ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý"

Transkript

1 ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2 Telli PT-1000 giriþi (Sipariþte belirtilmelidir.) - Kompresör, defrost ve fan kontrolü için üç ayrý çýkýþ - Kabin ve evaporatör için iki ayrý sensör giriþi - Konfigure edilebilir dijital giriþ - / Kontrol - Kabin ve evaporatör için ayrý ayarlanabilir sýcaklýk ofseti - Set deðeri sýnýrlandýrmasý - Kabin prob arýzasý durumunda; Kompresör ün sürekli çalýþmasý, durmasý veya periyodik çalýþmasý seçenekleri - Kompresör koruma gecikmeleri - Seçilebilir gazlý yada elektrikli defrost fonksiyonu - Ön panelden kolayca ayarlanabilen defrost zamaný - Ön panelden manuel defrost imkaný - Defrost parametreleri - Alarm parametreleri - Fan ý kompresör ve defrosta baðýmlý çalýþtýrýlabilme - Fan ý evaporatör sensör sýcaklýðýna veya ( kabin - evaporatör ) sýcaklýðýna baðýmlý çalýþtýrýlabilme - Defrost, kabin prob arýzasý ve alarm durumlarýna göre ayarlanabilen sesli uyarý ( Dahili Buzer ) - Buton korumasý - Programlama modu þifre korumasý Dahili Buzer Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM-3712-C 02 V00 09/07

2 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA ESM-3712-C Soðutma Kontrol cihazý kullaným kýlavuzu 2 ana bölümden oluþmaktadýr. Bu bölümler aþaðýda açýklandýðý þekildedir. Bu iki ana bölümün dýþýnda cihazýn sipariþ bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý ÝÇÝNDEKÝLER dizininde yer almaktadýr. Kullanýcý dizinde yer alan herhangi bir baþlýða sayfa numarasý üzerinden eriþebilir. Kurulum: Bu bölümde, cihazýn fiziksel boyutlarý, panel üzerine montajý, elektriksel baðlantý konularý yer almaktadýr. Fiziksel ve elektriksel olarak cihazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. Çalýþma Þekli ve Parametreler: Bu bölümde, cihazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere eriþim, parametre tanýmlamalarý konularý yer almaktadýr. Ayrýca bölümler içerisinde, fiziksel ve elektriksel montajda veya kullaným esnasýnda meydana gelebilecek tehlikeli durumlarý engellemek amacý ile uyarýlar konmuþtur. Aþaðýda bölümler içerisinde kullanýlan sembollerin açýklamalarý belirtilmiþtir. Güvenlik Kullanýcýnýn i uyarýlarý yandaki sembolle belirginleþtirilmiþtir. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir. Elektrik çarpmasý sonucu oluþabilecek tehlikeli durumlarý belirtir. bu sembolle verilmiþ uyarýlarý kesinlikle dikkate almasý gerekmektedir. Cihazýn fonksiyonlarý ve kullanýmý ile ilgili önemli notlar bu sembol ile belirginleþtirilmiþtir. 2

3 Ýçindekiler 1.ÖNSÖZ... Sayfa GENEL ÖZELLÝKLER 1.2 SÝPARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM 2.KURULUM GENEL TANITIM 2.2 ESM-3712-C SOGUTMA KTROL CÝHAZININ ÖN GÖRÜNÜMÜ VE BOYUTLARI 2.3 PANEL KESÝTÝ 2.4 ORTAM ÞARTLARI 2.5 CÝHAZIN PANEL ÜZERÝNE MTAJI 2.6 CÝHAZIN MTAJ APARATLARI ÝLE PANEL ÜZERÝNE SABÝTLENMESÝ 2.7 CÝHAZIN PANEL ÜZERÝNDEN ÇIKARILMASI 3.ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ VE BAÐLANTI TALÝMATLARI 3.2 ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMASI 3.3 CÝHAZ ETÝKETÝNÝN GÖRÜNÜMÜ 3.4 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.5 SICAKLIK SENSÖR GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI PTC BAÐLANTISI NTC BAÐLANTISI PT-100 VE PT-1000 BAÐLANTISI 3.6 ESM-3712-C SOGUTMA KTROL CÝHAZI GALVANÝK ÝZOLASY TEST DEÐERLERÝ 3.7 ÇIKIÞ BAÐLANTILARI KOMPRESÖR ÇIKIÞ RÖLE BAÐLANTISI DEFROST ÇIKIÞ RÖLE BAÐLANTISI FAN ÇIKIÞ RÖLE BAÐLANTISI Sayfa 7 Sayfa 12 4.ÖN PANELÝN TANIMI VE MENÜLERE ERÝÞÝM... Sayfa ESM-3712-C CÝHAZLARININ YAZILIM REVÝZYUNUN GÖSTERGEDE ÝZLENMESÝ 4.2 SICAKLIK SET DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ 4.3 DEFROST ZAMANI SET DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ 4.4 PROGRAMLAMA MODU PARAMETRE LÝSTESÝ 4.5 EVAPORATÖR SICAKLIK DEÐERÝNÝN GÖZLENMESÝ 4.6 MANUEL DEFROST ÝÞLEMÝ DEFROST BUTU ÝLE MANUEL DEFROST ÝÞLEMÝ DÝJÝTAL GÝRÝÞ ÝLE MANUEL DEFROST ÝÞLEMÝ 4.7 ESM-3712-C SOÐUTMA KTROL CÝHAZI ÇALIÞMA GRAFÝKLERÝ DEFROST ÇIKIÞI ÇALIÞMA GRAFÝÐÝ KOMPRESÖR ÇIKIÞI ÇALIÞMA GRAFÝÐÝ GAZLI DEFROST ÝÇÝN KOMPRESÖR VE DEFROST ÇIKIÞLARI ÇALIÞMA GRAFÝÐÝ ELEKTRÝKLÝ DEFROST ÝÇÝN KOMPRESÖR VE DEFROST ÇIKIÞLARI ÇALIÞMA GRAFÝÐÝ FAN ÇIKIÞI ÇALIÞMA GRAFÝKLERÝ 4.8 PROGRAMA MODU PARAMETRELERÝ KOLAY ERÝÞÝM ÞEMASI 4.9 PROGRAMLAMA MODUNA GÝRÝÞ, PARAMETRE DEÐERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYIT 5.ESM-3712-C SOÐUTMA KTROL CÝHAZINDAKÝ HATA MESAJLARI... Sayfa SPESÝFÝKASYLAR... Sayfa 38 3

4 EU Uyum Deklarasyonu Üretici Firma Adý Üretici Firma Adresi : Emko Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Þ. : DOSAB, Karanfil Sokak, No:6, Bursa, Türkiye Üretici bu ürünün aþaðýdaki standartlara ve þartlara uygunluðunu beyan eder. Ürün Adý Model Kodu Tip Kodu Ürün Kategorisi : Soðutma Kontrol Cihazý : ESM-3712-C : ESM-3712-C : Kontrol ve laboratuvar kullanýmlý, elektriksel teçhizat donanýmlý ölçüm cihazý Ürünün Uyumlu Olduðu Direktifler: 73 / 23 / EEC The Low Voltage Directive as amended by 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC The Electromagnetic Compatibility Directive Aþaðýdaki özelliklere göre tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir: EN :2001 EMC Generic Emission Standard for the Industrial Environment EN :2001 EMC Generic Immunity Standard for the Industrial Environment EN :2001 Safety Requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use 4

5 1.Önsöz ESM-3712-C serisi s oðutma kontrol cihazlarý, soðutma proseslerinin kontrolü için tasarlanmýþtýr. Basit ve kolay kullanýmý, On/Off kontrol formu ve Defrost özelliði ile pek çok uygulamada kullanýlabilir. Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan bir kýsmý aþaðýda verilmiþtir: Uygulama Alanlarý Gýda Makina Ýmalat Vb... Uygulamalar Buzdolabý Havalandýrma Depolama Soðutma Vb Genel Özellikler ESM-3712-C Standart 24 V (-%15,+%10) 50/60Hz Besleme Gerilim Giriþi NTC PTC 2 Telli PT Telli PT 1000 Ayarlanabilir digital giriþ fonksiyon seçimi - Fan durdurma - Kompresör durdurma - Fan ve Kompresör durdurma - Manuel defrost - Alarm Sensör Giriþi Dijital Giriþ Kompresör Çýkýþý Soðutma Fonksiyonu / Çalýþma Defrost Çýkýþý Defrost Fonksiyonu / Çalýþma Fan Çýkýþý Fan Kontrol Çýkýþý / Çalýþma 5

6 1.2 Sipariþ Bilgileri ESM-3712-C (77x35 DIN Boyutlu) A 2 A BC D E / FG HI / Besleme Gerilimi 24 V ( -%15,+%10 ) 50/60 Hz U V W Z 0 / / BC Giriþ Tipi 11 PT 100, IEC751(ITS90) Skala( C) -50 C 400 C 09 PT 100, IEC751(ITS90) C 99.9 C 12 PTC (Not-1) -50 C 150 C 15 PTC (Not-1) C 99.9 C 14 PT 1000, IEC751(ITS90) -50 C 400 C 13 PT 1000, IEC751(ITS90) C 99.9 C 18 NTC (Not-1) -50 C 100 C 19 NTC (Not-1) C 99.9 C Not-1 : PTC veya NTC giriþ tipleri seçildiðinde ( BC = 12, 15, 18, 19 ), Sýcaklýk sensörleri cihazla birlikte verilmektedir. Bu nedenle sipariþ kodunda PTC giriþ tipi için sensör tipi ( V = 0, 1 veya 2 ) olarak, NTC giriþ tipi için sensör tipi ( V = 0, 3 veya 4 ) olarak belirtilmelidir. E Kompresör Çýkýþý 1 Röle Çýkýþý ( Rezistif Yükte 10 V, 1 NO ) FG Defrost Çýkýþý 01 Röle Çýkýþý ( Rezistif Yükte 5 V, 1 NO ) HI Fan Çýkýþý 01 Röle Çýkýþý ( Rezistif Yükte 5 V, 1 NO ) ESM-3712-C Soðutma kontrol cihazýna ait tüm sipariþ bilgileri yandaki tabloda verilmiþtir. Kullanýcý kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu sipariþ koduna dönüþtürebilir. Öncelikle sisteminizde kullanmak istediðiniz cihazýn besleme gerilimini belirleyiniz. Daha sonra diðer özellikleri belirleyiniz. Belirlediðiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluþturma kutucuklarýna yerleþtiriniz. Standart özellikler dýþýnda kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz. Vac tanýmý olarak simgesi Vdc tanýmý olarak simgesi Vac/dc tanýmý olarak simgesi kullanýlmýþtýr. V ESM-3712-C Cihazýyla verilen Sýcaklýk sensörü 0 Yok 1 PTC-M6L50.K1.5 (PTC Hava Probu 1.5 mt silikon kablolu) 2 PTCS-M6L30.K1.5.1/8 (PTC Sývý Probu 1.5 mt silikon kablolu) 3 NTC-M5L20.K1.5 (Soðutma uygulamalarý için termoplastik kaplamalý, 1.5 mt kablolu NTC probu) 4 NTC-M6L50.K1.5 (Metal koruyucu tüplü, 1.5 mt kablolu NTC probu) 9 Müþteriye Özel 1.3 Garanti Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Cihazýn tamiri eðitimli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn dahili parçalarýna eriþmek için öncelikle cihazýn enerjisini kesiniz. Cihazý hidrokarbon içeren çözeltilerle (Petrol, Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle cihazýn temizlenmesi, cihazýn mekanik güvenirliðini azaltabilir. Cihazýn dýþ plastik kýsmýný temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiþ bir bez kullanýnýz. 6

7 2.Kurulum Cihazýn montajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdaki uyarýlarý dikkatle okuyunuz. Paketin içerisinde, - 1 adet cihaz - 2 adet montaj aparatý - Garanti belgesi - Kullanma kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý, cihazýn montajýna baþlanmadan önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma iþleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk alýcýya aittir. Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arýzadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazýn tüm elektriksel baðlantýlarýný sistemden ayýrýnýz. Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazýn besleme giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaza ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazýn hatalý çalýþmasýna, cihazýn ve sistemin zarar görmesine, elektrik þoklarýna ve yangýna sebep olabilir. Cihazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesinlikle kullanmayýnýz. Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. Cihazýn, bu kullaným kýlavuzunda belirtilen kullaným þekilleri ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasý durumunda tüm sorumluluk kullanýcýya aittir. 7

8 2.1 Genel Tanýtým Montaj Aparatý Ön Panel IP65 koruma NEMA 4X Cihazýn montajýnýn yapýldýðý panel (maksimum kalýnlýk 15 mm / 0.59 inch) 2.2 ESM-3712-C Soðutma Kontrol Cihazýnýn Ön Görünümü ve Boyutlarý ESM C 35 mm / 1.38 inch 77 mm / 3.03 inch 8

9 Maksimum 15 mm / 0.59 inch 4 mm / 0.16 inch 58.5 mm / 2.30 inch 2.3 Panel Kesiti 110 mm / 4.33 inch (min) 29 mm / 1.14 inch 50 mm / 1.97 inch (min) 71 mm / 2.79 inch 9

10 2.4 Ortam Þartlarý Çalýþma Koþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : 0 ile 50 C Maksimum Rutubet : %90 Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn) Yükseklik : 2000 m'ye kadar Cihazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmosferik ortamlar Patlayýcý atmosferik ortamlar Ev uygulamalarý (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalarda kullanýlabilir.) 2.5 Cihazýn Panel Üzerine Montajý 1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini, verilen ölçülerde hazýrlayýnýz. 1 2-Cihazý panel üzerindeki kesite yerleþtiriniz. Cihazýn montaj aparatlarý üzerinde ise panel üzerine yerleþtirmeden çýkarýnýz. 2 Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. 10

11 2.6 Cihazýn Montaj Aparatlarý Ýle Panel Üzerine Sabitlenmesi 1 2 Cihaz panel montajýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. 1-Cihazý panelin ön tarafýndan açýlan kesite iyice yerleþtiriniz. 2-Montaj aparatlarýný yanlardaki sabitleme yuvalarýna yerleþtirip cihazý panele sabitleyiniz. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. 2.7 Cihazýn Panel Üzerinden Çýkarýlmasý Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz. 1-Montaj aparatlarýný, yanlardaki sabitleme yuvalarýndan hafifçe çekerek çýkartýnýz. 2-Cihazý panelin ön tarafýndan çekerek çýkarýnýz

12 3.Elektriksel Baðlantý Cihazýn sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunu garanti altýna alýnýz. Yanlýþ konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn sorumluluðu alýcýya aittir. Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir. Cihaz, bu tür ürünlerde deneyimi olan vasýflý operatör veya teknisyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Cihaz aksamýndaki voltaj insan hayatýný tehdit edebilir düzeydedir, yetkisiz müdahaleler insan hayatýný tehlikeye sokabilir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. 3.1 Terminal Yerleþimi ve Baðlantý Talimatlarý Tornavida 0,8 x 3 mm Vida sýkýþtýrma 0,5 Nm Maks. 2.5 mm / inch Kablo Boyutu: 14 AWG/1 mm² Tekli / Çoklu 12

13 3.2 Elektriksel Baðlantý Þemasý yapýlmasý Sistemin zarar görmemesi ve olabilecek kazalarý engellemek için cihazýn elektriksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verilen elektriksel baðlantý þemasýna göre gerekmektedir. P/N : ESM-3712-C CAT II (2x5 ) COMP. OUT FAN OUT DEF. OUT DIGITAL INPUT NTC, PTC, PT-100, PT-1000 NTC, PTC, PT-100, PT L(+) N(-) Röle Çýkýþlarý Kabin Sýcaklýk Sensör Giriþi (PTC, NTC, PT-100 veya PT-1000) Besleme Gerilimi Giriþi 24 V ( -%15,+%10 ) 50/60 Hz VA Dijital Giriþ Evaporatör Sýcaklýk Sensör Giriþi (PTC, NTC, PT-100 veya PT-1000) i Sýcaklýk Sensör giriþleri CAT II sýnýfýndadýr. 13

14 3.3 Cihaz Etiketinin Görünümü NTC Tipi ( -50 ; 100 ) skalalý, 24V besleme gerilimli ve röle çýkýþlý cihaz için etiket görünümü P/N : ESM-3712-C /01.01/ (2x5 ) COMP. OUT FAN DEF. 24V 50/60Hz OUT OUT (-15%,+10%) + - DIGITAL INPUT CAT II EVAP. NTC (-50;100 C) Scale CAB. NTC (-50;100 C) Scale PTC Tipi ( -50 ; 150 ) skalalý, 24V besleme gerilimli ve röle çýkýþlý cihaz için etiket görünümü P/N : ESM-3712-C /01.01/ (2x5 ) COMP. OUT FAN OUT DEF. 24V 50/60Hz OUT (-15%,+10%) + - DIGITAL INPUT CAT II EVAP. PTC (-50;150 C) Scale W R CAB. PTC (-50;150 C) Scale R W 14

15 3.4 Cihaz Besleme Giriþi Baðlantýsý Besleme Giriþi Baðlantýsý Not-2 Not-1 L 5 N 6 Harici Sigorta (1 A T) Not-3 Besleme 24 V(-%15;+%10) 50/60 Hz 1.5 VA Besleme Anahtarý Cihazýn besleme gerilimini belirtilen terminallere uygulayýnýz. Cihazýn besleme gerilimini tüm elektriksel baðlantýlar yapýldýktan sonra veriniz. Cihazýn çalýþacaðý besleme gerilim aralýðý sipariþte belirtilmelidir. Düþük ve yüksek gerilim aralýðý için cihaz farklý üretilmektedir. Montaj sýrasýnda, cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Not-1 : 24 V 50/60Hz Besleme giriþlerinde 4R7 dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. Not-2 : 24 V Besleme kullanýlýrken L ile belirtilen ( + ), N ile belirtilen ( - ) uçtur. Not-3 : Harici sigorta tavsiye edilir. Cihaz üzerinde, cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarý yoktur. Cihazýn besleme giriþinde cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Besleme anahtarýnýn cihaza ait olduðu belirtilmeli ve kullanýcýnýn rahatça ulaþabileceði yere konulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki kutuplu olmalý, Elektriksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarýna dikkat edilerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý iþaretlenmiþ olmalýdýr. Besleme giriþlerinde harici sigorta faz baðlantýsý üzerinde olmalýdýr. Besleme giriþlerinde harici sigorta (+) hat baðlantýsý üzerinde olmalýdýr. Cihazýn besleme giriþinde dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. (Detaylý bilgi için Not-1 e bakýnýz.) Herhangi bir sorunla karþýlaþýlmasý durumunda, onarým için üretici ile irtibata geçiniz. 15

16 3.5 Sýcaklýk Sensör Giriþi Baðlantýsý PTC Baðlantýsý PTC PTC KIRMIZI BEYAZ KIRMIZI BEYAZ i i NTC Baðlantýsý Giriþ direnci 10 M dan büyüktür. PTC prob baðlantýsý yapýlýrken PTC prob unun kablo renklerine dikkat ediniz. NTC NTC i Giriþ direnci 10 M dan büyüktür PT-100 ve PT-1000 Baðlantýsý PT-100 PT-100 PT-1000 PT i Giriþ direnci 10 M dan büyüktür. 16

17 3.6 ESM-3712-C Soðutma Kontrol Cihazý Galvanik Ýzolasyon Test Deðerleri 24 V Beslemeli Cihazlar için Galvanik Ýzolasyon Test Deðerleri : Besleme Giriþi 5 6 Ground V 1 2 Komp. Output Röle Çýkýþý V 2000 V 4 2 Defrost Output Röle Çýkýþý V 2000 V 3 2 Fan Output Röle Çýkýþý V 7 8 Dijital Giriþ Evaporatör Sensör Giriþi Kabin Sensör Giriþi 11 17

18 3.7 Çýkýþ Baðlantýlarý Kompresör Çýkýþ Röle Baðlantýsý C NO Cihaz A T Sigorta Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta L N Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir Defrost Çýkýþ Röle Baðlantýsý C NO Cihaz A T Sigorta Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta L N Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 18

19 3.7.3 Fan Çýkýþ Röle Baðlantýsý C NO Cihaz A T Sigorta Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta L N Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 19

20 4. Ön Panelin Tanýmý ve Menülere Eriþim Kompresör çýkýþ led i (Blink ediyorsa kompresör koruma süresi aktif) Not-2 Defrost çýkýþ led i (Blink ediyorsa (1 Hz) damlama süresi veya defrost gecikme süresi aktif) Fan çýkýþ led i (Blink ediyorsa fan gecikme süresi aktif) SET deðeri deðiþtirme modu gösterim led i Sýcaklýk deðeri, sýcaklýk set deðeri ve parametre göstergesi Not-1 Programlama modu aktif led i Not-1 Deðer arttýrma ve programlama ESM C modunda iken parametre içeriðine eriþim için kullanýlýr. Deðer azaltma ve buzer susturma butonu SET deðeri deðiþtirme moduna ve programlama moduna giriþ ve onaylama butonu olarak kullanýlýr. Not-1: Set deðeri deðiþtirme modunda veya programlama modunda parametrelerin içerisindeyken arttýrma veya eksiltme butonlarýna 5 saniye sürekli basýldýðýnda cihaz arttýrma veya eksiltme iþlemlerini 10 ar 10 ar, 10 saniye sürekli basýldýðýnda ise 100 er 100 er yapar. Not-2: Defrost zamaný deðeri girme modunda defrost ledi hýzlý blink (5 Hz) yapar. 4.1 ESM-3712-C Cihazlarýnýn Yazýlým Revizyonunun Göstergede Ýzlenmesi Defrost butonu, defrost zamaný deðeri girme, manuel defrost baþlatma butonu Soðutma kontrol cihazýna enerji uygulandýðýnda ilk olarak cihazda kullanýlan yazýlýmýn revizyon numarasý kullanýcýya bildirilmektedir. ESM C r Revizyon yazýsý Yazýlým revizyon numarasý ESM C enerjisini Ana Çalýþma Ekraný gözlenir. Cihazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen bir durumla karþýlaþýlýrsa cihazýn kesiniz ve yetkili kiþileri bilgilendiriniz. 20

21 4.2 Sýcaklýk Set Deðerinin Deðiþtirilmesi ve Kaydedilmesi Ana Çalýþma Ekraný SET Deðeri Ekraný SET butonuna basýldýðýnda SV led'i yanar göstergede sýcaklýk set deðeri gözlenir. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile sýcaklýk set deðeri deðiþtirilir. SET Deðeri Ekraný Ana Çalýþma Ekraný SV SET butonuna basarak sýcaklýk set deðeri kaydedilir. SV ledi söner ve ana çalýþma ekranýna dönülür. Sýcaklýk set deðeri, programlama parametrelerinde bulunan sýcaklýk set deðeri minimum parametre deðeri ile sýcaklýk set deðeri maksimum parametre deðeri arasýnda ayarlanabilir. 4.3 Defrost ý Set Deðerinin Deðiþtirilmesi ve Kaydedilmesi Ana Çalýþma Ekraný Defrost ý deðeri Ekraný Defrost butonuna basýldýðýnda göstergede defrost zamaný set deðeri gözlenir ve defrost ledi hýzlý blink (5 Hz) yapar. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile defrost zamaný set deðeri deðiþtirilir. Defrost ý deðeri Ekraný Ana Çalýþma Ekraný SET butonuna basarak defrost zamaný set deðeri kaydedilir. Defrost zamaný set deðeri kaydedilir, defrost ledinin hýzlý blink (5 Hz) yapmasý sonlanýr ve ana çalýþma ekranýna dönülür. i Defrost zamaný set deðeri deðiþtirme ve sýcaklýk set deðeri deðiþtirme modu içerisindeyken kullanýcý 20 saniye içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, cihaz otomatik olarak ana çalýþma ekranýna döner. 21

22 4.4 Programlama Modu Parametre Listesi Kompresör Çýkýþ Histerisiz Parametresi ( Default = 1 ) PT-100 (-50 C, 400 C) ve PT-1000 (-50 C, 400 C) için 1 ile 100 C, PT-100 (-19.9 C, 99.9 C) ve PT-1000 (-19.9 C, 99.9 C) için 0.1 ile 10.0 C, PTC (-50 C, 150 C) ve NTC (-50 C, 100 C) için 1 ile 20 C, PTC (-19.9 C, 99.9 C) ve NTC (-19.9 C, 99.9 C) için 0.1 ile 10.0 C arasýnda bir deðer alabilir. / kontrol algoritmasýnda, son kontrol elemaný açýlarak veya kapatýlarak sýcaklýk deðeri set edilen deðerde tutulmaya çalýþýlýr. / kontrol ile çalýþan bir sistemde sýcaklýk deðeri sürekli salýným halindedir. Sýcaklýk deðerinin salýným sýklýðýný azaltmak için set deðeri altýnda veya etrafýnda bir eþik bölgesi oluþturulur ve bu bölge histerisiz olarak adlandýrýlýr. Sýcaklýk Deðeri Set Kontrol Çýkýþý Defrost ý Parametresi ( Default =10 ) 0 ile 999 dakika arasýnda bir deðer alabilir. 0 seçili ise otomatik veya manuel defrost yapýlmaz. Defrost Yapma Aralýðý Parametresi ( Default = 1 ) 1 ile 99 saat arasýnda bir deðer alabilir. HSt HSt Sýcaklýk Set Deðeri Minimum Parametresi (Default =Cihaz Skalasý Minimum Deðeri) Set deðeri bu parametre deðerinin altýnda ayarlanamaz. Bu parametre, cihaz skalasýnýn minimum deðeri ile sýcaklýk set deðeri maksimum parametresinde tanýmlanan deðer arasýnda bir deðer alabilir. Sýcaklýk Set Deðeri Maksimum Parametresi (Default = Cihaz Skalasý Maksimum Deðeri) Set deðeri bu parametre deðerinin üstünde ayarlanamaz. Bu parametre, sýcaklýk set deðeri minimum parametresinde tanýmlanan deðer ile cihaz skalasý maksimum deðeri arasýnda bir deðer alabilir. Kabin Sensör Ofset Parametresi ( Default = 0 ) PT-100 (-50 C, 400 C) ve PT-1000 (-50 C, 400 C) için -100 ile 100 C, PT-100 (-19.9 C, 99.9 C) ve PT-1000 (-19.9 C, 99.9 C) için ile 10.0 C, PTC (-50 C, 150 C) ve NTC (-50 C, 100 C) için -20 ile 20 C, PTC (-19.9 C, 99.9 C) ve NTC (-19.9 C, 99.9 C) için ile 10.0 C arasýnda bir deðer alabilir. Evaporatör Sensör Seçim Parametresi ( Default =1 ) Evaporatör sensörü aktif deðil. Evaporatör sensörü aktif. Evaporatör Sensör Ofset Parametresi ( Default = 0 ) Evaporatör sensör seçim parametre deðeri = 1 ise bu parametre gözlenir. PT-100 (-50 C, 400 C) ve PT-1000 (-50 C, 400 C) için -100 ile 100 C, PT-100 (-19.9 C, 99.9 C) ve PT-1000 (-19.9 C, 99.9 C) için ile 10.0 C, PTC (-50 C, 150 C) ve NTC (-50 C, 100 C) için -20 ile 20 C, PTC (-19.9 C, 99.9 C) ve NTC (-19.9 C, 99.9 C) için ile 10.0 C arasýnda bir deðer alabilir. Defrost Tip Seçim Parametresi ( Default =0 ) Elektrikli defrost. Gazlý defrost. 22

23 Defrost Durma Sýcaklýðý Parametresi (Default = 2 C) Evaporatör sensör seçimi parametre deðeri = 1 (evaporatör sensörü aktif) ise, defrost iþlemi sýrasýnda evaporatör sýcaklýðý parametresinde tanýmlanan süreden daha kýsa sürede bu parametrede tanýmlanan sýcaklýk deðerine ulaþýrsa defrost iþlemi sonlandýrýlýr. Cihaza Enerji verilmesi ile Defrost u Baþlatma Seçimi ve Gecikme Süresi Parametresi ( Default = ) 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Parametre deðeri 0 iken deðer azaltma butonuna basarak ekranda ibaresi gözlenir bu durumda ilk defrost iþlemi cihaza enerji verildikten sonra parametre süresi sonunda baþlatýlýr. Bu parametre deðeri 0 ile 99 arasýnda bir deðer seçili ise ilk defrost iþlemi cihaza enerji verildikten sonra bu parametre süresi sonunda baþlatýlýr. Defrost Sýrasýnda Gösterge Durumu Parametresi ( Default = 0 ) Defrost sýrasýnda göstergede kabin sýcaklýk deðeri gösterilir. Defrost sýrasýnda göstergede, defrost baþlatýldýðý zaman okunan kabin sýcaklýk deðeri gösterilir. Defrost sýrasýnda göstergede sýcaklýk set deðeri gösterilir. Defrost sýrasýnda göstergede defrost yapýldýðýný belirten yazý gösterilir. Damlama ý Parametresi (Default = 2) Defrost iþleminden sonraki damlama süresi bu parametre ile belirlenir. 0 ile 15 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Damlamadan Sonra Sýcaklýk Alarmý Gecikme Süresi Parametresi (Default = 0) Damlamadan sonra sýcaklýk alarmýnýn aktif olma süresi bu parametre ile belirlenir. 0 ile 15 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Cihaza Enerji verildiðinde Kompresör Start Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Cihaza enerji verildikten sonra, kompresör ün devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu parametre ile belirlenir. 0 ile 20 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Kompresör Start-Start Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Kompresör ün iki start ý arasýnda geçmesi gereken süre bu parametre ile belirlenir. 0 ile 20 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Minimum Kompresör Süresi Parametresi ( Default = 0 ) Kompresör durduktan sonra yeniden devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu parametre ile belirlenir. 0 ile 20 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Minimum Kompresör Süresi Parametresi ( Default = 0 ) Kompresör devreye girdikten sonra durmasý için geçmesi gereken süre bu parametre ile belirlenir. 0 ile 20 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Kabin Prob Arýzasý Parametresi ( Default = 0 ) Kabin prob arýzasý durumunda kompresör devre dýþý. Kabin prob arýzasý durumunda kompresör sürekli devrede. Kabin prob arýzasý durumunda kompresör ve sürelerine göre periyodik çalýþýr. Kabin Prob Arýzasýnda Kompresör Çalýþma ý Parametresi (Default = 0) Kabin prob arýzasý parametresinin içeriði = 2 ise bu parametre gözlenebilir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Kabin Prob Arýzasýnda Kompresör Durma ý Parametresi ( Default = 0 ) Kabin prob arýzasý parametresinin içeriði = 2 ise bu parametre gözlenebilir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. 23

24 Sýcaklýk Alarm Fonksiyonu Seçim Parametresi ( Default = 0 ) Alarm fonksiyonu pasif. Mutlak Alarm seçilir. Kabin sýcaklýk deðeri ve parametre deðerlerini aþtýðýnda alarm devreye girer. Baðýl Alarm seçilir. Alarm sýcaklýk set deðerine baðýmlý olarak çalýþýr. Kabin sýcaklýk deðeri (Set - ) deðerinin altýna düþtüðünde veya (Set + ) deðerinin üstüne çýktýðýnda alarm devreye girer. Sýcaklýk Alarm Minimum Parametresi (Default = Cihaz Skalasý Minimum Deðeri) Mutlak alarm =1 için cihaz skalasýnýn minimum deðeri ile sýcaklýk alarm maksimum parametresinde tanýmlanan deðer arasýnda, Baðýl alarm = 2 için 0 ile cihaz skalasýnýn %50 si arasýnda bir deðer alabilir. Sýcaklýk Alarm Maksimum Parametresi ( Default = Cihaz Skalasý Maksimum Deðeri ) Mutlak alarm =1 için sýcaklýk alarm minimum parametresinde tanýmlanan deðer ile cihaz skalasýnýn maksimum deðeri arasýnda, Baðýl alarm = 2 için 0 ile cihaz skalasýnýn %50 si arasýnda bir deðer alabilir. Sýcaklýk Alarm Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Sýcaklýk alarm durumu oluþtuðundaki gecikme süresi bu parametre ile belirlenir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Cihaza Enerji verildikten sonra Sýcaklýk Alarm Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Cihaza enerji verildikten sonra sýcaklýk alarmýn devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu parametre ile belirlenir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Fan Çalýþma Seçeneði Parametresi (Default = 1) Fan sürekli durur. Fan sürekli çalýþýr. Fan evaporatör sýcaklýk deðerine göre çalýþýr. Fan ( kabin - evaporatör ) sýcaklýk deðerine göre çalýþýr. Fan Durma Sýcaklýðý Parametresi (Default = 2 C) Fan durma sýcaklýðý bu parametre ile belirlenir. Bu parametre cihaz skalasýnýn minimum deðeri ile cihaz skalasýnýn maksimum deðeri arasýnda bir deðer alabilir. Fan Çýkýþ Histerisiz Parametresi ( Default = 1 ) PT-100 (-50 C, 400 C) ve PT-1000 (-50 C, 400 C) için 1 ile 100 C, PT-100 (-19.9 C, 99.9 C) ve PT-1000 (-19.9 C, 99.9 C) için 0.1 ile 10.0 C, PTC (-50 C, 150 C) ve NTC (-50 C, 100 C) için 1 ile 20 C, PTC (-19.9 C, 99.9 C) ve NTC (-19.9 C, 99.9 C) için 0.1 ile 10.0 C arasýnda bir deðer alabilir. Fanýn Defrost ve Kompresör ile Birlikte Çalýþma Seçimi Parametresi (Default = 0) Fan parametresine göre çalýþýr. Fan parametresine göre çalýþýr, kompresör durunca fan durur. Fan parametresine göre çalýþýr, defrost ve damlama iþlemlerinde fan durur. Fan parametresine göre çalýþýr, kompresör durunca, defrost ve damlama iþlemlerinde fan durur. Damlamadan Sonra Fan Durma Süresi Parametresi (Default = 2) Damlama iþleminden sonra fanýn durma süresi bu parametre ile belirlenir. 0 ile 15 dakika arasýnda bir deðer alabilir. 24

25 Dijital Giriþ Kontak Seçim Parametresi ( Default = 1 ) Dijital giriþ aktif deðil. NO normalde açýk dijital giriþ kýsa devre edildiðinde aktif olur. NC normalde kapalý dijital giriþ açýk devre edildiðinde aktif olur. Dijital Giriþ Fonksiyon Seçimi Parametresi ( Default = 0 ) Dijital giriþ kontak seçim parametre deðeri = 0 ise bu parametre gözlenmez. Dijital giriþ aktif olunca fan durdurulur. Ana çalýþma ekranýnda ibaresi gözlenir. Dijital giriþ aktif olunca kompresör durdurulur. Ana çalýþma ekranýnda ibaresi gözlenir ve defrost iþlemi pasif edilir. Buzer fonksiyon seçim parametresi = 2 veya 4 ise buzer aktif olur. Dijital giriþ aktif olunca önce fan durdurulur 10 sn sonra kompresör durdurulur. Ana çalýþma ekranýnda ibaresi gözlenir. Dijital giriþ aktif olunca defrost baþlatýlýr. Dijital giriþ aktif olunca alarm aktif olur. Ana çalýþma ekranýnda ibaresi gözlenir. Buzer fonksiyon seçim parametresi = 2 veya 4 ise buzer aktif olur. Dijital Giriþ Etki Süresi Parametresi ( Default = ) Dijital giriþ kontak seçim parametre deðeri = 0 ise bu parametre gözlenmez. Dijital giriþ fonksiyon seçim parametresi = 0 veya 2 ise dijital giriþin maksimum etki süresi bu parametre ile belirlenir. 0 ile 120 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Parametre deðeri 0 iken deðer azaltma butonuna basýldýðýnda ekranda Ibaresi gözlenir, bu durumda dijital giriþ pasif olana kadar etki devam eder. Buzer Fonksiyon Seçimi Parametresi ( Default = 1 ) Buzer aktif olmaz. Sadece defrost iþlemi sýrasýnda buzer aktif olur. Sadece alarm durumlarýnda buzer aktif olur. Sadece kabin sensör arýzasý durumunda buzer aktif olur. Defrost iþlemi, alarm veya kabin sensör arýzasý durumlarýndan herhangi birinde buzer aktif olur. Buzer Aktif Kalma ý Parametresi ( Default = ) Buzer fonksiyon seçim parametre deðeri = 0 ise bu parametre gözlenmez. Buzer ýn aktif kalma süresi bu parametre ile tanýmlanabilir. 1 ile 99 dakika arasýnda bir alabilir. Parametre deðeri 1 iken deðer azaltma butonuna basýlarak göstergede ibaresi gözlenir bu durumda buzer, kullanýcý tarafýndan buzer susturma butonu ile susturulana kadar aktif kalýr. Buton Korumasý Parametresi ( Default = 0 ) Herhangi bir koruma yok. Defrost zamaný set deðeri deðiþtirilemez ve manuel defrost yapýlamaz. Sýcaklýk set deðeri deðiþtirilemez. Defrost zamaný set deðeri ve sýcaklýk set deðeri deðiþtirilemez. Manuel defrost yapýlamaz. Programlama Modu Eriþim Þifresi ( Default = 0 ) Programlama moduna giriþ sýrasýnda sorulan þifre deðeri bu parametre ile tanýmlanabilir. 0 ile 999 arasýnda bir deðer alabilir. 0 seçildiðinde programlama moduna giriþte þifre sorulmaz. 25

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Kullanim Kilavuzu. EZM-7750 72X72DIN 1/8 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter

Kullanim Kilavuzu. EZM-7750 72X72DIN 1/8 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter EZM-775 7X7DIN /8 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter? 6 dijit aktüel, 6 dijit set göstergesi? setli çalisma?, pause ve ChA - ChB sayma girisleri? NPN / PNP giris tipi seçimi? Programlanabilir

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı