ESM x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý"

Transkript

1 ESM x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM x 35 DIN Boyutlu Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt göstergel - NTC grþ veya, TC grþ veya, J tp Termokupl grþ veya, K tp Termokupl grþ veya, Tell T 100 grþ veya, Tell T 1000 grþ (Sparþte belrtlmeldr) - ON/OFF sýcaklýk kontrolü - Seçleblr ýsýtma veya soðutma fonksyonu - Hsterszl çalýþma seçm - Ayarlanablr sýcaklýk ofset - Set deðer alt lmt ve set deðer üst lmt sýnýrlandýrmasý - Röle veya SSr Sürücü çýkýþý - rob arýzasý durumunda; Kompresör ün sürekl çalýþmasý, durmasý veya peryodk çalýþmasý seçenekler - Kompresör koruma geckmeler - rogramlama modu þfre korumasý Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM V04 06/08

2 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA ESM-3710 Sýcaklýk Kontrol chazý kullaným kýlavuzu ana bölümden oluþmaktadýr. Bu bölümler aþaðýda açýklandýðý þekldedr. Bu k ana bölümün dýþýnda chazýn sparþ blglernn ve teknk özellklernn yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu çersnde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý "ÝÇÝNDEKÝLER" dznnde yer almaktadýr. Kullanýcý dznde yer alan herhang br baþlýða sayfa numarasý üzernden erþeblr. Kurulum: Bu bölümde, chazýn fzksel boyutlarý, panel üzerne montajý, elektrksel baðlantý konularý yer almaktadýr. Fzksel ve elektrksel olarak chazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. Çalýþma Þekl Ve arametreler: Bu bölümde, chazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere erþm, parametre tanýmlamalarý konularý yer almaktadýr. Ayrýca bölümler çersnde, fzksel ve elektrksel montajda veya kullaným esnasýnda meydana geleblecek tehlkel durumlarý engellemek amacý le uyarýlar konmuþtur. Aþaðýda bölümler çersnde kullanýlan Sembollern açýklamalarý belrtlmþtr. Güvenlk uyarýlarý yandak sembolle belrgnleþtrlmþtr. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dkkate alýnmasý gerekmektedr. Elektrk çarpmasý sonucu oluþablecek tehlkel durumlarý belrtr. Kullanýcýnýn bu sembolle verlmþ uyarýlarý kesnlkle dkkate almasý gerekmektedr. Chazýn fonksyonlarý ve kullanýmý le lgl öneml notlar bu sembol le belrgnleþtrlmþtr.

3 Ýçndekler 1.ÖNSÖZ... Sayfa GENEL ÖZELLÝKLER 1. SÝARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM.KURULUM... Sayfa 7.1 GENEL TANITIM. ESM-3710 SICAKLIK KONTROL CÝHAZININ ÖN GÖRÜNÜMÜ VE BOYUTLARI.3 ANEL KESÝTÝ.4 ORTAM ÞARTLARI.5 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNE MONTAJI.6 CÝHAZIN MONTAJ AARATLARI ÝLE ANEL ÜZERÝNE SABÝTLENMESÝ.7 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNDEN ÇIKARILMASI 3.ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI... Sayfa TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ VE BAÐLANTI TALÝMATLARI 3. ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMASI 3.3 CÝHAZ ETÝKETÝNÝN GÖRÜNÜMÜ 3.4 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.5 SICAKLIK SENSÖR GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI TC (TERMOKUL) BAÐLANTISI 3.5. TC VE NTC BAÐLANTISI T-100 VE T-1000 BAÐLANTISI 3.6 ESM-3710 SICAKLIK KONTROL CÝHAZI GALVANÝK ÝZOLASYON TEST DEÐERLERÝ 3.7 ÇIKIÞ BAÐLANTILARI RÖLE ÇIKIÞI BAÐLANTISI 3.7. SSR SÜRÜCÜ ÇIKIÞI BAÐLANTISI 4.ÖN ANELÝN TANIMI VE MENÜLERE ERÝÞÝM... Sayfa ESM-3710 CÝHAZLARININ YAZILIM REVÝZYONUNUN GÖSTERGEDE ÝZLENMESÝ 4. DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ 4.3 ROGRAMLAMA MODU ARAMETRE LÝSTESÝ 4.4 ESM-3710 SICAKLIK KONTROL CÝHAZI ÇALIÞMA GRAFÝKLERÝ 4.5 ROGRAMLAMA MODU ARAMETRELERÝ KOLAY ERÝÞÝM ÞEMASI 4.6 ROGRAMLAMA MODUNA GÝRÝÞ, ARAMETRE DEÐERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYIT 5.ESM-3710 SICAKLIK KONTROL CÝHAZINDAKÝ HATA MESAJLARI... Sayfa 6 6.SESÝFÝKASYONLAR... Sayfa 7 3

4 EU Uyum Deklarasyonu Üretc Frma Adý Üretc Frma Adres : Emko Elektronk Sanay Ve Tcaret A.Þ. : DOSAB, Karanfl Sokak, No:6, Bursa, Türkye Üretc bu ürünün aþaðýdak standartlara ve þartlara uygunluðunu beyan eder. Ürün Adý Model Kodu Tp Kodu Ürün Kategors : Sýcaklýk Kontrol Chazý : ESM-3710 : ESM-3710 : Kontrol ve laboratuvar kullanýmlý, elektrksel teçhzat donanýmlý ölçüm chazý Ürünün Uyumlu Olduðu Drektfler: 73 / 3 / EEC The Low Voltage Drectve as amended by 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC The Electromagnetc Compatblty Drectve Aþaðýdak özellklere göre tasarlanmýþ ve mal edlmþtr: EN :001 EMC Generc Emsson Standard for the Industral Envronment EN :001 EMC Generc Immunty Standard for the Industral Envronment EN :001 Safety Requrements for electrcal equpment for measurement, control and laboratory use 4

5 1.Önsöz ESM-3710 sers sýcaklýk kontrol chazlarý, endüstrde herhang br sýcaklýk deðernn ölçülmes ve kontrol edlmes çn tasarlanmýþtýr. Bast ve kolay kullanýmý On/Off Kontrol formu, ýsýtma ve soðutma seçm le pek çok uygulamada kullanýlablr. Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan br kýsmý aþaðýda verlmþtr: Uygulama Alanlarý Cam Gýda lastk etro-kmya Tekstl Otomotv Makna malat sektörü Uygulamalar Isýtma Fýrýnlama Kuluçka makneler Depolama Havalandýrma 1.1 Genel Özellkler ESM-3710 Besleme Gerlm Grþ Standart 30 V (±%15), 50/60Hz Opsyonel Besleme Grþ 115 V (±%15), 50/60Hz 4 V (±%15), 50/60Hz 4 V (-%15, + %10), 50/60Hz 1 V (±%15), 50/60Hz Sýcaklýk Sensör Grþ NTC TC J veya K Tp TC Tell T 100 Tell T 1000 Standart Çýkýþ-1 (Röle Çýkýþý) Opsyonel Çýkýþ-1 (SSr Sürücü Çýkýþý) Kontrol Çýkýþý Alarm Çýkýþý Kontrol Çýkýþý Alarm Çýkýþý Isýtma veya Soðutma Fonksyonu ON/OFF Çalýþma 5

6 1. Sparþ Blgler / A BC D E FG HI / U V W Z ESM-3710 (77x35 DIN Boyutlu) / / A Besleme Gerlm 4 V ( -%15, +-%10 ) 50/60 Hz 3 4 V ( ± %15 ) 50/60 Hz V ( ± %15 ) 50/60 Hz 5 30 V ( ± %15 ) 50/60 Hz 6 1 V ( ± %15 ) 50/60 Hz 9 Müþterye Özel BC Grþ Tp Skala() 05 J,Fe CuN IEC584.1(ITS90) K,NCr N IEC584.1(ITS90) T 100, IEC751(ITS90) T 100, IEC751(ITS90) TC (Not-1) TC (Not-1) T 1000, IEC751(ITS90) T 1000, IEC751(ITS90) NTC (Not-1) NTC (Not-1) Not-1 : TC veya NTC grþ tpler seçldðnde ( BC = 1, 15, 18, 19 ), Sýcaklýk sensörü chazla brlkte verlmektedr. Bu nedenle sparþ kodunda TC grþ tp çn sensör tp (V=0,1veya ) olarak, NTC grþ tp çn sensör tp ( V = 0, 3 veya 4 ) olarak belrtlmeldr. E Çýkýþ-1 1 Röle Çýkýþý ( Rezstf Yükte 10 V, 1 NO + 1NC ) SSR Sürücü Çýkýþý (Maksmum 15 V ) V ESM-3710 Chazýyla verlen Sýcaklýk sensörü 0 Yok 1 TC-M6L40.K1.5 (TC Hava robu 1.5 mt slkon kablolu) TCS-M6L30.K1.5.1/8 (TC Sývý robu 1.5 mt slkon kablolu) 3 NTC-M5L0.K1.5 (Soðutma uygulamalarý çn termoplastk kaplamalý, 1.5 mt kablolu NTC probu) 4 NTC-M6L50.K1.5 (Metal koruyucu tüplü, 1.5 mt kablolu NTC probu) 9 Müþterye Özel ESM-3710 Sýcaklýk kontrol chazýna at tüm sparþ blgler yandak tabloda verlmþtr. Kullanýcý kendsne uygun chaz konfgürasyonunu tablodak blg ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturablr ve bunu sparþ koduna dönüþtüreblr. Öncelkle sstemnzde kullanmak stedðnz chazýn besleme gerlmn belrleynz. Daha sonra dðer özellkler belrleynz. Belrledðnz seçenekler tablonun üzernde yer alan kod oluþturma kutucuklarýna yerleþtrnz. Standart özellkler dýþýnda kalan steklernz çn bzmle rtbata geçnz. Vac tanýmý olarak smges Vdc tanýmý olarak smges Vac/dc tanýmý olarak smges kullanýlmýþtýr. 1.3 Garant Malzeme ve þçlk hatalarýna karþý k yýl süreyle garant edlmþtr. Bu garant chazla brlkte verlen garant belgesnde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþterye düþen görev ve sorumluklarýn eksksz yerne getrlmes halnde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Chazýn tamr eðtml kþler tarafýndan yapýlmalýdýr. Chazýn dahl parçalarýna erþmek çn öncelkle chazýn enerjsn kesnz. Chazý hdrokarbon çeren çözeltlerle (etrol, Trchlorethylene gb) temzlemeynz. Bu çözeltlerle chazýn temzlenmes, chazýn mekank güvenrlðn azaltablr. Chazýn dýþ plastk kýsmýný temzlemek çn etl alkol yada suyla nemlendrlmþ br bez kullanýnýz. 6

7 .Kurulum Chazýn montajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdak uyarýlarý dkkatle okuyunuz. aketn çersnde, - 1 adet chaz - adet Montaj Aparatý - Garant belges - Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana geleblecek hasarlara karþý, chazýn montajýna baþlanmadan önce göz le kontrol edlmes gerekmektedr. Montaj ve devreye alma þlemnn mekank ve elektrk teknsyenler tarafýndan yapýlmasý gerekmektedr. Bu sorumluluk alýcýya attr. Chaz üzerndek herhang br hata veya arýzadan kaynaklanablecek br tehlke söz konusu se sstemn enerjsn kapatarak chazýn tüm elektrksel baðlantýlarýný sstemden ayýrýnýz. Chaz üzernde, sgorta ve chaz enerjsn kapatacak br anahtar yoktur. Chazýn besleme grþnde enerjsn kapatacak br anahtarýn ve sgortanýn kullanýcý tarafýndan ssteme lave edlmes gerekmektedr. Chazýn besleme gerlm aralýðýnýn kontrol edlmes ve uygun besleme gerlmnn uygulanmasý gerekmektedr. Bu kontrol þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn veya sstemn zarar görmesn ve olablecek kazalarý engelleyecektr. Elektrk þoklarýný ve benzer kazalarý engellemek çn chazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadanchaza vemontajýnyapýldýðýsstemeenerjverlmemeldr. Chaz üzernde deðþklk yapmayýn ve tamr etmeye çalýþmayýn. Chaz üzerndek müdahaleler, chazýn hatalý çalýþmasýna, chazýn ve sstemn zarar görmesne, elektrk þoklarýna ve yangýna sebep olablr. Chazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesnlkle kullanmayýnýz. Chazýn montajýnýn yapýlacaðý mekank aksam üzernde tehlke yaratablecek tüm aksam le lgl gerekl tedbrlern alýnmasý gerekmektedr. Bu tedbrler, montajý yapacak personeln güvenlð çn gerekldr. Chazýn kend sabtleme parçalarý le sstem üzerne montajýnýn yapýlmasý gerekmektedr. Uygun olmayan sabtleme parçalarý le chazýn montajýný yapmayýnýz. Sabtleme parçalarý le chazýn düþmeyeceðnden emn olacak þeklde montajýný yapýnýz. Chazýn, bu kullaným kýlavuzunda belrtlen kullaným þekller ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasýdurumunda tümsorumlulukkullanýcýyaattr. 7

8 .1 Genel Tanýtým Montaj Aparatý Ön anel I65 koruma NEMA 4X Chazýn montajýnýn yapýldýðý panel (maksmum kalýnlýk 15 mm / 0.59 nch). ESM-3710 Sýcaklýk Kontrol Chazýnýn Ön Görünümü ve Boyutlarý Temperature Controller ESM mm / 1.38 nch 77 mm / 3.03 nch 8

9 Maksmum 15 mm / 0.59 nch 4 mm /0.16 nch 58.5 mm /.30 nch.3 anel Kest 110 mm / 4.33 nch (mn) 9 mm / 1.14 nch 50 mm / 1.97 nch (mn) 71 mm /.79 nch 9

10 .4 Ortam Þartlarý Çalýþma Koþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : 0 le 50 Maksmum Rutubet : % 90 Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn) Yükseklk : 000 m'ye kadar Chazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmosferk ortamlar atlayýcý atmosferk ortamlar Ev uygulamalarý (Chaz sadece endüstryel uygulamalarda kullanýlablr.).5 Chazýn anel Üzerne Montajý 1-Chazýn montaj yapýlacaðý panel kestn, verlen ölçülerde hazýrlayýnýz. 1 -Chazý panel üzerndek keste yerleþtrnz. Chazýn montaj aparatlarý üzernde se panel üzerne yerleþtrmeden çýkarýnýz. Chazýn montajýnýn yapýlacaðý mekank aksam üzernde tehlke yaratablecek tüm aksam le lgl gerekl tedbrlern alýnmasý gerekmektedr. Bu tedbrler, montajýyapacakpersonelngüvenlð çngerekldr. 10

11 .6 Chazýn Montaj Aparatlarý Ýle anel Üzerne Sabtlenmes 1 Chaz panel montajýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. 1-Chazý paneln ön tarafýndan açýlan keste yce yerleþtrnz. -Montaj aparatlarýný yanlardak sabtleme yuvalarýna yerleþtrp chazý panele sabtleynz. Chazýn kend sabtleme parçalarý le sstem üzerne montajýnýn yapýlmasý gerekmektedr. Uygun olmayan sabtleme parçalarý le chazýn montajýný yapmayýnýz. Sabtleme parçalarý le chazýn düþmeyeceðnden emn olacak þeklde montajýný yapýnýz..7 Chazýn anel Üzernden Çýkarýlmasý Chazý panel üzernden ayýrma þlemne baþlamadan önce chazýn ve baðlý olduðu sstemn enerjsn kesnz, chazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz. 1-Montaj aparatlarýný, yanlardak sabtleme yuvalarýndan haffçe çekerek çýkartýnýz. -Chazý paneln ön tarafýndan çekerek çýkartýnýz. 1 11

12 3.Elektrksel Baðlantý Chazýn ssteme göre konfgüre edlmþ olduðunu garant altýna alýnýz. Yanlýþ konfgürasyon sonucu sstem ve/veya personel üzernde oluþablecek zarar verc sonuçlarýn sorumluluðu alýcýya attr. Chaz parametreler, fabrka çýkýþýnda belrl deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sstemn htyaçlarýna göre deðþtrlmeldr. Chaz, bu tür ürünlerde deneym olan vasýflý operatör veya teknsyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Chaz aksamýndak voltaj nsan hayatýný tehdt edeblr düzeydedr, yetksz müdahaleler nsan hayatýný tehlkeye sokablr. Chazýn besleme gerlm aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme gerlmnn uygulanmasý gerekmektedr. Bu kontrol þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn, sstemn zarar görmesn ve olablecek kazalarý engelleyecektr. Elektrk þoklarýný ve benzer kazalarý engellemek çn chazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan chaza ve montajýn yapýldýðý ssteme enerj verlmemeldr. 3.1 Termnal Yerleþm ve Baðlantý Talmatlarý Tornavda 0,8x3mm Vda sýkýþtýrma 0,5 Nm Max..5 mm / nch Kablo Boyutu: 14AWG/1mm² Tekl / Çoklu 1

13 3. Elektrksel Baðlantý Þemasý Sstemn zarar görmemes ve olablecek kazalarý engellemek çn Chazýn Elektrksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verlen Elektrksel Baðlantý Þemasýna göre yapýlmasý gerekmektedr. /N : ESM-3710 CAT II OUTUT NTC, TC, T-100 T-1000 NO C NC TC SSr Çýkýþý çn (+) (-) L N L(+) N(-) Röle veya SSR Sürücü Çýkýþý Sýcaklýk Sensör Grþ (TC, NTC, TC, T-100 veya T-1000) Besleme Gerlm Grþ Besleme Gerlm Grþ 30 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA 1 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA 115 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA (Sparþte belrtlmeldr.) 4 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA 4 V ( -%15, +%10 ) 50/60 Hz VA (Sparþte belrtlmeldr.) SýcaklýkSensörgrþ CATIIsýnýfýndadýr. 13

14 3.3 Chaz Etketnn Görünümü JTp( 0; 800) skalalý Termokupl grþl, 30V Besleme gerlml ve Röle çýkýþlý chaz çn Etket görünümü /N : ESM /00.00/ CAT II OUTUT 30 V ± 15% J Type TC 50/60Hz - 1.5VA ( 0 to 800) Scale L N NO C NC T-100 Tp ( ; 99.9 ) skalalý, 1V Besleme gerlml ve Röle çýkýþlý chaz çn Etket görünümü /N : ESM /00.00/ CAT II OUTUT 1 V ± 15% T /60Hz (-19.9 to 99.9 ) 1.5VA Scale L N NO C NC

15 3.4 Chaz Besleme Grþ Baðlantýsý Besleme Grþ Baðlantýsý Besleme Grþ Baðlantýsý L 4 N 5 Not-1 L 9 N 10 Not-1 Harc Sgorta (1 A T) Not- Harc Sgorta (1A T) Not- Besleme Anahtarý Besleme 30 V (± %15) 50/60 Hz veya 115 V (± %15) 50/60 Hz veya 4 V (± %15) 50/60 Hz veya 4 V (-%15,+%10) 50/60 Hz Besleme Anahtarý Besleme 1 V (± %15) 50/60 Hz Not-1 : 1V ve 4V Besleme kullanýlýrken Lle belrtlen (+), Nle belrtlen ( - ) uçtur. Not- : Harc sgorta tavsye edlr. Chazýn besleme gerlmn belrtlen termnallere uygulayýnýz. Chazýn besleme gerlmn tüm elektrksel baðlantýlar yapýldýktan sonra vernz. Chazýn çalýþacaðý besleme gerlm aralýðý sparþte belrtlmeldr. Düþük ve yüksek gerlm aralýðý çn chaz farklý üretlmektedr. Montaj sýrasýnda, chazýn besleme gerlm aralýðýnýnkontrolüve uygunbesleme gerlmnnuygulanmasý gerekmektedr. Bu kontrol þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn veya sstemn zarar görmesn ve olablecek kazalarý engelleyecektr. Chaz üzernde, chazýn enerjsn kapatacak br besleme anahtarý yoktur. Chazýn besleme grþnde chazýn enerjsn kapatacak br besleme anahtarýnýn kullanýcý tarafýndan ssteme lave edlmes gerekmektedr. Besleme anahtarýnýn chaza at olduðu belrtlmel ve kullanýcýnýn rahatça ulaþableceð yere konulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr grþlern ayýracak þeklde k kutuplu olmalý, Elektrksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk / kapalý konumlarýna dkkat edlerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý þaretlenmþ olmalýdýr. BeslemegrþlerndeHarcSgorta Fazbaðlantýsýüzerndeolmalýdýr. BeslemegrþlerndeHarcSgorta (+) hatbaðlantýsýüzerndeolmalýdýr. 15

16 3.5 Sýcaklýk Sensör Grþ Baðlantýsý TC (Termokupl) Baðlantýsý TC Termokupl baðlantýsýný þeklde gösterldð gb +, - uçlara dkkat ederek yapýnýz Termokupl tpne uygun kompanzasyon kablosu kullanýnýz. Ekranlý kablolarla topraklama baðlantýsýný yapýnýz. Grþ Drenc 10M dan büyüktür TC ve NTC Baðlantýsý TC NTC KIRMIZI BEYAZ Grþ Drenc 10 M dan büyüktür. TC rob baðlantýsý yapýlýrken TC rob unun kablo renklerne dkkat ednz. 16

17 3.5.3 T-100 ve T-1000 Baðlantýsý T-100 T Grþ Drenc 10M dan büyüktür. 3.6 ESM-3710 Sýcaklýk Kontrol Chazý Galvank Ýzolasyon Test Deðerler Besleme Grþ V ( ESM çn ) 500V ( ESM çn ) Ground 1 000V 000V 000V Output-1 Röle Çýkýþý Opsyonel SSR Sürücü Çýkýþý Analog Grþler V 1 V Beslemel Chazlar çn Galvank Ýzolasyon Test deðerler : Besleme Grþ 9 10 Ground 1 000V 1 3 Output-1 Röle Çýkýþý V 1 Opsyonel SSR Sürücü Çýkýþý 1 11 Analog Grþler 11 17

18 3.7 Çýkýþ Baðlantýlarý Röle Çýkýþý Baðlantýsý Chaz NC C 3 Max 10A T Sgorta L N NO 1 Yük Sgortalar, uygulama dkkate alýnarak seçlmeldr SSR Sürücü Çýkýþý Baðlantýsý Chaz L N 1 Son Kontrol Elemaný (SSR) 5V Maks. 15mA Sgorta Yük Sgortalar, uygulama dkkate alýnarak seçlmeldr. 18

19 4. Ön aneln Tanýmý ve Menülere Erþm Deðer Deðþtrme Modu Gösterm Led Çýkýþ Aktf Led (Blnk edyorsa kompresör koruma süres sonunda çýkýþ aktf edlr.) Sýcaklýk Deðer, Sýcaklýk Set Deðer ve arametre Gösterges Temperature Controller rogramlama Modu Gösterm Led Not-1 Deðer Arttýrma ve rogramlama ESM modunda ken parametre çerðne erþm çn kullanýlýr. Not-1 Deðer Azaltma Butonu Deðer deðþtrme moduna ve rogramlama moduna grþ ve Onaylama butonu olarak kullanýlýr. Not-1: deðer deðþtrme modu veya rogramlama modunda parametrelern çersndeyken Arttýrma veya Eksltme butonlarýna 5 sn sürekl basýldýðýnda chaz arttýrma veya eksltme þlemlern 10 ar 10 ar, 10 sn sürekl basýldýðýnda se 100 er 100 er yapar. 4.1 ESM-3710 Chazlarýnýn Yazýlým Revzyonunun Göstergede Ýzlenmes Sýcaklýk kontrol chazýna enerj uygulandýðýnda lk olarak chazda kullanýlan yazýlýmýn revzyon numarasý kullanýcýya bldrlmektedr. ESM r Revzyon yazýsý Temperature Controller Revzyon numarasý ESM Temperature Controller Ana Çalýþma Ekraný gözlenr. Chazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen br durumla karþýlaþýlýrsa chazýn enerjsn kesnz ve yetkl kþler blglendrnz. 19

20 4. Set Deðernn Deðþtrlmes ve Kaydedlmes Ana Çalýþma Ekraný Deðer Ekraný butonuna bastýðýnýzda led yanar göstergede Set deðer görünür. Arttýrma ve eksltme butonlarý le Set deðern deðþtrnz. Deðer Ekraný Ana Çalýþma Ekraný Set deðern kaydetmek çn butonuna basýnýz. Led söner ve ana çalýþma ekranýna dönülür. rogramlama parametrelernde bulunan Set deðer mnmum arametre deðer le Set deðer maksmum parametre deðer arasýnda br deðer kolaylýkla ayarlanablr. Set deðer deðþtrme modu çersndeyken kullanýcý 0 sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz otomatk olarak ana çalýþma ekranýna döner. 0

21 4.3 rogramlama Modu arametre Lstes ÇýkýþçnHsterszarametres ( Default =0) TC Tp Chazlar çn 0 le 100, T-100 (-50, 400) ve T-1000 (-50, 400) çn 0 le 100, T-100 (-19.9, 99.9) ve T-1000 (-19.9, 99.9) çn 0.0 le 10.0, TC (-19.9, 99.9) ve NTC (-19.9, 99.9) çn 0.0 le 10.0, TC (-50, 150) ve NTC (-50, 100) çn 0 le 0 arasýnda br deðer alablr. SetdeðerMnmumarametres ( Default=ChazTp Mnmumdeðer ) Set deðer bu parametre deðernn altýnda ayarlanamaz. Bu parametre chaz skalasýnýn mnmum deðer le Set deðer maksmum parametresnde tanýmlanan deðer arasýnda br deðer alablr. SetdeðerMaksmumarametres ( Default =ChazTpMaksmumdeðer ) Set deðer bu parametre deðern üstünde ayarlanamaz. Bu parametre set deðer mnmum parametresnde tanýmlanan deðer le chaz skalasý maksmum deðer arasýnda br deðer alablr. roses Ofset arametres ( Default = 0 ) TCTpChazlar çn -100le100, T-100 (-50, 400) ve T-1000 (-50, 400) çn -100 le 100, T-100 (-19.9, 99.9) ve T-1000 (-19.9, 99.9) çn le 10.0, TC (-19.9, 99.9) ve NTC (-19.9, 99.9) çn -0 le 0, TC (-50, 150) ve NTC (-50, 100) çn le 10.0 arasýnda br deðer alablr. Çalýþma Þekl arametres ( Default = 1 ) Çalýþma þekl Isýtma olarak seçlr. Çalýþma þekl Soðutma olarak seçlr. Chaza Enerj verldðnde Kompresör Start Geckmes arametres ( Default = 0 ) Chaza enerj verldkten sonra, Kompresör ün devreye grmes çn geçmes gereken süre bu parametre le ayarlanablr. 0 le 0 dakka arasýnda br deðer alablr. Kompresör Stop-Start Geckmes arametres ( Default = 0 ) Kompresör durduktan sonra yenden devreye grmes çn geçmes gereken süre bu parametre le ayarlanablr. 0 le 0 dakka arasýnda br deðer alablr. Kompresör Start-Start Geckmes arametres ( Default = 0 ) Kompresör ün k start ý arasýnda geçmes gereken süre bu parametre le ayarlanablr. 0 le 0 dakka arasýnda br deðer alablr. rob Arýzasý arametres ( Default = 0 ) robarýzasýdurumundakompresör devredýþý. OFF rob arýzasý durumunda Kompresör sürekl devrede. ON rob arýzasý durumunda Kompresör ve sürelerne göre peryodk çalýþýr. rob Arýzasýnda Kompresör Çalýþma Zamaný arametres ( Default = 0 ) robarýzasýparametresnn çerð= sebuparametregözleneblr. 0 le 99 dakka arasýnda br deðer alablr. rob Arýzasýnda Kompresör Durma Zamaný arametres ( Default = 0 ) robarýzasýparametresnn çerð= sebuparametregözleneblr. 0 le 99 dakka arasýnda br deðer alablr. rogramlama Modu Erþm Þfres ( Default = 0 ) rogramlama moduna grþ esnasýnda sorulan þfre deðer bu parametre le tanýmlanablr. 0 le 999 arasýnda br deðer alablr. 0 seçldðnde programlama moduna grþte þfre sorulmaz.,,,, ve arametreler chazýn çalýþma þekl Soðutma olarak seçlmþ se gözlenr. Isýtma seçlmes durumunda arametre Lstesnn baþýna dönülür. 1

22 4.4 ESM-3710 Sýcaklýk Kontrol Chazý Çalýþma Grafkler 1-Çalýþma Þekl Seçm arametresnn deðer = 1 se (Soðutma seçl) Chaza Enerj verldðnde Kompresör Start Geckmes parametre deðer 1, Kompresör Stop-Start Geckmes parametre deðer 1 ve Kompresör Start-Start Geckmes parametre deðer 1 se ; Enerj Zaman Hst Zaman Çýkýþ Aktf Led Zaman Çýkýþ Zaman -Çalýþma Þekl Seçm arametresnn deðer = 0 se (Isýtma seçl) Sýcaklýk Deðer HSt HSt HSt Zaman ON OFF Sýcaklýk Kontrol Çýkýþý Zaman ON/OFF kontrol algortmasýnda, son kontrol elemaný açýlarak veya kapatýlarak sýcaklýk deðer set edlen deðerde tutulmaya çalýþýlýr. ON/OFF kontrol le çalýþan br sstemde sýcaklýk deðer sürekl salýným halndedr. Sýcaklýk deðernn set edlen deðer etrafýndak salýným sýklýðý veya genlð kontrol edlen ssteme baðlýdýr. Sýcaklýk deðernn salýným sýklýðýný azaltmak çn set deðer altýnda veya etrafýnda br eþk bölges oluþturulur ve bu bölge hstersz olarak adlandýrýlýr. Kontrol çýkýþýnýn davranýþ þekl yukarýdak þekllerde anlatýlmaktadýr.

23 4.5 rogramlama Modu arametreler Kolay Erþm Þemasý 5sn Ana Çalýþma Ekraný rogramlama Modu Grþ Ekraný Þfre Grþ Ekraný Arttýrma ve Eksltme Butonlarý le Þfrenz Grnz. Þfre Grþ Ekraný /Onay Butonu le Þfrenz Onaylayýnýz. Hstersz Set deðer Mnmum Set deðer Maksmum roses Ofset arametres Çalýþma Þekl Seçm Çalýþma Þekl Seçm arametresnn deðer = 1 se (Soðutma seçl) Chaza Enerj verldðnde Kompresör Start Geckmes Kompresör Stop-Start Geckmes Kompresör Start-Start Geckmes rob Arýzasý rob Arýzasýnda Kompresör Çalýþma zamaný rob Arýzasýnda Kompresör Durma zamaný Çalýþma Þekl Seçm arametresnn deðer = 0 se (Isýtma seçl) rogramlama Modu Erþm Þfres rogramlama modu çersndeyken kullanýcý 0 sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz otomatk olarak ana çalýþma ekranýna döner. 3

24 4.6 rogramlama Moduna Grþ, arametre Deðerlernn Deðþtrlmes ve Kayýt Ana Çalýþma Ekraný 5sn butonuna 5 sanye boyunca bastýðýnýzda led' yanýp sönmeye baþlar. rogramlama modu erþm þfres tanýmlanmýþ se göstergede programlama modu grþ ekraný gözlenr. Not-1: rogramlama modu erþm þfres 0 se rogramlama modu grþ ekraný gözlenmez Hstersz ekraný gözlenr. rogramlama Modu Grþ Ekraný Arttýrma butonuna basarak þfre grþ ekranýna geçlr. Þfre Grþ Ekraný Arttýrma ve eksltme butonlarý le programlama modu grþ þfres grlr. Þfre Grþ Ekraný /Onay butonuna basarak grlen þfre onaylanýr. Not-: Þfre grþ ekraný geldðnde programlama modu grþ þfres grmeden sadece /Onay butonuna basarak parametre deðerler gözleneblr. Ancak parametrelerde herhang br deðþklk yapýlamaz. rogramlama Ekraný Hstersz arametres Arttýrma butonuna basarak parametre çerðn gözleneblr. Set butonuna basarak br sonrak parametreye geçlr. Hstersz arametresnn Deðer Arttýrma ve eksltme butonlarý le parametre çerð deðþtrleblr. rogramlama Ekraný Hstersz arametresnn Deðer Set butonuna basarak parametre deðer kaydedlr. Hstersz arametres Set butonuna basarak br sonrak parametreye geçlr. rogramlama modu çersndeyken kullanýcý 0 sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz otomatk olarak ana çalýþma ekranýna döner. 4

25 rogramlama Ekraný Set Deðer Mnmum arametres Arttýrma butonuna basarak parametre çerðn gözleneblr. Set butonuna basarak br sonrak parametreye geçlr. Set Deðer Mnmum deðer Arttýrma ve eksltme butonlarý le parametre çerð deðþtrleblr. rogramlama Ekraný Set Deðer Mnmum Deðer Set butonuna basarak parametre deðer kaydedlr. Set Deðer Mnmum arametres Set butonuna basarak br sonrak parametreye geçlr. Dger rogramlama modu parametrelerne benzer þeklde erþerek parametre deðerler gözlemleneblr ve deðþtrleblr. rogramlama modu çersndeyken kullanýcý 0 sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz otomatk olarak ana çalýþma ekranýna döner. 5

26 5. ESM-3710 Sýcaklýk Kontrol Chazýndak Hata Mesajlarý Temperature Controller ESM Analog grþtek rob Arýzasý. Sensör baðlantýsý yanlýþ veya sensör baðlantýsý yok. 6

27 6. Spesfkasyonlar Chaz Türü Fzksel Özellkler Koruma Sýnýfý Aðýrlýk Ortam Þartlarý Stoklama / Ortam sýcaklýðý Stoklama / Ortam nem oraný Montaj Tp Aþýrý Gerlm Kategors Elektrksel Krllk Çalýþma eryodu Besleme Voltajý Ve Gücü Sýcaklýk Sensör Grþler NTC grþ tp TC grþ tp Termokupl grþ tpler Termorezstans grþ tp Doðruluk Soðuk Nokta Kompanzasyonu Sensör Koptu Korumasý Okuma Sýklýðý Kontrol Formu Röle Çýkýþý Opsyonel SSR Çýkýþý Gösterge LED göstergeler Uyumlu Standartlar : Sýcaklýk Kontrol Chazý : 77 mm x 35 mm x 6.5 mm anel montajý çn plastk koruma. anel kest 71 x 9 mm. : NEMA 4X (önden I65, arkadan I0). : Yaklaþýk olarak 0.0 Kg. : Denz sevyesnden 000 metre yükseklðe kadar, yoðun nem olmayan ortamlarda. o o o o : -40 C le +85 C / 0 C le +50 C arasýnda. : 90 % max. (Yoðunlaþma olmayan ortamda) : Sabt montaj kategors. : II. : II. Ofs veya þ ortamýnda, letken olmayan krlenmelerde. : Sürekl. 30 V (± %15) 50/60 Hz. 1.5 VA 115 V (± %15) 50/60 Hz. 1.5 VA 4 V (± %15) 50/60 Hz. 1.5 VA 4 V (-%15, +%10) 50/60 Hz. 1.5 VA 1 V (± %15) 50/60 Hz. 1.5 VA : NTC, TC, TC, RTD : NTC (10 ) : TC ) : J, K (IEC584.1)(ITS90) : T-100, T-1000 (IEC751)(ITS90) : Termokupl ve Termorezstans çn Tam skalanýn ±%1 : Otomatk olarak ± 0.1/1. : Skalanýn üzernde. : Sanyede 3 okuma. :ON/OFF : Rezstf Yükte 10 V (Elektrksel Ömür : Tam Yükte Anahtarlama) : Maksmum 15 V : 14 mm Kýrmýzý 3 djt LED Gösterge : (Yeþl), OUT (Kýrmýzý), (Kýrmýzý) 3 mm : GOST-R, 7

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanım Klavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı İsvçre'de mal İsvçre'de edlmştr mal edlmştr... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık! 1. Güvenlk ve sorumluluk 4 1.1.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

.Ana beyin. Programlama seçenekleri... için 3.sayfaya bakiniz. basin. basin

.Ana beyin. Programlama seçenekleri... için 3.sayfaya bakiniz. basin. basin ~ 1 CenffaX'.!serk: -Baglant kart.ana beyn 8127dB sren PIR 87ah kuru tp bakmsz akü DEDEKTÖR..Ik adet ant-sean kod atlanal uzaktan KUmanda,, etrafo.elekrk baglant kleme),1s'. Sarj üntes, 1 adet P.I.R. dedektörü

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler www.ascaltd.com ÝÇÝNDEKÝLER: ASA electric control systems ASA D Sürücüler ASA A Serisi Akü Þarj ihazlarý Sayfa 1 Sayfa WIEM Teknoloji WIEM Teknoloji Tepe Lambalarý Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı