RCS Hesaplamalarının Stealth Tekniklerinin Geliştirilmesi veya Etkisizleştirilmesinde Kullanımı ve Radar Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RCS Hesaplamalarının Stealth Tekniklerinin Geliştirilmesi veya Etkisizleştirilmesinde Kullanımı ve Radar Tasarımı"

Transkript

1 RCS Hesaplamalarının Stealth Tekniklerinin Geliştirilmesi veya Etkisizleştirilmesinde Kullanımı ve Radar Tasarımı Levent GÜREL ve Hakan BAĞCI Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilkent Universitesi, Ankara Öz Uydular da dahil olmak üzere, herhangi bir platform üstünde bulunan radarlarla askeri hedeflerin RCS bilgilerinin elde edilmesi konusu elektromanyetik simülasyonlar yoluyla incelenecektir. Hedeflerin görünmez (stealth) hale getirilmesi, stealth hedeflerin RCS özellikleri ve stealth hedeflere karşı alınabilecek önlemler üstünde de durulacaktır. 1. Giriş Bu bildiride, uçak, roket, helikopter, gemi ve tank gibi her türlü askeri aracın uzaktaki bir radarla aydınlatılarak radar kesit alanı (radar cross section: RCS) bilgisinin elde edilmesi konusu incelenecektir. Anılan radar, uydu da dahil olmak üzere, herhangi bir platform üstünde bulunabilir. Herhangi bir geometriye sahip hedefin, herhangi bir yönden aydınlatıldığı durumda herhangi bir yöndeki RCS sinin hesaplanması için Bilkent Üniversitesi nde geliştirdiğimiz elektromanyetik simülasyon ortamı (EMASE: Electromagnetic Analysis and Simulation Environment) hakkında bilgi verilecektir. Anılan simülasyon ortamını esnekliği sayesinde kara, hava ve deniz radarlarına ek olarak uydu radarlarının da benzetimi yapılabilmektedir. Şekil 1 (a). RCS bilgisi hesaplanacak olan örnek bir tank geometrisinin bilgisayar ortamında modellenmesi. Şekil 1 (b). RCS bilgisi hesaplanacak olan bir F-117 modelinin bilgisayar ortamında modellenmesi.

2 2. RCS Hesaplamaları Uçak, helikopter, roket veya gemi gibi büyük geometrilerin radar ara kesitlerinin hesaplanması askeri açıdan stratejik öneme sahiptir. Bu hesaplamanın yapılması için bir yöntem yansıtmasız odalar (anechoic chamber) kurarak söz konusu hesaplamaları deneysel ortamda yapmaktır. Ancak RCS si hesaplanacak hedef büyüdükçe bu odaların da maliyetleri artmaktadır. RCS ölçümleri için bir alternatif de sayısal elektromanyetik (EM) çözüm teknikleri kullanılarak bu hedeflerin modellenmesidir. Ancak askeri açıdan önemli geometrilerin modellenmesi karşımıza çok büyük sayısal problemler çıkarmaktadır. Böyle büyük problemleri de sayısal olarak çözmek olanaksızdır. Bu nedenle, tüm dünyada hızlı çözüm algoritmaları geliştirilmektedir. Bu yöntemlerden biri de hızlı çokkutup yöntemidir (fast multipole method: FMM). Geleneksel sayısal yöntemler, örneğin, momentler metodu (method of moments: MoM), N bilinmeyenli bir RCS probleminin çözümü için O(N 3 ) işlem ve O(N 2 ) bellek karmaşıklığı gerektirirken, FMM metodunun özelliği, aynı RCS problemi için hem işlem, hem de bellek kullanımını O(N 1.5 ) mertebesine indirerek çözebilmesidir. FMM çözümünde hiçbir zaman matris denkleminin tam olarak kurulmaması ve dolayısıyla tüm matrisin saklanmasının gerekmemesi bu basitleştirmenin ana sebepleridir. FMM metodunun getirdiği yeniliklerle geleneksel metodlarla on günde çözülebilen bir sayısal elektromanyetik problemi bir günde çözülebilmektedir. Bu bildiride, FMM gibi hızlı çözüm algoritmalarının geliştirilmesi ve büyük problemlere uygulanması anlatılacaktır. Ayrıca bir problemin farklı tekniklerle çözülmesinin kazandıracağı zaman da örneklenecektir. Şekil 1(a)-(d) de RCS ve stealth çalışmalarında kullanılmak üzere seçilmiş hedeflerin Bilkent Üniversitesi nde geliştirilmiş olan bilgisayar modellerinden örnekler verilmiştir. Şekil 1 (c). RCS bilgisi hesaplanacak olan örnek bir gemi geometrisinin bilgisayar ortamında modellenmesi. Şekil 1 (d). RCS bilgisi hesaplanacak olan örnek bir roket geometrisinin bilgisayar ortamında modellenmesi. 3. Stealth Tekniklerinin Geliştirilmesi Bu çalışmada, stratejik öneme sahip askeri araç ve silahların radar ara kesitlerinin azaltılması için gereken stealth tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, 1. dost hedeflerin daha güç tespit edilmesi ve tanınması, ve 2. düşman hedeflerin stealth (görünmezlik) zırhlarının aşılması planlanmaktadır. Dost hedeflere stealth özellikleri kazandırılması iki şekilde gerçekleştirilebilir: 1. Türkiye'de yapılan askeri araç ve silahların tasarım aşamasında bu çalışmanın sonuçları geometri tasarımında kullanılabilir.

3 2. Yurtdışından satın alınan askeri araç ve silahların üstünde, asıl işlevlerini bozmayacak şekilde küçük değişiklikler yapılabilir. Bu çalışma kapsamında geliştirilecek olan stealth tekniklerinin sınanması farklı radar sinyalleri kullanılarak yapılacaktır. Kuşkusuz, bazı radar sinyalleri stealth yapılmaya çalışılan hedefin üstüne düştüğünde iyi sonuçlar verecek (yani, hedef büyük oranda görünmez olacak), bazıları ise kötü sonuçlar verecektir. Kötü sonuçlar veren radar-stealth kombinasyonları bize aslında başka açıdan çok yararlı bir bilgi verecektir: Düşmanın stealth yaptığı veya yapmaya çalıştığı hedefleri ne tür radar sinyalleri ile daha kolay algılayabiliriz? Bu çalışmada yaptığımız araştırmalar sonunda bu soruya da yanıt bulmayı ve düşman hedeflerin stealth zırhlarını büyük ölçüde kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmada kullandığımız elektromanyetik çözüm algoritmalarının ve geliştirdiğimiz bilgisayar programlarının pek çok iyi yönlerinin arasında özellikle aşağıdaki iki tanesi stealth teknikleri geliştirilmesi için çok önemlidir: 1. Herhangi bir geometrinin elektromanyetik saçınımının hesaplanabilmesi: Algoritmalarımız ve programlarımız hedefin geometrik yapısına hiçbir kısıtlama getirmeyecek şekilde tasarlanmıştır ve bu şekilde geliştirilmişlerdir. Böylece, aynı algoritmalarla hem bir fırkateynden, hem bir uçaktan, hem bir helikopterden, hem bir roketten, hem de bir tanktan saçınan elektromanyetik dalgalar hesaplanabilmektektir. Ek olarak, bir hedefe stealth özelliği kazandırabilmek için, hedefin geometrisinde belki onlarca, belki yüzlerce büyük veya küçük pek çok değişiklik denemek gerekmektektir. Simülasyon programımız bu çeşit geometri değişikliklerine hiçbir sınırlama getirmeyecek, herhangi bir geometriyi çözebilecek kabiliyettedir. Bu kabiliyet, özellikle Türkiye'de imal edilen askeri araçlara, tasarımları sırasında stealth özelliği kazandırılmasında yararlı olacaktır. 2. Herhangi bir materyalin simüle edilebilmesi: Algoritmalarımızda ve programlarımızda iletken hedeflere ek olarak, farklı materyaller içeren veya farklı materyallerle kaplanmış hedeflerden elektromanyetik saçınım hesaplaması yapabilme kabiliyeti olacaktır. Hatta, bu materyaller elektromanyetik enerjisinin kısmen ısı enerjisine dönüştüğü kayıplı (lossy) materyaller de olabilir. Bu çeşit materyallerin soğurucu (absorbing) etkisi bu projenin amaçları açısından çok önemlidir. Bu kabiliyeti özellikle yurtdışından satın alınan ve tasarımını değiştiremeyeceğimiz askeri araçlar için kullanmayı planlıyoruz. Bir hedef üstünde saçınıma en çok katkıda bulunan bölgeleri simülasyon yoluyla tespit edebilmek için kullanmayı planladığımız teknikler var. Bu şekilde belirleyeceğimiz "problemli" bölgeleri soğurucu (absorbing) ve kayıplı (lossy) bir materyalle kaplayıp, hedefin geometrik yapısını ve aerodinamik özelliklerini hiç değiştirmeden hedefe stealth özelliği kazandırmayı planlıyoruz. Şekil 2 (a). Stealth model. Şekil 2 (b). F-5 modeli.

4 Şekil 3. Simülasyonlarda kullanılan elektromanyetik aydınlatma yönü. 4. Stealth Olan ve Stealth Olmayan İki Farklı Hedefin Karşılaştırılması Şekil 2(a) ve 2(b) de, Bilkent Üniversitesi nde elektromanyetik simülasyonları yapılan iki adet model görülmektedir. Bunlardan ilki stealth bir modeldir. Diğeri ise stealth model ile aynı ölçekte simülasyonu yapılan bir F-5 modelidir. Bir modelin RCS değerlerinin hesaplanması için ilk olarak model üzerinde elektromanyetik bir aydınlatma yapılmalıdır. Modeller üzerinde yaptığımız simülasyonlarda, modelin burnunun x ekseni doğrultusunda olduğunu kabul edersek, elektromanyetik aydınlatmanın yönü Φ = -8º olarak tanımlanabilir. Şekil 3 te elektomanyetik dalganın aydınlatma yönü açık olarak görülmektedir. Aydınlatma için kulanılan elektromanyetik dalganın polarizasyon yönü modelin bulunduğu düzleme dik, +z yönündedir. Bu aydınlatmanın modeller üzerinde oluşturduğu akımlar Şekil 4 te görülmektedir. Şekil 5 teki grafikler stealth olan model ile F-5 modelinin RCS (dbm 2 ) değerlerini karşılaştırmalı olarak göstermektedir. Bu grafiklerdeki dikey eksen RCS değerinin hesaplandığı açıyı göstermektedir. RCS hesaplamaları x-y düzleminde yapıldığı için bu açı Φ açısı olarak kabul edilebilir. (Modelin burnu +x yönündedir.) RCS her 5 derecede bir hesaplanmıştır. Bu yüzden dikey eksen boyunca 72 veri noktası vardır. Yatay eksen ise RCS değerinin hesaplandığı frekansı göstermektedir. Frekans veri noktalarının sayısı toplam olarak 51 dir. Yani her 4 MHz te bir hesaplama yapılmıştır. Hem verici hem de alıcının polarizasyonları dikey (Vertical: V) olarak modellendiği için, Şekil 5 teki RCS değerleri VV polarizasyonu için hesaplanmıştır. Şekil 6 da simülasyonlarda aydınlatma polarizasyonun yatay seçilmesi sonucunda modeller üzerinde oluşan akımlar görülmektedir. Bu simülasyonlarda aydınlatma polarizasyon yönü x-y düzleminde y yönündedir. Aydınlatma yönü Şekil 3 te görülmektedir. Şekil 7 deki grafikler stealth olan model ile F-5 modelinin RCS değerlerini (dbm 2 ) karşılaştırmalı olarak göstermektedir. Hem verici hem de alıcının polarizasyonları yatay (Horizantal: H) olarak modellendiği için, Şekil 7 deki RCS değerleri HH polarizasyonu için hesaplanmıştır. Şekil 5 ve 7 de öne saçılım (forward-scattering) ve geri saçılım (back-scattering) yönleri oklarla işaretlenmiştir. Görüldüğü gibi, hem stealth modelin, hem de F-5 modelinin öne saçılım değerleri oldukça yüksektir. Bu durum, hemen hemen her hedef için geçerli bir yüksek frekans saçılım olgusudur. Pratikte kulanılan radarlar büyük coğunlukla monostatik radarlar olduğu için, çoğu zaman geri saçılım RCS değerleri, diğer yönlerdeki RCS değerlerinden daha önemlidir. Şekil 5 ve 7 de geri saçılım yönlerindeki RCS değerleri incelendiğinde stealth olan modelin beklenildiği gibi daha küçük değerlere sahip olduğu görülebilir. Bu durum stealth hedeflerin monostatik radarlar tarafından tespitinin zor olduğu gerçeği ile uyumludur. RCS grafiklerinden çıkarılabilecek bir başka sonuç da stealth hedeflerin bistatik radarlar tarafından daha kolay tespit edilebileceğidir.

5 (Bistatik radarların alıcı ve vericileri farklı konumlarda ve hedefe göre farklı yönlerdedir.) Şekil 5 ve 7 de görüldüğü gibi RCS değerleri geri saçınım ve öne saçılım yönleri dışındaki açılar için de büyük değerler alabilmektedir. Bu sebeple alıcının ve vericinin hedefe göre farklı konum ve açılarda olduğu bistatik radarlar stealth hedeflerin tespitinde monostatik radarlara göre daha başarılı olabilirler. F-5 Modeli (Aydınlatma Yönü : 8º, Polarizasyon: VV, Frekans: 4 MHz) Stealth Model (Aydınlatma Yönü : 8º, Polarizasyon: VV, Frekans: 4 MHz) Şekil 4. Elektromanyetik aydınlatmanın modeller üzerinde oluşturduğu akımlar Stealth 8VV(TX: V pol at 8 RX: V pol) F 5 8VV(TX: V pol at 8 RX: V pol) Forward Back Şekil 5. Stealth model ve F-5 modelinin RCS değerlerinin karşılaştırılması.

6 F-5 Modeli (Aydınlatma Yönü : 8º, Polarizasyon: HH, Frekans: 4 MHz) Stealth Model (Aydınlatma Yönü : 8º, Polarizasyon: HH, Frekans: 4 MHz) Şekil 6. Elektromanyetik aydınlatmanın modeller üzerinde oluşturduğu akımlar. Stealth 8HH(TX: H pol at 8 RX: H pol) F 5 8HH(TX: H pol at 8 RX: H pol) Forward Back Şekil 7. Stealth model ve F-5 modelinin RCS değerlerinin karşılaştırılması.

7 5. Sonuç Bu bildiride Bilkent Üniversitesi nde geliştirilen elektromanyetik simülasyon ortamında yapılan RCS simülasyonları ile ilgili çalışmalar ve sonuçları sunulmuştur. Stealth olan ve stealth olmayan iki farklı hava hedefinin simülasyonlarından elde edilen RCS değerleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Kaynakça [1] L. Gürel, Recursive algorithms for computational electromagnetics, Ph.D. dissertation, University of Illinois, Champaign-Urbana, USA, [2] L. Gürel and W. C. Chew, Recursive algorithms for calculating the scattering from N strips or patches, IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. AP-38, pp , Apr [3] L. Gürel and W. C. Chew, A recursive T-matrix algorithm for strips and patches, Radio Science, vol. 27, pp , May-June [4] L. Gürel and W. C. Chew, solution of three-dimensional array of patches using the recursive T-matrix algorithms, IEEE Microwave and Guided Wave Lett., vol. 2, pp , May [5] L. Gürel and W. C. Chew, Recursive T-matrix algorithms with reduced complexities for scattering from three-dimensional patch geometries, IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. AP- 41, pp , Jan [6] L. Gürel and M. İ. Aksun, Electromagnetic scattering solution of conducting strips in layered media using the fast multipole method, IEEE Microwave and Guided Wave Lett., vol. 6, no. 8, pp , Aug [7] L. Gürel, Fast RCS computation via the fast multipole method, NATO AGARD SPP Symposium on Radar Signature Analysis and Imaging of Military Targets, Ankara, Turkey, Oct [8] L. Gürel, Karmaşık ve büyük hedeflerin radar ara kesitlerinin hesaplanması için hızlı algoritmalar, Savunma Sanayiindeki Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, s , Kara Harp Okulu, Ankara, Haziran [9] L. Gürel and W. C. Chew, Fast algorithm for scattering from planar arrays of conducting patches, IEEE Microwave and Guided Wave Lett., vol. 8, no. 4, pp , April [1] L. Gürel, K. Sertel, and İ. K. Şendur, On the choice of basis functions to model surface electric current densities in computational electromagnetics, Radio Science, vol. 34, no. 6, pp , Nov.-Dec [11] L. Gürel, Askeri hedeflerin radar ara kesitlerinin (RCS) hesaplanması ve görünmezlik (stealth) tekniklerinin geliştirilmesi, Savunma Sanayii Sempozyumu-2, s , Ankara, Kasım 2.

Askeri Sistemlerin Elektromanyetik Uyumluluğunun (EMC) Önemi ve EMC Eğitimi

Askeri Sistemlerin Elektromanyetik Uyumluluğunun (EMC) Önemi ve EMC Eğitimi Askeri Sistemlerin Elektromanyetik Uyumluluğunun (EMC) Önemi ve EMC Eğitimi Levent GÜREL Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilkent Universitesi, Ankara lgurel@bilkent.edu.tr. Öz Uydular ve yer

Detaylı

DERGİDEN. FİGES ARGE Dergisi Nisan 2013 / Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013)

DERGİDEN. FİGES ARGE Dergisi Nisan 2013 / Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013) DERGİDEN FİGES ARGE Dergisi Nisan 2013 / Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013) FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Özgür Emekli ozgur.emekli@figes.com.tr

Detaylı

YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI

YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI Esin KARPAT *

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

SONUÇ RAPORU. Doç. Dr. Korkut Yeğin

SONUÇ RAPORU. Doç. Dr. Korkut Yeğin SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMACININ ADI VE SOYADI: ARAŞTIRMANIN NİTELİĞİ: ÜNİVERSİTE: RAPOR NO : Doç. Dr. Korkut Yeğin Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi T.C. Yeditepe Üniversitesi Sonuç Raporu Araştırma Projesi

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI Çağatay AYDIN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman

Detaylı

Yüksek Gerilim Metrolojisi İçin Optimize Elektrik Alanlı Yüksek Gerilim Bölücüsü Tepe Elektrodu Tasarımı

Yüksek Gerilim Metrolojisi İçin Optimize Elektrik Alanlı Yüksek Gerilim Bölücüsü Tepe Elektrodu Tasarımı Yüksek Gerilim Metrolojisi İçin Optimize Elektrik Alanlı Yüksek Gerilim Bölücüsü Tepe Elektrodu Tasarımı Tuğba Ada 1, Özcan Kalenderli 2, Ahmet Merev 3, Serkan Dedeoğlu 4, Kaan Gülnihar 5 1, 2 İstanbul

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ

3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ 3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ Dr. Cahit Karakuş İstanbul Kültür Üniversitesi Dr. Mehmet Fatih Demirkol Avea Anahtar Kelimeler: GSM, Mobil iletişim, Baz istasyonu,

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EMRE GÖCEN Anabilim Dalı: Bilgisayar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ASKERİ SAVAŞ ALANLARININ GERÇEK ZAMANDA 3-BOYUTLU SANAL SİMÜLASYONU Gazi Erkan BOSTANCI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009

Detaylı

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement Mehmet KARAKÖSE Semiha MAKİNİST Fırat Üniversitesi,

Detaylı

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Şahin BAYZAN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sahinbayzan@gmail.com ÖZET

Detaylı

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ

BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 24 Sayý: 3-4 Sayfa: (16-28) Ödül Almış Çalışma BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ Taha Yasin ÇELİK, Ezgi DOĞAN, Ece SANCI, Hannan TÜRECİ, Murat KÖKSALAN*, Sinan GÜREL

Detaylı

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü*

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Y. Şahin a F.M. Botsalı b M. Kalyoncu c M. Tınkır d Ü. Önen e N. Yılmaz f Niğde Ünv. Selçuk Ünv. Selçuk Ünv. Necmettin

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar

İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), 2009 6 KSU Journal of Engineering Sciences, 12 (1), 2009 İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar

Detaylı

KLASİK ÇARPMA ALGORİTMALARININ DONANIMSAL SİMÜLASYONLARI VE PERFORMANS DEĞERLENDİRİMİ

KLASİK ÇARPMA ALGORİTMALARININ DONANIMSAL SİMÜLASYONLARI VE PERFORMANS DEĞERLENDİRİMİ KLASİK ÇARPMA ALGORİTMALARININ DONANIMSAL SİMÜLASYONLARI VE PERFORMANS DEĞERLENDİRİMİ R. Selami Özbey 1 ve Ahmet Sertbaş 2 1 TUBİTAK/UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) 2 İstanbul

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

İKİ BOYUTLU PROBLEMLER İÇİN SONLU ELEMANLAR AĞI OLUŞTURULMASI

İKİ BOYUTLU PROBLEMLER İÇİN SONLU ELEMANLAR AĞI OLUŞTURULMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : : 315-3

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ERBORAL Anabilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Programı:

Detaylı