Savcý Mehmet Selim Kiraz adýna hatýra ormaný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Savcý Mehmet Selim Kiraz adýna hatýra ormaný"

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MEB ve YÖK'ten seçim tatili asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI 03 HAZÝRAN 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Milli Eðitim Bakanlýðý 8 Haziran Pazartesi gününün ilk ve orta dereceli okullara tatil olduðunu açýkladý. YÖK'de, 7 Haziran milletvekili seçimlerinde, öðrencilerin memleketlerinde oy kullanabilmelerine olanak saðlamak için, 5-9 Haziran'da üniversitelerin tatil edilmesine karar verdi. YÖK Baþkan Vekili Prof. Dr. Yavuz Atar imzasýyla üniversite rektörlüklerine gönderilen yazýda... SAYFA 9 DA Tolga Yüce Savcý Mehmet Selim Kiraz adýna hatýra ormaný "Çorum Ýçin Bir Aðaç da Sen Dik" kampanyasý Ünlü Sinema ve Dizi Oyuncusu Tolga Yüce, "Çorum için bir aðaç da sen dik" kampanyasý baþlattý. Geçtiðimiz günlerde Karikatürist Erkan Ergün'e destek olmak amacýyla Çorum'a gelen Yüce, söyleþi ve imza günü yaparak hayranlarýyla buluþmuþtu. SAYFA 4 TE Erken uyarý sistemi tarýmsal riski azaltýyor Ýstanbul Çaðlayan Adliyesinde görevi baþýnda iken þehit edilen Savcý Mehmet Selim Kiraz adýna Osmancýk Adliyesi ve Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðünün iþbirliði ile Osmancýk Durucasu mevkiinde hatýra ormaný oluþturuldu Etkinlik Çorum Aðýr Ceza Reisi Halil Yüksel, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Osmancýk Adliyesinden görevli Hakim ve Cumhuriyet savcýlarý ile Çorum Ýþletme Müdürlüðü Aðaçlandýrma Þefi Tacim Karakýl, Ýþletme Müdürlüðü personeli ve adliye çalýþanlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþti. SAYFA 9 DA Mavi Marmara ve Kudüs Yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Çorum ÝHH onbinlerce kiþinin yürüdüðü Mavi Marmara ve Kudüs Yürüyüþüne katýldý. Yürüyüþe Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, Baþkan Yardýmcýsý Vedat Erkan, Dernek Müdür Yardýmcýsý Ümit Terziöz'de katýldý. SAYFA 5 DE Tarýmda kullanýlan erken uyarý sisteminin olasý hastalýklara karþý riski önemli ölçüde azalttýðý belirtildi. Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Osmancýk ilçesinde kurulu bulunan... SAYFA 9 DA Gerdek Kaya Sulama göletinde inceleme Alaca Gerdek Kaya Köyüne inþa edilecek olan sulama göletinde çalýþmalar baþladý. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan... SAYFA 9 DA Buharaevler Kültür Merkezi'ne resmi açýlýþ Çorum Belediyesi yaptýrýlan Buharaevler Kültür Merkezi'nin resmi açýlýþ töreni yapýldý. Çorum Belediyesi Mehteran Takýmý'nýn konseri ile baþlayan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Milletvekili... SAYFA 7 DE 13 yýlda 864 milyon TL nakit hibe desteði verdik AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Çorum'da tarým ve hayvancýlýðýn yaný sýra, kýrsal kalkýnmanýn önünü açacak bir proje hazýrlandýðýnda destek vermeye hazýr olduklarýný söyledi. SAYFA 7 DE Mustafa Tamirci Mustafa Tamirci TBMM Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna atandý TBMM Baþkaný Cemil Çiçek hemþehrimiz Mustafa Tamirci'yi TBMM Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna atadý. Yaklaþýk dört yýldýr Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýþletme ve Yapým Baþkanlýðý görevi sürdüren ve görevi sürecinde bir çok önemli projenin altýnda imzasý bulunan... SAYFA 9 DA Cahit Baðcý'dan Kaya'ya geçmiþ olsun ziyareti 2 Berat Kandili'nde gönüller mest oldu 6 10 TSO'dan Emniyet Müdürü Kolcu'ya tebrik DE DA DA Týr devrildi: 1 ölü SAYFA 11 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:09 05:05 12:45 16:41 20:13 21: Türkçe'nin resmî dil olarak kabûlü (1277) - Humeyni'nin vefâtý (1989) - Anthony Quinn'in vefâtý (2001) Fýkh âlimleri kýymetlidir. Onlarla berâber bulunmak ibâdettir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri bilmek istersen seni can içre ara caný geç canýndan bul aný sen seni bil sen seni kim bildi ef'alini ol bildi sýfatýný anda gördü zatýný sen seni bil sen seni görünen sýfatýndýr aný gören zatýndýr gayri ne hacetindir sen seni bil sen seni Sen Seni Bil Çorum Özel Hastanesi'nden saðlýkta þiddete protesto Çorum Özel Hastanesi çalýþanlarý, Samsun'da Dr. Kamil Furtun'un silahlý saldýrý sonucu öldürülmesine tepki gösterdiler. Samsun Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi Hastanesi'nde görevi baþýndayken uðradýðý silahlý saldýrý sonucunu hayatýný kaybeden Op. Dr. Kamil Furtun'un öldürülmesi, Çorum Özel Hastanesi saðlýk çalýþanlarý tarafýndan kýnandý. Saðlýk çalýþanýna þiddeti kýnayan basýn açýklamasýnda, tüm halka çaðrýda bulunularak yaþanan bu saldýrýlara karþý daha duyarlý olmasý çaðrýsýnda bulunuldu. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Uzm.Dr. Gökhan Bilgili, yaptýðý basýn açýklamasýnda, hekiminden ebe ve hemþiresine, eczacýdan teknisyenine ve medikaline tam kadro çalýþanýyla saðlýk hizmeti verdiklerini belirterek, son günlerde saðlýk ve siddet kelimelerinin sürekli olarak birlikte anýlmasý ve bu söylemler üzerinden bir gündem oluþturulmasýnýn rahatsýzlýk verici olduðunu söyledi. Bilgili, "Saldýrýlarda, saðlýk ve þiddet kelimelerinin sýkça yan yana anýlýyor olmasýndan dolayý derin bir endiþe ve üzüntü duymaktayýz" dedi. Son günlerde saðlýk çalýþanlarýna yönelik yaþanan olaylarýn saðlýk çalýþanlarýnýn moral ve motivasyonunu tüketme noktasýna getirdiðini belirten Bilgili, "Biz sizlerin sayesinde varýz. Sizlerin dualarý ve desteðiyle ayaktayýz. Mesleðimizi icra ederken kin, nefret ve þiddettin diliyle karþýmýza çýkanlara en büyük dersi ancak ve ancak hep birlikte verebiliriz. Unutmayalým ki insan hayatýný hiçe sayacak kadar vahþileþen bu çirkin durumu sadece yasal düzenlemelerle sýfýr noktasýna getirilmesi beklenemez. Bu nedenledir ki þifa veren eller sizlerden kendilerini anlayan yürekler istiyor. Doktorlarýmýza sahip çýkalým" ifadelerini kullandý. Saðlýk çalýþanlarýna þiddeti ve vahþeti reva görenleri canavar olarak niteleyen Bilgili, þiddet olaylarý üzerinden hesaplar yapanlara ve insani duygularý istismar edenlere karþý da tüm halkýn daha duyarlý olmalarý çaðrýsýnda bulundu. Cahit Baðcý'dan Kaya'ya geçmiþ olsun ziyareti kim ki hayrete vardý nura müstagrak oldu tevhid-i zatý buldu sen seni bil sen seni bayram özünü bildi bileni anda buldu bulan ol kendi oldu sen seni bil sen seni Hacý Bayram-ý Veli Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6771 2,6781 EUR 2,9584 2,9599 STERLiN 4,0836 4,0861 2,1462 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý beraberinde Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Þeyda Önen ve Ýl Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Özaydýnlý ile birlikte Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret ederek tekrar geçmiþ olsun dileklerini iletti. Kaya'nýn saðlýðýna kavuþmuþ olarak görevinin baþýnda olmasýndan dolayý memnun "Kadýn ve Aile Saðlýðý Seminerleri"nin sonuncusu bugün Çorum Tabip Odasý, Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi'nin ortaklaþa düzenlediði "Kadýn ve Aile Saðlýðý Seminerleri"nin sonuncusu 3 Haziran 2015 Çarþamba günü düzenlenecek. Buhara Kültür Merkezi'nde saat 13.00'da yapýlacak olan seminerde Yrd. Doç Dr. Nuriye Büyükkayacý Duman "Menopoz Dönemi Saðlýk Sorunlarý" ve Özel Elit Park Hastanesi'nin Kadýn Doðum Uzmaný Dr Mustafa Uzun ise "Jinekolojik Kanserler" konusunda bilgi verecekler. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak seminerlerle ilgili olarak ver- olduðunu belirten Baðcý, hayýrlý görevler diledi. Baðcý, "Ýl Genel Meclisinin çalýþmalarýnda 2015 yýlý yatýrým kararlarýnýn % 100 ölçüde tamamlanmasýnda Baþkanýmýzýn takibini önemsiyoruz. Ýnþallah önümüzdeki dönemde Çorum kýrsalýnýn bütün altyapý sorunlarýný birlikte çözmüþ olacaðýz" dedi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kaya ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Baðcý'ya teþekkür etti. diði bilgide, "Daha önce gerçekleþtirdiðimiz "Çocuk Saðlýðý Semineri ve Aile Saðlýðý Semineri"nden sonra bu üçüncü ve son seminerimiz. Halkýmýzýn saðlýðý için önemli faydalarý olduðunu düþündüðümüz bu tip organizasyonlarýmýz devam edecek. Bu seminerlerde HÜKAM (Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Merkezi) ve Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi ile çok faydalý çalýþmalar yaptýk. Gösterdikleri ilgiden dolayý bu birimlerin yetkililerine teþekkürlerimi sunuyorum. Ayrýca daha önceki sunumlarý yapýp halkýmýzý bilgilendiren deðerli hocalarýmýz Prof. Dr. Adem Özkara, Yrd. Doç. Dr. Atakan Comba, Yrd. Doç. Dr. Selen Özakar Akça, Uzm. Dr. Selim Asaroðlu ve Dr. Selçuk Önce'ye de katkýlarýndan dolayý çok teþekkür ediyorum. Tüm halkýmýzý Buhara Kültür Merkezine davet ediyorum" dedi. Rehber öðretmenlere TEOG bilgilendirmesi Çorum'da ortaokullarda görev yapan rehber öðretmenlere TEOG süreci ve bu süreçte oluþturulan komisyonlar ile ilgili bilgi verildi. Toplantýya RAM Müdürü Tahir Demir, Ram Müdür Yardýmcýsý Musa Akýþ, Ram Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri Bölüm Baþkaný M.Yaser Mert ile ortaokullarda görev yapan rehber öðretmenler katýldý. RAM Müdürü Tahir Demir konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, TEOG sürecinde bu yýl ilk defa bölge komisyonlarý oluþturularak yapýlacak rehberlik çalýþmalarýnýn il genelinde verimli bir þekilde yürütülmesinin amaçlandýðý belirtildi.demir, bu yýl merkezdeki rehber öðretmenlerin Çorum RAM'a görevlendirmelerinin yapýlarak komisyonlar marifetiyle kurumlardaki öðrencilere tercih danýþmanlýk hizmeti verileceðini kaydetti. Rehber öðretmenlere yönelik TBM Koordinatör Formatörü Yaser Mert tarafýndan da TBM ve Halk Eðitim Süreci ile ilgili kýsa bir bilgilendirme yapýldý. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Satýlýk Faal Lokanta Sektör deðiþikliði nedeni ile - Aile salonu dahil olmak üzere 70 kiþilik kapasiteli - Parasý alýnmamýþ 30 Kadar Düðün yemeði rezervasyonlu - Paket ve daimi müþteri potansiyeli iyi olan - Kira bedeli oldukça uygun olan Lokantamýz Sektör deðiþikliði nedeni ile satýlacaktýr. Ýlgilenenlerin; no lu Telefonu aramalarý rica olunur. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 AKP döneminde satýlan daha binlerce taþýnmaz vardýr. Bu kadar kurum sattýlar.üçte birine yol yaptýk, saðlýk yatýrýmlarý yaptýk dediler. Peki Ya kalanlar ne oldu? Milletimiz adýna Yoluzluklarýn Hesabýný Soracaðýz. 13 Yýllýk AKP Ýktidarý döneminde Toplam 70 Milyar Dolara satýlanlar! Cam ve çimento sanayi Ünye Çimento A.Þ. Paþabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Þ Trakya Cam Anadolu Cam Soda Sanayi Metal Sanayi ERDEMÝR ÝSDEMÝR ÇELBOR TAKSAN Oymapýnar Barajý Seydiþehir Eti Alüminyum A.Þ ETÝ Alüminyum AÞ'ye ait Antalya Limaný Eti Alüminyum'a ait 4 Taþýnmaz GERKONSAN (Gerede Çelik Konstrüksiyon Ve Teçhizat Fabrikalarý San. Ve Tic. A.Þ.) DÝTAÞ (Doðan Yedek Parça Ýmalat ve Teknik A.Þ.) TÜMOSAN ORTADOÐU TEKNOPARK A.Þ. Tarýmsal Sanayi T.Z.D A.Þ. Sakarya Traktör Ýþletmesi SÜTAÞ Malatya Ýþletmesi, HEKTAÞ A.Þ. (Veteriner Ýlaçlarý ve Halk Saðlýðý Ýlaçlarý) Türkiye Gübre Sanayi AÞ (TÜGSAÞ) TÜGSAÞ A.Þ. Gemlik Gübre Sanayi A.Þ. Samsun Gübre San. A.Þ. Ýstanbul Gübre Sanayi A.Þ. Kütahya Gübre A.Þ. Ýstanbul Satýn Alma Müdürlüðü Binasý Þanlýurfa depolarý arazisi Tekirdað Depolarý Fatsa Depolarý TEKEL Alkollü Ýçkiler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Adana Sigara Fabrikasý Tokat Sigara Fabrikasý Bitlis Sigara Fabrikasý Ýstanbul Sigara Fabrikasý Malatya Sigara Fabrikasý Samsun-Ballýca Sigara Fabrikasý Ambalaj Fabrikasý Müdürlüðü Ankara Baþmüdürlük Binasý (Ýkiz Kuleler) Bodrum Tesisleri ve Taþýnmazlarý Gemlik Suni Ýplik Müessesesi Taþýnmazlarý Ýnegöl Kibrit Fabrikasý Taþýnmazlarý Ýstanbul Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Þ, Kastamonu Jüt Ýpliði Fabrikasý Makine ve Teçhizatý Kýbrýs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Þti. TEKA ile Sigara San. Ýþletmesi A.Þ.'ye ait puro marka ve varlýklar Ýzmir Yaprak Tütün Ýþletmesi Makine-Teçhizatý Çamaltý Tuz Ýþletmesi Müdürlüðü Ayvalýk Tuz Ýþletmesi Müdürlüðü Çankýrý Kaya Tuzlasý Tuzluca Tuzlasý Yavþan Tuzlasý Kaðýzman Tuzlasý Kaldýrým Tuzlasý Kayacýk Tuzlasý Kristal Tuz Rafine Sekili Tuzlasý SÜMER HOLDÝNG Adýyaman Ýþletmesi Bakýrköy Ýþletmesi Diyarbakýr Ýþletmesi Malatya Ýþletmesi Sarýkamýþ Ýþletmesi TÜMOSAN Ýþletmesi Sarýkamýþ Ayakkabý Ýþletmesi, Manisa Pamuklu Mensucat A.Þ. Beykoz Deri ve Kundura Ýþletmesi Çanakkale Sentetik Deri Ýþletmesi Yeþilova Halý Yün Ýplik ve Battaniye Fab. T. A.Þ. Akdeniz Ýþletmesinin Makine ve teçhizatlarý, ASELSAN Hisseleri BUMAS ERYAÐ Ýstanbul Ýmar Ltd. Þti. Mazýdaðý Fosfat Tesisleri Merinos Ýþletmesinin Makine ve teçhizatlarý, Merinos Halý Markasý Ortadoðu Tekonpark A.Þ. (%15.00 hisse) SÜTAÞ hissesi Tercan Ýþletmesi Makine ve Teçhizatlarý Þeker Fabrikalarý Adapazarý Þeker Fabrikasý Amasya Þeker Fabrikasý Kütahya Þeker Fabrikasý Et ve Balýk Üretim AÞ (EBÜAÞ) Manisa Et Ve Tavuk Kombinasý Samsun Soðuk Hava Deposu Mersin Soðuk Hava Depolarý Çeþitli illerde 11 Maðaza, 23 büro Enerji Sektörü PETKÝM TÜPRAÞ BURSAGAZ ESGAZ Baþkent Doðalgaz Daðýtým A.Þ. Elektrik Üretim AÞ(EÜAÞ) Akarsu Santralleri Ahlat Akarsu Santrali Akyazý Akarsu Santrali Anamur Akarsu Santrali Bayburt Akarsu Santrali Berdan Akarsu Santrali Besni Akarsu Santrali Bozkýr Akarsu Santrali Bozüyük Akarsu Santrali Bozyazý Akarsu Santrali Bünyan Akarsu Santrali Büyükkýzoðlu Akarsu Santrali Cerrah Akarsu Santrali Çað Akarsu Santrali Çamardý Akarsu Santrali Çemiþgezek Akarsu Santrali Deðirmendere Akarsu Santrali Dere Akarsu Santrali Dereköy Akarsu Santral Derinçay Akarsu Santrali Derme Akarsu Santrali Durucasu Akarsu Santrali Engil Akarsu Santrali Erciþ Akarsu Santrali Erkenek Akarsu Santrali Ermenek Akarsu Santrali Esendal Akarsu Santrali Finike Akarsu Santrali Girlevik Akarsu Santralleri Göksu Akarsu Santrali Hamitabat Elektrik Üretim Ve Tic. A.Þ. Hendek Akarsu Santrali Hoþap Akarsu Santralleri Ývriz Akarsu Santralleri Karaçay Akarsu Santrali Karaköy Akarsu Santrali Kayadibi Akarsu Santrali Kayaköy Akarsu Santrali Kernek Akarsu Santrali Kýsýk Akarsu Santrali Kiti Akarsu Santrali Koçköprü Hidroelektrik Santrali Kovada I Akarsu Santrali Kovada II Akarsu Santrali Koyulhisar Akarsu Santrali Kuzuculu Akarsu Santrali Malazgirt Akarsu Santrali Otluca Akarsu Santrali Pýnarbaþý Akarsu Santrali Sýzýr Akarsu Santrali Silifke Akarsu Santrali Sönmez Akarsu Santrali Suuçtu Akarsu Santrali Telek Akarsu Santrali Uludere Akarsu Santrali Visera (Iþýklar) Akarsu Santrali Zeyne Akarsu Santrali Termik Santraller Çatalaðzý Termik Santrali Kangal Termik Santrali Kemerköy Termik Santrali Kemerköy Liman Sahasý Orhaneli Termik Santrali Seyitömer Termik Santrali Soma Termik Santrali Tunçbilek Termik Santrali Yataðan Termik Santrali Yeniköy Termik Santrali Türkiye Elektrik Daðýtým AÞ (TEDAÞ) Akdeniz Elektrik Daðýtým A.Þ. ARAS Elektrik Daðýtým A.Þ. Baþkent Elektrik Daðýtým A.Þ. Boðaziçi Elektrik Daðýtým A.Þ. Çamlýbel Elektrik Daðýtým A.Þ. Çoruh Elektrik Daðýtým A.Þ. Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ. Fýrat Elektrik Daðýtým A.Þ. Gediz Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýstanbul Anadolu Yakasý Elektrik Daðýtým A.Þ. Meram Elektrik Daðýtým A.Þ Osmangazi Elektrik Daðýtým A.Þ. Sakarya Elektrik Daðýtým A.Þ Toroslar Elektrik Daðýtým A.Þ. Trakya Elektrik Daðýtým A.Þ. Uludað Elektrik Daðýtým A.Þ. Vangölü Elektrik Daðýtým A.Þ. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Bankacýlýk OYAKBANK T. Sýnai Kalkýnma Bankasý Yapý Ve Kredi Bankasý A.Þ. Ýþ Bankasý Hisseleri T. Halk Bankasý Hisseleri Madencilik Mazýdað Fosfat Tesisleri Divriði Demir Madeni Hekimhan Demir Madeni Alümina Madeni Güney Ege Linyitleri Ýþletmesi Bursa Linyitleri Ýþletmesi TKÝ'ye ait ve no.lu maden ruhsatlarý ETÝ Holding ETÝ Bakýr AÞ ETÝ ELEKTROMETALURJÝ A.Þ. ETÝ Gümüþ A.Þ. ETÝ Krom A.Þ. Çayeli Bakýr Ýþletmeleri A.Þ. Karadeniz Bakýr Ýþletmesi (KBÝ) Samsun Ýþletmesi Murgul Ýþletmesi Giresun'da 2 Maden ruhsatý iþletme Hakký Devir Murgul Ýþletmesi Hidroelektrik Santrali Samsun'da varlýklar Sinop'da 1 Maden ruhsatý iþletme Hakký Devir Sigorta Sektörü Ray Sigorta A.Þ. Baþak Sigorta A.Þ. Ve Baþak Emeklilik A.Þ. SEKA Taþucu Tersane Alaný Afyon Ýþletmesi Aksu Ýþletmesi Balýkesir Ýþletmesi Kastamonu Ýþletmesi Akkuþ Ýþletmesi Çaycuma Ýþletmesi Karacasu Ýþletmesi Ank. Alým Satým Müdürlüðü Binasý Ardanuç Ýþletmesi Varlýklarý YÝBÝTAÞ KRAFT Torba Ýþletmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) Ýskenderun Limaný Derince Limaný Mersin Limaný Taþucu Limaný Tersane Alaný, Ýskenderun ÝSDEMÝR Limaný Ereðli ERDEMÝR Limaný Türkiye Denizcilik Ýþletmesi (TDÝ) Çanakkale'ye ait 9 Gemi, Çeþme Limaný Deniz Nakliyatý T.A.Þ. 3 Tanker Dikili Limaný Fenerbahçe-Kalamýþ Yat Limaný Kuþadasý Limaný M/F Ankara Feribotu M/F Samsun Feribotu M/S Karadeniz Gemisi Nakliyat Ýnþaat Turizm Ýhracat Pazarlama A.Þ. Salýpazarý Liman Sahasý (GALATAPORT) Þehir Hatlarý Çanakkale Hizmetleri ve 9 Gemi Trabzon Limaný Turan Emeksiz Yolcu Gemisi Yakýt II Gemisi Türk Hava Yollarý (THY) Sabiha Gökçen Havaalaný THY - USAÞ Hisseleri THY- Lojman TÜPRAÞ USAÞ Hissesi Turizm ve dinlenme tesisleri Erciyes Sosyal Tesisi (Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý) Erciyes Sosyal Tesisi (DSÝ) Erciyes Sosyal Tesisi (Karayollarý Genel Müdürlüðü) Ataköy Otelcilik A.Þ. Ataköy Marina Ve Yat Ýþletmesi A.Þ Kuþadasý Tatil Köyü Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm Ve Tic. A.Þ. (% 26 hisse) Emekli Sandýðý Büyük Ankara Oteli Büyük Efes Oteli Büyük Tarabya Oteli Kýzýlay Emek Ýþhaný Kuþadasý Tatil Köyü Ýstanbul Hilton Oteli Çelik Palas Oteli Ýletiþim T.TELEKOM AyCell Çeþitli kurumlar OYAK ÝNÞAAT A.Þ. (%25 Hisse) Araç Muayene Ýstasyonu I. Bölge Araç Muayene Ýstasyonu II. Bölge MEYBUZ A.Þ. ARÇELÝK Hisseleri ASELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Þ. Hisseleri ASPÝLSAN Askeri Pil San. ve Tic. A.Þ. Hisseleri HAVELSAN A.Þ. Hisseleri Ýstanbul Ýmar Ltd. Þti, KOÇ HOLDÝNG A.Þ. Hisseleri KTHY Kýbrýs Türk Hava Yollarý Ltd. Þti Hisseleri TOFAÞ Hisseleri AKP döneminde kapatýlan kurum ve iþletmeler SSK Eczaneleri (Tasfiye Edildi) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü (Tasfiye Edilerek Ýl Özel Ýdarelerine Devredildi) REYTEK Adana, Adýyaman, Besni, Kahta, Malatya, Akçaabat, Akhisar, Aydýn, Muðla, Milas, Bafra, Batman, Bekirhan, Beþiri, Kozluk, Kurtalan, Sason, Bitlis, Bursa, Ýnegöl, Hamdibey, Denizli, Acýpayam, Güney, Tavas, Buldan, Kale, Diyarbakýr, Silvan, Bismil, Hatay, Ýskenderun, Yayladað, Altýnözü, Ýstanbul, Ýzmir, Cumaovasý, Kemalpaþa, Tuzla, Yazýbaþý, Manisa, Kula, Salihli, Sarýgöl, Selendi, Osmancalý, Saruhanlý, Muþ, Samsun, Tokat, Erbaa, Gümüþhacýköy, Taþova Yaprak Tütün Ýþletme Müdürlükleri ve Diyarbakýr Yaprak Tütün Ýþletme Fabrikasý Müdürlüðü Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Elazýð, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muðla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak Pazarlama ve Daðýtým Baþmüdürlükleri MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Bizimle Y r Çorum

4 HABER Saðlýkta þiddete dikkat çektiler Samsun Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nde Göðüs Cerrahisi Uzmaný olarak görev yapan Op.Dr. Kamil Furtun'un silahlý saldýrýyla öldürülmesine dikkat çekmek amacýyla Halk Saðlýðý Müdürlüðü etkinlik düzenledi. Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Müdür Yardýmcýsý Uzm. Dr. Özlem Terzi, tüm þube müdürleri ve çalýþanlarýnýn katýldýðý programla Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Saðlýklý Yaþam Merkezi önünde "Saðlýk Çalýþanlarýna Yönelik Þiddete" dikkat çekmek amacýyla standlar açýldý. Osmancýk Belediyesi tarafýndan D100 Karayolu kenarýndaki Küllük Tepesine yapýlan Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ burada yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Þiddet hak arama ve sorun çözme yöntemi deðildir. Þiddet; acizliktir, zayýflýktýr" dedi. Standda vatandaþlara, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan "Biz Bir Aileyiz, Þiddeti Kýnýyoruz" temalý yaka rozetleri takýlarak, Berat Kandili nedeniyle kandil simidi daðýtýldý.haber Servisi 10 bin metrekarelik parkta çalýþmalar devam ediyor. Osmancýk Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Küllük Tepesinin önemli bir sosyal alana dönüþtürüleceðini belirterek "Burasý yeni Osmancýk Devlet Hastanesi yanýnda konum olarak önemli bir alan. Ayrýca D100 Karayolu kenarýnda bulunuyor. Böyle bir yer þehrin imajýný yansýtýr bir alan olmalý diye deðerlendirdik. Buraya özel bir park projesi Osmancýk'a modern park hazýrlandý. Ýçerisinde vatandaþlarýmýzýn yararlanmasý için sosyal alanlar bulunuyor. Ayrýca çocuklarýmýz için bir oyun alaný ve vatandaþlarýmýz için spor alanlarý var. Çalýþmalar tamamlandýðýnda Küllük Tepesi, hem vatandaþlarýmýzýn güzel vakit geçirebileceði bir sosyal alan hem de ilçemizin imajýný yansýtan güzel bir park olacak" dedi. Parkýn yeþillendirilmesine de büyük özen gösterildiðini kaydeden Karataþ, parka farklý türlerde yaklaþýk 2 bin bitki dikileceðini kaydetti. NOT DEFTERÝMDEN - 17 Þu âlemde ibret olan çoktur / Lakin hakkýyla ibret alan yoktur / Adam ibret alabilseydi dünden / Hiç selamsýz geçer miydi, önümden Dede bir köþede 99 tespih çekiyor / Torun masada müþteriye yalan çekiyor Bayan diyor, 'sen beni hiç anlamadýn / Erkek diyor, 'sen beni hiç anlamadýn'/ Galiba ikisi de birbirini anlamamýþ anladým Çocuktuk; saftýk, berraktýk, temizdik / Nedense büyüdükçe yavaþ yavaþ kirlendik Hakkýyla ibret alýnmadýðý için dünden / Felaketler eksik olmuyor üzerimizden / Ne felaketiymiþ diye sorma sakýn / Azýcýk Âlemi Ýslam'a bakýn Çocukken çok büyütürdüm gözümde / Büyüyünce gördüm ki, hiçbir þey yokmuþ özünde / Tecrübe Tecrübe Tecrübe Ey insan, giymeye kýyamadýðýn elbiseler / Ölünce çöpe atýlýr da kediler didikler Dünden bugüne yaþadýðýn anlarý / Beyin yorulduðunda resetler onlarý / Ýstesen de bulamazsýn artýk o anlarý / An bu andýr en iyi yaþamalý Es be rüzgâr, artýk nereden esersen es / Nasýl olsa gitti soðuklar, yakýt beleþ Yarý çocuk yarý gençtik / Nice hayaller köprüsünden geçtik / Sonunda bir gönüle yerleþtik / Ýdare edip gidiyoruz heri Ey bülbül neden mahzun durursun öyle / Yoksa benim gibi kanadýn mý kýrýk? / Kargalar bile yüksekten uçarken / Bize çok yazýk Bize çok yazýk 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Dedi: Boþ ver hele herif aldýrma gitsin / Bu yaþtan sonra, koyma akýl ne etsin / Dedim: Boþ veremem aldýrýrým, göbel bizim göbel / Düþtüðü yerde omuz verir kaldýrýrým Yýkýldý yýkýlacak çatýdaki baca / Ama duyan yok, haykýrýyor geliyorum diye kaza Pazartesi sabahý, kimi þimdiden cumayý sayýklar / Hâlbuki kýrk takla atarýz, memur oluncaya kadar Eþler vardýr dýþarýda 10 numara / Eve gelince 1'ri kaybolur hemen düþer sýfýra Doktor yorma kendini, reçeteme birazcýk sevgi yaz / Tüm dertlerin devasý ondadýr, lakin çoðu buna inanmaz Sokaða mý çýkacaksýn aman dikkat et kendine / Özellikle yaþlý ahþap binalar geliverir üzerine Þehir magandalarý çoðalýyor þehirlerde / Direksiyonlar ehliyetsiz ellerde / Aðýr bedeller ödememek için ileride / Kim dur diyecek bu cahillere Haným, boþ ver ulaþtýrma bana saðdan soldan haberler / Ne yemek hazýrladýn ondan haber ver / Soluklanayým hele, daha bende yeni geldim gezmeden / Ölmedin ya, sabret biraz beni üzmeden Ceritoðlu'dan yaþlýlara ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Vali Atýl Üzelgün Huzurevi, Sevgi Evleri ve Engelsiz Yaþam Merkezi'ni ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer'le birlikte ilk olarak Vali Atýl Üzelgün Huzurevi'ni ziyaret eden Ceritoðlu, burada kalan yaþlýlarla bir araya geldi. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Ceritoðlu, onlardan gelen talepleri de tek tek dinleyerek not aldý. Ceritoðlu'nun basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre yaþlýlarla bir arada olmaktan dolayý mutlu olduðunu dile getiren Ceritoðlu, Huzurevi sakinlerine herhangi bir ihtiyaçlarý veya istekleri olduðunda kendisine ulaþabileceklerini söyledi. AK Parti iktidarýnda engelli, yaþlýlar ve çocuklara yönelik pozitif ayrýmcýlýk yapýldýðýný ifade eden Ceritoðlu, "AK Parti iktidarý ile birlikte her alanda olduðu gibi sosyal ve kültürel alanda da büyük bir deðiþim yaþandý. Bakýma muhtaç insanlarýmýza, yaþlýlarýmýza, engelli kardeþlerimize pozitif ayrýmcýlýk yapýldý. Son 13 yýlda hayalleri gerçeðe dönüþtüren AK Parti, sosyal alanda da ciddi yatýrýmlar yaptý. Biz bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da her zaman yaþlýlarýmýzýn, yardýma ve bakýma muhtaç vatandaþlarýmýzýn yanýndayýz ve olmaya devam edeceðiz" dedi. Çorum'da son 13 yýlda Aile ve Sosyal politikalar kapsamýnda 691 milyon TL ödeme yapýldýðýný açýklayan Ceritoðlu, "Etkin, verimli ve daha hýzlý hizmet sunmak amacýyla sosyal yardým ve hizmet alanýndaki bütün kurum ve kuruluþlarýmýzý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde tek çatý altýnda birleþtirdik. Bakanlýk çatýsý altýnda kadýnlarý, çocuklarý, yoksullarý, þehit yakýnlarýný, gazileri ve engellileri kapsayan çalýþmalarý birbiriyle iliþkili ve bütüncül bir bakýþ açýsý ile gerçekleþtiriyoruz" ifadelerini kullandý. Aile sýcaklýðýnýn bütün çocuklarýnýn hakký olduðunu anlatan Ceritoðlu, Yetiþtirme yurtlarýndan ziyade aile yanýnda bakým modelini tercih ettik. Evden uzaklaþan çocuklarýn ailelerinin yanýna dönüþünü saðladýk. Çocuklarýn güvenli, þefkatli ve sevgi dolu bir ortamda aile sýcaklýðýnda daha saðlýklý geliþebilmeleri için koruyucu aile hizmetini yaygýnlaþtýrdýk" þeklinde konuþtu. Ceritoðlu, daha sonra Sevgi Evleri ve Engelsiz Yaþam Merkezi'ni ziyaret etti. Ünlü Sinema ve Dizi Oyuncusu Tolga Yüce, "Çorum için bir aðaç da sen dik" kampanyasý baþlattý. Geçtiðimiz günlerde Karikatürist Erkan Ergün'e destek olmak amacýyla Çorum'a gelen Yüce, söyleþi ve imza günü yaparak hayranlarýyla buluþmuþtu. Yüce, söyleþide basýn mensuplarýna "Çorum çok güzel ama biraz yeþili eksik" ifadelerinde bulunmuþ, Çorum'un biraz daha yeþillendirilebileceðini söylemiþti. Yüce, Çorum'un yeþillendirilmesi istediðini dile getirmekle kalmayýp, sosyal medya üzerinden paylaþýmda bulunarak, 'Çorum için bir aðaç da sen dik' kampanyasýný baþlattý. "Çorum Ýçin Bir Aðaç da Sen Dik" kampanyasý Oyuncu Yüce, kampanyayý Çorum medyasýyla ortaklaþa bir þekilde yürütmek istediðini ifade etti. Yüce sayfasýnda yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti: "Geçtiðimiz günlerde Çorum'da söyleþi ve imza günü yaparak Çorum halkýyla kucaklaþtým. Çorum çok güzel ama biraz yeþil eksikliði var. Çorum medyasýyla ortaklaþa bir þekilde 'Çorum için bir aðaç da sen dik' kampanyasýný yürütmek istiyorum. Çorum Valisi Ahmet Kara çok kýymetli bir bürokrat. Doðduðum il Kars'ýn valiliðini yaptýðý dönemlerde kendisini takip ettiðim kadarýyla haklýn sevdiði ve baþarýlý çalýþmalara imza atan kýymetli bir insan. Çorum Belediyesi'nin deðerli Belediye Baþkaný ve diðer kurum ve sivil toplum örgütlerinin bu kampanyaya desteklerini sunacaklarýndan eminim. Hep beraber yeþil bir Çorum için harekete geçme vakti. 2 Haziran itibariyle kampanyayý baþlatýyoruz." YEDAÞ''tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre tarihinde saatleri arasýnda yapýlacak olan kesintiden Merkez Çanakçý, Çukurören ve Ýsmail köyleri etkilenecek.

5 HABER 5 Mavi Marmara ve Kudüs Yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Çorum ÝHH onbinlerce kiþinin yürüdüðü Mavi Marmara ve Kudüs Yürüyüþüne katýldý. Yürüyüþe Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, Baþkan Yardýmcýsý Vedat Erkan, Dernek Müdür Yardýmcýsý Ümit Terziöz'de katýldý. Çorum ÝHH'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Vakfý, Gazze'ye insani yardým taþýyan Mavi Marmara Gemisi'ne yapýlan saldýrýyý protesto etmek için "Özgür Kudüs Yürüyüþü" düzenledi. Yürüyüþte on binlerce kiþi Mavi Marmara Þehitleri ve Kudüs için yürüdü. 31 Mayýs 2010'da gerçekleþen saldýrýnýn 5. yýlýnda, Fatih Camii'nde ikindi namazý sonrasý bir araya gelen on binlerce kiþi Mavi Marmara katliamýný protesto etti. Yürüyüþ için Çorum'dan ve Anadolu'nun farklý þehirlerinden binlerce kiþi Ýstanbul'a geldi. Yürüyüþe katýlan insanlar, üzerinde Rabia iþareti, Kelime-i Tevhid ibarelerinin yazýlý olduðu bayraklar, ÝHH flamalarý, "Mavi Marmara onurumuzdur", "Yaþasýn özgür Filistin", "Gazze'de abluka ve ambargoya hayýr", "Filistin halký yalnýz deðildir" yazýlý dövizler taþýdý. Cami avlusundaki duvarlara da "Þehitlere bin selam" "Filistin davasý davamýzdýr" pankartlarý asýldý. Gruptakiler, "Müslüman zulme boyun eðmez", "Þehitlerin yolunu sürdüreceðiz", "Kahrolsun Ýsrail", "Ýstanbul'dan direniþe bin selam" sloganlarý atarak yürüyüþe geçti. Mavi Marmara gemisinde Ýsrail askerlerinin saldýrýsý sonucu þehit olan 10 kiþinin ismi sahneden okundu ve yürüyüþe katýlanlar "burada" þeklinde cevap verdi. Kuran'ý Kerim tilaveti ile baþlayan programda, yürüyüþ öncesi konuþan ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým, saldýrýnýn üzerinden 5 yýl geçtiðini hatýrlattý. Yürüyüþ Edirnekapý'da Abdulmetin Balkanlýoðlu hocanýn yaptýðý duayla sona erdi. Yürüyüþe AK Parti Ýstanbul milletvekili adaylarý, gazeteciler, çeþitli sivil toplum kuruluþlarýn yöneticileri, üyeleri ve on binlerce vatandaþ katýldý. Öðrenciler Etnografya Müzesi açtýlar Doktor Sadýk Ahmet Ortaokulu Görsel Sanatlar dersi kapsamýnda 8.sýnýflar "Sekizler Günübirlik Etnografya Müzesi" açtýlar. Görsel Sanatlar dersi öðretmeni Necla Özeskici öðrencilerin aile büyüklerinden kalan eskiye dair teknolojik ve el emeði eþyalarýn deðerlerini fark etmeleri amacýyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Müdür Yardýmcýsý Satýlmýþ Baskýn ise öðrencilere yaptýðý konuþmada eski eþyalardaki yaþanmýþlýk, eski zevkler, eski güzellik anlayýþýný görebilmek geleneksel deðerleri yaþatmak ve sevmek adýna eðitimde müze eðitiminin önemine deðindi ve emeði geçen öðrenci ve öðretmenlere teþekkür etti. Sungurlu halký kampüs inþaatýna destek verecek Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) kampüs inþaatýna destek olmak için ilçe yöneticileri, iþadamlarý ve sivil toplum kuruluþlarý yöneticileri bir araya geldi. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yaptýrma ve Yaþatma Derneði tarafýndan Baktat Tesislerinde düzenlenen toplantýya Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MYO Yaptýrma Yaþatma Derneði Baþkaný Zeki Öztekin, MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Sungurlulu hayýrsever iþadamlarý Haydar Ali Öztaþ ve Nazým Bekmezci baþta olmak üzere kamu kurum ve sivil toplum kuruluþlarý yöneticileri katýldý. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Zeki Öztekin, Derneðin amacýnýn Sungurlu için büyük önemi olan Sungurlu Meslek Yüksekokulunun geliþmesi için her türlü desteði vermek olduðunu belirterek, kampus inþaatýndaki son durumu deðerlendirmek ve Sungurlu olarak kampus inþaatýna destek için bu toplantýyý düzenlediklerini söyledi. Hitit Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif de Sungurlu Meslek Yüksekokulunun mevcut durumu, kampüs inþaatýnda son durum ve yapýlmasý gerekenler konusunda bilgilendirme yaptý. Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Sungurlu Meslek Yüksekokulunun 2002 yýlýnda iki program ile mevcut yerinde faaliyetlerine baþladýðýný, açýlan yeni programlar ile yaklaþýk 900 öðrenci ve 20 akademik personel seviyesine ulaþtýklarýný, gelecekteki hedeflerine göre mevcut binanýn ihtiyaçlarýný karþýlayamadýðýný belirtti. Geçen süreçte Sungurlu olarak çok çaba sarf edilmesine raðmen Kampüs konusunda bir geliþme saðlanamadýðýný ifade eden Karacif, Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn Rektörlük görevine gelmesiyle birlikte Çorum merkezde olduðu gibi ilçelerde de Üniversitenin geliþiminin inanýlmaz bir hýz kazandýðýný belirtti. Karacif, bu kapsamda yapýlan çalýþmalar ile, Sungurlu Kampüsünün yer tahsis iþlemlerinin tamamlanmasýyla Rektörlük tarafýndan Kampüs master planýnýn hazýrlatýldýðýný, bu plana göre kampüste, iki derslik bloðu, yönetim-personel bloðu, kongre kültür merkezi, spor salonu, yemekhane-kantin, kreþ, açýk spor alanlarý, enerji merkezi kapalý otopark ve 300 kiþilik öðrenci yurdunun yer aldýðýný ve altyapý da dahil olmak üzere bütün mimari ve inþaat projelerinin hazýrlandýðýný söyledi. Ancak Üniversitenin bütçe imkanlarýna göre master plandaki bütün binalarý yaptýrabilmesinin mümkün olmadýðý belirten Karacif, Kampüsün 1. etap çalýþmalarý kapsamýnda derslik bloðu, yemekhane-kantin, kapalý otopark ve enerji binalarýnýn Üniversite tarafýndan Haziran 2014'de inþaatýna baþlandýðýný, altyapý ile birlikte yüksek maliyeti olan 1. etap inþaat çalýþmalarýnýn 2015 yýlý sonuna doðru tamamlanmasýnýn hedeflendiðini ifade etti. Sungurlu'nun önemli bir ihtiyacý olan Kongre Kültür Merkezi, Spor Salonu, Yönetim-Personel Bloðu, Kreþ binalarýnýn Yüksekokul için çok gerekli olduðunu vurgulayan Karacif, bunlarýn tamamlanmasý ile birlikte Sungurlu'nun çok güzel bir kampüse kavuþacaðýný ve Yüksekokulun geliþim hedeflerine doðru emin adýmlarla ilerleyeceklerini, bu süreci tamamlamak için Sungurlu'dan destek beklediklerini söyledi. Sungurlulu hayýrsever iþadamlarý, eðitim gönüllüsü Haydar Ali Öztaþ, Nazým Bekmezci ve Dernek Baþkaný Zeki Öztekin ile birlikte iki haftadýr Sungurlu'daki iþadamlarýna, sivil toplum kuruluþlarýna ziyaretler gerçekleþtirdiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Sungurlu'nun geçmiþte olduðu gibi eðitim için bugün de bu desteði vereceðine inandýðýný söyledi. Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, kampüsün bu aþamaya gelmesini saðlayan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþta olmak üzere emeði geçen herkese Sungurlu adýna þükranlarýný sunduðunu belirtti. Toplantý katýlýmcýlarýn kampüsle ilgili deðerlendirmeleri ile tamamlandý. "Þifa veren eller kendilerini anlayan yürekler istiyor" Alaca Devlet Hastanesi personeli, son günlerde saðlýk çalýþanlarýna yönelik olarak yaþanan þiddet nedeniyle 30 dakikalýk iþ býrakma eylemi yaptý. Devlet Hastanesi önünde toplanan hastane çalýþanlarý, bir basýn açýklamasý yaptý. Ülkenin güçlü yarýnlara daha saðlýklý bir toplum temelinde ulaþabilmesi adýna 700 bin kiþilik saðlýk çalýþanlarýyla vatandaþlarýn saðlýðý için emek veren büyük bir ailenin mensuplarý olduklarýný söyleyen Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Metin Karan, açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Sunduðumuz hizmetin hakkaniyeti, niteliði ve herþeyden önce sürdürülebilirliði için bu açýklamayý temsil ettiðimiz saðlýk camiasý adýna medyamýz aracýlýðý ile sizlerin takdirine sunuyorum. Son günlerde manidar bir þekilde gündem oluþturan ve maalesef deðerli meslektaþýmýz Opr. Dr. Kamil Furtun'un görevi baþýnda vahþice katledilmesiyle farklý bir boyut kazanan saldýrýlardan, "saðlýk ve þiddet" kelimelerinin sýkça yanyana anýlýyor olmasýndan evlatlarýnýz olarak derin bir endiþe ve üzüntü duymaktayýz. Bizlere güvendiniz, okuttunuz, büyüttünüz ve saðýlýðýnýzý emanet ettiniz. Bizlerde bu emanete en iyi þekilde sahip çýkabilmek, sizlerin güvenini ve emeðini boþa çýkartmamak adýna gece gündüz demeden çalýþýyor, ter döküyoruz. Sizlere geçmiþ yýllarla mukayese edilemeyecek nitelikte geliþen týp teknolojilerinin en iyi ürünleriyle donatýlmýþ saðlýk tesislerimizde hizmet vermekteyiz. Ülkemizi saðlýk alanýnda çað atlatan ve dünyada zirve yarýþýna taþýyan bu büyük baþarý sizlerin desteði olmadan hizmet sunumunda tek baþýna yeterli olmayacaktýr. Þifa sunan ellerin sahipleri her gün yastýða baþýný koyarken saðlýðýnýz için aldýðý kararlarý þöyle bir gözden geçirip vicdanýný rahatlatmadan gözlerini kapayamýyor. Bundan emin olunuz. Ne varki üst üste yaþanan olaylar sizlerin evlatlarý olan saðlýk çalýþanlarýmýzýn moral ve motivasyonunu neredeyse tükenme noktasýna getirmiþ durumdadýr. Biz sizlerin sayesinde varýz, sizlerin dualarý ve desteði ile ayaktayýz. Mesleðimizi icra ederken kin, nefret ve þiddetin diliyle karþýmýza çýkanlara en büyük dersi ancak ve ancak hep birlikte verebiliriz. Unutmayalým ki, insan hayatýný hiçe sayacak kadar vahþileþen bu çirkin durumun sadece yasal düzenlemelerle sýfýr noktasýna getirilmesi beklenemez. Bu nedenledir ki, þifa veren eller sizlerden kendilerini anlayan yürekler istiyor. Þiddeti ve vahþeti reva gören canavarlar kadar yaþanan þiddet olaylarý üzerinden hesap yapýp insani duygularý istismar edenlere karþý da tüm halkýmýzý ve saðlýk çalýþanlarýmýzý dikkatli olmaya çaðýrýyoruz."

6 HABER 6 43 yýl sonra buluþtular Ovasaray Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan geleneksel hale getirilen mezunlar buluþmasý yapýldý. Ovasaray Köyü Þehit Arslan Eren Ýlkokulu-Ortaokulunda yapýlan etkinliðe Ýzciler kampta Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü Sýklýk Tabiat Parkýnda Kulüp Kampý yaptý. Kampla ilgili bilgi veren Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü Müdürü Mustafa Özdemir, "Kamp sayesinde Ýzcilerimiz hem izcilik çalýþmalarýnda öðrendikleri izcilik bilgi ve becerilerini yerinde uygulama imkaný buluyorlar. Hem de doðayla iç içe yaþamanýn keyfini yaþýyorlar, hem de zorluklara karþý mücadele etme becerilerini elde ediyorlar" dedi. Özdemir, izcilerin kamp yapmasýný çok yýllarýnda Ovasaray Köyü Ýlkokulundan mezun olanlar ile o dönemde görev yapan öðretmenler,köy idare heyeti ve dernek yönetimi katýldý. Duygulu anlarýn yaþandýðý programda, 43 yýl önce mezun olduklarý okulda tekrar önemsediklerini dile getirerek, "Ýzcilerin kamplar sayesinde teorik bilgiler öðrendiklerini kaydederek bu öðrendiklerini en güzel uygulama alaný çadýrlý birkaç günlük Kamplardýr. Bu sayede çadýr kurma, çadýrda matlar üzerinde tulumlarda gece uyuma ve gece nöbet tutma, zorluklara karþý hayatý idame etmek için çeþitli tesisler yapma gibi birçok güzelliði bir arada yaþýyorlar. Yine Doða Yürüyüþleri bir araya gelerek, talebelik günlerini yaþayarak birbirleriyle hasret giderdiler. Okul merdivenlerinde günün anýsýna çekilen hatýra fotoðrafýnýn ardýndan, muhtarlýk binasýnda katýlýmcýlara verilen yemekle program sona erdi. yaparak þehir hayatýndaki o beton yýðýnlarý arasýndaki yorgunluklarýný atma, okul ve dershane gibi yoðun ders stresini de üzerlerinden atarak, temiz havayla iç içe birkaç günün keyfini yaþýyorlar. Bütün bu bahsettiðimiz güzelliklerin yaný sýra hayata hazýrlanmýþ da oluyorlar. Bedenen zihnen ve kiþilik olarak da kendilerini geliþtirmiþ oluyorlar" þeklinde konuþtu. Berat Kandili''nde gönüller mest oldu Önceki akþam idrak edilen Berat Kandili Ulu Camii de dolu dolu kutlandý. TRT'nin canlý yayýnladýðý Berat Kandili özel programýnda hafýzlar Kur'an-ý Kerim okudular, ilahi gurubu ise birbirinden güzel ilahileri seslendirdi. Program Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Kamil Yýlmaz'ýn duasý ile sona erdi. Bahadýr YÜCEL ULUSAL FENÝLKETONÜRÝ GÜNÜ Yenidoðan Tarama Programý, tüm dünyada geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde halk saðlýðý programlarý içerisinde çok önemli yeri olan koruyucu saðlýk hizmetidir. Dünyada yenidoðanlarda ilk tarama programý 1962 yýlýnda Amerika Birleþik Devletlerinde Massachusetts eyaletinde Fenilketonüri için baþlatýlmýþtýr. Dünyada yenidoðan döneminde en sýk taramasý yapýlan hastalýklar arasýnda Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi, Biotinidaz eksikliði, MSUD (Maple Syrup Urine Disease), Homosistinüri, Galaktozemi, Kongenital Adrenal Hiperplazi gibi metabolik ve endokrin hastalýklar yer almaktadýr. Türkiye'de Yenidoðan Taramasý Bakanlýðýmýzýn sorumluluðunda üniversitelerin desteðiyle 1987 Fenilketonüri Tarama Programý ile baþlatýlmýþtýr. Ülkemiz için yenidoðan taramasýnda milat olan Ulusal Yenidoðan Tarama Programý ise 25 Aralýk 2006 tarihinde Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlmýþtýr Ekim ayý sonunda panele Biyotinidaz Eksikliði, 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren de Kistik Fibrozis Hastalýðý eklenmiþtir. Fenilketonüri kalýtsal metabolik bir hastalýktýr. Hastalýkta bir protein yapýtaþý olan fenilalanin metabolize edilemez, kanda birikir ve geriye dönüþümsüz beyin hasarý yaratýr. Erken tanýmlanýp tedavi edilmediði takdirde kaçýnýlmaz son aðýr zihinsel geriliktir. Ülkemiz hastalýðýn en sýk izlendiði ülkelerdendir. Doðmasý beklenen bebek sayýsý ile deðerlendirildiðinde her yýl yeni fenilketonüri vakasýnýn topluma katýlacaðý hesaplanýr. Çekinik genle taþýnan bu hastalýðýn taþýyýcý sýklýðý ülkemizde yüksektir. Her 100 kiþiden dördünün bu hastalýðý taþýyor olmasýnýn yaný sýra, yüksek orandaki akraba evlilikleri (her 4 evlilikten 1'i) hastalýðýn ülkemizde sýklýkla izlenmesinin nedenidir. Aðýr zihinsel geriliði olan fenilketonürili bireylerde nörolojik sorunlar, bazý davranýþ bozukluklarý, dermatit þeklindeki cilt lezyonlarý yaný sýra vakalarýn sadece % 60'ýnda anne babaya göre açýk saçgöz-ten rengi ile karakterize görünüm vardýr. Hastalýðýn tanýsýnýn ardýndan çocuklar uygun diyetle saðlýklý bir hayat sürebilmektedir. Yenidoðan Tarama Programý bebeklerin doðumlarýndan itibaren uygun þartlarda özel filtre kaðýtlarý ile topuk kaný örneklerinin alýnarak Yenidoðan Tarama Laboratuarlarýna en kýsa zamanda ulaþtýrmasý, bu bebeklerin tarama sonuçlarý internet ortamýnda açýklanýr açýklanmaz sonuçlarý hastalýk yönünden þüpheli çýkan bebekleri (Bilim Komisyonlarý tarafýndan hazýrlanan akýþ þemalarý uyarýnca) ilgili kliniklere sevk etmek ve ilgili klinik tarafýndan verilen tanýlarý ve sonuçlarý takip etmek esasýyla yürütülmektedir yýlýnda taramasý yapýlan yenidoðan oraný % 59,2 iken, 2010 yýlýnda tarama oraný %95'lerin üstüne çýkmýþtýr yýlý tarama oraný %98,1'dir. Her yýl yaklaþýk 200 civarýnda bebeðe Fenilketonüri, yaklaþýk 2500 bebeðe Konjenital Hipotiroidi tanýsý konmaktadýr. 200'e yakýn bebekte Biyotinidaz eksikliði tanýsý almaktadýr. Taný alan fenilketonürileri çocuklarýn özel beslenme gereksinimi olan mamalarý Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan karþýlanmaktadýr. Ayrýca ek beslenme ürünleri (makarna, bisküvi v.b) için ailelere ödeme de yapýlmaktadýr. Ülkemizde her yýl 1 Haziran "Ulusal Fenilketonüri Günü" olarak kabul edilmiþ olup bu günde konunun önemini anlatan bazý etkinlikler gerçekleþtirilmektedir. Bu þekilde tedavi edilmediðinde sonuçlarý son derece aðýr olan bu hastalýk için toplumsal duyarlýlýk oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr. Çorum ilinde 2011 yýlýnda 3, 2012 yýlýnda 5, 2013 yýlýnda 1, 2014 yýlýnda 2 bebeðe fenikenotüri tanýsý konulmuþtur. Ýlimizde yapýlan taramalarda taný almýþ bebeklere tedavi baþlanmýþ olup ve takip kontrolleri devam etmektedir. Bu bebekler uygun diyetle saðlýklý bir hayat sürebilmektedirler. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Sungurlu Ticaret Borsasý'na ziyaret Boðazkale Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Meteoðlu, Sungurlu Ticaret Borsa Baþkaný Halim Karaçil' i makamýnda ziyaret etti. Boðazkale Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Meteoðlu ziyarette yaptýðý konuþmada, ''Sungurlu Ticaret Borsasýnýn yapmýþ olduðu çalýþmalarý yakýndan takip ediyoruz. Geliþen teknoloji karþýsýnda kendilerini sürekli yeniliyorlar. Bizde yapýlan bu çalýþmalarý yerinde görmek istedik, Sayýn Baþkanýmýz bizim takip ettiðimizden daha fazlasýný yapmýþ baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Yaptýðým ziyaretten çok memnun olduðumu tekrar ifade etmek istiyorum ve gittiðim tüm Odalarda Sungurlu Ticaret Borsasýný örnek olarak göstereceðim'' dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil ise, "Ziyaret ve desteklerinizden dolayý teþekkür ediyorum. Anlatacak çok hizmetimiz var. Sungurlu için hemþerilerimiz için daha iyi hizmetleri sunmak için çalýþýyoruz. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte hareket ederek halkýmýza en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi

7 HABER 7 13 yýlda 864 milyon TL nakit hibe desteði verdik Buharaevler Kültür Merkezi'ne resmi açýlýþ Çorum Belediyesi yaptýrýlan Buharaevler Kültür Merkezi'nin resmi açýlýþ töreni yapýldý. Çorum Belediyesi Mehteran Takýmý'nýn konseri ile baþlayan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan, Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir ve Zeki Gül, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, bazý daire müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çýraklýk dönemindeki çalýþmalarýnýn bittiðini dile getirerek, kalfalýk döneminin eserlerine geçeceklerini kaydetti. Akþemseddin Camiinin açýlýþý içinde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý davet edeceklerini söyleyen Külcü, "Buharaevler Kültür Merkezi'nde yok yok. Bir prestij eseri. Komþu illerimizde böyle bir tesis yok. Gençlik merkezlerimizde 6 bin 500 evladýmýz kurs görüyor, 7 bin 500 kadýnda Kadýn Kültür Merkezimizde istifade ediyor. Buralar insanlarýmýza doðrudan ulaþtýðýmýz gönül köprüsü kurduðumuz yerler. Yolundan parkýna, imarýndan kentsel dönüþümüne kadar hepsini yaptýk. Altýn eserlerle dolu 5 yýlý geride býraktýk. Milletin hayýr duasýný alýyoruz. Mesele gök kubbede hoþ bir sada býrakmak" þeklinde kaydetti. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da konuþmasýnda, "Bu güzel eserleri, altýn eserleri Çorum'a kazandýran altýn neslin temsilcisi Muzaffer Külcü'ye teþekkür ediyorum. 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' þiarýna uyarak insanýmýza hizmet etmeyi kendimize görev bildik. Bizim için aslolan Ýnsanýmýzýn mutlu olmasýdýr. Bizim derdimiz insanýn konforunu yükseltmek. Yeni hizmetleri hep birlikte çoðaltacaðýz, yeni hizmetlere hep birlikte yürüyeceðiz" dedi. Konuþmalarýn ardýndan protokol üyeleri Buharaevler Kültür Merkezi'nin açýlýþ kurdelesini kestiler ve tesisi gezerek bilgi aldýlar. Bahadýr YÜCEL AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Çorum'da tarým ve hayvancýlýðýn yaný sýra, kýrsal kalkýnmanýn önünü açacak bir proje hazýrlandýðýnda destek vermeye hazýr olduklarýný söyledi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünü ziyaret etti. Ýlk olarak müdürlük çalýþanlarýný tek ziyaret ederek çalýþmalarýnda kolaylýklar dileyen Ceritoðlu, daha sonra Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret etti. Ermiþ, Çorum'daki çalýþmalar hakkýnda Ceritoðlu'na bilgi verdi. Ceritoðlu'nun basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduðunun altýný çizen Ermiþ, Türkiye'nin Avrupa'da birinci dünyada ise tarýmda yedinci sýrada olduðunu açýkladý. Ermiþ, aralarýnda Çorum'unda bulunduðu bölge illerini kapsayan Güneydoðu Anadolu Projesi ve Doðu Anadolu Projesi gibi projelerin hazýrlanabileceðini sözlerine ekledi. Tarým'ýn þaha kalktýðýn da sanayinin de þaha kalkacaðýný vurgulayan Ceritoðlu, bu sayede kentte tarým ürünlerine dayalý sanayinin de geliþime kayýtsýz kalamayacaðýný belirtti. Son 13 yýlda Çorum'a 864 milyon TL nakit hibe desteði verdiklerini açýklayan Ceritoðlu, "Üretimden hasada, iþlemeden satýþa her aþamada üreticimizi destekledik. Mazot desteðini ilk kez baþlattýk, kimyevi gübre desteðini doðrudan çiftçimize ödedik. Prim destekleri, hayvancýlýk, tohum ve fidan, tarýmsal sigorta, toprak analizi, kýrsal kalkýnma ve daha birçok destek ile üretimi teþvik ettik. Tarýmsal kredilerde faizleri düþürdük, tarýmýnýn birçok alanýnda üreticilerimize sýfýr faizli kredi saðladýk. Güvenilir gýda, arazi toplulaþtýrmasý, tarým danýþmanlýðý, eðitim-yayým, Ar-Ge, zirai mücadele ve daha birçok alanda ürettiðimiz yenilikçi çözümlerle daha verimli bir zirai hayat inþa ettik. Çorum'da çiftçilerimize toplam 100,6 milyon TL mazot desteði verdik. Toplam 96,2 milyon TL gübre desteði, 1,6 milyon TL toprak analizi desteði ödedik. Gübre ve mazot fiyatlarýndaki artýþtan üreticimizin olumsuz etkilenmesini önledik. Prim ödemelerinin kapsamýný geniþlettik. Prim desteði verilen ürün sayýsýný 4'ten 17'ye çýkardýk, üretimi katladýk. Havza bazlý destek modelini baþlattýk, üretimi planlayýp desteði ürünün en uygun yetiþtiði bölgelerde ödemeye baþladýk yýlýnda Çorum'a verilen prim desteði 283 bin TL iken, 2014 yýlýnda bu miktarý 31,3 milyon TL'ye yükselttik. 13 yýlda Çorum'a toplam 223,5 milyon TL prim desteði verdik" diye konuþtu. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ziyaretine Ceritoðlu'na kitap sürprizi yapýldý. Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Halit Yýldýrým, Ceritoðlu'na kendi yazdýðý þiir kitaplarýndan hediye ederek, çiçek takdim etti. Bu jest karþýsýnda þaþýran Ceritoðlu, Yýldýrým'a teþekkür ederek, ziyaretteki herkesten bol bol kitap okumalarýný istedi. Þehirler ve Kültürler-Yörelerimiz Projesine start "Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýz tarafýndan hazýrlanan ve 81 ilde uygulamaya baþlayan "Þehirler ve Kültürler- Yörelerimiz" projesi ile gençlerin kaynaþmalarý ve kültürel etkileþimde bulunmalarý amaçlanýyor. Gençler arasýnda diyaloðun arttýrýlmasý ve düzenlenen gezi programlarý sayesinde ülkemizin doðal, tarihi güzelliklerini yerinde görerek, ülkelerini daha çok sevmelerine katký saðlanmasý amacýyla bu proje hayata geçirildi. Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi öncülüðünde gerçekleþen "Þehirler ve Kültürler-Yörelerimiz" projesi 1 Haziran 2015 tarihi itibarý ile yoðun bir katýlým ile baþladý. Amacýmýz gerçekleþtirilen ve gerçekleþtirilecek olan bütün projeleri gençlerimize en iyi þekilde sunmak ve bunlardan faydalanmalarýný saðlamaktýr. Bu etkinlikler sýrasýnda gençlerimiz kendilerini geliþtirme fýrsatý bulurken, hayatýn koþuþturmasý içinde yaþadýklarý stresi en aza indirme þansýný da bulmaktadýrlar. Bu projeye katýlan gençlerimize iyi eðlenceler diliyorum. Yaptýðý projelerle gençlere ne kadar deðer verdiðini gösteren, bize verdiði imkânlarla gençliði daha da ileri taþýmamýzý saðlayan Bakanýmýz Sayýn Akif Çaðatay Kýlýç'a ve ekibine tüm gençlerimiz adýna þükranlarýmý sunuyorum" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen "Þehirler ve Kültürler-Yörelerimiz" projesi kapsamýnda, Uðurludað ve Bayat ilçelerinden 120 genç kentin tarihi ve kültürel mekanlarýný gezdiler. Proje ile ilerleyen günlerde Çorum'dan 800 genç, Merkez, Alacahöyük-Boðazkale, Sinop, Samsun, Amasya ve Kastamonu'yu gezecekler. Proje hakkýnda bilgi veren Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý,

8 YAÞAM 8 Muz Bir gün Temel ile Dursun Haydarpaþa garýnda tam trene binecekken oradan bir muz satýcýsý geçer. Temel Dursun a derki: -Ula pu da ne olii? Dursun:-Haçen televisyonda gördim. Oaa muz diyiyler Temel, demiþ.temel:-o zaman tadýna bi Kelime Avý bakalým, demiþ.ýki muz alarak trene binmiþler. Ýkisi de muzlarýný soymuþlar. Tam Temel bir diþ atmýþ ve tünele girmiþler. Tünelden çýktýktan sonra Temel þok olmuþ:-haçen Dursun bu muz dedikleri demek böyle olii bir diþ attum, kör oldum sanki!.. Günün Sudoku Bulmacasý Ofis çalýþanlarýnýn kas ve iskeleti tehlikede! Son yýllarda bilgisayar kullanýmý ciddi oranda arttý. Neredeyse tüm sektörlerde yoðun bir þekilde kullanýlan bilgisayarlar, duruþ bozukluklarýndan tutun da sinirsel rahatsýzlýklara kadar birçok saðlýk problemine yol açýyor. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dünya Saðlýk Örgütü de devlet kurumlarýnda yoðun bilgisayar kullanýmýnýn kas ve iskelet sistemi rahatsýzlýklarýna neden olduðunu ve bu hastalýklarýn sýklýðýnýn da gün geçtikçe arttýðýný söylüyor. Fizyoterapist Gökhan Aygül, Bu rahatsýzlýklar, çalýþma sýrasýnda kýsa molalar verilerek ve iþyerinde yapýlabilecek, vakit almayacak bazý basit egzersizlerle önlenebilir diyor. KÜÇÜK MOLALAR VERÝN Aygül, ofis çalýþanlarý için þu tavsiyelerde bulunuyor: Baþ nötral pozisyonda tutulmalý. Kiþi tüm alanlara rahatlýkla ulaþabilmeli ve bu sýrada vücudu eðilip bükülmemeli. Oturma postürü sürekli deðiþtirilmelidir. Sandalye ileri geri gidebilmeli, 360 derece dönebilmeli, yüksekliði ayarlanabilmeli, bel eðimini desteklemeli, sýrt desteði ayarlanabilmeli. Oturma alaný hava alýp verebilen bir kumaþla kaplanmalýdýr. Sandalyede oturma biçiminizi ayarlarken kalçayý sandalyenin en arkasýna getirecek ve arada boþluk kalmayacak þekilde ayarlanmalý. Beli desteklemek için araya yastýk koyabilirsiniz. Monitör, parmak ucuyla dokunabileceðiniz seviyede olmalý. Bilekler eðik deðil, düz durmalý ve doðal duruþu bozulmamalý. Yoðun bilgisayar kullanan kiþilerin gün içerisinde her saat baþý mutlaka küçük molalar vermesi, temiz hava alýp, birkaç esneme hareketi yapmasý gerekir. Öðle yemekleri masa baþýnda atýþtýrarak geçiþtirilmemeli. Göz yorgunluðunu önlemek için gözü zaman zaman ekrandan ayýrýp uzakta bir noktaya odaklanmalý, sn gözler kapatýlýp dinlendirilmeli. Masa baþýnda yapabileceðiniz egzersizler 1. Nefes alýp baþýnýzý sýrayla saða ve sola doðru yavaþça çevirip, 8 sn bekleyin tekrar nefes vererek karþýya bakar pozisyona getirin. Nefes alýp kulaklarýnýzý her iki omuz bölgesine yavaþça yaklaþtýrarak, 8 sn bekleyin. Çenenizi öne doðru yaklaþtýrarak boyun arkasýndaki kaslarý germeye çalýþýn, 8 sn bekleyin. Omuzlarýnýzý kulaklarýnýza doðru kaldýrýn, 3 sn. bekleyin. Ardýndan dairesel hareketlerle öne ve arkaya 5 kez çevirmeye çalýþýn. 2. Dirseðinizi arkadan elinizle kavrayarak, ters yöne doðru germeye çalýþýn. Ardýndan karþý omuza doðru gerilme hissedinceye kadar önden yaklaþtýrýp, 8 sn bekleyin. 3. Parmaklarýnýzý içi içe geçirerek, el ayasý karþýya bakacak þekilde dirsekler kýrýlmadan esneme yapýn, 8 sn bekleyin. Elleriniz ayný pozisyonda ve baþýnýzýn arkasýnda iken, dirseklerinizi arkaya doðru uzaklaþtýrarak 8 sn bekleyin. Nefes verin ve gevþeyin. Bu hareketleri 5 kez tekrarlayýn. 4. Ellerinizi arkada çaprazlayarak, omuzlarýnýzý geriye doðru yaklaþtýrýp belinizi çukurlaþtýrarak 10 sn bekleyin. El ayanýz yukarýda olacak þekilde, sýrayla saða- sola eðilerek 8 sn bekleyin. Dizi 20:00 Dizi Diriliþ Ertuðrul Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman Þah ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep e gitmeyi önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah ýn kararýný beklemektedir: Halep e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir.oyuncular : Engin Altan Düzyatan, Kaan Taþaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Esra Bilgiç, Didem Balçýn Yönetmen : Metin Günay 20:00 Yýlanlarýn Öcü Kamuran ý vuranýn Ömer olduðunu öðrenen Bayram, Hatçe ye mi, yoksa Ömer in masum olduðunu söyleyen Fatma ya mý inanacaðýný þaþýrmýþtýr. Haceli yi hapisten kurtarmak isteyen Mahmure, var gücüyle Ömer in peþine düþerken, Haceli ye de Fatma nýn gerçek yüzünü gösterip, oðlunun suçsuz olduðunu itiraf etmesini saðlamaya çalýþýr. Fatma ve Hüsnü, kurduklarý bir planla Ömer i hapse düþmekten kurtarmaya çalýþsa da onlarý çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Þerife ve Remziye bile Kamuran ýn gerçekten öldüðüne inansalar da peþlerindeki gölge onlarý da büyük bir tuzaða çekecektir. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü 19:50 Sinema Zorro Efsanesi Zorro, nam-ý deðer Alejandro de la Vega, düþmanlarýndan intikamýný almýþ ve artýk güzel karýsý Elena ve oðlu Joaquin ile huzurlu bir hayat yaþamaya baþlamýþtýr. 10 yaþýnda zeki bir çocuk olan Joaquin, babasýnýn gizli kimliðinden habersiz olarak yaþamaktadýr. Karýsýný ve oðlunu bu belalý hayattan uzak tutmak isteyen Alejandro, baþarýlý olamaz çünkü çoktan yeni bir düþman edinmiþtir bile: Armand... Yeniden maskesini takmak zorunda kalan Zorro nun yeni macerasýnda bir de yardýmcýsý vardýr. Kýlýçtaki maharetini daha önce ispatlayan güzel karýsý Elena da bu kez kocasýnýn yanýnda yer alacaktýr. Kenan Evren Ahmet Kenan Evren (17 Temmuz 1917; Alaþehir, Manisa - 9 Mayýs 2015; Ankara), Türk asker ve devlet adamý; Türkiye'nin 7. Cumhurbaþkaný ve Türk Silahlý Kuvvetleri'nin 17. Genelkurmay Baþkaný. Kenan Evren, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra devlet baþkaný unvanýný almýþ, 1982 Anayasasýnýn halkoyuna sunulup yürürlüðe girmesi ile birlikte Türkiye'nin yedinci cumhurbaþkaný olmuþtur ( ). 18 Haziran 2014 tarihinde, Ankara 10. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 12 Eylül 1980'de dönemin baþbakaný Süleyman Demirel'e muhtýra vermek, T.C. Anayasasýný ve Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldýrmaya ve görevini yapmasýný engellemeye teþebbüs suçundan müebbet hapis cezasý verilmesine ve orgenerallik rütbesinin erliðe düþürülmesine karar verildi.[2][3] Yargýtay'da onanmalarýyla kesinlik kazanacak kararlarýn, 24 Kasým 2014 itibarý ile Yargýtay sürecine henüz baþlanmadý.9 Mayýs 2015'te, tedavi gördüðü Gülhane Askerî Týp Akademisi'nde 97 yaþýnda hayatýný kaybetti.her ikisi de Balkan göçmeni olan Hayrullah Evren (d ö. 1957) ile Naciye Evren'in (d ö. 1983) dördüncü ve son çocuðu olarak dünyaya geldi. Babasý Hayrullah Evren bugün Makedonya'da bulunan Üsküp'ün Preþova kasabasýndan Ýstanbul'daki amcasýnýn yanýna yerleþmiþ, Düyun-u Umumiye (Genel Borçlar) teþkilatýnda aþar kontrol memuru olarak görev yapmýþtý. Anne tarafý ise Bulgaristan'ýn Ziþtov kentinden göç ederek Soma'ya yerleþmiþti, KABAKLI YUFKA BÖREÐÝ Malzemeler 4 Adet Yufka 3 Çorba Kaþýðý Margarin 4 Adet Yumurta 1.5 Þiþe Soda 2 Adet Orta Boy Kabak 2 Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1/2 Demet Maydanoz Yemeðin Tarifi 2 adet orta bot kabaðýn kabuklarýný soyup rendeleyelim. rendelenmiþ kabaklarý 2 çorba kaþýðý sývý yaðda hafifçe çevirip suyunu çekinceye kadar piþirelim.maydanozlarý ince ince doðrayarak kabaklara ilave edelim. Yaðlanmýþ fýrýn tepsisine birinci yufkayý büzerek yerleþtirelim. Üzerine bir miktar margarini eritip dolaþtýralým. Ýkinci yufkayý da üzerine yerleþtirelim. Erimiþ margarini döküp Dünya; var gibi görünen bir yalan... Allah; yok gibi görünen bir gerçektir... Hz. Mevlana kabaklý içi düzgünce yayalým. Üçüncü ve dördüncü yufkalarý da aralarýna erimiþ yaðý dökerek tepsiye koyalým. Yufkalarýn bozulmamasýna dikkat ederek kare halinde keselim. Çýrpýlmýþ yumurta sarýsýný üzerine sürelim. Sodayý da böreðin her tarafýna dökerek, yarým saat yumurtayý ve sodayý emmesini bekleyip sýcak fýrýnda piþirelim. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Ekip 19:50 Zorro Efsanesi Sinema 22:15 Mahþerin Dört Atlýsý 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 19:00 Elif 20:45 Tehlikeli Bölge 22:30 Tv Filmi 23:45 Ýskele Sancak Özel 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:45 Asla Vazgeçmem 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Çýlgýn Dersane 4 Ada Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:40 Havadan Türkiye 20:00 Diriliþ Ertuðrul 23:15 Gündem Ötesi 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:05 Sungurlar 21:45 Nizama Adanmýþ Ruhler

9 HABER 9 Üniversite ile her türlü iþbirliðine hazýrýz Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Rektör Prof. Dr. Alkan'ý yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý tebrik eden Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, üniversitenin þehre büyük kazanýmlar saðladýðýný ifade ederek üniversite ile yapýlacak her türlü iþ birliðine hazýr olduklarýný ifade etti. Büyük bir çalýþma gayreti içerisinde olan üniversitenin STK'larý ve STK'lar ile ortak projeler yapmayý çok önemsediðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, ziyaretten ve üniversiteye vermiþ olduklarý desteklerden dolayý Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Erken uyarý sistemi tarýmsal riski azaltýyor Meclis seracýlýk çalýþmalarýný araþtýracak Ýl Genel Meclisi, özellikle son yýllarda Çorum'da ciddi bir geliþim gösteren seracýlýðýn genel durumunu tespit etmek amacýyla bir çalýþma yapacak. Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum'- daki seracýlýk faaliyetlerinin araþtýrýlmasý talebiyle ortak yazýlý bir önerge teklifi verildi. AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyeleri Yusuf Kaya ve Üzeyir Esenkaya tarafýndan verilen ortak önerge teklifinde Çorum'da sürdürülen seracýlýk faaliyetleri, hangi çeþit ürünlerin yetiþtirildiði, seracýlýða verilen teþvikler ve seracýlýðýn Çorum ekonomisine saðladýðý katkýlarla ilgili olarak bir araþtýrma yapýlmasý istendi. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi, üzerinde gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu ile Ar-Ge Komisyonuna havale edildi. Yýlmaz MERT Tarýmda kullanýlan erken uyarý sisteminin olasý hastalýklara karþý riski önemli ölçüde azalttýðý belirtildi. Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Osmancýk ilçesinde kurulu bulunan erken uyarý sisteminden alýnan verilere göre armut ve elma aðaçlarýnda kara leke, buðdayda ise septorya yaprak leke hastalýðýnýn belirlenmesiyle ilgili olarak Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan raporu okuyan Komisyon Baþkaný Yusuf Kaya, tarýmda kullanýlan erken uyarý sisteminin bitkisel hastalýklarýnýn erken tespiti ve hastalýkla mücadele konusunda büyük önem taþýdýðýný ifade etti. Kaya, "Erken uyarý sistemi sayesinde meyvelerde ortaya çýkacak hastalýk ve zararlýlar önceden tespit ediliyor. Hastalýk ve zararlýnýn biyografisini, bitkinin fenolojisi takip ederek zararlýnýn çýkýþýný tespit eden cihaz ile doðru zamanda uygun ilaçlarla mücadele yapýlabilmektedir" dedi. Çorum'da merkez, Ýskilip ve Osmancýk ilçesinde olmak üzere 3 merkezde erken uyarý sistemi bulunduðunu, her 3 sistemin toplam 600 dekarlýk bir alana hitap ettiðini vurgulayan Kaya, sistemden gelen uyarýlar ýþýðýnda her 3 merkezde elma kara kelesi hastalýðý uyarýsýna karþý toplam 9 kez ilaçlama yapýldýðýný kaydetti. Yusuf Kaya, 5 Mayýs-1 Haziran 2015 tarihleri arasýnda sistem sayesinde çiftçilere iki defa uyarý yapýldýðýný da hatýrlattý. Yýlmaz MERT Ensar Vakfý'ndan Rektör Alkan'a hayýrlý olsun Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn tekrar rektör olarak atanmasýndan duyduklarý memnuniyeti ifade eden Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, bundan öncesinde olduðu gibi üniversite ile her türlü iþ birliðine hazýr olduklarýný ifade ederek Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlar diledi. Üniversitenin STK'larý en önemli paydaþý olarak gördüðünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Çorum'da ki STK'larla her türlü iþ birliðine açýk olduklarýný belirterek ziyaretlerinden dolayý Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Savcý Mehmet Selim Kiraz adýna hatýra ormaný Ýstanbul Çaðlayan Adliyesinde görevi baþýnda iken þehit edilen Savcý Mehmet Selim Kiraz adýna Osmancýk Adliyesi ve Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðünün iþbirliði ile Osmancýk Durucasu mevkiinde hatýra ormaný oluþturuldu Etkinlik Çorum Aðýr Ceza Reisi Halil Yüksel, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Osmancýk Adliyesinden görevli Hakim ve Cumhuriyet savcýlarý ile Çorum Ýþletme Müdürlüðü Aðaçlandýrma Þefi Tacim Karakýl, Ýþletme Müdürlüðü personeli ve adliye çalýþanlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþti. Etkinlikte bir konuþma yapan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül "Meslektaþýmýz Cumhuriyet Savcýmýz Mehmet Selim Kiraz Çaðlayan Adliyesinde görevini yapmakta iken menfur ve hain bir saldýrý sonucu þehit edildi. Bu hain ve alçakça yapýlmýþ terör saldýrýsýný þiddetle kýnýyoruz. Bugün burada þehitlik mertebesine ulaþan savcýmýz adýna bir hatýra ormaný oluþturarak milletimize ve adaletimize yapýlmýþ bu hain saldýrýyý unutturmamak ve ismini de ölümsüzleþtirmek istedik. Ülkemize ve milletimize bir daha böyle bir acýyý yaþatmamasýný yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Ailesine, tüm yargý camiamýza ve halkýmýza baþsaðlýðý diliyoruz" dedi. Konuþmanýn ardýndan hatýra ormanýna sedir ve mavi servi fidanlarý dikildi. Mustafa Tamirci TBMM Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna atandý TBMM Baþkaný Cemil Çiçek hemþehrimiz Mustafa Tamirci'yi TBMM Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna atadý. Yaklaþýk dört yýldýr Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýþletme ve Yapým Baþkanlýðý görevi sürdüren ve görevi sürecinde bir çok önemli projenin altýnda imzasý bulunan Mustafa Tamirci, Ýdari, Mali ve Teknik Hizmetlerden sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý oldu. Genel Sekreter Yardýmcýlýðý sorumluluðu altýnda Ýnsan Kaynaklarý Baþkanlýðý, Ýþletme ve Yapým Baþkanlýðý, Milletvekili Hizmetleri Baþkanlýðý ile Destek Hizmetleri Baþkanlýðý bulunuyor. MEB ve YÖK'ten seçim tatili Milli Eðitim Bakanlýðý 8 Haziran Pazartesi gününün ilk ve orta dereceli okullara tatil olduðunu açýkladý. YÖK'de, 7 Haziran milletvekili seçimlerinde, öðrencilerin memleketlerinde oy kullanabilmelerine olanak saðlamak için, 5-9 Haziran'da üniversitelerin tatil edilmesine karar verdi. YÖK Baþkan Vekili Prof. Dr. Yavuz Atar imzasýyla üniversite rektörlüklerine gönderilen yazýda, "öðrencilerin kendi memleketlerinde anayasal ve demokratik seçime katýlma haklarýný kullanabilmeleri için 5-9 Haziran 2015 günlerine ders veya sýnav konulmamasý, konulmuþsa sýnav takviminin buna göre deðiþtirilmesi" istendi.

10 HABER 10 Ýskilip MEM'den bilim fuarý Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) Bilim ve Toplum Dairesi tarafýndan yürütülen TÜBÝTAK Bilim Fuarý, Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezinde açýldý.tübýtak Bilim Fuarýna katýlan, ilk yaygýn eðitim kurumu olan Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezinin fuar açýlýþýný Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi ve Merkez Müdürü birlikte yaptýlar.ýskilip Mesleki Eðitim Merkezinde eðitim gören çýrak ve kalfa öðrencilerin hazýrladýðý projeler katýlýmcýlardan tam not aldý.konu ile ilgili bilgi veren Merkez Müdürü Fatih Þanlý, Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan, "Eðitimde Ýþbirliði Protokolü" kapsamýnda yapýlan TÜBÝTAK Bilim Fuarlarýna Çorum genelinde 29 eðitim kurumunun katýldýðý ve Bilim Fuarýna katýlan ilk yaygýn eðitim kurumu olduklarýný belirtti. Þanlý, Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezinde kayýtlý çýrak ve kalfa öðrencilerin 3 aylýk hazýrlýk sürecinde yaptýklarý proje çalýþmalarýnýn önemli bir kýsmýnýn, hayatý ve günlük yaþamý kolaylaþtýrmaya dönük ürünler olduðu ifade etti. Gerdek Kaya Sulama göletinde inceleme TSO'dan Emniyet Müdürü Kolcu'ya tebrik Alaca Gerdek Kaya Köyüne inþa edilecek olan sulama göletinde çalýþmalar baþladý. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan beraberinde, Genel Sekreter yardýmcýsý Ünal Demiray ve Tarýmsal Hizmetler Müdürü Hasan Özüdoðru ile Gerdek Kaya Köyüne giderek küçük ölçekli sulama göletinde incelemelerde bulundu. Göletin yapýmý 589 bin 174 TL'ye ihale edilmiþti. Haber Servisi ortamýnýn bulunduðu, iþ dünyasýnýn da bu ahengin bir parçasý olduðu aktarýldý. Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da, insanlarýn ekmek yemesine vesile olan herkese saygý duyduðunu vurguladý. Yapýlan iþin merkezinde insanýn olmasý gerektiðini vurgulayan Kolcu, Peygamber Efendimizin 'Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr' sözünü hatýrlatarak, ziyaretlerinden dolayý TSO yöneticilerine teþekkür etti. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu ve Meclis Divaný Üyeleri, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette, Çorum'un asayiþ bakýmýndan önemli bir sorunu olmayan, huzurlu bir il olduðu, bunun da en büyük nedenlerinden bir tanesinin, Çorum'- da iþsizliðin, genel iþsizliðin neredeyse yarýsýna eþit olmasý olduðu vurgulandý. Ziyaret hakkýnda TSO'dan yapýlan açýklamaya göre üreten, ihraç eden ve Türkiye'ye katma deðer saðlayan Çorum'da ayrýca kamu kurumlarý arasýnda ahenkli bir çalýþma Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip, Ýstanbul'un fethini kutladý Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Ýstanbul'un fethinin 562. yýl dönümünü kutladý. Ýstanbul Fethinin 562. yýl dönümü nedeniyle Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri tarafýndan Ýlçe Özel Ýdare konferans salonunda program düzenlendi Mandýralýoðlu konuþmasýnda "Büyük fethin 562. yýl dönümünü gururla yaþýyoruz. Ýstanbul medeniyetleri kalbinde Programda, günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Okul Müdürü Kerim Mandýralýoðlu yaptý. barýndýran bir þehir, Osmanlýnýn Fatih Sultan Mehmet Han tarafýndan gerçekleþtirilen fethin ardýndan Ýstanbul köklü bir medeniyetin merkezi haline gelmiþ barýþ, adalet hoþgörü içinde bir arada yaþama kültürü devam etmektedir. Ancak bu dönemde atalarýmýza laik nesiller olmak için bizler fenni, ilmi, sanatý, saygýyý, kültürü hoþgörüyle gönülleri feth etmeliyiz" dedi. Ýstanbul'un fethinden sonra yaþananlarý anlatan tiyatro gösterisi izleyicileri zaman zaman duygulandýrdý. Programa, Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu,Ýlçe Müftüsü Ýdris Özarslan, Milli Eðitim Þube Müdürleri Yýlmaz Karaalp, Þaban Atlý, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenci velileri ve öðrenciler katýldý. Haber Servisi Týr devrildi: 1 ölü Kargý'dan Osmancýk istikametine giden TIR kontrolden çýkarak devrildi. Kazada 1 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre kaza, Kargý-Osmancýk karayolu üzerindeki Baldýran köyü yakýnlarýnda meydana geldi. K.B. (44) idaresindeki TIR, Baldýran köyü mevkiinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi.kazada TIR sürücüsü K.B. ambulansla kaldýrýldýðý Osmancýk Devlet Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor. Haber Servisi Hukukçular Derneði sandýklara müþahit gönderecek Hukukçular Derneði Çorum Ýl Temsilcisi Av. Gökhan Külcü, yaptýðý açýklamada bir takým odaklarýn Türkiye'de demokratik usullerle þeffaf bir þekilde yapýlan seçimler ile ilgili milletin aklýna þüphe tohumlarý ekmek, þaibe atmosferi oluþturmak, dolayýsýyla seçime gölge düþürmek ve seçim sonuçlarýný manipüle etmek istediklerini kaydetti. Hukukçular Derneði olarak adaletten ve milletin iradesinden yana olduklarýný dile getiren Av. Gökhan Külcü, "Seçimin adil bir þekilde yürütülmesi taraftarýyýz. Silahla siyasete karþýyýz. Korkutmayla yapýlan siyasete karþýyýz. Çetelere karþýyýz. Kapalý yapýlara karþýyýz. Hukukçular Derneði ve Anadolu'daki Ýl Temsilciliklerimiz ile eþ zamanlý olarak tüm sandýklara müþahit göndereceðimizi, seçimin adil bir þekilde gerçekleþmesi için tüm sahada olacaðýmýzý kamuoyuna ilan ediyor ve Milletimizin her bir ferdine tek tek sesleniyoruz. Türkiye'nin hak ettiði deðere ulaþmasýný istiyorsan, istikrar istiyorsan, itibarlý bir yaþam istiyorsan, karanlýk odaklarýn þaibelerine inanma. Aklýný ve kalbini dinle. Doðru bildiðini yap. Her seçimde olduðu gibi bu seçimde de sandýktan çýkacak sonuç senin iradendir. Kendi iradene sahip çýk" dedi.

11 2 AÐUS- 03 HAZÝRAN 2015 ÇARÞAMBA HABER 11 Bayat Belediyesi'nden þehit mezarlarýna çevre düzenlemesi Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumunu deðerlendirdiler Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 7-9 Mayýs 2015 tarihlerinde üniversitenin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen 4. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu Düzenleme Kurulu ile bir araya geldi. Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre yaklaþýk 300 milyon nüfusa sahip olan muazzam bir Türk dünyasýnýn pek çok temsilcisiyle böylesi güzel bir etkinliði yapmanýn üniversite ve Çorum adýna gurur verici olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Forum'da Türk dünyasýný ve insanlýðý ilgilendiren pek çok konunun ele alýndýðýný belirterek " Bu güzel etkinliðin düzenlenmesinde emeði geçen herkese içtenlikle teþekkür ediyorum" dedi. Etkinlikte baþta Kazakistan, Kýrgýzistan, Azerbaycan olmak üzere yurtdýþýndan pek çok katýlýmcýnýn yer aldýðýný ve 200'den fazla bildirinin sunulduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu tür etkinliklerin bilimsel yönüyle birlikte Türkiye'nin, üniversitenin ve Çorum'un tanýnýrlýðýnýn artmasý adýna da büyük önem arz ettiðini vurguladý. Rektör Alkan, üniversitenin uluslararasý ve ulusal ölçekte gerçekleþtirdiði etkinlikleri baþarýyla tamamladýðýnýn altýný çizerek bu ve benzeri organizasyonlarýn artarak devam edeceðine inandýðýný belirtti. 4. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu sonrasýnda somut adýmlarýn atýldýðýný söyleyen Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin Türk Dünyasý ile ilgili herhangi bir konuda lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) çalýþma yapan öðrencilere destek saðlama kararý aldýðýný ve ayrýca Forum'da yapýlan sunumlarýn da Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayýmlanacaðýný sözlerine ekledi. Ölüm sofrada geldi Çorum'da 30 yaþýndaki G.Þ. evinde yemek yediði esnada fenalaþarak hayatýný kaybetti. Olay, merkeze baðlý Acýpýnar köyünde meydana geldi. G.Þ. isimli þahýs, evinde yemek yerken fenalaþtý. Eþi tarafýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirilen G.Þ., burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Ölen þahýs hakkýnda zehirlenme ve kalp krizi þüphesiyle rapor düzenlendi. Cumhuriyet savcýsýnýn talimatý G.Þ.'nin cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için Ankara Adli Týp Kurumuna gönderildi.haber Servisi Burasý bakteri kaynýyor Kadýnlar göz makyajýný çok sever. Ancak sadece sevmek yetmez, göz saðlýðýný da düþünmek gerekir. Bir günden uzun süre gözde kalan ve günlük olarak silinmeyen göz makyajlarý gözde adeta bir bakteri limaný oluþturuyor. Op. Dr. Özer Kavalcýoðlu göz makyajý konusunda bayanlara çok önemli tavsiyelerde bulundu. Bu tavsiyeler uzun süredir bu konuda yapýlan kapsamlý bilimsel bir çalýþmanýn sonuçlarýný da yansýtmakta. Bilim adamlarý farklý tarzlarda makyaj yapýldýktan sonra bayanlarýn gözyaþý tabakasý içerisinde göz kalemi parçacýklarýnýn hareketini ve ortaya çýkan sonuçlarý gözlemlemek ve karþýlaþtýrmak için video kaydý dahil birçok týbbi test kullanmýþlar. Genellikle göz kalemi içerisinde ki maddeler Whatsapp bilinmeyenleri Whatsapp'ýn bilinmeyenleri, ilginç bilgiler Dünyanýn açýk ara en çok kullanýlan anlýk mesajlaþma uygulamasý WhatsApp ile ilgili yayýmlanan infografikte 'bunlarý biliyor musunuz?' tadýnda, pek çok enteresan detaya yer verildi. Madde madde sýralayacaðýz ama ilk olarak tarihçesine göz atmamýz gerek. Çünkü kurucularýnýn inanýlmaz ilginç bir hikayesi var. Þöyle ki, Yahoo'da çalýþan iki arkadaþ olan Jan Koum ve Brian Acton, Yahoo'dan 2007 yýlýnda ayrýlýp kafalarýndaki bu projeyle Facebook'a iþ baþvurusunda bulunuyorlar fakat Facebook iþe almýyor. Facebook ertesinde Twitter'a baþvuran arkadaþlar oradan da olumlu bir cevap alamýyor ve bunun üzerine 2009 yýlýnda projeyi kendi giriþimlerini olarak hayata geçirme kararý alýyorlar. Ýþte hem Facebook hem de Twitter tarafýndan reddedilen WhatsApp'ýn bugün geldiði nokta: - Pazarlamasýna bir kuruþ dahi harcanmamýþ. Tüm þirketin çalýþan sayýsý sadece 55 kiþi ile sýnýrlý. Her gün ortalama 30 milyar mesaj gönderimine, 700 milyon resim ve 100 milyon da video paylaþýmýna ev içerisinde; balmumlarý, yaðlar, silikonlar, göz kalemini göz kapaðýna yapýþtýrmaya ve gözde kalacaðý zaman periyodunu uzatmaya yardýmcý doðal yapýþtýrýcýlar vardýr. Göz kaleminin; gözün kýrpmasýna, terlemesine ve doðal yaðlarýnýn salgýlanmasýna uygun olarak üretilmesi de gereklidir. Gözyaþý tabakasýna giren makyaj malzemeleri göz kuruluðuna veya parçacýklarýn yarattýðý rahatsýzlýktan dolayý gözün hassaslaþmasýna neden olurlar. Göz kaleminin bir günden fazla kullanýlmasý durumunda göz kalemi yaðlarý ve mumlarý, kontakt lenslere de yapýþýrlar. Gözde oluþacak tahriþ ve kýzarýklýk, göz kaleminden gelen zararlý bakterilerin göze geçmesi ve bazý vakalarda görülen göz enfeksiyonlarý veya bulanýk görme ortaya çýkabilecek problemlerden bazýlarýdýr. Diðer ortaya çýkan çarpýcý sonuç ise" Eðer göz kalemi sürdükten sonra kontakt lens takarlarsa gözyaþý tabakasýndaki partiküllerden dolayý lenslerinin bulutlandýðý gerçeðidir" Bir günden uzun süre gözde kalan ve günlük olarak silinmeyen göz makyajlarý gözde adeta bir bakteri limaný oluþturmaktadýr. "Eðer her makyaj uygulamasýndan önce göz kaleminin ucunu iyicene keskinleþtirirsek ve kalemi dibine kadar kullanmadan biten kalemleri atarsak gözümüzü zararlý bakterilerden korumak için kendi önlemimizi almýþ oluruz." "Çevirmeli uçla açýlan göz kalemlerinde her kullanýmdan önce son kullanýlanýn kýsýmdan biraz kesmemiz gerekir. Ve her gün yatmadan önce makyajýnýzýn tamamen silindiðinden emin olmanýz çok önemlidir."haber7 sahipliði yapýyor. Dünya genelinde 800 milyon insan tarafýndan kullanýlýyor ve her gün ortalama 1 milyon kiþi daha ekleniyor bu sayýya. Aylýk aktif kullanýcý sayýsý ise yarým milyar dolayýnda. Boþanmalarda en büyük delil kaynaklarýndan birisi olarak kabul ediliyor. Bayat Belediyesi, Tunceli'nin Ovacýk Ýlçesi Dilek Köprüsü mevkiinde teröristlerin yola döþedikleri patlayýcý maddelerin patlatýlmasý sonucu þehit düþen Jandarma kýdemli Uzman Çavuþ Cemal Ünlü ve Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi yakýnlarýnda çýkan çatýþmada þehit olan Astsubay Mehmet Bostancý'nýn mezarlarýna çevre düzenlemesi yapýyor. Vataný uðruna canýný feda eden þehitlerin mezarlarýnýn çevre düzenlemesinin yapýlmasýnýn þehit aileleri ve yakýnlarý tarafýndan da olumlu karþýlandýðýný belirten Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Bayat Belediyesi olarak þehit mezarlarýnýn çevre düzenlemesinin yapýlmasý için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belediyemizin bu önemli çalýþmasý gerçekten son derece önemli" dedi. Ekrem Ünlü, "Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara en fazla hizmet edendir, düsturu ile hizmet etmek için devraldýðýmýz Bayat Belediyesini ve Bayat'ýmýzýn en kýsa zamanda hak ettiði noktaya çýkarmak öncelikli hedefimizdir. Bu doðrultuda Bayat Belediyesi olarak bu günün deðil 2023 yýlýnýn ilçesini kurmak için kollarý sývadýk. Ýnþallah halkýmýzdan aldýðýmýz destekle bunu gerçekleþtireceðiz. Ýlçede alt üst yapý çalýþmalarý aralýksýz olarak devam ediyor. Yaþanabilir modern ve kalkýnmýþ bir Bayat için tüm imkanlarýmýzý seferber ederek çalýþýyoruz ve çalýþmayada devam edeceðiz. Bu çalýþmalar sýrasýnda sabýr gösteren hemþerilerime ve çalýþmalarý gerçekleþtiren teþekkür ederim" ifadelerini kullandý. Haber Servisi YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Osmancýk kýrsalýnda elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre tarihinde ve tarihinde saatleri arasýnda yapýlacak olan elektrik kesintisinden Yaylabaþý Köyü etkilenecek. Bacak bacak üstüne atmayýn Bacaklarýn üst üste atýlmasýnýn saðlýk açýsýndan pek çok zararý bulunuyor. Varisin, bacaklardaki kirli kaný temizlemek üzere akciðere taþýyan yüzeysel toplardamardaki yetmezlik olduðunu kaydeden Radyodiagnostik Uzmaný Dr. Ali Rýza Necefzade, bacaklardaki kirli kanýnýn çeþitli faktörlerin yardýmý ile pompalanýp akciðere gönderildiðini anlattý. Dr. Necefzade, bu kanýn yer çekimi ile tekrar geri dönmesine bacak toplardamarlarýndaki kapakçýklarýn engel olduðunu dile getirdi. Necefzade, söz konusu kapakçýklarýn da çeþitli kalýtýmsal ve diðer faktörler sonucu iþlevini yapamaz hale gelmesi halinde; akciðere gönderilen kanýn, yer çekimi etkisi ile geri kaçýp, bacak toplardamarýnda birikerek özellikle kendini hissettiren 'varis' adý verilen rahatsýzlýðý ortaya çýkarttýðýný belirtti. Zamanýnda önlemi alýnmayan bu þikayetlerin, ilerleyen dönemde iyileþmeyen yaralara, enfeksiyon, kanama ve damar için pýhtýlaþma gibi ciddi problemlere yol açabileceði uyarýsýnda bulunan Dr. Necefzade, her 4 kadýndan birinde de söz konusu þikayetlerin görüldüðünü kaydetti. Bacaklarýn saðlýklý kalmasý için önemli kurallar olduðunun altýný çizen Dr. Necefzade, mümkün olduðu kadar çok hareket edilmesi gerektiðini belirtti. Özellikle bacak kaslarýnýn tatilde, uzun yolculuklar sýrasýnda arabadan inerek yürüyüþ yapýlmasý, mümkünse günde en az 30 dakika bacaklarý yukarý doðru uzatýlarak, bacaklarýn yatakta da yüksek tutulmasý tavsiyesinde bulundu.haber7

12 03 HAZÝRAN 2015 ÇARÞAMBA Ömer Sarýalioðlu vefat etti Ýstanbulspor Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ömer Sarýalioðlu'nun cenazesi, Ataköy 5. Kýsým Camisi'nde yarýn öðleyin kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan, Trabzon'un Of ilçesine götürülecek. Sarýalioðlu'nun naaþý, buradaki aile kabristanýna defnedilecek. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Ömer Sarýalioðlu'nun vefatý nedeniyle baþsaðlýðý mesajý yayýmladý. Yönetim, Sayhan'da ýsrarcý Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile yollarý ayýran Çorum Belediyespor yönetimi Anadolu Üsküdarspor'un Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan ile görüþmelerini sürdürüyor. Geçtiðimiz gün Fahrettin Sayhan'ý Çorum'a davet eden ve Çorum'da görüþmeler yapan Çorum Belediyespor yönetiminin görüþmeleri sürdürdüðü öðrenildi. Çorum'da gerçekleþtirilen görüþmelerde takýmýn gelecek sezon ki yapýlanmasýnýn yaný sýra teknik adamýn alacaðý ücretinde konuþulduðu öðrenilirken, yüksek peþinat bedeli nedeni ile anlaþma saðlamadýðý ancak görüþmelerin sürdüðü öðrenildi. Geçtiðimiz sezon Anadolu Üsküdarspor'u þampiyon yaparak 2.Lig'e çýkaran Fahrettin Sayhan ile Çorum Belediyespor yönetiminin bugün de görüþme yapacaðý bilgisine ulaþýldý. Öte yandan Çorum Belediyespor yönetiminin Fahrettin Sayhan ile olasý bir anlaþamama durumunda ise alternatif isimlere yönleneceði öðrenildi. Çorum Belediyespor yönetiminin 17 Haziran tarihinde yapýlacak olan genel kurula kadar teknik direktör arayýþýný tamamlamasý ve genel kurulun ardýndan görev verilecek teknik heyeti açýklamasý bekleniyor. Zonguldakspor Cahit Terzi ile yola devam Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, teknik direktör Cahit Terzi ile yola devam edeceklerini açýkladý. Spor-Toto üçüncü ligde mücadele edecek olan Zonguldakspor, yeni sezonda teknik direktör Cahit Terzi ile yola devam etme kararý aldý. Ýki sezondur Zonguldakspor'da görev alan, ilk senesinde BAL'da þampiyon yapan ve geçen senede üçüncü lig Play-Off oynatma baþarýsý gösteren tecrübeli teknik adam Cahit Terzi, yeni sezonda yine kýrmýzý-lacivertli ekibin baþýnda olacak.kulüp Baþkaný Süleyman Caner, dün teknik direktör Cahit Terzi ile bir kez daha görüþerek bilgi alýþveriþinde bulundu.yarým kalan iþlerini tamamlamak için Terzi ile yeniden anlaþtýklarýný belirten Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, yaptýðý kýsa açýklamada þunlarý söyledi;" Allahýn izni ile çok büyük bir aksilik olmazsa yolumuza hocamýzla devam edeceðiz. Ýnþallah geçen sezon yarým kalan iþimizi önümüzdeki sezon tamamlayacaðýz. Hocamýza güvenimiz tam. Onun isteði doðrultusunda önümüzdeki günlerde transfer çalýþmalarýna baþlayacaðýz" diye konuþtu. Ýskilip'te Yaz Spor Okulu açýlýyor Kurulduðu 2002 yýlýndan bu yana ilçe gençliðine sosyal ve sportif büyük hizmetler veren Ýskilipgücü Eðitim kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü her yýl olduðu gibi bu yýlda yaz spor okulu açýyor. Açýlacak Yaz Spor Okulu'nda yaþ arasý çocuklara piknikten-sinemaya, yüzme kurslarýndan-futbol kurslarýna kadar bir çok alanda temel eðitimler verilecek. 3 ay sürecek Yaz Spor Okulu hakkýnda açýklama yapan Ýskilipgücü Kulüp baþkaný ve ayný zamanda Beden Eðitimi Öðretmeni olan Nihat Armutçu, " Her yýl olduðu gibi bu yýlda Yaz Futbol Akademisi ile yaklaþýk 3 ay yaþ arasý çocuklarýmýza Futbol Eðitimi vermeyi hedefliyoruz. Yaþ gruplarýna ayýrýp her gruba haftada en az 3 gün zaman ayýracaðýz.benimle birlikte Sevgili Bahadýr Telli,Galip Gökmen ve Cengiz Þeremet hocalarýmýzda tecrübe birikimlerini çocuklarýmýza aktaracak. Sosyal yönden güçlü,kötü alýþkanlýklardan uzak,milli ve manevi deðerlerine baðlý bir nesil yetiþtirmek için bu çalýþmalarýn önemi çok büyük. Ýlçemizin sosyal alanlarýnýn azlýðýný da düþünürsek bu çocuklarýmýz ve velilerimiz için kaçýrýlmayacak bir fýrsat.01 Haziran 2015 Pazartesi akþamý saat de ilçe stadýnda toplanarak ilk çalýþmayý yapmayý planlýyoruz. 3 aylýk kurs ücreti tl olacak. Futbol eðitimi yaný sýra piknik-sinema-yüzme gibi sosyal aktivitelerde çalýþmalarýmýzýn içinde olacak.zaman zaman diðer branþlar ve kýz çocuklarýmýz için gelen talepleri maalesef kapalý spor salonumuz olmadýðýndan karþýlayamýyoruz.gönül ister ki tüm branþlarda bu çalýþmalarý yapalým ancak Voleybol ve Basketbol branþlarýnda eðitim verecek beden Eðitimi öðretmenlerimiz ilçe dýþýndan ve onlarda yaz tatiline gidiyor.daha da önemlisi kapalý spor salonu problemi. Ýnþallah ileriki yýllarda bu imkana kavuþuruz." dedi. Yüzmenin vücuda 8 faydasý Yüzme sporu beden geliþiminin temel sporlarýndan biridir. Tüm vücut kaslarýnýn kullanýldýðý sporlardandýr. Su direncine karþý yapýlan bir spor olmasý nedeniyle kas kuvvetine ve genel dirence önemli katkýlarda bulunmaktadýr. Spor belli bir yaþam disiplini verir. Bu yaþam disiplinini en iyi saðlayan sporlardan biri yüzme sporudur. Erken yaþlarda baþlama olanaðý olan birkaç spordan biri olmasý ve insan doðasýna uygunluðu nedeniyle yüzme sporu bu disiplini saðlar. Ýnsan doðasýnýn en kolay uyum saðladýðý spor dalý olmasý çok ileri yaþlara kadar uygulanabilecek spor olmasýný saðlar. Yürümek kadar doðal ve kolay bir spordur. Sporda saldýrganlýðý azaltan ve yarýþ ortamýnda çok çalýþanýn baþarýlý olmasý doðasýný kabul ettiren bir spordur. Çalýþmayan baþarýlý olamaz ve daha çok çalýþanýn baþarýsýný alkýþlamak gerekir. Ondan daha baþarýlý olmak için ondan daha fazla alýþmak gerekliliðini kabul etmek gerekir. Birey olarak kendine güveni ve baþarabileceklerini önceden görmeyi saðlar. Düzenli çalýþmalar yüzme sporunda nerelere gelinebileceðini ve kiþinin sýnýrlarýný ne kadar zorlayabileceðini ortaya koyar. Baþarýlý olmak onu korumayý ve daha çok çalýþmayý, baþarýsýz olmak ise yapýlan hatalarý gözden geçirip ders alarak eksiklikleri gidermeyi ve yeniden çalýþmayý gerektirir. Yüzme sporu bu yaþam anlayýþýnýn en iyi yaþandýðý ortamdýr.yüzmenin Faydalarý=1. Yapýlan araþtýrmalar, düzenli yüzmenin kalp dolaþým sistemi üzerinde olumlu yönde çok önemli etkileri olduðunu göstermektedir. Düzenli yüzme antrenmanlarý yapan kiþilerde koroner kalp hastalýklarýna daha az rastlanmakta ve bu bireylerin kalp krizi geçirme olasýlýklarý düþmektedir. Ayrýca kalp ve beyin damarlarýnýn týkanmasýna yol açan bir takým maddelerin azalmasýna da yardýmcý olmaktadýr. 2. Yüzmenin kas ve iskelet sistemi üzerindeki etkisi ise Yüzücü Vücudu tanýmýnda kendine beden bulmaktadýr. Düzenli yapýlan yüzme egzersizleri hem kaslarý güçlendirmekte hem de vücut koordinasyonunu geliþiminde çok önemli rol oynamaktadýr 3. Yüzme sporu yapýlýrken, eklemler ve baðlar herhangi bir spora göre daha az zorlanmaktadýr. Bu sebeple suda yapýlan egzersizlerde sakatlanma ve yaralanma oraný karadaki egzersizlere oranla %90 daha azdýr. Bu sebeple kaslarýnda, eklemlerinde ya da iskelet sistemlerinde herhangi bir rahatsýzlýðý olanlara doktorlar tarafýndan önerilen tek spor yüzmedir. 4. Yüzme sporunu diðer sporlardan ayýran bir diðer faydasý ise yaþý ve kilosu ne olursa olsun öðrenildiði takdirde herkesin tehlikesizce yapabileceði bir spor olmasýdýr. Örneðin kilolu kiþilerin herhangi bir kara sporu yapmasý iskelet ve kas sistemine zarar verebilecekken, su ortamýnda yapacaðý aktiviteler o bireyin üzerine etkiyen yerçekimi kuvvetini çok büyük oranda azalttýðýndan kiþiye risksiz egzersiz olanaðý saðlamaktadýr. 5. Düzenli yapýlan yüzme egzersizi, egzersizi yapan kiþilerde sigara ve alkol alýþkanlýðýný azaltmakta, ayrýca aþýrý þiþmanlýðý önlemektedir. Hamileliðinden önce ve hamileliði sýrasýnda yüzme egzersizi yapan kadýnlarda ölü ve erken doðum yapma oraný dikkat çekecek þekilde düþüktür. 6. Yapýlan baþka ilginç bir araþtýrma göstermektedir ki yüzme sporu da dahil olmak üzere yapýlan düzenli fiziksel aktiviteler þeker hastalarýnýn insülin duyarlýlýðýný arttýrmakta, bunun sonucu hastanýn daha az insülin gereksinimi olmaktadýr. 7. Yüzmeyi kara sporlarýndan ayýran en önemli özellik, kara sporlarýný yapmalarýný kýsýtlayacak ya da önleyecek derecede fiziksel problemi olan bireyler tarafýndan kolayca yapýlabilmesidir. 8. Yüzmenin sinir sistemine ve insan psikolojisine faydalarý ise saymakla bitmez. Suya girdiðimizde hissettiðimiz rahatlama duygusu egzersiz sonrasýnda salgýlanan endorfin hormonu ile birleþince yaþayacaðýnýz psikolojik ve sinirsel rahatlama size baþka bir egzersizin veremeyeceði hissiyatý yaþatýr. Özelikle sportif olarak yüzen çocuklarýn geliþme dönemlerinde onlarýn kendilerine güvenen, hýrslý, herhangi bir iþe konsantrasyonu ve adaptasyonu yüksek, disiplinli, programlý, aktif ve baþarýlý bireyler olmasýnda çok büyük oranda katký saðlar. Spor Servisi

13 YILDA SATILANLAR. Bu kadar olamaz diyeceksiniz. Cam ve çimento sanayi. Ünye Çimento A.Ş. Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

13 YILDA SATILANLAR. Bu kadar olamaz diyeceksiniz. Cam ve çimento sanayi. Ünye Çimento A.Ş. Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13 YILDA SATILANLAR. Bu kadar olamaz diyeceksiniz Cam ve çimento sanayi Ünye Çimento A.Ş. Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş Trakya Cam Anadolu Cam Soda Sanayi Metal Sanayi ERDEMİR İSDEMİR ÇELBOR TAKSAN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

AKP İKTİDARININ 12 YILLIK ÖZELLEŞTİRME TALANININ DEHŞET VERİCİ MUHASEBESİ

AKP İKTİDARININ 12 YILLIK ÖZELLEŞTİRME TALANININ DEHŞET VERİCİ MUHASEBESİ AKP İKTİDARININ 12 YILLIK ÖZELLEŞTİRME TALANININ DEHŞET VERİCİ MUHASEBESİ Dr. Ahmet Saltık www.ahmetsaltik.net profsaltik@gmail.com AYDINLIK'ın başarılı yazarlarından Sn. Mehmet AKKAYA, önemli bir araştırmacı

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

2015'te 1306 proje tamamlanacak

2015'te 1306 proje tamamlanacak BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. "Biz halkýmýza güveniyoruz" asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTALARI

EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTALARI EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTALARI İl Adı Kurum Adı E-posta Adresi Web Adresi ADANA Adana Gençlik adanakentkonseyi@eurodesk.eu http://www.adanakentkonseyi.org.tr ADANA Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Acil Servis ve Hastane Telefonları

Acil Servis ve Hastane Telefonları ACİL SERVİS VE HASTANE TELEFON NUMARALARI ADANA Ç.Ü. Tıp Fak. TEL: 454 78 50 Askeri Hast. TEL: 453 19 81 Devlet Hast. TEL: 321 57 52 Devlet Hast. Hız. Ser. TEL: 321 10 44 Doğum Evi. TEL: 456 69 63 Kan

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı