TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks"

Transkript

1 Çamlık Mahallesi,Çiçek Sokak, No:1 D:3 Pendik-İSTANBUL Tel: , Faks : TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks A. FiRMA TANIMI... 2 B. UZMANLIK ALANLARIMIZ... 3 MÜHENDĠSLĠK ÇALIġMALARI ELEKTRĠK TESĠSLERĠ YG/OG ENERJĠ ĠLETĠMĠ VE DAĞITIMI ELEKTRĠK TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ UYGULAMA - TAAHHÜT YG ġalt TESĠSLERĠ ve AG ġalt TESĠSLERĠ GÜÇ ve DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERĠ TESĠSLERĠ JENERATÖR TESĠSLERĠ BARA ve KABLO KANALLARI ve TRANġE YAPIMI AYDINLATMA SĠSTEMLERĠ ve TESĠSLERĠ TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN KORUNMA SĠSTEMLERĠ BĠLĠġĠM SĠSTEM EKĠPMAN TESĠSĠ C. REFERANSLARIMIZ ve YAPILAN ĠġLER... 8 D. MAKĠNA ve ARAÇ PARKI

2 A. FĠRMA TANIMI Firmamız HGC ELEKTRĠK, Türkiye de Elektrik Taahhüt-BiliĢim- ĠnĢaat sektörlerinin ihtiyaçlarına cevap veren çözümler geliģtirmektedir. Konusunda uzman, deneyimli ekipleri ve geniģ donanım imkanları ile hizmet vermektedir. HGC ELEKTRĠK olarak, tecrübemizi ve güncel teknoloji ile birleģtirerek, müģteri memnuniyetinin koģulsuz sağlanması için çalıģırız. Proje aģamasında keģfi yapılan iģler, teklifin kabulünden hemen sonra ekiplerimiz tarafından titizlikle uygulamaya konulur. Uygulama aģaması, mühendislerimiz, uzman ve kalifiye formenlerimiz, ustalarımız ve yardımcı elemanlarımız tarafından devam ettirilir. BaĢarımızın altında hedeflerinin doğru olduğuna inanan ve doğru iģ yapan, takım çalıģmasının önemini kavramıģ, Ģirketin değerlerinden taviz vermeyen, ilkeli ve dürüst bir ekip yatmaktadır. Üstlendiğimiz iģleri, müģteri Ģartları ve yasal Ģartlar çerçevesinde, planlanmıģ süre içerisinde, kalitesinden, güvenilirliğinden ve iģ ahlakından ödün vermeden sonuçlandırır, bulunduğumuz ortamda, sürekli diyalog halinde olarak kaliteli ve çağdaģ hizmetler verebilmektir. Bu amacımız doğrultusunda geliģen teknolojideki değiģiklikleri takip ederek tüm kolaylıkları ve en etkin çözümleri sizlerin hizmetine sunmaktır. ġirketimiz faaliyetlerini verimlilik üzerine tesis etmiģtir. MüĢterilerimize güvenilir rekabetçi, anahtar teslimi ve/veya birim fiyatlı iģlere zamanında servisler sunmak baģlıca görevimizdir. Vizyonumuz : Elektrik Taahhüt-BiliĢim-ĠnĢaat sektörlerinin Elektrik Alt Yapı, Taahhüt ve çözüm kuruluģu olarak deneyimli ve donanımlı insan gücümüzle, yurt içi ve yurt dıģında 0,4kV-154kV gerilim aralığındaki tüm Elektrik alt yapı iģleri alanında doğru, güvenlikli, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaktır. Amacımız : Benimsediğimiz sürekli iyileģtirme prensibi ile firmamızın bünyesindeki her süreci kusursuz hale getirmek ve böylelikle elektrik sektöründe Elektrik Alt Yapı konusunda ilk akla gelen firma olmak esas amacımızdır. Page 02

3 Kalite Politikamız : Sistemimiz müģteri odaklı tasarlanmıģ olup, müģteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik müģteri Ģartlarının koģulsuz sağlanmasını öngörmektedir. MüĢterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karģılamak. Yapabileceğimize tam olarak, inandığımız ve bildiğimiz iģleri taahhüt etmek. Taahhüt ettiğimiz tüm iģleri zamanında yapmak. Profesyonel ve yaratıcı çözümler sunabilmektedir. Ülkemizin sınırlı olan doğal kaynaklarını korumak ve çevreye olan saygımızı sonsuza kadar sürdürmek temel görevimizdir. Faaliyetlerimizi gerçekleģtirirken yürürlükteki yasal Ģartlara uyar, uygunluğun değerlendirildiğini sürekli gözden geçiririz. GerçekleĢtirdiğimiz hizmetleri; yarattığı çevresel etkilerine, iģ güvenliği risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olarak yürütülmektedir. Page 03

4 B. UZMANLIK ALANLARIMIZ 1. ELEKTRİK TESİSLERİ Yüksek Gerilim Tesisleri ġehir Ģebekeleri ve sanayi sitelerinin komple elektrik tesisi uygulaması, proje çizim ve onayı, geçici ve kesin kabuller, sözleģme müģavirlik, danıģmanlık gibi mühendislik hizmetleri Trafo Merkezi Tesisleri 380kV-154kV ġalt Merkezler, Orta Gerilim indirici, dağıtım ve trafo merkezi tesisi anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. Trafo Merkez Binalarının yapımı (ĠnĢaat) ile birlikte anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. Prefabrik beton köģkler (Yeraltı ve Yerüstü ) anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. AG Dağıtım ve kompanzasyon panolarının projelendirilmesi, montajı ve devreye alınması anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. Elektrik Altyapı Tesisleri O.G. ve A.G. dağıtım tesisi anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. Telekom Altyapı tesisi anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. Yol, sokak, park bahçe, peyzaj, stadyum, halı saha Aydınlatma tesisi anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. TV ve CCTV, Data altyapı tesisi anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. Page 04

5 Enerji Nakil Hatları Yer altı Kablo ve Enerji Nakil Hatları (0,4 1 kv AG ve 35-10kV OG ve kv güç kabloları) Havai hat ( beton direkli, galvaniz direkli ve demir direkli) ENH Alçak Gerilim Tesisleri Ana dağıtım, kompanzasyon, tali ve kumanda ve koruma panolarının projelendirilmesi imalatı ve devreye alınması Yer altı kablo tesisleri (ġehir Ģebekelerinde, konut sitelerinde, sanayi sitelerinde ana besleme ve dağıtım hatları olarak enerjilendirilmesi) Havai hat Tesisleri ( beton, demir, galvaniz direkli konut sitelerinde ve sanayi sitelerinde ana besleme ve dağıtım hatları olarak enerjilendirilmesi) Sanayi kuruluģlarında kuvvet ve kumanda kablolarının tesisi, busbar veya kablo kanallarının tesisi, makine motor ve enstrüman bağlantıları, iç ve dıģ aydınlatma tesisleri ile zayıf akım tesisatlarının yapılması. Alçak ve Y. Gerilim Tesislerinin Demontaj Montaj ĠĢleri Elektrik tesislerinde (ġehir Ģebekelerinde, konut sitelerinde, sanayi sitelerinde, Fabrikalar v.b. ) Demontaj ( Söküm) iģleri yapılması. Telekom Altyapı ĠĢleri Telekom Altyapı iģleri yapılması. Page 05

6 2. MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI Bakım onarım, tadilat, danışmanlık hizmetleri Elektrik sistemleriyle ilgili detay mühendislik hesaplamalarının yapılması, enerji dağıtım sisteminin komple tasarımı, koruma sisteminin tasarımı, panoların projelendirilmesi, kablo ve kablo yolları hesapları, topraklama ve yıldırımdan koruma sisteminin tasarımı, aydınlatma sisteminin tasarımı, Telekom projeleri ile ilgili çalıģmalar, elektrik abonelik hizmetleri ve bu iģleri ile ilgili resmi makamlara baģvuru ve takip iģleri ve de ilgili kurum Ģartnamelerine uygun olarak gerçekleģtirmekteyiz. Mevcut tesisat ve tesislerinizde, bakım onarım,yenileme,iyileģtirme,çalıģmaları, Trafo Merkezleri, AG.ve O.G. ve Y.G. tesislerinizde etüd yapılması, röle ve kesici testleri analiz raporları,çözüm önerileri ve projeleri oluģturulması, size özel çözümlerde rehberlik yapmaktayız. Etüd, Fizibilite, Dizayn, Danışmanlık, Proje Yönetimi,Kontrollük Elektrik A.G. ve O.G. dağıtım projeleri hazırlama, danıģmanlık, kontrollük, proje yönetimi. Elektrik tesislerin yapılıģı ile ilgili hizmetlerimiz : Etüd-Öneri fizibilite raporu - Hazırlanacak projenin esaslarına iliģkin teknik ve ekonomik hesap ve zorunlu nedenlerin rapor ve açıklamaları. Fayda, kuruluģ ve iģletme maliyetleri analizi. Ön proje - Tesisin yapım aģamalarını, malzeme, imalat, montaj detaylarını da gösteren Ģema, plan resimler, hesaplar ve raporlardan oluģan çalıģma. Uygulama projesi - KesinleĢmiĢ esaslara göre, kullanılacak marka, tip, modeli belirli malzeme cihaz ve sistemlerin yerleģim, ölçü, bağlantı blok tek hat ve açık Ģemaları, iģleyiģ ve diğer fonksiyonlarını gösteren çizim, detay resim, hesap keģif ve metraj, Ģartnameleri içeren çalıģma. Danışmanlık, Proje Yönetimi - Ġhale dosyası hazırlama, Uygulama projeleri hazırlama Page 06

7 KeĢif cetvelleri, Teklif alma ve değerlendirme Kontratların tanzimi, Hak ediģ ve montajların yapılması Geçici kabullerin yapılması, Proje esasları ve iģ planlarına uyum ĠĢ güvenliği, Personel sosyal güvenlik yükümlülükleri Uygulama projelerindeki tadilat tevsii lerin yapılması iģlenmesi Hak ediģlerin kontrol ve kayıtları, Son durum projelerinin hazırlanması Test ve devreye alma aldırma, ĠĢletmeye geçiģ Bakım servis prosedürlerinin hazırlanması, Bakım personelinin eğitimi DanıĢmanlık, Destek hizmetleri ve BilirkiĢilik hizmetleri 3. YG/OG ġalt MERKEZLERĠ ve ENERJĠ ĠLETĠMĠ DAĞITIMI Bütün üretim ve tüketim tesislerinin enerji alıģ veriģini sağlamak üzere, 380 kv- 154 kv - 35kV- 1kV kv aralığında her gerilim kademesindeki Ģalt tesisler, enerji iletim, dağıtım ve yeraltı dağıtım hatlarının tasarımından devreye alınmasına kadar devam eden bütün aģamalarını, müģterilerimizin ihtiyaçlarını karģılayacak anahtar teslimi çözümlerle gerçekleģtirmekteyiz. Bu kapsamdaki aktivitelerimiz; Etüt ve tasarım Ġhtiyacın belirlenmesi, Resmi makamlara baģvuruların yapılması ve takibi, Enerji müsaadesinin alınması, Güzergah tesliminin yapılması, Hat etüdü, Güzergah harita, plan ve profillerinin hazırlanması, Çevre etki değerlendirme çalıģmaları, Page 07

8 Zemin etütleri, Hat projelendirme, direk tevziatı ve optimizasyonu, Proje onay iģlemlerinin takibi, KamulaĢtırma plan ve profillerinin hazırlanması, Survey and Design Orman izinleri ve tarım dıģı kullanıma tahsis iģlemleri, Kadastro onay iģlemleri, Adres tespitleri ve tebligatlar, Direk ve hırdavat temini Galvanizli demir direk ve hırdavatların temini, nakli ve depolanması, Hat malzemeleri temini Ġletken, toprak teli, izolatör, OPGW ve topraklama malzemelerinin temini, nakli ve depolanması, Yapım çalıģmaları Aplikasyon ve direk yerlerinin iģaretlenmesi, Güzergahın açılması ve ulaģım yollarının yapılması, Direk temellerinin açılması ve inģaat çalıģmaları, Direk montajı, Tel çekimi, Test ve kabul iģlemleri, ĠĢletmeye alma, aģamalarından oluģmakta olup açıklanan tüm faaliyetler; deneyimli proje yöneticileri ve teknik kadrolarımız tarafından yönetilmekte ve gerçekleģtirilmektedir. 4. JENERATÖR TESĠSLERĠ Enerji santralının iç ihtiyaç sistemlerini enerji kesilmelerine karģı yedekleyecek dizel jeneratör sistemleri, (Senkron çalıģtırma v.b) Montaj hizmetleri yapılmaktadır. 5. KABLO KANALLARI ve A.G. O.G. TRANġE YAPIMI Büyük güçteki enerji santrallerinde üretilen elektrik akımının güç transformatörlerine taģınması bara ve kablo kanalı ile olmaktadır. Bara ve kablo kanallarının tipleri ve boyutlandırılması ve tasarımı yapılmaktadır. Page 08

9 Elektrik kurumuna ait Ģartnamelere uygun A.G. ve O.G. yeraltı kablo kanalı yapılmaktadır. 6. AYDINLATMA SĠSTEMLERĠ ve TESĠSLERĠ Aydınlatma hesapları sonucu çıkan keģif listesine göre armatürler, panolar ve aksesuarların temini ve montajı sağlanır. Endüstriyel, yaģamsal hacimlerde fonksiyonel iç ve dıģ aydınlatma, alıģveriģ ve iģ merkezleri, fabrikalar, hastaneler, okullar, konutlar, askeri tesisler, otel tatil köyü ve her türden yapı ve yerleģim merkezleri, belediyeler, cadde, yolotoyol tunel, Havaalanı, Liman, Stadyum ve Tarihi Yapı Aydınlatmaları, Reklam ve Bayrak aydınlatmaları, aydınlatma otomasyonları, acil ve yönlendirme aydınlatma uygulamaları. 7. TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN KORUNMA SĠSTEMLERĠ Yapılan mühendislik çalıģmasına göre ve normlara uygun olarak topraklama ve yıldırımdan korunma ekipmanları temin edilip iģ programına göre montajı sağlanır. Koruma ve iģletme topraklamaları, yıldırımlık tesisleri, aģırı gerilim, artık akım koruma sistemleri. Topraklama Ölçümleri yapılmaktadır. 8. BĠLĠġĠM SĠSTEM EKĠPMAN TESĠSĠ BiliĢim sistemleri konusunda tek baģına bir taahhüde girmeyi tercih etmemekle birlikte, genel taahhüt içinde ele alınacak server (database, file, post servers) ve workstation sistemlerin temini, kurulumu, konfigurasyonu ve teslimini de yapmaktayız. Analog ve digital ip telefon sistemi altyapısı ve kablolama, veri, ses, görüntü iletiģimi LAN/WAN ağ çözümleri, fiber/bakır omurga oluģumu ve yapısal kablolama, intercom, tv, merkezi saat, çağrı sistemleri, müzik yayın ve anons tesisatı, kablosusz ağ çözümleri. Page 09

10 C. REFERANSLARIMIZ ve YAPILAN ĠġLER ELTEM MÜHENDĠSLĠK Uhdesinde 380 kv ġalt Tesisi ( ) ĠĢin Kapsamı : Kocaeli-Gebze IV Ġstanbul Makine ve Ġmalat Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi- 380/33 KV 2x125 MVA Makine OSB Trafo Merkezinin Elektrik ve EĠH Bağlantı Yapım ĠĢi Tamamlandı. BaĢakĢehir Belediyesi Uhdesinde Park Aydınlatma Sistemlerinin Revizyonu (2014) ĠĢin Kapsamı : 35 adet Parkta Park Aydınlatma Sistemlerinin Revizyonu Devam ediyor. Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Uhdesinde Mobese Tesislerinin Bakım Onarım ĠĢleri(2014) ĠĢin Kapsamı : Mobese Tesislerinin Bakım Onarım ĠĢleri Devam ediyor. TCDD AYKON - ĠTG Uhdesinde 154 kv ġalt Tesisi ve 2 katlı Bina Yapımı(2014) ĠĢin Kapsamı : 20 MVA 2 trafolu 154 kv ġalt Tesisi ve 2 katlı Bina Yapımı tamamlandı. GÜMRÜK BAKANLIĞI Uhdesinde Ardahan Türkgözü, Kırklareli Dereköy, Edirne Pazarkule de Çevre Güvenlik Kamera Sistemi (2014) ĠĢin Kapsamı : Ardahan Türkgözü, Kırklareli Dereköy, Edirne Pazarkule de Çevre Güvenlik Kamera Sistemi tamamlandı. ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ - ĠTG Uhdesinde 2 adet Trafo KöĢkü ve 1 adet Trafo Dağıtım Merkezi ĠnĢaatı ve OG Kablo Tesisi (2014) ĠĢin Kapsamı : 2 adet Trafo KöĢkü ve 1 adet Trafo Dağıtım Merkezi ĠnĢaatı ve OG Kablo Tesisi tamamlandı. ĠL ÖZEL ĠDARESĠ - CAN ĠNġAAT A.ġ. Uhdesinde 4 ayrı Okulda Elektrik Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : Elektrik Tesisi ĠĢleri tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dumankaya Adres Natura Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik, Telekom ve Aydınlatma Tesisi ve Trafo Merkezi ĠĢleri devam ediyor. Page 10

11 DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dumankaya Adres Batı Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik, Telekom ve Aydınlatma Tesisi ve Trafo Merkezi ĠĢleri devam ediyor. Keban Mühendislik Uhdesinde GOP-2 ELEKTRĠK ALTYAPI TESĠSĠ ĠġĠ "TAYAKADIN HAVAĠ HAT PROJESĠ" tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : 64 direkli OG-AG müģterek direkli, GOP-2 ELEKTRĠK ALTYAPI TESĠSĠ ĠġĠ "TAYAKADIN HAVAĠ HAT PROJESĠ" tesisi ĠĢleri tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dumankaya Adres Güney Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri devam ediyor. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dumankaya Adres Doğu Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri devam ediyor. DĠLOVASI BELEDĠYESĠ Uhdesinde Yeraltı Beton KöĢk Trafo Merkezi Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : Yeraltı Beton KöĢk Trafo Merkezi Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri tamamlandı. GÜLARMAK- DOĞUġ Uhdesinde Metro Ġstasyonları Güzergahında OG kablo Deplase ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : Gülarmak-DoğuĢ Adi Ortaklığı Bağcılar Meydanı Metro Ġstasyonu Elektrik Hatları 34,5 kv Orta Gerilim Kablosu Deplase ĠĢi. Tamamlandı. GÜLARMAK- DOĞUġ Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : Gülarmak-DoğuĢ Adi Ortaklığı TEĠAġ Ġndirici Merkez- Ġkitelli Güney Sanayi Arası Metro Ġstasyonu Elektrik Hatları 34,5 kv Orta Gerilim Kablosu Tesisi ĠĢi. Tamamlandı. BEDAġ DEMĠRYÜREK ELEKTRĠK A.ġ. Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.ġ. ''BayrampaĢa ĠĢletme Müdürlüğü Sorumluluk Alanındaki'' Muhtelif Elektrik Tesisi ĠĢi Tamamlandı. BAĞCILAR BELEDĠYESĠ Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : Bağcılar Belediyesi Sancaktepe Mah. BayrampaĢa ĠĢletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki Muhtelif Elektrik Tesisi. Tamamlandı. Page 11

12 SULTANGAZĠ BELEDĠYESĠ Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 110 Adet Park Aydınlatma Tesisi ĠĢi.Tamamlandı. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : BayrampaĢa Belediyesi- BedaĢ BayrampaĢa ĠĢletme Müdürlüğü Sorumluluk Bölgesinde- Manastır Cd, Gökhan Sk, Emin Efendi Cd Muhtelif Elektrik Tesis ĠĢleri.Tamamlandı. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYESĠ Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : Bahçelievler Belediyesi Cumhuriyet Caddesi Elektrik Havai Hatların Yeraltına Alınması ve Aydınlatma Tesisi Yapım ĠĢi.Tamamlandı. ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Bağcılar Asfaltı Caddesi Elektrik Havai Hatların Yeraltına Alınması ĠĢi.Tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dumankaya Adres Panaroma Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom, Aydınlatma Tesisi ĠĢleri tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Gizli Bahçe Su Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri tamamlandı. TOKĠ - CAN ĠNġAAT A.ġ. Uhdesinde BeĢiktaĢ Askeri lojmanları Yapım Projesi kapsamında Elektrik ve Telekom Altyapı Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : BeĢiktaĢ Askeri lojmanları Yapım Projesi kapsamında Elektrik ve Telekom Altyapı Tesisi ĠĢleri tamamlandı. TOKĠ - CAN ĠNġAAT A.ġ. Uhdesinde Tuzla Deniz Harp Okulu lojmanları Yapım Projesi kapsamında Elektrik ve Telekom Altyapı Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : Tuzla Deniz Harp Okulu lojmanları Yapım Projesi kapsamında Elektrik ve Telekom Altyapı Tesisi ĠĢleri tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Konsept Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri ve Özel Havuz ve Çevre Peyzaj Aydınlatma Elektrik Altyapı ĠĢleri (2013) Page 12

13 ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri ve Özel Havuz ve Çevre Peyzaj Aydınlatma Elektrik Altyapı ĠĢleri tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dizayn Projesi Aydınlatma Tesisi ĠĢleri (2012) ĠĢin Kapsamı : Aydınlatma Tesisi ĠĢleri tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dizayn Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2012) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri tamamlandı. BEDAġ - Keban Mühendislik Uhdesinde (BahçeĢehir)O.G. Yeraltı Elektrik Tesisi ĠĢleri (2012) ĠĢin Kapsamı : O.G. Yeraltı Elektrik Tesisi Trafo ĠĢleri ve Tüm Geçici Kabul ĠĢlemleri tamamlandı. AYEDAġ - Keban Mühendislik Uhdesinde (Ümraniye,Beykoz) A.G. - O.G. Elektrik Tesisi Trafo ĠĢleri (2012) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Elektrik Tesisi Trafo ĠĢleri ve Tüm Geçici Kabul ĠĢlemleri tamamlandı. Ġl Özel Ġdaresi - Keban Mühendislik Uhdesinde (Beykoz) O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri (2012) ĠĢin Kapsamı : O.G. kablo montajı iģleri ve Tüm Geçici Kabul ĠĢlemleri tamamlandı. EMAAR SURYAPI - Keban Mühendislik Uhdesinde Toskana Vilları Projesi Elektrik, Telekom ve Data Altyapı Tesisi ĠĢleri ( ) ĠĢin Kapsamı : 27 Adet Malikane olan Hadımköy Toskana Vadisi Faz2A Projesi kapsamında, 2 Adet 35kv Bina Tipi Trafo Merkezi ve 4 Adet Jeneratör Tesisi ve CCTV ve TV ve Aydınlatma Tesisleri DönüĢümü ve Telekom Santrali ve Bunları ilgilendiren tüm altyapı ve A.G. ve O.G. kablo montajı iģleri ve Tüm Geçici Kabul ĠĢlemleri (Elektrik ve Telekom) tamamlandı. BEDAġ Keban Mühendislik Uhdesinde Çağlayan Ġlçesi 14 adet 35kv Trafo Merkezi DönüĢümü ve Havai Hatların Yeraltına alınması ve Aydınlatma Tesisi ve Demontaj ĠĢleri (2011) ĠĢin Kapsamı : 35kv Trafo Merkezi DönüĢümü ve Havai Hatların Yeraltına alınması ve Aydınlatma Tesisi ve Demontaj ĠĢleri tamamlandı. Ġġ BANKASI OPERASYON MERKEZĠ Uhdesinde Elektrik Ġmalatları ĠĢin Kapsamı : Elektrik Ġmalatları tamamlandı. Page 13

14 ĠBB Ġzmir Teknoloji Grup Uhdesinde KasımpaĢa Deniz Kuvvetleri Saha Kom.lığı içinde Trafo Binası Yapımı ve Jeneratör ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri (2011) ĠĢin Kapsamı : Abonelik iģlerinin tamamlanması, Trafo Merkezi 2 adet 1250 kva Jeneratör ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamlandı. Ġnanlar ĠnĢaat - Keban Mühendislik Uhdesinde Adalar Konut Projesi içinde Trafo Binası Yapımı ve Jeneratör ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri (2011) ĠĢin Kapsamı : Trafo Merkezi 800 kva Jeneratör ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. Sancak Park - Keban Mühendislik Uhdesinde AlıĢveriĢ Merkezi Projesi içinde O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri (2011) ĠĢin Kapsamı : Abonelik iģlerinin tamamlanması, O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. Ġst. Ġl Özel Ġdaresi - Keban Mühendislik Uhdesinde BayrampaĢa Gençlik Trafo Merkezi Jeneratör ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri (2010) ĠĢin Kapsamı : E.M.B. alınması, proje çizimi ve onayı, Abonelik iģlerinin tamamlanması, Trafo Merkezi 1250 kva Jeneratör ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. Ġst. Ġl Özel Ġdaresi - Keban Mühendislik Uhdesinde Sarıyer Kaymakamlık Binası Trafo Merkezi ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri (2010) ĠĢin Kapsamı : E.M.B. alınması, proje çizimi ve onayı, Abonelik iģlerinin tamamlanması, Trafo Merkezi ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. Salkım Yapı Koop. Keban Mühendislik Uhdesinde 144 Triplex Villa nın ENH direklerin Yeraltına alınması, O.G. ve A.G. kablo tesisi, Aydınlatma Tesisi, Trafo Merkezi Tesisi ĠĢleri (2010) ĠĢin Kapsamı : E.M.B. alınması, proje çizimi ve onayı, Abonelik iģlerinin tamamlanması, 144 Triplex Villa nın ENH direklerin Yeraltına alınması, O.G. ve A.G. kablo tesisi, Aydınlatma Tesisi, Trafo Merkezi Tesisi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. YTÜ - Ġzmir Teknoloji Grup Uhdesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Trafo Merkezi ve O.G. A.G. kablolarının Deplasesi ĠĢi ( ) ĠĢin Kapsamı : 3 adet Beton KöĢk Merkez 1 adet 500 KVA Jeneratör Tesisi ve O.G. A.G. kablo Deplasesi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. Page 14

15 Ġnanlar ĠnĢaat A.ġ. - Keban Mühendislik Ltd. ġti. Uhdesinde Feriköy Trafo Merkezi Deplase ĠĢi (2010) ĠĢin Kapsamı : E.M.B. alınması, proje çizimi ve onayı, Abonelik iģlerinin tamamlanması, KöĢk tipi Trafo Merkezinin ve O.G. ve A.G. kablolarının Deplase edilmesi, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. Ġnanlar ĠnĢaat A.ġ. - Keban Mühendislik Ltd. ġti. Uhdesinde Fulya O.G. kablo tesisi (2010) ĠĢin Kapsamı : O.G. kablo tesisi ve elektrik altyapı ĠĢleri tamamlandı. BEDAġ META A.ġ. Uhdesinde Florya-ġenliköy O.G. dönüģümü tesisi (2010) ĠĢin Kapsamı : 2007/26 Dosya Nolu Bakırköy Florya ġenlikköy 10kV- 35kV Yeraltı Kablo Tesisi ve Trafo Merkezi DönüĢümü, 1kV Yeraltı Kablo Tesisi ĠĢleri.tamamlandı. Özak Tekstil - Keban Mühendislik Ltd. ġti. Uhdesinde Özak GüneĢli AlıĢveriĢ Merkezi 2 Trafolu Trafo Merkezi ve O.G. ve A.G. elektrik tesisleri yapım iģi (2010) ĠĢin Kapsamı : Proje çizimi ve onayı, Abonelik iģlerinin tamamlanması, C2 tip 2 trafolu Elektrik Tesisi Anahtar teslim (Projesinden, Kabulüne kadar) yapılması, O.G. ve A.G. elektrik altyapı iģlerinin ve Geçici Kabul ĠĢlerinin tamamlanması. Özak Tekstil - Keban Mühendislik Ltd. ġti. Uhdesinde Ġkitelli Ġstanbul Organize Sanayi Bölgesi Özak Ġkitelli Tekstil Fabrikası 5 Trafolu Trafo Merkezi ve O.G. ve A.G. elektrik tesisleri yapım iģi (2010) ĠĢin Kapsamı : Proje çizimi ve onayı, Abonelik iģlerinin tamamlanması, C1 ve C2 tip 5 trafolu Trafo Merkezi Elektrik Tesisi Anahtar teslim (Projesinden, Kabulüne kadar) yapılması, O.G. ve A.G. elektrik altyapı iģlerinin ve Geçici Kabul ĠĢleri tamamlanması. Ġstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü ĠTG-EKĠN A.ġ. Uhdesinde IMF Heyeti için ( Mobese / KGYS ) ġehir Ġzleme Projesi ( ) ĠĢin Kapsamı : IMF toplantısı için E-5 güzergahında 29 adet (KGYS) Mobese Noktasının Elektrik alt yapı iģleri, direkleri ve kamera montajlarının yapılarak Emniyet müdürlüklerine teslim edilmesi iģi Page 15

16 Ġstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü EKĠN A.ġ. Uhdesinde ( Mobese / KGYS ) ġehir Ġzleme Projesi ( ) ĠĢin Kapsamı : Türkiye genelinde (KGYS) Mobese kamerasının Elektrik alt yapı iģleri, direkleri ve kamera montajlarının yapılarak Emniyet müdürlüklerine teslim edilmesi iģi. Türkiye genelinde çalıģmalarımız devam edilmektedir.(bitirilen Tesisler : Elazığ 54, Ġstanbul 11, Amasya- Aksaray 8, Ġstanbul Ġtfaiyeleri 10, Bitlis 20 ) Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ġehir Aydınlatma Müdürlüğü ERMAġ Elk. - Avrupa Geneli Aydınlatma Tesislerinin Bakım Onarım Hizmeti ĠĢi ( ) ĠĢin Kapsamı : Ġ.B.B. - ENERJĠ A.ġ. uhdesinde Avrupa genelinde meydan,park,tünel,alt geçit,ġ.b.b. kuruluģları ve ana arterlerde bulunan tüm aydınlatma tesislerinin rehabilitasyonu ve arızalarının giderilmesi ile ilgili olarak 16 adet hidrolik platformlu sepetli araç ve 5 adet 4x4 pick-up kamyonet, 2 adet vinç, 1 adet JSB kepçe, 2 adet kamyonet, 5 adet binek tip araçla, 7/24 vardiya sistemi ve 114 personel ile, aydınlatma tesislerinde her tip armatür ve/veya konsol değiģimi, 0,4 kv ve 1 kv alçak gerilim aydınlatma tesislerinin alt yapı sorunlarının giderilmesi ve bu tesislerdeki GPRS li aydınlatma panolarının ve aydınlatma panolarının otomasyona alınması ve bununla birlikte BEDAġ kurumuyla olan sözleģmelerinin yapılarak Ġ.B.B. ġehir Aydınlatma Müdürlüğü ne devirlerinin yapılması, tek noktadan yönetilmesi amacıyla merkezi arıza takip sisteminin kurulması ve iģletilmesi ve bununla birlikte BEDAġ kurumlarıyla koordineli olarak emniyet ve güvenlik unsurları gözetilerek bakım ve onarım çalıģmalarının yürütülmesi, tesislerde bulunan vuruk veya uygun olmayan direklerin demontajı ve montajı, 1kV ve 10kV yapılarda bulunan köģk merkezlerini rehabilitasyonu, trafo ve köģk montajları ve yüksek kule tip direklerin rehabilitasyonu iģleri baģarıyla yapılmıģtır. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ġehir Aydınlatma Müdürlüğü META A.ġ. - Tarihi Yapı Aydınlatmaları ĠĢi ( ) ĠĢin kapsamı : ġehzadebaģı Camii Aydınlatma ĠĢi Lanzini Ortaklığı ile Galata Kulesi Aydınlatma ĠĢi Rehabilitasyon Sultan Ahmet Camii ve Meydanı Rehabilitasyon Okmeydanı Üst geçit Aydınlat ve elektrifikasyonu - Rehabilitasyon Avcılar Üst geçit Ledli Aydınlatma ĠĢi Philips Ortaklığı ile Adalar Aydınlatma Tesisi ĠĢi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Aydınlatma ĠĢi Taksim Meydanı ve Eminönü Meydanı Bayrak Direği Aydınlatması ĠĢi Page 16

17 Beykoz Belediyesi - Çubukluspor Kulubü - Futbol Sahası Aydınlatma Tesisi ĠĢi (2007) Telkom ETC A.ġ. - Fiber Optik Kablo Alt Yapı Tesisi ĠĢleri (2007) Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Yapı ĠĢleri Müdürlüğü META A.ġ. - Avrupa ve Anadolu Geneli Aydınlatma Tesislerinin Bakım Onarım Hizmeti ĠĢi (2006) ĠĢin Kapsamı : Ġ.B.B. META A.ġ. uhdesinde Avrupa ve Anadolu genelinde meydan, park, tünel, alt geçit,ġ.b.b. kuruluģları ve ana arterlerde bulunan tüm aydınlatma tesislerinin rehabilitasyonu ve arızalarının giderilmesi ile ilgili olarak 16 adet hidrolik platformlu sepetli araç ve 5 adet 4x4 pick-up kamyonet, 2 adet vinç, 1 adet JSB kepçe, 2 adet kamyonet, 5 adet binek tip araçla, 7/24 vardiya sistemi ve 114 personel ile, aydınlatma tesislerinde her tip armatür ve/veya konsol değiģimi, 0,4 kv ve 1 kv alçak gerilim aydınlatma tesislerinin alt yapı sorunlarının giderilmesi ve bu tesislerdeki GPRS li aydınlatma panolarının ve aydınlatma panolarının otomasyona alınması ve bununla birlikte BEDAġ kurumuyla olan sözleģmelerinin yapılarak Ġ.B.B. ġehir Aydınlatma Müdürlüğü ne devirlerinin yapılması, tek noktadan yönetilmesi amacıyla merkezi arıza takip sisteminin kurulması ve iģletilmesi ve bununla birlikte BEDAġ kurumlarıyla koordineli olarak emniyet ve güvenlik unsurları gözetilerek bakım ve onarım çalıģmalarının yürütülmesi, tesislerde bulunan vuruk veya uygun olmayan direklerin demontajı ve montajı, 1kV ve 10kV yapılarda bulunan köģk merkezlerini rehabilitasyonu, trafo ve köģk montajları ve yüksek kule tip direklerin rehabilitasyonu iģleri baģarıyla yapılmıģtır. Hal Yolu Cad ve Carufour Önü Aydınlatma Tesisi Yapım ĠĢi Beykoz Korusu Aydınlatma Tesisi Yapım ĠĢi Ġçmeler ve Tuzla KavĢağı Aydınlatma Tesisi Yapım ĠĢi Yakacık-Samandıra KavĢağı Aydınlatma Tesisi Yapım ĠĢi Kurtköy Aydınlı Yolu Aydınlatma Tesisi ve Trafo Tesisi Yapım ĠĢi Tepe Natilus Önü Aydınlatma Tesisi Yapım ĠĢi Kadıköy Meydanı Yüksek Kule Armatür DeğiĢimi ve Alt yapı Tesisi Formula 1 Yolu 5 adet 35 kv Trafo Tesisi ĠĢi Ġstanbul ĠDO 35 kv Trafo ve OG Yer altı Tesisi ĠĢi Sahil Kenedy 10 yıl ve Aksu Cad. Aydınlatma Tesisi Rehabilitasyonu BEDAġ META A.ġ. - Bakırköy ĠĢletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki Muhtelif Elektrik Tesis ĠĢleri ( ) ĠĢin Kapsamı : Bakırköy BEDAġ ĠĢletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki AG Havaii Hatların Yeraltına alınması, 10 kv 33 adet TM nin 35 kv sisteme dönüģümü iģleri, Aydınlatma Tesisi iģleri, Yük bölümü iģleri, Demontaj iģleri Page 17

18 BEDAġ GALDESAN A.ġ. - Sarıyer ĠĢletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki Muhtelif Elektrik Tesis ĠĢleri ( ) ĠĢin Kapsamı : Sarıyer BEDAġ ĠĢletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki AG Havaii Hatların Yeraltına alınması, 10 kv TM nin 35 kv sisteme dönüģümü iģleri, Aydınlatma Tesisi iģleri, Yük bölümü iģleri, Demontaj iģleri Page 18

19 D. MAKĠNA ve ARAÇ PARKI HGC Elektrik Makine ve Araç Parkı Listesi Sıra No Aracın Marka Modeli Miktar Tipi - Cinsi Kapasitesi 1 CATO CATO - Paletli Eskavatör 2 JCB KEPÇE - 3CX -Kırıcılı 4X4 3 Kuboto Mini Eskavatör - 1CX - Paletli 4X4 4 Mitsubishi SEPETLİ - PLATFORMLU - TELESKOBİK 14m 5 Mitsubishi SEPETLİ - PLATFORMLU - TELESKOBİK 14m 6 Reno Master SEPETLİ - PLATFORMLU - TELESKOBİK 14m 7 Desoto SEPETLİ - PLATFORMLU - TELESKOBİK 14m 8 Wolswagen-Amarok Kamyonet 4x4 9 Citroen - Berlingo Kamyonet 10 Dodge - 1 Kamyonet 11 Hundai Minibüs 12 Honda CRV Binek 13 Toyata Yaris Binek 14 Mitsubishi Cold Binek Page 19

20 E. BELGELER Page 20

21 Page 21

22 Page 22

ELSAN Elektrik Faaliyet Alanımız Çalışma Alanımız Referanslarımız Kabul Tutanakları. ELSAN ELEKTRİK İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

ELSAN Elektrik Faaliyet Alanımız Çalışma Alanımız Referanslarımız Kabul Tutanakları. ELSAN ELEKTRİK İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. İçindekiler ELSAN Elektrik Faaliyet Alanımız Çalışma Alanımız Referanslarımız Kabul Tutanakları ELSAN ELEKTRİK İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Barbaros Mh. Nuhkuyusu Cd. Fevzi Çakmak Sk. No:5 Üsküdar

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

Aken Elektrik Enerji sektörün ileri gelen markaları ile işbirliği içerisinde Elektrik, Enerji, Endüstriyel 0tomasyon pazarında faaliyet gösteren,

Aken Elektrik Enerji sektörün ileri gelen markaları ile işbirliği içerisinde Elektrik, Enerji, Endüstriyel 0tomasyon pazarında faaliyet gösteren, 1 Aken Elektrik Enerji sektörün ileri gelen markaları ile işbirliği içerisinde Elektrik, Enerji, Endüstriyel 0tomasyon pazarında faaliyet gösteren, müşterilerinin ihtiyaçlarına güvenilir, hızlı ve kaliteli

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU NUġeleri Kayseri BüyükĢehiz yıllarda oldua Kays SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANLAMA YAYIN NO: 12 ASKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ankara - 2012 Ormansız yurt vatan değildir. Bakan SunuĢu BAKAN SUNUġU Kamu mali yönetim sürecini yeni bir anlayıģla

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Mart 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Mart 2014 Sayı 2014-5 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr çözüm üretiyoruz... Hakkımızda 2012 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi ve kaliteli

Detaylı

ZĠRVE ELEKTROMEKANĠK Zirve Elektromekanik 2014

ZĠRVE ELEKTROMEKANĠK Zirve Elektromekanik 2014 ZĠRVE ELEKTROMEKANĠK ZĠRVE ELEKTROMEKANĠK; Zirve, 1987 yılında bu yana, sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimini kullanarak, Akıllı Bina Çözümleri, Elektrik-DATA- Telefon Altyapı Sistemleri, Yerel-Uzak

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. M.Kemal ATATÜRK

Detaylı

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PK. 12 35801 ALĠAĞA-ĠZMĠR/TÜRKĠYE Tel: (0 232) 616 32 40 (10 Hat) 616 12 40 (8 Hat) Faks: (0 232) 616 12 48 616 14 39 616 24 90 P R O J E A D I PETROKİMYA

Detaylı

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 2013 Yılı Çalışma Programı 1.1. Elektrik Yatırımı YATIRIMLAR Elektrik dağıtım şebekesinde, oluşabilecek ihtiyaçların karşılanması için yedek malzemelerin hazırda bulundurulmasına ihtiyaç vardır. Bu malzemelerden;

Detaylı