Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Çevre Korumaya Katkýnýz...7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....8 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?...16 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý...18 Temizlik ve Bakým...18 Cihazýn Kullanýmý...18 Cihazýn Açýlmasý...18 Cihazýn Kapatýlmasý...19 PerfectFresh-Bölmesinin Baðýmsýz Açýlmasý Dolabýn Uzun Süre Kullanýlmamasý...20 Ayar Modu...20 Tuþ Sesinin Açýlmasý-/Kapatýlmasý...21 Kilitlemenin Açýlmasý-/Kapatýlmasý...21 Doðru Isý PerfectFresh-Bölmesinde PerfectFresh-Bölmesinde Isý Ayarý Otomatik Isý Daðýlýmý (DynaCool) Derin Dondurucuda Isý Ayarý...24 Olasý Isý Deðeri Ayarlarý...25 Isý Göstergesi Isý Göstergesinin Iþýk Gücünü Deðiþtirme...25 Sesli Sinyal...27 Isý Alarmý...27 Kapak Alarmý...28 Süper-Soðutma ve SüperFrost Kullanýmý...29 Süper-Soðutma...29 SüperFrost Fonksiyonu...30 Besinlerin PerfectFresh-Bölmesinde Saklanmasý...31 Buzdolabý için uygun olmayan besinler: Besinleri satýn alýrken dikkat edilecek noktalar: Kuru Raf...33 Nem Ayarlý Raflar,, Yüksek Nem Ayarý Dolap Ýçi Düzeni...35 Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi...35 Bölünmüþ Raflar....35

3 Ýçindekiler Derin Dondurma ve Saklama...37 En Yüksek Dondurucu Kapasitesi...37 Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Hazýr Derin Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý...37 Gýdalarýn Dondurulmasý...38 Þunlara Dikkat Ediniz...38 Ambalaj Yerleþtirmeden Önce...39 Yerleþtirme...39 Dondurucu Takvimi...40 Dondurulmuþ Besinlerin Çözülmesi...40 Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý...41 Soðutma-Aküsünün Kullanýmý...41 Buz Küplerinin Üretilmesi...42 Su Giriþ Süresinin Ayarý...43 Otomatik Eritme...45 Temizlik ve Bakým...46 Dolap Ýçi, Aksesuar...47 Cihazýn Kapaðý, Yan Yüzeyler Buz Çanaðýnýn Temizlenmesi Havalandýrma Kafesi...49 Kapak Contasý...49 Dolap Arkasý Metal Kafesler...49 Aktif Kömür Filtre Aktif Kömür Filtrenin Deðiþtirilmesi Ne Yapmalý, eðer...?...52 Seslerin Sebepleri...56 Serwis/Gwarancja...57 Okres i warunki gwarancji Informacje dla instytutów testowych...58 Sabit Su Baðlantýsý Sabit Su Baðlantýsý Bilgileri...59 Su Giriþi Baðlantýsý...60 Elektrik Baðlantýsý...62

4 Ýçindekiler Yerleþtirme Bilgileri...63 Kurulma Yeri...63 Ýklim Sýnýfý...63 Hava Giriþ-Çýkýþý Mesafe Ayar Parçalý Cihazlar Cihazýn Kurulmasý Cihazýn Hizalanmasý...64 Cihaz Kapaðýný Koruma...65 Cihaz Ölçüleri...66 Side-by-Side Kombinasyonu...67 Cihazlarýn Yerleþtirilmesi...67 Cihaz Kombinasyonunda Yerleþtirme Uyarýlarý...67 Cihazlarýn Birbirlerine Baðlantýsý...68 Cihaz Kapaðý Ayarý...73 Kapak Açma Yönünün Deðiþtirilmesi...74 Cihaz Kapaklarýnýn Ayarý...85 Cihazýn Montajý Adresler...87

5 Cihazýn Tanýtýmý a Bütün Dolap için sensörlü Açma-/Kapama Tuþu ve PerfectFresh Bölmesi için ayrý sensörlü Açma-/Kapama Tuþu b Süper Soðutma- ve Süperfrost Sensörlü Tuþu c Sensörlü Isý Ayar Tuþu ( daha soðuk) d Kilitleme Kontrol Lambasý (Kilitleme devrede ise görülür) e PerfectFresh- ve Derin Dondurucu Isý Göstergesi f PerfectFresh- ile Derin Dondurucu arasýnda seçim yapmak için sensörlü tuþ (üstte "PerfectFresh"-Sembolü; altta "Dondurucu-Sembolü) g Sensörlü Isý Ayar Tuþu ( daha sýcak) h Sensörlü sinyal sesini kapatma tuþu (Kapak- veya ýsý alarm sistemi devrede ise görülür) i Aktif kömür filtre deðiþtirme göstergesi (filtre deðiþmesi gerektiði zaman görülür) 5

6 Cihazýn Tanýtýmý a PerfectFresh-Bölmesi - Kuru Raf a Þiþe Rafý b Raf c Active AirClean Filter Yuvasý b PerfectFresh-Bölmesi - Nem Ayarlý Raflar d Nem Ayarlý Raflarýn Nem Ayar Düðmesi e Nem Ayarlý Raflar f Buzlarýn eriyip aktýðý oluk ve çýkýþ deliði c Derin Dondurucu Bölmesi g Otomatik buz üreten buz küpü çekmecesi h Takvimli derin dondurucu çekmeceleri 6

7 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Cihaz nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan ambalajý sayesinde korunur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tasarrufu saðlandýðý gibi çöp oluþumu da azaltýlmýþ olur. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Eski dolabýnýz evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn zarar görmemesine dikkat ediniz. Ancak bu þekilde boru içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun bir biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Dolabý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz! Kullaným Kurallarý ~ Bu cihaz sadece ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu cihaz dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. ~ Soðutucunuzu sadece evde besinlerin soðutulmasý ve saklanmasý veya dondurulmuþ besinlerin ve taze besinlerin dondurulmasý ve buz hazýrlanmasý için kullanýnýz. Bunun dýþýndaki kullaným amaçlarýna izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Bu cihaz ilaç, kan plazmasý, laboratuar preparatlarýnýn veya benzer maddelerin ve ürünlerin saklanmasý için uygun deðildir. Cihazýn yanlýþ kullanýlmasý sonucunda saklanan malzemelerin zarar görmesine ve bozulmasýna sebep olabilir. Ayrýca bu cihaz patlama tehlikesi olan alanlar için uygun deðildir. Miele kurallara aykýrý veya yanlýþ kullaným sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý veya hatalý kullaným sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler sadece bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu kiþiler ancak cihazýn nasýl güvenle kullanýlacaðý anlatýldýktan sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir kiþi olmadan cihazý kullanabilirler. Cihazý kullanacak olanlar yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri algýlayacak ve anlayacak durumda olmalýdýr. Evdeki Çocuklar ~ Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. ~ Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan derin dondurucuyu çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. ~ Cihazýn çevresindeki çocuklara çok dikkat edin. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyin. ~ Boðulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken baþlarýna geçirebilir ve boðulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Soðutucuyu-/Derin dondurucuyu kurmadan önce dýþtan gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir soðutucu-/derin dondurucuyu kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz. ~ Þebeke baðlantý kablosu hasarlý ise, kullanýcý için tehlike oluþturmamasý açýsýndan bunun yetkili Miele personeli tarafýndan yenilenmesi þarttýr. ~ Cihazýnýzda Ýzobutan isimli (R600a) soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu madde çevreye çok uyumlu, doðal bir gazdýr, fakat yanýcýdýr. Bu gaz Ozon tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi yapmaz. Çevre dostu bu soðutucu madde kýsmen de olsa cihazýn motor sesini arttýrmýþtýr. Kompresörün çalýþma sesinin yanýnda tüm soðuk hava dolaþýmýnýn da sesi duyulabilir. Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler cihazýn çalýþma gücünü hiçbir þekilde etkilemez. Cihaz taþýnýrken ve kurulurken, soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! Böyle bir durumda: açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, fiþi prizden çekiniz, soðutucunun bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz, ve servise haber veriniz. ~ Cihazýn içindeki soðutucu maddenin miktarý bulunduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme, küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 gr. soðutucu madde için 1 m 3 alan gereklidir. Soðutucunun içinde bulunan tip etiketinden soðutucu maddenin miktarýný öðrenebilirsiniz. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Cihaz ancak kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý þartlarýna göre monte edildiði ve elektriðe baðlandýðý takdirde güvenle çalýþabilir. ~ Soðutucuyu elektrik tesisatýna baðlamadan önce tip etiketindeki baðlantý (gerilim ve frekans) deðerlerini evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazda arýzalar meydana gelmemesi için bu bilgilerin mutlaka birbirleri ile uyuþmasý gerekir. Emin olmadýðýnýz durumlarda uzman bir elektrikçiye danýþýnýz. ~ Gerekli güvenliðin saðlanamamasý nedeniyle dolabýn elektrik baðlantýsý bir uzatma kablosu veya çoklu priz yardýmýyla yapýlmamalýdýr(aþýrý ýsýnma tehlikesi). ~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun korumalý bir kablo sistemine baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Ayrýca bu durumu bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Üretici, eksik veya kopmuþ bir sigorta kablosu nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan mesul tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). ~ Cihazýn montaj ve bakým iþleri sadece ana firmanýn yetki verdiði uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurallara aykýrý montaj ve bakým iþleri veya tamirler neticesinde kiþi veya cihaz için ciddi zararlar oluþabilir ve üretici bundan sorumlu tutulamaz. ~ Cihazýn garanti süresi içindeki tamiri sadece üretici firmanýn yetkilendirdiði bir teknik servis tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkmýþ olacaktýr. ~ Montaj ve bakým iþlerinde cihazýn elektrikle olan baðlantýsý kesilmelidir. Bunun için aþaðýdaki þartlar yerine getirilmelidir: cihazýn fiþi prizden çekilmelidir. Bunu yaparken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. evdeki sigorta kapatýlmalýdýr. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Cihazýn bozuk yapý parçalarý ancak orijinal Miele-yedek parçalarý ile yenilenebilir. Ancak bu parçalar kullanýldýðý takdirde cihazýn güvenle çlýþmasý saðlanmýþ olacaktýr. ~ Cihaz ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. ~ Sabit su baðlantýsýnýn hatalý yapýlmasýndan doðacak hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. ~ Buz küpü üreticisinin sabit su tesisatýna baðlanma veya tamir iþlemleri sadece uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. ~ Buz küpü üreticisi sýcak su baðlantýsý için uygun deðildir. ~ Sabit su tesisatýna baðlanma iþlemi ancak cihazýn elektrik baðlantýsý kesildiði zaman yapýlmalýdýr. Doðru Kullaným ~ Derin dondurulmuþ malzemeleri ýslak elle tutmayýnýz. Elleriniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! ~ Buz küplerini ve buz parçalarýný dondurucudan çýkardýktan sonra aðzýnýza almayýnýz. Dondurulmuþ malzeme çok soðuk olduðundan dudaklarýnýz veya diliniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! ~ Çözülmeye baþlayan veya çözülmüþ olan yiyecekleri tekrar dondurmayýnýz. Yiyeceklerin besin deðerlerini kaybetmeleri ve bozulmalarý nedeniyle mümkün olan en kýsa sürede tüketilmeleri gerekir. Çözülmüþ olan besinleri piþirdikten veya kýzarttýktan sonra yeniden dondurabilirsiniz. ~ Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir. Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Dolabýn içinde elektrikli alet çalýþtýrmayýnýz (buz yapma cihazý gibi). Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama tehlikesi! ~ Þiþede veya kutularda bulunan gazlý içecekleri veya donabilecek sývýlarý derin dondurucuda saklamayýnýz. Kutu veya þiþeler patlayabilir. Yaralanma veya hasar görme tehlikesi! ~ Hýzla soðumalarý için derin dondurucuya yerleþtirdiðiniz þiþeleri en geç bir saat sonra dolaptan çýkartýnýz. Aksi halde þiþeler patlayabilir. Yaralanma veya hasar görme tehlikesi! ~ Çok fazla bekletilmiþ yiyecekler besin zehirlenmelerine yol açabilir. Saklama süresi, besinlerin tazelik derecesi, kalitesi ve soðutma derecesine baðlýdýr. Besinlerin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Besin üreticilerinin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! ~ Aþaðýdaki iþlemleri yapmak için asla sivri uçlu ve keskin aletler kullanmayýnýz, aksi halde soðutucuya zarar verebilir ve arýzalanmasýna sebep olabilirsiniz: Buz tabakalarýnýn kaldýrýlmasý ve donmuþ besinlerin yerinden sökülmesi gibi. ~ Buzlarý eritmek için dolabýn içine asla elektrikli ýsýtýcýlar veya mumlar koymayýnýz. Soðutucunun plastik bölümleri zarar görebilir. ~ Buz çözücüler veya eritme spreyleri kullanmayýnýz. Bunlar patlayýcý gazlar meydana getirebileceðinden plastik bölümlere ve besinlere zarar verebilirler. ~ Kapak lastiðine katý veya sývý yaðlar sürmeyiniz. Dolabýn kapak lastiði zamanla delinebilir. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Cihazda veya kapaðýndaki raflarda katý ve sývý yað saklandýðýnda, bunlarýn dolabýn plastik kýsýmlarýna dökülmemesine dikkat ediniz. Plastik çatlayabilir veya kýrýlabilir. ~ Soðutucunun bazasýndaki havalandýrma kafesinin önünü kapatmayýnýz. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve soðutucu arýzalanabilir. ~ Bu soðutucu belirli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bunun sýnýrlarýna uyulmasý gereklidir. Soðutucunun içindeki tip etiketinde iklim sýnýfý belirtilmiþtir. Oda ýsýsýnýn daha düþük olmasý soðutucunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur ve cihaz gerekli soðutma derecesine ulaþamaz. ~ Soðutucunun temizlenmesi ve buzlarýn eritilmesi için asla buhar basýnçlý bir alet kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten bölümlerine girerek kýsa devreye neden olabilir. Çelik dolaplar için þunlar geçerlidir: ~ Dolap kapaðýnýn üstüne not kaðýtlarý, þeffaf yapýþkanlý bantlar, kapatma bantlarý veya diðer yapýþkanlý ürünler yapýþtýrmayýnýz. Dolabýn üst tabakasý zarar görür ve kirlere karþý koruyucu özelliðini kaybeder. ~ Kapaðýn çok deðerli kaplamasý çiziklere karþý hassastýr. Hatta buzdolabý mýknatýslarý bile çizilmelere sebep olabilir. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Soðutucu-/Derin Dondurucunun Kaldýrýlmasý ~ Eski derin dondurucunun/soðutucunun yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. ~ Eskiyen cihazýn artýk kullanýlmamasý için fiþini prizden çekiniz ve kablodan sökünüz. ~ Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir. 15

16 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Cihazýn Yerleþtirilmesi / Bakýmý Isý- Ayarý Normal Enerji Tüketimi Havalandýrýlabilen yerlerde. Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmuþ. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Havalandýrma kesitlerinin önünü kapatmayýn ve düzenli olarak tozunu alýn. Derin dondurucu rafý -18 C Yüksek Enerji Tüketimi Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Yüksek oda sýcaklýðýnda, Önü kapalý veya tozlanmýþ havalandýrma kesitlerinde. Yüksek ýsý ayarý: ýsý derecesi ne kadar düþük olursa, enerji tüketimi o kadar yüksek olur! 16

17 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Kullaným Normal Enerji Tüketimi Sürgülü raflar, diðer raflar ve yerleþtirme bölmeleri cihazýn fabrika çýkýþýnda olduðu gibi düzenlenmelidir. Cihaz uzun bir süre kullanýlmayacaksa, Buz-/Su Pýnarý kapaðý takýlmalýdýr. Cihazýn kapaðýný sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. Besinleri cinslerine göre ayýrýnýz. Alýþ veriþe çýkarken yanýnýza bir soðutma çantasý alýn ve satýn aldýðýnýz besinleri bu çantadan hemen dolaba aktarýn. Dýþarý çýkardýðýnýz besinin ýsýnmamasý için hemen yerine koyun. Sýcak yemek ve içecekleri önce cihazýn dýþýnda soðumaya býrakýnýz. Besinleri paketleri içinde veya üstlerinin kapalý olmasýna dikkat ediniz. Derin dondurulmuþ malzemeleri çözülmeleri için soðutucuya yerleþtiriniz. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Yüksek Enerji Tüketimi Cihaz Buz-/Su pýnarý kapaðý takýlmadan kullanýlýrsa. Sýk sýk ve uzun süreli kapak açýlýmlarý soðuk hava kaybý ve içeri oda sýcaklýðýnýn sýzmasý demektir. Cihaz daha fazla soðumaya çalýþacak ve soðutma motorunun çalýþma süresi uzayacaktýr. Sýk sýk ve uzun süreli kapak açýlýmlarý soðuk hava kaybý ve içeri oda sýcaklýðýnýn sýzmasý demektir. Cihaz daha fazla soðumaya çalýþacak ve soðutma motorunun çalýþma süresi uzayacaktýr. Soðutucu içindeki sývýlarýn buharlaþma ve yoðunlaþmasý soðutma gücünün kaybolmasýna sebep olur. 17

18 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Ýlk Kullanýmdan Önce Koruyucu Folyo Çelik bir dolapta dýþ yüzeyler de koruyucu bir folyo kaplanýr. ^ Cihazý çalýþacaðý yere kurduktan sonra koruyucu folyosunu çekip alýnýz. Temizlik ve Bakým ^ Çelik çýta ve askýlardan koruyucu folyoyu çýkarýp aldýktan sonra buralarý Miele çelik bakým maddesi ile siliniz. ^ Çelik cihazlarýn yan yüzeylerini de koruyucu folyosunu çýkarýp aldýktan sonra yine Miele çelik bakým maddesi ile siliniz. Cihaz kapaklarý kirlere karþý dirençli özel bir kaplama ile kaplanmýþtýr. Bu tabakayý Miele çelik bakým maddesi ile silmeyiniz! Önemli! Miele çelik bakým maddesi her kullanýmda yüzey üzerinde su ve kir barýndýrmayan koruyucu bir film tabakasý býrakýr! ^ Dolabýn içini ve aksesuarýný temizleyiniz. Bunun için ýlýk su kullanýnýz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. Aktif Kömür Filtre (Aktif Air Clean-Kömür Filtre) ^ Cihazla birlikte verilen kömür filtreyi kendi haznesine takýnýz ve PerfectFresh-bölmesindeki rafýn herhangi bir yerine yerleþtiriniz ("Aktif kömür filtre" bölmesine bakýnýz). Cihazýn Kullanýmý Bu cihazý kullanmak için sensörlü tuþlara dokunmak yeterlidir. Cihazýn Açýlmasý Açma-/Kapama tuþu ile bölmesini ve derin dondurucuyu ayný anda açýnýz. ^ Isý göstergesinin ýþýðý yanýncaya kadar Açma-/Kapama tuþuna dokununuz. Cihaz içindeki ýsý deðerleri uygun sýnýrlar içinde deðilse, o zaman ýsý göstergesinde bir sýra çizgi görülür. Isý yeterli dereceye düþünceye kadar "PerfectFresh"- ve "Derin Dondurucu"-sembolü ve sinyal kapama tuþunun ýþýklarý yanýp söner. Isý uygun sýnýrlar içinde ise, ýsý göstergesinde o anda dolabýn içindeki ýsý derecesi görülür. Cihaz soðutmaya baþlar ve dolabýn kapaðý açýldýðýnda iç aydýnlatmanýn lambasý yanar. Isýnýn yeterli derecede düþmesi için cihazý birkaç saat önceden soðutunuz ve ancak ondan sonra yiyecekleri içine yerleþtiriniz. Isý derecesi yeterli dereceye indikten sonra yiyecekleri derin dondurucuya yerleþtiriniz (en az -18 C). 18

19 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Cihazýn Kapatýlmasý Bu sensörlü tuþ ile PerfectFresh- ile Derin Dondurucu arasýnda bir seçim yapabilirsiniz. Eðer derin dondurucuyu seçmek isterseniz (örneðin: ýsý derecesini kontrol etmek için), ^ derin dondurucu tuþuna basýnýz, "Derin Dondurucu"-sembolünün sarý ýþýðý yanacaktýr. Seçilen ýsý derecesine göre : Süper Soðutma veya SüperFrost fonksiyonunu seçebilir veya ýsý ayarýný deðiþtirebilirsiniz. Daha fazla bilgiyi ilerdeki bölümlerde bulabilirsiniz. Soðutma-Aküsü Soðutma aküsünü derin dondurucu tavanýndaki boþluklara koyunuz. Yaklaþýk 24 saat sonra soðutma aküsü en üst seviyede soðutma gücüne ulaþýr. ^ Bütün göstergeler sönünceye kadar Açma-/Kapama tuþuna dokununuz. (Eðer böyle olmazsa, kilitleme fonksiyonu devrede demektir!) Daha önce PerfectFresh-bölmesi seçilmiþ ise PerfectFresh- ve derin dondurucu bölmelerini arka arkaya kapatýnýz. Ýç aydýnlatma lambasý söner ve soðutma motoru durur. PerfectFresh-Bölmesinin Baðýmsýz Açýlmasý Derin dondurucu bölmesi açýk kalýrken PerfectFresh bölmesini baðýmsýz olaak kapatabilirsiniz. Bu özellikle evde olmadýðýnýz tatil zamanlarý için uygun olabilir. ^ PerfectFresh-bölmesini seçiniz. "PerfectFresh"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. ^ "PerfectFresh"-sembolü sönünceye kadar Açma-/Kapama tuþuna dokununuz. 19

20 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Ýç aydýnlatma lambasý söner ve PerfectFresh-bölmesi kapanýr. Derin dondurucu bölmesi soðutmaya devam eder, "Derin Dondurucu"-sembolünün ýþýðý yanar. PerfectFresh-Bölmesini yeniden açmak için: Eðer dolap temizlenmeden uzun bir süre kapalý kalýrsa,,içerde küf oluþma ihtimali vardýr. Ayar Modu Cihazdaki belirli ayarlarý sadece ayar modunda kullanabilirsiniz. Ayar moduna nasýl girileceði ve ayarlarý nasýl deðiþtireceði ilgili bölümlerde yazýlýdýr. Ayar modunda seçilebilen fonksiyonlar: ^ PerfectFresh-bölmesini seçiniz, "PerfectFresh"-sembolünün sarý ýþýðý yanar ve ýsý göstergesinin ýþýðý yanýncaya kadar Açma-/Kapama tuþuna dokununuz veya ^ cihazý kapatýnýz ve yeniden açýnýz. Cihaz soðutmaya baþlar ve kapak açýldýðýnda iç aydýnlatanýn lambasý yanar. Dolabýn Uzun Süre Kullanýlmamasý Dolabýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz: ^ cihazý kapatýnýz, ^ fiþini prizden çýkartýnýz, ^ su giriþ musluðunu kapatýnýz, ^ buz küpü kabýný boþaltýnýz ve temizleyiniz, ^ cihazý temizleyiniz ve ^ koku oluþumunu önlemek amacýyla dolabýn kapaklarýný biraz açýk býrakýnýz. 20 Ayar moduna girilir veya buradan çýkýlýr Tuþ sesi açýlýr-kapatýlýr ("Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý") Aktif kömür filtre deðiþimi onaylanýr ("Aktif kömür filtre" böl.bkz.) Kilitleme Açýlýr-/Kapatýlýr ("Cihazýn Açýlmasý-/ Kapatýlmasý" böl.bkz.) Isý göstergesinin ýþýk gücü deðiþtirilir ("Doðru Isý Derecesi" böl.bkz.) Buz küpü otomatiðinin su giriþ süreci ayarlanýr ("Buz Küpü Üretimi" böl.bkz.) c b ^ u d e

21 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Ayar modunda bulunduðunuz sürece kapak alarmý baský altýnda tutulur. Kapak kapanýr kapanmaz kapak alarmý tekrar devreye girer. Tuþ Sesinin Açýlmasý-/Kapatýlmasý Eðer her tuþa basýldýðýnda bir tuþ sesi duymak istemiyorsanýz, bunu kapatabilirsiniz. ^ Yeni seçilen bir ayardan sonra onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. ^ Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. ^ Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Þimdi ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Kilitlemenin Açýlmasý-/Kapatýlmasý Kilitle sayesinde cihazýn yanlýþlýkla kapatýlmasýný önlersiniz. ^ tuþuna dokununuz ve parmaðýnýzý tuþun üzerinde tutunuz, ^ tuþuna dokununuz ve parmaðýnýzý tuþun üzerinde tutunuz, ^ ayrýca bir defalýðýna Açma-/Kapama-tuþuna ( tuþunu býrakmayýnýz!) basýnýz. ^ Göstergede c görülünceye kadar parmaðýnýzý beþ saniye daha tuþunun üzerinde tutunuz. ^ Göstergede b görülünceye kadar yeniden tuþuna basýnýz. ^ Onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. ^ tuþuna basarak tuþ sesini kapatabilir veya açabilirsiniz: b0: Tuþ sesi kapalý b1: Tuþ sesi açýk b -: Menüye dönüþ. Seçilen ayarýn ýþýðý yanar, yeni seçilecek ayarýn ýþýðý yanýp söner. ^ ayrýca bir defalýðýna Açma-/Kapama ( tuþunu býrakmayýnýz!) tuþuna basýnýz. ^ göstergede c görülünceye kadar parmaðýnýzý 5 saniye daha tuþunun üzerinde tutunuz. ^ Göstergede c görülünceye kadar yeniden tuþuna basýnýz. ^ Onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. 21

22 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý ^ tuþuna basarak kilitlemenin açýk veya kapalý kalmasý için ayar yapabilirsiniz: u0: Kilitleme kapalý u1: Kilitleme açýk u -: Menüye dönüþ. Seçilen ayarýn ýþýðý yanar, yeni seçilecek ayarýn ýþýðý yanýp söner. ^ Yeni seçilen bir ayardan sonra onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. ^ Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. ^ Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Þimdi ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Kilitleme devrede olduðu zaman ýsý göstergesinde kilitleme-kontrol lambasý X yanar. 22

23 Doðru Isý Besinleri saklamak için ýsý ayarýnýn doðru seçilmesi çok önemlidir. Mikroorganizmalar besinlerin çok çabuk bozulmasýna sebep olurlar. Isý derecelerinin doðru ayarlanmasý sayesinde bu bozulmalar önlenebilir veya geciktirilebilir. Isý derecesi mikroorganizmalarýn büyüme hýzlarýný etkiler. Düþen ýsý sayesinde geliþmeleri yavaþlar. Cihaz içindeki ýsý derecesi þu sebeplerden yükselir: kapaðýn çok sýk açýlmasý ve uzun süre açýk kalmasý, soðutucuya çok fazla miktarda yiyecek yerleþtirilmesi, dolaba yeni konulan besinlerin sýcak olmasý, dolabýn bulunduðu yerin ýsý derecesinin yüksekliði. Cihaz belirli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bu sýnýrlara uyulmasý gereklidir.... PerfectFresh-Bölmesinde PerfectFresh-bölmesinde ýsý derecesi otomatik olarak ayarlanýr ve bu dereceler 0ile2 Carasýndadýr. PerfectFresh-Bölmesinde Isý Ayarý Bu bölmeden ýsý derecesini daha yüksek veya daha düþük isterseniz, örneðin dolaba balýk koyacaksanýz, içerdeki ýsý derecesini deðiþtirebilirsiniz. ^ PerfectFresh-bölmesini seçiniz. "PerfectFresh"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. ^ tuþuna basarak PerfectFresh-bölmesindeki ýsý derecesini deðiþtirebilirsiniz. b1ile b9: arasýnda bir deðer seçebilirsiniz b1: en düþük ýsý b9: en yüksek ýsý. Bu arada tuþuna basýldýðýnda: ýsý düþer tuþuna basýldýðýnda: ýsý yükselir. Bu ayar sýrasýnda o andaki deðer yanýp sönerek gösterilir. Isý göstergesinde tuþlara basarak þu deðiþiklikleri yapabilirsiniz: Bir kere basýldýðýnda: Son seçilen deðer yanýp sönerek gösterilir. 23

24 Doðru Isý Ondan sonraki her basýlmada: Deðer kademe kademe deðiþir. Parmaðýnýz tuþun üzerinde kaldýðýnda: Ayarlanacak deðer devamlý deðiþir. Son tuþa basýldýktan yaklaþýk 5 saniye sonra ýsý göstergesi otomatik olarak PerfectFresh bölmesindeki gerçek ýsý deðerine döner. b1ile b9arasý ayar deðerleri belirli ýsý alanlarýdýr, bunlar ýsý derecesini bildirmezler! PerfectFresh-bölmesindeki ilk ýsý ayarý b5. b1ile b4arasý ayarlarýnda eksi(-) ýsýlara ulaþýlýr. Besinler donabilir! Otomatik Isý Daðýlýmý (DynaCool) PerfectFresh-bölmesi açýldýðýnda cihaz otomatik olarak vantilatörü de çalýþtýrýr. Bu sayede PerfectFresh-bölmesinde soðuk hava eþit olarak daðýtýlýr ve dolaba yerleþtirilen besinler ayný derecelerde soðutulur.... derin dondurucuda Taze gýdalarý dondurmak ve besinleri uzun süre saklamak için -18 C gibi bir soðutma derecesi gerekli olacaktýr. Bu ýsý derecesinde mikroorganizmalarýn geliþmeleri önemli ölçüde durur. Isý -10 C derecenin üzerine çýktýðýnda mikroorganizmalarýn sebep olduðu ayrýþma baþlar ve besinlerin dayanma süreleri kýsalýr. Bu nedenle bir kere çözülen yiyecekleri ancak piþirildikten veya kýzartýldýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. Piþirme veya kýzartma sýrasýndaki yüksek ýsýlarda mikroorganizmalar yok olurlar. Derin Dondurucuda Isý Ayarý ^ Derin dondurucuyu seçiniz. "Derin Dondurucu"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. ^ Isý derecesini yandaki tuþla ayarlayýnýz. Bu arada tuþuna basýldýðýnda: ýsý düþer tuþuna basýldýðýnda: ýsý yükselir. Bu ayar sýrasýnda Ayar-derecesi yanýp sönerek gösterilir. 24

25 Doðru Isý Tuþlara basarak ýsý göstergesindeki þu deðiþiklikleri görebilirsiniz: Tuþa ilk defa basýlýrsa: Son seçilen ýsý deðeri yanýp sönerek gösterilir. Daha sonra her defasýnda: Isý deðeri 1 C'lik-dilimlerle deðiþir. Parmak tuþun üzerinde tutulursa: Isý deðeri sürekli deðiþir. yüksek veya en düþük ýsý deðerine ulaþýldýðýnda veya tuþu kaybolur. Tuþa son defa basýlmasýndan yaklaþýk 5 saniye sonra ýsý göstergesi otomatik olarak o anda derin dondurucudaki ortalama, gerçek ýsý deðerine döner. Isý deðerini deðiþtirmiþ iseniz az doldurulmuþ olan dolabý yaklaþýk 6 saat sonra ve çok doldurulmuþ dolabý yaklaþýk 24 saat sonra kontrol ediniz. Ancak ondan sonra gerçek ýsý ayarlanýr. Bu süreden sonra ýsý derecesi çok yüksek veya çok düþük olursa, ýsýyý yeniden ayarlayýnýz. Olasý Isý Deðeri Ayarlarý Derin dondurucu içindeki ýsý -14 C ile -28 C derece arasý ayarlanabilir. En düþük ýsý deðerine ulaþmak dolabýn yerleþtirildiði alan ve oda sýcaklýðý ile baðlantýlýdýr. Oda sýcaklýðýnýn yüksek olmasý halinde en düþük ýsý deðerine ulaþmak mümkün olmayabilir. Isý Göstergesinin Iþýk Gücünü Deðiþtirme Isý göstergesinin parlaklýðýný dolabýn bulunduðu ortamýn ýþýk durumuna göre ayarlayabilirsiniz. ^ tuþuna dokununuz ve parmaðýnýzý tuþun üzerinde tutunuz, ^ ayrýca bir defalýðýna Açma-/Kapama tuþuna basýnýz ( tuþunu býrakmayýnýz!). ^ Göstergede c görülünceye kadar parmaðýnýzý 5 saniye daha tuþunun üzerinde tutunuz. ^ Göstergede d görülünceye kadar yeniden tuþuna basýnýz. ^ Onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Isý Göstergesi Kumanda paneli üzerindeki ýsý göstergesi dolabýn normal çalýþma halinde PerfectFresh-bölmesinin ortasýndaki ýsý derecesini ve derin dondurucudaki en sýcak yeri gösterir. 25

26 Doðru Isý ^ tuþuna basarak ýsý göstergesinin ýþýk gücünü deðiþtirebilirsiniz: d0: en yüksek ýþýk gücü d1: azaltýlan ýþýk gücü d -: Menüye dönüþ. Seçilen ayarýn ýþýðý yanar, yeni seçilecek olan ayarýn ýþýðý yanýp söner. ^ Yeni seçilen bir ayardan sonra bunu onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. ^ Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. ^ Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Þimdi ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. 26

27 Sesli Sinyal Derin dondurucu içindeki ýsý derecesinin farkýnda olmadan yükselmesini ve dolap kapaðý açýk kaldýðýnda enerji tüketiminin artmasýný önlemek amacýyla dolabýnýz bir sinyal sistemi ile donatýlmýþtýr. Sinyal Sisteminin Açýlmasý Sinyal sistemi otomatik olarak daima çalýþmaya hazýr durumdadýr. Ayrýca açmaya gerek yoktur. Isý Alarmý Derin dondurucu bölmesinde ýsý derecesi yükseldiðinde bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesi tuþunun kýrmýzý ýþýðý ve "Derin Dondurucu"-sembolünün ýþýðý yanýp söner. Akustik ve optik sinyal þu durumlarda devreye girer, örneðin: dondurulacak malzemeler dolaba yerleþtirilirken veya dýþarý alýnýrken dolaba çok fazla oda havasý girer, büyük miktarda gýda dondurulurken, bir elektrik kesintisinden sonra. Alarm durumu sona erdikten sonra sinyal sesi durur ve gösterge ýþýklarý söner. Isý Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý Bu sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, bunu önceden kapatabilirsiniz. ^ Sinyal sesi kapatma tuþuna basýnýz. Sinyal sesi kapanýr. Alarm durumu sona erinceye kadar sinyal sesi kapatma tuþunun ve "Derin Dondurucu"-sembolünün ýþýklarý yanýp söner. Isý derecesi uzun bir süre -18 C'den daha fazla ise, dondurulmuþ besinlerin çözülmeye baþlayýp baþlamadýklarýný kontrol ediniz. Eðer çözülmeye baþlamýþlarsa, bu yiyecekleri mümkün olan en kýsa sürede tüketmeye çalýþýnýz! 27

28 Sesli Sinyal Kapak Alarmý Cihaz kapaklarýndan biri yaklaþýk 2 dakikadan fazla açýk kalýrsa, bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesini kapatma tuþunun kýrmýzý ýþýðý yanar ve kapaðý açýk olan ýsý bölmesinin sembolü yanýp söner. Cihaz kapaðý kapanýr kapanmaz sinyal sesi duru ve göstergelerin ýþýðý söner. Kapak Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý Cihaz kapaðý açýkken duyulan sinyal sesi sizi rahatsýz ederse, bunu önceden kapatabilirsiniz. ^ Sinyal sesi kapatma tuþuna basýnýz. Sinyal sesi durur. Sinyal sesi kapatma tuþunun ýþýðý yanar ve kapaðý açýk olan ýsý bölmesinin sembolü kapak kapanýncaya kadar yanýp söner. 28

29 Süper-Soðutma ve SüperFrost Kullanýmý Süper-Soðutma Süper-soðutma fonksiyonu ile tüm PerfectFresh bölmesi çok hýzlý olarak en düþük ýsý derecesinde soðutulur (oda sýcaklýðýna baðlýdýr). Süper-Soðutmanýn Açýlmasý Süper-soðutma sisteminin özellikle dolaba henüz yerleþtirilen büyük miktarda besin ve içeceklerin hýzla soðutulmasý istendiðinde kullanýlmasý tavsiye edilir. Süper-Soðutmanýn Kapatýlmasý Süper-soðutma fonksiyonu yaklaþýk 6 saat sonra otomatik olarak kapanýr. Cihaz tekrar normal soðutma gücünde çalýþmaya baþlar. Yiyecek ve içecekler yeterli derecede soðuduktan sonra enerji tasarrufu açýsýndan Süper-soðutma fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz. ^ PerfectFresh-bölmesini seçiniz. "PerfectFresh"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. ^ PerfectFresh-bölmesini seçiniz. "PerfectFresh"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. ^ Sarý ýþýðýnýn yanmasý için Süper-soðutma tuþuna basýnýz. Cihaz en yüksek soðutma gücünde çalýþtýðýndan cihazýn içindeki ýsý derecesi derecesi düþer. ^ Süper-soðutma tuþuna basarak açýk sarý renkteki ýþýðýnýn yanmasýný saðlayýnýz. Cihazýn soðutma motoru tekrar normal gücünde çalýþmaya baþlar. 29

30 Süper-Soðutma ve SüperFrost Kullanýmý SüperFrost Fonksiyonu Yiyeceklerin iyi bir durumda dondurulmasý için taze besinleri dondurmadan önce SüperFrost fonksiyonunu açýnýz. Böylece yiyecekler hýzla dondurulacak, besin deðerleri, vitaminleri, görünümleri ve lezzetleri muhafaza edilecektir. Ýstisnalar: henüz dondurulmuþ besinlerin yerleþtirilmesi. günde ancak 2 kg kadar yiyeceðin dolaba konulmasý. SüperFrost Fonksiyonunun Açýlmasý SüperFrost fonksiyonu dondurulacak besinler dolaba yerleþtirilmeden 6 saat önceden açýlmalýdýr. En yüksek dondurucu kapasitesinden yararlanmak isterseniz, SüperFrost fonksiyonunu, 24 saat önce açmanýz gerekecektir! Cihazýn derin dondurucu içindeki soðutma gücü en üst seviyede çalýþtýðýndan derin dondurucudaki ýsý derecesi düþer. SüperFrost Fonksiyonunun Kapatýlmasý SüperFrost fonksiyonu dolaba konulan yiyeceklerin miktarýna baðlý olarak yaklaþýk 30 ile 65 saat arasý otomatik olarak kapanýr. Cihaz tekrar normal ve enerji tasarrufu saðlayan soðutma gücünde çalýþmaya baþlar. Derin dondurucudaki ýsý en az -18 C dereceye ulaþtýktan sonra enerji tasarrufu amacýyla SüperFrost fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz. ^ Derin dondurucu bölmesini seçiniz. "Derin dondurucu"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. ^ Derin dondurucu bölmesini seçiniz. "Derin dondurucu"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. ^ Açýk sarý renkteki ýþýðýnýn yanmasý için SüperFrost-tuþuna basýnýz. Cihazýn soðutma motoru tekrar normal gücünde çalýþmaya baþlar. ^ Sarý ýþýðýnýn yanmasý için SüperFrost-tuþuna basýnýz. 30

31 Besinlerin PerfectFresh-Bölmesinde Saklanmasý Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Patlama tehlikesi! Dolapta katý veya sývý yað saklýyorsanýz, bunlarýn dolabýn plastik bölmelerine temas etmemesine dikkat ediniz. Plastik çatlayabilir veya yýrtýlabilir. Besinler dolabýn arka duvarýna deðmemelidir. Aksi halde buraya yapýþýp donabilirler. Yiyeceklerin arasýnda iyi bir hava dolaþýmý olmasý için birbirine çok yakýn koymayýnýz. Besinleri satýn alýrken dikkat edilecek noktalar: Besinleri uzun süre saklamanýn en önemli koþulu onlarýn tazeliðidir. Tazelik saklama süresi için büyük anlam taþýr. Satýn aldýðýnýz gýdalarýn üzerindeki son tüketim tarihine ve doðru saklama derecesine dikkat ediniz. Soðutma zinciri mümkün olduðu kadar durdurulmamalýdýr. Yiyeceklerin sýcak araba içinde uzun süre bekletilmemesine dikkat ediniz. Öneri: Alýþ veriþe giderken yanýnýza bir soðutucu çanta bulundurunuz ve eve geldikten sonra satýn aldýðýnýz yiyecekleri hemen dolaba yerleþtiriniz. Buzdolabý için uygun olmayan besinler: Her türlü gýdayý soðutucu içinde 5 C derecenin altýnda saklamak mümkün olmayabilir. Gýdalarýn cinsine göre çok soðuk bölmelerde saklanan yiyeceklerin görünümü, tadý ve/veya içerdikleri vitaminler deðiþebilir. Soðuða dayanýklý olmayan yiyeceklere þunlarý da sayabiliriz: Ananas, avokado, muz, nar, mango, papaya, turunçgiller, limon, portakal, mandalina, greyfurt gibi), Olgunlaþmasý gereken meyveler, Patlýcan, salatalýk, patates, biber, domates, kabak, Sert peynir (Parmesan gibi). 31

32 Besinlerin PerfectFresh-Bölmesinde Saklanmasý PerfectFresh-bölmesinde meyve, sebze, balýk ve süt ürünlerinin saklanmasý için mükemmel bir ortam oluþur. Bu besinler daha uzun bir süre taze kalýr, tatlarý ve vitaminleri kaybolmaz. PerfectFresh-bölmesinde ýsý otomatik ayarlanýr ve 0-3 C arasýnda kalýr. Soðuða fazla dayanýklý olmayan besinler için bu en uygun saklama derecesidir. Bu derecelerde yiyeceklerin bozulmalarý geciktiði için oldukça uzun bir süre tazeliklerini kaybetmeden saklanabilir. Ayrýca PerfectFresh-bölmesindeki nem oraný saklanan besinlere uygun olarak ayarlanabilir. Yüksek nem oraný besinlerin kendi nem oranýnýn kaybolmamasýna ve çok çabuk kurumamasýna yardýmcý olur. Bu besinler uzun süre sert ve taze kalýr. PerfectFresh-bölmesi ikiye ayrýlmýþtýr. Üstteki kuru rafta 0-3 C, arasý bir ýsý derecesi bulunur, nem oraný yüksek deðildir,;burada balýk, et, süt ürünleri ve her türlü ambalajlý besini saklayabilirsiniz. Alttaki nem ayarlý rafta 0-3 C arasý bir derece uygulanýr, buradaki nem ayarý sürgünün pozisyonuna göre yükselmez, veya yükselir.. Nem oraný yüksekse burada meyve ve sebzeleri saklayýnýz. PerfectFresh-bölmesinin en soðuk yeri nem ayarlý raflarýdýr. Ýyi bir durumda soðutucuya yerleþtirilen yiyecekler iyi saklanabilir! Besinleri tüketmeden yaklaþýk dakika önceden PerfectFresh-bölmesinden çýkarýnýz. Ancak oda sýcaklýðýnda yiyeceklerin aroma ve lezzetleri katlanýr. 32

33 Besinlerin PerfectFresh-Bölmesinde Saklanmasý Kuru Raf Kuru raf özellikle aþaðýda adý geçen kolay bozulan besinler içindir: Taze balýk, kabuklu deniz ürünleri, Et, kanatlýlar, sosis Salatalar Yoðurt, peynir, krema, Quark gibi süt ürünleri Bunun dýþýnda her türlü gýdayý ambalajýlý olduðu sürece burada saklayabilirsiniz. Kuru rafta düþük ýsý derecesi ön plandadýr. Kuru raftaki nem oraný normal bir soðutucu içindeki nem kadardýr. Protein zengini besinlerin daha hýzlý bozulduklarýný unutmayýnýz. Kabuklu ve deniz kabuklularý balýklara göre daha çabuk ve balýk ete göre daha hýzlý bozulur. Bu besinleri hijyenik nedenlerle sadece üstü kapaklý veya ambalajý içinde saklayýnýz. Nem Ayarlý Raflar,,. Nem ayarlý rafýn bir ayar sürgüsü vardýr ve bu sürgü ile rafýn içinde b ulunan nemi ayarlayabilirsiniz. Bunun için ayar sürgüsü, veya. ayarýna getiriniz. Düþük Nem Ayarý, Bu ayarda, nem ayarlý raf kuru rafa dönüþür ayar sürgüsü bölmenin deliklerini açar ve içerdeki nem dýþarý sýzar ("Kuru Raf," böl. bkz.). Yüksek Nem Ayarý. Bu ayar. meyve ve sebzeleri nem bölmesinde saklanmasý için uygundur. Ayar sürgüsü bölmenin deliklerini kapatýr ve böylece bölme içindeki nem saklý kalýr. Bu bölmedeki nemin yüksek olmasý saklanan gýdalarýn cinsine ve miktarýna ve ambalajsýz olmasýna baðlýdýr. Bölmede az miktarda besin olduðu zaman nem oraný düþük olabilir. Öneri: Bu durumda besinleri hava geçirmeyen paketlere sarýnýz. Nem ayarlý bölmede nem oranýnýn yüksek olmasý kondense su oluþumuna yol açar. Bunu bir bezle alýnýz. 33

34 Besinlerin PerfectFresh-Bölmesinde Saklanmasý Sakladýðýnýz besinlerin durumundan memnun deðilseniz (örneðin yiyecekler kýsa süre içinde soluyor ve, bozuluyorsa) o zaman aþaðýdaki bilgileri tekrar gözden geçiriniz: ^ Sadece taze besinleri dolaba yerleþtiriniz. Besinlerin yerleþtirme sýrasýndaki durumlarý tazeliklerini gösterir. ^ Besinleri yerleþtirmeden önce PerfectFresh bölmesini temizleyiniz. ^ Çok ýslak yiyecekleri yerleþtirmeden önce süzdürünüz. ^ Soðuða karþý hassas besinleri PerfectFresh bölmesine yerleþtirmeyiniz ("Buzdolabý için uygun olmayan besinler" bölümüne bakýnýz.) ^ Gýdalarýn saklanmasý için doðru PerfectFresh-bölmesini seçiniz veya nem ayarý sürgüsünü doðru ayarlayýnýz (yüksek veya yükseltilmiþ nem oraný) ^ Nem ayarlý bölmedeki yüksek nem. bölmede saklanan besinlerin nemine ulaþýr, baþka bir deyiþle bu bölmede ne kadar çok besin saklanýrsa, nem o kadar fazla olur. Bölmenin tabanýnda çok fazla nem toplanýrsa ve besinler bundan olumsuz etkilenirse, bir bezle kurulayýnýz veya buraya ýzgara gibi bir parça koyarak biriken nemin aþaðýya sinmesine yardýmcý olunuz. Bölmedeki nem eðer çok az olursa, o zaman besinleri hava girmeyecek þekilde ambalajlayýnýz. ^ PerfectFresh-bölmesi içindeki ýsý derecesinin çok yüksek veya çok düþük olduðunu düþünüyorsanýz, önce bunu 1 ile 2 C derece deðiþtirebilirsiniz. En geç PerfectFresh bölmesi tabanýnda buz damlacýklarý görüldüðünde ýsý derecesi yükseltilmelidir, aksi halde yiyecekler fazla soðuktan zarar görebilirler. 34

35 Dolap Ýçi Düzeni Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi Raflarýn yüksekliðini yiyecek paketlerinin veya kaplarýnýn boyuna göre ayarlayabilirsiniz: ^ Rafý kaldýrýnýz, biraz öne doðru çekiniz, pimlerin üzerine gelen girintileri kaldýrýnýz ve rafý isterseniz aþaðýya, isterseniz yukarýya yerleþtiriniz. Arka dayanma kenarý yukarý doðru durmalýdýr, böylelikle besinler arka duvara temas etmez ve donmazlar. Raflarda bulunan küçük engeller sayesinde raflarýn yanlýþlýkla dýþarý çýkarýlmasý mümkün deðildir. Bölünmüþ Raflar Uzun þiþeler veya kaplar gibi daha büyük boyutlu gýdalarý yerleþtirmek için bölünmüþ raflar vardýr, bunlarýn ön kýsmý dikkatle arka kýsmýna altýna sürülebilir. Böylece alt rafa daha yüksek malzemeler konabilir: ^ Arkadaki yarým cam tablayý aþaðýdan hafifçe yukarý doðru kaldýrýnýz. ^ Ayný zamanda öndeki yarým cam tablayý hafifçe kaldýrýnýz ve dikkatle arkadaki yarýsýnýn altýna sürünüz. Bölünmüþ rafýn yerinin deðiþtirilmesi için: ^ her iki yarým cam tablayý dýþarý alýnýz, ^ her iki tutucu çýtayý istediðiniz yüksekliðe sola veya saða takýnýz, ^ cam tablalarý arka arkaya içeri sürünüz. Cam tablanýn dayanma kenarý arkaya doðru durmalýdýr! 35

36 Dolap Ýçi Düzeni PerfectFresh-Bölmesinin Çekmeceleri PerfectFresh-bölmesinin çekmeceleri teleskop kýzaklarýn üzerinde hareket etmektedir ve besinleri doldurmak veya dýþarý almak için bu çekmeceleri rahatlýkla dýþarý çekebilirsiniz: ^ Çekmeceyi dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz ve yukarý kaldýrarak dýþarý alýnýz.vermemesi açýsýndan sürgülü kýzaklarý tekrar içeri itiniz! ^ Çekmecelerin üzerindeki kapaðý dikkatle biraz öne çekiniz ve aþaðýya doðru dýþarý alýnýz. ^ Kapaðý tekrar yerine oturtmak için hafif yukarý doðru kaldýrýnýz. Kapaðý dayanma noktasýna kadar arkaya doðru itiniz. Çekmeceyi yerine takmak için: ^ Çekmeceyi tamamen dýþarý çekilmiþ sürgülü kýzaða a oturtunuz. Sürgülü kýzaklar önde çekmecenin b ön yüzüne dayanmalýdýr! ^ Çekmeceyi içeri itiniz c. 36

37 Derin Dondurma ve Saklama En Yüksek Dondurucu Kapasitesi Besinlerin hücrelerine kadar mümkün olan en kýsa sürede donabilmeleri için, en yüksek derin dondurucu kapasitesi aþýlmamalýdýr. 24 Saat içinde en yüksek derin dondurucu kapasitesine ait bilgiyi tip etiketi üzerinde "Derin Dondurucu Kapasitesi...kg/24 h" (h=saat) olarak bulacaksýnýz. Tip etiketinde yazýlý en yüksek dondurucu kapasitesi DIN EN ISO normuna göre bildirilmiþtir. Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Taze besinlerin besin deðerleri, vitaminleri, görünümleri ve lezzetlerinin korunmasý için mümkün olan en kýsa sürede dondurulmasý lazýmdýr. Besinler ne kadar yavaþ dondurulursa, hücrelerinden o kadar fazla sývý dýþarý çýkar. Hücreler büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzan sývýnýn ancak bir bölümü hücrelere geri döner. Bu besinlerde fazlaca sývý kaybý meydana geldiði anlamýna gelir. Besinler çözülürken etrafýnda biriken sulardan bunu anlayabilirsiniz. Yiyecekler hýzla dondurulursa, hücre sývýlarý dýþarý sýzacak zamaný pek bulamazlar. Bu nedenle hücreler daha az büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzmýþ olan çok az sývý hücrelere geri döner ve besinin sývý kaybý az olur. Çözülmekte olan yiyeceðin yanýnda az miktarda sývý görebilirsiniz! Hazýr Derin Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý Hazýr derin dondurulmuþ gýdalarý satýn alýrken þunlara dikkat ediniz: ambalajýnda hasar olmamasýna, son kullanma tarihine ve satýldýðý bölümdeki soðutucunun derecesine. Soðutucunun ýsý derecesi -18 C'den sýcak ise, derin dondurulmuþ gýdanýn dayanma süresi kýsalýr. ^ Derin dondurulmuþ gýdalarý alýþ veriþinizin en sonunda alýnýz ve bir gazeteye sararak veya bir soðutucu çanta içinde eve götürünüz. ^ Dondurulmuþ gýdalarý evde hemen derin dondurucuya yerleþtiriniz. Çözülmüþ gýdalarý tekrar dondurmayýnýz. Ancak bu gýdalarý piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. 37

38 Derin Dondurma ve Saklama Gýdalarýn Dondurulmasý Taze ve iyi durumda olan besinleri kendiniz de dondurabilirsiniz! Þunlara Dikkat Ediniz Dondurulmaya uygun besinler: Taze et, kanatlýlar, av eti, balýk, sebze, otlar, ham meyve, süt ürünleri, hamur iþleri, kalan yemekler, yumurta sarýsý, yumurta aký ve hazýr yemekler. Dondurulmaya uygun olmayan besinler : Üzüm, yaprak salata, kýrmýzý ve kara turp, mayonez, kabuklu yumurta, soðan, çið elma ve armut. Renkleri, tatlarý, aromalarý ve içlerindeki C vitaminin kaybolmamasý için sebze ve meyveler derin dondurulmadan önce çok az haþlanmalýdýr. Sebzeleri porsiyonlar halinde 2-3dakika kaynar suya atýnýz. Daha sonra dýþarý alýp, akan suyun altýnda soðutunuz ve süzdürünüz. Yaðsýz et yaðlý ete oranla daha kolay dondurulur ve daha uzun süre saklanabilir. Pirzola, bonfile, þnitzel v.s. arasýna birer plastik folyo koyarak, birbirlerine yapýþarak donmalarýný önleyiniz. Çið besinlere ve hafif haþlanmýþ sebzelere dondurulmadan önce tuz ve baharat koymayýnýz. Yemeklere ise çok az tuz ve baharat koyabilirsiniz. Bazý baharat türleri donma süresince kendi tatlarýný kaybederler. Daha önce dondurulmuþ besinlerin çözülmesini önlemek ve enerji tüketimini arttýrmamak için sýcak yiyeceklerin ve içkilerin dolaba konmadan önce dýþarýda bir müddet soðumalarý için bekletilmeleri gerekir. Ambalaj ^ Besinleri porsiyon halinde dondurunuz. Uygun Ambalaj - Plastik folyo - Polietilen torba-folyo - Aluminyum folyo - Derin dondurucu kaplarý Uygun Olmayan Ambalaj - Ambalaj kaðýdý - Parþömen kaðýdý - Selofan - Çöp torbalarý - Kullanýlmýþ alýþ veriþ poþetleri ^ Ambalajýn havasýný tamamen alýnýz. ^ Ambalajý sýkýca - Lastikle - Plastik klipslerle - Sicimle veya - Soðuða dayanýklý bantlarla kapatýnýz. Folyo ve torbalarý folyo kaynak makinesi ile kapatabilirsiniz. ^ Ambalajýn üzerine içindekileri ve dondurma tarihini kaydediniz. 38

39 Derin Dondurma ve Saklama Yerleþtirmeden Önce ^ 2 kg'dan fazla taze yiyecek dolaba yerleþtirilecekse, bunu yapmadan bir süre önce SüperFrost fonksiyonu açýlmalýdýr ("SüperFrost Kullanýmý" bölümüne bakýnýz). Böylece henüz yerleþtirilen gýdalar belirli bir miktar soðuðu depolamýþ olur. Yerleþtirme Aþaðýdaki maksimum doldurma miktarlarýna uyulmalýdýr: Dondurucu çekmecesi = 25 kg Cam tabla = 35 kg Daha önce dondurulmuþ gýdalarýn çözülmemesi için yeni konacak malzemenin onlara temas etmemesine dikkat ediniz. ^ Birleþik ya da yapýþýk olarak donmalarýný önlemek için ambalajlarý kuru olarak koyunuz. Az Miktarda Dondurulacak Malzeme Besinleri üst dondurucu çekmecelerinde dondurunuz. ^ Dondurulacak malzemeyi derin dondurucu çekmecelerinin veya cam raflarýn zeminine yayarak yerleþtiriniz, böylece buraya konulan gýdalar mümkün olan en kýsa zamanda çekirdek hücresine kadar hýzla donar! Dondurucu çekmecelerini dýþarý alacaksanýz, lütfen þunlara dikkat ediniz: En alttaki çekmece daima cihazýn içinde kalmalýdýr! Dondurulacak yiyecekler cam tablanýn üzerine yerleþtirilirken cihazýn arkasýndaki vantilatöre temas etmemelidir. Dolabýn kusursuz çalýþmasý ve normal bir enerji tüketimi için bu çok önemlidir! En Fazla Dondurulacak Malzeme Miktarý (Tip etiketine bakýnýz) ^ Üst çekmeceleri dýþarý alýnýz. ^ Dondurulacak malzemenin çekirdeðine kadar hýzla donmasý için cam tablanýn üzerine yayarak yerleþtiriniz. Derin Dondurma Ýþleminden Sonra: ^ Dondurulmuþ besinleri derin dondurucu çekmecesine yerleþtiriniz ve tekrar içeri sürünüz. Büyük Besinlerin Yerleþtirilmesi Dondurulacak hindi veya av eti gibi büyük besinleri yerleþtirmek için derin dondurucu çekmeceleri arasýndaki cam tablalarý dýþarý alabilirsiniz. ^ Üst dondurucu çekmecelerini dýþarý çýkartýnýz ve cam tablalarý hafifçe kaldýrýnýz ve öne doðru dýþarý alýnýz! 39

40 Derin Dondurma ve Saklama Dondurucu Takvimi Derin dondurucu çekmecesi üzerindeki dondurucu takvimleri henüz dondurulmuþ farklý yiyeceklerin yerleþtirilme tarihini ay olarak gösterir. Piyasada satýlan dondurulmuþ gýdalarýn ambalajlarýnda verilen son kullanma tarihi esas alýnýr. 2-3Ay: Kek, dondurma, tencere yemeði 3-5Ay: Balýk, mantar, ekmek 6-8Ay: Domuz eti, süt danasý, kanatlýlar 10-12Ay: Dana eti, meyve, sebze Dondurulmuþ Besinlerin Çözülmesi Derin dondurulmuþ yiyecekleri Mikrodalga fýrýnda, Fýrýnda "Turbo" veya "Çözme" programýnda, Oda sýcaklýðýnda, Buzdolabýnda, Buharlý fýrýnda çözebilirsiniz. Yassý et ve balýk dilimlerini çözülmeye baþlarken sýcak tavaya koyabilirsiniz. Yassý et ve balýk dilimlerini (örnç: kýyma, piliç, balýk fileto) diðer besinlere deðmeden çözünüz. Çözülme sýrasýnda oluþan sularý hemen dökünüz. Meyveler oda sýcaklýðýnda, ambalajý içinde ya da kapalý bir kapta çözülebilir. Sebzeler genelde donmuþ durumda kaynar suya atýlabilir veya sýcak yaðda buðulanabilir. Piþirilme süreleri taze sebzelere oranla daha kýsadýr. Çözülmüþ veya çözülmeye baþlamýþ besinleri tekrar dondurmayýnýz. Ancak piþirdikten veya kýzarttýktan sonra yeniden dondurabilirsiniz. 40

41 Derin Dondurma ve Saklama Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý Gazlý içecekleri veya donabilecek sývýlarý derin dondurucuya koymayýnýz. Ýçecek kutularý veya þiþeler patlayabilir.yaralanma ve zarar görme tehlikesi! Hýzla soðumalarý için derin dondurucuya konulan þiþeleri ( sadece gazsýz içecekler) en fazla bir saat sonra dýþarý alýnýz. Þiþeler patlayabilir. Soðutma-Aküsünün Kullanýmý Soðutma aküsü, elektrik kesintilerinde, derin dondurucudaki ýsýnýn hýzla yükselmesini engeller. Bu sayede besinleri saklama süresi uzayabilir. ^ Soðutma aküsünü en üst dondurucu çekmecesine koyunuz. Yaklaþýk 24 saatlik þarj süresinden sonra, akü maksimum soðutma randýmanýna ulaþýr. Bir Elektrik Kesintisinde ^ Mümkün olduðu kadar uzun bir saklama süresi saðlamak için elektrik kesintilerinde soðutma aküsünü en üst çekmecedeki besinlerin hemen üzerine koyunuz. Cihaza yeni besin koymak isterseniz, dondurduðunuz yiyeceklerin çözülmemeleri için soðutma aküsünü henüz yerleþtirilen besinlerle daha önce donmuþ olan besinlerin arasýna koyabilirsiniz. Bunun dýþýnda soðutma aküsünü yiyecek ya da içeceklerin bir soðutucu çanta içinde soðutulmasý için de kullanabilirsiniz. 41

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

HUP 200 DERİN DONDURUCU

HUP 200 DERİN DONDURUCU Kullanım Kılavuzu HUP 200 DERİN DONDURUCU ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu uyarılar güvenliğiniz açısından önemlidir. Cihazı kurmadan veya kullanmadan önce bu uyarıları anladığınızdan emin olun. Güvenliğiniz

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı

BC250 TK, BC260 CK KULLANMA KLAVUZU

BC250 TK, BC260 CK KULLANMA KLAVUZU BC250 TK, BC260 CK KULLANMA KLAVUZU KULLANMADAN ÖNCE, LÜTFEN KULLANMA KLAVUZUNU OKUYUNUZ. Mrk.- Bölgesi 100 Manisa Fabrika: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad. No:1 45030-236 22 33 444 0 789

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 O Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

- TESTO 830 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 830 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 830 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Ekran Kızılötesi sensör, lazer Kızılötesi ölçüm Açma/kapama tuşu Temaslı ölçüm Ölçüm tuşu; kızılötesi ölçüm Pil yuvası Temaslı prob ölçüm soketi

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

Endüstriyel Amaçlı Ölçüve Kontrol Cihazları - TESTO 831 Infrared Termometre TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Endüstriyel Amaçlı Ölçüve Kontrol Cihazları - TESTO 831 Infrared Termometre TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU testo Ltd. Şti. Endüstriyel Amaçlı Ölçüve Kontrol Cihazları - TESTO 831 Infrared Termometre TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Kızılötesi sensör, lazer Ekran Kızılötesi ölçüm Ölçüm tuşu; kızılötesi

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

- TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 316-2 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürün Tanıtımı Ürün Açıklaması Gaz sensörlü sensör kafası, değişebilir. Esnek prob Kulaklık soketi, adaptör girişi Ekran Tuş takımı Yeşil ışık Kırmızı ışık Gaz

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

4 ÇEKER DC 4300. Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU

4 ÇEKER DC 4300. Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU 4 ÇEKER DC 4300 Toz Torbalı Elektrikli süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș 4 ÇEKER DC 4300 Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com KULLANIM KILAVUZU 1 Değerli Müşterimiz: Bu kullanım kılavuzu Ayışığı Concept in tüm ısıtıcı masa modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlarına uygun imal edilen yüksek kaliteli ve

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

Şok Soğ./Dond. - 7/15 kg

Şok Soğ./Dond. - 7/15 kg Şok soğutma, pişmiş yemeğin sıcaklığını bakteri oluşumuna imkan vermeyecek bir süre içinde +90C'den +3C'ye düşürmektir. Electrolux şok soğutucular, yemeğin göbek ısısını +90C'den +3C'ye 90 dakikadan daha

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı