Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri (AYKOME) Kamil KARATAÞ 1, Cemal BIYIK 2 Özet Kentlerde geliþimin ve yaþam standartlarýnýn bir göstergesi olan teknik altyapý tesisleri, insan vücudundaki damarlar ve sinir lifleri gibi birbirleriyle önemli iliþkileri vardýr. Bu tesisler ülkemizde farklý kurumlar tarafýndan yapýldýðýndan, kurumlararasý koordinasyon sorunlarý yaþanmaktadýr. Çoðunlukla ortak mekân olan kamu yollarýndan geçirilerek, son kullanýcýya ulaþtýrýlan altyapý tesislerinin planlama, yerleþtirme, yapým, bakým ve onarým ile diðer birtakým inþaat çalýþmalarýnda koordinasyon yoksa tesislerin birbirlerine, çevreye ve çevrede yaþayanlara zarar vermesi kaçýnýlmazdýr. Bu çekincelerle yürürlüðe konulan mevzuata göre, 16 büyükþehir belediyesinde Altyapý Koordinasyon Merkezleri (AYKOME) kurulmuþtur. Bunlarýn dýþýndaki belediyelerde ise böyle bir birim bulunmadýðýndan, þehir yaþamý olumsuz etkilenmekte, teknik altyapý kurumlarý kaliteli ve saðlýklý hizmet verememektedir. Bu yazýda Büyükþehir belediyelerinde altyapý hizmetlerinin koordinasyonunu saðlamak amacýyla kurulan AYKOME ye yönelik olarak yapýlan bir anket çalýþmasý deðerlendirilmiþtir. Altyapý koordinasyonunun ne ölçüde saðlandýðý, AYKOME nin yapýlanmasý, iþleyiþi ve yaþanan sorunlar anketle tespit edilen bilgiler doðrultusunda deðerlendirilmiþtir. Anahtar Sözcükler Kentsel altyapý, teknik altyapý tesisleri, Büyükþehir Belediyesi, AYKOME Abstract Emphasis on Coordination in Urban Technical Infrastructure Facility Applications and Infrastructure Coordination Centers (AYKOME) in Turkey Technical infrastructures, indication of development and life standards in urban areas, have important connections with each other similar to the nerves in human body. It is quite common that organizations in charge of these amenities encounter some coordination problems since these constructions are built by different organizations in our country. It is inevitable to damage environment and people when there is insufficient coordination between organizations during planning, placing, building and maintaining these amenities which are often located under public roads. To avoid these inconveniences, a law was put into practice stating that Infrastructure and Coordination Center (AYKOME) was to be established within 16 metropolitan municipalities. Since other municipalities do not have such units as AYKOMEs, city life is affected negatively and organizations responsible for infrastructures cannot provide quality service. In this paper, a survey study is evaluated based on AYKOME, which is established to provide coordination for underground utility services in metropolitan areas. Along with the valuable information gained from the survey, it has given us a chance to evaluate the structuring and processing the issues and problems encountered by AYKOMEs, and the success status of the coordination for underground utilities. Key Words Urban infrastructure, technical infrastructure facilities, metropolitan municipality, AYKOME 1. Giriþ Ülkemizde hýzlý nüfus artýþý ile birlikte kýrsal alanlarýn iticiliðine karþýn kentlerin çekiciliði, þehirlerde plansýz ve uygun altyapýdan yoksun yerleþim biçimleri doðurmuþtur. Halen bu hareketlilik devam etmekte olup uzun yýllarda süreceði beklenmektedir. Kentlere olan bu göç hareketi iyi yönetilememiþ ve kentlere gelen insanlara merkezsel ve yerel yönetimler tarafýndan iyi yaþam alanlarý oluþturulamamýþtýr. Dolayýsýyla kentsel alanlarýn birçoðu dü zenli ve yeterli kentsel altyapýya sahip deðildir. Bu yüzden halen kullanýlan altyapýnýn da taþýma kapasitelerini aþtýðý görülmektedir (AKYOL 1995). Günlük yaþantýmýzda cadde ve sokaklarda arýzalanan temizsu ve kanalizasyon borularýnýn onarýmýnda, ayný yolun sýk sýk farklý kurumlar tarafýndan kazýldýðýný görmekteyiz. Bu sýrada yollar ulaþýma kapanmakta, çevre olumsuz etkilenmekte ve yaþam kalitesi düþmektedir. Bütün bunlarýn temelinde, altyapý çalýþmalarýnda gereksinim duyulan konum ve öznitelik bilgilerinin, ya mevcut olmadýðý ya da birçoðunun saðlýklý, güncel ve eriþilebilir olmadýðý görülmektedir. Bu yüzden arýzalara geç müdahale edilmekte, saðlýklý planlama yapýlamamakta, ilgili kurumlar arasýnda yeterli bilgi alýþveriþi ve koordinasyon saðlanamamakta ve çaðdaþ hizmet verilememektedir. Kentlerde yaþayanlara çaðdaþ altyapý hizmeti verebilmek için altyapý bilgi sisteminin oluþturulmasý konusunda, altyapý hizmeti götüren kurum ve kuruluþlarýn gayretleri olmakla birlikte, çok azýnda bu sistemin kurulduðu bilinmektedir. Ayrýca, kentlerde yaþayanlara altyapý hizmeti getiren kurum ve kuruluþlar arasýnda koordinasyonu saðlamak amacýyla, 16 büyükþehir belediyesinde kurulan Altyapý Koordinasyon Merkezlerinin çalýþmalarýnda da sorunlar olduðu görülmektedir. Büyükþehir belediyeleri dýþýndaki diðer þehirlerde ise bu merkez zaten bulunmamaktadýr (KARATAÞ 2007). Sadece Düzce Belediyesi, 2005 yýlýnda Düzce Valiliðinin 1 Dr., Aksaray Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Aksaray, 2 Prof. Dr. KTÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Trabzon -5-

2 Karataþ K., Býyýk C., Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda hkm 2008/2 Sayý 99 oluruyla Altyapý Koordinasyon Merkezi oluþturmuþ durumdadýr (URL ). Diðer taraftan, düzensiz yapýlan altyapý tesisleri nedeniyle, kiþi ve kuruluþlarýn yaptýðý kazýlar sonucunda önemli miktarda kazalara neden olmakta; mal ve can kayýplarý olmaktadýr. Örneðin Bursa da mevcut doðalgaz daðýtýmýný saðlayan BURSAGAZ ýn doðalgaz hatlarýna 2005 yýlý içinde kiþi ve kuruluþlar tarafýndan yapýlan 734 kazýnýn, 386 sýnda zarar verilmiþtir. Bu zararýn kuruma maliyeti YTL dir. Sadece bir ilde ve bir kurumda meydana gelen bu kayýp ülke geneline yayýlýrsa bu rakamýn büyük boyutlara ulaþacaðý tahmin edilmektedir (ÝÞÝTMEZOÐLU ve TÜRE 2007). Bu durum kentlerde yaþayanlara altyapý hizmeti veren kurum ve kuruluþlar arasýnda koordinasyonun saðlanamamasýnýn var olan sorunlarý daha da arttýrdýðýný göstermektedir. Çünkü teknik altyapý hizmetlerinin koordinasyonunun saðlýklý bir biçimde yapýlmasý AYKOME lerin etkin olarak görevlerini yerine getirmesine baðlýdýr. Bu düþünceden hareketle, AYKOME lerin, yapmýþ olduklarý çalýþmalarý, yaþadýklarý sorunlarý tespit etmek ve yapýlabilecek düzenlemelere katký saðlamak amacýyla bir anket çalýþmasý yapýlmýþ ve bunun sonuçlarý burada yorumlanmýþtýr. 2. Ülkemizde Kentsel Teknik Altyapý Hizmetlerinin Koordinasyonuna Yönelik Anket Çalýþmalarý Ülkemizde ilk kez 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun (Resmi Gazete (RG): /18453) ile birlikte büyükþehir belediyeleri dâhilindeki altyapý hizmetlerinin koordinasyonunu saðlamak amacýyla kurulan altyapý koordinasyon merkezlerinin iþleyiþi ve karþýlaþýlan sorunlara yönelik olarak anket uygulamasý yapýlmýþtýr. Ankara, Ýstanbul ve Bursa Büyükþehir Belediyesi AYKOME lerinde anket çalýþmasý, karþýlýklý görüþme ve yapýlan uygulamalar yerinde incelenerek deðerlendirilmiþtir. Anket formu, diðer büyükþehir belediyelerinde bulunan AYKOME lere posta yoluyla gönderilmiþtir. 16 büyükþehir belediyesinde bulunan AYKOME lerin hepsinden cevap alýnmýþtýr (Þekil 1). Ankette, AYKOME lerin altyapý kurumlarý arasýndaki koordinasyonun saðlanmasý yönünde hangi durumda olduklarý, yapýlan tesislerin konum bilgilerinin elde edilip edilmediði, teknik eleman durumu ve koordinasyon merkezinin yapýlanmasýyla ilgili sorular sorulmuþtur. Elde edilen verilerin deðerlendirilmesinde, en basit yöntemler olarak yüzde analizi ve aritmetik ortalama yöntemlerine baþvurulmuþtur. Karþýlaþtýrmalarda yüzde analizi, verilerin daðýlýmýnýn merkezinin bulunmasýnda da aritmetik ortalama kullanýlmýþtýr (AYAZ 2004). Anket sorularý ile elde edilmiþ cevaplar, Microsoft Excel ortamýnda ham veri olarak sayýsallaþtýrýlmýþtýr. Daha sonra, veriler SPSS 10.0 istatistik programýnda deðerlendirilerek, hazýrlanan frekans tablolarý yardýmý ile yüzde oraný þeklinde elde edilmiþtir. 3. Bulgular ve Ýrdelemeler 3.1. AYKOME ye Yönelik Olarak Uygulanan Anketlerle Elde Edilen Veriler AYKOME nin iþleyiþi ve yapýlanmasý çalýþmalarýyla ilgili olarak, büyükþehir belediyelerinde bulunan AYKOME lerle karþýlýklý görüþme ve posta yoluyla anket yapýlmýþtýr. Bazý sorular ortak olarak AYKOME ye üye olan büyükþehirlerde bulunan Elektrik Daðýtým Müessese Ýl Müdürlüklerine (EDMÝM), TELEKOM Ýl Müdürlüklerine ve Büyükþehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon Ýdarelerine (BÜBESKÝ) de sorulmuþtur (KARATAÞ 2007). Buradan elde edilen bulgular bu baþlýk altýnda sunulmuþtur. Þekil 1: Büyükþehir belediyesi AYKOME birimlerine gönderilen anketlerin daðýlýmý -6-

3 hkm 2008/2 Sayý 99 Karataþ K., Býyýk C., Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Altyapý Çalýþmalarýnda AYKOME nin Gerekliliði Büyükþehir belediyeleri sýnýrlarý içerisinde, altyapý hizmetlerinin koordinasyonunu saðlamak amacýyla bu belediyelere baðlý olarak Altyapý Koordinasyon Merkezi (AYKOME) kurulmuþtur. Merkezin gerekliliði konusunda yöneltilen soruya, yüzde olarak AYKOME ye üye olup ankete katýlan Teknik Altyapýyla Ýlgili Kurum ve Kuruluþlar (TAÝKUR) dan; BÜBESKÝ nin 93,7 si, TELEKOM un 100 ü, EDMÝM in 88,9 u, olumlu görüþ bildirmiþlerdir. AYKOME nin ise 100 ü olumlu görüþ bildirmiþlerdir (Þekil 2). TAÝKUR un, altyapý yatýrýmlarýnýn ve hizmetlerinin yapýlmasý sýrasýnda bir koordinasyon birimine ihtiyaç olduðu konusunda görüþ birliði içerisinde olduklarý görülmüþtür AYKOME nin Mevzuatta Belirtilen Görevlerini Yerine Getirmesi Durumu AYKOME nin mevzuatla belirlenen görevlerinin yerine getirilmesi konusunda yöneltilen soruya, BÜBESKÝ nin % 20 si, TELEKOM un % 16,7 si, EDMÝM in % 12,5 i, AYKOME nin % 13,3 ü olumlu cevap vermiþlerdir (Þekil 3). Bu deðerlendirmelere göre, AYKOME nin tam anlamýyla görevini yerine getiremediði anlaþýlmaktadýr. Þekil 2: Altyapý çalýþmalarýnda AYKOME nin gerekliliði Þekil 3: AYKOME nin görevini yerine getirmesi durumu AYKOME nin Görevlerini Yerine Getirememesinin Nedenleri AYKOME nin görevlerini yerine getirememesinin nedenleri olarak BÜBESKÝ lerin; % 20 si kaynak yetersizliðini, % 24 ü teknik eleman eksikliðini, % 28 i gerekli önemin verilmemesini öne çýkarmýþlardýr. Bu görüþlere AYKOME lerin; % 29,7 si kaynak yetersizliði, % 19 u teknik eleman eksikliði, % 2,6 sý gerekli önemin verilmemesi þeklinde katýlmýþlardýr. TELEKOM da ise; % 47,4 kaynak yetersizliði, % 31,6 kanuni zorlayýcýlýk olmamasý, seçenekler arasýnda öne çýkmýþtýr. Ayný seçeneklere EDMÝM de de % 35,7 oranýnda kaynak yetersizliði, % 28,6 oranýnda kanuni zorlayýcýlýk olmamasý þeklinde cevap verilmiþtir. Burada büyükþehir belediyelerine baðlý olan BÜBESKÝ nin ve AYKOME nin ayný seçeneklerde yoðunlaþtýðý görülmektedir. Ayný þekilde büyükþehir belediyesine baðlý olmayan TELEKOM ve EDMÝM de kendi içerisinde ayný seçeneklerde yoðunlaþtýðý anlaþýlmaktadýr (Þekil 4). -7-

4 Karataþ K., Býyýk C., Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda hkm 2008/2 Sayý 99 Þekil 4: AYKOME nin görevlerini yerine getirememesinin nedenleri AYKOME Tarafýndan Alýnan Kararlara Uyulmasý Durumu Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan AYKOME nin çalýþma usul ve esaslarýný düzenleyen Büyükþehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliði ne (RG: /26199) göre, AYKOME tarafýndan alýnan kararlar; büyükþehir belediyesi, büyükþehir dâhilindeki diðer belediyeler ve büyükþehir sýnýrlarý içindeki kamu kurum ve kuruluþlarý ile diðer gerçek ve tüzel kiþileri baðlar (Md. 6). AYKOME tarafýndan alýnan kararlara uyulmasý konusunda, AYKOME ler % 73,3 oranýnda olumlu görüþ bildirmiþlerdir (Þekil 5). Þekil 5: AYKOME tarafýndan alýnan kararlara uyulmasý durumu AYKOME ye Üye Olan Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn Yýllýk Yatýrým Programlarýný Zamanýnda Vermesi Durumu 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu na (RG: /25531) göre; Altyapý Koordinasyon Merkezi, kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel kuruluþlar tarafýndan büyükþehir içinde yapýlacak altyapý yatýrýmlarý için kalkýnma planý ve yýllýk programlara uygun olarak yapýlacak taslak programlarý birleþtirerek kesin program hâline getirir. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluþu tarafýndan ayný anda yapýlmasý gerekenler ortak programa alýnýr (Md. 8). Büyükþehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliði ne (RG: /26199) göre, TAÝKUR, bir sonraki yýlýn taslak programlarýný Eylül ayý sonuna kadar AYKOME ye vermeleri gerekmektedir (Md.13/a). AYKOME ye üye olan TAÝKUR lardan yýllýk yatýrým programlarýný zamanýnda vermeyenlerin oranýnýn % 66,7 olduðu görülmektedir (Þekil 6). Yýllýk yatýrým programlarýnýn zamanýnda verilmesi, bir sonraki yýlda yapýlacak yatýrýmlarýn koordinasyonunun saðlanmasý ve ortak programa alýnmasý açýsýndan önemlidir. Ancak, burada sorun olduðu anlaþýlmaktadýr. -8-

5 hkm 2008/2 Sayý 99 Karataþ K., Býyýk C., Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda AYKOME Bünyesinde Ortak Programa Alýnan Altyapý Hizmetlerine Yönelik Altyapý Yatýrým Hesabý Oluþturulmasý Büyükþehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliði ne (RG: /26199) göre, altyapý yatýrým hesabý, ortak programa alýnan altyapý hizmetlerinin amaca uygun bir þekilde gerçekleþtirilmesi için belediye ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bütçelerine konulan ödeneklerden, bu hesaba yapýlacak aktarým ile kazýlardan elde edilen gelirlerden oluþmaktadýr (Md.14/1). Ýstanbul ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi AYKOME de altyapý yatýrým hesabý çalýþýr durumdadýr. Kocaeli Büyükþehir Belediyesi nde de 2005 yýlýnda çalýþmaya baþlamýþtýr (Þekil 7). Altyapý yatýrým hesabýnýn -iki büyükþehir belediyesi hariç- oluþturulmamasý sonucu, ortak programa alýnan altyapý hizmetleri olmadýðý ya da olsa bile amaca uygun gerçekleþtirilmediðini göstermektedir. Þekil 6: TAÝKUR un, AYKOME ye yýllýk yatýrým programlarýný zamanýnda vermesi durumu Þekil 7: AYKOME bünyesinde altyapý yatýrým hesabý oluþturulmasý AYKOME ye Üye Olan TAÝKUR un Altyapý Yatýrým Hesabýna Kendi Paylarýný Zamanýnda Ödeme Durumu Ortak programa alýnan hizmetler için kamu kurum ve kuruluþ bütçelerinde yeterli ödeneðin bulunmadýðýnýn bildirilmesi durumunda, büyükþehir belediyesi veya ilgisine göre baðlý kuruluþ bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrýlabilir. Bu durum yürürlükten kaldýrýlan 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Yönetimi Hakkýndaki Kanun da bulunmamakta olup, yürürlükte olan yeni 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu yla (RG: /25531) getirilen bir kuraldýr. Yapýlan anket sonucu, AYKOME de, altyapý hesabýnýn çalýþmadýðý anlaþýlmaktadýr (Þekil 8) AYKOME nin Belediyeden Baðýmsýz Bir Birim Olmasý Durumu 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu na göre, büyükþehir belediyeleri bünyesinde kurulan AYKOME nin baðýmsýz bir birim olmasýný, BÜBESKÝ nin % 37,5 i, TELEKOM un % 41,7 si, EDMÝM in % 44,4 ü tarafýndan uygun bulunurken, AYKOME de bu oran yalnýzca % 6,7 dir (Þekil 9). AYKOME ye üye olan TAÝKUR larýn, AYKOME nin büyükþehir belediyesine baðlý olmasýný tam olarak benimsemedikleri anlaþýlmaktadýr. -9-

6 Karataþ K., Býyýk C., Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda hkm 2008/2 Sayý 99 Þekil 8: TAÝKUR un altyapý yatýrým hesabýna kendi paylarýný zamanýnda ödemesi Þekil 9: AYKOME nin belediyeden baðýmsýz bir birim olmasý durumu AYKOME nin Toplanma ve Karar Alma Ýlkesi ile Ýlgili Düþünceler Büyükþehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliði ne (RG: /26199) göre; büyükþehir belediyesi AYKOME, büyükþehir belediye baþkanýna baðlýdýr. Baþkan bu görevi bizzat veya görevlendireceði kiþi eliyle yürütür (Md.5). TAÝKUR dan büyükþehir belediyelerine baðlý olan AYKOME nin % 85,8 i ve BÜBESKÝ nin % 62,5 i, AYKOME nin büyükþehir belediye baþkanlýðýnda toplanýp kararlar almasýný uygun bulmaktadýrlar. Buna karþýlýk, büyükþehir belediyesine baðlý olmayan TELEKOM da ve EDMÝM de % 33,3 oranýnda kabul görmektedir (Þekil 10). Burada, özellikle büyükþehir belediyelerine baðlý olmayan kurumlarýn, yetkilerinin elinden alýnmasýna çok da sýcak yaklaþmadýðý sonucuna varýlabilir. Þekil 10: AYKOME nin toplanma ve karar almasý ile ili görüþler -10-

7 hkm 2008/2 Sayý 99 Karataþ K., Býyýk C., Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda AYKOME nin Teknik Altyapý Çalýþmalarýný Disipline Etmesi Durumu Büyükþehir belediyesi sýnýrlarý içerisindeki altyapý hizmetlerinin koordinasyonunu saðlamak amacýyla kurulan AYKOME nin teknik altyapý çalýþmalarýný disipline ettiðine inananlarýn oranýnýn, AYKOME de % 60 olduðu görülmektedir (Þekil 11). Bu durumda altyapý çalýþmalarýnýn koordinasyonunun tam anlamýyla saðlanamadýðýnýn AYKOME tarafýndan da kabul gördüðü söylenebilir. Þekil 11: AYKOME nin teknik altyapý çalýþmalarýný disipline etmesi durumu Teknik Altyapý Tesisleri Planlanýrken Güzergâh Planlarýnýn AYKOME nin Onayýndan Geçmesi Durumu Kentlerde teknik altyapý tesislerinin (TAT) yerleþtirilmesinde, özellikle þehir içi yollar farklý TAÝKUR tarafýndan yoðun biçimde kullanýlmaktadýr. Bu kullaným sýrasýnda, diðer altyapý tesislerine zarar verilebilmekte ve mekânýn iyi kullanýlmamasýndan dolayý ileride yapýlacak tesislere yer kalmamaktadýr. TAT ýn güzergâh planlamasýnda AYKOME nin onayýndan geçmesinin TAÝKUR tarafýndan genel kabul gördüðü anlaþýlmaktadýr (Þekil 12). Bu da sevindirici bir durum olarak görülebilir. Ancak bu konuda gerekli teknik ve hukuki altyapý oluþturulmasý gerekmektedir. Þekil 12: TAT planlanýrken güzergâh planlarýnýn AYKOME nin onayýndan geçmesi durumu Yeni Yapýlan veya Yenilenen TAT ýn 3B Konum Bilgilerinin Elde Edilmesi TAÝKUR un yeni yaptýklarý TAT ýn son halini gösteren 3B konum bilgilerinin elde edilmesine yönelik anket sorusuna; AYKOME nin % 33,3 oranýnda, TAT ýn 3B konum bilgilerini elde ettikleri yönünde cevap vermiþlerdir (Þekil 13). AYKOME nin, TAT ýn 3B konum bilgilerinin elde edilmesi konusunda çalýþmalarýn yetersiz olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle, TAÝKUR un 3B konum bilgilerinin elde edilmesine yönelik olarak AYKOME yönetmeliðinde zorlayýcý hükümler konulmalýdýr. Buna göre; kurumlararasý ortak çalýþmayla birlikte standartlar oluþturulmalý, AYKOME nin teknik donaným ve eleman altyapýsý güçlendirilmelidir. -11-

8 Karataþ K., Býyýk C., Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda hkm 2008/2 Sayý 99 Þekil 13: TAT nin 3B konum bilgilerinin elde edilmesi durumu TAT a Ait 3B Konum Bilgilerinin Ne Zamandan Beri Elde Edildiðine Ýliþkin Bilgiler TAÝKUR dan yaptýklarý TAT ýn 3B konum bilgilerini, AYKOME nin % 60 ý 1-3 yýl, % 40 ý ise 4-6 yýl arasýnda elde ettikleri þeklinde cevap vermiþlerdir (Þekil 14). Buradan da TAT ýn 3B konum bilgilerini elde eden AYKOME nin, konum bilgilerinin elde edilmesi yönündeki çalýþmalarýnýn yeni olduðu anlaþýlmaktadýr. Þekil 14: TAT a ait 3B konum bilgilerinin elde edilme süreci TAT ýn Galeri Ýçerisine Alýnmasýyla Ýlgili Çalýþmalar Ülkemizde, TAT ýn ortak bir mekân olarak galeri sistemi içerisine alýnmasý konusunda düþünceler hep gündemde olmakla birlikte, bu konuda çok da ilerleme kaydedilememiþtir. Anket sonuçlarý da bunu doðrular niteliktedir (Þekil 15). Anket sonucuna göre; galeri sisteminin yalnýzca, Mersin de seçilen bir pilot bölgede uygulandýðý anlaþýlmaktadýr. Galeri yapýlamayýþýnda, ilk yapým maliyetlerinin yüksek oluþu, bütün TAT ý içerisine alan standartlara uygun mekânýn her yerde buluamamasýnýn, bulunsa bile inþaatýnýn zorluðu, yönetilmesi vb. nedenler etken olabilmektedir AYKOME nin Yetkilerinin Arttýrýlmasý ve Daha Fonksiyonel Olmasý Durumu 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu ve buna baðlý olarak çýkartýlan yönetmeliðe göre, yetkileri ve sorumluluklarý belirlenen AYKOME nin, yetkilerinin ve iþlevinin daha da artýrýlmasý konusunda EDMÝM % 44,4 oranýnda, diðer altyapý kurumlarý ise % 90 larýn üzerinde olumlu görüþ bildirmiþlerdir (Þekil 16). Buradan AYKOME nin, mevcut yetkilerinin ve iþlevinin yeterli olmadýðý anlaþýlmaktadýr. -10-

9 hkm 2008/2 Sayý 99 Karataþ K., Býyýk C., Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda TAT ýn Konum Bilgilerinin Elde Edilmesinde AYKOME nin Son Onay Makamý ve Bilgilerin Toplandýðý Merkez Olmasý Durumu TAT ýn konum bilgilerinin elde edilmesinde, þehirle ilgili TAT ýn konum bilgilerinin bir kopyasýnýn da AYKOME ye gönderilip burada bir bilgi bankasý oluþturulmasý gerekmektedir. Bunun için AYKOME teknik eleman ve donaným yönünden güçlendirilerek daha etkin bir duruma getirilmelidir. TAT ýn grafik ve grafik olmayan verilerinin elde edilmesine ve gösterimine yönelik teknik standartlar oluþturulacak þekilde çalýþmalar yapýlmalýdýr. Yapýlan anket sonucuna göre; TAT ýn konum bilgilerinin elde edilmesinde AYKOME nin son onay makamý ve bilgilerin toplandýðý yer olmasýný AYKOME nin hepsinin kabul ettiði belirlenmiþtir (Þekil 17). Þekil 15: TAT ýn galeri içerisine alýnmasýyla ilgili çalýþmalar Þekil 16: AYKOME nin yetkilerinin arttýrýlmasý ve daha fonksiyonel olmasý durumu Þekil 17: TAT ýn konum bilgilerinin elde edilmesinde AYKOME nin son onay makamý ve bilgilerin toplandýðý merkez olmasý durumu -11-

10 Karataþ K., Býyýk C., Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda hkm 2008/2 Sayý AYKOME de Harita Mühendisliði Teknik çalýþmalarýn yerine getirilmesi ve kalitesinin arttýrýlmasý için AYKOME bünyesinde deðiþik disiplinlerden oluþan teknik elemanlarýn istihdam edilmesi gereklidir. AYKOME nin % 20 sinde harita mühendisi çalýþmaktadýr (Þekil 18). Ýzmir ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi AYKOME de bir, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi AYKOME de ise 10 harita mühendisi görevlidir. Özellikle TAT ýn konum bilgilerinin elde edilmesi ve kontrollerinin saðlanmasý açýsýndan AYKOME lerde harita mühendisi istihdamýnýn saðlanmasý önemlidir. Yani, AYKOME nin teknik yönden de güçlendirilip örgütlenmesinin oluþturulmasý gerekmektedir. Þekil 18: AYKOME bünyesinde görev yapan harita mühendisi oraný AYKOME nin Yetkilerinin Yeterliliði Büyükþehir belediyelerine baðlý olarak çalýþan AYKOME nin yaklaþýk yarýsý yetkilerinin yetersiz olduðu konusunda görüþ belirtmiþlerdir (Þekil 19). Þehirlerdeki altyapý çalýþmalarýnýn verimli olmasý ve koordinasyonun daha iyi saðlanmasýna yönelik mevzuat oluþturulmalýdýr. Bu iþlevlerin yerine getirilmesi için AYKOME nin yapýlandýrýlmasý gerekmektedir. Ýhtiyaç duyulan teknik eleman ve donaným saðlanmasý yönünde de adýmlar atýlmalýdýr. Þekil 19: AYKOME nin yetkilerinin yeterliliði konusu durumu 4. Sonuç ve Öneriler Kentsel teknik altyapý tesisleri farklý bütçeleri olan ve baðlý olduklarý makam açýsýndan deðiþiklik gösteren kurum ve kuruluþlar tarafýndan yapýlmakta veya yaptýrýlmaktadýr. Bu da koordinasyonun saðlanamamasýna, kaynak ve zaman kaybýna neden olmaktadýr. Ülkemizde, mevzuata göre, altyapý çalýþmalarýnýn koordinasyonuna yönelik büyükþehir belediyelerinin bulunduðu kentlerin haricinde bir birim mevcut deðildir. Kentsel teknik altyapý çalýþmalarýnda koordinasyonun önemi TAÝKUR larca bilinmekle birlikte koordinasyonun yeterince saðlanamadýðý anlaþýlmaktadýr. 16 büyükþehir belediyesinde bulunan AYKOME nin mevzuattan ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlardan dolayý görevlerini tam anlamýyla yerine getiremediði görülmektedir. Ayný yerde farklý kurumlar tarafýndan yapýlacak altyapý çalýþmalarýnýn ortak programa alýnýp koordinasyonunun saðlanmasýnda yatýrým -10-

11 hkm 2008/2 Sayý 99 Karataþ K., Býyýk C., Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda planlarýnýn önceden hazýrlanmasý ve finansmanýn ortak hesaptan saðlanmasý gereklidir. Ancak bu durumda da bazý sorunlar vardýr. Yapýlan anket uygulamasýyla, AYKOME ye üye olan TAÝKUR larýn yýllýk yatýrým programlarýný zamanýnda vermediði tespit edilmiþtir (% 66.7). Bu da bir sonraki yýlda yapýlacak yatýrýmlarýn koordinasyonunda ve ortak programa alýnmasýnda sorun oluþturabilecek bir durumdur. Ortak programa alýnan yatýrýmlarýn tek elden yapýlmasýnýn finansmanýný saðlamak amacýyla oluþturulan altyapý yatýrým hesabý -Ýstanbul, Kocaeli hariç- çalýþmamaktadýr. Bunun için 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu na göre kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bütçelerinde yeterli ödenek yoksa büyükþehir belediyesi veya ilgisine göre baðlý kuruluþ bütçelerinden kaynak ayrýlabilmektedir. TAÝKUR un yatýrým planlarý, beþ yýl için hazýrlanmalý ve bu planlar AYKOME de deðerlendirilip ortak yatýrým alanlarý yýllara göre tespit edilmelidir. Buna göre AYKOME tarafýndan ortak çalýþma yapýlarak ayný anda kazý ve yerleþtirme çalýþmalarý baþlatýlmalýdýr. Yerleþtirmesi yapýlan tesislerin son durumunun konum bilgileri elde edilmelidir. Bunu saðlamak için AYKOME yönetmeliðine hükümler konulmalýdýr. Ortak programa alýnan yatýrým programlarýnýn finansman boyutunu çözmek için mevzuattaki altyapý yatýrým hesabý aktif hale getirilerek, AYKOME ye ilgili altyapý kurumlarýnýn paylarýný yatýrmalarý konusunda çalýþmalar yapýlmalýdýr. Mevzuatta AYKOME tarafýndan alýnan kararlara uyulmamasý durumunda yaptýrýmýn ne olacaðý konusunda net bir bilgi bulunmamaktadýr. Bunun için hukuki ve idari önlemler alýnmalýdýr. AYKOME belediye baþkanýna baðlý ancak özerk bir þekilde ve daire baþkanlýðý veya genel müdürlük seviyesinde yapýlanmalýdýr. Ýlgili þehir büyüklüðü dikkate alýnarak meslek disiplinlerinden yeterli sayýda teknik elemanlar bulundurulmalýdýr. AYKOME, þehirlerin altyapý çalýþmalarýnýn koordinasyonunun saðlanmasýnda ve planlanmasýnda daha aktif ve bir bilgi merkezi olacak þekilde yapýlandýrýlmalýdýr. Ayrýca, bütün teknik altyapý tesislerini kapsayacak teknik altyapý bilgi sistemi kurulmasý yönünde adýmlar atýlmalýdýr. Bunun için teknik, hukuki, ekonomik ve idari altyapý oluþturulmalýdýr. AYKOME toplantýlarý, üst düzeyde yöneticilerin katýlýmýyla yapýlmalýdýr. AYKOME, gerekli durumlarda -yýlda en az bir kez- ilgili mülkî idare âmirinin baþkanlýðýnda toplanmalýdýr. AYKOME, TAT ýn güzergâh planlamalarýnda yetkili ve son onay makamý olmalýdýr. Bunun için AYKOME nin teknik birimi güçlendirilerek planlama ve proje birimleri oluþturulmalý ve etkin þekilde çalýþtýrýlmalýdýr. TAT ýn planlama çalýþmalarýnda ve yerleþtirilmesinde kullanýlan altlýklarýn elde edilmesinde ve güncelliðinin saðlanmasýnda harita mühendisliði önemli görevler üstlenmektedir. Bu nedenle AYKOME de harita mühendisleri istihdam edilerek daha verimli çalýþmasý saðlanmalýdýr. Yapýlan bu anket sonuçlarý göstermiþtir ki; ülkemizde altyapý tesisleriyle ilgili uygulamalarýn saðlýklý ve ekonomik yapýlabilmesi, bu tesislerle ilgili kurumlar arasýnda iyi iþleyen bir koordinasyonla ancak mümkün olacaktýr. Týpký harita yapan ve kullanan kurumlar arasýnda koordinasyonu saðlayan Bakanlýklararasý Harita Ýþlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu gibi bir görev yüklenecek olan bu merkezler, özellikle yaz-kýþ nüfusu farklýlýk gösteren þehirlerimizin altyapý çalýþmalarýnda karþýlaþýlan sorunlarýn çözümüne ýþýk tutacaktýr. Teþekkür Bu çalýþmada kullanýlan anket sorularýný, cevaplandýrarak gönderen Büyükþehir belediyeleri AYKOME çalýþanlarýna teþekkürlerimizi sunarýz. Bu çalýþma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Projeleri Birimi tarafýndan desteklenmiþtir (Proje No: , 2007). Kaynaklar AKYOL N.: Belediyeler ve Ýmar Plan Deðiþiklik Ýliþkileri, KTÜ Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü Araþtýrma Raporlarý, Fakülte Yayýn No:1995/2, Trabzon, AYAZ H.: Türkiye Ormancýlýðýnda 4785 Sayýlý Yasanýn Uygulanmasý ve Sonuçlarý Üzerine Bir Araþtýrma (Doðu Karadeniz Bölgesi Örneði), Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, ÝÞÝTMEZOÐLU S. ve TÜRE, A.: Neden Altyapý Bilgi Sistemi, 4. Coðrafi Bilgi Sistemleri Biliþim Günleri, Eylül 2006, Ýstanbul nedaltbilsisjjlh8do3.pdf KARATAÞ K.: Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri, Kadastrosu ve Türkiye deki Uygulamalarýn Organizasyonu, Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, URL- 1, Kýsaltmalar Listesi AYKOME: Altyapý Koordinasyon Merkezi EDMÝM: Elektrik Daðýtým Müessese Ýl Müdürlükleri BÜBESKÝ: Büyükþehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon Ýdareleri TAÝKUR: Teknik Altyapýyla Ýlgili Kurum ve Kuruluþlar TAT: Teknik Altyapý Tesisleri -11-

TEKNİK ALTYAPI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA 6360 SAYILI YASANIN ve BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEKNİK ALTYAPI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA 6360 SAYILI YASANIN ve BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TEKNİK ALTYAPI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA 6360 SAYILI YASANIN ve BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ K. KARATAŞ 1, E. ÇOLAK 2, C. SANCAR 3 1 Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Abubekir TAÞYÜREK * 1. Giriþ Yerel yönetimlerin þekillenmesi tarihi, sosyal ve

Detaylı

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Öðr. Gör. Tümay CÝÐERDELEN Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Günümüzde iþletmeler için halkla iliþkiler departmanlarý

Detaylı

health and safety in the work places.

health and safety in the work places. Dr. Alparslan TÜRKKAN Doktora Öðr. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Seher NACARKÜÇÜK Arþ. Gör. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Kayýhan PALA Yrd. Doç. Uludað

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KAPSAM ve içeriği

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KAPSAM ve içeriği KENTSEL TEKNİK ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNİN KAPSAM ve içeriği Kâmil KARATAŞ Cemal BIYIK KTÜ 1 1 İçerik Giriş Uygulama Sonuçlar ve Öneriler 2 2 1 Giriş Kentsel yaşamın temel gereksinimlerinden ve kalkınmışlık

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

TEKNĐK ALTYAPI TESĐSLERĐNĐN YÖNETĐMĐ: TÜRKĐYE-HOLLANDA KARŞILAŞTIRMASI

TEKNĐK ALTYAPI TESĐSLERĐNĐN YÖNETĐMĐ: TÜRKĐYE-HOLLANDA KARŞILAŞTIRMASI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir TEKNĐK ALTYAPI TESĐSLERĐNĐN YÖNETĐMĐ: TÜRKĐYE-HOLLANDA KARŞILAŞTIRMASI F. Döner 1, K. Karataş 2, C. Bıyık 3 1 GÜ, Gümüşhane Üniversitesi,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2013

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2013 OPEN DAYS 2013 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2013 Bakırköy Belediyesi 3 Bornova Belediyesi 4 Bağcılar Municipality 5 Silivri Belediyesi

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773.

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773. ÝZELMAN A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzelman Genel Hizmet Temizlik Ýþleri Özel Eðitim Reklam ve Taþýmacýlýk Tic.Ltd.Þti,1992 yýlýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Tic.ve San.A.Þ. ve

Detaylı

TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY

TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 36 (4) 203-221, 2007 36 (4) 203-221, 2007 TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY Ankara Üniversitesi, Eczacılık

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Türkiye Agrega Sektör Raporu Özgür Öztürk*, Melih Çelikkol*, Mesut Erkan* Turkish Sector Report Unfortunately no inventory that would define the aggregate sector in Turkey has been made to this date. Therefore

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health SAGLIKTAN GELEN LEZZET The taste coming from health Dünyayı değiştireceğini düşünecek kadar çılgın olanlar, bunu yapanlardır. The people who are crazy enough to think they can change the world, are the

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Eksik Gün Bildirim Salý, 19 Ekim 2010

Eksik Gün Bildirim Salý, 19 Ekim 2010 Eksik Gün Bildirim Salý, 19 Ekim 2010 Taþpýnar Muhasebe Eksik Gün Bildirim (Ek-10) Formunda Dikkat Edilecek Hususlar Tarih: 19.10.2010 Ferhat SERTEL Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Bilgi Teknolojileri

Detaylı

KAYSERÝ BÖLGESÝNDE ÇALIÞAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNÝN PROFÝLÝ ÜZERÝNE BÝR SAHA ARAÞTIRMASI

KAYSERÝ BÖLGESÝNDE ÇALIÞAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNÝN PROFÝLÝ ÜZERÝNE BÝR SAHA ARAÞTIRMASI KAYSERÝ BÖLGESÝNDE ÇALIÞAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNÝN PROFÝLÝ ÜZERÝNE BÝR SAHA ARAÞTIRMASI Þükrü SU Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü O. Fevzi KEVENLÝK Erciyes Üniversitesi Makina

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ

YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ BİLDİRİLER KİTABI YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ IV.ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI BİLDİRİLERİ EDİTÖRLER Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER 12-13 MAYIS 2014 KTÜ, Trabzon

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

w w w. m u s. b e l. t r

w w w. m u s. b e l. t r Fen İşleri Müdürlüğü MUŞ BELEDİYESİ MUŞ BELEDİYESİ M üdürlüğümüz yetki alanında kalan yapı ve tesislerin yapımı onarımı, inşaat ve hizmetlerin önceliklerinin belirlenmesi, Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçe

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM CBS KULLANIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM CBS KULLANIMI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM CBS KULLANIMI Ahmet Yıldızhan 1, Emrah Türkyılmaz 2 1 İKÜ,

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Theo Nichols Nadir Suður Önsöz Bu araþtýrma Sivil Toplum Diyaloðu: Ortak Çalýþma Kültürü Aracýlýðýyla AB ve Türkiye den Ýþçilerin Bir Araya Getirilmesi projesinin bir parçasý olarak gerçekleþtirilmiþtir.

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI MÝMARLAR ODASI ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanağı, Tanımlar AMAÇ MADDE 1 Bu yönetmelik, İzmir/Torbalı

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI İ.Kalaycı 1, Ö.Çorumluoğlu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 10 Geçtiðimiz haziran ayýnda hükümetçe hazýrlanan Devlet memurlarý kanununda deðiþikliklik tasarýsý gündeme gelmesiyle birlikte çokça tartýþýlmýþtý.tasarý

Detaylı

8. ADRES-BİNA VERİ TABANI F E NUMARATAJ İŞLERİ İLİŞKİSİ

8. ADRES-BİNA VERİ TABANI F E NUMARATAJ İŞLERİ İLİŞKİSİ HKMO Bülteni Ekim 2001 Fikri HAŞAL* liiş Belediyelerin asli görevleri arasında yer alan cadde, sokak isimleri ve binalara numara verilmesi (Numarataj) işleri, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre;

Detaylı

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Türk Kütüphaneciliği 30, 2 (2016), 277-281 Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Final Declaration of International Symposium on Library and Archive Services

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİNDE YOL ASFALTLAMA ÇALIŞMALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK YAPILMASI

ESKİŞEHİR İLİNDE YOL ASFALTLAMA ÇALIŞMALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK YAPILMASI ESKİŞEHİR İLİNDE YOL ASFALTLAMA ÇALIŞMALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK YAPILMASI A.E. Cengiz 1, A. Çabuk 2 1 Anadolu Üniversitesi, Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Uzaktan Algılama

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Kent Bilgi Sistemi ALBİS Projesi Projenin faydaları CBS çalışmaları İçerik Veri toplanması Pilot çalışma ve analizler İnternetten

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES 1. GENEL DURUM 2. TEMEL PROBLEMLER 3. PROJEN N AMAÇLARI 4. PROJE PAYDA LARI VE YÖNET M MEKAN ZMASI 5. VER DE M FORMATLARI 6. PROJE PAKETLER 7. ANAL

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Türkiye nin Ýklim Deðiþikliði Ulusal Eylem Planý nýn Geliþtirilmesi Projesi Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný 21 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNE YÖNELİK ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNE ALTLIK OLACAK BİR ÇALIŞMA: ASÜ ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNE YÖNELİK ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNE ALTLIK OLACAK BİR ÇALIŞMA: ASÜ ÖRNEĞİ ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNE YÖNELİK ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİNE ALTLIK OLACAK BİR ÇALIŞMA: ASÜ ÖRNEĞİ Özet B. TAVUS 1, K. KARATAŞ 2 1 Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Detaylı

Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II

Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II Halil KALABALIK * II- Ýmar Hukukunda Tevhit (Birleþtirme) A. Taným Ýmar hukukunda imar planlarýnýn uygulanmasýnda kullanýlan yöntemlerden

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Meclis Karar Numarası : 2016/012 Meclis Karar Tarihi : 14.01.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 21.01.2016 Amaç T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr.

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr. TÜRKÝYE DE DOÐAL GAZ TEMÝN VE TÜKETÝM POLÝTÝKALARI Basýna ve Kamuoyuna 10 Ocak 2005 Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Odamýzýn Doðalgaz alanýnda yaptýðý çalýþmalarý ve Türkiye deki Doðalgazýn durumu hakkýnda

Detaylı

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritaları ve Eylem Planları

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAÐLIK AYÇÝÇEÐÝ, SOYA FASULYESÝ, KANOLA DANE MISIR, ASPÝR VE ZEYTÝNYAÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAÐLIK AYÇÝÇEÐÝ, SOYA FASULYESÝ, KANOLA DANE MISIR, ASPÝR VE ZEYTÝNYAÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAÐLIK AYÇÝÇEÐÝ, SOYA FASULYESÝ, KANOLA DANE MISIR, ASPÝR VE ZEYTÝNYAÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin 16.1.1. Adalar Belediyesi ile İmzalanan Protokol Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Evaluation of Wooden Construction Element Production in Turkey

Evaluation of Wooden Construction Element Production in Turkey 1*, 1 3 2 2 omi, vb.) Anahtar Kelimeler: Evaluation of Wooden Construction Element Production in Turkey Abstract Wooden construction elements are an indispensable part of open and green spaces. Wood gives

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI Serpil GERDAN Oya YAZICI ÇAKIN Kocaeli Üniversitesi 2009 1/15 CEVAP ARANAN SORULAR

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon KENTLEŞMEDE ÇEVRE, İNSAN VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ O. Üçüncü 1, A. Karadayı 2 1 Karadeniz

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 2008/ İlgi: a) Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi". b) Şubat 2002 tarihli ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan

Detaylı