güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler"

Transkript

1

2 Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek enerj kaynaklarına alternat f olarak; h ç tükenmeyen, üstel k de doğal olan güneş ve rüzgar enerj kaynakları terc h ed lmekted r. Yen leneb l r Enerj Kaynakları den len bu sektörde, pek çok ülkede olduğu g b Türk ye'de de son derece öneml gel şmeler olmuştur. Kamunun yen leneb l r enerj den elde ed len elektr ğe verm ş olduğu destek ve toplumun b l nçlenmes yle b rleş nce çok öneml yatırımlar yapılmaktadır. Enerj pahalılaşmakta, ş md den stratej k önem ortaya çıkmıştır. Günümüzde var olan kaynakların sınırlı, el m zdek ler en ver ml kullanıp gelecek nes llere de bu kaynakları bırakmak zorunda olduğumuz b l nc oluşmuştur. Tüket c ler çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... le tanımlanan ürüne sah p olmak sterken, üret c ler de p yasaya çıkardıkları ürünlerde bu özell kler n olması ç n çalışmaktadırlar. Teknoloj n n gücünün en bel rg n yansımaları, let ş m ve haberleşme teknoloj ler alanında görülmekted r. Çocuklardan, genc ne, yaşlısına tüm dünyanın telev zyon zled ğ, cep telefonundan ses, ve görsel haberleşme yaptığı, nternet n, dünyanın değ ş k noktalarındak b reyler arasında sosyal haberleşmey sağladığı b r çağdayız. Yaşadığımız teknoloj k çılgınlıklardan b zlere en hızlı yansıyanı let ş m ve haberleşme teknoloj ler d r. Dünyanın km çapı ve km2 yüzey alanı bulunmasına rağmen, let ş m ve haberleşme teknoloj ler, dünyanın farklı noktalarında bulunan nsanların arasındak mesafey ortadan kaldırmıştır.

3 Hakkımızda B na veya konutlarda, ulaşımda, teknoloj n n üret m nde, atıkların kontrol ed lmes nde, meteoroloj k ver ler n anal z nde Scada ve otomasyon s stem kullanılmaktadır. Bu teknoloj ; let ş m teknoloj ler le b r arada kullanılarak evde k msen n olmadan aletler n çalıştırılmasına, sıcaklıkların ayarlanması g b çok değ ş k şlemle yaptırılmaktadır. Ulaşımda, öneml ölçüde petrol ürünler kullanıldığında büyük ölçüde karbon salınımı yapmaktadır. Çevre b l nc ön plana çıktıkça elektr kl araçların kullanılma stekler de artmaktadır. Elektr kl araçların (EA - EV)bataryalarının şarj ed lmes öneml b r unsurdur. Ayrıntı Teknoloj ler EV'ler n şarjını sağlayacak şarj c hazı konusunda da s zlere çözüm sağlamaktadır. İnsanların yaşamını öneml b ç mde kolaylaştıran teknoloj ye er şmek ç n öneml bütçeler ayrılmaktadır. Doğru terc h ed lmeyen teknoloj ve uygulamaları, kullanım sırasında sorun oluşturmaya sık sık teknoloj den yararlanılmamasına neden olunmaktadır. Teknoloj n n seç m nde doğru ver anal z, planlama, projelend rme, üret m, çalışır b ç mde tesl m ve uzun süre de serv s h zmet ver lmes önem taşır. Teknoloj de uygun b ç mde satış sonrası h zmet ver lmemes neden yle öneml büyüklüktek yatırımlar boşa g tmekte, kolaylık sağlamak yer ne sorunlar oluşturmaktadır. Ayrıntı Teknoloj ler ; danışmalık h zmet nden, yen leneb l r enerj den elektr k üret m ve uygulama teknoloj s ne, aydınlatmadan, let ş m ve haberleşme teknoloj s ne, scada ve s nyal zasyon teknoloj s nden, ölçüm, uzaktan yönet m ve zleme teknoloj s ne kadar gen ş b r alanda çalışma yapmaktadır. Doğal, çevrec, ver ml ve geleceğ n teknoloj ler yle buluşturan Ayrıntı Teknoloj ler, s zlere kusursuz ve A++ kal tede çözüm üretmekte, s zler n memnun yet n sağlamak ç n Bakım, Onarım ve Tekn k Destek H zmet de vermekted r. Kend ürünler n n dışında Dünyaca tanınmış öneml markaların Türk ye d str bütörü ve yetk l satıcısıdır. Kend ne güvenen, dealler olan, dealler ne ulaşmak ç n gerekl yol har tasını bel rlem ş, genç ve d nam k b r ek be sah p olan Ayrıntı Teknoloj ler, çalışma lkeler n eks ks z uygulama konusunda kararlı ve ısrarcıdır. Ayrıntı Teknoloj ler, kal tel ürün ve zamanında h zmet anlayışı le s z değerl müşter ler n n yanındadır.

4 HEDEFİMİZ S stemler n sorunsuz uygulanmasını ve çalışmasını sağlayıp, anahtar tesl m çözümler n önde gelen sağlayıcısı olmak. DEĞERLERİMİZ Müşter ler m z ç n; Müşter odaklı yaklaşımımızla s zlerle sürekl olarak b rl kte çalışmak. Çalışanlarımız ç n; Çalışanlarımıza, b rl kte üreterek durmadan yen hede ere yelken açan b r gem de olduğumuzun farkındalığını yaşatmak. Toplum ç n; B reyler n ve toplumun gel şmes ç n b lg paylaşımında bulunmak ve toplumun her kes m nden b rey n son teknoloj lerden yararlanmasını sağlamak. ÇALIŞMA ALANLARIMIZ Çevrec enerj üret m sağlama yaklaşımı le Güneş ve Rüzgâr Enerj s Teknoloj ler Çok düşük enerj tüket m ç n LED Aydınlatma Teknoloj s Meteoroloj k ve çevresel ver ler n doğru olarak alınması amacıyla Uzaktan Ölçüm ve Denet m Teknoloj ler İlet ş m ve Haberleşme alanında geleceğ n akt f ve pas f ürünler yle Gen şbant Ağ Teknoloj s Uzaktan yönet m uygulamalarında SCADA S nyal zasyon Teknoloj ler Elektr kl otomob ller n günlük yaşamımızda yaygınlaşmasını sağlamak ç n Elektr kl Otomob l Şarj Teknoloj s ALANIMIZDA FARKLI OLDUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ Doğru çözüm üreteb lmek; doğru yöntem ve doğru ver lerle olanaklıdır. Ayrıntı Teknoloj ler ht yacınızı saptayarak s z n ç n en doğru çözümü üret r ve teknoloj y eks ks z olarak uygular. BİZ, İŞİMİZİ VE ÇÖZÜMLERİMİZİ SORUNSUZ UYGULARIZ Ayrıntı Teknoloj ler her teknoloj y uygulamaz. Kend n kanıtlamış ve s zlere büyük değ ş kl kler sunab lecek teknoloj ler üret r ve uygular. KALİTE POLİTİKAMIZ Kend n kanıtlamış teknoloj ler eks ks z ve b r kerede sunarak sürekl müşter memnun yet n sağlama anlayışı kal te pol t kamızın omurgasını oluşturmaktadır. Müşter ler m ze sunduğumuz tüm h zmetlerde; Aynı h zmet, b r başkası b ze sunmuş olsaydı, bu h zmetten memnun kalır mıydık? sorusu Ayrıntı Teknoloj ler 'n n deney ml mühend sler ve Ar-Ge çalışanlarımızca sorgulanmaktadır. Sürekl y leşt rmey esas alma yaklaşımımızın sonucu olarak sıfır hata hede enmekted r. KURUMSALLAŞMAMIZ İs m ve logonun Türk Patent Enst tüsü'ne kaydı, nolu mühend sl k alanı olan 'B l msel ve Sına İnceleme; Araştırma H zmetler ; Mühend sl k H zmetler. B lg sayar H zmetler. Bu sınıfa dah l olup Mühend sl k, M marlık, B lg sayar H zmetler kapsamına g rmeyen her türlü Tasarım H zmetler le, 35 Nolu h zmet alanı olan 'Kara Araçları Serv s İstasyonu H zmetler (bakım, tam r ve yakıt dolumu). Den z Araçlarının Bakımı ve Tam r H zmetler ; Gem İnşaatı H zmetler. Hava Taşıtlarının Bakım ve Tam r H zmetler. Sına Mak neler n ve C hazların, Büro Mak neler n n ve C hazlarının, Haberleşme C hazlarının, Elektr k, Elektron k C hazların ve Şebekeler n n Yapım, Bakım, Onarım ve İşletme Faal yetler tesc l n n yapılması, ISO 9001 Kal te Yönet m S stem Belges n n alınması, TS13242 B lg sayar Ağı B leşenler ve S stemler le, TS13381 Yen leneb l r Enerj Kaynaklarını Kullanarak Elektr k Enerj s Üreten S stemler Alanında Yetk l Serv s Belges n n alınması, Gezener sm ç n Türk Patent Enst tüsü'ne marka tesc l başvurusunda bulunulması, Özgün Enerj ç n Türk Patent Enst tüsü'ne marka tesc l başvurusunda bulunulması, Türk Patent Enst tüsü'ne Gezener ürün grubu ç n Faydalı Model başvurusunda bulunulması. Ayrıntı Teknoloj ler, teknoloj ve uygulamalara farklı yaklaşımlar get rerek bugüne kadar dünyada ve Türk ye'de, yeterl çözüm üret lmem ş sorunlara yönel k Ar-Ge çalışmaları yürütmekted r. B reysel kullanıcıların taşınab l r enerj ht yaçlarını karşılamak amacıyla Ayrıntı Teknoloj ler Ar-Ge mühend sler çalışmalarını hızlandırmış ve ülkem z koşullarına uygun b ç mde A++ n tel kte ürün gel şt rm şt r. Bu ürün grubu, sağladığı enerj m ktarı, elektr k gücü ve ürün çeş tl l ğ açısından dünyada tekt r. Ayrıntı Teknoloj ler tarafından gel şt r len Taşınab l r Enerj (Gezen Enerj ) Kaynağı, GEZENER sm le markalaştırılmıştır.

5 Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetimiz Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetimiz Yapılan veya yaptırılan b r şte; projelend rme, üret m ve projen n devreye alınması aşamalarının tümü danışmanlık ve müşav rl k desteğ le yürütüldüğünde zamanın ver ml kullanıldığı kes n sonuçlar elde ed lmekted r. Her proje; uygulanması gereken süre le sınırlıdır. Proje yaptıran k ş ya da kuruluş, ş n zamanında b t r lmes ç n sözleşmelere gec kme cezaları eklemekte, bu da madd kayıplara yol açmakta ve k m zamanda sözleşmen n ptal le sonuçlanmaktadır. Projen n doğru yürütülmes ç n, projeye etk eden tüm g rd ler n gerçek büyüklüğünün b l nmes ; uygulamada oluşan sorunların aşılması ç n gerekl yöntemler n kullanılması ve proje sah b n n uygulanacak yöntemler konusunda kna ed lmes gerekmekted r. Ayrıntı Teknoloj ler deney ml uzman kadrosu le projen n yapılış amacına ve hedefine uygun olarak her türlü tekn k ayrıntıya d kkat ed p b r yol har tası bel rler. Ürün seç m nden, s stemler n uygulanmasına, tekn k ek p planlamasından, alt yüklen c veya çözüm ortaklarının bel rlenmes ne, kapas te ve yetk nl kler le çalışma sınırlarının bel rlenmes ne kadar çok kapsamlı çalışmalar yapar. Proje sah b adına yapılan ş n denetlenmes veya gözlemlenmes, projen n ş programına uygun lerley p lerlemed ğ, oluşan sorunlara karşı çözüm öner ler n oluşturur ve yetk s çerçeves nde uygular. Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) yayınlamış olduğu yönetmel klere göre uygun danışmanlık ve müşav rl k h zmet sunan Ayrıntı Teknoloj ler, kamu kurum ve kuruluşlarına profesyonel yaklaşımı le kusursuz danışmanlık ve müşav rl k h zmet sunar.

6 Proje Hizmetimiz Proje Hizmetimiz Proje; bel rl b r ş n yapılması ç n gerekl tüm g rd ler n değerlend r lerek, asıl şlev ön plana çıkarmak üzere yapılan ş ve şlem basamaklarının tümüdür. Proje yönet m nde temel yaklaşım, ana hedefin ya da projen n ortaya çıkışındak gerekçen n, bel rlenen sürede eks ks z ve tam olarak yer ne get r lmes d r. Projen n tasarlanması sırasında, tasarlanan ortamla uygulama ortamındak değ ş kl kler; coğrafi etk ler ve yasal değ ş kl kler projen n b re b r uygulanmasını olanaksız kılab l r. Tasarımdak önemsenmeyen etk ler ve var olmayan g rd ler, beklenenden daha büyük b r etk olarak karşımıza çıkar. İy planlanmamış projeler le y yönet m n olmaması, projeler n uzamasına ve hatta proje ptaller ne neden olur. Proje yönet m ; projen n ana amacından sapmadan, projen n uygulanması ç n gerekl zaman ve etk y d kkate alarak b lg ve enerj y yeter kadar kullanmayı, planlamayı ve yapılan şler n kontrolünü b r bütün olarak ele almayı gerekt r r. Projen n başarılı olması; yapılan ş n şlem basamaklarının, gerekl yasanın, yönetmel ğ n, eldek ç ve dış olanakların b l nmes n zorunlu kılar. Proje yönet m nde ana unsur, yapılacak ş n prat kl ğ le kurumsal yapıyı örtüştürmek ve k s n n de eş zamanlı olmasını sağlamaktır. Ayrıntı Teknoloj ler ; Profesyonel Proje Yönet m Desteğ n üç grupta vermekted r: - Üst Sev ye Proje Yönet m H zmet m z Ayrıntı Teknoloj ler uzman kadrosu, yapılan projen n başlangıcından sonuna kadar tüm ayrıntılarını gözden geç r r. Projen n ş programına uygun lerley p lerlemed ğ n, mevcut yapının zayıf ve güçlü yönler n, sorunları, çözüm yöntemler n tesp t eder; oluşan sorunlara karşı alınması gereken önlemler bel rler ve ş n sağlıklı b t r leb lmes ç n gerekl yöntemler alternat er le hazırlar. Proje sah b adına yapılan ş n denetlenmes veya gözlemlenmes, projen n ş programına uygun lerley p lerlemed ğ, oluşan sorunlara karşı alınması gereken önlemler raporlar. -Standart Proje Yönet m H zmet m z Projen n tekn k yönden, yönetmel k, yasa ve zaman açısından en ekonom k b ç mde eks ks z olarak yönet lerek tamamlanması desteğ d r. Proje sah b n n alması gereken dar, ekonom k vb. önlemler raporlar. -Tekn k Yardımlı Proje Yönet m H zmet m z Yarım kalmış veya zamanında tamamlanamayacak projeler n zamanında ve eks ks z olarak tamamlanması amacıyla ver len proje yönet m desteğ d r. Projen n b t r lmes ç n gerekl ek pler n veya alt yüklen c ler n seç lmes, gerekl sözleşmeler n yapılması desteğ d r. Ayrıntı Teknoloj ler deney ml kadrosu, s zler n teknoloj den yararlanmasını sağlayarak planlarınızı gerçekleşt reb lecek deney mded r.

7 Test, Uygunluk ve Kontrollük Hizmetimiz Test, Uygunluk ve Kontrollük Hizmetimiz Teknoloj n n uygulanması sırasında her b r ürünün b rl kte kullanılması veya çalıştırılması, bu ürünler n sten len n tel klere uygun olması önem taşır. Ürün alıcıları, ürün malzemes n n ve malatın sözleşmeye uygun olarak yapılmasını ve tesl m ed lmes n sterler. Özell kle büyük projelerde, kullanılan ürünler n gerekl n tel kler sağlamamasına rağmen kullanılması, yürütülen projelerde c dd kayıplara, hatta projen n şlemez hale gelmes ne neden olur. Alımı veya malatı yapılan şler n tekn ğ ne uygun b ç mde yapılmasını sağlamak ç n, üret mde ve üret m n sonunda şartname ve standartlara uygunluğunun kontrol ed lmes gerek r. Özell kle büyük ve kapsamlı ş yapan kurum ve kuruluşlar veya firmalar, yapılan ş n tekn ğe uygunluğunu ve sözleşmede bel rt len talepler karşılayıp karşılamadığını b lmek sterler. Günümüzde öneml projeler hayata geç ren firma ve ş rketler, her ş ve teknoloj ç n deney ml eleman bulamamakta veya her ş ç n yeterl eleman ayıramamaktadır. F rma ve ş rketler almış oldukları mal ve h zmetler n denet m n, ekspert z muayene, geç c ve kat kabul muayene g b heyetler oluşturarak kend elemanları le yapmaktadır. Ayrıntı Teknoloj ler uzman kadrosu, önce yapılan ş tetk k eder ve ölçümler bel rler. Ardından ş n doğru yapılıp yapılmadığını, sten len ölçümler n doğru olup olmadığını, şartnameye uygun ürünler n alınıp alınmadığını, montajın uygun yapılıp yapılmadığını, malatın eks ks z olup olmadığını saptayıp ş gücü kaybını önler. Tesp t ett ğ sonuçları raporlar. Test, uygunluk ve kontrol h zmet le h zmet veren firma, tara ar arasında b r nev hakem rolü de üstleneceğ nden, olası zaman kaybı da ortadan kalkacaktır. Test, Uygunluk ve Kontrol H zmet aldığınızda, herhang b r problem ve şgücü kaybı yaşamadan, Ayrıntı Teknoloj ler s z n adınıza hareket edecek ve s z Ayrıntı Teknoloj ler güvences yle d ğer şler n z rahatlıkla yürüteb leceks n z.

8 Gün Gü Güne

9 neş Gücü üneş Gücü eş Enerjisi Santralleri (GES)

10 güneş...! ısı, ışık ve yaşam kaynağı enerji kaynaklarını değiştirmek için ne yapabilirim?

11 Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Yeryüzünde kullanılmakta olan tüm enerj ler n kaynağı güneşt r. Petrol, kömür, h droelektr k, term k, rüzgar g b alternat f enerj kaynaklarının heps güneşten türem şt r. Bugün b l nen fos l kaynaklar tükenme noktasına gelm şt r. Modern yaşam ve teknoloj k gel şmeler le b reyler n teknoloj ye, dolayısıyla elektr k enerj s ne karşı bağımlılığı hızla artmaktadır. Tükenen kaynaklar, artan fiyatlar ve hızla yükselen sanay leşme le dünya enerj ht yacını karşılayamama noktasına hızla yaklaşılmaktadır. Yen leneb l r enerj kaynakları dışında henüz alternat f b r teknoloj bulunmamaktadır. Güneş enerj s, tem z, çevre dostu, tükenmeyen ve uygun mal yetl b r enerj kaynağıdır. B r yılda dünya üzer ne düşen güneş enerj s m ktarı, dünyanın b l nen petrol kaynaklarının yaklaşık 516; kömür kaynaklarının se yaklaşık 157 katıdır. Ülkem z güneş enerj s nden yararlanab lecek öneml bölgelerden b r nde bulunmaktadır. Türk ye'de güneş enerj s nden yararlanab lecek çok fazla alan vardır. Kamuoyunda güneş enerj s nden elektr k elde ed lmes ne yönel k b l nç oluşmuştur. Başta TÜBİTAK ve d ğer Kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere çok sayıda organ zasyon güneş enerj s ne yönel k çalışmalarını artırmış, Güneş Enerj s Potans yel Atlası (GEPA) yayınlanarak ülkem zdek güneş potans yel ortaya çıkmıştır. Güneş enerj s nden doğrudan elektr k elde ed lmes n sağlayan güneş p ller (fotovolta k p ller-fv); çatı, b na veya zem n üzer uygulamalarına ek olarak otopark gölgelemeler nde de uygulanmaktadır. B naların güney cephes, otopark ve gölgel kler n üzer ve teras kat uygulamaları le öneml elektr k üret m sağlayacak b ç mde teknoloj ler sadeleşm ş ve çeş tlenm şt r. Güneş enerj kaynağı ç n b r bedel ödenmemes ve başta güneş p ller olmak üzere ürünler n uzun ömürlü (en az 20 yıl) olması, GES teknoloj s n n caz bes n artırmaktadır. GES teknoloj s aynı zamanda bakım ve şletme g der en az olan enerj dönüşüm teknoloj s d r. Güneş enerj s santraller kurulumu d kkat ve özen steyen b r çalışma gerekt r r. Güneş enerj santral kurulacak alanda sürekl olarak doğru ölçümler n yapılması ve ver ler n en doğru şek lde değerlend r lmes gerekmekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, 'Güneş Enerj s Santraller ' (GES) uygulamalarını, b l msel ve teknoloj k ver lerden yararlanarak en fazla ver m alacak şek lde projelend rmekted r. Uygulamalarımızda, güneş har taları, coğrafi yapı ve gölgeleme sorunu, ısıl kararlılık ve çevresel etk ler, kullanıcı alışkanlıkları g b çok sayıda etmen değerlend r lmekte ve hesaplanmaktadır. S stem kurulumu önces yapılan kapsamlı araştırma ve anal zler Ayrıntı Teknoloj ler 'n n farkını gözler önüne sermekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, güneş ve rüzgar enerj s n n b rl kte çalıştığı b r santral projes n, sözleşmen n mzalandığı günden başlayarak etüt, projelend rme, ürünler n oluşturulması, malat, montaj ve s stem n devreye alınması uygulamaları dah l 11 günde tamamlamıştır. Kurulan santral, 155 km/saatl k rüzgara (2. derece kasırga) rağmen elektr k üret m n sürdüren uygulaması le Türk ye Uluslararası Yen leneb l r Enerj Kongres 'nde, (TIREC 2012) 'Best Turk sh Project (*) Yarışmasında' ş rketsel bazda 1., kurumsal bazda se 2. olmuştur. (*)http://www.renewableenergyworld.com/rea/partner/green-power-conferences3234/news/art cle/2012/10/shortl st-announced-for-awards-for-excellence- n-turk sh-renewables

12 Rüzg Rü Rüzg

13 gar Gücü üzgar Gücü gar Enerjisi Santralleri (RES)

14 Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) Rüzgar Enerj s Santraller (RES)', teknoloj n n hızla gel şmes yle oldukça terc h ed len b r s stem hal ne gelm şt r. Hava akımlarının yüksek ve sürekl olduğu bölgelerde ver ml olarak kullanılmaktadır. RES; rüzgarın yer yüzüne paralel olarak lerlemes sırasında önüne çıkan engele de çarpmaktadır. Rüzgar enerj santralının kanatlarına çarpan rüzgar, kanatların aerod nam k yapısından dolayı m l n dönmes n sağlamaktadır. Yel değ rmenler doğrudan hareket le çalışırken RES'te m l üzer nde bulunan elektr k jeneratöründen elektr k elde ed lmekted r. TÜBİTAK ve d ğer kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere çok sayıda organ zasyon, rüzgar enerj s ne yönel k çalışmalarını artırmış, Rüzgar Enerj s Potans yel Atlası (REPA) yayınlanarak ülkem zdek rüzgar potans yel ortaya çıkmıştır. Ülkem z n özell kle Ege, Doğu Akden z, Trakya ve Anadolu bel rl ç bölgeler nde rüzgar enerj s nden yararlanab lecekt r. Enerj P yasası Düzenleme Kurulu (EPDK), l sanslı RES kurulumu yapılmadan önce b r yıllık rüzgar potans yel ölçümü yapılmasını stemekte, yapılan değerlend r lmeden sonra kurulum ç n l sans vermekted r. Yen leneb l r Enerj den elde ed len elektr ğ n de d ğer enerj santrallarından elde ed len elektr k fiyatından daha yüksek fiyatla satın alınması kararı le öncel kle l sanslı RES'ler olmak üzere çok sayıda l sanssız RES kurulumu yapılmaktadır. Dünyada küresel ısınma neden yle coğrafi koşullarda çok öneml değ ş kl kler olmaktadır. RES kurulacak alanda sürekl olarak doğru ölçümler n yapılması ve ver ler n en doğru şek lde değerlend r lmes gerekmekted r. RES kurulumu d kkat ve özen steyen b r çalışma alanıdır. Ayrıntı Teknoloj ler, yapmış olduğu projelerde, küresel kl m değ ş kl kler n n sebep olacağı sonuçları göz önünde bulundurarak en ver ml ürün seç m ve uygulamasını hayata geç rmekted r. S stem kurulumu önces yapılan kapsamlı araştırma ve anal zler Ayrıntı Teknoloj ler, küçük ve orta büyüklüktek RES konusunda farkını ortaya çıkarmaktadır.

15 RÜZGAR ENERJİSİNİN TARİHÇESİ Rüzgar enerj s kullanımı M.Ö yıllarında Orta Doğuda başlamıştır. M.Ö. 17. Yüzyılda Bab l kralı Harrîmurab dönem nde Mezopotamya'da sulama amacıyla kullanılan rüzgar enerj s n n, aynı dönemde Ç n'de de kullanıldığı bel rt lmekted r. Yel değ rmenler, lk olarak İskender ye yakınlarında kurulmuştur. Türkler n ve İranlıların lk Yel değ rmenler n M.S. 7. yüzyılda kullanmaya başlamalarına karşın, Avrupalılar yel değ rmenler n lk olarak Haçlı seferler sırasında görmüşlerd r. Fransa ve İng ltere'de yel değ rmenler n kullanılmaya başlanması 12.yy. olmuştur. Avrupa, Haçlı Seferler nde kazandığı bu teknoloj le Roma İmparatorluğunun kaçırdığı b r servet yakalamıştır. Roma İmparatorluğu gücünün z rves ndeyken para basmak ç n gereken altın ve gümüşü Avrupa dışındak eyaletlerden sağlamaktaydı. Bu eyaletler kaybett kten sonra Avrupa'dak fak r madenler n şlet lmes denenm ş, ancak, bu madenler n yüzeysel kapas teler hızla tüket l p, der nlere n ld kten sonra galer lerden su çıktığından, madenler terk ed lm şt r. G derek artan para ve ekonom k bunalımla b rl kte, o dönem n yüksek hızlı en asyonu Roma İmparatorluğunun sonunu get rm şt. Romalıların terk ett kler madenler n yen den şletmeye açılması olduğu söylen r. Avrupalılar bunu yel değ rmenler yardımı le, galer d pler ndek suları dışarı pompalayarak, yan rüzgar enerj s n kullanarak başarmışlardır. 18.Yüzyılın sonunda yalnızca Hollanda'da yel değ rmen bulunuyordu. Buhar mak nes n n yapılması ve odun, kömür g b yakıtlardan kes nt s z enerj üret m ne başlanması le rüzgar enerj s önem n y t r yordu. Bununla beraber, rüzgar türb n den len ve elektr k üret m nde kullanılan lk mak neler 1890'larm başlarında Dan marka'da yapılmıştır. Aynı dönemde, bu mak neler n gel şt r lmes ç n Almanya'da da öneml çalışmalar yapıldığı b l nmekted r. Rüzgar kuvvet mak neler yerler n yakıtlı kuvvet mak neler ne bırakırken, rüzgar enerj s kullanımının sürmes ç n yen b r teknoloj de başlıyordu. Ancak 19.yüzyılda gel şt r len lk rüzgar türb nler n ver mler düşüktü.

16

17 Hibrit Hibrit Birleşik Güneş Rüzgar (Hibrit) Enerji Çözümü

18 Ayrıntı Teknoloj ler, kal tel ürün ve zamanında h zmet anlayışının yanı sıra kurulum sonrası h zmet desteğ le de s z değerl müşter ler n n yanındadır.

19 Birleşik Güneş-Rüzgar (Hibrit) Çözümü Birleşik Güneş-Rüzgar (Hibrit) Çözümü B rden çok enerj kaynağı kullanılarak oluşturulan s stemlere B rleş k (H br t) Enerj S stemler den r. Güneş ve rüzgar enerj s n n b rl kte kullanılmasıyla oluşturulan enerj s stemler, kes nt s z ve uzun sürel enerj sağlaması bakımından, tek enerj kaynağı kullanılarak oluşturulan s stemlerden çok daha ver ml d r. Yen leneb l r enerj kaynaklarından olan güneş ve rüzgar enerj s n n b rl kte kullanıldığı s stemler, kullanıcılara çok öneml kazançlar sağlar. Enerj ; rüzgar hızının az olduğu yaz dönemler nde ağırlıklı olarak güneş p ller nden (FV P ller); güneş enerj s n n az olduğu kış aylarında se ağırlıklı olarak rüzgar türb nler nden elde ed lmekted r. Her koşulda elektr k enerj s kullanılması gerekt ren durumlarda se bataryalar kullanılmaktadır. Ayrıntı Teknoloj ler 'n n der n şarj ve deşarj özell ğ ne sah p, uzun ömürlü, batarya grubu s zler enerj s z bırakmamak üzere h zmet vermekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, tasarladığı her b r s stem n, kullanıcılar ç n ne denl öneml olduğunun b l nc yle müşter ler ne opt mum çözümler sunmaktadır. B rleş k enerj santraller n, b l msel ve teknoloj k ver lerden yararlanarak en ver ml çalışacak şek lde projelend r lmekted r. S stem kurulumu önces nde yaptığı kapsamlı araştırma ve anal zler, Ayrıntı Teknoloj ler 'n n farkını göstermekted r. Ayrıntı Teknoloj ler deney ml kadrosu le A++ n tel ktek B rleş k Yen leneb l r Enerj Kaynağı çözümler n, olumsuz hava koşullarına rağmen büyük b r t t zl kle uygulamaya devam etmekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, Ankara'nın Elmadağ bölges ndek (rakım 1840) Otomat k Meteoroloj Gözlem İstasyonu'na (OMGİ) elektr k enerj s sağlayacak olan RES (Rüzgâr Enerj Santral ) ve GES'ten (Güneş Enerj Santral ) oluşan karma s stem projes n 11 gün g b kısa b r sürede başarıyla tamamlamıştır. Kurulan s stem bütün olasılıklar düşünülerek Elmadağ'ın sert hava koşullarına dayanab lecek şek lde tasarlanmıştır. Elmadağ projes nde kurulan s stem, kış aylarındak zor hava koşulları, kar yağışı, 2. derece kasırgada b le (155 km/saatl k), kar kalınlığının 1.20 metreye ulaşması ve -25 0C dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen tam kapas te le çalışmaktadır. Bu hava koşullarında b rçok s stem n çalışmasının aksaması, rüzgâr türb n n n donması ve sten len enerj ye ulaşamaması beklen r. Elmadağ'da kurduğumuz b rleş k s stem, Meteoroloj İşler Genel Müdürlüğü'nün tam memnun yet le sorunsuz olarak çalışmayı sürdürmekted r Türk ye Uluslararası Yen leneb l r Enerj Kongres 'nde (2012-TIREC The Turk sh Internat onal Renewable Energy Congress) ç n kıyasıya yapılan yarışmanın sonucunda büyük sayılab lecek firmaları ger de bırakmıştır. Ayrıntı Teknoloj ler yarışmanın En İy Türk Projes (Best of Turkey) kategor s ndek ş rketsel olarak 1., kurumsal olarak ta 2. (*) olmuştur. (*) cle/2012/10/shortl st-announced-for-awards-for-excellence- n-turk sh-renewables

20 GES Tarımsal GE Tarım

21 - RES ile les Sulama - RES ile msal Sulama

22 Tarımsal Sulama Teknolojileri Tarımsal Sulama Teknolojileri Elektr k dağıtım şebekeler nden uzak kalan yerlerde tarımsal araz ler n elektr k ht yacının karşılanması ç n en uygun çözüm, doğrudan güneş enerj s nden elektr k elde ederek sulama yapan teknoloj lerd r. Bu uygulamalarda dışarıdan bağımsız ve az sayıda aygıt kullanıldığından s stemler sorunsuz çalışır. Tarım araz ler n n gündüz saatler nde sulanması durumunda doğrudan; depo destek yöntem kullanılması durumunda se gece saatler nde sulama yapılab lmekted r. Doğrudan sulama tekn ğ en ver ml tarımsal sulama yöntem d r. Her mevs m tarımsal sulama yapılması hesaplanab leceğ g b lkbahardan sonbahara kadar olan dönemlerde de sulama yapılması steneb l r. Bazı b tk ve ağaç türler n n gündüz saatler dışında sulama yapılması gerekeb l r. Bu tür zorunlulukların olması durumunda kurulum yapılacak noktadak rüzgar potans yel de d kkate alınarak rüzgar veya rüzgar ve güneş enerj s n n b rl kte çalıştığı tekn k uygulanab ld ğ g b güneş enerj s ve depo destek tekn ğ de uygulanab lmekted r. Sulamada, sulamanın ne zaman (gündüz/gece), ne kadar sıklıkla ve nasıl (basınçlı/basınçsız) yapılacağı; sulanacak alanın büyüklüğü; çıkarılacak suyun der nl ğ ve suyun deb s sorularının yanıtına göre teknoloj uygulanır. Hesap yapılmadan bel rlenen pompa gücü (Bg veya Watt) yatırımın boşa g tmes ne neden olur. Alternat f ve doğru akımla çalışan su pompaları olmak üzere k grup su pompası bulunmaktadır. Güneş enerj s le çalışan pompalar doğru akımla çalışmaktadır. Doğru akımla çalışan su pompaları, alternat f akımla çalışan pompalara göre daha pahalı olmalarına rağmen, daha az enerj gerekt rd ğ ç n s stem mal yet azdır. Ülkem zde elektr k ve akaryakıt fiyatlarının sürekl artmasına karşılık, güneş p l fiyatlarının düşmes, nsanları güneş enerj s kullanmaya yönlend rm şt r. Bunun yanında devlet h beler ve banka destekler le de yatırım mal yetler n n öneml b r kısmı karşılandığından, yatırım yapılab l n r sev yeye nm şt r.tarımsal sulama; başlangıçta bas t g b görünse de z raat b lg s nden güneşlenmeye, meteoroloj k b lg den elektron k alanına kadar gen ş b r alanda b lg b r k m olmasını gerekt rmekt r. Ayrıntı Teknoloj ler s zler n tarımsal sulama ht yacınızın çözümü ç n hang tekn kler n uygulanab leceğ ne, uygun meteoroloj k etk ler d kkate alarak gerekl tekn k çözümü bel rley p en opt mum b ç mde sorunsuz olarak uygular. Ç ftç m z n yanındayız...

23 Güneş, Rüzgar ve Çevresel Etkilerin Ölçümü Güneş, Rüzgar ve Çevresel Etkilerin Ölçümü

24 Güneş ve Rüzgar Ölçümleri Güneş ve Rüzgar Ölçümleri Güneş ve rüzgar enerj s s stemler dünyada ve ülkem zde hızla yaygınlaşmaktadır. Doğal kaynakların tükend ğ, enerj kr z yle karşı karşıya olan dünyamızda güneş ve rüzgar enerj s n n yaygınlaşması, çevreye duyarlı teknoloj ler üzer ne yapılan çalışmaların fazlalaşmasına bağlıdır.günlük hayatımızda en çok ht yaç duyduğumuz enerj türü olan elektr ğ n üret lmes ve nakl d ğer enerj türler ne göre daha kolaydır. Güneş ve rüzgar enerj s nden doğru ve ver ml elektr k üreteb lmek ç n öncel kle sağlıklı ölçümler yapılmalıdır. Aks takd rde, emek ve sermaye boşa g deb lmekte ve çevreye duyarlı b r yatırım yapmak sten rken kurulan s stem teknoloj çöplüğüne dönüşeb lmekted r. Ver ml çalışan b r s stem kurulumu ç n, o noktadak ölçümün uzun sürel yapılması ve sonuçların doğru b ç mde değerlend r lmes gerekmekted r. Enerj P yasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Güneş Enerj Santral (GES) kurulmadan önce o bölgedek güneş ışıması, sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönü g b b r takım ver ler le Rüzgar Enerj Santral (RES) kurulumu ç n de sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönü ver ler n n ölçüp Meteoroloj Genel Müdürlüğü'ne (MGM) aktarılmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıntı Teknoloj ler, standartlara uygun özell klerdek sensör ve ek pmanları kullanarak 'Güneş ve Rüzgar Ölçüm S stemler ' kurulumu yapmaktadır. Kurduğu s stemlerde, ver akışının eks ks z b r şek lde sağlanması ç n gerekl önlemler almakta, kurulum sonrasında da ver ler n güvenl ve sorunsuz b r şek lde aktarımını tak p etmekted r. Çevresel Etkilerin Ölçümleri Günümüzde karşı karşıya olduğumuz en büyük tehd tlerden b r çevre k rl l ğ d r. Hızla artan dünya nüfusunun ht yaçlarının sürekl olarak karşılanması ç n teknoloj n n gel şmes ne bağlı olarak, sanay leşmen n de artması gerekmekted r. Sanay dek bu artış se doğal kaynakların hızla tükenmes ne neden olmaktadır. Doğal kaynaklar tüken rken, üret m ve tüket mden kaynaklı atıkların herhang b r önlem alınmadan doğaya atılması çevre k rl l ğ ne yol açmaktadır. Çeş tl kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz hal ndek k rlet c maddeler n hava, su ve toprakta yüksek oranda b r kmes çevre k rl l ğ n oluşturmaktadır. Çevre k rl l ğ n n önüne geç leb lmes ç n öncel kle k rl l ğe neden olan faktörler n doğru şek lde ve sürekl olarak ölçümler n n yapılması gerekmekted r. Yapılan bu ölçüm ve anal zler sayes nde çevre koruma faal yetler daha b l nçl şek lde sürdürüleb lmekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, çevreye ve canlıların doğal yaşam ortamına duyduğu saygının b r gösterges olarak 'Çevresel Ölçüm ve Anal zler ' konusunda da çalışmalar yürütmekted r. Atık su anal zler, baca gazı (em syon), hava kal tes, gürültü ve t treş m ölçüm ve anal zler le çevresel zleme çalışmaları bu çalışmaların ç nde yer almaktadır.

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları Radar ve Ultrason k Sev ye Ölçüm C hazları İç ndek ler -1987'den bugüne DURKO...2 -Temassız Ölçüm...3 -MICROLEVEL...4 -Tasarım & Ekran...5 -Radar Sev ye Ölçümü...6 -Güçlü Sensör & Montaj Yer...7 -Hava

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr HAKKIMIZDA YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Ş rket m z; Yangın Algılama, Söndürme ve Güvenl k s stemler konularında teknoloj ve kal te açısından sektördek 15 yılı aşkın sürel b r k m yle l der b r kuruluş

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ 1- ELEKTRİKLİ ISITICILAR Havanın ısıtılması amacı le kanallarda kl ma santraller nde,

Detaylı

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ, ARAÇ FİLOSU OLAN FİRMALARA, ARAÇLARININ SAYISAL BİR HARİTA ÜZERİNDE SÜREKLİ TAKİP EDİLMESİNİ SAĞLAR. İNTERNET ERŞİMİ OLAN HERHANGİ BİR BİLGİSAYARDAN VEYA

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

BÜYÜLEYİCİ MOGAN GÖLÜ MANZARASI VE YEMYEŞİL BAHÇELERİYLE HUZUR DOLU YAŞAM İÇİN İNCEKMİNAPARK. www. ncekm napark.com

BÜYÜLEYİCİ MOGAN GÖLÜ MANZARASI VE YEMYEŞİL BAHÇELERİYLE HUZUR DOLU YAŞAM İÇİN İNCEKMİNAPARK. www. ncekm napark.com BÜYÜLEYİCİ MOGAN GÖLÜ MANZARASI VE YEMYEŞİL BAHÇELERİYLE HUZUR DOLU YAŞAM İÇİN İNCEKMİNAPARK 03 ANKARA KONUT PİYASASININ YÜKSELEN YILDIZI İNCEK BÜYÜLEYİCİ MOGAN GÖLÜ MANZARASI VE YEMYEŞİL BAHÇELERİYLE

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

Neotech Teknoloji Çözümleri

Neotech Teknoloji Çözümleri Neotech Teknoloji Çözümleri HAKKIMIZDA F rmamız, 2009 yılında güvenl k teknoloj ler, zayıf akım s stemler, satış, serv s ve proje taahhüt konularında faal yet göstermek amacıyla İstanbul'da kurulmuştur.

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ 4 5 6 7-12 13 14-16

İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ 4 5 6 7-12 13 14-16 İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ Analog Adresl S stem B na Uygulaması Analog Adresl Apartman Konuşma S stem M mar s G r ş Ün tes Da re İç Ün teler Güvenl k Ün tes Çevre B r mler 4

Detaylı

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z P yasalar FED le soluklandı... FED n son toplantısında duyurduğu makro rev zyonlar ve FED Başkanı Yellen ın güverc n tonda kabul ed len açıklamaları geçt ğ m z haftaya damgasını vurdu.

Detaylı

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2014 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...12 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...13 1. Fiziksel

Detaylı

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z B lanço dönem yaklaşırken ABD h sse p yasalarında baskı sürüyor... ABD de 8 N san da başlayacak lk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler nde FED kaynaklı

Detaylı

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında Ek m ayı kayıpları kısmen telaf ed ld... Global dolar taleb n n vme kaybett ğ ortamda h sse p yasalarında toparlanma fırsatı tepk alımlarıyla değerlend r ld. Zayıf

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

EDM TURKEY KARNAVAL ELEKTRONIK DANS MUZIK

EDM TURKEY KARNAVAL ELEKTRONIK DANS MUZIK ELEKTRONIK DANS MUZIK Dünyaca ünlü DJ'ler n performanslarıyla gerçekleşecek Karnavalında Rengarenk 3 gün 3 gece, yepyen b r prodüks yon ve çok daha fazlası s zler bekl yor. 28-29-30 Ağustos'ta Bodrum'da

Detaylı

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90 KARPLUS DEKORATiF KAPLAMALAR KARPLUS ürünler esk yada yen her türlü yap da dekorat f ve yal t m amaçl kullan lan ha f d cephe elemanlar d r. ESTETiK

Detaylı

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z Mart ayına g r l rken gel şmekte olan h sse p yasaları FED gölges altında... Mart ayının lk şlem haftasında gel şmekte olan h sse p yasalarında görece zayıf eğ l m devam ett. Özell

Detaylı

TAV ANLI BELED YE BA KANLI I H ZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAV ANLI BELED YE BA KANLI I H ZMET STANDARTLARI TABLOSU TAV ANLI BELED YE BA KANLI I H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA SÜRES (ENGEÇ SÜRE) 1 RUHSAT YEN LEME 2- RUHSAT YEN LEMES

Detaylı

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ AYGIT IŞIK YEĞİNLİK DAĞILIMININ AYDINLIĞIN DÜZGÜN YAYILMIŞLIĞINA ETKİSİ: AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ Günümüzde mekanların şlevsel ve estet k olmasının yanında, f z k ortam öğeler açısından kullanıcı konforuna

Detaylı

ELEGAM ASANSÖR MAKİNASI. kullanım & bakım klavuzu

ELEGAM ASANSÖR MAKİNASI. kullanım & bakım klavuzu ASANSÖR MAKİNASI kullanım & bakım klavuzu Hasmak Asansör Makine ve Motor Sanayi Ticaret Ltd. Şti 2014 - Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım & Bakım Klavuzu Sayfa 03 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI

TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI 1.Uluslar arası Sağlık k Turizmi Kongresi ANTALYA Yatırım m ve Đşletmeler Genel MüdürlM rlüğü KÜLTÜR R VE TURĐZM BAKANLIĞI Termal Turizm Şubesi Türkiye

Detaylı

ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ)

ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) FOTOVOLTAİK KAYNAKLI DAĞITIK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ŞEBEKE İLE ETKİLEŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) Günümüzde fotovolta k (PV) güç s stemler, yen leneb l r enerj kaynakları çer s nde öneml

Detaylı

Merhaba Bebek BR.HLİ.077

Merhaba Bebek BR.HLİ.077 Merhaba Bebek BR.HLİ.077 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768 Ümraniye / İstanbul +90 216 524 13 00 (Pbx) info@hisarhospital.com BR.HLİ.077 Sağlıklı Hamilelik Uzun süredir beklediğiniz

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constra nts 1.3. Tablo S lme 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluştur ma En bas t hal yle CREATE TABLE

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI HAKKIMIZDA FSL Grup tecrübel yönet m kadrosu ve uzman ek pler ; Kal te, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenl ğ, K ş sel Gel ş m Eğ t mler, Mak ne Emn yet Otomasyon ve R sk Yönet m alanında

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU "Bu Proje Avrupa B rl ğ ve Türk ye Cumhur yet tarafından finanse ed lmekted r" Ç O CUKL ARA ENGEL YOK POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ANTALYA POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ

Detaylı

ORTAK ANLAYlŞ VE DOĞRU İLETİŞİM İÇİN KAVRAMSAL NETLİK

ORTAK ANLAYlŞ VE DOĞRU İLETİŞİM İÇİN KAVRAMSAL NETLİK ORTAK ANLAYlŞ VE DOĞRU İLETİŞİM İÇİN KAVRAMSAL NETLİK Kavramlar dış dünyadak olgu, olay, nesne, f k r g b gerçekl kler n z h ndek soyut tasarımlarıdır. Kavramlar sayes nden gerçekl kler açıklanab l r,

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

KULLANIM ve BAKIM TALİMATI

KULLANIM ve BAKIM TALİMATI AEMOT KULLANIM ve BAKIM TALİMATI 63-315 Tip Gövde Büyüklüğü 0.12-200 kw Güç Değerleri Arasında 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kutuplu 3 Faz AC Alçak Gerilimli, Kısa Devre Rotorlu, Tam Kapalı Asenkron Elektrik Motorları

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI Mehmet Ak f Mah. 45032. Sok. No:9-A Dulkad roğlu / Kahramanmarş Telefax: 0344 215 66 44 www.dalyan nsaat.com.tr TS EN 708/N san 2010 DEMİR ÇEKME DENEYİ Mühend sl k malzemeler

Detaylı

gel şt rerek farklılık oluşturan sektöründe l der b r firma olmak. VİZYONUMUZ

gel şt rerek farklılık oluşturan sektöründe l der b r firma olmak. VİZYONUMUZ . Ç E V R D E O S T U. KURUMSAL Türk ye n n ç ve dış pazardak püskürtme gran t ve yapı malzemeler üret c s olan TESAR; nşaat ve yapı malzemeler sektörler ne alternat f çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

DIGITECH. DCU-2P SOĞUTMA ve CHILLER KONTROL. www.panelmetre.com DIGITECH. TR USERMAN v1.2

DIGITECH. DCU-2P SOĞUTMA ve CHILLER KONTROL. www.panelmetre.com DIGITECH. TR USERMAN v1.2 DIGITECH DIGITECH DCU- SOĞUTMA ve CHILLER KONTROL www.panelmetre.com DIGITECH LTD 993 den ber sofist ke ürün tasarımları yaparken bu ürünler yüksek kal tede üreten gerekl tekn k desteğ sağlayan D g tech

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

VİTRAY. Dinçer TÜMER. Yeni bir FUAR DÖNEMİNİN ardından... ARMİDA İNŞAAT. Ayın Konuğu. Özel Röportaj SCHÖNLİNE. Genel Müdürün Mesajı;

VİTRAY. Dinçer TÜMER. Yeni bir FUAR DÖNEMİNİN ardından... ARMİDA İNŞAAT. Ayın Konuğu. Özel Röportaj SCHÖNLİNE. Genel Müdürün Mesajı; Nisan 2016 / 44. Sayı r a h a B... r o y ı l ş a B Genel Müdürün Mesajı; Yeni bir FUAR DÖNEMİNİN ardından... Başaran Çözüm Ortakları Ayın Konuğu Başaran Tasarım Atölyesi Özel Röportaj SCHÖNLİNE ARMİDA

Detaylı

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. FAALİYET RAPORU ŞABLONU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER l GENEL BİLGİLER A M syon ve V zyon B Yetk,Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İl şk n B lg ler 1-

Detaylı

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında son açıklanan ABD ver ler kısa vadede destekley c... İlk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler ndek zayıflık devam ed yor. 8 N san

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 11 İKTİSAT PROF. DR. H. NEŞE ERİM PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK PROF. DR. SEYFETTİN ERDOĞAN DOÇ.DR. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK DO Ç. DR. MURAT TAŞDEMİR DO Ç.

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015 Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU 2015 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii TABLOLAR...iv ŞEKİLLER...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON

Detaylı

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi: T.C. Kimlik No : Doğum yeri: Cinsiyeti : Protokol No: Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/12937 Ekl B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k n yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007

Detaylı

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ Mutlu Yılmaz Ahmet Özken ISBN 978-605-4538-88-1 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Enerji İletimi ve Dağıtımı için Data Networking Çözümleri Kritik Uygulama Görevlerinin Global Liderinden Trafo Merkezleri için Çözümler 2 Belden enerji

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ KADROSU BELĐRLEME YÖNTEMĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ VE TALĐMATI NĐSAN 2009 1 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ TARĐH YAPILACAK FAALĐYET 16

Detaylı

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z Global h sse sened p yasası yen den z rvede... ABD h sse p yasasının %51 ağırlığa sah p olduğu MSCI Tüm Ülkeler H sse P yasası endeks öncek z rves olan Temmuz 2014 ün ardından yen

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

F yat L stes. Versiyon 2.0.1.6.3 WWW.KAANSKY.COM.TR

F yat L stes. Versiyon 2.0.1.6.3 WWW.KAANSKY.COM.TR F yat L stes Versiyon 2.0.1.6.3 WWW.KAANSKY.COM.TR KST-K1-AHD1002 280,00 * 2 High Led KST-K2-AHD1002 KST-K3-AHD1002 KST-K4-AHD1002 * 720P 1 Megap xel IR Dome Kamera 320,00 * 4 High Led * 40M IR Mesafesi

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ GÜNÜMÜZDE GELİŞEN VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAVRAMI, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN HEDEFLERE UYGUN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ GEREKTİRİYOR. İŞLETMELERİN

Detaylı

4. Ulusal Farazi Dava Yarışması Yarışma Kuralları

4. Ulusal Farazi Dava Yarışması Yarışma Kuralları 4. Ulusal Farazi Dava Yarışması Yarışma Kuralları GENEL KURALLAR Organizasyon 1. Yarışmalar, Tanık Hukuk Derneği tarafından belirlenecek yarışma kurulu tarafından yürütülür. Yarışma kurulu; yarışmanın

Detaylı

Sayfa No ...1 ...2 ...3 ...7 ...8 ...8 ...9 ...12 ...12 ...13 ...13 ...15 ...15

Sayfa No ...1 ...2 ...3 ...7 ...8 ...8 ...9 ...12 ...12 ...13 ...13 ...15 ...15 Sayfa No...1...2...3...7...8...8...9...12...12...13...13...15...15 15 Ortaklar Melek KARAKAŞ Kam l KARAKAŞ Mehmet Al KARAKAŞ Zel ha El f KARAKAŞ ZAR Halka Açık Kısım D ğer Genel Toplam Pay Grubu A B A

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALiYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURBAŞKANI

YÖNETMELİK CUMHURBAŞKANI 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekl B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel kte Değ ş kl k Yapılmasına Da r Yönetmel k n yürürlüğe konulması;

Detaylı

İÇİNDEKİLER UŞAK SANAYİSİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YATIRIM ÖNCESİ FİZİBİLİTESİ

İÇİNDEKİLER UŞAK SANAYİSİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YATIRIM ÖNCESİ FİZİBİLİTESİ İÇİNDEKİLER. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI. GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİİ TEKNOLOJİLERİ. DÜNYA DA GÜNEŞ ENERJİSİ 4. ÜLKEİZDE GÜNEŞ ENERJİSİ. UŞAK İLİ GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ. UŞAK İLİNDE FOTOVOLTAİK

Detaylı

GES TEKNLOJİLERİ, YÖNETMELİKLER VE UYGULAMADAKİ SIKINTILAR-2

GES TEKNLOJİLERİ, YÖNETMELİKLER VE UYGULAMADAKİ SIKINTILAR-2 GES TEKNLOJİLERİ, YÖNETMELİKLER VE UYGULAMADAKİ SIKINTILAR-2 İÇİNDEKİLER 1. Bizden 2. GES (Güneş Pilleri) Uygulamaları 3. Hareketli GES ler 4. Kışta Bile GES 5. Herkes GES Kurulumu Yapar, Doğrular/Yanlışlar

Detaylı

Betonu kuşatan sanat... Tel: +90 332 248 62 42 Faks: +90 332 248 42 99 Cep: +90 532 293 62 42. www.bekakal p.com

Betonu kuşatan sanat... Tel: +90 332 248 62 42 Faks: +90 332 248 42 99 Cep: +90 532 293 62 42. www.bekakal p.com Tel: +90 332 248 62 42 Faks: +90 332 248 42 99 Cep: +90 532 293 62 42 www.bekakal p.com Hakkımızda BİZ KİMİZ "S z n prest j n z, b z m ş m zd r" prens b yle s z değerl dostlarımızın, müşter ler n z nezd

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

Ocak 2015 Ekonom k Görünüm ve Mal P yasalar Stratej s Şüphe etmek, b lmeye atılan lk adımdır..." Descartes

Ocak 2015 Ekonom k Görünüm ve Mal P yasalar Stratej s Şüphe etmek, b lmeye atılan lk adımdır... Descartes Ocak 2015 Şüphe etmek, b lmeye atılan lk adımdır..." Descartes GÖRÜNÜM Ekonom Aralık ayında, Türk ye n n de dah l olduğu yükselen p yasalardan portföy çıkışları yaşanırken, global p yasalardak r sk ştahı

Detaylı

ÇİKOLATA VE ŞEKERLEMENİN HEDEF PAZARLARI

ÇİKOLATA VE ŞEKERLEMENİN HEDEF PAZARLARI Dış Ticaret ve Ekonomi Dergisi Yıl 2 Sayı 15 Haz ran Haz ran 2013 F yatı: F yatı: 10 TL Kanatlarında 1.2 Milyar Dolar Var Türk Mermeri Dünya da Nasıl Altın Oldu Yurt Dışında Büyümenin Tiyoları Kar Getiren

Detaylı

ARA FAALİYET RAPORU 2015 OCAK HAZİRAN

ARA FAALİYET RAPORU 2015 OCAK HAZİRAN ARA FAALİYET RAPORU 2015 OCAK HAZİRAN İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...ii TABLOLAR... iv ŞEKİLLER...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...12 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...13

Detaylı

24 Kasım 2014. BİST100 & 1 Yıl İleriye Dönük Hedef Değer BİST100 > Hedef Değer - BİST100 >

24 Kasım 2014. BİST100 & 1 Yıl İleriye Dönük Hedef Değer BİST100 > Hedef Değer - BİST100 > Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında merkez bankalarının etk s Kasım ayında yen den ön planda... Ek m ayının Japonya Merkez Bankası nın ekonom y destekley c tedb rler yle tamamlanması sonrasında Kasım

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr N san 2015 - Sayı: 25 Ayda b r yayınlanır. - 14 Mart Tıp Bayramı (14 Mart 2015) - "Ş fa Veren Ele Vefa" Programı (12 Mart 2015) 1 14

Detaylı

Dünyada ilk. Türkiye ye özgün tasarım. Kolay taşınabilir. Kurulumu kolay. Çevreci ve sessiz. Uzun ömürlü

Dünyada ilk. Türkiye ye özgün tasarım. Kolay taşınabilir. Kurulumu kolay. Çevreci ve sessiz. Uzun ömürlü Dünyada ilk Türkiye ye özgün tasarım Kolay taşınabilir Kurulumu kolay Çevreci ve sessiz Uzun ömürlü Farklı güçteki seçenekleriyle sizlere hizmet etmek Solar, ülkemizin zor coğenerji verebilecek biçim-

Detaylı