift s ra kamyonet 1 Adet 1997 Model Hyundai minibüs 1 Adet 2005 Model BMC düz kasa kamyonet 1 Adet 1998 Model BMC Levent Çift s ral kamyonet MAK NALARIMIZ 3 Adet 2002 Model 170 lik BMC Fatih hidrolik s k t rmal çöp kamyonu 1 Adet 1999 Model 110 lik BMC Fatih hidrolik s k t rmal çöp kamyonu 2 Adet 2004 Model 180 lik BMC Fatih hidrolik s k t rmal çöp kamyonu MERBEL A.. NE A T OLAN GAYR MENKULLER ada 2 parsel Mimar Sinan C. Sevgi Merkezi No:6 K:4 D: ada 2 parsel Mimar Sinan C. Sevgi Merkezi No:6 K:4 D: ada 2 parsel Mimar Sinan C. Sevgi Merkezi No:6 K:6 D:11 10

11 RKET N FAAL YET DI I GEL RLER Gevrek Camekan Kiralar : ,20 + KDV YTL (Y ll k) Faiz gelirleri : ,99 YTL (Y ll k) Konak Belediyesine kiralanan araç kiralar : ,80 + KDV YTL (Y ll k) Di er çe itli gelirler : ,58 YTL SONUÇ zmir Konak Belediye Ba kanl nca çe itli tarihlerde ihaleleri yap lan 4 er ayl k Kent içi temizlik, süpürme, çöp toplama ve nakli hizmet al m i i haleleri üstlenilmi olup geçmi y llarda oldu u gibi, üstlendi i bu i leri artname hükümlerine uygun olarak irket menfaatleri de ön planda tutarak gerçekle tirecektir faaliyetlerinin yerine getirilmesi görevinde tüm çal anlar m z n, irketimiz ve Kurucu orta m z olan zmir Konak Belediyesinin onur ve haysiyetine yak r bir ekilde k l k k yafet ve özellikle davran bak m ndan örnek te kil edecek biçimde hareket edilmi, olabildi ince Konak Halk ndan ikâyet almamaya özen gösterilmi tir. irketimizin bu konudaki çal malar mahalle muhtarlar ve sivil toplum örgütleri taraf ndan övgüyle söz edilmi bu övgüleri gerek telefon mesajlar ile gerekse yaz l olarak irketimize ula t r lm t r. Sorumlu oldu umuz ihale kapsam içerisindeki bu i lerin yan s ra zmir Konak Belediyesine ehrin çe itli yerlerindeki y k m, onar m, ta ma ve Büyük ehir Belediyesi transfer istasyonunda çöp nakletme i inde görevlendirilmek üzere personel, araç ve i gücü yard m nda bulunulmu tur. Konak Belediye Ba kanl n n olu turmu oldu u ikâyet birimlerinin irketimize ula t rm oldu u halk n istek ve ikâyetleri en k sa sürede yerine getirilmi, bu ikâyetlerin minimum düzeye dü ürülmesi için çaba sarf edilmi ve personel bu yönde bilinçlendirilmi tir. Ayr ca Mili bayram günlerinde Cumhuriyet meydan nda yap lan etkinlikler için özel ekip olu turularak temizlik ve y kama i i yap lmaktad r. Uluslararas zmir Enternasyonal Fuar etkinlikleri süresince gece ekipleri olu turulmaktad r. Bu ekiplerle fuar çevresinde faaliyet konumuz içerisinde gerekli çal malar yap larak Ülke tan t m na katk da bulunulmaktad r. Kamu hizmetlerini yerine getirme görev ve sorumluluklar m z da dikkate alarak Üstlenilmi olan bu i ler, tam bir özel sektör zihniyeti ile hareket edilerek, yönetici ve çal anlar n özverili ve disiplinli çal malar sonucunda h zl ve ekonomik bir ekilde tamamlanm t r. 11

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm,

Detaylı

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU 5. ULA IM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Belediyemiz birimlerinin günlü ve saatli araç ihtiyaçlar n n kar lanmas, hizmette kullan lan araçlar n Trafik Tescil i lerinin takip edilmesi, bu araçlar ve i makinelerinin

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet Su Hayattir Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karþýsýnda alýnacak tedbirin ne olduðuna

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG] 12.11.

MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG] 12.11. MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ADANA, AKENR, ARCLK, ASCEL, ASELS, BOLUC, BRKO, DEVA, ECILC, ECYAP, ECZYT, EGSER, EREGL, GARAN, GEDIZ, GENTS, GOLTS, GUBRF, HALKS, ISBIR, IZMDC, KCHOL, KRDMA, KRDMB, KRDMD, NETAS,

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR?

YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? YEN SAYI TAY KANUNU NE GET R(M) YOR? H. Bayram ÇOLAK* 1 ÖZET Bilindi i üzere kamu mali sisteminde yap lan temel de iklikler, 1050 say Muhasebe-i Umumiye Kanunu nun kald lmas ve yerine 5018 say Kamu Mali

Detaylı