Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi nde 2005 Y l nda Saptanan Hastane Enfeksiyonlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi nde 2005 Y l nda Saptanan Hastane Enfeksiyonlar"

Transkript

1 P001 Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi nde 2005 Y l nda Saptanan Hastane Enfeksiyonlar Figen Ça lan Çevik 1, Nevil Ayk n 1, Hasan Naz 1, Melahat U ur 2, Zühre Do ru Yaflar 2 Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 1 nfeksiyon Klini i, 2 nfeksiyon Kontrol Hemfliresi astane infeksiyonlar bütün dünyada oldu u gibi, ülkemizde de önemli bir sa l k sorunu olma özelli ini sürdürmektedir. Has- infeksiyonu etkenlerinin da l m n n ve direnç profilinin bilinmesi ve bu verilerin y llar içinde izlenmesi, infeksiyon kont- Htane rol politikalar na yön verme ve hastanelerdeki hizmet kalitesi aç s ndan önemlidir. Hastanemiz 669 yatakl bir hizmet hastanesi olup, 2001 y l ndan bu yana nfeksiyon Kontrol Komitesi aktif olarak çal flmaktad r. Sürveyans sistemi olarak klinik ve laboratuvar verilerine dayal, aktif prospektif surveyans yöntemi kullan lmakta olup, hastane infeksiyonu tan lar Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterlerine göre yap lmaktad r. Toplanan verilerin kay t edilmesinde NosoLINE program kullan lm flt r tarihleri aras nda hastanemizde hasta yatarak tedavi görmüfltür ve 139 hastada (%0.4) 149 hastane infeksiyonu tesbit edilmifltir. Hastane infeksiyonu h z %0.5 olarak belirlendi. Tesbit edilen hastane infeksiyonlar n n %24.2 si cerrahi alan infeksiyonlar, %20.8 i üriner sistem infeksiyonlar, %8.7 si bakteriyemi ve %36.9 u di er (yumuflak doku infeksiyonlar, dekübit ülseri infeksiyonlar, kemik-eklem infeksiyonlar vb.) olarak de erlendirilmifltir. Bu infeksiyonlardan izole edilen mikroorganizmalar s ras yla %19.5 Koagülaz Pozitif Stafilokok, %11.4 Pseudomonas spp., %10.1 Acinetobacter spp. ve %7.5 Klebsiella spp. olarak belirlenmifltir. Hastane infeksiyonlar n n en s k görüldü ü klinik Dahiliye Klini i (Genel Dahiliye, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji) idi (%24.2). Daha sonra s ras yla Ortopedi (%15.4), Nöroloji (%14.8) ve Genel Cerrahi Klini i idi (%10.1). Sonuç olarak, hastanemizde görülen hastane infeksiyonu oranlar n n ve da l m n n di er hastanelere göre daha düflük ve farkl olmas n n nedeninin; hastanemizin hizmet hastanesi olmas nedeniyle komplike hastalar n daha az s kl kla yatmas, hasta sirkülasyonunun h zl olmas, yo un bak m ünitelerindeki hasta yatak say s n n az olmas ve servislerden kültür gönderme oran - n n düflüklü ü oldu u düflünülmektedir. Bunun yan nda nfeksiyon Kontrol Komitesi ve Antibiyotik Kullan m Komitesinin etkin çal flmalar, sürekli hizmet içi e itimlerin verilmesi ve personelin giderek daha bilinçli hale gelmesinin de hastane infeksiyonu h - z n n düflüklü üne katk s oldu unu düflünmekteyiz. P002 Antalya Devlet Hastanesi Yo un Bak m Ünitelerinde Alet Kullan m ile liflkili Hastane nfeksiyon H zlar Melahat Sar ca 1, Petek Deniz Uçkan 1, Senay Dodanl 1, Tülin Temizkan 1, Figen Sar gül 1 1 S.B. Antalya Devlet Hastanesi astanemizde nfeksiyon Kontrol Komitesi 2001 y l nda çal flmalar na tüm servislerde sürveyans yaparak bafllam flt r ve hasta- infeksiyon h z m z 2001 de %2 olarak saptanm flt r. Yo un bak m ünitelerinde (YBÜ) invaziv alet kullan m s kl n n fazla ol- Hne mas yla birlikte hastane infeksiyonlar n n daha yüksek olmas nedeniyle genel hastane ve servis spesifik infeksiyon oranlar hastaneler ve servisler aras karfl laflt rmalarda zorluklar yaratm flt r y l ndan itibaren yo un bak m ünitelerinde alet iliflkili infeksiyon oranlar kullan lmaya bafllanm flt r. Antalya Devlet Hastanesinde yo un bak m ünitelerinde yatan hastalar Ocak-Aral k 2005 tarihleri aras nda geliflen hastane infeksiyonlar, alet kullan m ve alet iliflkili infeksiyon oranlar, etkenler ve antibiyotik duyarl l klar prospektif olarak incelendi. Bu tarihlerde YBÜ lerinde yatan 1496 hastan n 170 inde infeksiyon saptand (%11). En s k görülen hastane infeksiyonu oran kan dolafl m infeksiyonu idi. En s k izole edilen etkenler Pseudomonas (%20.4), Koagülaz negatif stafilokok (KNS) (%19.4), S. aureus (18.2), E. coli (%10.5), Non-fermantatif gram negatif çomak (NFGNÇ) (%5.8) olarak s ralanmaktad r. Yo un bak m ünitelerinde 1000 alet gününe göre üriner sistem infeksiyonlar Tablo 1 de sunulmufltur. Ventilatör iliflkili pnömoni ve santral katetere ba l kan dolafl m infeksiyonu oranlar m z her iki aletin kullan m oran n n 0.1 den az olmas nedeniyle hesaplanamam flt r. Sonuç olarak; hastanemiz yo un bak m ünitelerinde üriner kateter kullan m yla iliflkili infeksiyon oranlar n n hesaplanmas, gerek gerçek hastane infeksiyonlar n yans tmakta, gerekse di er hastanelerle karfl laflt rmada kullan lmas aç s ndan uygun olacakt r. Tablo 1. Yo un Bak m Ünitesi (YBÜ) Tipine Göre Saptanan Alet liflkili nfeksiyon Oranlar. Alet iliflkili infeksiyon oran Alet kullan m oran Üriner sistem infeksiyonu Üriner kateter Nöroloji YBÜ Beyin Cerrahi YBÜ Cerrahi YBÜ Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1 3

2 Antalya Devlet Hastanesi nde Cerrahi Alan nfeksiyonlar P003 Serpil Mete 1, Melahat Sar ca 1, Ahmet Özsancak 1, Tülin Temizkan 1, Figen Sar gül 1 1 S.B. Antalya Devlet Hastanesi Amaç : Cerrahi alan infeksiyonlar (CA ) di er hastane infeksiyonlar gibi morbidite ve mortaliteyi artt ran, hastanede kal fl süresini artt rarak maliyeti artt ran nedenlerden biridir. Hastanemizde 5 y ld r hastane infeksiyonlar sürveyans yap lmaktad r. Di er literatürlerin aksine nozokomiyal infeksiyonlar aras nda CA lar m z son s rada yer almaktad r (%4). Gerçekten hastanemizde hastalar n post-operatif yat fl sürelerinin k sa olmas ndan m, yoksa bizim hastalara ulaflamad m zdan dolay m CA oran m z n düflük oldu unu araflt rmak amac yla bu çal flma planland. Metod: Antalya Devlet Hastanesi nde Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi, Kad n-do um, Ortopedi, Plastik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi servislerinde ameliyat olan 1335 hasta 07 Kas m Ocak 2006 tarihleri aras nda CA aç s ndan de erlendirildi. Yatt klar süre içerisinde direkt infeksiyon hemfliresi, infeksiyon hekimi ve kendi hekimi ile birlikte, taburcu olduktan sonra ise hastalara verilen bilgi formlar ile hastalar takip edildi. Sonuçlar: 1335 olgunun 25 inde (%1.8) CA geliflti. 25 hastan n 14 tanesi kad n (%56), 11 tanesi erkek (%44) olup, yafl ortalamalar 47 (19-71) idi. Olgular n yaralar 4 olguda kirli (%16), 3 olguda yar kirli (%12), 18 olguda (%72) temiz idi. 23 olgu genel anestezi, 1 olgu spinal anestezi, 1 olgu lokal anestezi uyguland. Ortalama ameliyat süresi 73 dakika ( dakika) idi. 25 olgunun 18 i Genel Cerrahi klini inden (%72), 3 ü Ortopedi klini inden (%12), 2 si Kad n- Do um klini inden (%8) ve 1 olgu da Beyin Cerrahi (%4) klini indendi. Yat fl süreleri ortalamas 21.8 (3-60) idi. 7 olguda derin CA (%28), 17 olguda yüzeyel CA (%68), 1 olguda organ-boflluk CA (%4) saptand. 25 CA olgusunun 13 ünde mikroorganizma izole edildi. Di er olgularda ise hekim tan s ile yetinildi. Sonuç olarak; Hastanemizde görülen CA s kl di er hastanelere göre gerçekten çok az olmas n n bizce nedeni; hastanemizin hizmet hastanesi olmas nedeniyle komplike hastalar n daha az yatmalar, Onkoloji ve yan k üniteleri gibi özel birimlerin olmamas, sirkülasyonun h zl ve hasta ile temas eden personel say s n n az olmas ve infeksiyon kontrol komitesi taraf ndan konu ile ilgili sürekli hizmet içi e itimlerinin verilmesi ile ilgili oldu unu düflünmekteyiz. Tablo 1. CA Olgular n n Kliniklere Da l m. Klinik Say (%) G. Cerrahi 18 (72) Ortopedi 3 (12) Kad n-do um 2 (8) Beyin Cerrahisi 1 (4) Y llar Aras nda Antalya Devlet Hastanesindeki Hastane nfeksiyonlar P004 Melahat Sar ca 1, Figen Sar gül 1, Ali Osman fiekercio lu 1, Mustafa Yorulmaz 1, Tülin Temizkan 1 1 S.B. Antalya Devlet Hastanesi astane nfeksiyon Kontrol Komitesi 2000 Temmuz ay nda kuruldu. Sürveyans çal flmalar na Eylül ay itibar yla baflland H2003 y llar aras nda hastane genelinde laboratuara dayal sürveyans yap lm fl, 2003 y l nda hem hastane genelinde, hem yo- un bak mlara yönelik sürveyans yürütülmüfltür y llar aras nda laboratuvara dayal ve alete dayal sürveyansa geçilmifltir. Hastane enfeksiyon h zlar m z 2000 y l nda %0,7, 2001 y l nda %2, 2002 y l nda %2, 2003 y l nda %4,5 olarak tespit edilmifltir y l nda itibaren yo un bak m sürveyanslar na bak ld nda sürveyans verileri 2003 y l nda %15,2, 2004 y l nda %15, 2005 y l nda %11 olarak bulunmufltur y llar aras nda en s k idrar yolu enfeksiyonu, y llar aras nda en s k bakteriyemi tespit edilmifltir y llar aras nda yo un bak m ünitelerinde en s k idrar yolu enfeksiyonu, 2005 y l nda ise en s k bakteriyemi görülmüfltür. Hastane enfeksiyonlar n n en s k izole edilen etkenlerine bak ld nda hastane genelinde 2001 y l nda Pseudomonas aeruginosa %18, MRSA (Metisiline dirençli Staphylococcus aureus) %11.7, MRKNS (Metisillin e dirençli koagülaz negatif stafilokok) %6,8, E. coli %14,7, Candida %8,3, 2002 y l nda Pseudomonas aeruginosa %10,5, MRSA %19, MRKNS %15, E. coli %14, Candida %4, 2003 y l nda Pseudomonas aeruginosa %8,3, MRSA %15, MRKNS %14,6, E. coli %12, Candida %3,2 olarak bulunmufltur. Yo un bak m ünitelerine bak ld nda 2004 y l nda Pseudomonas aeruginosa %18,5, MRSA %8,8, MRKNS %28, E. coli %18, Candida %5,3, 2005 y l nda P. aeruginosa %20,4, MRSA %24, MRKNS %27, E. coli %10,5, Candida %4,7 olarak tespit edilmifltir. 4 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1

3 P005 K r kkale Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi nde 2005 Y l nda Görülen Hastane nfeksiyonlar Özcan Deveci 1, Dilek K l ç 1, Sedat Kaygusuz 1, Ergin Ayafll o lu 1, Canan A alar 1 1 K r kkale Üniversitesi T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal Amaç: K r kkale Üniversitesi T p Fakültesi nde yatan hastalarda Ocak 2005-Aral k 2005 tarihleri aras nda geliflen Hastane infeksiyonlar ve mikroorganizmalar n belirlenmesi. Gereç ve Yöntemler: K r kkale Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesinde Ocak 2005-Aral k 2005 tarihleri aras nda laboratuara ve klini e dayal aktif surveyans çal flmas yap ld. Hastane infeksiyon tan s Hastal k Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kriterlerine göre kondu. Bulgular: 1 Ocak-31 Aral k 2005 tarihleri aras nda K r kkale Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesinde yatan 3570 hastan n 145 inde hastane infeksiyonu (%4) geliflmifltir. Bu infeksiyonun kliniklere göre da - l m ; Pediatri servisi; %17, Dahiliye servis; %16, Üroloji servisi; %12, Yenido an servisi; %8, Genel Cerrahi; %6.7 ve Yo un bak m; %5 oran nda idi. Yapt m z çal flmada infeksiyonlar n sistemlere da l m s kl k s ras na göre ilk s rada üriner sistem infeksiyonlar (%41), ikinci s rada cerrahi yara infeksiyonlar (%26), üçüncü s rada bakteriyemiler (%16) ve dördüncü s rada solunum sistemi infeksiyonlar (%9) gözlendi. Hastal k infeksiyon etkenleri s kl k s ras na göre; E. coli (%36.6), Nonfermanter (%14), Koagülaz negatif stafilokok (%9) ve S. aureus (%5) idi. Sonuç: Hastanemizde nozokomiyal infeksiyon en s k yenido an servisi ile birlikte pediatri servisinde (toplam %25) görülmektedir. Bunun muhtemel nedeni olarak hastanemizin referans hastanesi olmas, pediatri ve yenido an servisine yatan hastalar n ortalama %59 unun baflka hastaneden hastanemize sevk olmas olarak düflünülmüfltür. Nozokomiyal infeksiyon etkenlerine bakt m zda ilk s rada gram (-) bakterileri görmekteyiz. Gram (-) bakterilerden de E. coli ilk s rada görülmektedir. Hastanemiz için Gram (+) bakteriler halen ikinci s radad r. P006 Haydarpafla Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Klini inde Hastane nfeksiyonlar Sürveyans lknur Erdem 1, Nurgül Ceran 1, Asuman fiengöz nan 1, fiahinan Karl 1, Seniha fienbayrak Akçay 1, Derya Öztürk Engin 1, Pafla Göktafl 1, Tayfun Hakan 1, M. Zafer Berkman 1 1 Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi Beyin cerrahisi klini inde izlenen hastalar hem cerrahi s ras nda hem de sonras nda infeksiyonlara karfl risk alt ndad rlar. Bu çal flmada hastanemiz Beyin Cerrahisi Klini i nde izlenen hastalarda geliflen hastane infeksiyon s kl, tipi ve neden olan mikroorganizmalar n belirlenmesi amaçland. Ocak 2005-Aral k 2005 tarihleri aras nda Beyin Cerrahisi Klini i nde izlenen hastalarda geliflen hastane infeksiyonlar Hastal k Kontrol Merkezi (CDC) kriterlerine göre, prospektif olarak, laboratuvar ve klini e dayal aktif sürveyans yöntemi ile tan mland. Bu süre içinde Beyin Cerrahisi Klini i nde izlenen 1210 hastan n 55 (%4.5) inde 63 (hastane infeksiyon h z : %5.2) hastane infeksiyonu geliflti (1.1 infeksiyon/hasta). Hastane infeksiyonu tan s konan hastalar n 38 (%57) i erkek, 17 (%43) si kad n idi. Hastane infeksiyonlar n n 28 (%44) i pnömoni, 15 (%24) i merkezi sinir sistemi infeksiyonu idi. Olgular n 19 (%30) unda bakteremi vard. En s k izole edilen etkenler MRSA, P. aeruginosa ve Acinetobacter spp. idi. Gram negatif bakterilerin en çok duyarl oldu u antibiyotikler imipenem, meropenem, amikasin ve sefoperazon sulbaktam idi. Mortalitenin ve tedavi maliyetlerinin oldukça yüksek olmas nedeni ile beyin cerrahisi klini inde hastane infeksiyonlar n n izlenmesi, erken tan ve uygun antibiyotik tedavisi oldukça önemlidir. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1 5

4 Ventilatörle liflkili Pnömonilerde Maliyet Analizi P007 Hicran Karao lan 1, Ata Nevzat Yalç n 1, Melike Cengiz 2, Atilla Ramazano lu 2, Dilara Ö ünç 3, Latife Mam ko lu 1 1 Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, 2 Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal, 3 Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal Hastane kökenli pnömoniler (HKP), genifl spektrumlu etkin antimikrobiyal ajanlara, kompleks destekleyici bak m olanaklar na ve koruyucu önlemlere karfl n hastane infeksiyonlar içinde en s k görülen infeksiyonlar aras ndad r. Ventilatörle liflkili Pnömoniler (V P), mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda s k geliflen bir hastane infeksiyonu olup, HKP lerin en önemli alt grubunu oluflturmaktad r. Çal flmam zda, özellikle tan da güçlüklerin yafland V P lerin de erlendirilmesi ve maliyet analizinin yap lmas hedeflendi. Yo un Bak m Üniteleri (YBÜ) nde mekanik ventilasyon uygulanan ve V P tan s alan 81 hasta ile yafl, cinsiyet ve altta yatan hastal k olarak efllefltirilen ve herhangi bir hastane infeksiyonu geliflmeyen 81 hasta (kontrol grubu) de erlendirildi. Hastanede yat fl süresi V P grubunda ortalama 15.7 gün iken kontrol grubunda ortalama 4.9 gün idi (p< ). Ek yat fl süresi ise ortalama 10.8 gün olarak bulundu. V P grubundaki hastalarda YBÜ ne yat fltan sonra ortalama alt nc günde pnömoni geliflti i, 25 inin erken V P ve 56 s n n geç V P olduklar belirlendi. Erken V P etkenleri aras nda ilk s rada metisilin duyarl Staphylococcus aureus (%22.3) olmak üzere Klebsiella pneumoniae (%14.8), Haemophilus influenzae (%11.1), E. coli (%11.1) ve Acinetobacter baumannii (%11.1) olarak bulundu. Geç V P etkenleri aras nda ise ilk s rada Pseudomonas aeruginosa (%41.1) olmak üzere A. baumannii (%18.1) ve K. pneumoniae (%8.2) olarak bulundu. V P grubunda mortalite oran %32.0 (26/81) iken kontrol grubunda %19.7 (16/81) idi (p< 0.05). Ek maliyet, hastane infeksiyonlar n n ekonomik analizinde de erlendirilebilen önemli parametrelerden biridir. Çal flmam zda, toplam maliyet V P grubunda ortalama ± ( ) Dolar ve kontrol grubunda ± ( ) Dolar olarak bulundu (p< ). V P olgular nda ek maliyet 5980 Dolar idi. Sonuç olarak çal flmam zda, YBÜ nde geliflen V P lerin morbidite ve mortaliteyi artt rd, hastanede yat fl süresinin uzamas yan s ra önemli bir ek maliyet getirdi i belirlendi. Özellikle antibiyotikler, di er ilaçlar ve sarf malzemeleri ek maliyetin en önemli k sm n oluflturmaktayd. Maliyeti oldukça düflük infeksiyon kontrol programlar n n etkin olarak uygulanmas yla, V P lerin sebep olduklar mortaliteyi, uzam fl yat fl sürelerini ve yüksek ek maliyeti azaltmak olas d r. Hemodiyaliz Ünitesinde El Hijyeni P008 Hümeyra Zengin 1, Gönül Y ld r m 1, Neslihan Ünal Kantar 1, Dilek Nakas 1, Burcu Ayd no lu 1, Yeflim Çetinkaya fiardan 2, Serhat Ünal 2 1 Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi, 2 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar Anabilim Dal nfeksiyon Hastal klar Ünitesi Girifl: Hemodiyaliz ünitelerinde çok say da hastan n efl zamanl olarak hemodiyalize al nmas, infeksiyon etkenlerinin personelin elleri, kontamine alet/malzemeler veya yüzeyler arac l ile hastadan hastaya bulaflma riskini artt r r. Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi nde 2005 y l bafl nda infeksiyon kontrol program n n yeniden düzenlenmesi kapsam nda hemodiyaliz ünitesindeki uygulamalar n gözden geçirilmesi planlanm flt r. Yöntem: Ocak 2005 de hemodiyaliz ünitesi çal flanlar için temel infeksiyon kontrol kurallar konulu iki saatlik bir e itim düzenlenmifl, el antisepti i ve önlük ihtiyaçlar n n karfl lanmas sa lanm flt r. 1 Mart-31 Aral k 2005 tarihleri aras nda hemodiyaliz ünitesi haftada 2-3 kez bir infeksiyon kontrol hemfliresi taraf ndan ziyaret edilerek en az bir saat süreyle el hijyeni kurallar na uyum, eldiven ve önlük kullan m konular nda gözlem yap lm fl, veriler standart bir forma kaydedilmifltir. De erlendirme sonuçlar Haziran 2005 ve Ocak 2006 da Ünite Sorumlusu ve çal flanlar ile paylafl lm flt r. Sonuçlar: Mart-May s 2005 (birinci dönem) aras nda toplam 223, Haziran-Aral k 2005 (ikinci dönem) aras nda toplam 514 gözlem yap lm flt r. Birinci dönemde hastalarla temas öncesinde el hijyeni kurallar na uyum oran hemflire, doktor ve teknisyenler için s ras ile %17 (n= 198), %10 (n= 19) ve %0 (n= 6), hastalarla temas sonras nda ise %39, %10 ve %33 olarak bulunmufltur. Bu sonuçlar n Ünite Sorumlusu ve çal flanlar ile paylafl lmas n takiben gözlemlere devam edilmifltir. Geribildirimi takiben, ikinci dönemde hastalarla temas öncesinde el hijyeni kurallar na uyum oran hemflire, doktor ve teknisyenler için s ras ile %60.5 (n= 372), %11.9 (n= 42) ve %54 (n= 50) olarak bulunmufltur. Temas sonras el hijyeni kurallar na uyum oran n n temas öncesine benzer oldu u görülmüfltür. Birinci dönemde gereken durumlarda eldiven ve önlük kullan m oranlar %36 ve %0, ikinci dönemde ise %60.8 ve %1.2 olarak bulunmufltur. Tart flma: Gözlem çal flmas na bafllamadan önce e itim verilmifl olmas na ra men birinci dönemde el hijyeni kurallar na uyum, eldiven ve önlük kullan m oranlar n n çok düflük oldu u görülmüfl, geribildirim verilmesini takiben yap lan gözlemlerde önlük kullan m d fl nda tüm bafll klarda hemflire ve teknisyen grubunda belirgin iyileflme sa lanm flt r. nfeksiyon kontrol önlemlerine uyumun artt r lmas için sadece e itim vermek genellikle yeterli olmamakta, gözlem yap larak mevcut durumla ilgili geribildirim verilmesini takiben iyileflme sa lanabilmektedir. 6 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1

5 P009 Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi nde Prosedür Spesifik Cerrahi Alan nfeksiyonu H zlar n n Hesaplanmas : Pilot Çal flma Yeflim Çetinkaya fiardan 1, Duygu Yazgan Aksoy 2, Sibel Aflc o lu 1, Aycan Y ld r m 3, Sabiha Akdeniz 3, Gönül Y ld r m 3, Hümeyra Zengin 3, Hülya fiahin 3, Serhat Ünal 1 1 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar Anabilim Dal nfeksiyon Hastal klar Ünitesi, 2 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar Anabilim Dal, 3 Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi Girifl: Cerrahi alan infeksiyonu (CA ) h zlar n n cerrahi giriflim tipleri ve say lar dikkate al narak prosedür spesifik olarak hesaplanmas önerilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi nde prosedür spesifik cerrahi alan infeksiyonu h zlar n n hesaplanmas ve NNIS rakamlar ile karfl laflt r larak standardize edilmifl infeksiyon oranlar n n (Standardized Infection Ratio= SIR)belirlenmesi amac yla bir pilot çal flma bafllat lm flt r. Yöntem: Takip edilecek giriflimler NNIS cerrahi giriflim kategorileri aras ndan seçilmifltir. Ocak 2002-Haziran 2003 aras nda seçilen cerrahi giriflimler için CA lerin belirlenmesinde NNIS yöntemi ve kriterleri kullan lm flt r. CA geliflimini etkileyen ba ms z risk faktörlerini belirlemek için lojistik regresyon analizi yap lm fl, hesaplanan prosedür spesifik CA h zlar indirekt standardizasyon yöntemi kullan larak NNIS rakamlar ile k yaslanm fl ve SIR de erleri hesaplanm flt r. Sonuçlar: Çal flma süresince 2447 majör cerrahi giriflim takip edilmifltir. Takip edilen cerrahi giriflimlerin 132 sinde (%5,4) CA geliflmifltir. Lojistik regresyon analizi ile kad n cinsiyet, perioperatif kan transfüzyonu, aç k drenaj kateteri kullan m ve NNIS risk indeksi > 1, CA geliflimi için ba ms z risk faktörü olarak belirlenmifltir (p< 0,05). Vaka say lar yeterli olmad için sadece CHOL, HER, CRAN, COLO ve OES için NNIS ile k yaslama yap lm fl ve SIR de erleri hesaplanm flt r. CRAN, OES ve COLO kategorileri için CA h zlar n n anlaml olarak yüksek oldu u görülmüfltür. CA h zlar n n NRC (National Research Council) yara s n fland rmas ve NNIS risk indeksine göre kategorizasyonu Tablo 1 de sunulmufltur. NNIS risk indeksinin CA geliflme riskini, NRC ye oranla daha iyi s n fland rd görülmüfltür. Tart flma: Perioperatif kan transfüzyonu, aç k drenaj kateteri kullan m ve yüksek NNIS risk indeks kategorisi di er birçok çal flmada da CA geliflimi için ba ms z risk faktörü olarak bildirilmifltir. SIR de erinin tüm NNIS cerrahi giriflim kategorileri için hesaplanmas infeksiyon kontrolü ile ilgili önceliklerin belirlenmesi ve al nan önlemlerin etkinli inin de erlendirilmesi aç s ndan önem tafl maktad r y l sonuna kadar hastanemizde CA lerin saptanmas için laboratuvara dayal sürveyans yap lm flt r. Bu çal flman n sonuçlar gözden geçirildikten sonra CA sürveyans için NNIS yönteminin kullan lmas na ve belirli aral klarla k yaslama yap lmas na karar verilmifltir. Tablo 1. Cerrahi Alan nfeksiyonu H zlar n n NRC ve NNIS Risk ndeksine Göre S n fland r lmas NNIS risk indeksi Yara s n f (NRC) Toplam Temiz %1,4 %4.4 %10.6 %40.0 %3.1 Temiz-kontamine %2.2 %11.9 %28.1 %50.0 %8.5 Kontamine %0 %9.1 %42.9 %0 %22.6 Kirli-infekte %0 %36.8 %44.4 %50.0 %42.3 Toplam %1.6 %7.4 %21.8 %38.9 %5.6 P010 Sa l k Personelinin Enfeksiyonla lgili Tutum ve Davran fllar Bingül Ispir 2, Turan Gündüz 1, Gülten Karadeniz 1, Emre Yan kkerem 1, Ayfle Ötnü 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, 2 Manisa Devlet Hastanesi Amaç: Tan mlay c tipteki araflt rman n amac sa l k personelinin enfeksiyonla ilgili tutum ve davran fllar n belirlemektir. Yöntem: Araflt rma, Manisa Devlet Hastanesi nde çal flan tüm hemflireler evren oluflturacak flekilde planlanm fl, araflt rmaya toplam 60 hemflire kat lm flt r (n= 60). Verilerin toplanmas nda soru ka d kullan lm fl ve veriler bilgisayar ortam nda SPSS 10.0 paket programda de erlendirilmifltir. statistiksel analizlerde yüzdelik testler kullan lm flt r. Bulgular: Hemflirelerin %63.3 ü 11 y ldan fazla çal flmakta olup, ço unlu u (%58.3) Sa l k Meslek Lisesi mezunudur. Hemflirelerin %90 ifllemler s ras nda bariyer kulland klar n, bariyeri en çok ilaç uygulamalar nda kulland klar n (%16.7) belirtmifllerdir. Hemflirelerin %11.7 si perkütan kontamine yaralanma ile karfl laflm fl, sadece 1 kifli (%1.7) flüpheli cinsel iliflkide bulunmufltur. %93.3 ü herhangi bir sivri kesici alet yaralanmas nda al nmas gereken önlemleri bildi ini, %81.7 si en s k karfl lafl lan hastane enfeksiyonlar n bilmediklerini belirtmifllerdir. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1 7

6 Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi Yo un Bak m Ünitelerinde nvaziv Araç liflkili Hastane nfeksiyonu H zlar P011 Gönül Y ld r m 1, Neslihan Ünal Kantar 1, Dilek Nakas 1, Hümeyra Zengin 1, Burcu Ayd no lu 1, Yeflim Çetinkaya fiardan 2, Serhat Ünal 2 1 Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi, 2 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar Anabilim Dal nfeksiyon Hastal klar Ünitesi Girifl: Ülkemizde invaziv araç iliflkili hastane infeksiyonlar n n sürveyans na ilk olarak 2001 y l nda Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi nde bafllanm flt r y llar na ait sonuçlar n gözden geçirilerek, öncelikli alanlar n ve yeni hedeflerin belirlenmesi amaçlanm flt r. Yöntem: NNIS Sistemi taraf ndan tan mlanm fl olan standart sürveyans yöntemi kullan lm flt r. Hastane infeksiyonu tan lar CDC kriterlerine göre konulmufltur. Her YBÜ için invaziv araç kullan m oranlar ve invaziv araç iliflkili infeksiyon h zlar hesaplanarak benzer YBÜ lere ait rakamlarla karfl laflt r lm flt r. Sonuçlar: Dört y ll k sonuçlar gözden geçirildi inde 2004 y l nda Kalp-Damar Cerrahisi (KDC) YBÜ d fl nda tüm YBÜ lerde hastane infeksiyonu h zlar nda belirgin bir art fl oldu u görülmüfltür. Bu art fl n öncelikle 2004 y l içinde yaflanan h zl hemflire sirkülasyonu ile iliflkili olabilece i, KDC YBÜ de gerçek durumun di er YBÜ lerden farkl olmad, ancak çok daha az kültür gönderilmesi nedeniyle yap lan sürveyans n duyarl l n n daha düflük oldu u düflünülmüfltür. NNIS rakamlar ile k yasland nda kateter iliflkili üriner sistem infeksiyonlar (K -ÜS ) ve santral venöz kateter iliflkili kan dolafl m infeksiyonlar nda (SVK-KD ) farkl dönemlerde geçici art fllar yaflanmakla birlikte genellikle infeksiyon h zlar n n < 50. persentile karfl l k geldi i, ancak ventilatör iliflkili pnömoni h zlar n n tüm YBÜ lerde dört y l boyunca 90. persentilin çok üzerinde seyretti i görülmüfltür. Sonuçlar her YBÜ de çal flan hemflire grubuyla yap lan toplant larda paylafl lm fl, ayr ca YBÜ Sorumlular n n kat ld bir toplant da sunulmufl ve V P h zlar n n çok yüksek olmas n n nedenleri tart fl lm flt r. Tart flma: Hasta bafl na düflen hemflire say s n n azl (gece shift lerinde 4-5 hasta/hemflire) yüksek V P h zlar n etkileyen önemli bir faktör olabilir. Ancak mevcut hemflire say s ile di er bafll klarda önemli bir sorun yaflanmazken V P h zlar n n çok yüksek olmas, bu konuda yap lan sistematik bir hata veya hatalardan kaynaklan yor olabilece ini düflündürmektedir. Literatür bilgilerinden yola ç k larak bu amaçla bir iyilefltirme tak m kurulmas na ve konunun toplam kalite iyilefltirme yöntemleri kullan larak araflt r lmas na karar verilmifltir. yilefltirme Tak m çal flmalar na kas m 2005 sonunda bafllam flt r. Ancak muhtemelen konu üzerinde önemle durulmas ve fark ndal k yarat lmas sayesinde 2005 y l nda tüm YBÜ lerde V P h zlar nda önemli azalma sa lanm fl, bununla ilgili bir örnek fiekil 1 de sunulmufltur. ç Hastal klar YBÜ Ventilatör liflkili Pnömoni ( ) 33,6 26,6 27,6 21,5 17, V P h z = (V P say s /Ventilatör günü) x 1000 fiekil 1. ç Hastal klar YBÜ de V P H zlar. 8 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1

7 P012 Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi nde Prosedür Spesifik Cerrahi Alan nfeksiyonu H zlar Hümeyra Zengin 1, Dilek Nakas 1, Neslihan Ünal Kantar 1, Gönül Y ld r m 1, Burcu Ayd no lu 1, Yeflim Çetinkaya fiardan 2, Serhat Ünal 2 1 Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi, 2 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar Anabilim Dal nfeksiyon Hastal klar Ünitesi Girifl: Cerrahi alan infeksiyonu (CA ) h zlar n n cerrahi giriflim tipleri ve say lar dikkate al narak prosedür spesifik olarak hesaplanmas önerilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi nde Ocak 2002-Haziran 2003 aras nda yap lan pilot çal flman n sonuçlar n n de erlendirilmesini takiben, Ekim 2004 den itibaren prosedür spesifik cerrahi alan infeksiyonu sürveyans na bafllanm flt r. Örnek oluflturmas amac yla 2005 y l sonuçlar sunulmufltur. Yöntem: NNIS cerrahi giriflim kategorilerinin tamam na ek olarak, NNIS de yer almayan, ancak Hastanemiz için önemli oldu u düflünülen perkütan nefrolitotomi, rekonstrüktif cerrahi, meme protezi ve transplantasyon kategorilerinin izlenmesine karar verilmifltir. Cerrahi giriflim listesi, günlük olarak hastane informasyon sistemi kay tlar ndan al nm fl ve hastalar hafta içi her gün bir infeksiyon kontrol hemfliresi taraf ndan ziyaret edilmifltir. CA tan s, CDC kriterlerine göre konulmufltur. Taburculuk sonras sürveyans yap lmam flt r. Veri toplamak amac yla standart formlar kullan lm fl ve tüm veriler NOSONLINE Program nda kay t alt na al nm flt r. CA h zlar üçer ayl k dönemler halinde prosedür spesifik, NNIS risk indeksine göre ve cerrah spesifik olarak hesaplanm flt r. Sonuçlar: 1 Ocak-31 Aral k 2005 tarihleri aras nda toplam 44 kategoride, 6115 cerrahi giriflim izlenmifltir. En s k yap lan 10 cerrahi giriflim kategorisi için prosedür spesifik ve NNIS risk indeksine göre kategorize edilmifl CA h zlar Tablo 1 de sunulmufltur. Tablo 1 de yer alan h zlar Cerrahi Anabilim Dallar ile paylafl lm flt r. Cerrah spesifik CA h zlar n n cerrahlardan gelecek talep do rultusunda kifliye özel olarak bildirilmesi planlanm flt r. Tart flma: 2005 y l rakamlar gözden geçirilerek az say da infeksiyon geliflen veya hastanede yat fl süresinin k sal nedeniyle geliflen infeksiyonlar n saptanmas n n güç oldu u kategorilerin (örne in, sezeryan ile do um, di er endokrin sistem cerrahisi, vajinal histerektomi, di er kulak burun bo az cerrahisi, gibi) izlemden ç kar lmas ve Cerrahi Anabilim Dallar ndan gelecek öneriler do rultusunda NNIS de yer almayan, ancak izlenmesinin faydal olaca düflünülen kategorilerin sürveyans kapsam na al nmas planlanm flt r. Tablo 1. En S k Yap lan 10 Cerrahi Giriflim çin Prosedür Spesifik ve NNIS Risk ndeksine Göre Kategorize Edilmifl CA H zlar. Cerrahi giriflim Cerrahi giriflim say s NNIS 0 NNIS 1 NNIS 2 NNIS 3 Toplam CSEC 660 0,61 0, ,91 DES , ,33 DGUS 280 1,07 2,14 3,57 1,07 7,86 HER 257 1,17 0,78 1,55 0 3,50 H ST 539 2,42 5,39 2,59 0,18 10,58 KBGGB 224 0,90 4,9 4,02 0 9,82 KOLE 301 1,0 0,33 0,33 0,33 1,99 KRAN ,91 0,8 0 3,71 LAM 270 0,37 0,74 0,37 0 1,48 MAST 269 1,49 5,57 0,37 0 7,43 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1 9

8 Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi nde Yatan Hastalarda Antibiyotik Kullan m na Yönelik Kesitsel Araflt rma P013 Hasan Naz 1, Figen Ça lan Çevik 1, Nevil Ayk n 1, Melahat U ur 2, Zühre Do ru Yafler 2 Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 1 nfeksiyon Klini i, 2 nfeksiyon Kontrol Hemfliresi Amaç: Bu çal flma hastanemizde yatmakta olan hastalarda antibiyotik kullan m oranlar ve uygunlu- u belirlemek amac yla yap ld. Materyal ve metod: Hastanemizde yatan tüm hastalar 4 Ocak 2006 tarihinde antibiyotik kullan m ve uygunlu u aç s ndan de erlendirildi. Çal flma gününde hastanede yatan tüm hastalar tek tek ziyaret edildi ve antibiyotik kullanan hastalar n tüm t bbi verileri hekim ve/veya dosyas ndan kaydedildi. Bulgular: Çal flmaya al nan 590 hastan n 230 (%38.9) unun antibiyotik kulland saptanm flt r. Antibiyotik kullanan hastalar n 115 (%50) inin cerrahi, 115 (%50) inin dahili servislerde yatmakta oldu u tesbit edildi. Antibiyotikler 151 (%65.7) hastada tedavi, 79 (%34.3) hastada profilaksi amaçl kullan lm flt r. Antibiyotik tedavisi alan toplam 230 hastan n 78 (%33. 9) inde uygunsuz antibiyotik kullan m belirlenmifltir. Antibiyotiklerin kullan m amac na göre uygunluk durumu Tablo 1 de verilmifltir. Uygun antibiyotik kullanan hastalarda mikrobiyolojik verilerle tedaviye bafllanan 7 (%4.6) hasta saptan rken uygunsuz antibiyotik kullanan hastalarda mikrobiyolojik verilere dayal tedavi tesbit edilemedi. Çal flma gününde 4 (%0.67) hastaya hastane kökenli infeksiyon (HK ) tan s konulmufltur. Antibiyotik kullan m nda yap lan hatalar Tablo 2 de sunulmufltur. Tart flma ve sonuç: Çal flmam z sonucunda hastanemizde kültür alma al flkanl n n yetersiz oldu u ve özellikle profilaksi amaçl uygunsuz antibiyotik kullan m n n yüksek oldu u tesbit edilmifltir. Tablo 1. Antibiyotiklerin Kullan m Amac na Göre Uygunluk Durumu. Antibiyotik kullan m Tedavi Profilaksi Toplam Uygun kullan m 115 (%75.6) 37 (%24.3) 152 (%100) Uygunsuz kullan m 36 (%46.1) 42 (%53.8) 78 (%100) Toplam 151 (%65.7) 79 (%34.3) 230(%100) Tablo 2. Antibiyotik Kullan m nda Yap lan Hatalar. Uygunsuz antibiyotik kullan m flekli Say % Antibiyotik seçimi Endikasyon d fl kullan m Antibiyotik kullan m süresi Antibiyotik dozu Toplam Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1

9 P014 Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi nde Vankomisin Dirençli Enterokok Sürveyans n n lk Befl Y ll k Sonuçlar Neslihan Ünal Kantar 1, Yeflim Çetinkaya fiardan 2, P nar Zarakolu 2, Gönül Y ld r m 1, Hümeyra Zengin 1, Dilek Nakas 1, Burcu Ayd no lu 1, Belgin Altun 2, Serhat Ünal 2 1 Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi, 2 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar Anabilim Dal nfeksiyon Hastal klar Ünitesi Girifl: Türkiye de ilk vankomisin dirençli enterokok (VRE) suflu 1998 de izole edilmifltir. VRE için yüksek risk grubuna giren hasta say s n n fazla olmas nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi nde Kas m 2000 de aktif VRE sürveyans na bafllanm flt r. Yöntem: Eriflkin Hastanesi Yo un Bak m Ünitelerinde yatan tüm hastalar, ç Hastal klar Servislerindeki nötropenik hastalar, kemik ili i ve solid organ nakli yap lan hastalar sürveyans kapsam na al nm flt r. Haftada bir kez perianal sürüntü kültürü al narak hasta bafl nda seftazidim (64 mg/ml) ve vankomisin (6 mg/ml) içeren D-coccocele agara (Bio-merieux, Fransa) ekim yap lm flt r. Sürveyans kültürleri ç Hastal klar Anabilim Dal nfeksiyon Hastal klar Ünitesi Araflt rma Laboratuvar nda de erlendirilmifltir. Enterokoklar n tan mlanmas için API-20 Strep (Bio-merieux, Fransa) kullan lm fl, ampisilin, vankomisin, teikoplanin, gentamisin ve streptomisin duyarl l klar mikrodilüsyon yöntemiyle çal fl lm fl, beta-laktamaz üretimi sefinaz diski (Beckton Dickinson, Cockeysville, MD) kullan larak test edilmifltir. Direnç genotipinin belirlenmesi için polimeraz zincir, sufllar aras ndaki klonal iliflkinin araflt r lmas için PFGE kullan lm flt r. Sonuçlar: Kas m 2000-Aral k 2005 aras nda toplam 58 hastada Vankomisin dirençli Enterococcus faecium kolonizasyonu saptanm flt r (Tablo 1). Tüm izolatlar n VanA pozitif oldu u ve beta-laktamaz üretmedi i görülmüfltür. PFGE analizi ile en az 10 farkl sufl tipinin bulundu u saptanm flt r. Beyin Cerrahisi YBÜ deki toplam 14 hastadan yedisinin ayn suflla kolonize oldu u, di er YBÜ lerde ve servislerde buna benzer klonal bir yay l m olmad görülmüfltür. Hiçbir hastada klinik infeksiyon geliflmemifltir. Tart flma: VRE-pozitifli i saptanan hastalar n tek kiflilik odalara yerlefltirilmesi ve s k temas izolasyonuna al nmas gerekmektedir. Tüm hastane genelinde VRE kontrolü için ayn kurallar uygulanmas na ra men, Beyin Cerrahisi YBÜ de izolasyon odas n n bulunmamas bu ünitedeki kontrolü zorlaflt rm fl ve yaklafl k alt ay süren bir salg n yaflanm flt r. Aktif sürveyans, baflar l bir VRE kontrol program n n en önemli bileflenlerinden biridir. Hastanemizde yürütülmekte olan sürveyans program ile VRE nin endemik nozokomiyal bir patojen haline gelmesi ve klinik infeksiyon geliflmesi önlenmifltir. Tablo 1. VRE-Pozitif Hastalar n Y llara Göre Da l m. Y l VRE ile kolonize hasta say s Toplam 58 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1 11

10 Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastane nfeksiyonlar Sürveyans : 2005 Y l Sonuçlar P015 Gülden Ersöz 1, Zeynep Kaya 1, Nuran Delialio lu 1, Sevin Karaçorlu 1, Özlem Kandemir 2, Ali Kaya 1 1 Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastane nfeksiyon Kontrol Komitesi, 2 Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Mersin Üniversitesi T p Fakültesi hastanesinde hastane infeksiyonlar n n izlenmesi ve önlenmesi amac yla yap lan sürveyans çal flmas n n 2005 y l sonuçlar irdelenmifltir. Aktif, prospektif hastaya dayal sürveyans çal flmas n n 1 Ocak-31 Aral k 2005 verileri tan mlay c istatistiksel testlerle de erlendirilmifltir. 300 yatakl hastanemizde bu dönem içinde gün yatan hastada 811 infeksiyon saptand ve etken olarak 954 mikroorganizma izole edildi. nfeksiyon h z 8.4/1000 hasta yat fl günü (HYG) olarak belirlendi. Önceki 4 y la göre en yüksek oran olmas na karfl n istatistiksel olarak di er y llardan farkl de ildi (P= 0.52; 95% CI= ). En yüksek infeksiyon h zlar ; Reanimasyon Yo- un Bak m Ünitesinde (RYBÜ) 64.8/1000 HYG, Yenido an Yo un Bak m Ünitesinde 25.8/1000 HYG, Nöroloji Bölümünde 14.0/1000 HYG idi. RYBÜ de en s k tespit edilen infeksiyonlar %49.0 oran yla ventilatör iliflkili pnömonilerdi (V P). Cerrahi Bilimlerde ise en s k rastlan lan infeksiyonlar beklenildi i gibi cerrahi yara infeksiyonlar yd (CY ) (%67.5). Dahili Bilimlerde %19.9 bakteriyemi, %16.5 klinik sepsis en s k gözlenen hastane infeksiyonlar yd. nfeksiyonlara göre etkenler de farkl l k gösteriyordu. Bakteriyemilerde en s k izole edilen etkenler Stafilokoklar (%54.0), CY ise E. coli (%21.1), Stafilokoklar (%17.0) ve Pseudomonas spp. (%16.5) idi. Cerrahi Bilimlerde özellikle de CY da E. coli beklenmedik oranda yüksek infeksiyon etkeni olarak izole edildi. Buna Enterobacteriaceae ailesinden di er etkenler efllik ediyordu (%17.5). Bu etkenlerin genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz üretiyor olmakla birlikte ayn plazmidi tafl y p tafl mad aç s nda herhangi bir araflt rma yap lmad. RYBÜ V P h z 31.9/1000 ventilatör günü, üriner kateter iliflkili ÜS h z ise 8.6/1000 kateter günü olarak saptand. Kateter iliflkili ÜS en s k izole edilen etken E. coli (%41.7) iken, V P de Acinetobacter spp. saptand (%29.8) ki bu hem RYBÜ nde (%26.5) hem de hastane genelinde (%10.0) 2005 y l için en büyük problem olarak karfl m za ç kt. Geçti imiz y llara oranla 2005 y l nda infeksiyon oranlar nda bir art fl oldu u fakat bunun istatistiksel olarak anlaml olmad, CY da E. coli ve di er Gram negatif basillerin beklenenden daha yüksek oranda infeksiyon etkeni olarak karfl m - za ç kt tespit edilmifltir. Ayr ca daha önceki y llarda Acinetobacter spp. izolasyon oranlar %1 in alt ndayken özellikle y l n ikinci yar s nda yüksek oranlara eriflerek salg na neden olmufltur. Denizli Devlet Hastanesi 2005 Y l Hastane nfeksiyonlar P016 fierife Akal n 1, Neriman Erkaya 1, Halil Karatafl 1 1 Denizli Devlet Hastanesi nfeksiyon Kontrol Komitesi Amaç: Denizli Devlet Hastanesi nde 2005 y l hastane infeksiyon epidemiyolojisinin araflt r lmas d r. Yöntem: 01 Ocak Aral k 2005 tarihleri aras nda Denizli Devlet Hastanesi nin tüm servislerinde yatan hastalarda geliflen hastane infeksiyonlar, nfeksiyon Kontrol Ekibi taraf ndan dahili ve cerrahi yo un bak mlarda günlük klinik izlem ve laboratuvara dayal, di er birimlerde laboratuvara dayal sürveyansla araflt r ld. Bulgular: Bu dönemde yatan hastada 132 (%0.3) hastane infeksiyonu saptand. Yo un bak m üniteleri (YBÜ) hastane infeksiyonunun en s k görüldü ü yerlerdi. Dahiliye yo un bak mda 637 hastada 54 (%8.5), cerrahi yo- un bak mda 938 hastada 39 (%4.2) hastane infeksiyonu saptand. Bunlar anestezi (3, %1.4), ortopedi (16, %0.7) ve beyin cerrahisi (7, %0.6) izledi. Hastane infeksiyonu olarak en s k bakteriyemi (54 enfeksiyon, %34, 2) saptand. Bunu üriner sistem infeksiyonu (41 enfeksiyon, %27.5) ve cerrahi alan infeksiyonu (28 infeksiyon, %18.8) izledi. Hastane infeksiyon etkeni olarak 84 gram-negatif bakteri (%55), 50 gram-pozitif bakteri (%32.9) izole edildi. En s k izole edilen etken patojen Staphylococcus aureus (50, %32.9) idi. Enfeksiyonlar n 18 inde (%11.8) etken saptanamad. Sonuçlar: YBÜ hastalar nda enfeksiyon geliflme h z di er servislere göre daha yüksekti. Di er servislerde sadece laboratuara dayal sürveyans yap ld ve kültür isteme oran çok düflük oldu u için bu servislerin oranlar beklenenden daha az görülmektedir. Bu nedenle kültür alma al flkanl n n art r lmas, riskli kliniklerde hastaya dayal sürveyans çal flmas na ve daha gerçekçi veriler için alet-iliflkili enfeksiyon h zlar n n araflt r lmas na ihtiyaç vard r. 12 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1

11 P017 Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi Hastane nfeksiyonlar : Nokta Prevalans Sonuçlar Asuman fiengöz nan 1, lknur Erdem 1, fienol Çomo lu 1, fiahinan Karl 1, Derya Öztürk Engin 1, Nurgül Ceran 1, Emin Karagül 1, Pafla Göktafl 1 1 Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi Amaç: Bu çal flmada Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi nde hastane infeksiyonlar n n nokta prevalans yöntemiyle belirlenmesi amaçlanm flt r. Yöntem: tarihinde hastanemizin tüm klinikleri ziyaret edilerek, hastane infeksiyon h z, etkenleri ve bu etkenlerin antibiyotik duyarl l klar belirlenmifltir. Hastane infeksiyonu tan m ve s n fland r lmas nda Hastal k Kontrol Merkezi (CDC) kriterleri kullan lm flt r. Bulgular: Toplam yatak kapasitesi 685 olan hastanemizde tarihinde yatan hasta say s 621 olarak belirlenmifl, 11 hastada toplam 14 hastane infeksiyonu saptanm flt r (hastane infeksiyon h z : 2.25). Hastane infeksiyonlar n n kliniklere göre da l m tablo 1 de gösterilmifltir. Hastane infeksiyonu geliflen olgular n, %63.6 s erkek, %36.3 ü kad n olup, yafl ortalamas : 45.0 (5-72) idi ve %63.6 s nda kronik renal yetmezlik, kronik akci er hastal, diabetes mellitus gibi altta yatan hastal k vard. nfeksiyonlar n %45.4 ü pnömoni, %36.3 ü yara yeri infeksiyonu, %27.2 si üriner infeksiyon, %18.1 i kan dolafl m infeksiyonu idi. Etkenler, Acinetobacter spp., metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus spp., Candida albicans ve 1 olguda etken belirsiz olarak saptand. Asinetobakter kökenlerinin en s k duyarl oldu u antimikrobiyaller sefaperazon-sulbaktam ve amikasin iken, psödomonas kökenlerinin en duyarl oldu u antimikrobiyaller imipenem, meropenem ve piperasilin-tazobaktam olarak belirlendi. Hastanemizde, hastane infeksiyon h z di er kliniklere göre yüksek olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile Beyin Cerrahisi klinikleri hastaya dayal aktif surveyans yöntemiyle izlenmektedir. Di er kliniklerin hastane infeksiyonlar n n de erlendirilmesi belirli aral klarla nokta prevalans çal flmalar ile yap lmaktad r. Bu çal flmada hastanemizde en s k görülen hastane infeksiyonu pnömoni, en s k izole edilen etken Acinetobacter spp. olarak saptanm flt r. Hastane infeksiyonu Hastane infeksiyonu Hastane infeksiyonu Klinik Yatan hasta say s olan hasta say s say s h z n n n % Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini i Dahiliye Klinikleri Genel Cerrahi Klinikleri Beyin Cerrahisi Klini i Çocuk Hastal klar Klini i Di er dahili birimler Di er cerrahi birimler Toplam Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1 13

12 Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Hastanelerinde Hastane nfeksiyonlar : Üç Y ll k Sonuçlar n Karfl laflt r lmas P018 Serpil Erol 1, Zülal Özkurt 1, Ayten Kadanal 1, Kemalettin Özden 1, Asuman Aras 2, Mehmet Parlak 1 1 Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, 2 Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Hastaneleri nfeksiyon Kontrol Hemfliresi Amaç: Bu çal flmada Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Yakutiye ve Aziziye Araflt rma Hastaneleri nde 2003, 2004 ve 2005 y llar nda görülen hastane infeksiyonlar n n (H ) karfl laflt r lmas amaçlanm flt r. Yöntem: Çal flmada Atatürk Üniversitesi Araflt rma Hastaneleri nfeksiyon Kontrol Komitesi taraf ndan kliniklerden aktif, prospektif ve hasta temelli sürveyans ile üç y ll k periyottan toplanan veriler kullan ld. Bulgular: 2003 y l nda her iki hastanemizde toplam 1033 H saptanm fl olup, H prevelans %2.9 olarak saptan rken, 2004 y l nda infeksiyon say s 933 olup prevalans %2.5, 2005 y l nda ise H say s 714 ve prevalans %1.8 olarak belirlenmifltir. H lar n prevalans n n, en s k saptanan infeksiyon türlerinin ve etkenlerin y llara göre da l m tablo1 de gösterilmifltir. Sonuç: Hastane infeksiyonlar n n prevalans son üç y lda düflüfl e ilimi göstermifltir. En çarp c düflüfl yan k ünitesinde gözlenmifltir. Ancak özellikle Anestezi ve Reanimasyon Klini i ve Prematüre Klini- i nde olmak üzere hastane infeksiyonlar hala önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Ayr ca y llar içinde bakteremi görülme oran giderek azal rken CAI lar n daha ön plana geçti i dikkat çekmektedir. Hastane infeksiyonu etkeni olan bakterilerden KNS, P. aeruginosa ve E. coli hala en s k karfl lafl lan üç etken olmaya devam etmektedir. Tablo 1. Y llara Göre Hastane nfeksiyonlar n n Da l m. Y l Prevalans H prevalans n n en yüksek En s k saptanan En s k saptanan oldu u klinikler (%) infeksiyon türleri (%) mikroorganizmalar (%) 2003 % Anestezi-Reanimasyon 1. Bakteremi (33.6) 1. S. aureus (24.9) Ünitesi (50.0) 2. ÜS (17.3)* 2. P. aeruginosa (18.5) 2.Yan k Ünitesi (34.9) 3. Pnömoni (8.4) 3. KNS(18.2)*** 3. Prematüre Ünitesi (13.3) 2004 % Anestezi-Reanimasyon 1. ÜS (21.4) 1. KNS (22.8) Ünitesi (37.0) 2. Bakteremi (19.2) 2. E. coli (17.2) 2. Yan k Ünitesi (24.3) 3. CA (16.6)** 3. P. aeruginosa (15.0) 3. Nefroloji Klini i (13.9) 2005 % Anestezi-Reanimasyon 1. CA (22.0) 1. KNS (23.4) Ünitesi (41.0) 2. ÜS (19.9) 2. P. aeruginosa (17.1) 2. Prematüre Ünitesi (13.4) 3. Bakteremi (18.5) 3. E. coli (16.5) 3. Yan k Ünitesi (6.4) * Üriner sistem infeksiyonu ** Cerrahi alan infeksiyonu *** Koagülaz negatif stafilokoklar 14 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1

13 P019 Haydarpafla Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini inde Hastane nfeksiyonlar lknur Erdem 1, Asuman fiengöz nan 1, Nurgül Ceran 1, Duygu Mert 1, Seniha fienbayrak Akçay 1, Seyfi Ç. Özyürek 1, Pafla Göktafl 1, Mücahit Görgeç 1, Cihangir slam 1 1 Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi Kemik doku veya implant infeksiyonlar n n tedaviye dirençli olmas, tekrarlama riskinin yüksek olmas, tedavi maliyetinin yükselmesi ve mortaliteye yol açabilmesi nedeni ile ortopedi kliniklerinde infeksiyon en çok korkulan komplikasyonlardan birisidir. Bu çal flmada hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Klini i nde izlenen hastalarda hastane infeksiyon s kl, tipi ve etken mikroorganizmalar n belirlenmesi amaçland. Ocak 2005-Aral k 2005 tarihleri aras nda Ortopedi ve Travmatoloji Klini i nde izlenen hastalardan Hastal k Kontrol Merkezi (CDC) kriterlerine göre hastane infeksiyonu tan s konan hastalar de erlendirildi. Bu süre içinde Ortopedi ve Travmatoloji Klini i taraf ndan izlenen hastalarda hastane infeksiyon h - z %1.9 olarak belirlendi. Hastane infeksiyonlar n n %83 ü cerrahi alan infeksiyonu, %6 s pnömoni, %4 ü kan dolafl m infeksiyonu, %4 ü protez infeksiyonu, %3 ü idrar yolu infeksiyonu idi. En s k izole edilen etkenler Staphylococcus aureus (S. aureus), Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp. idi. Cerrahi alan infeksiyonlar n n %65 inde etken S. aureus idi. nfeksiyon etkeni olarak izole edilen stafilokoklarda metisilin direnci %90 idi. Ortopedik cerrahide hastane infeksiyonlar geliflimini önlemede sürveyans çal flmalar ve infeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmas oldukça önemlidir. P020 Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesinde Vankomisin Dirençli Enterokok Prevalans n n Belirlenmesi smet Bay nd r 1, Gülden Ersöz 1, Ali Kaya 1 1 Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi ne yeni yatan hastalardaki VRE tafl y c l k prevalans ve yo un bak m birimlerinde yatt klar sürece VRE ile kolonize olma oranlar n belirlemek amac ile prospektif sürveyan çal flmas yap ld. Çal flmaya 0cak-Haziran 2005 döneminde hastaneye yeni yatan (0. gün) ve yo un bak m ünitelerinde yatmakta olan olgular dahil edildi. Yeni yatan 1000 olgudan yat fllar n n ilk günü ve Yo un Bak m Ünitelerinde yatmakta olan 100 olgudan ilk gün ve her hafta perianal sürüntü al nd. Örnekler hasta bafl nda 6 µg/ml vankomisin ve 64 µg/ml seftazidim içeren Mueller-Hinton Broth içine yerlefltirildi. 48. saatte bulan kl k saptanan ve 72. saatin sonunda bulan kl k olan ve olmayan bütün tüplerden 6 µg/ml vankomisin ve 64 µg/ml seftazidim içeren D-Coccosel agara pasaj yap ld. Enterokoklar n BBL CRYSTAL Gram- Positive ID System ile tiplendirilmesi yap ld. zole edilen sufllar n vankomisin direnci E-test ile do ruland. Bu dönemde hastanede yatan hasta say s 8653, hasta yat fl günü ise idi. Hastaneye yeni yatan olgular n 780 i (%78) erkek, 220 si (%22) kad nd, yafllar 3-97 (ortalama 49.2) aras nda de iflmekteydi. Dahiliye Yo un Bak m ve Cerrahi Yo un Bak mlarda hasta yat fl günü 3606, hasta yat fl gününe göre örnekleme oran %20.0, Reanimasyon Ünitesinde ise yat fl günü 891 ve örnekleme oran %50.3 idi. Yo un Bak m Ünitelerinde 12 enterokok suflu izole edildi. Dört sufl E. faecium, 8 sufl E. faecalis olarak tiplendirildi. Tarama besiyeri ile VRE olarak saptanan E. faecium sufllar n n sadece biri E-test ile vankomisine dirençli tespit edildi ve M K de eri > 256 µg/ml idi. Hastaneye yeni yatan olgularda ise vankomisin dirençli enterokok tespit edilmedi. Say n n azl nedeniyle istatistiksel olarak risk de erlendirmesi yap lmad. Çal flmam z n sonucunda bölgemizde hastanemiz için VRE lar n flimdilik hastane infeksiyonlar nda epidemiyolojik aç dan bir sorun oluflturmayaca kanaatine var ld. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1 15

14 nfeksiyon Kontrolünde Toplam Kalite yilefltirme Yöntemlerinin Kullan m P021 Yeflim Çetinkaya fiardan 1, Gönül Y ld r m 2, Burcu Ayd no lu 2, Asuman Öz 2, Ayla Çelikcan 2, Ayflegül Akar 2, Emel Nergis 2, Filiz Kandemir 2, Naile Marafll o lu 2, Nermin Has rc 2, Kemal Yenilmez 4, Gül Kalyoncu 3, Serhat Ünal 1 1 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar Anabilim Dal nfeksiyon Hastal klar Ünitesi, 2 Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi, 3 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri nsan Kaynaklar Koordinatörlü ü, 4 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Koordinatörlü ü Girifl: Hacettepe Üniversitesi Eriflkin Hastanesi YBÜ lerinde V P h zlar NNIS rakamlar na göre 90. persentilin en az iki kat üzerindedir. V P h zlar n n azalt lmas için toplam kalite iyilefltirme yöntemlerinin baflar ile kullan ld literatür örneklerinden yola ç k larak bir yilefltirme Tak m kurulmas na karar verilmifltir. Eriflkin Hastanesi ile ilgili önsonuçlar n sunulmas planlanm flt r. Yöntem: Eriflkin Hastanesi nden on, Çocuk Hastanesi nden iki hemflire, iki rehber ve bir infeksiyon kontrol doktorundan oluflan bir yilefltirme Tak m kurularak Kas m 2005 de çal flmalar na bafllam flt r. Sorun, planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsü ve alt ad m yöntemi kullan larak ele al nm flt r. Standart bir form ile Eriflkin Hastanesi YBÜ lerinde endotrakeal aspirasyon ifllemi gözlenmifltir. Ventilatöre ba l hastalar n izlemi için ikinci bir form haz rlanm fl, mesai içi ve mesai d fl saatlerde gözlem yap lm flt r. Eriflkin Hastanesi nfeksiyon Kontrol Ekibi taraf ndan haz rlanm fl ve henüz uygulamaya konulmam fl olan Nozokomiyal Pnömoninin Önlenmesi Talimat tak m üyeleri ile paylafl larak gerekli de ifliklikler yap lm flt r. Toplam 151 hemflireye talimat ile ilgili e itim verilmifl, uygun teknikle yap lan bir endotrakeal aspirasyon iflleminin video kayd izletilmifltir. Sonuçlar: Eriflkin Hastanesi YBÜ lerinde endotrakeal aspirasyon ifllemi için 186, ventilatöre ba l hastalar için 429 gözlem yap lm flt r. Üniteler aras nda özellikle aspirasyon için kullan lan s v ve bu s v n n kullan m flekli, birden fazla kez aspire edilmesi gereken hastalarda nelaton sondan n kullan m flekli konular nda önemli farkl l klar gözlenmifltir. Ayr ca farkl ünitelerde el hijyeni sa lanmas, devrelerde s v birikimi, devrelerin kirli olmas ve a z hijyeni sa lanmas bafll klar nda sorun oldu u görülmüfltür. Uygulama farkl l klar n ortadan kald rmak için Ocak 2006 da aspirasyon s v s olarak 15 ml steril su içeren plastik ampullerin kullan m na bafllanm fl, talimat konusunda ayr nt l e itim verilmifl, dorsal lümenli endotrakeal tüplerin ve cuff bas nc ölçen aletlerin al m için giriflimde bulunulmufltur. Tart flma: Kurulmufl olan yilefltirme Tak m n n çal flmalar henüz tamamlanmam flt r. Ancak bu konuda hastane genelinde fark ndal k yarat larak henüz düzeltici bir önlem al nmadan tüm YBÜ lerde V P h zlar nda önemli azalma sa lanm flt r. Bu azalmaya ra men hala 90. persentil üzerinde seyreden h zlar n yilefltirme Tak m çal flmas sonras nda 75. persentile indirilmesi hedeflenmifltir. ERCP ile liflkili Sepsis P022 Sibel Kaymakç 1, Sultan Do anay 1, ffet Palab y ko lu 1, Emin Tekeli 1, Derya Aysev 1, Mustafa fi rlak 1 1 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi nfeksiyon Kontrol Komitesi Amaç: Gastrointestinal endoskopi ile iliflkili infeksiyonlar n ço unlu unu, safra yollar t kan kl olan hastalarda yap lan endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) ile iliflkili sepsis oluflturmaktad r. Bu çal flman n amac, AÜTF Gastroenteroloji Bilim Dal ERCP Ünitesi nde gerçeklefltirilen ERCP iflleminden sonra bu klinikte izlenirken sepsis geliflen hastalar ile etken olan mikroorganizmalar tan mlamak ve bu sonuçlardan infeksiyon kontrolünde yararlanmakt r. Gereç ve Yöntem: Hastalar n hastaneye yat fl ve herhangi bir giriflimden 72 saat sonra ortaya ç kan sepsis klinik tablosu nozokomiyal sepsis olarak adland r lmaktad r. Hastalara ERCP ile iliflkili sepsis tan s, bu çerçeve içinde konmufltur. Bulgular: AÜTF Gastroenteroloji Bilim Dal ERCP Ünitesi nde ERCP yap lan hastalardan 2002 y l nda %1.1, 2003 y l nda %1.8, 2004 y l nda %2.2 ve 2005 y l nda %1.1 inde ERCP ile iliflkili sepsis saptanm flt r. ERCP ile iliflkili sepsise atfedilebilir mortalite oran ayn s rayla %23.1, %29.4, %14.3 olarak gerçekleflmifltir y l nda ERCP ile iliflkili sepsise atfedilebilir mortalite olmam flt r. Etken s ralamas nda ilk iki s raya Escherichia coli ve Pseudomonas türlerinin yerleflti i görülmüfltür. Sonuç: Etkenlerin da l m, söz konusu ünitede geliflen infeksiyonlarda endojen ve ekzojen mekanizmalar n birlikte rol oynad na iflaret etmektedir. Ayr ca y llar ndaki sonuçlar, Pseudomonas türlerinin izolasyonununda art fl e ilimi gösterdi- inden ERCP Ünitesi nde endoskoplar n etkin temizlik ve dezenfeksiyonu baflta olmak üzere, infeksiyon kontrol uygulamalar gözden geçirilmifltir. Gerekli öneriler ve düzenlemeler yap ld ktan sonra 2005 y l nda umut veren bir geliflme gözlenmifltir. KAYNAKLAR 1. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988; 3: Do anay M. Nozokomiyal Kan Dolafl m nfeksiyonlar. Do anay M, Ünal S (editörler). Hastane nfeksiyonlar Kitab nda. Ankara: Bilimsel T p Yay nevi, 2003; Nelson DB. Infection control during gastrointestinal endoscopy. J Lab Clin Med 2003; 141: Novello P, Hagege H, Ducreux M, et al. Septicemias after endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Risk factors and antibiotic prophylaxis. Gastroentrol Clin Biol 1993; 17(12): Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1

15 P023 AÜTF Hastaneleri Cerrahi Kliniklerinde MRSA nfeksiyonlar : Sevilay Kiraz 1, Sultan Do anay 1, Serpil Lale 1, Sibel Kaymakç 1, lkay Erbektafl 1, Tekmile Köse 1, ffet Palab y ko lu 1, Emin Tekeli 1, Fügen Çokça 1, Özay Akan 1, Necmettin Ünal 1, Derya Aysev 1, Mustafa fi rlak 1, Ethem Geçim 1, Erdal nce 1 1 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Hastaneleri nfeksiyon Kontrol Komitesi Amaç: Hastanemizdeki bafll ca cerrahi kliniklerde 1997 y l ndan itibaren metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) infeksiyonlar n n gösterdi i seyri ortaya koymak ve bu sonuçtan infeksiyon kontrolünde yararlanmakt r. Yöntem: Bu çal flmada, AÜTF Hastaneleri nfeksiyon Kontrol Komitesi ( KK) nin elde etti i sürveyans verileri incelenmifltir. AÜTF Hastaneleri nde hastane infeksiyonlar (H ) lar, KK nin yürüttü ü, laboratuvara dayal, aktif, prospektif sürveyans çal flmalar ile izlenmektedir. H tan mlar, Centers for Disease Control and Prevention (CDC 1988, 1992) kriterleri temel al narak yap lm flt r. Bulgular: H etkeni olan S. aureus lar içinde MRSA oran incelendi inde en yüksek de erlerin Kardiyovasküler Cerrahi Klini- i nde gerçekleflti i görülmüfltür. Bu klinikte H etkeni olarak tan mlanan S. aureus lar n 1997, 2000 ve 2005 y llar nda s ras yla %81.8, %96.7 ve %97.8 inin MRSA oldu u belirlenmifltir. Tart flma ve Sonuç: Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Klini i nde MRSA n n H etkenleri içindeki a rl n n belirgin flekilde artmas ve izole edilen S. aureus lar n hemen tamam n n MRSA olmas son derece önemlidir. Bu sonuçlar KVC Klini i nde infeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmas nda ciddi sorunlar oldu unu göstermifltir. Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi ve Gö üs Cerrahi Klinikleri nde MRSA infeksiyonlar n n son befl y lda önemli oranda azalma göstermesi olumlu bir geliflmedir. Tablo 1. Bafll ca Cerrahi Kliniklerde H Etkenleri çinde MRSA Oran. KVC Genel cerrahi Beyin cerrahi Gö üs cerrahi bni Sina H. Cebeci H /58 % /269 % /91 % /52 % /45 % /143 % /448 %27.9 9/33 % /75 % /18 % /140 % /218 % /98 % /139 %7.2 4/73 %5.5 P024 AÜTF Hastaneleri nde Primer ve Sekonder Kan Dolafl m nfeksiyonlar lkay Erbektafl 1, Sibel Kaymakç 1, Serpil Lale 1, Sultan Do anay 1, Sevilay Kiraz 1, Tekmile Köse 1, ffet Palab y ko lu 1, Emin Tekeli 1, Fügen Çokça 1, Özay Akan 1, Necmettin Ünal 1, Derya Aysev 1, Mustafa fi rlak 1, Ethem Geçim 1, Erdal nce 1 1 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Hastaneleri nfeksiyon Kontrol Komitesi Amaç: Bu çal flman n amac, hastanelerimizdeki bafll ca cerrahi ve dahili kliniklerdeki primer ve sekonder kan dolafl m infeksiyon (KD ) lar n n s kl n ve etkenlerini ortaya koymakt r. Ayr ca sekonder KD lar n n kliniklere da l m da belirlenmifltir. Yöntem: Hastane infeksiyonu (H ) tan mlar, Centers for Disease Control and Prevention (CDC 1988, 1992) kriterleri temel al narak yap lm flt r. Sekonder KD lar, H lar içinde gösterilmeden ayr olarak kaydedilmifltir. Bulgular: Hematoloji Klini i nde geliflen 193 H nun 111 i (57.5) primer KD dur. Bunu %31.3 oran ile T bbi Onkoloji Klini i izlemifltir. Cerrahi Kliniklerde geliflen H lar n n %8.1-%23.5 unun primer KD oldu u belirlenmifltir. Bafll ca H lar nda sekonder KD geliflme oranlar tabloda gösterilmifltir. Primer KD etkeni olan 345 mikroorganizma içinde ilk s raya 102 (%29.6) koagülaz negatif stafilokok (KNS), 52 Escherichia coli (E. coli) (%15.1) yerleflmifltir. Sekonder KD na yol açan 93 etken içinde ise en s k izole edilen mikroorganizma 22 metisiline dirençli Staphylococcus aureus (%23.7) olmufltur. Candida türlerinin primer KD n n %6.1; sekonder KD n n %6.4 ünden sorumlu oldu u görülmüfltür. Sekonder KD n n kliniklere göre da l m incelendi inde ise, 93 sekonder kan dolafl m infeksiyonundan 19 unun (%20.4) Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Klini i nde, 18 inin bni Sina Hastanesi ndeki Genel Cerrahi Klini i nde ortaya ç kt belirlenmifltir. Sekonder KD n n % ü dahili kliniklerde gözlenmifltir. Sonuç: Bu sonuçlar n fl nda primer ve sekonder KD lar n n önlenmesi ve kontrolüne yönelik daha gerçekçi stratejiler gelifltirmek mümkün olacakt r. Tablo. Bafll ca Hastane nfeksiyonlar nda Sekonder KD Oranlar. N Sekonder KD (N) Sekonder KD geliflme oran (%) Üriner sistem inf %13.2 Solunum sistemi inf %15.4 Cerrahi alan inf %6.9 Di er %12.5 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1 17

16 Yenido an Ünitesinde Tek Kullan ml k Ventilatör Hortumlar n n Tekrar Kullan m ve Sonuçlar P025 Duygu Eflel 1, Mustafa Akçakufl 2, Fatma Mutlu Sar güzel 1, Bülent Sümerkan 1 1 Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, 2 Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Pediatri Anabilim Dal Mekanik ventilasyon ekipmanlar, hastane infeksiyonlar aç s ndan önemli kaynaklard r. Bu yolla oluflan infeksiyonlarda en önemli etken mikroorganizma minimal üreme ihtiyaçlar sayesinde bu tür ortamlarda kolayca ço alabilen Pseudomonas aeruginosa d r. Hastanemiz Yenido an Ünitesi nde ventilatör iliflkili pnömoni say lar n n artmas üzerine bir inceleme bafllat lm fl ve bu inceleme sonucunda Ocak-Eylül 2005 tarihleri aras nda 55 bebe in trakeal aspirat örneklerinde 105 ve üzeri P. aeruginosa izole edildi i belirlenmifltir. Bu bebeklerden izole edilen sufllar n antibiyotik direnç paternleri incelendi inde on farkl antibiyotip oldu u ve sufllardan 41 (%74) inin 3 major antibiyotipten birine dahil oldu u görülmüfltür. nfeksiyon kayna n n araflt r lmas s ras nda Yenido an Ünitesinde kullan lan ve asl nda tek kullan ml k olan ventilatör hortumlar n n etilen oksit ile steril edilerek tekrar kullan ld, ancak sterilizasyon ifllemi öncesinde uygun flekilde y kanmad ve içinde gözle görünür s v kald gözlenmifltir. Durum Yenido an Ünitesine bildirilmifl ve Eylül 2005 tarihinden itibaren ventilatör hortumlar n n tekrar kullan m na son verilmifltir. Ocak 2006 ya dek sadece 5 bebe in trakeal aspirat örneklerinde anlaml P. aeruginosa izolasyonu olmufltur. Ventilatör hortumlar n n çok pahal olmas nedeniyle, pek çok hastanede oldu u gibi bizim hastanemizde de bunlar n tekrar kullan m neredeyse zorunludur. Bu ifllemin kontrollü olabilmesi amac yla Ocak 2006 tarihinden itibaren ventilatör hortumlar n n yeniden kullan ma haz rlanmas görevi Merkezi Sterilizasyon Ünitesine verilmifltir. Ünitedeki y kama-dezenfektör cihazlara bu hortumlar n içlerinin y - kanmas n sa layacak özel bir aparat al nm flt r. Y kanamayan parçalar ise hidrojen peroksit (Sterrad) ile steril edilerek teslim edilmektedir. Y kama sonras rasgele birkaç hortum içerisinden Beyin-Kalp infüzyon s v s geçirilerek üreme kontrolü yap lm fl, ancak herhangi bir bakteri izole edilememifltir. Yeni uygulamaya baflland ndan beri sadece bir bebe in trakeal aspirat nda P. aeruginosa üretilmifl, ancak bu bebe in yaklafl k dört ayd r hastanede yatmas nedeniyle bir kolonizasyon oldu u sonucuna var lm flt r. Tek kullan ml k ventilatör hortumlar ayr labilir tüm parçalar ayr lmak ve y kama-dezenfektör cihazlarda 95 C de y kanmak suretiyle tekrar kullan ma sunulabilir. Y kanamayan parçalar için hidrojen peroksit ile sterilizasyon etilen okside göre daha güvenilir ve çabuk bir yöntemdir. 18 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1

17 P026 Konya Numune Hastanesi 2005 Y l Hastane nfeksiyonlar Nebahat Dikici 1, fienay Da l 1, Fatime Korkmaz 1, fiehnaz Güngör 1, Gülay Mutlu 1 1 Konya Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Klini i Amaç: Hastanemizde izlenen hastane enfeksiyonlar (H ), infeksiyon bölgeleri ve kliniklere göre H h zlar n n belirlenmesi amaçland. Yöntem: Hastanemiz Yo un Bak m Üniteleri (YBÜ) ve Ortopedi klini ine günlük aktif sürveyans, di- er kliniklerde ise pasif ve kültüre dayal surveyans program izlenerek H lar belirlendi. Bulgular: Hastanemiz 65 i yo un bak m olmak üzere toplam 700 yata a sahiptir y l içinde hasta hasta yat fl günü izlendi ve 209 H tespit edildi. Hastane genelinde nfeksiyon H z : %0.59, insidans dansitesi: 1.07/1000 bulundu. 179 hastadan etken izolasyonu yap ld. zole edilen etkenlerin %65.3 ü Gram negatif, %32.4 ü Gram pozitif bakteriler ve %2.3 ü Candida spp. idi. Kliniklere ve infeksiyon yerine göre H h zlar Tablo-1 de özetlenmifltir. Sonuç: Hastanemiz genel H h z birçok hastaneye göre daha düflük bulundu. Cerrahi alan infeksiyonlar m z n ilk s rada yer almas nda Ortopedi klini ine günlük aktif surveyans yap lmas n n önemli bir rolü oldu u düflünüldü. Her merkezin kendi H h zlar n belirlemesi, kendi infeksiyon kontrol politikalar n gelifltirmede yol gösterici olacakt r. Tablo 1. Olgular n Kliniklere ve nfeksiyon Bölgesine Göre Da l m. Klinikler CA ÜS DS Prot.. SS YD K.. SSS Top H h z ns Dans Reanimasyon YB Beyin cerrahi YB Nöroloji YB Acil Servis YB Ortopedi Nefroloji Gö üs YB Gö üs Cerrahisi Kalp Damar Cer Koroner YB Beyin cerrahisi Dahiliye YB Plastik Cerrahi Genel Cerrahi ntaniye Üroloji Dahiliye Gö üs Kardiyoloji Hemodiyaliz Toplam (%) CA : Cerrahi alan infeksiyonu, Prot: Protez infeksiyonu, YD : Yumuflak doku infeksiyonu, DS : Dolafl m sistemi infeksiyonu, ÜS : Üriner sistem infeksiyonu, SS : Solunum sistem infeksiyonu, K : Kateter infeksiyonu, SSS : Santral sinir sistemi infeksiyonu Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1 19

18 Bay nd r Hastanesi Sö ütözü nde 2005 Y l Nozokomiyal Solunum Sistemi nfeksiyonlar P027 Nurflen Karakç 1, Asl Karademir 1, Candan Üstün 1 1 Bay nd r Hastanesi Hastane nfeksiyonlar içinde, solunum sistemi infeksiyonlar ; hastanede kal fl süresini uzatmas, hastane maliyetini belirgin art rmas ve yüksek mortalite oranlar na neden olmalar yönünden son derece önemli bir infeksiyon grubudur. Bu çal flmada Bay nd r Hastanesi Sö ütözü nde Ocak 2005-Aral k 2005 tarihleri aras nda geliflen hastane kaynakl solunum sistemi infeksiyonlar de erlendirilmifltir y l nda yatarak izlenen hastadan 166 s nda 258 hastane infeksiyonu geliflti i saptanm flt r y l nda nozokomiyal infeksiyon h z %2.19 dur. Bu infeksiyonlar n kayna na göre da l m nda %33.7 ile solunum sistemi infeksiyonlar n n ilk s rada yer ald görülmektedir. Hastane kaynakl solunum sistemi infeksiyonlar n n yafllara göre da l m : 0-14 yafl 2 kifli yafl 3 kifli yafl 38 kifli 71 ve üzeri 33 kifli Hastalar altta yatan hastal klar aç s ndan bak ld nda genel vücut travmas ile izlenen 6, koroner bypass olan 4, kronik obstrüktif akci er hastal ile izlenen 6, serebrovasküler hastal olan 17, intrakranial kitlesi olup opere edilen 13, intrakranial kanama ile izlenen 7, akci er ve mide kanseri olup metastazlar olan 5, Alzheimer hastal olup bilinç kayb ile yatan 7, Parkinson hastal olan 2, kronik myeloblastik lösemi olan 1, iskemik ensefalopati ile yatan 1 hasta olarak izlenmifltir. Hastalar n tümünde hastane kaynakl pnömoni etkenleri mikrobiyoloji laboratuvar nda izole edildi inde, 28 hastada iki adet, 3 hastada üç adet pnömoni etkeni olan mikroorganizma izolasyonu vard. Hastane kaynakl solunum sistemi infeksiyonlar nda etken mikrooorganizma da l mlar na bak ld nda; Pseudomonas aeruginosa 16 MRSA 12 MRSE 19 MSSA 3 Klebsiella pneumoniae 18 E. coli 4 Candida spp. 15 Acinetobacter spp. 5 Streptococcus pneumoniae 2 Stenotrophomonas maltophilia 4 Enterobacter spp. 7 Proteus mirabilis 3 Enterococcus spp. 1 Pneumocystis carinii 1 Hastane kaynakl solunum sistemi infeksiyonu ile izlenen bu hastalardan 46 s (%60) tan konuldu unda entübe olan hastalard. Nozokomiyal pnömoni ataklar hastaneye yat fl gününden itibaren ortalama olarak 19 günde geliflti. En k sa süre 3, en uzun süre 86 gün olarak belirlenmifltir. Hastane kaynakl pnömoni, bir çok risk faktöründen etkilenmektedir. Hastan n altta yatan hastal, yafl, bilinç durumu, entübasyon süresi, trakeostomi-kateter uygulanmas, izole edilen etkenlerin virülanslar, tümü bu infeksiyonlar n geliflimine zemin haz rlayan basamaklard r. 20 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1

19 P028 Pseudomonas aeruginosa n n Neden Oldu u Ampiyem Olgusu: Toplum Kökenli mi, Nozokomiyal mi? Derya Seyman 1, Dilara nan 1, Sevim Keskin 2, Abdullah Erdo an 3, Betil Özhak 4, Latife Mam ko lu 1 1 Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, 2 Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi nfeksiyon Kontrol Komitesi, 3 Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Cerrahisi Anabilim Dal, 4 Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal Pseudomonas aeruginosa hastane infeksiyon etkeni olan f rsatç bir patojendir. Birden fazla direnç paterninin bir arada olmas nedeniyle antipsödomonal antibiyotiklere (APA) k sa sürede direnç gelifltirmektedir. Onbefl gündür öksürük, balgam, hemoptizi, atefl ve sa gö üs a r s yla Gö üs Cerrahisi klini ine baflvuran ve sa hemitoraksta ampiyem tan s yla tüp torakostomi (kapal sualt drenaj (KSAD)) uygulanan hastaya nfeksiyon Hastal klar konsultasyonu istendi. Hastan n pü ve balgam kültüründe P. aeruginosa üredi. Üretilen izolat siprofloksasine az duyarl, piperasiline (P) duyarl ve di er APA lere [sefepim (S), aztreonam, seftazidim (SF), meronem (M), sefoperazon/sulbaktam (SS), amikasin, netilmisin] dirençliydi. Çoklu dirençli P. aeruginosa toplum kökenli ampiyemde beklenen bir etken olmad ndan, hastan n öyküsü, dosyas ve önceki yat fl ndaki nfeksiyon Hastal klar konsultasyon izlem formu incelendi ve 2 y l önce trafik kazas sonucu multipl travma nedeniyle 2.5 ay yo un bak mda takip edildi i ö renildi. Sa akci erde kontüzyon ve hemopnömotoraks geliflen hastaya KSAD uyguland ve uzun süre entübe takip edildi i, sa akci eri yeteri kadar ekspanse olmayan, sa orta ve alt lob kaynakl bronkoplevral fistül-ampiyem geliflen hastaya 3 kez dekortikasyon operasyonu yap ld saptand. Birinci ve 2. operasyonda al nan intraoperatif pü kültüründe Pseudomonas spp. üredi i, APA duyarl oldu u ve M bafllanan hastan n tedavisinin 19. gününde yap lan 3. operasyonunda al nan intraoperatif pü kültüründe tekrar Pseudomonas spp. üredi i tespit edildi. Bu izolat n imipenem ( ) ve M e direnç gelifltirmesi nedeniyle hastada SS a geçildi i, bronkoskopi ile al nan bronkoalveoler lavaj örne inde yine Pseudomonas spp. üredi- i,, M direncinin yan s ra S ve SF de direnç geliflti i belirlendi. SS la tedavi edilen hastan n flifayla taburcu edildi i saptand. Taburcu olduktan sonra solunum sistemi ile ilgili yak nmas ve hastaneye yat fl öyküsü olmayan hastada, 20 ay sonra geliflen ampiyem tablosunda üretilen etken, direnç paterni ve önceki kültür antibiyogramlar ile benzerlik göstermesi nedeniyle yeni infeksiyonun nozokomiyal kaynakl oldu u düflünülmüfltür. Üretilen P. aeruginosa suflunun sadece P e duyarl olmas, bu antibiyoti in önceden kullan lmam fl olmas na ba lanm flt r. Bu vakada yaklafl k 2 seneye varan öyküye ra men infeksiyonun nozokomiyal kaynakl olabilece i, özellikle cerrahi alan infeksiyonu varl nda önceki öykünün dikkatle araflt r lmas gerekti i vurgulanmak istenmifltir. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1 21

20 Konya Numune Hastanesi 2005 Y l Hastane nfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Duyarl l klar P029 Fatime Korkmaz 1, Nebahat Dikici 1, fienay Da l 1, fiehnaz Güngör 1, Gülay Mutlu 1, Gülizar Akyol 2 1 Konya Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Klini i, 2 Konya Numune Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar Amaç: Hastanemiz hastane infeksiyonu (H ) etkenlerini, infeksiyon bölgesine göre da l mlar n ve antibiyotik dirençlerini tespit etmek. Yöntem: Hastanemiz Yo un Bak m Üniteleri ve Ortopedi klini inde aktif sürveyans, kliniklerde ise pasif ve kültüre dayal surveyans program izlenerek H lar belirlendi. zole edilen sufllar n identifikasyonu klasik yöntemler ve BBL crystal identifikasyon kitleri ile, antibiyotik duyarl l klar Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemi ile NCCLS kriterlerine uygun olarak yap ld. Bulgular: 2005 y l içinde yatan hastan n 188 inde 209 H tespit edilmifltir. Bunlar n 179 unda etken izole edilerek, antibiyotik duyarl l klar belirlenmifltir. MRSA oran m z %54.5, MRSE ise %76.9 tespit edildi. Vankomisin dirençli Enterokok saptanmad. Gram negatif enterik basillerde mipenem (%94.3), Sefoperazon-sulbaktam (%75), Piperasilin-tazobaktam (%69.2), Pseudomonas spp. için Amikasin (%95.8), Sefoperazon-Sulbaktam (%92), Meropenem ve Netilmisin (%85.7), Acinetobacter spp. için ise mipenem (%88.8), Piperasilin-tazobaktam (%77.7), Sefoperazon-sulbaktam (%75) en duyarl antibiyotik olarak belirlenirken en dirençli antibiyotikler Gram negatif enterik basillerde Ampisilin (%97), Sefazolin (%87.8), Sefiksim (%83.6) Pseudomonas spp. için Aztreonam (%88.8) olarak saptand. Sonuç: Her hastanenin kendi H etkenlerini ve antibiyotik dirençlerini sürekli izlemeleri, ona göre tedavi protokollerini belirlemeleri uygun olacakt r. Tablo 1. Konya Numune Hastanesi Hastane nfeksiyonu Etkenler. Etken CA ÜS PR.. DS YD SS K.. SSS Top. Pseudomonas spp E. coli Enterobacter spp A. baumannii Klebsiella spp Citrobacter Panteo agglomerans Proteus S. maltophilia S. marcescens 2 2 B. cepacia 2 2 Di er Gram (-) M.R.S.A M.R.S.E M.S.S.A Streptococcus spp KNS 6 6 Enterococcus spp Di er Gram (+) Candida spp Etkeni bilinmeyen Toplam CA : Cerrahi alan, Pr: Protez, YD : Yumuflak doku, DS : Dolafl m sistemi, ÜS : Üriner sistem, SS : Solunum sistem, K : Kateter, SSS : Santral sinir sistemi. 22 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Ek 1

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak.

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. Ü VE 1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. 2. KAPSAM : Özel Yalova Hastanesi tüm bölümlerini ve tüm çalışanlarını

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 107-112 Hastane İnfeksiyonları Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Dr. Haluk ERDO AN*, Hmfl. Deniz AKAN**, Dr. Funda ERG N***, Dr. Aflk n ERDO AN****,

Detaylı

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar #

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 244-248 Hastane İnfeksiyonları Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Dr. Figen Ça lan

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Pediatri Servisinde

Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Pediatri Servisinde Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 143-148 Hastane İnfeksiyonları Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Pediatri Servisinde 2004 Y l Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Ahmet SOYSAL*, Dr. Demet TOPRAK*, Dr.

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi

Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 195-201 Hastane İnfeksiyonları Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi Dr.

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 107-124 Hastane İnfeksiyonları Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II [National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)] Dr. Gül Ruhsar

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar :

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 38-42 Hastane İnfeksiyonları Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : 1999 Y l Sonuçlar Dr. Mehmet A. TAfiYARAN*, Dr. Mustafa ERTEK*, Dr. Selahattin

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz?

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? ÖRNEK E-POSTER 1: Son Kullanma Tarihi Geçmiş İnvazif Aletlerin Yeniden Sterilizasyonu Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz? Kardiyoloji

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji Yo un Bak m Ünitesi'nde Alet Kullan m ile liflkili nfeksiyonlar: Dört Y ll k Sürveyans Verileri

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji Yo un Bak m Ünitesi'nde Alet Kullan m ile liflkili nfeksiyonlar: Dört Y ll k Sürveyans Verileri Klimik Dergisi Cilt 20, Say :3 2007, s:83-87 83 Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji Yo un Bak m Ünitesi'nde Alet Kullan m ile liflkili nfeksiyonlar: Dört Y ll k Sürveyans Verileri Meliha Meriç

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

ANKEM Derg 2013;27(Ek 1) HASTANE KÖKENLİ İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BASİLLERİN YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEN DİRENÇ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKEM Derg 2013;27(Ek 1) HASTANE KÖKENLİ İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BASİLLERİN YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEN DİRENÇ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg ;7(Ek ) (P) HASTANE KÖKENLİ İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BASİLLERİN YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEN DİRENÇ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ferit KUŞCU, Gürkan YILMAZ*, Berrin ÜNLÜ, Zehra DOĞAN TOMUL,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 Can Hüseyin Hekimoğlu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonların Kontrolü

Detaylı

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC SUNUM PLANI 1. AMAÇ 2. GEREÇ-YÖNTEM 3. BULGULAR-TARTIŞMA 4. SONUÇLAR 2 AMAÇ Hastanemizde

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Sürveyans : Alet Kullan m ve Alet liflkili nfeksiyon Oranlar

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Sürveyans : Alet Kullan m ve Alet liflkili nfeksiyon Oranlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2004; 8: 50-56 Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Sürveyans : Alet Kullan m ve Alet liflkili nfeksiyon Oranlar

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) #

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 49-53 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*, Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Ege Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i nde Ameliyat Sonras Geliflen Hastane nfeksiyonlar n n Risk Faktörlerine Göre De erlendirilmesi

Ege Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i nde Ameliyat Sonras Geliflen Hastane nfeksiyonlar n n Risk Faktörlerine Göre De erlendirilmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2004; 8: 292-298 Hastane İnfeksiyonları Ege Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i nde Ameliyat Sonras Geliflen Hastane nfeksiyonlar n n Risk Faktörlerine Göre De

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26350 ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 1 GÜVENLİ ANNELİK GİRİŞİMİ Yüksek maternal mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, 1987 yılında DSÖ öncülüğünde Nairobi

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ (YBÜ) nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolü. 2. KAPSAM İlgili birimde görev yapan, üniteye giren ve hastayla ilgilenen herkesi kapsar. 3. TEMEL İLKELER 1. YBÜ hastane

Detaylı

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 158-164 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinde Hastane nfeksiyonlar Dr. ffet PALABIYIKO LU*, Dr. Emin TEKEL *, Dr. Fügen ÇOKÇA*, Dr. Özay ARIKAN AKAN*, Dr.

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 123-128 Hastane İnfeksiyonları Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i http://rega.basbakanlik.gov.tr/* * Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A ustos

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ,

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2008-2009 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Hastane infeksiyonlar t p ve hemflirelik uygulamalar. Hastane nfeksiyonlar n n Önlenmesinde nfeksiyon Kontrol Hemfliresinin Rolü

Hastane infeksiyonlar t p ve hemflirelik uygulamalar. Hastane nfeksiyonlar n n Önlenmesinde nfeksiyon Kontrol Hemfliresinin Rolü Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 20-24 Hastane İnfeksiyonları Hmfl. Nimet fi MfiEK*, Hmfl. Nezahat EC O LU**, Dr. Serhat ÜNAL*** * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Eriflkin Hastanesi nfeksiyon

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler

Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler Bağışıklama ve Mikrobiyolojik Sürveyans İnvaziv Bakteriyel Etkenler Dr. Selin NAR ÖTGÜN Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2013 YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2013 YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg 4;8():869 doi:.5/ankem.4.86 Araştırma KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Funda GÖZÜTOK, Fatma

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araflt r lmas

Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araflt r lmas Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araflt r lmas R za ADALAT (*), Nilgün YILBAZ DÖfiO LU(*) Gülboy DÖNMEZDEM R(*) (*) Haydarpafla

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği )

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği ) 1. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ankara YBÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ankara Dışkapi Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araşırma Hastanesi 4. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İÇERİK Sürveyansın tanımı Amaçlar CDC Hastane enfeksiyonu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi 1 Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum planı Yoğun bakım infeksiyonları Yoğun

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS)

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Uzm.Dr.Hüsniye Şimşek, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları DB Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0

Detaylı

D CLE ÜN VERS TES HASTANES NDE ALET L fik L HASTANE NFEKS YONLARI*

D CLE ÜN VERS TES HASTANES NDE ALET L fik L HASTANE NFEKS YONLARI* ANKEM Derg 7;():-4 D CLE ÜN VERS TES HASTANES NDE ALET L fik L HASTANE NFEKS YONLARI* Mehmet Faruk GEY K, Cemal ÜSTÜN, Salih HOfiO LU, Mustafa Kemal ÇELEN, Celal AYAZ Dicle Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinde Çoklu Antibiyotik Dirençli Acinetobacter Salg n

Yo un Bak m Ünitelerinde Çoklu Antibiyotik Dirençli Acinetobacter Salg n P01 Yo un Bak m Ünitelerinde Çoklu Antibiyotik Dirençli Acinetobacter Salg n Asil Öztekin *, Dilara nan 1, Abdülkadir Daldal 1, Sevim Keskin 2, Rabin Saba 1, Gözde Öngüt 3, Ata Nevzat Yalç n 1 *,1 Akdeniz

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI*

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI* İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ (HASTANELERİN) ACİL SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV TANIMLARI* Derleyen: Dr. Cem Oktay Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Görev tanımları:

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosus' hastalık 'komeion' icabına bakmak 'nosocomial' tıbbi tedavi altında iken hastanın edindiği herhangi bir hastalık Tanım Enfeksiyon Hastaneye yatırıldığında

Detaylı

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. )

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) BÖBREK NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) (Değişiklikler Bakanlık Makamının 20.12.2005 tarih ve 10802 sayılı Oluru ile yürürlüğe

Detaylı