CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Mayýs Kapak konusu Eþsiz Cargill uzmanlýðý! 20 Sosyal sorumluluk Ýnceden bir eðitim öyküsü 08 Ozan Narin: Kültürler farklý, etik deðerler ayný! 26 Ergün Efendioðlu: 2 milyar dolardan söz ediyoruz 32 Kiþisel geliþim Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den - Büyüme isteðimiz devam ediyor 04 Aktüel - Türk bilim adamlarý dünya ile yarýþacak seviyede! - Kimsesiz çocuklarla 23 Nisan 06 Dünyadan - Küçük kýzýn hikayesi - Cargill in çevre gönüllüleri 08 Ýçimizden biri -Ozan Narin: Dünyanýn diðer ucuna gidiyorsunuz ve ayný etik deðerlerle karþýlaþýyorsunuz 14 Kapak konusu -Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için 20 Sosyal Sorumluluk -Orhangazi MYO. Gaz ve Tesisatý Uygulama Atölyesi Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 22 Cargill Çözümleri -Daha gerçek tatlý dünyasý 26 Sohbet -Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ergün Efendioðlu 30 Kiþisel Geliþim -Daha yaratýcý düþünebilmek... CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Eðitimdir ki bir milleti ya hür, baðýmsýz, þanlý, yüksek bir topluluk halinde yaþatýr; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk

5 CargillHaberler Büyüme isteðimiz devam ediyor Türkiye, 2009 un son çeyreðiyle birlikte hýzlý bir toparlanma sürecine girdi. Nisan ayýnda açýklanan son iki çeyreðe iliþkin büyüme verileri, sanayide hýzlý toparlanmaya olan inancý arttýrdý. Her ne kadar 2009 u %4,7 küçülmeyle kapatmýþ olsa da; Türk ekonomisi, geleceðe dair herkese umut aþýlamakta Genel ekonomik göstergelerin yaný sýra, gýda ve içecek sektörü de son aylarla birlikte yükselen bir grafik çiziyor. Bu geliþmeler gerçekten memnuniyet verici Bu yükseliþ trendi, bizi de 2010 yýlýnda çift haneli rakamlarla büyüyeceðimiz konusunda umutlandýrýyor. Ama bu, sadece umutla kalmadý; 2009 yýlý, büyüme hedefimizin altyapýsýný saðlamaya yönelik yorucu çalýþmalarla geçti. 31 Mayýs ta sona erecek olan 2009/10 mali yýlýnýn sonuna yaklaþtýðýmýz bu günlerde, Türkiye nin çýkýþý ile birlikte önümüzdeki dönemin çok daha hareketli geçeceðini ön görüyoruz. Bu hareketli dönemde Cargill Türkiye olarak tüm yeteneðimizi ve büyüme planlarýmýzý, henüz kýrýlganlýðýný koruyan dünya piyasalarýnda baþarýlý olabilmeleri için, müþterilerimizle paylaþýyoruz. Yaratýcý çözümlerimiz ve yüksek performanslý insan gücümüzle gerek ülkemizde gerekse Ortadoðu ve Kuzey Afrika da niþasta, tatlandýrýcý ve gýda ham maddeleri alanýnda karlý bir büyüme amaçlýyoruz. Yine bu ülkelerdeki karlý büyümemizi iþ ortaklarýmýzla birlikte baþarmayý ve böylece 2015 yýlýnda 1 milyar TL ciroya ulaþmayý hedefliyoruz. Dünyanýn son üç yýldýr geçtiði zorlu sürece hepimiz tanýklýk ediyoruz. Son geliþmelere baktýðýmýzda; dünyanýn, küresel krizin etkilerini tam anlamýyla bertaraf ettiðini söylemek, þu an için pek mümkün görünmüyor. Avrupa daki örnekler, bazý ülkelerin krizi aþamadýklarýný gösteriyor. Bu noktadan bakýldýðýnda, küresel ekonomiye entegre bir Türkiye ekonomisinin henüz kendini toparlayamamýþ ekonomilerden etkilenmeyeceðini söylemek iyimserlik olur. Ancak kýrýlganlýðýný koruyan dünya ekonomisindeki bu yapýnýn, ülkemizin krizden çýkýþ hýzýný da yavaþlatamayacaðýna inanýyoruz. Biz ekonomimize olan güvenle yolumuza devam ediyor; önümüzdeki dönemde Türkiye yi, geliþmekte olan yakýn pazarlarýmýzýn yönetim, ARGE ve ihracat üssü haline getirmeyi amaçlýyoruz. Sevgiyle kalýn birlikte çalýþ > üret > baþar Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Türk bilim adamlarý dünya ile yarýþacak seviyede! VII. Uluslararasý Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Nisan 2010 tarihleri arasýnda Ýstanbul Hilton Oteli nde gerçekleþtirildi. Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafýndan 1985 yýlýndan beri düzenlenen kongre, diyetisyenler arasýndaki bilgi paylaþýmýný saðlamasýnýn yanýnda; gýda, beslenme ve saðlýk sektörlerinin profesyonellerini ortak bir platformda buluþturdu. Cargill Gýda Türkiye, kongre kapsamýnda 17 Nisan tarihinde düzenlenen ve dünyanýn dört bir yanýndan gýda, beslenme ve saðlýk bilimi profesyonellerinin katýldýðý gala yemeðinin sponsoru oldu. Katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yapan Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu, Türkiye nin gýda ve içecek üretiminde geldiði noktanýn, azýmsanmayacak kadar ileri bir seviyede olduðunu belirtti. Tarakçýoðlu: Ondan da ötesi Türkiye nin yetiþtirdiði bilim adamlarý ve bilimsel geliþmeler noktasýnda geldiði seviye, dünyayla yarýþacak niteliktedir. Bu salondaki topluluk bunun en güzel göstergesidir dedi. Fas tan Kazakistan a kadar uzanan geniþ coðrafyada 350 milyon civarýnda insan yaþadýðýna dikkat çeken Tarakçýoðlu, konuþmasýna þu sözlerle devam etti: Neredeyse AB üyesi ülkelerin toplamý kadar bir nüfustan bahsediyoruz. Bu coðrafyada sadece üreticilerin deðil, akademisyenlerimizin ve devletimizin de öncü olmak gibi bir hedefi olduðundan hiç kuþkumuz yok. O nedenle, gýda üreticileri ve bilim adamlarý el ele verdiði sürece devletimizin de önderliðinde bu geniþ coðrafyanýn toplum saðlýðý ve beslenmesinde en büyük oyuncu olabiliriz. Ben ülke olarak en büyük avantajýmýzýn nitelikli ve büyüme odaklý iþ gücümüz olduðuna inanýyorum. Ve toplum olarak; beslenme camiamýzýn siz deðerli mensuplarýný, halk saðlýðýnýn topyekûn korunmasý yolundaki en önemli neferleri olarak görmekteyiz. Leopar Ödülü Türkiye ye TRIM (Arþiv Düzenleme) Projesi kapsamýnda, GOSCE (Avrupa Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri) ve CROE (Avrupa Rafine Yaðlar Ýþ Ünitesi) içinde verilen Leopar ödülünü, GOSCE Türkiye Muhasebe ve Lojistik bölümü kazandý. Türkiye genelindeki tüm operasyonlar, TRIM Geniþleme Projesine katýlmak için gönüllü oldu. Bu proje; fiziksel kayýtlarýn yönetilmesinde, Kuzey Amerika dýþýndaki ülkelerde TRIM kayýtlarý yönetim uygulamasý için oluþturuldu. Bu doðrultuda GOSCE Türkiye Muhasebe Ekibi ve Yönlendirme Ekibi; kayýt envanterlerini güncellediler, mevcut dönem kayýtlarýný incelediler, fiziksel arþiv için yeniden düzenlediler ve her RIM politikasý için tutulma süresi dolan belgeleri yok ettiler. Ayný zamanda arþiv envanterini soft ortama taþýyarak, gelecek için saðlýklý referans imkâný oluþturmayý baþardýlar. Bu zorlu çalýþmayý kýsa bir sürede ve baþarý ile tamamladýlar. Bu gayretli ekip çalýþmasý ise kendilerine Leopar ödülünü kazandýrdý. 4 CargillHaberler - Aktüel

7 Kadýnlarýmýz meslek sahibi olsun diye Orhangazi Halk Eðitim Merkezi tarafýndan açýlan Otantik Kilim Dokuma Kursu, hem ilçede unutulmaya yüz tutmuþ kilim dokumacýlýðýný canlandýrýyor hem de Orhangazili kadýnlara beceri ve meslek kazandýrýyor. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Rüveyda Kýlýçlar ýn giriþimiyle, Gemlik Ýþ-kur ile yapýlan anlaþma ile eðitim gören ve hiçbir geliri olmayan 20 kursiyer ise günde 15 TL kazanýyor. Kýlýçlar ýn giriþimlerine bir destek de Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasýndan geldi. Merkezin bu kursu gerçekleþtirebilmek için ihtiyacý olan 10 adet kilim dokuma tezgâhý, fabrika tarafýndan karþýlandý. Kursiyerler, kendilerini ziyarete gelen Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ye, Cargill logolu bir kilim dokuyacaklarý sözünü verdiler. 8 Mart ta baþlayan kursun ilk ürünü ise 26 Mart Cuma günü tezgâhtan çýkarýlarak tamamlanmýþ oldu. Merkezin, geçtiðimiz eðitim öðretim yýlýnda 44 branþta açtýðý 216 kursa, 4130 kursiyer katýlmýþtý. Bu yýl hem branþ hem de kursiyer sayýsýnýn arttýrýlmasý hedefleniyor. Cargill Türkiye gönüllüleri, 23 Nisan da Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na baðlý Küçükyalý Çocuk Yuvasý ný ziyaret etti. Aktüel Kimsesiz çocuklarla 23 Nisan Cargill Türkiye gönüllüleri, 23 Nisan da Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na baðlý Küçükyalý Çocuk Yuvasý ný ziyaret etti. Ziyaret öncesinde, çocuklarýn 80 çift ayakkabý ve tiþörte ihtiyaçlarý olduðu haberini alan Ýstanbul merkez ofis çalýþanlarý, ofis içerisinde acil bir yardým kampanyasý yapmaya karar verdi. Kampanya kapsamýnda 4 gün boyunca ofis içinde, gönüllü çalýþanlarýn yapmýþ olduðu pasta ve çörekler satýldý. Toplanan TL ile yuvada kalan çocuklarýn ihtiyacý olan 80 çift spor ayakkabýsý ve 27 adet tiþört alýndý. Çocuklara hediyeleri, 23 Nisan da gerçekleþtirilen ziyarette verildi. CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Küçük kýzýn hikâyesi Dünyanýn hemen her yerinde olduðu gibi, Kansas ta da aç insanlara yardým etmek için kurulan gýda yardým masalarý var. Gýda yardýmlarý genellikle hazýr ürünlerden oluþurken; Cargill Yardým Komitesi iþin kaynaðýna inmeye karar verdi ve Cargill Horizon Milling de un haline getirmek üzere tedarikçilerden buðday istedi. On beþ tedarikçi hemen kabul etti. Sonrasýnda bu ücretsiz un, Cargill in müþterisi Hostes Brands Inc. tarafýndan ekmeðe dönüþtürülecek dolarlýk den fazla ambalajlý unlu mamul (ekmek, kek vb), yedi gýda yardým masasýna gönderildi. Cargill Yardým Komitesi tüm kentin dikkatini çeken küçük bir kýzýn hikâyesinde de rol aldý. 13 yaþýndaki Julie Brock-Garcia saðlýk sorunlarý yaþýyor. Ýdiyopatik kardiyopulmoner hipertansiyon nedeniyle kalp ve akciðer nakli gerekiyor. Zor durumdaki çocuklara yardým elini uzatan Bir Dilek Tut Vakfý, küçük kýzýn dileðini gerçekleþtireceðine söz verdi ve Julie de bu hakkýný, kentteki aç insanlarýn doyurulmasý için kullandý. Julie nin bu isteðinden etkilenenlerden biri de Bir Dilek Tut Vakfý gönüllülerinden Cargill Hayvansal Protein Müþteri Yöneticisi Greg Persing oldu. Julie nin isteðini Cargill Yardým Komitesine götürdü ve yoksullara yardým eden Uplift adlý bir kuruluþa, Julie adýna dolar baðýþ yapýldý. Þangay ve Delhi de koþu ABD Cargill Hindistan Kurumsal Ýliþkiler Direktörü Ishteyaque Amjad, Airtel Delhi Half Maratonu na katýlan 20 hevesli Cargill koþucusundan biri oldu. Hintli politikacýlar ve Bollywood sanatçýlarý da bu prestijli maratonun izleyicileri arasýndaydý. Kýrsal kalkýnmayý desteklemek için 500 den fazla çalýþan ise bir baþka yarýþa, 2009 Þangay Maratonu na katýldý. Cargill koþucularý, Cargill ve Coca Cola amblemleri taþýyan yeþil tiþörtler giydiler. Cargill takýmý bu maratona dört yýldýr katýlýyor ve bu yýl, Cargill ve müþterileri tarafýndan kýrsal kalkýnma için dolar baðýþ yapýldý. Hindistan Cargill, kakao üretiminde Vietnam dan umutlu Cargill in Vietnam daki yeni kakao alým merkezi, sürmekte olan kakao yetiþtiriciliði uzmanlýk programýný destekliyor. Cargill Kakao ve Çikolata Genel Müdürü Harold Poelma, þirketin Binh Phuoc taki yeni satýn alma merkezinin, Cargill in Vietnam daki kakao faaliyetlerinde büyüme gösterdiðini belirtiyor. 3.5 milyon ton civarýndaki Dünya kakao üretiminin %70 i Batý Afrika dan, %20 si de Asya dan saðlanýyor. Poelma, geleneksel bir kakao üreticisi olan Vietnam ýn daha iyi ürün yetiþtirme potansiyeli olduðunu bildikleri için; ülkedeki kakao endüstrisini yeniden canlandýrmak amacýyla beþ yýl önce Mars, Hollanda Tarým Bakanlýðý ve Dünya Doðal Hayatý Koruma Derneði ile birlikte bir proje baþlattýklarýný söylüyor. Cargill in bu proje kapsamýnda verdiði çiftçi eðitimlerine, 2005 ten bu yana çiftçi katýldý. Binh Phuoc taki yeni satýn alma merkezi, ayný zamanda çiftçilerin kakaolarýný uzun yollar kat etmeden daha hýzlý bir þekilde pazara sunmalarýný saðlayacak. Vietnam Rincon Gaucho programý ve yaratýcý yazý yazma becerileri Cargill sponsorluðunda düzenlenen Rincon Gaucho yaratýcý yazý yazma programý, Arjantin in kýrsal kesimlerindeki okullarda, çocuklarýn yaratýcý yazý yazma becerilerini açýða çýkarýyor. Program kapsamýnda düzenlenen yaratýcý yazý yazma yarýþmasýnda kazanan öðrenciler üç günlük bir Buenos Aires gezisi ve okullarý için yardým kazanýyorlar. Arjantin Eðitim Bakanlýðý nýn gerçekleþtirdiði program, 6 yýldýr Cargill Vakfý tarafýndan destekleniyor. Her yýl yarýþmaya katýlan hikâyeler bir kitapta toplanarak, Arjantin in kýrsal bölgelerindeki okullarda daðýtýlýyor. Arjantin Çalýþanlardan Haiti ye yardým Haiti deki deprem faciasýndan sonraki birkaç haftada, dünya genelindeki Cargill çalýþanlarý ve partnerleri; Birleþmiþ Milletler Dünya Gýda Programý, Kýzýl Haç ve CARE e dolarýn üzerinde baðýþta bulundu. Cargill baþlangýç olarak dolar kurumsal baðýþ yaptý. Cargill in Illinois, Beardstown daki domuz eti fabrikasýnýn çalýþanlarý yalnýzca iki gün içinde dolardan fazla yardým topladýlar. Martin Luther King i anma gününde Minneapolis teki çalýþanlar açlýk çeken çocuklar için yiyecekler hazýrladýlar. Cargill in partneri olduðu organizasyonlar, depremin ardýndan çok önemli yardýmlarda bulundular. Kýzýl Haç, ülkeye týbbi yardým, temiz su ve lojistik destek saðlayan 19 acil yardým birimi gönderdi. Dünya Gýda Programý, bir milyondan fazla kumanya daðýttý. CARE, 10 ton yüksek proteinli bisküvi gönderdi. ABD 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Cargill in çevre gönüllüleri 22 Nisan 2009 da, Cargill in 30 ülkedeki 194 bölgeden binlerce çalýþaný, Dünya Günü faaliyetlerine katýlmýþtý. Bu yýlki kampanya 22 Nisan Dünya Günü nde baþlayýp, 5 Haziran Birleþmiþ Milletler Dünya Çevre Günü ne kadar sürecek. Dünya Günü ve Dünya Çevre Günü ne 30 ülkedeki 230 bölgeden saðlayacaðý katýlýmla Cargill, çevreyi koruma taahhüdünü bu yýl da destekliyor. Bu bölgelerdeki Cargill çalýþanlarý ise çevreyle ilgili gönüllü projelerde yer almak suretiyle, çevreye etkilerin azaltýlmasýyla ilgili yararlý bilgiler öðrenme fýrsatýný yakalýyorlar. ABD CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler 8 CargillHaberler - Ozan Narin

11 Cargill Ýspanya Üretim Müdürü Ozan Narin: Kültürler farklý, etik deðerler ayný! Ýçimizden biri Bu þirketin baþarýsýnýn altýnda, deðiþik kültürleri ayný kök deðerler altýnda buluþturmak yatýyor. Dünyanýn diðer ucuna gidiyorsunuz ve ayný etik deðerlerle karþýlaþýyorsunuz. Her þey bildik bir hikâye ile baþlýyor. Kýsa bir araþtýrmadan sonra isminin arkasýnda nasýl bir dev yattýðýný anladým dediði Cargill in, bir gazetede yer alan ilanýna baþvuruyor Ozan Narin. Birkaç mülakatýn ardýndan baþvurusu kabul ediliyor ve 1996 yýlýnda iþe Pendik fabrikasýnda, iþin mutfaðýndan, yani vardiyadan baþlýyor. O yýllarda henüz Orhangazi tesisi yok. Onun Cargill i daha yakýndan tanýmasýný saðlayan þey ise Orhangazi mýsýr iþleme tesisinin yatýrýmý ile ilgili görevlendirilen, zamanýn Amerikalý proje müdüründen aldýðý bir teklif oluyor. Bu teklif Narin in; tanýdýðýný düþündüðü Cargill i daha iyi kavramasýný saðlýyor. Hemen toparlanýp Cargill in Amerika daki en geliþmiþ, en son teknoloji ve otomasyon örnekleriyle donatýlmýþ Blair, Nebraska daki üretim kompleksine gidiyor. Görevi, Orhangazi nin þu andaki en önemli ürünlerinden biri olan fruktoz þurubu üretim prosesini öðrenmek; proje kapsamýnda daha sonra birlikte çalýþacaðý arkadaþlarýnýn eðitimleri ile ilgilenmek ve eþ zamanlý olarak proje ile ilgili çýkan konularda koordinasyonu saðlamaktýr. Neler yaptýnýz ABD de? Ýlk dört beþ ayda, çok yoðun bir þekilde fruktoz rafinerisi ile ilgili üretimi tanýyýp; yeni prosesleri kavradým. Geri kalan sürede, yaklaþýk 10 kadar Türk arkadaþýmýz deðiþik dönemlerde geldiler. Eðitimlerin ve iþin dýþýnda da güzel zamanlarýmýz geçti. Nebraska inanýlmaz bir coðrafya. Dümdüz ve kilometrelerce her yöne doðru uzanan, insana yön duygusunu kaybettiren mýsýr tarlalarý tüm eyaleti kaplýyor. Nüfusunun çoðu ya mýsýr çiftçiliði ya da hayvancýlýk ile uðraþýyor. Türkiye ye döndüðümde, Orhangazi projesinin kaba inþaatý ve birçok ana ekipmanýn instalasyonu tamamlanmýþtý. Tüm ekip, iyi bir koordinasyon ve inanýlmaz bir çalýþma ile kýsa süre içinde geri kalan kýsmý da tamamlayýp; kontrol, test ve start-up aþamalarýna geçtik. Çok yoðun ama ayný zamanda da zevkli bir dönemdi. Artýk gündüzümüz gecemiz fabrikaydý. O günlerle ilgili neler anlatacaksýnýz bize Fabrikanýn kurulumu ve start-up aþamasýnda deðiþik ülkelerden gelmiþ, deðiþik tecrübelerden birçok kiþinin desteði oldu. Ýlk baþlarda, bir dönem neredeyse her ay en az bir iki müþteri fabrika ziyareti, teknik gezi, bir o kadar denetim ya da kontrol oluyordu. Cargill in diðer lokasyonlarýnda uygulamada olan birçok iyi uygulamayý deðerlendirdik. Ýþ güvenliði ve gýda güvenliði konularýnda Nebraska Eyalet Binasý: Narin Nebraska inanýlmaz bir coðrafya diyor. Þehirden uzaklaþtýkça dümdüz ve kilometrelerce her yöne doðru uzanan, insana yön duygusunu kaybettiren mýsýr tarlalarý tüm eyaleti kaplýyor. Benim için inanýlmaz bir deneyim oldu diyor Narin, Nebraska günleri için. Cargill in kültürel harmonisiyle ilk kez orada tanýþtým. Bu þirketin baþarýsýnýn altýnda, deðiþik kültürleri ayný kök deðerler altýnda buluþturmak yatýyor. Dünyanýn diðer ucunda baþka bir lokasyona gidiyorsunuz ve ülke kültürü ne olursa olsun, ayný etik deðerlerle karþýlaþýyorsunuz. CargillHaberler - Ozan Narin 9

12 CargillHaberler Ýþime daha yakýn olduðu için 10 km kadar dýþýnda yaþasak da, iþ yaþamýnýn dýþýndaki zamanýmýzýn çoðu Barselona da geçiyor. Barselona, Ýspanya özerk Katalunya sýnýn baþkenti... Kentin tarihinin, Ýspanya tarihinden de eski olduðunu söylüyorlar. Akdeniz için yüzyýllarca önemli bir liman þehri olmuþ. Ayný zamanda bir sanayi þehri. Ozan Narin heykellerden bir detay. tüm prosesi tekrar tekrar analiz ettik, riskleri deðerlendirdik ve aksiyon planlarý geliþtirip uyguladýk. Hemen ardýndan gelen ekonomik kriz ve þeker kotasýnýn uygulamaya konulmasý, müþterilere maksimum maliyet avantajlý, yenilikçi çözümlerin getirilmesi hedefimizi daha da öncelikli hale getirdi. Enerji, ham madde kullanýmý, atýk azaltýmý konularýnda birçok verimlilik iyileþtirme ve geliþtirme projesi tamamladýk; geri dönüþlerini realize ettik. Bu þekilde, kurulumundan 6 yýl gibi kýsa bir süre sonra Cargill in en iyi fabrikasý ödülünü kazanabilen bir fabrika olmuþtuk. Mimar Gaudi nin ömrü boyunca inþaatýna devam ettiði fakat tamamlayamadan hayata gözlerini yumduðu La Sagrada Familia Katedrali nin duvarlarýnda yer alan Peki, siz mi istediniz Ýspanya ya gitmeyi, süreç nasýl iþledi? Aslýnda baþlamýþ bir süreç vardý diyebilirim. Cargill Gýda Türkiye; tek baþýna, dinamik ve baþarýlý bir iþ ünitesi. Avrupa Niþasta ve Tatlandýrýcýlar ise daha büyük, birçok üretim lokasyonu olan ve kararlarýn lokalden daha çok merkezi olarak alýndýðý daha büyük bir iþ ünitesidir. Bu hacim, ülkelerdeki üretim lokasyonlarýna farklý yönetsel bir dinamik veriyor. Böylesine bir deneyimin kariyerimde yaþanmasý gereken bir deneyim olduðuna inanýyordum ve bu yönde deðiþik alternatiflere bakýyorduk. Ýspanyollar genelde tatillerinde baþka bir ülkeye gitmeyi, oralarý tanýmayý seviyorlar. Ancak Ýspanya da tarihi, kültürü ve doðal güzellikleriyle tam bir turizm cenneti... Her yýl milyonlarca turist ülkeyi ziyaret ediyor. Ve en önemlisi bugün dýþarýdan gururla söyleyebilirim ki; ayný odak ve geliþim, en ufak bir sapmaya uðramadan tamamen Türklerden oluþan bir ekiple o günkü ruhuyla devam ediyor. Ýspanya ile ilgili bir sýnýrlama koymadým, baþka bir alternatif için görüþmeler devam ederken bu opsiyon ortaya çýktý. Eþim ile deðerlendirdik ve pozisyonu kabul ettim. 10 CargillHaberler - Ozan Narin

13 Barcelona Marinasý Ýçimizden biri Cargill in Ýspanya da hangi yatýrýmlarý var? Cargill, Ýspanya da 1960 dan beri hizmet veriyor. Yaklaþýk 800 çalýþaný var. Ana merkezi Martorell Barcelona da bulunuyor. Baþlýca aktivitelerini; tahýl ticareti, tohum yaðý iþleme, bitkisel yaðlarýn rafinasyonu, paketlemesi ve satýþý, malt üretimi, gýda katký maddeleri ve kývam vericilerin üretimi ve formülasyonu, niþasta türevleri ve ilaç sanayi için özel ürünlerin üretimi oluþturuyor. Burada sorumlu olduðum Martorell fabrikasý da Orhangazi deki tesisimiz gibi mýsýr iþliyor. Yýllýk ton mýsýr iþleme kapasitesiyle ham maddesi olan mýsýr, katma deðerli niþasta ve tatlandýrýcý ürünlere dönüþtürülüyor. Müþterilere özel deðiþik ürün blendleri üretebilecek bir karýþým tesisimiz mevcut. Bir de öyle bir ürünümüz var ki, tüm dünyadaki Cargill fabrikalarý arasýnda sadece Martorell tesisinde üretiliyor: pharmagrade dextrose. Aslýnda dekstroz, basit bir þeker ve birçok tesiste üretiliyor ama pharma-grade çok farklý. Bu ürün, hastanelerde kullanýlan glikoz serum torbalarýnýn içine giriyor ve iþ ilaç olunca oyunun kurallarý bir aþama daha deðiþiyor. Kendine özgü çok sýký standartlarý, kontrolleri ve parametreleri var. Toplam üretimde bana direkt baðlý üretim seksiyonlari ve proses geliþtirme pozisyonlarýyla birlikte 80 kiþilik bir ekiple üretimi yürütüyoruz. AB nin hasta ekonomileri arasýnda Ýspanya nýn da adý geçiyor. Siz ne düþünüyorsunuz? Cargill Ýspanya da 1960 dan beri hizmet veriyor. Yaklaþýk 800 çalýþaný var. Merkezi Martorell Barcelona da... Martorell fabrikasý yýllýk ton mýsýr iþliyor. Üretim seksiyonlari ve proses geliþtirme pozisyonlarýyla birlikte fabrikada Narin e baðlý yaklaþýk 80 kiþilik bir ekip var. Amerikan mortgage krizinin yansýmalarýndan sonra; yapý, otomotiv, beyaz eþya ve tüm bu çarkta bizi de niþasta tedarik ettiðimiz için etkileyen, kâðýt, oluklu mukavva ve ambalaj sektörleri büyük yara aldý. Ýþsizlik oraný hýzla yükselip, þu günlerde %20 lerin üzerine çýktý. Ülke, 2008 de girdiði resesyondan henüz çýkabilmiþ deðil. Hükümet, bütçe açýðýný kapatmak üzere hazýrladýðý kemer sýkma politikasýný, maliyeti ne olursa olsun uygulayacaðýný söylüyor. Sendikalar bu önlemlere tepkili yaklaþsalar da, iþsizlik oranýnýn yüksek olmasý Ýspanya hükümetinin reformlarý uygulamasýný zorunlu kýlýyor. Yýllýk bütçe açýðý GSYÝH nin %12 sine ulaþtý. Benim kiþisel görüþüm, ekonomik küçülmenin 2011 yýlýnda yavaþlasa da devam edeceði yönünde, ancak sonrasýnda yavaþ bir büyüme baþlayacaðýný düþünüyorum. CargillHaberler - Ozan Narin 11

14 CargillHaberler Tanýþtýðým hemen herkes Türkiye ye bir þekilde gitmiþ ve gittiðinde de dört bucaðýný dolaþmýþ çýktý. 10 yýl önce AB ye katýlan Ýspanya, Birliðin hem avantajlarýný hem dezavantajlarýný derinden yaþamýþ. Halkýn da Baþbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero nun Türkiye ye destek konusundaki pozitif yaklaþýmýna katýldýðýný düþünüyorum. Onlarý endiþelendiren bir nokta yok bence. Ozan Narin Biraz günlük yaþamdan konuþalým isterseniz Ýþ dýþýnda neler yapýyorsunuz? Evliyim. Eþim Güliz ile birisi 7 yaþýnda -Emre-, diðeri 4 yaþýnda -Tuna- adýnda iki oðlumuz var. Ýþ hayatýnýn dýþýndaki zamanýmýn büyük kýsmýný onlar alýyor. Tükenmeyen bir enerjileri ve aktiviteleri var. Onlarýn çok dilli ortama oryantasyonu hepimizden çabuk oldu. Evde Türkçe, dýþarýda Ýspanyolca ve Ýngilizce konuþuyorlar. Bunun yanýnda küçük olanýn anaokulundan kalma Katalancasý bile var. Ýþime daha yakýn olduðu için 10 km kadar dýþýnda yaþasak da, iþ yaþamýnýn dýþýndaki zamanýmýzýn çoðu Barselona da geçiyor. Barselona, Ýspanya özerk Katalunya sýnýn baþkenti... Tarihinin, Ýspanya tarihinden de eski olduðunu söylüyorlar. Akdeniz için yüzyýllarca önemli bir liman þehri olmuþ. Ayný zamanda bir sanayi þehri. Þehirdeki turizme yönelik asýl geliþim 1992 olimpiyatlarýyla birlikte yaþanmýþ. Simdi 3,5 milyona yakýn bir nüfusu var. Ýstanbul benzeri iklimi, sanatý, parklarý, mimarisi, kuzeyinde Pirene daðlarý, Akdeniz i ve plajlarýyla geniþ bir yelpaze sunuyor. Birçok eser býrakmýþ mimari dâhisi Antoni Gaudi, eserlerinin önünde her gün metrelerce turist kuyruklarý oluþturmaya devam ediyor. Bunca yýldýr daha detaylý gezemedim; ama bir La Sagrada Familia Katedrali (Türkçesi Kutsal Aile) var ki 1880 lerde inþaatý baþlamýþ, 130 yýldýr özel fonlarla inþaatý devam ediyor ve 2030 dan önce de biteceði düþünülmüyor. Hatta son yýllarda altýnda Avrupa hýzlý tren kanal çalýþmasý yapýlýyor, bakanlýk aksini söylese de birçok mühendis, bu çalýþmanýn sonucunda titreþimlerden binanýn tamamlanmayý göremeden çökeceði fikrini savunuyor. Diðer Avrupa þehirleriyle karsýlaþtýrýrsak çok az sayýda bir Türk topluluðu var burada. Ama son zamanlardaki kampanyalarla þahit olduðum karþýlýklý çok fazla turist trafiði var. Kendine özgü Akdeniz mutfaðý, bizim meze benzeri tapas larý ve güzel þaraplarý ile güçlü bir mutfak kültürleri var. Bu kültür bir rituel gibi yaþanýyor. Birçok kiþi birisi sabah erken, diðeri 11 gibi iki kahvaltý yapýyor. Öðle yemeði 13:30 gibi baþlýyor. Akþam 5:00 gibi baþka bir atýþtýrma ardýndan, en erken 21:00 de aksam yemeði baþlýyor. Baþlarda alýþmada çok zorluk çektik. Çocuklar özellikle doðal olarak erken acýkýyorlar, fast food restoranlarý dýþýnda çoðu restoran öðlen 13:00-16:00, akþam 20:30 dan önce kapalý oluyorlar. Rezervasyon yaptýrmazsanýz çok zor yer bulabiliyor- 12 CargillHaberler - Ozan Narin

15 Ýçimizden biri sunuz. Ama anlaþýlan arz talep bir þekilde dengeleniyor ve sistem bu þekilde iþliyor. Katalunya da hemen herkes Ýspanyolca ve Katalanca konuþuyor. Ana eðitim dili Katalanca ama herkes Ýspanyolca da biliyor. Ýngilizce, bir turizm þehri olmasýna raðmen çok sýnýrlý olarak konuþuluyor. Servis sektörü çok kiþi istihdam ediyor ama kalitesinde sorunlar yaþanýyor. Bu açýdan Türkiye dekinden farklý ve benim þahsen alýþýk olmadýðým yavaþ bir yaþam temposuyla karþýlaþtýk. Restoranda hesap istediðinizde, yeri geldiðinde biri getirsin diye yarým saat beklemeniz gerektiði oluyor. Bir de FC Barcelona bir tutku. En çok konuþulan, bilinen konu futbol. Son dönem baþarýlarý ve izlemenin verdiði zevk bir yana, bazý diyaloglarý kurmak için bile takip etmek çok iþime yaradý açýkçasý. Hemen herkesin bir fikri ve görüþü var, hemen bir diyaloga baðlanabiliyorsunuz. Aile olarak en çok keyif aldýðýmýz þey, eðer hava müsaitse hafta sonlarýnda plaja gidip saatlerce vakit geçirmek oluyor. Çocuklar kumsalda oynarken, bizde chiringuito denen plaj barlarýnda hem bir þeyler atýþtýrýp, hem de onlarý takip edebiliyoruz. Onun dýþýnda fýrsat buldukça bisiklet binmeye çalýþýyorum. Burada hemen herkes iki üç spor ile sürekli uðraþýyor. Birkaç lokal tatilde Ýspanya nýn güneybatý sahilini ve Andaluz Bölgesi ni ziyaret etme þansýmýz oldu. Gerçekten yüzyýllarca Ýslam hâkimiyetinin sürdüðü topraklarda, tarihiyle, mimarisiyle görmeye deðer bir kültür hazinesi yatýyor. Ýspanyollarýn ülkemize bakýþý nasýl? Yüzyýllarýn keþifçi ruhunun mirasý olsa gerek, Ýspanyollar genelde tatillerinde baþka bir ülkeye gitmeyi, oralarý tanýmayý seviyorlar. Tanýþtýðým hemen herkes Türkiye ye bir þekilde gitmiþ ve gittiðinde de dört bucaðýný dolaþmýþ çýktý. 10 yýl önce AB ye katýlan Ýspanya, Birliðin hem avantajlarýný hem dezavantajlarýný derinden yaþamýþ. Halkýn da Baþbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero nun Türkiye ye destek konusundaki pozitif yaklaþýmýna katýldýðýný düþünüyorum. Onlarý endiþelendiren bir nokta yok bence. Son olarak þunu soralým Yurt dýþýna gitmeyi düþünenlere önerileriniz olacak mý? Cargill bu anlamda çalýþanlarýna geniþ bir yelpaze sunabilen bir þirket. Yýllarca kendisine expat çekmiþ Cargill Türkiye nin artýk onlarca kiþiyi expat olarak yurt dýþýna göndermesini; Türk çalýþanlarýn esnek, adaptif yapýsýna baðlýyorum. Her þeyden önce ailenin desteði þart. Birçok kez, bu kariyer yolunda eþler özveri göstermek zorunda kalýyor. Benim tavsiyem, böylesine fýrsatlarý düþünen kiþinin, kendi kiþisel geliþim hedeflerini göz önünde tutup, geniþ bir perspektifte fýrsatlara yaklaþmasý ve aksiyon almasý olacaktýr. CargillHaberler - Ozan Narin 13

16 CargillHaberler Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için Eþsiz Cargill uzmanlýðý! Saðlýk bilincinin arttýðý günümüzde; insanlar, saðlýklý yaþam tarzlarýna uygun zevkleri ve gýda çözümlerini tercih ediyor: Kýsacasý dondurma ve dondurulmuþ tatlýlarda insanlar, suçluluk duymayacaklarý bir zevki arýyor. Dondurma, dünyanýn en beðenilen tatlýsý Öyle ki istisnasýz bütün mutfak kültürlerinde ve demografik kesimlerde kendine yer buluyor. Dünya üzerinde yaklaþýk 16 milyar litre dondurma tüketiliyor. Türkiye de ise bu rakam 200 milyon litreye ulaþtý. Bugün türlü çeþitleriyle sofralarýmýza gelen dondurma, farklý birçok tipteki yemek veya tatlý ihtiyacýmýzý da karþýlýyor. Ancak saðlýk bilincinin arttýðý günümüz ikliminde, insanlar, daha saðlýklý gýda çözümlerine ve daha saðlýklý yaþam tarzlarýna uygun zevkleri giderek artan oranda tercih ediyor: Kýsacasý dondurma ve dondurulmuþ tatlýlarda insanlar, suçluluk duymayacaklarý bir zevki arýyor. Cargill Kývam Verici Çözümler Grubu, EMEA Süt Ürünleri ve Dondurma Kategorisi Müdürü Yves Maltete, tüketicinin artan kaygýlarýndan hareketle; Cargill in kapsamlý ürün portföyünü, dondurma ve dondurulmuþ tatlý imalatçýlarýnýn hýzla geliþen bir sektörde yenilik yapmasýna yardýmcý olmak üzere nasýl kullandýðýný açýklýyor. Dondurmanýz kaymak Obeziteyle ilgili artan endiþelerden ve saðlýk, kolaylýk ve ürünü tüketirken alýnan keyif arasýnda en doðru dengenin kurulmasý ihtiyacýndan destek alan düþük yaðlý dondurma, hýzlý büyüme gösteren bir segment. Euromonitor International, 2008 ve 2012 yýllarý arasýnda EMEA da (Avrupa, Orta Doðu ve Afrika) yaðý azaltýlmýþ dondurma tüketim hacminin toplam %30,1 oranýnda artacaðýný ve CAGR (bileþke yýllýk artýþ oraný) oranýnýn %6,8 olacaðýný tahmin ediyor. Yað, dondurma stabilizasyonunda kilit önem taþýyan bir bileþendir ve yapýlandýrýlmasýna (düzenleniþi, aðý) baðlý olarak yað içeriði, dondurmaya stabiliteyi ve aðýzdaki dolgunluk hissini kazandýrýr. Yað, formülasyondan kýsmen veya tamamen çýkarýldýðý zaman, dondurmanýn özellikleri þu üç þekilde derinden etkileniyor: Yað toplanmasý, su baðlama kapasitesi ve kuru madde içeriði azalýyor. Bu durumda, söz konusu olumsuz etkilerin telafi edilmesi gerekli hale geliyor. Ýþte Cargill in Lygomme FM stabilizatör serisi ve C*DryLight ve C*DryMD maltodekstrinlerine iliþkin kombinasyonu, bu üç temel parametrenin düzeltilmesi amacýyla tasarlandý. Düþük veya azaltýlmýþ yað içerikli dondurmaya yönelik Lygomme FM stabilizatör serisi, iki kýsýmdan oluþuyor: Bir kýsým yaðý stabilize ederken, diðer kýsým sulu fazý stabilize ediyor. Lygomme FM stabilizatör serisi, yað toplanmasý kaybýnýn telafisine yönelik özel bir emülgatör seçimini içeriyor. 14 CargillHaberler - Eþsiz bir Cargill uzmanlýðý