BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞIMLILIKLA MÜCADELE"

Transkript

1

2

3 İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi: 16/03/2015 Saat:17:00

4 İÇİNDEKİLER PROGRAM KÜNYESİ 1 TANIMLAR 2 1. PROGRAMIN KONUSU Giriş ve Arka Pan Programın Hedef ve Önceikeri 6 2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Kimer Başvurabiir? Kimer Ortak Oabiir? Program Bütçesi ve Proje Başına Destek Tutarı Proje Uyguama Süresi ve Yeri Başvuru ve Destek Sayısı Destekenecek Maiyeter ve Bütçeeme Prensiperi Uygun Maiyeter Ayni Katkıar DESTEK ALMAYA ENGEL OLACAK HUSUSLAR Uygun Omayan Başvuru Sahiperi ve Ortakar Destekenmeyecek Faaiyeter 14

5 KİLER 3.3. Destekenmeyecek Maaiyeter BAŞVURU SÜRECİ Başvuru Adımarı Başvuru Sırasında Sunuması Gereken Destekeyici Begeer Başvuru İçin Son Tarih Başvuru Sürecindeki Sorunarın Cevapandırıması BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SEÇİLMESİ Ön İnceeme Teknik ve Mai Değerendirme DEĞERLENDİRME SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ ve UYGULAMA SÜRECİ Bidirimin İçeriği Öngörüen Takvim Sözeşme İmzaanması ve Uyguama Koşuarı PERFORMANS GÖSTERGELERİ 23

6 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO İSTKA/2015/BGM PROGRAMIN GENEL HEDEFİ Madde ve davranış bağımııkarı ie mücadee youya İstanbu da sosya bütüneşme ve topum sağığı aanında iyieşme sağanmasıdır. Önceik 1: Madde ve davranış bağımııkarının önenmesine yöneik faaiyeterin geiştirimesi, yaygınaştırıması ve etkiniğinin artırıması PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ Önceik 2: Bağımııka mücadeenin farkı aşamaarında (öneme, erken müdahae, tanı, tedavi, rehabiitasyon, zarar azatma, bigi topama ve değerendirme vb.) hizmet sağayan kurumarda kurumsa kapasitenin, insan kaynakarı kapasitesinin, teknik kapasitenin, kurumar arasında işbiriği ve koordinasyonunun arttırıması TL Asgari Tutar: TL PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI Azami Tutar: TL Hiçbir destek, projenin topam uygun maiyetinin % 25 inden az ve % 90 ından faza oamaz. PROJE SÜRESİ UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Asgari 6 ay, azami 12 aydır Vaiik, Kaymakamıkar, Kamu Kurumarının İ ve Böge Müdürükeri ve Başkanıkarı, Diğer Kamu Kurumarının İde Buunan En Üst Birimeri, İçe Mii Eğitim Müdürükeri, İçe Emniyet Müdürükeri, İçe Müftüükeri, İçe Sağık Müdürükeri, Yere Yönetimer (Beediyeer, İSKİ, İETT), İstanbu Büyükşehir Beediyesi Daire Başkanıkarı, İstanbu Ticaret Odası, İstanbu Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbu Ticaret Borsası, Kamu Kurumu Niteiğindeki Mesek Kuruuşarı, Biriker, Odaar, Mesek Örgüteri, Merkezer Organize Sanayi Bögeeri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifer, Sivi Topum Kuruuşarı (Derneker, Vakıfar, Sendikaar, Federasyonar, Konfederasyonar) Üniversiteer ve Üniversiteere Bağı Uyguama ve Araştırma Merkezeri, Faküteer, Yüksekokuar, Enstitüer SON BAŞVURU TARİHİ 16/03/2015 1

7 TANIMLAR Ajans: T.C. İstanbu Kakınma Ajansı Ara Rapor: Destek sözeşmesi gereği, proje uyguama süresince yararanıcı tarafından sunuan ve projede kaydedien ieremeeri içeren rapor. Ayni Katkı: Başvuru sahiperi, ortakarı veya diğer paydaşar tarafından yapıacak arazi, mazeme, iş gücü, makine ve ekipman vb. nakdi omayan katkı. Bağımsız Değerendirici: Proje tekiferini, başvuru rehberinde beirtien esasara göre teknik ve mai açıdan değerendirmek üzere görevendirien, Ajans personei omayan ve aanında en az beş yıık tecrübesi oan bağımsız uzmanar. Bakanık: Kakınma Bakanığı. Başvuru Sahibi: Proje veya faaiyet desteği amak üzere Ajansa başvuran gerçek veya tüze kişier. Başvuru Sahibi; projenin hazırığından ve uyguanmasından (eş-finansman yükümüüğü dahi) doğrudan sorumudur. Böge Panı: Ajans tarafından hazıranan dönemini kapsayan TR10 İstanbu Böge Panı. Değerendirme Komitesi: Bağımsız değerendiricier tarafından gerçekeştirien değerendirmeer üstünde gereki kontroeri yaparak görüş ouşturmak ve bunarı raporamak üzere yükseköğretim kurumarı öğretim eemanarı veya kamu kurum ve kuruuşarı personeinden Ajans tarafından görevendirien aanında en az 7 (yedi) yıık tecrübeye sahip uzmanardan ouşan komite. Destek Yönetimi Kıavuzu: Bakanık tarafından hazıranan ve ajansın sağayacağı destekerin yönetimesi, izenmesi ve değerendirimesine yöneik teme ike ve kuraarı beireyen e kitabı. Eş-finansman: Ajans tarafından destekenen proje veya faaiyeterde harcanmak üzere, yararanıcı tarafından taahhüt edien nakdi katkı. Görünürük: Projenin uyguama süresi boyunca Ajans tarafından sağanan mai destek ie T.C. Kakınma Bakanığı nın gene koordinasyonunun görünür kıınması amacıya yararanıcı tarafından kuanıan, projenin tanıtımına yöneik yazıı, görse ve işitse materyaer. İştirakçi: Başvuru Sahibi ya da Ortakarın uygunuk kritererini karşıama mecburiyeti omadığı hade projenin yürütümesine katkıda buunan taraf. İştirakçierin harcamaarı uygun maiyet oarak değerendirimeyeceği gibi proje kapsamında yapıan satın amaarda tedarikçi de oamazar. KAYS (Kakınma Ajansarı Yönetim Sistemi): Kakınma Ajansarına yöneik proje başvuru, değerendirme ve uyguama süreçerinin yönetidiği onine sistem. Nihai Rapor: Destek sözeşmesi gereği proje uyguama süresinin sonunda yararanıcı tarafından sunuan, projede kaydedien gerçekeşmeeri içeren rapor. Ortak: Başvuru Sahibine projenin hazırık ve uyguama aşamaarında destek veren ve rehberde beirtien uygunuk kritererini sağayan kuruuş. Ortakarın yaptıkarı harcamaar uygun maiyet oarak kabu edimektedir fakat proje kapsamında yapıan satın amaarda tedarikçi oamazar. Burada kastedien ortakık, şirket/hisse ortakığı deği, proje bağamında ouşturuan işbiriğidir. Program: İçeriği ve kuraarı Kakınma Ajansarı destek mevzuatı ve bu başvuru rehberi ie beirenen mai destek programı. 2

8 Proje: Destekten yararanmak üzere Ajansa sunuan bei bir amacı, bütçesi ve süresi oan düzeni faaiyeter bütünü. Projede Görev Aan Kiit Persone: Projenin uyguanmasından doğrudan sorumu oan koordinatör, koordinatör yardımcısı ve projenin başarısında kritik ro oynaması bekenen teknik ve idari uzmanar. Yararanıcı: Ajanstan destek amaya hak kazanan Başvuru Sahibi. 1. PROGRAMIN KONUSU 1.1. Giriş ve Arka Pan Gene anamı ie bağımıık; bir nesneye, kişiye, ya da bir varığa duyuan önenemez istek veya bir başka iradenin güdümü atına girme durumu oarak tanımanmaktadır. Bağımıık yapan maddenin kuanımı veya davranış, bireyin özgür iradesi ie başasa dahi, bireyin özerkiği zaman içinde azamakta ve edindiği yeni tutum ve davranışar kendisiye birikte aiesini, yaşadığı sosya çevreyi ve nihayet topumu da etkiemektedir. Yapıan araştırmaarda sigara, içki ve uyuşturucu bağımıığı dışında kumar, aışveriş, spor ve teknoojinin de beyinde bağımıık ouşturduğuna dair verier buunmuştur. Maddeer, kimyevi uyarıcıar odukarından beyni doğrudan etkierken, kimi davranışar da beyinde iç kimyevi madde sagıatarak, madde kuanımıya aynı etkiyi sağamaktadır. Geçtiğimiz yüzyıda, madde bağımıığı üzerinde çaışan biim insanarı bağımıığın doğasına iişkin yanış önyargıarın etkisinde kamışar, madde bağımısı kişierin ahaken kusuru ve irade gücünden yoksun odukarını düşünmüşerdir. Topumun madde bağımıığına gösterdiği tepkier bu görüşer doğrutusunda şekienmiş ve ako veya madde kuanımı bir sağık probemi omaktan çok, ahaki bir zaaf oarak değerendirimiştir. Bu nedene, koruyucu ve tedavi edici eyemer yerine, cezai yaptırımar ön pana çıkmıştır. Oysa günümüzde, biimse geişmeer sayesinde bağımıığın hem beyni hem de davranışı etkieyen bir hastaık oduğu kabu edimektedir. Doayısıya bağımıığın bir hastaık, bağımının bir hasta oduğu ve bu sorunun bir hak sağığı oarak görümesi, bağımııka mücadeede biimse yöntemerin uyguanması ve insan hakarı ve onurunun ön panda tutuması, bağımııka mücadeede benimsenmesi gereken teme yakaşımdır. Bağımııkar madde ve davranış bağımıığı şekinde iki kategori hainde ee aınmaktadır. - Madde bağımıığı - Davranış bağımıığı Madde bağımıığı gene oarak, kişinin kuandığı maddeyi bırakmak istemesi ve bu amaça çeşiti çabaara girmesine karşın bırakamaması; bırakma çabaarı sırasında yoksunuk beirtierinin ortaya çıkması ya da zarararını bimesine karşın, madde kuanmaya devam etmesi ve kuanmak gereksinimini hissettiği maddenin dozunu devamı artırmak zorunda kaması oarak tanımanmaktadır. Bu kapsamda, tütün ve tütün benzeri maddeer, akoü içeceker, uyuşturucu niteiğindeki maddeer ve benzer niteikteki iaçar, yapıştırıcıar gibi madde temei bağımııkar bu gruba girmektedir. Davranışsa bağımııkar ise, doğrudan bir maddeye iişkiendirimeyen daha çok bir davranışa igii oan ve söz konusu davranışın terkediememesine yo açan aışkanıkar ve bağımııkar oarak tanımanmaktadır. Bu bağımııkar sana bağımıık (internet), kumar bağımıığı, cinse bağımıık, aışveriş, topama ve istifeme bağımıığı gibi çeşiti türerde karşımıza çıkmaktadır. Bağımııka mücadeeye yöneik ik uusa bege, uyuşturucuya mücadee konusunda 1997 yıında hazıranmış oup 2006 yıı sonundan itibaren uusararası işbiriği bağamında yapıan çaışmaara uygun oarak, Bağımıık Yapıcı Maddeer ve Bağımııka Mücadeede Uusa Poitika ve 3

9 Strateji Begesi, Uusa Strateji Begesi ve Eyem Panı gibi üst poitika begeeri hazıranmakta ve yere düzeyde hazıranan eyem panarı doğrutusunda uyguanmaktadır. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımıığını İzeme (EMCDDA) Merkezi nin Türkiye Uusa Odak Noktası Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımıığı İzeme Merkezi (TUBİM) dir. TUBİM, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde bağımıığı ie igii uusa düzeyde kurumar arası koordinasyonu sağayan, bu aanda yapıan öneme faaiyeterine destek veren ve uusa düzeyde verieri topayan, anaiz eden ve raporayan bir merkezdir. Merkez, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde bağımıığı ie igii mücadee eden kurum ve kuruuşardan ede ettiği veriere her yı Türkiye Uyuşturucu Raporu nu hazıramakta ve payaşmaktadır. Uusa Uyuşturucu Poitika ve Strateji Begesi , bu faaiyeterin uusa ve uusararası düzeyde kurumar arası koordinasyon ve işbiriğinde, bigi topama, araştırma ve değerendirme faaiyeteri ie birikte sistemi bir şekide yürütümesini öngörmektedir. Davranış bağımııkarı konusunda bugüne kadar herhangi bir uusa poitika ve strateji begesi hazıranmamıştır. Ancak, bağımıık riskini arttırıcı faktörer ve bağımıık sürecinin seyri farkı madde ve davranışar için benzer oduğundan, söz konusu mücadee yöntem ve araçarı hem madde bağımııkarında hem de davranışsa bağımııka mücadee aanarında kuanıan teme stratejieri ouşturmaktadır. Doayısıya, uyuşturucu bağımıığı ie mücadee özeinde tanımanan aanar, Türkiye de bağımıık ie mücadee aanının tümü için de geçeri niteiktedir. Bu aanar - Arz azatımı, - Taep azatımı Öneme Tedavi Rehabiitasyon Zarar azatımı - Uusararası işbiriği - Bigi topama, araştırma, değerendirme koordinasyon dur yıında TUBİM tarafından Türkiye de Okuarda Tütün, Ako ve Madde Kuanımına Yöneik Tutum ve Davranış Araştırması gerçekeştirimiştir. 32 ide yapıan çaışma, ise öğrencierinde herhangi bir yasa dışı bağımıık yapıcı maddenin en az bir kere denenme oranının %1,5 oduğu ortaya koymuştur. (Müga) SHÇEK Stratejik Pan Raporu nda ise gecekondu bögeerindeki haneerde, çocukarın kötü aışkanıkarı oduğunu beirten aieerde, sigara kuanımı için %20,2, ako için %3,8 ve uyuşturucu/ uçucu maddeer için de %1,3 oranının veridiği beirtimektedir Uyuşturucu Raporu na göre, Türkiye geneindeki doğrudan uyuşturucu madde bağantıı öümerin %43,2 si, doayı madde bağantıı öümerin ise %31,3 ü İstanbu da görümektedir. Diğer iere karşıaştırıdığında en yüksek oranar İstanbu iine aittir yıında İstanbu da meydana geen doğrudan madde bağantıı öümer 2011 yıına orana %55,5 ik bir artış göstermiştir. Doğrudan madde bağantıı öümerin en yüksek oduğu yaş grubu 20-29, doayı madde bağantıı öümerin en yüksek oduğu yaş grubu ise dur. Türkiye de veya İstanbu da davranış bağımıığının türeri ve yaygınığı ie igii veri omamaka birikte, özeike gençer arasında internet bağımıığının son yıarda gittikçe yaygınaşmakta oduğu gözemenmektedir. Bağımııka mücadeede öneme programarının maiyeti tedavi ve rehabiitasyon maiyetinin çok daha atındadır ve öneme faaiyeteri çok daha koay uyguanabimektedir. Ancak öneme, bu aanda sıkça rastanan farkındaık yaratıcı eğitim ve bigiendirme faaiyeterinin ötesinde başka faaiyeter de içermeidir. Sadece bigi ve agı düzeyinde deği, davranış düzeyinde değişikiğe yo açabiecek programarın geiştirimesi ve yaygınaştırımasına ihtiyaç duyumaktadır. Bağımıığın ouşumunun psikoojik, sosyokütüre ve diğer nedeneri mutak oarak tespit ediememeke birikte, kişinin yakın çevresindeki sosya iişkierinin, yani aiesi, akranarı gibi yakın çevresi ie oan 4

10 iişkierin beireyici oduğu, yani koruyucu veya risk yaratıcı oduğu gözenmektedir. Özeike ergenik dönemi, çocuğun yargıama ve karar verme becerierinin geişiminin tamamanmamış oduğu, bu nedene riski doğru değerendiremediği bir dönemdir. Sosya beceri sorunarı ie başa çıkmakta yetersiz kadığında, ergenerin madde veya davranış bağımıığı geiştirme riski artmaktadır. Çocuğun aiesi içerisindeki ik iişkieri, ieriki yıardaki geişimerini ve bağımıık geiştirme riskerini beireyen en önemi etmendir. Ebeveynin çocuğunun geişim evreeri ve risker ie igii teme bigiere sahip omaması ve çocuğun geişimini destekeyememesi, anne veya babanın bağımı oması, ev içi şiddet gibi unsurar, bağımıık oasıığını artırmaktadır. Akademik başarısızık, fizikse, sanatsa ve kütüre aktiviteere sosyaeşme eksikiği, bağımıık riski yüksek akranara sosyaeşme, sınırarını beireme ve çatışma çözme gibi teme yaşam becerierinden yoksun oma gibi oguar bu riski arttırmaktadır. Gündeik iişkieri beireyen aie, oku ve iş arkadaşarı gibi yakın sosya çevreer, eğitim, sağık gibi teme hizmeterden faydaanırken birebir iişki kuruan kişier ve bağımıık konusunda topumsa agıyı beireyen kurumar, bağımııka mücadee ekseninde risk grubundaki kişiere koruyucu bir çevre sağayabiirer. Doayısıya bağımıık öneyici müdahaeerin, sadece risk atındaki gruparı deği bu gruptaki bireyerin yakın çevreerini de içeren bütünse bir anayışa pananması gerekmektedir. Bağımııka mücadee aanında yapıan çaışmaarda, uzmanık ve teknik kapasite ihtiyacı farkıaşabimektedir. Ancak, bağımıık kişinin sosya çevresiye etkieşimi ie beirenen dinamik ve değişken bir süreçtir ve bağımııka mücadee aanındaki kişi ve kurumarın bu mücadeenin farkı aşamaarını bütünükü bir stratejinin parçası ve birbirini destekeyen ayakarı gibi sürdürmeeri gerekmektedir. Mücadeenin aşamaarından biri eksik bırakıdığında, diğer aşamaarın etkiniği de mümkün oamamaktadır. Örneğin tedavi ve rehabiitasyon aşaması ardından, uzun sürei takip ve sosya içerme aşaması eksik bırakıdığında, bağımıık tekrar edebiir. Benzer şekide, öneme sadece gençerin madde kuanımına başamasını engeemeye odakanır ve o çevrede yaygın ve devam eden madde kuanımını denetemezse, düşük düzeyde madde kuanan gençerde ieriki dönemerde kinik tedavi gerektirecek düzeyde bağımıık geişmesine seyirci kaınabiir. Bu nedene, bağımııka mücadee aanındaki tüm kişi ve kurumarın, bağımıığın aşamaarına, bağımııka mücadeenin gene resmine hakim, farkı kurumarın nası işediğini bien ve bu kurumara etkin işbiriği yapabien, kendi uzmanığı aanında bağımııka mücadeeye yöneik gerçekeştirien iyi uusa ve uusararası örnekerden haberdar, bu bigiyi kendi yereinde uyguama, etkisini öçme ve değerendirme kapasitesine sahip, sivi topumun bu aanda yaratabieceği katma değeri harekete geçirebien bir yere kapasite geiştirmesi gerekmektedir. 10. Kakınma Panı nda çocuk ve gençik aanında, sigara, ako ve uyuşturucu gibi zararı aışkanıkarın çocukar ve gençer için önemi bir risk faktörü oduğu tespit edimiştir. Pan için çocuk öze ihtisas komisyonu tarafından hazıranan ön raporda, madde kuanımının giderek yaygınaştığı anaşıan bir diğer sorun aanı oduğu beirtimiştir. Özeike sokakta yaşayan çocukar ie suça sürükenen çocukarın risk atında oduğu beirtimeke birikte, madde kuanımı sorunu bugün çocuk nüfusunun önemi bir böümünü etkieyen uusa bir sorun oarak tanımanmıştır. 10. Kakınma Panında Önceiki Dönüşüm Programarı içerisinde Sağıkı Yaşam ve Hareketiik Programı bieşeneri atında Tütün kuanımı ie ako ve madde bağımıığıya mücadee kapsamında programar ve kampanyaar düzenenmesiye denetimerin etkineştirimesi ve Aienin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı atında kötü aışkanıkarın ve bağımııkarın azatımasına yöneik hizmeterin geiştirimesi at bieşeneri yer amaktadır İstanbu Böge Panı kapsamında madde bağımıığı üç geişme ekseninden biri oan Adi, payaşan ve kapsayıcı topum geişme ekseni atında çeşiti önceik aanarı ie iişkii omaka birikte özeike gençere dair sorunar arasında sayımış ve bunun önenmesi bir hedef oarak ortaya konmuştur. Sosya bütüneşme önceik aanınında, dezavantajı gruparın sosya bütüneşmesinin sağanması ie çocuk ve gençerin iyi oma hainin arttırıması stratejieri bağımııka mücadee ie iişkii oup, Çocuk ve gençerde madde bağımıığı ve suça sürükenmenin önenmesi hedefi doğrudan bu aana yöneik oarak beirenmiştir. Ayrıca, Sağıkı topum, kaitei ve akredite sağık hizmeteri önceik aanı atında yer aan Erişiebiir, etkii ve etkin sağık hizmeteri sunuması, bu hizmeterin İstanbu un kürese hedeferini destekeyici şekide geiştirimesi ve sağığa yöneik riskerden birey ve topumun korunması hedefi, hem beyni hem de davranışı etkieyen bir hastaık ve bir hak sağığı sorunu oan bağımııka mücadee konusu ie doğrudan iişkiidir. 5

11 1.2. Programın Hedef ve Önceikeri Programın Gene Hedefi: Madde ve davranış bağımııkarı ie mücadee youya İstanbu da sosya bütüneşme ve topum sağığı aanında iyieşme sağanmasıdır. Önceiker Önceik 1. Madde ve davranış bağımııkarının önenmesine yöneik faaiyeterin geiştirimesi, yaygınaştırıması ve etkiniğinin artırıması Bu önceik atında, madde ve davranış bağımııkarının önenmesine yöneik oarak, bağımıık geiştirme riskinin yüksek oduğu ergenik dönemindeki gençer ve çocukar başta omak üzere risk atındaki grupara, sosya çevreerine ve bu grupara hizmet sağayanara yöneik, farkındaık yaratma ie sınırı kamayarak davranış düzeyinde değişikik yaratmayı hedefeyen, biimse oarak tasaranmış ve etkiniği kanıtanmış çaışmaarın geiştirimesi, yaygınaştırıması ve etkiniğinin arttırıması amaçı projeer destekenecektir. Risk grubundaki kişiere koruyucu bir çevre sağanması; aie, oku ve iş arkadaşarı gibi yakın sosya çevreerinin, eğitim, sağık gibi teme hizmeterden faydaanırken birebir iişki kuruan kişierin ve bağımıık konusunda topumsa agıyı beireyen kurumarın bağımııka mücadee ekseninde birikte çaıştığı, bütünse bir yakaşım ie mümkündür. Bu önceik atında destekenecek projeerin bağımı veya risk atındaki grubu ebeveyn, oku, arkadaş çevresi ve işyeri gibi sosya-çevrese aktörere birikte ee aarak buna uygun çok aktörü ve çok boyutu müdahaeer panaması; bu müdahaeeri farkı kişi ve kurumara işbirikerini hayata geçirerek uyguanması bekenmektedir. Özeike mahai öçekte, sivi topum kuruuşarı, muhtar, oku öğretmeneri ve idarecieri, imam gibi risk atındaki grupara ve aieeriye birebir temas sağayabiecek aktörere yapıan işbirikeri, bağımıığı önemeye yöneik faaiyeterin yere düzeyde topumun tüm kesimeri tarafından sahipenimesini ve sürdürüebiiriğini koayaştıracaktır. Öneme çabaarının sahipenimesi, yaygınaşması ve sürdürüebiiriği için, çocuk ve gençer başta omak üzere hedef gruparın karar ama, uyguama ve değerendirme süreçerinde proje faaiyeterine aktif katıımının sağanması esastır. Önceik 1 Örnek Proje Konuarı Bağımıığı önemek amacıya, topumun farkı kesimerine (gençere, aieere, hizmet sağayıcıara vb.) yöneik yazıı, görse ve işitse materya, eğitim modüeri ve programarın hazıranması Bağımıığın zarararı ve korunma yöntemeri ie igii oarak okuarda öğrencier ve aieerine yöneik oarak rehber öğretmener tarafından uyguanacak bir rehberik programının geiştirimesi ve uyguanması Ebeveynerin bigierinin arttırıması amacıya, aie eğitimi ve rehberiği uyguamaarının i geneinde yaygınaştırıması Çocuk ve gençerin ietişim, hayır diyebime, çatışma çözme, uzaşma ve probem çözme/ sorunara baş etme becerierinin güçendirimesi youya bağımıığın önenmesine yöneik bir yaşam becerieri programının uyguanması Okuarda kurum yöneticieri ve öğretmenere, uyguayabiecekeri bağımıık öneme faaiyeteri konusunda bigiendirme çaışmaarının yapıması ve oku, aie, yere yönetim, sivi topum kuruuşarı işbiriğiye oku sonrası programarının geiştirierek yaygınaştırıması Sokakta yaşayan ve çaıştırıan çocukara, madde bağımıığını önemeye yöneik güveni ve destekeyici bir ortam sağanması, bu çocukarın sağık ve sosya hizmeterden yararanma imkanarının, eğitim ve danışmanık hizmeterine erişimerinin, yaşam kaiteerinin ve meseki becerierinin arttırımasına yöneik çaışmaar yapıması Bağımııka mücadee çaışmaarının, aie hekimiği uyguamaarı ve topum sağığı merkezi çaışmaarı içerisine entegre edimesi ve bu kurumar aracıığıya özeike aie ve gençere yöneik yapıacak bigiendirici faaiyeterin yaygınaştırıması 6

12 Önceik 2. Bağımııka mücadeenin farkı aşamaarında (öneme, erken müdahae, tanı, tedavi, rehabiitasyon, zarar azatma, bigi topama ve değerendirme vb.) hizmet sağayan kurumarda kurumsa kapasitenin, insan kaynakarı kapasitesinin, teknik kapasitenin, kurumar arasında işbiriği ve koordinasyonunun arttırıması Bağımıık, kişinin sosya çevresi ie etkieşimi tarafından beirenen dinamik ve değişken bir süreçtir ve bağımııka mücadee aanındaki kişi ve kurumarın bu mücadeenin farkı aşamaarını bütünükü bir stratejinin parçası, birbirini destekeyen ayakarı gibi sürdürmeeri gerekmektedir. Oysa bağımııka mücadee eyem panarının gerçekeştirimesinde kurum ve kuruuşar iş yoğunuğu, deneyimi uzman persone sayısının yetersiziği, biişim teknoojierinden yeterince faydaanıamaması, farkı müdahae aanarında etkin kurumarın birbireri arasındaki koordinasyon eksikiği gibi sorunar yaşamaktadır. Bu önceik atında, söz konusu sorunarın aşıması için, bağımııka mücadee aanındaki kurumarın kapasitesinin geiştirimesi ve araarındaki işbiriği ve koordinasyonun arttırımasına yöneik projeer destekenecektir. Projeerin; kurumarın ve kurumarın insan kaynakarının kapasitesini, bağımııka mücadeenin gene resmine hakim, diğer kurumarın nası işediğini bien ve etkin işbiriği yapabien, dünyada bağımııka mücadee aanında iyi örnekerden haberdar, bu bigiyi kendi yereinde uyguama, etkisini öçme ve değerendirme bigi ve becerisine sahip omaarını sağamak üzere geiştirmesi amaçanmaktadır. Projeerin kapasite geiştirme, işbiriği ve koordinasyonun arttırıması aanında somut, öçüebiir katkıda buunması ve bu aanda örnek teşki etmesi bekenmektedir. Bu önceik atında destekenen projeer sayesinde, sivi topumun bağımııka mücadee aanında yaratabieceği potansiyei de harekete geçiren, i geneinde ve mahaeer öçeğinde yere kapasitenin ouşması ve igii tüm kurumarın paydaşı oduğu bir ortak akı ve koordinasyon zemininin sağanması amaçanmaktadır. Önceik 2 Örnek Proje Konuarı İstanbu da birinci basamak sağık kuruuşarı ie örgün ve yaygın eğitim kurumarında çaışanar başta omak üzere riski grupara, bağımıara ve aieerine doğrudan hizmet sağayan kurumarın, bağımııka mücadee aanında insan kaynakarı, teknik uzmanık ve işbiriği kapasiteerinin geiştirimesi Riski grupara ve bağımıara hizmet sağayan kurumarın programarının etkisinin öçümesi ve değerendirimesine yöneik gösterge ve araçarın geiştirimesi, standartaştırıması ve kuanımının yaygınaştırıması Tedavi görmüş bağımıarın sosya içerimesi amacıya eğitim, istihdam, sosya yardım ve hizmeterden etkin bir şekide faydaanmaarını, bu hizmeterin devamıığını ve kişinin tekrar bağımıık davranışına geri dönmemesini sağayacak bir sosya rehberik, izeme ve destek mekanizması modeinin geiştirimesi Öneme, tanı, tedavi, rehabiitasyon, zarar öneme gibi farkı aşamaarda gereksinim duyuan meseki uzmanıkarın tespit edierek standartarının beirenmesi, bu mesek aanarının geişimini ve yaygınaşmasını sağayacak işbirikerinin kuruması; üniversiteerde isans ve yüksek isans programarının içerikerinin bu amaca yöneik oarak geiştirimesi Yere öneme ağı içinde medyanın etkin ro oynamasını sağamak için tüm basın yayın kurumarı ie etkii ietişiminin sağanması; medya çaışanarının ve medya aanında meseki eğitim görenerin, uyuşturucu kuanımı ve bağımıığı konuarındaki farkındaık ve biinç düzeyinin arttırıması; bu aanda etik haberciik ve yayın ikeerinin geiştirimesi ve sahipendirimesi Sokakta yaşayan ve/veya çaıştırıan çocukara yöneik hizmet sağayan kamu kuruuşarı ve sivi topum kuruuşarının personeinin ve gönüüerinin, bağımııka mücadee, erken tanı ve müdahae konusunda kapasiteerinin arttırıması, Başka ükeerde bağımııka mücadeede başarıı omuş modeerin tanıtıması ve bögenin sosya ve kütüre bağamına uygun oacak şekide geiştirierek piot uyguaması, etkisinin öçüerek değerendirimesi ve sonuçarının igii kurumara payaşıması Bağımııkarın yaygınığını öçmeye ve bağımııka mücadeeye yöneik igii kurumarın veri topama ve takip atyapısının entegrasyonunun sağanması ve bir veri topama ve raporama sistemi ouşturuması 7

13 Uyuşturucu kuanma nedeniye denetimi serbestik atına aınan yükümüerin topuma yeniden kazandırıması amacıya yükümüere çaışan persone için bir kapasite geiştirme programı geiştirimesi ve piot uyguaması 2. Yukarıda fikir vermesi amacıya verien örneker muhteme proje konuarının tümünü kapsamamakta oup, program önceikerine uygun oan ve yukarıda sayımayan faaiyeter için de başvuruda buunuabiir. Dikkat edimesi gereken hususar - Bağımıarın hak sahibi vatandaşar oduğu biinci ie topumdan dışanmaarına sebep oabiecek önyargı ve geneemeeri engeeyen, insan hakarı ve onurunu ön panda tutan bir yakaşımın benimsenmesi esastır. Biimse yöntemer kuanmayan, bağımının bir hasta, bağımıığın bir hastaık ve bir hak sağığı sorunu oduğu şekindeki yakaşımı esas amayan ve bağımıarın sosya içerimesine hizmet etmeyen projeer destekenmeyecektir. - Öneme amaçı tüm müdahaeerin (program geiştirme, piot uyguama, eğitici eğitimi, vb.), bağımıık konusunda hem akademik uzmanığa ve deneyime hem de uyguama uzmanığına ve deneyimine sahip biim insanarı ve sosya çaışanar tarafından tasaranması; uyguamayı yapacak oan uzmanarın kendisi değise, uyguamayı yapacak kişiere bu uzmanarın eğitim vermeeri ve süpervizyon uyguamaarı gerekmektedir. Risk atındaki grupara ve yakın çevreeri ie temas edecek proje çaışanarının veya gönüüerin zarar vermeme ikesine uygun davranması temin edimeidir. - Bağımıığın önenmesine yöneik mode geiştirmeyi (örneğin yaşam becerieri eğitim programı, aie rehberik programı, oku sonrası programı, akran eğitimi programı, vb.) ve uyguamayı hedefeyen projeerde, modein etkisinin öçme ve değerendirimesine yöneik oarak; göstergeerin beirenmesi, veri topama ve öçme-değerendirme araçarının geiştirimesi, sonuçarının raporanması gerekmektedir. Biimse çaışmaara dayaı öçme değerendirme sistemi kuanmayan ve uyguadığı müdahaenin etkisini gösteremeyecek projeer destekenmeyecektir. Teme Tanımar Bu metin içerisinde geçen bağımıık, madde bağımıığı ve davranış bağımıığı tanımarı T.C. Cumhurbaşkanığı Devet Deneteme Kuruu nun Madde ve Diğer Bağımııkar ie Mücadee Kapasitesinin ve Bu Bağamda Türkiye Yeşiay Cemiyetinin Değerendirimesi adı 30/01/2014 tarih ve 2014/2 sayıı raporundan aınmıştır. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Bu böümde; bu program çerçevesinde finanse edien projeerin sunuması, seçimesi ve uyguanması ie igii kuraar, 8 Kasım 2008 tarih ve sayıı Kakınma Ajansarı Proje ve Faaiyet Destekeme Yönetmeiği ve Destek Yönetim Kıavuzu hükümerine uygun oarak açıkanmaktadır. Başvuru Sahiperi başvuruda buundukarı andan itibaren bu Yönetmeik hükümerini ve bu rehberde yer aan bütün hususarı kabu etmiş sayıırar. İstanbu Kakınma Ajansı zorunu haerin ortaya çıkması hainde sürecin herhangi bir aşamasında bu destek programını ipta etme hakkını sakı tutar. Bu durumda Başvuru Sahiperi Ajanstan herhangi bir hak taebinde buunamaz. Destek için başvurusu yapıan projeer Ajans tarafından her zaman eğitim amaçı oarak ve sahibinin ayrıca muvafakatı aranmaksızın kuanıabiir. Böye bir durumda projede yer aan şahsi bigier ve meseki sır niteiğindeki bigier ifşa edimeyecektir. 8

14 2.1. Kimer Başvurabiir? Bu program kapsamında uygun başvuru sahiperi şunardır: Vaiik, Kaymakamıkar, Kamu Kurumarının İ ve Böge Müdürükeri ve Başkanıkarı, Diğer Kamu Kurumarının İde Buunan En Üst Birimeri, İçe Mii Eğitim Müdürükeri, İçe Emniyet Müdürükeri, İçe Müftüükeri, İçe Sağık Müdürükeri Yere Yönetimer (Beediyeer, İSKİ, İETT), İstanbu Büyükşehir Beediyesi Daire Başkanıkarı, İstanbu Ticaret Odası, İstanbu Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbu Ticaret Borsası Kamu Kurumu Niteiğindeki Mesek Kuruuşarı, Biriker, Odaar, Mesek Örgüteri, Merkezer Organize Sanayi Bögeeri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifer, Sivi Topum Kuruuşarı (Derneker, Vakıfar, Sendikaar, Federasyonar, Konfederasyonar) Üniversiteer ve Üniversiteere Bağı Uyguama ve Araştırma Merkezeri, Faküteer, Yüksekokuar, Enstitüer Beediyeer, Sanayi ve Ticaret Odaarı, 5449 sayıı Kanunun 19uncu maddesinin (d ve e) bendinde beirtien bütçe payarını İstanbu Kakınma Ajansı na aktarmadıkça ve bunara iişkii varsa diğer bütün mai yükümüükeri tamamen yerine getirmedikçe, ajansa destek sözeşmesi imzaayamaz. Bu durum söz konusu kurumarın proje başvurusu yapmaarına ya da diğer Başvuru Sahiperine ait projeere ortak omaarına enge değidir Destek amaya hak kazanabimek için, Başvuru Sahiperi aşağıda beirtien koşuarın tümüne uymaıdır: Biriker, Odaar, Merkezer, Mesek Örgüteri ve Sivi Topum Kuruuşarı için tüze kişiiği haiz oması, Kâr amacı gütmeyen kurum oması. (Kooperatiferden tüzükerinde üyeere kâr dağıtımasını yasakayan hükmü referans göstermeeri veya Gene Kuru kararıya kârın geecekteki 5 yı boyunca hissedarara dağıtımayacağını taahhüt eden beyanarı taep edierek kontro ediecektir.) Yönetmeikte 1 öngörüen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehiyetine sahip oması, Proje faaiyetinin proje sunan kurum/kuruuşun görev ve yetki aanı içerisinde buunması, Ajansın faaiyet gösterdiği Düzey 2 Bögesinde (İstanbu) kayıtı omaarı ve merkezerinin bu bögede buunması, Projenin hazırığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakarı ie birikte) doğrudan sorumu oması, aracı oarak hareket etmemesidir. Kimer Ortak Oabiir? Başvuru Sahiperi tek başarına ya da ortak kuruuşara birikte başvuruda buunabiirer. Başvuru Sahibinin ortakarı projenin tasaranmasına ve uyguanmasına katıabiecek ve ortakarın yaptıkarı masrafar destek yararanıcısının yaptığı masrafara aynı koşuarda kabu ediebiecektir. Bu nedene ortakar, Böüm 2.1 de beirtien Başvuru Sahiperi ie aynı uygunuk kritererini karşıamaıdırar. Proje Ortakarının, Başvuru Sahiperi ie aynı uygunuk şartarını (İstanbu da kayıtı oma, hukuki statü vs.) sağamaarı gerekmektedir sayıı Kanunda beirtien mai yükümüükerini yerine getirmemiş oan kurumar (Beediyeer, Sanayi ve Ticaret Odası) diğer kurumarın projeerine ortak oabiirer. Ortak oacak kuruuşar Ortakık Beyanını dodurmaıdır. Başvuru Formunda Böüm III-2 de yer aan Beyan, Başvuru Sahibinin ve tüm ortakarının yasa yetki verimiş temsicieri tarafından imzaanmaıdır. Projeye Başvuru Sahibi veya ortak kuruuşar dışında diğer kuruuşar da iştirakçi ya da at yükenici oarak dâhi oabiecektir. 1 8 Kasım 2008 tarih ve sayıı Resmi Gazete de yayımanan Kakınma Ajansarı Proje ve Faaiyet Destekeme Yönetmeiği 9

15 Siyasi partier ve bunarın at birimeri, hiçbir şekide Başvuru Sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi oarak proje başvurusunda buunamazar, proje uyguamaarında yer aamazar. Program Bütçesi ve Proje Başına Destek Tutarı Bu program kapsamında destekenecek projeer için tahsis edien topam kaynak tutarı TL dir. İstanbu Kakınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakarı kısmen veya tamamen kuandırmama hakkını sakı tutar. Bu program çerçevesinde proje başına veriecek desteker aşağıda beirtien asgari ve azami tutarar arasında oacaktır: Asgari tutar: TL Azami tutar: TL Veriecek destek, projenin topam uygun maiyetinin % 25 inden az ve % 90 ından faza oamaz. Bu değererin dışında kaan destek taeperini içeren projeer değerendirmeye aınmayacaktır. Bütçenin Ajans desteğinin dışında kaan tutarı, sözeşmeyi imzaayan taraf oması sebebiye, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman oarak karşıanmaıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş-finansmanını, proje ortakarından, iştirakçierden ve/veya üçüncü tarafardan sağayacağı nakdi katkıar ie karşıayabimesi mümkündür. Her hâükârda, sözeşmeyi imzaayan taraf oması sebebiye, eş-finansman yükümüüğü yararanıcının kendi taahhüdü hükmünde oup, yerine getirimemesi durumunda yararanıcı bizzat sorumu oacaktır. Aynı katkıar eş-finansman oarak kabu edimez. Proje Uyguama Süresi ve Yeri Proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır. Bu süre, sözeşmenin tüm tarafarca imzaandığı günden bir sonraki gün itibariye başar. Projeer, Ajansın faaiyet gösterdiği Düzey 2 Bögesinde (İstanbu) gerçekeştirimeidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinikere katıım faaiyeteri, proje amaçarının gerçekeştirimesi için gereki oduğu durumarda, Böge dışında gerçekeştiriebiir. Her haükarda proje teme faaiyeteri Böge içerisinde gerçekeştirimeidir. Başvuru ve Destek Sayısı Bu program kapsamında bir Başvuru Sahibi, İstanbu Kakınma Ajansı na en faza 2 (iki) projesi için destek başvurusunda buunabiir ve İstanbu Kakınma Ajansı bunardan en faza 1 (bir) tanesine mai destek sağayabiir. Bir Başvuru Sahibinin bu Mai Destek Programına destek amaya uygun iki tekif sunması ve her iki proje başvurusunun da başarıı buunması hainde destek, değerendirme sürecinde en yüksek puanı aan projesine veriir. Bu mai destek programına öze oarak yukarıda beirtien düzenemeerin yanı sıra, bir Başvuru Sahibi 2015 yıı Mai Destek Programarı kapsamında topamda en faza 4 (dört) projesi için destek başvurusunda buunabiir ve en faza 2 (iki) projesi için destek aabiir. Bir Başvuru Sahibinin yukarıda zikredien başvuru sınırarının üzerinde proje sunması durumunda, başvuru tarihine göre fazadan sunduğu projeer değerendirmeye aınmaksızın iade ediecektir. Topam başvuru sayısı ve destekenecek proje sayısı hesabında, Üniversiteere bağı Uyguama ve Araştırma Merkezeri, Faküteer, Yüksekokuar ya da Enstitüer tarafından yapıan başvuruarda söz konusu birim Başvuru Sahibi oarak beirtimediği takdirde başvuru Üniversite tarafından yapımış kabu ediecektir. 10

16 Destekenecek Maiyeter ve Bütçeeme Prensiperi Destek kapsamında sadece uygun maiyeter dikkate aınır. Bu nedene bütçe, hem bir maiyet tahmini hem de uygun maiyeter için tavan niteiğindedir. Uygun maiyeter, götürü maiyetere deği (gündeik maiyeteri ve doayı maiyeter hariç), gerçek maiyetere (yani projenin uyguanması sırasında yapıacak fiii maiyeter) dayandırımaıdır. Projede gerçekeştiriecek tüm maiyeter, bu rehberin ekinde yer aan proje bütçesi (EK B) standart formuna göre hazıranmaıdır. Bu programda bir maiyetin uygun maiyet oarak kabu ediebimesi için aşağıdaki gene koşuar aranmaktadır: Nihai denetim maiyeteri hariç tutumak üzere, projenin uyguama süresi içinde gerçekeşmesi, Projenin yürütümesi için gereki ve gerçekçi oması; maiyet etkiniği sağaması, Yararanıcı veya ortağı tarafından gerçekeştirimesi, Yararanıcının ya da ortağının hesaparında ya da vergi begeerinde kayıtı, tanımanabiir ve doğruanabiir oması; orijina destekeyici begeere destekenmesi gerekir. Proje uyguamaarında ortaya çıkan bütün maiyeter destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede, maiyeterin uygunuğuna iişkin esasar aşağıda beirtimektedir: Uygun Maiyeter Uygun doğrudan maiyeter ve uygun doayı maiyeter omak üzere iki türü uygun maiyet buunmakta oup, aşağıda tanımanmaktadır: a. Uygun doğrudan maiyeter: Uygun doğrudan maiyeter, projenin yürütümesi için gereki oan, yararanıcı veya ortağı tarafından gerçekeştirien ve gerçek tutarar üzerinden hesapanan maiyeterdir: Projede görevendirimiş personein net maaşarı, sosya sigorta primeri, igii diğer ücret ve maiyeter (piyasa koşuarında ouşmuş ücreterden ve yararanıcının ve ortakarının normade verdiği miktarardan yüksek omamaıdır), Yocuuk ve gündeik gidereri 2, Piyasa fiyatarına uygun omaarı ve projenin uyguanabimesi için gereki omaarı koşuu ie yeni ekipman ve hizmet satın ama maiyeteri, Sarf mazemesi maiyeteri, Taşeron maiyeteri (basım, etkinik organizasyonu vb.), Projenin uyguanması için mutaka gereki oması ve Ajanstan taep edien destek tutarının % 30 unu geçmemek koşuuya küçük öçeki yapım işeri, Nihai denetim maiyeteri 3, Görünürük maiyeteri. b. Uygun doayı maiyeter: Uygun doayı maiyeter, başka bir bütçe kaemi atında verien maiyeteri içermeyen ve gene idari gidereri karşıamak üzere projenin topam uygun doğrudan maiyeterinin % 2 sini aşmayacak şekide beirenmiş oan götürü tutardır. 2 Yurtiçi gündeik gidereri, 2014 yıı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetveinde (10/2/1954 tarihi ve 6245 sayıı Harcırah Kanunu Hükümeri Uyarınca Veriecek Gündeik ve Tazminat Tutararı) beirtien memur ve hizmetier başığı atında, ayık/kadro derecesi 1-4 oanar için öngörüen tutarın üç katını aşmayacak şekide beirenmeidir. Yurtdışı gündeik gidereri için, Bakanar Kuruunun Yurtdışı Gündeikerine Dair Kararında beirtien diğer şekierde görevendirienerden ayık/kadro derecesi 1-4 oanar için öngörüen tutar esas aınarak, bu kararın hükümeri uyguanır. 3 Ajans, bütün projeerden denetim raporu taep eder (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartarı Kurumu tarafından yetkiendirien bağımsız denetim kuruuşarı bünyesinde görev yapmakta oan bağımsız denetçier tarafından dış denetim) 11

17 Proje Bütçesi Hazırarken Dikkat Ediecek Hususar Başvuruarın değerendirimesi sonrasında, sözeşmenin imzaanmasından önceki kontro sürecinde, gereki durumarda bütçede değişikik yapıabiecektir. Kontroer, Başvuru Sahibinin iave açıkama yapmasını ve İstanbu Kakınma Ajansının destek tutarında indirim yapmasını gerektirebiir. Mai destek hiçbir koşuda sözeşmede beirtien tutarı geçemez, sözeşme tutarını aşan ek ödeme yapıamaz. Proje sonunda, gerçekeşen bütçenin sözeşme bütçesinden faza oması durumunda bütçeyi aşan miktar yararanıcı tarafından karşıanır. Başvuru sahibi kamu kurumarının (kamu kurumu niteiğindeki mesek kuruuşarı, ihracatçı birikeri, vakıf üniversiteeri dahi) süreki personeinin projede görevendirimesi hainde; ödenmekte oan maaşar topam maiyeterin eş finansman oranındaki tutarına kadar uygun maiyet sayıabiecektir. 1. İnsan Kaynakarı bütçe başığı atında yanızca iş akdi ie bordrou çaıştırıacak personee iişkin maiyeter yer amaıdır. Projeyi yöneten ekibin bu kapsamda çaıştırıması şarttır. Diğer insan kaynakarı ihtiyacı hizmet aımı youya (gider pusuası, serbest mesek makbuzu ya da faturaya begeendirierek) sağanabiir; ancak, bu durumda igii maiyeter 5. Diğer maiyeter ya da 6. Diğer başıkarının atında yer amaıdır. Bir personein bir veya birden faza projede görev aması hainde proje dışı göreveri de dahi çaışma süreeri topamının tam zamanı çaışma süresini aşması mümkün değidir. Proje koordinatörerinin projeerde tam zamanı (%100) çaışması bekenmektedir. Proje yönetiminde görevi yardımcı persone buunması hainde en az yarı zamanı (%50) omak üzere kısmi zamanı çaışıması da mümkündür. Görev ve sorumuuğu itibariye proje yönetimine en az %50 zaman ayıramayacak kişier proje koordinatörü oamazar. Gündeiker bütçesi ancak şehir/üke dışına yapıan seyahaterde ya da şehir/üke dışından geecek seminer katıımcıarı için kuanıabiecektir. Kongre, vb. katıım ücreteri Diğer başığı atında ayrıca bütçeenmeidir. Maiyeterin gerekçeerinin ayrıntıı bir şekide hazıranarak EK B-3 formunda ifade edimesi ve birim maiyeti TL ve üzerindeki bütçe kaemeri için: a. Ma ve hizmet aımarında: Topam maiyeti ouşturan tüm detayarı içeren teknik şartname ve piyasa araştırması b. Yapım (inşaat) işerinde: Uyguama projesi, keşif özeti (mazeme/metraj ve keşif istesi) ve maiyet tahmini sunuması gerekmektedir. Bütçede öngörüen maiyeter proje sonuçarına katkısı ve piyasa fiyatarına uygunuğu açıarından değerendirmeye tabi tutuacak ve proje sonuçarına katkısı düşük buunan veya yeteri gerekçeendirmesi omayan veya yüksek bütçeenen kaemer projenin düşük puananmasına neden oacak ve bu tutararda indirime gidiecektir. Bu nedene, başvuru sahibinin gerçekçi ve uygun maiyeti bir bütçe sunması kendi yararınadır. 12

18 Ayni Katkıar Başvuru Formunda ayrı bir iste hainde sunuması gereken, yararanıcı ya da ortakarı tarafından yapıan ayni katkıar, gerçek harcamaarı yansıtmazar ve uygun maiyet oarak değerendirimezer. Bu nedene, bu katkıar, yararanıcı tarafından sağanan eş-finansman oarak değerendiriemez. Ancak, desteğin verimesi durumunda, yararanıcı, Başvuru Formunda beirttiği bu katkıarı üstenmek zorundadır. DESTEK ALMAYA ENGEL OLACAK HUSUSLAR Uygun Omayan Başvuru Sahiperi ve Ortakar; Başvuru Sahiperi ve ortakarının destek aabimek için aşağıdaki haerden herhangi birinde buunmaması gerekir: a) İfas etmişer veya tasfiye hainde buunan ve bu durumarı nedeniye işeri kayyum veya vasi tarafından yürütüen, konkordato ian ederek aacakıar ie anaşma yapmış, faaiyeteri askıya aınmış veya bunara igii bir kovuşturmanın konusu oanar veya meri mevzuatta öngörüen benzer durumarda oanar; b) Kesineşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün omayan bir karar) ie meseki faaiyete iişkin bir suçtan mahkûm oanar; c) Hakarında, göreverini ağır bir şekide kötüye kuandıkarına dair kesineşmiş mahkeme kararı oanar; d) Kamu kurumarı dışındaki gerçek veya tüze kişierden, (yapıandırımış borçar hariç omak üzere) vergi daireerine veya sosya güvenik kurumuna vadesi geçmiş borcu oanar ie (Ajans tarafından sağanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha faza mebağ için) herhangi bir nedene hakarında kesineşmiş haciz işemi buunanar; e) Doandırıcıık, yosuzuk, bir suç örgütü içinde yer amak suçarından kesineşmiş yargı kararı ie mahkûm oanar; f) Herhangi bir kamu ihae prosedürüne veya diğer bir destek yardımına iişkin yükümüükere uymayarak, sözeşmeyi ciddi bir şekide iha ettiği tespit ediener. Tekif çağrısının yapıdığı sırada aşağıdaki maddeerde beirtien durumarda buunan Başvuru Sahiperi de tekif çağrısına katımaya veya destek amaya hak kazanamazar: g) Tekif edien proje doayısıya menfaat iişkisi içinde oanar; h) Tekif çağrısına katıım koşuu oarak Kakınma Ajansı tarafından taep edien bigierin temin edimesi sırasında yanış beyanda buunanar veya bu bigieri temin edemeyener; i) Mevcut veya daha önceki tekif çağrıarının değerendirimesi sürecinde değerendirme komitesini veya Kakınma Ajansını etki atında bırakmaya veya gizi bigi ede etmeye teşebbüs edener. Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) de beirtien durumarda, tekif çağrısına katıma yasağı, ihain tespit edidiği tarihten sonraki iki yıık bir süre için geçeridir. Madde (b) ve (e) de beirtien durumarda, tekif çağrısına katıma yasağı, kararın tebiğ tarihinden itibaren dört yıık bir süre için geçeridir. Destek Başvuru Formunun V. Böümünde ( Başvuru Sahibinin Beyanı ), Başvuru Sahiperi, yukarıdaki (a) dan (f) ye kadar oan kategorierin hiçbirine girmedikerine dair beyanda buunmaıdırar. 13

19 Destekenmeyecek Faaiyeter; Bu programda destekenmeyecek faaiyeter aşağıda sıraanmaktadır: Siyasi veya etnik içeriki faaiyeter, Hukuka, kamu düzenine, gene sağığa ve topumun gene ahak anayışına aykırı faaiyeter, Çiftçier tarafından sözeşmei üretiip, tütün aıcıarı tarafından satın aınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi, % 15 ten faza ako ihtiva eden içecekerin üretimi, Bankacıık, sigortacıık, mai hizmeter, Döviz speküasyonu ve mai speküasyonar içeren faaiyeter; borsa yatırımarı, Gayrimenku yatırımarı, Çaıştayar, seminerer, konferansar veya kongreere katıım için bireyse sponsorukar, Eğitim veya kursar için bireyse bursar, Hibe verme amaçı projeer (diğer kişi ya da kuruuşara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağamak için), Daha büyük bir projenin parçası omayan akademik araştırma ve fizibiite çaışmaarı, Yere kuruuşarın yapagedikeri rutin aktiviteerini finanse etmeyi tekif eden, özeike faaiyet gidererini kapsayan projeer, Yatırımarda Devet Yardımarını Düzeneyen Bakanar Kuruu Kararında beirtien destekenmeyecek sektörerdeki projeer, Ajans ie sözeşme imzaanmadan önce başatıan veya aynı faaiyet veya proje için hâihazırda herhangi bir mai destek programından mai destek aan ve uyguaması devam eden projeer. Destekenmeyecek Maiyeter; Bu programda hiçbir şekide uygun maiyet oarak kabu edimeyecek oan maiyet kaemeri aşağıda sıraanmaktadır: Yararanıcının ve proje kapsamında görev aan kişierin kusur ve ihmaeri sebebiye doğacak oan ceza, zam, faiz ve sair giderer, Borçar; zarar veya borç karşııkarı, Faiz borcu, Hâihazırda başka bir kapsamda finanse edien kaemer, Arazi veya bina aımarı, Kamuaştırma bedei, İkinci e ekipman aımarı, Kur farkından doğan zararar, Projenin uyguanmasına katıan kamu görevierinin maaşarı 4, Yararanıcı ya da ortakarı dışındakier tarafından gerçekeştirien maiyeter, Sat sözeşmeye, teminatara ve Ajans ie yararanıcı arasındaki mai ödemeere iişkin her türü vergi, resim, harç ve sair giderer, Başvuru Sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapıan satın aımara yapıacak ödemeer, Proje başangıcından önce yapıan hazırık çaışmaarının ve diğer faaiyeterin maiyeteri, Kurumunuzun mevcut ofisine iişkin kira ve diğer gene yönetim gidereri proje maiyeteri, Projeerde mai açıdan sürdürüebiirik sorunu doğuran kira maiyeteri destekenmeyecektir. Faaiyeterin proje sonrası dönemde de devam etmesi bekendiğinden, başvuru sahibi ve ortakarının proje ana faaiyeteri için kaıcı bir mekânı kendi imkânarı ie temin etmeeri gerekmektedir. Kurumarın en üst düzey yöneticierine (dernek / vakıf başkanı vs.) yapıacak ödemeer (maaş vs.) uygun maiyet oarak kabu edimeyecektir. Başvuru Formunda yer verimeyen bir faaiyete iişkin maiyetendirmenin bütçede yer aması mümkün omayacaktır. 4 Kamu görevierinin maaşarı projede çaıştıkarı süre oranında, begeendirimek koşuuya yararanıcının (ortakar dahi) eş-finansmanı oarak kabu ediebimektedir. Bununa birikte, kamu görevisinin tabi oduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapıabimesi hainde bu ödemeer, Ajansın sağadığı mai destekten de karşıanabiir. Bu durumda, ispatayıcı begeerin Ajansa sunuması gerekmektedir. Ayrıca, kamu görevierinin youk ve gündeik gidereri, bu rehberde beirtien şartara göre uygun maiyet oarak kabu ediebiir. 14

20 BAŞVURU SÜRECİ Başvuru için hazıranması gereken dokümanar önceike, adresinden uaşıacak oan Kakınma Ajansarı Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden eektronik ortamda doduruacaktır. Başvuruarın kabuü, proje tekif çağrısının ianından on iş günü sonra başar. Başvuru Adımarı Başvuru sahiperinin; proje başvuruarını matbu oarak Ajansa sunmadan önce Kakınma Ajansarı Yönetim Sistemine (KAYS) eektronik başvuru yapmaarı gerekmektedir. Sistem üzerinden başvuru aşamaarı şu şekidedir: Kayıt Kakınma Ajansarı Yönetim Sistemine giriniz ( adresinden uaşıabiir) Sisteme Giriş butonuna tıkayınız. Açıacak kayıt sayfasında; Ro Seçimi böümünden Başvuru Sahibi Kuanıcısı roünü seçiniz. Diğer bigieri doğru oarak giriniz. Kaydet tuşuna başınız. Paydaş Tanımama Sistem kayıt sayfasına, kuanıcı adınız ve şifreniz ie giriş yapınız. Sisteme girdiğiniz mai adresine geen onay kodunu girerek hesabınızı onayayınız. Tüze Paydaş İşemeri basamağına tıkayarak, başvuru sahibi ve ortakara ait kurum/kuruuş bigierini giriniz. Başvuru Yapma Paydaş bigierinizi girdikten sonra başvuru işemeri böümünden Başvuru yap butonuna tıkayınız. İ böümünden İstanbu u seçerek aktif destek programarına uaşabiirsiniz. Başvuru yapacağınız destek programını seçiniz. Sistem sizi adım adım dodurmanız gereken böümere yönendirecektir. Başvuru Formunu tamamen dodurduktan ve destekeyici begeerin eektronik kopyaarını sisteme yükedikten sonra, başvurunuzu onayamanız gerekmektedir. Fizikse Tesim Eektronik ortamda yapıan başvurunun Başvuru Sahibi tarafından onayanmasının ardından tüm begeerin birer adet çıktısı aınarak beyanname imzaarı tamamanmaı ve aşağıdaki sıraamaya göre ası başvuru kırmızı renki te dosya içerisine yereştirimeidir: 1. EK A : Başvuru Formu 2. EK B : Bütçe (EK B1-B2-B3) 3. EK C : Mantıksa Çerçeve 4. EK D : Projede Yer Aan Kiit Personein Özgeçmişeri 5. EK G : Destekeyici Begeer Aynı setin bir kopyası da mavi te dosyaya yereştirimei ve iki dosya kapaı bir zarfa yereştirierek Ajansa tesim edimeidir. Sistemin kuanımına iişkin detayı bigiyi adresinden erişebieceğiniz KAYS kuanıcı kıavuzunda buabiirsiniz. 15

21 Sistem, yapıan başvuruar için otomatik oarak bir başvuru kodu üretecek oup, bu kod başvuru sürecindeki tüm işemerde kuanıacaktır. Proje başvuruarı, kapaı zarf içinde taahhütü posta youya, kargo şirketi ie veya eden (eden tesim eden kişiye, imzaı ve tarihi bir aındı begesi veriir) aşağıdaki adrese yapıır. Başvuru zarfının üstüne başvuru işeminin tamamanmasından sonra sistemin size vereceği zarf etiketi çıktısı yapıştırımaı ve BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI - İSTKA/2015/BGM ifadesi açık bir şekide yazımaıdır. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Adres: Havaaanı Kavşağı EGS Business Park Bokarı B2 Bok Kat: Yeşiköy Bakırköy/İSTANBUL Başka yoara (örneğin faks ya da eektronik posta ie) gönderien ya da başka adresere tesim edien proje tekiferi reddediecektir. Proje Dosyaarı Hazıranırken Dikkat Edimesi Gereken Şeki Şartarı Başvuruar şu sırayı takip etmek üzere 1 (bir) ası ve 1 (bir) suret oarak tesim edimeidir: başvuru formu, bütçe, mantıksa çerçeve, öz geçmişer ve destekeyici begeer. Begeer degeçe deinmei ve ası begeer kırmızı, suret ise mavi renki te dosyaara yereştirimeidir. Begeer kesinike zımbaanmamaı, sert kapakı kasörere ya da şeffaf dosyaara konumamaıdır Başvuru Sahiperi başvuruarının, eksiksiz oup omadığını Rehberin Ön İnceeme böümünde buunan İdari Kontro ve Uygunuk Kontroü Listeerinden kontro etmeidirer. KAYS Sistemi üzerinden yapımayan başvuruar reddediecektir. Başvuru Sırasında Sunuması Gereken Destekeyici Begeer: Başvuruar, Başvuru Formu ve diğer eker dışında aşağıdaki destekeyici begeere birikte sunumaıdır: 1. Başvuruda buunan kuruuşun ve varsa her bir ortağın (İstanbu da kayıtı oduğunu ve faaiyet gösterdiğini beirten) kuruuş yasasını referans gösteren resmi yazı veya kuruuş begesi/ tüzüğü/ sözeşmesi veya igii resmi kayıt begesi 2. Başvuru Sahibini (ve varsa her bir ortağı) temsie, izama ve proje begeerini imzaamaya yetkii kişinin beirendiği, İstanbu Kakınma Ajansına proje sunumasına (veya ortak ounmasına) ve başarıı oması durumunda uyguanmasına iişkin kararın buunduğu Başvuru Sahibinin (ve varsa her bir ortağın) Yetkii Karar Organının kararı a. Kamu kurumarı için en üst yetkii amir kararı, b. Beediyeer için Beediye Mecisi kararı, c. Odaar ve Biriker için Yönetim Kuruu kararı, d. Üniversiteer için (Faküte/Yüksekoku/Enstitü/Merkezer dahi): i. Devet Üniversiteeri için Rektör kararı ii. Vakıf Üniversiteeri için Mütevei Heyeti kararı e. Sivi Topum Kuruuşarı için Mütevei Heyeti veya Yönetim Kuruu kararı. 3. Başvuru Sahibini temsi ve izama yetkii kişinin ismini ve imzasını tasdik eden imza sirküeri (kamu kurumarı için en üst amir onayı tatbiki imza yeteridir), 4. Başvuru Sahibinin son üç mai yıa ait mai kayıtarı (ödenek miktarını gösterir onayı tabo, bianço, geir gider tabosu, mizan cetvei vb.), 16

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

- 3 - İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM 2014 YILI İŞ PROGRAMI 1- GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM...3 Dünya Ekonomisinde Eksen Değişikiği...3 Türkiye Ekonomisi için 2014...4 2- TÜRKİYE EKONOMİSİNE İSTANBUL

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri * DOI: 10.5961/jhes.2013.083 Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI Sunum Planı İstanbul Kalkınma Ajansı ve Bölge Planı 2016 Yılı Mali Destek Programları Girişimcilik Mali Destek Programı Uygunluk

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ORTAK HUSUSLAR ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Ocak 2015 Sunum Planı Uygunluk Kriterleri Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Önemli Hatırlatmalar Uygunluk

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Başkan Keskin; Projeerimizi İdris Güüce Şırnakı öğrenciere birikte ÇEKSiAD I ZiYARET ETTi FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce, Şırnak tan Çanakmeköy Beediyesi nin hayata geçirdiği etti. Çekmeköy

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal > KAPAK Savafl M. Özaydemir TOBB Sanayi Odaar Konsey Sözcüsü Hai fiahin TOBB TSO Konsey Sözcüsü Ai Duru TOBB Ticaret Odaar Konsey Sözcüsü V. Türkiye Ticaret Ve Sanayi fiuras nda Bögeerin Sorunar Masaya Yat

Detaylı

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y Ko mi t 39 Tarih Komit v Tapri YSERİ 39 TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 39 TARİH KARAR Y Y ö n Sonuç A 39 04.07.2013 TIR Karnri v Oda hizmt bdrinin krdi kartı i ödnbimsi Ödnbimktdir. d2 K bgrindki ytki

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

/ 2. D Ö N E M

/ 2. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın 2 0 1 4 / 2. D Ö N E M KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi)

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YÜK DENGELİ FORKLİFTLER 4 TEKERLİ, PNÖMATİK LASTİKLİ 1,5 3,5 ton S FD/FG15NT FG15ZNT FD/FG18NT FG18ZNT FD/FG20CNT FD/FG20NT FG20ZNT FD/FG25NT FG25ZNT FD30N, FG30NT FD35N, FG35NT Üstün performans...

Detaylı

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi.

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi. C M Y K Parsak tan şehit ve gaziere vefa MHP Afyonkarahisar Mietvekii Mehmet Parsak, şehiterimizin ve terör sadırısı nedeniye Gazi oan asker ve poiserimizin banka borçarının devet tarafından karşıanması

Detaylı

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak & Geecek Trender Yeniikçiik ve geecek araşt rmaar dergisi Araık 2014 www.siemens.com.tr Laboratuvar ada Sürdürüebiir enerji, sadece eektrikten tasarruf etmek kadar basit bir iş deği. Danimarka nın Bornhom

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

Organize dilenci çetesindeki. SENARYOLAR FiLMLiK dilencileri, dilenecekleri mahallelere servisle bırakması saniye saniye kameralara yansı-

Organize dilenci çetesindeki. SENARYOLAR FiLMLiK dilencileri, dilenecekleri mahallelere servisle bırakması saniye saniye kameralara yansı- İdris Güüce; 9 bin oy Anadou da bir içe demek Aemdağ TOKİ Emak Konut İ.Ö.O dan ÇiFTE STANDART! FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce, 30 Mart Yere Seçimerinde Üsküdar da Beediye Başkanığı nı

Detaylı

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri DiYANET işleri BAŞKANLIGI sayıı Resmf Gazete'de yayımanan E: 1970/ 53 - K: 197 1/ 76 sayı ı karar). Gerekçedeki, "başkanık mensupa rının memur sayı arak maaşarının bütçeden karşı an ması devetin din işerini

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1

tmmob makina mühendisleri odası SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1 tmmob makina mühendiseri odası 1989 SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1 tmmpb makina mühendiseri odası YAYIN NO: 134/1 Sümer Sok.36/1-A Kızıay-ANKARA Te: 231 31 59-230 11 66 Fax: 231 31 65

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI İLK YARIYIL BASKETBOL ÖN ELEME GRUPLARI İÇİN GENEL ESASLARI 1. Amaç: Rektörük Kupası Turnuvaarı, Üniversitemiz öğrencieri arasındaki dostuk ve kardeşiği pekiştirmek,

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2016-2017 İÇİNDEKİLER Rektör den.4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katılım Planı 2017

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katılım Planı 2017 ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katıım Panı 2017 Doküman Numarası ACACIA-2017-E&S-SRM-STR-201 Yayınanma Tarihi 29.09.2017 Hazırayan Çevre ve Haka İişkier Departmanı, SRM Danışmanık

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği İş SağığıISBN 1302-3519 Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 98 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MAYIS 2014 SAYI:39 www.ekoiq.com 9 TL (KDV DAHİL) Doğa Ormanarı Sigortaadıar Tedarik Zincirindeki Kayıp Nokta Buundu Enerjiyi Uçurtma dan Amak... Merkez(den) Kaç

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan.

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan. Düzce de adrenain dou bir gün RAFTiNG HEYECANI FLASHABER / Çekmeköy Sanayici ve İşadamarı Derneği ÇEKSİ- AD ın organize ettiği etkinikte Düzce deki 13 km ik parkurda rafting heyecanı yaşandı. Katıımcıar

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 133 ISSN 1302-3519 Mart - Nisan 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu İk uçuşunu 29 Ağustos 2o13 tarihinde gerçekeştirmiş oan HürKuş-A uçağı ie Araık 2o13 itibarı ie 15 sortide yakaşık 8oo sorti uçuş gerçekeştirimiş oup Ağustos 2o15 ayında EASA dan Tip Sertifikası aınması

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Rüyada Bile Rahat Yok. Geleceğimizin Tehlikelerinin Farkında Olmak. Benzen ile Çalışan İşçilerin Umut Işığı Muzaffer Aksoy

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Rüyada Bile Rahat Yok. Geleceğimizin Tehlikelerinin Farkında Olmak. Benzen ile Çalışan İşçilerin Umut Işığı Muzaffer Aksoy ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 146 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında MO1004-EB Kuanım Kıavuzu 3202 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 139 Yüksek Sese Söye Sanat ve Baskıcı Yöntemer Can Kaygısı İe İşi Reddetme O Bizerden Biri - Hukuk Tutkunu Bir Hukuk Adamı:

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071 MO0702-E Kuanım Kıavuzu 3071 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğini için önceike sizi tebrik ederiz. Ürünümüzden tüm özeikeriye faydaanmak için ütfen bu kuanım kıavuzunu dikkate okuyunuz. Uyguamaar Bu saate yereştirien

Detaylı

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043 MO0602-EA Kuanım Kıavuzu 3043 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3144

Kullanım Kılavuzu 3144 MO0804-EA Kuanım Kıavuzu 3144 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER GELİŞTİRİCİLER İKONLARI ARAÇLAR AYARLAR VE GÖRÜNÜM DOSYA VE KLASÖR ZAMAN VE SAAT OFİS ARAÇLARI OYUN Hava Meydan Komutanığı nda asker kavgası G-3 Vatani görevini yapan

Detaylı

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi MO1502-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5441 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Saatinizin içerisinde yön ve ısı öçümerinin yapıabimesi için sensörer yereştirimiştir.

Detaylı

Seçimin medya karnesi

Seçimin medya karnesi Mimar Sinan Mahaesi nde KADIN DAYANIŞMASI GALiP GELDi Hasan Can, ustaık dönemi zaferini Ümraniyeiere kutadı FLASHABER / Ümraniye Beediye Başkanığı için 3 üncü kez %49,5 oya hakın güvenoyunu aan Başkan

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 121 Devetimizin Çocukara Bakış Açısı Mustafa TAŞYÜREK Topum Hekimiğine Gönü Verener - 8 Cüzzamıarın Babası Etem Utku Çingeneer ve Sosya Poitika

Detaylı

Çocukluk Çağı Hematolojik Malignitelerinde Beslenme

Çocukluk Çağı Hematolojik Malignitelerinde Beslenme Dereme Review Türkiye Çocuk Hastaıkarı Dergisi Turkish Journa of Pediatric Disease Çocukuk Çağı Hematoojik Maigniteerinde Besenme Nutritiona Support in Pediatric Hematoogica Maignancies İbrahim EKER, Orhan

Detaylı

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote 3M Scotchkote Korozyon ve Kimyasa Madde Etkierine Karşı En Üst Düzey Koruma Copon ve Thortex, 3M Scotchkote ürün yepazesi kapsamında yeniden adandırıarak piyasaya sürümüşerdir. 3 Giriş 3M, kuanım aanı

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi!

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi! Çekmeköy AK Parti de SÜRPRİZ geişmeer! FLASHABER / AK Parti Çekmeköy İçe Başkanı Şahmettin Yükse istifa etti. Çekmeköy Beediyesi teknik başkan yardımcısı oarak görev yapacak oan Yükse e Siyasi ve Hukuk

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 116 Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seer Gibi Akıyor OSTİM Patamaarının İk Düşündürdükeri İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic)

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic) UDK: 61.39 Devre Anaizinde Başangıç Şartan ve Nihaî özet: Devre anaizinde esas probem, Ohm ve Kirchhoff kanunarından faydaanarak, întegre - diferansiye denkemer diye adandırıan denge denkemerini ede etmek

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı