analizboru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "analizboru www.analizboru-valfon.com"

Transkript

1 analizboru

2 Teknolojinin Suya analizboru YANGIN FIRE FIGHTING ALT YAPI INFRASTRUCTURE SULAMA IRRIGATION ARITMA WATER TREATMENT ENDÜSTRÝYEL INDUSTRIAL BÝNA ÝÇÝ SANITARY HÝDROLÝK KONTROL VANALARI / HYDRAULIC CONTROL VALVES

3 HAKKIMIZDA analizboru Biz Kimiz? Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan inþaat sektörüne Dünya'nýn lider plastik üreticilerinden KDN ile Bulgaristan'da altyapý ve üstyapý borularý üreterek adým atan AnalizGrup, 2004'ten bu yana 20'nin üzerinde bayiliði bünyesine katmýþtýr. Baþta Hakan Plastik olmak üzere bünyesindeki bayiliklerle ve AnalizBoru&Valfon 'un üretim gücüyle firmamýz, mekanik tesisat, altyapý, sulama ve arýtma projelerine en kaliteli ürünü en cazip fiyatlarla tedarik etmektedir. Tüm Türkiye geneline ve 7 ülkeye ihracat yapan AnalizBoru&Valfon 'Üstün ürün, Benzersiz hizmet' sloganýný benimsemiþtir. Misyonumuz Analiz Boru olarak üstlenmiþ olduðumuz misyon; faaliyet gösterdiðimiz sektörlerde en yüksek kalite hedefli hizmet vermektedir. Bu doðrultuda hedefimiz; insanlýða, çevreye ve evrensel deðerlere karþý sorumluluklarýmýzý yerine getirmek, geliþen Türkiye'yle beraber hedeflerimize doðru büyüyerek ilerlemektir. Vizyonumuz Kuruluþumuzdan bu güne þirketimiz Üstün Ürün, Benzersiz Hizmet sloganý üzerine þekillenmiþtir. Bu vizyonun bizim için anlamý, sunduðumuz ürün ve hizmetlerle piyasada müþteri memnuniyetini ve bize duyulan güveni her gün hak etmek ve ileri seviyelere taþýmaktýr. Ýnovasyon Þirketimizin bu günlere gelmesindeki en belirleyici faktörlerden bir tanesi yeniliklere açýk olmasýdýr. Mevcut iþlerimizdeki inovatif yaklaþýmlarýmýz ve yeni iþ alanlarýna yatýrým faaliyetlerimiz köklü altyapýmýz ve deneyimli kadrýmuzun bir eseridir. Sorumluluk Yaptýðýmýz her iþin, pazarlamasýný yaptýðýmýz her ürünün sorumluluðunu taþýrýz. Müþteri ile iliþkimizi güven ilkesi üzerinde kurar, yasalara uygunluðu ve þeffaflýðý firma prensibi olarak kabul ederiz. Saðlýk, Emniyet ve Çevre Kaza riskini en aza indirmek,insanlara ve çevreye zarar vermemek ancak bilgi, talimat,eðitim ve denetim sisteminin yürütülebilmesi ile mümkün olacaktýr. Analiz Boru tüm çalýþmalarda bu tedbirleri almadan iþe baþlamayacaktýr.

4 analizboru ÝÇÝNDEKÝLER Diyafram Aktüatörlü Hidrolik Kontrol Vanasý Manuel Hidrolik Kontrol Vanasý Solenoid (Elektrikli Açma - Kapama) Kontrol Vanasý Basýnç Düþürücü Hidrolik Kontrol Vanasý Hýzlý Basýnç Tahliye (Relief ) Hidrolik Kontrol Vanasý Pompa Kontrol Vanasý Basýnç Düþürücü Solenoid (Elektrikli Açma - Kapama) Kontrol Vanasý Flatörlü Seviye Kontrol Vanasý Basýnç Sabitleme Kontrol Vanasý Basýnç Düþürücü ve Sabitleme Kontrol Vanasý Elektrik Aktivasyonlu Deluge Vana Pnömatik Aktivasyonlu Deluge Vana (Kuru Alarm Vanasý) Çift Flanþlý Kelebek Vana Demontaj Parçasý Elastomer Yataklý Sürgülü Vana (F4) Elastomer Yataklý Sürgülü Vana (F5) Tilting Çekvalf Yer Üstü Yangýn Hidrantý Yer Altý Yangýn Hidrantý Tek Küreli / Çift Küreli Vantuz Çalpara Çekvalf Dip Klapesi Pislik Tutucu Krepin

5 ÝÇÝNDEKÝLER analizboru Köþe Þamandýralý Vana Düz Tip Þamandýralý Vana Býçak Sürgülü Vana Küresel Vana PN10 Küresel Vana PN BAYÝLÝKLERÝMÝZ Georg Fischer Hakan Plastik Duyar Vana Turan Makina - Borfit Baypa Pimtaþ - Senkron Norm Kelepçe - Çetin Civata EMP Rainbird Mas - Daf Gassero Termoteknik Caldera Elektromed Samsung Bayiliklerimiz Referans Projeler Kalite Belgelerimiz

6

7 DÝYAFRAM AKTÜATÖRLÜ HÝDROLÝK KONTROL VANALARI analizboru Diyafram aktüatörlü hidrolik kontrol vanalarý, kapalý boru þebekelerinde basýnç, debi ve seviye kontrolünü saðlamak için dizayn edilmiþ, þebeke basýncý ile çalýþan otomatik hidrolik kontrol vanalarýdýr. Hidrolik vana gövdesi Vana Kapaðý Vana Gövdesi ve Diyafram malzemeleri olmak üzere 3 temel unsurdan oluþur. Diyafram aktüatörlü hidrolik kontrol vanalarýnda mil,klape, sýzdýrmazlýk burcu, mil burcu v.b. malzemeler olmadýðýndan bakýmý ve kullanýþý oldukça kolay ÜRÜN TANIMI ve kullanýcýya servis maliyeti yoktur. MALZEME LÝSTESÝ PARÇA NO PARÇA ADI MALZEME Vana Gövdesi Vana Kapaðý Yay Yay Baskýsý Civata Rondela Diyafram Somun Kontrol Fittings Ýletim Hortumu GGG 40 Sfero Dökme Demir GGG 40 Sfero Dökme Demir Standart : SS 304 Paslanmaz Opsiyonel: SS 316 Paslanmaz Nylon 6 Standart : 8.8 Galvaniz Çelik Opsiyonel: Inox Paslanmaz 8.8 Galvaniz Çelik Standart : Kort Bez Takviyeli Doðal Kauçuk Opsiyonel: Kort Bez Takviyeli EPDM Kauçuk Standart : 8.8 Galvaniz Çelik Opsiyonel: Inox Paslanmaz MS 58 Dövme Pirinç Malzeme Standart : Fiber Katmanlý Güçlendirilmiþ Naylon Opsiyonel: Bakýr DIN

8 analizboru DÝYAFRAM AKTÜATÖRLÜ HÝDROLÝK KONTROL VANALARI BOYUT VE AÐIRLIK TABLOSU DN D H L BASINÇ KAYIP GRAFÝÐÝ BASINÇ KAYBI psi bar DN50 DN50 DN65 DN65 DN80 DN80 DN100 DN125 DN125 DN150 DN m3/h gpm AKIÞ MÝKTARI 06

9 DÝYAFRAM AKTÜATÖRLÜ HÝDROLÝK KONTROL VANALARI analizboru BASINÇ KAYIP GRAFÝÐÝ TAVSÝYE EDÝLEN ÇALIÞMA DEÐERLERÝ ANMA ÇAPLARI Anma Basýncý Çalýþma Basýncý DN 50 - DN 65 - DN 80 - DN DN DN DN 200 ISO ON 10 - Orta Basýnç Aralýðý ISO PN 16 - Yüksek Basýnç Aralýðý Orta Basýnç Aralýðý : 0,7-10 bar Yüksek Basýnç Aralýðý : 0,7-16 bar Flanþ Baðlantý Ölçüleri TS ISO 7005/2 - EN Çalýþma Sýcaklýðý Test -10 C / 80 C - 14 F / 176 F Gözde Sýzdýrmazlýk Testi : 1,5xPN (TS EN ) Diyafram Sýzdýrmazlýk Testi : 1,2xPN (TS EN ) KAVÝTASYON TABLOSU Kaplama Kumlama + Fosforizasyon + Elektrostatik Toz Boya GÝRÝÞ BASINÇ DEÐERÝ psi bar KAVÝTASYON RÝSK BÖLGESÝ GÜVENLÝ ÇALIÞMA BÖLGESÝ bar ÇIKIÞ BASINÇ DEÐERÝ 07

10 analizboru MANUEL HÝDROLÝK KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Manuel hidrolik kontrol vanasý, uygulamada açma kapama iþlevinde kullanýlan hidrolik kontrol vanasýdýr. Vana üzerinde bulunan bir 3/2 yollu bir küresel vana sayesinde vana açma kapama iþlevini gerçekleþtirir. 1) Manuel kontrollü hidrolik kontrol vanalarý, diðer klasik izolasyon vanalarýna göre daha kolay açma kapama iþlevini gerçekleþtirdiði gibi vana kapandýðýnda tam sýzdýrmazlýk saðlar. 2) Manuel kontrollü hidrolik kontrol vanalarý, diðer izolasyon vanalara göre daha yavaþ kapanarak sistemde darbe yaratmaz. 3) Vana üzerine monte edilecek deðiþik basýnç, debi ve seviye kontrolü saðlayan pilot vanalar ilave edilerek birçok farklý uygulamalarda da kullanýlabilir. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Kullanýcý manuel hidrolik kontrol vanasý üzerinde bulunan 3/2 yollu küresel vananýn konumu açýk pozisyona getirildiðinde, ana vana gövdesi aktüatöründeki basýnçlý suyu atmosfere tahliye ederek ana vana kendini açar. VANA KAPALI Kullanýcý 3/2 yollu küresel vananýn konumu kapalý pozisyona getirdiðinde ise þebekede ki basýnçlý su vananýn aktüatörünü doldurarak ana vanayý tam sýzdýrmaz þekilde kapalý konuma getirir. Bu pozisyonda vana kendini diðer izolasyon vanalarýna göre daha yavaþ kapatarak,þebekede basýnç dalgalanmasý ve darbe yaratmaz. 08

11 MANUEL HÝDROLÝK KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI UYGULAMA ÞEMASI Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Vananýn randýmanlý çalýþabilmesi için vana öncesine vantuz koyulmasý tavsiye edilir. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründe ki suyu atmosfere tahliye ediniz. Vana þebekeye monte edildikten sonra, vanayý açmak için,ana vana üzerinde bulunan 3/2 yollu küresel vananýn konumumu açýk pozisyona getiriniz. Ana vanayý kapatmak için de küresel vananýn konumu kapalý pozisyona getirilmelidir. Ana vananýn kullanýmýnda çözemeyeceðiniz problemler için lütfen firmamýza danýþýnýz. 09

12 analizboru SOLENOID (ELEKTRÝKLÝ AÇMA - KAPAMA) KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Solenoid kontrol vanalarý, uygulamada açma kapama iþlevini elektrik enerjisi kullanarak uzaktan otomatik þekilde gerçekleþtiren hidrolik kontrol vanalarýdýr.solenoid kontrol vanalarýnýn kontrolünü, elektrik sinyali verebilen bir kontrol cihazý,plc kontrol üniteleri veya zaman röleleri sayesinde saðlar. 1) Kontrol vanasý üzerinde kullanýlan solenoid valfler uygulamaya göre 3/2 konumlu veya 2/2 konumlu valfler kullanýlabilir. 2) Solenoid kontrol vanalarý isteðe göre normalde kapalý (N.C) veya normalde açýk (N.O) olarak seçilebilir. 3)Solenoid kontrol vanalarýnýn standart voltaj deðeri, 24 Volt AC dir. Ancak isteðe göre 9 Volt DC latching veya 12 Volt DC bobinler kullanýlarak deðiþik voltaj deðerlerinde kontrol saðlama imkaný vardýr. 4) Vana üzerine monte edilecek deðiþik basýnç, debi ve seviye kontrolü saðlayan pilot vanalar ilave edilerek birçok farklý uygulamalarda da kullanýlabilir. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Kullanýcý bir kontrol cihazý sayesinde solenoid kontrol vanasý üzerinde bulunan 3/2 konumlu solenoid valfe elektrik sinyali gönderdiðinde, solenoid valfin P portunu kapatarak hat basýncýný solenoid valfe girmesini engeller. Vananýn aktüatöründe bulunan basýnçlý su solenoid valfin C portundan geçerek V portuna ulaþýr ve vana aktüatöründeki basýnçlý su atmosfere tahliye edilerek ana vana kendini tam olarak açar. VANA KAPALI Kullanýcý kontrol cihazýndan elektrik sinyalini kestiðinde, solenoid valfin içinde bulunan solenoid çekirdeði konumunu deðiþtirerek P portunu açýk konuma V portunu ise kapalý konuma getirir. Böylece hat basýncý solenoid valfin P portundan C portuna ulaþýr ve vananýn aktüatörünü doldurarak, ana vananýn tam olarak sýzdýrmaz bir þekilde kapanmasýný saðlar. 10

13 SOLENOID (ELEKTRÝKLÝ AÇMA - KAPAMA) KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI 1) Hava Tahliye Vanasý (Vantuz) 2) Ýzolasyon Vanasý (Sürgülü Vana, Kelebek Vana v.b.) 3) Solenoid Kontrol Vanasý 4) Kontrol Panosu UYGULAMA ÞEMASI Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Vananýn randýmanlý çalýþabilmesi için vana öncesine vantuz koyulmasý tavsiye edilir. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründeki suyu atmosfere tahliye ediniz. Ana vanayý þebekeye montaj ettikten sonra, vana üzerinde bulunan solenoid valfin elektrik baðlantýsýný, kullanacaðýnýz kontrol cihazýna monte ediniz. Kontrol cihazýndan solenoid kontrol vanasý arasýna elektrik iletimi için çekilecek olan kablo çapýný, solenoid valfin elektrik özelliðine ve çekilecek 1) Mini Küresel Vana 2) Pislik Tutucu 3) Solenoid Pilot Valf 4) 3 Yollu Küresel Vana olan mesafeye göre doðru bir þekilde seçiniz. Kullanýlacak olan kontrol cihazýnýn voltaj deðeri solenoid valfin voltaj deðeri ile ayný olmasý gerekmektedir. Vanayý manuel olarak açma ve kapama için 4 ile gösterilen küresel vanayý istenilen konuma getiriniz. Suyun kirlilik derecesine göre 2 numara ile gösterilen filtreyi temizleyiniz 11

14 analizboru BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ HÝDROLÝK KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Basýnç düþürücü hidrolik kontrol vanalarý, sulama þebekelerinde ve isale hatlarýnda yüksek basýncý istenilen deðerde daha düþük basýnca düþürmek için kullanýlan hidrolik kontrol vanalarýdýr. 1) Basýnç düþürücü hidrolik kontrol vanasý harici bir enerjiye ihtiyaç duymadan þebeke basýncý ile tam otomatik olarak çalýþýr. 2) Kontrol vanasý üzerinde kullanýlan 2 yollu basýnç düþürücü pilot vana þebekedeki debi deðiþimlerinden etkilenmeden çýkýþ basýncýný istenilen deðere düþürürler. 3) Þebekedeki giriþ basýnç deðeri, istenilen çýkýþ basýnç deðerinin altýna düþtüðünde vana kendini tam açarak minimum basýnç kaybý ile çalýþýr. 4) Þebekede su olmadýðýnda, vana kendini otomatik olarak kapatýr. Uygulamada basýnç düþürücü hidrolik kontrol vanasý dikey ve yatay pozisyonlarda rahatça kullanýlabilir ÇALIÞMA PRENSÝBÝ AÇMA MODU AÇMA MODU Þebeke basýncý ayar yapýlan çýkýþ basýnç deðerinden düþük ise, hidrolik kontrol vanasý üzerinde bulunan 2 yollu basýnç düþürücü pilot valf otomatik olarak tahliye portunu tamamen açarak, vananýn aktüatöründe bulunan basýnçlý suyu tahliye eder ve ana vanayý tam olarak açýk konuma getirir. KAPAMA MODU Hidrolik kontrol vanasý üzerinde bulunan 2 yollu basýnç düþürücü pilot valfin yay ayarý tamamen boþ konumda ise pilot valf tahliye portunu kapatýr ve þebekedeki basýnçlý suyu vananýn aktüatörüne ulaþtýrmasýný saðlar. Vananýn aktüatörüne ulaþan basýnçlý su vananýn diyaframýný yay kuvvetini yardýmý ile iterek vanayý sýzdýrmaz þekilde kapatýr. KAPAMA MODU REGÜLASYON MODU 2 yollu pilot valfin içinde bulunan diyafram, vananýn çýkýþ basýncýna duyarlý olarak çalýþýr. Pilot valfin ayar cývatasý sayesinde yay kuvveti, valfin diyaframýný istenilen çýkýþ basýnç deðerine göre konumunu belirler. Bu ayar 2 yollu pilot valfin üzerinde bulunan bir basýnç ölçer (manometre) sayesinde kolaylýkla ayarlanabilir. Þebekedeki yüksek basýnç ile düþük basýnç arasýndaki fark basýncýný, pilot valf otomatik olarak kendi bünyesinde ayarlar ve bu fark basýncýný ana vananýn aktüatörüne yansýtarak ana vananýn regülasyonlu bir konumda çalýþmasýný saðlar. 12 REGÜLASYON MODU

15 BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ HÝDROLÝK KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI 1) Hava Tahliye Vanasý (Vantuz) 2) Ýzolasyon Vanasý (Sürgülü Vana, Kelebek Vana v.b.) 3) Pislik Tutucu Vana 4) Basýnç Düþürücü Kontrol Vanasý 5) Manometre 6) Basýnç Tahliye (Relief) Kontrol Vanasý UYGULAMA ÞEMASI 1) Mini Küresel Vana 2) Pislik Tutucu 3) Manometre 4) Basýnç Düþürücü Pilot Valf 5) Pilot Ayar Civatasý Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Vananýn randýmanlý çalýþabilmesi için vana öncesine vantuz koyulmasý tavsiye edilir. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründeki suyu atmosfere tahliye ediniz. Basýnç düþürücü hidrolik kontrol vanasýnýn ayarý, vana üzerinde bulunan pilot valfin ayar cývatasý sayesinde olur. Pilot ayar cývatasýný saat yönünde çevirdiðinizde çýkýþ basýnç deðeri artar.saat yönü tersi istikametinde çevirdiðinizde ise çýkýþ basýnç deðeri düþer. Vana üzerinde basýnç ayarý yapmaya baþlamadan önce, vana çýkýþýnda bulunan mini küresel vanayý kapalý konuma getiriniz. Pilot valfin üzerinde bulunan manometre belli bir deðeri gösterecektir. Pilot valfin ayar cývatasý sayesinde istenilen çýkýþ basýnç deðerini, manometreye bakarak ayarlayýnýz. Bu konumda ana vana kapalý pozisyondadýr. Ýstenilen çýkýþ basýnç deðerini ayarladýktan sonra mini küresel vanayý açýk konuma getiriniz. Kavitasyon tehlikesine karþý vananýn çýkýþ basýnç deðerini maksimum giriþ basýnç deðerinin yaklaþýk 1/3 ü kadar ayar yapýnýz.(lütfen kavitasyon tablosuna bakýnýz.) Çýkýþ basýnç deðeri daha düþük bir deðere ayarlanmak isteniyorsa, þebekeye iki adet basýnç düþürücü kontrol vanasý monte edilerek basýnç kademeli olarak düþürülmelidir. Vananýn çýkýþ basýnç deðerini sürekli ölçünüz.çözemediðiniz problemlerde lütfen firmamýza danýþýnýz. 13

16 analizboru HIZLI BASINÇ TAHLÝYE (RELIEF) HÝDROLÝK KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Hýzlý basýnç tahliye kontrol vanalarý, terfi ve sulama þebekelerinde kullanýlan pompalarýn açma-kapama sonucu oluþan aþýrý basýnç dalgalanmalarýný, atmosfere tahliye ederek boru sistemlerini koruyan emniyet kontrol vanasýdýr. 1) Vana þebeke basýncýnda oluþabilecek fazla basýncý hýzlý bir þekilde atmosfere tahliye ederek boru sistemini ve diðer armatürleri korur. 2) Vana hýzlý bir þekilde açýlýr tahliye iþlemini bitirdikten sonra, þebekede tekrar bir basýnç dalgalanmasý yaratmadan yavaþça tam sýzdýrmaz þekilde kapanýr. 3) Vana ekstra bir enerji gerektirmeden tamamen hidrolik olarak hat basýncý ile çalýþýr. 4) Vananýn dizayný diyafram aktüatörlü olduðundan bakýmý oldukça kolay ve ucuzdur. 5) Vana yatay ve dikey montajlarda bile güvenle çalýþýr. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Þebekedeki basýnç aniden arttýðýnda, vana üzerinde bulunan 2 yollu relief pilot valfin içindeki yay kuvvetini yener ve pilot valfin tahliye portunu açar. Ana vananýn aktüatöründe bulunan basýnçlý su tahliye portundan atmosfere tahliye edilir ve böylece ana vana gövdesini açarak sistemdeki fazla basýncý atmosfere tahliye eder. VANA AÇIK VANA KAPALI Þebekedeki basýnç deðeri normal seviyesine düþtüðünde, pilot valfin içinde bulunan yay kuvveti pilot valfin diyaframýna baðlý pistonu iter ve tahliye portunu kapatýr. Normal seviyedeki þebeke basýncý pilot valfin içinden ana vananýn aktüatörüne basýnçlý suyu doldurur. Böylece aktüatördeki basýnçlý su vananýn yay kuvveti ile birlikte diyaframý iter ve vanayý sýzdýrmaz þekilde kapalý konuma getirir. 14 VANA KAPALI

17 HIZLI BASINÇ TAHLÝYE (RELIEF) HÝDROLÝK KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI 1) Pompa 2) Ýzolasyon Vanasý (Sürgülü Vana,Kelebek Vana v.b) 3) Hýzlý Basýnç Tahliye (Relief Kontrol Vanasý) 5) Manometre 6) Hava Tahliye Vanasý (Vantuz) 7) Çekvalf UYGULAMA ÞEMASI 1) Mini Küresel Vana 2) Pislik Tutucu 3) Manometre 4) Basýnç Düþürücü Pilot Valf 5) Pilot Ayar Civatasý Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Hýzlý basýnç tahliye (relief) kontrol vanasýný sisteme bir TE konfigürasyonunda, vana çýkýþý atmosfere açýk konumda monte ediniz. Hýzlý basýnç tahliye (relief) kontrol vanasýnýn tam randýmanda çalýþtýrýlmak isteniyorsa, vana çapý þebeke hat çapý ile eþit seçilmemelidir. Genelde hýzlý basýnç tahliye kontrol vanasý çapý, þebeke çapýnýn 1/3 ü çap seçilmelidir. Örneðin; Ana þebeke çapý DN 150 olan bir sistemde kullanýlacak olan vana çapý DN 50 olmalýdýr. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründeki suyu atmosfere tahliye ediniz. Hýzlý basýnç tahliye hidrolik kontrol vanasýnýn ayarý, vana üzerinde bulunan pilot valfin ayar cývatasý sayesinde olur. Pilot ayar cývatasýný saat yönünde çevirdiðinizde basýnç deðeri artar.saat yönü tersi istikametinde çevirdiðinizde ise basýnç deðeri düþer. Vana ayarlanan basýnç deðerinde kendini kapatmýyorsa, pilot valfin üzerinde bulunan iðne valfi ½ veya 1 tur gevþetiniz. 15

18 analizboru POMPA KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Sulama sistemlerinde kullanýlan pompalarýn basma hatlarýna monte edilen pompa kontrol vanalarý, pompa ile senkronize olarak çalýþan hidrolik kontrol vanalarýdýr. 1) Pompa ilk çalýþtýðýnda pompa kontrol vanasý kendini yavaþça açarak, þebekede basýnç dalgalanmasý yaratmadan sisteme suyu iletir. 2) Pompa devreden çýkarýldýðýnda,pompa kontrol vanasý kendini yavaþ bir þekilde kapatarak pompaya gelen darbeleri sönümler. 3) Sistemde elektrik kesintisi olduðunda vana kendini kapatarak pompayý korur. 4) Vananýn hidrolik dizayný sayesinde, pompa kontrol vanasý üzerine pilot devreler takýlarak basýnç ve debi kontrolü yapýlabilir. 5) Vana üzerinde bulunan solenoid valf az miktarda enerji tüketir. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Pompa kontrol vanasýnýn panosundan, pompaya start komutu verildiðinde, vana üzerindeki (vanayý açmak için kullanýlan) 3/2 yollu solenoid valf aktüatördeki basýnçlý suyu atmosfere yavaþça tahliye eder. Aktüatördeki basýnçlý su atmosfere tahliye olurken, pompa kontrol vanasý kendini yavaþça açarak sisteme suyu iletir. Pompa kontrol vanasýnýn açma hýzý, solenoid valfe baðlý olan iðneli vana sayesinde ayarlanýr. VANA KAPALI Pompa kontrol vanasýnýn panosundan, pompaya stop komutu verildiðinde, vana üzerindeki (vanayý kapamak için kullanýlan) 3/2 yollu solenoid valfe enerji verilir ve þebekedeki basýnçlý suyu vananýn aktüatörüne yavaþça ileterek vananýn darbe yaratmayacak þekilde kapanmasýný saðlar.kapama solenoid valfine enerji verildiðinde, diðer açma solenoid valfindeki enerji kesilir. Pompa kontrol vanasýnýn panosundan stop komutu verildiðinde, pompa vana tam sýzdýrmaz þekilde kapanana kadar çalýþýr d u r u m d a d ý r. P o m p a i l e v a n a s e n k r o n i z e o l a r a k ç a l ý þ ý r. 16

19 POMPA KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI 1) Pompa 2) Ýzolasyon Vanasý (Sürgülü Vana,Kelebek Vana v.b) 3) Çekvalf 4) Hava Tahliye Vanasý (Vantuz) 5) Pompa Kontrol Vanasý 6) Basýnç Tahliye (Relief) Kontrol Vanasý 7) Manometre 8) Pompa Kontrol Vana Panosu UYGULAMA ÞEMASI 1) Mini Küresel Vana 2) Pislik Tutucu 3) Hýz Ayar Valfi 4) Çekvalf 5) Solenoid Pilot Valf Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Vananýn randýmanlý çalýþabilmesi için vana öncesine vantuz koyulmasý tavsiye edilir. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründeki suyu atmosfere tahliye ediniz. Pompa kontrol vanasýnýn panosunu, pompanýn ana panosuna uygun bir þekilde baðlayýnýz. Vananýn açma hýzý, 3/2 yollu solenoid valfin tahliyesinde bulunan hýz ayar valfi sayesinde ayarlanýr. Hýz ayar valfini kapalý konuma doðru getirdiðinizde, vananýn açma hýzý daha uzun, açýk konuma doðru getirdiðinizde ise daha uzun sürede olacaktýr. Su kalitesine göre vana giriþlerinde bulunan 2 numara ile gösterilen filtreyi temizleyiniz. Vananýn pompa ile senkronizasyonunu sürekli olarak kontrol ediniz. Çözemediðiniz problemlerde lütfen firmamýza danýþýnýz. 17

20 analizboru BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ SOLENOID (ELEKTRÝKLÝ AÇMA-KAPAMA) KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Basýnç düþürücü solenoid kontrol vanalarý, uygulamada açma kapama iþlevini elektrik enerjisi kullanarak uzaktan otomatik þekilde gerçekleþtiren hidrolik kontrol vanalarýdýr.basýnç düþürücü solenoid kontrol vanalarýnýn üzerinde bulunan basýnç düþürücü pilot valf sayesinde,istenilen çýkýþ basýnç deðeri kolaylýkla ayarlanabilir. Basýnç düþürücü solenoid kontrol vanalarýnýn kontrolünü, elektrik sinyali verebilen bir kontrol cihazý, PLC kontrol üniteleri veya zaman röleleri sayesinde saðlar. 1) Kontrol vanasý üzerinde kullanýlan solenoid valfler uygulamaya göre 3/2 konumlu veya 2/2 konumlu valfler kullanýlabilir. 2) Solenoid kontrol vanalarý isteðe göre normalde kapalý (N.C) veya normalde açýk (N.O) olarak seçilebilir. 3) Solenoid kontrol vanalarýnýn standart voltaj deðeri, 24 Volt AC dir. Ancak isteðe göre 9 Volt DC latching veya 12 Volt DC bobinler kullanýlarak deðiþik voltaj deðerlerinde kontrol saðlama imkaný vardýr. 4) Vana üzerinde kullanýlan basýnç düþürücü pilot valf sayesinde,vana çýkýþ basýnç deðeri istenilen deðerde kolaylýkla ayarlanabilir. 5) Vana üzerine monte edilecek deðiþik basýnç, debi ve seviye kontrolü saðlayan pilot vanalar ilave edilerek birçok farklý uygulamalarda da kullanýlabilir. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Kullanýcý bir kontrol cihazý sayesinde solenoid kontrol vanasý üzerinde bulunan 3/2 konumlu solenoid valfe elektrik sinyali gönderdiðinde, solenoid valfin P portunu kapatarak hat basýncýný solenoid valfe girmesini engeller. Vananýn aktüatöründe bulunan basýnçlý su solenoid valfin C portundan geçerek V portuna ulaþýr ve vana aktüatöründeki basýnçlý su atmosfere tahliye edilerek ana vana kendini tam olarak açar. VANA KAPALI Kullanýcý kontrol cihazýndan elektrik sinyalini kestiðinde, solenoid valfin içinde bulunan solenoid çekirdeði konumunu deðiþtirerek P portunu açýk konuma V portunu ise kapalý konuma getirir. Böylece hat basýncý solenoid valfin P portundan C portuna ulaþýr ve vananýn aktüatörünü doldurarak, ana vananýn tam olarak sýzdýrmaz bir þekilde kapanmasýný saðlar. 18

21 BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ SOLENOID (ELEKTRÝKLÝ AÇMA-KAPAMA) KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI 1) Hava Tahliye Vaanasý (Vantuz) 2) Ýzolasyon Vanasý (Sürgülü Vana, Kelebek Vana v.b) 3) Basýnç Düþürücülü Solenoid Kontrol Vanasý 4) Kontrol Panasý UYGULAMA ÞEMASI 1) Mini Küresel Vana 2) Pislik Tutucu 3) Manometre 4) Basýnç Düþürücü Pilot Valf 5) Solenoid Pilot Valf 6) Pilot Ayar Civatasý Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Vananýn randýmanlý çalýþabilmesi için vana öncesine vantuz koyulmasý tavsiye edilir. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründeki suyu atmosfere tahliye ediniz. Ana vanayý þebekeye montaj ettikten sonra, vana üzerinde bulunan solenoid valfin elektrik baðlantýsýný, kullanacaðýnýz kontrol cihazýna monte ediniz. Kontrol cihazýndan solenoid kontrol vanasý arasýna elektrik iletimi için çekilecek olan kablo çapýný, solenoid valfin elektrik özelliðine ve çekilecek olan mesafeye göre doðru bir þekilde seçiniz. Kullanýlacak olan kontrol cihazýnýn voltaj deðeri solenoid valfin voltaj deðeri ile ayný olmasý gerekmektedir. Vana çýkýþ basýnç deðerini,6 numara ile gösterilen basýnç düþürücü pilot valfin ayar civatasý ile ayarlayýnýz.pilot ayar civatasýný saat yönünde çevirdiðinizde çýkýþ basýnç deðeri artacak, saat yönü tersi istikametinde çevirdiðinizde ise azalacaktýr. Suyun kirlilik derecesine göre 2 numara ile gösterilen filtreyi temizleyiniz. 19

22 analizboru FLATÖRLÜ SEVÝYE KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Flatörlü seviye kontrol vanalarý, isale hatlarýnda bulunan su deposu, rezervuar, basýnç kýrýcý maslak v.b su depolayan yapýlarda suyun seviyesini kontrol etmek için kullanýlan hidrolik kontrol vanalarýdýr.ana vananýn açma-kapama yapabilmesi için, mevcut þebekede minimum 7 metre su basýncý olmasý gerekmektedir. 1) Flatörlü seviye kontrol vanasýnýn yapýsý çok basit olduðundan kullanýmý da kullanýcý için büyük avantaj sunar. 2) Vananýn flatör (þamandýra) asamblesi modülerdir. Seviye kontrolü yapýlacak yapýya istenilen biçimde kolayca montaj edilir. 3) Ana vana ve Flatör asamblesi arasýnda bulunan hidrolik hortum, kolaylýkla vana ve flatör asamblesine monte edilir. 4) Flatörlü seviye kontrol vanasý üzerinde bulunan küresel vana sayesinde, açma-kapama vanasý olarak ta kullanýlabilir. 5) Vana ekstra bir enerji gerektirmeden tamamen hidrolik olarak hat basýncý ile çalýþýr. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Flatörlü seviye kontrol vanasýna modüler þekilde takýlan flatör (þamandýra) asamblesi 3/2 konumlu bir valf gibi çalýþýr. Depo ya sabit bir þekilde montaj edilen flatör asamblesi, su deposu boþaldýkça flatör aþaðý konuma iner ve flatör asamblesinde bulunan 3/2 konumlu valfin tahliye portunu açar. Ana vananýn aktüatöründe bulunan basýnçlý su bu tahliye portundan atmosfere deþarj edilir ve sistemdeki þebeke basýncý ile a n a v a n a n ý n d i y a f r a m ý a ç ý l a r a k d e p o s u i l e d o l m a y a b a þ l a r. VANA KAPALI Ana vana depoyu doldurmaya baþlar depodaki su seviyesi arttýkça flatör yukarý doðru hareket ederek 3/2 konumlu valfin tahliye portunu yavaþça kapatýr. Pilot valfin tahliye portu kapandýktan sonra, sistemdeki hat basýncý ana vananýn aktüatörüne iletilir. Aktüatöre ulaþan basýnçlý su yay kuvvetinin yardýmýyla diyaframý kapalý konuma getirir v e a n a vanayý d a r b e yara t m a d a n t a m s ý z d ý r m a z þ e k i l d e k a p a n ý r. 20

23 BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ HÝDROLÝK KONTROL VANASI FLATÖRLÜ SEVÝYE KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI 1) Hava Tahliye Vanasý (Vantuz) 2) Ýzolasyon Vanasý (Sürgülü Vana, Kelebek Vana v.b) 3) Flatörlü Seviye Kontrol Vanasý 4) Flatör Asamblesi (Þamandra) UYGULAMA ÞEMASI 1) Hýz Ayar Valfi (Opsiyonel) 2) Mini Küresel Vana 3) Flatör Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Vananýn randýmanlý çalýþabilmesi için vana öncesine vantuz koyulmasý tavsiye edilir. Flatörlü seviye kontrol vanasýnýn flatör (þamandýra) asamblesini depoya sabit bir þekilde montaj ediniz. Flatör asamblesi sabit deðilse,ana vana çalýþmaz. Flatör asamblesi monte edildikten sonra, ana vana üzerinde bulunan 2 ile gösterilen mini küresel vanayý açýk konuma getiriniz. Mini küresel vana kapalý konumda olduðunda ana vana kendini kapatacaktýr. Hidrolik kontrol vanalarý sistem basýncý ile çalýþan kontrol vanalarýdýr. Uygulamada depo giriþ basýncý sýfýra yakýn sistemlerde Flatörlü seviye kontrol vanasý hidrolik deðil mekanik þamandýralý olmalýdýr. Ayrýntýlý bilgi için lütfen firmamýza danýþýnýz. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründeki suyu atmosfere tahliye ediniz. 21

24 analizboru BASINÇ SABÝTLEME KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Basýnç sabitleme kontrol vanalarý, isale hatlarýnda pompaj tesislerinde ve filtrasyon sistemlerinde, vana giriþ basýncýný sabit tutmak için kullanýlan hidrolik kontrol vanalarýdýr. 1) Basýnç sabitleme hidrolik kontrol vanalarý uygulama sistemlerinde yatay veya dikey pozisyonlarda rahatlýkla kullanýlabilir. 2) Sistemde vananýn giriþ kýsmýndaki basýncý sürekli ölçer ve sabitler. 3) Yatay veya derin kuyu pompaj tesislerinde pompa çýkýþlarýnda kullanýldýðýnda pompaya start anýnda yumuþak bir kalkýþ yaptýrýr ve elektrik enerjisinden tasarruf saðlar. 4) Otomatik yýkamalý filtrasyon sistemlerinde filtrelerin yýkama esnasýnda ihtiyaç duyduklarý basýncý sabitler ve filtreyi temizlemede yardýmcý olur. 5) Vana ekstra bir enerji gerektirmeden tamamen hidrolik olarak hat basýncý ile çalýþýr. Vananýn dizayný diyafram aktüatörlü olduðundan bakýmý oldukça kolay ve ucuzdur. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Þebekedeki basýnç aniden arttýðýnda, vana üzerinde bulunan 2 yollu basýnç sabitleme pilot valfin içindeki yay kuvvetini yener ve pilot valfin tahliye portunu açar. Ana vananýn aktüatöründe bulunan basýnçlý su tahliye portundan atmosfere tahliye edilir ve böylece ana vana gövdesini açarak sistemdeki fazla basýncý atmosfere tahliye eder. VANA KAPALI Þebekedeki basýnç deðeri normal seviyesine düþtüðünde, pilot valfin içinde bulunan yay kuvveti pilot valfin diyaframýna baðlý pistonu iter ve tahliye portunu kapatýr. Normal seviyedeki þebeke basýncý pilot valfin içinden ana vananýn aktüatörüne basýnçlý suyu doldurur.böylece aktüatördeki basýnçlý su vananýn yay kuvveti ile birlikte diyaframý i t e r v e v a n a y ý s ý z d ý r m a z þ e k i l d e k a p a l ý k o n u m a g e t i r i r. 22

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr

ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr Biz Kimiz Serdaroğlu olarak 1986 yılından bu yana Türkiye de ve çevre ülkelerde; güncel teknolojilere uygun mekanik tesisat tedarik çözümlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI Dünya çapýnda kullaným EFCO olarak 30 yýlý aþkýn bir süredir müþterilerimizi ortaklarýmýz olarak görüyor ve onlarý kazanma felsefesiyle çalýþýyoruz. Vanalarýn sýzdýrmazlýk

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ. KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS KULLANIM KILAVUZU

DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ. KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ADK ALG 7, 100, 9, 16, ADK 27, 200 27/2, ve 30, ADK 36, 36/2 300 ADK 100, SIVI ADK / GAZ 200 YAKITLI ve ADK 300 KULLANIM, MONTAJ ve SIVI DÖKÜM / SERVİS GAZ KAZANLAR YAKITLI DÖKÜM Kullaným

Detaylı

Genel Ürün Kataloğu 2012

Genel Ürün Kataloğu 2012 Genel Ürün Kataloğu 2012 Tesisat Sektörümüzde Köklü Bir Üretici ALFEN Üretim ve yönetim merkezi İstanbul da yerleşik Alfen A.Ş. ülkemizin köklü ve yenilikçi firmalarından biridir. 30 yılı aşkın bir süredir

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kurulum, Çalıştırma, Koruma ve Bakım Talimatları

Kurulum, Çalıştırma, Koruma ve Bakım Talimatları Bulletin 59_TR Model DDX Baskın Vanası (50 mm), / (65 mm), 3 (80 mm), 76 mm, 4 (00 mm), 6 (50 mm), 65 mm ve 8 (00 mm) Bulletin 59_TR Kurulum, Çalıştırma, Koruma ve Bakım Talimatları Islak Pilot Hattı,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı