KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran Sayı: (1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1."

Transkript

1 KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Karar Sayısı: KHK/233 Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran Sayı: (1. Mükerrer) (*) 1. Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin özelleģtirilmesi ile ilgili hükümler için Bk. 28 Mayıs 1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun 13 ve sonraki maddeleri. 2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu", "Koordinasyon Kurulu" ve "Kamu Ortaklığı Kurulu" ibareleri tarih ve KHK/304 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesiyle "Yüksek Planlama Kurulu" olarak değiģtirilmiģtir. BĠRĠNCĠ KISIM GENEL HÜKÜMLER KAPSAM VE AMAÇ MADDE 1-1. Bu Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi devlet teģekkülleri ile kamu iktisadi kuruluģlarını ve bunların müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iģtiraklerini kapsar. 2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Amacı; a) Ġktisadi devlet teģekkülleri ile kamu iktisadi kuruluģlarının ve bunların müesseselerinin, bağlı ortaklıklarının kurulmasını, iģtiraklerinin teģkilini, özerk bir tarzda ve ekonominin kurallarına uygun olarak yönetilmelerini, b) Ġktisadi devlet teģekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda kendi aralarında ve milli ekonomi ile uyum içinde çalıģarak sermaye birikimine yardım etmelerini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını, c) Kamu iktisadi kuruluģlarının kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmelerini, d) Ġktisadi devlet teģekküllerinde ve kamu iktisadi kuruluģlarında ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarında tarih ve 2983 sayılı Tasarrufların TeĢviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun'un uygulanması ile ilgili iģbirliği ve koordinasyon esaslarını, e) Ġktisadi devlet teģekküllerinin, kamu iktisadi kuruluģlarının ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarının amaçlarına ulaģabilmelerini sağlamak için denetlenmelerini, düzenlemektir.

2 TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 2 - Bu KHK'de geçen deyimler ve kısaltmalar aģağıda tanımlanmıģtır. 1. Kamu iktisadi teģebbüsü "TeĢebbüs"; iktisadi devlet teģekkülü ile kamu iktisadi kuruluģunun ortak adıdır. 2. Ġktisadi devlet teģekkülü "TeĢekkül"; sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teģebbüsüdür. 3. (DeğiĢik: / m.4) Kamu Ġktisadî KuruluĢu "KuruluĢ"; sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadî teģebbüsüdür. 4. Müessese, sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teģekkülüne veya kamu iktisadi kuruluģuna ait olup, ona bağlı iģletme veya iģletmeler topluluğudur. 5. Bağlı ortaklık; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teģekkülüne veya kamu iktisadi kuruluģuna ait olan iģletme veya iģletmeler topluluğundan oluģan anonim Ģirketlerdir. 6. ĠĢtirak; iktisadi devlet teģekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluģlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeģine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim Ģirketlerdir. 7. ĠĢletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimleridir. 8. Koordinasyon Kurulu; Ekonomik ĠĢler Yüksek Koordinasyon Kurulu'dur. 9. Kamu Ortaklığı Kurulu; 2983 sayılı Tasarrufların TeĢviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun'da belirtilen Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'dur. ĠKĠNCĠ KISIM TEġEBBÜS, MÜESSESE, BAĞLI ORTAKLIK VE ĠġTĠRAKLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM TEġEBBÜSLER TEġEBBÜSLERĠN KURULMASI MADDE 3-1. TeĢebbüsler Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur. 2. Yeni bir teģebbüsün kurulmasında ve mevcut bir müessese veya bağlı ortaklığın teģebbüs haline getirilmesinde, ekonomik ihtiyaçlar gözetilir.

3 3. (DeğiĢik: ) TeĢebbüslerden iktisadî devlet teģekkülü olanlar, anonim Ģirket Ģeklinde de kurulabilir. Anonim Ģirket Ģeklinde kurulan iktisadî devlet teģekküllerinde Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen beģ kurucunun bulunması Ģartı aranmaz, genel kurul ve denetçiler bulunmaz. (*) (*) Anayasa Mahkemesinin tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan gün ve E.2000/72 - K.2000/46 sayılı kararı ile iptal edilen 3. fıkra 4622 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiģtir. 4. TeĢebbüsün merkezi, Koordinasyon Kurulunca tesbit edilir ve değiģtirilebilir. TEġEBBÜSLERĠN NĠTELĠKLERĠ MADDE 4-1. TeĢebbüsler tüzelkiģiliğe sahiptir. 2. TeĢebbüsler, bu Kanun Hükmünde Kararname ile saklı tutulan hususlar dıģında özel hukuk hükümlerine tabidir. 3. TeĢebbüsler, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine ve SayıĢtay'ın denetimine tabi değildir. 4. TeĢebbüslerin sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. TeĢebbüslerin sermayesi, ilgili bakanlığın talebi üzerine Koordinasyon Kurulunca tesbit edilir. TEġEBBÜSLERĠN ORGANLARI MADDE 5-1. TeĢebbüs organları, yönetim kurulu ve genel müdürlüktür. 2. Yönetim Kurulu, teģebbüsün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. 3. Genel Müdürlük, teģebbüsün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. TEġEBBÜS YÖNETĠM KURULU'NUN TEġKĠLĠ MADDE 6-1. Yönetim kurulu bir baģkan ve beģ üyeden oluģur. 2. Genel müdür yönetim kurulu baģkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ila atanır. 3. Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'nın bağlı olduğu bakanın, ikisi teģebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. 4. Genel müdürün bulunmadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna baģkanlık yapar. TEġEBBÜS YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN NĠTELĠK VE ġartlari

4 MADDE 7-1. TeĢebbüs yönetim kurul üyeliklerine atanacakların, Devlet memurluğuna atanabilme genel Ģartlarına sahip, yüksek öğrenim yapmıģ ve teģebbüsün faaliyet alanı ile ilgili idari ve mesleki ihtisasa sahip olmaları Ģarttır. Ancak, ilgili bakanın teklifi üzerine atanan üyelerden birinde idarî veya meslekî ihtisasa sahip olma Ģartı aranmaz. 2. TeĢebbüs yönetim kurulu baģkan ve üyeleri; baģka bir teģebbüste yönetim kurulu üyesi olamaz ve rakip kuruluģlar ile menfaat iliģkisi içinde bulunamazlar. 3. Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan kamu görevlileri teģebbüs yönetim kurulu üyeliklerine atanabilirler. Esas görevleri devam etmek üzere atanan yönetim kurulu üyeleri, baģka bir teģebbüs bağlı ortaklık ve denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar. TEġEBBÜS YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN GÖREV SÜRESĠ MADDE 8-1. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler. Atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. 2. Süre dolmadan üyeliğin boģalması veya üyelik için aranan niteliklerin ve Ģartların kaybedilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır. TEġEBBÜS YÖNETĠM KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ MADDE 9 - Yönetim Kurulu'nun görevleri ve yetkileri aģağıda gösterilmiģtir. 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma plânı ve yıllık programlar çerçevesinde teģebbüsün geliģmesini sağlayacak kararları almak, 2. TeĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların çalıģmalarının verimli ve kârlı olarak yürütülmesi Ģartlarını oluģturacak esasları ve iģletme politikalarını belirlemek, 3. TeĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara ait yıllık program, bilânço ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalıģma programlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak, 4. Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlayacak kararları almak, 5. Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanabilecek yönetim komitesi kararları hakkında, komite kararının teģebbüse ulaģmasını izleyen onbeģ gün içinde karar almak, 6. Genel müdürün teklifi üzerine; (...) (*), daire baģkanları, müessese müdürleri veya benzer görevlere alınacak personeli atamak, (*) Madde 9 un 1. fıkrasının 6 numaralı bendinde yer alan "genel müdür yardımcıları" ibaresi, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince metinden çıkarılmıģtır. 7. Genel müdürlük çalıģmalarını izlemek,

5 8. TeĢebbüslerin taģıt alım ve kullanımına ait Koordinasyon Kurulu'nca alınacak kararlarla ilgili uygulama esaslarını belirlemek, 9. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak, 10. Yönetim Kurulları sınırlarını açıkça belirlemek Ģartiyle yetkilerinden bir kısmını genel müdüre devredebilirler. Ancak; yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz. TEġEBBÜS YÖNETĠM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI MADDE 10 - Yönetim kurulu, genel müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eģitlik halinde baģkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamıģ sayılır. TEġEBBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADDE 11 - Genel müdürlük, genel müdür Koordinasyon Kurulu Kararı ile belirlenecek sayıda genel müdür yardımcısı ve bağlı alt birimlerden teģekkül eder. TEġEBBÜS GENEL MÜDÜRÜ MADDE 12 - (DeğiĢik: KHK/ / m.4) (...) (Madde 12, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) TEġEBBÜS GENEL MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKĠLERĠ MADDE 13 - Genel müdürün görev ve yetkileri aģağıda gösterilmiģtir. 1. TeĢebbüsü; kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmek, 2. TeĢebbüsü, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kiģilere karģı temsil etmek ve temsil yetkisini gerektiğinde devretmek, 3. Genel müdür yardımcıları, daire baģkanları, müessese müdürleri veya benzer görevlere alınacak personelin atanmalarını yönetim kuruluna teklif etmek, 4. (...) (Madde 13 ün 1. fıkrasının 4 numaralı bendi, tarih ve 408 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) 5. TeĢebbüs sermayesi ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve kârlılık ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak, 6. Kanunların verdiği diğer görevleri yapmak, 7. Genel Müdür, sınırlarını açıkça belirlemek Ģartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak; yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

6 TEġEBBÜS GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI MADDE 14 - (...) (Madde 14, tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 59. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıģtır.) ĠKĠNCĠ BÖLÜM MÜESSESELER MÜESSESELER VE KURULUġLARI MADDE (DeğiĢik: KHK/ / m.2) Sermayesinin tamamı Devlete ait teģebbüsler, iģletmelerini müessese halinde teģkilatlandırabilirler. 2. Bir müessese içinde toplanmasında yarar ve gerek görülmeyen iģletmeler, Koordinasyon Kurulu kararı ile doğrudan kamu iktisadi kuruluģuna bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilirler. 3. Tekel niteliğindeki mallar, müesseseler veya iģletmeler tarafından üretilir. 4. Müesseseler, teģebbüs genel müdürün teklifi ve yönetim kurulunun kararları ile kurulur. 5. (DeğĢik: KHK/ / m.10) Müesseseler, statülerinin ticaret sicillerine kayıt ve ilanı ile tüzel kiģilik kazanır. 6. Müesseselerin statüsünde, müessesenin ticaret unvanı, çalıģma alanı idare merkezi, tahsis edilmiģ sermayesi ve sorumluluğunun sermayesi ile sınırlı olduğu hususları yer alır. 7. Müesseseler, teģebbüs yönetim kurulunun görüģü alınarak ilgili bakanlığın teklifi üzerine Koordinas-yon Kurulu kararı ile bağlı ortaklık veya iģtirak haline getirilebilir. 8. ĠĢletmelerin müessese, müesseselerin bağlı ortaklık haline getirilmesine benzeri hertürlü yapı değiģtirmeye ait iģlemler bütün vergi, resim ve harçlardan muaftır. MÜESSESELERĠN NĠTELĠKLERĠ MADDE Müesseseler tüzelkiģiliğe sahiptir. 2. Müesseseler, bu Kanun Hükmünde Kararname'de sakıl tutulan hususlar dıģında özel hukuk hükümlerine tabidir. 3. Müesseseler, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine ve SayıĢtay'ın denetimine tabi değildir. 4. Müesseselerin sorumluluğu sermayeleri ile sınırlıdır. MÜESSESELERĠN ORGANLARI MADDE Müessesenin organları, yönetim komitesi ve müessese müdürlüğüdür. 2. Yönetim Komitesi, müessesenin en yüksek seviyede karar organıdır.

7 3. Müessese müdürlüğü, müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. MÜESSESE YÖNETĠM KOMĠTESĠNĠN TEġKĠLĠ MADDE Yönetim komitesi bir baģkan ve dört üyeden oluģur. 2. Yönetim komitesinin baģkanı müessese müdürüdür. 3. Yönetim komitesinin üyeleri müessesenin üst seviyedeki yöneticileri arasından, teģebbüs genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulunca atanır. 4. Müessese yönetim komitesi üyeliklerine atanacakların, teģebbüs yönetim kurulu üyelerinin nitelik ve Ģartlarına sahip olmaları gerekir. YÖNETĠM KOMĠTESĠNĠN GÖREV, YETKĠ VE TOPLANMASI MADDE Yönetim komitesi; teģebbüsce tesbit edilen esaslara, iģletme bütçesi ve programlara uygnu olarak, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda müessesenin yönetimini sağlayacak kararları almakla görevli ve yetkilidir. 2. Yönetim komitesi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eģitlik halinde baģkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamaģ olur. 3. Yönetim komitesi, kararlarını karar gününü izleyen günden itibaren on gün içinde teģebbüse gönderir. MÜESSESE MÜDÜRÜ MADDE Müessese müdürü, teģebbüs müdürünün teklifi üzerin yönetim kurulunca atanır. 2. Müessese müdürü olarak atanabilmek için, en az dört yıl kamu kurum ve kuruluģlarında olmak üzere toplam asgari sekiz yıl baģarı ile çalıģmıģ olmak ve genel müdürde aranan diğer niteliklere sahip bulunmak gerekir. MÜESSESE MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKĠLERĠ MADDE Müessese Müdürü; müesseseyi, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi kararları doğrultusunda yönetir. 2. Müessese müdürü, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kiģilere karģı müesseseyi temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde devredebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAĞLI ORTAKLIKLAR BAĞLI ORTAKLIKLARIN KURULUġU MADDE 22 - Bağlı ortaklıklar;

8 a) Bir müessesenin bağlı ortaklık haline getirilmesi, b) TeĢebbüsün iģtiraklerdeki hissesinin % 50'nin üstüne çıkması, c) TeĢebbüsün sermayesinde % 50'den fazla hisseye sahip olduğu yeni bir Ģirket kurulması, ġeklinde oluģur. 2. Mevcut müesseselerin veya iģletmelerin bağlı ortaklık haline getirilmesi Koordinasyon Kurulu, yeni bağlı ortaklıkların kurulması ise Bakanlar Kurulu Kararı ile olur. BAĞLI ORTAKLIKLARA UYGULANCAK HÜKÜMLER MADDE Sermayelerinin en az % 91'i kamu iktisadi kuruluģlarına ait olan bağlı ortaklıkların genel kurulu ve denetçileri bulunmaz. 2. Bağlı ortaklıklar, bu Kanun Hükmünde Kararname'de saklı tutulan hususlar dıģında özel hukuk hükümlerine tabidir. BAĞLI ORTAKLIKLARIN YÖNETĠM KURULU, GENEL MÜDÜRÜ VE ATAMALAR MADDE Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu, genel müdür dahil beģ üyeden oluģur. 2. Bağlı ortaklıkların genel müdürleri ile kamu kesimini temsil eden yönetim kurulu üyelerinde, teģebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri için öngörülen nitelik ve Ģartlar aranır. 3. Genel müdür, ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. Bağlı ortaklık genel müdürü aynı zamanda yönetim kurulu baģkanıdır. 4. Yönetim kurulunun en çok iki üyesi, özel kesimi oluģturan ortaklıkların hisselerinin her % 20'si için yönetim kurulunda bir temsilci bulundurma hakkına sahip oldukları dikkate alınarak genel kurulca seçilir. 5. (DeğiĢik: KHK/ / m.1) Yönetim kurulunun genel müdür ile özel kesim temsilcilerinin dıģında kalan ve teģebbüsü temsil edecek üyelerinden biri Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığının bağlı olduğu bakan, diğerleri ilgili bakan tarafından atanır. 6. Genel Müdür Yardımcıları TeĢebbüs Yönetim Kurulu tarafından atanır. BAĞLI ORTAKLIK DENETÇĠLERĠNĠN SEÇĠMĠ MADDE Bağlı ortaklıkların denetim kurulu üç üyeden oluģur. 2. Özel kesimi oluģturan hisselerin toplam olarak % 20'yi geçmesi halinde; özel kesimi temsil eden üyeler, kendi aralarında oya katılanların çoğunluğu ile bu kesimi temsilen bir üye seçerler.

9 3. Denetim kurulunun geri kalan 2 üyesinden biri ilgili bakanlık, diğeri Hazine ve DıĢ Ticaret Müste-Ģarlığının bağlı olduğu bakan ve gerektiğinde üçüncü üye teģebbüs tarafından kendi mensupları arasından veya dıģarıdan atanır. 4. Denetçilerde, yönetim kurulu üyesi için gerekli nitelik ve Ģartlar aranır. Ancak, denetçilerden birinde mesleki ihtisas Ģartı aranmayabilir. BAĞLI ORTAKLIK YÖNETĠM KURULUNUN ĠBRASI MADDE Bağlı ortaklıkların, bilânço ve kâr-zarar cetvellerini hazırlamaları ve en geç Mart ayı sonuna kadar Yüksek Denetleme Kuruluna göndermeleri zorunludur. 2. Yüksek Denetleme Kurulunun, bağlı ortaklığa iliģkin raporunu hazırlaması ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar bağlı ortaklık ve ilgili teģebbüse göndermesi gereklidir. 3. Bağlı ortaklık genel kurulu en geç Haziran ayının sonuna kadar toplanır ve Yüksek Denetleme Ku-rulunun raporunu da dikkate alarak kararlarını verir. 4. Genel kurul kararlarına iliģkin tutanak üç iģgünü içinde Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Yüksek Denetleme Kurulu, bağlı ortaklık genel kurulunca alınan kararı, ilgili teģebbüs hakkında düzenleyeceği raporda değerlendirir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ĠġTĠRAKLER ĠġTĠRAKLERĠN TEġKĠL VE NĠTELĠKLERĠ MADDE TeĢebbüs veya bağlı ortaklığın bir anonim Ģirkete iģtiraki, ilgili teģebbüsün önerisi üzerine Koordinasyon kararı ile yapılır. 2. Bir anonim Ģirkete iģtirak için teģebbüsün vyea bağlı ortaklığın Ģirket sermayesine katılma payının en az % 15 olması gerekir. Bu oran ortaklığın sermaye artırması halinde de % 15'den aģağı düģürülemez. 3. Aynı iģtirake birden fazla teģebbüs veya bağlı ortaklık katılamaz. 4. TeĢebbüs iģtiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti teģebbüse, bağlı ortaklık iģtiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti ise bağlı ortaklığa aittir. 5. ĠĢtiraklerin teģkilinde, 2983 sayılı Tasarrufların TeĢviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. ĠġTĠRAKLERĠN YÖNETĠMĠ MADDE TeĢebbüs ve bağlı ortaklıklara ait iģtiraklerin yönetim kurullarında, teģebbüs ve bağlı ortaklığı temsilen her % 15 hisse için en az bir üye bulundurulur. 2. TeĢebbüs ve bağlı ortaklık temsilcileri, teģebbüsün veya bağlı ortaklığın kendi mensupları arasından ve imkan dahilinde iģtirakin bulunduğu yere en yakın teģebbüs veya bağlı ortaklık

10 birimi içinde veya dıģardan teģebbüs veya bağlı ortaklığın yönetim kurulunun göstereceği adaylar arasından seçilirler. 3. TeĢebbüs ve bağlı ortaklık temsilcileri, yönetim kurulu üyesi oldukları anonim Ģirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında, tüzükte belirtilen esaslara göre, teģebbüs veya bağlı ortaklığa bilgi vermekle yükümlüdürler. 4. TeĢebbüs veya bağlı ortaklık, Türk Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün haklara sahiptir. Bu haklar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıtlanamaz. 5. Her teģebbüs ve bağlı ortaklığa ait iģtiraklerin bilânço ve netice hesapları, teģebbüs ve bağlı ortaklıkların yıllık faaliyet raporlarına eklenir. ÜÇÜNCÜ KISIM MALĠ HÜKÜMLER, TASFĠYE VE DENETĠM BĠRĠNCĠ BÖLÜM TEġEBBÜSLERE AĠT MALĠ HÜKÜMLER TEġEBBÜS PLAN, PROGRAM VE BÜTÇESĠ MADDE TeĢebbüsler, yatırım ve iģletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütürler. 2. TeĢebbüslerin yatırım ve finansman programlarının hazırlanma Ģekli, Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığının bağlı olduğu bakanlık tarafından, Devlet Planlama TeĢkilatı'nın ve BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun görüģleri alınarak tespit olunur ve Koordinasyon Kurulu'nun onayına sunulur. 3. TeĢebbüslere ait yıllık genel yatırım ve finansman programı, takvim yılı baģından en az yetmiģ-beģ gün önce Bakanlar Kurulu'nca karara bağlanır. 4. TeĢebbüslerin iģletme bütçeleri, her hesap dönemi için, yıllık genel yatırım ve finansman progra-mındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurulunca onaylanır. Ġlgili bakanlık, gerekli hallerde daha uzun devreler için iģletme bütçesi hazırlanmasını isteyebilir. 5. TeĢebbüslerin yatırım ve finansman programlarında değiģiklik yapılması halinde, bu değiģikliğe uygun olarak iģletme bütçelerinde de gerekli düzeltmeler yapılır. 6. KesinleĢen yıllık genel yatarım ve finansman programlarının birer örneği; Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığının bağlı olduğu bakanlığa, Devlet Planlama TeĢkilatına, BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'na ve ilgili bakanlıklara, iģletme bütçeleri ise teģekküllerce ilgili bakanlığa ve BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'na gönderilir. TEġEBBÜS YATIRIM PROJELERĠNĠN HAZIRLANMASI

11 MADDE TeĢebbüsler, kalkınma Plânına göre kendileri tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalıģmaları zamanında yaparak projelerini hazırlamakla yükümlüdürler. 2. Yatırım projelerinin hazırlanmasında aģağıdaki hususlara uyulur: a) Devlet Yatırım Bankası, proje hazırlıklarında, teģebbüslere yardım eder. b) Hazırlanan projeler, takvim yılı baģından yedi ay önce ilgili bakanlığa ve Devlet Planlama TeĢkilâtı'na gönderilir. c) Ġlgili bakanlık, projeler üzerinde gerekli incelemeleri yaparak, bunları yıllık genel yatırım ve finansman programına dahil edilmek üzere aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar Devlet Planlama TeĢkilatı'na ve Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'nın bağlı olduğu bakanlığa gönderir. 3. Projesi hazır olmayan yatırıma baģlanamaz. 4. Bakanlar Kurulu'nca teģebbüslere kendi imkanlarıyla karģılayamayacakları yatırım görevleri verildiği takdirde, bu görevlere iliģkin ve özkaynaklardan kaģılanması gereken kısım, Devlet Bütçe-si'nden sermaye olarak yılı içinde karģılanır. TEġEBBÜS KÜÇÜK TAMAMLAMA, ĠDAME VE YENĠLEME YATIRIMLARI MADDE Küçük tamamlama yatırımları, teģebbüslerin kendi kaynaklarından finanse edilmek ve proje maliyeti, yıllık yatırım ve finansman programlarında belirlenen sınırı aģmamak kaydı ile, yönetim kurulunun teklifi ve ilgili bakanlığın onayıyla yapılır. 2. Ġdame ve yenileme yatırımları, yönetim kurulunun kararı ile yapılır ve durum, gerekçesiyle birlikte kararı izleyen onbeģ gün içinde ilgili bakanlığa, Devlet Planlama TeĢkilâtı'na ve BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'na bildirilir. TEġEBBÜSLERĠN YATIRIM VE FĠNANSMAN PROGRAMLARI MADDE TeĢebbüslere ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programlarının hazırlanmasında, finansman imkanları ve teģebbüslerin yatırım kapasiteleri gözönünde tutulur. 2. TeĢebbüslere ait uzun vadeli yatırım ve finansman programları, ilgili bakanlığın incelemesinden geçtikten onra Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'na ve Devlet Planlama TeĢkilatına gönderilir. 3. Yıllık genel yatırım ve finansman programı Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı'nın da görüģü alınarak hazırlanır. TEġEBBÜSLERĠN MUHASEBE SĠSTEMLERĠ MADDE TeĢebbüslerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların muhasebeleri, bunların, mali durumları, iģletme faaliyetleri, maliyet ve yatırımları hakkında düzenli bilgi alınabilecek Ģekilde tutulur.

12 2. Bankalar ve sigorta Ģirketleri dıģındaki teģebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklarda "Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi" uygulanır. Bu sistemin belirlediği esaslar dıģında özel hu-kuk hükümlerine bağlı kalınır. 3. TeĢebbüslerin hesap dönemi takvim yılıdır. TEġEBBÜSLERĠN BĠLANÇOLARI, NETĠCE HESAPLARI VE FAALĠYET RAPORLARI MADDE Bilânçolar ve nitece hesapları, Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri Tekdüzen Muhasebe sistemine göre belirlenen tiplere uygun olarak, ait oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve faaliyet raporlarıyla birlikte BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 2. Faaliyet raporları, yıllık ve uzun vadeli çalıģma programlarına uygun olarak düzenlenir. Bu raporlar, dönem çalıģma sonuçlarının program ve bütçelerle mukayesesini, bütçe ve programlarda öngörüldüğü halde gerçekleģtirilmeyen iģlerin sebeplerini ve bunlara iliģkin iktisadi ve mali analizleri kapsar. 3. Bilanço ve netice hesapları, teģebbüslerin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi ve onaylanmasından sonra, Resmi Gazete'de yayımlanır. TEġEBBÜSLERĠN FĠYAT VE TARĠFELERĠ MADDE TeĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar, iģletmelerinde üretilen mal ve hizmet fiyatlarını tespitte serbesttirler. 2. Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları, gerektiğinde Bakanlar Kurulu'nca tespit edilebilir. 3. Bakanlar Kurulu'nca tespit olunan fiyatlar maliyetlerin altında bulunduğu takdirde; a) Zarar ile birlikte, mahrum kalınan kâr ait olduğu veya ait olduğu yılı izleyen yılın genel bütçesine konulacak ödenekle karģılanır. b) Mahrum kalınan kâr miktarı, mal ve hizmetin satıģ maliyeti üzerinden % 10 kâr payı tahakkuk ettirilerek belirlenir. c) Zararın miktarı, ilgili bakanlık ve Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığınca teģebbüs muhasebe kayıtları esas alınarak birlikte tespit edilir. 4) TeĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca görev verilebilir. Gerektiğinde bu görev için yapılacak ödeme miktarı Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilir. Bu görevden doğan zarar ve mahrum kalınan kâr yukarıdaki esaslar dahilinde Hazine'ce karģılanır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM TEġEKKÜLLERE AĠT MALĠ HÜKÜMLER TEġEKKÜLLERDE KAR DAĞITIMI

13 MADDE TeĢekküller ve müesseseler yıllık kârlarının % 20'sini nominal sermayelerinin tamamına ulaģıncaya kadar birinci tertip yedek akçe olarak ayırırlar. Bankalar Kanununa tabi iktisadi devlet teģekkülleri, Bankalar Kanununda öngörülen yedek akçeleri de ayrıca ayırırlar. 2. TeĢekküller ve müesseseler birinci fıkrada belirtilen olağan yedek akçeler ile vergi ve diğer kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kârın % 20'sini nominal sermayenin tamamına ulaģıncaya kadar ikinci tertip olağan yedek akçe olarak ayırırlar. Nominat sermayenin tamamına ulaģtıktan sonra % 10 oranında yedek akçe ayrılmasına devam olunur. 3. TeĢekkül ve müesseselerde kârdan varsa geçmiģ yıl zararları mahsup edilir. 4. (DeğiĢik: / m.23) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan kar, müesseselerde teģekküle, teģekküllerde ise Hazineye devredilir. 5. Bağlı ortaklıklarda olağan yedek akçeler, vergiler ve kanuni yükümlülükler indirildikten sonra kalan kârın en az % 50'si sermaye payları oranında ortaklara dağıtılır. 6. (Ek: / m.23) a) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluģlar ile Türkiye ġeker Fabrikaları Anonim ġirketinin (özelleģtirme programına alındığı tarihe kadar) bir önceki yıla iliģkin karlarından Hazineye isabet eden tutarları; 1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın, Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine genel bütçeye gelir kaydetmeye, 2) KuruluĢların ödenmemiģ sermayelerine veya tahakkuk etmiģ görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, b) (a) bendi kapsamına giren kuruluģların geçen yıldan daha önceki yıllara ait kar paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile iliģkilendirmeksizin kuruluģların görev zararı alacakları veya ödenmemiģ sermayelerine mahsup etmeye iliģkin iģlemleri yapmaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 7. (Ek: / m.23) Kamu ortaklıkları ve iģtiraklerinin yeniden düzenlenmesine iliģkin tedbirleri uygulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadi teģebbüslerinin yatırım ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek ve bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla; a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve sermaye paylarının satın alınmasına, b) Hazinenin ve kamu iktisadi teģebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadi teģebbüslerine, ÖzelleĢtirme Ġdaresine veya katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından devir alınmasını sağlamaya,

14 c) Kamu iktisadi teģebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeģitli fonlara olan borçlarını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya ödenmemiģ sermayelerine mahsup etmeye veya teģebbüslerin borçlarının ödenme zamanı ve Ģartlarını belirlemeye, Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan; bu iģlemlerin gerektirdiği tutarları, anılan MüsteĢarlığın teklifi üzerine bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 8. (Ek: / m.23) Kamu iktisadi teģebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının bir önceki yıl sonu itibarıyla Hazineye ( tarihli ve 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) ve fonlara olan borçları ile geçmiģ yıllar bütçe kanunlarının "Kurumların Hasılatından Pay" baģlıklı maddeleri uyarınca doğan ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi gereken vadesi geçmiģ borçlarını, Hazineden ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiģ sermayelerine mahsup etmeye Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan; bu iģlemleri anılan MüsteĢarlığın teklifi üzerine, gelir ve gider hesapları ile iliģkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURULUġLARA AĠT MALĠ HÜKÜMLER KAMU ĠKTĠSADĠ KURULUġLARINA AĠT MALĠ HÜKÜMLER MADDE KuruluĢlara ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programlarının hazırlanmasında; kuruluģların finansman imkânları ve yatırım kapasiteleri yanında ülke ihtiyaçları, plan, program, hedef ve tercihleri gözönüne alınır. 2. KuruluĢlara ait fiyat ve tarifelere sosyal faydayı artırmak amacı ile Koordinasyon Kurulunca müdahale edilebilir. 3. Devlet tekelinde olan malların fiyatlarının tespiti kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. 4. KuruluĢlar, kârlarından % 10 yedek akçe ayırırlar. Bağlı ortaklıklardaki kâr dağıtımı, iktisadi devlet teģekküllerine ait bağlı ortaklıklara iliģkin hükümlere tabidir. 5. Yatırım ve iģletme finansman açıkları Hazinece karģılanır. Finansman fazlası Hazineye devredilir. 6. KuruluĢlara, yukarıdaki fıkralar dıģında, teģebbüslere ait malî hükümler, tasfiye ve denetim hükümle-ri uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TASFĠYE TEġEBBÜSLER, MÜESSESELER, BAĞLI ORTAKLIKLAR, ĠġLETMELER VE ĠġLETME BĠRĠMLERĠNĠN VE ĠġTĠRAKLERĠN TASFĠYESĠ VEYA SATILMASI

15 MADDE 38 - Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki teģebbüs, müessese, bağlı ortaklık, iģletme, iģletme birimlerinin ve iģtiraklerinin tasfiye, devir, satıģ ve iģletme haklarının verilme kararı Koordinasyon Kurulu tarafından alınır. Tasfiye, devir, satıģ veya iģletme hakkının verilmesi, 2983 sayılı Tasarrufların TeĢviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanun'un öngördüğü esaslara göre Kamu Ortaklığı Kurulu tarafından yürütülür. Kamu Ortaklığı Kurulu bu iģlemleri kolaylaģtırıcı her türlü tedbiri alabilir, bu iģlemlerden elde edilecek hasılanın fona yatırılması ve hesapların düzenlenmesine ait esaslar bir yönetmelikle tesbit edilir. Tasfiye, devir, satıģ, ve iģletme haklarından elde edilerek fona atkarılan hasılaya karģılık, tasfiye, devir, satıģ veya iģletme hakkının verilmesi iģlemine tabi değerlerin teģebbüs hesaplarında kayıtlı değeri, teģebbüsün veya bağlı ortıklığın sermayesinden tenzil edilir. Gerçek ve tüzel kiģilerin Türk Ticaret Kanunundan doğan ortaklık hakları saklıdır. (*) (*) 38 inci madde ile diğer kanunların tarih ve 3291 sayılı Kanuna aykırı hükümleri 17 inci maddesi ilk fıkrası gereğince uygulanmaz. BEġĠNCĠ BÖLÜM DENETLEME MALĠ, ĠDARĠ VE TEKNĠK DENETĠM, DENETLEME RAPORLARI MADDE 39 - TeĢebbüsler, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun mali, idari ve teknik yönden sürekli denetimine tabidir. BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu; teģebbüslerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların bir yıla ait hesap ve iģlemleri üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Ekim ayı sonuna kadar tamamlar. Kurulca düzenlenen raporlar ilgili mercilere verilir. ĠLGĠLĠ BAKANLIĞIN GÖZETĠM VE DENETĠMĠ MADDE Ġlgili bakanlık; teģebbüs, müessese ve bağlı ortaklık faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle görevlidir. 2. Birinci fıkrada belirtilen amaçla ilgili bakanlık, gerekli hallerde teģebbüslerin hesaplarını ve iģlemlerini teftiģ ve tahkike tabi tutmaya ve bunların iktisadî ve malî durumlarını tespit ettirmeye yetkilidir. Bu yetki, kuruluģların görev ve yetkilerini daraltmayacak, normal faaliyetlerini aksatmayacak Ģekilde kullanılır. DÖRDÜNCÜ KISIM PERSONELE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER TEMEL ĠLKELER

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ANA STATÜSÜ Amaç ve Kapsam: BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI ANA STATÜSÜ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI ANA STATÜSÜ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 1 Amaç ve Kapsam TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

f) İşletme: Müesseselerinin ve bağlı ortakların mal ve hizmet üreten kombina, fabrika ve diğer birimlerini,

f) İşletme: Müesseselerinin ve bağlı ortakların mal ve hizmet üreten kombina, fabrika ve diğer birimlerini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarihli

Detaylı

Ana Statü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ana Statüsü (Değişik 27 Mart 2007 - Sayı: 26475 Resmi Gazete) Birinci Kısım Genel Hükümler

Ana Statü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ana Statüsü (Değişik 27 Mart 2007 - Sayı: 26475 Resmi Gazete) Birinci Kısım Genel Hükümler Ana Statü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ana Statüsü (Değişik 27 Mart 2007 - Sayı: 26475 Resmi Gazete) Birinci Kısım Genel Hükümler Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ESAS MUKAVELESİ

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ESAS MUKAVELESİ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ESAS MUKAVELESİ KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.'NİN ESAS MUKAVELESİ * Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 9 Ekim 1988 ve 19954 BAKANLAR KURULU KARARI (KARAR SAYISI: 88/13357)

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557 HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

5411 Sayılı BANKACILIK KANUNU. 14 Mart 2006 tarih ve 26108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan 5472 sayılı Kanun

5411 Sayılı BANKACILIK KANUNU. 14 Mart 2006 tarih ve 26108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan 5472 sayılı Kanun 5411 Sayılı BANKACILIK KANUNU 14 Mart 2006 tarih ve 26108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan 5472 sayılı Kanun & 30 Mayıs 2007 tarih ve 26537 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 5667 sayılı Kanun & 8 Mayıs

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*)

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) 1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) (6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) Kanun No. 5582 Kabul tarihi : 21/2/2007

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ve Odanın tüm birimlerinde,

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ VE KURUCULAR: AĢağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM. KURULUġ - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- ġube SÜRE Madde 1 - KuruluĢ:

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM. KURULUġ - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- ġube SÜRE Madde 1 - KuruluĢ: ADABANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUġ - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- ġube SÜRE Madde 1 - KuruluĢ: Bu ana sözleģmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları ile adresleri yazılı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Kuruluş Bu Ana SözleĢme'nin ikinci maddesinde adı ve soyadları (Ticaret Ünvanları) ile ikametgahları yazılı kurucular tarafından,bu Ana SözleĢme,Türk

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006

GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006 GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006 KURULUġ: Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı