KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran Sayı: (1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1."

Transkript

1 KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Karar Sayısı: KHK/233 Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran Sayı: (1. Mükerrer) (*) 1. Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin özelleģtirilmesi ile ilgili hükümler için Bk. 28 Mayıs 1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun 13 ve sonraki maddeleri. 2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu", "Koordinasyon Kurulu" ve "Kamu Ortaklığı Kurulu" ibareleri tarih ve KHK/304 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesiyle "Yüksek Planlama Kurulu" olarak değiģtirilmiģtir. BĠRĠNCĠ KISIM GENEL HÜKÜMLER KAPSAM VE AMAÇ MADDE 1-1. Bu Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi devlet teģekkülleri ile kamu iktisadi kuruluģlarını ve bunların müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iģtiraklerini kapsar. 2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Amacı; a) Ġktisadi devlet teģekkülleri ile kamu iktisadi kuruluģlarının ve bunların müesseselerinin, bağlı ortaklıklarının kurulmasını, iģtiraklerinin teģkilini, özerk bir tarzda ve ekonominin kurallarına uygun olarak yönetilmelerini, b) Ġktisadi devlet teģekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda kendi aralarında ve milli ekonomi ile uyum içinde çalıģarak sermaye birikimine yardım etmelerini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını, c) Kamu iktisadi kuruluģlarının kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmelerini, d) Ġktisadi devlet teģekküllerinde ve kamu iktisadi kuruluģlarında ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarında tarih ve 2983 sayılı Tasarrufların TeĢviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun'un uygulanması ile ilgili iģbirliği ve koordinasyon esaslarını, e) Ġktisadi devlet teģekküllerinin, kamu iktisadi kuruluģlarının ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarının amaçlarına ulaģabilmelerini sağlamak için denetlenmelerini, düzenlemektir.

2 TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 2 - Bu KHK'de geçen deyimler ve kısaltmalar aģağıda tanımlanmıģtır. 1. Kamu iktisadi teģebbüsü "TeĢebbüs"; iktisadi devlet teģekkülü ile kamu iktisadi kuruluģunun ortak adıdır. 2. Ġktisadi devlet teģekkülü "TeĢekkül"; sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teģebbüsüdür. 3. (DeğiĢik: / m.4) Kamu Ġktisadî KuruluĢu "KuruluĢ"; sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadî teģebbüsüdür. 4. Müessese, sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teģekkülüne veya kamu iktisadi kuruluģuna ait olup, ona bağlı iģletme veya iģletmeler topluluğudur. 5. Bağlı ortaklık; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teģekkülüne veya kamu iktisadi kuruluģuna ait olan iģletme veya iģletmeler topluluğundan oluģan anonim Ģirketlerdir. 6. ĠĢtirak; iktisadi devlet teģekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluģlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeģine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim Ģirketlerdir. 7. ĠĢletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimleridir. 8. Koordinasyon Kurulu; Ekonomik ĠĢler Yüksek Koordinasyon Kurulu'dur. 9. Kamu Ortaklığı Kurulu; 2983 sayılı Tasarrufların TeĢviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun'da belirtilen Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'dur. ĠKĠNCĠ KISIM TEġEBBÜS, MÜESSESE, BAĞLI ORTAKLIK VE ĠġTĠRAKLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM TEġEBBÜSLER TEġEBBÜSLERĠN KURULMASI MADDE 3-1. TeĢebbüsler Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur. 2. Yeni bir teģebbüsün kurulmasında ve mevcut bir müessese veya bağlı ortaklığın teģebbüs haline getirilmesinde, ekonomik ihtiyaçlar gözetilir.

3 3. (DeğiĢik: ) TeĢebbüslerden iktisadî devlet teģekkülü olanlar, anonim Ģirket Ģeklinde de kurulabilir. Anonim Ģirket Ģeklinde kurulan iktisadî devlet teģekküllerinde Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen beģ kurucunun bulunması Ģartı aranmaz, genel kurul ve denetçiler bulunmaz. (*) (*) Anayasa Mahkemesinin tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan gün ve E.2000/72 - K.2000/46 sayılı kararı ile iptal edilen 3. fıkra 4622 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiģtir. 4. TeĢebbüsün merkezi, Koordinasyon Kurulunca tesbit edilir ve değiģtirilebilir. TEġEBBÜSLERĠN NĠTELĠKLERĠ MADDE 4-1. TeĢebbüsler tüzelkiģiliğe sahiptir. 2. TeĢebbüsler, bu Kanun Hükmünde Kararname ile saklı tutulan hususlar dıģında özel hukuk hükümlerine tabidir. 3. TeĢebbüsler, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine ve SayıĢtay'ın denetimine tabi değildir. 4. TeĢebbüslerin sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. TeĢebbüslerin sermayesi, ilgili bakanlığın talebi üzerine Koordinasyon Kurulunca tesbit edilir. TEġEBBÜSLERĠN ORGANLARI MADDE 5-1. TeĢebbüs organları, yönetim kurulu ve genel müdürlüktür. 2. Yönetim Kurulu, teģebbüsün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. 3. Genel Müdürlük, teģebbüsün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. TEġEBBÜS YÖNETĠM KURULU'NUN TEġKĠLĠ MADDE 6-1. Yönetim kurulu bir baģkan ve beģ üyeden oluģur. 2. Genel müdür yönetim kurulu baģkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ila atanır. 3. Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'nın bağlı olduğu bakanın, ikisi teģebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. 4. Genel müdürün bulunmadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna baģkanlık yapar. TEġEBBÜS YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN NĠTELĠK VE ġartlari

4 MADDE 7-1. TeĢebbüs yönetim kurul üyeliklerine atanacakların, Devlet memurluğuna atanabilme genel Ģartlarına sahip, yüksek öğrenim yapmıģ ve teģebbüsün faaliyet alanı ile ilgili idari ve mesleki ihtisasa sahip olmaları Ģarttır. Ancak, ilgili bakanın teklifi üzerine atanan üyelerden birinde idarî veya meslekî ihtisasa sahip olma Ģartı aranmaz. 2. TeĢebbüs yönetim kurulu baģkan ve üyeleri; baģka bir teģebbüste yönetim kurulu üyesi olamaz ve rakip kuruluģlar ile menfaat iliģkisi içinde bulunamazlar. 3. Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan kamu görevlileri teģebbüs yönetim kurulu üyeliklerine atanabilirler. Esas görevleri devam etmek üzere atanan yönetim kurulu üyeleri, baģka bir teģebbüs bağlı ortaklık ve denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar. TEġEBBÜS YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN GÖREV SÜRESĠ MADDE 8-1. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler. Atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. 2. Süre dolmadan üyeliğin boģalması veya üyelik için aranan niteliklerin ve Ģartların kaybedilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır. TEġEBBÜS YÖNETĠM KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ MADDE 9 - Yönetim Kurulu'nun görevleri ve yetkileri aģağıda gösterilmiģtir. 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma plânı ve yıllık programlar çerçevesinde teģebbüsün geliģmesini sağlayacak kararları almak, 2. TeĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların çalıģmalarının verimli ve kârlı olarak yürütülmesi Ģartlarını oluģturacak esasları ve iģletme politikalarını belirlemek, 3. TeĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara ait yıllık program, bilânço ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalıģma programlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak, 4. Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlayacak kararları almak, 5. Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanabilecek yönetim komitesi kararları hakkında, komite kararının teģebbüse ulaģmasını izleyen onbeģ gün içinde karar almak, 6. Genel müdürün teklifi üzerine; (...) (*), daire baģkanları, müessese müdürleri veya benzer görevlere alınacak personeli atamak, (*) Madde 9 un 1. fıkrasının 6 numaralı bendinde yer alan "genel müdür yardımcıları" ibaresi, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince metinden çıkarılmıģtır. 7. Genel müdürlük çalıģmalarını izlemek,

5 8. TeĢebbüslerin taģıt alım ve kullanımına ait Koordinasyon Kurulu'nca alınacak kararlarla ilgili uygulama esaslarını belirlemek, 9. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak, 10. Yönetim Kurulları sınırlarını açıkça belirlemek Ģartiyle yetkilerinden bir kısmını genel müdüre devredebilirler. Ancak; yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz. TEġEBBÜS YÖNETĠM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI MADDE 10 - Yönetim kurulu, genel müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eģitlik halinde baģkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamıģ sayılır. TEġEBBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADDE 11 - Genel müdürlük, genel müdür Koordinasyon Kurulu Kararı ile belirlenecek sayıda genel müdür yardımcısı ve bağlı alt birimlerden teģekkül eder. TEġEBBÜS GENEL MÜDÜRÜ MADDE 12 - (DeğiĢik: KHK/ / m.4) (...) (Madde 12, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) TEġEBBÜS GENEL MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKĠLERĠ MADDE 13 - Genel müdürün görev ve yetkileri aģağıda gösterilmiģtir. 1. TeĢebbüsü; kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmek, 2. TeĢebbüsü, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kiģilere karģı temsil etmek ve temsil yetkisini gerektiğinde devretmek, 3. Genel müdür yardımcıları, daire baģkanları, müessese müdürleri veya benzer görevlere alınacak personelin atanmalarını yönetim kuruluna teklif etmek, 4. (...) (Madde 13 ün 1. fıkrasının 4 numaralı bendi, tarih ve 408 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) 5. TeĢebbüs sermayesi ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve kârlılık ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak, 6. Kanunların verdiği diğer görevleri yapmak, 7. Genel Müdür, sınırlarını açıkça belirlemek Ģartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak; yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

6 TEġEBBÜS GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI MADDE 14 - (...) (Madde 14, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) ĠKĠNCĠ BÖLÜM MÜESSESELER MÜESSESELER VE KURULUġLARI MADDE (DeğiĢik: KHK/ / m.2) Sermayesinin tamamı Devlete ait teģebbüsler, iģletmelerini müessese halinde teģkilatlandırabilirler. 2. Bir müessese içinde toplanmasında yarar ve gerek görülmeyen iģletmeler, Koordinasyon Kurulu kararı ile doğrudan kamu iktisadi kuruluģuna bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. 3. Tekel niteliğindeki mallar, müesseseler veya iģletmeler tarafından üretilir. 4. Müesseseler, teģebbüs genel müdürün teklifi ve yönetim kurulunun kararları ile kurulur. 5. (DeğĢik: KHK/ / m.10) Müesseseler, statülerinin ticaret sicillerine kayıt ve ilanı ile tüzel kiģilik kazanır. 6. Müesseselerin statüsünde, müessesenin ticaret unvanı, çalıģma alanı idare merkezi, tahsis edilmiģ sermayesi ve sorumluluğunun sermayesi ile sınırlı olduğu hususları yer alır. 7. Müesseseler, teģebbüs yönetim kurulunun görüģü alınarak ilgili bakanlığın teklifi üzerine Koordinas-yon Kurulu kararı ile bağlı ortaklık veya iģtirak haline getirilebilir. 8. ĠĢletmelerin müessese, müesseselerin bağlı ortaklık haline getirilmesine benzeri hertürlü yapı değiģtirmeye ait iģlemler bütün vergi, resim ve harçlardan muaftır. MÜESSESELERĠN NĠTELĠKLERĠ MADDE Müesseseler tüzelkiģiliğe sahiptir. 2. Müesseseler, bu Kanun Hükmünde Kararname'de sakıl tutulan hususlar dıģında özel hukuk hükümlerine tabidir. 3. Müesseseler, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine ve SayıĢtay'ın denetimine tabi değildir. 4. Müesseselerin sorumluluğu sermayeleri ile sınırlıdır. MÜESSESELERĠN ORGANLARI MADDE Müessesenin organları, yönetim komitesi ve müessese müdürlüğüdür. 2. Yönetim Komitesi, müessesenin en yüksek seviyede karar organıdır.

7 3. Müessese müdürlüğü, müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. MÜESSESE YÖNETĠM KOMĠTESĠNĠN TEġKĠLĠ MADDE Yönetim komitesi bir baģkan ve dört üyeden oluģur. 2. Yönetim komitesinin baģkanı müessese müdürüdür. 3. Yönetim komitesinin üyeleri müessesenin üst seviyedeki yöneticileri arasından, teģebbüs genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulunca atanır. 4. Müessese yönetim komitesi üyeliklerine atanacakların, teģebbüs yönetim kurulu üyelerinin nitelik ve Ģartlarına sahip olmaları gerekir. YÖNETĠM KOMĠTESĠNĠN GÖREV, YETKĠ VE TOPLANMASI MADDE Yönetim komitesi; teģebbüsce tesbit edilen esaslara, iģletme bütçesi ve programlara uygnu olarak, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda müessesenin yönetimini sağlayacak kararları almakla görevli ve yetkilidir. 2. Yönetim komitesi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eģitlik halinde baģkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamaģ olur. 3. Yönetim komitesi, kararlarını karar gününü izleyen günden itibaren on gün içinde teģebbüse gönderir. MÜESSESE MÜDÜRÜ MADDE Müessese müdürü, teģebbüs müdürünün teklifi üzerin yönetim kurulunca atanır. 2. Müessese müdürü olarak atanabilmek için, en az dört yıl kamu kurum ve kuruluģlarında olmak üzere toplam asgari sekiz yıl baģarı ile çalıģmıģ olmak ve genel müdürde aranan diğer niteliklere sahip bulunmak gerekir. MÜESSESE MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKĠLERĠ MADDE Müessese Müdürü; müesseseyi, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi kararları doğrultusunda yönetir. 2. Müessese müdürü, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kiģilere karģı müesseseyi temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde devredebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAĞLI ORTAKLIKLAR BAĞLI ORTAKLIKLARIN KURULUġU MADDE 22 - Bağlı ortaklıklar;

8 a) Bir müessesenin bağlı ortaklık haline getirilmesi, b) TeĢebbüsün iģtiraklerdeki hissesinin % 50'nin üstüne çıkması, c) TeĢebbüsün sermayesinde % 50'den fazla hisseye sahip olduğu yeni bir Ģirket kurulması, ġeklinde oluģur. 2. Mevcut müesseselerin veya iģletmelerin bağlı ortaklık haline getirilmesi Koordinasyon Kurulu, yeni bağlı ortaklıkların kurulması ise Bakanlar Kurulu Kararı ile olur. BAĞLI ORTAKLIKLARA UYGULANCAK HÜKÜMLER MADDE Sermayelerinin en az % 91'i kamu iktisadi kuruluģlarına ait olan bağlı ortaklıkların genel kurulu ve denetçileri bulunmaz. 2. Bağlı ortaklıklar, bu Kanun Hükmünde Kararname'de saklı tutulan hususlar dıģında özel hukuk hükümlerine tabidir. BAĞLI ORTAKLIKLARIN YÖNETĠM KURULU, GENEL MÜDÜRÜ VE ATAMALAR MADDE Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu, genel müdür dahil beģ üyeden oluģur. 2. Bağlı ortaklıkların genel müdürleri ile kamu kesimini temsil eden yönetim kurulu üyelerinde, teģebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri için öngörülen nitelik ve Ģartlar aranır. 3. Genel müdür, ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. Bağlı ortaklık genel müdürü aynı zamanda yönetim kurulu baģkanıdır. 4. Yönetim kurulunun en çok iki üyesi, özel kesimi oluģturan ortaklıkların hisselerinin her % 20'si için yönetim kurulunda bir temsilci bulundurma hakkına sahip oldukları dikkate alınarak genel kurulca seçilir. 5. (DeğiĢik: KHK/ / m.1) Yönetim kurulunun genel müdür ile özel kesim temsilcilerinin dıģında kalan ve teģebbüsü temsil edecek üyelerinden biri Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığının bağlı olduğu bakan, diğerleri ilgili bakan tarafından atanır. 6. Genel Müdür Yardımcıları TeĢebbüs Yönetim Kurulu tarafından atanır. BAĞLI ORTAKLIK DENETÇĠLERĠNĠN SEÇĠMĠ MADDE Bağlı ortaklıkların denetim kurulu üç üyeden oluģur. 2. Özel kesimi oluģturan hisselerin toplam olarak % 20'yi geçmesi halinde; özel kesimi temsil eden üyeler, kendi aralarında oya katılanların çoğunluğu ile bu kesimi temsilen bir üye seçerler.

9 3. Denetim kurulunun geri kalan 2 üyesinden biri ilgili bakanlık, diğeri Hazine ve DıĢ Ticaret Müste-Ģarlığının bağlı olduğu bakan ve gerektiğinde üçüncü üye teģebbüs tarafından kendi mensupları arasından veya dıģarıdan atanır. 4. Denetçilerde, yönetim kurulu üyesi için gerekli nitelik ve Ģartlar aranır. Ancak, denetçilerden birinde mesleki ihtisas Ģartı aranmayabilir. BAĞLI ORTAKLIK YÖNETĠM KURULUNUN ĠBRASI MADDE Bağlı ortaklıkların, bilânço ve kâr-zarar cetvellerini hazırlamaları ve en geç Mart ayı sonuna kadar Yüksek Denetleme Kuruluna göndermeleri zorunludur. 2. Yüksek Denetleme Kurulunun, bağlı ortaklığa iliģkin raporunu hazırlaması ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar bağlı ortaklık ve ilgili teģebbüse göndermesi gereklidir. 3. Bağlı ortaklık genel kurulu en geç Haziran ayının sonuna kadar toplanır ve Yüksek Denetleme Ku-rulunun raporunu da dikkate alarak kararlarını verir. 4. Genel kurul kararlarına iliģkin tutanak üç iģgünü içinde Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Yüksek Denetleme Kurulu, bağlı ortaklık genel kurulunca alınan kararı, ilgili teģebbüs hakkında düzenleyeceği raporda değerlendirir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ĠġTĠRAKLER ĠġTĠRAKLERĠN TEġKĠL VE NĠTELĠKLERĠ MADDE TeĢebbüs veya bağlı ortaklığın bir anonim Ģirkete iģtiraki, ilgili teģebbüsün önerisi üzerine Koordinasyon kararı ile yapılır. 2. Bir anonim Ģirkete iģtirak için teģebbüsün vyea bağlı ortaklığın Ģirket sermayesine katılma payının en az % 15 olması gerekir. Bu oran ortaklığın sermaye artırması halinde de % 15'den aģağı düģürülemez. 3. Aynı iģtirake birden fazla teģebbüs veya bağlı ortaklık katılamaz. 4. TeĢebbüs iģtiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti teģebbüse, bağlı ortaklık iģtiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti ise bağlı ortaklığa aittir. 5. ĠĢtiraklerin teģkilinde, 2983 sayılı Tasarrufların TeĢviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. ĠġTĠRAKLERĠN YÖNETĠMĠ MADDE TeĢebbüs ve bağlı ortaklıklara ait iģtiraklerin yönetim kurullarında, teģebbüs ve bağlı ortaklığı temsilen her % 15 hisse için en az bir üye bulundurulur. 2. TeĢebbüs ve bağlı ortaklık temsilcileri, teģebbüsün veya bağlı ortaklığın kendi mensupları arasından ve imkan dahilinde iģtirakin bulunduğu yere en yakın teģebbüs veya bağlı ortaklık

10 birimi içinde veya dıģardan teģebbüs veya bağlı ortaklığın yönetim kurulunun göstereceği adaylar arasından seçilirler. 3. TeĢebbüs ve bağlı ortaklık temsilcileri, yönetim kurulu üyesi oldukları anonim Ģirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında, tüzükte belirtilen esaslara göre, teģebbüs veya bağlı ortaklığa bilgi vermekle yükümlüdürler. 4. TeĢebbüs veya bağlı ortaklık, Türk Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün haklara sahiptir. Bu haklar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıtlanamaz. 5. Her teģebbüs ve bağlı ortaklığa ait iģtiraklerin bilânço ve netice hesapları, teģebbüs ve bağlı ortaklıkların yıllık faaliyet raporlarına eklenir. ÜÇÜNCÜ KISIM MALĠ HÜKÜMLER, TASFĠYE VE DENETĠM BĠRĠNCĠ BÖLÜM TEġEBBÜSLERE AĠT MALĠ HÜKÜMLER TEġEBBÜS PLAN, PROGRAM VE BÜTÇESĠ MADDE TeĢebbüsler, yatırım ve iģletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütürler. 2. TeĢebbüslerin yatırım ve finansman programlarının hazırlanma Ģekli, Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığının bağlı olduğu bakanlık tarafından, Devlet Planlama TeĢkilatı'nın ve BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun görüģleri alınarak tespit olunur ve Koordinasyon Kurulu'nun onayına sunulur. 3. TeĢebbüslere ait yıllık genel yatırım ve finansman programı, takvim yılı baģından en az yetmiģ-beģ gün önce Bakanlar Kurulu'nca karara bağlanır. 4. TeĢebbüslerin iģletme bütçeleri, her hesap dönemi için, yıllık genel yatırım ve finansman progra-mındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurulunca onaylanır. Ġlgili bakanlık, gerekli hallerde daha uzun devreler için iģletme bütçesi hazırlanmasını isteyebilir. 5. TeĢebbüslerin yatırım ve finansman programlarında değiģiklik yapılması halinde, bu değiģikliğe uygun olarak iģletme bütçelerinde de gerekli düzeltmeler yapılır. 6. KesinleĢen yıllık genel yatarım ve finansman programlarının birer örneği; Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığının bağlı olduğu bakanlığa, Devlet Planlama TeĢkilatına, BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'na ve ilgili bakanlıklara, iģletme bütçeleri ise teģekküllerce ilgili bakanlığa ve BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'na gönderilir. TEġEBBÜS YATIRIM PROJELERĠNĠN HAZIRLANMASI

11 MADDE TeĢebbüsler, kalkınma Plânına göre kendileri tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalıģmaları zamanında yaparak projelerini hazırlamakla yükümlüdürler. 2. Yatırım projelerinin hazırlanmasında aģağıdaki hususlara uyulur: a) Devlet Yatırım Bankası, proje hazırlıklarında, teģebbüslere yardım eder. b) Hazırlanan projeler, takvim yılı baģından yedi ay önce ilgili bakanlığa ve Devlet Planlama TeĢkilâtı'na gönderilir. c) Ġlgili bakanlık, projeler üzerinde gerekli incelemeleri yaparak, bunları yıllık genel yatırım ve finansman programına dahil edilmek üzere aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar Devlet Planlama TeĢkilatı'na ve Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'nın bağlı olduğu bakanlığa gönderir. 3. Projesi hazır olmayan yatırıma baģlanamaz. 4. Bakanlar Kurulu'nca teģebbüslere kendi imkanlarıyla karģılayamayacakları yatırım görevleri verildiği takdirde, bu görevlere iliģkin ve özkaynaklardan kaģılanması gereken kısım, Devlet Bütçe-si'nden sermaye olarak yılı içinde karģılanır. TEġEBBÜS KÜÇÜK TAMAMLAMA, ĠDAME VE YENĠLEME YATIRIMLARI MADDE Küçük tamamlama yatırımları, teģebbüslerin kendi kaynaklarından finanse edilmek ve proje maliyeti, yıllık yatırım ve finansman programlarında belirlenen sınırı aģmamak kaydı ile, yönetim kurulunun teklifi ve ilgili bakanlığın onayıyla yapılır. 2. Ġdame ve yenileme yatırımları, yönetim kurulunun kararı ile yapılır ve durum, gerekçesiyle birlikte kararı izleyen onbeģ gün içinde ilgili bakanlığa, Devlet Planlama TeĢkilâtı'na ve BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'na bildirilir. TEġEBBÜSLERĠN YATIRIM VE FĠNANSMAN PROGRAMLARI MADDE TeĢebbüslere ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programlarının hazırlanmasında, finansman imkanları ve teģebbüslerin yatırım kapasiteleri gözönünde tutulur. 2. TeĢebbüslere ait uzun vadeli yatırım ve finansman programları, ilgili bakanlığın incelemesinden geçtikten onra Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'na ve Devlet Planlama TeĢkilatına gönderilir. 3. Yıllık genel yatırım ve finansman programı Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'nın da görüģü alınarak hazırlanır. TEġEBBÜSLERĠN MUHASEBE SĠSTEMLERĠ MADDE TeĢebbüslerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların muhasebeleri, bunların, mali durumları, iģletme faaliyetleri, maliyet ve yatırımları hakkında düzenli bilgi alınabilecek Ģekilde tutulur.

12 2. Bankalar ve sigorta Ģirketleri dıģındaki teģebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklarda "Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi" uygulanır. Bu sistemin belirlediği esaslar dıģında özel hu-kuk hükümlerine bağlı kalınır. 3. TeĢebbüslerin hesap dönemi takvim yılıdır. TEġEBBÜSLERĠN BĠLANÇOLARI, NETĠCE HESAPLARI VE FAALĠYET RAPORLARI MADDE Bilânçolar ve nitece hesapları, Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri Tekdüzen Muhasebe sistemine göre belirlenen tiplere uygun olarak, ait oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve faaliyet raporlarıyla birlikte BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 2. Faaliyet raporları, yıllık ve uzun vadeli çalıģma programlarına uygun olarak düzenlenir. Bu raporlar, dönem çalıģma sonuçlarının program ve bütçelerle mukayesesini, bütçe ve programlarda öngörüldüğü halde gerçekleģtirilmeyen iģlerin sebeplerini ve bunlara iliģkin iktisadi ve mali analizleri kapsar. 3. Bilanço ve netice hesapları, teģebbüslerin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi ve onaylanmasından sonra, Resmi Gazete'de yayımlanır. TEġEBBÜSLERĠN FĠYAT VE TARĠFELERĠ MADDE TeĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar, iģletmelerinde üretilen mal ve hizmet fiyatlarını tespitte serbesttirler. 2. Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları, gerektiğinde Bakanlar Kurulu'nca tespit edilebilir. 3. Bakanlar Kurulu'nca tespit olunan fiyatlar maliyetlerin altında bulunduğu takdirde; a) Zarar ile birlikte, mahrum kalınan kâr ait olduğu veya ait olduğu yılı izleyen yılın genel bütçesine konulacak ödenekle karģılanır. b) Mahrum kalınan kâr miktarı, mal ve hizmetin satıģ maliyeti üzerinden % 10 kâr payı tahakkuk ettirilerek belirlenir. c) Zararın miktarı, ilgili bakanlık ve Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığınca teģebbüs muhasebe kayıtları esas alınarak birlikte tespit edilir. 4) TeĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca görev verilebilir. Gerektiğinde bu görev için yapılacak ödeme miktarı Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilir. Bu görevden doğan zarar ve mahrum kalınan kâr yukarıdaki esaslar dahilinde Hazine'ce karģılanır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM TEġEKKÜLLERE AĠT MALĠ HÜKÜMLER TEġEKKÜLLERDE KAR DAĞITIMI

13 MADDE TeĢekküller ve müesseseler yıllık kârlarının % 20'sini nominal sermayelerinin tamamına ulaģıncaya kadar birinci tertip yedek akçe olarak ayırırlar. Bankalar Kanununa tabi iktisadi devlet teģekkülleri, Bankalar Kanununda öngörülen yedek akçeleri de ayrıca ayırırlar. 2. TeĢekküller ve müesseseler birinci fıkrada belirtilen olağan yedek akçeler ile vergi ve diğer kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kârın % 20'sini nominal sermayenin tamamına ulaģıncaya kadar ikinci tertip olağan yedek akçe olarak ayırırlar. Nominat sermayenin tamamına ulaģtıktan sonra % 10 oranında yedek akçe ayrılmasına devam olunur. 3. TeĢekkül ve müesseselerde kârdan varsa geçmiģ yıl zararları mahsup edilir. 4. (DeğiĢik: / m.23) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan kar, müesseselerde teģekküle, teģekküllerde ise Hazineye devredilir. 5. Bağlı ortaklıklarda olağan yedek akçeler, vergiler ve kanuni yükümlülükler indirildikten sonra kalan kârın en az % 50'si sermaye payları oranında ortaklara dağıtılır. 6. (Ek: / m.23) a) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluģlar ile Türkiye ġeker Fabrikaları Anonim ġirketinin (özelleģtirme programına alındığı tarihe kadar) bir önceki yıla iliģkin karlarından Hazineye isabet eden tutarları; 1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın, Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine genel bütçeye gelir kaydetmeye, 2) KuruluĢların ödenmemiģ sermayelerine veya tahakkuk etmiģ görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, b) (a) bendi kapsamına giren kuruluģların geçen yıldan daha önceki yıllara ait kar paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile iliģkilendirmeksizin kuruluģların görev zararı alacakları veya ödenmemiģ sermayelerine mahsup etmeye iliģkin iģlemleri yapmaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 7. (Ek: / m.23) Kamu ortaklıkları ve iģtiraklerinin yeniden düzenlenmesine iliģkin tedbirleri uygulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadi teģebbüslerinin yatırım ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek ve bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla; a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve sermaye paylarının satın alınmasına, b) Hazinenin ve kamu iktisadi teģebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadi teģebbüslerine, ÖzelleĢtirme Ġdaresine veya katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından devir alınmasını sağlamaya,

14 c) Kamu iktisadi teģebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeģitli fonlara olan borçlarını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya ödenmemiģ sermayelerine mahsup etmeye veya teģebbüslerin borçlarının ödenme zamanı ve Ģartlarını belirlemeye, Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan; bu iģlemlerin gerektirdiği tutarları, anılan MüsteĢarlığın teklifi üzerine bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 8. (Ek: / m.23) Kamu iktisadi teģebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının bir önceki yıl sonu itibarıyla Hazineye ( tarihli ve 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) ve fonlara olan borçları ile geçmiģ yıllar bütçe kanunlarının "Kurumların Hasılatından Pay" baģlıklı maddeleri uyarınca doğan ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi gereken vadesi geçmiģ borçlarını, Hazineden ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiģ sermayelerine mahsup etmeye Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan; bu iģlemleri anılan MüsteĢarlığın teklifi üzerine, gelir ve gider hesapları ile iliģkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURULUġLARA AĠT MALĠ HÜKÜMLER KAMU ĠKTĠSADĠ KURULUġLARINA AĠT MALĠ HÜKÜMLER MADDE KuruluĢlara ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programlarının hazırlanmasında; kuruluģların finansman imkânları ve yatırım kapasiteleri yanında ülke ihtiyaçları, plan, program, hedef ve tercihleri gözönüne alınır. 2. KuruluĢlara ait fiyat ve tarifelere sosyal faydayı artırmak amacı ile Koordinasyon Kurulunca müdahale edilebilir. 3. Devlet tekelinde olan malların fiyatlarının tespiti kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. 4. KuruluĢlar, kârlarından % 10 yedek akçe ayırırlar. Bağlı ortaklıklardaki kâr dağıtımı, iktisadi devlet teģekküllerine ait bağlı ortaklıklara iliģkin hükümlere tabidir. 5. Yatırım ve iģletme finansman açıkları Hazinece karģılanır. Finansman fazlası Hazineye devredilir. 6. KuruluĢlara, yukarıdaki fıkralar dıģında, teģebbüslere ait malî hükümler, tasfiye ve denetim hükümle-ri uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TASFĠYE TEġEBBÜSLER, MÜESSESELER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, ĠġLETMELER VE ĠġLETME BĠRĠMLERĠNĠN VE ĠġTĠRAKLERĠN TASFĠYESĠ VEYA SATILMASI

15 MADDE 38 - Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki teģebbüs, müessese, bağlı ortaklık, iģletme, iģletme birimlerinin ve iģtiraklerinin tasfiye, devir, satıģ ve iģletme haklarının verilme kararı Koordinasyon Kurulu tarafından alınır. Tasfiye, devir, satıģ veya iģletme hakkının verilmesi, 2983 sayılı Tasarrufların TeĢviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanun'un öngördüğü esaslara göre Kamu Ortaklığı Kurulu tarafından yürütülür. Kamu Ortaklığı Kurulu bu iģlemleri kolaylaģtırıcı her türlü tedbiri alabilir, bu iģlemlerden elde edilecek hasılanın fona yatırılması ve hesapların düzenlenmesine ait esaslar bir yönetmelikle tesbit edilir. Tasfiye, devir, satıģ, ve iģletme haklarından elde edilerek fona atkarılan hasılaya karģılık, tasfiye, devir, satıģ veya iģletme hakkının verilmesi iģlemine tabi değerlerin teģebbüs hesaplarında kayıtlı değeri, teģebbüsün veya bağlı ortıklığın sermayesinden tenzil edilir. Gerçek ve tüzel kiģilerin Türk Ticaret Kanunundan doğan ortaklık hakları saklıdır. (*) (*) 38 inci madde ile diğer kanunların tarih ve 3291 sayılı Kanuna aykırı hükümleri 17 inci maddesi ilk fıkrası gereğince uygulanmaz. BEġĠNCĠ BÖLÜM DENETLEME MALĠ, ĠDARĠ VE TEKNĠK DENETĠM, DENETLEME RAPORLARI MADDE 39 - TeĢebbüsler, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun mali, idari ve teknik yönden sürekli denetimine tabidir. BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu; teģebbüslerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların bir yıla ait hesap ve iģlemleri üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Ekim ayı sonuna kadar tamamlar. Kurulca düzenlenen raporlar ilgili mercilere verilir. ĠLGĠLĠ BAKANLIĞIN GÖZETĠM VE DENETĠMĠ MADDE Ġlgili bakanlık; teģebbüs, müessese ve bağlı ortaklık faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle görevlidir. 2. Birinci fıkrada belirtilen amaçla ilgili bakanlık, gerekli hallerde teģebbüslerin hesaplarını ve iģlemlerini teftiģ ve tahkike tabi tutmaya ve bunların iktisadî ve malî durumlarını tespit ettirmeye yetkilidir. Bu yetki, kuruluģların görev ve yetkilerini daraltmayacak, normal faaliyetlerini aksatmayacak Ģekilde kullanılır. DÖRDÜNCÜ KISIM PERSONELE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER TEMEL ĠLKELER

16 MADDE 41 - (DeğiĢik: KHK/ / m.2) (...) (Madde 41, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) ĠSTĠHDAM ġekġllerġ MADDE 42 - (DeğiĢik: KHK/ / m.3) (...) (Madde 42, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) PERSONEL ĠHTĠYACI MADDE 43 - (DeğiĢik: KHK/ / m.4) (...) (Madde 43, E. 1988/5, K. 1988/55, T tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiģtir.) ĠġE ALMA MADDE 44 - (DeğiĢik: KHK/ / m.5) (...) (Madde 44, E. 1988/5, K. 1988/55, T tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiģtir.) SÖZLEġME ÜCRETĠ VE DĠĞER HAKLAR MADDE 45 - (DeğiĢik: KHK/ / m.6) (...) (Madde 45, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) PRĠM VE ÖDÜL MADDE 46 - (DeğiĢik: KHK/ / m.7) (...) (Madde 46, E. 1988/5, K. 1988/55, T tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiģtir.) TEġEBBÜS PERSONELĠNĠN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI MADDE 47 - (DeğiĢik: KHK/ / m.8) (...) (Madde 47, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) YURT DIġINDA GÖREVLENDĠRME MADDE 48 - (DeğiĢik: KHK/ / m.9) (...) (Madde 48, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) BAġKA Ġġ VE HĠZMET YASAĞI MADDE 49 - (DeğiĢik: KHK/ / m.10) (...) (Madde 49, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.)

17 YÖNETĠM VE DANIġMA KURULU BAġKAN VE ÜYESĠ,DENETÇĠ VE TASFĠYE KURULU ÜYELE-RĠNĠN ÜCRET VE HAKLARI MADDE 50 - (DeğiĢik: KHK/ / m.11) (...) (Madde 50, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) SĠYASĠ FAALĠYET YASAĞI MADDE 51 - (DeğiĢik: KHK/ / m.12) (...) (Madde 51, E. 1988/5, K. 1988/55, T tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiģtir.) VEKALET ÜCRETĠ MADDE 52 - (DeğiĢik: KHK/ / m.13) (...) (Madde 52, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN YETKĠSĠ MADDE 53 - (DeğiĢik: KHK/ / m.14) (...) (Madde 53, E. 1988/5, K. 1988/55, T tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiģtir.) BEġĠNCĠ KISIM ÇEġĠTLĠ, GEÇĠCĠ VE SON HÜKÜMLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER TEġEBBÜSLERĠN AMAÇ VE FAALĠYET ALANLARI MADDE TeĢebbüslerin amaç ve faaliyet alanları Koordinasyon Kurulu'nca belirlenir. 2. TeĢebbüsler, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, kuruluģ amaçları dıģında faaliyette bulunamazlar. Atıl kapasitelerin değerlendirilmesi amacıyla giriģilen faaliyetlerde de bu esasa uyulur. 3. Kamu iktisadi kuruluģlarına ait iģletmelerin atıl kapasitelerinin değerlendirilmesinde, Koordinasyon Kurulu'nun kararı ile, kuruluģ amacı dıģına çıkılabilir. HAZĠNEYE ĠNTĠKAL EDEN HĠSSE SENETLERĠ MADDE 55 - Veraset veya diğer yollarla Hazine'ye geçen hisse senetleri, Koordinasyon Kurulu Kararı ile faaliyet alanı itibariyle en yakın olan teģebbüse, baģka bir iģleme hacet kalmadan devredilir. BAĞLANTI YERLERĠNĠN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ

18 MADDE TeĢebbüsler, BaĢbakan'ın teklifi ve CumhurbaĢkanı'nın onayı ile BaĢbakanlık veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilebilir. 2. Bir teģebbüs bünyesindeki müessesenin ĠĢletmenin veya bağlı ortaklığın baģka bir teģebbüse bağlanması Koordinasyon Kurulu kararı ile olur. DEVLET MALI SAYILMA MADDE 57 - TeĢebbüslerin, müesseselerin, iģletmelerin ve bağlı ortaklıkların malları ve her çeģit mevcutları, aleyhine iģlenen suçlar, Devlet malı aleyhine iģlenmiģ sayılır. Bu suçlara Türk Ceza Kanun 'undaki cezalar uygulanır. (...) (Madde 57 nin 2. fıkrası, tarih ve 4011 sayılı kanunun 1. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) ĠSTĠSNALAR MADDE Atatürk Orman Çiftliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim ġirketi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim ġirketi, Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi, Devlet Sanayi ve ĠĢçi Yatırım Bankası Anonim ġirketi, Ġller Bankası Genel Müdürlüğü ve Ġller Bankası Genel Müdürlüğü ile il özel idareleri ve belediyelerin, sermayelerinin yarısından fazlasına tek baģına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teģebbüsler, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir. 2. Yabancı sermayeyi teģvikle ilgili hükümlerden yararlanan gerçek veya tüzel kiģilerle yabancı ülkeler kanunlarına veya uluslararası düzenlemelere göre kurulmuģ ortaklıklara ait kanunların ve ana-sözleģmelerin hükümleri saklıdır. 3. (Ek: KHK/ / m.1) TeĢebbüslerin, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleriyle bağlı olmaksızın yurt dıģında Ģirket kurmalarına ve kurulmuģ Ģirketlere iģtirak etmelerine izin vermeye ve bu konularda ilgili esasları kurumlar itibariyle belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. TÜZÜK MADDE 59 - (...) (Madde 59, tarih ve 331 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi hükmü gereğince gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) TEġEBBÜSLERE AĠT LĠSTE MADDE 60 - Bu Kanun Hükmünde Kararname'ye ait tabi teģebbüsler, bunlara ait müessese ve bağlı ortaklıklar ile teģekkül ve kuruluģların ilgili olduğu bakanlıklar ekli listede gösterilmiģtir. DĠĞER HAKLAR MADDE 61 - TeĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar; kuruluģ amacı ve faaliyet konularının gerçek-leģmesini temin için:

19 1) Gayrimenkulleri tasarruf eder, kiralar, kiraya verir, leyh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti vesair hakları tesis ederler. 2) Gerekli taģınmaz mallar ile kaynak ve irtifak haklarını ilgili kanun hükümleri uyarınca kamulaģtırma yetkisine sahiptirler. 3) Genel ve Katma bütçeli dairelere yapılan satıģlarda avans alabilirler. TAHVĠL ÇIKARMA MADDE 62 - Koordinasyon Kurulu kararı ile tahvil çıkarma yetkisi verilen teģebbüsler, Hazine ve DıĢ Ticaret MüstĢarlığının bağlı olduğu Bakanın izni ile tahvil çıkarabilir. Bu Ģekilde çıkarılacak tahvillere Hazine kefaleti verilebilir. Çıkarılacak tahvillerin tutarı ödenmiģ sermayeyi aģamaz. KALDIRILAN HÜKÜMLER MADDE sayılı Kanun, ek ve değiģiklikleri ile bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teģebbüslerin kuruluģlarına ait kanun hükmünde kararnameler yürürlükten kaldırılmıģtır. EK MADDE - (Ek: KHK/ / m.16) (...) (Ek Madde, tarih ve 465 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) ĠKĠNCĠ BÖLÜM GEÇĠCĠ HÜKÜMLER KAPSAM DIġINDA KALAN KURULUġLARIN YÖNETĠMĠ GEÇĠCĠ MADDE ve 23 sayılı kanunlara tabi olanlar ile bu Kanun Hükmünde Kararname'nin kapsamı dıģında kalan teģebbüsler ve kurumları, kuruluģ ve iģleyiģleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, kendi mevzuatına göre idare olunurlar. ĠġTĠRAK PAYLARININ DEVĠR VE TASFĠYESĠ GEÇĠCĠ MADDE 2 - TeĢebbüslerin ve bağlı ortaklıkların faaliyet alanları dıģında kalan ve normal piyasa Ģartları içinde elden çıkarılmaları mümkün olan mevcut iģtirak paylarının devir veya tasfiyesi, bu Kanun Hükmünde Krarnamenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir yıl içinde bitirilir. Ancak, tekelcilik amacını önlemeye yönelik olanlar ile stratejik mal ve hizmet üretenler Koordinasyon Kurulu Kararı ile bu uygulama dıģında bırakılabilir. Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut iģtiraklerden teģebbüsün faaliyet alanı içinde kalanlardan iģtirak payları % 10'un altında olup da devamında kamu yararı veya ekonomik yarar bulunanlar Koordinasyon Kurulu'nun kararıyla muhafaza edilir.

20 ĠġTĠRAK PAYLARININ TOPLANMASI GEÇĠCĠ MADDE 3-1. (DeğiĢik: KHK/ / m.15) Hazinenin veya çeģitli kamu kurum ve kuruluģlarının mevcut iģtiraklerdeki hisseleri, iģtirakin faaliyet alanına en yakın teģebbüslere veya bağlı ortaklıklara on yıl içinde devredilebilir. 2. Birinci fıkra gereğince yapılacak devir iģlemlerini gerçekleģtirebilmek amacıyla teģebbüslerin sermayelerini yeterince arttırmaya gerekli takas ve mahsup iģlemlerini yapmaya Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı yetkilidir. Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığınca yapılan bu iģlemlerin sonucuna göre cari yıl bütçesine gelir kaydetmeye, mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek koymaya ve gider kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 3. Bu madde gereğince yapılacak iģtirak paylarının devrinde nominal değerler esas alınır. 4. Bu madde gereğince yapılacak iģtirak paylarının devri sonunda, Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesindeki beģ ortak Ģartı aranmaz. LĠMĠTED ġġrket STATÜSÜNDEKĠ ORTAKLIKLAR GEÇĠCĠ MADDE 4-1. Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihte sermayelerinin % 51'inden fazlası Devlet veya teģebbüslere ait bulunan limited Ģirketlerin, bağlı ortaklık olarak faaliyetlerinin devamına veya tasfiyesine Koordinasyon Kurulunca karar verilir. 2. Birinci fıkra gereğince faaliyetlerinin devamını karar verilen limited Ģirketler, Bakanlar Kurulu kararıyla anonim Ģirket statüsüne dönüģtürülür ve bağlı olduğu teģebbüs belirtilir. GEÇĠġ DÖNEMĠNE AĠT HÜKÜMLER GEÇĠCĠ MADDE 5-1. Bu Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli listede bulunan teģebbüslerin ana statülerine ait koordinasyon kurulu kararları ile buna göre teģkilatlanmaları, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayım tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır. 2. Birinci fıkrada adı geçen ana statülere ait koordinasyon kurulu kararlarıyla, bu Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli listede yer alan teģebbüs ve bağlı ortaklıkların organları da teģkil edilir. 3. Birinci fıkrada sözü edilen teģebbüs ana statülerine ait koordinasyon kurulu kararlarında bağlı ortaklıkların bu Kanun Hükmünde Kararname'ye göre yeniden düzenlenmesine ait hükümler de yer alır. 4. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan teģebbüslerin tasfiyesi için gerekli bütün hükümler, birinci fıkrada adı geçen ana stütülere ait koordinasyon kurulu kararlarında bütünlük ve süreklilik esası çerçevesinde düzenlenir. 5. Yukarıdaki fıkralardaki düzenlemeler yapılıp yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Madde 2 - Bu KHK de geçen deyimler ve kısaltmalar aģağıda tanımlanmıģtır.

Madde 2 - Bu KHK de geçen deyimler ve kısaltmalar aģağıda tanımlanmıģtır. Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname RGT:18.06.1984 RG NO:18435 BĠRĠNCĠ KISIM: Genel Hükümler Kapsam ve Amaç Madde 1-1. Bu Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi devlet teģekkülleri

Detaylı

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında. 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(1) (2)

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında. 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(1) (2) Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(1) (2) KHK'nın Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No :

Detaylı

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( [1] ) ([2]) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( [1] ) ([2]) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ( [1] ) ([2]) Tarihi: 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi: 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi: 18/6/1984 No : 18435 V. BİRİNCİ

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No :

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No : 18435

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Kamu İktisadi Teşebbüsü Ana Statüsü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Ana Statüsü

Kamu İktisadi Teşebbüsü Ana Statüsü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Ana Statüsü Kamu İktisadi Teşebbüsü Ana Statüsü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Ana Statüsü Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Bu Ana Statü nün amacı: 8/6/1984 tarih ve 233

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ 1149 DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIKLARININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ Amaç ve Kapsam: BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12419 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6741 Kabul Tarihi : 19/8/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/8/2016

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No : 18435 (Mük.)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No : 18435 (Mük.) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No : 18435

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ ANA STATÜSÜ (Yayımlandığı Resmi Gazete 27.11.1984 Sayı:18.588)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ ANA STATÜSÜ (Yayımlandığı Resmi Gazete 27.11.1984 Sayı:18.588) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ ANA STATÜSÜ (Yayımlandığı Resmi Gazete 27.11.1984 Sayı:18.588) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu

Detaylı

233 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (SON HALİ)

233 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (SON HALİ) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 233 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (SON HALİ) 1 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 08/06/1984

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No :

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME. Karar S.:#KHK/233 R.G.: 18.06.1984 Karar T.: 08.06.1984 Sayı: 18435

KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME. Karar S.:#KHK/233 R.G.: 18.06.1984 Karar T.: 08.06.1984 Sayı: 18435 Yasa No.:2680(17.06.1982) KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) (1) Karar S.:#KHK/233 R.G.: 18.06.1984 Karar T.: 08.06.1984 Sayı: 18435 -------------------- ----------------

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 5571 UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU Kanun Numarası : 2699 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17781 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 391 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 6741 Kabul Tarihi: 19/8/2016 (26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı. Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı. Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun SİRKÜLER TARİH : 31.08.2016 SAYI : 2016-08-11 KONU : Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ÖZETİ : Başbakanlığa bağlı ve özel hukuk

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN TASARISI

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN TASARISI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kuruluş MADDE 1- (1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI TOPLULAġTIRILMIġ PROJELERĠN ALT PROJE SEÇĠMĠ VE ÖDENEK TAHSĠSĠ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 15/8/2016 No : 674 Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No: 2709 25/10/1983 No : 2935

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır.

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır. DUYURU Kamuoyunda Motorlu TaĢıtlar Vergisinde vergileme esaslarının değiģikliği ile bağlantılı değiģikliklerin çokça tartıģıldığı Kanun Tasarısı olarak bilinen 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer

Detaylı