OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ"

Transkript

1 OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ COOLER HEATER ON ALARM ALM MUTED TEL ON R BENDER MK2007CBM bigblue OCP-7 OPERATING ROOM CONTROL PANEL ALARM TEST MUTED O2 NO A 4 A 7 VA HI LO ok MUTE MGA-8 OCP-7 Ameliyathane kontrol panosu, ameliyathanede gerekli olan optimal çalýþma koþullarýný saðlamak, gerek hastaya, gerekse ameliyat ekibine mümkün olan en konforlu ortamý oluþturmak üzere tasarlanmýþ modern ve güvenilir bir aygýttýr. Kolay temizlenebilir IP 65 koruma standardýna haiz dokunmatik ekran,oda fark basýnç ve filtre kirlilik düzeyi ölçümleri, OCP-7 panosunun sahip olduðu " smart care" denetleme özelliðinin bir parçasýdýr. 7 Dokunmatik ekran üzerinden tüm elektriksel kumandalar manual olarak yapýlabilmekte, müzik yayýný, klima düzeneði kontrol edilebilmektedir. Ayný dokunmatik ekran üzerinden eller serbest telefon sistemi ile dijital ses iþlemcisinin saðladýðý kaliteli sese sahip haberleþme mümkün olmaktadýr. OCP-7 'nin diðer bir özelliði de, otomasyon için gerekli olan bütün veri alýþveriþini yapabilmesi, merkezi otomasyon olmayan ortamlarda ise bütün otomasyon görevini kendi baþýna üstlenebilmesidir. Sayfa 1 vers

2 ANA MENÜ : Ana menü ekraný, bütün temel denetim ve kumanda elemanlarýný kapsayan en kapsamlý menü ekranýdýr. ÖLÇÜM ve ÝNDÝKATÖRLER : SOÐUTUCU DEVREDE ÝNDÝKATÖRÜ ZONE ISITICI DEVREDE ÝNDÝKATÖRÜ ALARM DURUMU ÝNDÝKATÖRÜ ALARM SESÝ SUSTURULDU ÝNDÝKATÖRÜ TELEFON BAÐLI ÝNDÝKATÖRÜ ORTAM RUTUBETÝ ORTAM SICAKLIÐI COOLER HEATER ON ALARM ALM MUTED TEL ON ORTAM RUTUBETÝ SET DEÐERÝ ORTAM SICAKLIÐI SET DEÐERÝ ORTAM FARK BASINÇ FÝLTRE KÝRLÝ SEMBOLÜ bigblue FÝLTRE KÝRLÝLK DÜZEYÝ ORTAM SICAKLIÐI : Ölçülen ortam sýcaklýðý o o C cinsinden okunur C bölgesine ayarlýdýr. Ölçüm merkezi otomasyon tarafýndan ya da OCP-7 için üretilmekte olan THS -11 serisi sensorlar veya diðer firmalara ait 0-10V çýkýþlý sensorlar yardýmýyla yapýlabilir. NOT : Sýcaklýk ölçümü yapan sensorun doðru ölçüm yapabilmesi için, mutlaka hava kanalý içine, ve mümkünse "emiþ" tarafýna konulmasý þarttýr. Sayfa 2

3 ORTAM RUTUBETÝ : Ölçülen ortam sýcaklýðý % rh cinsinden okunur rh bölgesine ayarlýdýr. Ölçüm merkezi otomasyon tarafýndan ya da OCP-7 için üretilmekte olan THS - 11 serisi sensorlar veya diðer firmalara ait 0-10V çýkýþlý sensorlar yardýmýyla yapýlabilir. ORTAM FARK BASINÇ : Ortamýn, dýþ ortama göre basýncý Pascal cinsinden okunur Pa bölgesine ayarlýdýr. Ölçüm, merkezi otomasyon tarafýndan ya da OCP-7 için üretilmekte olan PS - 50 serisi sensorlar veya diðer firmalara ait 0-10V çýkýþlý sensorlar yardýmýyla yapýlabilir. HEPA FÝLTRE KÝRLÝLÝK DÜZEYÝ : Hepa filtrenin göreceli kirlilik düzeyi Pascal cinsinden okunur Pa bölgesine ayarlýdýr. Ölçüm, merkezi otomasyon tarafýndan ya da OCP-7 için üretilmekte olan PS serisi sensorlar veya diðer firmalara ait 0-10V çýkýþlý sensorlar yardýmýyla yapýlabilir. OCP-7 Oransal 0-10 çýkýþ veren sensorlar ile kullanýlmakla birlikte, ekonomik nedenlerle fark basýnç kontaðý ile donatýlmýþ filtre kirlilik anahtarlarýný da otomatik olarak tanýr. Bu durumda ekranda sayýsal Pascal deðeri yerine veya görüntüsü izlenir. NOT : Çeþitli resmi bilimsel kuruluþlarýn yaptýðý incelemeler, enfeksiyon riskinin azaltýlmasýnda oda fark basýncýnýn ve hepa filtre kirlilik düzeylerinin uygun deðerlerde kalacak þekilde denetim altýnda tutulmasýnýn oldukça önemli yarar saðladýðýný saptamýþ olup, OCP-7 bu konuda " smart care" iþletim özelliði ile üzerine düþen desteði vermektedir. LED ÝNDÝKATÖRLER : COOLER DEVREDE ÝNDÝKATÖRÜ : Þayet mevcutsa, soðutucu düzeneðinin devrede olduðunu belirtir. HEATER DEVREDE ÝNDÝKATÖRÜ : Kanal tipi ýsýtýcý resistansýn ýsýtma yapmakta olduðunu belirtir. Isýtýcýnýn devreye girebilmesi için ENABLED (çalýþma izni verilmiþ) olmalýdýr. ALARM DURUMU ÝNDÝKATÖRÜ : Alarm durumunun mevcut olduðunu belirtir. STATUS menüsüne girilerek ayrýntýlý rapor alýnabilir, hangi tür alarmlarýn mevcut olduðu anlaþýlabilir. ALARM MUTED ÝNDÝKATÖRÜ : Alarm durumu her zaman birinci derece aciliyet teþkil etmiyor olabilir. Operasyonu rahatsýz etmemesi için alarm ses sinyali susturulabilir. Kýrmýzý alarm indikatörünü manual olarak söndürmek mümkün deðildir. Bu indikatör ancak alarm durumu ortadan kaldýrýlýrsa söner. TELEFON HATTA ÝNDÝKATÖRÜ : Handsfree telefonla konuþma yapmak için hattýn aktive edilmesi durumunda bu indikatör yanar, telefon kapatýlýnca söner. Sayfa 3

4 KULLANICI TUÞLARI : COOLER HEATER ON ALARM ALM MUTED TEL ON AMELÝYATA GÝRÝÞ MAKRO TUÞU AMELÝYATTAN ÇIKIÞ MAKRO TUÞU bigblue GENEL AYDINLATMA KUMANDASI AMELÝYAT LAMBASI KUMANDASII NEGATOSKOP KUMANDASII ULTRA VÝOLE LAMBA KUMANDASII AMELYAT VAR/YOK ANAHTARI L1,L2 : Tavan aydýnlatmasý kontrolünde kullanýlan 16Amperlik rölelerin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan butonlar. Lamba yanýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. NOT : Iþýk þiddeti kumandasý (0-10V dimmer kontrolü) standart olarak mevcuttur. L3 : L1 ve L2 tavan aydýnlatmasý kontrolüne ilave olarak ayný prensiple çalýþýr. Farklý olarak L3 aydýnlatmasý PÝLOT aydýnlatma olarak düþünülmüþ olup, düþük sarfiyatlý bir lamba baðlanarak ameliyathanelerin, kullanýlmadýklarý zamanlarda ve ameliyathaneye giriþ ve ameliyathaneyi terk sýrasýnda karanlýk olmasý engellenebilir.lamba yanýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. Sayfa 4

5 OPLAMP : Ameliyathane lambasý trafosu primer taraf kontrolünde kullanýlan 16 Amperlik rölenin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. Lamba yanýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. NOT : Güvenilirliðin azalmasý ve üretici firma garantisinin ortadan kalkýyor olmasý nedeniyle ameliyat lambasýnýn sekonder tarafýnda bulunan elektrik düzeneðine yapýlacak müdahalelerden kaçýnýlmaktadýr. Zaten modern ameliyat lambalarýnýn hepsinde kapela saplarýna yakýn konumda açma/kapama ve ýþýk þiddeti ayarlarý mevcuttur. Pano üzerinde bulunan OPLAMP tuþu sadece ameliyata girerken ve ameliyathaneyi terk ederken ameliyathane lambasýnýn açýk ve kapalý olmasýný saðlamak amacýyla primer tarafa kumanda edilmek üzere düþünülmüþtür. X-RAY VÝEWER : Negatoskop açma kapama kontrolünde kullanýlan 16 Amperlik rölenin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. Lamba yanýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. NOT : Negatoskop Iþýk þiddeti kumandasý (0-10V dimmer kontrolü) standart olarak mevcuttur. UV : UV sterilizasyon lambasý kontrolünde kullanýlan 16Amperlik rölenin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. Lamba yanýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. NOT : Ameliyathaneye giriþ ENTER tuþuyla yapýldýðýnda UV Lambasý otomatik olarak söner. IN PROGRESS : Ameliyat var kontrolünde kullanýlan 16Amperlik rölenin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. Lamba yanýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. NOT : Bu opsiyonun birden fazla amacý olabilir. Ameliyat var yok bilgisinin merkezi otomasyona gönderilmesi, ameliyat var yok kapý üstü lambasýnýn yakýlýp söndürülmasi, tam debi/yarý debi kontrolü... gibi. Ameliyathaneden çýkýþ "QUÝT" tuþuyla yapýlýrsa IN PROGRESS kontaðý otomatik olarak devre dýþý kalýr. ENTER: Bu bir çoklu iþlem (makro) tuþudur. Farklý içerikle programlanabilir. Hali hazýrda mevcut diðer iþlevlerin amaca uygun olarak derlenmesini saðlar. Standart olarak ENTER tuþuna basýldýðýnda ameliyata girildiðinde gereken bütün koþullar saðlanýr : L1, L2 Aydýnlatmasý, Operasyon Lambasý, Negatoskop aydýnlatmasý yanar, UV Lambasý (þayet açýksa) söner, Otomasyona ameliyat var bilgisi ulaþýr. NOT : ENTER tuþu basýlýr basýlmaz hemen devreye girmez. Görev yapmasý için 1 saniye kadar basýlý tutulmalýdýr. QUIT: Bu da ENTER Tuþu gibi çoklu iþlem (makro) tuþudur. Farklý içerikle programlanabilir. ENTER Tuþuna karþýlýk gelecek þekilde düþünülmüþ, " ameliyathaneyi terk" iþlevine sahiptir. Standart olarak QUIT tuþuna basýldýðýnda : L1, L2 Aydýnlatmasý, Operasyon Lambasý, Negatoskop aydýnlatmasý söner. Müzik yayýný (þayet açýksa) susturulur. Otomasyona ameliyat yok bilgisi ulaþýr. NOT : QUIT tuþu basýlýr basýlmaz hemen devreye girmez. Görev yapmasý için 3 saniye kadar basýlý tutulmalýdýr. Bu da yanlýþlýkla kullanýmlarý büyük ölçüde engeller. Sayfa 5

6 MENÜ TUÞLARI : KLÝMA AYARLARI MENÜSÜ TUÞU MÜZÝK KANAL AYARLARI COOLER HAREKETLÝ SÝSTEM ÇALIÞIYOR ZONE ISITICI ÝZÝN TUÞU HEATER ON RAPOR MENÜSÜ TUÞU GENEL AYDINLATMA IÞIK SEVÝYESÝ AYDINLATMA DÝMMER MENÜSÜ TUÞU ALARM ALM MUTED TEL ON ALARM SÝNYAL SUSTURMA ELLER SERBEST DÝJÝTAL TELEFON MENÜSÜ TUÞU MÜZÝK AYARLARI MENÜSÜ TUÞU bigblue Sayfa 6

7 SET MENÜSÜ : Bu tuþa basýlarak aþaðýdaki AYAR menüsüne ulaþýlýr: ÝSTENEN SICAKLIK ÝSTENEN RUTUBET ÝSTENEN MÝNÝMUM ODA BASINCI ÝSTENEN MAKSÝMUM HEPA FÝLTRE KÝRLÝLÝK DÜZEYÝ ANA MENÜ'YE DÖNÜÞ TUÞU ANESTEZÝK GAZ TAHLÝYE TUÞU ÝSTENEN SICAKLIK AYAR TUÞLARI ALARM SET MENÜSÜ TUÞU ÝSTENEN RUTUBET AYAR TUÞLARI ÝSTENEN MÝNÝMUM ODA BASINCI AYAR TUÞLARI ÝSTENEN MAKSÝMUM FÝLTRE KÝRLÝLÝK DÜZEYÝ AYAR TUÞLARI RESERVE KURU KONTAK ÇIKIÞI DAMPER TUÞU TAMAMEN KAPAT TALEBÝ TUÞU ÝSTENEN SICAKLIK : Bu çerçevede korunmasý istenen ortam sýcaklýk deðeri görülür. ÝSTENEN SICAKLIK AYAR TUÞLARI yardýmýyla istenen deðer seçilir. Seçilen deðere uygun sýcaklýk set bilgisi otomasyona ulaþtýrýlýr. NOT : Otomasyonun mevcut olmadýðý veya Zone ýsýtma kontrolünün OCP-7 tarafýndan üslenildiði durumlarda, bu ayar ayný zamanda zone ýsýtýcýsýna kumanda o o eden ayar deðeri olmaktadýr. Ayar deðerleri fabrika tarafýndan 15 C ile 35 C arasýnda sýnýrlandýrýlmýþ olup, alt ve üst deðerlere ulaþýldýðýnda ekranda kýsa süreli olarak min. veya max. deðeri çýkar ve kýsa bir sinyal sesi duyulur. Ayar bölgesinin sýnýrlarýný (ölçüm bölgesi içersinde) otomasyonun talep edeceði þekilde baþka deðerlere ayarlamak da mümkündür. Sayfa 7

8 ÝSTENEN RUTUBET : Bu çerçevede korunmasý istenen ortam rutubet deðeri görülür. ÝSTENEN RUTUBET AYAR TUÞLARI yardýmýyla istenen deðer seçilir. Seçilen deðere uygun rutubet set bilgisi otomasyona ulaþtýrýlýr. NOT : Otomasyonun veya müstakil nemlendirici düzeneðinin mevcut olmadýðý durumlarda, bu ayar sadece gözetleme iþlevini yerine getirebilmekte, oda nem seviyesine herhangi bir müdahale yapamamaktadýr. Ayar deðerleri fabrika tarafýndan 20rH ile 90rH arasýnda sýnýrlandýrýlmýþ olup, alt ve üst deðerlere ulaþýldýðýnda ekranda kýsa süreli olarak min. veya max. deðeri çýkar ve kýsa bir sinyal sesi duyulur. Ayar bölgesinin sýnýrlarýný (ölçüm bölgesi içersinde) otomasyonun talep edeceði þekilde baþka deðerlere ayarlamak da mümkündür. ÝSTENEN MÝNÝMUM ODA BASINCI : Bu çerçevede korunmasý istenen ortamýn koridora göre olan fark basýnç deðeri görülür. ÝSTENEN ODA BASINÇ AYAR TUÞLARI yardýmýyla arzu edilen deðer seçilir. NOT : Ameliyathane ortamýnýn güvenli olduðu kabul edilen minimum +15 Pa artý basýnç deðerinde tutulmasý görevi tamamen otomasyon ve iklimlendirme düzeneðinin sorumluluðunda olup, OCP-7 kontrol panosunun basýnç deðerine doðrudan müdahalesi teknik olarak mümkün deðildir. Bu yüzden, bu ayar sadece gözetleme iþlevini yerine getirmekte, oda basýnç seviyesinin güvenilir bölgenin altýna düþmesi halinde uyarý görevini yerine getirmektedir. Ayar deðerleri -50Pa ile +50Pa arasýnda olup, alt ve üst deðerlere ulaþýldýðýnda ekranda kýsa süreli olarak min. veya max. deðeri çýkar ve kýsa bir sinyal sesi duyulur. ÝSTENEN HEPA FÝLTRE MAKSÝMUM KÝRLÝLÝK DÜZEYÝ : Bu çerçevede korunmasý istenen hepa filtre maksimum kirlilik düzeyi deðeri görülür. ÝSTENEN MAKSÝMUM KÝRLÝLÝK DÜZEYÝ AYAR TUÞLARI yardýmýyla arzu edilen deðer seçilir. NOT : Hepa filtre ortamýnýn güvenli olduðu kabul edilen minimum deðerde tutulmasý görevli personelin sorumluluk çerçevesinde olup, OCP-7 kontrol panosunu kirlilik düzeyi gözetleme iþlevini yerine getirmekte, filtrenin kirlenmesi durumunda uyarý görevini farklý þekillerde yerine getirmektedir. Ayar deðerleri 0Pa ile +450Pa arasýnda olup, alt ve üst deðerlere ulaþýldýðýnda ekranda kýsa süreli olarak min. veya max. deðeri çýkar ve kýsa bir sinyal sesi duyulur. Hepa filtre kirlilik seviyesi deðeri ortam parametrelerine baðlý olarak deðiþebilmekte olup kesin bir deðer vermek doðru olmaz. Bu deðerin hastahane bakým personeli tarafýndan saptanarak ayar deðerlerinin buna uygun þekilde girilmesi gerekmektedir. Sayfa 8

9 SHUT OFF TUÞU: Damper tamamen açma / kapama kontrolünde kullanýlan 16 Amperlik rölelnin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. Damper kapatma isteði verilmiþse tuþ üzerinde indikatörü belirir. Bu butona baðlý bulunan kontaðýn asýl görevi damperlerin açýlýp kapanmasýný direkt olarak saðlamak olmayýp, bakým personeli tarafýndan merkezi otomasyona damper kapatma isteðini ulaþtýrmaktýr. Ýlgili damperlerin açýlýp kapatýlmasý yetkisi tamamen otomasyonun yetkisinde olup, talep gelmesi durumunda uygun teknik senaryoyu yürütmeye koymak otomasyonun görevidir. Merkezi otomasyonun mevcut olmadýðý düzeneklerde, manual VAV kumandasý için gerekli düzenek OCP-7 bünyesinde provizyon olarak mevcuttur. AGS TUÞU: Anestezik Gaz Tahliyesi açma / kapama kontrolünde kullanýlan 16 Amperlik rölenin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. AGS çalýþýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. RES TUÞU: Reserve açma / kapama kontrolünde kullanýlan 16 Amperlik yedek rölenin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. Kontak kapalýysa tuþ üzerinde indikatörü belirir. SET ALARM MENÜSÜ GÝRÝÞ TUÞU : Bazý özel durumlarda bazý alarmlarýn devre dýþý kalmasý istenebilir. Örneðin Oda Basýnç ölçümü mevcut deðilse, durumu deðerlendiremeyen iþlemcinin yanlýþ alarm vermesini önlemek gerekir. Bu durumda SET ALARM Tuþu üç saniye boynuca basýlý tutularak SET ALARM Menüsüne girilir ve istenen ayarlamalar yapýlabilir. BACK TUÞU: Ana Menüye geri dönmek için kullanýlan tuþ. Bu tuþ bütün alt menülerde ayný pozisyonda yer alan zorunlu bir tuþ olup, manual olarak ana menüye geçiþi saðlar. Ayrýca OCP-7 iþletim sistemi herhangi bir alt menüye girilip belli bir süre iþlem yapýlmadýðýnda bunu fark ederek otomatik olarak ana menüye döner. Menü üzerinde iþlem yapýldýðý sürece otomatik geri dönüþ iþlemi ertelenir. Sayfa 9

10 SET ALARM MENÜSÜ : SET MENÜSÜ üzerinde yer alan SET ALARM Tuþu 3 saniye boyunca basýlý tutularak aþaðýdaki SET ALARM menüsüne ulaþýlýr: SET MENÜSÜ NE DÖNÜÞ TUÞU Bazý özel durumlarda bazý alarmlarýn devre dýþý kalmasý istenebilir. Örneðin Oda basýnç ölçümü mevcut deðilse, durumu deðerlendiremeyen iþlemcinin yanlýþ alarm vermesini önlemek gerekir. Bu durumda SET ALARM Menüsü üzerinde bulunan kutucuklara dokunularak içleri boþ olacak þekilde ayar yapýlmalýdýr. Ýçlerinde kontrol çengeli olmayan kutucuklara ait alarmlar devre dýþý kalýrlar. BACK TUÞU: SET Menüsüne geri dönmek için kullanýlan tuþ. Bir üst menü olan SET MENÜ süne dönüþ yapmaya yarar. SET MENÜSÜ ne döndükten sonra da belli bir süre iþlem yapýlmadýðýnda OCP-7 iþletim sistemi otomatik olarak ana menüye döner. Menü üzerinde iþlem yapýldýðý sürece otomatik geri dönüþ iþlemi ertelenir. Sayfa 10

11 MÜZÝK MENÜSÜ : Bu tuþa basýlarak aþaðýdaki MÜZÝK AYAR menüsüne ulaþýlýr: ANA MENÜ'YE DÖNÜÞ TUÞU MÜZÝK SUSTUR TUÞU MÜZÝK KANAL SEÇÝMÝ TUÞLARI MÜZÝK SES SEVÝYESÝ AYARI TUÞU MÜZÝK SES SEVÝYESÝ Ch1,Ch2,Ch3,Ch4 TUÞLARI : Merkezi Müzik yayýn sistemi bünyesinde mevcut olan max 4 adet kanal üzerinden seçim yapmaya yarayan tuþlar. Seçili kanal tuþu üzerinde indikatörü görülür. MUTE TUÞU : Merkezi Müzik yayýn sistemi sesini tek dokunuþla tamamen susturmaya yarayan tuþ. Aktif olduðunda üzerinde indikatörü görülür. NOT : Ameliyathane terk iþlemi "QUIT" tuþu kullanýlarak yapýlýrsa, iþletim sistemi müzik yayýnýný otomatik olarak MUTE konumuna alýr. Yani terk edilen ameliyathanede müzik yayýný kapanýr. Ameliyathaneye girildiðinde "ENTER" butonu ile giriþ yapýlsa bile, müzik yayýný otomatik olarak devreye girmez, müzik isteði manual olarak müzik menüsü üzerinden kanal seçilerek tekrar yapýlmalýdýr. VOLUME TUÞLARI : Merkezi Müzik yayýnýnda seçilmiþ olan kanalýn ses þiddeti ayarýný yapmaya yarar. MÜZÝK SES SEVÝYESÝ penceresinden ses düzeyi % olarak izlenebilir. BACK TUÞU: Ana Menüye geri dönmek için kullanýlan tuþ. Bu tuþ bütün alt menülerde ayný pozisyonda yer alan zorunlu bir tuþ olup, manual olarak ana menüye geçiþi saðlar. Ayrýca OCP-7 iþletim sistemi herhangi bir alt menüye girilip belli bir süre iþlem yapýlmadýðýnda otomatik olarak ana menüye döner. Menü üzerinde iþlem yapýldýðý sürece otomatik geri dönüþ iþlemi ertelenir. Sayfa 11

12 DÝMMER MENÜSÜ : Bu tuþa basýlarak aþaðýdaki DÝMMER menüsüne ulaþýlýr: SEVÝYE GÖSTERGELERÝ ANA MENÜ'YE DÖNÜÞ TUÞU GENEL AYDINLATMA IÞIK ÞÝDDETÝ AYAR TUÞLARI NEGATOSKOP IÞIK ÞÝDDETÝ AYAR TUÞLARI VAV SEVÝYESÝ AYAR TUÞLARI LIGHT TUÞLARI : Genel aydýnlatma ýþýk þiddeti, aþaðý ve yukarý ok tuþlarýna basýlarak 0-100% arasýnda ayarlanabilir. Bu özellik 0-10V DC çýkýþ verecek þekilde standart olarak mevcuttur. Seviye göstergesinde ýþýk þiddeti seviyesi % olarak gösterililr. NOT: Iþýk þiddeti ayarý yapýlabilmesi için bu iþleme uygun 0-10V giriþli flouresant balastlarýnýn kullanýlmasý zorunludur. X-RAY TUÞLARI : NEGATOSKOP ýþýk þiddeti, aþaðý ve yukarý ok tuþlarýna basýlarak 0-100% arasýnda ayarlanabilir. Bu özellik 0-10V DC çýkýþ verecek þekilde standart olarak mevcuttur.seviye göstergesinde ýþýk þiddeti seviyesi % olarak gösterililr. NOT: Iþýk þiddeti ayarý yapýlabilmesi için bu iþleme uygun 0-10V giriþli flouresant balastlarýnýn kullanýlmasý zorunludur. VAV TUÞLARI : VAV açýklýk seviyesi, aþaðý ve yukarý ok tuþlarýna basýlarak 0-100% arasýnda ayarlanabilir. Seviye göstergesinde açýklýk seviyesi % olarak gösterililr. Bu Ýþlev opsiyoneldir. BACK TUÞU: Ana Menüye geri dönmek için kullanýlan tuþ. Bu tuþ bütün alt menülerde ayný pozisyonda yer alan zorunlu bir tuþ olup, manual olarak ana menüye geçiþi saðlar. Ayrýca OCP-7 iþletim sistemi herhangi bir alt menüye girilip belli bir süre iþlem yapýlmadýðýnda otomatik olarak ana menüye döner. Menü üzerinde iþlem yapýldýðý sürece otomatik geri dönüþ iþlemi ertelenir. Sayfa 12

13 STATUS MENÜSÜ : Ana menü üzerinde yeralan STATUS tuþunun birkaç farklý görevi vardýr: 1) Status indikatörü : Herhangi kayda deðer bir alarm durumu yokken tuþ üzerinde yazýsý görülür. Alarm durumu oluþursa bu þekil olarak deðiþir. 2) Status tuþu üzerinde yer alan hareketli animasyon sayacý, mikro iþlemcinin iþlem yapmakta olduðunu, herhangi bir kilitlenme durumunun olmadýðýný belirtir. 3) Status Menüsüne giriþ : Tuþa basýlarak aþaðýdaki RAPOR menüsüne ulaþýlýr: ANA MENÜ'YE DÖNÜÞ TUÞU Rapor menüsünde sistemle ilgili belli baþlý büyüklük, deðer ve durumlar, uyarý ve yönergeler yer alýr. Diðer menüler arasýnda dolaþmaya gerek olmadan bu menü yardýmýyla rapor almak mümkündür. BACK TUÞU: Ana Menüye geri dönmek için kullanýlan tuþ. Bu tuþ bütün alt menülerde ayný pozisyonda yer alan zorunlu bir tuþ olup, manual olarak ana menüye geçiþi saðlar. Ayrýca OCP-7 iþletim sistemi herhangi bir alt menüye girilip belli bir süre iþlem yapýlmadýðýnda otomatik olarak ana menüye döner. Menü üzerinde iþlem yapýldýðý sürece otomatik geri dönüþ iþlemi ertelenir. Sayfa 13

14 HEATER ENABLE / DÝSABLE TUÞU : ZONE ISITICI resistansýnýn kontrolünün OCP-7 tarafýndan yapýldýðý durumlarda zone ýsýtýcýnýn devreye sokulabilmesi için 2 koþul gerçekleþmelidir : Bunlarýn ilki ; sýcaklýk ayar deðeri, ölçülen ortam sýcaklýðýndan daha yüksek olmalýdýr. ikinci koþul ise HEATER ENABLED durumunun aktif olmasý, yani ýsýtýcýya gerekli iznin kullanýcý tarafýndan verilmiþ olmasý þartýdýr. Bu tuþa basýlarak HEATER DÝSABLED konumuna getirilirse zone ýsýtýcý manuel olarak kapatýlmýþ olur. bigblue ALARM SÝNYAL SUSTURMA TUÞU : Üzerinde ÇAN resmi olan bu tuþa basýlarak alarm ses sinyali susturulabilir veya açýlabilir. Eðer ÇAN resmi üzerinde bir çapraz görülüyorsa ses susturulmuþ demektir. Bu duruma ilaveten sarý renkli MUTE indikatörü yanar. Sayfa 14

15 TELEFON MENÜSÜ : Bu tuþa basýlarak aþaðýdaki TELEFON menüsüne ulaþýlýr: OCP-7 son derece sade, ancak bir o kadar da kaliteli digital handsfree telefon sistemi ile donatýlmýþtýr. Spesifik PHILIPS ses iþlemcisi sayesinde kalitesiz sistemlerde görülen çeþitli parazitik oluþumlar burada minimuma indirgenmiþtir. Sistem,otomatik ses seviyesi kontrolüne de sahiptir. Üzerinde Telefon simgesi olan telefon aç/kapa tuþa basarak hat alýnýp, kapatýlabilir. Telefon hatta baðlýyken dokunmatik ekranýn üst tarafýnda yer alan kýrmýzý LED indikatör yanýk durumda olur. Yanlýþ numara tuþuna basýldýðýnda telefon aç/kapa tuþuna basýlarak numara girme iþlemi tekrarlanmalýdýr. Telefon konuþmasý 4 dakikadan uzun sürerse, iþletim sistemi otomatik olarak ana menüye geçer, ancak telefon görüþmesi kesilmez. Bu durumda Ana Menü üzerinde bulunan Tel Menü tuþuna basarak tekrar telefon menüsüne girmek,konuþma bitiminde tel aç/kapa tuþuna basarak hattan çýkmak (klasik anlamda ahizeyi yerine koymak) gerekmektedir. Back tuþuna basýlarak ana menüye dönülebilir. BACK TUÞU: Ana Menüye geri dönmek için kullanýlan tuþ. Bu tuþ bütün alt menülerde ayný pozisyonda yer alan zorunlu bir tuþ olup, manual olarak ana menüye geçiþi saðlar. Ayrýca OCP-7 iþletim sistemi herhangi bir alt menüye girilip belli bir süre iþlem yapýlmadýðýnda otomatik olarak ana menüye döner. Menü üzerinde iþlem yapýldýðý sürece otomatik geri dönüþ iþlemi ertelenir. Sayfa 15

16 TIBBÝ GAZ ALARM PANELÝ : Týbbi gaz sistemine baðlý olarak çalýþan bu panel týbbi gazlarýn basýnçlarýný gözlem ve denetleme görevini üstlenir. Panel 5 Kanala sahip olup, basýnçlarýn uygun seviyenin altýna düþmesi veya üzerine çýkmasý durumunda sesli ve ýþýklý alarm verir. Alarm durumu sorunlu kanala ait bölgede aþaðý yönde veya yukarý yönde ok iþaretleri ve de LO ve HI yazýlarýyla (ard arda deðiþen sýrayla) gösterilir. ALARM TEST O2 NO A 4 A 7 VA ok LO HI MGA-8 MUTED MUTE TEST butonu : Alarm panelinin iþlevlerinin test edilmesinde kullanýlýr. Bu butona her basýlýþta devre kendi iþlev testini ekranda da takip edilecek þekilde uygular. ALARM Ledi : Sývý kristal ekranda oklarla belirtilen durum ayný zamanda parlak kýrmýzý indikatörün yanýp sönerek uyarý yapmasý ile desteklenir. Alarm durumunda görsel uyarýnýn yaný sýra sesli alarm da devreye girer. MUTE butonu : Alarm durumunda devreye giren sesli sinyal bu butona basýlarak her basýþta 3 dakikalýk bir süre için susturulabilir. Bu süre dolduðunda sesli alarm tekrar devreye girer. MUTE Ledi : Mute butonuna basýldýðýnda sinyal susturma iþlevinin aktif olduðunu bu sarý led gösterir. Panel gerek Normalde açýk (NO) gerekse Normalde kapalý (NC) kontaða sahip basýnç duyumlama elemanlarýný destekleyecek þekilde ayarlanabilir. Sayfa 16

17 TEKNÝK ÖZELLÝKLER: * Tümüyle micro iþlemci kontrollü * DIN 4301 paslanmaz sac ön panel * 7 DOKUNMATÝK grafik ekran * IP 65 sýnýfý dokunmatik panel korumasý * Smart Care* uyarý sistemi * 3 linye genel aydýnlatma kontrolü * %100 oranýnda ýþýk þiddeti kumandasý * Operasyon lambasý kontrolü * Negatoskop kontrolü * %100 oranýnda negatoskop ýþýk þiddeti kumandasý * UV lamba kontrolü * 1 adet Reserve Butonu * Ameliyathaneye giriþ Ameliyathaneden çýkýþ makro butonlarý * Ameliyathane meþgul kuru kontak çýkýþý * 4 Kanallý müzik yayýn kanal seçimi * 5 Watt gücünde PHILIPS hi-fi ses kuvvetlendiricisi * Müzik ses þiddeti ayar olanaðý * 4 cm yüksekliðinde 8 dijit parlak LED göstergeli saat ve kronometre (opsiyonel 12 dijit) * Panele entegre 10 kanal týbbi gaz alarmý * Sýcaklýk, nem, oda fark basýncý, filtre kirlilik düzeyi oransal ölçümleri * Sýcaklýk ve nem ayar deðerleri 0-10V otomasyon çýkýþlarý * Sýcaklýk, nem, oda fark basýnç, filtre kirlilik düzeyi bilgileri 0-10 V Analog ölçüm çýkýþlarý * Sýcaklýk izleme ve set etme, set deðeri aþýldýðýnda sesli ve ýþýklý ikaz * Nem izleme ve set etme, set deðeri aþýldýðýnda sesli ve ýþýklý ikaz * Oda fark basýncý izleme ve alarm deðerini set etme, set deðeri aþýldýðýnda sesli ve ýþýklý ikaz * Filtre kirlilik düzeyi izleme ve alarm deðeri set etme, set deðeri aþýldýðýnda sesli ve ýþýklý ikaz * Ýstenmeyen alarm bildirimlerini devre dýþý býrakmaya yarayan Alarm Set Menüsü * Ameliyat var/yok kumandasý, debi kontrolü * Damper aç/kapa manual kumandasý * Anestezik Gaz tahliye kumandasý * Elektrikli ýsýtýcý (otomatik) kontrolü * 8 Adet analog 0-10 Volt çýkýþ ve 8 Adet digital giriþ/çýkýþ ile otomasyona bilgi aktarýmý * A-Sýnýfý 0-10 V sýcaklýk nem, oda fark basýnç oransal, filtre kirlilik oransal sensorlarý (opsiyonel) * Panele entegre edilmiþ, dijital PHILIPS akustik kontrollü hands-free, dokunmatik ekranlý telefon. * Panele entegre edilmiþ BENDER izolasyon trafosu monitoru (opsiyonel) * Ankastre montaj olanaðý * Manual VAV kumandasý (opsiyonel) * 0-10V VAV kumanda çýkýþý (opsiyonel) * Servis kolaylýðý saðlayan kayar menteþeli kapak sistemi. NOT : Opsiyonel olarak belirtilmemiþ tüm özellikler pano üzerinde standart olarak mevcuttur. Sayfa 17

18 ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER : 512 KB Program hafýzasý Mavi flouresant aydýnlatmalý 7 DOKUNMATÝK grafik LCD ekran 24 adet digital çýkýþ (16 adedi 16 amp/240v kuru kontak Röle çýkýþý olarak ) 12 adet 10 bit analog giriþ (0-10V) 8 adet 10 bit analog çýkýþ (0-10V) Sistemle ilgili alarm durumlarýný gösteren alarm sayfasý MEKANÝK ÖZELLÝKLER : Özgün tasarýmlý, kayar kapaklý ankastre 2mm kalýnlýkta satine paslanmaz çelik yüzeyli kasa. BOYUTLAR: Ön görünüþ : 600 mm X 410 mm Duvar Yerleþim : 580 mm X 380 mm Derinlik : 110 mm Sayfa 18

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı