analizboru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "analizboru www.analizboru-valfon.com"

Transkript

1 analizboru

2 Teknolojinin Suya analizboru YANGIN FIRE FIGHTING ALT YAPI INFRASTRUCTURE SULAMA IRRIGATION ARITMA WATER TREATMENT ENDÜSTRÝYEL INDUSTRIAL BÝNA ÝÇÝ SANITARY HÝDROLÝK KONTROL VANALARI / HYDRAULIC CONTROL VALVES

3 HAKKIMIZDA analizboru Biz Kimiz? Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan inþaat sektörüne Dünya'nýn lider plastik üreticilerinden KDN ile Bulgaristan'da altyapý ve üstyapý borularý üreterek adým atan AnalizGrup, 2004'ten bu yana 20'nin üzerinde bayiliði bünyesine katmýþtýr. Baþta Hakan Plastik olmak üzere bünyesindeki bayiliklerle ve AnalizBoru&Valfon 'un üretim gücüyle firmamýz, mekanik tesisat, altyapý, sulama ve arýtma projelerine en kaliteli ürünü en cazip fiyatlarla tedarik etmektedir. Tüm Türkiye geneline ve 7 ülkeye ihracat yapan AnalizBoru&Valfon 'Üstün ürün, Benzersiz hizmet' sloganýný benimsemiþtir. Misyonumuz Analiz Boru olarak üstlenmiþ olduðumuz misyon; faaliyet gösterdiðimiz sektörlerde en yüksek kalite hedefli hizmet vermektedir. Bu doðrultuda hedefimiz; insanlýða, çevreye ve evrensel deðerlere karþý sorumluluklarýmýzý yerine getirmek, geliþen Türkiye'yle beraber hedeflerimize doðru büyüyerek ilerlemektir. Vizyonumuz Kuruluþumuzdan bu güne þirketimiz Üstün Ürün, Benzersiz Hizmet sloganý üzerine þekillenmiþtir. Bu vizyonun bizim için anlamý, sunduðumuz ürün ve hizmetlerle piyasada müþteri memnuniyetini ve bize duyulan güveni her gün hak etmek ve ileri seviyelere taþýmaktýr. Ýnovasyon Þirketimizin bu günlere gelmesindeki en belirleyici faktörlerden bir tanesi yeniliklere açýk olmasýdýr. Mevcut iþlerimizdeki inovatif yaklaþýmlarýmýz ve yeni iþ alanlarýna yatýrým faaliyetlerimiz köklü altyapýmýz ve deneyimli kadrýmuzun bir eseridir. Sorumluluk Yaptýðýmýz her iþin, pazarlamasýný yaptýðýmýz her ürünün sorumluluðunu taþýrýz. Müþteri ile iliþkimizi güven ilkesi üzerinde kurar, yasalara uygunluðu ve þeffaflýðý firma prensibi olarak kabul ederiz. Saðlýk, Emniyet ve Çevre Kaza riskini en aza indirmek,insanlara ve çevreye zarar vermemek ancak bilgi, talimat,eðitim ve denetim sisteminin yürütülebilmesi ile mümkün olacaktýr. Analiz Boru tüm çalýþmalarda bu tedbirleri almadan iþe baþlamayacaktýr.

4 analizboru ÝÇÝNDEKÝLER Diyafram Aktüatörlü Hidrolik Kontrol Vanasý Manuel Hidrolik Kontrol Vanasý Solenoid (Elektrikli Açma - Kapama) Kontrol Vanasý Basýnç Düþürücü Hidrolik Kontrol Vanasý Hýzlý Basýnç Tahliye (Relief ) Hidrolik Kontrol Vanasý Pompa Kontrol Vanasý Basýnç Düþürücü Solenoid (Elektrikli Açma - Kapama) Kontrol Vanasý Flatörlü Seviye Kontrol Vanasý Basýnç Sabitleme Kontrol Vanasý Basýnç Düþürücü ve Sabitleme Kontrol Vanasý Elektrik Aktivasyonlu Deluge Vana Pnömatik Aktivasyonlu Deluge Vana (Kuru Alarm Vanasý) Çift Flanþlý Kelebek Vana Demontaj Parçasý Elastomer Yataklý Sürgülü Vana (F4) Elastomer Yataklý Sürgülü Vana (F5) Tilting Çekvalf Yer Üstü Yangýn Hidrantý Yer Altý Yangýn Hidrantý Tek Küreli / Çift Küreli Vantuz Çalpara Çekvalf Dip Klapesi Pislik Tutucu Krepin

5 ÝÇÝNDEKÝLER analizboru Köþe Þamandýralý Vana Düz Tip Þamandýralý Vana Býçak Sürgülü Vana Küresel Vana PN10 Küresel Vana PN BAYÝLÝKLERÝMÝZ Georg Fischer Hakan Plastik Duyar Vana Turan Makina - Borfit Baypa Pimtaþ - Senkron Norm Kelepçe - Çetin Civata EMP Rainbird Mas - Daf Gassero Termoteknik Caldera Elektromed Samsung Bayiliklerimiz Referans Projeler Kalite Belgelerimiz

6

7 DÝYAFRAM AKTÜATÖRLÜ HÝDROLÝK KONTROL VANALARI analizboru Diyafram aktüatörlü hidrolik kontrol vanalarý, kapalý boru þebekelerinde basýnç, debi ve seviye kontrolünü saðlamak için dizayn edilmiþ, þebeke basýncý ile çalýþan otomatik hidrolik kontrol vanalarýdýr. Hidrolik vana gövdesi Vana Kapaðý Vana Gövdesi ve Diyafram malzemeleri olmak üzere 3 temel unsurdan oluþur. Diyafram aktüatörlü hidrolik kontrol vanalarýnda mil,klape, sýzdýrmazlýk burcu, mil burcu v.b. malzemeler olmadýðýndan bakýmý ve kullanýþý oldukça kolay ÜRÜN TANIMI ve kullanýcýya servis maliyeti yoktur. MALZEME LÝSTESÝ PARÇA NO PARÇA ADI MALZEME Vana Gövdesi Vana Kapaðý Yay Yay Baskýsý Civata Rondela Diyafram Somun Kontrol Fittings Ýletim Hortumu GGG 40 Sfero Dökme Demir GGG 40 Sfero Dökme Demir Standart : SS 304 Paslanmaz Opsiyonel: SS 316 Paslanmaz Nylon 6 Standart : 8.8 Galvaniz Çelik Opsiyonel: Inox Paslanmaz 8.8 Galvaniz Çelik Standart : Kort Bez Takviyeli Doðal Kauçuk Opsiyonel: Kort Bez Takviyeli EPDM Kauçuk Standart : 8.8 Galvaniz Çelik Opsiyonel: Inox Paslanmaz MS 58 Dövme Pirinç Malzeme Standart : Fiber Katmanlý Güçlendirilmiþ Naylon Opsiyonel: Bakýr DIN

8 analizboru DÝYAFRAM AKTÜATÖRLÜ HÝDROLÝK KONTROL VANALARI BOYUT VE AÐIRLIK TABLOSU DN D H L BASINÇ KAYIP GRAFÝÐÝ BASINÇ KAYBI psi bar DN50 DN50 DN65 DN65 DN80 DN80 DN100 DN125 DN125 DN150 DN m3/h gpm AKIÞ MÝKTARI 06

9 DÝYAFRAM AKTÜATÖRLÜ HÝDROLÝK KONTROL VANALARI analizboru BASINÇ KAYIP GRAFÝÐÝ TAVSÝYE EDÝLEN ÇALIÞMA DEÐERLERÝ ANMA ÇAPLARI Anma Basýncý Çalýþma Basýncý DN 50 - DN 65 - DN 80 - DN DN DN DN 200 ISO ON 10 - Orta Basýnç Aralýðý ISO PN 16 - Yüksek Basýnç Aralýðý Orta Basýnç Aralýðý : 0,7-10 bar Yüksek Basýnç Aralýðý : 0,7-16 bar Flanþ Baðlantý Ölçüleri TS ISO 7005/2 - EN Çalýþma Sýcaklýðý Test -10 C / 80 C - 14 F / 176 F Gözde Sýzdýrmazlýk Testi : 1,5xPN (TS EN ) Diyafram Sýzdýrmazlýk Testi : 1,2xPN (TS EN ) KAVÝTASYON TABLOSU Kaplama Kumlama + Fosforizasyon + Elektrostatik Toz Boya GÝRÝÞ BASINÇ DEÐERÝ psi bar KAVÝTASYON RÝSK BÖLGESÝ GÜVENLÝ ÇALIÞMA BÖLGESÝ bar ÇIKIÞ BASINÇ DEÐERÝ 07

10 analizboru MANUEL HÝDROLÝK KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Manuel hidrolik kontrol vanasý, uygulamada açma kapama iþlevinde kullanýlan hidrolik kontrol vanasýdýr. Vana üzerinde bulunan bir 3/2 yollu bir küresel vana sayesinde vana açma kapama iþlevini gerçekleþtirir. 1) Manuel kontrollü hidrolik kontrol vanalarý, diðer klasik izolasyon vanalarýna göre daha kolay açma kapama iþlevini gerçekleþtirdiði gibi vana kapandýðýnda tam sýzdýrmazlýk saðlar. 2) Manuel kontrollü hidrolik kontrol vanalarý, diðer izolasyon vanalara göre daha yavaþ kapanarak sistemde darbe yaratmaz. 3) Vana üzerine monte edilecek deðiþik basýnç, debi ve seviye kontrolü saðlayan pilot vanalar ilave edilerek birçok farklý uygulamalarda da kullanýlabilir. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Kullanýcý manuel hidrolik kontrol vanasý üzerinde bulunan 3/2 yollu küresel vananýn konumu açýk pozisyona getirildiðinde, ana vana gövdesi aktüatöründeki basýnçlý suyu atmosfere tahliye ederek ana vana kendini açar. VANA KAPALI Kullanýcý 3/2 yollu küresel vananýn konumu kapalý pozisyona getirdiðinde ise þebekede ki basýnçlý su vananýn aktüatörünü doldurarak ana vanayý tam sýzdýrmaz þekilde kapalý konuma getirir. Bu pozisyonda vana kendini diðer izolasyon vanalarýna göre daha yavaþ kapatarak,þebekede basýnç dalgalanmasý ve darbe yaratmaz. 08

11 MANUEL HÝDROLÝK KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI UYGULAMA ÞEMASI Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Vananýn randýmanlý çalýþabilmesi için vana öncesine vantuz koyulmasý tavsiye edilir. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründe ki suyu atmosfere tahliye ediniz. Vana þebekeye monte edildikten sonra, vanayý açmak için,ana vana üzerinde bulunan 3/2 yollu küresel vananýn konumumu açýk pozisyona getiriniz. Ana vanayý kapatmak için de küresel vananýn konumu kapalý pozisyona getirilmelidir. Ana vananýn kullanýmýnda çözemeyeceðiniz problemler için lütfen firmamýza danýþýnýz. 09

12 analizboru SOLENOID (ELEKTRÝKLÝ AÇMA - KAPAMA) KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Solenoid kontrol vanalarý, uygulamada açma kapama iþlevini elektrik enerjisi kullanarak uzaktan otomatik þekilde gerçekleþtiren hidrolik kontrol vanalarýdýr.solenoid kontrol vanalarýnýn kontrolünü, elektrik sinyali verebilen bir kontrol cihazý,plc kontrol üniteleri veya zaman röleleri sayesinde saðlar. 1) Kontrol vanasý üzerinde kullanýlan solenoid valfler uygulamaya göre 3/2 konumlu veya 2/2 konumlu valfler kullanýlabilir. 2) Solenoid kontrol vanalarý isteðe göre normalde kapalý (N.C) veya normalde açýk (N.O) olarak seçilebilir. 3)Solenoid kontrol vanalarýnýn standart voltaj deðeri, 24 Volt AC dir. Ancak isteðe göre 9 Volt DC latching veya 12 Volt DC bobinler kullanýlarak deðiþik voltaj deðerlerinde kontrol saðlama imkaný vardýr. 4) Vana üzerine monte edilecek deðiþik basýnç, debi ve seviye kontrolü saðlayan pilot vanalar ilave edilerek birçok farklý uygulamalarda da kullanýlabilir. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Kullanýcý bir kontrol cihazý sayesinde solenoid kontrol vanasý üzerinde bulunan 3/2 konumlu solenoid valfe elektrik sinyali gönderdiðinde, solenoid valfin P portunu kapatarak hat basýncýný solenoid valfe girmesini engeller. Vananýn aktüatöründe bulunan basýnçlý su solenoid valfin C portundan geçerek V portuna ulaþýr ve vana aktüatöründeki basýnçlý su atmosfere tahliye edilerek ana vana kendini tam olarak açar. VANA KAPALI Kullanýcý kontrol cihazýndan elektrik sinyalini kestiðinde, solenoid valfin içinde bulunan solenoid çekirdeði konumunu deðiþtirerek P portunu açýk konuma V portunu ise kapalý konuma getirir. Böylece hat basýncý solenoid valfin P portundan C portuna ulaþýr ve vananýn aktüatörünü doldurarak, ana vananýn tam olarak sýzdýrmaz bir þekilde kapanmasýný saðlar. 10

13 SOLENOID (ELEKTRÝKLÝ AÇMA - KAPAMA) KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI 1) Hava Tahliye Vanasý (Vantuz) 2) Ýzolasyon Vanasý (Sürgülü Vana, Kelebek Vana v.b.) 3) Solenoid Kontrol Vanasý 4) Kontrol Panosu UYGULAMA ÞEMASI Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Vananýn randýmanlý çalýþabilmesi için vana öncesine vantuz koyulmasý tavsiye edilir. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründeki suyu atmosfere tahliye ediniz. Ana vanayý þebekeye montaj ettikten sonra, vana üzerinde bulunan solenoid valfin elektrik baðlantýsýný, kullanacaðýnýz kontrol cihazýna monte ediniz. Kontrol cihazýndan solenoid kontrol vanasý arasýna elektrik iletimi için çekilecek olan kablo çapýný, solenoid valfin elektrik özelliðine ve çekilecek 1) Mini Küresel Vana 2) Pislik Tutucu 3) Solenoid Pilot Valf 4) 3 Yollu Küresel Vana olan mesafeye göre doðru bir þekilde seçiniz. Kullanýlacak olan kontrol cihazýnýn voltaj deðeri solenoid valfin voltaj deðeri ile ayný olmasý gerekmektedir. Vanayý manuel olarak açma ve kapama için 4 ile gösterilen küresel vanayý istenilen konuma getiriniz. Suyun kirlilik derecesine göre 2 numara ile gösterilen filtreyi temizleyiniz 11

14 analizboru BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ HÝDROLÝK KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Basýnç düþürücü hidrolik kontrol vanalarý, sulama þebekelerinde ve isale hatlarýnda yüksek basýncý istenilen deðerde daha düþük basýnca düþürmek için kullanýlan hidrolik kontrol vanalarýdýr. 1) Basýnç düþürücü hidrolik kontrol vanasý harici bir enerjiye ihtiyaç duymadan þebeke basýncý ile tam otomatik olarak çalýþýr. 2) Kontrol vanasý üzerinde kullanýlan 2 yollu basýnç düþürücü pilot vana þebekedeki debi deðiþimlerinden etkilenmeden çýkýþ basýncýný istenilen deðere düþürürler. 3) Þebekedeki giriþ basýnç deðeri, istenilen çýkýþ basýnç deðerinin altýna düþtüðünde vana kendini tam açarak minimum basýnç kaybý ile çalýþýr. 4) Þebekede su olmadýðýnda, vana kendini otomatik olarak kapatýr. Uygulamada basýnç düþürücü hidrolik kontrol vanasý dikey ve yatay pozisyonlarda rahatça kullanýlabilir ÇALIÞMA PRENSÝBÝ AÇMA MODU AÇMA MODU Þebeke basýncý ayar yapýlan çýkýþ basýnç deðerinden düþük ise, hidrolik kontrol vanasý üzerinde bulunan 2 yollu basýnç düþürücü pilot valf otomatik olarak tahliye portunu tamamen açarak, vananýn aktüatöründe bulunan basýnçlý suyu tahliye eder ve ana vanayý tam olarak açýk konuma getirir. KAPAMA MODU Hidrolik kontrol vanasý üzerinde bulunan 2 yollu basýnç düþürücü pilot valfin yay ayarý tamamen boþ konumda ise pilot valf tahliye portunu kapatýr ve þebekedeki basýnçlý suyu vananýn aktüatörüne ulaþtýrmasýný saðlar. Vananýn aktüatörüne ulaþan basýnçlý su vananýn diyaframýný yay kuvvetini yardýmý ile iterek vanayý sýzdýrmaz þekilde kapatýr. KAPAMA MODU REGÜLASYON MODU 2 yollu pilot valfin içinde bulunan diyafram, vananýn çýkýþ basýncýna duyarlý olarak çalýþýr. Pilot valfin ayar cývatasý sayesinde yay kuvveti, valfin diyaframýný istenilen çýkýþ basýnç deðerine göre konumunu belirler. Bu ayar 2 yollu pilot valfin üzerinde bulunan bir basýnç ölçer (manometre) sayesinde kolaylýkla ayarlanabilir. Þebekedeki yüksek basýnç ile düþük basýnç arasýndaki fark basýncýný, pilot valf otomatik olarak kendi bünyesinde ayarlar ve bu fark basýncýný ana vananýn aktüatörüne yansýtarak ana vananýn regülasyonlu bir konumda çalýþmasýný saðlar. 12 REGÜLASYON MODU

15 BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ HÝDROLÝK KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI 1) Hava Tahliye Vanasý (Vantuz) 2) Ýzolasyon Vanasý (Sürgülü Vana, Kelebek Vana v.b.) 3) Pislik Tutucu Vana 4) Basýnç Düþürücü Kontrol Vanasý 5) Manometre 6) Basýnç Tahliye (Relief) Kontrol Vanasý UYGULAMA ÞEMASI 1) Mini Küresel Vana 2) Pislik Tutucu 3) Manometre 4) Basýnç Düþürücü Pilot Valf 5) Pilot Ayar Civatasý Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Vananýn randýmanlý çalýþabilmesi için vana öncesine vantuz koyulmasý tavsiye edilir. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründeki suyu atmosfere tahliye ediniz. Basýnç düþürücü hidrolik kontrol vanasýnýn ayarý, vana üzerinde bulunan pilot valfin ayar cývatasý sayesinde olur. Pilot ayar cývatasýný saat yönünde çevirdiðinizde çýkýþ basýnç deðeri artar.saat yönü tersi istikametinde çevirdiðinizde ise çýkýþ basýnç deðeri düþer. Vana üzerinde basýnç ayarý yapmaya baþlamadan önce, vana çýkýþýnda bulunan mini küresel vanayý kapalý konuma getiriniz. Pilot valfin üzerinde bulunan manometre belli bir deðeri gösterecektir. Pilot valfin ayar cývatasý sayesinde istenilen çýkýþ basýnç deðerini, manometreye bakarak ayarlayýnýz. Bu konumda ana vana kapalý pozisyondadýr. Ýstenilen çýkýþ basýnç deðerini ayarladýktan sonra mini küresel vanayý açýk konuma getiriniz. Kavitasyon tehlikesine karþý vananýn çýkýþ basýnç deðerini maksimum giriþ basýnç deðerinin yaklaþýk 1/3 ü kadar ayar yapýnýz.(lütfen kavitasyon tablosuna bakýnýz.) Çýkýþ basýnç deðeri daha düþük bir deðere ayarlanmak isteniyorsa, þebekeye iki adet basýnç düþürücü kontrol vanasý monte edilerek basýnç kademeli olarak düþürülmelidir. Vananýn çýkýþ basýnç deðerini sürekli ölçünüz.çözemediðiniz problemlerde lütfen firmamýza danýþýnýz. 13

16 analizboru HIZLI BASINÇ TAHLÝYE (RELIEF) HÝDROLÝK KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Hýzlý basýnç tahliye kontrol vanalarý, terfi ve sulama þebekelerinde kullanýlan pompalarýn açma-kapama sonucu oluþan aþýrý basýnç dalgalanmalarýný, atmosfere tahliye ederek boru sistemlerini koruyan emniyet kontrol vanasýdýr. 1) Vana þebeke basýncýnda oluþabilecek fazla basýncý hýzlý bir þekilde atmosfere tahliye ederek boru sistemini ve diðer armatürleri korur. 2) Vana hýzlý bir þekilde açýlýr tahliye iþlemini bitirdikten sonra, þebekede tekrar bir basýnç dalgalanmasý yaratmadan yavaþça tam sýzdýrmaz þekilde kapanýr. 3) Vana ekstra bir enerji gerektirmeden tamamen hidrolik olarak hat basýncý ile çalýþýr. 4) Vananýn dizayný diyafram aktüatörlü olduðundan bakýmý oldukça kolay ve ucuzdur. 5) Vana yatay ve dikey montajlarda bile güvenle çalýþýr. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Þebekedeki basýnç aniden arttýðýnda, vana üzerinde bulunan 2 yollu relief pilot valfin içindeki yay kuvvetini yener ve pilot valfin tahliye portunu açar. Ana vananýn aktüatöründe bulunan basýnçlý su tahliye portundan atmosfere tahliye edilir ve böylece ana vana gövdesini açarak sistemdeki fazla basýncý atmosfere tahliye eder. VANA AÇIK VANA KAPALI Þebekedeki basýnç deðeri normal seviyesine düþtüðünde, pilot valfin içinde bulunan yay kuvveti pilot valfin diyaframýna baðlý pistonu iter ve tahliye portunu kapatýr. Normal seviyedeki þebeke basýncý pilot valfin içinden ana vananýn aktüatörüne basýnçlý suyu doldurur. Böylece aktüatördeki basýnçlý su vananýn yay kuvveti ile birlikte diyaframý iter ve vanayý sýzdýrmaz þekilde kapalý konuma getirir. 14 VANA KAPALI

17 HIZLI BASINÇ TAHLÝYE (RELIEF) HÝDROLÝK KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI 1) Pompa 2) Ýzolasyon Vanasý (Sürgülü Vana,Kelebek Vana v.b) 3) Hýzlý Basýnç Tahliye (Relief Kontrol Vanasý) 5) Manometre 6) Hava Tahliye Vanasý (Vantuz) 7) Çekvalf UYGULAMA ÞEMASI 1) Mini Küresel Vana 2) Pislik Tutucu 3) Manometre 4) Basýnç Düþürücü Pilot Valf 5) Pilot Ayar Civatasý Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Hýzlý basýnç tahliye (relief) kontrol vanasýný sisteme bir TE konfigürasyonunda, vana çýkýþý atmosfere açýk konumda monte ediniz. Hýzlý basýnç tahliye (relief) kontrol vanasýnýn tam randýmanda çalýþtýrýlmak isteniyorsa, vana çapý þebeke hat çapý ile eþit seçilmemelidir. Genelde hýzlý basýnç tahliye kontrol vanasý çapý, þebeke çapýnýn 1/3 ü çap seçilmelidir. Örneðin; Ana þebeke çapý DN 150 olan bir sistemde kullanýlacak olan vana çapý DN 50 olmalýdýr. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründeki suyu atmosfere tahliye ediniz. Hýzlý basýnç tahliye hidrolik kontrol vanasýnýn ayarý, vana üzerinde bulunan pilot valfin ayar cývatasý sayesinde olur. Pilot ayar cývatasýný saat yönünde çevirdiðinizde basýnç deðeri artar.saat yönü tersi istikametinde çevirdiðinizde ise basýnç deðeri düþer. Vana ayarlanan basýnç deðerinde kendini kapatmýyorsa, pilot valfin üzerinde bulunan iðne valfi ½ veya 1 tur gevþetiniz. 15

18 analizboru POMPA KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Sulama sistemlerinde kullanýlan pompalarýn basma hatlarýna monte edilen pompa kontrol vanalarý, pompa ile senkronize olarak çalýþan hidrolik kontrol vanalarýdýr. 1) Pompa ilk çalýþtýðýnda pompa kontrol vanasý kendini yavaþça açarak, þebekede basýnç dalgalanmasý yaratmadan sisteme suyu iletir. 2) Pompa devreden çýkarýldýðýnda,pompa kontrol vanasý kendini yavaþ bir þekilde kapatarak pompaya gelen darbeleri sönümler. 3) Sistemde elektrik kesintisi olduðunda vana kendini kapatarak pompayý korur. 4) Vananýn hidrolik dizayný sayesinde, pompa kontrol vanasý üzerine pilot devreler takýlarak basýnç ve debi kontrolü yapýlabilir. 5) Vana üzerinde bulunan solenoid valf az miktarda enerji tüketir. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Pompa kontrol vanasýnýn panosundan, pompaya start komutu verildiðinde, vana üzerindeki (vanayý açmak için kullanýlan) 3/2 yollu solenoid valf aktüatördeki basýnçlý suyu atmosfere yavaþça tahliye eder. Aktüatördeki basýnçlý su atmosfere tahliye olurken, pompa kontrol vanasý kendini yavaþça açarak sisteme suyu iletir. Pompa kontrol vanasýnýn açma hýzý, solenoid valfe baðlý olan iðneli vana sayesinde ayarlanýr. VANA KAPALI Pompa kontrol vanasýnýn panosundan, pompaya stop komutu verildiðinde, vana üzerindeki (vanayý kapamak için kullanýlan) 3/2 yollu solenoid valfe enerji verilir ve þebekedeki basýnçlý suyu vananýn aktüatörüne yavaþça ileterek vananýn darbe yaratmayacak þekilde kapanmasýný saðlar.kapama solenoid valfine enerji verildiðinde, diðer açma solenoid valfindeki enerji kesilir. Pompa kontrol vanasýnýn panosundan stop komutu verildiðinde, pompa vana tam sýzdýrmaz þekilde kapanana kadar çalýþýr d u r u m d a d ý r. P o m p a i l e v a n a s e n k r o n i z e o l a r a k ç a l ý þ ý r. 16

19 POMPA KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI 1) Pompa 2) Ýzolasyon Vanasý (Sürgülü Vana,Kelebek Vana v.b) 3) Çekvalf 4) Hava Tahliye Vanasý (Vantuz) 5) Pompa Kontrol Vanasý 6) Basýnç Tahliye (Relief) Kontrol Vanasý 7) Manometre 8) Pompa Kontrol Vana Panosu UYGULAMA ÞEMASI 1) Mini Küresel Vana 2) Pislik Tutucu 3) Hýz Ayar Valfi 4) Çekvalf 5) Solenoid Pilot Valf Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Vananýn randýmanlý çalýþabilmesi için vana öncesine vantuz koyulmasý tavsiye edilir. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründeki suyu atmosfere tahliye ediniz. Pompa kontrol vanasýnýn panosunu, pompanýn ana panosuna uygun bir þekilde baðlayýnýz. Vananýn açma hýzý, 3/2 yollu solenoid valfin tahliyesinde bulunan hýz ayar valfi sayesinde ayarlanýr. Hýz ayar valfini kapalý konuma doðru getirdiðinizde, vananýn açma hýzý daha uzun, açýk konuma doðru getirdiðinizde ise daha uzun sürede olacaktýr. Su kalitesine göre vana giriþlerinde bulunan 2 numara ile gösterilen filtreyi temizleyiniz. Vananýn pompa ile senkronizasyonunu sürekli olarak kontrol ediniz. Çözemediðiniz problemlerde lütfen firmamýza danýþýnýz. 17

20 analizboru BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ SOLENOID (ELEKTRÝKLÝ AÇMA-KAPAMA) KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Basýnç düþürücü solenoid kontrol vanalarý, uygulamada açma kapama iþlevini elektrik enerjisi kullanarak uzaktan otomatik þekilde gerçekleþtiren hidrolik kontrol vanalarýdýr.basýnç düþürücü solenoid kontrol vanalarýnýn üzerinde bulunan basýnç düþürücü pilot valf sayesinde,istenilen çýkýþ basýnç deðeri kolaylýkla ayarlanabilir. Basýnç düþürücü solenoid kontrol vanalarýnýn kontrolünü, elektrik sinyali verebilen bir kontrol cihazý, PLC kontrol üniteleri veya zaman röleleri sayesinde saðlar. 1) Kontrol vanasý üzerinde kullanýlan solenoid valfler uygulamaya göre 3/2 konumlu veya 2/2 konumlu valfler kullanýlabilir. 2) Solenoid kontrol vanalarý isteðe göre normalde kapalý (N.C) veya normalde açýk (N.O) olarak seçilebilir. 3) Solenoid kontrol vanalarýnýn standart voltaj deðeri, 24 Volt AC dir. Ancak isteðe göre 9 Volt DC latching veya 12 Volt DC bobinler kullanýlarak deðiþik voltaj deðerlerinde kontrol saðlama imkaný vardýr. 4) Vana üzerinde kullanýlan basýnç düþürücü pilot valf sayesinde,vana çýkýþ basýnç deðeri istenilen deðerde kolaylýkla ayarlanabilir. 5) Vana üzerine monte edilecek deðiþik basýnç, debi ve seviye kontrolü saðlayan pilot vanalar ilave edilerek birçok farklý uygulamalarda da kullanýlabilir. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Kullanýcý bir kontrol cihazý sayesinde solenoid kontrol vanasý üzerinde bulunan 3/2 konumlu solenoid valfe elektrik sinyali gönderdiðinde, solenoid valfin P portunu kapatarak hat basýncýný solenoid valfe girmesini engeller. Vananýn aktüatöründe bulunan basýnçlý su solenoid valfin C portundan geçerek V portuna ulaþýr ve vana aktüatöründeki basýnçlý su atmosfere tahliye edilerek ana vana kendini tam olarak açar. VANA KAPALI Kullanýcý kontrol cihazýndan elektrik sinyalini kestiðinde, solenoid valfin içinde bulunan solenoid çekirdeði konumunu deðiþtirerek P portunu açýk konuma V portunu ise kapalý konuma getirir. Böylece hat basýncý solenoid valfin P portundan C portuna ulaþýr ve vananýn aktüatörünü doldurarak, ana vananýn tam olarak sýzdýrmaz bir þekilde kapanmasýný saðlar. 18

21 BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ SOLENOID (ELEKTRÝKLÝ AÇMA-KAPAMA) KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI 1) Hava Tahliye Vaanasý (Vantuz) 2) Ýzolasyon Vanasý (Sürgülü Vana, Kelebek Vana v.b) 3) Basýnç Düþürücülü Solenoid Kontrol Vanasý 4) Kontrol Panasý UYGULAMA ÞEMASI 1) Mini Küresel Vana 2) Pislik Tutucu 3) Manometre 4) Basýnç Düþürücü Pilot Valf 5) Solenoid Pilot Valf 6) Pilot Ayar Civatasý Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Vananýn randýmanlý çalýþabilmesi için vana öncesine vantuz koyulmasý tavsiye edilir. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründeki suyu atmosfere tahliye ediniz. Ana vanayý þebekeye montaj ettikten sonra, vana üzerinde bulunan solenoid valfin elektrik baðlantýsýný, kullanacaðýnýz kontrol cihazýna monte ediniz. Kontrol cihazýndan solenoid kontrol vanasý arasýna elektrik iletimi için çekilecek olan kablo çapýný, solenoid valfin elektrik özelliðine ve çekilecek olan mesafeye göre doðru bir þekilde seçiniz. Kullanýlacak olan kontrol cihazýnýn voltaj deðeri solenoid valfin voltaj deðeri ile ayný olmasý gerekmektedir. Vana çýkýþ basýnç deðerini,6 numara ile gösterilen basýnç düþürücü pilot valfin ayar civatasý ile ayarlayýnýz.pilot ayar civatasýný saat yönünde çevirdiðinizde çýkýþ basýnç deðeri artacak, saat yönü tersi istikametinde çevirdiðinizde ise azalacaktýr. Suyun kirlilik derecesine göre 2 numara ile gösterilen filtreyi temizleyiniz. 19

22 analizboru FLATÖRLÜ SEVÝYE KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Flatörlü seviye kontrol vanalarý, isale hatlarýnda bulunan su deposu, rezervuar, basýnç kýrýcý maslak v.b su depolayan yapýlarda suyun seviyesini kontrol etmek için kullanýlan hidrolik kontrol vanalarýdýr.ana vananýn açma-kapama yapabilmesi için, mevcut þebekede minimum 7 metre su basýncý olmasý gerekmektedir. 1) Flatörlü seviye kontrol vanasýnýn yapýsý çok basit olduðundan kullanýmý da kullanýcý için büyük avantaj sunar. 2) Vananýn flatör (þamandýra) asamblesi modülerdir. Seviye kontrolü yapýlacak yapýya istenilen biçimde kolayca montaj edilir. 3) Ana vana ve Flatör asamblesi arasýnda bulunan hidrolik hortum, kolaylýkla vana ve flatör asamblesine monte edilir. 4) Flatörlü seviye kontrol vanasý üzerinde bulunan küresel vana sayesinde, açma-kapama vanasý olarak ta kullanýlabilir. 5) Vana ekstra bir enerji gerektirmeden tamamen hidrolik olarak hat basýncý ile çalýþýr. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Flatörlü seviye kontrol vanasýna modüler þekilde takýlan flatör (þamandýra) asamblesi 3/2 konumlu bir valf gibi çalýþýr. Depo ya sabit bir þekilde montaj edilen flatör asamblesi, su deposu boþaldýkça flatör aþaðý konuma iner ve flatör asamblesinde bulunan 3/2 konumlu valfin tahliye portunu açar. Ana vananýn aktüatöründe bulunan basýnçlý su bu tahliye portundan atmosfere deþarj edilir ve sistemdeki þebeke basýncý ile a n a v a n a n ý n d i y a f r a m ý a ç ý l a r a k d e p o s u i l e d o l m a y a b a þ l a r. VANA KAPALI Ana vana depoyu doldurmaya baþlar depodaki su seviyesi arttýkça flatör yukarý doðru hareket ederek 3/2 konumlu valfin tahliye portunu yavaþça kapatýr. Pilot valfin tahliye portu kapandýktan sonra, sistemdeki hat basýncý ana vananýn aktüatörüne iletilir. Aktüatöre ulaþan basýnçlý su yay kuvvetinin yardýmýyla diyaframý kapalý konuma getirir v e a n a vanayý d a r b e yara t m a d a n t a m s ý z d ý r m a z þ e k i l d e k a p a n ý r. 20

23 BASINÇ DÜÞÜRÜCÜ HÝDROLÝK KONTROL VANASI FLATÖRLÜ SEVÝYE KONTROL VANASI analizboru ÖRNEK MONTAJ VE UYGULAMA ÞEMASI 1) Hava Tahliye Vanasý (Vantuz) 2) Ýzolasyon Vanasý (Sürgülü Vana, Kelebek Vana v.b) 3) Flatörlü Seviye Kontrol Vanasý 4) Flatör Asamblesi (Þamandra) UYGULAMA ÞEMASI 1) Hýz Ayar Valfi (Opsiyonel) 2) Mini Küresel Vana 3) Flatör Vanayý monte ederken üzerinde bulunan akýþ yön ok iþaretine göre monte ediniz. Vananýn servis bakýmýnda kolaylýðý açýsýndan giriþ yönüne hattaki suyu kesebilmek için izolasyon vanalarý (sürgülü, kelebek veya küresel vana v.b.) monte edilmesi tavsiye edilir. Vananýn randýmanlý çalýþabilmesi için vana öncesine vantuz koyulmasý tavsiye edilir. Flatörlü seviye kontrol vanasýnýn flatör (þamandýra) asamblesini depoya sabit bir þekilde montaj ediniz. Flatör asamblesi sabit deðilse,ana vana çalýþmaz. Flatör asamblesi monte edildikten sonra, ana vana üzerinde bulunan 2 ile gösterilen mini küresel vanayý açýk konuma getiriniz. Mini küresel vana kapalý konumda olduðunda ana vana kendini kapatacaktýr. Hidrolik kontrol vanalarý sistem basýncý ile çalýþan kontrol vanalarýdýr. Uygulamada depo giriþ basýncý sýfýra yakýn sistemlerde Flatörlü seviye kontrol vanasý hidrolik deðil mekanik þamandýralý olmalýdýr. Ayrýntýlý bilgi için lütfen firmamýza danýþýnýz. Kýþ aylarýnda vanayý don tehlikesinden korumak için, vananýn aktüatöründeki suyu atmosfere tahliye ediniz. 21

24 analizboru BASINÇ SABÝTLEME KONTROL VANASI ÜRÜN TANIMI Basýnç sabitleme kontrol vanalarý, isale hatlarýnda pompaj tesislerinde ve filtrasyon sistemlerinde, vana giriþ basýncýný sabit tutmak için kullanýlan hidrolik kontrol vanalarýdýr. 1) Basýnç sabitleme hidrolik kontrol vanalarý uygulama sistemlerinde yatay veya dikey pozisyonlarda rahatlýkla kullanýlabilir. 2) Sistemde vananýn giriþ kýsmýndaki basýncý sürekli ölçer ve sabitler. 3) Yatay veya derin kuyu pompaj tesislerinde pompa çýkýþlarýnda kullanýldýðýnda pompaya start anýnda yumuþak bir kalkýþ yaptýrýr ve elektrik enerjisinden tasarruf saðlar. 4) Otomatik yýkamalý filtrasyon sistemlerinde filtrelerin yýkama esnasýnda ihtiyaç duyduklarý basýncý sabitler ve filtreyi temizlemede yardýmcý olur. 5) Vana ekstra bir enerji gerektirmeden tamamen hidrolik olarak hat basýncý ile çalýþýr. Vananýn dizayný diyafram aktüatörlü olduðundan bakýmý oldukça kolay ve ucuzdur. ÇALIÞMA PRENSÝBÝ VANA AÇIK Þebekedeki basýnç aniden arttýðýnda, vana üzerinde bulunan 2 yollu basýnç sabitleme pilot valfin içindeki yay kuvvetini yener ve pilot valfin tahliye portunu açar. Ana vananýn aktüatöründe bulunan basýnçlý su tahliye portundan atmosfere tahliye edilir ve böylece ana vana gövdesini açarak sistemdeki fazla basýncý atmosfere tahliye eder. VANA KAPALI Þebekedeki basýnç deðeri normal seviyesine düþtüðünde, pilot valfin içinde bulunan yay kuvveti pilot valfin diyaframýna baðlý pistonu iter ve tahliye portunu kapatýr. Normal seviyedeki þebeke basýncý pilot valfin içinden ana vananýn aktüatörüne basýnçlý suyu doldurur.böylece aktüatördeki basýnçlý su vananýn yay kuvveti ile birlikte diyaframý i t e r v e v a n a y ý s ý z d ý r m a z þ e k i l d e k a p a l ý k o n u m a g e t i r i r. 22

D SERİSİ DİYAFRAM AKTÜATÖRLÜ HİDROLİK KONTROL VANALARI

D SERİSİ DİYAFRAM AKTÜATÖRLÜ HİDROLİK KONTROL VANALARI D SERİSİ DİYAFRAM AKTÜATÖRLÜ HİDROLİK KONTROL VANALARI GENEL BİLGİLER Diyafram aktüatörlü hidrolik kontrol vanaları, kapalı boru şebekelerinde basınç, debi ve seviye kontrolünü sağlamak için dizayn edilmiş,

Detaylı

eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI

eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI eko10001 MANUEL HİDROLİK Manuel hidrolik kontrol vanaları, hat basıncı ile çalışan, 3 yollu bir selektör vana ile açma-kapama sağlayan hidrolik kontrol vanalarıdır.

Detaylı

HİDROLİK KONTROL VANALARI

HİDROLİK KONTROL VANALARI HİDROLİK KONTROL VANALARI 100 Serisi Diyaframlı Hidrolik Kontrol Vanaları Çap Aralığı : ¾ - 24 Basınç Sınıfı : PN16 - PN25 Bağlantı : Flanşlı, Dişli, Victaulic Materyal : Sfero Döküm, Pik Döküm, Bronz

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

800 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI

800 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI 800 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI Gerçek istikrar adına yola çıkmış, bireysel başarıların kurumsal başarılara dönüşmesi inancıyla hareket eden, global seviyede bilgi ve teknoloji kullanılmasına inanan,

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ÜRÜN KATALOÐU 2011 TEKNÝK MÜHENDÝSLÝK Sanayi ve Ýnþaatýnýzýn Çözüm Ortaðý TEKNÝK MÜHENDÝSLÝK Makina Ýnþaat Sanayi ve Tic. Ltd. Þti. Merkez: Kýzýlay Caddesi No:1 (Taþköprü Giriþi) Seyhan/ADANA Tel : 0322.352

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014

SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 İçindekiler Duyar Yangın...2 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...26 Sürgülü Vanalar...34 Kelebek Vanalar...41 Aktüatörler...45 Buhar Vanaları...46 Emniyet Ventilleri...49

Detaylı

TUNSER 500 SERİSİ PLASTİK HİDROLİK KONTROL VANALARI

TUNSER 500 SERİSİ PLASTİK HİDROLİK KONTROL VANALARI Gerçek istikrar adına yola çıkmış, bireysel başarıların kurumsal başarılara dönüşmesi inancıyla hareket eden, global seviyede bilgi ve teknoloji kullanılmasına inanan, teknoloji ve insan sağlığını en başa

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA...

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... İçindekiler Duyar Yangın...2 Victaulic Yangın...10 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...22 Sürgülü Vanalar...29 Kelebek Vanalar...35 Aktüatörler...39 Buhar Vanaları...40

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 YANGIN HÝDRANTI YYH T E info@yakacikvalf.com.tr Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 YANGIN HÝDRANTI YYH T E info@yakacikvalf.com.tr Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE 0036 W 0 / TRD 100 YANGIN HÝDRANTI YYH S T E www.yakacikvalf.com.tr Kullanýldýðý Yerler Fabrikalar, depolar, binalar ve endüstriyel tesislerin su ile söndürme

Detaylı

TUNSER 600 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI

TUNSER 600 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI Gerçek istikrar adına yola çıkmış, bireysel başarıların kurumsal başarılara dönüşmesi inancıyla hareket eden, global seviyede bilgi ve teknoloji kullanılmasına inanan, teknoloji ve insan sağlığını en başa

Detaylı

4"" EKONOMİK "" PN

4 EKONOMİK  PN KLEPSAN VANA VE ÖLÇÜ ALETLERİ - 2 - PN 16 TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA PN 10 TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA PN 25 TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA 1/2" PN 16 9.55.- 1/2" PN 10 9.55.- 1/2" PN 25 10.00.- 3/4" PN 16 13.80.-

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

FAF 1270 FAF 1100. Paslanmaz çelik kürelidir. FAF 1220 ÇAP FİYAT

FAF 1270 FAF 1100. Paslanmaz çelik kürelidir. FAF 1220 ÇAP FİYAT 0 KÜRESEL VANA-TG-PN6 1 KÜRESEL VANA-TG-PN10-16 1270 KÜRESEL VANA-KAYNAKLI ÖZEL TASARIM Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Sızdırmazlık elemanı

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Balans Vanaları...2. Küresel Vanalar...6. Sürgülü Vanalar...13. Kelebek Vanalar...19. Aktüatörler...23. Buhar Vanaları...24. Emniyet Ventilleri...

Balans Vanaları...2. Küresel Vanalar...6. Sürgülü Vanalar...13. Kelebek Vanalar...19. Aktüatörler...23. Buhar Vanaları...24. Emniyet Ventilleri... FİYAT LİSTESİ 1 ARALIK 2011 İçindekiler Balans Vanaları...2 Küresel Vanalar...6 Sürgülü Vanalar...13 Kelebek Vanalar...19 Aktüatörler...23 Buhar Vanaları...24 Emniyet Ventilleri...27 Kondenstoplar...28

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. Vanalar Pompalar Hidroforlar Hidrolik Kontrol Vanaları Yangın Vanaları Endüstriyel Ürünler Bağlantı Elemanları Vana Ceketleri

ÜRÜN KATALOĞU. Vanalar Pompalar Hidroforlar Hidrolik Kontrol Vanaları Yangın Vanaları Endüstriyel Ürünler Bağlantı Elemanları Vana Ceketleri ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN Yangın Söndürme KATALOĞU Sistemleri Vanalar Pompalar Hidroforlar Hidrolik Kontrol Vanaları Yangın Vanaları Endüstriyel Ürünler Bağlantı Elemanları Vana Ceketleri LENİS TEKNİK 2016 SPRINKLER

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 18 MART 2013

FİYAT LİSTESİ 18 MART 2013 FİYAT LİSTESİ 18 MART 2013 YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... İçindekiler Duyar Yangın...2 Balans Vanaları...20 Küresel Vanalar...28 Sürgülü Vanalar...36 Kelebek Vanalar...43 Aktüatörler...47 Buhar Vanaları...48

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 995 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 1-1 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

VANA GRUBU 2014 FİYAT LİSTESİ

VANA GRUBU 2014 FİYAT LİSTESİ VANA GRUBU 2014 FİYAT LİSTESİ RADYATÖR VANALARI TERMOSTATİK AYAR GRUBU Anma TERMOSTATİK RADYATÖR VANASI Beyaz M30 x 1,5 10 11,88 DN15 1/2" K 10 20,74 Krom M30 x 1,5 10 12,88 DN15 1/2" D 10 22,49 DN20 3/4"

Detaylı

DESBORDES DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

DESBORDES DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ SU KONTROL VANALARI DESBORDES DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ Çıkış basıncı diyaframın alt yüzüne etki eder, ayarlanan değerin üzerine çıkarsa yayı sıkıştırır ve vanayı kapatır. Akış olmaması durumunda çıkış

Detaylı

YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI SICAK SU SAYAÇLARI YARI YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI WOLTMAN SU SAYAÇLARI VOLUMETRİK SU SAYAÇLARI

YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI SICAK SU SAYAÇLARI YARI YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI WOLTMAN SU SAYAÇLARI VOLUMETRİK SU SAYAÇLARI KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI GENEL ÖZELLİKLER YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI GENEL ÖZELLİKLER - MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı - Çok huzmeli tasarımı ile uzun ömür - Düşük basınç kaybı - İlk hareket

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA ÜRÜN KATALOĞU 10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA www.fafvana.com.tr satis@fafvana.com.tr CE BELGESİ ISO 9001 : 2000 KALİTE BELGESİ GOST RUSYA KALİTE BELGESİ UKR SEPRO

Detaylı

Tasarımdan ürüne kalite

Tasarımdan ürüne kalite Tasarımdan ürüne kalite Tasarımdan ürüne Kalite sloganıyla 1986 yılında yola çıkan Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde ilk olarak küresel

Detaylı

FiYAT. LiSTESi 1 TEMMUZ

FiYAT. LiSTESi 1 TEMMUZ FiYAT LiSTESi 1 TEMMUZ 2010 YÜKSELEN MİLLİ ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA Açma-Kapatma Sırasında Hareket Eden Yükselen Mil İle Vana Açıklık Durumu İzleme Otomatik Kontrol Sistemimize Vana Açılıyor / Kapanıyor

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Duyar Yangın...2. Balans Vanaları Küresel Vanalar Sürgülü Vanalar Kelebek Vanalar Aktüatörler Buhar Vanaları...

Duyar Yangın...2. Balans Vanaları Küresel Vanalar Sürgülü Vanalar Kelebek Vanalar Aktüatörler Buhar Vanaları... 28 EYLÜL 2016 FİYAT LİSTESİ İçindekiler Duyar Yangın...2 Balans Vanaları...22 Küresel Vanalar...28 Sürgülü Vanalar...34 Kelebek Vanalar...38 Aktüatörler...43 Buhar Vanaları...44 Emniyet Ventilleri...47

Detaylı

Duyar Yangın...2. Balans Vanaları...20. Küresel Vanalar...28. Sürgülü Vanalar...36. Kelebek Vanalar...43. Aktüatörler...47. Buhar Vanaları...

Duyar Yangın...2. Balans Vanaları...20. Küresel Vanalar...28. Sürgülü Vanalar...36. Kelebek Vanalar...43. Aktüatörler...47. Buhar Vanaları... İçindekiler Duyar Yangın...2 Balans Vanaları...20 Küresel Vanalar...28 Sürgülü Vanalar...36 Kelebek Vanalar...43 Aktüatörler...47 Buhar Vanaları...48 Emniyet Ventilleri...51 Çek Vanalar...52 Pislik Tutucular...56

Detaylı

SATIȘ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014

SATIȘ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 SATIȘ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 İçindekiler Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Döviz kuru; fatura tarihindeki T.C.M.B. efektif satış kurundan hesaplanacaktır. Sprinkler Pendent (Sarkık) Sprinkler DY-3327

Detaylı

SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014

SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 İçindekiler Duyar Yangın...2 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...26 Sürgülü Vanalar...34 Kelebek Vanalar...41 Aktüatörler...45 Buhar Vanaları...46 Emniyet Ventilleri...49

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA...

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... İçindekiler YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... Duyar Yangın...2 Victaulic Yangın...10 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...22 Sürgülü Vanalar...29 Kelebek Vanalar...35 Aktüatörler...39 Buhar Vanaları...40

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

DUYAR YANGIN VANALARI FİYAT LİSTESİ 65 4.735,00 65 1.069,00 80 4.857,00 80 1.150,00 100 5.560,00 100 1.624,00 150 6.281,00 150 2.

DUYAR YANGIN VANALARI FİYAT LİSTESİ 65 4.735,00 65 1.069,00 80 4.857,00 80 1.150,00 100 5.560,00 100 1.624,00 150 6.281,00 150 2. Tel : (0212) 679 78 00 pbx Tarih: 11.09.2015 Sayfa: Sayfa: 1 1 DUYAR ISLAK ALARM VANASI (300 psi Max) DUYAR YANGIN VANALARI FİYAT LİSTESİ İTFAİYE BAĞLANTI AĞIZI : STORZ KAPLİN VE KAPAK DAHİL.DAMLATMA VANASI

Detaylı

GENEL SATIŞ ŞARTLARI

GENEL SATIŞ ŞARTLARI GENEL SATIŞ ŞARTLARI SİPARİŞ Müşteri, siparişini yazılı olarak istemeli ve ARMAŞ tan teklif/sipariş formu talep etmelidir. ARMAŞ ın düzenlediği teklif/sipariş formları müşteri tarafından onaylanmalıdır.

Detaylı

VANA ve ARMATÜRLERİ. www.gedikdokum.com

VANA ve ARMATÜRLERİ. www.gedikdokum.com VANA ve ARMATÜRLERİ Gedik Döküm ve Vana, bir Gedik Holding kuruluşu olarak, 1967 yılından bu yana endüstrinin ihtiyaç duyduğu orta ve yüksek basınç sınıfı vana ve armatürler üretmektedir. Genel merkezi

Detaylı

BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ

BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ 1 AKIŞKANIN CİNSİ : BUHAR : ÇELİK BORU ANMA CAPI : DN 15 - DN 100 mm UYGUN STANDARD : TS 301/4 ÇALIŞMA BASINCI : 10 BAR TEST BASINCI : 15 BAR ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 185ºC DN 65 - DN400 mm ANMA ÇAPINDA, DN17100

Detaylı

TEKNİK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ 2015/1. Sirküler No: S1520001

TEKNİK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ 2015/1. Sirküler No: S1520001 TEKNİK ÜRÜNLER FİYAT Sİ Sirküler No: S20001 İÇİNDEKİLER: ENDÜSTRİYEL TESİSAT ÜRÜNLERİ Termostatik Radyatör Valfleri 3 Termostatik Radyatör Valfleri (Çift Akış Yönlü) 5 Termostatik Radyatör Valfleri (Debi

Detaylı

6 Ekim 2015. Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri. Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli. Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli - Kilitli

6 Ekim 2015. Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri. Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli. Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli - Kilitli 6 Ekim 2015 Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri Gaz Küresel Vana (Mob 5-20) Tam Geçişli 07.01.400 1/2 100 10,14 TL 07.01.401 3/4 80 14,20 TL 07.01.402 1 40 22,31 TL 07.01.403 1 1/4 20 35,20 TL 07.01.404 1

Detaylı

GAZ KÜRESEL VANA GRUBU ÜRÜN. DOĞALGAZ TESİSAT ve İZALASYON ÜRÜNLERİ KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU KOMBİ BAĞLANTI SETİ (PLASTİK)

GAZ KÜRESEL VANA GRUBU ÜRÜN. DOĞALGAZ TESİSAT ve İZALASYON ÜRÜNLERİ KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU KOMBİ BAĞLANTI SETİ (PLASTİK) GAZ KÜRESEL VANA GRUBU 1.1/ 1. DOĞALGAZ TESİSAT ve İZALASYON LERİ 1 2 46,80 KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU 8,95 11,75 18,40 1 28,00 46,75 121,45 169,45 284,55 23,15 24,20 30,55 31,60 3,90 4,55 Filtreli

Detaylı

Sarı Tesisat Malzemeleri

Sarı Tesisat Malzemeleri Sarı Tesisat Malzemeleri Eca Sarı Ve Bronz Ürünler Eca Sarı Malzemeler Eca Çalpara Çekvalf Eca Bronz Yatık Çekvalf Eca Kondestop Eca Buhar Vanası Eca Çalpara Çekvalf Eca Bronz Yatık Çekvalf Eca Buhar Kondenstop

Detaylı

TEKNİK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ 2015/2. www.eca.com.tr EKİM 2015

TEKNİK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ 2015/2. www.eca.com.tr EKİM 2015 TEKNİK ÜRÜNLER FİYAT Sİ www.eca.com.tr EKİM 20 GENEL DAĞITIM Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş. Tel: (02) 705 51 00 elmor@elmor.com.tr YETKİLİ SERVİS Emar Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

Detaylı

20 HAZİRAN 2012 FİYAT LİSTESİ

20 HAZİRAN 2012 FİYAT LİSTESİ 0 HAZİRAN 0 LİSTESİ EL KURMALI SELENOİD VALF 0 / 3/ 0 0 0, 3,,7 GAZ ALARM CİHAZI G SAYAÇ - SETİ G-00 9,5 G-0,00 KÜRESEL DOĞALGAZ VANASI (Tam Geçişli Çelik Kollu) 5 7 9 Kilitli 5-K -K 7-K -K- / 3/ / / /

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

Kelebek Vanalarda Endüstriyel Çözümler

Kelebek Vanalarda Endüstriyel Çözümler KELEBEK VanaLAR Kelebek Vanalarda Endüstriyel Çözümler Kalınlığı ve destek noktaları artırılmış tek parçalı rijit gövdesi, daha iyi kimyasal dayanım sağlayan PP klapesi ve AISI304 paslanmaz çelik mili,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI KELEBEK VANALAR

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI KELEBEK VANALAR POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI KELEBEK VANALAR KELEBEK VANA DN 100/2800 PN 10 / 16 / 25 / 40 KELEBEK VANA POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. AVANTAJLARI Kompakt Dizayn

Detaylı

OCAK-2007 FĐYAT LĐSTESĐ KOD ÇAP AÇIKLAMA B.FĐYAT 100 FLANŞLI KELEBEK VANA (DĐŞLĐ KUTULU) 644,96 YTL 150 FLANŞLI KELEBEK VANA (DĐŞLĐ KUTULU) 716,63 YTL

OCAK-2007 FĐYAT LĐSTESĐ KOD ÇAP AÇIKLAMA B.FĐYAT 100 FLANŞLI KELEBEK VANA (DĐŞLĐ KUTULU) 644,96 YTL 150 FLANŞLI KELEBEK VANA (DĐŞLĐ KUTULU) 716,63 YTL KOD ÇAP AÇIKLAMA B.FĐYAT 100 FLANŞLI KELEBEK VANA (DĐŞLĐ KUTULU) 644,96 YTL 125 FLANŞLI KELEBEK VANA (DĐŞLĐ KUTULU) 673,63 YTL 150 FLANŞLI KELEBEK VANA (DĐŞLĐ KUTULU) 716,63 YTL 200 FLANŞLI KELEBEK VANA

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Metal ler KENDÝNÝ TEMÝZEYEN SÝSTEMER (OTOMTÝK FÝTREER) Kum li OTOMTÝK SÝSTEM Parçalarý: - Flanþ baðlantýlý kollektör (PN 10). - Yollu ters yýkama

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

VANA SANAYİ FİYAT LİSTESİ

VANA SANAYİ FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ 30/05/2013 Tasarımdan ürüne kalite Tasarımdan ürüne Kalite sloganıyla 1986 yılında yola çıkan Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2014

FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2014 VANA ve ARMATÜRLERİ FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2014 Termostatik Vanalar Üç Yollu Vanalar Aktuatörlü Vanalar Pnömatik Oransal Kontrol Vanaları Pnömatik Pistonlu Vanalar Basınç Düşürücü Vanalar Kelebek Vanalar

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

KÜRESEL VANALAR DOĞALGAZ VANALARI PİSLİK TUTUCULAR KELEBEK VANALAR TARIMSAL SULAMA VANALARI FLANŞLAR MANŞONLAR

KÜRESEL VANALAR DOĞALGAZ VANALARI PİSLİK TUTUCULAR KELEBEK VANALAR TARIMSAL SULAMA VANALARI FLANŞLAR MANŞONLAR 2014 FİYAT LİSTESİ YUSAL E.T.M KÜRESEL VANALAR DOĞALGAZ VANALARI PİSLİK TUTUCULAR KELEBEK VANALAR TARIMSAL SULAMA VANALARI FLANŞLAR MANŞONLAR 2 E.T.M YUSAL PN 6 KÜRESEL VANA (TAM GEÇİŞLİ) VE FİYATLAR 40

Detaylı

19.03.2014 FİYAT LİSTESİ

19.03.2014 FİYAT LİSTESİ 19.03.2014 FİYAT LİSTESİ Listesi Tasarımdan ürüne Kalite sloganıyla 1986 yılında yola çıkan Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde ilk olarak

Detaylı

SU POMPALARI ve HiDROFORLARI YANGIN GRUPLARI

SU POMPALARI ve HiDROFORLARI YANGIN GRUPLARI SU POMPALARI ve HiDROFORLARI YANGIN GRUPLARI YANGINLA MÜCADELE POMPALARIMIZ Yangınla mücadelede kullanılan Makine ve ekipmanlar içerisinde Sulu Söndürme Sistemleri hayati bir öneme sahiptir. Sulu söndürme

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Temel Semboller. Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir. Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir

Temel Semboller. Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir. Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir Çizgi Temel Semboller Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir Bir ünitedeki iki veya daha fazla fonksiyonu gösterir Daire - Yarımdaire Daire - Enerji çevrim

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Hidrolik devre sembolleri Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri

Hidrolik devre sembolleri Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri Hidrolik devre sembolleri Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri Çizgi Temel Semboller Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir Daire - Yarımdaire Kare - Dikdörtgen Dörtgen Çeşitli Semboller Üçgen Pompa

Detaylı

Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri Çizgi Temel Semboller Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir Daire - Yarımdaire Bir ünitedeki iki veya daha

Detaylı

VICTAULIC FİYAT LİSTESİ NİSAN 2010

VICTAULIC FİYAT LİSTESİ NİSAN 2010 VICTAULIC FİYAT LİSTESİ NİSAN 2010 VICTUALIC KAPLİN BAĞLANTI ŞEKLİ Yuva Yiv Vida Somun Conta Yiv SES VE TİTREŞİM ALICI ÖZELLİK DEPREM (SİMSİK) GERİLİMLERİNİ ALMA ÖZELLĞİ GENİŞLEME, BÜZÜLME ve AÇISAL HAREKET

Detaylı

ÖZENİŞ PLASTİK HAKKINDA

ÖZENİŞ PLASTİK HAKKINDA 15.06.2015 OZENIS-FK-TR/15.06.2015 Türkiye de plastik sektörünün ilk fabrikalarından biri olan Özeniş Plastik, 1959 yılında üretime geçmiştir. Kuruluşunun ilk yıllarında alçak yoğunluklu polietilen kangal

Detaylı

10,84- Bağlantı Tipi No : - - - - - - 01 G 1/2. Alttan Baðlantýlý. bar/psi. mmhg. Bar. mws. bar/psi. mmhg. Bar. mws. bar/psi

10,84- Bağlantı Tipi No : - - - - - - 01 G 1/2. Alttan Baðlantýlý. bar/psi. mmhg. Bar. mws. bar/psi. mmhg. Bar. mws. bar/psi 01 bar/psi 10,84- bar/psi mmhg Bar mws mmhg Bar mws Bağlantı Tipi No : - - - - - - 01 Alttan Baðlantýlý G 1/2 bar/psi 73,72-81,08- SUD 0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25 40..60..100..160..250..315 400..600

Detaylı

TEKNİK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ 2015/1. Sirküler No: S1520001

TEKNİK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ 2015/1. Sirküler No: S1520001 TEKNİK ÜRÜNLER FİYAT Sİ Sirküler No: S20001 İÇİNDEKİLER: Termostatik Radyatör Valfleri 3 Üç Yollu Küresel Valfler 37 Termostatik Radyatör Valfleri (Çift Akış Yönlü) 5 Mini Küresel Valfler 38 Termostatik

Detaylı

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý Yardýmcý Enerjisiz Sýcaklýk Regülatörleri Sýcaklýk Regülatörü Tip 9 asýnç dengeli yollu flanþlý baðlantý Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý karýþtýrýcý veya daðýtýcý

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PUS GEMİ

ÜRÜN KATALOĞU PUS GEMİ ÜRÜN KATALOĞU PUS GEMİ W W W. P U S G E M İ. C O M Şirket Profili Şirket; 2002 yılında İstanbul'un Tuzla ilçesinde Giptaş Sanayi Sitesinde Pus Gemi İnşaat Turizm San. Tic. LTD. ŞTİ. adıyla kurulmuştur.

Detaylı

2015 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ

2015 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Kubilay ÖÇALAN Veli ZENGİN Daire Başkanı Müdür Uzman İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA

Detaylı

İNDİRİM %10 ÖDEME: 45 GÜN

İNDİRİM %10 ÖDEME: 45 GÜN KL-01 EMNİYET VENTİLLERİ VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ SU DİŞLİ 1-5 BAR AYARLANABİLİR TİP EMNİYET VENTİLİ 1-10 BAR KÖŞE TİP 28,00 TL 27,00 TL 3/4" 28,00 TL 3/4" 39,00 TL 1" 68,00 TL 1" 47,00 TL

Detaylı

DOĞALGAZ TG WAFER PASLANMAZ

DOĞALGAZ TG WAFER PASLANMAZ VANA GRUBU ÇAP KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ DOĞALGAZ TG PN 6 PN10/16 PN 16 PN/16 PN40 WAFER PASLANMAZ WAFER NİKEL LUG PASLANMAZ PN 16 LUG - NİKEL PN16 SFERO - PN16 BIÇAKLI PN16 1000 1100 1200 1220 1400 3500

Detaylı

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME URSAN POMPA LTD. STI. DEBİ ÖLÇME VE REGÜLASYON VANASI, (BALANS VANASI) DEBİ VE AKIŞKAN SICAKLIK SENSÖRLÜ Artık ölçümü sıcaklık lama e v i b e d ns olay!.. ve bala ak çok k yapm Flanşlı PN 15-2 - 3 için

Detaylı

U Pompalar Pumps CE Teknik bilgi Technical info Kod Code FİYAT PRICE EURO Paket Box YENİ YENİ 1 1/2 ÜSTEN BAĞLANTILI ALTIYOLLU VANA Üstten bağlantılı 6 yollu vana. 50mm lik bağlantı, o-ring. Renk : Beyaz

Detaylı

ÜRÜN BROŞÜRÜ KELEBEK VANALAR SÜRGÜLÜ VANALAR KÜRESEL VANALAR GLOB VANALAR ÇEKVALFLER FİLTRELER KOMPANSATÖRLER HAVA TAHLİYE VANALARI

ÜRÜN BROŞÜRÜ KELEBEK VANALAR SÜRGÜLÜ VANALAR KÜRESEL VANALAR GLOB VANALAR ÇEKVALFLER FİLTRELER KOMPANSATÖRLER HAVA TAHLİYE VANALARI ÜRÜN BROŞÜRÜ KELEBEK VANALAR SÜRGÜLÜ VANALAR KÜRESEL VANALAR GLOB VANALAR ÇEKVALFLER FİLTRELER KOMPANSATÖRLER HAVA TAHLİYE VANALARI eko1000 & eko1100 PN16 KELEBEK VANA eko1200 PN16 FLANŞLI ÇİFT EKSANTRİK

Detaylı

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir.

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. 06.1 REV. 2 Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Zeynep UĞUR Veli ZENGİN İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2014 AÇIKLAMALAR : 1- Birim fiyat cetvelindeki

Detaylı

2013 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25)

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25) Açıklama AVPA, başlıca bölgesel-merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan bir otomatik fark basınç tahliye kontrolörüdür. Kontrolör normalde kapalıdır ve artan fark basınç karşısında açılır. Kontrolör bir

Detaylı

KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI YARI YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI SICAK SU SAYAÇLARI WOLTMAN SU SAYAÇLARI VOLUMETRİK SU SAYAÇLARI

KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI YARI YAŞ TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI SICAK SU SAYAÇLARI WOLTMAN SU SAYAÇLARI VOLUMETRİK SU SAYAÇLARI KURU TİP SOĞUK SU SAYAÇLARI GENEL ÖZELLİKLER MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı Çok huzmeli tasarımı ile uzun ömür Düşük basınç kaybı İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet Vakumlu manyetik korumalı

Detaylı

SİTE SULAMA PROJESİ DEBİ & GÜNLÜK TÜKETİM US-400 + NOZUL 44 10 3,3 328,35 54,73 3504-5004-GELİŞMİŞ 19 23 1,2 52,95 20,30 TOPLAM SPRINKLER 4,5 75,02

SİTE SULAMA PROJESİ DEBİ & GÜNLÜK TÜKETİM US-400 + NOZUL 44 10 3,3 328,35 54,73 3504-5004-GELİŞMİŞ 19 23 1,2 52,95 20,30 TOPLAM SPRINKLER 4,5 75,02 SİTE SULAMA PROJESİ DEBİ & GÜNLÜK TÜKETİM ET : 7 mm/gün Depo kapasitesi; Sulama suyu ihtiyacı: 81,50 m³/gün 98 m³ Toplam sulama süresi : 5,5 h/gün Uygulanan debi miktarı : 20 m³/h SPRINKLER Çimin ET'si

Detaylı

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan

MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU. Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan OM No. E-R3-100724 MONTAJ&OPERASYON VE BAKIM KILAVUZU Pilot Tesirli Basınç Düşürücü MODEL: RE 3 MIYAWAKI INC. Osaka, Japan Türkiye Distribitörü: Genel Makina Ltd. Şti. www.genelmakina.com 1. Tanıtım 2

Detaylı

OCAK 2016 FİYAT LİSTESİ

OCAK 2016 FİYAT LİSTESİ OCAK 20 FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÜRÜN U ÜRÜN TANIMI SAYFA SV- PN 6 SÜRGÜLÜ VANA METAL YATAKLI (DIN 3204) SV-20 / SV- PN / SÜRGÜLÜ VANA METAL YATAKLI (DIN 32) 1 SV-30 / SV-35 PN SÜRGÜLÜ VANA METAL YATAKLI

Detaylı

www.alfateknik.com.tr Fiyat Listesi 2012-1

www.alfateknik.com.tr Fiyat Listesi 2012-1 www.alfateknik.com.tr Listesi 2012-1 KONVANSİYONEL HERMETİK ELEKTRONİK KOMBİLER ÜRÜN PEŞİN VADELİ ECA PROTEUS HERMETİK KOMBİ 24 KW 1.035 TL 1.090 TL ECA PROTEUS PLUS HERMETİK KOMBİ 24 KW 1.070 TL 1.130

Detaylı

2013/1 FİYAT LİSTESİ

2013/1 FİYAT LİSTESİ 2013/1 FİYAT LİSTESİ DOĞALGAZ BAĞLANTI HORTUMLARI KLAPE, VANA VE ARMATÜR TS EN 14800 OCAK FLEKSİ TF0150 1/2-1/2 (50 cm) 30 29.25 TF0175 1/2-1/2 (75 cm) 25 32.20 TF01100 1/2-1/2 (100 cm) 20 35.00 TF01125

Detaylı

FİYAT LİSTESİ MART 2016

FİYAT LİSTESİ MART 2016 LİSTESİ MART 2016 Hakkımızda EKOVAL Türkiye nin yüksek kalite vana ve tesisat ekipmanları üreticisidir. Engin tecrübesi ve kaliteli ürünleriyle, EKOVAL tüm dünyada 40 tan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Detaylı

NEDEN İÇİNDEKİLER TİLTİNG TİP ÇEKVALFLER 05-06 NEDEN NOZUL ÇEKVALFLER? 07-09 NEDEN AÇILI SİTLİ ÇEKVALFLER? 10-11 NEDEN EKSENEL YAYLI ÇEKVALFLER?

NEDEN İÇİNDEKİLER TİLTİNG TİP ÇEKVALFLER 05-06 NEDEN NOZUL ÇEKVALFLER? 07-09 NEDEN AÇILI SİTLİ ÇEKVALFLER? 10-11 NEDEN EKSENEL YAYLI ÇEKVALFLER? www.ozkan.com.tr İÇİNDEKİLER 0 TİLTİNG TİP? 00 NOZUL? TİLTİNG TİP Kısa gövde, küçük hacim ve düşük ağırlık Çekvalfin her iki yanından uzanan miller, karşı ağırlık ve kolun çekvalfin sağ veya sol tarafına

Detaylı

Akıs. Basınç. Seviye. Sıcaklık. Analiz. Kontrol. Bass Instruments. The Fluid Control Expert

Akıs. Basınç. Seviye. Sıcaklık. Analiz. Kontrol. Bass Instruments. The Fluid Control Expert Akıs Basınç Seviye Sıcaklık Analiz Kontrol The Fluid Control Expert Akışkan Kontrol Uzmanı Hakkımızda Bass Ölçme Enstrümanları Ltd.Şti. Akışkanların ölçülmesi,izlenmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili özel

Detaylı

ER-KA FİYAT LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: DEMİRCİLER SİTESİ 3.YOL NO:23 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL TEL:0(212) 415 12 55 FAKS:0(212) 415 12 54

ER-KA FİYAT LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: DEMİRCİLER SİTESİ 3.YOL NO:23 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL TEL:0(212) 415 12 55 FAKS:0(212) 415 12 54 ER-KA FİYAT LİSTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ www.er-kamakine.com info@er-kamakine.com ADRES: DEMİRCİLER SİTESİ 3.YOL NO:23 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL TEL:0(212) 415 12 55 FAKS:0(212) 415 12 54 * LUG TİP KELEBEK VANA-ARI

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,40 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 16,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI VE EKİPMANLARI

YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI VE EKİPMANLARI YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI VE EKİPMANLARI Ümit KALAYCI Makine Y. Mühendisi İÇERİK Yangın Standartlar,Yönetmelikler ve Onaylar Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Yağmurlama sistemi Yangın pompa grubu Hidrantlar

Detaylı

KONSAN. Fiyat Listesi Mart

KONSAN. Fiyat Listesi Mart KONSAN Fiyat Listesi Mart 6 www.konsan.tc KONSAN Fiyat Listesi Mart 6 GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR ENDÜSTRİYEL TİP PN BÜYÜKLÜĞÜ ENDÜSTRİYEL TİP PN 0 BÜYÜKLÜĞÜ 39 /' 6,0 3 3/8' 6, 3 / 60, 33 /' 70 8,0 0

Detaylı