. Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM"

Transkript

1 . Üniversitesi Sınav Dönemi: Bahar Dönemi Quiz (Adi ve Kollekttif Şirketler) Sınav Tarihi:... Kurallar: Doğru cevap tabloya işaretlenecektir. Yalnış cevap sayınızın 3 te 1 i doğru cevaplarınızdan düşülecektir A a a a a a a a a a a a a A a a a a a a a a a a a B b b b b b b b b b b b b B b b b b b b b b b b b C c c c c C c c c c c c c C c c c c c c c c c c c D d d d d d d d d d d d d D d d d d d d d d d d d E e e e e E e e e e e e e E e e e e e e e e e e e 1 Aşağıdakilerden hangisi özel kanunu bulunan şirketlerdendir. a)arçelik A.Ş b)toyotasa A.Ş. c)thy d)erpaz Gıda Ltd. Şti. e)fatih Üniversitesi Vakfı 2 Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketleri dışında değerlendirilmektedir. a)kollektif Ortaklık b)limited Ortaklık c)anonim Ortaklık d)kooperatif 3 İki veya daha çok kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek amacı ile emeklerini ve araçlarını ortaya koymak suretiyle, kural olarak geçerlilik şekline bağlı olmayan bir sözleşme ile birlik oluşturmaları... şirkettir. a)adi b)kollektif c)limited d)anonim 4 Adi şirketin Tüzel Kişiliği vardır. a) Doğru b) Yanlış 5 Adi şirkette sermaye payı olarak konulan gayrimenkul tasarruf aşamasında... adına tescil edilir. a)şirketin tüzel kişiliği adına b)ortaklardan biri adına c)mahkemeler d)ilk sahibi adına e)tüm ortaklar adına 6 Adi şirkette yönetici ve temsilci olmayan kişiler tacir sayılabilir mi? a)evet b)hayır 7 Adi şirket tarafından açılacak dava tüm ortaklar tarafından açılabilir. 8 Adi şirkette sermaye payı devrinin tabi olduğu şekil şartları varmıdır varsa nelerdir? Alcak temlikinden bahsedin. Pay devri şekil şartına bağlı değildir. Alacak temliki yazılı şekil şartına tabi olacaktır ancak sermaye payının devri şekil şartına bağlı değildir. 9 Adi şirkette ortaklar ve şirket hakkında açılmış bütün davalarda zamanaşımı süresi... yıldır. a)2 b)4 c)5 d)7 e)10 10 Ticari bir işletmeyi ticaret ünvanı altında işletmek maksadıyla hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklarda hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklarına karşı tahdit edilmemiş olan şirket türü... şirkettir. a)adi b)kollektif c)limited d)anonim

2 11 Aşağıdakilerden hangisini, ticaret sicil tüzüğündeki tanıma göre belirlenen ticari işletmenin unsurları arasında sayamayız. a)işletmenin çeşitli şekillerde ekonomik menfeatler elde etmeye yönelik olmasıdır. b)işletmenin sürekli olarak işletilmesi kast vee niyetiyle açılması c)bağımsızlık d)esnaf faaliyeti sınırlarını aşması e)asgari kar oranları hususu belirlenmiş 12 Kollektif şirket ünvanında yer alması zorunlu olanlar nelerdir. a)ortaklardan en az biri ve şirketin türü, b)ortakların hepsi ve şirketin merkezi, c)ortakların hepsi ve şirketin türü d)ortaklardan en az biri ve şirketin merkezi, e)ortaklardan en az biri ve şirketin bağlı olduğu tescil dairesi 13 Kollektif şirket ortaklarının her birinin sorumluluğu, şirket alacaklılarına karşı... a)sermaye paylarıyla sınırlıdır. b)şirketin malvarlığıyla sınırlıdır. c)ortağın şirket bünyesinden elde ettiği malvarlığı ile sınırlıdır. d)sınırsızdır. e)mahkeme kararıyla belirlenir. 14 Kollektif şirketin tüzel kişiliği varmıdır varsa ne zaman başlar? a)ortaklık yapısı gereği tüzel kişilik oluşmadığından başlamaz. b)tüzel kişiliği vardır, ticaret siciline tescil ile başlar. c)tüzel kişiliği yoktur limited şirkete dönüştürülürse tescil ile başlar. d)yoktur, mahkeme kararı ile tesis edilebilir. e)tüzel kişiliği vardır ortaklar arasında sözleşme yapılmasıyla başlar. 15 Kollektif şirketin kuruluş safhalarını yazınız. a.şirket sözleşmesinin yapılması b.sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması c.sözleşmenin ticaret siciline tescili d.ilan 16 Kollektif şirkette temsil ve yönetme yetkisi ortak olmayanlara verilebilir. 17 Kollektif şirkettte temsile yetkili kişiler şirket adına iş ve işlemleri yaparken ticaret ünvanını kullanmazsa ne olur. a)işlem yok hükmünde sayılır. İşlem geçersizdir. b)unvan kullanılması gerekmediğinden işlem geçerlidir ve şirketi bağlar c)şirket değil, söz konusu iş ve işlemleri yapanların kendileri sorumlu olur. d)karşı tarafın kabulune bağlıdır. e)hiçbiri 18 Kollektif şirketlerde temsil yetkisi hangi durumlarda kısıtlanabilir. a)şehir dışı işlemlerde b)ülke dışı işlemlerde c)birlikte hareket ve şube işlemleriyle d)belediyelerle ilgili işlemlerde e)sanayi Bakanlığı ile ilgili işlemlerde 19 Kollektif şirketlerde hisse devri esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliği taşır. 20 Kollektif şirketlerde hisse devrinin tescili için Ticert Sicil Memurluğu na ne ile başvurulur. a)gazete ilanı ve noterce onaylı imza sirkülerleri b)esas Sözleşme Örneği ve Ortakların Muvafakat Kararı Örneği c)esas Szöleşme örneği ve gazete ilanı d)ortakların muvafakat karar örneği ve bilanço e)bilanço ve esas sözleşme örneği 21 Kollektif şirketlerde ölen ortağın mirasçılarının ortaklığa devam edip etmeme kararını ne kadar süre içerisinde bildirmeleri gerekir. a)2 ay b)3 ay c)4 ay d)6 ay e)1 yıl 22 Kollektif şirketlerde ölen ortağın mirasçıları, ortaklığa devam edip etmeme kararını verene kadar... statüsündedirler. a)hak sahibi değildirler. b)mahkeme kararına bağlıdır. c)komantiter ortak statüsündedirler d)ölen kişinin tüm hak ve yetkilerinden aynen yararlanma hakkına sahiptirler 23 Kollektif ortaklığın konusuna dahil değilse Ticari mümessil tayini, konkordato istenmesi, esas sözleşme değişikliği, taşınmaz satmak olağan işlerdendir. 24 Aşağıdakilerden hagisi kollektif şirketin infisah(dağılma) sebeplerinden sayılamaz. a)ortaklardan birinin ölümü b)cebri icra, iflas veya hacir c)ortaklık süresinin sona ermesi d)birleşme e)sermayenin 1/5 nin eksilmesi 2

3 Üniversitesi Sınav Dönemi: Quiz (Şirketler 2-Komandit Şirket ve Anonim Şirket 1) Sınav Tarihi:... Kurallar: Doğru cevap tabloya işaretlenecektir A a a a a a a a a a a a a A a a a a a a a a a a a a a a B b b b b b b b b b b b b B b b b b b b b b b b b b b b C c c c c C c c c c c c c C c c c c c c c c c c c c c c D d d d d d d d d d d d d D d d d d d d d d d d d d d d E e e e e E e e e e e e e E e e e e e e e e e e e e e e 1 Şirket alacaklarına karşın sınırsız müteselsil sorumlu ve sınırlı sorumlu olmak üzere iki ortak ya da ortak grubu olan şirket türü hangisidir. a)adi b)kollektif c)limited d)anonim 2 Sorumluluğu sınırsız ortağa komanditer ortak denir. 3 Tüzel kişiler komanditer ortak olabilirler. 4 Komandit şirkette idare hakkı komanditer ortağa ait olup komandite ortağın ise idare hakkı yoktur. 5 Komandit şirkette rekabet yasağı konusunda hangisi doğrudur. a)komandit şirkette rekabet yasağı söz konusu değildir. b)tüm ortaklar için rekabet yasağı söz konusudur. c)komandite ortaklar için rekabet yasağı vardır. Komanditerler için yoktur. d)komanditer ortaklar için rekabet yasağı vardır. Komanditeler için yoktur. e)sermayesi 20 milyarın altında olan şirketler için rekabet yasağı söz konusu değildir. 6 Komandit şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. 7 Komandit şirket iflas ettiğinde komanditer ortağın sorumluluğu taahüt ettiği ile değil, o ana kadar ödediği sermaye ile sınırlıdır. 8 Anonim şirketin kuruluşunda kaç kuruluş biçimi vardır. a) Bir tanedir. Ani kuruluş b) Üç tanedir. Dilekçe ile, Mahkeme Kararı ile, Sözleşme ile c) İki tanedir. Ani kuruluş ve tedrici kuruluş d) Bir tanedir zamana yayma e) Şehiriçi kuruluş ve şehirdışı olmak üzere iki çeşittir sözleşme safhasında bir kısım sermayenin kurucu ortaklar tarafından taahüt edilmesi ve geri kalan kısım için de halka müracat edilmesi suretiyle olur. a)arbitraj b)tedrici Kuruluş c)halka Gitme d)ani Kuruluş e)özel Ortaklık 10 Anonim şirket en az ve en çok kaç kişiyle kurulur. a) 2-50 b) 5-50 c) d) 10-? e) 5-? 11 Anonim şirkete sadece tüzel kişiler ortak olabilir. 12 Devlet memurları şirkete kurucu ortak olabilirler. 13 Aşağıdakilerden hangisinin esas sözleşmede yer alması ihtiyaridir. a)merkezi b)amacı ve Konusu c)süresi d)ani kuruluşta yönetim kurulu üyeleri e) Hiçbiri 14 Anonim şirket, kuruluş genel kurulunun yapılmasından sonra... gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur. a)7 b)10 c) 3 iş günü d)5 e) Anonim şirkete getirilmesi taahüt edilen ayın sermaye için tasarruf safhası ne zaman başlar. a)genel Kurulun Yapılmasıyla b)komiserin gelmesiyle c)noterin kontroluyle d)tescil ile e)hiçbiri 3

4 16 Anonim şirketin kuruluşunda taahüt edilen her türlü hak taşınır ve taşınmazın devri hangi sürede gerçekleştirilmeli. a)1 ay b)2 ay c)15 gün d)45 gün e)3 ay 17 Anonim şirkette olması gereken zorunlu bir organdır. Şirketin bu organının olmaması bir infisah sebebi sayılmaktadır. a)muhasebe Müdürlüğü b)mali Kontrol Müdürlüğü c) İdari İşler Sorumlusu d)yönetim Kurulu e)hukuk İşleri Müdürü 18 Anonim şirketlerin esas sözleşmesiyle tayin veya genel kurulca seçilmiş en az... kişiden oluşan bir yönetim kurulu vardır. a)7 b)5 c) 2 d)11 e) 3 19 Anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olmak için... gereklidir. a)35 yaşını doldurmuş olmak b)40 yaşını doldurmuş olmak c)pay sahibi olmak d)sicil Bölgesi nüfüsuna kayıtlı olmak e)türkiye de doğmuş olmak 20 Yönetim kurulu üyeleri en çok... süre ile seçilebilirler. a)1 yıl b)2 yıl c)18 ay d)5 yıl e)3 yıl 21 Daha önce yönetim kurulu üyeliği yapmış kişi bir daha seçilemez. 22 Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafında her zaman haklı neden olmasa bile azledilebilirler. a) Doğru b) Yanlış 23 Anonim şirkette yöneticiler ile şirket ve ortaklar arasındaki ilişki, vekaletakdinde olduğu gibi, güvene dayanan bir ilişkidir ve şirketler hukukunda bundan yöneticilerin... doğar. a)sorumsuzluğu b)reddetmesi c)sadakat borcu d)güven kaybı e)hiçbiri 4

5 .. Üniversitesi Sınav Dönemi: Quiz (Anonim Şirket 2) Sınav Tarihi: Kurallar: Doğru cevap tabloya işaretlenecektir A a a a a a a a a a a a a A a a a a a a a a a a a a a a a B b b b b b b b b b b b b B b b b b b b b b b b b b b b b C c c c c C c c c c c c c C c c c c c c c c c c c c c c c D d d d d d d d d d d d d D d d d d d d d d d d d d d d d E e e e e E e e e e e e e E e e e e e e e e e e e e e e e 1 Anonim şirket... tarafından yönetim ve temsil olunur. a)genel Kurul b)denetim Kurulu c)müdürler d)yönetim Kurulu e)pay Sahipleri 2 Anonim şirkette tüzel kişiliğin haksız eylemeden sorumlu tutulabilmesi için, eylemin organ tarafından işlenmesi, esas sözleşmede ve ya işletme konusu içinde olması ve eylmein kusurlu ve hukuka aykırı olması gerekir. 3 Anonim Şirkette..., organ -müdür sıfatı ile sorumluluk hukukunda yerini alırlar. Zira bu kişiler yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmektedirler. a) Murahhas Müdürler b)1.müdürler c)2.müdürler d)sıradan Müdürer e)hiçbiri 4 Anonim Şirkette Denetleme Organı ile ilgili hangileri doğrudur. 1)Her A.Ş. de bir denetleme organı bulunması isteğe bağlıdır. 2)Denetçi beşten fazla olmaz 3)Denetçi beşten az olmaz 4)Kurul başkanı olmaksızın görev yapar 5)Mutlaka başkan seçilir 6)A.Ş. de denetleme organı olması zorunludur. a) b)2-4-6 c)1-2-5 d)2-5-6 e) A.Ş.de Denetçiler süresi dolmadan Genel Kurul Kararı dahi olsa hiçbir surette azledilemez. 7 Hangi Anonim Şirketler SPK uzmanları tarafından da denetlenir. a)30 ortak ve üstüne sahip olnlar b) ortak arası olanlar c) ortak arası olanlar d)halka arz edilmiş olanlar e)halka arz edilmemiş olanlar 8 A.Ş.de olağan genel kurul hesap dönemi sonundan itibaren... ay içinde ve en az yılda... defa olur. a)1-3 b) 2-1 c)6-1 d)4-2 e)3-1 9 A.Ş.Genel kurulu olağan toplantıya davet yetkisi, yönetim kuruluna ve olağanüstü toplantıya davet ise, hem yönetim kuruluna hemde zorunlu ve acil sebepler çıktığında denetçilere aittir. 10 A.Ş.de Genel kurula katılımda nama yazılı hisse senetleri için temsil yetkisinin yazı ile verilmesi şart koşulamaz. 11 A.Ş. de genel kurul toplantıları içinyeter sayı esas sermayeye göre tespit edilir. 12 Tasfiye haline giren A.Ş. nin tüzel kişiliği devam eder. Ünvana Tasfiye halinde ibaresi eklenir. 6 A.Ş nin genel kurul toplantısında... bulunması zorumludur. a) Hisse senetlerinin aslı b)kuponlu hisse senetleri c)bilonçonun dış denetçileri d)mali Müşavir e)komiser 5

6 .. Üniversitesi Sınav Dönemi: Quiz (Limted Şirket-Kıymetli Evrak 1) Sınav Tarihi: Kurallar: Doğru cevap tabloya işaretlenecektir A a a a a a a a a a a a a A a a a a a a a a a a a a a a a B b b b b b b b b b b b b B b b b b b b b b b b b b b b b C c c c c C c c c c c c c C c c c c c c c c c c c c c c c D d d d d d d d d d d d d D d d d d d d d d d d d d d d d E e e e e E e e e e e e e E e e e e e e e e e e e e e e e 1 Limited şirkette ortak sayıları ne olabilir. a)3-25 b)5-50 c)2-50 d)50-? e)2-? 2 Limited şirkette en az sermaye ne kadardır. a)3.000 YTL b) YTL c) YTL d)5.000 YTL e)1.000 YTL 3 Hak sahibinin tespiti şekline göre, kıymetli evrakı nama, emre ve hamile yazılı evrak olarak üçe ayrılır. 4 Kıymetli evrakta hak senede bağlı değildir. Vadesine kadar senetten bağımsız olarak talep edilebilir. 5 1-Kanunen emre yazılı senetlerdir. 2-Bir alacak hakkı vermez. 3-Sıkı sıkıya şekle bağlıdır. 4-Senet Borçluluarı arasında müteselsil borçluluk bulunmaz. 5-Senetteki imzaların istiklali ilkesi yoktur. 6-Bir miktar paranın ödenmesi borcunu ihtiva eder. Kambiyo senetleri için hangileri yanlıştır. a)1-3-5 b)2-3-6 c)2-4-5 d)4-5-6 e) Kambiyo senedinde imza yerine el işaretleri kullanılabilir. a)doğru b) Yanlış 7 Bir poliçede senedi düzenleye kişiye ne denir. a)muhatap b)ciranta c)kefil d)keşideci e)lehdar 8 Poliçede bir başkasına ödeme yapması istenen kişiye ne denir. a)muhatap b)ciranta c)kefil d)keşideci e)lehdar 9 Poliçede bir kendisine ödeme yapılması istenen kişiye ne denir. a)muhatap b)ciranta c)kefil d)keşideci e)lehdar 10 Poliçede senet metninde poliçe ibaresinin bulunmasına gerek yoktur. 11 Sadece devredenin imzalamasıyla oluşan ciroya ne deriz. a)belirsiz Ciro b)yarım Ciro c) Tam Ciro d)beyaz Ciro e)hafif Ciro 12 Devreden ve Devredilenin yazıldığı ciroya ne deriz. a)belirsiz Ciro b)yarım Ciro c) Tam Ciro d)beyaz Ciro e)hafif Ciro 13 Çekte imzası bulunan keşideci, ciranta ve avalistler çek hamiline karşı müteselsil borçlu sıfatı ile sorumludurlar. Anonim şirkette tüzel kişiliğin haksız eylemeden sorumlu tutulabilmesinin şatları, Poliçede keşideciyi ve muhatap, Komandit şirketin ortaklarını ve sorumluluklarını, Hangi Anonim Şirketler SPK uzmanları tarafından da denetlenir, Sicil işlemlerinde terkin neyi ifade eder 6

7 7

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI Hazırlayanlar Oya HAN Uzman Serdar ALÂ Uzman Şubat 2006 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde, işletmeler karmaşık idari ve bürokratik bir

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur.

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur. Ülkemizde çok yaygın olan Limited şirket; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 503 556 ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. TTK nın 503 üncü maddesine göre; İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ. İşletmeler hukuki(türel) biçimlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılarak inceleme konusu yapılmaktadır.

İŞLETME YÖNETİMİ. İşletmeler hukuki(türel) biçimlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılarak inceleme konusu yapılmaktadır. BÖLÜM 2 2.5.1.6 Hukuki (Türel) Yapılarına Göre İşletmeler İşletmeler hukuki(türel) biçimlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılarak inceleme konusu yapılmaktadır. a. Tek Kişi İşletmeleri b. Şirketler

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı

Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim kurulu ve Denetim.

Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim kurulu ve Denetim. V.ÜNİTE Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim kurulu ve Denetim. Anonim Şirket Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı mal varlığı ile sorumlu olan, ortaklarının sorumluluğu ise taahhüt

Detaylı

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, şirket ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Kuruluş Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Sayfa 1

ESAS SÖZLEŞME. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Sayfa 1 ESAS SÖZLEŞME Sayfa 1 KURULUŞ Madde 1 ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Aşağıda belirtilen kurucular tarafından, Bankacılık Kanunu na tabi Katılım Bankası olarak faaliyet göstermek

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLAR MADDE 1- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ DERS NOTU KANUN İLE BİRLİKTE OKUYUNUZ. Anonim ortaklık Önem, yarar ve sakıncaları

HIZLANDIRILMIŞ DERS NOTU KANUN İLE BİRLİKTE OKUYUNUZ. Anonim ortaklık Önem, yarar ve sakıncaları HIZLANDIRILMIŞ DERS NOTU KANUN İLE BİRLİKTE OKUYUNUZ. Anonim ortaklık Önem, yarar ve sakıncaları Başlıca yararları, a. Tek başlarına işe yaramayan ve atıl durumda bulunan küçük tasarrufların bir araya

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. Bursa; Nisan 2013 ..ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı

Detaylı

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME (Madde değişiklikleri metne işlenmiştir) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 332230 Kuruluş Ana Sözleşme; 5 Temmuz 1995 tarih, 3821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BOLUM BANKANIN KURULUŞU, AMACI, FAALİYET KONUSU KURULUŞ Madde 1 Bakanlar Kurulu'nun 10 Ekim 1991 tarih ve 21017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22 Eylül

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili

Detaylı