T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Temmuz 2013 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az ÇalıĢılması Gereken ĠĢler Hakkında Yönetmelik (R.G. 16 Temmuz ) - Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye de Özel Sağlık KuruluĢlarında ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 16 Temmuz ) - Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 16 Temmuz ) - Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/13) (R.G. 16 Temmuz ) - UyuĢmazlık Mahkemesine Ait DÜZELTME Kararı (R.G. 16 Temmuz ) - ĠĢyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ĠliĢkin Yönetmelik (R.G.17 Temmuz ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No:2013/33) (R.G.17 Temmuz ) - Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Uygulamasına ĠliĢkin Türkiye Finansal Raporlama Stantardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No:146) de DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:10) (R.G.17 Temmuz ) - Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Tebliğ (Sıra No:11) (R.G.17 Temmuz ) - Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Tebliğ (Sıra No:12) (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/5, K:2013/91 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/11, K:2013/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/36, K:2013/93 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz )

2 - Anayasa Mahkemesinin E:2011/17, K:2013/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/34, K:2013/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/40, K:2013/96 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/3, K:2013/97 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/64, K:2013/98 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/51, K:2013/99 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/4, K:2013/100 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E:2011/57, K:2013/101 (Siyasi Parti Mali Denetimi)Sayılı Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G.17 Temmuz ) - UyuĢmazlık Mahkemesine Ait DÜZELTME Kararı (R.G.17 Temmuz ) - Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesinde Bulunan Bazı Alanların Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanına Ġlave Edilmesi Hakkında Karar (R.G.18 Temmuz ) - Ulus Tarihi Kent Merkezinde Yapılacak Yenileme Alanı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.18 Temmuz ) - Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik (R.G.18 Temmuz ) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/7/ 2013 Tarih ve 5423 Sayılı Karar (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/82, K: 2012/150 Sayılı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/13 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/239 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/338 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/521 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/726 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/1137 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.18 Temmuz ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (R.G.19 Temmuz ) - Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği (R.G.19 Temmuz ) - Koku OluĢturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (R.G.19 Temmuz )

3 - Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.19 Temmuz ) - Borsalar ve Piyasa ĠĢleticilerinin KuruluĢ, Faaliyet, ÇalıĢma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G.19 Temmuz ) - Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.19 Temmuz ) - Engelli Hakları Ġzleme ve Değerlendirme Kurulu ile Ġlgili 2013/8 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi (R.G.19 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-38 Sayılı Kararı (R.G.19 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-39 Sayılı Kararı (R.G.19 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-40 Sayılı Kararı (R.G.19 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-41 Sayılı Kararı (R.G.19 Temmuz ) - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarĢılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan BaĢvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (R.G.20 Temmuz ) Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesi Uyarınca Dövizle Askerlik Hizmeti Yükümlüleri Tarafından Ödenmesi Gereken Döviz Miktarının Yeniden Belirlenmesine ĠliĢkin Karar (R.G.20 Temmuz ) - EriĢilebilirlik Ġzleme ve Denetleme Yönetmeliği (R.G.20 Temmuz ) - ĠĢyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (R.G.20 Temmuz ) Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (R.G.20 Temmuz ) - Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/43) (R.G.20 Temmuz ) - Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26) (R.G.20 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/106 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/109 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/110 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/111 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/112 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/113 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz )

4 - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/114 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/115 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 18/7/2013 Tarihli ve 2013/116 Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/7/2013 Tarihli ve (04/2) Sayılı Kararı (R.G.21 Temmuz ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/34) (R.G.22 Temmuz ) - ġehir Ġçi Raylı UlaĢım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla Ġlgili Tesislerin UlaĢtırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile Ġlgili ġartların Belirlenmesine ĠliĢkin Kararda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Karar (R.G.23 Temmuz ) - Deniz Uçakları ile Hava TaĢıma ĠĢletmeciliği Yönetmeliği (R.G.23 Temmuz ) - Ġthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Ġdaresine ĠliĢkin Tebliğ (No: 2013/1) (R.G.23 Temmuz ) - Ġthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Ġdaresine ĠliĢkin Tebliğ (No: 2013/2) (R.G.23 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2010/82, K: 2012/159 Sayılı Kararı (R.G.23 Temmuz ) - Programcı ve Çözümleyici Unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı BaĢlıklı II Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Denizli Belediyesi Tarafından Tesis Edilecek Atıksu Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Adı Geçen Belediye Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - UĢak Merkez Dokuzsele Deresi Islah Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların UĢak Belediyesi Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Ġzmir Ġli, Seferihisar ve Urla Ġlçelerinde Tesis Edilecek Seferihisar Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Ordu Ġli, Mesudiye Ġlçesinde Tesis Edilecek Murat Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Ġzmir Ġli, Bergama Ġlçesinde Tesis Edilecek Bergama Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Ġzmir Ġli, ÇeĢme Ġlçesinde Tesis Edilecek Germiyan Rüzgâr Enerji Santrali

5 ile ÇeĢme Havza TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Adana Ġli, Yüreğir Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Bazı Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların Ġptal ve Ġhdası Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Mardin Ġli, Merkez Ġlçe, Saraçoğlu ve Ensar Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Ġstanbul Ġli, BeĢiktaĢ Ġlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.24 Temmuz ) - Sigortacılıkta Tahkime ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.24 Temmuz ) - Elle TaĢıma ĠĢleri Yönetmeliği (R.G.24 Temmuz ) - Kadın ÇalıĢanların Gece Postalarında ÇalıĢtırılma KoĢulları Hakkında Yönetmelik (R.G.24 Temmuz ) - Yabancı Misyon Kimlik Kartı Yönetmeliği (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/119 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/120 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/121 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/122 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/123 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/124 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 22/7/2013 Tarihli ve 2013/127 Sayılı Kararı (R.G.24 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G.24 Temmuz ) Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun ve Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik ile 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73 üncü Maddesi Ġle Eklenen Hükme Göre Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi (R.G.24 Temmuz ) - Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Birliği Statüsü Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz )

6 - Ġzmir Ġli, Karabağlar Ġlçesi, Osman Aksüner, AĢık Veysel ve Aydın Mahalleleri ile Buca Ġlçesi Seyhan Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Burdur Ġli, Merkez Ġlçe, Karasenir, Tepe ve Sinan Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Yer Alan Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis ĠĢletme Anonim ġirketine Ortak Olmasına ĠliĢkin Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Karar (R.G.25 Temmuz ) - Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, Yalı Mahallesinde Bulunan Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Mülkiyeti Hazineye Ait Bazı TaĢınmazların Bedelsiz Olarak Fatih Belediyesine Devredilmesi Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Ağrı Ġli, Merkez Ġlçe, 100. Yıl Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - ġırnak Havalimanının Ġsminin "ġırnak ġerafettin Elçi Havalimanı" Olarak DeğiĢtirilmesi Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Ankara BüyükĢehir Belediyesinin, 31/12/2004 Tarihi Ġtibarıyla Hazine MüsteĢarlığına Olan Borçlarının Takas, Mahsup ve Kesinti ĠĢlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye UzlaĢma Komisyonu Kararının Onaylanmasına ĠliĢkin Karar (R.G.25 Temmuz ) - Bazı AnlaĢmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.25 Temmuz ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/35) (R.G.25 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 23/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-42 Sayılı Kararı (R.G.25 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 23/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-43 Sayılı Kararı (R.G.25 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından:ÇeĢitli Ġlanlar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi DeğiĢimi AnlaĢması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi DeğiĢimi AnlaĢmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına ĠliĢkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara da Ġmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma

7 AnlaĢmasını DeğiĢtiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - MuĢ Ġli, Merkez Ġlçesinde Tesis Edilecek Alpaslan II Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Bağlantı AnlaĢması Uyarınca Tesis Edilecek 154 kv (Mardin TM-PS 4 TM) BrĢ.N.-Mardin Çimento TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv (Batman-Ilısu) BrĢ.N.-GercüĢ Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv Batman 2-Bismil Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv AltıntaĢ-Kütahya OSB-Kütahya Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Hatay Ġli, Erzin Ġlçesinde Tesis Edilecek Selena Kömür Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Kastamonu Ġli, Bozkurt Ġlçesinde Tesis Edilecek Ebru Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv Çölovası Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 380 kv Siirt TM Ġrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele

8 KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv Söke-Akbük Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.25 Temmuz ) - Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ĠĢlerde ÇalıĢtırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Hakkında ki Düzeltme Kararı (R.G.25 Temmuz ) - Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı Yapan TaĢıtlarda ÇalıĢan Personelin ÇalıĢmalarına ĠliĢkin Avrupa AnlaĢmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı DeğiĢikliklerine Katılmamız Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - RACVIAC-Güvenlik ĠĢbirliği Merkezi AnlaĢmasının Onaylanması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - EskiĢehir Ġli, Odunpazarı Ġlçesi, Gündoğdu Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Bazı Alanların Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ĠliĢkin Karar (R.G.26 Temmuz ) - Aksaray Ġli, Merkez Ġlçe, Akçakent Beldesi, Hürriyet Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) kv Süloğlu RES TM-Ediçim TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Tunus Finansal Analiz Komitesi (CTAF) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - ġanlıurfa Ġli, Siverek Ġlçesi, Haliliye Mahallesi ile Selimpınar ve YeniĢehir Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Arazi ToplulaĢtırması Yapılmasına ĠliĢkin Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarının Listelerinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Manisa Ġli, AlaĢehir Ġlçesinde Kurulacak Jeotermal Enerjiye Dayalı Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar

9 (R.G.26 Temmuz ) - Ankara Ġlinde Tesis Edilecek Çubuk Hayvancılık Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Enerji Nakil Hattı ile Kırıkkale Ġlinde Tesis Edilecek Hacılar Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Ġzmir Ġli, KemalpaĢa Ġlçesinde Tesis Edilecek Armutlu Sanayi Doğalgaz Dağıtım Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Adana Ġli, Saimbeyli Ġlçesinde Tesis Edilecek Olan Yamanlı II Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Adana Ġli, Feke Ġlçesinde Tesis Edilecek Olan Kıy Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Trabzon Ġli, Çaykara Ġlçesinde Tesis Edilecek ÇambaĢı Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Akhisar-Gördes Projesi Kapsamında Gördes Sol Sahil Sulamasının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Trabzon Ġli, ÇarĢıbaĢı Ġlçesinde Bulunan Alanın Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) Yılında Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Kocaeli Ġlinde ĠnĢa Edilen, Ancak ÇeĢitli Nedenlerle BoĢ Kalan ĠĢyerlerinden 760 Adedinin Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) kv Verbena DGKÇS TM-Alibeyköy TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz ) - Karaman Ġlinde Kurulacak BucakkıĢla Hidroelektrik Santrali Üretim Tesisi ile Kepezkaya Havza TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.26 Temmuz )

10 - ĠĢkolları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.26 Temmuz ) - UzmanlaĢma AnlaĢmalarına ĠliĢkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2013/3) (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2010/93, K: 2012/20 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2012/20, K: 2012/132 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2011/84, K: 2012/151 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2011/115, K: 2012/177 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2012/132, K: 2012/179 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2012/134, K: 2013/34 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2011/20, K: 2013/41 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2012/77, K: 2013/66 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin E. 2013/71, K: 2013/77 Sayılı Kararı (R.G.26 Temmuz ) - Yargıtay 15. Hukuk Dairesine Ait Karar (R.G.26 Temmuz ) - Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası SözleĢmeye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) kv Balabanlı RES TM-Tegesan TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Ardahan Ġli, Merkez, Çıldır ve Hanak Ġlçelerinde Tesis Edilecek Köroğlu (Kotanlı) Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Giresun Ġli, Bulancak Ġlçesinde Tesis Edilecek Çiğdem Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ile Geçici Kovanlık TM Arasında Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, TepebaĢı, Eyüpoğlu ve Bey Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Kastamonu Ġli, Seydiler Ġlçesinde Tesis Edilecek Doğalgaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil

11 Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - KahramanmaraĢ Ġli, Merkez Ġlçe, Menderes Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Ankara Ġli, Sincan Ġlçesi, Polatlar Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, TepebaĢı ve Kozanlı Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Trabzon Ġli, Çaykara Ġlçesinde Tesis Edilecek Olan Uzungöl I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Balıkesir Ġli, Kepsut Ġlçesinde Tesis Edilecek Olan Poyraz Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Aydın Ġli, Germencik ve Ġncirliova Ġlçelerinde Tesis Edilecek Olan Efe Jeotermal Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Karabük Ġli, Eskipazar Ġlçesinde Tesis Edilecek Ġkiler Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Trabzon Ġli, Arsin Ġlçesinde Tesis Edilecek Yanbolu Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Kırıkkale-Keskin Ceritmüminli Göleti Sulaması ĠnĢaatının Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları (R.G.27 Temmuz ) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.27 Temmuz )

12 - Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği (R.G.27 Temmuz ) - Genel Aydınlatma Yönetmeliği (R.G.27 Temmuz ) Sayılı AteĢli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamına Alınan Münhasıran Sporda Kullanılan AteĢli ve Yivli Spor Silâhları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G.27 Temmuz ) - Aydınlatma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G.27 Temmuz ) - Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına ĠliĢkin DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/25) nin Yürürlükten Kaldırılmasına ĠliĢkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/29) (R.G.27 Temmuz ) - ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 24/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖĠB-K-44 Sayılı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5411 Sayılı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2012/665, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/757, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/1235, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/1258, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/1751, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2013/2428, BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G.27 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından:ÇeĢitli Ġlanlar (R.G.27 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kv Topçam-ReĢadiye Enerji Ġletim Hattı Projesi" Kapsamında Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.27 Temmuz ) - Bingöl Ġli, Karlıova Ġlçesinde Tesis Edilecek Bingöl-I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine

13 Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Ulugazi, Saitbey ve Kökçüoğlu Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Edirne Ġli, Merkez Ġlçe, Menzilahir Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait "380 kv Çorlu Trafo Merkezi Projesi" Kapsamında Bazı TaĢınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kv Mardin 2 TM Ġrtibat Hatları Projesi" Kapsamında Bazı TaĢınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Trabzon Ġli, Düzköy Ġlçesinde Tesis Edilecek Düzköy Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne Ait "154 kv Denizli 1 Trafo Merkezi Projesi" Kapsamında Bazı TaĢınmazların Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - Karaman Ġli, Ermenek Ġlçesi Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (R.G.28 Temmuz ) - ÇalıĢanların Gürültü ile Ġlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (R.G.28 Temmuz ) - Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Ġlke Kararı (No: 47) (R.G.28 Temmuz ) - Hortum Kelepçeleri-Sonsuz Vidalı, Çelik ile Ġlgili Tebliğ (TS 12091) (No: MSG-MS-2013/19) (R.G.28 Temmuz ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/36) (R.G.28 Temmuz ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/37) (R.G.28 Temmuz ) - Yapı Denetimi Ġzin Belgesi Almak Ġçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair Tebliğ (R.G.28 Temmuz ) - Adalet Bakanlığından:ÇeĢitli Ġlanlar (R.G.29 Temmuz ) - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar (R.G.30 Temmuz )

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha azçalıģılması gereken iģleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha azçalıģılması gereken iģleri kapsar. 16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28709 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA

Detaylı

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik. 15.04.2004 Perşembe Sayı: 25434 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik. 15.04.2004 Perşembe Sayı: 25434 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete 15.04.2004 Perşembe Sayı: 25434 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Detaylı

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde

Detaylı

işler nelerdir? Gece döneminde en fazla kaç saat ça Günlük çalışma süresinin duyurulması gerekir mi? İşin başlama ve

işler nelerdir? Gece döneminde en fazla kaç saat ça Günlük çalışma süresinin duyurulması gerekir mi? İşin başlama ve 50 İş Soruda Kanunu nda Çalışma Süreleri Çalışma süresi nedir? Çalışma süresinden sayılan haller hangileridir? Ara dinlenmeleri verilirken hangi hususlar göz önünde bulundurulur? Ara dinlenmeleri çalışma

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Nisan 2013 Yayımlandığı Tarih 30 Nisan 2013 Sayı 2013-08 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı 2013-13 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

GENELGE 2009/79. 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammına ilişkin yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

GENELGE 2009/79. 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammına ilişkin yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-509 05/06/2009 Konu : Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması.

Detaylı

KANUN SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN

KANUN SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN 8 Mayıs 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26870 KANUN SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No: 5754

Detaylı

Sosyal Güvenlik Sisteminde Fiili (İtibari) Hizmet Süresi Zammı Düzenlemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları

Sosyal Güvenlik Sisteminde Fiili (İtibari) Hizmet Süresi Zammı Düzenlemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları Sosyal Güvenlik Sisteminde Fiili (İtibari) Hizmet Süresi Zammı Düzenlemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları Ö. Hakan ÇAVUŞ * Özet: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliði

Türkiye Belediyeler Birliði BELEDÝYELER ÝÇÝN PRATÝK BÝLGÝLER Ocak - Haziran 2014 Türkiye Belediyeler Birliði İller ve Belediyeler Dergisi Ocak 2014 / 789 sayısının ekidir. Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.7.2014/ 29047 R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ağustos 2014 Sayı 2014-15 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Mart 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Mart 2014 Sayı 2014-5 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ AĞUSTOS 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ MEVZUATIN ADI : YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLĠ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK R.G TARĠHĠ / SAYISI : 03.08.2013 / 28727

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET... 1 A. VERGĠNĠN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu TeĢkil Eden ĠĢlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde

Detaylı

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GAP BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 Ġstanbul, 16 Eylül 2014 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 KONU : 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı