güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler"

Transkript

1

2 Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek enerj kaynaklarına alternat f olarak; h ç tükenmeyen, üstel k de doğal olan güneş ve rüzgar enerj kaynakları terc h ed lmekted r. Yen leneb l r Enerj Kaynakları den len bu sektörde, pek çok ülkede olduğu g b Türk ye'de de son derece öneml gel şmeler olmuştur. Kamunun yen leneb l r enerj den elde ed len elektr ğe verm ş olduğu destek ve toplumun b l nçlenmes yle b rleş nce çok öneml yatırımlar yapılmaktadır. Enerj pahalılaşmakta, ş md den stratej k önem ortaya çıkmıştır. Günümüzde var olan kaynakların sınırlı, el m zdek ler en ver ml kullanıp gelecek nes llere de bu kaynakları bırakmak zorunda olduğumuz b l nc oluşmuştur. Tüket c ler çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... le tanımlanan ürüne sah p olmak sterken, üret c ler de p yasaya çıkardıkları ürünlerde bu özell kler n olması ç n çalışmaktadırlar. Teknoloj n n gücünün en bel rg n yansımaları, let ş m ve haberleşme teknoloj ler alanında görülmekted r. Çocuklardan, genc ne, yaşlısına tüm dünyanın telev zyon zled ğ, cep telefonundan ses, ve görsel haberleşme yaptığı, nternet n, dünyanın değ ş k noktalarındak b reyler arasında sosyal haberleşmey sağladığı b r çağdayız. Yaşadığımız teknoloj k çılgınlıklardan b zlere en hızlı yansıyanı let ş m ve haberleşme teknoloj ler d r. Dünyanın km çapı ve km2 yüzey alanı bulunmasına rağmen, let ş m ve haberleşme teknoloj ler, dünyanın farklı noktalarında bulunan nsanların arasındak mesafey ortadan kaldırmıştır.

3 Hakkımızda B na veya konutlarda, ulaşımda, teknoloj n n üret m nde, atıkların kontrol ed lmes nde, meteoroloj k ver ler n anal z nde Scada ve otomasyon s stem kullanılmaktadır. Bu teknoloj ; let ş m teknoloj ler le b r arada kullanılarak evde k msen n olmadan aletler n çalıştırılmasına, sıcaklıkların ayarlanması g b çok değ ş k şlemle yaptırılmaktadır. Ulaşımda, öneml ölçüde petrol ürünler kullanıldığında büyük ölçüde karbon salınımı yapmaktadır. Çevre b l nc ön plana çıktıkça elektr kl araçların kullanılma stekler de artmaktadır. Elektr kl araçların (EA - EV)bataryalarının şarj ed lmes öneml b r unsurdur. Ayrıntı Teknoloj ler EV'ler n şarjını sağlayacak şarj c hazı konusunda da s zlere çözüm sağlamaktadır. İnsanların yaşamını öneml b ç mde kolaylaştıran teknoloj ye er şmek ç n öneml bütçeler ayrılmaktadır. Doğru terc h ed lmeyen teknoloj ve uygulamaları, kullanım sırasında sorun oluşturmaya sık sık teknoloj den yararlanılmamasına neden olunmaktadır. Teknoloj n n seç m nde doğru ver anal z, planlama, projelend rme, üret m, çalışır b ç mde tesl m ve uzun süre de serv s h zmet ver lmes önem taşır. Teknoloj de uygun b ç mde satış sonrası h zmet ver lmemes neden yle öneml büyüklüktek yatırımlar boşa g tmekte, kolaylık sağlamak yer ne sorunlar oluşturmaktadır. Ayrıntı Teknoloj ler ; danışmalık h zmet nden, yen leneb l r enerj den elektr k üret m ve uygulama teknoloj s ne, aydınlatmadan, let ş m ve haberleşme teknoloj s ne, scada ve s nyal zasyon teknoloj s nden, ölçüm, uzaktan yönet m ve zleme teknoloj s ne kadar gen ş b r alanda çalışma yapmaktadır. Doğal, çevrec, ver ml ve geleceğ n teknoloj ler yle buluşturan Ayrıntı Teknoloj ler, s zlere kusursuz ve A++ kal tede çözüm üretmekte, s zler n memnun yet n sağlamak ç n Bakım, Onarım ve Tekn k Destek H zmet de vermekted r. Kend ürünler n n dışında Dünyaca tanınmış öneml markaların Türk ye d str bütörü ve yetk l satıcısıdır. Kend ne güvenen, dealler olan, dealler ne ulaşmak ç n gerekl yol har tasını bel rlem ş, genç ve d nam k b r ek be sah p olan Ayrıntı Teknoloj ler, çalışma lkeler n eks ks z uygulama konusunda kararlı ve ısrarcıdır. Ayrıntı Teknoloj ler, kal tel ürün ve zamanında h zmet anlayışı le s z değerl müşter ler n n yanındadır.

4 HEDEFİMİZ S stemler n sorunsuz uygulanmasını ve çalışmasını sağlayıp, anahtar tesl m çözümler n önde gelen sağlayıcısı olmak. DEĞERLERİMİZ Müşter ler m z ç n; Müşter odaklı yaklaşımımızla s zlerle sürekl olarak b rl kte çalışmak. Çalışanlarımız ç n; Çalışanlarımıza, b rl kte üreterek durmadan yen hede ere yelken açan b r gem de olduğumuzun farkındalığını yaşatmak. Toplum ç n; B reyler n ve toplumun gel şmes ç n b lg paylaşımında bulunmak ve toplumun her kes m nden b rey n son teknoloj lerden yararlanmasını sağlamak. ÇALIŞMA ALANLARIMIZ Çevrec enerj üret m sağlama yaklaşımı le Güneş ve Rüzgâr Enerj s Teknoloj ler Çok düşük enerj tüket m ç n LED Aydınlatma Teknoloj s Meteoroloj k ve çevresel ver ler n doğru olarak alınması amacıyla Uzaktan Ölçüm ve Denet m Teknoloj ler İlet ş m ve Haberleşme alanında geleceğ n akt f ve pas f ürünler yle Gen şbant Ağ Teknoloj s Uzaktan yönet m uygulamalarında SCADA S nyal zasyon Teknoloj ler Elektr kl otomob ller n günlük yaşamımızda yaygınlaşmasını sağlamak ç n Elektr kl Otomob l Şarj Teknoloj s ALANIMIZDA FARKLI OLDUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ Doğru çözüm üreteb lmek; doğru yöntem ve doğru ver lerle olanaklıdır. Ayrıntı Teknoloj ler ht yacınızı saptayarak s z n ç n en doğru çözümü üret r ve teknoloj y eks ks z olarak uygular. BİZ, İŞİMİZİ VE ÇÖZÜMLERİMİZİ SORUNSUZ UYGULARIZ Ayrıntı Teknoloj ler her teknoloj y uygulamaz. Kend n kanıtlamış ve s zlere büyük değ ş kl kler sunab lecek teknoloj ler üret r ve uygular. KALİTE POLİTİKAMIZ Kend n kanıtlamış teknoloj ler eks ks z ve b r kerede sunarak sürekl müşter memnun yet n sağlama anlayışı kal te pol t kamızın omurgasını oluşturmaktadır. Müşter ler m ze sunduğumuz tüm h zmetlerde; Aynı h zmet, b r başkası b ze sunmuş olsaydı, bu h zmetten memnun kalır mıydık? sorusu Ayrıntı Teknoloj ler 'n n deney ml mühend sler ve Ar-Ge çalışanlarımızca sorgulanmaktadır. Sürekl y leşt rmey esas alma yaklaşımımızın sonucu olarak sıfır hata hede enmekted r. KURUMSALLAŞMAMIZ İs m ve logonun Türk Patent Enst tüsü'ne kaydı, nolu mühend sl k alanı olan 'B l msel ve Sına İnceleme; Araştırma H zmetler ; Mühend sl k H zmetler. B lg sayar H zmetler. Bu sınıfa dah l olup Mühend sl k, M marlık, B lg sayar H zmetler kapsamına g rmeyen her türlü Tasarım H zmetler le, 35 Nolu h zmet alanı olan 'Kara Araçları Serv s İstasyonu H zmetler (bakım, tam r ve yakıt dolumu). Den z Araçlarının Bakımı ve Tam r H zmetler ; Gem İnşaatı H zmetler. Hava Taşıtlarının Bakım ve Tam r H zmetler. Sına Mak neler n ve C hazların, Büro Mak neler n n ve C hazlarının, Haberleşme C hazlarının, Elektr k, Elektron k C hazların ve Şebekeler n n Yapım, Bakım, Onarım ve İşletme Faal yetler tesc l n n yapılması, ISO 9001 Kal te Yönet m S stem Belges n n alınması, TS13242 B lg sayar Ağı B leşenler ve S stemler le, TS13381 Yen leneb l r Enerj Kaynaklarını Kullanarak Elektr k Enerj s Üreten S stemler Alanında Yetk l Serv s Belges n n alınması, Gezener sm ç n Türk Patent Enst tüsü'ne marka tesc l başvurusunda bulunulması, Özgün Enerj ç n Türk Patent Enst tüsü'ne marka tesc l başvurusunda bulunulması, Türk Patent Enst tüsü'ne Gezener ürün grubu ç n Faydalı Model başvurusunda bulunulması. Ayrıntı Teknoloj ler, teknoloj ve uygulamalara farklı yaklaşımlar get rerek bugüne kadar dünyada ve Türk ye'de, yeterl çözüm üret lmem ş sorunlara yönel k Ar-Ge çalışmaları yürütmekted r. B reysel kullanıcıların taşınab l r enerj ht yaçlarını karşılamak amacıyla Ayrıntı Teknoloj ler Ar-Ge mühend sler çalışmalarını hızlandırmış ve ülkem z koşullarına uygun b ç mde A++ n tel kte ürün gel şt rm şt r. Bu ürün grubu, sağladığı enerj m ktarı, elektr k gücü ve ürün çeş tl l ğ açısından dünyada tekt r. Ayrıntı Teknoloj ler tarafından gel şt r len Taşınab l r Enerj (Gezen Enerj ) Kaynağı, GEZENER sm le markalaştırılmıştır.

5 Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetimiz Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetimiz Yapılan veya yaptırılan b r şte; projelend rme, üret m ve projen n devreye alınması aşamalarının tümü danışmanlık ve müşav rl k desteğ le yürütüldüğünde zamanın ver ml kullanıldığı kes n sonuçlar elde ed lmekted r. Her proje; uygulanması gereken süre le sınırlıdır. Proje yaptıran k ş ya da kuruluş, ş n zamanında b t r lmes ç n sözleşmelere gec kme cezaları eklemekte, bu da madd kayıplara yol açmakta ve k m zamanda sözleşmen n ptal le sonuçlanmaktadır. Projen n doğru yürütülmes ç n, projeye etk eden tüm g rd ler n gerçek büyüklüğünün b l nmes ; uygulamada oluşan sorunların aşılması ç n gerekl yöntemler n kullanılması ve proje sah b n n uygulanacak yöntemler konusunda kna ed lmes gerekmekted r. Ayrıntı Teknoloj ler deney ml uzman kadrosu le projen n yapılış amacına ve hedefine uygun olarak her türlü tekn k ayrıntıya d kkat ed p b r yol har tası bel rler. Ürün seç m nden, s stemler n uygulanmasına, tekn k ek p planlamasından, alt yüklen c veya çözüm ortaklarının bel rlenmes ne, kapas te ve yetk nl kler le çalışma sınırlarının bel rlenmes ne kadar çok kapsamlı çalışmalar yapar. Proje sah b adına yapılan ş n denetlenmes veya gözlemlenmes, projen n ş programına uygun lerley p lerlemed ğ, oluşan sorunlara karşı çözüm öner ler n oluşturur ve yetk s çerçeves nde uygular. Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) yayınlamış olduğu yönetmel klere göre uygun danışmanlık ve müşav rl k h zmet sunan Ayrıntı Teknoloj ler, kamu kurum ve kuruluşlarına profesyonel yaklaşımı le kusursuz danışmanlık ve müşav rl k h zmet sunar.

6 Proje Hizmetimiz Proje Hizmetimiz Proje; bel rl b r ş n yapılması ç n gerekl tüm g rd ler n değerlend r lerek, asıl şlev ön plana çıkarmak üzere yapılan ş ve şlem basamaklarının tümüdür. Proje yönet m nde temel yaklaşım, ana hedefin ya da projen n ortaya çıkışındak gerekçen n, bel rlenen sürede eks ks z ve tam olarak yer ne get r lmes d r. Projen n tasarlanması sırasında, tasarlanan ortamla uygulama ortamındak değ ş kl kler; coğrafi etk ler ve yasal değ ş kl kler projen n b re b r uygulanmasını olanaksız kılab l r. Tasarımdak önemsenmeyen etk ler ve var olmayan g rd ler, beklenenden daha büyük b r etk olarak karşımıza çıkar. İy planlanmamış projeler le y yönet m n olmaması, projeler n uzamasına ve hatta proje ptaller ne neden olur. Proje yönet m ; projen n ana amacından sapmadan, projen n uygulanması ç n gerekl zaman ve etk y d kkate alarak b lg ve enerj y yeter kadar kullanmayı, planlamayı ve yapılan şler n kontrolünü b r bütün olarak ele almayı gerekt r r. Projen n başarılı olması; yapılan ş n şlem basamaklarının, gerekl yasanın, yönetmel ğ n, eldek ç ve dış olanakların b l nmes n zorunlu kılar. Proje yönet m nde ana unsur, yapılacak ş n prat kl ğ le kurumsal yapıyı örtüştürmek ve k s n n de eş zamanlı olmasını sağlamaktır. Ayrıntı Teknoloj ler ; Profesyonel Proje Yönet m Desteğ n üç grupta vermekted r: - Üst Sev ye Proje Yönet m H zmet m z Ayrıntı Teknoloj ler uzman kadrosu, yapılan projen n başlangıcından sonuna kadar tüm ayrıntılarını gözden geç r r. Projen n ş programına uygun lerley p lerlemed ğ n, mevcut yapının zayıf ve güçlü yönler n, sorunları, çözüm yöntemler n tesp t eder; oluşan sorunlara karşı alınması gereken önlemler bel rler ve ş n sağlıklı b t r leb lmes ç n gerekl yöntemler alternat er le hazırlar. Proje sah b adına yapılan ş n denetlenmes veya gözlemlenmes, projen n ş programına uygun lerley p lerlemed ğ, oluşan sorunlara karşı alınması gereken önlemler raporlar. -Standart Proje Yönet m H zmet m z Projen n tekn k yönden, yönetmel k, yasa ve zaman açısından en ekonom k b ç mde eks ks z olarak yönet lerek tamamlanması desteğ d r. Proje sah b n n alması gereken dar, ekonom k vb. önlemler raporlar. -Tekn k Yardımlı Proje Yönet m H zmet m z Yarım kalmış veya zamanında tamamlanamayacak projeler n zamanında ve eks ks z olarak tamamlanması amacıyla ver len proje yönet m desteğ d r. Projen n b t r lmes ç n gerekl ek pler n veya alt yüklen c ler n seç lmes, gerekl sözleşmeler n yapılması desteğ d r. Ayrıntı Teknoloj ler deney ml kadrosu, s zler n teknoloj den yararlanmasını sağlayarak planlarınızı gerçekleşt reb lecek deney mded r.

7 Test, Uygunluk ve Kontrollük Hizmetimiz Test, Uygunluk ve Kontrollük Hizmetimiz Teknoloj n n uygulanması sırasında her b r ürünün b rl kte kullanılması veya çalıştırılması, bu ürünler n sten len n tel klere uygun olması önem taşır. Ürün alıcıları, ürün malzemes n n ve malatın sözleşmeye uygun olarak yapılmasını ve tesl m ed lmes n sterler. Özell kle büyük projelerde, kullanılan ürünler n gerekl n tel kler sağlamamasına rağmen kullanılması, yürütülen projelerde c dd kayıplara, hatta projen n şlemez hale gelmes ne neden olur. Alımı veya malatı yapılan şler n tekn ğ ne uygun b ç mde yapılmasını sağlamak ç n, üret mde ve üret m n sonunda şartname ve standartlara uygunluğunun kontrol ed lmes gerek r. Özell kle büyük ve kapsamlı ş yapan kurum ve kuruluşlar veya firmalar, yapılan ş n tekn ğe uygunluğunu ve sözleşmede bel rt len talepler karşılayıp karşılamadığını b lmek sterler. Günümüzde öneml projeler hayata geç ren firma ve ş rketler, her ş ve teknoloj ç n deney ml eleman bulamamakta veya her ş ç n yeterl eleman ayıramamaktadır. F rma ve ş rketler almış oldukları mal ve h zmetler n denet m n, ekspert z muayene, geç c ve kat kabul muayene g b heyetler oluşturarak kend elemanları le yapmaktadır. Ayrıntı Teknoloj ler uzman kadrosu, önce yapılan ş tetk k eder ve ölçümler bel rler. Ardından ş n doğru yapılıp yapılmadığını, sten len ölçümler n doğru olup olmadığını, şartnameye uygun ürünler n alınıp alınmadığını, montajın uygun yapılıp yapılmadığını, malatın eks ks z olup olmadığını saptayıp ş gücü kaybını önler. Tesp t ett ğ sonuçları raporlar. Test, uygunluk ve kontrol h zmet le h zmet veren firma, tara ar arasında b r nev hakem rolü de üstleneceğ nden, olası zaman kaybı da ortadan kalkacaktır. Test, Uygunluk ve Kontrol H zmet aldığınızda, herhang b r problem ve şgücü kaybı yaşamadan, Ayrıntı Teknoloj ler s z n adınıza hareket edecek ve s z Ayrıntı Teknoloj ler güvences yle d ğer şler n z rahatlıkla yürüteb leceks n z.

8 Gün Gü Güne

9 neş Gücü üneş Gücü eş Enerjisi Santralleri (GES)

10 güneş...! ısı, ışık ve yaşam kaynağı enerji kaynaklarını değiştirmek için ne yapabilirim?

11 Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Yeryüzünde kullanılmakta olan tüm enerj ler n kaynağı güneşt r. Petrol, kömür, h droelektr k, term k, rüzgar g b alternat f enerj kaynaklarının heps güneşten türem şt r. Bugün b l nen fos l kaynaklar tükenme noktasına gelm şt r. Modern yaşam ve teknoloj k gel şmeler le b reyler n teknoloj ye, dolayısıyla elektr k enerj s ne karşı bağımlılığı hızla artmaktadır. Tükenen kaynaklar, artan fiyatlar ve hızla yükselen sanay leşme le dünya enerj ht yacını karşılayamama noktasına hızla yaklaşılmaktadır. Yen leneb l r enerj kaynakları dışında henüz alternat f b r teknoloj bulunmamaktadır. Güneş enerj s, tem z, çevre dostu, tükenmeyen ve uygun mal yetl b r enerj kaynağıdır. B r yılda dünya üzer ne düşen güneş enerj s m ktarı, dünyanın b l nen petrol kaynaklarının yaklaşık 516; kömür kaynaklarının se yaklaşık 157 katıdır. Ülkem z güneş enerj s nden yararlanab lecek öneml bölgelerden b r nde bulunmaktadır. Türk ye'de güneş enerj s nden yararlanab lecek çok fazla alan vardır. Kamuoyunda güneş enerj s nden elektr k elde ed lmes ne yönel k b l nç oluşmuştur. Başta TÜBİTAK ve d ğer Kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere çok sayıda organ zasyon güneş enerj s ne yönel k çalışmalarını artırmış, Güneş Enerj s Potans yel Atlası (GEPA) yayınlanarak ülkem zdek güneş potans yel ortaya çıkmıştır. Güneş enerj s nden doğrudan elektr k elde ed lmes n sağlayan güneş p ller (fotovolta k p ller-fv); çatı, b na veya zem n üzer uygulamalarına ek olarak otopark gölgelemeler nde de uygulanmaktadır. B naların güney cephes, otopark ve gölgel kler n üzer ve teras kat uygulamaları le öneml elektr k üret m sağlayacak b ç mde teknoloj ler sadeleşm ş ve çeş tlenm şt r. Güneş enerj kaynağı ç n b r bedel ödenmemes ve başta güneş p ller olmak üzere ürünler n uzun ömürlü (en az 20 yıl) olması, GES teknoloj s n n caz bes n artırmaktadır. GES teknoloj s aynı zamanda bakım ve şletme g der en az olan enerj dönüşüm teknoloj s d r. Güneş enerj s santraller kurulumu d kkat ve özen steyen b r çalışma gerekt r r. Güneş enerj santral kurulacak alanda sürekl olarak doğru ölçümler n yapılması ve ver ler n en doğru şek lde değerlend r lmes gerekmekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, 'Güneş Enerj s Santraller ' (GES) uygulamalarını, b l msel ve teknoloj k ver lerden yararlanarak en fazla ver m alacak şek lde projelend rmekted r. Uygulamalarımızda, güneş har taları, coğrafi yapı ve gölgeleme sorunu, ısıl kararlılık ve çevresel etk ler, kullanıcı alışkanlıkları g b çok sayıda etmen değerlend r lmekte ve hesaplanmaktadır. S stem kurulumu önces yapılan kapsamlı araştırma ve anal zler Ayrıntı Teknoloj ler 'n n farkını gözler önüne sermekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, güneş ve rüzgar enerj s n n b rl kte çalıştığı b r santral projes n, sözleşmen n mzalandığı günden başlayarak etüt, projelend rme, ürünler n oluşturulması, malat, montaj ve s stem n devreye alınması uygulamaları dah l 11 günde tamamlamıştır. Kurulan santral, 155 km/saatl k rüzgara (2. derece kasırga) rağmen elektr k üret m n sürdüren uygulaması le Türk ye Uluslararası Yen leneb l r Enerj Kongres 'nde, (TIREC 2012) 'Best Turk sh Project (*) Yarışmasında' ş rketsel bazda 1., kurumsal bazda se 2. olmuştur. (*)http://www.renewableenergyworld.com/rea/partner/green-power-conferences3234/news/art cle/2012/10/shortl st-announced-for-awards-for-excellence- n-turk sh-renewables

12 Rüzg Rü Rüzg

13 gar Gücü üzgar Gücü gar Enerjisi Santralleri (RES)

14 Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) Rüzgar Enerj s Santraller (RES)', teknoloj n n hızla gel şmes yle oldukça terc h ed len b r s stem hal ne gelm şt r. Hava akımlarının yüksek ve sürekl olduğu bölgelerde ver ml olarak kullanılmaktadır. RES; rüzgarın yer yüzüne paralel olarak lerlemes sırasında önüne çıkan engele de çarpmaktadır. Rüzgar enerj santralının kanatlarına çarpan rüzgar, kanatların aerod nam k yapısından dolayı m l n dönmes n sağlamaktadır. Yel değ rmenler doğrudan hareket le çalışırken RES'te m l üzer nde bulunan elektr k jeneratöründen elektr k elde ed lmekted r. TÜBİTAK ve d ğer kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere çok sayıda organ zasyon, rüzgar enerj s ne yönel k çalışmalarını artırmış, Rüzgar Enerj s Potans yel Atlası (REPA) yayınlanarak ülkem zdek rüzgar potans yel ortaya çıkmıştır. Ülkem z n özell kle Ege, Doğu Akden z, Trakya ve Anadolu bel rl ç bölgeler nde rüzgar enerj s nden yararlanab lecekt r. Enerj P yasası Düzenleme Kurulu (EPDK), l sanslı RES kurulumu yapılmadan önce b r yıllık rüzgar potans yel ölçümü yapılmasını stemekte, yapılan değerlend r lmeden sonra kurulum ç n l sans vermekted r. Yen leneb l r Enerj den elde ed len elektr ğ n de d ğer enerj santrallarından elde ed len elektr k fiyatından daha yüksek fiyatla satın alınması kararı le öncel kle l sanslı RES'ler olmak üzere çok sayıda l sanssız RES kurulumu yapılmaktadır. Dünyada küresel ısınma neden yle coğrafi koşullarda çok öneml değ ş kl kler olmaktadır. RES kurulacak alanda sürekl olarak doğru ölçümler n yapılması ve ver ler n en doğru şek lde değerlend r lmes gerekmekted r. RES kurulumu d kkat ve özen steyen b r çalışma alanıdır. Ayrıntı Teknoloj ler, yapmış olduğu projelerde, küresel kl m değ ş kl kler n n sebep olacağı sonuçları göz önünde bulundurarak en ver ml ürün seç m ve uygulamasını hayata geç rmekted r. S stem kurulumu önces yapılan kapsamlı araştırma ve anal zler Ayrıntı Teknoloj ler, küçük ve orta büyüklüktek RES konusunda farkını ortaya çıkarmaktadır.

15 RÜZGAR ENERJİSİNİN TARİHÇESİ Rüzgar enerj s kullanımı M.Ö yıllarında Orta Doğuda başlamıştır. M.Ö. 17. Yüzyılda Bab l kralı Harrîmurab dönem nde Mezopotamya'da sulama amacıyla kullanılan rüzgar enerj s n n, aynı dönemde Ç n'de de kullanıldığı bel rt lmekted r. Yel değ rmenler, lk olarak İskender ye yakınlarında kurulmuştur. Türkler n ve İranlıların lk Yel değ rmenler n M.S. 7. yüzyılda kullanmaya başlamalarına karşın, Avrupalılar yel değ rmenler n lk olarak Haçlı seferler sırasında görmüşlerd r. Fransa ve İng ltere'de yel değ rmenler n kullanılmaya başlanması 12.yy. olmuştur. Avrupa, Haçlı Seferler nde kazandığı bu teknoloj le Roma İmparatorluğunun kaçırdığı b r servet yakalamıştır. Roma İmparatorluğu gücünün z rves ndeyken para basmak ç n gereken altın ve gümüşü Avrupa dışındak eyaletlerden sağlamaktaydı. Bu eyaletler kaybett kten sonra Avrupa'dak fak r madenler n şlet lmes denenm ş, ancak, bu madenler n yüzeysel kapas teler hızla tüket l p, der nlere n ld kten sonra galer lerden su çıktığından, madenler terk ed lm şt r. G derek artan para ve ekonom k bunalımla b rl kte, o dönem n yüksek hızlı en asyonu Roma İmparatorluğunun sonunu get rm şt. Romalıların terk ett kler madenler n yen den şletmeye açılması olduğu söylen r. Avrupalılar bunu yel değ rmenler yardımı le, galer d pler ndek suları dışarı pompalayarak, yan rüzgar enerj s n kullanarak başarmışlardır. 18.Yüzyılın sonunda yalnızca Hollanda'da yel değ rmen bulunuyordu. Buhar mak nes n n yapılması ve odun, kömür g b yakıtlardan kes nt s z enerj üret m ne başlanması le rüzgar enerj s önem n y t r yordu. Bununla beraber, rüzgar türb n den len ve elektr k üret m nde kullanılan lk mak neler 1890'larm başlarında Dan marka'da yapılmıştır. Aynı dönemde, bu mak neler n gel şt r lmes ç n Almanya'da da öneml çalışmalar yapıldığı b l nmekted r. Rüzgar kuvvet mak neler yerler n yakıtlı kuvvet mak neler ne bırakırken, rüzgar enerj s kullanımının sürmes ç n yen b r teknoloj de başlıyordu. Ancak 19.yüzyılda gel şt r len lk rüzgar türb nler n ver mler düşüktü.

16

17 Hibrit Hibrit Birleşik Güneş Rüzgar (Hibrit) Enerji Çözümü

18 Ayrıntı Teknoloj ler, kal tel ürün ve zamanında h zmet anlayışının yanı sıra kurulum sonrası h zmet desteğ le de s z değerl müşter ler n n yanındadır.

19 Birleşik Güneş-Rüzgar (Hibrit) Çözümü Birleşik Güneş-Rüzgar (Hibrit) Çözümü B rden çok enerj kaynağı kullanılarak oluşturulan s stemlere B rleş k (H br t) Enerj S stemler den r. Güneş ve rüzgar enerj s n n b rl kte kullanılmasıyla oluşturulan enerj s stemler, kes nt s z ve uzun sürel enerj sağlaması bakımından, tek enerj kaynağı kullanılarak oluşturulan s stemlerden çok daha ver ml d r. Yen leneb l r enerj kaynaklarından olan güneş ve rüzgar enerj s n n b rl kte kullanıldığı s stemler, kullanıcılara çok öneml kazançlar sağlar. Enerj ; rüzgar hızının az olduğu yaz dönemler nde ağırlıklı olarak güneş p ller nden (FV P ller); güneş enerj s n n az olduğu kış aylarında se ağırlıklı olarak rüzgar türb nler nden elde ed lmekted r. Her koşulda elektr k enerj s kullanılması gerekt ren durumlarda se bataryalar kullanılmaktadır. Ayrıntı Teknoloj ler 'n n der n şarj ve deşarj özell ğ ne sah p, uzun ömürlü, batarya grubu s zler enerj s z bırakmamak üzere h zmet vermekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, tasarladığı her b r s stem n, kullanıcılar ç n ne denl öneml olduğunun b l nc yle müşter ler ne opt mum çözümler sunmaktadır. B rleş k enerj santraller n, b l msel ve teknoloj k ver lerden yararlanarak en ver ml çalışacak şek lde projelend r lmekted r. S stem kurulumu önces nde yaptığı kapsamlı araştırma ve anal zler, Ayrıntı Teknoloj ler 'n n farkını göstermekted r. Ayrıntı Teknoloj ler deney ml kadrosu le A++ n tel ktek B rleş k Yen leneb l r Enerj Kaynağı çözümler n, olumsuz hava koşullarına rağmen büyük b r t t zl kle uygulamaya devam etmekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, Ankara'nın Elmadağ bölges ndek (rakım 1840) Otomat k Meteoroloj Gözlem İstasyonu'na (OMGİ) elektr k enerj s sağlayacak olan RES (Rüzgâr Enerj Santral ) ve GES'ten (Güneş Enerj Santral ) oluşan karma s stem projes n 11 gün g b kısa b r sürede başarıyla tamamlamıştır. Kurulan s stem bütün olasılıklar düşünülerek Elmadağ'ın sert hava koşullarına dayanab lecek şek lde tasarlanmıştır. Elmadağ projes nde kurulan s stem, kış aylarındak zor hava koşulları, kar yağışı, 2. derece kasırgada b le (155 km/saatl k), kar kalınlığının 1.20 metreye ulaşması ve -25 0C dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen tam kapas te le çalışmaktadır. Bu hava koşullarında b rçok s stem n çalışmasının aksaması, rüzgâr türb n n n donması ve sten len enerj ye ulaşamaması beklen r. Elmadağ'da kurduğumuz b rleş k s stem, Meteoroloj İşler Genel Müdürlüğü'nün tam memnun yet le sorunsuz olarak çalışmayı sürdürmekted r Türk ye Uluslararası Yen leneb l r Enerj Kongres 'nde (2012-TIREC The Turk sh Internat onal Renewable Energy Congress) ç n kıyasıya yapılan yarışmanın sonucunda büyük sayılab lecek firmaları ger de bırakmıştır. Ayrıntı Teknoloj ler yarışmanın En İy Türk Projes (Best of Turkey) kategor s ndek ş rketsel olarak 1., kurumsal olarak ta 2. (*) olmuştur. (*) cle/2012/10/shortl st-announced-for-awards-for-excellence- n-turk sh-renewables

20 GES Tarımsal GE Tarım

21 - RES ile les Sulama - RES ile msal Sulama

22 Tarımsal Sulama Teknolojileri Tarımsal Sulama Teknolojileri Elektr k dağıtım şebekeler nden uzak kalan yerlerde tarımsal araz ler n elektr k ht yacının karşılanması ç n en uygun çözüm, doğrudan güneş enerj s nden elektr k elde ederek sulama yapan teknoloj lerd r. Bu uygulamalarda dışarıdan bağımsız ve az sayıda aygıt kullanıldığından s stemler sorunsuz çalışır. Tarım araz ler n n gündüz saatler nde sulanması durumunda doğrudan; depo destek yöntem kullanılması durumunda se gece saatler nde sulama yapılab lmekted r. Doğrudan sulama tekn ğ en ver ml tarımsal sulama yöntem d r. Her mevs m tarımsal sulama yapılması hesaplanab leceğ g b lkbahardan sonbahara kadar olan dönemlerde de sulama yapılması steneb l r. Bazı b tk ve ağaç türler n n gündüz saatler dışında sulama yapılması gerekeb l r. Bu tür zorunlulukların olması durumunda kurulum yapılacak noktadak rüzgar potans yel de d kkate alınarak rüzgar veya rüzgar ve güneş enerj s n n b rl kte çalıştığı tekn k uygulanab ld ğ g b güneş enerj s ve depo destek tekn ğ de uygulanab lmekted r. Sulamada, sulamanın ne zaman (gündüz/gece), ne kadar sıklıkla ve nasıl (basınçlı/basınçsız) yapılacağı; sulanacak alanın büyüklüğü; çıkarılacak suyun der nl ğ ve suyun deb s sorularının yanıtına göre teknoloj uygulanır. Hesap yapılmadan bel rlenen pompa gücü (Bg veya Watt) yatırımın boşa g tmes ne neden olur. Alternat f ve doğru akımla çalışan su pompaları olmak üzere k grup su pompası bulunmaktadır. Güneş enerj s le çalışan pompalar doğru akımla çalışmaktadır. Doğru akımla çalışan su pompaları, alternat f akımla çalışan pompalara göre daha pahalı olmalarına rağmen, daha az enerj gerekt rd ğ ç n s stem mal yet azdır. Ülkem zde elektr k ve akaryakıt fiyatlarının sürekl artmasına karşılık, güneş p l fiyatlarının düşmes, nsanları güneş enerj s kullanmaya yönlend rm şt r. Bunun yanında devlet h beler ve banka destekler le de yatırım mal yetler n n öneml b r kısmı karşılandığından, yatırım yapılab l n r sev yeye nm şt r.tarımsal sulama; başlangıçta bas t g b görünse de z raat b lg s nden güneşlenmeye, meteoroloj k b lg den elektron k alanına kadar gen ş b r alanda b lg b r k m olmasını gerekt rmekt r. Ayrıntı Teknoloj ler s zler n tarımsal sulama ht yacınızın çözümü ç n hang tekn kler n uygulanab leceğ ne, uygun meteoroloj k etk ler d kkate alarak gerekl tekn k çözümü bel rley p en opt mum b ç mde sorunsuz olarak uygular. Ç ftç m z n yanındayız...

23 Güneş, Rüzgar ve Çevresel Etkilerin Ölçümü Güneş, Rüzgar ve Çevresel Etkilerin Ölçümü

24 Güneş ve Rüzgar Ölçümleri Güneş ve Rüzgar Ölçümleri Güneş ve rüzgar enerj s s stemler dünyada ve ülkem zde hızla yaygınlaşmaktadır. Doğal kaynakların tükend ğ, enerj kr z yle karşı karşıya olan dünyamızda güneş ve rüzgar enerj s n n yaygınlaşması, çevreye duyarlı teknoloj ler üzer ne yapılan çalışmaların fazlalaşmasına bağlıdır.günlük hayatımızda en çok ht yaç duyduğumuz enerj türü olan elektr ğ n üret lmes ve nakl d ğer enerj türler ne göre daha kolaydır. Güneş ve rüzgar enerj s nden doğru ve ver ml elektr k üreteb lmek ç n öncel kle sağlıklı ölçümler yapılmalıdır. Aks takd rde, emek ve sermaye boşa g deb lmekte ve çevreye duyarlı b r yatırım yapmak sten rken kurulan s stem teknoloj çöplüğüne dönüşeb lmekted r. Ver ml çalışan b r s stem kurulumu ç n, o noktadak ölçümün uzun sürel yapılması ve sonuçların doğru b ç mde değerlend r lmes gerekmekted r. Enerj P yasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Güneş Enerj Santral (GES) kurulmadan önce o bölgedek güneş ışıması, sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönü g b b r takım ver ler le Rüzgar Enerj Santral (RES) kurulumu ç n de sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönü ver ler n n ölçüp Meteoroloj Genel Müdürlüğü'ne (MGM) aktarılmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıntı Teknoloj ler, standartlara uygun özell klerdek sensör ve ek pmanları kullanarak 'Güneş ve Rüzgar Ölçüm S stemler ' kurulumu yapmaktadır. Kurduğu s stemlerde, ver akışının eks ks z b r şek lde sağlanması ç n gerekl önlemler almakta, kurulum sonrasında da ver ler n güvenl ve sorunsuz b r şek lde aktarımını tak p etmekted r. Çevresel Etkilerin Ölçümleri Günümüzde karşı karşıya olduğumuz en büyük tehd tlerden b r çevre k rl l ğ d r. Hızla artan dünya nüfusunun ht yaçlarının sürekl olarak karşılanması ç n teknoloj n n gel şmes ne bağlı olarak, sanay leşmen n de artması gerekmekted r. Sanay dek bu artış se doğal kaynakların hızla tükenmes ne neden olmaktadır. Doğal kaynaklar tüken rken, üret m ve tüket mden kaynaklı atıkların herhang b r önlem alınmadan doğaya atılması çevre k rl l ğ ne yol açmaktadır. Çeş tl kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz hal ndek k rlet c maddeler n hava, su ve toprakta yüksek oranda b r kmes çevre k rl l ğ n oluşturmaktadır. Çevre k rl l ğ n n önüne geç leb lmes ç n öncel kle k rl l ğe neden olan faktörler n doğru şek lde ve sürekl olarak ölçümler n n yapılması gerekmekted r. Yapılan bu ölçüm ve anal zler sayes nde çevre koruma faal yetler daha b l nçl şek lde sürdürüleb lmekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, çevreye ve canlıların doğal yaşam ortamına duyduğu saygının b r gösterges olarak 'Çevresel Ölçüm ve Anal zler ' konusunda da çalışmalar yürütmekted r. Atık su anal zler, baca gazı (em syon), hava kal tes, gürültü ve t treş m ölçüm ve anal zler le çevresel zleme çalışmaları bu çalışmaların ç nde yer almaktadır.

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

PROJECT MANAGEMENT COMPANY

PROJECT MANAGEMENT COMPANY PROJECT MANAGEMENT COMPANY Kurumsal Hakkımızda HANEDAN ENERJİ olarak, enerj sektöründe faal yet gösteren yerl ve yabancı tüm yatırımcılara, dar ve tekn k konularda müşav rl k, mühend sl k, danışmanlık

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o Hakkımızda SemTr o; Ürün sürdürüleb l rl ğ, LCA Yaşam Döngüsü Değerlend rmes, EPD Belgelend rmes, Yeş l B na LCA Modelleme, LEED Yeş l B na Danışmanlığı, Karbon Ayak z ve GRI - Kurumsal Sürdürüleb l rl

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( )

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( ) Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Öz Bu çalışmada, Yükseköğret m Kurulu (YÖK)'na a t olan nternet adres üzer nde yer alan Ulusal Tez Merkez h zmet

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No 30192 Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA OKULUNDAN BORSAMIZA ZİYARET 01 zunköprü Özel Eğ t m İş Uy- Ugulama Okulu Müdürü El f Çoruhlu 03.01.2017 tar h nde borsamızı z yaret ederek Mecl

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 13 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30065 Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıva fileler sıvalı ya da macunlu yüzeylerde çeş tl nedenlerle oluşmuş çatlakları önlemek amacıyla kullanılır. Cam pl ğ nden dokunmuştur. İpl kler dokumadan sonra özel

Detaylı

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları Radar ve Ultrason k Sev ye Ölçüm C hazları İç ndek ler -1987'den bugüne DURKO...2 -Temassız Ölçüm...3 -MICROLEVEL...4 -Tasarım & Ekran...5 -Radar Sev ye Ölçümü...6 -Güçlü Sensör & Montaj Yer...7 -Hava

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK 1 / 6 13.11.2015 13:46 3 Kasım 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29521 Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığından: YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg Model Kodu Motor Gücü 197 PS (145 kw) Maks mum Ağırlık 17 710 kg Kova Kapas tes 3.3 m³ % 20'ye Varan Yakıt Tasarrufu *Öncek ser 80ZV-2 model ne kıyasla Yen Kawasak 80Z6 last kl yükley c, yakıt tasarrufu

Detaylı

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz!

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz! Fırsatlar Dünyası na Hoş Geldiniz! Kısa bir hatırlatma! Para nın gelişimi Kripto Para Para nın bugünkü hali Nakit Para Standartlaştırılmış Madeni Para Mal karşılığı Para Barter Mart 2010 0,01 $ Kasım Mart

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

ŞİMDİ GÖZLERİNİZİ KAPATIN HAYALLERİNİZİ BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK SİZE YAŞAMAK KALDI

ŞİMDİ GÖZLERİNİZİ KAPATIN HAYALLERİNİZİ BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK SİZE YAŞAMAK KALDI yapi yapi ŞİMDİ GÖZLERİNİZİ KAPATIN HAYAL EDİN ŞUAN NEREDE OLMAK İSTERDİNİZ? DOĞADA MI? YOKSA DENİZDE Mİ? YA DA HUZURLA AYAKLARINIZI UZATIP KAFANIZI DİNLEYECEĞİNİZ, DİNLENEBİLECEĞİNİZ BİR YERDE Mİ? YA

Detaylı

Fındıklı da Yaşamın Yen Adres Liva Yaşam Konutlar.

Fındıklı da Yaşamın Yen Adres Liva Yaşam Konutlar. Fındıklı da Yaşamın Yen Adres Liva Yaşam Konutlar www.umutinsaat.biz Umut İnşaat Fındıklı halkının umudu olacak Sağlıklı b r ortamda doğamızla barışık mutlu b r yaşam sürme hep m z n arzuladığı b r dünyada

Detaylı

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC.

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC. Zaman Kazandırır Yönetimi Kolaylaştırır MyDOC Giderleri zaltır... Elektronik Döküman Yönetim Sistemi B U S İ N E S C O L L B S U P P O P N E U S D M İ N H M O N İ Z E E M DEĞELEİMİZ Blue ime, bilișim sektöründe

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMLERİ SELF SERVİS ÖDEME VE İŞLEM KİOSKU. Genel Özell kler

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMLERİ SELF SERVİS ÖDEME VE İŞLEM KİOSKU. Genel Özell kler L ELEKTRNİK ÜCRET TPLAA SİSLERİ -KISK ÖDEE RİNALİ -GEÇİŞ KNTRL SİSLERİ RFID PLAKA TANIA BARİYER KNTRL - ELEKTRNİK ÜCRET TPLAA SİSLERİ L Uygulama Alanları odüler yapısı sayes nde ödeme noktası çeren tüm

Detaylı

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz!

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz! Sorgulayan saygılı İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Etkili Çağdaş insan yetiştiriyoruz! ÖZEL GÜNEY GELİŞİM İLKOKULU VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 1.2.3. VE 4. SINIFLAR Sayın

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

V tam nler (Konu Anlatımı)

V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler n görevler nelerd r? V tam nler n özell kler nelerd r? V tam nler n çeş tler ve görevler nelerd r? Suda çözünen v tam nler nelerd r? Yağda çözünen v tam nler nelerd

Detaylı

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ, ARAÇ FİLOSU OLAN FİRMALARA, ARAÇLARININ SAYISAL BİR HARİTA ÜZERİNDE SÜREKLİ TAKİP EDİLMESİNİ SAĞLAR. İNTERNET ERŞİMİ OLAN HERHANGİ BİR BİLGİSAYARDAN VEYA

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

UMK İNŞAAT DEVAM EDEN PROJELER : sahip konut projesi. Ÿ Mamak Boğaziçi 3. Cadde numaralı parselde başlama aşamasında olan 150

UMK İNŞAAT DEVAM EDEN PROJELER : sahip konut projesi. Ÿ Mamak Boğaziçi 3. Cadde numaralı parselde başlama aşamasında olan 150 UMK İNŞAAT UMK İNŞAAT Umk İ, 2014 yılındaki kuruluşu i bariyle konut projeleri, özellikli yapılar, kamu projeleri, kent parkları & çevre düzenleme, sağlık projeleri ve altyapı projeleri yapmaya başlamış

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

BÜYÜLEYİCİ MOGAN GÖLÜ MANZARASI VE YEMYEŞİL BAHÇELERİYLE HUZUR DOLU YAŞAM İÇİN İNCEKMİNAPARK. www. ncekm napark.com

BÜYÜLEYİCİ MOGAN GÖLÜ MANZARASI VE YEMYEŞİL BAHÇELERİYLE HUZUR DOLU YAŞAM İÇİN İNCEKMİNAPARK. www. ncekm napark.com BÜYÜLEYİCİ MOGAN GÖLÜ MANZARASI VE YEMYEŞİL BAHÇELERİYLE HUZUR DOLU YAŞAM İÇİN İNCEKMİNAPARK 03 ANKARA KONUT PİYASASININ YÜKSELEN YILDIZI İNCEK BÜYÜLEYİCİ MOGAN GÖLÜ MANZARASI VE YEMYEŞİL BAHÇELERİYLE

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

www.tekagacyap.com.tr ÇALIŞMA ALANLARIMIZ Geotekn k Uygulamaları -Fore Kazık Uygulamaları -Ankraj Uygulamaları -JetGrout ng -Der n Temel Uygulamaları -Zem n İy leşt rme S stemler -Der n Kazı İksa Uygulamaları

Detaylı

Door Assembl es, Yangın Dayanım sert fikası le tesc l ed lm ş Kartlı K l t modeller mevcuttur.

Door Assembl es, Yangın Dayanım sert fikası le tesc l ed lm ş Kartlı K l t modeller mevcuttur. BE- TECH BAŞLARKEN güvenl k s stemler n üreten ve 48 ülkede faal yet gösteren Guangdong Be-Tech Secur ty Systems L m ted firması le anlaşma yaparak 2016 yılının başından t baren TÜRKİYE d str bütörü olmuştur.be-tech

Detaylı

Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝

Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝 Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝 Yen 瀝 B 瀝 yoloj 瀝 Eylül 9, 2017 >> MUTLAKA OKUYUN: B 㟀 yoloj 㟀 Nasıl Çalışılır? Tohumlu b 㟀 tk 㟀 lerde bulunan üreme organı ç 㟀 çek d 㟀 r. B 㟀 tk 㟀

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Apartman Konuşma S stemler

Apartman Konuşma S stemler Apartman Konuşma S stemler Ocak 2017 İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ Analog Adresl S stem B na Uygulaması Analog Adresl Apartman Konuşma S stem M mar s G r ş Ün tes Da re İç Ün

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. M syon ve V zyon B. Yetk, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ orsamız Yönet m Kuru- Blu Başkanı Egemen Aslan ve Mecl s Başkanı Ahmet Gür, Çalışma ve Sosyal

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr HAKKIMIZDA YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Ş rket m z; Yangın Algılama, Söndürme ve Güvenl k s stemler konularında teknoloj ve kal te açısından sektördek 15 yılı aşkın sürel b r k m yle l der b r kuruluş

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ 1- ELEKTRİKLİ ISITICILAR Havanın ısıtılması amacı le kanallarda kl ma santraller nde,

Detaylı

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve Pol 룾 sakkar 룾 tler (Çok Şekerler, Kompleks Şekerler) Yen 룾 B 룾 yoloj 룾 N 룾 san 27, 2017 >> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd

Detaylı

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Rapor. G r ş. Herkes ç n mükemmel ş yer kültürü. Herkes İç n Great Places to Work :

Rapor. G r ş. Herkes ç n mükemmel ş yer kültürü. Herkes İç n Great Places to Work : G r ş Yıllardır, Great place to Work olarak yüksek güven kültürüne sah p ş rketler n rak pler n ger de bıraktığını ortaya koyan çalışmalar yapmaktayız. Ancak son araştırmamız ş rketler n gerçek potans

Detaylı

LAMARCK TEORİSİ VE GÖRÜŞLERİ

LAMARCK TEORİSİ VE GÖRÜŞLERİ Evr m İle İlg l Görüşler (Darw n ve Lamarck Teor s ) İlk canlının oluşumunu açıklamaya çalışan b l m nsanları, yapmış oldukları gözlemler ve çalışmalar sonucunda farklı evr m görüşler ortaya atmışlardır.

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

Soluk Alıp Verme Konu Anlatımı

Soluk Alıp Verme Konu Anlatımı Soluk Alıp Verme Konu Anlatımı Yen B yoloj Eylül 16, 2017 >> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B yoloj Hakkında İlg nç B lg ler? B r canlı organ zma metabol k ve hayat fonks yonlarını yer ne get rmek ç n enerj

Detaylı