Yakacık. seviye göstergesinin. Seviye Göstergeleri YPBR - YUPR - YUPT - YMPT. Uygulama Alanları. Petrol rafinerileri. Petro-kimya tesisleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yakacık. seviye göstergesinin. Seviye Göstergeleri YPBR - YUPR - YUPT - YMPT. Uygulama Alanları. Petrol rafinerileri. Petro-kimya tesisleri"

Transkript

1 MANAGEMENT SERVICE 0036 W 0 / TRD 100 SEVİYE GÖSTERGESİ YPBR - YUPR - YMPT - YUPT TSE

2 Yakacık Seviye Göstergesi Seviye Göstergeleri YPBR - YUPR - YUPT - YMPT Seviye göstergelerindeki en önemli unsur, gösterge cam ıd ır. Yakacık seviye gösterge camları extra sertleştirilmiş borosilikat camlarda imal edilir. Bu nedenden dolayı Yakacık seviye göstergeleri buhar, k ızg ın su, asit, kazan suyu gibi proses endüstrisindeki muhtelif aşınd ır ıcı akışkanlara karşı yüksek mekanik dayan ıma sahiptir. Seviye gösteresinin seçimi için ana faktör akışkan, diğer faktörler ise seviye göstergesinin kullan ılacağı bas ınç ve s ıcakl ıkt ır. Uygulama Alanları Petrol rafinerileri Petro-kimya tesisleri İlaç fabrikaları Tank ve kazan imalatç ıları Kimyasal işlemler Tekstil sanayi Tersaneler Kağıt sanayi 1

3 Yakacık Seviye Göstergeleri Buhar ve K ızg ın Su İçin Seviye Göstergeleri Proses Seviyesi Göstergeleri Akışkan, doymuş buharda s ıcakl ık ve bas ınç birbirine bağı l değerlerdir. Buhar zor bir akışkand ır, çünkü camlara kimyasal olarak kazan suyu ve mekanik olarak ta kondens suyu vas ıtas ıyla etki yapmaktad ır. Yakacık, bas ınca göre buhar kazanlar ı için değş i ik dizaynlar ı sunm aktad ır. Cam K ıı r lmalar ına Karşı Emniyetlidir. Buhar kazanlar ı diğer bas ınçl ı kaplara göre daha s ık durdurulur ve tekrar çalışt ır ıı l r. Bu durum cam ve göstergeye aşır ı önem veril- mesini gerektirir. Gösterge gövdesi ve cam, meydana gelen termal gerilimlere dayan ıklı ve sağlam olmal ıd ır. Cam Yakacık özel contalar aras ında bulunur. Gösterge alan ın ın dışındaki k ıs ım komple metal içindedir. Cam k ıı r lsa bile yuva içinde kal ır, cam parçaları dışar ı f ırlamaz. 32 Bar'a Kadar Reflex Göstergeleri Proses endüstrilerindeki tesislerde (rafinerilerde, petro-kim ya ve kimya tesislerinde) işletme şartları tamamen değişiktir. Bas ınç ve s ıcakl ık aras ında ki bağlantı lar farkl ıı l k gösterebilir. S ıcakl ık Aralığı -196 C C - Proses endüstrilerindeki seviye göstergeleri esas olarak çok değişken olmayan servis şartları için haz ırlanmışt ır. Çok yüksek bas ınçlarda, düşük s ıcakl ıklar (-196 C) veya alçak bas ınçlar da, yüksek s ıcakl ıklar (+400 C)'da kullan ılabilir. Düşük S ıcakl ık Uygulamaları Son derece soğuk akışkanlarla çalışıyorsa metalik malzemelerin dayan ıklı olup olmad ıklar ından emin olunmal ıd ır. Cam ın, oda s ıcaklığındaki değeri, s ıf ır ın alt ındaki değer- lerinde bile deği şmez. 32 Bar' ı aşmayan bas ınçlarda reflex göster- geler buhar kazanlar ından ekonomik çözümdür. 120 Bar'a Kadar Mika Muhafazal ı, Transparent Transparent seviye göstergeleri 120 bar'a kadar kullan ıı l r. Bas ınç 32 bar' ıve 230 C'yi aşan s ıcakl ıklarda cam ın akışkanla temas eden yüzeyleri suyun etkisine karşı mika ile korunmal ıd ır. Transparent göstergeler mükemmel görüntü için bir ayd ınlat ıc ı ile techiz edilmelidir. Buzlanmadan Dolayı Görüntü Bozulmaz Camlarda meydana gelen buz, gözetlemeyi zorlaşt ırabilir. Bu durumlar için Yakacık anti-friz blokların ı sunmaktad ır. Bunlar alçak s ıcakl ıklarda bile seviye emniyetini temin ederler. Bu aksesuarlarladonat ılmış göstergeler, alçak s ıcakl ıklara uygun şekilde tecrit edilmiş olmal ıd ı. r Yard ımcı Is ıtma Sistemleri 180 Bar'a Kadar İki Renkli Göstergeler 180 Bar'a kadar buhar kazanları için Yakacık iki renkli seviye göstergeleri geliştirilmiştir. Bunlar akışkan ın aç ık ve net bir şekilde görünmesini sağlarlar. Ex-Proof Ayd ınlat ıc ılar Eğer akışkan, su gibi renksiz ise ve transparent cam kullan ıl ıyorsa seviyenin net bir şekilde görülebilmesi için, gösterge bir ayd ınlat ıc ı ile beraber kullan ılmal ıdır. Yakacık VDE 0171-Exd3n G4/G5 klas ıayd ınlat ııı c y sunmaktad ır. Eğer akışkanda s ıcakl ık düştüğünde koyulaşma ve kristalleşme oluyorsa cam üzerinde meydana gelen tortular, seviyeyi okunmas ını güçleştirir. Bu durumlar için Yakacık gösterge ve musluklara yard ımcı ıı s tma sistemini sunmaktad ır. Bu şekilde akışkan s ıv ı durumda çalışır ve iyi bir görüntü verir. 2

4 Yakacık Seviye Göstergeleri Yakac ık seviyesi göstergelerini, akışkan ın seviyesini doğrudan doğruya dışardan gözetlemek için aşağıdaki dizayn prensiplerine göre imal etmektedir. 1- Reflex Göstergeler Bir reflex cam, gösterge gövdesinin içine yerleştirilir ve s ıvı (veya gaz) haznesinin ön taraf ında s ızd ırmazl ık temin edilir. Buharda Kullan ım 32 Bar'a kadar doymuş buhar. Gösterme Diğer Akışkanlarda Gösterme 400 Bar ve max. 400 C'ye kadar. Çok net. Buhar haznesi-gümişi beyaz. S ıı v haznesi-koyu Çok net. Gaz haznesi-gümişi beyaz. S ıı v haznesi-koyu S ızd ırmazl ık Contası Yakac ık Reflex Cam S ızd ırmazl ık Contası Reflex Camın Çalışma Prensibi Reflex cam ın çalışma prensibi s ıv ı ve gazdaki, özellikle su ve buhardaki farkl ı k ır ılma indislerine dayan ır. Reflex cam gövdeye monte edilmiş olup, buhar ve su haznesini bir taraftan kapat ır. Cam ın yataklandığı kapaktaki yar ıktan su seviyesi gözetlenebilir. Yakac ıkreflex cam ın akışkanla temasta olan k ısm ında prizmatik yivler mevcuttur. Dışar ıdan gelen ışık dalgaları farklı k ır ılma indislerinden dolayı s ıı v bölgesinde yutulur. Buharda (hava veya gazda) ise tamamen geriye yans ır. Böylece ışığı yutan su bölgesi siyah, ışığı yans ıtan buhar bölgesi ise parlak gümişi-beyaz renkte gözükür. Reflex göstergelerin avantaj ı, seviyenin aç ık seçik görülebilmesi ve dolay ıs ıyla herhangi bir tehlikenin bertaraf edilmesidir. Yakacık Reflex Camları Borosilikattan üretilen orijinal Yakac ıkreflex camları ıs ıl işleme tabi tutulmuş olup, yüksek aşınma s ıcakl ık farkl ıı l klar ından etkilenmez. mukavemetine sahiptir. Termal şoklar ve statik Her seviye göstergesi cam ıyla birlikte s ızd ırmazl ık contası da verilmektedir. Su Haznesi Buhar Haznesi Gösterge Camı Gösterge Camı Işık Hüzmesi Işık Hüzmesi Gösterge si 3

5 Yakacık Seviye Göstergesi 2- Transparent Göstergeler Gösterge gövdesine iki tarnsparent cam tak ıı l r. Bu camlar, s ıvı haznesinin ön-arka taraf ından s ızd ırmazlığın ı temin eder. Buharda Kullan ım 120 Bar'a kadar doymuş buhar. Gösterge camlar ı kazan suyunun etkisine karşı sıv ı ile cam aras ına konan mika ile korunmaktad ır. Gösterme Bir ayd ınlat ıc ıya ihtiyaç olmaktad ır. Işığın, buhar ve su aras ındaki yüzeyde meydana getirdiği eliptik S ızd ırmazl ık Contası Mika nokta. Yakac ık Transparent Cam Diğer Akışkanlarda Soğuk hidrolik bas ınçlarda (120 C) S ızd ırmazl ık Contası 100 bar'a kadar. Su gibi renksiz bir akışkanda, ayd ınlat ıc ı gerekir. Renkli s ıı v da ise gerekmeyebilir. Gösterme Ayd ınlat ıc ı kullan ıldığında s ıv ı yüzeyi hafif elips şeklinde belirir. Renkli s ıv ılarda ise s ııı v n n rengine göre koyu s ıı v sütunu olarak da belirir. 3- İ ki Renkli (Bi-colour) Göstergeler Buharda Kullan ım 180 Bar (+355,5 C) buharda kullan ıı l r. Prensip olarak bir tarnsparent göstergedir, ama kama şeklinde bir orta parça ihtiva eder. Doğrudan doğruya gözetleme için, gösterge k ırm ız ı ve yeşil filtre ihtiva eden bir ayd ınlat ıcı ile techiz edilir. Gösterme Su haznesi-yeşil Buhar haznesi-k ırm ızı Eğer gözetleme kapal ı devre TV vas ıtas ıyla oluyorsa, renkli filtreler yerine boyuna delikli bir perde ile değş i tirilir. Böylece TV ekran ı su seviyesini yüksek kontrastta siyah/beyaz olarak gösterir. TRASPARENT CAM REFLEX CAM 4

6 Seviye Göstergesi Tip YPBR PN16 16 bar 200 C mm Seviye Flanşlar Arası Gözetleme Göstergesi Mesafe Tipi M (mm) K (mm) S (mm) YPBR IV YPBR V YPBR VI YPBR VII YPBR VIII YPBR IX YPBR 2xIV YPBR 2xV YPBR 2xVI YPBR 2xVII YPBR 2xVIII YPBR 3xV YPBR 3xVI YPBR 3xVII YPBR 3xVIII YPBR 4xVI YPBR 4xVII YPBR 4xVIII YPBR 5xVII YPBR 5xVIII YPBR 6xVII YPBR 6xVIII YPBR 7xVIII YPBR 8xVIII P.No Parça İsmi Kapak Reflex cam S ıkma parçası Civata Malzeme Borosilikat 8.8+Gal Bağlant ı Flanşı DIN EN /1'e göre DN20 flanşı l olarak üretilmektedir. Flanşlar aras ı mesafe 50mm uzat ılabilir. Bu durumun siparişte belirtilmesi gerekir. Konstrüksiyon ve dizayn de ğş i ikli ğ i yapma hakk ı m ı z sakl ı d ı r. 5

7 Seviye Göstergesi Tip YUPR PN40 32 Bar 236 C (su buhar ı) 40 Bar 120 C (diğer akışkanlar) mm Seviye Flanşlar Arası Gözetleme Göstergesi Mesafe Tipi M (mm) K (mm) S (mm) YUPR IV YUPR V YUPR VI YUPRVII YUPR VIII YUPR IX YUPR 2xIV YUPR 2xV YUPR 2xVI YUPR 2xVII YUPR 2xVIII YUPR 3xV YUPR 3xVI YUPR 3xVII YUPR 3xVIII YUPR 4xVI YUPR 4xVII YUPR 4xVIII YUPR 5xVII YUPR 5xVIII YUPR 6xVII YUPR 6xVIII YUPR 7xVIII YUPR 8xVIII P.No Parça İsmi Malzeme Kapak Reflex cam U Saplama Somun Borosilikat 8.8+Gal 8.8+Gal 8 Mika Mika * 8 * S ıcak ortamlarda ve agresif akışkanlarda mutlaka kullan ılmal ıd ır. Bağlant ı Flanşı DIN EN /1'e göre DN20 flanşı l olarak üretilmektedir. Flanşlar aras ı mesafe 50mm uzat ılabilir. Bu durumun siparişte belirtilmesi gerekir. 6

8 Seviye Göstergesi Tip YMPT PN mm Seviye Flanşlar Arası Gözetleme Göstergesi Mesafe Tipi M (mm) K (mm) S (mm) YMPT IV YMPT V YMPT VI YMPT VII YMPT VIII YMPT IX YMPT 2xIV YMPT 2xV YMPT 2xVI YMPT 2xVII YMPT 2xVIII YMPT 3xV YMPT 3xVI YMPT 3xVII YMPT 3xVIII YMPT 4xVI YMPT 4xVII YMPT 4xVIII YMPT 5xVII YMPT 5xVIII YMPT 6xVII YMPT 6xVIII YMPT 7xVIII YMPT 8xVIII P.No Parça İsmi Malzeme Kapak Transparent cam Borosilikat S ıkma parçası 7 Civata 8.8+Gal 8 Mika Mika* * S ıcak ortamlarda ve agresif akışkanlarda mutlaka kullan ılmal ıd ır. Bağlant ı Flanşı DIN EN /1'e göre DN20 flanşı l olarak üretilmektedir. Flanşlar aras ı mesafe 50mm uzat ılabilir. Bu durumun siparişte belirtilmesi gerekir. 7

9 Seviye Göstergesi Tip YUPT PN mm Seviye Flanşlar Arası Gözetleme Göstergesi Mesafe Tipi M (mm) K (mm) S (mm) YUPT IV YUPT V YUPT VI YUPT VII YUPT VIII YUPT IX YUPT 2xIV YUPT 2xV YUPT 2xVI YUPT 2xVII YUPT 2xVIII YUPT 3xV YUPT 3xVI YUPT 3xVII YUPT 3xVIII YUPT 4xVI YUPT 4xVII YUPT 4xVIII YUPT 5xVII YUPT 5xVIII YUPT 6xVII YUPT 6xVIII YUPT 7xVIII YUPT 8xVIII P.No Parça İsmi Malzeme Kapak Transparent cam Borosilikat S ıkma parçası 7 Civata 8.8+Gal 8 Mika Mika* * S ıcak ortamlarda ve agresif akışkanlarda kullan ıldığında mutlaka kullan ılmal ıd ır. Bağlant ı Flanşı DIN EN /1'e göre DN20 flanşı l olarak üretilmektedir. Flanşlar aras ı mesafe 50mm uzat ılabilir. Bu durumun siparişte belirtilmesi gerekir. 8

10 Teknik Ölçüler Yakacık Reflex ve Transparent Camlar Reflex Camlar A, B, H, Tüm Ölçüler (mm)'dir. Boyut Tip A Ağırl ık Tip B Ağırl ık Tip H Ağırl ık Yakac ık Reflex Camları Uygulama Bas ınç S ıcakl ıkları Tip A 1) Tip B 1) Tip H Cama aşınd ırma yapmayan akışkanlar (ya ğ, hidrokarbon vb...) Cam ı, önemli derecede aşınd ırmaya maruz b ırakan akışkanlar (doymuş buhar vb...) 1) 35 Bar ve üstü buhar bas ınçlar ı için transparent m,ka korumal ı transparent cam ı tavsiye ederiz. Transparent Camlar A, B, H, TA 28 Tüm Ölçüler (mm)'dir. Boyut Tip A Ağırl ık Tip B Ağırl ık Tip H Ağırl ık Tip TA 28 Ağırl ık Yakac ık Transparent Camları Uygulama Bas ınç S ıcakl ıkları Tip A 1) Tip B 1) Tip H Tip TA 28 4) Cama aşınd ırma yapmayan akışkanlar (ya ğ, hidrokarbon vb...) Cam ı, önemli derecede aşınd ırmaya maruz b ırakan akışkanlar (doymuş buhar vb...) 1) 35 Bar ve üstü buhar bas ınçlar ı için transparent m,ka korumal ı transparent cam ı tavsiye ederiz. 2) 120 Bar'dan yüksek buhar bas ınc ında TA 28 I.ebad ın ı kullanabilirsiniz. 3) TA camlar sadece mika ile beraber kullan ılabilir. 9

11 Yakacık Seviye Göstergeleri Vana istek ve siparişlerinde aşağıdaki hususlar ın detayl ı belirtilmesi, uygun vana seçimi bak ım ından önemlidir. Anlaşılmayan hususlarda lütfen bizi aray ın ız 1- Vana tipi Miktar Anma çap ı Max. İşletme Bas ınc ı Max. ve Min. İşletme S ıcakl ığı Bağlantı şekli ve normu... (Flanşı l, Dişli, Soketli veya Al ın Kaynakl ı) 7- Akışkan... Su, S ıcak Su, Hava, Gaz, Buhar, LPG, Ya ğ, K ızg ın Ya ğ, Asit, Baz, vs. (Konsantrasyon ve diğer özellikler) 8- Kumanda şekli Kullanma amac ı... Tam aç ık veya kapal ı, Ayar organ ı olarak, soğutma şebekesi, Emme veya Basma borusunda 10- Özel istekler... (Malzeme, kontrol vs. gibi) VANA S İPARİŞİ Siparişlerinizi verirken aşağıdaki kodlama sistemini kullanabilirsiniz. YLP.2F (YPBR IV Flanşı l PN16 Seviye Göstergesi) Ürün Kodu YPBR - YLP YUPR - YLU YMPT - YLM YUPT - YLT Malzeme Kodu Bağlant ı Tipi F Flanşı l YLP 7 Çelik Döküm 9 Çelik (YPBR - YLP) 7 F Boyutlar IV -04 3xV - 35 V -05 3xVI - 36 VI -06 3xVII- 37 VII -07 3xVIII - 38 VIII -08 4xVI - 46 IX -09 4xVII- 47 2xIV -24 4xVIII xV -25 5xVII- 57 2xVI -26 5xVIII xVII- 27 6xVII- 67 2xVIII -28 6xVIII xVIII 78 8xVIII 88 Normlar 00 DIN 10

12 Yakacık Ürün Gamı Pistonlu Vanalar DN15 - DN50 Denge Pistonlu Vanalar DN65 - DN200 Elastiki Ring Tak ımları DN15 - DN200 Metal Körüklü Globe VanalarDN15 - DN300 Bask ıı l Globe VanalarDN15 - DN300 Kazan Blöf Vanası DN32 - DN50 Küresel VanalarDN15 - DN1000 T Tipi Pislik TutucularDN15 - DN300 Y Tipi Pislik Tutucular DN15 - DN500 KompansatörlerDN25 - DN2500 Kriyojenik Vanalar DN15 - DN50 Manometre Muslukları 1/2'' Doğalgaz Küresel VanalarıDN15 - DN300 Monoball Küresel Vanalar DN15 - DN100 Çek Vanalar DN15 - DN300 Disco Çek Vanalar DN25 - DN100 Çift Klapeli Çek Vanalar DN40 - DN400 Kelebek Vanalar DN32 - DN500 Seviye Göstergeleri YPBR - YUPR - YUPT Seviye ve Akış Gözetleme Camı VYC Emniyet Vanaları DN 20X32 - DN 100X150 Yang ın Hidrantları DN80 - DN150 ISO KAL İTE YÖNET İM S İSTEMİ ADW-0 TRD 100 İMALAT YETERL İL İK BELGESİ CE 0036 PED 97/23 EC / KATEGORİ III GOST BÜTÜN ÜRÜNLER TPED 99/36 TPED 99/36 EC TAŞINABİLİR BASINÇLI KAPLAR YAKACIK VALF A. Ş. Cumhuriyet Mh. Abdiİpekçi Cd. E-5 Yanyol Üzeri No Yakac ık / Kartal/ İ STANBUL / TÜRK İYE Tel (Pbx) Faks Ankara İzmir Bursa Adana Trakya Gsm Gsm Gsm Gsm Gsm

MANAGEMENT SERVICE PİSTONLU VANA YVN - YVNB YVMN - YVSN T E

MANAGEMENT SERVICE PİSTONLU VANA YVN - YVNB YVMN - YVSN T E MANAGEMENT SERVICE W / TRD PİSTONLU VANA YVN YVNB YVMN YVSN S T E Yakacık Pistonlu Vanalar Pistonlu vanalar; konvansiyonel globe vanalardaki sit ve sübabın yerine, elastiki sızdırmazlık ringleri ve silindirik

Detaylı

KOMPANSATÖRLER. www.cantekgrup.com.tr

KOMPANSATÖRLER. www.cantekgrup.com.tr KOMPANSATÖRLER EKSENEL METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖRLER Sabit Flanşlı Kompansatör Döner Flanşlı Kompansatör Kaynak Boyunlu Kompansatör Eksenel kompansatörler, oluşan ısıl genleşmeyi boru ekseni boyunca absorbe

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : KOT SERİSİ, KAT SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr

ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr Biz Kimiz Serdaroğlu olarak 1986 yılından bu yana Türkiye de ve çevre ülkelerde; güncel teknolojilere uygun mekanik tesisat tedarik çözümlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Elektronik Güvenlik Sistemleri İ aiye Malzemeleri Proje ve Mühendislik Hizmetleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Elektronik Güvenlik Sistemleri İ aiye Malzemeleri Proje ve Mühendislik Hizmetleri Yangın ve Gazlı Söndürme Sistemleri Değer Verdiklerinizi Koruyoruz! Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Elektronik Güvenlik Sistemleri İ aiye Malzemeleri Proje ve Mühendislik Hizmetleri

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROJESİ DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Yasemin TANK Projeyi Yöneten:

Detaylı

Goksan Pump Industry INC. Tek Kademeli, Yatay Milli, Uçtan Emişli Norm Santrifüj Pompalar

Goksan Pump Industry INC. Tek Kademeli, Yatay Milli, Uçtan Emişli Norm Santrifüj Pompalar Goksan Pump Industry INC. GN GN Tek Kademeli, Yatay Milli, Uçtan Emişli Norm Santrifüj Pompalar içindekiler Genel özellikler Kullanım ve uygulama Alanları Kullanım aralığı Kodlama Yapısal tasarım Genel

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Sıra No / Konu Konunun genel amacı 32 / Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Tanımlar Kap: İçine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Basınçlı kap:

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 4 20 ma/hart - İki Telli Çubuk ve halat ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49477

Detaylı

Genel Ürün Kataloğu 2012

Genel Ürün Kataloğu 2012 Genel Ürün Kataloğu 2012 Tesisat Sektörümüzde Köklü Bir Üretici ALFEN Üretim ve yönetim merkezi İstanbul da yerleşik Alfen A.Ş. ülkemizin köklü ve yenilikçi firmalarından biridir. 30 yılı aşkın bir süredir

Detaylı

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS ALG SERİSİ DOĞAL GAZ ve LPG BRÜLÖRLERİ ALG 120/M, ALG 200/M, ALG 120/M LPG, ALG 200/M LPG MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM

Detaylı

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :...

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :... C C DALGIÇ PİSSU POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK C 00 0- Montaj, İşle

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

ÜRÜNDE KALİTE HİZMETTE UZMAN BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK. birlesim.com.tr

ÜRÜNDE KALİTE HİZMETTE UZMAN BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK. birlesim.com.tr ÜRÜNDE KALİTE HİZMETTE UZMAN Yapı İnşaa Gemi İnşaa Yangın Pompa ve Eşanjor Endüstriyel Yapı İnş Yangın Pompa ve Eşanjor Endüstriyel Yapı İnşaa Gemi İnşaa Yangın jor Endüstriyel Yapı İnşaa Gemi İnşaa Yangın

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ

KULLANIM KILAVUZU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ GİRİŞ BİLGİLERİ KULLANIM KILAVUZU KU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU ÖZKAN POMPA SANAYİ İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TORMAK SANAYİSİTESİ 104 SOKAK C BLOK NO 13 BAŞAKŞEHİR -

Detaylı

SKF Yağlama Ürünleri ve Sistemleri. Bilgi mühendisliğinin yağlama sorunlarının çözümü için sunduğu sektördeki en kapsamlı kaynak

SKF Yağlama Ürünleri ve Sistemleri. Bilgi mühendisliğinin yağlama sorunlarının çözümü için sunduğu sektördeki en kapsamlı kaynak SKF Yağlama Ürünleri ve Sistemleri Bilgi mühendisliğinin yağlama sorunlarının çözümü için sunduğu sektördeki en kapsamlı kaynak İçindekiler 4 Yağlayıcılar El ile yağlama 28 36 Otomatik yağlayıcılar 51

Detaylı

15 10 AĞUSTOS FİYAT LİSTESİ

15 10 AĞUSTOS FİYAT LİSTESİ www.fafvana.com.tr LİSTESİ Tasarımdan Ürüne Kalite sloganıyla 1986 yılında yola çıkan Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde ilk olarak küresel

Detaylı

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar Planlama Kılavuzu VITODENS 200-W Tip B2HA Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan

Detaylı

Katalog 2006/2007. Kaynak ve kesme aynı noktada birleştirildi.

Katalog 2006/2007. Kaynak ve kesme aynı noktada birleştirildi. MIG/MAG ROBO PLASMA TIG Katalog 2006/2007 Kaynak ve kesme aynı noktada birleştirildi. İçindekiler MİG ÜRÜNLERİ MİG KAYNAK TORÇLARI MIG/MAG Kaynak Torçları MB Hava soğutmalı (230 A-kadar) Sayfa 4 5 MB

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

METAL KÖRÜKLÜ STANDART KOMPANSATÖR SABİT FLANŞLI KOMPANSATÖRLER KOMPANSATÖRLER MKSF 30 MKSF 30L MKSF 60L 30 mm Laynersiz ÇAP (mm) 30 mm Laynerli ÇAP (mm) 60 mm Laynerli ÇAP (mm) Körük Malzemesi: AISI 304

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME FRİGORİFİK ARAÇ VE ARAÇ KLİMASI ARIZA TESPİTİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı