ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok söz sahibi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝSA VE UZO l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Gençliðim bir avuç rüzgar Dolgun Dalgýçoðlu DENKTAÞ MENTALÝTESÝ Ali Osman ÇARÞININ ÝFLAHI KESÝLEBÝLÝR Erdoðan Baybars FAÞÝSTÝN ACÝZLÝÐÝ Niyazi Ökten ÞEREFE Mehmet Levent Geçtiðimiz hafta sonu Metehan Kapýsý nda güneyden alýþveriþ yapan vatandaþlara uygulanan insanlýk dýþý muameleye tepkiler giderek sertleþiyor... Kapýda eylem n Uygulamayý protesto etmek için Sendikal Platform bugün Metehan Kapýsý nda saat de eylem yapacak... n KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan kapýlardaki uygulamalarý ekonomi faþizmi diye niteledi... n Halka Ýstediðiniz yerden alýþveriþ yapma hakkýna sahipsiniz... Bu özgürlüðünüzün elinizden alýnmasýna izin vermeyin diye çaðrý yapan BKP, konuyu AB ye þikayet edecek... l 8. sayfada Adalet ve hukuk tarihimizin en aðýr kefaleti 200 bin TL n Kamil Tuncel'e çarparak ölümüne neden olan YDÜ öðrencisi Anýl Koç'un tutuksuz yargýlanmasý için 200 bin TL nakdi kefalet ödemesi gerekiyor... Ayrýca iki kiþinin imzalayacaðý 250'þer bin TL'lik þahsi kefalet... n Mesai bitimine denk geldiði için dün kefaletin ödenmesi mümkün olmadý ve Anýl Koç cezaevine gönderildi... Mahkeme emri yerine getirilirse serbest býrakýlacak... n Anýl Koç'un bu dava bitinceye dek de haftada iki gün polise gidip ispatý vücut yapmasý karara baðlandý... n Kamuoyu hukuk tarihimizin en aðýr kefaleti olan bu miktarý Koç'un ailesinin ödeyip ödeyemeyeceðini merak ediyor... l 3. sayfada Yeni havayolu þirketi için imzalar atýldý n Kurulacak þirketin ortaklarý arasýnda ünlü iþadamlarý da bulunuyor... Metin Þadi, Ünal Çaðýner, Ünsal Ecesoy, Kaner Þirketler Grubu, Þemsi Kazým, Kösezade Turizm, Mustafa Özün, Gökhan Necipoðlu, Hasan Onalt, Ýsmail Abidin ve Ekrem Hürdað 9 milyon dolarlýk sermaye ile þirketin %60'ýna sahip olacak... n %10 ile þirkete ortak olan THY, 7 üyeli yönetim kurulunda 4 üyeyle temsil edilmesinin yanýsýra, yönetim kurulu baþkaný ve genel müdürü de atayacak... n 15 milyon dolarlýk sermayenin 9 milyonu özel sektör tarafýndan karþýlanacak... l 3. sayfada Sendikalar Ankara ziyareti hakkýnda bilgi verdi Herþeyin sorumlusu TC hükümetleri n Dün düzenlenen basýn toplantýsýnda Þener Elcil Hür- Ýþ ile ona baðlý sendikalarý 'iþbirlikçi sendikalar' olarak suçladý ve bu sendikalarýn üyelerine yönetimlerini deðiþtirme çaðrýsý yaptý sayfada Emekli davasý bugüne kaldý 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Hordan hortladý n2. sayfada

2 KANUNSUZ AVLANMAYA YASAL ÝÞLEM Sazlýköy-Zeybekköy arasýnda 4 ve Turnalar köyünde ise 1 kiþinin araç içerisinden, kanunsuz avlandýklarý tespit edildi ve haklarýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis önceki gün tespit edilen kiþilerin kimliklerini þöyle sýraladý: Sazlýköy-Zeybekköy arasýnda tespit edilenler A.U (E-23), U.T (E-38), M.Y (E-28) ve C.Y (E-42), Turnalar köyünde tespit edilen S.Ç (E-23). HASTANEDE ECZA DEPOSU KASASINDAN 360 TL ÇALINDI Lefkoþa'da, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Poliklinik Bölümü'ne hýrsýz girdi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, hafta sonu gerçekleþtiði tahmin edilen hýrsýzlýk olayýnda, Ecza Deposuna ait yazar kasa içerisinden toplam 360 TL nakit para çalýndý. Bu arada, Lefkoþa'da "Baressi Büfe" isimli iþ yerinden yapýlan hýrsýzlýkla ilgili soruþturma çerçevesinde, G.K (E-17) ve G.K (E-14) kimlikli iki genç zanlý olarak tespit edilip tutuklandý. Polis hýrsýzlýk olaylarýyla ilgili soruþturmalarýný sürdürüyor. KURÞUNÝLER YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Lefkoþa'da, Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesinde yatýlý tedavi gören Kurþini Salih Kurþuniler (E-64) rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesinde, Kurþiniler'in cesedi üzerinde yapýlan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alýndý. LEFKE'DE KAN BAÐIÞI KAMPANYASI Thalassaemia Derneði yararýna, 22 Aralýk Çarþamba günü Lefke Türk Spor Kulübü'nde kan baðýþý kampanyasý düzenleneceði bildirildi. Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi'nin, Lefke Belediyesi ve Medikent Hastanesi iþbirliðiyle gerçekleþtireceði kampanya saat 10.00'da baþlayacak. Medikent Hastanesi'nden yapýlan açýklamaya göre, kan vermek isteyenlerin; uykularýný almasý, kan verme iþleminden en az bir saat önce yemek yemiþ olmasý ve bir gece önceden alkol almamasý gerektiði kaydedildi. KARAAÐAÇ'TA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Karaaðaç bölgesinde yapýlacak olan proje çalýþmasýndan dolayý bugün Karaaðaç ve Karaaðaç su motorlarýnda 7 saatlik elektrik kesintisi yapýlacak. KIB-TEK Girne Bölge Amirliðinden yapýlan açýklamada kesintinin saatleri arasýnda uygulanacaðý belirtildi. DERVÝÞ COÞKUNER BAÞKAN Kýbrýs Vakýflar ve Diniþleri Dairesi Emeklileri Derneði Genel Kurulu yapýldý ve Dernek Baþkanlýðýna Derviþ Coþkuner getirildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, hafta sonunda yapýlan genel kurulda belirlenen organlardaki görev daðýlýmý þöyle: Yönetim Kurulu: Derviþ Coþkuner-Baþkan; Soner Çuvalcýoðlu-Sekreter; Hasan Saygunel-Faal üye; Mehmet Ö. Odabaþý-Faal üye; Mehmet Türkeün-Veznedar. Denetim Kurulu: Yýlmaz Hakverdi, Necip Oraç. Disiplin Kurulu: Ýsmail Göktan; Emine Saydam. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Gerçi "aydýn" denenler yanlýþ kabul ederler ama ben aydýnlarýn ve sairenin yanlýþ dedikleri, "tarih bir tekrardan ibarettir" meselesini doðru kabul edenlerdenim. Yaþayarak öðrendiklerimizin dýþýnda, duyduklarýmýz ve tarihin yazdýklarý da var. Epeydir duyarýz, görürüz. Gerçi Ersin Tatar'dan önce baþladý ama, Ersin Tatar geçirdi eline bayraðý. Adým adým "KKTC"... Nedir en büyük derdi? Toplumu daha da fakirleþtirmek, zengini daha çok zenginleþtirmek. Sermaye'nin alkýþlarý arasýnda memurun, emeklinin maaþlarýna bir köpek balýðý kancýklýðýyla saldýrdý ve, saðlam bir parça kopardý. Celal Hordan'ý hatýrlar mýsýnýz? Ersin Tatar'a bakýnca Hordan hortladý sanýrsýnýz. Hordan 1958'de düþtü bu toplumun ortasýna. Cami avlusuna býrakýlmýþ çocuk gibi bir gemi Maðusa limanýna attý gitti. Denktaþ Bey'in kendisi mi buldu, baþkasý mý bulup Denktaþ Bey'e evlatlýk verdi, hala daha bilinmez. Liman þehirlerinde görünen bir durumdur bu. Arada sýrada böyle sahipsiz çocuklarý gemiler döker da gider. Ansýzýn bir sabah "Gençlik Teþkilatý kuruldu" dediler. Baþýnda Celal Hordan. Hordan, Denktaþ'ýn yanýna verdiði güvenilir, deneyimli bir takýmýnan kýsa zamanda Kýbrýs'ý toza dumana kattý. Ahaliyi imana getirdi. Ýnsanlarý, genelde köylüleri, gofa çekerek, ciðerlerini sökercesine ceplerinde ne varsa, "vatan uðruna sarf edilecek" gerekçesi ile söktüler, aldýlar. Tüm köylerin adlarýný Türkleþtirdiler. Türkçe konuþanlarýn ve/ veya Müslümanlarýn köy adlarýný... O zaman Kýbrýs dillerinde yabancý kelime çoktu. Türkçe'de da. Türkçe konuþan herkese kullandýðý yabancý kelime baþýna 2 þilin ceza verilmeðe baþlandý. Hiç Türkçe konuþamayan "Müslüman'ým" deyenler da muaf tutulmadý bu cezadan. Daha sonra kadýnlarýn baþlarýndaki çarþaflarý yýrtmaya baþladýlar. Ve Türk'ten Türk'e kampanyasýna HORDAN HORTLADI geçtik. Bir gün Hordan ortadan kayboldu. Ama "Türk'ten Türk'e Kampanyasý" durmadý. Türk zenginler yaratmak ve bir Türk çarþýsý kurmak Denktaþ Bey'in en büyük emeliydi. Dayak-mayak fasýllarýndan sonra Türk tüccar örgütlendi. Paralý bekçiler tuttu, Tüccarlar Birliði'nde mahkeme kuruldu. Sonuna kadar o muydu bilmem. Ama bir ara yakalananlarý yargýlayan Dellal Salim'di. Karþýsýna getirileni bir para cezasý keser yollatýrdý. Döndük, dolaþtýk 52 sene sonra ayný noktaya geldik. Yollar kapalýyken mesele yoktu. Sýnýr onun içindi zaten. Bizim ahali da domuzun kuyruðu gibi 40 sene mandrada galdý da doðrulamadý. Huylu huyundan vaz geçmez ki... Ýlle da ucuzdur diye Rum'dan alacak. Ama yaðma yok. Hordan'ýn hortladýðý her gün uyarýr: "Paranýzý Türk tarafýnda harcayýn" der. Dinletemeyinca da "sýnýrda enseleme harekatý" baþlatýr. "Kýbrýs derdi Ýngilizlerle Amerikalýlarýn baþlattýðý bir dert" deriz. Doðrudur da, bir zamanlar Mümtaz Soysal'ýn bir yazýsýnda okudum: "Baþkasýný kullanmaya kalkýþan, kendi da kullanýlýr." Ýngiltere Kýbrýs'ý kullanma süresini uzatmak için, Kýbrýslýlýðýn önüne Türklük ile Yunanlýlýðý koydu. Öyle olunca gündeme ulus devlet geldi. Ezen ve ezilen toplum diye bir durum çýktý ortaya. Ekonomi Rumlarýn elinde olduðu için, Rumlar ezen, Türkler ezilen oldu. Türkiye'de Türkler nasýl ki ezen, Kürtler da ezilen ise... Oysa Türkler yerine Türkiyeliler deseydiler sorun olmazdý. Bu oyunun kuralý çözüm olarak ayrýlýðý iþaret eder. Yani bu iki toplum herþeyde anlaþsa da Özel Sermayeleri ayný çatý altýnda yaþayamaz. Artýk dert, Ýngiliz ve Amerikalýlarýn çözebileceði bir dert deðil sadece. Ýngilizlerle Amerikalýlar aradan çekilse da kavga sürer gider. Ersin Tatar'ý iyi izleyin, gerçek açýktýr. Tabii bu tarafýn bir da Türkiye derdi vardýr. Birinden kurtulmak yetmez... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝSA VE UZO Faneromeni kilisesinin duvarlarýna küfürlü yazýlar yazmýþ birileri papazlar için... Hem de ne küfür... Yazamam buraya... Sansüre takýlýr... Tarihi bir kilise Faneromeni... Ýlk enosis nutkunu atmýþ burada Makarios... Lefkoþa'nýn göbeðinde... Uzunyol'un arka sokaðýnda... Yazlarý sandalye ve masalarýný sokaða dizen meyhaneler var oralarda... Ýsa ve uzo... Yanyana... "Bir yanaðýna vururlarsa, öteki yanaðýný da çevir" diyen Ýsa'ya kimse kulak asmamýþ bu dünyada... Herkes aptalca bulur bunu hatta... Dünya Ýsa'nýn dünyasý deðil... Pilatus'un dünyasý... Ýki bin yýl sonra da... Kýbrýslýrumlarla ortak anýlarý olan yaþlý kimselerin anlattýklarýný dinlemeye bayýlýrým. Kýbrýslýtürklerle ortak anýlarý olan Rum yaþlýlarý da... Bu kuþak toprak oluyor gitgide adada... Otuz yýl bir tek Rum, ya da bir tek Türk görmeyen, ancak kapýlar açýldýktan sonra birbiriyle tanýþan bir kuþaðýmýz var bir de... Ve onlarýn da ortak anýlarý oldu son yedi yýlda... Ama eski kuþaklarýn anýlarýndan çok farklý... Buluþuyorlar... Eðleniyorlar... Þarký söylüyor ve dansediyorlar... Piknik yapýyorlar... Birlikte miting de düzenliyorlar hatta... Ama yapay bir þey var sanki tüm bunlarda... Organize iþler olduðu için belki... Ayný mahallede oturmuyorlar, ayný kahvede buluþmuyorlar, ayný çeþmeden su içmiyorlar ve ayný kapýönünü temizlemiyorlar çünkü... Sabahleyin sokaða çýkarken selamlaþmýyorlar. Eski kuþaklarýn birbiriyle muhabbet için organizasyona falan ihtiyacý yoktu. Dostluk da, komþuluk da doðaldý... Çekoslovakya'dan, ya da Norveç'ten birilerinin gelip onlarý buluþturmasý gerekmezdi... Ledra Palace'a bakan hisarýn üstündeki Çetinkaya kulübü de Faneromeni kilisesi gibi tarihin bir parçasý... TMT'nin yuvasý... Bu yüzden belki hep 'hükümet takýmý' derlerdi Çetinkaya'ya... Ama Sezar'ýn hakký Sezar'a... Kök söktürdü bir zamanlar Rum takýmlarýna... Kýbrýs þampiyonu da oldu... Rum sporseverler arasýnda Defteralý'yý bilmeyen mi var? Geçtiðimiz akþam bir dostla sohbet ederken bunlarý düþündüm o mekanda... Geceyarýsýna dek sarktý sohbetimiz... Dostum deneyimli bir avukattý ve daðarcýðýnda anlatacaðý çok þey vardý... -Sen sanýr mýsýn ki, dedi, yalnýz güneyde var yurttaþlarýmýza karþý bu saldýrýlar? Kuzeye geçen Rumlar aslan milliyetçilerimizin elinden az mý çekiyor? Gazetelere yansýmayan çok þey var... Tanýk olduðu bir örnek verdi hemen... Kýbrýslý bir Rum kuzeyde bir trafik meselesi yüzünden tutuklanmýþ... Ve bir gece tutuklu kalmýþ hücrede... Ancak orada kendisini dövmüþler... Neden? Kendisini týktýklarý hücreyi görünce þöyle demiþ çünkü: -Ben bu taþ yatakta yalnýz bu battaniye ile mi yatacaðým? Hücreyi beðenmemiþ ya, sallamýþlar adama hemen yumruðu... Sesini çýkarmamýþ adam... Ta ki mahkeme kefaletle onu serbest býrakana ve güneye dönene kadar... Güneye döndükten sonra bizim avukatý aramýþ... Buluþmuþlar ve herþeyi anlatmýþ ona... -Beni dövdüler, ama baþýma daha çok iþ açýlmasýn diye sana söylemedim daha önce, demiþ... Her haksýzlýk nefret, kin ve intikam duygusu uyandýrýr karþý tarafta... Ve fýrsatý yakaladýðýnda acýsýný çýkarmaya kalkar bunun... Kimden olursa... Rum için yeter ki Türk olsun, Türk için ise yeter ki Rum olsun... Ýki toplumun bugüne kadarki kanlý çatýþmalarýnda kimbilir kaç kiþi vardý böyle aramýzda... Görgü tanýklarý anlatýr hala... 63'te kanlý olaylar baþladýðýnda, Kýbrýslý bir Rumu kýstýrmýþlar Lefkoþa'nýn Girne Kapýsý'nda... Adamcaðýz kendi halinde bisikletiyle gidiyormuþ... -Kellesini aldýlar, diyorlar... Bir yanaðýna vururlarsa öteki yanaðýný da çevirecek kaç kiþi var bu dünyada?

3 AFRÝKA dan mektup... GÖZLER POLÝTÝKACILARDA DEÐÝL, YARGIÇLARDA Mahkemede bizim de davamýz vardý dün... O koridorlarýn gediklisi olduk zaten... Bir dosta rastlasak, "Senin ne iþin var buralarda?" diye sormadan edemiyoruz... Avlu ve koridorlar çok kalabalýk... Tüm toplum mahkemeye yýðýlýyor gibi sanki... Bir zamanlar öyle deðildi halbuki... Oralara ilk uðramaya baþladýðýmýz zamanlarda... Nüfus da artmýþ o zamandan bu yana, kriminal olaylar da... Genç avukatlar arý gibi koþuþup duruyor... Sýkýþýklýktan güçbela ispatý vücut yaptýk yeni açýlan davada... Yeni dava Baþaran Düzgün'ün davasý... Asýl Çangar'ýn davasý için dün mahkemedeydik oysa... Baþlangýç henüz... 'Mention' dedikleri... Yargýcýn makamýnda... Bilirsiniz, taraflar kendi aralarýnda anlaþýr mý, anlaþamaz mý diye bir yoklanýr önce... Anlaþamazlarsa duruþmalara geçilir. Mehmet Çangar gelmedi dün... Avukatýný gönderdi... Avukatý serhan Çýnar da kendi yardýmcýsý genç avukatý... Yargýç Bertan Özerdað 17 Ocak'a erteledi davayý... "Bu dava yeni... Önümde bekleyen baþka davalar var" dedi... * Biz bugün de mahkemedeyiz... Þimdiye dek en uzun süren davamýz için... 6 yýl... Davacýmýz Altay Sayýl... Emekli polis... Gazetede yayýnladýðýmýz dava konusu yazý Kutlu Adalý cinayetiyle ilgili... Yazý bizim yazýmýz deðil... Türkiye'de yayýnlanan 'Aktüel' dergisinin yazýsý... Ýlkay Adalý ile yapýlan bir söyleþi... Altay Bey bundan dolayý Ýlkay Adalý'yý da dava etmiþ zaten... O dava görülmüþ... Ve sonuçlanmýþ 2008'de Ýlkay Haným'ýn lehine... Hem alt mahkemede davayý kazanmýþ Ýlkay Adalý, hem istinaf mahkemesinde... Bizim dava ise sürüyor hala... Yazýyý biz yazmadýk ama, bu memleketin yasalarýna göre, baþka bir ülkede yer alan bir yazýyý alýntýlayýp yayýnlamak da suç kapsamýnda... * Dün iki önemli dava daha vardý mahkemede... Emekli davasý ile Kamil Tuncel davasý... Emekli kardeþlerimiz eylem yapmadý bu kez mahkemede... Daha önceki duruþmada gürültü yapýyorlar ve salonlardaki davalarý etkiliyorlar diye uyarýldýktan sonra sessiz kalmayý ve kimseye rahatsýzlýk vermemeyi tercih ettiler. Davalarýna bugün de devam edilecek. * En önemli karar Kamil Tuncel davasýnda Yargýç Fügen Ulutekin tarafýndan verildi dün... Anlaþýlan yargýç, tutuksuz yargýlanýrsa kaçacak ifadelerini dikkate aldý ve serbest býrakmak için 200 bin TL nakdi kefalete hükmetti... Ayrýca iki kiþinin imzalayacaðý 250'þer bin TL þahsi kefalet... Emsal olur mu acaba bundan sonrakilere? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Adalet ve hukuk tarihimizin en aðýr kefaleti bin TL Afrika (Özel)- Geçtiðimiz günlerde Kamil Tuncel'e aracýyla çarpýp ölümüne neden olduðu iddiasýyla Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde davasý görülen Anýl Koç'un duruþmasýna dün de devam edildi. Dün öðleden sonra saat 15.00'te Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Fügen Ulutekin huzurunda yapýlan duruþma sonucunda, dava sonuçlanana kadar Anýl Koç'un yurtdýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasýna ve seyahat belgelerine el konulmasýna karar verildi. Mahkeme ayrýca KKTC vatandaþý 2 kiþinin 250'þer bin TL karþýlýðý imzalayacaklarý iki þahsi Yeni havayolu þirketi için imzalar atýldý Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý, Türk Hava Yollarý (THY) ile 10 özel þirket, kurulacak yeni havayolu þirketi için 9 maddelik mutabakat metni imzaladý. Yapýlan mutabakata göre, yeni havayolu þirketinin yüzde 60'ý özel sektör, yüzde 30'u devlet, yüzde 10'u ise THY'ye ait olacak. Yedi üyeden oluþacak hava yolu þirketinin yönetiminde, ilk 5 yýlda 4 THY, 2 özel sektör, 1 de devlet temsilcisi olacak. Yeni havayolu þirketine hissedar olmak için alýnmak istenen hissenin karþýlýðýnýn yüzde 25'inin, 2 iþ günü içerisinde bakanlýk tarafýndan belirtilecek hesaba yatýrýlmasý gerekiyor. Yeni þirketin hisseleri 100 bin dolardan satýlýyor. Bakanlýkta imzalanan mutabakat metinine Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý adýna Bakan Hamza Saner, THY adýna Genel Müdür Yardýmcýsý Orhan Sivrikaya, özel sektörden Mustafa Özün, Metin Þadi, Ünal Çaðýner, Gökhan Necipoðlu, Hasan Onalt, Ünsal Ecesoy, Ýsmail Abidin, Ekrem Hürdað, Kaner Þirketler Grubu, Kösezade Turizm temsilcileri imza attý. Þemsi Kazým Erkman ise yurt dýþýnda olduðundan metni imzalayamadý. SORULAR Kurulacak havayolunun yedi üyeli yönetim kurulunda ilk 5 yýllýk döneminde 4 üye THY, 2 üye özel sektör bir üye ise devlet tarafýndan atanacaðýný belirten Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Saner, 5 yýllýk dönemden sonra hissedarlarýn sahip olduklarý hisse oranýna göre söz sahibi olacaðýný kaydetti. kefalet senedi yanýsýra, 200 bin TL de nakdi teminat yatýrýlmasý halinde Koç'un serbest býrakýlmasý emrini verdi. Anýl Koç'un bu davanýn görüþülmesi sona erinceye kadar da haftada iki gün polise gidip ispatý vücut yapmasý karara baðlandý... Duruþma sonucunda Anýl Koç, mesai saatinin sona ermesi nedeniyle, istenilen yerine getirilemediði için hapisaneye gönderildi. Mahkeme emrinin yerine getirilmesi halinde, Anýl Koç serbest býrakýlacak ve mahkeme sona erene kadar tutuksuz yargýlanacak... Ýlk beþ yýllýk dönemde yönetim kurulunun oluþumuna THY'nin aðýrlýkta olmasýnda iþadamlarýndan þikayet gelmediðini kaydeden Saner, bunun mutabakatýn imzalanmasý ile de gösterildiðini söyledi. Yeni þirketin 3 uçakla faaliyete baþlayacaðýný 2012'de uçak sayýsýnýn 4'e çýkarýlacaðýný belirten Saner, sermaye artýrýmýna yönetim kurulunda karar verilebileceðini kaydetti. Bakan Saner þirketin sermayesinin 15 milyon dolar olduðunu, özel sektöre sunulan yüzde 60'lýk kýsmýn 9 milyon dolara denk geldiðini ve 9 milyon dolarýn özel sektör tarafýndan çok rahatlýkla bulunabileceðine inandýðýný da kaydetti. PROTOKOL Protokole göre; 7 üyeli yönetim kurulunun 4 üyesinin yanýnda Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdür da THY tarafýndan atanacak. Alýnacak hissenin yüzde 25'i 2 gün içerisinde kalan miktarý ise þirketin tescil edilmesini müteakip 5 gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. Devletin þirketteki payý hisselere yeterli talep olmasý durumunda yüzde 30'a kadar çekilebilir. Devlet hisselerin en çok yüzde 47'sine sahip olabilir. Yapýlacak istihdam uçak sayýsý ile iliþkili olarak belirlenen normlar ile sýnýrlý olacak. Þirketin kuruluþ çalýþmalarý mutabakat metni çerçevesinde hazýrlanacak ortaklýk sözleþmesinin imzalanmasý ile baþlayacak. Sermaye artýrýmý, hisse devri, baþka þirketlerle birleþme veya ortaklýðýn tasfiyesi genel kurul kararý ile mümkün olacak. HAVA DURUMU Hava önümüzdeki bir haftalýk süreçte parçalý ve az bulutlu olacak. Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, en yüksek hava sýcaklýðý, iç kesimler ve sahillerde o C dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, periyodun ilk yarýsýnda Kuzey ve Doðu, ikinci yarýsýnda ise Güney ve Doðu yönlerden orta kuvvette esecek. TRAFÝK KONTROLLERÝ Ülke genelinde yapýlan trafik kontrollerinde Aralýk tarihleri arasýnda 1048 sürücü rapor edildi. Polisten verilen bilgiye göre, periyot içerisinde kontrol edilen 5 bin 937 araç sürücüsünden 269'u süratli, 129'u seyrüsefer ruhsatsýz araç kullanmak, 110'u seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 84'ü trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 32'si dikkatsiz sürüþ yapmak, 28'i emniyet kemersiz araç kullanmak, 22'si muayenesiz, 22'si "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak, 20'si trafik ýþýklarýna uymamak, 12'si sigortasýz veya kapsamý dýþýnda, 12'si sürüþ ehliyetsiz, 12'si alkollü, 9'u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 4'ü tehlikeli sürüþ yapmak, 1'i tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 1'i koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak, 1'i yolcu taþýdýðý sýrada taksimetreyi çalýþtýrmamak ve 280'i diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. GÖNYELÝ BOÐAZ BÖLGESÝNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa Yüksek Gerilim Þebekesinde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle, bugün Gönyeli-Boðaz yolu üzeri, Oray sitesi ile Boðaz Polis Karakolu arasýnda kalan bölgede elektrik enerjisi kesik olacak. KIB-TEK Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, kesinti 09:00-17:00 saatleri arasýnda yapýlacak. SON BÝR HAFTADA 89 KAZA Ülke genelinde Aralýk döneminde 89 trafik kazasý meydana geldi. Polisten verilen bilgiye göre, toplam 9 kiþinin yaralandýðý kazalarda yaklaþýk 290 bin TL hasar meydana geldi. Kazalarýn 46'sý Lefkoþa'da, 18'i Gazimaðusa'da, 12'si Girne'de, 9'u Güzelyurt'ta 4'ü de Ýske ilçesinde meydana geldi. EMEKLÝLERÝN DAVASINA DEVAM Anayasa Mahkemesi "Gelir Vergisi (Deðiþiklik No:2) ve Emeklilik (Deðiþiklik) Yasalarý aleyhine açýlan davayý görüþmeye bugün de devam edecek. Baþkan Nevvar Nolan, Yüksek Mahkeme Yargýçlarý Mustafa Özkök, Þafak Öneri, Necmettin Bostancý ve Talat Derviþ Refiker'den oluþan Anayasa Mahkemesi heyeti "Gelir Vergisi (Deðiþiklik No:2) ve Emeklilik (Deðiþiklik) Yasalarý aleyhine açýlan davayý görüþmeye dün öðleden sonra da devam etti. Savunma adýna hitaplarýný sürdüren Savcý Ersoy Ölçter, yapýlan yasal düzenlemenin Anayasaya aykýrý olabilmesi için özüne dokunulmasý gerektiðini, oysa yapýlan yasal düzenlemede emeklilik maaþlarýyla ilgili yasanýn özüne dokunulmadýðýný, bu nedenle Anayasaya aykýrýlýðýn söz konusu olmadýðýný savundu. Vergi kapsamýna girenlerle ilgili rakamlarý veren ve bunlarýn vergi hesaplamalarý konusundaki belgeleri mahkemeye sunan Ersoy Ölçter, bu hesaplamalarýn nasýl yapýldýðýna ve eþitlik ilkesine uyulup uyulmadýðýna iliþkin mahkeme heyetinin sorularýna tatmin edici yanýt veremeyerek, bu konunun kendisinin uzmanlýk alaný olmadýðýný söyledi, istenmesi durumunda ilgili vergi memurlarýný mahkemeye getirebileceðini belirtti. Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, taraflara bu konuda daha iyi hazýrlanmalarýna olanak saðlamak amacýyla, davaya bugün saat 11.00'de devam edilmesine karar verdi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir taþ gibi çökerek insanlarýn baðrýna Sürüyor hâlâ onüçüncü maaþ kâbusu Cetepe'den kurtulup düþtük Ubepe aðýna Beynimizde çalýyor hep felâket borusu Kalay KIBRISLI LÝDERLERÝN KALPLERÝ Derviþ Eroðlu'nun Ankara'da kalp ameliyatý olmasý, Kýbrýslý liderlerin kalplerini akýllara getirdi. Makarios 1977'de kalp krizinden hayatýný kaybetti. Kiprianu ile Papadopulos kanserden öldüler ama kalp sorunlarý vardý. Klerides kalp rahatsýzlýðý nedeniyle birkaç kere hastaneye kaldýrýldý. Hristofyas da geçtiðimiz ay kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldýrýlmýþtý. Denktaþ, 2002 yýlýnda Kýbrýs görüþmeleri hýzlanýrken, New York'ta kalp ameliyatý geçirdi. Talat görüþmeler sürerken 2006'da Ýstanbul'da ameliyat oldu. Yani anlayacaðýnýz Kýbrýslý liderler ne kendileri hayýr ettiler, ne de Kýbrýslýlarý hayýr ettirdiler... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik DENKTAÞ MENTALÝTESÝ Cumartesi günü Kermiya Kapýsý'nda yaþanan izdihamý Pazar günü gazetede okudum... Pazar sabahýnýn saat dördüne kadar sürmüþ bu zulüm... Ýnsanlarýn güneye geçmelerini engellemenin çaresi olarak görülür bilhassa kendini üstün Türk görenler arasýnda bu durum... Hatta "Kapatacaksýn kapýlarý ve analarýný belleyeceksin bunlarýn" diye özlem duyduklarý militarist-faþist düzene olan beklentilerini de dile getirmekten çekinmezler... Düþünün bir vatandaþýmýz güneye geçmiþ ve oradan beðendiði iki saksý çiçek almýþ... Tanesi 2 Euro'dan... Ayný çiçek kuzeyde çiçekçilerde TL'den satýlýr. Aradaki farký gördünüz mü? Kimse çýkýp da kuzey güneyden daha ucuzdur demesin... Bu toplum artýk bu yalanlardan býktý usandý... Güneyde 3,5 kilo dana eti alan bir arkadaþýmýzýn ödediði para 12 Euro... Ayný para ile kuzeyde sadece 1 kilo dana eti alabilir... Ben Guafa denen ekvatoral meyveyi çok seviyorum. Bu meyve de zaten sonbahar meyvesi... Ayný meyveyi kuzeydeki bir marketten 7 TL'ye aldým... Kilosu 7 TL'ye... Tam iki gün sonra ayný meyveyi, güneydeki açýk pazardan kilosu 35 cent'e aldým... Yani 7 TL'ye yaklaþýk 10 kilo Guafa... E, hadi söyleyin bakalým kuzeyin güneyden daha ucuz olduðunu... Kuzeyin iflah olmaz sermayesi, 1963 yýlýndan 1968'lere... Ondan sonra 1974 yýlýndan 2003 yýlý Nisan'ýna kadar teslim aldýðý Kýbrýslýtürkleri istediði gibi soyup soðana çevirdi... Üretimi olmayan bir toprak parçasý üzerine hapsedilen insanlara KDV uygulandý... Dünyanýn hiçbir yerinde olmayan faize faiz uygulamasý getirildi ve ellerinde avuçlarýnda kalanlar da alýndý... Hacizler, hapsedilmeler ve daha neler neler yaþattýlar bu topluma... AB'nin ve ABD'nin yeni bir stratejik deðiþimi ile açýlan kapýlar sayesinde biraz rahatlayan Kýbrýslýtürklere baskýlar devam ediyor hala maaþýn iptal edilmek istenmesi... Maaþlarda kesinti ve emeklilerden vergi alýnmasý da bu baskýlardan bir kýsmýdýr... TC Yardým Heyeti Müsteþarý Halil Ýbrahim'in saraya çýkarak Kýbrýslýtürklerin cezalandýrýlmasý yönünde emirler yaðdýrmasý, Ankara'nýn burada Kýbrýslýtürkler hakkýnda düþündüklerinin bir parçasýdýr. Mentalite budur iþte... Yýlbaþý yaklaþýyor... Ýnsanlar daha ucuza, daha çok þeyler almak istemektedirler... Bunun yolunun da güneyden alýþveriþ yapmaktan geçtiðini çok iyi biliyorlar... KKTC'den bakýp kendilerini dev aynasýnda görenler ve Ankara'nýn talimatlarýyla birþey yaptýklarýný zannedenler aslýnda önce kendilerine bir çeki düzen vermelidirler... Kendilerini hala daha maydanoz alanlarýn dayaktan geçirildiði zamanda sanýyorlar... Görünen o ki, Denktaþ'ýn yýllar önce yaratmaya çalýþtýðý, doyumsuz Türk çarþýsý, yýllarca anasýný bellediði bu toplumdan umudunu kesmedi hala... Sendikalar Ankara ziyareti hakkýnda bilgi verdi Tüm olumsuzluklarýn sorumlusu TC hükümetleri n Elcil: Ýþbirlikçi sendikalar HÜR-ÝÞ ve HÜR-ÝÞ'e baðlý sendikalardýr Bu sendikalarýn tabanýna sesleniyoruz yöneticilerinizi deðiþtirin Yöneticiler çalýþan ve üyelere ihanet ediyor Ankara hükümetlerinin Kuzey Kýbrýs'ta uyguladýðý politikalara karþý çýkan 19 sendika adýna, Ankara'daki ILO Merkezi'ne, geçtiðimiz gün yapýlan þikayet ziyaretiyle ilgili basýn toplantýsý düzenlendi. Kamu- Sen'de dün yapýlan basýn toplantýsýnda Ankara'daki temaslar hakkýnda bilgi verilerek, ziyaret edilen yerlere verilen metin gazetecilere daðýtýldý. Basýn toplantýsýnda ilk konuþmayý yaparak hazýrlanan ortak açýklamayý okuyan Kamu- Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti tarafýndan uygulamaya konulan "göç yasalarýnýn" Türkiye'deki Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) tarafýndan dayatýldýðýný savundu. Özkardaþ, Türkiye hükümetlerinin seçim dönemlerinde Kýbrýs Türk halkýnýn siyasi iradesine dahi müdahale ettiðini ileri sürerek, "bunun sonucunda yaþanan sorunlarýn kaynaðýnýn Türkiye hükümetleri olduðunu", ziyaretlerinde anlattýklarýný söyledi. Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþanan gerçeðin sorumlusunun Türkiye hükümetleri olduðunun, tek yanlý bilgilendirme ve önyargýlý köþe yazarlarý aracýlýðýyla Türkiye vatandaþlarýndan saklandýðýný ifade eden Özkardaþ, ILO'ya yapýlan þikayet ve ziyaretlerde bunlarý ortaya koyduklarýný belirtti. Özkardaþ, Ankara'da Hak-Ýþ, KESK, Eðitim-Sen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Eþitlik ve Demokrasi Partisi (EDP)'yi ziyaret ettiklerinin anlattý. Mehmet Özkardaþ, bundan sonra Ankara'daki sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle daha sýký ve kapsamlý bilgilendirme toplantýlarý yapýlacaðýna iþaret ederek, ILO'ya yapýlacak þikayetin de takipçisi olunacaðýný belirtti. Özkardaþ, ILO'ya verilen þikayet mektubunu imzalayan sendikalarý þöyle sýraladý: "Kamu-Sen, Dev-Ýþ, Türk-Sen, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, Devrimci Genel-Ýþ, Emek- Ýþ, Petrol-Ýþ, Týp-Ýþ, BES, El-Sen, Koop-Sen, Basýn-Sen, Güç-Sen, Çað-Sen, DAÜ-BÝR- SEN, Kýbrýs Türk Ebe ve Hemþireler Sendikasý, Tel-Sen." KAPTAN KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan ise, basýn toplantýsýndaki konuþmasýnda, birlikte hareket eden 19 sendikanýn kimsenin Kýbrýs Türk halkýnýn onuruyla oynamasýna izin vermeyeceðini söyledi. Kaptan, Türkiye hükümetlerini þikayet ettiklerini, sendikalarýn Türkiye halkýyla (vatandaþlarýyla) hiçbir sorunu olmadýðýný anlatarak, ILO'ya yapýlan þikayetin Hak-Ýþ, KESK, DÝSK üzerinden yapýlmaya devam edileceðini söyledi. Ahmet Kaptan, Kýbrýs Türk halkýný yok olmaya götüren dayatmalarýn AKP imzasýný taþýdýðýný savunarak, 1974'den günümüze Türkiye hükümetlerinin sorumluluðunun herkesçe bilinmesi gerektiðini anlattý. "Türkiye büyükelçilerinin seçim dönemlerinde sömürge valisi gibi davrandýðýný" herkese anlattýklarýný belirten Kaptan, "Kýbrýs'taki emekçilerin Türkiye emekçilerinin vergilerinin adaya aktarýlarak çýkarcýlarýn egemenliklerini sürdürmesi için araç olarak kullanýlmasýný istemediklerini" herkese anlattýklarýný belirtti. Kaptan, sendikalarýn Kýbrýs Türkünün yüzyýllardýn verdiði mücadeleyi kimseye paspas yaptýrmamakta kararlý olduðunu anlatarak, 19 sendikanýn KKTC'de iþbirlikçi hükümetler kadar iþbirlikçi sendikalara da karþý çýktýðýný söyleyerek, isim vermeden kendilerinin dýþýnda kalan bazý sendikalarý eleþtirdi. ELCÝL Basýn toplantýsýnda son olarak söz alan ve sorularý yanýtlayacaðý açýklanan KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, "iþbirlikçi sendikalar kim?" sorusunu yanýtlayarak, "Bazý arkadaþlar isim vermek istemiyor ama ben vereceðim. Ýþbirlikçi sendikalar Hür-Ýþ ve Hür- Ýþ'e baðlý sendikalardýr" dedi. Elcil, "daha önce Ankara'ya mevki, makam ve para istemek için gidenler olduðunu; bunlarýn Türkiye'yi deðil, sadece Türkiye'nin parasýný sevdiðini" iddia ederek, kendi ziyaretlerinin adada yaþanan gerçekleri birinci elden anlatmaya yönelik olduðunu kaydetti. Þener Elcil, ekonomik sýkýntý var diye önlem alanlarýn, siyasiler, yargý ve sivil savunmayý bu önlemlerin dýþýnda býraktýðýný anýmsatarak, "Aslýnda ülkede ekonomik sýkýntý yok, siyasi sýkýntý var" ifadesini kullandý. Elcil, Ankara'ya 19 sendika adýna giderken Hür-Ýþ ve ona baðlý sendikalarýn "Türkiye'yi þikayet edecek siyasi eylemler içinde olmayýz" gibi açýklamalar yapmasýnýn kabul edilemez olduðunu savunarak, Türkiye dahil kim yanlýþ yaparsa yapsýn her düzeyde ve her kuruma onun þikayetinin yapýlmasýna devam edeceklerini söyledi. SENDÝKA TABANLARINA ÇAÐRI: "YÖNETÝCÝLERÝNÝZÝ DEÐÝÞTÝRÝN " KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, Hür-Ýþ ve baðlý sendikalarýn bu tavýrlarýyla çalýþan ve üyelerine ihanet ettiðini iddia ederek, "Bu sendikalarýn tabanlarýna sesleniyoruz: yöneticilerini deðiþtirin" dedi. Hür-Ýþ ve baðlý sendikalarýn üyelerine sendika yönetimlerini deðiþtirme çaðrýsý yapan Elcil, bu sendikalarýn UBP'ye yað çekmek amacýyla ihanet ettiklerini öne sürüp bu ihanete son verilmesi gerekliliði üzerinde durdu. ÖZKARDAÞ Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, yeniden söz alarak, müdahalelerle nüfus yapýsý ve sayýsý bilinmeyen bir ortamda ortaya çýkan sorunlarýn çözülmesinin mümkün olamayacaðýný anlatarak, ülkenin kumar cenneti, fuhuþ merkezi, kayýt dýþý ekonominin ekonomiden büyük olduðu, üretimden koparýlmýþ bir toplum olmamasý için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÞEREFE Maliye Bakaný Ersin Tatar, geçtiðimiz Cumartesi günü Kermiya Kapýsý'nda halka uygulanan iþkenceyi, tüm araçlarýn didik didik yoklanarak, insanlarýn güneyden aldýklarý mallarýn gümrük makamlarýnca müsadere edilmesini savundu. Ve "Gereði yapýldý" dedi! Gümrük memurlarý görevlerini yerine getirmiþler! Demek öyle Ersin bey... Demek gereði yapýldý ha... Peki gereði bu muydu? Çocuklarýn yýlbaþý hesiyesi oyuncaklarýna varýncaya kadar, birçok maddenin gümrük makamlarýnca müsadere edilmesi miydi gereði? Güney'den alýþveriþ etmeyiniz diyerek sürekli uyardýðýnýz vatandaþýn, bu tarafta kendisine yýllardýr atýlan kazýklarýn acýsýyla güneye akýn akýn geçmesini cezalandýrmak mýydý gereði? 40 bin askerin sözümona koruduðu sýnýrlarýmýzda kaçakçýlar fink atarken, vatandaþýn kiþisel ihtiyaçlarý için satýn aldýðý tüketim mallarýna el koymak mýydý gereði? Hayýr Ersin bey... Sizin yaptýðýnýz, vatandaþý korkutmak, güneyden alýþveriþ yapmasýný engellemek ve bu amaçla insanlarýn üzerinde aðýr bir baský oluþturmaktan ibarettir. Kermiya Kapýsý'na "Gereðini yapýn" emrini vermenizin ve o kapýyý Rum'un 60'lardaki Maðusa utanç barikatýna (Maðusa Kapýsý) çevirmenizin baþka türlü bir açýklamasý olamaz. Bu taraftaki ticaret erbabýna sürekli çaðrýlar yaptýnýz siz. Sattýklarý tüketim mallarýna ucuzluk getirsinler diye. Ama hiçbiri bu çaðrýlarýnýza kulak asmadý. Vatandaþ, kullaným süresi dolmakta olan bazý gýda maddeleri dýþýnda, o ucuzluðu hiçbir yerde göremedi! Gereði, Kermiya Kapýsý'ný utanç barikatýna çevirmek deðil, bunu saðlamaktý. Gereði, birçok tüketim malzemesine uygulanan fonlarý kaldýrmak, ya da bu fonlarda indirime giderek ucuzluðu teþvik etmekti. Gereði, KKTC'deki gýda güvenliðini, kalite ve çeþitliliðini saðlamaktý. Siz bunlarý da yapmadýnýz. Bu halk, 30 yýl önce kapatýldýðý bu açýk hava hapishanesinde, çok kazýklandý, çok istismar edildi, çok soyulup soðana çevrildi. Tüccarýmýz, yýllarýn alýþkanlýðý olan tatlý kârlarýndan vazgeçmiyor bir türlü. Bu yüzden de, "Biraz ucuzlatýn" çaðrýnýza kulak asan olmuyor. Halkýn güneyden alýþveriþinin nedenleri bellidir. Daha ucuz, daha kaliteli, her türlü ihtiyaca yanýt verecek daha çok çeþit... Ve en önemlisi... Daha çok güvenilirlik. Yeni yýlda kadehlerinizi kaldýrýrken, oyuncaklarýný aldýðýnýz çocuklarýn gözyaþlarý damlayacak altýndan! Hade öyleyse... Þerefe!.. "GÖNÜL" OLARAK YAÞAMAK "Aþkýn bitip sevginin baþladýðý noktada býraktým... Artýk yargýlamak deðil, Gönül olarak yaþamak istiyorum..." Yukarýdaki sözler, ilk kadýn yargýcýmýz Gönül Erdönen'e ait. Emekliye ayrýldýðý haberleri çýktý dün gazetelerde. Ve yukarýdaki sözler, öyle bir damgasýný vurdu ki bu habere... Bir veda ancak bu kadar þiirsel olabilirdi. Hatta daha da ileri giderek diyebilirim ki, hiçbir veda bu kadar þiir, hiçbir veda þiiri bu kadar etkileyici olamazdý belki. Onun, Avrupa Konseyi'nde Türkiye adýna üstlendiði yeni görevin, Gönül olarak yaþamasýna hiçbir engel koymamasýný dilerim.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı