Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir"

Transkript

1 Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn ve Gençlik Merkezi" projesinin açýlýþ düzenlenen törenle yapýldý. Geçtiðimiz cumartesi günü gerçekleþtirilen açýlýþ törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcünün eþi Hatice Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Gençlik Hizmetleri... DE Çorum'da 1 bin hektar alan nadasa býrakýldý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, ülkemizde nadasa çok büyük tarým alanlarý ayrýldýðýný, bunun çok önemli bir ekonomik kayýp olduðunu bildirerek, "Gýdanýn bu kadar hayati olduðu, topraðýn her karýþýnýn önem taþýdýðý bir sürece girdiðimiz günümüzde, Ýstanbul'un 8 katý bir alaný nadasa býrakmamýz kabul edilebilir deðildir" dedi.. DA 1 KASIM 1 PAZARTESÝ KURUÞ Þemsi Bayraktar Üniversitelerin sahip olduðu bilginin A.Sami Ceylan "Atatürk milletimizin ortak deðeridir ve öylede kalacaktýr" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 1 Kasým Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yayýnlandýðý basýn açýklamasýnda, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ü ebediyete intikalinin 7. yýlýnda sonsuz sevgi ve rahmetle anmaktayýz... DE Kapatýlan beldelerin araçlarý devredildi ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, 1 Kasým Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir basýn açýklamasý yayýmladý. "Bugün 1 Kasým Kurtuluþ Savaþý'nýn baþkomutaný, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün ebediyete intikal ediliþinin 7. yýlý 1 Kasýmlar yas tutma günü deðil. DE ÇOSÝAD-Üniversite-Sanayi Ýþbirliði ve Ýstiþare Toplantýsý geçtiðimiz cumartesi günü OSB'de yapýldý. Toplantýya Vali Ahmet Kara, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karadayý, öðretim elemanlarý ile çok sayýda sanayici katýldý. Toplantýda Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan ve Teknokent Müdürü Doç.Dr. Ýrfan Kurtbaþ yaptýklarý sunumlar ile katýlýmcýlara "Üniversite Sanayi Ýþbirliðinde Teknokent'in Rolü" konusunda bilgiler aktardý. HGYD'den bin DE kiþiye aþure ikramý Ýl Genel Meclisi, tüzel kiþiliði sona eren Çorum'daki belde belediyesinden devraldýðý binek araçlardan tanesini bedelsiz olarak Milli Eðitim ve Halk Saðlýðý Müdürlüðüme devredilmesini kararlaþtýrdý. Halil Ýbrahim... 7 DE Cengiz Atlas Ali Yýldýz güven tazeledi 7 de Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan Muharrem ayý nedeniyle aþure daðýtýmý yapýldý. HGYD Baþkaný Birkan Demirci, yönetim kurulu üyeleri ve diðer dernek üyeleri, geçtiðimiz Cumartesi günü saat 1.'da Kuyumcular Arastasý'nda aþure daðýttý. HGYD tarafýndan hazýrlanan aþure, yaklaþýk bin kiþiye ikram edildi. Aþure ikramýna yoðun ilgi gösteren vatandaþlar, böylesine anlamlý bir çalýþmaya imza atan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði yönetimine teþekkür etti. Aþure daðýtýmýna AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileri de katýldý... DE Gizli þekere dikkat Çorum Özel Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ayfer Cerit þeker hastalýðýnýn aðýz kuruluðu, çok su içme, çok yemek yeme, sýk idrara çýkma, kilo kaybý, zayýflýk ve belirgin halsizlik þeklinde... DE Yýldýrým ailesinden aþure ikramý DE Üniversite Senatosu ve Yönetimi Alaca'da toplandý DE

2 1 KASIM 1 PAZARTESÝ YILDIZ HABER Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere 1-17 yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: 8 Yýldýrým ailesinden aþure ikramý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Belediye Meclis üyesi, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ulaþ Yýldýrým, Çorumlular'a aþure ikram etti. Ulaþ Yýldýrým, Muharrem ayý nedeniyle ailesiyle birlikte dün saat 1.'de Özdoðanlar Kavþaðý'nda aþure daðýttý. 1 yýlý Haziran ayýnda yapýlmasý planlanan Milletvekilliði Genel Seçimlerinde Çorum'dan CHP Milletvekili aday adayý olmayý planlayan ve CHP Ýl Yönetiminden istifa eden Ulaþ Yýldýrým, çalýþmalarýný yoðun bir þekilde sürdürürken, dünde de aþure daðýtýmý yaparak anlamlý bir etkinliðe imza attý. Yýldýrým ailesinin aþure daðýtýmýna CHP Ýl ve Merkez Ýlçe yönetim kurulu üyeleri, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayýda partili ve vatandaþ katýldý. Vatandaþlar, aþure ikramýndan dolayý Ulaþ Yýldýrým'a teþekkür etti. Yasin YÜCEL Üniversite Senatosu ve Yönetimi Alaca'da toplandý Ýmsâk : : Güneþ : :1 Öðle : :1 Ýkindi : 1:1 Akþam : 1:7 Yatsý : 17:8 YILDIZ AJANDA Havalar bulandý karmý yaðacak Gözlerim saðrýyor yarmý gelecek Bilmiyom komþudan kimler ölecek Dolaþýyok þu dünyada bir çaðre Ýnsan dedðinde bir canlý varlýk Dünyaya gelirde sonradan gider Çalýþýr çabalar ömrüde biter Dolaþýyok þu dünyada bir çaðre Allah ömür verir durum bilinmez Giden uak yola geri gelinmez Aceli dolarda oda bilemez Dolaþýyok þu dünyada bir çaðre Kadir allah yaratmýþta insaný Ayýrmýþtýr nasibini hisseni Sýpar için yaratmýþ elbiseni Dolaþýn dünyada gezen bir çare Rýzkýmýzý veren oda allahtýr Canýmýzý alan oda allahtýr Su topraðý yaradanda allahtýr Dolaþýyok þu dünyada bir çaðre Oðlan kýz yaratýr sýrrý bilinmez Yaratýr canlýyý gözle görünmez Para pulunanda satýn alýnmaz Dolaþýyok þu dünyada bir çaðre 1..1 Atatürk'ün ölümü (18) - Atatürk Haftasý - Kýrklareli'nin kurtuluþu (1) - Dünya Çocuk Kitaplarý Haftasý Sabýr; Allahü teâlâya dayanýp sebât etmek ve belâyý gönül hoþluðu ile karþýlamaktýr. Amr bin Osman Mekkî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Dünya hali (KOÇAK DERKÝ) benim derdim sýrýnan Akýl fikir verir oda ilminen Kurdarýr adamý körlük olmadan Gezerisin dünyada bakan bir çare.s Rýza Koçak ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 1 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az m den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1 M Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: 7 Hitit Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu üyeleri, Senato Toplantýsý ile Yönetim Kurulu Toplantýlarýný Alaca Meslek Yüksekokulu'nda yaptýlar. Rektör Alkan'dan 1 Kasým mesajý Yýl: 1 Sayý: 8 1 KASIM 1 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 1 TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan "1 Kasým Atatürk'ü Anma Günü" ile ilgili mesaj yayýnladý Mesajýna, "Cumhuriyeti bizlere armaðan eden Büyük Komutan AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 1 TL. Yurtdýþý : 1 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x1 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda yapýlan toplantýlarda üniversite ile ilgili yapýlan son çalýþmalar deðerlendirildi. Haber Servisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fikir, siyaset ve askeri dehasý ile adýný dünya tarihine yazdýrmýþ bir liderdir" ifadeleriyle baþlayan Rektör Alkan, "Cumhuriyetimizin temel deðerlerine sahip çýkarak ülkemizi muasýr bir medeniyet seviyesine ulaþtýrmak için azim, inanç ve kararlýlýkla çalýþmak hepimizin temel görevidir. Bu duygu ve düþüncelerle, ölümünün 7. yýlýnda Kurtuluþ Savaþý'nýn Baþkomutaný Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygýyla anýyoruz" dedi. Haber Servisi TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1. TL. TL Baský yapýldýðý yer: 1. TL 1. TL. TL. TL 1. TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,,7 EUR,81,81 STERLiN,81,88 JPY YENi 1, 1,7 SAAT: 1. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÇAÐLI ECZANESÝ TEL: 1 GAZÝ SAÐLIK OCAÐI KARÞISI SÖNMEZ ECZANESÝ TEL: 1 HÝTÝT ÜNÝV. EÐT. VE ARAÞT. HAST. YANI -Önemli Telefonlar- Valilik.... Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd.... Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd.... Devlet Hastanesi... (1) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis...1 Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...1 Elektrik Arýza...18 Su Arýza...18 Telefon Arýza...11 Ýþ ve Ýþçi Bulma...18 Özel Elitpark Hastanesi...1

3 1 KASIM 1 PAZARTESÝ YILDIZ HABER "Üniversitelerin sahip olduðu bilginin ürün ve hizmete dönmesi isteniyor" Ahmet Kara Ýrfan Kurtbaþ ÇOSÝAD-Üniversite-Sanayi Ýþbirliði ve Ýstiþare Toplantýsý geçtiðimiz cumartesi günü OSB'de yapýldý. Toplantýya Vali Ahmet Kara, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karadayý, öðretim elemanlarý ile çok sayýda sanayici katýldý. Toplantýda Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan ve Teknokent Müdürü Doç.Dr. Ýrfan Kurtbaþ yaptýklarý sunumlar ile katýlýmcýlara "Üniversite Sanayi Ýþbirliðinde Teknokent'in Rolü" konusunda bilgiler aktardý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan ÇOSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karadayý, yapýlan çalýþmalar sonucunda somut adýmlar atýlmýþ olmasýnýn memnuniyet verici olduðunu ifade ederek tüm katýlýmcýlara göstermiþ olduklarý ilgiden dolayý teþekkür etti. -"ÇORUM'DAN BEKLENTÝMÝZ ÇOK YÜKSEK"- Teknokent Müdürü Doç.Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Çorum Teknokent bünyesinde faaliyet göstermek isteyen firma, akademisyen, öðrenci ve giriþimcilerin Tekweb sayfasýnda yer alan "ön kayýt" formunu doldurarak online baþvuru yapabileceðini ifade ederek baþvuru süreçleri ile ilgili bilgilerin web sayfasýnda yer aldýðýný vurguladý. Çorum Teknokent'e internet üzerinden ulaþan ön baþvuru formunun, Genel Müdürlük ve Proje Birimi tarafýndan ön deðerlendirmeye alýnacaðýný ifade eden Doç. Dr. Kurtbaþ, devam eden süreçte Ar-Ge projesi olup olmadýðý bakýmýndan Proje Deðerlendirme Komisyonunca incelenerek deðerlendirildiðini belirtti. Finansal destekler hakkýnda da bilgi veren Kurtbaþ, "Çorum'dan beklentimiz çok yüksek, üniversite olarak Teknokent'in bir ayaðýný oluþturuyoruz. Bu anlamda iþ adamlarýmýza ve sanayicilerimize büyük görev düþüyor" diyerek Teknokent ile ilgili çalýþmalara büyük özveri içerisinde devam ettiklerini vurguladý. -"KAMUOYU ÜNÝVERSÝTELERÝN SAHÝP OLDUÐU BÝLGÝNÝN ÜRÜN VE HÝZMETE DÖNÜÞÜNÜ GÖRMEK, ÝSTÝYOR"- Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da konuþmasýnda, "Günümüzde refah düzeyi yüksek, kalkýnmýþ ülkelere bakýldýðýnda, hemen tümünün ortak özelliðinin teknolojiyi üretme ve bunu pazarlayabilme kapasitesine sahip olduklarý görülmektedir. Bilim ve teknoloji dünyasýndaki baþ döndürücü geliþmeler ülkeler arasýndaki sýnýrlarý pratik olarak ortadan kaldýrmýþ, küreselleþme sonucu tüm dünya artýk herkes için büyük ama zorlu bir pazar haline gelmiþtir. Bu yarýþta güçlü bir þekilde ayakta kalmak ve büyümek için tüm iþletmelerin bilimsel ve teknolojik geliþmeleri de yakýndan takip etmeleri ve bunlarý üretime dönüþtürmeleri artýk olmazsa olmazlardan olmuþtur. Kendi teknolojisini üretme ve markalaþma, firmalarýn küresel ekonomide kalýcý olmalarýnýn en temel unsurlarýndan birisi haline gelmiþtir. Artýk firma ve iþletmeler, bilimsel çalýþmalarýn yapýldýðý, bilginin üretildiði en önemli merkezlerden olan üniversitelerle yakýn bir diyalog, etkileþim ve iþbirliði içerisinde olmak zorunda kalmýþtýr" diyerek bu konuda üniversitelerle yapýlacak iþbirliðinin çok önemli bir iþleve sahip olduðunu ifade etti. Rektör, "Artýk üniversitelerimizden, Ülkemizin kalkýnmasýna, geliþmesine, araþtýrma-geliþtirme, teknoloji bulma ve bilim üretme faaliyetlerini de yerine getirerek, bulunduklarý þehir ve hatta bölgede sosyal, kültürel ve ticari geliþmelerin öncüsü, lokomotifi olmalarý beklenmektedir. Kamuoyu üniversitelerin sahip olduðu bilginin ürün ve hizmete dönüþünü görmek, akademik faaliyetlerinin sonuçlarýný somut göstergelerle hissetmek istemektedir" dedi. Ar-Ge yatýrýmlarýnýn son derece önemli olduðunu ve ülkelerin kendi teknolojilerini üretmesinde ve ihraç etmesinde Ar-Ge yatýrýmlarýnýn büyük bir rol üstlendiðini ifade eden Rektör Alkan, ihracattaki katma deðeri artýrmak adýna inovasyon, Ar-Ge, tasarým ve markalaþmaya odaklanmanýn önemli olduðunu vurguladý. Rektör Alkan, sadece Türkiye'de deðil, tüm dünyada yýllardýr tartýþýlan üniversite-sanayi iþbirliðinin oluþturulmasýnýn kolay Reha Metin Alkan olmayan bir süreç olduðunu ve bu doðrultuda gerçek anlamda ciddi çalýþmalar yapýlmasýný gerektiðini vurgulayarak Teknokent'lerin üniversite-sanayi iþ birliðini saðlama konusunda dünyada en baþarýlý modellerden birisi olarak öne çýktýðýnýn altýný çizdi. -"TEKNOKENT TEORÝK BÝLGÝYÝ PRATÝKLE BÝRLEÞTÝRÝYOR"- Teknokent'in en önemli faydasýnýn üniversitedeki teorik bilginin pratik ile birleþmesi olduðunu söyleyen Alkan, ilk teknopark örneklerinin, ABD'de giriþimci üniversite öðretim üyelerinin bilgi ve birikimlerini üretime çevirme isteklerinden ortaya çýktýðýný ve günümüzde dünyada, yaklaþýk Teknokent bulunduðunu kaydetti. -"DEÐÝÞÝMÝ VE GELÝÞÝMÝ TAKÝP ETMEYEN ÝÞADAMI AYAKTA KALAMAZ"- Teknokent'in tamamlanmasýyla birlikte Ar- Ge'nin ve teknolojik geliþmelerin baþlayacaðýný, istihdamýn artacaðýný ayný zamanda Çorum sanayisine de büyük katkýlar saðlayacaðýný ifade eden Vali Ahmet Kara ise "Çorum'a ve sanayisine devlet katkýsý fevkalade var. Teþvik paketleri her geçen gün yenileniyor ve artýyor" dedi. Çorum'un konumu itibariyle aslýnda sanayiye elveriþli bir yer olmadýðýný dile getiren Vali Kara, ulaþýmý, pazarlama kaynaklarýna çok yakýn olmamasýný ise buna örnek gösterdi. Ancak bunlara raðmen Çorum'da sanayinin geliþtiðine dikkat çeken Vali Kara, "Bu Çorum severliðin, memleket severliðin, iþ adamlarýmýzýn memleketlerine olan aþkýn bir niþanesidir. Burada bir sanayileþme hamlesi baþlattýlar. Ben buradaki sanayi hamlesini yýllarca duydum ama görmemiþtim. Çorumlular gerçekten büyük iþler baþarmýþ. Bu baþarý da yerinde durmamalý, daha ileri gitmelidir. Pedal çevirmeyen, deðiþimi ve geliþimi takip etmeyen iþadamý ayakta kalamaz. Çorumlu da Üniversitemiz de bunun farkýnda. Teknokentle Çorum sanayisi daha da geliþecektir" diye konuþtu. Çorum'da ithalattan ziyade ihracata önem veren bir sanayi olduðunu belirten Vali Kara "Bilim ve sanat toplum içindir. Üniversitemizin halkla, sanayi ile iç içe olmasý memnuniyet verici. Bu etkileþimin sonucunda Çorum sanayisinin gelecekte bir numara olacaðýna inanýyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Bülent Karadayý Ýlçelere desteklerimiz devam edecek Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Alaca Kaymakamlýðý ve Alaca Belediye Baþkanlýðýný ziyaret ederek, Alaca MYO'da yaþanan geliþmelere iliþkin fikir alýþveriþinde bulundu. Ýlk olarak Alaca ilçesine yeni atanan Kaymakam Ramazan Kurtyemez'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, yeni Türkiye, yeni yönetim anlayýþýyla çaðýnýn gereksinimleri doðrultusunda Çorum'un tüm paydaþlarý ile iþbirliði içerisinde katma deðeri yüksek çalýþmalar yapýlacaðýna inancýnýn tam olduðunu ifade ederek ilçelerdeki MYO'larýn ilçelerin pek çok alanda geliþimine katký saðladýðýna inandýklarýný ve bu anlamda da ellerinden geldiðince ilçelere verilen desteklerin süreceðini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez de Alaca ilçesinin geliþmesi açýsýndan üniversitenin çok önemli bir yere sahip olduðunu belirterek Kaymakamlýk olarak her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný vurguladý. Ardýndan Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz'ý makamýnda ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Baþkanýmýzýn çok yakýndan takip ettiði Alaca Meslek Yüksekokulu'nda, verdiðini destekler sonucunda kýsa sürede çok ciddi mesafeler kat edildi. 1 program ve yaklaþýk öðrenciye ulaþan Alaca MYO, bu desteklerin ve iþbirliðimizin devam ettiði sürece geliþimine hýzla devam edecektir" dedi. Ýlçelerindeki sürekli geliþen ve büyüyen meslek yüksekokulunu çok önemsediklerini ifade eden Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Haber Servisi "Anadolu Madenciliði" konuþulacak Çorum Valiliði, Hitit Üniversitesi ve Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü iþbirliðinde "Anadolu Madenciliði" konulu konferans düzenlenecek. Program Çorum Müzesi Konferans Salonu'nda 1 Kasým 1 Pazartesi günü saat 1.'da yapýlacak. Konferansa konuþmacý olarak da Alman Madencilik Müzesinden Prof. Dr. Ünsal Yalçýn katýlacak. Haber Servisi

4 YILDIZ 1 KASIM 1 PAZARTESÝ HABER Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn ve Gençlik Merkezi" projesinin açýlýþ düzenlenen törenle yapýldý. Geçtiðimiz cumartesi günü gerçekleþtirilen açýlýþ törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcünün eþi Hatice Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu, Ensar Vakfý Genel Müdürü Hüseyin Kader, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Kadýn ve Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü Þahin Özcan, Ensar Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Baþkaný Adem Demir, Ýmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Kýr, Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinin oluþturduðu mehteran grubunun konseri ile baþladý. Mehteran konserinin ardýndan Hicret Camii müezzin kayyýmý Ýlhami Kurt açýlýþ duasýný yaptý. Daha sonra açýlýþ konuþmalarýna geçildi. -"YETÝÞTÝRECEÐÝMÝZ GENÇLER ÝSLAM DÜNYASINI YENÝDEN CANLANDIRACAKTIR"- Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn konuþmasýnda, "Burada gönüldaþlarýn toplandýðýný görmek beni çok mutlu etti. Ensar Vakfý 1 yýlýndan belli çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor" dedi. Aþgýn, "Büyüklerimizin tabiriyle restorasyon hareketinde hep birlikte bu güzel yerde ateþ gibi gençler yetiþtireceðiz. Burada yetiþtireceðimiz gençler Ýslam dünyasýný yeniden canlandýracaktýr" diyerek sözlerini tamamladý. Ensar Vakfý'na arsa baðýþýnda bulunan Ali Saðlam'a teþekkür plaketi verildi. Daha sonra sýrasýyla Ensar Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Baþkaný Adem Demir, Kadýn ve Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü Þahin Özcan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Ensar Vakfý Genel Müdürü Hüseyin Kader konuþmalarýný yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan Ensar Derneðine arsa baðýþýnda bulunan Ali Saðlam'a Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve Ensar Vakfý Genel Müdürü Hüseyin Kader teþekkür plaketi verdi. Plaket takdiminden sonra açýlýþ kurdelesi kesildi. Yasin YÜCEL Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn " gence eðitim vereceðiz" Ensar Vakfý Kadýn ve Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü Þahin Özcan, Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre bin 8 nüfusa sahip Çorum'da genç kitlenin farklý kültürel, siyasal özelliklere raðmen, bir arada yaþayabilmesi için bütün gençlik gruplarýnýn ortak bir anlam haritasý ortaya koyabilmelerini saðlayacak mekanizmalar gerekli olduðunu söyledi. Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn ve Gençlik Merkezi" projesinin açýlýþ töreninde konuþan Özcan, "Bu mekanizmalarýn saðlanmasý demokratik kültürün benimsenmesini ve birbirini dinlemeye bile tahammül edemeyen zihniyetin geçersiz olmasýný saðlayacaktýr. Sivil toplum kuruluþlarýna da bu anlamda büyük görevler düþmektedir. Ýþte Ensar Vakfý Çorum Þubesi olarak hazýrladýðýmýz ve Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn açmýþ olduðu 1 yýlý Gençlik Projeleri destek programý 1. çaðrý döneminde kabul edilen "Çorum Kadýn ve Gençlik Merkezi" isimli projemizde de amacýmýz gençlerimizin, evrensel ve insanî deðerlere sahip, milli ve manevi deðerlerine baðlý, bilgi ve özgüven sahibi, giriþimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, remel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan uluslararasý alanda akranlarýyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak, potansiyellerini tam anlamýyla gerçekleþtirebilecekleri imkân ve zemini oluþturmaktýr. Projemiz kapsamýnda 1- yaþ arasý 'si kýz, 'si erkek olmak üzere toplam gencimize 1 yýl içerisinde yapmayý öngördüðümüz ve biraz önce bahsettiðimiz amacýn gerçekleþmesine yardýmcý olacak çeþitli faaliyetler hazýrladýk" þeklinde kaydetti. Özcan, "Faaliyetlerimize kýsaca bakacak olursak. Hazýrlamýþ olduðumuz eðitim alanlarýnda kiþisel geliþim ve deðerler eðitimi seminerleri, drama etkinlikleri, müzik çalýþmalarý, grupla aktivite etkinlikleri, medya okur-yazarlýðý eðitimleri, web tasarým, grafikerlik ve ofis programlarý kullanma eðitimleri verilecek, geziler ve proje çýktýsý ürünlerden oluþan sergiler ile toplumla buluþma, bir arada çalýþma, akran dayanýþmasý saðlanacaktýr. Sosyal medya ve internet üzerinden yapýlacak faaliyet tanýtýmlarýyla projemizin daha geniþ kitlelere hitap etmesi temin edilecek, toplumda farkýndalýk oluþturulacak, çarpan etkisi artýrýlacaktýr. Projemizin ilimiz, ülkemiz ve tüm insanlýk için hayýrlara vesile olmasýný diler, katýlýmýnýzla bizleri onurlandýrdýðýnýz için hepinize teþekkür ederim" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL Hüseyin Kader'den Ensar Vakfý Çorum Þubesine teþekkür Ensar Vakfý Genel Müdürü Hüseyin Kader Ensar Vakfý'nýn güzel projeler yaparak gençleri kötü alýþkanlýklardan ve baþlarýna gelecek kazalardan belalardan koruduðunu söyledi. Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn ve Gençlik Merkezi" projesinin açýlýþ töreninde konuþan Hüseyin Kader, "Ensar Vakfý Çorum Þubesini tebrik ediyorum. Biz gençlerimize Ýslam dünyasýný en iyi þekilde anlatmak durumundayýz. Yeniden bu nesli ele alarak Ýslam dünyasýnda çýðýr açacaðýz. Kýsacasý özümüze döneceðiz. Böylesine güzel projede emeði gecen herkese teþekkür ederim" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL "Ýnsanýmýzýn ilmi, fikri ve ahlaki yönden geliþmesine katkýda bulunmayý amaçlýyoruz" Ensar Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Baþkaný Adem Demir, "Ýnsan hayatýnda gençlik önemli ve bir o kadar da zor dönemdir. Gençlerimiz, milletimizin geleceðinin teminatý ve yarýnýmýzýn büyükleridir. Ayný zamanda bu dönemde alýnan bilgiler, hayatýn büyük bir kýsmýný þekillendirmektedir" dedi. Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn ve Gençlik Merkezi" projesinin açýlýþ töreninde konuþan Adem Demir, "Ýnsanýmýzýn manevî dinamiklerini zenginleþtirerek ilmi, fikri ve ahlaki yönden geliþmesine katkýda bulunmayý hedefleyen Ensar Vakfý Çorum Þubesinin kardeþ kuruluþu niteliðinde olan Çorum Ensar Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneði, ülkemizin izciliðine ve sporuna alt yapý hazýrlamak, üyelerin ve sporcularýn çeþitli sporlar yapabilmesine imkân saðlamak, karþýlýklý sevgi ve saygýyý yerleþtirmek, ruhsal ve bedensel olarak geliþmelerine katkýda bulunmak ve çeþitli kültürel faaliyetler yapmak amacýyla kurulmuþtur. Gençlerimizin milli ve manevi deðerler çerçevesinde sosyal, kültürel ve sportif alanlarda geliþimlerine katkýda bulunmayý hedefleyen Derneðimiz, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluþlarý ile diðer STK'larla iþbirliði içerisinde hareket ederek topluma faydalý çalýþmalar yapacaðýna olan inancýmýz tamdýr. Bu duygu ve düþüncelerle, Çorum Ensar Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneðimizin hayýrlý olmasýný diliyor, ilimize ve ülkemize katma deðer saðlayacak gençlerimize her anlamda faydalý olabilmek temennisiyle saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Yasin YÜCEL

5 1 KASIM 1 PAZARTESÝ YILDIZ HABER HGYD'den bin kiþiye aþure ikramý Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan Muharrem ayý nedeniyle aþure daðýtýmý yapýldý. HGYD Baþkaný Birkan Demirci, yönetim kurulu üyeleri ve diðer dernek üyeleri, geçtiðimiz Cumartesi günü saat 1.'da Kuyumcular Arastasý'nda aþure daðýttý. HGYD tarafýndan hazýrlanan aþure, yaklaþýk bin kiþiye ikram edildi. Aþure ikramýna yoðun ilgi gösteren vatandaþlar, böylesine anlamlý bir çalýþmaya imza atan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði yönetimine teþekkür etti. Aþure daðýtýmýna AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileri de katýldý. Aþure daðýtýmý sonrasý bir açýklama yapan HGYD Baþkaný Birkan Demirci, dernek olarak gerek Ramazan ayý, gerekse Muharrem ayýna büyük önem verdiklerini, bu tür kutsal günleri anlamýna uygun olarak idrak ettiklerini belirterek, içinde bulunduðumuz Muharrem ayý nedeniyle geçtiðimiz günlerde dernek üyelerine yönelik oruç açma yemeði düzenlediklerini, bugün ise aþure ikramýnda bulunduklarýný söyledi. Baþkan Demirci, Kerbela'da yaþanan acýlarýn bir daha yaþanmamasý için mutlaka Muharrem ayýnýn doðru okunup doðru anlaþýlmasý gerektiðinin altýný çizdi.demirci, "Hepimiz eþitiz, hepimiz kardeþiz, hepimiz Türkiye'yiz. 'Siz-biz' ayrýmý olmadan, hepimiz bu ülkede ev sahibiyiz, kardeþiz. Ve üzerimizde oynanmakta olan oyunlara karþý, Cumhuriyet adýna, güçlü Türkiye adýna, bu birlikteliðimizi korumak zorundayýz. Muharrem ayýnýn da tüm Ýslam alemine hayýrlar getirmesini yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Gelin birlik olalým, barýþ içinde olalým, bir olalým" diye konuþtu. Demirci, Kerbela'da yaþanan acýnýn ýrký, mezhebi, dili, kültürü, coðrafyasý ne olursa olsun Hz. Peygamber'e ashabýna ve Ehli Beyt'ine muhabbet besleyen her müminin ortak acýsý olduðunu söyledi.kerbela olayýnda bizlere düþen vazifelerden birisinin bu acý olay üzerinden Ýslam coðrafyasýnda ayrýlýk-gayrýlýk deðil, birlikberaberlik çýkarmak olduðunu anlatan Demirci, insanlar arasýna güçlü bir birliktelik saðlamak gerektiðini vurguladý. Yasin YÜCEL Çorum Özel Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ayfer Cerit þeker hastalýðýnýn aðýz kuruluðu, çok su içme, çok yemek yeme, sýk idrara çýkma, kilo kaybý, zayýflýk ve belirgin halsizlik þeklinde kendini gösterdiðini söyledi. Cerit, gizli þeker belirtileri bulunan kiþileri, glikoz yükleme testi yaptýrmalarý konusunda uyardý. Açlýk kan þekerinin 1 mg/dl'nin üzerinde çýkmasýnýn gizli þeker belirtisi olduðunu kaydeden Dr. Ayfer Cerit, test sonucunda elde edilen verilere göre doktorun vereceði tedavi ve diyetle hastalýðýn önlenebileceðini ifade etti. Kan þekeri ölçümüyle anlaþýlamayan, ancak yükleme testiyle belirlenen diyabeti, gizli (latent)diyabet olarak tanýmlayan Cerit, "Eðer sýk idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor ve tedaviye raðmen þikayetler düzelmiyorsa, vücudunuzda sýk sýk yaralar ve mantar enfeksiyonu oluþuyorsa, yaralarýn iyileþmesinde gecikme, yemek sonrasý halsizlik, açken terleme, baþ aðrýsý, çarpýntý, hafýza, konsantrasyon kaybý yaþanýyor ve bu sýrada aþýrý tatlý yeme isteði duyuluyorsa gizli diyabet olabilirsiniz." dedi. Gizli diyabetin yetmiþ beþ gramlýk glikoz yükleme testiyle anlaþýlabileceðini vurgulayan Cerit þunlarý söyledi: Gizli þekere dikkat "Açlýk kan þekeri ölçümüyle diyabet deðerleri normal ya da düþük çýkabilir. Ancak gizli þeker belirtileri gösteren kiþilerin mutlaka yükleme testi yaptýrmalarý gerekir. Gizli diyabet olup olmadýðý bu þekilde belirlenir. Test neticesinde kan þekeri miligramýn üzerindeyse diyabet vardýr. Eðer kan þekeri deðerleri 1 miligramýn üzerindeyse bozulmuþ þeker kontrolü vardýr ve bu kiþiler ileride diyabet olabilirler." Kilo fazlalýðý olan kiþiler ile yaþýn üzerindekilerin test yaptýrmalarýný öneren Cerit, yüksek tansiyon ve kolesterolü olan kiþilerin de risk altýnda olabileceðine dikkat çekti. Kompleks Karbonhidratlarýn þekere parçalanma hýzýnýn daha yavaþ olduðundan kan þekerini daha yavaþ yükselttiðinin altýný çizen Cerit, Karbonhidratlarý þu þekilde sýraladý: Basit Karbonhidratlar: Çay þekeri, reçel, bal, marmelat, pekmez, hazýr meyve sularý, pasta, kek, þekerli bisküvi, çikolata, helva gibi yiyeceklerdir. Kompleks karbonhidratlar: Sebze, meyve(mümkün olduðu kadar kabuklu yenmeli), tam tahýllý ekmek, kabuklu pirinç, bulgur pilavý, makarna, çorba, kuru baklagiller." Karbonhidratlarýn þekere dönüþtüðünü belirten Cerit, Karbonhidrat kaynaklarýnýn öðrenilerek dengelenmesi gerektiði üzerinde durdu. Haber Servisi "Atatürk milletimizin ortak deðeridir ve öylede kalacaktýr" Kýzýlay hizmetleriyle göz dolduruyor "Kadýnlarýn toplumda güçlenmesi gerek" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü kadýnlarýn toplumda güçlenmesi gerektiðini söyledi. Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn ve Gençlik Merkezi" projesinin açýlýþ töreninde konuþan Hatice Külcü, "Geçmiþte erkek kadýndan hep üstün tutulmuþ halbuki kadýnla erkek dayanýþarak güçlü olur. Biz anneler böyle güzel ortamlar açýldýðýnda çocuklarýmýzýn baþýna gelecek Türk Kýzýlayý Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, Kýzýlay Haftasý nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. "Her yýl Ekim - Kasým tarihleri arasýnda kutlanan Kýzýlay Haftasý, Kýzýlay'ýn yapmýþ olduðu hizmetlerin tanýtýmý ayrýca karþýlýksýz sunduðu hizmetlere kamuoyu desteðini saðlamak açýsýndan büyük önem teþkil etmektedir" diyerek açýklamasýna baþlayan Sedat Canbolat, "Kýzýlay milletimizin dayanýþma, birlik ve hoþgörü duygusunun kurumsallaþmýþ halidir. 1 yýldýr dünyanýn her yerinde, tüm insanlara yardým elini uzatan Kýzýlay, hayýrsever vatandaþlarýmýz sayesinde yardýmlarýný her geçen gün artýrmaktadýr. Olaðan üstü her olayda Kýzýlay hizmetleri ile göz doldurmaktadýr. Bu yýl da Kýzýlay Çorum Þubesi Genel Hizmet Yöneticisi Özkan Kuyumcu, Kýzýlay Çorum Kan Merkezi Doktoru Yeþim Yýlmaz, Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal ve Hitit Üniversitesi Kýzýlay Kulübü üyeleri birlikte, Kýzýlay Haftasý'nda 7. Yýl Cumhuriyet Saðlýk Meslek Lisesi'nde, Nisan Ýlköðretim Okulu'nda, YÝBO (Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu'nda) ve TED Koleji'nde yaklaþýk 1 katýlýmcýya Kýzýlay'ýn faaliyetleri ve kan baðýþýnýn önemi hakkýnda bilgilendirme yapmýþtýr. Türk Kýzýlayý'ný Çorum'da yapmýþ olduðu faaliyetlerde yalnýz býrakmayan bütün çaðrýlarýmýza katký yapan yardým severlerimize bu vesile ile teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi olasý zararlý alýþkanlýklardan korunacaklarýný biliyoruz o yüzden çocuklarýmýzý gönül rahatlýðý içerisinde çocuklarýmýzý böyle eðitici ve öðretici ortamlarla tanýþtýrmaya gayret gösteriyoruz" dedi Yasin YÜCEL AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 1 Kasým Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yayýnlandýðý basýn açýklamasýnda, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ü ebediyete intikalinin 7. yýlýnda sonsuz sevgi ve rahmetle anmaktayýz. Aziz milletimiz, 1 Kasým'larý bir yas günü deðil, Atatürk'ü fikirleriyle idealleriyle anma, býraktýðý eserleri ebediyete kadar yaþatma kararlýlýðýný dile getirmek için bir vesile olarak görmektedir. Böyle önemli günler kendi içerdiði mana ve anlamla birlikte, gelmiþ bulunduðumuz günleri deðerlendirme, geleceðe iliþkin tespitler yapma imkanýný vermektedir" dedi. Ceylan açýklamasýna þöyle devam etti: "Atatürk milletimizin ortak deðeridir ve öylede kalacaktýr. Onu tüm tartýþmalarýn üzerinde tutmalýyýz. Büyük bir komutan olarak milletimizle birlikte istiklal mücadelesini zafere ulaþtýran Atatürk eþsiz bir devlet adamý ve liderdir. Atatürk daima çaðýn ilerisinde hareket etmiþtir. Ýnsanýmýzýn refah ve mutluluðu için hayata geçirdiði reformlar, inkýlaplar milletimizi uygar dünyayla buluþturduðu gibi birçok devlete örnek olmuþtur. Atatürk'ün ileri görüþlülüðü, barýþlý kimliði, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani deðerlere verdiði önem onu dünya lideri yapmýþtýr. Baðýmsýzlýk ve özgürlük mücadelemizin önderi büyük devlet adamý Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediði Demokratik, Laik ve özgür olarak sonsuza dek yaþayacaktýr. Büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve þükranla anýyorum." Haber Servisi Rektör Alkan MYO öðretim elemanlarýyla buluþtu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Meslek Yüksekokulu öðretim elemanlarý ile bir araya geldi. Toplantý öncesinde Meslek Yüksekokulunda yürütülen faaliyetler hakkýnda bilgiler veren Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Meslek Yüksekokulu'nun bünyesinde açýlan istihdam odaklý bölümler beraberinde tercih edilirliðinin daha da arttýðýný ve her geçen gün daha da büyüdüðünü ifade ederek Rektörümüz Prof. Dr. Alkan'a göstermiþ olduðu ilgi ve desteklerinden dolayý teþekkür etti. Üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Rektör Prof. Dr. Alkan da üniversitenin mensuplarýnýn gayretli çalýþmalarý beraberinde paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim gösterdiðini ifade etti. Türkiye'nin ve hatta geliþmiþ ülkelerin en önemli ihtiyaçlarýndan birisi olan ara eleman yetiþtirme noktasýnda önemli bir iþleve sahip olan Meslek Yüksekokulunun, her geçen gün istihdam odaklý yeni bölümleriyle sadece nicel olarak deðil, nitelik olarak da büyük bir yükseliþte olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Türkiye'de MYO'lardan büyük beklenti olduðunu ve bu anlamda MYO'lara verilen desteklerin hýz kesmeden devam edeceðini söyledi. Yapýmý hýzla devam eden MYO, Kuzey Kampüsü I. Etap altyapý ve üst yapý çalýþmalarý, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM), TEKNOKENT, Alaca Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu inþaatlarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, en son teknoloji ile donatýlarak modern tasarýma sahip prestijli binalarýn en kýsa sürede baþarýyla tamamlanarak hizmete gireceðini belirtti. Tüm mensuplarýna daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisinde olduklarýný açýklayan Rektör Alkan, Bilimsel Araþtýrma Projeleri (BAP),Yurtdýþý Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý ve öðrenci projelerine verilen desteklerin artarak devam edeceðini vurguladý. Konuþma sonrasýnda öðretim elemanlarýnýn görüþ ve taleplerini dinleyen Rektör Alkan, çaðýn gerektirdiði eðitim-öðretim yaklaþýmlarý göz önünde tutularak hazýrlanan projeler tamamlandýkça üniversitenin daha da güçleneceðini belirterek üniversitenin tüm öðretim elemanlarýnýn olduðu gibi Meslek Yüksekokulunun da çok tecrübeli ve özellikle üniversite-sanayi iþbirliði noktasýnda büyük katký saðlayacak geniþ bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip öðretim elemanlarýnýn baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý da teþekkür etti. Haber Servisi

6 YILDIZ 1 KASIM 1 PAZARTESÝ HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: - Gsm: 1 - Gsm: 7 - Gsm: 7 7 Mail Adres: Küçük Sanayi Cadde No:78 ÇORUM Hatice Külcü'den STK'lara aþure ikramý KKSM'den huzurevi sakinlerine aþure ikramý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Muharrem ayý nedeniyle Çorum'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluþlarýný ziyaret ederek aþure ikramýnda bulundu. Belediye meclis üyeleri Þahiste Uçar, Süreyya Daþcý Çoþkunsu, Kadýn Meclisi üyeleri Gülen Erdine, Nurten Gezer, Yasemin Eyvazlý, Feyza Aþkýn ve Nuran Hakyemez ile birlikte Ensar Vakfý, Derman-Der, Gül Der, Ekader ve Sultan Ana'yý ziyaret eden Hatice Külcü, Çorum Belediyesi'nin STK'larla yaptýðý iþbirliklerinden örnekler vererek birlikte yapýlan projelerin Çorumlu kadýnlara saðlayacaðý faydalardan bahsetti. Sivil Toplum Kuruluþlarý ile yapýlan projelerin Çorumlu kadýnlara ve genç kýzlara sosyal hayatta daha aktif olmalarýný, sosyal statüde kendilerini geliþtirecekleri imkânlarý sunacaðýnýn altýný çizen Hatice Külcü, "Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerimizde verilen kurslarýmýz kadýnlarýmýza kendilerini geliþtirme imkaný sunuyor. Tüm hanýmlara bu kurslardan faydalanmaya davet ediyorum. Çorum Belediyesi olarak Çorum kadýnýna yönelik yapýlan projelere imkanlar ölçüsünde her zaman destek saðlamaya çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri Hacý Kamile-Ahmet Akdað huzurevlerini ziyaret ederek aþure ikram etti. Belediye Meclis üyesi Seyhan Günhan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in eþi Emine Zahir ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü personelinin de hazýr bulunduðu ziyarette huzurevi sakinleri misafirlerini büyük bir memnuniyetle karþýladý. Muharrem ayý nedeniyle beraberinde getirdikleri aþureleri huzurevi sakinlerine ikram eden kursiyerler, yaþlýlarla sohbet edip, dertlerini dinlediler. "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Burada her ihtiyacýmýz karþýlanýyor. Belediyemiz de bizleri hiçbir zaman yalnýz býrakmýyor" diyen huzurevi sakinleri kendilerini unutmayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü 'ye, huzurevini ziyaret ederek ikramlarda bulunan belediye personeline ve KKSM kursiyerlerine teþekkür ettiler. Kursiyerler, her 1 günde bir kez düzenli olarak huzurevlerini ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile sohbet etme imkâný buluyor. Haber Servisi "AB'nin lider ve öncü ülkelerinden biri olmalýyýz" Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Atatürk'ün yýldönümü nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "Kurtuluþ Savaþýmýz'ýn Baþkomutaný ve Cumhuriyetimiz'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 7. yýldönümünde rahmetle anýyoruz" dedi."atatürk'ün ölüm yýldönümlerini matemlerden, gerilimlerden, kýsýr tartýþmalardan kurtarmalýyýz" diyen Lafcý, "Atatürk'ün milletle beraber kurduðu en büyük eseri Cumhuriyetimiz'in kazanýmlarýný daha ileriye nasýl götürebiliriz, yeni kazanýmlara ulaþabilirizi düþünmeliyiz. Atatürk, 'muasýr medeniyetler seviyesini geçmek, muasýr medeniyetlerin üstüne çýkmak' hedefi koymuþtur. Ayrýca, Atatürk'ün hedeflerinden birisi de 'fikri hür, vicdaný hür, irfaný hür nesiller ' yetiþtirmekti. Onun içindir ki; "Size miras olarak özgür düþünceyi býrakýyorum" diyen Atatürk'ü hiç kimse kendi çizdiði sýnýra hapsetmeye kalkmamalý, koyduðu evrensel deðerleri gerçekleþtirmek için çalýþmalýdýr. BM çatýsý içinde veto yetkisine sahip ülkenin dediði olmaktadýr. Türkiye BM çatýsý altýnda Ýslam dünyasý adýna veto hakkýna sahip bir ülke konumuna yükselmelidir. AB içinde yer alarak AB'nin lider ve öncü ülkelerinden biri olmalýdýr. Ýþte o zaman Atatürk'ün 'muasýr medeniyet seviyesini geçmek' hedefini yakalamýþ, Cumhuriyetimiz'i dünyada saygýn bir yere getirmiþ oluruz. Bu hedefler ýþýðýnda kalkýnmýþ Türkiye ve mutlu bir millet olma yolunda hedeflerimize bir adým daha yaklaþmalýyýz. Bu duygu ve düþüncelerle, Saðlýk-Sen Çorum þubesi olarak Atatürk ve Atatürkçülüðü yasakçý ideolojilerine alet edenlerin milletimize zarar verdiðini düþünüyor, Türkiye'nin muasýr medeniyetler seviyesinin üstüne çýktýðý, özgürlüklerin geniþlediði, yasaklarýn kalktýðý, hukukun üstünlüðünün saðlandýðý bir ülke olmasýný diliyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi

7 1 KASIM 1 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 7 Kapatýlan beldelerin araçlarý devredildi Ýl Genel Meclisi, tüzel kiþiliði sona eren Çorum'daki belde belediyesinden devraldýðý binek araçlardan tanesini bedelsiz olarak Milli Eðitim ve Halk Saðlýðý Müdürlüðüme devredilmesini kararlaþtýrdý. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda geçtiðiniz hafta sonu mesaisi yapan Ýl Genel Meclisi, kapatýlan belde belediyesinden Ýl Özel Ýdaresi'ne devredilen ihtiyaç fazlasý durumunda bulunan araçlardan bazýlarýný talepte bulunan müdürlüklere bedelsiz olarak devredilmesini öngören Valilik Makamý tarafýndan Meclis'e havale edilen gündemi görüþtü. Yapýlan görüþmede kapatýlan belde belediyelerinden Ýl Özel Ýdaresine devredilen ihtiyaç fazlasý araçlardan Mecitözü, Laçin, Boðazkale ve Uðurludað Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerine 1'er adet, Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðüme ise 1 adet minibüsün bedelsiz olarak devredilmesini kararlaþtýrýldý. Toplantýda ilgili talep yazýsý komisyon raporuna baðlanmak üzere oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Yasin YÜCEL "Biz ilk TBMM'yi açan, Çanakkale Zaferini kazandýran Atatürk'ü örnek alýyoruz" Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci 1 Kasým Atatürk'ün ölüm yýldönümüyle ilgili yayýnladýðý mesajýnda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatýnýn 7. yýlýnda saygýyla anýyoruz. Günümüzde yaþanan tartýþmalar, Atatürk'ün daha iyi anlaþýlmaya ihtiyacý olduðunu bir kez daha ortaya koymaktadýr. Kurduðu cumhuriyeti, gençlere emanet eden Atatürk, hedef olarak da muasýr medeniyet seviyesini göstermiþti. Memur- Sen olarak, kiþisel çýkar ve menfaatlerine mazeret uydurmak için Atatürk'ü kullananlarýn aksine muasýr medeniyet seviyesini her alanda yakalamak için çalýþýyoruz" dedi. Atatürkçülük adý altýnda cumhuriyet ve demokrasiyi korumanýn çaresi olarak askeri yönetim ve darbeleri meþru gören, bu uðurda çaba gösterenlerin aksine Memur-Sen olarak, Cumhuriyet'in temel unsuru olan demokrasi ve baðýmsýzlýk için gerekli olan mücadeleyi, yasal zeminde sürdürdüklerini belirten Saatçi, "Muasýr medeniyet seviyesinin, kýlýk ve kýyafette batýya benzemekle olacaðýný düþünenlerin aksine bizler bilimde, teknolojide kýsacasý hayatýn her alanýnda baþarma hedefini kovalýyoruz. Memur-Sen, üyesi ve mensuplarýyla Atatürk'ün koyduðu bu hedefe yürümekten asla vazgeçmeyecektir. Memur- Sen olarak, kamu çalýþanlarýmýzýn muasýr medeniyet seviyesine ulaþmada en önemli unsur olduðunun farkýndayýz ve toplumda hak ettikleri sosyo-ekonomik seviyeye ulaþmada da elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Atatürk'ün; 'Öðretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktýr' ve; 'Devletini en çok seven, ona en çok hizmet edendir' sözlerinde de dikkat çektiði biz kamu çalýþanlarý, bu hedefe yürümekten geri kalmayacaðýmýzý bir kez daha belirtiyoruz" ifadelerini kullandý. "Günümüzde kendi tekeline aldýklarý ve bize dayatýlan Atatürk ve anlayýþý yerine, biz ilk TBMM'yi açan, Çanakkale zaferini kazandýran gerçek Atatürk'ü örnek alýyoruz" diyen Saatci, "Laiklik adý altýnda din düþmaný gibi gösterilmeye çalýþýlan bir Atatürk ve Atatürkçülük anlayýþýný kabul etmiyoruz. Atatürk, milli mücadeleye önderlik etmiþ, cumhuriyeti kurmuþ, toplumda ayrýþma yerine birlik ve beraberliði teþvik etmiþ, bu alanda çalýþmýþtýr. Birlik ve beraberlik için mücadele eden Atatürk ve O'nun düþüncelerinin bugün ayrýþma sebebi olarak gösterilmesi, Atatürkçü geçinen kiþi ve gruplarýn samimi olmadýklarýný ortaya koymaktadýr. Bu duygu ve düþüncelerle Atatürk'ü tekrar rahmet ve minnetle anýyor, toplumun her kesimi tarafýndan anlaþýlmasýna yönelik beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz" diye kaydetti. Haber Servisi ASKF meclisi bilgilendirdi Hafta sonu yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF)'nun yapmýþ olduðu çalýþmalar hakkýnda ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran tarafýndan bilgilendirmede bulunuldu. Çorum ASKF'nin 18 yýlýnda kurulan bir sistem olduðunu ifade eden Sefer Kurtaran, ASKF'nin asýl amacýnýn Çorum'daki amatör futbol kulüpleri arasýndaki birlik, beraberlik ve diyalogu artýrmak olarak açýkladý. Futbol kulüplerinin madde ve manevi sýkýntýlarýna çözüm aramanýn da ASKF'nin asli görevleri arasýnda yer aldýðýný dile getiren Kurtaran, Çorum'da sporun geliþmesine katkýda bulunmanýn yanýnda, Çorum'daki sosyal barýþýn geliþmesine katkýda bulunmak gibi asli görevlerinin de bulunduðunu kaydetti. Çorum'da 7 salon sporlarý ve futbol kulübü olmak üzere toplam 1 spor kulübünün bulunduðunu da açýklayan ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Çorum'daki futbol kulübünün ASKF üyesi olduðunu ve ASKF çatýsý altýnda faaliyet gösterdiðini sözlerine ekledi. Yasin YÜCEL Alaca MYO yýl sonuna tamam Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte inþaatý devam eden Alaca MYO Kampüsünde incelemelerde bulundular. Yapýmý hýzla devam eden Alaca MYO inþaatý hakkýnda firma yetkililerinden bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Alkan, çaðýn gerektirdiði eðitim öðretim yaklaþýmlarý göz önünde tutularak yapýlanan bu kampus ile birlikte üniversitenin daha da güçleneceðini belirtti. Öðretim elemanlarý ve öðrencilerin daha kaliteli ve konforlu koþullarda eðitim faaliyetlerine devam edebilmeleri adýna modern, çaðdaþ ve teknolojik bir yerleþke oluþturma gayreti içerisinde olduklarýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Alaca MYO Kampüsü'nün Sinpaþ GYO tarafýndan çok kýsa bir sürede tamamlanýp hizmete gireceðini ve kýsa sürede tamamlanacak olmasýnýn da mutluluk verici olduðunu sözlerine ekledi. Sinpaþ GYO tarafýndan yapýmý devam eden Alaca MYO Kampüsü'nün idari yönetim ve derslik binasýndan oluþan ve toplam 7. m kapalý alana sahip 1. etap inþaatýnýn yüzde 8'i tamamlandý ve 1 yýlsonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor. Haber Servisi Direksiyon baþýnda gelen ölüm Direksiyon baþýnda geçirdiði kalp krizi sonucu yaþýnda hayatýný kaybeden Hasan Avcu, sevenleri tarafýndan son yolculuðuna uðurlandý. Çorum'da, direksiyon baþýnda kalp krizi geçirerek hayatýný kaybeden yaþýndaki þoför esnafýndan Hasan Avcu, topraða verildi. Önceki gün yaþanan üzücü olayda, Çorumlu yaþýndaki TIR sürücüsü Hasan Avcu, Osmancýk'tan Çorum'a gelirken direksiyon baþýnda geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetmiþti. Avcu için Ulu Camide cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile birlikte çok sayýda kiþi katýldý. Öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Hasan Avcu, Ulu Mezarlýkta topraða verildi. Bu arada, cenaze törenine katýlan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, yaþanan olayýn kendilerinde büyük üzüntü yarattýðýný belirterek Avcu Ailesinin acýsýný paylaþtý. Haber

8 YILDIZ 1 KASIM 1 PAZARTESÝ YAÞAM Kreþ, çocuklarý okuldan 8 Soðutmaz sosyalleþtirir Abonman Yeni Kolej binasýnýn inþasý bitmiþ, sýra okulun açýlmasýna gelmiþti. Yalnýz, mimar bir hata yapmýþ, kýzlar ve erkekler için iki tane ayrý yapacaðý yerde, bir tane büyük yatakhane yapmýþtý. Müdür, düþündü, taþýndý, sonra karar verdi: Önce yatakhanenin ortasýnda bir yere beyaz boyayla büyük, kalýn bir çizgi çektirdi. Sonra, bütün Kelime Avý öðrencileri topladý: - Evet, hanýmlar ve beyler! dedi. Bundan böyle kim çizgiyi atlayýp, diðer cinsin tarafýna geçerse, önce lira, ikinci seferinde 1, üçüncü seferinde de lira ceza ödeyecek!.. Herhalde anladýnýz... Bir sorusu olan var mý?erkekler tarafýndan bir ses yükseldi sordu: - Eee, þey efendim... Acaba abonman fiyatlarý nasýl? Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Kreþe gönderilen her çocuk, çalýþan anne-babanýn baþýndan atmak istediði çocuklar gibi algýlanýr. Aslýnda kreþlerde çocuklar sadece oyalanmýyor. Kreþin çocuða kazandýrdýðý birçok kabiliyet var. Büyük þehirlerde sokaklarýn güvensizliðine dikkat çeken uzmanlar, kreþlerin sosyalleþme aracý olduðunu söylüyor. Kýzým henüz yaþýna girdi ve ben yeniden çalýþmaya baþladým. Tabii bu durumda kreþ sorunumuz çýktý. Bir taraftan da çalýþmamýþ olsam bile, kreþe gitmesi gerektiðini düþünüyorum. Her zaman benden istediði çeþitli oyunlarý yorgunum sözleriyle bitirip kalbini kýrdýðýmýn farkýndayým. Belki de yaþýtlarýyla oynayýp oyuna doymasý ona da iyi gelir. Canýmýzý emanet edeceðimiz yeri iyi araþtýrmak gerekiyor tabii. Görüþmeyi randevuyla deðil habersiz baskýn yapmak gerekiyor galiba. Yani annelik zor iþmiþ. Bu ifadeler, kadýnlara ait bir forumda kreþ için yardým isteyen bir anneye ait. Anaokulundan önce bir çocuðu kreþ ya da yuvaya vermek, toplumda adeta ebeveynin çocuða bir ihaneti olarak algýlanýyor. Öyle ki çocuðunu kreþe vermek isteyen aileler, tehdit ile karýþýk Siz bugün onu kreþe verirseniz, yarýn o da sizi huzurevine götürür. sözlerinin muhatabý oluyor. Aslýnda kreþe gönderilen her çocuk, çalýþan anne-babanýn baþýndan atmak istediði çocuklar deðildir. Üçüncü yaþla birlikte çocuklarda sosyalliðin ön plana çýktýðýný söyleyen çocuk geliþimi ve eðitimi uzmaný Ýlkbahar Emine Eraslan, yaþ öncesi ev ortamýnýn çocuk için yeterli olduðunu kaydediyor. yaþý bitince ev ortamýnýn yetmeyeceðini vurgulayan Eraslan a göre artýk çocuðun yaþýtlarý arasýnda olmasý gerekir. Bu ihtiyacý da günümüzde kreþ-yuva, anaokulu dediðimiz okul öncesi kurumlar karþýlýyor. Çocuklarýnýn bu ihtiyacýný bildikleri için geliþmiþ ülkelerde anneler ev hanýmý olsalar dahi çocuklarýný okul öncesi kurumlara gönderiyor. Türkiye de ise erken diye çocuklarýn gönderilmediðini aktaran uzman, þunlarý dile getiriyor: Bence bunun nedeni toplum olarak ailelerimizin çok koruyucu olmasý. Kreþ önerdiðimiz birçok aile, Okuldan býkar, sonra da ilkokulda sorun yaþarýz. diyor. Aslýnda anne çocuðunun kendisinden kopmasýný istemiyor. Savunma mekanizmasý geliþtiriyor. Anne-çocuk arasýndaki baðlýlýk baðýmlýlýða dönüþüyor. Evde yalnýz olan, hiç arkadaþý olmayan, TV, bilgisayar, tablet ve cep telefonu ile çok zaman geçiren, dýþ ortama çýkma imkâný çok az olan çocuklar kreþe gitmeli. Hiç anaokulu imkâný olmayanlar da çocuklarýný çok çocuklu ortamlara götürmeli, eve arkadaþ almalý, çocuklu ailelerle görüþmeli, park ve oyun alanlarýna götürmeli. yaþ sonrasý, ekran baðýmlýlýðý baþlýyor Çocuklarýn yaþ sonrasý kendine ait bir dünyasýnýn olmasý ve baðýmsýzlýk kazanmasý gerektiðini ifade eden Emine Eraslan, ilkokulda okul fobisi yaþayan çocuklarýn yüzde inin okul öncesi kurumlara gitmemiþ olduðuna dikkat çekiyor. Eraslan, Peki ama bir iki kuþak önce okul öncesi kurumlar yoktu ve biz anne-babalar anaokuluna gitmedik. Bizler nasýl sosyalleþtik? diye soran ebeveynlere þunlarý hatýrlatýyor: Çok çocuklu ailelerde büyüdük. Komþuluk, akrabalýk, arkadaþlýk iliþkileri çok iyi ve zengindi. Bahçemiz, sokaðýmýz vardý. Herkes birbirini tanýyor ve güveniyordu. Böylece koþtuk, oynadýk, paylaþtýk. Tüm bunlar anaokulu ihtiyacýmýzý karþýladý. Þimdi ise bunlarýn hiçbiri þehirlerde yok. Büyük þehirlerde ayný apartmanda yaþayan çoðu insan birbiriyle tanýþmýyor veya ayný apartmanda yaþýt çocuklar yok. Artýk sokaða da güvenemiyoruz. Güvenli bir sitede oturmuyorsanýz çocuklarýnýzý sokaða býrakmamalýsýnýz. Büyük þehirlerde evde kendi kendine yetemeyen çocuklarýn ekran baþýnda kalma süresinin de artacaðýný ifade eden Eraslan, Ben çocuðumla sürekli ilgileneceðim, onunla oynayacaðým. diyen anne babalara da þöyle sesleniyor: Biz çocuk deðiliz, çocuk da olamýyoruz. Onlarla yetiþkinlermiþ gibi oyun oynuyoruz. Hep yanlýþlarýný görüp düzeltiyoruz, onlara akýl veriyoruz, her þeylerine karýþýyoruz. Ortalama bir saat sonra çocuk olmaktan yorulup oyundan kurtulmanýn yollarýný arýyoruz. Anaokulu imkânýnýz varsa mutlaka göndermelisiniz. Okul öncesi eðitim alan çocuklarda, bir sorunlarý varsa, öðretmenleri hýzla tespit edip ailelerine bildiriyor. Böylece öðrenme güçlüðü, dikkat eksikliði, hiperaktivite, davranýþ problemleri, asosyallik, ince veya kaba motorda gerilik gibi sorunlar erkenden çözümlenebiliyor. Yerli Dizi : : 1: Aþkýn Kanunu Ýpek ve Çetin on beþ sene sonunda boþanma kararý alýrlar. Mahkeme gelip çatar ancak yüreklerinin derinlerine bastýrmaya çalýþtýklarý o büyük sevgi hakimin gözünden kaçmaz. Boþanmalarý sekiz ay sonraya ertelenir. Üstelik bundan sonra müdürlerinin oyunuyla ayný ekipte, yan yana, dip dibe çalýþmaya baþlayacaklardýr. Tüm bunlarýn üzerine çocuklarý Zeynep ile Onur un oyunuyla tekrar ayný evde yaþamak zorunda kalýrlar. Ve böylece sevdasý bol, gürültüsü patýrtýsý bol bir ayrýlýk oyunu baþlar... Yönetmen : Sadullah Þentürk Sinema Gerçeðe Çaðrý Çok sevdiði güzel bir eþi olan ve sýradan bir iþçi olarak geçimini kazanan Douglas Quaid, gündelik yaþamýndan çok sýkýlmýþtýr. Hayatýnda yaþayabileceði en güzel anlarýn, bir süper ajanýn anýlarýnda saklý olduðuna inanýr. Ama baþvurduðu Recall þirketinde ortaya çýkan bir prosedür hatasýndan dolayý belleðine, aranan bir ajanýn hafýzasý yüklenir ve Douglas kendini hiç ummadýðý tehlikeli bir maceranýn ortasýnda bulur. Peþinde Cohaagen ýn liderliðini yaptýðý bir grup polis vardýr. Karadayý Yerli Dizi Feride nin tayin kararýný öðrenen Mehmet Saim, duruma memnun olurken Kerime kýzýnýn uzaklara gitmesine asla razý deðildir. Feride hayatýnda ilk kez babasýndan yardým ister ve iþlemlerin hýzlandýrýlmasýný saðlamasýný söyler. Mehmet Saim, kýzýnýn bu isteðine olumlu cevap verir. Feride nin tek arzusu, Mahir le karþýlaþma umuduyla yaþamaktan kurtulmak ve onun baþka biriyle kuracaðý hayata tanýklýk etmemektir. Feride nin tayin istediðinden habersiz olan Mahir ise muradýna ermiþ kabadayýlarla ayný masaya oturmayý baþarmýþtýr. Yönetmen : Uluç Bayraktar, Cem Karcý Demet Akalýn Demet Akalýn, Nisan 17 yýlýnda Gölcük, Kocaeli'de doðdu. Ýlk öðretimini Gölcükte ve lise eðitimini buradaki Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladý. Annesinin desteði ile Yaþar Alptekin'in mankenlik kursuna girdi. Ardýndan Neþe Erberk'te mankenlik yapmaya baþladý. O dönemde ciddi ve iyi bir meslek olan mankenlikte aranan bir isim oldu. O dönemde bazý filmlerde de rol aldý. Bunlar: 1 yýlýnda "Günlerden Pazar", 1 yýlýnda "Tele Anahtar" ve ayný yýl Hülya rolüyle "Sensiz Olmaz" filmlerinde rol aldý. Ece Sükan ile beraber Hayatýn Anlamý isimli TV Filminde rol aldý.demet Akalýn, mankenliði devam ederken gazinolarda sahneye çýkmaya baþladý ve kýsa süre sonra ilk albümü "Sebebim"i çýkardý. Ýlk klibini "Sebebim" þarkýsýna çeken Akalýn büyük bir baþarýya ulaþmasa da sevilen bir parça oldu. Þarkýnýn bestesi Niran Ünsal imzalýydý. Ýki yýl sonra bir ilk yaparak bir dizide oynadý. 18 yapýmý "Sibel" isimli dizide, "Deniz" karakterini canlandýrdý. yýlýnda çýkarmýþ olduðu "Yalan Sevdan" ile o dönemlerde tutulmayan single'larýn arasýnda ön plana çýkmayý baþardý. Bu maxi single'daki "Senin Anan Güzel Mi?" oldukça beðenildi ve sanatçýnýn ilk hit parçasý oldu."yalan Sevdan" teklisinden üç yýl sonra "Unuttum" albümünü piyasaya sürdü. Albüm 7. kopya satabildi. Ýlk teklisi Nalan imzalý "Unuttum" oldu. Albümün ikinci klibi "Gazete"ye çekildi.demet Akalýn, yýlýnda "Banane" albümünü piyasaya sürdü. Albümde Ersay Üner ile iþbirliðini sürdürdü ve albümüm müzik yönetmenliðini de Suat Aydoðan üstlendi. AVCI USULÜ KUZU BACAÐI Malzemeler Adet Kuzu Ýncik Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1 Çorba Kaþýðý Un 1 Çorba Kaþýðý Salça 1 Adet Arpacýk Soðaný Adet Çarliston Biber Adet Domates Tuz Kýzartmak Ýçin Sývý Yað Yemeðin Tarifi öncelikle sývý yaðý tavaya alýn. Kuzu incikleri sývý yaðda kýzartýn. Tencereye çorba kaþýðý sývý yaðý koyun. Kýzdýktan sonra 1 çorba kaþýðý unu ekleyin. Unun rengi deðiþene kadar kavurun. 1 çorba kaþýðý salçayý ilave edin. Yeterince suyu ekleyin. Kuzu inciklerini tencereye aktarýn. Et yumuþayana dek piþirin. Baþka bir tavaya çok az sývý yað koyun. Kabuklarý soyulmuþ arpacýk soðanlarýný, ikiye kesilmiþ mantarlarý, iri parçalar halinde kesilmiþ çarliston biberlerini ve domatesi ilave edin.mantarlarý býraktýklarý suyu çekene dek kavurun.ayrý bir tencerede kaynayan kuzu inciklerin piþmesine yakýn soðanlý ve mantarlý karýþýmý ekleyin. 1- taþým kaynatýn. Sýcak olarak servis yapýn. Kimden kaçýyoruz, kendimizden mi? Ne olmayacak þey! Kimden kapýp kurtarýyoruz, Hak'tan mý? Ne boþ zahmet. Hz.Mevlana. Benim Annem Bir Melek 7. Selena 1. Yahþi Cazibe 1.1 Adanalý 1. Alemin Kýralý 1: Zahide Ýle Yetiþ Hayata 17.1 Alemin Kýralý 18. Ana Haber. Karadayý : Kim Milyoner Olmak Ýster? : Haber Saati 8: Yasemince. Þehit in Annesi. Aliye 1. Telgrafýn Telleri 1. Ebru Yaþar la Her Gün 1. Kumarbazýn Karýsý 17. Ana Haber 18. Elif : Smokin 1: Korkusuz Korkak : Haber Saati 7. Ayý Kardeþler 8. Pepee 8. Hayat Bilgisi Yerli Dizi 1. Ateþ Daðlý 1. Ender Saraç ile Saðlýklý Günler 1. Dila Haným 1. Pis Yedili 1. Show Ana Haber : Gerçeðe Çaðrý Sinema : Hey Canlý. Geniþ Aile 8. Acemi Cadý 1. Akasya Duraðý 1. Çok Güzel Hareketler Bunlar 1. Ben Bilmem Eþim Bilir 1. Ben Bilmem Eþim Bilir 18: Koca Kafalar 1. Ana Haber. Ulan Ýstanbul.1 Takip 8. Böyle Bitmesin Yerli Dizi 1. Beni Böyle Sev 1. Haber 1. Küçük Hanýmefendi 1.1 Hayat Yokuþu 1.1 Zengin Kýz Fakir Oðlan 18. Yoldaki Haber 1. Ana Haber Bülteni 1: Hava Durumu 1: Aþkýn Kanunu Yerli Dizi :1 Maceracý 1: Ayna 1.1 Dizi Filmm 1. Ritmini Arayan Kalpler 1: Yetim Gönüller 1: Beþinci Boyut 1: Beþinci Boyut 18. Ana Haber Bülteni 1: Ýki Dünya Arasýnda Yerli Dizi 1: Ötesiz Ýnsanlar : Yetim Gönüller

9 YILDIZ HABER TEK 1 KASIM 1 PAZARTESÝ Ali Yýldýz güven tazeledi Çorum'da 1 bin hektar alan nadasa býrakýldý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, ülkemizde nadasa çok büyük tarým alanlarý ayrýldýðýný, bunun çok önemli bir ekonomik kayýp olduðunu bildirerek, "Gýdanýn bu kadar hayati olduðu, topraðýn her karýþýnýn önem taþýdýðý bir sürece girdiðimiz günümüzde, Ýstanbul'un 8 katý bir alaný nadasa býrakmamýz kabul edilebilir deðildir" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, kurak ve yarý kurak alanlarda toprakta yeterli suyun temini için çok büyük alanlarýn nadasa býrakýldýðýný belirtti. "-1 döneminde yüzde 1,1 azalmayla nadasa býrakýlan alanlar,,8 milyon hektardan,,1 milyon hektara inse de hala çok büyük" diye Bayraktar, nadas alanlarýnýn ekilen alan içindeki payýnýn da bu dönemde yüzde 18,'ten yüzde 17,'e düþtüðünü vurguladý. Türkiye'nin,81 milyon hektarlýk toplam tarým alanýnýn 1, milyon hektarýnýn tahýllar ve diðer bitkisel ürünlerin ekimi için kullanýldýðýný bildiren Bayraktar, meyve alanlarýna, milyon hektar, sebze alanlarýna,81 milyon hektar, süs bitkilerine ise bin hektar alanýn ayrýldýðýný, nadasa ayrýlan alanýn meyve, sebze ve süs bitkilerine ayrýlan toplam alaný geçtiðini belirtti. Bayraktar, ülkemizde düþen yýllýk yaðýþ miktarýnýn nadas alanlarýnýn büyüklüðünde etkili olduðunu belirtti. 1 yýlýnda Konya'da 8 bin, Ankara'da bin 1, Sivas'ta bin 7, Kayseri'de 1 bin 17, Çorum'da 1 bin, Þanlýurfa'da 187 bin 7, Eskiþehir'de ise 18 bin 8 hektar alanýn nadasa býrakýldýðýný belirtti. Toplam nadas alanlarýnýn yarýya yakýnýný barýndýran bu 7 ilin dýþýnda, Yozgat ve Kýrþehir'in nadas alanlarýnýn 1 bin hektarý, Aksaray, Kýrýkkale, Van, Aðrý ve Erzurum'un nadas alanlarýnýn 1 bin hektarý geçtiðini vurgulayan Bayraktar, Batman'da 8, Zonguldak'ta 81, Siirt'te 8, Osmaniye'de, Edirne'de 7, Hatay'da 17, Ýstanbul'da18, Tekirdað'da 1, Düzce'de ise hektar alanýn nadasa býrakýldýðýný, Bartýn, Rize ve Trabzon'da nadasa hiç alan ayrýlmadýðý bilgisini verdi. Nadas alanlarýnýn azaltýlmasýnda o bölgeye düþen yýlýk yaðýþ toplamý ve sulamanýn önemli rol oynadýðýný, Konya Ovasý Projesi (KOP) ve Güneydoðu Anadolu Projesi (GAP) gibi büyük sulama yatýrýmlarý öngören dev projelerin bir an önce tamamlanmasý, tarým topraklarýnýn nadasa býrakýlmaktan kurtarýlmasý gerektiðini vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi: "18-1 yýllarý arasýnda uygulanan Nadas Alanlarýnýn Daraltýlmasý (NAD) Projesi kapsamýnda, nadas alanlarý kullanýlmasý özellikle mercimek ve nohut üretimini artýrmýþtýr. Ancak, 1 yýlýndan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yemeklik tane baklagilleri alým kapsamýndan çýkarmasý nedeniyle, mercimek ve nohutta ekim alanlarý ve üretimi azaldý. Proje baþlangýcýnda 8 milyon hektar dolayýnda olan nadas alanlarý, 1 yýlý itibarýyla, milyon hektara indirildi. Burada nadas alanlarýnýn yemeklik ve yemlik baklagil ekimi ile deðerlendirilmesi amaçlanmýþtý. Projeyle mercimek, fið ve nohutta büyük üretim artýþlarý saðlandý. Günümüzde de tarým arazilerinin bir kýsmýný nadasa býrakmak zorunda kalan bazý illerimiz önemli ölçüde yer ayýran illerimiz fið, nohut ile yað bitkisi aspir gibi çeþitli alternatif bitkiler üzerinde durarak bu alanlarý azaltmaya çalýþmaktadýrlar." Bu baðlamda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn, nadas alanlarýnda yað bitkisi yetiþtirilmesini teþvik ettiðini ve alým garantisi verdiðini bildiren Bayraktar, "Bu çerçevede aspir bitkisi önemli oranda desteklendi. Son yýllarda aspir üretimde artýþ saðlandý" dedi. Haber Servisi Memur Sen'e baðlý Diyanet Sen'in. Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen genel kurulda mevcut baþkan Ali Yýldýz tek liste ile seçime girdi. Genel kurulda ilk olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýna Osman Yüztgenç katip üyeliklere ise Burhan Þahin ve Doðan Algök getirildi. Genel Kurulda konuþan Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Hac ve Umre ziyaretlerine gönderilen din görevlilerinin kýdem esasýnýn dikkate alýnmasý gerektiðini belirtirken, Memur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatci de kongrenin hayýrlý olmasý dileðinde bulundu. Daha sonra kürsüye gelen Diyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, sendikal faaliyetler hakkýnda üyeleri bilgilendirdi. Ardýndan Ýsrail'in geçen hafta Mescid-i Aksa'yý 17'den bu yana ilk kez tamamen kapatmasýna ve Mescid-i Aksa külliyesine ait kubbenin altýna kadar girerek mihrabý askerlerine çiðnetmesine tepki gösteren Ali Yýldýz, "Katil devlet Ýsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptýðý çirkin saldýrýya sessiz kalmak, zulmü onaylamak, saldýrýya ortak olmak anlamýna gelmektedir. Uluslararasý kurumlar, insan haklarý örgütleri, Arap Birliði, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý ve UNESCO, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldýrýlarýn son bulmasý, kuþatmanýn kaldýrýlmasý için harekete geçmelidir. Ýsrail, faþist uygulamalarýyla, iþgaliyle, saldýrýlarýyla uluslararasý hukuku, bütün semavi dinlerin hukukunu ihlal etmeye devam ediyor" dedi. "Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coðrafyasý, Mescid-i Aksa bütün Müslümanlarýn ortak mabedi ve tüm insanlýðýn ortak mirasýdýr, belleðidir. Bu belleði yok etme çabasýna giren Ýsrail, tüm insanlýðýn þuurunu hedef aldýðýný bu hain saldýrýyla bir kez daha belgelemiþtir" ifadelerini kullanan Yýldýz, "Ýsrail'in Filistin'deki soykýrýmýna sessiz kalan dünya artýk zulme dur demeli, insan haklan ihlaller ile iþgali sona erdirmelidir. Uluslararasý kurallar medeniyet ve kültür mirasýna karþý bu tür saldýrýlarý yasaklamasýna raðmen Ýsrail'in Mescid-i Aksa'yý hedef almasý dünyanýn sessizliðinden ve seyirciliðinden aldýðý cesaretle hareket ettiðini belgeliyor. Tüm Dünya'yý terör devleti Ýsrail'in Mescid-i Aksa'yý hedef alan saldýrýlarýný, faþizan uygulamalarým uluslararasý düzeyde açýkça kýnamaya ve bu mukaddes mekaný korumaya çaðýrýyoruz. Bu anlamda Ýsrail'i þiddetle kýnýyor ve lanetliyoruz. Ýsrail ateþle oynuyor. Bunun farkýna varmalý, aksi halde kendi tutuþturduðu fitne ateþinde yanacaðý konusunda uyarýlmalýdýr. Türkiye devletiyle, milletiyle, sivil toplum örgütleriyle Filistin konusundaki hassasiyetim artýrarak devam ettirmeli, ilk kýblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik Siyonist iþgalin sona ermesi ve tekrarlanmamasý için bölgedeki dinamiklerin ortak bir tepki vermesini saðlayacak insani, siyasi ve diplomatik giriþim yapmalýdýr. Unutulmamalýdýr ki, Ýslam coðrafyasý Türkiye de çok þey beklemektedir. Gazze bombalar altýnda aðlarken,kurtuluþ olarak Türkiye demektedir" þeklinde kaydetti. Daha sonra Baþkan Ali Yýldýz, kendi isteðiyle yeni dönemde yer almak istemeyen Ýlyas Þimþek'e katkýlarýndan dolayý teþekkür plâketi verdi.ali Yýldýz baþkanlýðýnda oluþan yeni yönetimde þu isimler yer aldý:yönetim Kurulu: Cavit Çakal, Zeki Kanbur, Ýsmail Þanal, Murat Küyük, Abdulkadir Tural, Celal Göker. Denetleme Kurulu: Ömer Yankun, Tural Sekili, Mehmet Aðýrbaþ.Disiplin Kurulu: Turan Kilkaya, Yasin Çakýn, Mustafa Top" Bahadýr YÜCEL "Atatürk`ün barýþ savunusu bugün de güncelliðini koruyor" Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, 1 Kasým Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk`ün ölümünün üzerinden 7 yýl geçti. Atatürk`ün 1 Kasým 18`de hayata gözlerini yumduðu günden bu yana dünya üzerinde yaþanan gerginlik ve savaþlar durmaksýzýn devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk`ün hem yurtta hem de dünyada barýþ savunusu, dün olduðu gibi bugün de güncelliðini korumaktadýr" dedi. "Mustafa Kemal Atatürk emperyalizme ve çaðdýþýlýða karþý savaþ açmýþtý" diyen Mehmet Öztürk, "Her ikisinde de baþarýlý olarak bu ülkeyi medeniyet yolunda ilerletmiþti. Ancak sonra ki iktidarlarla bir- TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Ýsrail'in Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldýrmasýna tepki gösterdi. Yaptýðý açýklamada, "Bu hain saldýrýlarýn doðrudan doðruya inanç deðerlerimize islam alemine yönelik bir saldýrý olduðu gayet açýk ve nettir" diyen Abdurrahman Kýlýç, "Ýsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldýrdýðýný, kirli postallarýyla Mescid-i Aksa'yý kirlettiðini ve içeride Kur'an-ý Kerim'lerin savrulduðunu belirterek, "Mescid-i Aksa'nýn 17'den bu yana ilk defa böyle bir saldýrý ile karþý karþýya kalmýþtýr bu baþta Ýsrail ve kirli, karanlýk güçlerin hesabýdýr bilinmelidir ki birde yaradanýn hesabý vardýr. Bu saldýrý karþýsýnda ABD ve AB sözde Ýsrail kýnarken Ýslam ülkelerinin çoðu yine sessizliði korumakta. Bir taraftan IÞÝD ve terör örgütleri diðer taraftan da maalesef bu saldýrýlarla emperyalizmin oyunlarýyla medeniyet içi kargaþa müslüman insanlara zulüm ve kaos devam etmektedir" dedi. Kýlýç açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Ýsrail'in uzun zamandan beri Mescidi Aksa üzerinde çeþitli oyunlar oynandýðý bilinmektedir. Zalimlerin daha dün masun Filistin halkýnýn evlerini yerle bir ettiler. Þimdide bu oynadýðý oyunlarýn bu likte AK Parti iktidarý da bu çizgiden ayrýlmýþtýr. Bugün ülkemiz Amerikan üsleri ile dolu, emperyalist politikalarýn bölgedeki taþýyýcýsý durumuna getirilmiþtir. Toplumsal düzende tek tip itaat eden insan tipi yaratýlýrken özellikle eðitim alanýnda çaðdýþý bilimdýþý uygulamalar yürürlüðe sokulmuþtur. Kadýnýnýn ve erkeðin toplumsal yaþamda ayrýþtýrýlmasý yoluna gidilmiþtir. Çaðdýþýlýða karþý emeðin, eþitliðin ve özgürlüðün cumhuriyetini yeniden kurmak için mücadelemize devam edeceðiz. Eðitimde, bilimde, toplumsa yaþamda çaðdýþý giriþim ve uygulamalarýn etkisini arttýrdýðý, eðitim sisteminin pek çok yönden kuþatma altýna alýndýðý günümüz koþullarýnda, hayatý boyunca aydýnlanmadan ve bilimden yana tutumuyla öncü rol oynamýþ olan Mustafa Kemal Atatürk`ü ölümünün 7. yýlýnda saygýyla ve sevgiyle anýyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi TÜMSÝAD'dan Ýsrail'e kýnama Ýl Genel Meclis eski üyeleri geleneksel hale getirdikleri yemekte bir araya geldiler.birincisi Kargý Ýlçesi'nde yapýlan ve geleneksel hale getirilen yemeðin ikincisi Osmancýk'ta yapýlýrken, üçüncüsü ise Ýskilip Ýlçesi'nde yapýlacak. Yemeðe merkez ve Ýlçelerindeki geçtiðimiz dönem il genel kadar cüretkarlýða kadar gelmesi karþýsýnda tepki konulmasý Ýslam dünyasýnýn, hükümetlerin siyasi, ekonomik baskýlarýn boykotlarýn çok ciddi manada acilen gözden geçirilmesi ve artýk bu yaptýrýmlarýn yapýlmasý gerekmektedir." Haber Servisi Ýl Genel Meclisi eski üyeleri buluþtu meclisi üyeliði yapan üyeler katýlýrken, ayný gün Çorum merkezde toplantý olmasý, bazý üyelerin de cenazede bulunmalarý nedeniyle yemekli toplantýya üyelerden bazýlarý katýlamadý. Mehmet Özüdoðru yemekte yaptýðý konuþmasýnda, "Beraber görev yaptýðým Çorum il genel meclisi eski üyeleri ile bir arada bulunmaktan son derece memnunum.bu yemeði geleneksel hale getirdik" dedi. Haber Servisi

10 1 KASIM 1 PAZARTESÝ YILDIZ HABER 1 Bekir Özsaçmacý'dan 1 Kasým mesajý Çorum Ülkü Ocaklarý Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý 1 Kasým Atatürk Anma Günü nedeniyle açýklama yaptý.açýklamasýna, "Aziz Atatürk; Türk milletine kendini adamýþ ve býraktýðý emanetleriyle de muasýr medeniyetler aþamasýna ulaþýlacaðýný o yýllardan iþaret etmiþtir" diyerek baþlayan Bekir Özsaçmacý, "Elbette o'nun eserleri ve öðütleri Türk milleti yaþadýðý sürece var olacaktýr. Bugünlerde, bizlere hediye ettiði ve iftiharla sahiplendiðimiz milli deðer ve yeminler aþýndýrýlmak, hýrpalanmak ve tahrip edilmek isteniyorsa da, bilinsin ki bu nafile çýrpýnýþlarýn neticeye ulaþmasý asla mümkün olmayacaktýr. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptýklarýný, millet iradesine dayanarak gösterdiði üstün basireti küçültmeye, sulandýrmaya ve bu yolla da Cumhuriyet'in temellerini bozmaya yeltenenlere en iyi cevabý yine büyük Türk milleti verecektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi varlýðýna ve bizlere emanet ettiði muhteþem millet eserlerine hiçbir kötü ve hain niyetin musallat olamayacaðý inancýmýzý bir kez daha teyit ederek; ebediyete intikal ediþinin 7'ncý yýldönümünde kutlu hatýrasýný hürmet ve minnet duygularýmýzla anýyoruz. Ruhu þad, mekâný cennet olsun" dedi. Haber Servisi Uslu, AK Parti Mamak Ýlçe Kongresine katýldý AK Parti Mamak Ýlçe.Olaðan Kongresi Mamak Spor Salonunda Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla gerçekleþti. Mevcut Baþkan hemþehrimiz Muhammed Abdullah Özer'in yeniden seçildiði kongreye katýlým oldukça yoðundu. Kongreye, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Baþbakan Yardýmcýlarý Ali Babacan, Yalçýn Akdoðan, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýlarý, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekilleri, Belediye Baþkanlarý, Dombýra'nýn mimarý Arslanbek Sultanbekov ve çok sayýda davetli katýldý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu kongre öncesi selamlaþtýðý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ile bir süre sohbet ederek saðlýk durumunu sordu. Uslu, Baþbakan Davutoðlu'na teþekkür ederek, saðlýk durumunun iyi olduðunu söyledi. Haber Servisi Türk Eðitim Sen'den 1 Kasým açýklamasý Çalyayla Derneði, üyelerini Aþure Günü'nde buluþturdu Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Muharrem ayý dolayýsýyla her yýl olduðu gibi bu yýlda Aþure Günü düzenledi. Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nde gerçekleþtirilen Aþure Günü'ne Nefes Alevi Bektaþ-i Derneði Baþkaný Nihat Keser, Dernek Baþkaný Necmettin Uzun, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda dernek üyesi katýldý. Köy sakinlerinin yoðun ilgi gösterdiði Aþure Günü'nde Alevi Dedeleri Arif Demiral ve Mehmet Kýzýltepe Aþure Günü'nün anlam ve öneminden bahsederken, birlik, beraberlik ve kardeþlik için bol bol dua okudular. Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan Aþure Günü'nde kýsa bir açýlýþ konuþmasý yapan Dernek Baþkaný Necmettin Uzun, "Hepimiz Adem ile Havva'dan olmayýz. Dolayýsýyla hepimiz kardeþiz" dedi. Katýlýmlarýndan dolayý dernek üyelerine teþekkür eden Uzun, "Allah birliðimizi, beraberliðimizi bozmasýn" diye konuþtu. Aþure Günü, aþure ikramýyla son buldu. Haber Servisi Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, 1 Kasým Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir basýn açýklamasý yayýmladý. "Bugün 1 Kasým Kurtuluþ Savaþý'nýn baþkomutaný, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün ebediyete intikal ediliþinin 7. yýlý 1 Kasýmlar yas tutma günü deðil. O'nu anlama ve en büyük eserim dediði Cumhuriyet'in tarihsel anlamýn kavrayabilmeye vesile olmasý gereken bir gün" diyerek açýklamasýna baþlayan Cengiz Atlas, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir önder. O yeryüzünde yenilmez sanýlan emperyalizmi yenmiþ bir lider. Düþman ne denli güçlü olursa olsun yenilebileceðine olan inancý ve imaný millete olan inancý baþarýsýnýn temel etkeni olan bir önder. O ayný zamanda bir Devlet kurucusu, çaðdaþlaþma mimarý, dünyanýn gelmiþ geçmiþ en büyük devrimcilerinden biridir. O Türk Ulusunu yazgýcý bir toplum olmaktan çýkarýp, akýl ve bilimi kýlavuz edinmiþ bir toplum ve ülke durumuna yükseltti. Devletin temellerini dinsel kurallar yerine pozitif hukuka dayandýrarak devrimlerin en büyüðünü baþardý. Teokratik Devlet anlayýþý yerine laik devlet anlayýþýný getirdi. 1 yýl art arda savaþtýðý için yoksul düþmüþ Anadolu'ya baþtan sona imar etmiþ, okumayazmayý toplumun küçük bir bölümünün ayrýcalýðý olmaktan çýkarmýþ, kadýný-erkekle eþitlemiþ, toplumun temel çekirdeði olan aile ve evlilik kurumunu Devlet denetimine alan medeni kanunu kabul etmiþ bir liderdir. Aða, þeyh, bey vb. toplumsal ayrýcalýk ifade eden kavramlarýn kullanýlmasýný yasaklayarak yasa önünde eþitlik ilkesini toplumsal yaþama egemen kýlmýþ, asýl ve en önemlisi halk/millet egemenliðine dayanan demokratik devlet düzenini kurmuþtur" dedi. Atlas, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Ýktisadi kalkýnmayý gerçekleþtirmek amacý ile örnek çiftlikler kurmuþ, Osmanlý döneminde yýlda Almanlara yaptýrýlan km demiryolunu 1 yýl gibi kýsa sürede iki katýna çýkarmýþ, yollar ve köprülerle ülkenin bayýndýrlýk iþlerini kýsa sürede var etmiþtir. O öncelikle yabancýlar elindeki iktisadi kuruluþlarý devlet adýna satýn almýþ, toplumun gereksinim duyduðu alanlarda üretim yapmak amacýyla kamu iktisadi devlet teþekküllerini oluþturmuþtur. Verem, sýtma, kolera gibi bugün tedavisi son derece basit olan o dönemde kitlesel ölümlere yol açan hastalýklarla mücadele için ülkenin belli merkezlerine daðýlacak biçimde numune hastaneleri kurmuþ, bir önderdir. Özet olarak bir doðu toplumundan. yüzyýlýn çaðdaþ toplumuna ve devletine dönüþtürmüþ, bireyleri kul, köle olmaktan vatandaþlýða yükselten, o mazlum milletlere baðýmsýzlýk örneði oluþturan doðunun da lideridir. Gün O'nu anlamak kavramak ve eserine sahip çýkma günüdür." Haber Servisi Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Mustafa Daldal 1 Kasým nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Bugün 1 Kasým 1 yüce Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün aramýzdan ebediyete intikalinin 7. yýlýný tüm Türk milleti olarak anmakta onu bir kez daha yâd etmekteyiz. Ancak ne yazýktýr ki, her geçen yýldan sonra onu aramaktayýz" dedi. "Hele günümüzde onun býrakmýþ olduðu Milli Demokratik Laik ve Hukuk Devletine olan yýpranmalarý ve saldýrýlarý gördükçe içimiz sýzlamaktadýr" diyen Daldal, "Memleketin dâhilinde iktidar da bulunanlar Milli hudutlarýn bir bütün olma, Alsancaðýmýzýn yanýna bir baþka paçavra konmasýna göz yumma, Türk Devletinin ana dilinin yanýna baþka bir dil koyma telaþ ve hazýrlýklarý içinde olmasý bizleri bu vatanýn kurucusu unsuru olan Türk milletinin yüreðini derinden yaralamaktadýr. Artýk laik Cumhuriyete ait ne kadar kurum, kuruluþ ve yapýlar varsa büyük bir saldýrý altýnda kalmakta,temel deðerlerimiz sulandýrýlmakta ve yozlaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Kýsaca yüce Türk milletine emanet edilen kurulmasý için uðruna Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupýnar'da ve daha nice yerlerde verdiðimiz yüz binlerce þehidimizin kanlarý ile sulanan Türkiye Cumhuriyetinin artýk varlýðýný nice yüzyýllara taþýma kaygýsý duymaya baþlamýþtýr. Yüce Atamýzý andýðýmýz 1 Kasým günlerinde onun ne zorluklar içersinde Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasýna önderlik ettiðini aklýmýzdan çýkarmadan bugün bu kutsal vatan topraklarýný tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Dil olarak koruma görevini Çorum Türk Eðitim Sen olarak aziz bir görev kabul ediyoruz. Çorum Türk Eðitim-Sen var olduðu müddetçe bundan da asla vazgeçmeyecektir. Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaþamasý için bizlerde milli mücadele ruhu ile bu milletin mensuplarý olarak bunu bu gün bir defa daha hatýrlatýrýz. Bu sebeple yüce önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaþlarýný, canlarýný bu vatan için seve seve veren tüm þehitlerimizin önünde saygýyla eðilerek, onlara Allah'tan rahmet diliyor ve Allah bu millete bir defa daha o günleri göstermesin dileði ile herkese teþekkür ediyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi "Atatürk fikirleri ile halen Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu aydýnlatýyor" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ediþinin yýl dönümü nedeniyle bir mesaj yayýnladýlar.karadaþ ve Baþaranhýncal mesajlarýnda, Ulu Önder'in Cumhuriyeti kurmasýnýn üzerinden yýl geçmiþ olmasýna karþýn, fikirleri ile halen Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu aydýnlattýðýný vurguladýlar. Karadaþ ve Baþaranhýncal mesajlarýnda þu ifadelere yer verdiler: "Tarih boyunca hiç esaret altýnda kalmamýþ Yüce Türk Milleti'nin, tarihindeki en sýkýntýlý dönemlerinden bir tanesinde ortaya çýkarak Türk'ün gücünü bütün dünyaya bir kez daha gösteren Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal ediþinin yýl dönümünde saygýyla, minnetle ve rahmetle anýyoruz. Milli Mücadele dönemindeki üstün liderliði ile yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra gösterdiði 'muasýr medeniyet' hedefi ile ülkemizi aydýnlýk yarýnlara taþýyan Ulu Önder, ilkeleri ile de aradan geçen onca yýla karþýn halen yolumuzu aydýnlatma, nereden geldiðimizi ve nereye gitmemiz gerektiðini unutturmamaktadýr. Ýleri görüþlülüðü ve lider kiþiliði ile ülkemizin geleceðine bugün de yön veren Ulu Önder'in bizlere en büyük mirasý þüphesiz ki; ülkemizdir. Ülkemizi daha aydýnlýk, müreffeh yarýnlara taþýmak için her bir birey üzerine düþeni en iyi þekilde yapmalý, atalarýmýzýn Milli Mücadele döneminde sahip olduðu 'millet olma' þuurunu sürekli zihninde taþýmalýdýr. Atatürk'ün; 'Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin belkemiðidir' sözünden hareketle iþ dünyasý olarak bizler, ülkemizin geliþmesine, kalkýnmasýna ekonomik anlamda var gücümüzle çalýþmaktayýz. Bu duygu ve düþüncelerle, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle anýyor, ilke ve ideallerinin ebediyen yolumuzu aydýnlatmasýný temenni ediyoruz." Haber Servisi

11 YILDIZ 1 KASIM 1 PAZARTESÝ HABER Ulukavakspor'un gücü yetmedi: 1- Amasyalýlar birbirlerini taþladý Maçta geniþ güvenlik tedbirleri alýndý Taraftarlar kendi aralarýnda kavga çýkarttý Bölgesele amatör lig. grup (BAL) da mücadele eden temsilcimiz Ulukavakspor grup lideri yeni Amasyaspor'a 1- maðlup oldu. Karþýlaþmayý Ýl Emniyet müdürü, AK parti Ýl baþkaný Ahmet sami Ceylan, Gençlik hizmetleri spor il müdürü Haþim Eðer, Futbol il temsilcisi Engin Ayan, Ulukavakspor baþkaný Ömer Faruk Durukan ve eþi, Yeni Amasyaspor kulüp baþkaný ile yönetim kurulu izledi. Karþýlaþmada geniþ güvenlik önlemleri alýndý. Çorum Ýl emniyet müdürlüðünden yaklaþýk 1 kiþilik polis maçýn ve seyircilerin güvenliðini saðladý. Karþýlaþmayý Amasya dan gelen yaklaþýk kiþilik bir taraftar topluluðu izlerken Çorum Ulukavakspor taraftar sayýsý ise,, kiþilik bir grup takýmlarýna destek verdiler. Maç öncesi Amasyaspor taraftarlarý kendi aralarýndan yaklaþýk dakika bir birleri ile sözlü sataþmalý kavga ederken bir Amasyalý taraftar Amasyalý amigoya taþ ile saldýrý da bulundu. Çorumlu futbol severlerin tahriklere kapýlmadan maçý tamamlamalarý ise maçýn skorundan çok önemliydi. Maç sonunda bazý Amasyalý taraftarlar Ulukavakspor taraftarlarýnýn üzerinlerine taþ attýlar. Maç öncesi ve sonrasýnda alýnan geniþ güvenlik önmelmeleri sayesinde büyük çaplý olaylarýn çýkmasýna engel olundu. Yeni Amasyaspor grup da naðmalup lider geldiði Çorum dan namaðlup ve lider olrak Amasya'nýn yolunu tutttu maç skoru 1-: Karþýlaþlmaya konuk ekip süratli baþladý. Ulukavakspor'u sað ve sol kanatlardan getirdiði toplar ile yarý alanýna hapis etti. Ulukavakspor bu baskýya zaman zaman cýlýz ataklar ile karþýlýk verdi. Karþýlaþmanýn 7. Dakikasýn da rakibine sert bir þekilde faul yapan Amasyaspor'lu Erdal maçýn 7. Maçýn ilk tehlikeli posizyonunu konuk ekip amasya spor yakaladý.. Dakikada, Ulukavakspor savunmasýný çalýmþar ile geçen Burak, arka kale direðinde takým arkadaþý Sefa'ya topu aktardý. Sefa topun geliþine sert vurdu top yan direðin dibinden auta çýktý..dakikada yine Amasyaspor tehlikeli geldi. Yine sahasýnýn baþarýlý ismi Burak Ulukavakspor savunmasýnýn arasýndan sýyrýldý kaleci ile karþý karþýya kaldý. Topun dibine fazla girince top üst direði sýyýrdý auta çýktý. dakikada amasyaspor gole kavuþtu. Bu dakikada Burak Ceza alaný içine daldý. Arka kale direðinde bom boþ bekleyen Seya'ya pasýný aktardý. Sefa elveriþli durumda yerden plase bir vuruþ yaparak topu aðlara gönderdi. -1. dakikada amasyaspor penaltý atþý kazandýç Topun baþýna ilk golün sahibi Sefa geçti. Topu ve kaleciyi ayrý köþelere göndererek skoru -,ye taþýdý.. dakikada Ulukavakspor ceza yayý yan çizgi üzerinden serbest atýþ kazandý. Topun baþýna Oðuzhan geçti.oðuzhan þut orta karýþýmýn da top üst direðe çarparak oyun alanýna döndü. Amasya savunmasý tehlikleyi uzaklaþtýrdý. Ýlk yarýda baþka gol olmayýnca Yeni Amasyaspor Maça protokol ilgi gösterdi ev sahibi Ulukavakspor karþýsýnda soyunma odasýna - üstün gitti. Ýkinci yarýya Ulukavakspor bir oyuncu deðiþikliði ile baþladý. Oðuzhan çýktý yerine Onur oyuna dahil oldu. Ýkinci yarýnýn. Dakikasý maçýn dakikasýnda Amasyaspor serbest atýþ kazandý. Topun baþýna iki golün sahibi sefa geçti. Yerden yaklaþýk metreden çektiði sert þut kalecinin koltuk altýndan filelerle buluþtu:- 1. dakikada Ulukavakspor'un þeref sayýsý geldi. Yeni amasyaspor savunmasýnýn arasýna çalýmlar ile giren Yusuf, kaleciyi de çalýmlayarak topu boþ kaleye yuvarladý. Maçta skor 1- oldu. Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca Ulukavakspor grup lideri Yeni amasyaspor'a 1- maðlup olarak haftayý puansýz kapattý. (Yasin Yücel) SAHA: 1 Nolu sentetik çim saha HAKEMLER: Mustafa Tuncay, Murat Kalpakçýoðlu, Serkan Yücel ULUKAVAKSPOR: Akýn, Recep, Arif, Yusuf, Oðuzhan, (Dk Onur), Fatih, (Dk 7 Hüseyin), Sedat, Emre, Serdar, (Dk Bülent), M.Ali, A.Sefa YENÝ AMASYASPOR: Seyhun, Semih, Muzaffer, Cüneyt, Halil, (Dk 78 Seyit), Erdal, Kamil, Yiðit, Barýþ, Sefa,Burak (Dk 7 Ali) GOLLER: Dk, ve Sefa (Yeni amasyaspor) Dk Yusuf (Ulukavakspor) SARIKARTLAR: Yusuf (Ulukavakspor), KIRMIZI KART Dk 7 Erdal (Amasyaspor Þoförler Odasý aþure daðýttý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý, Muharrem ayý dolayýsýyla Kamyoncular Garajýnda oda üyelerine aþure ikramýnda bulundu. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý, Kamyoncular Garajýnda þoför ve nakliyeci esnafýna aþure daðýttý. Kamyoncular Garajýnda gerçekleþtirilen aþure daðýtýmý sýrasýnda konuþan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Muharrem ayýnýn dostluk ve kardeþlik duygularýnýn pekiþtiði bir ay olduðunu belirterek, "Daðýtýmýný gerçekleþtirdiðimiz aþurenin kardeþlik ve barýþa hizmet etmesini temenni ediyorum" dedi. Þahin, aþurenin herkesin ortak deðeri olduðunu vurgulayarak, "Biz de oda olarak ilk kez yaptýðýmýz aþure daðýtýmý ile bu geleneði yaþatarak oda üyelerimize aþure daðýtýyoruz. Muharrem ayý vesilesiyle toplumsal barýþýn ve kardeþliðin daha saðlam temellere oturmasýný diliyorum. Aþure günü dolayýsýyla bir arada bulunduðumuz tüm oda üyelerimizin ve saygý deðer Çorumlu vatandaþlarýmýzýn Muharrem ayýný en içten dileklerimle kutluyorum" þeklinde konuþtu. Kamyoncular Garajýnda yapýlan aþure etkinliðine Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile birlikte Oda Yönetim Kurulu üyeleri Arap Ali Altýnkeser, Yakup Torun, Satýlmýþ Aðar, Hamit Kaya ve Metin Hodul ile çok sayýda oda üyesi kamyoncu ve nakliyeci esnafý katýldý. Haber Servisi Diyabet'i anlatacaklar Dünya Diyabet Günü' kapsamýnda Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniði ve Çorum Tabip Odasý 'Diyabeti bir de sizden dinleyelim' konulu konferans düzenleyecek. 1 Kasým 1 Çarþamba günü saat 1.'da Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi konferans salonunda yapýlacak olan programa konuþmacý olarak, Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Yrd. Doç. Dr. Ferit Kerim Küçükler, Yrd. Doç. Dr. Çaðatay Çaðlar, Uzm. Dr. Yasin Þimþek, Uzm. Dyt. Tuðçe Aydemir Kýrýþ, Hemþire Hülya Çiçek Acar katýlacak.daha önce yapýlmamýþ bir formatta gerçekleþtirilecek olan konferansta diyabet hastalarý katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplayacak ve hastalýklarýnýn seyri hakkýnda bilgi verecek. Haber Servisi

12 1 KASIM 1 PAZARTESÝ Özgür Vurur þampiyonluk istiyor Darýca Gençlerbirliði Teknik Direktörü Özgür Vurur, iyi oyunculardan kurulu bir takým olduklarýný belirterek, "Berabere kaldýðýmýz maçlardan bazýlarýnda galibiyeti kaçýran taraftýk. Ancak yine de performans olarak takýmýmdan memnunum. Umarým bu performansý sezon sonuna dek sürdürür ve mutlu sona biz ulaþýrýz'' dedi. Darýca'nýn baþarýlý kaleci antrenörü Metin Meral ise ''Sezon baþýnda iyi hazýrlanmýþtýk. Þimdi de bu durumun meyvelerini topluyoruz. Ersin ve Kemal gibi baþarýlý kalecilere sahibiz. Onlara benim ve teknik heyetin güveni tam diye konuþtu. Acý ve Tuzlu maðlubiyet: -1 Çorum Belediyespor Tuzla karþýnda tuz buz oldu Çorum Belediyespor Teknik direktörü Yavuz Ýncedal bu kadar farklý maðlubiyet beklemiyordu Çorum Belediyespor, Ýstanbul deplasmanýndan Tuzla karþýsýnda aðýr hasar alarak, ilk defa ligin geride kalan 1 haftasýnda kalesinde bir maçta tam gol birden gördü. Büyük umutlar ve puan hesaplarý ile Tuzla maçýna giden belediyespor aldýðý farklý maðlubiyet ile Çorumlu futbol severler arasýnda üzüntüye neden oldu. Belediyespor'un tek golü Çaðlar'dan geldi Hafta içerisinde yaptýðý çalýþmalarda sürekli galibiyet hedefleyen Kýrmýzý siyahlýlar belki de bu kadar farklý bir skor ile maðlup olacaðýný hayal bile edememiþti. Belediyespor geride kalan 1 haftalýk lig maratonunda kalesinde toplam 8 gol görmüþtü. Tuzla maçýnda kalesisinde gördüðü gol ile bir anda yediði gol sayýsý 1 ulaþtý. Belediyespor da bir maçta yenilgi bekleniyordu, ancak bu kadar farklý bir maðlubiyette hiç kimsenin Tuzla savunmasý Belediyespor forvetlerine geçit vermedi aklýndan geçmemiþtir. Teknik direktör Yavuz Ýncedal,;mutlaka bir takýma yeniliriz ama kime; diye verdiði demeçlerde altýný çizmiþti. Ancak Yavuz hocada Tuzla karþýsýnda alýnan farklý maðlubiyette, sahaya sürdüðü ilk onbir kadar kendisinin de büyük payý var. Tuzlaspor karþsýnda Belediyespor'un þeref sayýsýný Çaðlar kaydetti. Oðuzhan Yalçýn ise, ikinci yarýda oyuna dahil oldu. Oðuzhan kazanýlan penaltý atýþýndan yararlanadý. Tabiri caiz ise belediyespor istanbul deplasmanýnda Tuzla karþýsýnda sefilleri oynamýþ? (Yasin Yücel) MAÇTAN DAKÝKALAR DAKÝKA 1: Henüz maçýn ilk dakikasýnda etkili bir atak geliþtiren Çorum Belediyespor'da Murathan'ýn yaklaþýk metreden sert þutu az farkla auta çýktý. DAKÝKA : Tuzlaspor'lu Yakup, ceza sahasý içinde topla buluþtu. Sert þutunu kaleci Fatih, güçlükle kornere çeldi. DAKÝKA : Tuzlaspor'da etkili bir oyun sergileyen Yakup üst üste attýðý þutlarla gol bulmak istese de kaleci Fatih iki þutu da kurtararak gol olmasýný önledi. GOOL DAKÝKA : Sol kanattan topla buluþan Emre, pas içerisinde ki Ozan'a yerden ortalarken Ozan, pasý iyi deðerlendirdi ve topu aðlara gönderdi. 1- DAKÝKA : Geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda sol kanatta yapýlan paslaþmalarla topla buluþan Murathan'ýn sert þutu bir kez daha az farkla auta çýktý. DAKÝKA 7: Topla birlikte ceza sahasý içine giren Çaðlar kendisine yapýlan müdahalede yerde kaldý. Maçýn hakemi pozisyonu devam ettirirken Tuzlaspor defansý tehlikeyi önledi. GOOL DAKÝKA : Tam ilkyarý bitti derken bir türlü durdurulamayan oyuncu Yakup sahneye çýktý. Kendisine doðru atýlan pasta topla buluþan Yakup, iki kiþiyi çalýmladýktan sonra çektiði þut Belediyespor aðlarýna gitti. - ÝKÝNCÝ YARI DAKÝKA : Kaleye yaklaþýk metreden sert þut atan Oðuzhan'ýn þutunda kaleci topa iki hamlede sahip olabildi. GOOL DAKÝKA : Oðuzhan Yalçýn'ýn yaklaþýk metreden kullandýðý serbest vuruþta ceza sahasýna ortaladý. Topa iyi yükselen Çaðlar'ýn kafa vuruþunda top aðlara gitti: -1 GOOL DAKÝKA 7: Emre'nin kaleye yaklaþýk metreden attýðý þut, kaleci Fatih'in parmaklarýnýn ucuna da çarparak aðlara gitti. -1 DAKÝKA 7: Tuzlaspor ataðýnda sað çaprazda kaleciyle baþ baþa kalan Okan Baydemir'in sert þutu yan aðlarda kaldý. GOOL DAKÝKA 8: Yusuf'un pasýnda topla buluþan Kemal vurdu, kaleci Fatih çeldi ancak Okan Baydemir önünde kalan topa vuruþunda maçta farký 'e çýkartan golü Belediyespor aðlarýna gönderdi. - 1 DAKÝKA 87: Oyuna sonradan giren Ender'in ceza sahasý içinden kaleye sert þutunda Tuzlaspor defans oyuncu topa eliyle müdahale edince karþýlaþmanýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. DAKÝKA 88: Penaltý atýþýný kullanan Oðuzhan'ýn þutu direðe de çarparak auta çýktý. GOOL DAKÝKA : Ceza sahasýna doðru kullanýlan serbest vuruþta topa iyi yükselen Yusuf Orhan topu bir kez daha Çorum Belediyespor aðlarýyla buluþturdu ve skoru belirleyen golü attý. -1 Maçta baþka gol olmayýnca Çorum Belediyespor sahadan -1 gibi farklý bir skorla maðlup ayrýldý. STAT: Tuzla Belediye Stadý HAKEMLER: Mustafa Aydýn, Barýþ Bakýrcýoðlu, Ýsmail Yýlmaz TUZLASPOR: Bekir, Emre, Yusuf Onur, Okan Duran, Yusuf Orhan, Sefa, Mustafa, Mehmet, Kemal Yakup, Ozan ÇORUM BELEDÝYESPOR: Fatih, Ýmam, Akýn, Sefa, Eray, Turgay, Murathan, Nedim, Furkan, Okan, Çaðlar. SARI KARTLAR: Murathan (Çorum Belediyespor) GOLLER: Ozan dk., Yakup dk., Emre dk. 7, Okan Baydemir dk. 8, Yusuf Orhan dk. (Tuzlaspor), Çaðlar dk. (Çorum Belediyespor) TOPLU SONUÇLAR Tuzlaspor-Çorum Belediye: -1 Þekerspor-Gaziosmanpaþa: 1-1 Darýca G.B.-Kýrýkhanspor: - Bozöyükspor-Batman Petrol: - (Hük.) Ýstanbulspor-Zonguldakspor: 1-1 Çatalcaspor-Bursa Nilüfer: 1-1 Manavgatspor-Tire 1spor: 1- Niðde Bld.spor-Kýzýlcabölük: -1 Adliyespor-Akçaabatspor: 1-1 PUAN DURUMU Darýca G.B. Zonguldakspor Tuzlaspor Tire 1 spor Ýstanbulspor Manavgatspor Ankara Adliye Bursa Nilüfer Niðde Bldspor Kýzýlcabölükspor Çorum Belediye Kýrkhanspor Batman Petrol Çatalcaspor Trabzon Akç. Tutap Þekespor Gaziosmanpaþa Bozöyükspor Murathan da takým arkadaþlarý ile birlikte Tuzla maçýnda yetersiz kaldý O G B M A Y P HAFTANIN MAÇLARI Çorum Belediye-Þekerspor Gaziosmanpaþa-Bozöyükspor Kýzýlcabölükspor-Çatalcaspor Batman Petrol-Darýca G.B. Tire 1spor-Ýstanbulspor Zonguldakspor-Adliyespor Kýrkhanspor-Manavgatspor Bursa Nilüfer-Tuzlaspor Akçaabatspor-Niðde Bld.spor

69. þubesini Çorum'a açtý

69. þubesini Çorum'a açtý ÝHH'dan Gazze için yeni kampanya ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Gazze'ye yönelik yeni bir insani yardým kampanyasý baþlattý. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý tarafýndan düzenlenen 5. Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý

Detaylı

Temayül öncesi Anket Kurnazlýðý!

Temayül öncesi Anket Kurnazlýðý! www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Temayül öncesi Anket Kurnazlýðý! Nadir Yücel - AK Parti Çorum belediye baþkan aday adaylarý için Yarýn Kritik Temayül yoklamasý yapýlacak. Mevcut aday adaylarý için Ýl Merkezi,

Detaylı

Çorum'a yatýrým gelmez

Çorum'a yatýrým gelmez Çorum'da kaba ölüm hýzý yükseldi Ölüm sayýsý revize edilen 2013 yýlý verisine göre 372 bin 686 iken bu sayý %4,7 artarak 2014 yýlýnda 390 bin 121 oldu. Ölenlerin %54,7'sini erkekler, %45,3'ünü kadýnlar

Detaylı

Modern öðrenci yurdu açýlýþ için gün sayýyor

Modern öðrenci yurdu açýlýþ için gün sayýyor Kan Merkezi yeni yerinde Kýzýlay Çorum Þubesi Kan Merkezi yeni hizmet binasýna taþýndý. Kan Merkezi'nin yeni hizmet binasý dün düzenlenen törenle açýldý. SAYFA 7 DE HGYD'den Erzen'e yalanlama Çorum Gazeteciler

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

19 müjde 250 milyon TL

19 müjde 250 milyon TL Kuzey Kampüsü 1.Etabý temeli atýldý Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsünün 1. Etabýnda yer alan binalarýn temeli dün atýldý. Temel atma törenine Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Vali Ahmet

Detaylı

AK Parti Merkez Ýlçede. Yaþar Anaç dönemi. "300 milyon dolarlýk dýþ ticaretimiz var" Kýrsal kalkýnma yatýrýmlarý hizmette. Vergi Mahkemesi açýlacak

AK Parti Merkez Ýlçede. Yaþar Anaç dönemi. 300 milyon dolarlýk dýþ ticaretimiz var Kýrsal kalkýnma yatýrýmlarý hizmette. Vergi Mahkemesi açýlacak "00 milyon dolarlýk dýþ ticaretimiz var" AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Çorum'da yeni fabrikalar yapan fabrikalarýn bulunduðunu belirterek, sanayicilerin

Detaylı

Demiryolu konusunda tüm partiler birlikte çalýþmalý

Demiryolu konusunda tüm partiler birlikte çalýþmalý Gazze için üç günlük yas Ýsrail'in Gazze'de yaptýðý katliamlar nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi. Vali Sabri Baþköy konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ýsrail' in Gazze' ye yönelik

Detaylı

Sigorta primi teþvikinden kimler nasýl yararlanacak?

Sigorta primi teþvikinden kimler nasýl yararlanacak? SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA MÝT'e Çorumlu müsteþar yardýmcýsý Milli Ýstihbarat Teþkilatý (MÝT) müsteþar yardýmcýlýðýna Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý hemþehrimiz Yavuz Çelik atandý. MÝT'e

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü.

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü. 14 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Facebook'u en çok kullanan üçüncü ülkeyiz" Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde "Ýnternet ve Sosyal Medya" konulu konferans

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

"Gönül birlikteliði her engeli aþar"

Gönül birlikteliði her engeli aþar Kimse Yok Mu Derneði 0 ailenin yüzünü güldürdü Kimse Yok Mu Derneði, Kurban Bayramýnda da insanlarý sevindirmeye devam etti. Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi, bayram öncesinde 0 aileye giyim yardýmýnda

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

OKA akar, Çorum bakar Baþkanlardan gazetemize ziyaret

OKA akar, Çorum bakar Baþkanlardan gazetemize ziyaret Ceylan, Cumhurbaþkaný'yla Amerika'ya gidiyor umhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan bir Chaftalýk yurtdýþý gezisine çýkýyor. Güney Amerika ülkelerinden Þili, Peru ve Ekvator'u kapsayan ziyarette Cumhurbaþkaný'na

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

4 TE. Geleceðin teminatý olan genç nesil hýzla dengesini kaybediyor. Mimar Sinan Anaokulu'ndan örnek davranýþ

4 TE. Geleceðin teminatý olan genç nesil hýzla dengesini kaybediyor. Mimar Sinan Anaokulu'ndan örnek davranýþ Çorum-Osmancýk yolu inþasýný hýzlandýracak geliþme 31 Mart 2015 tarihinde Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan ihale edilen Çorum-Osmancýk yolu Çorum-Laçin arasý ve (Osmancýk-Merzifon) ayrýmý- Laçin

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

"Çorum'da 'paylaþýmcý, katýlýmcý demokrasi modeli'ni uyguladýk"

Çorum'da 'paylaþýmcý, katýlýmcý demokrasi modeli'ni uyguladýk Sahibini 25 yýldýr bekleyen saatler Zamana meydan okuyan mesleklerden birisi olan saatçilik, geliþen teknolojiye raðmen hala ayakta durmaya çalýþýyor.kazancý ailesi üyelerinden 85 yaþýndaki Tevfik Kazancý

Detaylı

Gerçekte kandýrýlan Milletimiz olmuþtur

Gerçekte kandýrýlan Milletimiz olmuþtur Ölüm nedenlerinde ilk sýrada dolaþým sistemi hastalýklarý var SAYFA 3 TE 31 MART 2015 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Belediyeden dilenci uyarýsý! MHP Milletvekili aday adayý Dr. Fatih Sarýoðlu: Gerçekte

Detaylı

2,5 milyar lira vergi verdik

2,5 milyar lira vergi verdik Yeni hastanenin projeleri bitmek üzere AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile yönetim kurulu üyeleri Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'a hayýrlý olsun ziyaretinde

Detaylı

Þehit Polis Yaþar Uysal

Þehit Polis Yaþar Uysal "Biz koalisyon kurmaya razýydýk" SAYFA 9 DA 07 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Polisten silah kaçakçýlarýna operasyon Þehit Polis Yaþar Uysal son yolculuðuna uðurlandý Van'ýn Gürpýnar ilçesinde

Detaylı

evinde ayakkabý kutularý

evinde ayakkabý kutularý "Ceviz 1969"da Ýskender zamaný Ýþletmeciliðini Uður Cevher'in yaptýðý "Ceviz 1969"da Çorum'un en özel Ýskender servisi baþladý.30 yýlý aþkýn deneyimli ustalarýn hazýrladýðý Ceviz 1969 Ýskender, Çorum'da

Detaylı

Ýl Koordinasyon Toplantýsý Vali Yardýmcýsý Deniz Sürmen baþkanlýðýnda yapýldý.

Ýl Koordinasyon Toplantýsý Vali Yardýmcýsý Deniz Sürmen baþkanlýðýnda yapýldý. Akademisyenler sahaya iniyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Prof. Dr. Alkan, üniversite-sanayi iþbirliðine olan talebin her geçen

Detaylı

"Hz. Peygamberin insana verdiði deðeri her platformda anlatacaðýz"

Hz. Peygamberin insana verdiði deðeri her platformda anlatacaðýz Kullanýlmayan YÝBO binalarý Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu yapýlýyor Uzun yýllardýr talep olmamasý nedeniyle atýl durumda bulunan Ortaköy - Aþdaðul ve Lâçin - Narlý YÝBO'larýnýn Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu yapýlmak

Detaylı

Akþemseddin Camii cemaatinden tepki: Düðün hatýrasý diye saygýsýzlýk etmeyin!

Akþemseddin Camii cemaatinden tepki: Düðün hatýrasý diye saygýsýzlýk etmeyin! Salim Uslu, tarýmsal destekler konusunda açýklama yaptý. Çiftçiye destek ödemeleri 100 milyon TL'yi bulacak Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ in ziyaretinde tardýmsal desteklerle ilgili

Detaylı

Moda Tasarýmý Programý'na YÖK'ten onay SAYFA 7 DE. Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda "Moda Tasarýmý" bölümü açýlacak.

Moda Tasarýmý Programý'na YÖK'ten onay SAYFA 7 DE. Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Moda Tasarýmý bölümü açýlacak. TÜVTÜRK'ten Çorum'a yeni Araç Muayene Ýstasyonu TÜVTÜRK, Osmancýk ilçesinde açýlan yeni istasyon ile Çorum'daki sabit araç muayene istasyon sayýsýný üçe çýkardý. Kasým tarihinde hizmete giren kanallý Osmancýk

Detaylı

"Yaz Kur'an Kursunda Daha Fazlasýný Öðreniyorum" projesinin dönem sonu etkinliði önceki akþam yapýldý.

Yaz Kur'an Kursunda Daha Fazlasýný Öðreniyorum projesinin dönem sonu etkinliði önceki akþam yapýldý. Çorum'un fotoðrafýný çektiler Dodurga eski Kaymakamý Dr. Bülent Güven'in öncülüðünde gerçekleþtirilen Çorum Ýli SWOT Analizi çalýþmasý, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn katkýlarýyla kitap haline getirildi.

Detaylı

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 516-522 Dizin / Index Hayýrsever iþ adamýndan kütüphane Kýraathaneye kitaplýk Her okula kütüphane Deðiþen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu gerçekleþtirildi Ýstanbul'a

Detaylı

Ýlim Yayma'ya dört dörtlük Gençlik ve Kültür Merkezi

Ýlim Yayma'ya dört dörtlük Gençlik ve Kültür Merkezi Av. Fatih Maden AK Parti'den milletvekili aday adayý Av. Fatih Maden düzenlediði basýn toplantýsýnda AK Parti Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Basýn toplantýsý öncesinde Hýdýrlýk'a giderek

Detaylı

YARIM ELMA ETKİNLİĞİ

YARIM ELMA ETKİNLİĞİ YARIM ELMA ETKİNLİĞİ 13.09.2014 Salı günü Erciyes Üniversitesi nin ev sahipliğinde hazırlanan Yarım Elma etkinliğine 1.sınıf öğrencilerimiz ile biz de katıldık. Sosyal sorumluluk çalışmalarını her zaman

Detaylı

Mýsýr halkýnýn yanýndayýz

Mýsýr halkýnýn yanýndayýz Dudu Sir CHP yerel seçimler öncesi adaylýk sürecini baþlattý CHP yaklaþan Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde adaylarýný belirlemek için çalýþmalara baþladý. Teþkilatlardan büyükþehir belediye baþkanlýklarý,

Detaylı

Vali Ahmet Kara'dan hava kirliliði uyarýsý!

Vali Ahmet Kara'dan hava kirliliði uyarýsý! Mustafa Baklan DTI Baþkanlýðýnda güven tazeledi Almanya'da bulunan Türk-Alman Ýþ ve Eðitim Enstitüsü (DTI) Yönetim Kurulu Baþkaný Baktat Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Baklan, yeniden DTI Baþkanlýðýna

Detaylı

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi.

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu nun Mezuniyet Töreni görkemli geçti. Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Sayın Sedat Sırrı ARISOY, Belediye Başkanı

Detaylı

Vahit Kayrýcý'dan AK Parti'ye miting tepkisi

Vahit Kayrýcý'dan AK Parti'ye miting tepkisi BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt. Dodurga da ikindi namazýna müteakip cenazçe namazý kýlýndý.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt. Dodurga da ikindi namazýna müteakip cenazçe namazý kýlýndý. 7 EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Þehit ateþi Çorum a düþtü Diyarbakýr da terör örgütü IÞÝD e yönelik düzenlenen operasyonda þehit olan Özel Harekat Polisi Gökhan Çakýcý nýn () Çorum daki

Detaylı

Deniz, iki kardeþi ayýrdý

Deniz, iki kardeþi ayýrdý Ýþitme engellilere Yaz Kur'an Kursu açýlacak Ýl Müftülüðü Türkiye'de ilk olarak Merkez Murad-ý Rabi Ulu Camiinde 15 Temmuz 2013 tarihinde iþitme engellilere yönelik Yaz Kur'an Kursu açýyor. Ýl Müftüsü

Detaylı

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi.

Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Vakfıkebir MYO 8. Mezunlarını Verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu nun Mezuniyet Töreni her yıl olduğu gibi bu yılda görkemli geçti. Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Sedat Sırrı

Detaylı

Çorum akciðerini. kimse kývýrmasýn. 3 maymunu oynamasýn. Bu sütunun dikkatli okuyucularý hatýrlayacaklardýr.

Çorum akciðerini. kimse kývýrmasýn. 3 maymunu oynamasýn. Bu sütunun dikkatli okuyucularý hatýrlayacaklardýr. Çorum akciðerini Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeleri, stadyum yerinin konut yapýlmak üzere satýlmasýný eleþtirerek, Çorum'un 50 yýl sonra yaþanmaz ve problemli bir il haline geleceðini savundu.

Detaylı

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak Bu yıl 40 ıncısı kutlanan Turizm Haftası kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından etkili bir turizm programı gerçekleştirildi. Aralarında üniversitemizin de bulunduğu çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

SAYFA 7 DE 40 KURUÞ. Kuyumcudan Mektup

SAYFA 7 DE 40 KURUÞ. Kuyumcudan Mektup STK'lardan Suriye halkýna dua Esed'e lanet Çorum Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu Suriye direniþinin yýl dönümünde Suriye direniþine destek amacýyla basýn açýklamasý düzenledi. PTT önünde cumartesi

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

Bugün 10 Kasým.. Ali Yýldýz. güven tazeledi Diyanet Sen Çorum Þubesi 4. Olaðan Genel Kurulu nda. Alkan: Teknoloji olmazsa olmaz

Bugün 10 Kasým.. Ali Yýldýz. güven tazeledi Diyanet Sen Çorum Þubesi 4. Olaðan Genel Kurulu nda. Alkan: Teknoloji olmazsa olmaz Ensar dan Çorum a yeni eser Ahlatcý Çorum, Ýstanbul, Tiflis hattýnda Hayata taþýdýðý hizmetleri ve samimiyeti ile toplumun tüm kesiminden büyük takdir kazanan Ensar Vakfý Çorum Þubesi, Çorum Kadýn ve Gençlik

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Kadýn çiftçilerin galibi Ceylan

Kadýn çiftçilerin galibi Ceylan YGS'ye Çorum'da 12 bin 966 aday girecek Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) yarýn yapýlacak. Sýnava Çorum'da 12 bin 966 aday girecek. ÖSYM Ýl Sýnav Koordinatörlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamada 2013

Detaylı

*** TOSYA KENT REHBERİ ***

*** TOSYA KENT REHBERİ *** *** TOSYA KENT REHBERİ *** ACİL EĞİTİM KURUMLARI SİYASİ PARTİLER Yangın 110 Milli Eğitim Müd. 313 18 84 Adalet ve Kalkınma Partisi 313 51 50 Acil Servis 112 Halk Kütüphanesi 313 10 46 Büyük Birlik Partisi

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulutaş Konya / 2015 Etkinlikler Dosyası Havacılık Semineri (21.12.2015) Fakültemizde

Detaylı

4-8 MAYIS 2014-2015 / SAYI 32 CAMBRIDGE KOLEJİ

4-8 MAYIS 2014-2015 / SAYI 32 CAMBRIDGE KOLEJİ 4-8 MAYIS 2014-2015 / SAYI 32 CAMBRIDGE KOLEJİ LİDERLERİN OKULU DOĞA KAŞİFLERİ KAMPTA! Öğrencilerimiz 5 ve 7 Mayıs 2015 tarihlerinde Şile Sahilköy de düzenlenen Doğa Kampları ile doğayı keşfe çıktılar.

Detaylı

SAYFA 5 TE 40 KURUÞ. Süleyman Soylu

SAYFA 5 TE 40 KURUÞ. Süleyman Soylu Þirin, 28 Þubat'ta Erbakan'ý anlattý 28 Þubat'ýn sembol isimlerinden araþtýrmacý yazar Nurettin Þirin, 28 Þubat'ýn Amerika'nýn kendi buyruklarýna talimatlarýna isteklerine uymayan bir hükümeti ortadan

Detaylı

Suriye, Rusya ya mezar olacak

Suriye, Rusya ya mezar olacak SGK dan basýna özel sunum Basýn mensuplarýnýn merak ettiði sorular cevap buldu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürlüðü, basýn mensuplarýna yönelik olarak bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Çorum Gazeteciler

Detaylı

BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ MAKÝNA ve ÜRETÝM MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ'NDE BÖLÜME HOÞGELDÝN KOKTEYLÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ MAKÝNA ve ÜRETÝM MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ'NDE BÖLÜME HOÞGELDÝN KOKTEYLÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ MAKÝNA ve ÜRETÝM MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ'NDE BÖLÜME HOÞGELDÝN KOKTEYLÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 04.03.2009 tarihinde Bilecik Ýl Temsilciliðimiz tarafýndan Bilecik Üniversitesi'nde Makina ve Üretim

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI Benim Naçiz Vücudum Elbet Bir Gün Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır. K.Atatürk ATATÜRK ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 71. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ

Detaylı

toplam 3 bin 950 konut el deðiþtirdi.

toplam 3 bin 950 konut el deðiþtirdi. SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'te yabancý öðrenci patlamasý SAYFA 5 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Altý ayda 3 bin 950 konut el deðiþtirdi Fatih AKBAÞ Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) ve Tapu Kadastro

Detaylı

CAMBRİDGE SERTİFİKA TÖRENİ

CAMBRİDGE SERTİFİKA TÖRENİ CAMBRİDGE SERTİFİKA TÖRENİ Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Sınavları 7 yaş grubundaki çocuklardan başlayarak, eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ve uluslararası şirketlerde çalışanların,

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý Meslektaþ adaylarý ile birlikte üretim, toplumcu bakýþ açýsý, kamu yararý, emeðin deðeri, ülke ve dünya gündemine yönelik farkýndalýk yaratýlmasý konularý, mevcut öðrenci

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 6 Çerkezköy den Amerika ya beton pompasý Boya kalitesi nelerin göstergesidir Teknolojiye hazýr mýyýz Ýki seçenekli uygulama ile parça satýþlarý arttý Ýçindekiler

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI İSTE BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI Teknoversite vizyonu ile yola çıkan İskenderun Teknik Üniversitesi nde Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO) kuruldu ve açılışı

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

BU NE VURDUMDUYMAZLIK

BU NE VURDUMDUYMAZLIK Tabip Odasý, hekimlerin sorunlarýný Meclis'e taþýdý ÇORUM Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve beraberindeki Merkez Konsey Delegesi Dr. Mehmet Fatih Fiþenk, Uzman Hekimler Komisyon üyeleri Yrd. Doç.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN OCAK 2016 YIL 1 SAYI 10 03.02.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:10 5 MAYIS 2015 Trakya Kalkınma Ajansı ndan Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

Kuyumculuk; sadece deðerli taþlarýn alýnýp satýldýðý bir sektör olmayýp, metal ve taþlara insan ruhunun güzelliklerini iþleyen, nakþeden bir sanat dalý olmuþtur. Amacýmýz; sektörün tüm ustalarýný, üstadlarýný

Detaylı

KURSLARI. gerçekleştirilmektedir.

KURSLARI. gerçekleştirilmektedir. İDP (İNGİLİZCE DESTEK PROGRAMI) VE MOTİVASYON KURSLARI Eylül ayı seminer döneminde okulumuza yeni katılan öğrencilerimiz için 45 ders saati İngilizce ve 5 ders saati Almanca destek kursu yapılmıştır. Kursta

Detaylı

10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İKÇÜ ile Putra Üniversitesi arasında 'Mevlana Değişim Programı' İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

NÝZÝP TÝCARET ODASI. Nizip Ticaret Odasý Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yayýnýdýr. Nizip Ticaret Odasý ndan En Doðalýndan Nizip Organik Zeytini Projesi

NÝZÝP TÝCARET ODASI. Nizip Ticaret Odasý Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yayýnýdýr. Nizip Ticaret Odasý ndan En Doðalýndan Nizip Organik Zeytini Projesi NÝZÝP TÝCARET ODASI Yýl : Þubat 2016 Sayý : 16 Nizip Ticaret Odasý Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yayýnýdýr. Nizip Ticaret Odasý ndan En Doðalýndan Nizip Organik Zeytini Projesi Nizip Ticaret Odasý TOBB Meclis

Detaylı

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI 36 Soldan saða: Türkiye Ýþ Kurumu Ankara Ýl Müdür Yardýmcýsý Gürol UÇ, Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT, Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Bireysel ve Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu KATILIMCI BÝLGÝLERÝ

ÖRNEKTÝR 1111111111) Bireysel ve Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu KATILIMCI BÝLGÝLERÝ Aktarým için Yeni Sözleþme için 1111111111) Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

90 YAÞINDA. DENiZLi TiCARET ODASI. Acýpayam Ticaret Odasý'nýn yeni hizmet binasý açýldý

90 YAÞINDA. DENiZLi TiCARET ODASI. Acýpayam Ticaret Odasý'nýn yeni hizmet binasý açýldý Baþkan Özer, Biz; tek yüreðiz, tek vücuduz Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, bu kez Ankara'daki masum vatandaþlarý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kýþ ortasýnda yakacaksýz kaldýk diyen muhtaç aileler, yaþadýklarý çileye dikkat çekerek yetkililerden çözüm istediler.

Kýþ ortasýnda yakacaksýz kaldýk diyen muhtaç aileler, yaþadýklarý çileye dikkat çekerek yetkililerden çözüm istediler. Lütfen teyzeleri üzmeyin Yolcular, Belediye ya da Özel Ýdare nin desteðiyle ulaþým sorunu çözülebilir diye konuþtular. Pazarlýðýn fazlasý zarar Köyden getirdiði bir kaç parça ürününü pazarýn bir kenarýnda

Detaylı

SÝVAS (58) 1371 SÝVAS -58- MERKEZ. SEYHAN BELEDÝYESÝ Arsa m 2 Deðeri. Mahalle

SÝVAS (58) 1371 SÝVAS -58- MERKEZ. SEYHAN BELEDÝYESÝ Arsa m 2 Deðeri. Mahalle ABDULVAHABÝ GAZÝ MAHALLESÝ Çayboyu Caddesi...............136.71 Abdulvahabigazi Caddesi.........136.71 Çaðlayan Sokak..................32.83 Þehit Sokak.....................32.83 Gazi Sokak.....................54.71

Detaylı

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ TESMER ÇORUM ŞUBESİ BÜNYESİNDE; ODAMIZ 3 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EKİMAYIFAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EKİMAYIFAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EKİMAYIFAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi 277-378-232-260-303-236-237-331-

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Kimya Kongresi. 28. Ulusal. 15-21 Ağustos 2016 MERSİN. Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. (Uluslararası Katılımlı)

Kimya Kongresi. 28. Ulusal. 15-21 Ağustos 2016 MERSİN. Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. (Uluslararası Katılımlı) 28. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 15-21 Ağustos 2016 Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü MERSİN SPONSORLUK DOSYASI www.kimya2016.org DİZİN Genel Bilgiler 2 Destek

Detaylı

Pancar ödemesi baþladý orum Þeker Fabri-

Pancar ödemesi baþladý orum Þeker Fabri- Çorum'da hava sýcaklýðý artýyor 3 DE Pancar ödemesi baþladý orum Þeker Fabri- Müdürü Çkasý Öner Öner Öztürk Öztürk yaptýðý açýklamada 2015-2016 kampanya döneminde üreticiden satýn alýnan 331 bin 359 ton

Detaylı

Paris teki terör saldýrýsý dehþete düþürdü 12.7 milyon

Paris teki terör saldýrýsý dehþete düþürdü 12.7 milyon Öðrencilerimizi geleceðe hazýrlýyoruz Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kanal 7 Avrupa da yayýnlanan "Meltemle Zirvedekiler" Programýna katýldý. Rektör Alkan, Hitit Üniversitesi

Detaylı

ilçesinde bulunan Temsilcilerimizle toplantı yaptılar. Toplantıda; Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık

ilçesinde bulunan Temsilcilerimizle toplantı yaptılar. Toplantıda; Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık 5 AĞUSTOS 2010 Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Hakan ÇELİK; Ceyhan ilçesinde bulunan Temsilcilerimizle toplantı yaptılar. Toplantıda; Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık

Detaylı

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009 sayý yýl : 7 MART - NÝSAN 200 TEKNÝK GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR eskisehir.mmo.org.tr No lu telefonu çevirin en yakýn Makina Mühendisleri Odasý Þubesi karþýnýzda olacaktýr. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

BURSA ECZA KOOPERATİFİ ODAMIZI ZİYARETİ 17 Eylül 2015 tarihinde Bursa Ecza Kooperatifi Konya Şubesi Müdürü Vedat GÖKDEMİR ve Mesul Müdür Ecz.

BURSA ECZA KOOPERATİFİ ODAMIZI ZİYARETİ 17 Eylül 2015 tarihinde Bursa Ecza Kooperatifi Konya Şubesi Müdürü Vedat GÖKDEMİR ve Mesul Müdür Ecz. BURSA ECZA KOOPERATİFİ ODAMIZI ZİYARETİ 17 Eylül 2015 tarihinde Bursa Ecza Kooperatifi Konya Şubesi Müdürü Vedat GÖKDEMİR ve Mesul Müdür Ecz. Oğuz Raşit KARAKULAK odamızı ziyaret etmiş. Oda Başkanımız

Detaylı

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Kasım 2014 KSÜ 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni Yapıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2014-2015 Akademik

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

MÜLK BİLİRKİŞİ SEÇİMİ

MÜLK BİLİRKİŞİ SEÇİMİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

Öğretmenler Gününün 32.Yılı

Öğretmenler Gününün 32.Yılı Öğretmenler Gününün 32.Yılı Bu Meslek Peygamberler Mesleğidir Saygı duruşu ve İstiklal Marşı nın okunmasıyla başlayan programda, üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder in yanı sıra Eğitim Fakültesi

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

"Ýntihar vakalarýnýn azaltýlmasý için hekimler destek olmalý"

Ýntihar vakalarýnýn azaltýlmasý için hekimler destek olmalý Ýlçelerin çevre projeleri müsteþara sunuldu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr.Cahit Baðcý, beraberinde Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner

Detaylı

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491

İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun İZMİR-ÇİĞLİ ROTARY KULÜBÜ 2440. BÖLGE Kuruluş:26.05.1996 Charter:01.11.1998 ID:51491 BU HAFTA Toplantı No. : 994 / 19 Tarih, Saat : 18.11.2015, 12.30 Yer : Mesleki Eğitim

Detaylı

TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili TEMMUZ 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli Belediyesinin düzenlemiş olduğu iftar

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

Stadyum yeri için imza kampanyasý baþlatýldý

Stadyum yeri için imza kampanyasý baþlatýldý 6 ayda 1349 daireye yapý ruhsatý verildi 2015 yýlýnýn ilk altý ayýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan yapý ruhsatý verilen yapýlarýn bina sayýsý %27,4, yüzölçümü %28,4, deðeri %22,9, daire

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı