OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ"

Transkript

1 OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ COOLER HEATER ON ALARM ALM MUTED TEL ON R BENDER MK2007CBM bigblue OCP-7 OPERATING ROOM CONTROL PANEL ALARM TEST MUTED O2 NO A 4 A 7 VA HI LO ok MUTE MGA-8 OCP-7 Ameliyathane kontrol panosu, ameliyathanede gerekli olan optimal çalýþma koþullarýný saðlamak, gerek hastaya, gerekse ameliyat ekibine mümkün olan en konforlu ortamý oluþturmak üzere tasarlanmýþ modern ve güvenilir bir aygýttýr. Kolay temizlenebilir IP 65 koruma standardýna haiz dokunmatik ekran,oda fark basýnç ve filtre kirlilik düzeyi ölçümleri, OCP-7 panosunun sahip olduðu " smart care" denetleme özelliðinin bir parçasýdýr. 7 Dokunmatik ekran üzerinden tüm elektriksel kumandalar manual olarak yapýlabilmekte, müzik yayýný, klima düzeneði kontrol edilebilmektedir. Ayný dokunmatik ekran üzerinden eller serbest telefon sistemi ile dijital ses iþlemcisinin saðladýðý kaliteli sese sahip haberleþme mümkün olmaktadýr. OCP-7 'nin diðer bir özelliði de, otomasyon için gerekli olan bütün veri alýþveriþini yapabilmesi, merkezi otomasyon olmayan ortamlarda ise bütün otomasyon görevini kendi baþýna üstlenebilmesidir. Sayfa 1 vers

2 ANA MENÜ : Ana menü ekraný, bütün temel denetim ve kumanda elemanlarýný kapsayan en kapsamlý menü ekranýdýr. ÖLÇÜM ve ÝNDÝKATÖRLER : SOÐUTUCU DEVREDE ÝNDÝKATÖRÜ ZONE ISITICI DEVREDE ÝNDÝKATÖRÜ ALARM DURUMU ÝNDÝKATÖRÜ ALARM SESÝ SUSTURULDU ÝNDÝKATÖRÜ TELEFON BAÐLI ÝNDÝKATÖRÜ ORTAM RUTUBETÝ ORTAM SICAKLIÐI COOLER HEATER ON ALARM ALM MUTED TEL ON ORTAM RUTUBETÝ SET DEÐERÝ ORTAM SICAKLIÐI SET DEÐERÝ ORTAM FARK BASINÇ FÝLTRE KÝRLÝ SEMBOLÜ bigblue FÝLTRE KÝRLÝLK DÜZEYÝ ORTAM SICAKLIÐI : Ölçülen ortam sýcaklýðý o o C cinsinden okunur C bölgesine ayarlýdýr. Ölçüm merkezi otomasyon tarafýndan ya da OCP-7 için üretilmekte olan THS -11 serisi sensorlar veya diðer firmalara ait 0-10V çýkýþlý sensorlar yardýmýyla yapýlabilir. NOT : Sýcaklýk ölçümü yapan sensorun doðru ölçüm yapabilmesi için, mutlaka hava kanalý içine, ve mümkünse "emiþ" tarafýna konulmasý þarttýr. Sayfa 2

3 ORTAM RUTUBETÝ : Ölçülen ortam sýcaklýðý % rh cinsinden okunur rh bölgesine ayarlýdýr. Ölçüm merkezi otomasyon tarafýndan ya da OCP-7 için üretilmekte olan THS - 11 serisi sensorlar veya diðer firmalara ait 0-10V çýkýþlý sensorlar yardýmýyla yapýlabilir. ORTAM FARK BASINÇ : Ortamýn, dýþ ortama göre basýncý Pascal cinsinden okunur Pa bölgesine ayarlýdýr. Ölçüm, merkezi otomasyon tarafýndan ya da OCP-7 için üretilmekte olan PS - 50 serisi sensorlar veya diðer firmalara ait 0-10V çýkýþlý sensorlar yardýmýyla yapýlabilir. HEPA FÝLTRE KÝRLÝLÝK DÜZEYÝ : Hepa filtrenin göreceli kirlilik düzeyi Pascal cinsinden okunur Pa bölgesine ayarlýdýr. Ölçüm, merkezi otomasyon tarafýndan ya da OCP-7 için üretilmekte olan PS serisi sensorlar veya diðer firmalara ait 0-10V çýkýþlý sensorlar yardýmýyla yapýlabilir. OCP-7 Oransal 0-10 çýkýþ veren sensorlar ile kullanýlmakla birlikte, ekonomik nedenlerle fark basýnç kontaðý ile donatýlmýþ filtre kirlilik anahtarlarýný da otomatik olarak tanýr. Bu durumda ekranda sayýsal Pascal deðeri yerine veya görüntüsü izlenir. NOT : Çeþitli resmi bilimsel kuruluþlarýn yaptýðý incelemeler, enfeksiyon riskinin azaltýlmasýnda oda fark basýncýnýn ve hepa filtre kirlilik düzeylerinin uygun deðerlerde kalacak þekilde denetim altýnda tutulmasýnýn oldukça önemli yarar saðladýðýný saptamýþ olup, OCP-7 bu konuda " smart care" iþletim özelliði ile üzerine düþen desteði vermektedir. LED ÝNDÝKATÖRLER : COOLER DEVREDE ÝNDÝKATÖRÜ : Þayet mevcutsa, soðutucu düzeneðinin devrede olduðunu belirtir. HEATER DEVREDE ÝNDÝKATÖRÜ : Kanal tipi ýsýtýcý resistansýn ýsýtma yapmakta olduðunu belirtir. Isýtýcýnýn devreye girebilmesi için ENABLED (çalýþma izni verilmiþ) olmalýdýr. ALARM DURUMU ÝNDÝKATÖRÜ : Alarm durumunun mevcut olduðunu belirtir. STATUS menüsüne girilerek ayrýntýlý rapor alýnabilir, hangi tür alarmlarýn mevcut olduðu anlaþýlabilir. ALARM MUTED ÝNDÝKATÖRÜ : Alarm durumu her zaman birinci derece aciliyet teþkil etmiyor olabilir. Operasyonu rahatsýz etmemesi için alarm ses sinyali susturulabilir. Kýrmýzý alarm indikatörünü manual olarak söndürmek mümkün deðildir. Bu indikatör ancak alarm durumu ortadan kaldýrýlýrsa söner. TELEFON HATTA ÝNDÝKATÖRÜ : Handsfree telefonla konuþma yapmak için hattýn aktive edilmesi durumunda bu indikatör yanar, telefon kapatýlýnca söner. Sayfa 3

4 KULLANICI TUÞLARI : COOLER HEATER ON ALARM ALM MUTED TEL ON AMELÝYATA GÝRÝÞ MAKRO TUÞU AMELÝYATTAN ÇIKIÞ MAKRO TUÞU bigblue GENEL AYDINLATMA KUMANDASI AMELÝYAT LAMBASI KUMANDASII NEGATOSKOP KUMANDASII ULTRA VÝOLE LAMBA KUMANDASII AMELYAT VAR/YOK ANAHTARI L1,L2 : Tavan aydýnlatmasý kontrolünde kullanýlan 16Amperlik rölelerin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan butonlar. Lamba yanýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. NOT : Iþýk þiddeti kumandasý (0-10V dimmer kontrolü) standart olarak mevcuttur. L3 : L1 ve L2 tavan aydýnlatmasý kontrolüne ilave olarak ayný prensiple çalýþýr. Farklý olarak L3 aydýnlatmasý PÝLOT aydýnlatma olarak düþünülmüþ olup, düþük sarfiyatlý bir lamba baðlanarak ameliyathanelerin, kullanýlmadýklarý zamanlarda ve ameliyathaneye giriþ ve ameliyathaneyi terk sýrasýnda karanlýk olmasý engellenebilir.lamba yanýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. Sayfa 4

5 OPLAMP : Ameliyathane lambasý trafosu primer taraf kontrolünde kullanýlan 16 Amperlik rölenin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. Lamba yanýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. NOT : Güvenilirliðin azalmasý ve üretici firma garantisinin ortadan kalkýyor olmasý nedeniyle ameliyat lambasýnýn sekonder tarafýnda bulunan elektrik düzeneðine yapýlacak müdahalelerden kaçýnýlmaktadýr. Zaten modern ameliyat lambalarýnýn hepsinde kapela saplarýna yakýn konumda açma/kapama ve ýþýk þiddeti ayarlarý mevcuttur. Pano üzerinde bulunan OPLAMP tuþu sadece ameliyata girerken ve ameliyathaneyi terk ederken ameliyathane lambasýnýn açýk ve kapalý olmasýný saðlamak amacýyla primer tarafa kumanda edilmek üzere düþünülmüþtür. X-RAY VÝEWER : Negatoskop açma kapama kontrolünde kullanýlan 16 Amperlik rölenin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. Lamba yanýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. NOT : Negatoskop Iþýk þiddeti kumandasý (0-10V dimmer kontrolü) standart olarak mevcuttur. UV : UV sterilizasyon lambasý kontrolünde kullanýlan 16Amperlik rölenin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. Lamba yanýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. NOT : Ameliyathaneye giriþ ENTER tuþuyla yapýldýðýnda UV Lambasý otomatik olarak söner. IN PROGRESS : Ameliyat var kontrolünde kullanýlan 16Amperlik rölenin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. Lamba yanýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. NOT : Bu opsiyonun birden fazla amacý olabilir. Ameliyat var yok bilgisinin merkezi otomasyona gönderilmesi, ameliyat var yok kapý üstü lambasýnýn yakýlýp söndürülmasi, tam debi/yarý debi kontrolü... gibi. Ameliyathaneden çýkýþ "QUÝT" tuþuyla yapýlýrsa IN PROGRESS kontaðý otomatik olarak devre dýþý kalýr. ENTER: Bu bir çoklu iþlem (makro) tuþudur. Farklý içerikle programlanabilir. Hali hazýrda mevcut diðer iþlevlerin amaca uygun olarak derlenmesini saðlar. Standart olarak ENTER tuþuna basýldýðýnda ameliyata girildiðinde gereken bütün koþullar saðlanýr : L1, L2 Aydýnlatmasý, Operasyon Lambasý, Negatoskop aydýnlatmasý yanar, UV Lambasý (þayet açýksa) söner, Otomasyona ameliyat var bilgisi ulaþýr. NOT : ENTER tuþu basýlýr basýlmaz hemen devreye girmez. Görev yapmasý için 1 saniye kadar basýlý tutulmalýdýr. QUIT: Bu da ENTER Tuþu gibi çoklu iþlem (makro) tuþudur. Farklý içerikle programlanabilir. ENTER Tuþuna karþýlýk gelecek þekilde düþünülmüþ, " ameliyathaneyi terk" iþlevine sahiptir. Standart olarak QUIT tuþuna basýldýðýnda : L1, L2 Aydýnlatmasý, Operasyon Lambasý, Negatoskop aydýnlatmasý söner. Müzik yayýný (þayet açýksa) susturulur. Otomasyona ameliyat yok bilgisi ulaþýr. NOT : QUIT tuþu basýlýr basýlmaz hemen devreye girmez. Görev yapmasý için 3 saniye kadar basýlý tutulmalýdýr. Bu da yanlýþlýkla kullanýmlarý büyük ölçüde engeller. Sayfa 5

6 MENÜ TUÞLARI : KLÝMA AYARLARI MENÜSÜ TUÞU MÜZÝK KANAL AYARLARI COOLER HAREKETLÝ SÝSTEM ÇALIÞIYOR ZONE ISITICI ÝZÝN TUÞU HEATER ON RAPOR MENÜSÜ TUÞU GENEL AYDINLATMA IÞIK SEVÝYESÝ AYDINLATMA DÝMMER MENÜSÜ TUÞU ALARM ALM MUTED TEL ON ALARM SÝNYAL SUSTURMA ELLER SERBEST DÝJÝTAL TELEFON MENÜSÜ TUÞU MÜZÝK AYARLARI MENÜSÜ TUÞU bigblue Sayfa 6

7 SET MENÜSÜ : Bu tuþa basýlarak aþaðýdaki AYAR menüsüne ulaþýlýr: ÝSTENEN SICAKLIK ÝSTENEN RUTUBET ÝSTENEN MÝNÝMUM ODA BASINCI ÝSTENEN MAKSÝMUM HEPA FÝLTRE KÝRLÝLÝK DÜZEYÝ ANA MENÜ'YE DÖNÜÞ TUÞU ANESTEZÝK GAZ TAHLÝYE TUÞU ÝSTENEN SICAKLIK AYAR TUÞLARI ALARM SET MENÜSÜ TUÞU ÝSTENEN RUTUBET AYAR TUÞLARI ÝSTENEN MÝNÝMUM ODA BASINCI AYAR TUÞLARI ÝSTENEN MAKSÝMUM FÝLTRE KÝRLÝLÝK DÜZEYÝ AYAR TUÞLARI RESERVE KURU KONTAK ÇIKIÞI DAMPER TUÞU TAMAMEN KAPAT TALEBÝ TUÞU ÝSTENEN SICAKLIK : Bu çerçevede korunmasý istenen ortam sýcaklýk deðeri görülür. ÝSTENEN SICAKLIK AYAR TUÞLARI yardýmýyla istenen deðer seçilir. Seçilen deðere uygun sýcaklýk set bilgisi otomasyona ulaþtýrýlýr. NOT : Otomasyonun mevcut olmadýðý veya Zone ýsýtma kontrolünün OCP-7 tarafýndan üslenildiði durumlarda, bu ayar ayný zamanda zone ýsýtýcýsýna kumanda o o eden ayar deðeri olmaktadýr. Ayar deðerleri fabrika tarafýndan 15 C ile 35 C arasýnda sýnýrlandýrýlmýþ olup, alt ve üst deðerlere ulaþýldýðýnda ekranda kýsa süreli olarak min. veya max. deðeri çýkar ve kýsa bir sinyal sesi duyulur. Ayar bölgesinin sýnýrlarýný (ölçüm bölgesi içersinde) otomasyonun talep edeceði þekilde baþka deðerlere ayarlamak da mümkündür. Sayfa 7

8 ÝSTENEN RUTUBET : Bu çerçevede korunmasý istenen ortam rutubet deðeri görülür. ÝSTENEN RUTUBET AYAR TUÞLARI yardýmýyla istenen deðer seçilir. Seçilen deðere uygun rutubet set bilgisi otomasyona ulaþtýrýlýr. NOT : Otomasyonun veya müstakil nemlendirici düzeneðinin mevcut olmadýðý durumlarda, bu ayar sadece gözetleme iþlevini yerine getirebilmekte, oda nem seviyesine herhangi bir müdahale yapamamaktadýr. Ayar deðerleri fabrika tarafýndan 20rH ile 90rH arasýnda sýnýrlandýrýlmýþ olup, alt ve üst deðerlere ulaþýldýðýnda ekranda kýsa süreli olarak min. veya max. deðeri çýkar ve kýsa bir sinyal sesi duyulur. Ayar bölgesinin sýnýrlarýný (ölçüm bölgesi içersinde) otomasyonun talep edeceði þekilde baþka deðerlere ayarlamak da mümkündür. ÝSTENEN MÝNÝMUM ODA BASINCI : Bu çerçevede korunmasý istenen ortamýn koridora göre olan fark basýnç deðeri görülür. ÝSTENEN ODA BASINÇ AYAR TUÞLARI yardýmýyla arzu edilen deðer seçilir. NOT : Ameliyathane ortamýnýn güvenli olduðu kabul edilen minimum +15 Pa artý basýnç deðerinde tutulmasý görevi tamamen otomasyon ve iklimlendirme düzeneðinin sorumluluðunda olup, OCP-7 kontrol panosunun basýnç deðerine doðrudan müdahalesi teknik olarak mümkün deðildir. Bu yüzden, bu ayar sadece gözetleme iþlevini yerine getirmekte, oda basýnç seviyesinin güvenilir bölgenin altýna düþmesi halinde uyarý görevini yerine getirmektedir. Ayar deðerleri -50Pa ile +50Pa arasýnda olup, alt ve üst deðerlere ulaþýldýðýnda ekranda kýsa süreli olarak min. veya max. deðeri çýkar ve kýsa bir sinyal sesi duyulur. ÝSTENEN HEPA FÝLTRE MAKSÝMUM KÝRLÝLÝK DÜZEYÝ : Bu çerçevede korunmasý istenen hepa filtre maksimum kirlilik düzeyi deðeri görülür. ÝSTENEN MAKSÝMUM KÝRLÝLÝK DÜZEYÝ AYAR TUÞLARI yardýmýyla arzu edilen deðer seçilir. NOT : Hepa filtre ortamýnýn güvenli olduðu kabul edilen minimum deðerde tutulmasý görevli personelin sorumluluk çerçevesinde olup, OCP-7 kontrol panosunu kirlilik düzeyi gözetleme iþlevini yerine getirmekte, filtrenin kirlenmesi durumunda uyarý görevini farklý þekillerde yerine getirmektedir. Ayar deðerleri 0Pa ile +450Pa arasýnda olup, alt ve üst deðerlere ulaþýldýðýnda ekranda kýsa süreli olarak min. veya max. deðeri çýkar ve kýsa bir sinyal sesi duyulur. Hepa filtre kirlilik seviyesi deðeri ortam parametrelerine baðlý olarak deðiþebilmekte olup kesin bir deðer vermek doðru olmaz. Bu deðerin hastahane bakým personeli tarafýndan saptanarak ayar deðerlerinin buna uygun þekilde girilmesi gerekmektedir. Sayfa 8

9 SHUT OFF TUÞU: Damper tamamen açma / kapama kontrolünde kullanýlan 16 Amperlik rölelnin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. Damper kapatma isteði verilmiþse tuþ üzerinde indikatörü belirir. Bu butona baðlý bulunan kontaðýn asýl görevi damperlerin açýlýp kapanmasýný direkt olarak saðlamak olmayýp, bakým personeli tarafýndan merkezi otomasyona damper kapatma isteðini ulaþtýrmaktýr. Ýlgili damperlerin açýlýp kapatýlmasý yetkisi tamamen otomasyonun yetkisinde olup, talep gelmesi durumunda uygun teknik senaryoyu yürütmeye koymak otomasyonun görevidir. Merkezi otomasyonun mevcut olmadýðý düzeneklerde, manual VAV kumandasý için gerekli düzenek OCP-7 bünyesinde provizyon olarak mevcuttur. AGS TUÞU: Anestezik Gaz Tahliyesi açma / kapama kontrolünde kullanýlan 16 Amperlik rölenin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. AGS çalýþýyorsa tuþ üzerinde indikatörü belirir. RES TUÞU: Reserve açma / kapama kontrolünde kullanýlan 16 Amperlik yedek rölenin kuru kontaklarýný açýp kapamaya yarayan buton. Kontak kapalýysa tuþ üzerinde indikatörü belirir. SET ALARM MENÜSÜ GÝRÝÞ TUÞU : Bazý özel durumlarda bazý alarmlarýn devre dýþý kalmasý istenebilir. Örneðin Oda Basýnç ölçümü mevcut deðilse, durumu deðerlendiremeyen iþlemcinin yanlýþ alarm vermesini önlemek gerekir. Bu durumda SET ALARM Tuþu üç saniye boynuca basýlý tutularak SET ALARM Menüsüne girilir ve istenen ayarlamalar yapýlabilir. BACK TUÞU: Ana Menüye geri dönmek için kullanýlan tuþ. Bu tuþ bütün alt menülerde ayný pozisyonda yer alan zorunlu bir tuþ olup, manual olarak ana menüye geçiþi saðlar. Ayrýca OCP-7 iþletim sistemi herhangi bir alt menüye girilip belli bir süre iþlem yapýlmadýðýnda bunu fark ederek otomatik olarak ana menüye döner. Menü üzerinde iþlem yapýldýðý sürece otomatik geri dönüþ iþlemi ertelenir. Sayfa 9

10 SET ALARM MENÜSÜ : SET MENÜSÜ üzerinde yer alan SET ALARM Tuþu 3 saniye boyunca basýlý tutularak aþaðýdaki SET ALARM menüsüne ulaþýlýr: SET MENÜSÜ NE DÖNÜÞ TUÞU Bazý özel durumlarda bazý alarmlarýn devre dýþý kalmasý istenebilir. Örneðin Oda basýnç ölçümü mevcut deðilse, durumu deðerlendiremeyen iþlemcinin yanlýþ alarm vermesini önlemek gerekir. Bu durumda SET ALARM Menüsü üzerinde bulunan kutucuklara dokunularak içleri boþ olacak þekilde ayar yapýlmalýdýr. Ýçlerinde kontrol çengeli olmayan kutucuklara ait alarmlar devre dýþý kalýrlar. BACK TUÞU: SET Menüsüne geri dönmek için kullanýlan tuþ. Bir üst menü olan SET MENÜ süne dönüþ yapmaya yarar. SET MENÜSÜ ne döndükten sonra da belli bir süre iþlem yapýlmadýðýnda OCP-7 iþletim sistemi otomatik olarak ana menüye döner. Menü üzerinde iþlem yapýldýðý sürece otomatik geri dönüþ iþlemi ertelenir. Sayfa 10

11 MÜZÝK MENÜSÜ : Bu tuþa basýlarak aþaðýdaki MÜZÝK AYAR menüsüne ulaþýlýr: ANA MENÜ'YE DÖNÜÞ TUÞU MÜZÝK SUSTUR TUÞU MÜZÝK KANAL SEÇÝMÝ TUÞLARI MÜZÝK SES SEVÝYESÝ AYARI TUÞU MÜZÝK SES SEVÝYESÝ Ch1,Ch2,Ch3,Ch4 TUÞLARI : Merkezi Müzik yayýn sistemi bünyesinde mevcut olan max 4 adet kanal üzerinden seçim yapmaya yarayan tuþlar. Seçili kanal tuþu üzerinde indikatörü görülür. MUTE TUÞU : Merkezi Müzik yayýn sistemi sesini tek dokunuþla tamamen susturmaya yarayan tuþ. Aktif olduðunda üzerinde indikatörü görülür. NOT : Ameliyathane terk iþlemi "QUIT" tuþu kullanýlarak yapýlýrsa, iþletim sistemi müzik yayýnýný otomatik olarak MUTE konumuna alýr. Yani terk edilen ameliyathanede müzik yayýný kapanýr. Ameliyathaneye girildiðinde "ENTER" butonu ile giriþ yapýlsa bile, müzik yayýný otomatik olarak devreye girmez, müzik isteði manual olarak müzik menüsü üzerinden kanal seçilerek tekrar yapýlmalýdýr. VOLUME TUÞLARI : Merkezi Müzik yayýnýnda seçilmiþ olan kanalýn ses þiddeti ayarýný yapmaya yarar. MÜZÝK SES SEVÝYESÝ penceresinden ses düzeyi % olarak izlenebilir. BACK TUÞU: Ana Menüye geri dönmek için kullanýlan tuþ. Bu tuþ bütün alt menülerde ayný pozisyonda yer alan zorunlu bir tuþ olup, manual olarak ana menüye geçiþi saðlar. Ayrýca OCP-7 iþletim sistemi herhangi bir alt menüye girilip belli bir süre iþlem yapýlmadýðýnda otomatik olarak ana menüye döner. Menü üzerinde iþlem yapýldýðý sürece otomatik geri dönüþ iþlemi ertelenir. Sayfa 11

12 DÝMMER MENÜSÜ : Bu tuþa basýlarak aþaðýdaki DÝMMER menüsüne ulaþýlýr: SEVÝYE GÖSTERGELERÝ ANA MENÜ'YE DÖNÜÞ TUÞU GENEL AYDINLATMA IÞIK ÞÝDDETÝ AYAR TUÞLARI NEGATOSKOP IÞIK ÞÝDDETÝ AYAR TUÞLARI VAV SEVÝYESÝ AYAR TUÞLARI LIGHT TUÞLARI : Genel aydýnlatma ýþýk þiddeti, aþaðý ve yukarý ok tuþlarýna basýlarak 0-100% arasýnda ayarlanabilir. Bu özellik 0-10V DC çýkýþ verecek þekilde standart olarak mevcuttur. Seviye göstergesinde ýþýk þiddeti seviyesi % olarak gösterililr. NOT: Iþýk þiddeti ayarý yapýlabilmesi için bu iþleme uygun 0-10V giriþli flouresant balastlarýnýn kullanýlmasý zorunludur. X-RAY TUÞLARI : NEGATOSKOP ýþýk þiddeti, aþaðý ve yukarý ok tuþlarýna basýlarak 0-100% arasýnda ayarlanabilir. Bu özellik 0-10V DC çýkýþ verecek þekilde standart olarak mevcuttur.seviye göstergesinde ýþýk þiddeti seviyesi % olarak gösterililr. NOT: Iþýk þiddeti ayarý yapýlabilmesi için bu iþleme uygun 0-10V giriþli flouresant balastlarýnýn kullanýlmasý zorunludur. VAV TUÞLARI : VAV açýklýk seviyesi, aþaðý ve yukarý ok tuþlarýna basýlarak 0-100% arasýnda ayarlanabilir. Seviye göstergesinde açýklýk seviyesi % olarak gösterililr. Bu Ýþlev opsiyoneldir. BACK TUÞU: Ana Menüye geri dönmek için kullanýlan tuþ. Bu tuþ bütün alt menülerde ayný pozisyonda yer alan zorunlu bir tuþ olup, manual olarak ana menüye geçiþi saðlar. Ayrýca OCP-7 iþletim sistemi herhangi bir alt menüye girilip belli bir süre iþlem yapýlmadýðýnda otomatik olarak ana menüye döner. Menü üzerinde iþlem yapýldýðý sürece otomatik geri dönüþ iþlemi ertelenir. Sayfa 12

13 STATUS MENÜSÜ : Ana menü üzerinde yeralan STATUS tuþunun birkaç farklý görevi vardýr: 1) Status indikatörü : Herhangi kayda deðer bir alarm durumu yokken tuþ üzerinde yazýsý görülür. Alarm durumu oluþursa bu þekil olarak deðiþir. 2) Status tuþu üzerinde yer alan hareketli animasyon sayacý, mikro iþlemcinin iþlem yapmakta olduðunu, herhangi bir kilitlenme durumunun olmadýðýný belirtir. 3) Status Menüsüne giriþ : Tuþa basýlarak aþaðýdaki RAPOR menüsüne ulaþýlýr: ANA MENÜ'YE DÖNÜÞ TUÞU Rapor menüsünde sistemle ilgili belli baþlý büyüklük, deðer ve durumlar, uyarý ve yönergeler yer alýr. Diðer menüler arasýnda dolaþmaya gerek olmadan bu menü yardýmýyla rapor almak mümkündür. BACK TUÞU: Ana Menüye geri dönmek için kullanýlan tuþ. Bu tuþ bütün alt menülerde ayný pozisyonda yer alan zorunlu bir tuþ olup, manual olarak ana menüye geçiþi saðlar. Ayrýca OCP-7 iþletim sistemi herhangi bir alt menüye girilip belli bir süre iþlem yapýlmadýðýnda otomatik olarak ana menüye döner. Menü üzerinde iþlem yapýldýðý sürece otomatik geri dönüþ iþlemi ertelenir. Sayfa 13

14 HEATER ENABLE / DÝSABLE TUÞU : ZONE ISITICI resistansýnýn kontrolünün OCP-7 tarafýndan yapýldýðý durumlarda zone ýsýtýcýnýn devreye sokulabilmesi için 2 koþul gerçekleþmelidir : Bunlarýn ilki ; sýcaklýk ayar deðeri, ölçülen ortam sýcaklýðýndan daha yüksek olmalýdýr. ikinci koþul ise HEATER ENABLED durumunun aktif olmasý, yani ýsýtýcýya gerekli iznin kullanýcý tarafýndan verilmiþ olmasý þartýdýr. Bu tuþa basýlarak HEATER DÝSABLED konumuna getirilirse zone ýsýtýcý manuel olarak kapatýlmýþ olur. bigblue ALARM SÝNYAL SUSTURMA TUÞU : Üzerinde ÇAN resmi olan bu tuþa basýlarak alarm ses sinyali susturulabilir veya açýlabilir. Eðer ÇAN resmi üzerinde bir çapraz görülüyorsa ses susturulmuþ demektir. Bu duruma ilaveten sarý renkli MUTE indikatörü yanar. Sayfa 14

15 TELEFON MENÜSÜ : Bu tuþa basýlarak aþaðýdaki TELEFON menüsüne ulaþýlýr: OCP-7 son derece sade, ancak bir o kadar da kaliteli digital handsfree telefon sistemi ile donatýlmýþtýr. Spesifik PHILIPS ses iþlemcisi sayesinde kalitesiz sistemlerde görülen çeþitli parazitik oluþumlar burada minimuma indirgenmiþtir. Sistem,otomatik ses seviyesi kontrolüne de sahiptir. Üzerinde Telefon simgesi olan telefon aç/kapa tuþa basarak hat alýnýp, kapatýlabilir. Telefon hatta baðlýyken dokunmatik ekranýn üst tarafýnda yer alan kýrmýzý LED indikatör yanýk durumda olur. Yanlýþ numara tuþuna basýldýðýnda telefon aç/kapa tuþuna basýlarak numara girme iþlemi tekrarlanmalýdýr. Telefon konuþmasý 4 dakikadan uzun sürerse, iþletim sistemi otomatik olarak ana menüye geçer, ancak telefon görüþmesi kesilmez. Bu durumda Ana Menü üzerinde bulunan Tel Menü tuþuna basarak tekrar telefon menüsüne girmek,konuþma bitiminde tel aç/kapa tuþuna basarak hattan çýkmak (klasik anlamda ahizeyi yerine koymak) gerekmektedir. Back tuþuna basýlarak ana menüye dönülebilir. BACK TUÞU: Ana Menüye geri dönmek için kullanýlan tuþ. Bu tuþ bütün alt menülerde ayný pozisyonda yer alan zorunlu bir tuþ olup, manual olarak ana menüye geçiþi saðlar. Ayrýca OCP-7 iþletim sistemi herhangi bir alt menüye girilip belli bir süre iþlem yapýlmadýðýnda otomatik olarak ana menüye döner. Menü üzerinde iþlem yapýldýðý sürece otomatik geri dönüþ iþlemi ertelenir. Sayfa 15

16 TIBBÝ GAZ ALARM PANELÝ : Týbbi gaz sistemine baðlý olarak çalýþan bu panel týbbi gazlarýn basýnçlarýný gözlem ve denetleme görevini üstlenir. Panel 5 Kanala sahip olup, basýnçlarýn uygun seviyenin altýna düþmesi veya üzerine çýkmasý durumunda sesli ve ýþýklý alarm verir. Alarm durumu sorunlu kanala ait bölgede aþaðý yönde veya yukarý yönde ok iþaretleri ve de LO ve HI yazýlarýyla (ard arda deðiþen sýrayla) gösterilir. ALARM TEST O2 NO A 4 A 7 VA ok LO HI MGA-8 MUTED MUTE TEST butonu : Alarm panelinin iþlevlerinin test edilmesinde kullanýlýr. Bu butona her basýlýþta devre kendi iþlev testini ekranda da takip edilecek þekilde uygular. ALARM Ledi : Sývý kristal ekranda oklarla belirtilen durum ayný zamanda parlak kýrmýzý indikatörün yanýp sönerek uyarý yapmasý ile desteklenir. Alarm durumunda görsel uyarýnýn yaný sýra sesli alarm da devreye girer. MUTE butonu : Alarm durumunda devreye giren sesli sinyal bu butona basýlarak her basýþta 3 dakikalýk bir süre için susturulabilir. Bu süre dolduðunda sesli alarm tekrar devreye girer. MUTE Ledi : Mute butonuna basýldýðýnda sinyal susturma iþlevinin aktif olduðunu bu sarý led gösterir. Panel gerek Normalde açýk (NO) gerekse Normalde kapalý (NC) kontaða sahip basýnç duyumlama elemanlarýný destekleyecek þekilde ayarlanabilir. Sayfa 16

17 TEKNÝK ÖZELLÝKLER: * Tümüyle micro iþlemci kontrollü * DIN 4301 paslanmaz sac ön panel * 7 DOKUNMATÝK grafik ekran * IP 65 sýnýfý dokunmatik panel korumasý * Smart Care* uyarý sistemi * 3 linye genel aydýnlatma kontrolü * %100 oranýnda ýþýk þiddeti kumandasý * Operasyon lambasý kontrolü * Negatoskop kontrolü * %100 oranýnda negatoskop ýþýk þiddeti kumandasý * UV lamba kontrolü * 1 adet Reserve Butonu * Ameliyathaneye giriþ Ameliyathaneden çýkýþ makro butonlarý * Ameliyathane meþgul kuru kontak çýkýþý * 4 Kanallý müzik yayýn kanal seçimi * 5 Watt gücünde PHILIPS hi-fi ses kuvvetlendiricisi * Müzik ses þiddeti ayar olanaðý * 4 cm yüksekliðinde 8 dijit parlak LED göstergeli saat ve kronometre (opsiyonel 12 dijit) * Panele entegre 10 kanal týbbi gaz alarmý * Sýcaklýk, nem, oda fark basýncý, filtre kirlilik düzeyi oransal ölçümleri * Sýcaklýk ve nem ayar deðerleri 0-10V otomasyon çýkýþlarý * Sýcaklýk, nem, oda fark basýnç, filtre kirlilik düzeyi bilgileri 0-10 V Analog ölçüm çýkýþlarý * Sýcaklýk izleme ve set etme, set deðeri aþýldýðýnda sesli ve ýþýklý ikaz * Nem izleme ve set etme, set deðeri aþýldýðýnda sesli ve ýþýklý ikaz * Oda fark basýncý izleme ve alarm deðerini set etme, set deðeri aþýldýðýnda sesli ve ýþýklý ikaz * Filtre kirlilik düzeyi izleme ve alarm deðeri set etme, set deðeri aþýldýðýnda sesli ve ýþýklý ikaz * Ýstenmeyen alarm bildirimlerini devre dýþý býrakmaya yarayan Alarm Set Menüsü * Ameliyat var/yok kumandasý, debi kontrolü * Damper aç/kapa manual kumandasý * Anestezik Gaz tahliye kumandasý * Elektrikli ýsýtýcý (otomatik) kontrolü * 8 Adet analog 0-10 Volt çýkýþ ve 8 Adet digital giriþ/çýkýþ ile otomasyona bilgi aktarýmý * A-Sýnýfý 0-10 V sýcaklýk nem, oda fark basýnç oransal, filtre kirlilik oransal sensorlarý (opsiyonel) * Panele entegre edilmiþ, dijital PHILIPS akustik kontrollü hands-free, dokunmatik ekranlý telefon. * Panele entegre edilmiþ BENDER izolasyon trafosu monitoru (opsiyonel) * Ankastre montaj olanaðý * Manual VAV kumandasý (opsiyonel) * 0-10V VAV kumanda çýkýþý (opsiyonel) * Servis kolaylýðý saðlayan kayar menteþeli kapak sistemi. NOT : Opsiyonel olarak belirtilmemiþ tüm özellikler pano üzerinde standart olarak mevcuttur. Sayfa 17

18 ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER : 512 KB Program hafýzasý Mavi flouresant aydýnlatmalý 7 DOKUNMATÝK grafik LCD ekran 24 adet digital çýkýþ (16 adedi 16 amp/240v kuru kontak Röle çýkýþý olarak ) 12 adet 10 bit analog giriþ (0-10V) 8 adet 10 bit analog çýkýþ (0-10V) Sistemle ilgili alarm durumlarýný gösteren alarm sayfasý MEKANÝK ÖZELLÝKLER : Özgün tasarýmlý, kayar kapaklý ankastre 2mm kalýnlýkta satine paslanmaz çelik yüzeyli kasa. BOYUTLAR: Ön görünüþ : 600 mm X 410 mm Duvar Yerleþim : 580 mm X 380 mm Derinlik : 110 mm Sayfa 18

OCP-9 AMELÝYATHANE KONTROL PANOSU KULLANIM KILAVUZU

OCP-9 AMELÝYATHANE KONTROL PANOSU KULLANIM KILAVUZU o OCP-9 AMELÝYATHANE KTROL PANOSU KULLANIM KILAVUZU M.GAS ALARM HEATING ALARM HEPAFILTER DIRTY PHE LINE Ch4 ENABLED 60% MUTED BENDER MK2007CBM metek SETTINGS ENTER QUIT 1 MUSIC HEATER STATUS DIMMER ALARM

Detaylı

Ameliyathane Kontrol Paneli

Ameliyathane Kontrol Paneli > LINUX Tabanlı İşletim Sistemi > 21 Kapasitif Dokunmatik Ekran > Smart Care Uyarı Sistemi > RS-485 ve TCP/IP Haberleşme Altyapısı > Saat ve Kronometre > Genel Aydınlatma Kontrolü > Hands Free Telefon

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

OCP - 7 BIGBLUE AMELÝYATHANE KONTROL PANOSU ELEKTRÝK ÝNSTALASYON EL KÝTABI

OCP - 7 BIGBLUE AMELÝYATHANE KONTROL PANOSU ELEKTRÝK ÝNSTALASYON EL KÝTABI OCP - 7 BIGBLUE AMELÝYATHANE KONTROL PANOSU ELEKTRÝK ÝNSTALASYON EL KÝTABI COOLER HEATER ON ALARM ALM MUTED TEL ON R BENDER MK2007CBM bigblue OCP-7 OPERATING ROOM CONTROL PANEL ALARM TEST MUTED O2 NO A

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 ) FLC-80 AKIÞ ÖLÇER Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Ývedik Organize San. 21. Cad. No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel : (312)394 59 83-394 59 84 Fax: 394 59 87 www.sistekelektronik.com e-posta:sistek@sistekelektronik.com

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

AMELİYATHANE KONTROL PANELİ OPERATING ROOM CONTROL PANEL.

AMELİYATHANE KONTROL PANELİ OPERATING ROOM CONTROL PANEL. AMELİYATHANE KONTOL İ OPEATING OOM CONTOL www.callvision.com.tr AMELİYATHANE KONTOL İ AMELIYATHANE KONTOL I. AMELİYATHANE KONTOL İ. OPEATING OOM CONTOL Dokunmatik ameliyathane kontrol paneli ameliyathane

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-136X / ML-136X.SCI MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 2/1 I/O MODÜLÜ (2 GİRİŞ / 1 ÇIKIŞ) / KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 4/2 I/O MODÜLÜ (4 GİRİŞ / 2 ÇIKIŞ) /

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

MAVIGARD MG-8110 SERİSİ ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU

MAVIGARD MG-8110 SERİSİ ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU MAVIGARD MG-80 SERİSİ Özellikler Kullanımı kolay ve EN 5- standardına göre dizayn edilmiş yenilikçi test anahtarı, ileri teknoloji resetleme yapısı ve kullanışlı aksesuarlara sahip olan adreslenebilir

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

MKP-Touchsmart AMELIYATHANE KONTROL PANELI KULLANMA KLAVUZU

MKP-Touchsmart AMELIYATHANE KONTROL PANELI KULLANMA KLAVUZU MKP-Touchsmart AMELIYATHANE KONTROL PANELI KULLANMA KLAVUZU İÇERİK 1.CİHAZ AÇIKLAMA 2.MENU EKRANLARININ FONSİYONLARI A.İZLEME EKRANI B.ANA MENU EKRANI C.AYDINLATMA AYARLARI MENUSU D.OTOMASYON AYARLARI

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Dış ortamlarda, soğuk depolar ve seralarda, üretim atölyeleri ve ambarlarda sıcaklık ölçümü için kullanılır.

Dış ortamlarda, soğuk depolar ve seralarda, üretim atölyeleri ve ambarlarda sıcaklık ölçümü için kullanılır. KOMPAKT DALDIRMA TİP SICAKLIK SENSÖRLERİ Isıtma, soğutma veya havalandırma sistemlerinde sıcaklık ölçümü için tasarlanmıştır. Kovanla beraber akışkan sıvılarda sıcaklık ölçümü için de kullanılabilir. TF25-126700

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar METAXDOOR SECU CRS. Güvenlikli Dairesel Kayar Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar METAXDOOR SECU CRS. Güvenlikli Dairesel Kayar Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METXDOOR SECU CRS Güvenlikli Dairesel Kayar Kapı METXDOOR SECU CRS SECU CRS 100 SECU CRS 200 METXDOOR SECU CRS Sağlam,ekonomik

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Fan Coil Kontrol Vanaları

Fan Coil Kontrol Vanaları Fan Coil Kontrol Vanaları Fan Coil Kontrol Vanaları PN20 Küresel Kontrol Vanaları Min. 4 C - Max 95 C (Glikol

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.RÖLE KARTI VE ÖLÇÜLERİ 3.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 4.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Runner 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Her türlü sorun ve sorularınız için teknik@alarmdestek.com adresine mail atınız. Satış ve pazarlama için lütfen 0532 605 13 45 numaralı telefon ile irtibata geçin

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

1 Nem Kontrol Cihazı v3

1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM KONTROL CİHAZI v5.0 Nem Kontrol Cihazı v3.0 1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM Havada bulunan su buharı miktarına nem denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır. Mutlak nem birim

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

AMELİYATHANE PANELİ KULLANIM KILAVUZU

AMELİYATHANE PANELİ KULLANIM KILAVUZU AMELİYATHANE PANELİ KULLANIM KILAVUZU www.nevakontrol.com REV : TEMMUZ 2013 AMELİYATHANE PANELİ KULLANIM KILAVUZU 1. ANA EKRAN Ana Ekran Ameliyathane panelinin ana ekranı yukarıda görüldüğü gibidir. Bu

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı