Savcý Mehmet Selim Kiraz adýna hatýra ormaný

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Savcý Mehmet Selim Kiraz adýna hatýra ormaný"

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MEB ve YÖK'ten seçim tatili asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI 03 HAZÝRAN 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Milli Eðitim Bakanlýðý 8 Haziran Pazartesi gününün ilk ve orta dereceli okullara tatil olduðunu açýkladý. YÖK'de, 7 Haziran milletvekili seçimlerinde, öðrencilerin memleketlerinde oy kullanabilmelerine olanak saðlamak için, 5-9 Haziran'da üniversitelerin tatil edilmesine karar verdi. YÖK Baþkan Vekili Prof. Dr. Yavuz Atar imzasýyla üniversite rektörlüklerine gönderilen yazýda... SAYFA 9 DA Tolga Yüce Savcý Mehmet Selim Kiraz adýna hatýra ormaný "Çorum Ýçin Bir Aðaç da Sen Dik" kampanyasý Ünlü Sinema ve Dizi Oyuncusu Tolga Yüce, "Çorum için bir aðaç da sen dik" kampanyasý baþlattý. Geçtiðimiz günlerde Karikatürist Erkan Ergün'e destek olmak amacýyla Çorum'a gelen Yüce, söyleþi ve imza günü yaparak hayranlarýyla buluþmuþtu. SAYFA 4 TE Erken uyarý sistemi tarýmsal riski azaltýyor Ýstanbul Çaðlayan Adliyesinde görevi baþýnda iken þehit edilen Savcý Mehmet Selim Kiraz adýna Osmancýk Adliyesi ve Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðünün iþbirliði ile Osmancýk Durucasu mevkiinde hatýra ormaný oluþturuldu Etkinlik Çorum Aðýr Ceza Reisi Halil Yüksel, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Osmancýk Adliyesinden görevli Hakim ve Cumhuriyet savcýlarý ile Çorum Ýþletme Müdürlüðü Aðaçlandýrma Þefi Tacim Karakýl, Ýþletme Müdürlüðü personeli ve adliye çalýþanlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþti. SAYFA 9 DA Mavi Marmara ve Kudüs Yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Çorum ÝHH onbinlerce kiþinin yürüdüðü Mavi Marmara ve Kudüs Yürüyüþüne katýldý. Yürüyüþe Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, Baþkan Yardýmcýsý Vedat Erkan, Dernek Müdür Yardýmcýsý Ümit Terziöz'de katýldý. SAYFA 5 DE Tarýmda kullanýlan erken uyarý sisteminin olasý hastalýklara karþý riski önemli ölçüde azalttýðý belirtildi. Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Osmancýk ilçesinde kurulu bulunan... SAYFA 9 DA Gerdek Kaya Sulama göletinde inceleme Alaca Gerdek Kaya Köyüne inþa edilecek olan sulama göletinde çalýþmalar baþladý. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan... SAYFA 9 DA Buharaevler Kültür Merkezi'ne resmi açýlýþ Çorum Belediyesi yaptýrýlan Buharaevler Kültür Merkezi'nin resmi açýlýþ töreni yapýldý. Çorum Belediyesi Mehteran Takýmý'nýn konseri ile baþlayan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Milletvekili... SAYFA 7 DE 13 yýlda 864 milyon TL nakit hibe desteði verdik AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Çorum'da tarým ve hayvancýlýðýn yaný sýra, kýrsal kalkýnmanýn önünü açacak bir proje hazýrlandýðýnda destek vermeye hazýr olduklarýný söyledi. SAYFA 7 DE Mustafa Tamirci Mustafa Tamirci TBMM Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna atandý TBMM Baþkaný Cemil Çiçek hemþehrimiz Mustafa Tamirci'yi TBMM Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna atadý. Yaklaþýk dört yýldýr Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýþletme ve Yapým Baþkanlýðý görevi sürdüren ve görevi sürecinde bir çok önemli projenin altýnda imzasý bulunan... SAYFA 9 DA Cahit Baðcý'dan Kaya'ya geçmiþ olsun ziyareti 2 Berat Kandili'nde gönüller mest oldu 6 10 TSO'dan Emniyet Müdürü Kolcu'ya tebrik DE DA DA Týr devrildi: 1 ölü SAYFA 11 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:09 05:05 12:45 16:41 20:13 21: Türkçe'nin resmî dil olarak kabûlü (1277) - Humeyni'nin vefâtý (1989) - Anthony Quinn'in vefâtý (2001) Fýkh âlimleri kýymetlidir. Onlarla berâber bulunmak ibâdettir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri bilmek istersen seni can içre ara caný geç canýndan bul aný sen seni bil sen seni kim bildi ef'alini ol bildi sýfatýný anda gördü zatýný sen seni bil sen seni görünen sýfatýndýr aný gören zatýndýr gayri ne hacetindir sen seni bil sen seni Sen Seni Bil Çorum Özel Hastanesi'nden saðlýkta þiddete protesto Çorum Özel Hastanesi çalýþanlarý, Samsun'da Dr. Kamil Furtun'un silahlý saldýrý sonucu öldürülmesine tepki gösterdiler. Samsun Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Hastanesi'nde görevi baþýndayken uðradýðý silahlý saldýrý sonucunu hayatýný kaybeden Op. Dr. Kamil Furtun'un öldürülmesi, Çorum Özel Hastanesi saðlýk çalýþanlarý tarafýndan kýnandý. Saðlýk çalýþanýna þiddeti kýnayan basýn açýklamasýnda, tüm halka çaðrýda bulunularak yaþanan bu saldýrýlara karþý daha duyarlý olmasý çaðrýsýnda bulunuldu. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Uzm.Dr. Gökhan Bilgili, yaptýðý basýn açýklamasýnda, hekiminden ebe ve hemþiresine, eczacýdan teknisyenine ve medikaline tam kadro çalýþanýyla saðlýk hizmeti verdiklerini belirterek, son günlerde saðlýk ve siddet kelimelerinin sürekli olarak birlikte anýlmasý ve bu söylemler üzerinden bir gündem oluþturulmasýnýn rahatsýzlýk verici olduðunu söyledi. Bilgili, "Saldýrýlarda, saðlýk ve þiddet kelimelerinin sýkça yan yana anýlýyor olmasýndan dolayý derin bir endiþe ve üzüntü duymaktayýz" dedi. Son günlerde saðlýk çalýþanlarýna yönelik yaþanan olaylarýn saðlýk çalýþanlarýnýn moral ve motivasyonunu tüketme noktasýna getirdiðini belirten Bilgili, "Biz sizlerin sayesinde varýz. Sizlerin dualarý ve desteðiyle ayaktayýz. Mesleðimizi icra ederken kin, nefret ve þiddettin diliyle karþýmýza çýkanlara en büyük dersi ancak ve ancak hep birlikte verebiliriz. Unutmayalým ki insan hayatýný hiçe sayacak kadar vahþileþen bu çirkin durumu sadece yasal düzenlemelerle sýfýr noktasýna getirilmesi beklenemez. Bu nedenledir ki þifa veren eller sizlerden kendilerini anlayan yürekler istiyor. Doktorlarýmýza sahip çýkalým" ifadelerini kullandý. Saðlýk çalýþanlarýna þiddeti ve vahþeti reva görenleri canavar olarak niteleyen Bilgili, þiddet olaylarý üzerinden hesaplar yapanlara ve insani duygularý istismar edenlere karþý da tüm halkýn daha duyarlý olmalarý çaðrýsýnda bulundu. Cahit Baðcý'dan Kaya'ya geçmiþ olsun ziyareti kim ki hayrete vardý nura müstagrak oldu tevhid-i zatý buldu sen seni bil sen seni bayram özünü bildi bileni anda buldu bulan ol kendi oldu sen seni bil sen seni Hacý Bayram-ý Veli Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6771 2,6781 EUR 2,9584 2,9599 STERLiN 4,0836 4,0861 2,1462 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý beraberinde Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Þeyda Önen ve Ýl Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Özaydýnlý ile birlikte Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret ederek tekrar geçmiþ olsun dileklerini iletti. Kaya'nýn saðlýðýna kavuþmuþ olarak görevinin baþýnda olmasýndan dolayý memnun "Kadýn ve Aile Saðlýðý Seminerleri"nin sonuncusu bugün Çorum Tabip Odasý, Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi'nin ortaklaþa düzenlediði "Kadýn ve Aile Saðlýðý Seminerleri"nin sonuncusu 3 Haziran 2015 Çarþamba günü düzenlenecek. Buhara Kültür Merkezi'nde saat 13.00'da yapýlacak olan seminerde Yrd. Doç Dr. Nuriye Büyükkayacý Duman "Menopoz Dönemi Saðlýk Sorunlarý" ve Özel Elit Park Hastanesi'nin Kadýn Doðum Uzmaný Dr Mustafa Uzun ise "Jinekolojik Kanserler" konusunda bilgi verecekler. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak seminerlerle ilgili olarak ver- olduðunu belirten Baðcý, hayýrlý görevler diledi. Baðcý, "Ýl Genel Meclisinin çalýþmalarýnda 2015 yýlý yatýrým kararlarýnýn % 100 ölçüde tamamlanmasýnda Baþkanýmýzýn takibini önemsiyoruz. Ýnþallah önümüzdeki dönemde Çorum kýrsalýnýn bütün altyapý sorunlarýný birlikte çözmüþ olacaðýz" dedi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kaya ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Baðcý'ya teþekkür etti. diði bilgide, "Daha önce gerçekleþtirdiðimiz "Çocuk Saðlýðý Semineri ve Aile Saðlýðý Semineri"nden sonra bu üçüncü ve son seminerimiz. Halkýmýzýn saðlýðý için önemli faydalarý olduðunu düþündüðümüz bu tip organizasyonlarýmýz devam edecek. Bu seminerlerde HÜKAM (Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Merkezi) ve Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi ile çok faydalý çalýþmalar yaptýk. Gösterdikleri ilgiden dolayý bu birimlerin yetkililerine teþekkürlerimi sunuyorum. Ayrýca daha önceki sunumlarý yapýp halkýmýzý bilgilendiren deðerli hocalarýmýz Prof. Dr. Adem Özkara, Yrd. Doç. Dr. Atakan Comba, Yrd. Doç. Dr. Selen Özakar Akça, Uzm. Dr. Selim Asaroðlu ve Dr. Selçuk Önce'ye de katkýlarýndan dolayý çok teþekkür ediyorum. Tüm halkýmýzý Buhara Kültür Merkezine davet ediyorum" dedi. Rehber öðretmenlere TEOG bilgilendirmesi Çorum'da ortaokullarda görev yapan rehber öðretmenlere TEOG süreci ve bu süreçte oluþturulan komisyonlar ile ilgili bilgi verildi. Toplantýya RAM Müdürü Tahir Demir, Ram Müdür Yardýmcýsý Musa Akýþ, Ram Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri Bölüm Baþkaný M.Yaser Mert ile ortaokullarda görev yapan rehber öðretmenler katýldý. RAM Müdürü Tahir Demir konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, TEOG sürecinde bu yýl ilk defa bölge komisyonlarý oluþturularak yapýlacak rehberlik çalýþmalarýnýn il genelinde verimli bir þekilde yürütülmesinin amaçlandýðý belirtildi.demir, bu yýl merkezdeki rehber öðretmenlerin Çorum RAM'a görevlendirmelerinin yapýlarak komisyonlar marifetiyle kurumlardaki öðrencilere tercih danýþmanlýk hizmeti verileceðini kaydetti. Rehber öðretmenlere yönelik TBM Koordinatör Formatörü Yaser Mert tarafýndan da TBM ve Halk Eðitim Süreci ile ilgili kýsa bir bilgilendirme yapýldý. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Satýlýk Faal Lokanta Sektör deðiþikliði nedeni ile - Aile salonu dahil olmak üzere 70 kiþilik kapasiteli - Parasý alýnmamýþ 30 Kadar Düðün yemeði rezervasyonlu - Paket ve daimi müþteri potansiyeli iyi olan - Kira bedeli oldukça uygun olan Lokantamýz Sektör deðiþikliði nedeni ile satýlacaktýr. Ýlgilenenlerin; no lu Telefonu aramalarý rica olunur. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 AKP döneminde satýlan daha binlerce taþýnmaz vardýr. Bu kadar kurum sattýlar.üçte birine yol yaptýk, saðlýk yatýrýmlarý yaptýk dediler. Peki Ya kalanlar ne oldu? Milletimiz adýna Yoluzluklarýn Hesabýný Soracaðýz. 13 Yýllýk AKP Ýktidarý döneminde Toplam 70 Milyar Dolara satýlanlar! Cam ve çimento sanayi Ünye Çimento A.Þ. Paþabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Þ Trakya Cam Anadolu Cam Soda Sanayi Metal Sanayi ERDEMÝR ÝSDEMÝR ÇELBOR TAKSAN Oymapýnar Barajý Seydiþehir Eti Alüminyum A.Þ ETÝ Alüminyum AÞ'ye ait Antalya Limaný Eti Alüminyum'a ait 4 Taþýnmaz GERKONSAN (Gerede Çelik Konstrüksiyon Ve Teçhizat Fabrikalarý San. Ve Tic. A.Þ.) DÝTAÞ (Doðan Yedek Parça Ýmalat ve Teknik A.Þ.) TÜMOSAN ORTADOÐU TEKNOPARK A.Þ. Tarýmsal Sanayi T.Z.D A.Þ. Sakarya Traktör Ýþletmesi SÜTAÞ Malatya Ýþletmesi, HEKTAÞ A.Þ. (Veteriner Ýlaçlarý ve Halk Saðlýðý Ýlaçlarý) Türkiye Gübre Sanayi AÞ (TÜGSAÞ) TÜGSAÞ A.Þ. Gemlik Gübre Sanayi A.Þ. Samsun Gübre San. A.Þ. Ýstanbul Gübre Sanayi A.Þ. Kütahya Gübre A.Þ. Ýstanbul Satýn Alma Müdürlüðü Binasý Þanlýurfa depolarý arazisi Tekirdað Depolarý Fatsa Depolarý TEKEL Alkollü Ýçkiler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Adana Sigara Fabrikasý Tokat Sigara Fabrikasý Bitlis Sigara Fabrikasý Ýstanbul Sigara Fabrikasý Malatya Sigara Fabrikasý Samsun-Ballýca Sigara Fabrikasý Ambalaj Fabrikasý Müdürlüðü Ankara Baþmüdürlük Binasý (Ýkiz Kuleler) Bodrum Tesisleri ve Taþýnmazlarý Gemlik Suni Ýplik Müessesesi Taþýnmazlarý Ýnegöl Kibrit Fabrikasý Taþýnmazlarý Ýstanbul Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Þ, Kastamonu Jüt Ýpliði Fabrikasý Makine ve Teçhizatý Kýbrýs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Þti. TEKA ile Sigara San. Ýþletmesi A.Þ.'ye ait puro marka ve varlýklar Ýzmir Yaprak Tütün Ýþletmesi Makine-Teçhizatý Çamaltý Tuz Ýþletmesi Müdürlüðü Ayvalýk Tuz Ýþletmesi Müdürlüðü Çankýrý Kaya Tuzlasý Tuzluca Tuzlasý Yavþan Tuzlasý Kaðýzman Tuzlasý Kaldýrým Tuzlasý Kayacýk Tuzlasý Kristal Tuz Rafine Sekili Tuzlasý SÜMER HOLDÝNG Adýyaman Ýþletmesi Bakýrköy Ýþletmesi Diyarbakýr Ýþletmesi Malatya Ýþletmesi Sarýkamýþ Ýþletmesi TÜMOSAN Ýþletmesi Sarýkamýþ Ayakkabý Ýþletmesi, Manisa Pamuklu Mensucat A.Þ. Beykoz Deri ve Kundura Ýþletmesi Çanakkale Sentetik Deri Ýþletmesi Yeþilova Halý Yün Ýplik ve Battaniye Fab. T. A.Þ. Akdeniz Ýþletmesinin Makine ve teçhizatlarý, ASELSAN Hisseleri BUMAS ERYAÐ Ýstanbul Ýmar Ltd. Þti. Mazýdaðý Fosfat Tesisleri Merinos Ýþletmesinin Makine ve teçhizatlarý, Merinos Halý Markasý Ortadoðu Tekonpark A.Þ. (%15.00 hisse) SÜTAÞ hissesi Tercan Ýþletmesi Makine ve Teçhizatlarý Þeker Fabrikalarý Adapazarý Þeker Fabrikasý Amasya Þeker Fabrikasý Kütahya Þeker Fabrikasý Et ve Balýk Üretim AÞ (EBÜAÞ) Manisa Et Ve Tavuk Kombinasý Samsun Soðuk Hava Deposu Mersin Soðuk Hava Depolarý Çeþitli illerde 11 Maðaza, 23 büro Enerji Sektörü PETKÝM TÜPRAÞ BURSAGAZ ESGAZ Baþkent Doðalgaz Daðýtým A.Þ. Elektrik Üretim AÞ(EÜAÞ) Akarsu Santralleri Ahlat Akarsu Santrali Akyazý Akarsu Santrali Anamur Akarsu Santrali Bayburt Akarsu Santrali Berdan Akarsu Santrali Besni Akarsu Santrali Bozkýr Akarsu Santrali Bozüyük Akarsu Santrali Bozyazý Akarsu Santrali Bünyan Akarsu Santrali Büyükkýzoðlu Akarsu Santrali Cerrah Akarsu Santrali Çað Akarsu Santrali Çamardý Akarsu Santrali Çemiþgezek Akarsu Santrali Deðirmendere Akarsu Santrali Dere Akarsu Santrali Dereköy Akarsu Santral Derinçay Akarsu Santrali Derme Akarsu Santrali Durucasu Akarsu Santrali Engil Akarsu Santrali Erciþ Akarsu Santrali Erkenek Akarsu Santrali Ermenek Akarsu Santrali Esendal Akarsu Santrali Finike Akarsu Santrali Girlevik Akarsu Santralleri Göksu Akarsu Santrali Hamitabat Elektrik Üretim Ve Tic. A.Þ. Hendek Akarsu Santrali Hoþap Akarsu Santralleri Ývriz Akarsu Santralleri Karaçay Akarsu Santrali Karaköy Akarsu Santrali Kayadibi Akarsu Santrali Kayaköy Akarsu Santrali Kernek Akarsu Santrali Kýsýk Akarsu Santrali Kiti Akarsu Santrali Koçköprü Hidroelektrik Santrali Kovada I Akarsu Santrali Kovada II Akarsu Santrali Koyulhisar Akarsu Santrali Kuzuculu Akarsu Santrali Malazgirt Akarsu Santrali Otluca Akarsu Santrali Pýnarbaþý Akarsu Santrali Sýzýr Akarsu Santrali Silifke Akarsu Santrali Sönmez Akarsu Santrali Suuçtu Akarsu Santrali Telek Akarsu Santrali Uludere Akarsu Santrali Visera (Iþýklar) Akarsu Santrali Zeyne Akarsu Santrali Termik Santraller Çatalaðzý Termik Santrali Kangal Termik Santrali Kemerköy Termik Santrali Kemerköy Liman Sahasý Orhaneli Termik Santrali Seyitömer Termik Santrali Soma Termik Santrali Tunçbilek Termik Santrali Yataðan Termik Santrali Yeniköy Termik Santrali Türkiye Elektrik Daðýtým AÞ (TEDAÞ) Akdeniz Elektrik Daðýtým A.Þ. ARAS Elektrik Daðýtým A.Þ. Baþkent Elektrik Daðýtým A.Þ. Boðaziçi Elektrik Daðýtým A.Þ. Çamlýbel Elektrik Daðýtým A.Þ. Çoruh Elektrik Daðýtým A.Þ. Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ. Fýrat Elektrik Daðýtým A.Þ. Gediz Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýstanbul Anadolu Yakasý Elektrik Daðýtým A.Þ. Meram Elektrik Daðýtým A.Þ Osmangazi Elektrik Daðýtým A.Þ. Sakarya Elektrik Daðýtým A.Þ Toroslar Elektrik Daðýtým A.Þ. Trakya Elektrik Daðýtým A.Þ. Uludað Elektrik Daðýtým A.Þ. Vangölü Elektrik Daðýtým A.Þ. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Bankacýlýk OYAKBANK T. Sýnai Kalkýnma Bankasý Yapý Ve Kredi Bankasý A.Þ. Ýþ Bankasý Hisseleri T. Halk Bankasý Hisseleri Madencilik Mazýdað Fosfat Tesisleri Divriði Demir Madeni Hekimhan Demir Madeni Alümina Madeni Güney Ege Linyitleri Ýþletmesi Bursa Linyitleri Ýþletmesi TKÝ'ye ait ve no.lu maden ruhsatlarý ETÝ Holding ETÝ Bakýr AÞ ETÝ ELEKTROMETALURJÝ A.Þ. ETÝ Gümüþ A.Þ. ETÝ Krom A.Þ. Çayeli Bakýr Ýþletmeleri A.Þ. Karadeniz Bakýr Ýþletmesi (KBÝ) Samsun Ýþletmesi Murgul Ýþletmesi Giresun'da 2 Maden ruhsatý iþletme Hakký Devir Murgul Ýþletmesi Hidroelektrik Santrali Samsun'da varlýklar Sinop'da 1 Maden ruhsatý iþletme Hakký Devir Sigorta Sektörü Ray Sigorta A.Þ. Baþak Sigorta A.Þ. Ve Baþak Emeklilik A.Þ. SEKA Taþucu Tersane Alaný Afyon Ýþletmesi Aksu Ýþletmesi Balýkesir Ýþletmesi Kastamonu Ýþletmesi Akkuþ Ýþletmesi Çaycuma Ýþletmesi Karacasu Ýþletmesi Ank. Alým Satým Müdürlüðü Binasý Ardanuç Ýþletmesi Varlýklarý YÝBÝTAÞ KRAFT Torba Ýþletmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) Ýskenderun Limaný Derince Limaný Mersin Limaný Taþucu Limaný Tersane Alaný, Ýskenderun ÝSDEMÝR Limaný Ereðli ERDEMÝR Limaný Türkiye Denizcilik Ýþletmesi (TDÝ) Çanakkale'ye ait 9 Gemi, Çeþme Limaný Deniz Nakliyatý T.A.Þ. 3 Tanker Dikili Limaný Fenerbahçe-Kalamýþ Yat Limaný Kuþadasý Limaný M/F Ankara Feribotu M/F Samsun Feribotu M/S Karadeniz Gemisi Nakliyat Ýnþaat Turizm Ýhracat Pazarlama A.Þ. Salýpazarý Liman Sahasý (GALATAPORT) Þehir Hatlarý Çanakkale Hizmetleri ve 9 Gemi Trabzon Limaný Turan Emeksiz Yolcu Gemisi Yakýt II Gemisi Türk Hava Yollarý (THY) Sabiha Gökçen Havaalaný THY - USAÞ Hisseleri THY- Lojman TÜPRAÞ USAÞ Hissesi Turizm ve dinlenme tesisleri Erciyes Sosyal Tesisi (Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý) Erciyes Sosyal Tesisi (DSÝ) Erciyes Sosyal Tesisi (Karayollarý Genel Müdürlüðü) Ataköy Otelcilik A.Þ. Ataköy Marina Ve Yat Ýþletmesi A.Þ Kuþadasý Tatil Köyü Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm Ve Tic. A.Þ. (% 26 hisse) Emekli Sandýðý Büyük Ankara Oteli Büyük Efes Oteli Büyük Tarabya Oteli Kýzýlay Emek Ýþhaný Kuþadasý Tatil Köyü Ýstanbul Hilton Oteli Çelik Palas Oteli Ýletiþim T.TELEKOM AyCell Çeþitli kurumlar OYAK ÝNÞAAT A.Þ. (%25 Hisse) Araç Muayene Ýstasyonu I. Bölge Araç Muayene Ýstasyonu II. Bölge MEYBUZ A.Þ. ARÇELÝK Hisseleri ASELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Þ. Hisseleri ASPÝLSAN Askeri Pil San. ve Tic. A.Þ. Hisseleri HAVELSAN A.Þ. Hisseleri Ýstanbul Ýmar Ltd. Þti, KOÇ HOLDÝNG A.Þ. Hisseleri KTHY Kýbrýs Türk Hava Yollarý Ltd. Þti Hisseleri TOFAÞ Hisseleri AKP döneminde kapatýlan kurum ve iþletmeler SSK Eczaneleri (Tasfiye Edildi) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü (Tasfiye Edilerek Ýl Özel Ýdarelerine Devredildi) REYTEK Adana, Adýyaman, Besni, Kahta, Malatya, Akçaabat, Akhisar, Aydýn, Muðla, Milas, Bafra, Batman, Bekirhan, Beþiri, Kozluk, Kurtalan, Sason, Bitlis, Bursa, Ýnegöl, Hamdibey, Denizli, Acýpayam, Güney, Tavas, Buldan, Kale, Diyarbakýr, Silvan, Bismil, Hatay, Ýskenderun, Yayladað, Altýnözü, Ýstanbul, Ýzmir, Cumaovasý, Kemalpaþa, Tuzla, Yazýbaþý, Manisa, Kula, Salihli, Sarýgöl, Selendi, Osmancalý, Saruhanlý, Muþ, Samsun, Tokat, Erbaa, Gümüþhacýköy, Taþova Yaprak Tütün Ýþletme Müdürlükleri ve Diyarbakýr Yaprak Tütün Ýþletme Fabrikasý Müdürlüðü Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Elazýð, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muðla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak Pazarlama ve Daðýtým Baþmüdürlükleri MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Bizimle Y r Çorum

4 HABER Saðlýkta þiddete dikkat çektiler Samsun Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nde Göðüs Cerrahisi Uzmaný olarak görev yapan Op.Dr. Kamil Furtun'un silahlý saldýrýyla öldürülmesine dikkat çekmek amacýyla Halk Saðlýðý Müdürlüðü etkinlik düzenledi. Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Müdür Yardýmcýsý Uzm. Dr. Özlem Terzi, tüm þube müdürleri ve çalýþanlarýnýn katýldýðý programla Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Saðlýklý Yaþam Merkezi önünde "Saðlýk Çalýþanlarýna Yönelik Þiddete" dikkat çekmek amacýyla standlar açýldý. Osmancýk Belediyesi tarafýndan D100 Karayolu kenarýndaki Küllük Tepesine yapýlan Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ burada yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Þiddet hak arama ve sorun çözme yöntemi deðildir. Þiddet; acizliktir, zayýflýktýr" dedi. Standda vatandaþlara, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan "Biz Bir Aileyiz, Þiddeti Kýnýyoruz" temalý yaka rozetleri takýlarak, Berat Kandili nedeniyle kandil simidi daðýtýldý.haber Servisi 10 bin metrekarelik parkta çalýþmalar devam ediyor. Osmancýk Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Küllük Tepesinin önemli bir sosyal alana dönüþtürüleceðini belirterek "Burasý yeni Osmancýk Devlet Hastanesi yanýnda konum olarak önemli bir alan. Ayrýca D100 Karayolu kenarýnda bulunuyor. Böyle bir yer þehrin imajýný yansýtýr bir alan olmalý diye deðerlendirdik. Buraya özel bir park projesi Osmancýk'a modern park hazýrlandý. Ýçerisinde vatandaþlarýmýzýn yararlanmasý için sosyal alanlar bulunuyor. Ayrýca çocuklarýmýz için bir oyun alaný ve vatandaþlarýmýz için spor alanlarý var. Çalýþmalar tamamlandýðýnda Küllük Tepesi, hem vatandaþlarýmýzýn güzel vakit geçirebileceði bir sosyal alan hem de ilçemizin imajýný yansýtan güzel bir park olacak" dedi. Parkýn yeþillendirilmesine de büyük özen gösterildiðini kaydeden Karataþ, parka farklý türlerde yaklaþýk 2 bin bitki dikileceðini kaydetti. NOT DEFTERÝMDEN - 17 Þu âlemde ibret olan çoktur / Lakin hakkýyla ibret alan yoktur / Adam ibret alabilseydi dünden / Hiç selamsýz geçer miydi, önümden Dede bir köþede 99 tespih çekiyor / Torun masada müþteriye yalan çekiyor Bayan diyor, 'sen beni hiç anlamadýn / Erkek diyor, 'sen beni hiç anlamadýn'/ Galiba ikisi de birbirini anlamamýþ anladým Çocuktuk; saftýk, berraktýk, temizdik / Nedense büyüdükçe yavaþ yavaþ kirlendik Hakkýyla ibret alýnmadýðý için dünden / Felaketler eksik olmuyor üzerimizden / Ne felaketiymiþ diye sorma sakýn / Azýcýk Âlemi Ýslam'a bakýn Çocukken çok büyütürdüm gözümde / Büyüyünce gördüm ki, hiçbir þey yokmuþ özünde / Tecrübe Tecrübe Tecrübe Ey insan, giymeye kýyamadýðýn elbiseler / Ölünce çöpe atýlýr da kediler didikler Dünden bugüne yaþadýðýn anlarý / Beyin yorulduðunda resetler onlarý / Ýstesen de bulamazsýn artýk o anlarý / An bu andýr en iyi yaþamalý Es be rüzgâr, artýk nereden esersen es / Nasýl olsa gitti soðuklar, yakýt beleþ Yarý çocuk yarý gençtik / Nice hayaller köprüsünden geçtik / Sonunda bir gönüle yerleþtik / Ýdare edip gidiyoruz heri Ey bülbül neden mahzun durursun öyle / Yoksa benim gibi kanadýn mý kýrýk? / Kargalar bile yüksekten uçarken / Bize çok yazýk Bize çok yazýk 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Dedi: Boþ ver hele herif aldýrma gitsin / Bu yaþtan sonra, koyma akýl ne etsin / Dedim: Boþ veremem aldýrýrým, göbel bizim göbel / Düþtüðü yerde omuz verir kaldýrýrým Yýkýldý yýkýlacak çatýdaki baca / Ama duyan yok, haykýrýyor geliyorum diye kaza Pazartesi sabahý, kimi þimdiden cumayý sayýklar / Hâlbuki kýrk takla atarýz, memur oluncaya kadar Eþler vardýr dýþarýda 10 numara / Eve gelince 1'ri kaybolur hemen düþer sýfýra Doktor yorma kendini, reçeteme birazcýk sevgi yaz / Tüm dertlerin devasý ondadýr, lakin çoðu buna inanmaz Sokaða mý çýkacaksýn aman dikkat et kendine / Özellikle yaþlý ahþap binalar geliverir üzerine Þehir magandalarý çoðalýyor þehirlerde / Direksiyonlar ehliyetsiz ellerde / Aðýr bedeller ödememek için ileride / Kim dur diyecek bu cahillere Haným, boþ ver ulaþtýrma bana saðdan soldan haberler / Ne yemek hazýrladýn ondan haber ver / Soluklanayým hele, daha bende yeni geldim gezmeden / Ölmedin ya, sabret biraz beni üzmeden Ceritoðlu'dan yaþlýlara ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Vali Atýl Üzelgün Huzurevi, Sevgi Evleri ve Engelsiz Yaþam Merkezi'ni ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer'le birlikte ilk olarak Vali Atýl Üzelgün Huzurevi'ni ziyaret eden Ceritoðlu, burada kalan yaþlýlarla bir araya geldi. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Ceritoðlu, onlardan gelen talepleri de tek tek dinleyerek not aldý. Ceritoðlu'nun basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre yaþlýlarla bir arada olmaktan dolayý mutlu olduðunu dile getiren Ceritoðlu, Huzurevi sakinlerine herhangi bir ihtiyaçlarý veya istekleri olduðunda kendisine ulaþabileceklerini söyledi. AK Parti iktidarýnda engelli, yaþlýlar ve çocuklara yönelik pozitif ayrýmcýlýk yapýldýðýný ifade eden Ceritoðlu, "AK Parti iktidarý ile birlikte her alanda olduðu gibi sosyal ve kültürel alanda da büyük bir deðiþim yaþandý. Bakýma muhtaç insanlarýmýza, yaþlýlarýmýza, engelli kardeþlerimize pozitif ayrýmcýlýk yapýldý. Son 13 yýlda hayalleri gerçeðe dönüþtüren AK Parti, sosyal alanda da ciddi yatýrýmlar yaptý. Biz bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da her zaman yaþlýlarýmýzýn, yardýma ve bakýma muhtaç vatandaþlarýmýzýn yanýndayýz ve olmaya devam edeceðiz" dedi. Çorum'da son 13 yýlda Aile ve Sosyal politikalar kapsamýnda 691 milyon TL ödeme yapýldýðýný açýklayan Ceritoðlu, "Etkin, verimli ve daha hýzlý hizmet sunmak amacýyla sosyal yardým ve hizmet alanýndaki bütün kurum ve kuruluþlarýmýzý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde tek çatý altýnda birleþtirdik. Bakanlýk çatýsý altýnda kadýnlarý, çocuklarý, yoksullarý, þehit yakýnlarýný, gazileri ve engellileri kapsayan çalýþmalarý birbiriyle iliþkili ve bütüncül bir bakýþ açýsý ile gerçekleþtiriyoruz" ifadelerini kullandý. Aile sýcaklýðýnýn bütün çocuklarýnýn hakký olduðunu anlatan Ceritoðlu, Yetiþtirme yurtlarýndan ziyade aile yanýnda bakým modelini tercih ettik. Evden uzaklaþan çocuklarýn ailelerinin yanýna dönüþünü saðladýk. Çocuklarýn güvenli, þefkatli ve sevgi dolu bir ortamda aile sýcaklýðýnda daha saðlýklý geliþebilmeleri için koruyucu aile hizmetini yaygýnlaþtýrdýk" þeklinde konuþtu. Ceritoðlu, daha sonra Sevgi Evleri ve Engelsiz Yaþam Merkezi'ni ziyaret etti. Ünlü Sinema ve Dizi Oyuncusu Tolga Yüce, "Çorum için bir aðaç da sen dik" kampanyasý baþlattý. Geçtiðimiz günlerde Karikatürist Erkan Ergün'e destek olmak amacýyla Çorum'a gelen Yüce, söyleþi ve imza günü yaparak hayranlarýyla buluþmuþtu. Yüce, söyleþide basýn mensuplarýna "Çorum çok güzel ama biraz yeþili eksik" ifadelerinde bulunmuþ, Çorum'un biraz daha yeþillendirilebileceðini söylemiþti. Yüce, Çorum'un yeþillendirilmesi istediðini dile getirmekle kalmayýp, sosyal medya üzerinden paylaþýmda bulunarak, 'Çorum için bir aðaç da sen dik' kampanyasýný baþlattý. "Çorum Ýçin Bir Aðaç da Sen Dik" kampanyasý Oyuncu Yüce, kampanyayý Çorum medyasýyla ortaklaþa bir þekilde yürütmek istediðini ifade etti. Yüce sayfasýnda yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti: "Geçtiðimiz günlerde Çorum'da söyleþi ve imza günü yaparak Çorum halkýyla kucaklaþtým. Çorum çok güzel ama biraz yeþil eksikliði var. Çorum medyasýyla ortaklaþa bir þekilde 'Çorum için bir aðaç da sen dik' kampanyasýný yürütmek istiyorum. Çorum Valisi Ahmet Kara çok kýymetli bir bürokrat. Doðduðum il Kars'ýn valiliðini yaptýðý dönemlerde kendisini takip ettiðim kadarýyla haklýn sevdiði ve baþarýlý çalýþmalara imza atan kýymetli bir insan. Çorum Belediyesi'nin deðerli Belediye Baþkaný ve diðer kurum ve sivil toplum örgütlerinin bu kampanyaya desteklerini sunacaklarýndan eminim. Hep beraber yeþil bir Çorum için harekete geçme vakti. 2 Haziran itibariyle kampanyayý baþlatýyoruz." YEDAÞ''tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre tarihinde saatleri arasýnda yapýlacak olan kesintiden Merkez Çanakçý, Çukurören ve Ýsmail köyleri etkilenecek.

5 HABER 5 Mavi Marmara ve Kudüs Yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Çorum ÝHH onbinlerce kiþinin yürüdüðü Mavi Marmara ve Kudüs Yürüyüþüne katýldý. Yürüyüþe Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, Baþkan Yardýmcýsý Vedat Erkan, Dernek Müdür Yardýmcýsý Ümit Terziöz'de katýldý. Çorum ÝHH'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Vakfý, Gazze'ye insani yardým taþýyan Mavi Marmara Gemisi'ne yapýlan saldýrýyý protesto etmek için "Özgür Kudüs Yürüyüþü" düzenledi. Yürüyüþte on binlerce kiþi Mavi Marmara Þehitleri ve Kudüs için yürüdü. 31 Mayýs 2010'da gerçekleþen saldýrýnýn 5. yýlýnda, Fatih Camii'nde ikindi namazý sonrasý bir araya gelen on binlerce kiþi Mavi Marmara katliamýný protesto etti. Yürüyüþ için Çorum'dan ve Anadolu'nun farklý þehirlerinden binlerce kiþi Ýstanbul'a geldi. Yürüyüþe katýlan insanlar, üzerinde Rabia iþareti, Kelime-i Tevhid ibarelerinin yazýlý olduðu bayraklar, ÝHH flamalarý, "Mavi Marmara onurumuzdur", "Yaþasýn özgür Filistin", "Gazze'de abluka ve ambargoya hayýr", "Filistin halký yalnýz deðildir" yazýlý dövizler taþýdý. Cami avlusundaki duvarlara da "Þehitlere bin selam" "Filistin davasý davamýzdýr" pankartlarý asýldý. Gruptakiler, "Müslüman zulme boyun eðmez", "Þehitlerin yolunu sürdüreceðiz", "Kahrolsun Ýsrail", "Ýstanbul'dan direniþe bin selam" sloganlarý atarak yürüyüþe geçti. Mavi Marmara gemisinde Ýsrail askerlerinin saldýrýsý sonucu þehit olan 10 kiþinin ismi sahneden okundu ve yürüyüþe katýlanlar "burada" þeklinde cevap verdi. Kuran'ý Kerim tilaveti ile baþlayan programda, yürüyüþ öncesi konuþan ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým, saldýrýnýn üzerinden 5 yýl geçtiðini hatýrlattý. Yürüyüþ Edirnekapý'da Abdulmetin Balkanlýoðlu hocanýn yaptýðý duayla sona erdi. Yürüyüþe AK Parti Ýstanbul milletvekili adaylarý, gazeteciler, çeþitli sivil toplum kuruluþlarýn yöneticileri, üyeleri ve on binlerce vatandaþ katýldý. Öðrenciler Etnografya Müzesi açtýlar Doktor Sadýk Ahmet Ortaokulu Görsel Sanatlar dersi kapsamýnda 8.sýnýflar "Sekizler Günübirlik Etnografya Müzesi" açtýlar. Görsel Sanatlar dersi öðretmeni Necla Özeskici öðrencilerin aile büyüklerinden kalan eskiye dair teknolojik ve el emeði eþyalarýn deðerlerini fark etmeleri amacýyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Müdür Yardýmcýsý Satýlmýþ Baskýn ise öðrencilere yaptýðý konuþmada eski eþyalardaki yaþanmýþlýk, eski zevkler, eski güzellik anlayýþýný görebilmek geleneksel deðerleri yaþatmak ve sevmek adýna eðitimde müze eðitiminin önemine deðindi ve emeði geçen öðrenci ve öðretmenlere teþekkür etti. Sungurlu halký kampüs inþaatýna destek verecek Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) kampüs inþaatýna destek olmak için ilçe yöneticileri, iþadamlarý ve sivil toplum kuruluþlarý yöneticileri bir araya geldi. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yaptýrma ve Yaþatma Derneði tarafýndan Baktat Tesislerinde düzenlenen toplantýya Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MYO Yaptýrma Yaþatma Derneði Baþkaný Zeki Öztekin, MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Sungurlulu hayýrsever iþadamlarý Haydar Ali Öztaþ ve Nazým Bekmezci baþta olmak üzere kamu kurum ve sivil toplum kuruluþlarý yöneticileri katýldý. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Zeki Öztekin, Derneðin amacýnýn Sungurlu için büyük önemi olan Sungurlu Meslek Yüksekokulunun geliþmesi için her türlü desteði vermek olduðunu belirterek, kampus inþaatýndaki son durumu deðerlendirmek ve Sungurlu olarak kampus inþaatýna destek için bu toplantýyý düzenlediklerini söyledi. Hitit Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif de Sungurlu Meslek Yüksekokulunun mevcut durumu, kampüs inþaatýnda son durum ve yapýlmasý gerekenler konusunda bilgilendirme yaptý. Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Sungurlu Meslek Yüksekokulunun 2002 yýlýnda iki program ile mevcut yerinde faaliyetlerine baþladýðýný, açýlan yeni programlar ile yaklaþýk 900 öðrenci ve 20 akademik personel seviyesine ulaþtýklarýný, gelecekteki hedeflerine göre mevcut binanýn ihtiyaçlarýný karþýlayamadýðýný belirtti. Geçen süreçte Sungurlu olarak çok çaba sarf edilmesine raðmen Kampüs konusunda bir geliþme saðlanamadýðýný ifade eden Karacif, Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn Rektörlük görevine gelmesiyle birlikte Çorum merkezde olduðu gibi ilçelerde de Üniversitenin geliþiminin inanýlmaz bir hýz kazandýðýný belirtti. Karacif, bu kapsamda yapýlan çalýþmalar ile, Sungurlu Kampüsünün yer tahsis iþlemlerinin tamamlanmasýyla Rektörlük tarafýndan Kampüs master planýnýn hazýrlatýldýðýný, bu plana göre kampüste, iki derslik bloðu, yönetim-personel bloðu, kongre kültür merkezi, spor salonu, yemekhane-kantin, kreþ, açýk spor alanlarý, enerji merkezi kapalý otopark ve 300 kiþilik öðrenci yurdunun yer aldýðýný ve altyapý da dahil olmak üzere bütün mimari ve inþaat projelerinin hazýrlandýðýný söyledi. Ancak Üniversitenin bütçe imkanlarýna göre master plandaki bütün binalarý yaptýrabilmesinin mümkün olmadýðý belirten Karacif, Kampüsün 1. etap çalýþmalarý kapsamýnda derslik bloðu, yemekhane-kantin, kapalý otopark ve enerji binalarýnýn Üniversite tarafýndan Haziran 2014'de inþaatýna baþlandýðýný, altyapý ile birlikte yüksek maliyeti olan 1. etap inþaat çalýþmalarýnýn 2015 yýlý sonuna doðru tamamlanmasýnýn hedeflendiðini ifade etti. Sungurlu'nun önemli bir ihtiyacý olan Kongre Kültür Merkezi, Spor Salonu, Yönetim-Personel Bloðu, Kreþ binalarýnýn Yüksekokul için çok gerekli olduðunu vurgulayan Karacif, bunlarýn tamamlanmasý ile birlikte Sungurlu'nun çok güzel bir kampüse kavuþacaðýný ve Yüksekokulun geliþim hedeflerine doðru emin adýmlarla ilerleyeceklerini, bu süreci tamamlamak için Sungurlu'dan destek beklediklerini söyledi. Sungurlulu hayýrsever iþadamlarý, eðitim gönüllüsü Haydar Ali Öztaþ, Nazým Bekmezci ve Dernek Baþkaný Zeki Öztekin ile birlikte iki haftadýr Sungurlu'daki iþadamlarýna, sivil toplum kuruluþlarýna ziyaretler gerçekleþtirdiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Sungurlu'nun geçmiþte olduðu gibi eðitim için bugün de bu desteði vereceðine inandýðýný söyledi. Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, kampüsün bu aþamaya gelmesini saðlayan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþta olmak üzere emeði geçen herkese Sungurlu adýna þükranlarýný sunduðunu belirtti. Toplantý katýlýmcýlarýn kampüsle ilgili deðerlendirmeleri ile tamamlandý. "Þifa veren eller kendilerini anlayan yürekler istiyor" Alaca Devlet Hastanesi personeli, son günlerde saðlýk çalýþanlarýna yönelik olarak yaþanan þiddet nedeniyle 30 dakikalýk iþ býrakma eylemi yaptý. Devlet Hastanesi önünde toplanan hastane çalýþanlarý, bir basýn açýklamasý yaptý. Ülkenin güçlü yarýnlara daha saðlýklý bir toplum temelinde ulaþabilmesi adýna 700 bin kiþilik saðlýk çalýþanlarýyla vatandaþlarýn saðlýðý için emek veren büyük bir ailenin mensuplarý olduklarýný söyleyen Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Metin Karan, açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Sunduðumuz hizmetin hakkaniyeti, niteliði ve herþeyden önce sürdürülebilirliði için bu açýklamayý temsil ettiðimiz saðlýk camiasý adýna medyamýz aracýlýðý ile sizlerin takdirine sunuyorum. Son günlerde manidar bir þekilde gündem oluþturan ve maalesef deðerli meslektaþýmýz Opr. Dr. Kamil Furtun'un görevi baþýnda vahþice katledilmesiyle farklý bir boyut kazanan saldýrýlardan, "saðlýk ve þiddet" kelimelerinin sýkça yanyana anýlýyor olmasýndan evlatlarýnýz olarak derin bir endiþe ve üzüntü duymaktayýz. Bizlere güvendiniz, okuttunuz, büyüttünüz ve saðýlýðýnýzý emanet ettiniz. Bizlerde bu emanete en iyi þekilde sahip çýkabilmek, sizlerin güvenini ve emeðini boþa çýkartmamak adýna gece gündüz demeden çalýþýyor, ter döküyoruz. Sizlere geçmiþ yýllarla mukayese edilemeyecek nitelikte geliþen týp teknolojilerinin en iyi ürünleriyle donatýlmýþ saðlýk tesislerimizde hizmet vermekteyiz. Ülkemizi saðlýk alanýnda çað atlatan ve dünyada zirve yarýþýna taþýyan bu büyük baþarý sizlerin desteði olmadan hizmet sunumunda tek baþýna yeterli olmayacaktýr. Þifa sunan ellerin sahipleri her gün yastýða baþýný koyarken saðlýðýnýz için aldýðý kararlarý þöyle bir gözden geçirip vicdanýný rahatlatmadan gözlerini kapayamýyor. Bundan emin olunuz. Ne varki üst üste yaþanan olaylar sizlerin evlatlarý olan saðlýk çalýþanlarýmýzýn moral ve motivasyonunu neredeyse tükenme noktasýna getirmiþ durumdadýr. Biz sizlerin sayesinde varýz, sizlerin dualarý ve desteði ile ayaktayýz. Mesleðimizi icra ederken kin, nefret ve þiddetin diliyle karþýmýza çýkanlara en büyük dersi ancak ve ancak hep birlikte verebiliriz. Unutmayalým ki, insan hayatýný hiçe sayacak kadar vahþileþen bu çirkin durumun sadece yasal düzenlemelerle sýfýr noktasýna getirilmesi beklenemez. Bu nedenledir ki, þifa veren eller sizlerden kendilerini anlayan yürekler istiyor. Þiddeti ve vahþeti reva gören canavarlar kadar yaþanan þiddet olaylarý üzerinden hesap yapýp insani duygularý istismar edenlere karþý da tüm halkýmýzý ve saðlýk çalýþanlarýmýzý dikkatli olmaya çaðýrýyoruz."

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı