ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok söz sahibi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝSA VE UZO l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Gençliðim bir avuç rüzgar Dolgun Dalgýçoðlu DENKTAÞ MENTALÝTESÝ Ali Osman ÇARÞININ ÝFLAHI KESÝLEBÝLÝR Erdoðan Baybars FAÞÝSTÝN ACÝZLÝÐÝ Niyazi Ökten ÞEREFE Mehmet Levent Geçtiðimiz hafta sonu Metehan Kapýsý nda güneyden alýþveriþ yapan vatandaþlara uygulanan insanlýk dýþý muameleye tepkiler giderek sertleþiyor... Kapýda eylem n Uygulamayý protesto etmek için Sendikal Platform bugün Metehan Kapýsý nda saat de eylem yapacak... n KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan kapýlardaki uygulamalarý ekonomi faþizmi diye niteledi... n Halka Ýstediðiniz yerden alýþveriþ yapma hakkýna sahipsiniz... Bu özgürlüðünüzün elinizden alýnmasýna izin vermeyin diye çaðrý yapan BKP, konuyu AB ye þikayet edecek... l 8. sayfada Adalet ve hukuk tarihimizin en aðýr kefaleti 200 bin TL n Kamil Tuncel'e çarparak ölümüne neden olan YDÜ öðrencisi Anýl Koç'un tutuksuz yargýlanmasý için 200 bin TL nakdi kefalet ödemesi gerekiyor... Ayrýca iki kiþinin imzalayacaðý 250'þer bin TL'lik þahsi kefalet... n Mesai bitimine denk geldiði için dün kefaletin ödenmesi mümkün olmadý ve Anýl Koç cezaevine gönderildi... Mahkeme emri yerine getirilirse serbest býrakýlacak... n Anýl Koç'un bu dava bitinceye dek de haftada iki gün polise gidip ispatý vücut yapmasý karara baðlandý... n Kamuoyu hukuk tarihimizin en aðýr kefaleti olan bu miktarý Koç'un ailesinin ödeyip ödeyemeyeceðini merak ediyor... l 3. sayfada Yeni havayolu þirketi için imzalar atýldý n Kurulacak þirketin ortaklarý arasýnda ünlü iþadamlarý da bulunuyor... Metin Þadi, Ünal Çaðýner, Ünsal Ecesoy, Kaner Þirketler Grubu, Þemsi Kazým, Kösezade Turizm, Mustafa Özün, Gökhan Necipoðlu, Hasan Onalt, Ýsmail Abidin ve Ekrem Hürdað 9 milyon dolarlýk sermaye ile þirketin %60'ýna sahip olacak... n %10 ile þirkete ortak olan THY, 7 üyeli yönetim kurulunda 4 üyeyle temsil edilmesinin yanýsýra, yönetim kurulu baþkaný ve genel müdürü de atayacak... n 15 milyon dolarlýk sermayenin 9 milyonu özel sektör tarafýndan karþýlanacak... l 3. sayfada Sendikalar Ankara ziyareti hakkýnda bilgi verdi Herþeyin sorumlusu TC hükümetleri n Dün düzenlenen basýn toplantýsýnda Þener Elcil Hür- Ýþ ile ona baðlý sendikalarý 'iþbirlikçi sendikalar' olarak suçladý ve bu sendikalarýn üyelerine yönetimlerini deðiþtirme çaðrýsý yaptý sayfada Emekli davasý bugüne kaldý 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Hordan hortladý n2. sayfada

2 KANUNSUZ AVLANMAYA YASAL ÝÞLEM Sazlýköy-Zeybekköy arasýnda 4 ve Turnalar köyünde ise 1 kiþinin araç içerisinden, kanunsuz avlandýklarý tespit edildi ve haklarýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis önceki gün tespit edilen kiþilerin kimliklerini þöyle sýraladý: Sazlýköy-Zeybekköy arasýnda tespit edilenler A.U (E-23), U.T (E-38), M.Y (E-28) ve C.Y (E-42), Turnalar köyünde tespit edilen S.Ç (E-23). HASTANEDE ECZA DEPOSU KASASINDAN 360 TL ÇALINDI Lefkoþa'da, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Poliklinik Bölümü'ne hýrsýz girdi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, hafta sonu gerçekleþtiði tahmin edilen hýrsýzlýk olayýnda, Ecza Deposuna ait yazar kasa içerisinden toplam 360 TL nakit para çalýndý. Bu arada, Lefkoþa'da "Baressi Büfe" isimli iþ yerinden yapýlan hýrsýzlýkla ilgili soruþturma çerçevesinde, G.K (E-17) ve G.K (E-14) kimlikli iki genç zanlý olarak tespit edilip tutuklandý. Polis hýrsýzlýk olaylarýyla ilgili soruþturmalarýný sürdürüyor. KURÞUNÝLER YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Lefkoþa'da, Barýþ Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesinde yatýlý tedavi gören Kurþini Salih Kurþuniler (E-64) rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesinde, Kurþiniler'in cesedi üzerinde yapýlan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alýndý. LEFKE'DE KAN BAÐIÞI KAMPANYASI Thalassaemia Derneði yararýna, 22 Aralýk Çarþamba günü Lefke Türk Spor Kulübü'nde kan baðýþý kampanyasý düzenleneceði bildirildi. Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi'nin, Lefke Belediyesi ve Medikent Hastanesi iþbirliðiyle gerçekleþtireceði kampanya saat 10.00'da baþlayacak. Medikent Hastanesi'nden yapýlan açýklamaya göre, kan vermek isteyenlerin; uykularýný almasý, kan verme iþleminden en az bir saat önce yemek yemiþ olmasý ve bir gece önceden alkol almamasý gerektiði kaydedildi. KARAAÐAÇ'TA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Karaaðaç bölgesinde yapýlacak olan proje çalýþmasýndan dolayý bugün Karaaðaç ve Karaaðaç su motorlarýnda 7 saatlik elektrik kesintisi yapýlacak. KIB-TEK Girne Bölge Amirliðinden yapýlan açýklamada kesintinin saatleri arasýnda uygulanacaðý belirtildi. DERVÝÞ COÞKUNER BAÞKAN Kýbrýs Vakýflar ve Diniþleri Dairesi Emeklileri Derneði Genel Kurulu yapýldý ve Dernek Baþkanlýðýna Derviþ Coþkuner getirildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, hafta sonunda yapýlan genel kurulda belirlenen organlardaki görev daðýlýmý þöyle: Yönetim Kurulu: Derviþ Coþkuner-Baþkan; Soner Çuvalcýoðlu-Sekreter; Hasan Saygunel-Faal üye; Mehmet Ö. Odabaþý-Faal üye; Mehmet Türkeün-Veznedar. Denetim Kurulu: Yýlmaz Hakverdi, Necip Oraç. Disiplin Kurulu: Ýsmail Göktan; Emine Saydam. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Gerçi "aydýn" denenler yanlýþ kabul ederler ama ben aydýnlarýn ve sairenin yanlýþ dedikleri, "tarih bir tekrardan ibarettir" meselesini doðru kabul edenlerdenim. Yaþayarak öðrendiklerimizin dýþýnda, duyduklarýmýz ve tarihin yazdýklarý da var. Epeydir duyarýz, görürüz. Gerçi Ersin Tatar'dan önce baþladý ama, Ersin Tatar geçirdi eline bayraðý. Adým adým "KKTC"... Nedir en büyük derdi? Toplumu daha da fakirleþtirmek, zengini daha çok zenginleþtirmek. Sermaye'nin alkýþlarý arasýnda memurun, emeklinin maaþlarýna bir köpek balýðý kancýklýðýyla saldýrdý ve, saðlam bir parça kopardý. Celal Hordan'ý hatýrlar mýsýnýz? Ersin Tatar'a bakýnca Hordan hortladý sanýrsýnýz. Hordan 1958'de düþtü bu toplumun ortasýna. Cami avlusuna býrakýlmýþ çocuk gibi bir gemi Maðusa limanýna attý gitti. Denktaþ Bey'in kendisi mi buldu, baþkasý mý bulup Denktaþ Bey'e evlatlýk verdi, hala daha bilinmez. Liman þehirlerinde görünen bir durumdur bu. Arada sýrada böyle sahipsiz çocuklarý gemiler döker da gider. Ansýzýn bir sabah "Gençlik Teþkilatý kuruldu" dediler. Baþýnda Celal Hordan. Hordan, Denktaþ'ýn yanýna verdiði güvenilir, deneyimli bir takýmýnan kýsa zamanda Kýbrýs'ý toza dumana kattý. Ahaliyi imana getirdi. Ýnsanlarý, genelde köylüleri, gofa çekerek, ciðerlerini sökercesine ceplerinde ne varsa, "vatan uðruna sarf edilecek" gerekçesi ile söktüler, aldýlar. Tüm köylerin adlarýný Türkleþtirdiler. Türkçe konuþanlarýn ve/ veya Müslümanlarýn köy adlarýný... O zaman Kýbrýs dillerinde yabancý kelime çoktu. Türkçe'de da. Türkçe konuþan herkese kullandýðý yabancý kelime baþýna 2 þilin ceza verilmeðe baþlandý. Hiç Türkçe konuþamayan "Müslüman'ým" deyenler da muaf tutulmadý bu cezadan. Daha sonra kadýnlarýn baþlarýndaki çarþaflarý yýrtmaya baþladýlar. Ve Türk'ten Türk'e kampanyasýna HORDAN HORTLADI geçtik. Bir gün Hordan ortadan kayboldu. Ama "Türk'ten Türk'e Kampanyasý" durmadý. Türk zenginler yaratmak ve bir Türk çarþýsý kurmak Denktaþ Bey'in en büyük emeliydi. Dayak-mayak fasýllarýndan sonra Türk tüccar örgütlendi. Paralý bekçiler tuttu, Tüccarlar Birliði'nde mahkeme kuruldu. Sonuna kadar o muydu bilmem. Ama bir ara yakalananlarý yargýlayan Dellal Salim'di. Karþýsýna getirileni bir para cezasý keser yollatýrdý. Döndük, dolaþtýk 52 sene sonra ayný noktaya geldik. Yollar kapalýyken mesele yoktu. Sýnýr onun içindi zaten. Bizim ahali da domuzun kuyruðu gibi 40 sene mandrada galdý da doðrulamadý. Huylu huyundan vaz geçmez ki... Ýlle da ucuzdur diye Rum'dan alacak. Ama yaðma yok. Hordan'ýn hortladýðý her gün uyarýr: "Paranýzý Türk tarafýnda harcayýn" der. Dinletemeyinca da "sýnýrda enseleme harekatý" baþlatýr. "Kýbrýs derdi Ýngilizlerle Amerikalýlarýn baþlattýðý bir dert" deriz. Doðrudur da, bir zamanlar Mümtaz Soysal'ýn bir yazýsýnda okudum: "Baþkasýný kullanmaya kalkýþan, kendi da kullanýlýr." Ýngiltere Kýbrýs'ý kullanma süresini uzatmak için, Kýbrýslýlýðýn önüne Türklük ile Yunanlýlýðý koydu. Öyle olunca gündeme ulus devlet geldi. Ezen ve ezilen toplum diye bir durum çýktý ortaya. Ekonomi Rumlarýn elinde olduðu için, Rumlar ezen, Türkler ezilen oldu. Türkiye'de Türkler nasýl ki ezen, Kürtler da ezilen ise... Oysa Türkler yerine Türkiyeliler deseydiler sorun olmazdý. Bu oyunun kuralý çözüm olarak ayrýlýðý iþaret eder. Yani bu iki toplum herþeyde anlaþsa da Özel Sermayeleri ayný çatý altýnda yaþayamaz. Artýk dert, Ýngiliz ve Amerikalýlarýn çözebileceði bir dert deðil sadece. Ýngilizlerle Amerikalýlar aradan çekilse da kavga sürer gider. Ersin Tatar'ý iyi izleyin, gerçek açýktýr. Tabii bu tarafýn bir da Türkiye derdi vardýr. Birinden kurtulmak yetmez... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝSA VE UZO Faneromeni kilisesinin duvarlarýna küfürlü yazýlar yazmýþ birileri papazlar için... Hem de ne küfür... Yazamam buraya... Sansüre takýlýr... Tarihi bir kilise Faneromeni... Ýlk enosis nutkunu atmýþ burada Makarios... Lefkoþa'nýn göbeðinde... Uzunyol'un arka sokaðýnda... Yazlarý sandalye ve masalarýný sokaða dizen meyhaneler var oralarda... Ýsa ve uzo... Yanyana... "Bir yanaðýna vururlarsa, öteki yanaðýný da çevir" diyen Ýsa'ya kimse kulak asmamýþ bu dünyada... Herkes aptalca bulur bunu hatta... Dünya Ýsa'nýn dünyasý deðil... Pilatus'un dünyasý... Ýki bin yýl sonra da... Kýbrýslýrumlarla ortak anýlarý olan yaþlý kimselerin anlattýklarýný dinlemeye bayýlýrým. Kýbrýslýtürklerle ortak anýlarý olan Rum yaþlýlarý da... Bu kuþak toprak oluyor gitgide adada... Otuz yýl bir tek Rum, ya da bir tek Türk görmeyen, ancak kapýlar açýldýktan sonra birbiriyle tanýþan bir kuþaðýmýz var bir de... Ve onlarýn da ortak anýlarý oldu son yedi yýlda... Ama eski kuþaklarýn anýlarýndan çok farklý... Buluþuyorlar... Eðleniyorlar... Þarký söylüyor ve dansediyorlar... Piknik yapýyorlar... Birlikte miting de düzenliyorlar hatta... Ama yapay bir þey var sanki tüm bunlarda... Organize iþler olduðu için belki... Ayný mahallede oturmuyorlar, ayný kahvede buluþmuyorlar, ayný çeþmeden su içmiyorlar ve ayný kapýönünü temizlemiyorlar çünkü... Sabahleyin sokaða çýkarken selamlaþmýyorlar. Eski kuþaklarýn birbiriyle muhabbet için organizasyona falan ihtiyacý yoktu. Dostluk da, komþuluk da doðaldý... Çekoslovakya'dan, ya da Norveç'ten birilerinin gelip onlarý buluþturmasý gerekmezdi... Ledra Palace'a bakan hisarýn üstündeki Çetinkaya kulübü de Faneromeni kilisesi gibi tarihin bir parçasý... TMT'nin yuvasý... Bu yüzden belki hep 'hükümet takýmý' derlerdi Çetinkaya'ya... Ama Sezar'ýn hakký Sezar'a... Kök söktürdü bir zamanlar Rum takýmlarýna... Kýbrýs þampiyonu da oldu... Rum sporseverler arasýnda Defteralý'yý bilmeyen mi var? Geçtiðimiz akþam bir dostla sohbet ederken bunlarý düþündüm o mekanda... Geceyarýsýna dek sarktý sohbetimiz... Dostum deneyimli bir avukattý ve daðarcýðýnda anlatacaðý çok þey vardý... -Sen sanýr mýsýn ki, dedi, yalnýz güneyde var yurttaþlarýmýza karþý bu saldýrýlar? Kuzeye geçen Rumlar aslan milliyetçilerimizin elinden az mý çekiyor? Gazetelere yansýmayan çok þey var... Tanýk olduðu bir örnek verdi hemen... Kýbrýslý bir Rum kuzeyde bir trafik meselesi yüzünden tutuklanmýþ... Ve bir gece tutuklu kalmýþ hücrede... Ancak orada kendisini dövmüþler... Neden? Kendisini týktýklarý hücreyi görünce þöyle demiþ çünkü: -Ben bu taþ yatakta yalnýz bu battaniye ile mi yatacaðým? Hücreyi beðenmemiþ ya, sallamýþlar adama hemen yumruðu... Sesini çýkarmamýþ adam... Ta ki mahkeme kefaletle onu serbest býrakana ve güneye dönene kadar... Güneye döndükten sonra bizim avukatý aramýþ... Buluþmuþlar ve herþeyi anlatmýþ ona... -Beni dövdüler, ama baþýma daha çok iþ açýlmasýn diye sana söylemedim daha önce, demiþ... Her haksýzlýk nefret, kin ve intikam duygusu uyandýrýr karþý tarafta... Ve fýrsatý yakaladýðýnda acýsýný çýkarmaya kalkar bunun... Kimden olursa... Rum için yeter ki Türk olsun, Türk için ise yeter ki Rum olsun... Ýki toplumun bugüne kadarki kanlý çatýþmalarýnda kimbilir kaç kiþi vardý böyle aramýzda... Görgü tanýklarý anlatýr hala... 63'te kanlý olaylar baþladýðýnda, Kýbrýslý bir Rumu kýstýrmýþlar Lefkoþa'nýn Girne Kapýsý'nda... Adamcaðýz kendi halinde bisikletiyle gidiyormuþ... -Kellesini aldýlar, diyorlar... Bir yanaðýna vururlarsa öteki yanaðýný da çevirecek kaç kiþi var bu dünyada?

3 AFRÝKA dan mektup... GÖZLER POLÝTÝKACILARDA DEÐÝL, YARGIÇLARDA Mahkemede bizim de davamýz vardý dün... O koridorlarýn gediklisi olduk zaten... Bir dosta rastlasak, "Senin ne iþin var buralarda?" diye sormadan edemiyoruz... Avlu ve koridorlar çok kalabalýk... Tüm toplum mahkemeye yýðýlýyor gibi sanki... Bir zamanlar öyle deðildi halbuki... Oralara ilk uðramaya baþladýðýmýz zamanlarda... Nüfus da artmýþ o zamandan bu yana, kriminal olaylar da... Genç avukatlar arý gibi koþuþup duruyor... Sýkýþýklýktan güçbela ispatý vücut yaptýk yeni açýlan davada... Yeni dava Baþaran Düzgün'ün davasý... Asýl Çangar'ýn davasý için dün mahkemedeydik oysa... Baþlangýç henüz... 'Mention' dedikleri... Yargýcýn makamýnda... Bilirsiniz, taraflar kendi aralarýnda anlaþýr mý, anlaþamaz mý diye bir yoklanýr önce... Anlaþamazlarsa duruþmalara geçilir. Mehmet Çangar gelmedi dün... Avukatýný gönderdi... Avukatý serhan Çýnar da kendi yardýmcýsý genç avukatý... Yargýç Bertan Özerdað 17 Ocak'a erteledi davayý... "Bu dava yeni... Önümde bekleyen baþka davalar var" dedi... * Biz bugün de mahkemedeyiz... Þimdiye dek en uzun süren davamýz için... 6 yýl... Davacýmýz Altay Sayýl... Emekli polis... Gazetede yayýnladýðýmýz dava konusu yazý Kutlu Adalý cinayetiyle ilgili... Yazý bizim yazýmýz deðil... Türkiye'de yayýnlanan 'Aktüel' dergisinin yazýsý... Ýlkay Adalý ile yapýlan bir söyleþi... Altay Bey bundan dolayý Ýlkay Adalý'yý da dava etmiþ zaten... O dava görülmüþ... Ve sonuçlanmýþ 2008'de Ýlkay Haným'ýn lehine... Hem alt mahkemede davayý kazanmýþ Ýlkay Adalý, hem istinaf mahkemesinde... Bizim dava ise sürüyor hala... Yazýyý biz yazmadýk ama, bu memleketin yasalarýna göre, baþka bir ülkede yer alan bir yazýyý alýntýlayýp yayýnlamak da suç kapsamýnda... * Dün iki önemli dava daha vardý mahkemede... Emekli davasý ile Kamil Tuncel davasý... Emekli kardeþlerimiz eylem yapmadý bu kez mahkemede... Daha önceki duruþmada gürültü yapýyorlar ve salonlardaki davalarý etkiliyorlar diye uyarýldýktan sonra sessiz kalmayý ve kimseye rahatsýzlýk vermemeyi tercih ettiler. Davalarýna bugün de devam edilecek. * En önemli karar Kamil Tuncel davasýnda Yargýç Fügen Ulutekin tarafýndan verildi dün... Anlaþýlan yargýç, tutuksuz yargýlanýrsa kaçacak ifadelerini dikkate aldý ve serbest býrakmak için 200 bin TL nakdi kefalete hükmetti... Ayrýca iki kiþinin imzalayacaðý 250'þer bin TL þahsi kefalet... Emsal olur mu acaba bundan sonrakilere? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Adalet ve hukuk tarihimizin en aðýr kefaleti bin TL Afrika (Özel)- Geçtiðimiz günlerde Kamil Tuncel'e aracýyla çarpýp ölümüne neden olduðu iddiasýyla Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde davasý görülen Anýl Koç'un duruþmasýna dün de devam edildi. Dün öðleden sonra saat 15.00'te Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Fügen Ulutekin huzurunda yapýlan duruþma sonucunda, dava sonuçlanana kadar Anýl Koç'un yurtdýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasýna ve seyahat belgelerine el konulmasýna karar verildi. Mahkeme ayrýca KKTC vatandaþý 2 kiþinin 250'þer bin TL karþýlýðý imzalayacaklarý iki þahsi Yeni havayolu þirketi için imzalar atýldý Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý, Türk Hava Yollarý (THY) ile 10 özel þirket, kurulacak yeni havayolu þirketi için 9 maddelik mutabakat metni imzaladý. Yapýlan mutabakata göre, yeni havayolu þirketinin yüzde 60'ý özel sektör, yüzde 30'u devlet, yüzde 10'u ise THY'ye ait olacak. Yedi üyeden oluþacak hava yolu þirketinin yönetiminde, ilk 5 yýlda 4 THY, 2 özel sektör, 1 de devlet temsilcisi olacak. Yeni havayolu þirketine hissedar olmak için alýnmak istenen hissenin karþýlýðýnýn yüzde 25'inin, 2 iþ günü içerisinde bakanlýk tarafýndan belirtilecek hesaba yatýrýlmasý gerekiyor. Yeni þirketin hisseleri 100 bin dolardan satýlýyor. Bakanlýkta imzalanan mutabakat metinine Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý adýna Bakan Hamza Saner, THY adýna Genel Müdür Yardýmcýsý Orhan Sivrikaya, özel sektörden Mustafa Özün, Metin Þadi, Ünal Çaðýner, Gökhan Necipoðlu, Hasan Onalt, Ünsal Ecesoy, Ýsmail Abidin, Ekrem Hürdað, Kaner Þirketler Grubu, Kösezade Turizm temsilcileri imza attý. Þemsi Kazým Erkman ise yurt dýþýnda olduðundan metni imzalayamadý. SORULAR Kurulacak havayolunun yedi üyeli yönetim kurulunda ilk 5 yýllýk döneminde 4 üye THY, 2 üye özel sektör bir üye ise devlet tarafýndan atanacaðýný belirten Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Saner, 5 yýllýk dönemden sonra hissedarlarýn sahip olduklarý hisse oranýna göre söz sahibi olacaðýný kaydetti. kefalet senedi yanýsýra, 200 bin TL de nakdi teminat yatýrýlmasý halinde Koç'un serbest býrakýlmasý emrini verdi. Anýl Koç'un bu davanýn görüþülmesi sona erinceye kadar da haftada iki gün polise gidip ispatý vücut yapmasý karara baðlandý... Duruþma sonucunda Anýl Koç, mesai saatinin sona ermesi nedeniyle, istenilen yerine getirilemediði için hapisaneye gönderildi. Mahkeme emrinin yerine getirilmesi halinde, Anýl Koç serbest býrakýlacak ve mahkeme sona erene kadar tutuksuz yargýlanacak... Ýlk beþ yýllýk dönemde yönetim kurulunun oluþumuna THY'nin aðýrlýkta olmasýnda iþadamlarýndan þikayet gelmediðini kaydeden Saner, bunun mutabakatýn imzalanmasý ile de gösterildiðini söyledi. Yeni þirketin 3 uçakla faaliyete baþlayacaðýný 2012'de uçak sayýsýnýn 4'e çýkarýlacaðýný belirten Saner, sermaye artýrýmýna yönetim kurulunda karar verilebileceðini kaydetti. Bakan Saner þirketin sermayesinin 15 milyon dolar olduðunu, özel sektöre sunulan yüzde 60'lýk kýsmýn 9 milyon dolara denk geldiðini ve 9 milyon dolarýn özel sektör tarafýndan çok rahatlýkla bulunabileceðine inandýðýný da kaydetti. PROTOKOL Protokole göre; 7 üyeli yönetim kurulunun 4 üyesinin yanýnda Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdür da THY tarafýndan atanacak. Alýnacak hissenin yüzde 25'i 2 gün içerisinde kalan miktarý ise þirketin tescil edilmesini müteakip 5 gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. Devletin þirketteki payý hisselere yeterli talep olmasý durumunda yüzde 30'a kadar çekilebilir. Devlet hisselerin en çok yüzde 47'sine sahip olabilir. Yapýlacak istihdam uçak sayýsý ile iliþkili olarak belirlenen normlar ile sýnýrlý olacak. Þirketin kuruluþ çalýþmalarý mutabakat metni çerçevesinde hazýrlanacak ortaklýk sözleþmesinin imzalanmasý ile baþlayacak. Sermaye artýrýmý, hisse devri, baþka þirketlerle birleþme veya ortaklýðýn tasfiyesi genel kurul kararý ile mümkün olacak. HAVA DURUMU Hava önümüzdeki bir haftalýk süreçte parçalý ve az bulutlu olacak. Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, en yüksek hava sýcaklýðý, iç kesimler ve sahillerde o C dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, periyodun ilk yarýsýnda Kuzey ve Doðu, ikinci yarýsýnda ise Güney ve Doðu yönlerden orta kuvvette esecek. TRAFÝK KONTROLLERÝ Ülke genelinde yapýlan trafik kontrollerinde Aralýk tarihleri arasýnda 1048 sürücü rapor edildi. Polisten verilen bilgiye göre, periyot içerisinde kontrol edilen 5 bin 937 araç sürücüsünden 269'u süratli, 129'u seyrüsefer ruhsatsýz araç kullanmak, 110'u seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 84'ü trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 32'si dikkatsiz sürüþ yapmak, 28'i emniyet kemersiz araç kullanmak, 22'si muayenesiz, 22'si "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak, 20'si trafik ýþýklarýna uymamak, 12'si sigortasýz veya kapsamý dýþýnda, 12'si sürüþ ehliyetsiz, 12'si alkollü, 9'u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 4'ü tehlikeli sürüþ yapmak, 1'i tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 1'i koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak, 1'i yolcu taþýdýðý sýrada taksimetreyi çalýþtýrmamak ve 280'i diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. GÖNYELÝ BOÐAZ BÖLGESÝNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa Yüksek Gerilim Þebekesinde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle, bugün Gönyeli-Boðaz yolu üzeri, Oray sitesi ile Boðaz Polis Karakolu arasýnda kalan bölgede elektrik enerjisi kesik olacak. KIB-TEK Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, kesinti 09:00-17:00 saatleri arasýnda yapýlacak. SON BÝR HAFTADA 89 KAZA Ülke genelinde Aralýk döneminde 89 trafik kazasý meydana geldi. Polisten verilen bilgiye göre, toplam 9 kiþinin yaralandýðý kazalarda yaklaþýk 290 bin TL hasar meydana geldi. Kazalarýn 46'sý Lefkoþa'da, 18'i Gazimaðusa'da, 12'si Girne'de, 9'u Güzelyurt'ta 4'ü de Ýske ilçesinde meydana geldi. EMEKLÝLERÝN DAVASINA DEVAM Anayasa Mahkemesi "Gelir Vergisi (Deðiþiklik No:2) ve Emeklilik (Deðiþiklik) Yasalarý aleyhine açýlan davayý görüþmeye bugün de devam edecek. Baþkan Nevvar Nolan, Yüksek Mahkeme Yargýçlarý Mustafa Özkök, Þafak Öneri, Necmettin Bostancý ve Talat Derviþ Refiker'den oluþan Anayasa Mahkemesi heyeti "Gelir Vergisi (Deðiþiklik No:2) ve Emeklilik (Deðiþiklik) Yasalarý aleyhine açýlan davayý görüþmeye dün öðleden sonra da devam etti. Savunma adýna hitaplarýný sürdüren Savcý Ersoy Ölçter, yapýlan yasal düzenlemenin Anayasaya aykýrý olabilmesi için özüne dokunulmasý gerektiðini, oysa yapýlan yasal düzenlemede emeklilik maaþlarýyla ilgili yasanýn özüne dokunulmadýðýný, bu nedenle Anayasaya aykýrýlýðýn söz konusu olmadýðýný savundu. Vergi kapsamýna girenlerle ilgili rakamlarý veren ve bunlarýn vergi hesaplamalarý konusundaki belgeleri mahkemeye sunan Ersoy Ölçter, bu hesaplamalarýn nasýl yapýldýðýna ve eþitlik ilkesine uyulup uyulmadýðýna iliþkin mahkeme heyetinin sorularýna tatmin edici yanýt veremeyerek, bu konunun kendisinin uzmanlýk alaný olmadýðýný söyledi, istenmesi durumunda ilgili vergi memurlarýný mahkemeye getirebileceðini belirtti. Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, taraflara bu konuda daha iyi hazýrlanmalarýna olanak saðlamak amacýyla, davaya bugün saat 11.00'de devam edilmesine karar verdi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir taþ gibi çökerek insanlarýn baðrýna Sürüyor hâlâ onüçüncü maaþ kâbusu Cetepe'den kurtulup düþtük Ubepe aðýna Beynimizde çalýyor hep felâket borusu Kalay KIBRISLI LÝDERLERÝN KALPLERÝ Derviþ Eroðlu'nun Ankara'da kalp ameliyatý olmasý, Kýbrýslý liderlerin kalplerini akýllara getirdi. Makarios 1977'de kalp krizinden hayatýný kaybetti. Kiprianu ile Papadopulos kanserden öldüler ama kalp sorunlarý vardý. Klerides kalp rahatsýzlýðý nedeniyle birkaç kere hastaneye kaldýrýldý. Hristofyas da geçtiðimiz ay kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldýrýlmýþtý. Denktaþ, 2002 yýlýnda Kýbrýs görüþmeleri hýzlanýrken, New York'ta kalp ameliyatý geçirdi. Talat görüþmeler sürerken 2006'da Ýstanbul'da ameliyat oldu. Yani anlayacaðýnýz Kýbrýslý liderler ne kendileri hayýr ettiler, ne de Kýbrýslýlarý hayýr ettirdiler... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik DENKTAÞ MENTALÝTESÝ Cumartesi günü Kermiya Kapýsý'nda yaþanan izdihamý Pazar günü gazetede okudum... Pazar sabahýnýn saat dördüne kadar sürmüþ bu zulüm... Ýnsanlarýn güneye geçmelerini engellemenin çaresi olarak görülür bilhassa kendini üstün Türk görenler arasýnda bu durum... Hatta "Kapatacaksýn kapýlarý ve analarýný belleyeceksin bunlarýn" diye özlem duyduklarý militarist-faþist düzene olan beklentilerini de dile getirmekten çekinmezler... Düþünün bir vatandaþýmýz güneye geçmiþ ve oradan beðendiði iki saksý çiçek almýþ... Tanesi 2 Euro'dan... Ayný çiçek kuzeyde çiçekçilerde TL'den satýlýr. Aradaki farký gördünüz mü? Kimse çýkýp da kuzey güneyden daha ucuzdur demesin... Bu toplum artýk bu yalanlardan býktý usandý... Güneyde 3,5 kilo dana eti alan bir arkadaþýmýzýn ödediði para 12 Euro... Ayný para ile kuzeyde sadece 1 kilo dana eti alabilir... Ben Guafa denen ekvatoral meyveyi çok seviyorum. Bu meyve de zaten sonbahar meyvesi... Ayný meyveyi kuzeydeki bir marketten 7 TL'ye aldým... Kilosu 7 TL'ye... Tam iki gün sonra ayný meyveyi, güneydeki açýk pazardan kilosu 35 cent'e aldým... Yani 7 TL'ye yaklaþýk 10 kilo Guafa... E, hadi söyleyin bakalým kuzeyin güneyden daha ucuz olduðunu... Kuzeyin iflah olmaz sermayesi, 1963 yýlýndan 1968'lere... Ondan sonra 1974 yýlýndan 2003 yýlý Nisan'ýna kadar teslim aldýðý Kýbrýslýtürkleri istediði gibi soyup soðana çevirdi... Üretimi olmayan bir toprak parçasý üzerine hapsedilen insanlara KDV uygulandý... Dünyanýn hiçbir yerinde olmayan faize faiz uygulamasý getirildi ve ellerinde avuçlarýnda kalanlar da alýndý... Hacizler, hapsedilmeler ve daha neler neler yaþattýlar bu topluma... AB'nin ve ABD'nin yeni bir stratejik deðiþimi ile açýlan kapýlar sayesinde biraz rahatlayan Kýbrýslýtürklere baskýlar devam ediyor hala maaþýn iptal edilmek istenmesi... Maaþlarda kesinti ve emeklilerden vergi alýnmasý da bu baskýlardan bir kýsmýdýr... TC Yardým Heyeti Müsteþarý Halil Ýbrahim'in saraya çýkarak Kýbrýslýtürklerin cezalandýrýlmasý yönünde emirler yaðdýrmasý, Ankara'nýn burada Kýbrýslýtürkler hakkýnda düþündüklerinin bir parçasýdýr. Mentalite budur iþte... Yýlbaþý yaklaþýyor... Ýnsanlar daha ucuza, daha çok þeyler almak istemektedirler... Bunun yolunun da güneyden alýþveriþ yapmaktan geçtiðini çok iyi biliyorlar... KKTC'den bakýp kendilerini dev aynasýnda görenler ve Ankara'nýn talimatlarýyla birþey yaptýklarýný zannedenler aslýnda önce kendilerine bir çeki düzen vermelidirler... Kendilerini hala daha maydanoz alanlarýn dayaktan geçirildiði zamanda sanýyorlar... Görünen o ki, Denktaþ'ýn yýllar önce yaratmaya çalýþtýðý, doyumsuz Türk çarþýsý, yýllarca anasýný bellediði bu toplumdan umudunu kesmedi hala... Sendikalar Ankara ziyareti hakkýnda bilgi verdi Tüm olumsuzluklarýn sorumlusu TC hükümetleri n Elcil: Ýþbirlikçi sendikalar HÜR-ÝÞ ve HÜR-ÝÞ'e baðlý sendikalardýr Bu sendikalarýn tabanýna sesleniyoruz yöneticilerinizi deðiþtirin Yöneticiler çalýþan ve üyelere ihanet ediyor Ankara hükümetlerinin Kuzey Kýbrýs'ta uyguladýðý politikalara karþý çýkan 19 sendika adýna, Ankara'daki ILO Merkezi'ne, geçtiðimiz gün yapýlan þikayet ziyaretiyle ilgili basýn toplantýsý düzenlendi. Kamu- Sen'de dün yapýlan basýn toplantýsýnda Ankara'daki temaslar hakkýnda bilgi verilerek, ziyaret edilen yerlere verilen metin gazetecilere daðýtýldý. Basýn toplantýsýnda ilk konuþmayý yaparak hazýrlanan ortak açýklamayý okuyan Kamu- Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti tarafýndan uygulamaya konulan "göç yasalarýnýn" Türkiye'deki Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) tarafýndan dayatýldýðýný savundu. Özkardaþ, Türkiye hükümetlerinin seçim dönemlerinde Kýbrýs Türk halkýnýn siyasi iradesine dahi müdahale ettiðini ileri sürerek, "bunun sonucunda yaþanan sorunlarýn kaynaðýnýn Türkiye hükümetleri olduðunu", ziyaretlerinde anlattýklarýný söyledi. Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþanan gerçeðin sorumlusunun Türkiye hükümetleri olduðunun, tek yanlý bilgilendirme ve önyargýlý köþe yazarlarý aracýlýðýyla Türkiye vatandaþlarýndan saklandýðýný ifade eden Özkardaþ, ILO'ya yapýlan þikayet ve ziyaretlerde bunlarý ortaya koyduklarýný belirtti. Özkardaþ, Ankara'da Hak-Ýþ, KESK, Eðitim-Sen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Eþitlik ve Demokrasi Partisi (EDP)'yi ziyaret ettiklerinin anlattý. Mehmet Özkardaþ, bundan sonra Ankara'daki sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle daha sýký ve kapsamlý bilgilendirme toplantýlarý yapýlacaðýna iþaret ederek, ILO'ya yapýlacak þikayetin de takipçisi olunacaðýný belirtti. Özkardaþ, ILO'ya verilen þikayet mektubunu imzalayan sendikalarý þöyle sýraladý: "Kamu-Sen, Dev-Ýþ, Türk-Sen, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, Devrimci Genel-Ýþ, Emek- Ýþ, Petrol-Ýþ, Týp-Ýþ, BES, El-Sen, Koop-Sen, Basýn-Sen, Güç-Sen, Çað-Sen, DAÜ-BÝR- SEN, Kýbrýs Türk Ebe ve Hemþireler Sendikasý, Tel-Sen." KAPTAN KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan ise, basýn toplantýsýndaki konuþmasýnda, birlikte hareket eden 19 sendikanýn kimsenin Kýbrýs Türk halkýnýn onuruyla oynamasýna izin vermeyeceðini söyledi. Kaptan, Türkiye hükümetlerini þikayet ettiklerini, sendikalarýn Türkiye halkýyla (vatandaþlarýyla) hiçbir sorunu olmadýðýný anlatarak, ILO'ya yapýlan þikayetin Hak-Ýþ, KESK, DÝSK üzerinden yapýlmaya devam edileceðini söyledi. Ahmet Kaptan, Kýbrýs Türk halkýný yok olmaya götüren dayatmalarýn AKP imzasýný taþýdýðýný savunarak, 1974'den günümüze Türkiye hükümetlerinin sorumluluðunun herkesçe bilinmesi gerektiðini anlattý. "Türkiye büyükelçilerinin seçim dönemlerinde sömürge valisi gibi davrandýðýný" herkese anlattýklarýný belirten Kaptan, "Kýbrýs'taki emekçilerin Türkiye emekçilerinin vergilerinin adaya aktarýlarak çýkarcýlarýn egemenliklerini sürdürmesi için araç olarak kullanýlmasýný istemediklerini" herkese anlattýklarýný belirtti. Kaptan, sendikalarýn Kýbrýs Türkünün yüzyýllardýn verdiði mücadeleyi kimseye paspas yaptýrmamakta kararlý olduðunu anlatarak, 19 sendikanýn KKTC'de iþbirlikçi hükümetler kadar iþbirlikçi sendikalara da karþý çýktýðýný söyleyerek, isim vermeden kendilerinin dýþýnda kalan bazý sendikalarý eleþtirdi. ELCÝL Basýn toplantýsýnda son olarak söz alan ve sorularý yanýtlayacaðý açýklanan KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, "iþbirlikçi sendikalar kim?" sorusunu yanýtlayarak, "Bazý arkadaþlar isim vermek istemiyor ama ben vereceðim. Ýþbirlikçi sendikalar Hür-Ýþ ve Hür- Ýþ'e baðlý sendikalardýr" dedi. Elcil, "daha önce Ankara'ya mevki, makam ve para istemek için gidenler olduðunu; bunlarýn Türkiye'yi deðil, sadece Türkiye'nin parasýný sevdiðini" iddia ederek, kendi ziyaretlerinin adada yaþanan gerçekleri birinci elden anlatmaya yönelik olduðunu kaydetti. Þener Elcil, ekonomik sýkýntý var diye önlem alanlarýn, siyasiler, yargý ve sivil savunmayý bu önlemlerin dýþýnda býraktýðýný anýmsatarak, "Aslýnda ülkede ekonomik sýkýntý yok, siyasi sýkýntý var" ifadesini kullandý. Elcil, Ankara'ya 19 sendika adýna giderken Hür-Ýþ ve ona baðlý sendikalarýn "Türkiye'yi þikayet edecek siyasi eylemler içinde olmayýz" gibi açýklamalar yapmasýnýn kabul edilemez olduðunu savunarak, Türkiye dahil kim yanlýþ yaparsa yapsýn her düzeyde ve her kuruma onun þikayetinin yapýlmasýna devam edeceklerini söyledi. SENDÝKA TABANLARINA ÇAÐRI: "YÖNETÝCÝLERÝNÝZÝ DEÐÝÞTÝRÝN " KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, Hür-Ýþ ve baðlý sendikalarýn bu tavýrlarýyla çalýþan ve üyelerine ihanet ettiðini iddia ederek, "Bu sendikalarýn tabanlarýna sesleniyoruz: yöneticilerini deðiþtirin" dedi. Hür-Ýþ ve baðlý sendikalarýn üyelerine sendika yönetimlerini deðiþtirme çaðrýsý yapan Elcil, bu sendikalarýn UBP'ye yað çekmek amacýyla ihanet ettiklerini öne sürüp bu ihanete son verilmesi gerekliliði üzerinde durdu. ÖZKARDAÞ Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, yeniden söz alarak, müdahalelerle nüfus yapýsý ve sayýsý bilinmeyen bir ortamda ortaya çýkan sorunlarýn çözülmesinin mümkün olamayacaðýný anlatarak, ülkenin kumar cenneti, fuhuþ merkezi, kayýt dýþý ekonominin ekonomiden büyük olduðu, üretimden koparýlmýþ bir toplum olmamasý için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÞEREFE Maliye Bakaný Ersin Tatar, geçtiðimiz Cumartesi günü Kermiya Kapýsý'nda halka uygulanan iþkenceyi, tüm araçlarýn didik didik yoklanarak, insanlarýn güneyden aldýklarý mallarýn gümrük makamlarýnca müsadere edilmesini savundu. Ve "Gereði yapýldý" dedi! Gümrük memurlarý görevlerini yerine getirmiþler! Demek öyle Ersin bey... Demek gereði yapýldý ha... Peki gereði bu muydu? Çocuklarýn yýlbaþý hesiyesi oyuncaklarýna varýncaya kadar, birçok maddenin gümrük makamlarýnca müsadere edilmesi miydi gereði? Güney'den alýþveriþ etmeyiniz diyerek sürekli uyardýðýnýz vatandaþýn, bu tarafta kendisine yýllardýr atýlan kazýklarýn acýsýyla güneye akýn akýn geçmesini cezalandýrmak mýydý gereði? 40 bin askerin sözümona koruduðu sýnýrlarýmýzda kaçakçýlar fink atarken, vatandaþýn kiþisel ihtiyaçlarý için satýn aldýðý tüketim mallarýna el koymak mýydý gereði? Hayýr Ersin bey... Sizin yaptýðýnýz, vatandaþý korkutmak, güneyden alýþveriþ yapmasýný engellemek ve bu amaçla insanlarýn üzerinde aðýr bir baský oluþturmaktan ibarettir. Kermiya Kapýsý'na "Gereðini yapýn" emrini vermenizin ve o kapýyý Rum'un 60'lardaki Maðusa utanç barikatýna (Maðusa Kapýsý) çevirmenizin baþka türlü bir açýklamasý olamaz. Bu taraftaki ticaret erbabýna sürekli çaðrýlar yaptýnýz siz. Sattýklarý tüketim mallarýna ucuzluk getirsinler diye. Ama hiçbiri bu çaðrýlarýnýza kulak asmadý. Vatandaþ, kullaným süresi dolmakta olan bazý gýda maddeleri dýþýnda, o ucuzluðu hiçbir yerde göremedi! Gereði, Kermiya Kapýsý'ný utanç barikatýna çevirmek deðil, bunu saðlamaktý. Gereði, birçok tüketim malzemesine uygulanan fonlarý kaldýrmak, ya da bu fonlarda indirime giderek ucuzluðu teþvik etmekti. Gereði, KKTC'deki gýda güvenliðini, kalite ve çeþitliliðini saðlamaktý. Siz bunlarý da yapmadýnýz. Bu halk, 30 yýl önce kapatýldýðý bu açýk hava hapishanesinde, çok kazýklandý, çok istismar edildi, çok soyulup soðana çevrildi. Tüccarýmýz, yýllarýn alýþkanlýðý olan tatlý kârlarýndan vazgeçmiyor bir türlü. Bu yüzden de, "Biraz ucuzlatýn" çaðrýnýza kulak asan olmuyor. Halkýn güneyden alýþveriþinin nedenleri bellidir. Daha ucuz, daha kaliteli, her türlü ihtiyaca yanýt verecek daha çok çeþit... Ve en önemlisi... Daha çok güvenilirlik. Yeni yýlda kadehlerinizi kaldýrýrken, oyuncaklarýný aldýðýnýz çocuklarýn gözyaþlarý damlayacak altýndan! Hade öyleyse... Þerefe!.. "GÖNÜL" OLARAK YAÞAMAK "Aþkýn bitip sevginin baþladýðý noktada býraktým... Artýk yargýlamak deðil, Gönül olarak yaþamak istiyorum..." Yukarýdaki sözler, ilk kadýn yargýcýmýz Gönül Erdönen'e ait. Emekliye ayrýldýðý haberleri çýktý dün gazetelerde. Ve yukarýdaki sözler, öyle bir damgasýný vurdu ki bu habere... Bir veda ancak bu kadar þiirsel olabilirdi. Hatta daha da ileri giderek diyebilirim ki, hiçbir veda bu kadar þiir, hiçbir veda þiiri bu kadar etkileyici olamazdý belki. Onun, Avrupa Konseyi'nde Türkiye adýna üstlendiði yeni görevin, Gönül olarak yaþamasýna hiçbir engel koymamasýný dilerim.

5 21 Aralýk 2010 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: Olamaz böyle KKTC!.. *Patatesçiler Birliði 25 yýl aradan sonra Genel Kurul yapmýþ. - Karikatürcüler de geçen yýl yapmýþtý! Þimdi sýra Gologasçýlar ve Molohiyacýlar birliklerinde * Havan topunun patlamasý sonucu þehit olan askerin annesi "Vatan saðolsun demiyorum" demiþ. - Evladý ölen bir ana babanýn, nasýl "vatan saðolsun" dediðini hiç anlamadým zaten * Yýlbaþýnda Tarkan ve Ajda Pekkan'ýn konser vereceði Cratos Hotel %100 doluymuþ - KKTC'ye ne? Yine cebine bir þey girmeyecek ki.. *Tatar yýlbaþýnda KKTC çarþýsýna sahip çýkýlmasý mesajý vermiþ. - Vazgeçsin böyle laf ola konuþmalardan Bayram öncesinde verilen mesajlara aldýran mý olmuþtu sanki... * Oteller yerli zeytine destek veriyormuþ - Ýnanmadým ama inanmýþ görünüp soralým: Ayný desteði ete de veriyorlar deðil mi? Biraz garip Biraz düþencesiz, biraz bencil,.. Biraz hep banacý insanlar olduk. Polisin de Gümrükçünün de Zabýtanýn da Vergi memurunun da Oturup, gelen geçene bakanýný sever olduk Görevlerini yapmaya kalktýlar mý, anýnda "tu kaka" hepsi! Bu kadar da olmaz ki ama! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI ÇARÞININ ÝFLAHI KESÝLEBÝLÝR Barikatlar barikat olalý böyle iþkence yaþanmamýþtý.. Ýnsanlar barikatlarda periþanlarý oynadý Ve insanlar paralarý ile rezil oldu. Olmaz olsun böyle düzen. Yýkýlsýn Yok olsun. Ruma gidiyor muyuz? Gidiyoruz.. Alýþ veriþ yapýyor muyuz? Yapýyoruz Ýçimiz rahat mý? Ýçimiz huzurlu mu? O alýþ veriþ üstümüze siniyor mu? Eðer kýzgýn deðilsek birilerine.. Eðer inadýna yapmýyorsak birilerinin.. Ve eðer bu rant düzenine bir tepki deðilse yaptýðýmýz Hiç de huzurlu deðiliz. Hiç. Bu böyle bilinsin önce. Bagajlar dolu dolu geçerken, devletin seyirci kalmasý beklenemez Ama devlet de, tüketiciyi, 5-10 doymak Artýk, bir daha duyamayacak kulaklarýma; hüzünlü, hüzünlü olduðu kadar sýmsýcak hýçkýrýklar doluyor. Artýk, bir daha göremeyecek gözlerime; yeþil boya ile þekilsiz bir taþ üzerine yazýlan yarým kalmýþ ismimin önündeki taptaze "kýrmýzý bir karanfil" ve hiç soldurmayacak gibi bu karanfili sulayan "sevdalýmýn gözyaþlarý" takýlýyor... -Arif Albayrakbilmezin eline mahkum edemez Nasýl bulunabilir denge? Nasýl kesilebilir vatandaþýn ayaðý o taraftan? Ve nasýl tersine çevirebiliriz bu akýþý? Ah.. Ah Kimsecikler bilmiyor bunu? Herkes saçýný baþýný yoluyor çözüm arýyor, bulamýyor. Ben de bilmiyorum Ben de bir çözüm öneremiyorum Ne söylesem boþ. Ama.. En büyük görev çarþýya düþüyor diye düþünüyorum. Çarþý; Vitrininde.. Etiketinde Düzeninde Ve çevresinde önemli deðiþikliklere gitmezse Burnundan kýl aldýrmamaya da devam ederse Barikatlardan kuþ uçurtmasalar da Eninde sonunda iflahý kesilecektir! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Hani bir uçak þirketi kuruluyordu Hiç kimse anmaz oldu. N'oldu o mesele sahi? Vazgeçtiler acaba? Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Gençliðim bir avuç rüzgar Hiçbir þikayeti yokken sayýn Derviþ Eroðlu öylesine kontrole gitti. Ve iki gün sonra anavatanýnda güvendiði bir hastanede kalp ameliyatý oldu. Ne zaman ki birinin kalp ameliyatý olduðu haberini duyarým aklýma annem gelir. Aklýma babam gelir... Aklýma dünyadan bihaber uyutulduklarý anlarda ameliyat masasýnda çaresiz yatan hastalar gelir. Ve onlarý dýþarýda korkuyla, merakla bekleyen yakýnlarý gelir. Ya yeniden dönüþ olacak o masadan, ya da Oysa ki onunla veya ondan sonra akmaya devam edecek dünya, hiçbir þey deðiþmemiþ gibi. Yýllar sonra bile ayný yollardan ayný tip arabalar geçecek. Aðaçlar yine kesilecek þömine karþýsýnda þarap içmek ve seviþebilmek için. Ve zeytinler talan edilecek birkaç kuruþ fazla para için. Daðlar bitene kadar oyulmaya devam edecek. Ve feribotlar yine nüfus taþýyacak kendini bile besleyemeyecek ülkeme. -Vasiyetimdir, dedi bir arkadaþým, "vasiyetimdir cenazemde kimse aðlamasýn arkamdan kimse yaþ dökmesin ama o gün için yazdýðým þiirim okunsun." Dua falan þart deðildi onun için. -Sadece þiirim okunsun yeter, diyordu o günde Hatta kimin önce gideceði belli bile deðilken o musalla taþýnda son þiirin okunduðunu düþündüm. Ve vasiyetinde yazan þiiri okuduðumda duygulandým. Ürpermedim desem yalan söylerim, ürperdim. Kalanlara da üzüldüm o an, gidene olduðu gibi. Aðlayan onlar çünkü. Ýnsanlar bir gece vakti býçaklarýný çekip yine doðrayacaklar birbirlerini. Arabalar zaman zaman yoldaki masumlara çarpacaklar. Aðaçlarýn kabuklarý kazýlacak yine kurusunlar diye ve denizdeki balýklar daha da tükenecekler doyumsuzlar için. Ýki liderin görüþmeleri ilerisi için ümit verecek, herkes evine döneceði günler için sabýrsýzlanýrken yeni nesil biraz daha yaþlanacak. Bir gün kim nereye gitmek istediðini, masadakiler neyi nasýl görüþeceklerini unuttuklarýnda yeni bir süreç baþlayacak batmaz denilen NATO'ya ait uçak gemisinde. Hiçbir þikayeti yokken Eroðlu, öylesine gittiði kontrolden, iki gün sonra kalp ameliyatý oldu. Þimdi saðlýðý iyi, yakýnda yoðun bakýmdan çýkar dediler. Mehmet Ali Talat da ayný aþamalardan geçmiþti cumhurbaþkaný seçilince Onun için, "Bravo adama ABD'ye gitmedi Türkiye'de ameliyat oldu" dediler. Oysa ki Denktaþ anavataným dediði ülkeye de güvenmemiþ ve kendini onlara teslim etmemiþti. Ve daha dün hastanelerimize Avrupa'dan bile hastalarýn beklendiði açýklanmasýna raðmen, ülkemizin cumhurbaþkaný anavatanýndaki doktorlarýn ellerine teslim oldu. Geçmiþ olsun sayýn Eroðlu Sevgi adýna, sonsuza dek hatýrlanmanýn öncesindeki "son görev" de tamamlanýverecek birazdan. Bir avuç þiir oldu hatýralar, gençliðim; bir avuç rüzgar!.

6 GÜNLÜK Eroðlu'nu ziyaret etti... Gül: Maþallah kendisini iyi gördüm TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, bypass ameliyatý olan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nu hastanede ziyaret etti. Gül'ü, Güven Hastanesi'ne geliþinde KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalý ve Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Nüket Küçükel Ezberci karþýladý. Gül, hastanede 40 dakika kaldýktan sonra ayrýlýrken gazetecilere açýklamalarda bulundu. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun dün ameliyat geçirdiðini belirten Gül, "Maþallah bugün kendisini iyi gördüm, gayet iyi. Doktorlar zaten, gurur duyduðumuz doktorlar, her türlü ihtimamý herkes gösteriyor. Her þey gayet güzel. Ýnþallah kýsa sürede tam saðlýðýna kavuþur" dedi. Cumhurbaþkaný Gül, Eroðlu'nu odasýna çýkardýklarýný, kendisiyle görüþtüðünü ifade ederek, "Yeni teknikler uygulamýþlar. Maþallah çok iyi" diye konuþtu. ÞAHÝN TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, koroner bypass ameliyatý olan Türk Ajansý-Kýbrýs (TAK) Yönetim Kurulu Baþkaný ve Müdürü Perihan Aziz, kuruluþ aþamasýnda gerekli olup olmadýðý tartýþýlan Türk Ajansý-Kýbrýs'ýn (TAK) bugün "medyanýn olmazsa olmazý" durumuna geldiðini belirtti. Hýzlý, doðru, objektif haberleriyle medyayý besleyen TAK'ýn Kýbrýs Türk Halký'nýn dünyaya açýlan penceresi olma iþlevini, Kýbrýs Türk halkýnýn sesini dýþa duyurma çabalarýný sürdürmekte olduðuna dikkat çeken Perihan Aziz, baþlangýçta birkaç sayfalýk bültenle hizmet veren TAK'ýn, bugün, günlük haber ortalamasýnýn arasýnda olduðunu kaydetti. TAK'ýn 37'nci kuruluþ yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde mesaj yayýnlayan Perihan Aziz, "Temel amacýmýz, halkýn sesini duyurmak, Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu'na geçmiþ olsun dileklerini iletti. Þahin, Eroðlu'nun önceki gün Ankara'da gerçekleþen ameliyatýnýn ardýndan eþi Meral Eroðlu'nu telefonla aradý, geçmiþ olsun dileðinde bulundu. CEMÝL ÇÝÇEK TC Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, koroner bypass ameliyatý olan Derviþ Eroðlu'nu ziyaret etti. Ziyaretinin ardýndan AA muhabirine açýklama yapan Çiçek, Cumhurbaþkaný Eroðlu ile görüþemediðini, kendisinin yoðun bakýmda olduðunu, ancak merak edilecek bir þey bulunmadýðýný söyledi. Cemil Çiçek þunlarý kaydetti: "Çok þükür durumunun iyi olduðunu söylediler. Bugün yukarý çýkaracaklar. Dün zaten kendisiyle görüþmüþtük. Geri kalaný doktorlarýn ve kendisinin gayreti ve çabasýna baðlý. Biz bir daha geçmiþ olsun demeye geldik." DEMÝREL Süleyman Demirel, Eroðlu'nu toplumun her kesimine eþit mesafede olmaktýr. Objektif, etik habercilik ilkelerimiz, ödün vermeyeceðimiz konular olmaya devam edecektir" dedi. hastanede ziyaret etti. Demirel'i, Güven Hastanesi'ne geliþinde KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalý ve Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Nüket Küçükel Ezberci karþýladý. Ziyaret çýkýþý bir açýklama yapan Demirel, Eroðlu'na geçmiþ olsun dileklerini ilettiðini ve Eroðlu'nun "gayet saðlýklý" görüldüðünü kaydetti. EROÐLU YOÐUN BAKIMDA Derviþ Eroðlu, kalp damarlarýyla ilgili cerrahi bir müdahale için geldiði Özel Ankara Güven Hastanesi'nde Koroner Bypass ameliyatý oldu. Ankara Güven Hastanesi Baþhekimi Tevfik Ali Küçükbaþ yaptýðý yazýlý açýklamada, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun dün koroner arter rahatsýzlýðý nedeniyle hastaneye geldiðini bildirdi. Gerekli tetkiklerin ardýndan Eroðlu'nun saat 18.30'da doktor Haldun Karagöz ve ekibi tarafýndan Koroner Bypass ameliyatýna alýndýðýný belirten Küçükbaþ, operasyonun baþarýlý geçtiðini ifade etti. Medyanýn olmazsa olmazý TAK 37 yaþýnda ETKÝNLÝKLER TAK'ýn kuruluþ yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde, TAK Yönetim Kurulu Baþkaný ve Müdürü Perihan Aziz baþkanlýðýndaki heyet dün 11:00'de Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, 11.30'da Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, 12.00'de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan Meclis'te kabul edildi. Heyet, saat 16.00'da TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen'i de ziyaret etti. Kuruluþ yýldönümü saat 20.00'de de Lefkoþa Merit Otel'de düzenlenen yemekle kutlandý. Heyet bugün de saat 09.00'da Atatürk Anýtý'na ve 09.30'da da Dr. Fazýl Küçük Anýt Mezarý'na çelenk koyacak. Bugün saat 12.00'de de ajansta 37'inci kuruluþ yýldönümü pastasý kesilerek kutlama yapýlacak. AÝHM'DEN 'HAYATA DÖNÜÞ' MAHKÛMÝYETÝ Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, 10 yýl önce Bayrampaþa Cezaevi'nde "kurtarma" adý altýnda devlet güçlerinin gerçekleþtirdiði katliamda aðýr yaralanan Ýsmail Altun'un 'yaþam hakkýnýn ihlal edildiðine' hükmederek Türkiye'yi mahkum etti. 10 yýl önce 19 Aralýk 2000'de 20 cezaevine düzenlenen operasyonlarda 28 tutuklu yaþamýný yitirmiþti. Ýstanbul Bayrampaþa Cezaevi'nde bulunan Ýsmail Altun aðýr yaralanmýþ, daha sonra da yakalandýðý Wernicke- Korsakoff hastalýðý nedeniyle 2001'de tahliye edilmiþti. Altun, 2002'de AÝHM'de açtýðý davayý kazandý. Türkiye'yi suçlu bulan AÝHM kararýnda þöyle dedi: "Bu olay kamu hizmetlerinin hatasýnýn sonucudur. Operasyonunun nasýl yürütüldüðü hakkýnda geriye birçok soru iþareti kalmýþtýr. Türk hükümeti Altun'un yaralarýnýn nasýl meydana geldiði hakkýnda yeterli açýklama yapmamýþtýr. Mahkeme, idarenin soruþturmayý önemsememesinden dolayý 2.maddenin ihlal edildiði sonucuna varmýþtýr." AÝHM bu sefer açýkça "Ölmedin ama dört duvar arasýndayken, öldürülmek istendin" diyerek Bayrampaþa'da yaþananlarý mahkum etmiþ oldu. Bu karar, hayata dönüþ operasyonundan sað çýkmayý baþaran yüzlerce insanýn davasýna emsal olacak BÝN TL KEFALET Hukuk ve adalet tarihimizin en aðýr kefalet kararý dün verildi bin TL nakdi... Ayrýca 2 kiþinin de 250'þer bin TL'lik þahsi kefalet senedi imzalamasý gerekiyor. Kamil Tuncel'in ölümüne neden olan Anýl Koç için verilen bu mahkeme kararý, bundan sonraki olaylara da emsal oluþturacak mý acaba? ÇANGAR DAVASI Mehmet Çangar'ýn gazetemiz ve yazarlarýmýz aleyhine açtýðý tazminat davasýnýn görüþülmesine dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde baþlandý... Yargýç Bertan Özerdað'ýn makam odasýnda yapýlan ilk toplantýda Mehmet Çangar hazýr bulunmadý... Onu avukatý temsil etti... Biz de hem davalý, hem de avukat olarak yerimizi aldýk. Dava 17 Ocak 2011'e ertelendi... HIYARDAN SONRA RENGA Metehan Kapýsý'nda geçtiðimiz hafta sonu yaþanan rezalet toplumun sabrýný taþýrdý. Tepkiler giderek sertleþiyor. Sendikal Platform Metehan'da eylem yapacak bugün. Ve sendikacýlarýmýz güneye de geçerek alýþveriþ yapýp geri dönecek. Geçtiðimiz yýllarda bir hýyar almýþtý Þener Elcil... Bu kez renga olabilir... Týrnak... "Ticaret adamlarý, iþ adamlarý, 'Nerede yanlýþ yapýyorum ki insanlar güneyi tercih ediyor?' diye kendilerine sorsunlar, hükümete halktan, emekçiden kessin diye destek vereceklerine, kendilerini rahatlatacak tedbirler için bastýrsýnlar... Hükümet onlarý rahatlatsýn, onlar da halký..." Ali BATURAY (Kýbrýs) "Bir devlet kendi açýðýný vatandaþýný cezalandýrarak kapatamaz. Ya fiyatlarýn düþürülmesi için çaba harcanýr ve sürdürülebilir bir programlamayla gümrük ve fonlarda düþüþ saðlanýr, ya da bu dev fiyat farký, Kuzey'deki alýþveriþi bugün olduðu gibi bitirme noktasýna gelir..." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Yeni yýl öncesinden midir bilinmez ama geçtiðimiz hafta sonu Güney'e Metehan kapýsýndan geçenler, neredeyse orada gecelediler. Güya, ülke ekonomisinin Güney'e kaymamasý ve Kuzey'de kazanýlan paralarýn yine Kuzey'de harcanmasý için bir önlemmiþ. Böyle önlem olmaz! Bunun adý ülkeden alýþveriþ yap olamaz.." Çiðdem DÜRÜST (Star) "Bir sudur akar zaman... Saçlarýnýza takýlan çiçekleri geçen zaman erken soldurur, siz bunu göremezsiniz... Sonra da solan yüzünüze bakýp, 'Babamýn gölgesi yüzüme vurdu' dersiniz..." Mustafa DOÐRUSÖZ (Güneþ) Günün Kahramaný HAMZA SANER Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Saner, THY ve 10 özel þirketle yeni havayolu þirketi için 9 maddelik protokol imzaladý. Saner'in verdiði bilgiye göre, yeni þirketin yönetim kurulu 7 üyeden oluþacak ve ilk 5 yýllýk dönemde 4 üye THY, 2 üye özel sektör ve bir üye de devlet tarafýndan atanacak... Yani bu þirkette en az söz sahibi taraf devlet olacak... Dünkü imzalarýn atýlmasýyla þirkete ortak olan iþadamlarýný da öðrendik. Bunlar arasýnda AS TV sahibi Metin Þadi, Acapulco sahibi Ünal Çaðýner ve Dome Casino iþletmecisi Ünsal Ecesoy da bulunuyor. Yeni þirketin 3 uçakla iþe baþlayacaðý söyleniyor.

7 21 Aralýk 2010 Salý 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ FAÞÝSTÝN ACÝZLÝÐÝ Kýbrýs Türklerini dünyaya baðlayacaðýný ve Kýbrýs sorununu çözeceðini iddia eden Talat'tý görüþme masasýnda. Karþýsýnda ise yoldaþý Hristofyas... Öte taraftan Silihtar'da Erçakýca... Her Allah'ýn günü basýn toplantýsý düzenleyerek Rum vatandaþý uzlaþmazlýkla ve KKTC'de milliyetçiliði körüklemekle görevlendirilen bir bürokrat.. Talat'ýn iþbirlikçiliðini gizleme yolunda canýný vermeye hazýr CTP militaný aslýnda Erçakýca... Baþarýsýz oldu görevinde ama. Hristofyas'ýn önüne öyle saçma öneriler sürdü ki Talat, savunulmasýna hakikaten imkan yoktu. Neydi bunlardan biri bilir misiniz? Yunanistan vatandaþlarýna Kýbrýs' ta verilen serbest dolaþým hakkýnýn, TC vatandaþlarýna da tanýnmasý!.. Böyle saçma tez olabilir miydi? Tabii öneriyi hemen çekmek zorunda býrakýldý Ankara. Ancak önerinin gayesi görüþme sürecini baltalamaktý. Hristofyas'ý masadan kaçmaya zorlamaktý. Halbuki faþist mantýðýn acizliðini sergilemekten baþka iþe yaramadý. * Derken, KKTC Cumhurbaþkanlýðý seçimleri. Görüþmeci Derviþ Eroðlu. Bir baþka saçma - sapan öneri de o sürdü görüþme masasýna, hem de BM Temsilcici Downer'in gözünün içine bakarak. Neydi öneri? Kuzey'de oluþacak vilayette Türk lirasýnýn geçerli sayýlmasý. Hiç mümkün mü? Ancak neydi gayesi? Görüþmeleri baltalamak... Ýki toplum arasýndaki ayrýlýðý perçinlemek, deðil mi? Halbuki faþist mantýðýn acizliðini sergilemekten baþka iþe yaramadý. * AB Yeþil Hat Tüzüðü'nü hazýrladý... Rum tarafý kabul etti, Türk tarafý yani Ankara kýsaca, kabul etmiþ gibi göründü. Kýbrýs halkýna her iki bölgede 135 Euro'yu aþmamak koþuluyla alýþ veriþ yapmayý öngörüyordu Yeþil Hat Tüzüðü. Uygulanmasýný önlemek için her çareye baþvurdular geçmiþte, þimdilerde gene ayni yolda bizimkiler. Hazmedemediler... Hazmedemediler halkýn güney'den alýþveriþini. Ýlla kazýklayacaklar. Yýllarca baskýlarla toplumu kazýklamaya alýþtýlar ya. Ama bu sefer baþaramayacaklar iþte. Faþist mantýðýn acizliðini sergilemekle halkýn ucuz ürünlerin peþinde koþmasýný önleyemeyecekler. * Yerel gazetelerde gördük resimleri, okuduk. Ýki saksý çiçeðe dahi el konuldu Metehan Kapýsý'nda. Madem öyle, Ersin Tatar toplumu aydýnlatmak zorundadýr. Ýki saksý çiçek kiþisel eþyadan mý sayýlýr, yoksa ticari eþyadan mý? Ve birkaç yoðurt, veya iki kilo domates? Ticari mi, kiþisel mi? Sýnýrlarda birkaç kapýnýn açýlmasý þunu kesinlikle açýða serdi; rekabete hazýr deðil Kuzey ekonomisi. Bakýn bakalým domatesin kilosu kaç para Kuzey'de, ne kadar Güney'de? Et ve süt mamullerinin fiyatlarýný kýyaslayýn þöyle. E, sen pahalýsýný almaya nasýl zorlarsýn herkesi? O hakký nerede buldun? Ey faþistler, TMT'nin baský yöntemleri ile bu toplumu yönlendirmenin zamaný çoktan geçti. Ýleri giderseniz þayet, Kýbrýslý Türklerin %90'ý kesin güneye taþýnýr. * Faþist felsefesi gereði kendisini dev aynasýnda görür. Halbuki acizdir. Acizliðini sergilemekte uzmandýr sadece! * Yukarýda iki örneðini vurguladýðýmýz tezlerle nasýl müzakereleri baltalama niyetimizi gizleyemiyorsak, sýnýr kapýlarýndaki provokasyonlarý hiç saklayamayacaksýnýz beyler... HASAN CANPOLAT TAK MÜDÜR MUAVÝNÝ Türk Ajansý-Kýbrýs'ýn (T.A.K.) Müdür Muavinliði mevkiine Haber Editörü Hasan Canpolat vekaleten atandý. Perihan Aziz'in Müdürlüðe atanmasýyla boþalan Müdür Muavinliði'ne Yönetim Kurulu kararýyla vekaleten atanan Hasan Canpolat, 8 aydan beri bu görevi "görevlendirme" olarak yürütüyordu. Hasan Canpolat 1 Mayýs 1975'te muhabir olarak göreve baþladýðý TAK'ta 1990 yýlýndan beri Editör olarak görev yapýyor. TÜRKMEN'Ý ZÝYARET ETTÝLER Türk Ajansý-Kýbrýs (TAK)'ýn yöneticileri, Ajans'ýn 37'nci kuruluþ yýldönümü çerçevesinde, TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen'i ziyaret etti. TAK heyetinde, Yönetim Kurulu Baþkaný ve Müdürü Perihan Aziz, Müdür Muavin Vekili Hasan Canpolat ile bazý yönetim kurulu üyeleri yer aldý. Yönetim Kurulu Baþkaný ve Müdürü Perihan Aziz, ziyaret sýrasýnda yaptýðý konuþmada, TAK'ýn Kýbrýs Türk halkýnýn sesini duyurmak ve karþý propagandalarýn etkisini azaltmak için kurulduðunu anýmsatarak, "Daha çaðdaþ ve farklý iþlevlerle TAK bu hedefini hala sürdürmektedir" dedi. Haberciliðin zaten özveri gerektiren bir iþ olduðunu ancak TAK'a gelince bu özverinin çiftelendiðini belirten Aziz, kurum olarak tüm zorluklarýn ve sýkýntýlarýn üstesinden gelerek görevlerini yerine getirmeye çalýþtýklarýný söyledi. Aziz, Türkmen'e, Ajans'ýn faaliyetleri ve de sorunlarýný içeren bir dosya sundu. TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen ise, TAK'ýn Kýbrýs Türk halkýnýn mücadelesinde çok önemli bir yeri olduðunu belirterek, Ajans'ýn çalýþýrken gösterdiði fedakarlýklarýn herkes tarafýndan bilindiðini söyledi. MÜCADELE VE ÞEHÝTLER HAFTASI Aralýk Mücadele ve Þehitler Haftasý bugün baþlýyor. Baþta baþkent Lefkoþa olmak üzere tüm yurtta, özellikle de katliamlarýn yaþandýðý Ayvasýl, Kumsal, Küçük Kaymaklý, Ýskele'de anma törenleri düzenlenecek. Mücadele ve Þehitler Haftasý, bugün saat 08.00'de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'ndan bir subayýn Bayrak Radyosu'ndan yapacaðý konuþmayla baþlayacak. Ayný gün saat 09.30'da, Lefkoþa'da tüm mücadele þehitleri adýna inþa edilen Þehitler Anýtý önünde tören düzenlenecek. Törende, anýta TÜRK-SEN YENÝ ASGARÝ ÜCRETE ÝTÝRAZ EDECEK Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk - Sen), 14 ay sonra belirlenen bin 300 TL'lik yeni asgari ücretin günün þartlarýna cevap vermeyen "sefalet ücreti" olduðunu ileri sürdü. Türk - Sen "çaðdýþý ve sefalet" ücreti olarak tanýmladýðý yeni asgari ücreti tanýmadýðýný ve yasal olarak itiraz edeceðini açýkladý. Türk - Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý konuyla ilgili olarak yaptýðý yazýlý açýklamada, 14 ay aradan sonra çelenkler sunulacak. Saygý marþý, saygý duruþu ve saygý atýþýnýn ardýndan bayraklar Ýstiklal Marþý ile göndere çekilecek. Anýt Özel Defteri'nin imzalanmasý ve GKK'dan bir subayýn yapacaðý konuþmayla tören sona erecek. Þehitleri anma amaçlý ikinci tören saat 10.15'te, Açýk Öðretim Fakültesi'nde gerçekleþecek. Günün anlam ve önemine iliþkin kitap ve albüm sergisinin olacaðý etkinlikte Kýbrýs Türk Mücahitler Derneði Genel Baþkaný Vural Türkmen ile Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði Genel Baþkaný Ertan Ersan birer konuþma yapacak. asgari ücrete yapýlan 63 TL'lik artýþla hükümetin çalýþanlarla alay etmeye devam ettiðini gösterdiðini savundu. Býçaklý, yeni asgari ücretin 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olacaðýnýn açýklanmasýyla çalýþanlarla alay edilmesinin resmen ortaya konulduðunu öne sürerek, "Belirlenen asgari ücretin, Ekim 2010 tarihinden geçerli olmasý gerekirken yasaya aykýrý olarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacaðý ilan edilmiþtir" dedi. HEM PARAMDAN OLDUM, HEM DÝPLOMAMDAN... Türkmenistanlý bir vatandaþýmýz gazetemize telefonla þikayette bulundu. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Türkmenistanlý bir vatandaþým. Geçtiðimiz günlerde Bünyamin Kýzýlkanat isimli birisinin tutuklandýðýný gazetelerden okudum. Geçtiðimiz yýl bir arkadaþým vasýtasýyla onunla karþýlaþmýþtým. Konuþma içerisinde bana KKTC'de ne yapmak istediðimi sordu. Kardeþlerimin burada olduðunu, onlarýn yanýna geldiðimi, memleketimde hiçbir yakýnýmýn kalmadýðýný ve burada üniversite tahsili yapmak istediðimi anlattým. Bana yardýmcý olabileceðini söyledi.. Yakýn Doðu Üniversitesi'nde öðrenci iþlerinde çalýþan bir tanýdýðýnýn olduðunu ve istersem bana yardým edebileceðini belirtti. Bu þahýs da Okan Bey isminde biriymiþ... Bu benim aptallýðýma denk geldi. Memleketi de bilmediðimden dolayý kabul ettim. Kim olsa kabul ederdi zaten... Ýþlerin böyle yürüdüðünü sandým. Birkaç gün sonra diplomamý getirip Bünyamin Bey'e verdim. Benden ilk etapta 1500 TL istedi. Onu da verdim. Ondan sonra onu koydunsa bul... Ne paramý alabildim, ne de diplomamý. Aylar sonra onun polisler tarafýndan yakalandýðýný ve mahkemeye verildiðini okudum. Yakýn Doðu Üniversitesi öðrenci iþlerini aradým. Okan Bey isimli þahýsla görüþmek istediðimi söyledim. Bir türlü ona da ulaþamadým. Bünyamin Bey de telefonlarýma çýkmýyor. Ben buradan yabancý olan herkese çaðrý yapýyorum. Böyle olaylara kanmayýn. Paranýzý ve evraklarýnýzý kaptýrmayýn..." KÝM BU POLÝS YETKÝLÝSÝ? Gazetemize telefon eden bir vatandaþýmýz, üçüncü ülkelerden KKTC'ye çalýþtýrýlmak üzere iþçi getirilmesi yasak olmasýna raðmen, polisteki bazý yetkili kiþilerin bunu kýrdýðýný ve hatýrlý iþadamlarýnýn isteklerini yerine getirdiðini iddia etti. Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan bu konuda soruþturma baþlatýldýðýný söyleyen vatandaþýmýzýn iddialarý þöyle: "Adým önemli deðil... Size bir haber aktarmak istiyorum. Bunu araþtýrabilirsiniz. Üçüncü ülke vatandaþlarýnýn KKTC'ye gelip çalýþmalarý bir süreden beri yasaklandý. Yani diyelim ki þimdi birisi Türkmenistan veya Özbekistan'dan yanýnda veya bir iþyerinde çalýþtýrmak üzere eleman getirmek isterse getiremez, yasaktýr. Bu ülke vatandaþlarý buraya gelemez demek deðildir. Gelebilirler ama kýsýtlý bir süre için. Eskiden olduðu gibi 90 gün vize verilmesi iþi kaldýrýldý. Tek yetki polisteki bazý sorumlulardadýr. Onlarýn talimatýyla bu izinler verilebilir. Benim bildiðim ve öðrendiðime göre, hatýrlý kiþilerin isteklerini kýramayan bir polis yetkilisi, telefoniyen verdiði talimatlar sonucunda alýnan kararlarýn hilafýna iþ yaptýðýndan aleyhinde soruþturma baþlatýlmýþtýr. Benden söylemesi... Bu köþeyi okuyan vatandaþlar da bildiklerini bir anlatýrlarsa altýndan daha neler neler çýkacak kimbilir? Eðer bu ismin kim olduðunu bulamazsanýz en kýsa sürede ben yine telefonla size kim olduðunu bildireceðim." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR UZAYDA AY TUTULUR, KIBRIS'TA AKIL Bizim Mandra Ersin Tatar'ýn, Kermiya Kapýsýnda geçen Cumartesi günü vatandaþlara çektirilen eziyet ve iþkenceyi savunarak, "Gereði yapýldý" demesi mandra halký arasýnda büyük öfke ve infial yaratýr. Vatandaþlar, çocuklarýn yýlbaþý oyuncaklarýna varýncaya kadar birçok maddenin müsadere edilmesini son derece despotik bir uygulama olarak deðerlendirirken, sokaktaki adam, "Bir zamanlar Rumlarýn Maðusa utanç barikatýndan beter oldu" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 21 Aralýk 2010 Salý Kalem Yalçýn Okut SENDÝKAL PLATFORM METAHAN KAPISI'NDA EYLEM YAPACAK Sendikal Platform, bugün Metehan Sýnýr Kapýsý'nda eylem yapacak. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, yaptýðý yazýlý açýklamada, saat 11.00'de gerçekleþtirilecek eylemde, ileri sürdükleri "UBP hükümetinin Güneyden alýþveriþlerle ilgili baskýsýnýn" protesto edileceðini belirtti. GÜMRÜK DAÝRESÝ UYGULAMALARI SAVUNDU Gümrük Dairesi, sýnýr kapýlarýndaki gümrük uygulamalarýyla ilgili açýklama yaptý. Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Çobanoðlu tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Yeþil Hat Tüzüðü ve Gümrük Vergileri (Kiþisel Muafiyetler) Tüzüðü ile Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye gelen kiþilerin beraberinde getirmiþ olduklarý kendilerine ait çanta, valiz ve bagaj içerisinde bulunan ve ticari nitelik taþýmayan, kiþisel kullanýmý için olan eþyalara, 135 Euro'ya kadar muafiyet uygulandýðý belirtildi. Açýklamada þöyle denildi: "Yukarýda belirtilenlerin dýþýnda et, et ürünü, süt, süt ürünü, topraðý olan her türlü bitki, elektrikli-elektronik alet ve cihazlar, mobilya-büro malzemeleri, motorlu araç parçalarý, oyuncak ve benzeri eþyalar muafiyet kapsamýnda deðerlendirilmediði gibi ithal iznine de tabidir. Ýthal izni ibraz edilmesi halinde gümrükleme iþlemleri yapýlmaktadýr. GÝRNE'DE "CHRÝSTMAS PARTÝSÝ" Girne Belediyesi, 18 Aralýk 2010 Cumartesi günü "Christmas Partisi" düzenledi. Girne Barýþ Parký'nda saat 14:00'te baþlayan etkinlik saat 24:00'e kadar devam etti. Yapýlan açýklamaya göre "Christmas Partisi"nde, belediyeyle iþbirliði içinde olan Girne Amerikan Üniversitesi, British Resident Society, Anglo Turkish Association, Chriss Offord, Girne Liman Rotary, Ozanköy Bookshop, North Cyprus Charity Trust, Cyprus Child Foundation, Cyp Production gibi birçok dernek ve kuruluþ katký koydu. Açýklamaya göre tüm geliri Cheshire Home-Girne Rehabilitasyon Merkezi'ne baðýþlanacak etkinliðe vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. "ÇOK AMAÇLI BÝLGÝSAYAR LABORATUARI" Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi'nin AB finansmanýyla hayata geçirdiði "Çok Amaçlý Bilgisayar Laboratuarý" dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi'nde yer alan ve AB finansmanýyla 44 bin Euro'ya mal olan laboratuardan sadece öðrencilere yararlanamayacak, bölge halkýna yönelik kurslar da düzenlenecek. Açýlýþ törenine Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý adýna Baþ Denetmen Berna Kapýlardaki denetimlere KTOEÖS'ten tepki Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), sýnýr kapýlarýndaki gümrük denetimlerini eleþtirdi. KTOEÖS Genel Baþkaný Adnan Eraslan yaptýðý yazýlý açýklamada, "hükümet illa ki Kuzey'den pahalý mal alalým istiyor. Bunu yaparken de Kýbrýs Türk ekonomisinin korunmasý ve iþadamlarýnýn kalkýnmasýndan bahsediyor" dedi. KKTC - Güney Kýbrýs arasýndaki sýnýr kapýlarýnda denetim yapýlýrken Türkiye, Ýngiltere gibi ülkelerden yolcularýn beraberinde getirdiði mallarýn serbestçe ülkeye girebildiðini savunan Eraslan, sýnýr kapýlarýndaki denetimleri "ekonomi faþizmi"ne benzetti. Alýþveriþ yapma özgürlüðünün bir insan Yýlmazoðlu, AB adýna Proje Sorumlusu Ingrid Beauve, TC Büyükelçiliði, Güzelyurt Kaymakamlýðý, Güzelyurt Belediyesi ile kurum kuruluþ temsilcileri ve muhtarlar katýldý. Açýlýþta, Okul Müdürü Veli Büyükaða, Okul Aile Birliði Baþkaný Hüseyin Aðýn, öðretmenler ile öðrenciler de hazýr bulundu. Açýlýþta ilk söz alan Okul Aile Birliði Baþkaný Hüseyin Aðýn, AB finansmanýyla hayata geçirilen laboratuarýn okula ve hakký olduðunu söyleyen Adnan Eraslan, halkýn Güney Kýbrýs'tan alýþ veriþ yapmasýnýn nedenini tüccarlarýn düþünmesi gerektiðini kaydetti ve tüccarlarý ürün fiyatlarýný indirmemekle eleþtirdi. Kýbrýslý Rumlarýn KKTC'den mobilya, alüminyum malzemesi, patates, sebze ürünleri satýn almak için verdiði para, Kýbrýs Rum yönetiminden Kýbrýslý Türk yaþlýlara ödenen maaþ, Kýbrýslý Rumlarýn KKTC'deki kumarhanelerde harcadýðý para, Güney'de çalýþan Kýbrýslý Türklerin aldýðý haftalýklar hesaplandýðýnda Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye yüklü para geldiði görüþünü kaydeden Eraslan, sýnýr kapýlarýndaki denetimlerin kaldýrýlmasý gerektiðini söyledi. BKP AB'YE ÞÝKAYET EDÝYOR Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), sýnýr kapýlarýndaki uygulamayý AB'ye þikayet ediyor. BKP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Salih Efendi, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, "Kermiya Kapýsý'nda vatandaþlara yönelik iþkenceye dönüþen gümrük denetim ayýbýyla yaþananlar, Yeþil Hat Tüzüðü'ne aykýrýdýr" iddiasýnda bulundu. "Geçtiðimiz günlerde Kermiya Kapýsý'nda, Kýbrýs'ýn güneyinden alýþ veriþ yaptýklarý gerekçesi ile faþizmi aratmayan uygulamalarla vatandaþlarý maðdur eden Maliye Bakaný Ersin Tatar ve UBP hükümetini þiddetle kýnýyoruz" diyen Salih Efendi, Kýbrýslý Türklere þöyle seslendi: "Bu ülke bir bütündür. Ýstediðiniz yerden, istediðiniz þekilde alýþ veriþ yapma özgürlüðünüz vardýr. Bu özgürlüðünüzün elinizden alýnmasýna izin vermeyin." Güzelyurt halkýna hayýrlý olmasýný temenni ederek, laboratuarýn düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür etti. Okul Müdürü Veli Büyükaða da, bugün iki güzelliði bir yerde yaþadýklarýný ve yeni laboratuar ile yeniden düzenlenen eski laboratuarýn açýlýþýný yaptýklarýný belirterek, bilgisayar laboratuarlarýnda hem öðrencilere hem de vatandaþlara eðitim ve kurslar verileceðini söyledi. Bütün mesele: Alçaklýk! Bütün mesele: rezaletleri, alçaklýklarý içselleþtirme meselesidir; Kýbrýs Sorunu'nun özü burada yatmaktadýr... Tamam, bu yukarýdaki tümcede yazdýðým çok büyük bir iddiadýr. Ama ben, bu çok önemli iddianýn/ iddiamýzýn arkasýndayýmdýr. Bu çok önemli iddiayý hâlâ savunmaktayýmdýr Ne EOKA pir-ü paktýr, ne de TMT Her iki yer-altý (demek ki, illegal) örgütün de iplerinin Ýngiltere ve ABD elinde olduðu; onlar tarafýndan beslendikleri, yönetilip yönlendirildikleri kimse için sýr deðildir artýk; birçok kitapta kaynak gösterilerek ortaya konmuþtur. O nedenle, kimse kimseye palavra atmasýn... Ne yani; siz, 200 bin insanýn evlerindenbarklarýndan kovulmasýna ve kadýnlarýnakýzlarýna tecavüz edilmesine dillerimiz, dinlerimiz farklý diye bütün o rezaletlere 'okey' diyeceksiniz ha! bin kadar insaný yerlerinden kovalayacaksýnýz, atlarýna ve yatlarýna varýncaya kadar bütün mal varlýklarýný gasp edeceksiniz, sonra da: "ama onlar da bize çok çektirmiþlerdi" çamuruna yatacaksýnýz. "Çektirme" sözkonusu olduðu zaman NAZÝ'lerin diðer Avrupa halklarýna ve Ruslara yaptýklarý, "çektirdikleri" akla gelir önce. Tabii, þimdilerde bir ABD'nin ve Ýsrail'in yaptýklarý Peki, NAZÝ'lerden gerçekten inanýlmasý havsalalarýmýza sýðmayacak denli zulüm görmüþ olan (ama ayný oranda kahramanca bir direniþ de gerçekleþtiren) Yunanlýlarýn da Ruslarla birleþip: "Bize ve size çok çektirmiþlerdi, hadi biz de onlara çektirelim" deyip Alman halkýna iþkence yapmak için huruç harekâtlarý mý örgütlemeliydiler?.. Yunanlýlar, sadece NAZÝ'lerden de deðil, kendi faþistlerinden çok çektiler, ama sonuçta kendi faþistlerini tepelemeyi de baþardýlar. Artýk Yunanistan'da faþistler bir daha iktidar yüzü göremez Kalleþin kalleþi Anglo-Amerikanlardan baþka hiç kimse kabul etmez, o: "Ama, döneminde onlar da bize çok çektirmiþlerdi" gerekçelerinizi Bir yanlýþ bir diðer yanlýþla izale edilemez. Yanlýþa yanlýþla karþýlýk verilemez. Bu, Ulu Fransýz Devrimi'nden beri kabul görmüþ/edilmiþ uluslararasý kuraldýr. Eðri oturmakta olsanýz da, doðru konuþun: Sadece Makarios'un 'cani askerlerinin' saldýrýsý mý idi, trajedilerine yol açan çatýþmalar?.. Yoksa, Denktaþ Bey'in ve arkasýndaki asýl güç olan Özel Harp Dairesi'nin 'Ýstirdat Programý' mý idi?.. (Bakýnýz: Albay Ýsmail Tansu'nun: 'Aslýnda Hiç Kimse Uyumuyordu' adlý kitabý.) Albay Ýsmail Tansu, o kitabýnda tüm gerçekleri bircik bircik açýklýyor; tabii kendi ýrkçý bakýþ açýsýndan 1959'da Zürih Antlaþmasý yapýlmýþ artýk 'baðýmsýz' Kýbrýs Cumhuriyeti'ne doðru gidilirken TMT hâlâ adaya silah taþýyordu. Cumhuriyet'in ilanýndan sonra da Ýçiþleri Bakaný Yorgacis'e özel ulaklarý ile: "Türkler hýzla silahlanýyor, yakýnda isyan edecekler" diye isthbari haberler ulaþtýrýyordu. Tabii ki, Yorgacis de, EOKA da sütten çýkmýþ ak kaþýk deðillerdi. Nitekim, Yorgacis'in daha sonra kendi Cumhurbaþkaný'na suikast komplolarýna bulaþacak karanlýk bir olduðu ortaya çýkacak ve Minareliköy'ün giriþinde infaz edilecekti Burada, altý kalýn kalýn çizilmesi gereken nokta, Ýngiltere ve ABD'nin militarist politikalarý sonucu olaya göz yummalarý ve hatta yapýlan ayrýlýkçý girimleri teþvik ve tasdik etmeleri idi. Ýngiliz ve Amerikan militaristleri TMT'ye de EOKA'ya 'höt' deselerdi ne TMT, ne de EOKA silahlanýp savaþa tutuþabilirlerdi. Alçaklýðýn sýnýr yoktur. Ve yarým yüzyýldan fazladýr biz Kýbrýslýlar ne çektiksek ve ne çekiyorsak Anglo-Amerikanlarýn alçak militarist politikalarý yüzündendir

9 21 Aralýk 2010 Salý 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar LE PEN ÝLE ERBAKAN Yýllarca AB'ye karþý çýkan partiler AB'nin içinde grup kurmaya çalýþýrken insanýn aklýna Le Pen geliyor. Cezayir savaþýnda iþkence yaptýðý ileri sürülen bu eski asker, yýllardýr Fransýz siyasetinin önemli bir figürü. Irkçýlýk sýnýrýnda gezinen bir yabancý düþmaný. Böyle bir karakterin Türkiye'ye tatile gelmesi beklenemez. Hele Türkiye'nin AB üyeliðine Ýslam'ýn Avrupa'daki varlýðýna karþý olduðu da düþünülürse. Oysa Le Pen 1997 Aðustosu'nda tatilini Türkiye'de geçirdi. Hem de çok akla gelmeyecek bir yerde, Altýnoluk'ta. Ev sahibi ise dönemin Refah Partisi Genel Baþkaný Necmettin Erbakan'dý. Ýddiaya göre ikiliyi tanýþtýran Ýsviçreli neo-nazi, Müslümanlýða geçmiþ Ahmed Huber'di. Özgür MUMCU (Radikal) DÝPNOT Kalp Hastalýklarý Uzmaný Dr. Erkut Aþýcýoðlu, Kýbrýslý liderlerin kalp sorunu yaþamalarýný yoðun strese baðladý. TARÝH 16 KASIM, 2009 Çözüm ve barýþçýlarýmýzýn sesinin kýslýdýðý KKTC'nin 26. kuruluþ yýldönümünde tanklar ve mehter takýmý gürledi, Cemil Çiçek fýrtýnasý esti.. 1 günde 3 kurdele 2 temel... Gözden kaçmayanlar... TABLOSUNU ÇÝZMEK BAÞKA, ÝÞ YAPMAK BAÞKA Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner'in dert ettiði þeye bakýn. Neymiþ... "Fellahoðlu, sanki tüm icraatlar CTP döneminde yapýldý gibi bir tablo çiziyor"muþ. Tablosunu çizmek baþkadýr, iþ yapmak baþka. Dilediðiniz kadar tablo çizin, memleketin hali ortada. Siz Kýbrýslýlarýn sabrýna dua edin, yoksa CTP'yi alýp UBP'ye, UBP'yi alýp CTP'ye vurmanýn zamaný geldi de geçti çoktan. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Temas etmeye ihtiyacý olan bizleriz. Yüksek Seviyede Temas Grubu'nun üyelerinin Türk kesiminde konaklamasý daha uygundur." Sibel SÝBER (CTP Milletvekili) Virgül YÜKSEK TEMAS ALÇAK TEMAS CTP milletvekili Sibel Siber, Kýbrýs Türk halkýnýn, AP Kýbrýslý Türklerle Yüksek Seviyede Temas Grubu'nun görevini erine getirebildiðine olan inancýnýn zayýf olduðunu belirtti. Zaten bu grubun adýnda arýza var. Kýbrýs'ta alçaklýk tavan yaparken, "Yüksek seviyede temas" diye birþey sözkonusu olamaz ki!. Yine de Sibel hanýma soralým: AP'nin "Yüksek Temas Grubu"na güvenmeyen Kýbrýs Türk halký kendi siyasetçilerine güveniyor mu? Ya da Kýbrýslýtürk siyasetçiler Kýbrýs Türk halkýyla "yüksek seviyede temas" kurabildiler mi bugüne kadar? AMMA DA MAÇOSUN BE HRÝSTOFYAS "Eroðlu'nun ekibinde iki kadýn var, Hristofyas'ýn ekibinde ise hiç kadýn yok." Lisa BUTTENHEIM (BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Kýbrýs Özel Temsilcisi) "Velev ki öðrenciler ideolojik, n'olmuþ?" Cemil Çiçek þöyle demiþti: Keþke bu görüntüler olmasa, siz bu sorularý sormasanýz, biz de cevap vermesek. Genç-Sen olarak Baþbakanýn rektörlerle yaptýðý toplantýyý protesto ederken karþýlaþtýðýmýz polis þiddetinin ardýndan hükümetten gelen ilk tepkilerden biri bu veciz sözle baþladý. Talebeler olmasa maarifi ne güzel yönetirdim þakasýný aratmýyor. Hükümet büyükleri açýklama üstüne açýklama yapýyor, hepsinin ortak üzüntüsü ve dertleniþi 30 yýl önceki günlere geri gidiliyor. Bizce dertlenmekte haklýlar. (...) Darbeyse darbe, otoriterlikse KARÝKATÜR / otoriterlik, statükoysa sonuna kadar statüko, demokrasiyse deniz seviyesinin altý fazla bile, e nasýl oluyor da mücadele filiz veriyor yine? Baþbakan rektörleri çalýþma ofisine davet ediyor. 78 rektör iþtirak ediyor. Rektörler Baþbakanlarýna saygýlý, elleri dizlerinde uslu uslu dinliyor. Salonda çýt yok. Tam bir YÖK düzeni toplantýsý. Bu rektörlerin üniversitelerle ilgili farklý bir görüþ beyan etmesi mümkün mü? Toplantýnýn Baþbakanýn konuþmasýnýn dýþýnda basýna yansýyan tek bir yönü yok. Biz bu rektörleri yakýndan tanýyoruz. Soruþturma üzerine soruþturma Serhan Gazioðlu açan, okulda sivil polisin varlýðýndan memnun, 12 Eylül rektörleri onlar. Daha önce Kenan Paþalarýna el pençe divan duran gelenek þimdi de Baþbakanýna durmaktan geri kalmýyor.(...) Biz Genç-Sen liler bu anlayýþa esastan itiraz ediyoruz. Tartýþma YÖK ise, üniversiteler ise; öðrencisiz, öðretim görevlisiz toplantý olamaz. Onun adý rektörlerin içtimasýdýr. Saðdan say, bir, iki, üç... Davet edilmediðimiz toplantýya gittik, yine gideriz. Mavi Marmara gemisi davet edilmediði Gazze ye giderek bir insanlýk görevini yerine getirdi ve içindeki dokuz yolcu bu yolda can verdi. Biz de davet edilmediðimiz bir yere gitmek istedik. Bir þeye dikkat çekmek için; YÖK düzenine. Ne farkýnýz var katil dediklerinizden? Ýsrail dedi ki, ellerinde silah vardý. Siz de bize diyorsunuz ki ellerinde bayrak direkleri vardý.(...) Elimizdeki çapý 1 cm olan plastik flama sopalarýmýzý suç aleti olarak gösterip, polisin ayarsýz þiddetini masum göstermeye gücünüz yetmiyor. O ne hamaset, o ne vecd ile bin secde, o ne 12 Eylül kafasý. (..) Rivayet edildiði gibi bir baskýn kararý almadýk. Baþbakanlýk ofisinin yakýnýna kadar yürüyüp malum taleplerimizi sunmaktý hedefimiz.(...) Öðrencilerle Ocak ayý içerisinde toplanýlacakmýþ. Yalnýz bizler Baþbakanýn YÖK ü tartýþacaðý kriterlere yine uygun deðiliz. En baþta ideolojiðiz. Baþörtülü kadýn arkadaþlarýmýzýn üniversitelere alýnmamasýna baþörtüsü siyasi simgedir diyerek karþý çýkýldýðý vakit Baþbakan velev ki siyasi simge demiþti haklý olarak. Elbette bizlerin politik fikirleri var. Varsa hükümetin YÖK düzenine karþý alternatif fikirleri söylesin. Ha eðer ayný tas, ayný hamam olacak diyorsanýz, mücadelemiz güçlenerek yoluna devam edecek demektir. YÖK üniversitelerin baþýndan kovuluncaya dek. (Bu yazý Genç-Sen üyesi Emre Öztürk ün Radikal 2 de yayýmlanan Velev ki öðrenciler ideolojik baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 21 Aralýk 2010 Salý GÜNEYDEN METRE UZUNLUÐUNDAKÝ ÞEFTALÝ KEBABIYLA GUÝNNESS REKORLAR KÝTABI'NA GÝRDÝLER DÝKO Gençlik Kollarý ile Limasol'daki Maðaza Sahipleri Hareketi'nin iþbirliði çerçevesinde, dün piþirilen 12 metre uzunluðundaki þeftali kebabý ile Guinness Rekorlar Kitabý'na girildiði belirtildi. Politis gazetesi, Limasol'da Aneksartisia Sokak'taki etkinlik çerçevesinde 12 metrelik þeftali kebabý için 70 kilo et, 12 kilo "banna", 10 kilo domates, 10 salatalýk ve diðer çeþitli malzemeler kullanýldýðýný yazdý. Habere göre, etkinliðe Limasol Belediye Baþkaný Andreas Hristu da katýldý. ÝZCÝLÝK BÝRÝMÝ ANKARA'DA- Gençlik Dairesi'ne baðlý Ýzcilik Birimi, Aralýk tarihleri arasýnda Ankara'da temas ve incelemelerde bulundu. Gençlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, izciler Anýtkabir'e gitti; KKTC Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalý, Askeri Ateþe Albay Mehmet Daðman ve Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak'a ziyarette bulundu. Askeri Ateþe Albay Mehmet Daðman, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu ve Ýzcilik Birimi Sorumlusu Savaþ Dereboylular ile birlikte Anýtkabir'de düzenlenen askeri törene katýlan izciler, Atatürk'ü saygýyla andý. USAM yetkilileri Büyükelçiliði ziyaret etti... Artýk herkes doðru adrese gidiyor Uyuþturucu, Sigara ve Alkolle Mücadele Derneði (USAM), Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin yüzde 36.8'lik sigara kullanýmýyla Yunanistan ve Bulgaristan'dan sonra Avrupa'da üçüncü olduðunu bildirdi. Bu konudaki görüþ, USAM heyetinin bir süre önce Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði'ne yapýlan ziyaretin ardýndan dernek tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada ortaya kondu. USAM Baþkaný Ayþe Gökyiðit, asbaþkan Fatma Çamlýköylü ve Sosyal - Kültürel Ýþler Sorumlusu Remzi Eninanç, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði'ni ziyaretinde Büyükelçilik 1'inci Müsteþarý Hakan Çakýl ile görüþtü. Konuyla ilgili olarak yapýlan açýklamada, ziyarette USAM hakkýnda bilgi verildiðine iþaret edilerek, derneðin, ülkedeki uyuþturucu, sigara ve alkol kullanýmýný önlemeye yönelik çalýþmalar yapmak; kullaným oranlarýný saptamak için periyodik araþtýrmalar gerçekleþtirmek: eðitim seminerleri düzenlemek: tedavi gören kiþilerin yeniden topluma kazandýrýlmasýna yönelik giriþimlerde bulunmak amacýyla kurulduðu ve 6 yýldýr çalýþmalarýný sürdürdüðü belirtildi. USAM'ýn kuruluþ amaçlarý çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluþlarla iþbirliðini her zaman prensip edindiði ifade edilen açýklamada, "Bu baðlamda TÜRKÝYE BÝR CAMÝ DE ULUKIÞLA'YA YAPTIRDI Ulukýþla, Ulukýþla'da, Türkiye Cumhuriyeti Yardým Heyeti finansmanýyla, Vakýflar Ýdaresi ve Din Ýþleri Dairesi organizasyonunda yaptýrýlan camii, dün düzenlenen törenle hizmete girdi. Açýlýþ törenine UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Büyükelçiliðe ziyarette bulunan USAM, uyuþturucu, sigara ve alkol kullanýmýnda ülkemizdeki mevcut duruma da deðinerek, görüþ ve öneriler paylaþýldý" denildi. Ziyarette konuþan dernek baþkaný Ayþe Gökyiðit, madde baðýmlýðýnýn halk saðlýðý açýsýndan önemli bir sorun olduðunu; alkol, sigara ve uyuþturucularýn kalp, damar ve solunum yolu hastalýklarýyla kanser, karaciðer ve mide rahatsýzlýklarý, felç, psikolojik bozukluklar baþta olmak üzere bir çok hastalýðýn nedeni olduðunu belirtti. Gökyiðit, KKTC'ye 2001'de 3 milyon 600 bin dolarlýk alkollü içki ithal edilirken, 2008 yýlý itibarýyla bu rakamýn 8 kat artarak 24 milyon dolarý aþtýðýný anlatarak, "2001 yýlýnda görülmüþ 261 aðýr ceza davalarýnýn 34'ü uyuþturucuyla ilgili iken 2007 yýlýndaki 522 davanýn 230'u uyuþturucuyla ilgiliydi" dedi. Davalarda yüzde 700'lük bir artýþýn söz konusu olduðuna iþaret eden Gökyiðit, þu görüþleri dile getirdi: "Maddeye ulaþýlabilirliði azaltmak, etkin önleme programlarý saðlamak, madde kullanýmý ve sorunlarý hakkýnda farkýndalýðý artýrmak, baðýmlýlýk tedavisi için altyapý, uzman personel, eðitim ve hizmet açýsýndan donanýmlý merkezler oluþturmak, tedavi sonrasý baðýmlýlarýn topluma kazandýrýlmasý için rehabilitasyon hizmetleri geliþtirmek gibi atýlmasý gereken bir çok adým var:" Ayþe Gökyiðit, tüm bunlarýn uygun þekilde yapýlmasý için ilgili tüm paydaþlardan oluþacak; yapýlan çalýþmalarý koordine edecek bir yapý oluþturulmasýnýn þart olduðuna iþaret ederek, uyuþturucuyla mücadelenin devlet politikasý haline getirilmesi gerektiðini kaydetti. Ýrsen Küçük'ü temsilen Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Yardým Heyeti Uzman Müþaviri Ekrem Toklucu, bazý bölge belediye baþkanlarý, Vakýflar Ýdaresi ve Din Ýþleri Dairesi yetkilileri ile vatandaþlar katýldý. RUM HÜKMETÝNÝN ÝSTÝMLAK BORÇLARI Rum hükümetinin, kamu iþlerinde kullanmak amacýyla istimlâk ettiði taþýnmazlar için ödemesi gereken tazminat miktarýnýn 206 milyon Euro'yu bulduðu bildirildi. Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Sayýþtaylýðýnýn hazýrladýðý raporda, Rum hükümetinin istimlaklardan doðan tazminat borçlarýnýn devlet bütçesinde kara bir delik halini aldýðýný, geciken ödemeler için yatýrýlan faiz miktarlarýnýn büyük boyutlara ulaþtýðýný bildirdi. Rapora göre, Rum hükümetinin istimlaklar için ödemesi gereken toplam tazminat miktarý 206 milyon Euro'ya ulaþýrken, Rum "Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi" fonuna olan borçlar da bu miktar içerisinde önemli bir yer tutuyor. KÝLÝSE, "EUROCPRÝA" HAVAYOLU ÞÝRKETÝ'NÝ SATIN ALMAYA ÝLGÝ DUYDUÐUNU DOÐRULADI Rum Baþpiskoposu II. Hrisostomos, basýnda çýkan, Kilise'nin; Eurocypria Havayolu Þirketi'ni satýn almaya ilgi duyduðuna iliþkin haberleri doðruladý. Politis gazetesine göre II.Hrisostomos konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Kilise'nin; þirket, burada çalýþan ve iþlerini kaybeden personel konusuyla ilgilendiðini belirtti. "Ýþlerini kaybeden kiþilerin iþe alýnacaðý yeni bir þirketin faaliyete geçmesinin mümkün olmasý çok iyi olurdu" þeklinde konuþan II.Hrisostomos, Kilise'nin bir sonraki hareketinin, konuya iliþkin olarak beklemekte olduðu araþtýrmanýn sonucuna baðlý olduðunu söyledi. LÝMASOL'DA IRKÇILIK KARÞITI ETKÝNLÝK "Limasol Irkçýlýk - Karþý Ýnisiyatif"in, dün Limasol'daki Grigoris Afksentiyu Meydaný'nda ýrkçýlýk ve yabancý karþýtlýðý aleyhinde barýþçýl bir etkinlik düzenlediði belirtildi. Gazete; etkinliði düzenleyenlerin, üzerlerinde "Dedelerimiz Mülteciydi, Ailelerimiz Göçmen, Biz... Irkçý mýyýz?" yazan pankartlar taþýdýklarýný kaydetti. "KAYNAKKÖY - BEYLERBEYÝ'NE ACILI YÜRÜYÜÞ" Fileleftheros gazetesi, yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde, Beylerbeyi'nde doðup büyümüþ Kýbrýslý Rum Vasos Hristofis ile gazetenin muhabirlerinden Hristoforos Skarparis'in, Kaynakköy - Beylerbeyi bölgesine gerçekleþtirdikleri geziyle ilgili habere yer verdi. Fotoðraflarla geniþ þekilde yer verdiði haberinde, Hristofis'in 1974 yýlýnýn yazýnda 18 yaþýnda olduðunu ve Barýþ Harekâtý'ný yaþadýðýný kaydeden gazete, "Hristofis'in ailesinin Beylerbeyi'nde mahsur kaldýðýný, kendisinin de 2 Aðustos'ta yakalanýp Adana ve Amasya cezaevlerine götürüldüðünü" iddia etti. Hristofis ile Skarparis'in, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin Kýbrýslý Rum kayýplarýn kalýntýlarýna ulaþmak amacýyla Kaynakköy bölgesinde kazý gerçekleþtirdikleri bölgeye, ardýndan da Hristofis'in evinin bulunduðu Beylerbeyi'ne gittiklerini yazan gazete, Hristofis'in söz konusu dönemle ilgili anýlarýný gazeteyle paylaþtýðýný belirtti.

11 21 Aralýk 2010 Salý 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Wikileaks belgelerinde Küba senaryolarý Wikileaks belgelerinde 1 milyon Kübalý'yý sokaða dökme planlarýndan bahsediliyor... Wikileaks internet sitesinin yayýmladýðý gizli Amerikan diplomatik yazýþmalarý içerisinde yer alan bir belgede, Havana'daki Amerikan diplomatik temsilciliðiyle görüþen muhaliflerin, bir milyon Kübalýyý rejimi deðiþtirmek üzere sokaða dökme planlarýný açýkladýklarý, bu güce sahip olduklarýný ve uygun zamanda bunu yapacaklarýný söyledikleri belirtiliyor. 15 Mart 2007 tarihli belgede, Kübalý muhaliflerle 14 Mart'ta yapýlan görüþmenin ayrýntýlarý yer aldý. Wikileaks tarafýndan, diplomatik yazýþmada geçen isimleri XXX iþaretleriyle kapatýlan muhalifler, hedeflerinin, "ekonomik ve siyasal deðiþim talebiyle bir milyon Kübalýyý sokaklara nasýl dökebileceklerini planlamak olduðunu" belirtiyor. Kübalý muhalifler, ulusal çapta örgütlendiklerini, doðru zamanda, bir milyon Kübalýyý sokaða dökme gücüne sahip olduklarýný kaydediyor. Burada püf noktasýnýn, böyle bir halk hareketinin gerçekten bir dönüþüme yol açacak þekilde, doðru bir zamanlamaya sahip olmasý olduðu belirtiliyor. Muhalifler, belirli bir tarihten söz etmiyorlar ancak en uygun zamanlardan birinin, Fidel Castro'nun ölmesi halinde düzenlenecek cenaze töreni olabileceðini belirtiyor. Kübalý muhaliflerin bu planlarýný Washington'a diplomatik yazýþmayla bildiren Amerikalý diplomatlar, yazýþmanýn sonuna bir yorum de eklemiþ. Bu yorumda, Küba'da muhalif faaliyetlerinin belirli bir sýnýra ulaþtýðý ancak yine de, "rejimi deðiþtirecek güce sahip olmadýðý" kaydediliyor. CIA þefi, ifþa olunca Pakistan'dan ayrýldý Amerikan Merkezi Haber Alma Teþkilatý'nýn (CIA) Pakistan istasyon þefinin, aldýðý tehditler yüzünden Pakistan'dan ayrýldýðý bildirildi. CIA istasyon þefi Pakistan'ýn kuzeybatýsýndaki aþiret bölgelerinde insansýz uçaklarla düzenlenen saldýrýlar yüzünden tehdit elýyordu. New York Times gazetesi, istasyon þefinin isminin, ABD'nin saldýrýsýnda oðlu ve kardeþi ölen bir kiþinin þikâyetiyle ortaya çýktýðýný yazdý. Bazý kaynaklar ise, CIA þefinin kimliðinin açýklanmasýndan Pakistan Gizli Servisi'nin sorumlu olabileceðini öne sürdü. Wikileaks belgelerinde soykýrýmcý Sudan lideri Ömer El Beþir de var... 9 milyar dolar hortumlamýþ Wikileaks belgelerinde Sudan lideri Ömer El Beþir'in ülkenin petrol gelirlerinden elde edilen 9 milyar dolarý zimmetine geçirerek Londra'daki bir bankaya yatýrdýðý iddia ediliyor... Ýngiliz Guardian gazetesinin son yayýmladýðý Wikileaks belgelerinde, Sudan lideri Ömer El Beþir'in ülkedeki petrol gelirinden elde edilen 9 milyar dolarý Londra'ya kaçýrdýðý iddia ediliyor. Sudan'daki ABD'li elçilik yetkilileri tarafýndan Mart 2009'da kaleme alýnan belgelerde, Uluslararasý Ceza Mahkemesi Baþsavcýsý Luis Moreno-Ocampo'nun, El Beþir'in devlete ait olan 9 milyar dolarý zimmetine geçirerek Londra'da bulunan Lyods Banka Grubu'na yatýrdýðý iddialarýna yer veriliyor. Darfur'da soykýrým uyguladýðý gerekçesiyle 2009'da El Beþir'e dava açan Savcý Ocampo, ABD'li yetkililere, zimmete para geçirme iddasýný kanýtlamak için bankadan bilgi alabileceklerini söylüyor. Savcý, olayýn doðrulanmasý halinde halkýn EL Beþir'i "hýrsýz" olarak görmeye baþlayacaðýný, böylece bölgedeki gücünün de zarar göreceðini belirtiyor. Diðer yandan Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü'nün uluslararasý adalet birimi baþkaný Richard Dicker, bu iddialarýn doðrulanmasý ve El Beþir'in yargýlanmasý halinde, 9 milyar dolarýn, Darfur kurbanlarýna tazminat olarak ödenmesini önerdi. Sudan Devlet Baþkaný El Beþir'in zimmetine geçirdiði iddia edilen 9 milyar dolar, ülkenin gayri safi milli hasýlasýnýn yüzde 10'una eþit. BM verilerine göre, Sudan, dünyanýn en fakir 15. ülkesi. ÝNTERNET KULLANIMI KONUSUNDA ÝKÝ TOPLUMLU ANKET Rum Teknoloji Okulu (TEPAK) tarafýndan Mayýs - Haziran 2010 tarihlerini kapsayan "The Cyprus World Project" isimli iki toplumlu bir anket gerçekleþtirildiði, ankete göre her iki toplumun internet kullaným oranýnýn yüzde 58 olduðu bildirildi. Alithia gazetesinin haberine göre, Güney Kýbrýs'tan bin, KKTC'den ise 6 yüz kiþiyle yüz yüze görüþmelerle gerçekleþtirilen ankettin sonuçlarý, önceki gün TEPAK Uygulamalý Teknikler ve Ýletiþim Fakültesi Dekaný Nikos Demercis tarafýndan açýklandý. Ankete göre, her iki toplumda da yaþ, gelir daðýlýmý ve eðitim düzeyi internet kullaným oranýnda etkili olurken, internet kullanmayanlarýn öne sürdükleri sebepler ise; "zaman yokluðu ve bilgi eksikliði, internetin faydasýz görülmesi ve bilgisayara sahip olunmamasý" olarak þekillendi. Her iki toplumun da interneti ana haber alma ve bilgi edinme kaynaðý olarak gördüðü belirtilen ankette, ankete katýlan Kýbrýslý Rumlarýn yüzde 41'inin, Kýbrýslý Türklerin ise yüzde 12'sinin hiç gazete okumadýklarýný söyledikleri belirtildi. Ankete göre Kýbrýslý Rumlar, daha çok tüketim ve seyahat bilgilerini edinme açýsýndan interneti kullanýrken, Kýbrýslý Türkler saðlýk ve mizah alanlarý için interneti kullanýyorlar. Kýbrýslý Türklerin interneti, Kýbrýs sorunu konusunda bilgi edinme kaynaðý olarak Kýbrýslý Rumlardan daha fazla kullandýklarý belirtilen ankette, katýlýmcýlarýn çoðunluðunun ise Kýbrýs sorununu karþý toplumdan bir kiþiyle internet üzerinden tartýþmayý istemedikleri ifade edildi. Ankete göre, her iki toplumdan katýlýmcýlarýn yarýsý, interneti fikirlerin özgürce ifade edilmesi açýsýndan güvenilir bir yer olarak görmediklerini belirttiler. TELEVÝZYON YÝNE ÝLK SIRADA Gazete, her ne kadar da internet kullanýmýnda artýþ gözlemlense de televizyonun yine bir numaralý bilgi edinme ve eðlence aracý olarak kalmayý sürdürdüðünü, Kýbrýslý Rumlarýn Kýbrýslý Türklerden daha fanatik televizyon izleyicisi olduklarýný belirtti. Ankete göre, internet kullanýcýsý Kýbrýslý Rumlar, televizyon için haftada 16,3 saat ayýrýyorlar. Gazete, her iki toplumdan kullanýcýlarýn, internet üzerinden alýþ veriþ yapmayý güvenilir bulmadýklarýný, Kýbrýslý Rumlarýn yüzde 53 ve Kýbrýslý Türklerin ise yüzde 37'sinin bu görüþte olduklarýný yazdý. Ankete katýlan Kýbrýslý Rumlarýn yüzde 26'sý ve Kýbrýslý Türklerin yüzde 42'si, internet kullanýmýnýn sosyal iliþkilerini etkilemediðini ve dostluk iliþkilerinde artýþa sebep olduðu görüþünü de savundular. Derviþ Eroðlu'na koroner by-pass Rum basýný, Derviþ Eroðlu'nun, önceki gün Ankara'da geçirdiði Koroner Bypass ameliyatý haberine geniþ þekilde yer verirken, Kýbrýs sorununa yönelik çözüm bulunmasý çerçevesinde yürütülen ve yarýn için planlanan görüþmenin ertelendiðini belirttiler. Simerini haberi; "Eroðlu'nun Ameliyatý Nedeniyle Üçlü Görüþmede 'Enfraktüs'" baþlýðýyla verirken, müzakerelerin havada olduðunu, zira kimsenin Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun ne zaman iyileþeceðini ve görüþmelere devam etmesinin mümkün olacaðýný bilmediðini yazdý. Gazete ilk bilgilerin, açýk kalp ameliyatýnýn, Eroðlu'nu, her türlü siyasi faaliyetten en az 40 gün uzak tutacaðý yönünde olduðunu kaydetti. Haberi; "Bypass'lý Görüþmeler" baþlýðýyla veren Politis gazetesi ise, Kýbrýs Türk liderinin saðlýk durumunun, BM Genel Sekreteri ile Cenevre'de yapýlacak olan görüþmeyi etkileyip etkilemeyeceðinin bilinmediðini belirtti. Habere göre Eroðlu'nun; Özel Ankara Güven Hastanesi'ndeki doktoru dün gazeteye (ameliyattan önce) yaptýðý açýklamada, ameliyatýn; öðleden sonra saat 18:00'de baþladýðýný ve üç veya dört saat sürmesinin beklendiðini ifade etti. Doktor, Eroðlu'nun 24 saat yoðun bakýmda kalacaðýný, gelecek hafta Çarþamba ya da Perþembe günü hastaneden taburcu olacaðýný ve bunun hemen ardýndan da KKTC'ye dönebileceðini kaydetti. Doktor ayrýca, "Eroðlu'nun saðlýðýnýn iyi olduðunu, her þeyin iyi gideceðine inandýklarýný ve ameliyatýn baþarýyla sonuçlanacaðýný" da ifade etti. "MONCHEGORSK" GEMÝSÝNÝN YÜKÜ RMMO'DA ENDÝÞE YARATIYOR 13 Þubat 2009 tarihinde Ýran'dan Suriye'ye cephane taþýdýðý sýrada Güney Kýbrýs tarafýndan el konulan "Monchegorsk" gemisinin Rum Milli Muhafýz Ordusu'nun (RMMO) bir kýþlasýnda koruma altýna alýnan cephane yüklü kargosunun RMMO'da endiþe yaratmakta olduðu kaydedildi. Politis gazetesi haberinde, RMMO'nun Rum Savunma Bakanlýðý'na göndermiþ olduðu mektupta, "Monchegorsk" gemisinin el konulan yükünün açýk havada ve uygun olmayan koþullarda koruma altýnda olmasýndan ötürü duyduðu endiþeyi dile getirdiðini yazdý. Habere göre mektupta, söz konusu yükün büyük bir kýsmýnýn çeþitli tiplerde baruttan oluþtuðu ve bu barutun hava koþullarýna vereceði tepkiler bilinmediðinden, bulunduðu RMMO kýþlasý için tehlike arz ettiði bildirildi. Gazete, Rum Savunma Bakanlýðý Sözcüsü Alikis Stilianu'nun konuya iliþkin açýklamasýnda, söz konusu cephanenin savuma bakanlýðýnýn deðil dýþiþleri bakanlýðýnýn sorumluluðunda bulunduðunu belirterek, cephanenin ne saklandýðý kýþla ne de koruyan RMMO askerleri için tehlike arz ettiðini savundu. HRÝSTOFYAS VE BÝR KIBRISLI TÜRK AKEL'ÝN GÝZLÝ ÜYESÝ Dimitris Hristofyas'ýn ve ismi belirtilmeyen bir Kýbrýslý Türk'ün AKEL Merkez Komitesi'nin gizli üyesi olduðu iddia edildi. Alithia gazetesi haberinde, AKEL Merkez Komitesi'nin 105 üyesi bulunduðunu, ancak parti tüzüðünün komiteye, siyasi niteliklerinden ötürü üyeliklerinin açýklanmasý sakýncalý görünen beþ de gizli üye alma hakký verdiðini yazdý. Gazete, bu tüzük uyarýnca AKEL Merkez Komitesi'nin seçilmesinin ardýndan Hristofyas'ýn hemen gizli üye olarak atandýðýný ve Polit Büro üyelerinin seçilmesinde oy kullandýðýný belirtirken, gizli üye olarak iki kiþinin daha atanmýþ olduðunu, bunlardan birinin ise uzun zamandýr AKEL'de çalýþan bir Kýbrýslý Türk olduðunu iddia etti.

12 12 21 Aralýk 2010 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Nesine yar nesine Vuruldum sürmesine Bin can olsa verirdim Bir dudak busesine BEYOÐLU'NDA FISILTILAR David Boratav Çeviren: Aysel Bora Can Yayýnlarý 344 sayfa "Hiçbir þey yýllarýmýz kadar çabuk geçmez." Ovidius Bir þiir yaz ozansan eðer, diyor Ekliyeyim mektubuma aðlasýn anam Diyorum ki mahpus arkadaþýma Þiirimiz analar aðlamasýn diyedir Ahmet Telli "Mapusane günlüðünden" adlý þiirinden "Altýn Bilezik" Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Yararýna Sahneleniyor... Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediði "Altýn Bilezik" oyunu izleyenler tarafýndan büyük bir beðeni kazanmýþ ve olumlu eleþtiriler almýþtýr. Ýkinci temsili 22 Aralýk Çarþamba (yarýn) akþamý saat da sahnelenecektir. "Altýn Bilezik" oyunu yeni yýlda da gösterimini sürdürecektir. Tek kiþilik oyunda Döndü Özata rol alýrken, yönetmenliðini ise Deniz Çakýr yapýyor. Oyunda köy kökenli okutulmamýþ bir kadýn iyi bir evlilik yapar, kýzý liseyi bitirmek üzeredir, babasý okumaya devam etmesini istemezken, anne kýzýnýn iyi bir evlilik yapmasýný arzulamaktadýr. Kýzýn meslek sahibi olmasý için diretmesi, annesinin de deðiþmesine neden olur. Kadýnýn hayat mücadelesini anlatan "Altýn Bilezik" oyunu ikinci temsilini, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna 22 Aralýk Çarþamba akþamý saat da sahneleyecektir. Ayrýntýlý bilgi ve rezervasyon için telefon: DAÜ'DEN VEFA... PROF.DR. ESÝN KONANÇ KÝTAPLIÐI AÇILDI DAÜ Hukuk Fakültesi Dekaný rahmetli Prof.Dr.Esin Konanç anýsýna düzenlenen kitaplýk açýlýþýnda konuþan dekan Doç.Dr.Sema Taþpýnar Ayvaz þu konuþmayý yaptý: Sayýn Rektör vekilim, rektör yardýmcýlarým, sayýn dekanlar, müdürler, deðerli meslektaþlarým, hocalarým ve sevgili öðrencilerimiz, aramýzdan beklenmedik ve acý bir kaza sonucu ayrýlan hocamýzýn adýný bir Kitaplýk ile de ölümsüzleþtirmek istedik. Bu süreçte baþýndan beri bize büyük destek olan Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, Prof. Dr. Osman Yýlmaz, Prof. Dr. Ülker Vancý Osam ve Doç. Dr. Mustafa Uyguroðlu'na çok teþekkür ediyorum. Yine Kütüphane müdürümüz sayýn Osman Soykan'dan çok büyük bir yardým ve destek aldýk. Akademik çalýþmanýn hele bir hukukçunun olmazsa olmazý kitaptýr, kaynaktýr. Bu açýdan öncelikle Türkiye'den gelen hocalarýmýzýn çok büyük bir desteði oldu, bütün hocalarýmýz baþta kendi eserlerinden birer baský olmak üzere pek çok kitap baðýþlayarak kitaplýðýmýzý zenginleþtirdiler. Adlarýný teker teker sayamadýðým ancak hepimizin yakýndan tanýdýðý bütün bütün hocalarýmýza çok teþekkür ediyorum. Yine Türkiye'den Beta, Seçkin ve Legal Yayýnevleri, 2011 yýlý dergi aboneliklerimizde geçmiþ bütün yýllarýn dergilerini baðýþlayarak bizlere gönderdiler. Pek çok kaynaðý ve bu arada Kazancý Ýçtihat Bankasý aboneliklerini bize Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi saðladý, huzurunuzda Ankara Hukuk dekaný sayýn Prof. Dr. Mustafa Akkaya'ya da çok teþekkür ediyorum. Ayrýca hocamýzýn abisi tarafýndan Kitaplýðýmýza TL tutarýnda bir baðýþ yapýlmýþ, bu kaynak da aðýrlýkta ceza hukuku alanýnda yabancý kaynaklar olmak üzere kitap sipariþi verilmesi suretiyle kullanýlmýþ olup, yakýnda kitaplýðýmýza gelip hizmete sunulacaktýr. Esin Konanç Kitaplýðý'nda öðrencilerimiz ve akademisyenlerimiz temel baþvuru kaynaklarýný ve kitaplarýný bulabilecekler, Üniversitemiz Kütüphanesinin yeni abone olduðu ve müjdesini verebileceðimiz çok önemli elektronik veri tabanlarý olan Hein-Online, Beck ve Swislex kaynaklarýndan yararlanýp Amerikan, Ýngiliz, Alman ve Fransýz hukuk sistemlerine iliþkin araþtýrmalarýný yapýp dilerlerse ihtiyaçlarý olan çýktýlarý da burada mevcut yazýcýmýzdan alabilecekler, diðer basýlý kaynaklardan da fotokopi alabileceklerdir. Ayrýca Üniversitemiz kütüphanesince hukukla ilgili çok sayýda yeni Türkçe kitap ve kaynak da satýn alýnmýþ olup, öðrencilerimiz ve akademisyenlerimizin hizmetine sunulmuþtur. Yeni yaptýrdýðýmýz ve geçtiðimiz hafta hizmete açtýðýmýz Çalýþma Salonu'nda öðrencilerimize bilgisayarlar yanýnda bir genel kültür kitaplýðý hizmeti sunmak istedik. Bu çerçevede gene hocalarýmýzýn desteði ile bir kitaplýk oluþturduk. Bunun için de hocalarýmýza çok teþekkür ediyorum, hukukçunun ayný zamanda sözcük daðarcýðýnýn zengin olmasý, genel kültürünün yüksek olmasýnýn onlarý daha baþarýlý ve farklý kýlacaðýnýn bilinciyle öðrencilerimizi bu konuda desteklemeye devam edeceðimizi de bildirmek istiyorum. Kitaplýðýn açýlmasýnda emeði geçen ve teker teker ismini anamadýðým pek çok kiþi var, Üniversitemizin deðerli idari personeli, yer döþemesi, boya, raf vb. ihtiyaçlarýmýzý çok dar zamanlarda çok büyük bir özveriyle karþýladýlar. Fakültemin tüm akademik ve idari personeli arkadaþlarým ise her zamanki gibi canla baþla çalýþtýlar. Hepinize bir kez daha teþekkür ediyor, Kitaplýðýmýzýn yararlý olmasýný diliyorum. Maðusa Haber Ajansý LXXIII Konstantin Miladinov evime gelir ve oda sýný arar. Ortalýk kararmaya baþlamýþtýr ve iyice seçemiyorum yüzünü. Her neyse, yaklaþýk 170 yaþýndadýr. Yaþýyor olsaydý, o zamanki yaþýnda olacaktý. Bir evliya. Kendi topraðýnda ölmek için geldiði düþüncesini sezinledim. Ölürse, ne yapacaðým O nu? Kardeþi Dimitar ýn her an gelebileceðini söyler bana. Bu nedenle, ona da baþka bir oda yapýlmasýný ve bir duvarýna, daðlarý görebileceði bir kapý açýlmasýný önerir. Kýrsallýða. Karþý çýkmýyorum ama bu öneriyi en kýsa sürede gerçekleþtirmek için çözümler düþünüyorum. Her birimizin ayrý odasý ve yataðý var. Pratik iþlerde becerikli deðilim ve aðlamak istiyorum. Neden onu rahatsýz edeyim böylesine duygusallýðýmla? Her þeyini bana býraktý zaten. Kata KULAVKOVA Autopsia Üsküp-Makedonya Çeviri: M. KANSU * *: Konstantin ve Dimitar kardeþler, Makedonya Osmanlý Yönetimi nde iken tutuklanarak Ýstanbul da zindana atýlýrlar. Ýkisinin de hayatý sonlandýrýlýr. Ýki kardeþ, günümüz Makedonya sýnda efsaneleþmiþ kahramanlardýr ve yýlýn her Aðustos ayýnda uluslararasý bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerle yeniden ölümsüzleþtirilirler. (m.k) Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Narnia Günlükleri: Þafak Yýldýzýnýn Yolculuðu 3D ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Memlekette Demokrasi Var ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Çakallarla Dans ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Av Mevsimi ( ) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema New York ta 5 Minare ( ) Maðusa Maðusa Galeria Av Mevsimi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Narnia Günlükleri: Þafak Yýldýzýnýn Yolculuðu 3D ( Cuma/Ctesi 23.30) 2. salon

13 21 Aralýk 2010 Salý 13 BANDABULÝYA SÝL BAÞTAN Uzun tartýþmalarýn ardýndan geçtiðimiz Eylül ayýnda boþaltýlarak restorasyona alýnan Lefkoþa'daki tarihi Bandabuliya'daki (Belediye pazarý) çalýþmalar devam ediyor. Ancak tarihi binanýn kapalý kapýlarýnýn demir parmaklýklarý arasýndan bakýldýðýnda yapýlan çalýþma, restorasyondan çok yeniden inþa çalýþmasý gibi görülüyor. Çalýþmalarý ilgiyle takip eden bölge esnafý, ön cephe duvarý ve bir-iki yan duvarýndan baþka ayakta hiçbir duvarý kalmayan binadaki çalýþmalar tamamlandýðý zaman nasýl bir yapý ile karþý karþýya kalacaklarýný merak ettiklerini söylüyor. Binanýn neredeyse tümüyle yýkýldýðýna iþaret eden esnaf düþüncelerini, "Bakalým çalýþmalar bittiði zaman ortaya çýkacak olan eser bizim bildiðimiz Bandabuliya'ya ne kadar benzeyecek" sözleriyle dile getirdi. Restorasyonun Eylül ayýnda baþlamasýyla Bandabuliya esnafý, yakýndaki alana inþa edilen geçici barakalara taþýnýrken kimileri de buraya taþýnmayý kabul etmeyerek kendilerine baþka mekânlar bulmuþtu. (Harun UÇAR) ÖYAK'IN YENÝ YÖNETÝMÝ BELÝRLENDÝ Kýbrýs Türk Öðretmenler Yardýmlaþma Kooperatifi (ÖYAK), hafta sonu gerçekleþtirdiði "özel ve yýllýk genel kurulu"nda yönetim kurulu üyelerini belirledi. ÖYAK Genel Müdürü Mustafa Oymacý tarafýndan verilen bilgiye göre, 3 yýl süreyle görev yapacak yönetim kurulu üyeliðine þunlar seçildi: "Þifa Çolakoðlu, Hatice Adýsönmez Çelebi, Mete Oðuz, Memduh Sonakýn, Mustafa Ertuna, Osman Kayapýnar, Hüseyin Tüccar, Kamil Derviþoðullarý ve Ahmet Ulubay." Yönetim Kurulu, ilk toplantýsýnda baþkan ve baþkan yardýmcýsýný belirleyecek. ZORLU TÖRE VADÝLÝ BÖLGESÝNÝ ZÝYARET ETTÝ Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, dün Vadili bölgesinde ziyaretlerde bulundu. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, bölgeyi ziyaretinde önce Vadili Belediye Baþkaný Mehmet Adahan'la görüþen Bakan Töre, ardýndan Vadili bölgesinde bulunan KKTC'nin tek Hindi üreticisi E'LER Hindi GELÝNCÝK MÜEZZÝNÝNE SORUÞTURMA Din Ýþleri Baþkanlýðý, Gelincik Köyü Camii müezzini Mustafa Soylu hakkýnda, "öðretmenler aleyhinde yazdýðý makale" nedeniyle soruþturma baþlattý; Kýbrýs Türk Orta Öðretim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) ise, Soylu'nun görevden alýnmasýný talep etti. Din Ýþleri Baþkan Vekili Mehmet Emin Yeltekin, Yenierenköy Belediyesinin yayýmladýðý aylýk Erenköy'ün Sesi gazetesinde yer alan ve öðretmenleri eleþtiren Mustafa Soylu'nun köþe yazýsý hakkýnda yazýlý açýklama yaptý. Soylu'yu makaleden dolayý esefle karþýladýklarýný belirten Yeltekin, "Ýlgili þahsýn saygýsýzca ve maksadýný aþan ifadeleri kurumumuzun görüþünü yansýtmamaktadýr. Konu öðretmen sendikalarý ile görüþülmüþ ve duyduðumuz üzüntü kendilerine bildirilmiþtir. Baþkanlýðýmýz bu görevli hakkýnda soruþturma baþlatmýþtýr" dedi. KTOEÖS Genel Baþkaný Adnan Eraslan ise, yaptýðý açýklamada, köþe yazýsýný, "öðretmenlere yönelik çirkin ve asýlsýz saldýrý" olarak niteledi. Söz konusu müezzinin görevden alýnmasý çaðrýsýnda bulunan Eraslan, "Öðretmenimizin kýyafetine, eðitim tarzýna müdahaleyi kabul etmiyoruz. Bu konuda Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðýný ve Din Ýþleri Dairesini göreve çaðýrýyoruz" dedi. Tesisi'ni ziyaret etti. Bakan Töre'ye bölgeyi ziyaretinde, Bakanlýk Özel Kalem Müdürü Tevfik Direnç, Devlet Üretme Çiftliði Müdürü Mehmet Altan, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Akdoðan bölgesi birimlerinin sorumlularý ile Vadili Belediye Baþkaný Mehmet Adahan eþlik etti. Geçtiðimiz günlerde sele maðdur kalan Vadili bölgesinde yaþanan sýkýntýlarý Bakan Töre'ye aktaran Vadili Belediye Baþkaný Mehmet Adahan, barajýn kapaklarýnýn açýlmasý konusunda ýsrarcý olunmasýnýn karþýsýnda olduðunu ve bu iþten rant saðlamak isteyenlere de fýrsat vermeyeceðini söyledi. ANLAMLI ETKÝNLÝK- Yakýn Doðu Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Lefkoþa Çocuk Yuvasý'nda kalan çocuklar için dün Girne'de ortak bir eðlence etkinliði düzenledi. "1. Motivasyon Günleri" adý altýnda King's Leasure Centre'de yer alan etkinlik çerçevesinde, bakanlýða baðlý Lefkoþa Çocuk Yuvasý'nda kalan çocuklar oyun parkýna götürülerek yýlbaþý öncesi eðlenmeleri saðlandý. Etkinlik, Halka Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü 4. Sýnýf Öðrencilerinin; "halkla iliþkilerde planlama ve uygulama" dersi kapsamýnda gerçekleþti. CANSU TATAR VE ARAL BAÐIRSAKÇIOÐLU'NA ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ Uluslararasý Ortaöðretim Genel Sertifikasý (IGCSE) sýnavlarýnda Biyoloji dalýnda birinci olan Cansu Tatar'la, Fizik ve Biyoloji dallarýnda birinci olan Aral Baðýrsakçýoðlu'na ödülleri Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu tarafýndan verildi. Bakanlýkta düzenlenen ödül törenine, (IGCSE) sýnavlarýnda Biyoloji dalýnda birinci olan Cansu Tatar, annesi Sibel Tatar, babasý Maliye Bakaný Ersin Tatar, Fizik ve Biyoloji dallarýnda baþarýlý olan Aral Baðýrsakçýoðlu ile ailesi, TMK Müdürü Fehmi Tokay, Biyoloji öðretmeni Funda Uluöz ile Fizik öðretmeni Bünyamin Altýnok katýldý. CTP 40. YILINI KUTLUYOR Cumhuriyetçi Türk Partisi, 27 Aralýk'ta 40. yýlýný kutlamaya hazýrlanýyor. 27 Aralýk 1970'te kurulan parti, 40. kuruluþ yýldönümünü Lefkoþa'da Hidden Garden'da vereceði halka açýk resepsiyonla kutlayacak. CTP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, "CTP'nin Kýbrýs'ta çözüm, demokrasi ve sosyal adalet mücadelesiyle dolu 40. yýlý da geride býraktýðý" belirtilerek, partinin, demokrasiye ve özgürlüðe gönül vermiþ yürekli insanlarca, üretimden koparýlmýþ, askeri bir disiplinle yönetilmeye çalýþýlan Kýbrýs Türk toplumunun, özlediði çoðulcu demokratik anlayýþýn yerleþip kurumlaþmasýný saðlamak amacýyla kurulduðu kaydedildi. Partinin, "halk egemenliði; hukuk devleti, sosyal adalet ve güvenlik esaslarýna dayanan demokratik bir toplum düzenini oluþturmak; Kýbrýs Türklerinin ekonomik ve sosyal anlamda kalkýnmýþ bir hayat düzeyine ulaþmalarý için çaba harcamak" amaçlarýný da taþýdýðý kaydedilen açýklamada, 40. yýl resepsiyonunun 27 Aralýk Pazartesi akþamý Lefkoþa'da Hidden Garden'da saat 19.00'da baþlayacaðý duyuruldu.

14 14 21 Aralýk 2010 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Gezmek, dolaþmak (iki kelime). 2-Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Dikiþte kullanýlan pamuk ipliði. Bir nota. 3-Çiçekleri güzel kokulu ve bir kök sap üzerinde þemsiye durumunda bulunan soðanlý bir süs bitkisi. Çocuk dilinde "Kötü, çirkin". 4-Fakültenin yönetiminden sorumlu profesör. 5-Yüzün, kaþla saçlar arasýndaki bölümü. Para, akçe. 6-Mikroskopta yapýlan incelemede bazen lamlarýn üstüne kapatýlan, dörtköþe, küçük ve ince cam parçasý. Maðusa'nýn yerleþime kapalý ve sadece askerlerin girip çýkabileceði bölümü. 7-Eski dilde "Söz, lakýrdý". Ters okunuþu "Anahtar". 8-Engel. Yýkanýlacak yer. 9-Uzun saplý ve sivri demir uçlu silâh. Bulunma hali eki. 10-Beraber. Cambaz. 11-Kirliliði gösteren iz. Bir engeli sýçrayarak veya fýrlayarak aþma. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Balýn Eczanesi: Dr. B. Nalbantoðlu Cad. Alpal Binalarý No:24 (Devlet Hastanesi Yaný) Tel: Birgün Eczanesi: 36 Kemal Aksay Cad. Taþkýnköy Tel: Maðusa Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. DAÜ Karþýsý Tel: Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Karþýsý Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. 4/3 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ýnsan taþýyacak biçimde yapýlmýþ, kürekle yürütülen deniz teknesi. Ýnanmýþ, aklý yatmýþ. 2-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Beyaz cila boya. Harf okunuþu. 3-Kendi gücünü, imkanlarýný baþka birinin iyiliði için kullanmak (iki kelime). 4-Umumi. 5- Çabuk davranan. Zamanýn bölünemeyecek kadar kýsa bir parçasý, an. 6-Yýlýn dördüncü ayý. Bilet, para yerine kullanýlan metal veya baþka þeyden para. 7-Rütbesiz asker. Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þan, þöhret. Yýlýn üçüncü ayý. 8-Eþi, benzeri olmayan, biricik, yegâne. Güvenliði saðlamakla görevli kimselerin bulunduðu konut. 9-Ters okunuþu "Küçük teknelerin ve yatlarýn barýnabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrýlan deniz alaný, yat limaný". Baryum'un kýsaltmasý. 10-Bir iþi yapýp yapmamaya karar verme gücü. Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlýk sembolü olarak baþa giyilen, deðerli taþlarla süslü baþlýk. Dansta kavalyenin eþi. 11-Güney Kýbrýs'ta bir meþrubat markasý. Gürültü patýrtý. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Evrenin Askerleri: Geri Dönüþ Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:50 Evrenin Askerleri: Geri Dönüþ"ü, serinin ilk filminde, ayakta kalan son adam olan Luc Deveraux (Jean Claude Van Damme) ikinci bölümde; yaþanan olaylarýn üzerinden yýllar geçmiþ ve karýsý ve kýzý ile beraber yaþamaktadýr. Hayatýna ise; çok güçlü, zeki ve yenilmez bir asker yaratmak için yürütülen özel bir devlet projesinde teknisyen olarak çalýþarak devam etmektedir. Bu düzenli yaþam S.E.T.H.'in geliþtirilmesiyle deðiþir. Yönetmen: MIC RODGERS Oyuncular: JEAN- CLAUDE VAN DAMME, MICHAEL JAI WHITE, HEIDI SCHANZ, XANDER BERKELEY, JUSTIN LAZARD, KIANA TOM Kanaltürk Yeter Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:30 Garsonluk yaparak hayatýný kazanan Slim (Jennifer Lopez), varlýklý inþaat mühendisi Mitch ile evlendikten sonra görünüþte ideal bir hayata sahip olur. Güzel bir evi, kendisini seven bir kocasý ve 5 yaþýnda harika bir kýzý vardýr. Kocasýnýn sandýðý gibi mükemmel olmadýðýný farkettiðinde tüm hayalleri yýkýlýr. Kocasýnýn kendisine kötü davranmasý Slim'i kaçmaya zorlar. Ancak bu davranýþý kocasýný ve ölümcül dalkavuðunu daha da kýzdýrýr. Slim'in kendisine ve kýzýna yeni bir hayat kurmak için tüm çabalarýna raðmen Mitch onlarý tekrar bulur ve güç kullamaya devam eder. Sonunda Slim kýzýný güvenli bir ortama emanet ederek bedenen ve ruhen güçlenmeye karar verir. Mitch'e kendisine yeterince kötü davrandýðýný gösterecektir. Yönetmen : Michael Apted Oyuncular : Jennifer Lopez, Bill Campbell, Tessa Allen, Juliette Lewis, Dan Futterman CNBC-E Bizi Ýzlemeye Devam Edin Türü: Yabancý Sinema Saat: 22:00 Kült mertebesine ulaþmýþ Stay Tuned, dönemin popüler programlarýný ve filmlerini parodi malzemesi yapýyor. Beceriksiz bir pazarlamacý olan Roy ile kariyer basamaklarýný baþarýyla týrmanan karýsý Helen arasýnda soðuk rüzgarlar esmektedir. Zira bütün akþamlarýný kesintisiz olarak TV izlemekle geçiren Roy, karýsýný çileden çýkarmaktadýr. Helen'in evliliðini kurtaramayacaðýný düþündüðü bir anda kapý çalýnýr ve gizemli bir adam Roy'a yepyeni bir televizyon satmayý baþarýr. Mucizevi bir þekilde yeni televizyonun içine çekilen ve oraya hapsolan çift, bütün programlara tek tek katýlmak zorunda kalýr. Yönetmen: Peter Hyams Oyuncular: John Ritter, Pam Dawber, Jeffrey Jones, Eugene Levy Yapým Yýlý: 1992 Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank FÝLDÝÞÝ SAHÝLÝ'NDE 3 GÜNDE 50'DEN FAZLA ÖLÜ Fildiþi Sahili'nde son 3 günde meydana gelen þiddet olaylarýnda 50'den fala kiþi öldü. BM Ýnsan Haklarý Yüksek Komiseri Navi Pillay yazýlý açýklamasýnda, þiddet olaylarýnda 50'den fazla kiþinin öldüðünü, 200'den fazla kiþinin de yaralandýðýný kaydetti. Birçok kiþinin kaçýrýldýðýný da belirten Pillay, ülkedeki durumun kötüleþmesinden duyduðu üzüntüyü dile getirdi. DÜNYANIN EN YÜKSEK OTELÝ ÇÝN'DE YAPILIYOR Dünyanýn en yüksek oteli olarak Çin'in Þanghay kentinde inþa edilen "Þanghay Kulesi J Otel", 2014'te inþasýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan dünyanýn en yüksek oteli olarak dünya rekorunu kýracak. Þanghay Cin Ciang Otelleri tarafýndan, inþaatýna 2 yýl önce baþlanan otel, 632 metre uzunluðunda ve 121 kat olacak. Otelin, 258 süper lüks odasý olacak ve lobi hizmetleri 101'inci katta bulunacak. NORVEÇ'TE HALK HALA AB'YE KARÞI Norveç'te yapýlan bir kamuoyu araþtýrmasý, halkýn yüzde 60'ýnýn AB'ye katýlýma karþý olduðunu gösterdi. Norveç'te bir gazete tarafýndan yaptýrýlan kamuoyu araþtýrmasýna göre, bir yýl içinde Norveçliler arasýnda AB'ye karþý olanlarýn sayýsý yüzde 10 artarak yüzde 60'a yükseldi. Araþtýrmada, her dört kiþiden birinin Avrupa Birliði'ne katýlýma onay verdiði belirtildi. Norveç'te daha önce yapýlan referandumlarda da AB'ye katýlýma karþý çýkan halkýn bu yaklaþýmýnda, birlik içindeki ekonomik durumun etkili olduðu kaydediliyor. "HELASIZLIK HELAK EDÝYOR" Dünya Bankasý, Hindistan'da tuvaletlerin azlýðý ve yetersiz hijyen uygulamalarýnýn, Asya'nýn üçüncü büyük ekonomisi olan ülkeye yýllýk maliyetinin yaklaþýk 54 milyar dolar olduðunu bildirdi. Dünya Bankasý'nýn Güney Asya Su ve Hýfzýssýhha Programý raporuna göre, Hindistan'da tuvaletlerin azlýðý ve yetersiz hijyen uygulamalarýnýn, buna baðlý hastalýklarýn tedavisine, zaman ve enerjinin boþa harcanmasýna, turizm gelirlerinde kayba ve erken doðanlarýn ölümüne yol açtýðý, bunlarýn yüksek ekonomik kayýplarýn baþlýca sebepleri olduðu belirtildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 21 Aralýk 2010 Salý 15 MÜJDE : - KURTARICIMIZ MESÝH DOÐDU l Tanrý, Adem ve Havva'yý günaha düþüren yýlana (Ýblis'e): "Seninle KADINI, onun soyu (tohumu) ile senin soyunu düþman edeceðim. Onun soyu (tohumu - tekil) senin baþýný ezecek, sen onun topuðuna saldýracaksýn" dedi (Yaratýlýþ 3:15 - Bu olay çarmýhta gerçekleþti). Ýsa Mesih, ta baþlangýçtan beri vaad edilmiþ olan, iþte bu bahsedilen 'Kadýnýn tohumu'dur. Erkekten hiç bahsedilmiyor. Çünkü: l "Rab'bin kendisi size bir belirti verecek: Ýþte BAKÝRE gebe kalýp bir Oðul doðuracak ve adýný Ýmmanuel ('Tanrý Bizimledir' anlamýna gelir) koyacak" (Yeþaya 7:14, Ýsa'dan Önce 700 yýlýnda yazýldý). l "Bize bir çocuk doðacak, bize bir Oðul verilecek. Yönetim O'nun omuzlarýnda olacak. O'nun adý Harika Öðütçü, Güçlü Tanrý, Ebedî Baba ve Esenlik Önderi olacak ve O'nun Egemenliði asla son bulmayacak ve Sonsuza Dek sürecek" (Yeþaya 9:6,7, ÝÖ Tevrat ve Zebur'da buna benzer, Ýsa Mesih denen birinin geleceði ile ilgili 336 tane ayet vardýr). l Tanrý Yusuf'a: "Meryem bir Oðul doðuracak. Adýný ÝSA ('Rab Kurtarýr' anlamýna gelir) koyacaksýn. Çünkü halkýný günahlarýndan O kurtaracaktýr" (Matta 1:21). l "Meryem meleðe, 'Bu nasýl olur? Ben erkeðe varmadým ki' dedi. Melek ona þöyle yanýt verdi: 'Kutsal Ruh, senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge edecek. Bunun için doðacak olana Kutsal, 'TANRI OÐLU' denecek" (Luka 1:35). l Ýþte biz, bu 'KUTSAL DOÐUMU' kutlamak için sizleri aramýzda görmekten, büyük mutluluk duyacaðýz. Hepiniz davetlisiniz. Yer: - Lütuf Kilisesi, Lefkoþa. Tarih: 25 Aralýk, Cumartesi. Saat: 19:00 Lütuf Kilisesi, Girne. Tarih: 26 Aralýk, Pazar. Saat: 14:00 NOT: Ýsteyene Ücretsiz ÝNCÝL gönderilir. Tel: MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg KAYIP KÖPEK Kozanköy batýsýnda Alman Pointeri diþi köpek kaybolmuþtur. Telefon: KLEOPATRA AKTAR DOÐALLIÐIN MERKEZÝ Þifalý Bitkiler Bitkisel yaðlar Enerji Taþlarý Bu yýlbaþý sevdiklerinizi ENERJÝ TAÞLARIYLA sevindirin ve onlarýn yaþam kalitesini yükseltmelerine yardýmcý olun. Negatif enerjiyi pozitif enerjiye çeviren taþlarýmýz; Saðlýk problemlerinize iyi gelecek taþlarýmýz; Bereket taþlarýmýz ve daha pek çok enerji taþlarýmýzla hizmetinizdeyiz... Tel: ÝÞ ARIYORUM Aðýr vasýta sürüþ ehliyetim var. Ýþ arýyorum. Tel: Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: DUYURU Vadeli çek bozulur. Daire, arsa, arazi, iþ merkezlerine 10 yýla kadar kredi saðlanýr. Araba çeþitlerine 5 yýla kadar bankalardan ve/veya finans þirketlerinden kredi saðlanýr. Müþteriden hiçbir maddi kazanç istemiyoruz. Tel: KAYIP DÝPLOMA Namýk Kemal Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Cenk Türkeþ KAYIP BELGE Berberlik ustalýk belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Berkan Iþýldaklý (D.M. Boþanma) CELPNAME Güzelyurt Aile Mahkemesinde Aile Dava No:39/2010 Davacý: Ekrem Özbahadýr, Akçay. Ýle Davalý: Þahavat Özbahadýr n/d Shafahat Ahmadova, Keçeci Sokak, No:30, Eþevler- Gönyeli-Lefkoþa. Arasýnda. (a) Yukarýdaki) (b) Davacý tarafýndan (a) Yukarýdaki (d) Davalý tarafýna Aleyhinize ikame edilmiþ olan davanýn duruþmasý için 2010 yýlý... ayýnýn... ncý günü öðleden EVVEL saat 08.30(c) Güzelyurt Aile Mahkemesinde hazýr bulunmanýz bu celpname ile emrolunur. Davacýnýn davadaki talebi iþbu celbnamenin arasýndaki talep takririnde beyan edilmektedir. Davacýnýn teblið adresi (e) 4 L Ecevit Cad. Güzelyurt. Malumunuz olsun ki yukarýda belirtilen günde Mahkemede hazýr bulunmakta kusur ederseniz gýyabýnýzda davacý davayý ileri sürebilir ve hüküm verilebilir. (f) 2010 yýlý Eylül ayýnýn 29 cý günü kaydedilmiþ ve mühürlenmiþtir. Mukayyit. (a) Sokaðý ve varsa, numarasý dahil olmak üzere tam adresini yazýnýz. (b) Davalýnýn, eðer biliniyorsa meþguliyetini yazýnýz. (c) Duruþmanýn yapýlacaðý kasaba veya köyü yazýnýz. (d) Davacýnýn meþguliyetini yazýnýz. (e) Davacýya teblið edilecek evrakýn býrakýlabileceði, davanýn kaydedeldiði mukayyitliðin kain bulunduðu kasaba veya köyün Belediye hududu dahilinde bulunan, bir þahsýn tam adýný, meþguliyetini ve adresini yazýnýz. (f) Tarih Mukayyit tarafýndan doldurulacaktýr. NOT: Celpname tanziminde talep takriri hükümlerine riayet edilmelidir. TALEP TAKRÝRÝ Davacýnýn talebi þöyledir: 1- Davacýnýn adý Ekrem Özbahadýr dýr. Davacý emeklidir. Davalýnýn adý Shafahat Ahmedova n/d Þahavat Özbahadýr olup davalý bakýcýlýkla iþtigal etmektedir. 2- Taraflar halen davada belirtilen adreslerde ikamet etmekte olup, iþbu dava Muhterem Mahkemenin kazai icra yetkisi dahilindedir. 3- Taraflar her ikisi de KKTC yurttaþý Türk ve Müslümandýrlar. 4- Taraflar 9/5/2007 tarihinde Güzelyurt Evlenme memurluðunda nikahlanýp evlendiler. Ýþbu evlilik taraflarýn her ikisinin de ikinci ev evliliðidir. 5- Taraflarýn iþbu evlilikten çocuklarý olmamýþtýr. Davalý hamile deðildir. 6- Taraflar daha önce boþanmak maksadýyle Mahkemeye baþvurmadýlar. 7- Taraflar evliliklerini müteakip aile yuvasýný Akçay da açtýlar. Davalý daha sonra Ocak 2010 ayý içerisinde aile yuvasýný terk ederek Gönyeli ye yrleþti. 8- Taraflar evliliklerini müteakip bir süre iyi geçindiler. Ancak daha sonra davalýnýn evlilik birliði kusur ve/ veya kabahatleri ve/veya taraflarýn mizaç ve karakterlerinin uymamasý nedeniyle taraflar arasýnda ailevi iliþkiler birlikte yaþamý çekilmez hale koyacak kadar önemli surette gerginleþti. Davalýnýn evlilik birliði kusur ve kabahatlerinin tafsilatý: a- Davalý ortada herhangibir makul sebep olmadan huzursuzluk yaratýrdý. b- Davalý evlilik birliðinde devamlý münakaþa baþlatýr ve davacýyý stresli bir ortamda yaþamak zorunda býrakýrdý. c- Davalý davacýya sýk sýk sebepsiz yere baðýrýrdý. d- Davalý davacýya vurmak için üzerine yürürdü. e- Davalý davacýnýn mutlu ve/veya huzurlu olmamasý için yapabileceði her þeyi yapardý. f- Davalý sebepsiz yere sinirlenir evdeki eþyalarý kýrardý. g- Davalý davacýya sebepsiz yere aðza alýnmayacak kelimeler söyler elindeki bastonu götüne sok ve benzeri sözler söylerdi. h- Davalý davacýya ait taþýnýrlarý ve/ veya evraklarý atýp kayýp ederdi. i- Davalý davacýnýn cebinden para alýrdý. j- Davalý genel olarak geçimsiz olup davacý ile geçinmemektedir. Taraflarýn mizaç ve karakter ayrýlýklarýnýn tafsilatý: a- Taraflar ayrý yaradýlýþtadýrlar, b- Taraflarýn olaylara bakýþ açýlarý çok farklý olup hiçbir konuda anlaþamamaktadýrlar, c- Taraflarýn ilgi alanlarý ve/veya meþguliyetleri birbirinden çok farklýdýr, d- Taraflar geçinememekte olup, birlikte yaþam taraflar için tahammül edilmez bir hal almýþtýr. e- Taraflarýn yaþam tarzlarý bir birine zýttýr. 9- Taraflarýn paylaþýma tabi herhangibir menkul ve/veya gayrý menkul mallarý bulunmamaktadýr. 10- Binanaleyh davacý davalýdan aþaðýda gösterildiði gibi talep eder: a- Taraflar arasýnda mevcut mizaç ve karakter ayrýlýðýna ve/veya davalýnýn evlilik birliði kusur ve/veya kabahatlerine baðlý olarak taraflar arasýndaki ailevi iliþkilerin birlikte yaþamý çekilmez hale koyacak kadar önemli surette gerginleþtiðine istinaden 1/98 sayýlý yasanýn 24 (6) maddesi tahtýnda boþanma, b- Taraflar arasýnda paylaþýma tabi menkul ve gayrýmenkul mal bulunmadýðý zýmnýnda bir mahkeme emri ve/veya hükmü, c- Muhterem Mahkemenin uygun ve adil göreceði bir hal þekli, d- Ýþbu dava masraflarýnýn ödenmesidir. Vehit F. Nekibzade & Ahmet Nazým (Davacý Tarafýndan avukatlar) Aslýna uygundur. Mukayyit. D.M: (Boþanma) Güzelyurt Aile Mahkemesinde. Dava No: 39/10 Davacý: Ekrem Özbahadýr, Akçay. Ýle Davalý: Þahavat Özbahadýr n/d Shafarat Ahmadova, Keçeci Sokak No:30, Eþevler Gönyeli-Lefkoþa. Arasýnda. Yukarýda sayý ve ünvaný yzýlý davada Davacý/ Müstedi ve tarafýndan Avukat Vehit F. Nekibzade & Avukat Ahmet Nazým namýna Avukat Nazým Yoldaþlar hazýr bulunduðu halde; Avukat Vehit F. Nekibzade & Avukat Ahmet Nazým ýn tek taraflý istidasý ve ona ekli yemin varakasý incelendikten sonra BU MAHKEME; Celbnamenin kaydedilip mühürlenmesine; Ýþbu emir ile kaydedilip mühürlenen celpnamenin tasdikli bir suretinin KKTC de yayýnlanan günlük Türkçe bir gazetede bir gün yayýnlanmak suretiyle usulünde teblið iþlemlerinin yapýlmýþ addolunmasýna; bu þekilde yapýlacak tebliðden itibaren davalýnýn 30 gün içerisinde isbat-ý vücut dosyalamakta serbest olmasýna; belirtilen süre içinde isbat-ý vücut dosyalanmadýðý takdirde davacýnýn davasýný, davalýnýn gýyabýnda ileri götürmekte serbest olmasýna ve dava ile gerekli her türlü istida veya ihbarýn tebliðinin Mahkeme ilan tahtasýna 5 gün süre ile asýlmak kaydýyle teblið iþleminin yapýlmýþ addolunmasýna EMÝR VERÝR. 01/12/2010 tarihinde verilmiþtir. 14/12/2010 tarihinde hazýrlanmýþtýr. (Ýmza): Gülen Özkamil Kaza Mahkemesi Baþkaný Aslýna uygundur. Mukayyit.

16 16 21 Aralýk 2010 Salý

17 21 Aralýk 2010 Salý 17

18 18 21 Aralýk 2010 Salý

19 21 Aralýk 2010 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Haftanýn Teknik Adamý: Vehbi Özerem (Çetinkaya) Haftanýn Hakemi: Çetinkaya Haftanýn On Biri: Batuhan... (Gönyeli) Serkan... (Çetinkaya) Uður... (B.Baðcýl) Ýbrahim... (B.Baðcýl) Uður... (Çetinkaya) Danny... (A.Yeþilova) Burak... (Çetinkaya) Hasan... (Gönyeli) Yasin... (Kaymaklý) Esin... (Lapta) David... (A.Yeþilova) Haftanýn Kareasý Batuhan... (Gönyeli) Burak... (Çetinkaya) Danny... (A.Yeþilova) Yasin... (Kaymaklý) Haftanýn Futbolcusu: Burak (Çetinkaya) 1.Lig Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1. B.Baðcýl K.Kaymaklý Çetinkaya Lefke Cihangir Lapta D. T. B M. T.G Tatlýsu A.Yeþilova Türkmenköy Düzkaya Gönyeli Ozanköy Aralýk Cuma: Çetinkaya-Düzkaya. 25 Aralýk Cumartesi: Doðan Türk Birliði- Ozanköy, Cihangir-Lefke, B.Baðcýl-Lapta. 26 Aralýk Pazar: Maðusa Türk Gücü- Türkmenköy, K.Kaymaklý-Gönyeli, Tatlýsu-A.Yeþilova. Mehmet Malek (Lefke-Çetinkaya maçý) Gol Krallýðý 18 Gol Ertaç (B.Baðcýl) 13 Gol Kasým (Lefke) Yasin Kansu (K.Kaymaklý) 9 Gol Sabri (DTB) Cedric (Çetinkaya) 8 Gol Hüseyin Küsbeci (MTG) Akýn (Düzkaya) Batshi (Ozanköy)

20 Türkiye'de lig tatile girdi, kupaya devam Ziraat Türkiye Kupasý Grup 2. maçlarý bugün ve yarýn oynanýyor.bugün Trabzon- Gaziantep Bld., Fenerbahçe-Buca, Karþýyaka-Bursa. Yarýn Beypazarý Þeker- Antalya, Beþiktaþ-Konya Þeker ve G.Birliði-Ankaragücü ve Gaziantep- Galatasaray, Kýrýkhan-Büyükþehir Belediye karþýlaþmalarý oynanacak. Baðcýl liderliði sevdi n Ligin zirvesinde liderliði korumayý baþaran Bostancý Baðcýl sezonun ilk devresinin son maçlarýna zirvede girmeyi baþardý. Kaymaklý Ozanköy deplasmanýnda galibiyet elde ederken Lefke sahasýnda ilk yenilgiyi Çetinkaya'dan aldý... (Necati Özsoy) Futbolda Turkcell Birinci Ligi 12. hafta karþýlaþmalarý sonunda Bostancý Baðcýl konuk ettiði Düzkaya'yý 3-1 maðlup ederek liderliðini korudu. Baðcýl sezonun ilk devresi son maçýnda konuk edeceði Lapta'yý da maðlup ederek yeni yýla lider girmeyi planlýyor. Küçük Kaymaklý Ozanköy deplasmanýnda iyi futbol oynamamasýna raðmen farklý bir galibiyete imza attý. Yeþilova yenilgisi ile liderliði kaptýrtan Kaymaklý bu galibiyet ile moral buldu ancak liderliði yakalayamadý. Bu maçta 3 puan kaybeden Ozanköy son sýraya geriledi. Ligde sahasýnda hiç maç kaybetmeyen Lefke bu üstünlüðünü Çetinkaya maçýna kadar koruyabildi. Beþinci karþýlaþmasýndan beri hiç puan kaybetmeyen Çetinkaya bu zorlu deplasmandan da 3 puan alarak 3. sýraya yükselmeyi baþardý. Mesarya bölgesinin iki güzide ekibi Cihangir ve Türkmenköy karþý karþýya geldiler ve haftayý golsüz eþitlikle tamamladýlar. Turkcell Birinci Liginde tek gollü eþitlikler tamamlanana karþýlaþmada Gönyeli ve Maðusa Türk Gücü birer puan aldýlar. Haftalardýr farklý galibiyetler ile çýkýþ yakalayan Maðusa Türk Gücü genç kadrolu Gönyeli deplasmanýnda 2 puan kaybetti. Bu maçta Gönyeli takýmýnýn genç oyuncularý iyi futbol oynayýp bir puan elde ederek taraftarlarýna umut verdiler. Girne bölgesi takýmlarýndan Lapta, konuk ettiði Tatlýsu karþýsýnda maçý 1-0 kazandý. Esin'in kaydettiði tek golle 3 puaný alan Lapta ligde 6. sýraya yükseldi. Futbol sezonun ilk devresine gelirken son 2 haftada zorlu karþýlaþmalarda elde ettiði galibiyetler ile tüm dikkatleri üzerine çeken Alsancak Yeþilova takýmý bir anda 10. sýraya yükseldi. Þampiyonluk mücadelesi veren takýmlardan önce Kaymaklý'yý, þimdi de Doðan Türk Birliði'ni maðlup eden Alsancak Yeþilova iyi bir çýkýþ yapmýþ oldu. Bu karþýlaþmayý 3-1 kaybeden Doðan Türk Birliði 5. haftayý da puan kazanmadan geride býraktý. Eliz Maloney Ýngiltere'de 3. oldu Ýngiltere'nin Notthingham þehrinde Aralýk 2010 tarihleri arasýnda düzenlenen 10 Yaþ Ulusal Tenis Turnuvasý'nda ülkemizi temsil eden 10 yaþ tenisçimiz Eliz Maloney 3. oldu. Turnuvada ilk iki maçýný kazandýktan sonra ilk dörde kalan temsilcimiz Eliz Maloney yarý final karþýlaþmasýnda turnuvanýn bir numaralý Ýngiliz rakibi karþýsýnda ilk seti 4-1 aldýktan sonra ikinci sette de 2-1 ve önde olmasýna raðmen 2. seti 4-2 kaybedince morali bozulan Eliz üçüncü seti de 10-6 (Tie-Break) kaybederek final oynama þansýný kaybetmiþ oldu. Üçüncülük karþýlaþmasýna moralini düzelterek çýkan temsilcimiz Eliz oynadýðý güzel oyun sonrasýnda 1. seti 5-3, 2. seti ise 4-1 alarak Ýngiltere'nin en iyi üç 10 yaþ tenisçisinden biri oldu. Turnuva sonrasýnda açýklama yapan Eliz Maloney'in antrenörü Yusuf Yönlüer, Ýngiltere'ye gelirken Ýngiltere'nin en iyi 16 tenisçisiyle maç yapacaðýmýzý biliyorduk. Eliz bu turnuvada 4 karþýlaþmanýn 3 maçýný kazanarak 3. oldu. Kartal, Göçmenköy engelini geçemedi n Turkcell 2. Ligi'nde yenilgisiz iki takýmýn mücadelesinde Göçmenköy ve Yenicami 1-1 berabere kalarak yenilmezliklerini korudular... Yenicami 12 hafta aradan sonra ilk kez bu maçta puan kaybetmiþ oldu... Futbolda Turkcell Ýkinci Ligi 12. Hafta karþýlaþmasýnda lider Yenicami ilk puanlarýný kaybetti. Sezon baþýndan beri müthiþ bir mücadele içerisinde olan Yenicami ve Göçmenköy 1-1 berabere kalarak yenilmezliklerini korudular. Ancak Yenicami 11 haftalýk galibiyet serisine Göçmenköy karþýsýnda son vermiþ oldu. Seyirci rekorunun kýrýldýðý bu karþýlaþmada Göçmenköy büyük bir baþarý elde etmiþ oldu. Haftanýn en gollü karþýlaþmasýnda Türk Ocaðý Limasol Çanakkale'yi 4-3 maðlup etti. Hafta baþýnda Kayhan Özerdem'i teknik sorumluluða getiren Türk Ocaðý Limasol bu galibiyet ile büyük moral kazandý. Ligde son sýralarda mücadele eden Yeniboðaziçi-Mehmetçik karþýlaþmasýnda konuk ekip Mehmetçik maçý 2-1 kazandý. Bu sonuçtan sonra Mehmetçik son sýradan kendini kurtardý. Üst sýralara týrmanmaya devam eden Görneç konuk ettiði konuk ettiði Yalova karþýsýnda 3 puan aldý. Bu galibiyet Görneç takýmýný 3. sýraya yükseltirken Yalova 6. Sýraya geriledi. Turkcell Ýkinci Ligi'ndeki batý derbisinde Binatlý ile Baf Ülkü Yurdu karþýlaþtý. Binatlý rakibini farklý bir skorla 4-1 maðlup etmeyi baþardý. Ligde geçtiðimiz hafta Türk Ocaðý'ný 8-2 maðlup ederek sezonun en farklý galibiyetine imza atan Esentepe gittiði Dumlupýnar deplasmanýndan eli boþ döndü. Sarý-kýrmýzýlýlar bu maçta attýklarý tek golle 3 puaný almayý baþardýlar. Baþkent ekibi Gençlik Gücü puan kaybetmeye 12. haftada da devam etti. Gençler Birliði deplasmanýnda 3-1 maðlup olan Gençlik Gücü 9. sýraya düþerken Gençler Birliði 17 puanla 8. sýraya yükseldi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aralýk 2010 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3287 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 10 KOCA YIL (2)

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aralýk 2010 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3287 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 10 KOCA YIL (2) Derviþ Eroðlu'na Ankara'da kalp ameliyatý yapýlmýþ. Hani bizim burada da yapýlýrdý artýk bu ameliyatlar? Yoksa bu ameliyatý burada yalnýz sade vatandaþlara mý yaparlar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN Eroðlu da Hristofyas da ekonomi baþlýðýnda geliþme ve ilerlemeler saðlandýðýný açýkladýlar. Demek her iki taraf da ekonomik krizin tokadýný yedikçe anlaþýyor. O halde geldinse üç kere vur ey ruh! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2011 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3651 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2011 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3651 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ali Osman 'Aslýnda hiç kimse uyumuyordu...' Doðru... Bütün bombalamalarý ve kurþunlamalarý yazdýn da bizi neden unuttun kardeþ? Ne be ama, bize atýlan bombalar ve sýkýlan kurþunlar leblebi miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı