T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Temmuz 2013 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az ÇalıĢılması Gereken ĠĢler Hakkında Yönetmelik (R.G. 16 Temmuz ) - Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye de Özel Sağlık KuruluĢlarında ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 16 Temmuz ) - Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 16 Temmuz ) - Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/13) (R.G. 16 Temmuz ) - UyuĢmazlık Mahkemesine Ait DÜZELTME Kararı (R.G. 16 Temmuz ) - ĠĢyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ĠliĢkin Yönetmelik (R.G.17 Temmuz ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No:2013/33) (R.G.17 Temmuz ) - Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Uygulamasına ĠliĢkin Türkiye Finansal Raporlama Stantardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No:146) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:10) (R.G.17 Temmuz ) - Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Tebliğ (Sıra No:11) (R.G.17 Temmuz ) - Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Tebliğ (Sıra No:12) (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/5, K:2013/91 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/11, K:2013/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/36, K:2013/93 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz )

2 - Anayasa Mahkemesinin E:2011/17, K:2013/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/34, K:2013/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/40, K:2013/96 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/3, K:2013/97 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/64, K:2013/98 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/51, K:2013/99 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/4, K:2013/100 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/57, K:2013/101 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G.17 Temmuz ) - UyuĢmazlık Mahkemesine Ait DÜZELTME Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesinde Bulunan Bazı Alanların Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanına Ġlave Edilmesi Hakkında Karar (R.G.18 Temmuz ) - Ulus Tarihi Kent Merkezinde Yapılacak Yenileme Alanı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.18 Temmuz ) - Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik (R.G.18 Temmuz ) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/7/ 2013 Tarih ve 5423 Sayılı Karar (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/82, K: 2012/150 Sayılı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/13 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/239 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/338 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/521 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/726 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/1137 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (R.G.19 Temmuz ) - Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği (R.G.19 Temmuz ) - Koku OluĢturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (R.G.19 Temmuz )

3 - Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.19 Temmuz ) - Borsalar ve Piyasa ĠĢleticilerinin KuruluĢ, Faaliyet, ÇalıĢma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G.19 Temmuz ) - Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.19 Temmuz ) - Engelli Hakları Ġzleme ve Değerlendirme Kurulu ile Ġlgili 2013/8 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi (R.G.19 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-38 Sayılı Kararı (R.G.19 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-39 Sayılı Kararı (R.G.19 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-40 Sayılı Kararı (R.G.19 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-41 Sayılı Kararı (R.G.19 Temmuz ) - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan BaĢvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (R.G.20 Temmuz ) Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesi Uyarınca Dövizle Askerlik Hizmeti Yükümlüleri Tarafından Ödenmesi Gereken Döviz Miktarının Yeniden Belirlenmesine ĠliĢkin Karar (R.G.20 Temmuz ) - EriĢilebilirlik Ġzleme ve Denetleme Yönetmeliği (R.G.20 Temmuz ) - ĠĢyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (R.G.20 Temmuz ) Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (R.G.20 Temmuz ) - Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/43) (R.G.20 Temmuz ) - Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26) (R.G.20 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/106 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/109 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/110 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/111 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/112 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/113 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz )

4 - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/114 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/115 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/116 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/7/2013 Tarihli ve (04/2) Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/34) (R.G.22 Temmuz ) - ġehir Ġçi Raylı UlaĢım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla Ġlgili Tesislerin UlaĢtırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile Ġlgili ġartların Belirlenmesine ĠliĢkin Kararda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Karar (R.G.23 Temmuz ) - Deniz Uçakları ile Hava TaĢıma ĠĢletmeciliği Yönetmeliği (R.G.23 Temmuz ) - Ġthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Ġdaresine ĠliĢkin Tebliğ (No: 2013/1) (R.G.23 Temmuz ) - Ġthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Ġdaresine ĠliĢkin Tebliğ (No: 2013/2) (R.G.23 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2010/82, K: 2012/159 Sayılı Kararı (R.G.23 Temmuz ) - Programcı ve Çözümleyici Unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı BaĢlıklı II Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Denizli Belediyesi Tarafından Tesis Edilecek Atıksu Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Adı Geçen Belediye Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - UĢak Merkez Dokuzsele Deresi Islah Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların UĢak Belediyesi Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Ġzmir Ġli, Seferihisar ve Urla Ġlçelerinde Tesis Edilecek Seferihisar Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Ordu Ġli, Mesudiye Ġlçesinde Tesis Edilecek Murat Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Ġzmir Ġli, Bergama Ġlçesinde Tesis Edilecek Bergama Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Ġzmir Ġli, ÇeĢme Ġlçesinde Tesis Edilecek Germiyan Rüzgâr Enerji Santrali

5 ile ÇeĢme Havza TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Adana Ġli, Yüreğir Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Bazı Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların Ġptal ve Ġhdası Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Mardin Ġli, Merkez Ġlçe, Saraçoğlu ve Ensar Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Ġstanbul Ġli, BeĢiktaĢ Ġlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Sigortacılıkta Tahkime ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.24 Temmuz ) - Elle TaĢıma ĠĢleri Yönetmeliği (R.G.24 Temmuz ) - Kadın ÇalıĢanların Gece Postalarında ÇalıĢtırılma KoĢulları Hakkında Yönetmelik (R.G.24 Temmuz ) - Yabancı Misyon Kimlik Kartı Yönetmeliği (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/119 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/120 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/121 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/122 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/123 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/124 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/127 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G.24 Temmuz ) Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun ve Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik ile 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73 üncü Maddesi Ġle Eklenen Hükme Göre Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi (R.G.24 Temmuz ) - Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Birliği Statüsü Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz )

6 - Ġzmir Ġli, Karabağlar Ġlçesi, Osman Aksüner, AĢık Veysel ve Aydın Mahalleleri ile Buca Ġlçesi Seyhan Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Burdur Ġli, Merkez Ġlçe, Karasenir, Tepe ve Sinan Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Yer Alan Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis ĠĢletme Anonim ġirketine Ortak Olmasına ĠliĢkin Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Karar (R.G.25 Temmuz ) - Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, Yalı Mahallesinde Bulunan Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Mülkiyeti Hazineye Ait Bazı TaĢınmazların Bedelsiz Olarak Fatih Belediyesine Devredilmesi Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Ağrı Ġli, Merkez Ġlçe, 100. Yıl Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - ġırnak Havalimanının Ġsminin "ġırnak ġerafettin Elçi Havalimanı" Olarak DeğiĢtirilmesi Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Ankara BüyükĢehir Belediyesinin, 31/12/2004 Tarihi Ġtibarıyla Hazine MüsteĢarlığına Olan Borçlarının Takas, Mahsup ve Kesinti ĠĢlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye UzlaĢma Komisyonu Kararının Onaylanmasına ĠliĢkin Karar (R.G.25 Temmuz ) - Bazı AnlaĢmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.25 Temmuz ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/35) (R.G.25 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 23/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-42 Sayılı Kararı (R.G.25 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 23/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-43 Sayılı Kararı (R.G.25 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından:ÇeĢitli Ġlanlar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi DeğiĢimi AnlaĢması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi DeğiĢimi AnlaĢmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına ĠliĢkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara da Ġmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma

7 AnlaĢmasını DeğiĢtiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - MuĢ Ġli, Merkez Ġlçesinde Tesis Edilecek Alpaslan II Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Bağlantı AnlaĢması Uyarınca Tesis Edilecek 154 kv (Mardin TM-PS 4 TM) BrĢ.N.-Mardin Çimento TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv (Batman-Ilısu) BrĢ.N.-GercüĢ Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv Batman 2-Bismil Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv AltıntaĢ-Kütahya OSB-Kütahya Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Hatay Ġli, Erzin Ġlçesinde Tesis Edilecek Selena Kömür Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Kastamonu Ġli, Bozkurt Ġlçesinde Tesis Edilecek Ebru Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv Çölovası Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 380 kv Siirt TM Ġrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele

8 KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv Söke-Akbük Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ĠĢlerde ÇalıĢtırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Hakkında ki Düzeltme Kararı (R.G.25 Temmuz ) - Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı Yapan TaĢıtlarda ÇalıĢan Personelin ÇalıĢmalarına ĠliĢkin Avrupa AnlaĢmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı DeğiĢikliklerine Katılmamız Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - RACVIAC-Güvenlik ĠĢbirliği Merkezi AnlaĢmasının Onaylanması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - EskiĢehir Ġli, Odunpazarı Ġlçesi, Gündoğdu Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Bazı Alanların Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ĠliĢkin Karar (R.G.26 Temmuz ) - Aksaray Ġli, Merkez Ġlçe, Akçakent Beldesi, Hürriyet Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) kv Süloğlu RES TM-Ediçim TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Tunus Finansal Analiz Komitesi (CTAF) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - ġanlıurfa Ġli, Siverek Ġlçesi, Haliliye Mahallesi ile Selimpınar ve YeniĢehir Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Arazi ToplulaĢtırması Yapılmasına ĠliĢkin Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarının Listelerinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Manisa Ġli, AlaĢehir Ġlçesinde Kurulacak Jeotermal Enerjiye Dayalı Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar

9 (R.G.26 Temmuz ) - Ankara Ġlinde Tesis Edilecek Çubuk Hayvancılık Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Enerji Nakil Hattı ile Kırıkkale Ġlinde Tesis Edilecek Hacılar Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Ġzmir Ġli, KemalpaĢa Ġlçesinde Tesis Edilecek Armutlu Sanayi Doğalgaz Dağıtım Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Adana Ġli, Saimbeyli Ġlçesinde Tesis Edilecek Olan Yamanlı II Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Adana Ġli, Feke Ġlçesinde Tesis Edilecek Olan Kıy Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Trabzon Ġli, Çaykara Ġlçesinde Tesis Edilecek ÇambaĢı Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Akhisar-Gördes Projesi Kapsamında Gördes Sol Sahil Sulamasının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Trabzon Ġli, ÇarĢıbaĢı Ġlçesinde Bulunan Alanın Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) Yılında Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Kocaeli Ġlinde ĠnĢa Edilen, Ancak ÇeĢitli Nedenlerle BoĢ Kalan ĠĢyerlerinden 760 Adedinin Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) kv Verbena DGKÇS TM-Alibeyköy TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Karaman Ġlinde Kurulacak BucakkıĢla Hidroelektrik Santrali Üretim Tesisi ile Kepezkaya Havza TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz )

10 - ĠĢkolları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.26 Temmuz ) - UzmanlaĢma AnlaĢmalarına ĠliĢkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2013/3) (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2010/93, K: 2012/20 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2012/20, K: 2012/132 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2011/84, K: 2012/151 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2011/115, K: 2012/177 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2012/132, K: 2012/179 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2012/134, K: 2013/34 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2011/20, K: 2013/41 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2012/77, K: 2013/66 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2013/71, K: 2013/77 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Yargıtay 15. Hukuk Dairesine Ait Karar (R.G.26 Temmuz ) - Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası SözleĢmeye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) kv Balabanlı RES TM-Tegesan TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Ardahan Ġli, Merkez, Çıldır ve Hanak Ġlçelerinde Tesis Edilecek Köroğlu (Kotanlı) Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Giresun Ġli, Bulancak Ġlçesinde Tesis Edilecek Çiğdem Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ile Geçici Kovanlık TM Arasında Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, TepebaĢı, Eyüpoğlu ve Bey Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Kastamonu Ġli, Seydiler Ġlçesinde Tesis Edilecek Doğalgaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil

11 Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - KahramanmaraĢ Ġli, Merkez Ġlçe, Menderes Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Ankara Ġli, Sincan Ġlçesi, Polatlar Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, TepebaĢı ve Kozanlı Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Trabzon Ġli, Çaykara Ġlçesinde Tesis Edilecek Olan Uzungöl I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Balıkesir Ġli, Kepsut Ġlçesinde Tesis Edilecek Olan Poyraz Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Aydın Ġli, Germencik ve Ġncirliova Ġlçelerinde Tesis Edilecek Olan Efe Jeotermal Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Karabük Ġli, Eskipazar Ġlçesinde Tesis Edilecek Ġkiler Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Trabzon Ġli, Arsin Ġlçesinde Tesis Edilecek Yanbolu Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Kırıkkale-Keskin Ceritmüminli Göleti Sulaması ĠnĢaatının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları (R.G.27 Temmuz ) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.27 Temmuz )

12 - Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği (R.G.27 Temmuz ) - Genel Aydınlatma Yönetmeliği (R.G.27 Temmuz ) Sayılı AteĢli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamına Alınan Münhasıran Sporda Kullanılan AteĢli ve Yivli Spor Silâhları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G.27 Temmuz ) - Aydınlatma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G.27 Temmuz ) - Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına ĠliĢkin DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/25) nin Yürürlükten Kaldırılmasına ĠliĢkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/29) (R.G.27 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 24/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-44 Sayılı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5411 Sayılı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2012/665, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/757, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/1235, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/1258, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/1751, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/2428, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından:ÇeĢitli Ġlanlar (R.G.27 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kv Topçam-ReĢadiye Enerji Ġletim Hattı Projesi" Kapsamında Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Bingöl Ġli, Karlıova Ġlçesinde Tesis Edilecek Bingöl-I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine

13 Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Ulugazi, Saitbey ve Kökçüoğlu Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Edirne Ġli, Merkez Ġlçe, Menzilahir Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait "380 kv Çorlu Trafo Merkezi Projesi" Kapsamında Bazı TaĢınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kv Mardin 2 TM Ġrtibat Hatları Projesi" Kapsamında Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Trabzon Ġli, Düzköy Ġlçesinde Tesis Edilecek Düzköy Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kv Denizli 1 Trafo Merkezi Projesi" Kapsamında Bazı TaĢınmazların Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Karaman Ġli, Ermenek Ġlçesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - ÇalıĢanların Gürültü ile Ġlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (R.G.28 Temmuz ) - Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Ġlke Kararı (No: 47) (R.G.28 Temmuz ) - Hortum Kelepçeleri-Sonsuz Vidalı, Çelik ile Ġlgili Tebliğ (TS 12091) (No: MSG-MS-2013/19) (R.G.28 Temmuz ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/36) (R.G.28 Temmuz ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/37) (R.G.28 Temmuz ) - Yapı Denetimi Ġzin Belgesi Almak Ġçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair Tebliğ (R.G.28 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından:ÇeĢitli Ġlanlar (R.G.29 Temmuz ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (R.G.30 Temmuz )

14 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu Gereğince; ĠĢkollarındaki ĠĢçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına ĠliĢkin 2013 Temmuz Ayı Ġstatistikleri Hakkında Tebliğ (R.G.30 Temmuz ) - SözleĢmeli ErbaĢ ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.31 Temmuz ) - Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli MenĢe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (R.G.31 Temmuz ) - Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (R.G.31 Temmuz ) - Türkiye Ġhracat Kredi Bankası Anonim ġirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Karar (R.G.31 Temmuz ) Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Bildirim ve Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (R.G.31 Temmuz ) - Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu SözleĢme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve KuruluĢların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.31 Temmuz ) - Devlet Ormanları Ġçerisinde Bulunan Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.31 Temmuz ) Temmuz Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste (31 Temmuz 2013) YÖNETMELĠKLER ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen iģlerde, çalıģanların sağlık kuralları bakımından, çalıģabilecekleri azami çalıģma sürelerini düzenlemektir. Kapsam

15 MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha az çalıģılması gereken iģleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Günde azami yedi buçuk saat çalıģılabilecek iģler MADDE 4 (1) Bir çalıģanın günde ancak yedi buçuk saat çalıģtırılabileceği iģler aģağıda belirtilmiģtir. a) KurĢun ve arsenik iģleri: 1) KurĢun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına iliģkin maden ocağı iģleri. 2) KurĢunlu madenlerden yahut içinde kurģun bulunan kül, maden köpüğü, kurģun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurģun üretimi için yapılan izabe iģleri. 3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurģun alaģımı iģleri. 4) KurĢun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurģunlu boyaların alevle yakılması iģleriyle levha, tel, boru, akümülatör, ĢiĢe kapsülü, yapımı gibi kurģun veya kurģun alaģımıyla çalıģılan iģler. 5) Üstübeç, sülügen, kurģun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurģun veya arsenikli bileģiklerin hazırlanması iģleri. 6) Ġçinde kurģun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, meģin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taģları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı iģleriyle bina, dokuma ve otomobil boyacılığı ile dar mekanlarda, iç mekanlarda veya sağlığa uygun olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) iģleri. 7) KurĢun levhaları birbirine kaynatma iģleri. b) Cam sanayii iģleri: 1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıģtırma ve kurutma iģleri (bu iģleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalıģma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluģturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde). 2) Eritme iģleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalıģılmadığı takdirde). 3) AteĢçilik iģleri. 4) Üfleme iģleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde). 5) Basınçla yapılan cam iģleri (cam tazyiki iģleri). 6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü iģleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taģınmadığı takdirde). 7) Camı fırın baģından alma iģleri. 8) Yayma fırınlarında düzeltme iģleri. 9) TıraĢ iģleri. 10) Asitle hak ve cilalama iģleri. 11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan iģler (çalıģma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluģturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde). 12) Pota ve taģ odalarında görülen iģler. c) Cıva sanayii iģleri: 1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüģ ayırma iģleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı iģleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurģunlu yapılan lehimcilik iģleri. 2) Cıvalı aletler yapımı iģleri.

16 3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı iģleri. 4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileģiklerin hazırlanması iģleri ve laboratuarlar da cıvayla yapılan iģler. ç) Çimento sanayii iģleri: 1) Ġlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıģtırma iģleri. 2) Otomatik fırınlarda piģirme iģleri. 3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma iģleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde). d) Kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki iģler: 1) AteĢçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boģaltma ve temizleme iģleri. 2) Kimyasal arıtma iģleri. 3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi iģleri. 4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak iģleri. 5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateģçilik, kül ve kömürlerin taģınması iģleri, (ateģçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taģınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde). 6) Termik santraller ile her çeģit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateģçilik, kül ve kömürlerin taģınması iģleri. (ateģçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taģınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde). e) Çinko sanayii iģleri: 1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıģtırılması, elenmesi ve fırınlanması iģleri. 2) Damıtma fırınının iģletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması iģleri. 3) Çinkoyla alaģım yapılması iģleri. 4) Çinko tozunun ambalajlanması iģleri. 5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği iģleri. 6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai iģler. 7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki iģler. f) Bakır sanayii iģleri: 1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan iģler. 2) Cevherin kuru veya yaģ yöntemle zenginleģtirilmesi ve elde edilmesi iģleri. 3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe iģleri. 4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi iģleri. g) Alüminyum sanayii iģleri: 1) Alüminyum oksit üretimi iģleri. 2) Alüminyum bronzu hazırlama iģleri. 3) Alüminyum madeni üretimi iģleri. ğ) Demir ve çelik sanayii iģleri. 1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi iģleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan iģler. 2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan iģler. 3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taģınmasına iliģkin iģler. 4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taģınması ve iģlenmesi iģleri. 5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalıģılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen iģlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması iģleri. 6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan iģlerle bu makinelerin sıcak demir veya çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taģınması iģleri.

17 7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve yükletilmesi iģleri. h) Döküm sanayii iģleri: 1) Kalıp kumunun hazırlanması iģleri. 2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi iģleri. 3) Döküm Ģarjının hazırlanması ve her çeģit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi iģleri. 4) Maden eritme ve dökme iģleri. 5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi iģleri. 6) Savurma ve düģey döküm yapımı iģleri. ı) Kaplamacılık iģleri: 1) Parlak ve mat kaplama iģleri (galvano). 2) Polisaj iģleri. 3) Kalaycılık iģleri. 4) Doldurma yoluyla galvanizleme iģleri. 5) Asitle yüzey temizleme iģleri. i) Karpit sanayii iģleri: 1) Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi iģleri. j) Asit sanayii iģleri: 1) Asit için hammaddelerin hazırlanması iģleri. 2) Asidin yapılma safhalarındaki iģler. 3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boģaltılma ve taģınması iģleri. 4) Baca gazlarından asit elde edilmesi iģleri. k) Akümülatör sanayii iģleri: 1) Akümülatör yapım ve onarım iģleri. 2) Akümülatör suyu hazırlama ve Ģarj iģleri. l) Kaynak iģleri: 1) Her çeģit koruyucu gaz altında yapılan kaynak iģleri. 2) Toz altı kaynak iģleri. 3) Oksijen ve elektrik kaynağı iģleri. m) Madenlere su verme iģleri: 1) Su verme iģleri (sertleģtirme). 2) Semantasyon iģleri. n) Kauçuk iģlenmesi iģleri: 1) Kauçuk hamurunun karıģtırılması, fırınlanması iģleri. 2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcak vulkanizasyon iģleri. o) Yeraltı iģleri: 1) Maden ocakları iģleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan iģler. ö) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan iģler: 1) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan iģler. p) Gürültülü iģler: 1) Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini (8h=85 db(a)) aģan iģler. r) Su altında basınçlı hava içinde çalıģmayı gerektiren iģler: 1) Su altında basınçlı hava içinde çalıģmayı gerektiren iģlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kg/cm 2 basınçta yapılan iģler (iniģ, çıkıģ, geçiģ dahil).

18 s) Pnömokonyoz yapan tozlu iģler: 1) Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu iģyerlerindeki iģler. Ģ) Tarım ilaçları: 1) Tarım ilaçları kullanımı iģleri. Günde yedi buçuk saatten daha az çalıģılması gereken iģler MADDE 5 (1) Bir çalıģanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıģtırılması gereken iģlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıģtırılacağı aģağıda belirtilmiģtir. a) Su altında basınçlı hava içinde çalıģmayı gerektiren iģler (iniģ, çıkıģ, geçiģ dâhil): 1) (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm 2 basınçta 7 saat. 2) (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm 2 basınçta 6 saat. 3) (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm 2 basınçta 5 saat. 4) (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm 2 basınçta 4 saat. 5) Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir. b) Cıva iģleri: 1) Cıva izabe fırınlarında görülen iģler 6 saat. 2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen iģler 6 saat. c) KurĢun iģleri: 1) KurĢun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma iģleri 4 saat. ç) Karbon sülfür iģleri: 1) Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan iģler 6 saat. d) Ġnsektisitler: 1) Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması iģleri 6 saat. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli Hükümler BaĢka iģte çalıģtırma yasağı MADDE 6 (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren iģlerde çalıģanlar, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen günlük azami iģ sürelerinden sonra diğer herhangi bir iģte çalıģtırılamazlar. Fazla çalıģma yasağı MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren iģlerde fazla çalıģma yapılamaz. Bildirim yükümlülüğü MADDE 8 (1) Bu Yönetmelikte sayılan iģlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak yapıldığı iģyeri iģverenleri, bu iģlerin çeģit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan iģlerde çalıģanların erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, iģe baģlamadan önce iģin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Ġtirazlar MADDE 9 (1) ĠĢyerlerinde yapılan iģlerin 4 ve 5 inci maddelerde sayılan iģlerden olup olmadığına iliģkin itirazlar ile 4 ve 5 inci maddelerde yer almayan iģlere iliģkin baģvurular, kullanılan maddelerin özellikleri, uygulanan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma önlemleri de göz önünde bulundurulmak ve Sağlık Bakanlığının görüģü alınmak suretiyle ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karara bağlanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 10 (1) 15/4/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az ÇalıĢılması Gereken ĠĢler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıģtır.

19 Bildirim ve muafiyet GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) 15/4/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az ÇalıĢılması Gereken ĠĢler Hakkında Yönetmelik kapsamında daha önce bildirim yapılmıģ olan iģ ve iģyerleri için 8 inci madde hükümleri uygulanmaz. Yürürlük MADDE 11 (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. [R.G. 16 Temmuz ] Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKĠYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARINDA ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 22/2/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye de Özel Sağlık KuruluĢlarında ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. c) Türkçe bilmek. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğe aģağıdaki geçici madde eklenmiģtir. Suriye uyruklu sağlık meslek mensuplarının muafiyet durumu GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) Suriye de yaģanan olaylar sebebiyle Türkiye de geçici koruma altına alınanlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı tarafından kurulan barınma merkezlerinde çalıģmak isteyen Suriye uyruklu sağlık meslek mensupları, mesleğini icraya yetkili olduğuna dair belge ibraz etmek kaydıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki Ģartlardan muaf tutulur. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, ekteki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. EK-1 BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 1) Ġlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge. 2) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede baģarılı olduğuna dair belge. Bu belge; a) BaĢvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ibraz edilmek zorundadır. Bu süre sonunda belge ibraz edilmemiģ ise Müdürlükçe personel çalıģma belgesi iptal edilir. b) Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlardan istenmez.

20 3) Türkiye de ilk defa meslek icra edeceklerin, geldikleri ülkenin yetkili makamlarından alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge. Bu belge; a) BaĢvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye deki öğretim kurumlarından mezun olanlardan, b) BaĢvuru tarihi itibarıyla beģ yıldır Türkiye de kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyenlerden, c) Ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye ye sığınmıģ olanlardan, istenmez. 4) ÇalıĢacakları özel sağlık kuruluģu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan, yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği ve her sayfasında tarafların isim ve imzalarının bulunduğu hizmet sözleģmesi. [R.G. 16 Temmuz ] Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 28/6/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir: (1) Yönetim Kurulu denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olmak üzere üyeleri arasından seçeceği icrai görevi bulunmayan asgari iki üyesini banka denetim komitesi üyeleri olarak görevlendirir. Bu üyelerin; a) Atamanın yapıldığı tarihten önceki son iki yıl da dahil olmak üzere; 1) Bankada icrai görevi bulunan yönetim kurulu üyelerinden olmaması, 2) Ġç sistemler ile mali kontrol ve muhasebe birimlerinde görev yapanlar hariç, bankanın ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarının personeli olmaması, 3) Bankanın ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetimini ya da derecelendirmesini veya değerlemesini yapan kuruluģların ya da bu kuruluģlar ile hukuki bağlantısı bulunan yurt dıģındaki kuruluģların ortağı veya personeli olmaması veya bağımsız denetim, derecelendirme ya da değerleme sürecinde yer almaması, 4) Bankaya ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarına danıģmanlık veya destek hizmeti veren kuruluģların ortağı veya personeli olmaması veya bu hizmeti veren kiģilerden olmaması, b) Bankada ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarda nitelikli pay sahibi olmaması, c) Hakim ortağın, icrai görevi bulunan yönetim kurulu üyelerinin veya genel müdürün eģi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hısımı olmaması, ç) Aralıklı veya sürekli olarak, dokuz yıldan fazla bir süreyle aynı bankanın denetim komitesinde görev yapmamıģ olması, d) Ana sözleģme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bankadan ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklardan, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir sağlanmaması, e) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüģ olması ve bankacılık veya finans alanında en az on yıllık deneyime sahip olması, f) EĢ ve/veya çocuklarının bankada ve/veya konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel müdür, genel müdür yardımcısı veya dengi pozisyonda yönetici olmaması ve (1) ve (2)

XXX. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az. Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

XXX. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az. Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik XXX Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye,

Detaylı

16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28709 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28709 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28709 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA

Detaylı

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek

Detaylı

16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28709

16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28709 16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28709 SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha azçalıģılması gereken iģleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha azçalıģılması gereken iģleri kapsar. 16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28709 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709 www.atacanosgb.com BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işleri kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işleri kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 16.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28709 SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik.

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 16.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28709 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709 www.isguvenligi.com BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte

Detaylı

Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik. 15.04.2004 Perşembe Sayı: 25434 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik. 15.04.2004 Perşembe Sayı: 25434 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete 15.04.2004 Perşembe Sayı: 25434 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.07.2013 Sayı: 2013/166 Ref: 4/166

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.07.2013 Sayı: 2013/166 Ref: 4/166 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.07.2013 Sayı: 2013/166 Ref: 4/166 Konu: SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĐ YEDĐ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN ĐŞLER HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR 16.07.2013

Detaylı

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 40 ıncı maddesinde Fiili hizmet süresi zammı düzenlenmiştir. Bu maddeye göre aşağıda belirtilen işyerlerinde

Detaylı

İŞVERENİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 40 Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/44 TARİH: 09.06.2009. Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Hakkında 2009/79 Sayılı SGK Genelgesi hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/44 TARİH: 09.06.2009. Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Hakkında 2009/79 Sayılı SGK Genelgesi hakkında VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/44 TARİH: 09.06.2009 KONU Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Hakkında 2009/79 Sayılı SGK Genelgesi hakkında 01.10.2008 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

5510 SAYILI KANUNA GÖRE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 5510 SAYILI KANUNA GÖRE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Yunus YELMEN * I-Giriş: 5510 sayılı Kanunla, sigortalı olarak işe başlamadan önce malûl olan, çalışma gücü

Detaylı

DHMİ ÇALIŞANLARI VE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

DHMİ ÇALIŞANLARI VE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI DHMİ ÇALIŞANLARI VE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI A-FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı / itibari hizmet süresi zammı); bazı ağır, riskli, tehlikeli, sağlığa zarar veren, stresli

Detaylı

SĠGORTALI TESCĠL VE HĠZMET DAĠRE BAġKANLIĞI

SĠGORTALI TESCĠL VE HĠZMET DAĠRE BAġKANLIĞI SĠGORTALI TESCĠL VE HĠZMET DAĠRE BAġKANLIĞI FİİLİ VE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMALARI 2013 Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı 506 SAYILI KANUNA GÖRE İTİBARİ HİZMET UYGULAMASI 506 SAYILI

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2266 TT EEMMUUZZ CCUUMAA SSAAYYI II: : 11119988 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 2013/5044 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Detaylı

YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 27 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27010 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. /

serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.  / 27 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27010 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (TASLAK)

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (TASLAK) FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen fiili hizmet

Detaylı

FĐĐLĐ HĐZMET SÜRESĐ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYIMLANDI

FĐĐLĐ HĐZMET SÜRESĐ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYIMLANDI 07.10.2008/170 FĐĐLĐ HĐZMET SÜRESĐ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca çıkarılan FĐĐLĐ HĐZMET SÜRESĐ ZAMMI UYGULAMASININ

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Fiili Hizmet Süresi Uygulamasında Önemli Bir Esneklik Geldi

Fiili Hizmet Süresi Uygulamasında Önemli Bir Esneklik Geldi Ekim 2008 ayından önce asker, polis MİT mensubu, zirai karantinada görevli Tarım Müdürlüğü memur ve hizmetlileri, kamudaki basın müşavirleri, maden üretiminde çalışanlar, TRT çalışanları, devlet sanatçıları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Temmuz 2013 SALI Sayı : 28709 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5032 İzmir Hafif

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

işler nelerdir? Gece döneminde en fazla kaç saat ça Günlük çalışma süresinin duyurulması gerekir mi? İşin başlama ve

işler nelerdir? Gece döneminde en fazla kaç saat ça Günlük çalışma süresinin duyurulması gerekir mi? İşin başlama ve 50 İş Soruda Kanunu nda Çalışma Süreleri Çalışma süresi nedir? Çalışma süresinden sayılan haller hangileridir? Ara dinlenmeleri verilirken hangi hususlar göz önünde bulundurulur? Ara dinlenmeleri çalışma

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 07/11/2014 tarihli ve 29168 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Sağlık Gözetimi. Dr. A. Kadir ATLI. Halk Sağlığı (İş Sağlığı) Bilim Uzmanı 2015-ANKARA

Sağlık Gözetimi. Dr. A. Kadir ATLI. Halk Sağlığı (İş Sağlığı) Bilim Uzmanı 2015-ANKARA Sağlık Gözetimi Dr. A. Kadir ATLI Halk Sağlığı (İş Sağlığı) Bilim Uzmanı 2015-ANKARA 25.06.2015 Dr. A. Kadir ATLI 2 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu nda (1593 Nolu Kanun; Resmi Gazete: 6 Mayıs 1930 - Sayı: 1489,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/123

Tarih: Sayı: 2012/123 Tarih: 15.11.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/123 Konu: Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/22 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 25/07/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2266 HHAAZZ İİ İRRAANN ÇÇ AARRŞŞ AAMBB AA SSAAYYI II: : 11117777 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4781 Tekirdağ İlinde

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-28 Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı 2013-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 10/07/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 22/07/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1133 MAARRTT ÇÇAARRŞŞAAMBB AA SSAAYYI II: : 11110066 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Özet: Bu kitapta okuyucuya işletme bütçeleri ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik temel bilgilerin

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 Konu: MALEZYA VE VİETNAM MENŞELİ/ÇIKIŞLI BAZI EŞYANIN İTHALATINA YÖNELİK SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır.

DUYURU. *406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37, Geçici 13 ve Ek 36 ncı maddelerinde değiģiklikler yapılmıģtır. DUYURU Kamuoyunda Motorlu TaĢıtlar Vergisinde vergileme esaslarının değiģikliği ile bağlantılı değiģikliklerin çokça tartıģıldığı Kanun Tasarısı olarak bilinen 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI. 50Soruda. İş Kanunu nda Çalışma Süreleri

T. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI. 50Soruda. İş Kanunu nda Çalışma Süreleri T. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İş Kanunu nda Çalışma Süreleri Ç? Ç -? A? A? H? G? İ -? G? G? İ -? Ç? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE KOBİ LER İÇİN 50 SORUDA İŞ

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 30 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26392 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

31 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ VE SAYILI RESMÎ GAZETE İÇERİĞİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI

31 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ VE SAYILI RESMÎ GAZETE İÇERİĞİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 31 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ VE 28751 SAYILI RESMÎ GAZETE İÇERİĞİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/5172 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI

MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRET TALİMATI TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCĠ, TEMSĠLCĠ VE EĞĠTĠM GÖREVLĠLERĠ

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2255 HHAAZZ İİRRAANN İ SSAALLI II SSAAYYI II: : 11117766 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ 1 REJĠMĠN TANIMI Serbest dolaģımdaki eģyanın daha ileri safhada iģlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR Karar No. 2012/4213 R.Gazete No. 28537 K.Tarihi: 19.12.2012 R.G. Tarihi: 23.1.2013 Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.12.2015/167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelik değişikliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca staj yapan veya hizmetleri

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

50 SORUDA İŞ KANUNU NDA ÇALIŞMA SÜRELERİ EL KİTABI

50 SORUDA İŞ KANUNU NDA ÇALIŞMA SÜRELERİ EL KİTABI 50 SORUDA İŞ KANUNU NDA ÇALIŞMA SÜRELERİ EL KİTABI HAZIRLAYANLAR: Baş İş Müfettişi Mehmet CENGİZ Baş İş Müfettişi Arif TEMİR İş Müfettişi Birsen ERDİN Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, 2012 Birinci

Detaylı