güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler"

Transkript

1

2 Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek enerj kaynaklarına alternat f olarak; h ç tükenmeyen, üstel k de doğal olan güneş ve rüzgar enerj kaynakları terc h ed lmekted r. Yen leneb l r Enerj Kaynakları den len bu sektörde, pek çok ülkede olduğu g b Türk ye'de de son derece öneml gel şmeler olmuştur. Kamunun yen leneb l r enerj den elde ed len elektr ğe verm ş olduğu destek ve toplumun b l nçlenmes yle b rleş nce çok öneml yatırımlar yapılmaktadır. Enerj pahalılaşmakta, ş md den stratej k önem ortaya çıkmıştır. Günümüzde var olan kaynakların sınırlı, el m zdek ler en ver ml kullanıp gelecek nes llere de bu kaynakları bırakmak zorunda olduğumuz b l nc oluşmuştur. Tüket c ler çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... le tanımlanan ürüne sah p olmak sterken, üret c ler de p yasaya çıkardıkları ürünlerde bu özell kler n olması ç n çalışmaktadırlar. Teknoloj n n gücünün en bel rg n yansımaları, let ş m ve haberleşme teknoloj ler alanında görülmekted r. Çocuklardan, genc ne, yaşlısına tüm dünyanın telev zyon zled ğ, cep telefonundan ses, ve görsel haberleşme yaptığı, nternet n, dünyanın değ ş k noktalarındak b reyler arasında sosyal haberleşmey sağladığı b r çağdayız. Yaşadığımız teknoloj k çılgınlıklardan b zlere en hızlı yansıyanı let ş m ve haberleşme teknoloj ler d r. Dünyanın km çapı ve km2 yüzey alanı bulunmasına rağmen, let ş m ve haberleşme teknoloj ler, dünyanın farklı noktalarında bulunan nsanların arasındak mesafey ortadan kaldırmıştır.

3 Hakkımızda B na veya konutlarda, ulaşımda, teknoloj n n üret m nde, atıkların kontrol ed lmes nde, meteoroloj k ver ler n anal z nde Scada ve otomasyon s stem kullanılmaktadır. Bu teknoloj ; let ş m teknoloj ler le b r arada kullanılarak evde k msen n olmadan aletler n çalıştırılmasına, sıcaklıkların ayarlanması g b çok değ ş k şlemle yaptırılmaktadır. Ulaşımda, öneml ölçüde petrol ürünler kullanıldığında büyük ölçüde karbon salınımı yapmaktadır. Çevre b l nc ön plana çıktıkça elektr kl araçların kullanılma stekler de artmaktadır. Elektr kl araçların (EA - EV)bataryalarının şarj ed lmes öneml b r unsurdur. Ayrıntı Teknoloj ler EV'ler n şarjını sağlayacak şarj c hazı konusunda da s zlere çözüm sağlamaktadır. İnsanların yaşamını öneml b ç mde kolaylaştıran teknoloj ye er şmek ç n öneml bütçeler ayrılmaktadır. Doğru terc h ed lmeyen teknoloj ve uygulamaları, kullanım sırasında sorun oluşturmaya sık sık teknoloj den yararlanılmamasına neden olunmaktadır. Teknoloj n n seç m nde doğru ver anal z, planlama, projelend rme, üret m, çalışır b ç mde tesl m ve uzun süre de serv s h zmet ver lmes önem taşır. Teknoloj de uygun b ç mde satış sonrası h zmet ver lmemes neden yle öneml büyüklüktek yatırımlar boşa g tmekte, kolaylık sağlamak yer ne sorunlar oluşturmaktadır. Ayrıntı Teknoloj ler ; danışmalık h zmet nden, yen leneb l r enerj den elektr k üret m ve uygulama teknoloj s ne, aydınlatmadan, let ş m ve haberleşme teknoloj s ne, scada ve s nyal zasyon teknoloj s nden, ölçüm, uzaktan yönet m ve zleme teknoloj s ne kadar gen ş b r alanda çalışma yapmaktadır. Doğal, çevrec, ver ml ve geleceğ n teknoloj ler yle buluşturan Ayrıntı Teknoloj ler, s zlere kusursuz ve A++ kal tede çözüm üretmekte, s zler n memnun yet n sağlamak ç n Bakım, Onarım ve Tekn k Destek H zmet de vermekted r. Kend ürünler n n dışında Dünyaca tanınmış öneml markaların Türk ye d str bütörü ve yetk l satıcısıdır. Kend ne güvenen, dealler olan, dealler ne ulaşmak ç n gerekl yol har tasını bel rlem ş, genç ve d nam k b r ek be sah p olan Ayrıntı Teknoloj ler, çalışma lkeler n eks ks z uygulama konusunda kararlı ve ısrarcıdır. Ayrıntı Teknoloj ler, kal tel ürün ve zamanında h zmet anlayışı le s z değerl müşter ler n n yanındadır.

4 HEDEFİMİZ S stemler n sorunsuz uygulanmasını ve çalışmasını sağlayıp, anahtar tesl m çözümler n önde gelen sağlayıcısı olmak. DEĞERLERİMİZ Müşter ler m z ç n; Müşter odaklı yaklaşımımızla s zlerle sürekl olarak b rl kte çalışmak. Çalışanlarımız ç n; Çalışanlarımıza, b rl kte üreterek durmadan yen hede ere yelken açan b r gem de olduğumuzun farkındalığını yaşatmak. Toplum ç n; B reyler n ve toplumun gel şmes ç n b lg paylaşımında bulunmak ve toplumun her kes m nden b rey n son teknoloj lerden yararlanmasını sağlamak. ÇALIŞMA ALANLARIMIZ Çevrec enerj üret m sağlama yaklaşımı le Güneş ve Rüzgâr Enerj s Teknoloj ler Çok düşük enerj tüket m ç n LED Aydınlatma Teknoloj s Meteoroloj k ve çevresel ver ler n doğru olarak alınması amacıyla Uzaktan Ölçüm ve Denet m Teknoloj ler İlet ş m ve Haberleşme alanında geleceğ n akt f ve pas f ürünler yle Gen şbant Ağ Teknoloj s Uzaktan yönet m uygulamalarında SCADA S nyal zasyon Teknoloj ler Elektr kl otomob ller n günlük yaşamımızda yaygınlaşmasını sağlamak ç n Elektr kl Otomob l Şarj Teknoloj s ALANIMIZDA FARKLI OLDUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ Doğru çözüm üreteb lmek; doğru yöntem ve doğru ver lerle olanaklıdır. Ayrıntı Teknoloj ler ht yacınızı saptayarak s z n ç n en doğru çözümü üret r ve teknoloj y eks ks z olarak uygular. BİZ, İŞİMİZİ VE ÇÖZÜMLERİMİZİ SORUNSUZ UYGULARIZ Ayrıntı Teknoloj ler her teknoloj y uygulamaz. Kend n kanıtlamış ve s zlere büyük değ ş kl kler sunab lecek teknoloj ler üret r ve uygular. KALİTE POLİTİKAMIZ Kend n kanıtlamış teknoloj ler eks ks z ve b r kerede sunarak sürekl müşter memnun yet n sağlama anlayışı kal te pol t kamızın omurgasını oluşturmaktadır. Müşter ler m ze sunduğumuz tüm h zmetlerde; Aynı h zmet, b r başkası b ze sunmuş olsaydı, bu h zmetten memnun kalır mıydık? sorusu Ayrıntı Teknoloj ler 'n n deney ml mühend sler ve Ar-Ge çalışanlarımızca sorgulanmaktadır. Sürekl y leşt rmey esas alma yaklaşımımızın sonucu olarak sıfır hata hede enmekted r. KURUMSALLAŞMAMIZ İs m ve logonun Türk Patent Enst tüsü'ne kaydı, nolu mühend sl k alanı olan 'B l msel ve Sına İnceleme; Araştırma H zmetler ; Mühend sl k H zmetler. B lg sayar H zmetler. Bu sınıfa dah l olup Mühend sl k, M marlık, B lg sayar H zmetler kapsamına g rmeyen her türlü Tasarım H zmetler le, 35 Nolu h zmet alanı olan 'Kara Araçları Serv s İstasyonu H zmetler (bakım, tam r ve yakıt dolumu). Den z Araçlarının Bakımı ve Tam r H zmetler ; Gem İnşaatı H zmetler. Hava Taşıtlarının Bakım ve Tam r H zmetler. Sına Mak neler n ve C hazların, Büro Mak neler n n ve C hazlarının, Haberleşme C hazlarının, Elektr k, Elektron k C hazların ve Şebekeler n n Yapım, Bakım, Onarım ve İşletme Faal yetler tesc l n n yapılması, ISO 9001 Kal te Yönet m S stem Belges n n alınması, TS13242 B lg sayar Ağı B leşenler ve S stemler le, TS13381 Yen leneb l r Enerj Kaynaklarını Kullanarak Elektr k Enerj s Üreten S stemler Alanında Yetk l Serv s Belges n n alınması, Gezener sm ç n Türk Patent Enst tüsü'ne marka tesc l başvurusunda bulunulması, Özgün Enerj ç n Türk Patent Enst tüsü'ne marka tesc l başvurusunda bulunulması, Türk Patent Enst tüsü'ne Gezener ürün grubu ç n Faydalı Model başvurusunda bulunulması. Ayrıntı Teknoloj ler, teknoloj ve uygulamalara farklı yaklaşımlar get rerek bugüne kadar dünyada ve Türk ye'de, yeterl çözüm üret lmem ş sorunlara yönel k Ar-Ge çalışmaları yürütmekted r. B reysel kullanıcıların taşınab l r enerj ht yaçlarını karşılamak amacıyla Ayrıntı Teknoloj ler Ar-Ge mühend sler çalışmalarını hızlandırmış ve ülkem z koşullarına uygun b ç mde A++ n tel kte ürün gel şt rm şt r. Bu ürün grubu, sağladığı enerj m ktarı, elektr k gücü ve ürün çeş tl l ğ açısından dünyada tekt r. Ayrıntı Teknoloj ler tarafından gel şt r len Taşınab l r Enerj (Gezen Enerj ) Kaynağı, GEZENER sm le markalaştırılmıştır.

5 Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetimiz Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetimiz Yapılan veya yaptırılan b r şte; projelend rme, üret m ve projen n devreye alınması aşamalarının tümü danışmanlık ve müşav rl k desteğ le yürütüldüğünde zamanın ver ml kullanıldığı kes n sonuçlar elde ed lmekted r. Her proje; uygulanması gereken süre le sınırlıdır. Proje yaptıran k ş ya da kuruluş, ş n zamanında b t r lmes ç n sözleşmelere gec kme cezaları eklemekte, bu da madd kayıplara yol açmakta ve k m zamanda sözleşmen n ptal le sonuçlanmaktadır. Projen n doğru yürütülmes ç n, projeye etk eden tüm g rd ler n gerçek büyüklüğünün b l nmes ; uygulamada oluşan sorunların aşılması ç n gerekl yöntemler n kullanılması ve proje sah b n n uygulanacak yöntemler konusunda kna ed lmes gerekmekted r. Ayrıntı Teknoloj ler deney ml uzman kadrosu le projen n yapılış amacına ve hedefine uygun olarak her türlü tekn k ayrıntıya d kkat ed p b r yol har tası bel rler. Ürün seç m nden, s stemler n uygulanmasına, tekn k ek p planlamasından, alt yüklen c veya çözüm ortaklarının bel rlenmes ne, kapas te ve yetk nl kler le çalışma sınırlarının bel rlenmes ne kadar çok kapsamlı çalışmalar yapar. Proje sah b adına yapılan ş n denetlenmes veya gözlemlenmes, projen n ş programına uygun lerley p lerlemed ğ, oluşan sorunlara karşı çözüm öner ler n oluşturur ve yetk s çerçeves nde uygular. Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) yayınlamış olduğu yönetmel klere göre uygun danışmanlık ve müşav rl k h zmet sunan Ayrıntı Teknoloj ler, kamu kurum ve kuruluşlarına profesyonel yaklaşımı le kusursuz danışmanlık ve müşav rl k h zmet sunar.

6 Proje Hizmetimiz Proje Hizmetimiz Proje; bel rl b r ş n yapılması ç n gerekl tüm g rd ler n değerlend r lerek, asıl şlev ön plana çıkarmak üzere yapılan ş ve şlem basamaklarının tümüdür. Proje yönet m nde temel yaklaşım, ana hedefin ya da projen n ortaya çıkışındak gerekçen n, bel rlenen sürede eks ks z ve tam olarak yer ne get r lmes d r. Projen n tasarlanması sırasında, tasarlanan ortamla uygulama ortamındak değ ş kl kler; coğrafi etk ler ve yasal değ ş kl kler projen n b re b r uygulanmasını olanaksız kılab l r. Tasarımdak önemsenmeyen etk ler ve var olmayan g rd ler, beklenenden daha büyük b r etk olarak karşımıza çıkar. İy planlanmamış projeler le y yönet m n olmaması, projeler n uzamasına ve hatta proje ptaller ne neden olur. Proje yönet m ; projen n ana amacından sapmadan, projen n uygulanması ç n gerekl zaman ve etk y d kkate alarak b lg ve enerj y yeter kadar kullanmayı, planlamayı ve yapılan şler n kontrolünü b r bütün olarak ele almayı gerekt r r. Projen n başarılı olması; yapılan ş n şlem basamaklarının, gerekl yasanın, yönetmel ğ n, eldek ç ve dış olanakların b l nmes n zorunlu kılar. Proje yönet m nde ana unsur, yapılacak ş n prat kl ğ le kurumsal yapıyı örtüştürmek ve k s n n de eş zamanlı olmasını sağlamaktır. Ayrıntı Teknoloj ler ; Profesyonel Proje Yönet m Desteğ n üç grupta vermekted r: - Üst Sev ye Proje Yönet m H zmet m z Ayrıntı Teknoloj ler uzman kadrosu, yapılan projen n başlangıcından sonuna kadar tüm ayrıntılarını gözden geç r r. Projen n ş programına uygun lerley p lerlemed ğ n, mevcut yapının zayıf ve güçlü yönler n, sorunları, çözüm yöntemler n tesp t eder; oluşan sorunlara karşı alınması gereken önlemler bel rler ve ş n sağlıklı b t r leb lmes ç n gerekl yöntemler alternat er le hazırlar. Proje sah b adına yapılan ş n denetlenmes veya gözlemlenmes, projen n ş programına uygun lerley p lerlemed ğ, oluşan sorunlara karşı alınması gereken önlemler raporlar. -Standart Proje Yönet m H zmet m z Projen n tekn k yönden, yönetmel k, yasa ve zaman açısından en ekonom k b ç mde eks ks z olarak yönet lerek tamamlanması desteğ d r. Proje sah b n n alması gereken dar, ekonom k vb. önlemler raporlar. -Tekn k Yardımlı Proje Yönet m H zmet m z Yarım kalmış veya zamanında tamamlanamayacak projeler n zamanında ve eks ks z olarak tamamlanması amacıyla ver len proje yönet m desteğ d r. Projen n b t r lmes ç n gerekl ek pler n veya alt yüklen c ler n seç lmes, gerekl sözleşmeler n yapılması desteğ d r. Ayrıntı Teknoloj ler deney ml kadrosu, s zler n teknoloj den yararlanmasını sağlayarak planlarınızı gerçekleşt reb lecek deney mded r.

7 Test, Uygunluk ve Kontrollük Hizmetimiz Test, Uygunluk ve Kontrollük Hizmetimiz Teknoloj n n uygulanması sırasında her b r ürünün b rl kte kullanılması veya çalıştırılması, bu ürünler n sten len n tel klere uygun olması önem taşır. Ürün alıcıları, ürün malzemes n n ve malatın sözleşmeye uygun olarak yapılmasını ve tesl m ed lmes n sterler. Özell kle büyük projelerde, kullanılan ürünler n gerekl n tel kler sağlamamasına rağmen kullanılması, yürütülen projelerde c dd kayıplara, hatta projen n şlemez hale gelmes ne neden olur. Alımı veya malatı yapılan şler n tekn ğ ne uygun b ç mde yapılmasını sağlamak ç n, üret mde ve üret m n sonunda şartname ve standartlara uygunluğunun kontrol ed lmes gerek r. Özell kle büyük ve kapsamlı ş yapan kurum ve kuruluşlar veya firmalar, yapılan ş n tekn ğe uygunluğunu ve sözleşmede bel rt len talepler karşılayıp karşılamadığını b lmek sterler. Günümüzde öneml projeler hayata geç ren firma ve ş rketler, her ş ve teknoloj ç n deney ml eleman bulamamakta veya her ş ç n yeterl eleman ayıramamaktadır. F rma ve ş rketler almış oldukları mal ve h zmetler n denet m n, ekspert z muayene, geç c ve kat kabul muayene g b heyetler oluşturarak kend elemanları le yapmaktadır. Ayrıntı Teknoloj ler uzman kadrosu, önce yapılan ş tetk k eder ve ölçümler bel rler. Ardından ş n doğru yapılıp yapılmadığını, sten len ölçümler n doğru olup olmadığını, şartnameye uygun ürünler n alınıp alınmadığını, montajın uygun yapılıp yapılmadığını, malatın eks ks z olup olmadığını saptayıp ş gücü kaybını önler. Tesp t ett ğ sonuçları raporlar. Test, uygunluk ve kontrol h zmet le h zmet veren firma, tara ar arasında b r nev hakem rolü de üstleneceğ nden, olası zaman kaybı da ortadan kalkacaktır. Test, Uygunluk ve Kontrol H zmet aldığınızda, herhang b r problem ve şgücü kaybı yaşamadan, Ayrıntı Teknoloj ler s z n adınıza hareket edecek ve s z Ayrıntı Teknoloj ler güvences yle d ğer şler n z rahatlıkla yürüteb leceks n z.

8 Gün Gü Güne

9 neş Gücü üneş Gücü eş Enerjisi Santralleri (GES)

10 güneş...! ısı, ışık ve yaşam kaynağı enerji kaynaklarını değiştirmek için ne yapabilirim?

11 Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Yeryüzünde kullanılmakta olan tüm enerj ler n kaynağı güneşt r. Petrol, kömür, h droelektr k, term k, rüzgar g b alternat f enerj kaynaklarının heps güneşten türem şt r. Bugün b l nen fos l kaynaklar tükenme noktasına gelm şt r. Modern yaşam ve teknoloj k gel şmeler le b reyler n teknoloj ye, dolayısıyla elektr k enerj s ne karşı bağımlılığı hızla artmaktadır. Tükenen kaynaklar, artan fiyatlar ve hızla yükselen sanay leşme le dünya enerj ht yacını karşılayamama noktasına hızla yaklaşılmaktadır. Yen leneb l r enerj kaynakları dışında henüz alternat f b r teknoloj bulunmamaktadır. Güneş enerj s, tem z, çevre dostu, tükenmeyen ve uygun mal yetl b r enerj kaynağıdır. B r yılda dünya üzer ne düşen güneş enerj s m ktarı, dünyanın b l nen petrol kaynaklarının yaklaşık 516; kömür kaynaklarının se yaklaşık 157 katıdır. Ülkem z güneş enerj s nden yararlanab lecek öneml bölgelerden b r nde bulunmaktadır. Türk ye'de güneş enerj s nden yararlanab lecek çok fazla alan vardır. Kamuoyunda güneş enerj s nden elektr k elde ed lmes ne yönel k b l nç oluşmuştur. Başta TÜBİTAK ve d ğer Kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere çok sayıda organ zasyon güneş enerj s ne yönel k çalışmalarını artırmış, Güneş Enerj s Potans yel Atlası (GEPA) yayınlanarak ülkem zdek güneş potans yel ortaya çıkmıştır. Güneş enerj s nden doğrudan elektr k elde ed lmes n sağlayan güneş p ller (fotovolta k p ller-fv); çatı, b na veya zem n üzer uygulamalarına ek olarak otopark gölgelemeler nde de uygulanmaktadır. B naların güney cephes, otopark ve gölgel kler n üzer ve teras kat uygulamaları le öneml elektr k üret m sağlayacak b ç mde teknoloj ler sadeleşm ş ve çeş tlenm şt r. Güneş enerj kaynağı ç n b r bedel ödenmemes ve başta güneş p ller olmak üzere ürünler n uzun ömürlü (en az 20 yıl) olması, GES teknoloj s n n caz bes n artırmaktadır. GES teknoloj s aynı zamanda bakım ve şletme g der en az olan enerj dönüşüm teknoloj s d r. Güneş enerj s santraller kurulumu d kkat ve özen steyen b r çalışma gerekt r r. Güneş enerj santral kurulacak alanda sürekl olarak doğru ölçümler n yapılması ve ver ler n en doğru şek lde değerlend r lmes gerekmekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, 'Güneş Enerj s Santraller ' (GES) uygulamalarını, b l msel ve teknoloj k ver lerden yararlanarak en fazla ver m alacak şek lde projelend rmekted r. Uygulamalarımızda, güneş har taları, coğrafi yapı ve gölgeleme sorunu, ısıl kararlılık ve çevresel etk ler, kullanıcı alışkanlıkları g b çok sayıda etmen değerlend r lmekte ve hesaplanmaktadır. S stem kurulumu önces yapılan kapsamlı araştırma ve anal zler Ayrıntı Teknoloj ler 'n n farkını gözler önüne sermekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, güneş ve rüzgar enerj s n n b rl kte çalıştığı b r santral projes n, sözleşmen n mzalandığı günden başlayarak etüt, projelend rme, ürünler n oluşturulması, malat, montaj ve s stem n devreye alınması uygulamaları dah l 11 günde tamamlamıştır. Kurulan santral, 155 km/saatl k rüzgara (2. derece kasırga) rağmen elektr k üret m n sürdüren uygulaması le Türk ye Uluslararası Yen leneb l r Enerj Kongres 'nde, (TIREC 2012) 'Best Turk sh Project (*) Yarışmasında' ş rketsel bazda 1., kurumsal bazda se 2. olmuştur. (*)http://www.renewableenergyworld.com/rea/partner/green-power-conferences3234/news/art cle/2012/10/shortl st-announced-for-awards-for-excellence- n-turk sh-renewables

12 Rüzg Rü Rüzg

13 gar Gücü üzgar Gücü gar Enerjisi Santralleri (RES)

14 Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) Rüzgar Enerj s Santraller (RES)', teknoloj n n hızla gel şmes yle oldukça terc h ed len b r s stem hal ne gelm şt r. Hava akımlarının yüksek ve sürekl olduğu bölgelerde ver ml olarak kullanılmaktadır. RES; rüzgarın yer yüzüne paralel olarak lerlemes sırasında önüne çıkan engele de çarpmaktadır. Rüzgar enerj santralının kanatlarına çarpan rüzgar, kanatların aerod nam k yapısından dolayı m l n dönmes n sağlamaktadır. Yel değ rmenler doğrudan hareket le çalışırken RES'te m l üzer nde bulunan elektr k jeneratöründen elektr k elde ed lmekted r. TÜBİTAK ve d ğer kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere çok sayıda organ zasyon, rüzgar enerj s ne yönel k çalışmalarını artırmış, Rüzgar Enerj s Potans yel Atlası (REPA) yayınlanarak ülkem zdek rüzgar potans yel ortaya çıkmıştır. Ülkem z n özell kle Ege, Doğu Akden z, Trakya ve Anadolu bel rl ç bölgeler nde rüzgar enerj s nden yararlanab lecekt r. Enerj P yasası Düzenleme Kurulu (EPDK), l sanslı RES kurulumu yapılmadan önce b r yıllık rüzgar potans yel ölçümü yapılmasını stemekte, yapılan değerlend r lmeden sonra kurulum ç n l sans vermekted r. Yen leneb l r Enerj den elde ed len elektr ğ n de d ğer enerj santrallarından elde ed len elektr k fiyatından daha yüksek fiyatla satın alınması kararı le öncel kle l sanslı RES'ler olmak üzere çok sayıda l sanssız RES kurulumu yapılmaktadır. Dünyada küresel ısınma neden yle coğrafi koşullarda çok öneml değ ş kl kler olmaktadır. RES kurulacak alanda sürekl olarak doğru ölçümler n yapılması ve ver ler n en doğru şek lde değerlend r lmes gerekmekted r. RES kurulumu d kkat ve özen steyen b r çalışma alanıdır. Ayrıntı Teknoloj ler, yapmış olduğu projelerde, küresel kl m değ ş kl kler n n sebep olacağı sonuçları göz önünde bulundurarak en ver ml ürün seç m ve uygulamasını hayata geç rmekted r. S stem kurulumu önces yapılan kapsamlı araştırma ve anal zler Ayrıntı Teknoloj ler, küçük ve orta büyüklüktek RES konusunda farkını ortaya çıkarmaktadır.

15 RÜZGAR ENERJİSİNİN TARİHÇESİ Rüzgar enerj s kullanımı M.Ö yıllarında Orta Doğuda başlamıştır. M.Ö. 17. Yüzyılda Bab l kralı Harrîmurab dönem nde Mezopotamya'da sulama amacıyla kullanılan rüzgar enerj s n n, aynı dönemde Ç n'de de kullanıldığı bel rt lmekted r. Yel değ rmenler, lk olarak İskender ye yakınlarında kurulmuştur. Türkler n ve İranlıların lk Yel değ rmenler n M.S. 7. yüzyılda kullanmaya başlamalarına karşın, Avrupalılar yel değ rmenler n lk olarak Haçlı seferler sırasında görmüşlerd r. Fransa ve İng ltere'de yel değ rmenler n kullanılmaya başlanması 12.yy. olmuştur. Avrupa, Haçlı Seferler nde kazandığı bu teknoloj le Roma İmparatorluğunun kaçırdığı b r servet yakalamıştır. Roma İmparatorluğu gücünün z rves ndeyken para basmak ç n gereken altın ve gümüşü Avrupa dışındak eyaletlerden sağlamaktaydı. Bu eyaletler kaybett kten sonra Avrupa'dak fak r madenler n şlet lmes denenm ş, ancak, bu madenler n yüzeysel kapas teler hızla tüket l p, der nlere n ld kten sonra galer lerden su çıktığından, madenler terk ed lm şt r. G derek artan para ve ekonom k bunalımla b rl kte, o dönem n yüksek hızlı en asyonu Roma İmparatorluğunun sonunu get rm şt. Romalıların terk ett kler madenler n yen den şletmeye açılması olduğu söylen r. Avrupalılar bunu yel değ rmenler yardımı le, galer d pler ndek suları dışarı pompalayarak, yan rüzgar enerj s n kullanarak başarmışlardır. 18.Yüzyılın sonunda yalnızca Hollanda'da yel değ rmen bulunuyordu. Buhar mak nes n n yapılması ve odun, kömür g b yakıtlardan kes nt s z enerj üret m ne başlanması le rüzgar enerj s önem n y t r yordu. Bununla beraber, rüzgar türb n den len ve elektr k üret m nde kullanılan lk mak neler 1890'larm başlarında Dan marka'da yapılmıştır. Aynı dönemde, bu mak neler n gel şt r lmes ç n Almanya'da da öneml çalışmalar yapıldığı b l nmekted r. Rüzgar kuvvet mak neler yerler n yakıtlı kuvvet mak neler ne bırakırken, rüzgar enerj s kullanımının sürmes ç n yen b r teknoloj de başlıyordu. Ancak 19.yüzyılda gel şt r len lk rüzgar türb nler n ver mler düşüktü.

16

17 Hibrit Hibrit Birleşik Güneş Rüzgar (Hibrit) Enerji Çözümü

18 Ayrıntı Teknoloj ler, kal tel ürün ve zamanında h zmet anlayışının yanı sıra kurulum sonrası h zmet desteğ le de s z değerl müşter ler n n yanındadır.

19 Birleşik Güneş-Rüzgar (Hibrit) Çözümü Birleşik Güneş-Rüzgar (Hibrit) Çözümü B rden çok enerj kaynağı kullanılarak oluşturulan s stemlere B rleş k (H br t) Enerj S stemler den r. Güneş ve rüzgar enerj s n n b rl kte kullanılmasıyla oluşturulan enerj s stemler, kes nt s z ve uzun sürel enerj sağlaması bakımından, tek enerj kaynağı kullanılarak oluşturulan s stemlerden çok daha ver ml d r. Yen leneb l r enerj kaynaklarından olan güneş ve rüzgar enerj s n n b rl kte kullanıldığı s stemler, kullanıcılara çok öneml kazançlar sağlar. Enerj ; rüzgar hızının az olduğu yaz dönemler nde ağırlıklı olarak güneş p ller nden (FV P ller); güneş enerj s n n az olduğu kış aylarında se ağırlıklı olarak rüzgar türb nler nden elde ed lmekted r. Her koşulda elektr k enerj s kullanılması gerekt ren durumlarda se bataryalar kullanılmaktadır. Ayrıntı Teknoloj ler 'n n der n şarj ve deşarj özell ğ ne sah p, uzun ömürlü, batarya grubu s zler enerj s z bırakmamak üzere h zmet vermekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, tasarladığı her b r s stem n, kullanıcılar ç n ne denl öneml olduğunun b l nc yle müşter ler ne opt mum çözümler sunmaktadır. B rleş k enerj santraller n, b l msel ve teknoloj k ver lerden yararlanarak en ver ml çalışacak şek lde projelend r lmekted r. S stem kurulumu önces nde yaptığı kapsamlı araştırma ve anal zler, Ayrıntı Teknoloj ler 'n n farkını göstermekted r. Ayrıntı Teknoloj ler deney ml kadrosu le A++ n tel ktek B rleş k Yen leneb l r Enerj Kaynağı çözümler n, olumsuz hava koşullarına rağmen büyük b r t t zl kle uygulamaya devam etmekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, Ankara'nın Elmadağ bölges ndek (rakım 1840) Otomat k Meteoroloj Gözlem İstasyonu'na (OMGİ) elektr k enerj s sağlayacak olan RES (Rüzgâr Enerj Santral ) ve GES'ten (Güneş Enerj Santral ) oluşan karma s stem projes n 11 gün g b kısa b r sürede başarıyla tamamlamıştır. Kurulan s stem bütün olasılıklar düşünülerek Elmadağ'ın sert hava koşullarına dayanab lecek şek lde tasarlanmıştır. Elmadağ projes nde kurulan s stem, kış aylarındak zor hava koşulları, kar yağışı, 2. derece kasırgada b le (155 km/saatl k), kar kalınlığının 1.20 metreye ulaşması ve -25 0C dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen tam kapas te le çalışmaktadır. Bu hava koşullarında b rçok s stem n çalışmasının aksaması, rüzgâr türb n n n donması ve sten len enerj ye ulaşamaması beklen r. Elmadağ'da kurduğumuz b rleş k s stem, Meteoroloj İşler Genel Müdürlüğü'nün tam memnun yet le sorunsuz olarak çalışmayı sürdürmekted r Türk ye Uluslararası Yen leneb l r Enerj Kongres 'nde (2012-TIREC The Turk sh Internat onal Renewable Energy Congress) ç n kıyasıya yapılan yarışmanın sonucunda büyük sayılab lecek firmaları ger de bırakmıştır. Ayrıntı Teknoloj ler yarışmanın En İy Türk Projes (Best of Turkey) kategor s ndek ş rketsel olarak 1., kurumsal olarak ta 2. (*) olmuştur. (*) cle/2012/10/shortl st-announced-for-awards-for-excellence- n-turk sh-renewables

20 GES Tarımsal GE Tarım

21 - RES ile les Sulama - RES ile msal Sulama

22 Tarımsal Sulama Teknolojileri Tarımsal Sulama Teknolojileri Elektr k dağıtım şebekeler nden uzak kalan yerlerde tarımsal araz ler n elektr k ht yacının karşılanması ç n en uygun çözüm, doğrudan güneş enerj s nden elektr k elde ederek sulama yapan teknoloj lerd r. Bu uygulamalarda dışarıdan bağımsız ve az sayıda aygıt kullanıldığından s stemler sorunsuz çalışır. Tarım araz ler n n gündüz saatler nde sulanması durumunda doğrudan; depo destek yöntem kullanılması durumunda se gece saatler nde sulama yapılab lmekted r. Doğrudan sulama tekn ğ en ver ml tarımsal sulama yöntem d r. Her mevs m tarımsal sulama yapılması hesaplanab leceğ g b lkbahardan sonbahara kadar olan dönemlerde de sulama yapılması steneb l r. Bazı b tk ve ağaç türler n n gündüz saatler dışında sulama yapılması gerekeb l r. Bu tür zorunlulukların olması durumunda kurulum yapılacak noktadak rüzgar potans yel de d kkate alınarak rüzgar veya rüzgar ve güneş enerj s n n b rl kte çalıştığı tekn k uygulanab ld ğ g b güneş enerj s ve depo destek tekn ğ de uygulanab lmekted r. Sulamada, sulamanın ne zaman (gündüz/gece), ne kadar sıklıkla ve nasıl (basınçlı/basınçsız) yapılacağı; sulanacak alanın büyüklüğü; çıkarılacak suyun der nl ğ ve suyun deb s sorularının yanıtına göre teknoloj uygulanır. Hesap yapılmadan bel rlenen pompa gücü (Bg veya Watt) yatırımın boşa g tmes ne neden olur. Alternat f ve doğru akımla çalışan su pompaları olmak üzere k grup su pompası bulunmaktadır. Güneş enerj s le çalışan pompalar doğru akımla çalışmaktadır. Doğru akımla çalışan su pompaları, alternat f akımla çalışan pompalara göre daha pahalı olmalarına rağmen, daha az enerj gerekt rd ğ ç n s stem mal yet azdır. Ülkem zde elektr k ve akaryakıt fiyatlarının sürekl artmasına karşılık, güneş p l fiyatlarının düşmes, nsanları güneş enerj s kullanmaya yönlend rm şt r. Bunun yanında devlet h beler ve banka destekler le de yatırım mal yetler n n öneml b r kısmı karşılandığından, yatırım yapılab l n r sev yeye nm şt r.tarımsal sulama; başlangıçta bas t g b görünse de z raat b lg s nden güneşlenmeye, meteoroloj k b lg den elektron k alanına kadar gen ş b r alanda b lg b r k m olmasını gerekt rmekt r. Ayrıntı Teknoloj ler s zler n tarımsal sulama ht yacınızın çözümü ç n hang tekn kler n uygulanab leceğ ne, uygun meteoroloj k etk ler d kkate alarak gerekl tekn k çözümü bel rley p en opt mum b ç mde sorunsuz olarak uygular. Ç ftç m z n yanındayız...

23 Güneş, Rüzgar ve Çevresel Etkilerin Ölçümü Güneş, Rüzgar ve Çevresel Etkilerin Ölçümü

24 Güneş ve Rüzgar Ölçümleri Güneş ve Rüzgar Ölçümleri Güneş ve rüzgar enerj s s stemler dünyada ve ülkem zde hızla yaygınlaşmaktadır. Doğal kaynakların tükend ğ, enerj kr z yle karşı karşıya olan dünyamızda güneş ve rüzgar enerj s n n yaygınlaşması, çevreye duyarlı teknoloj ler üzer ne yapılan çalışmaların fazlalaşmasına bağlıdır.günlük hayatımızda en çok ht yaç duyduğumuz enerj türü olan elektr ğ n üret lmes ve nakl d ğer enerj türler ne göre daha kolaydır. Güneş ve rüzgar enerj s nden doğru ve ver ml elektr k üreteb lmek ç n öncel kle sağlıklı ölçümler yapılmalıdır. Aks takd rde, emek ve sermaye boşa g deb lmekte ve çevreye duyarlı b r yatırım yapmak sten rken kurulan s stem teknoloj çöplüğüne dönüşeb lmekted r. Ver ml çalışan b r s stem kurulumu ç n, o noktadak ölçümün uzun sürel yapılması ve sonuçların doğru b ç mde değerlend r lmes gerekmekted r. Enerj P yasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Güneş Enerj Santral (GES) kurulmadan önce o bölgedek güneş ışıması, sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönü g b b r takım ver ler le Rüzgar Enerj Santral (RES) kurulumu ç n de sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönü ver ler n n ölçüp Meteoroloj Genel Müdürlüğü'ne (MGM) aktarılmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıntı Teknoloj ler, standartlara uygun özell klerdek sensör ve ek pmanları kullanarak 'Güneş ve Rüzgar Ölçüm S stemler ' kurulumu yapmaktadır. Kurduğu s stemlerde, ver akışının eks ks z b r şek lde sağlanması ç n gerekl önlemler almakta, kurulum sonrasında da ver ler n güvenl ve sorunsuz b r şek lde aktarımını tak p etmekted r. Çevresel Etkilerin Ölçümleri Günümüzde karşı karşıya olduğumuz en büyük tehd tlerden b r çevre k rl l ğ d r. Hızla artan dünya nüfusunun ht yaçlarının sürekl olarak karşılanması ç n teknoloj n n gel şmes ne bağlı olarak, sanay leşmen n de artması gerekmekted r. Sanay dek bu artış se doğal kaynakların hızla tükenmes ne neden olmaktadır. Doğal kaynaklar tüken rken, üret m ve tüket mden kaynaklı atıkların herhang b r önlem alınmadan doğaya atılması çevre k rl l ğ ne yol açmaktadır. Çeş tl kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz hal ndek k rlet c maddeler n hava, su ve toprakta yüksek oranda b r kmes çevre k rl l ğ n oluşturmaktadır. Çevre k rl l ğ n n önüne geç leb lmes ç n öncel kle k rl l ğe neden olan faktörler n doğru şek lde ve sürekl olarak ölçümler n n yapılması gerekmekted r. Yapılan bu ölçüm ve anal zler sayes nde çevre koruma faal yetler daha b l nçl şek lde sürdürüleb lmekted r. Ayrıntı Teknoloj ler, çevreye ve canlıların doğal yaşam ortamına duyduğu saygının b r gösterges olarak 'Çevresel Ölçüm ve Anal zler ' konusunda da çalışmalar yürütmekted r. Atık su anal zler, baca gazı (em syon), hava kal tes, gürültü ve t treş m ölçüm ve anal zler le çevresel zleme çalışmaları bu çalışmaların ç nde yer almaktadır.

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI HAKKIMIZDA FSL Grup tecrübel yönet m kadrosu ve uzman ek pler ; Kal te, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenl ğ, K ş sel Gel ş m Eğ t mler, Mak ne Emn yet Otomasyon ve R sk Yönet m alanında

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir. petinfo 66 PET SAĞLIĞI DERGİSİ AĞUSTOS 2014 SAYI 66 EPİLEPS EPİLE EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLEPSİ Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME.

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME. Prems 97812 Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları Rapordan alıntılar TUR COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME Avrupa dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM Vision Vizyon 2050 The İş new dünyası agenda için yeni for business gündem Vizyon 2050 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi nin (WBCSD) Vizyon 2050 Projesi nde WBCSD üyesi

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ GÜNÜMÜZDE GELİŞEN VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAVRAMI, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN HEDEFLERE UYGUN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ GEREKTİRİYOR. İŞLETMELERİN

Detaylı

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ Mardin i Tanıyalım 1 M mar, etnografik, arkeoloj k, tar h ve görsel değerler

Detaylı

Herkese kazand ran bir formül BÜYÜME BEKLENTİLERİ FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı!

Herkese kazand ran bir formül BÜYÜME BEKLENTİLERİ FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı! Hissedar 2012/1 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ L fik LER DERNEĞİ NİN DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org 2012/2 -- SAYI 10 9 BÜYÜME BEKLENTİLERİ Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı! Yatırımcılar için temettü analizi

Detaylı

Hırsız Alarm S stemler

Hırsız Alarm S stemler Hırsız Alarm S stemler 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ F yat L stes Hırsız Alarm S stemler Hakkında Etk nleşt rme Modları HİBRİT PANELLER KABLOLU PANELLER Ekonom k H br t Paneller Gen şleyeb l r H br t Paneller

Detaylı

Herkese. Kurumsal yönetim şirkete ve topluma nasıl net fayda sağlar? TURBO SERTİFİKALAR. Hissedar promosyonlar

Herkese. Kurumsal yönetim şirkete ve topluma nasıl net fayda sağlar? TURBO SERTİFİKALAR. Hissedar promosyonlar Dijital teknolojiler ve yatırımcı Yıldız Holding ilişkilerinde CFO su Dr. yeni Cem perspektifler Karakaş Borsa İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik Türkiye Başkanı projeleri Ferruh Tunç Ali Saydam 10 SORUDA

Detaylı

Türk ye kl mlend rme sektörü, 2000 l yılların

Türk ye kl mlend rme sektörü, 2000 l yılların SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI Hedef, ü 25 m lyar dolarlık büyüklüğe taşımak / 02 Alarko Carr er, yen ürünlerle ş hacm n artırmaya odaklandı / 04 Baymak ın bu yılk büyüme hedef yüzde 10 / 06 MAYIS 2015

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

Victoria Beckham'la. Türk modacıların gözü yükseklerde. Sezonun yıldız tasarımları Türk markalarında.

Victoria Beckham'la. Türk modacıların gözü yükseklerde. Sezonun yıldız tasarımları Türk markalarında. AĞUSTOS TEMMUZ 2010 Victoria Beckham'la Türk modacıların gözü yükseklerde. Sezonun yıldız tasarımları Türk markalarında. ARTIDEĞER Jason O'Dell Florida lı fotoğrafçı, Sanem Çelik i Los Angeles ta fotoğraflayan

Detaylı

14. Yıl. Uçtan Uca Çözümler... ARGE GRUP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

14. Yıl. Uçtan Uca Çözümler... ARGE GRUP SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 14. Yıl ARGE GRUP SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Değ rm çem Mahalles Gaz muhtar Paşa Bulvarı No: 27 / Şeh tkam l / GAZİANTEP Tel. : 0342 215 43 00 / Fax.: 0342 215 43 05 www.argegrup.com.tr 444 18 35 nfo@argegrup.com.tr

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

2014 EĞİTİM TAKVİMİ. www.dentalimplantmaster-s.com

2014 EĞİTİM TAKVİMİ. www.dentalimplantmaster-s.com EĞİTİM TAKVİMİ idea & DentaSolar s mplantoloj konulu e t m etk nl kler n n y l ndak program n a a dak takv mde b lg n ze sunar z: 1 ubat Mini Sempozyum stanbul 14-16 Mart İmplantoloji Geliştirme Kursu

Detaylı

TÜREB DERGİ 01. Taner Yıldız. RÖPORTAJ TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu. RÖPORTAJ TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya

TÜREB DERGİ 01. Taner Yıldız. RÖPORTAJ TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu. RÖPORTAJ TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya DERGİ 01 Yıl 1 / Sayı 01 Mart / Nisan / Mayıs 2015 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız RÖPORTAJ TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu RÖPORTAJ TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ AYGIT IŞIK YEĞİNLİK DAĞILIMININ AYDINLIĞIN DÜZGÜN YAYILMIŞLIĞINA ETKİSİ: AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ Günümüzde mekanların şlevsel ve estet k olmasının yanında, f z k ortam öğeler açısından kullanıcı konforuna

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı