CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Mayýs Kapak konusu Eþsiz Cargill uzmanlýðý! 20 Sosyal sorumluluk Ýnceden bir eðitim öyküsü 08 Ozan Narin: Kültürler farklý, etik deðerler ayný! 26 Ergün Efendioðlu: 2 milyar dolardan söz ediyoruz 32 Kiþisel geliþim Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den - Büyüme isteðimiz devam ediyor 04 Aktüel - Türk bilim adamlarý dünya ile yarýþacak seviyede! - Kimsesiz çocuklarla 23 Nisan 06 Dünyadan - Küçük kýzýn hikayesi - Cargill in çevre gönüllüleri 08 Ýçimizden biri -Ozan Narin: Dünyanýn diðer ucuna gidiyorsunuz ve ayný etik deðerlerle karþýlaþýyorsunuz 14 Kapak konusu -Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için 20 Sosyal Sorumluluk -Orhangazi MYO. Gaz ve Tesisatý Uygulama Atölyesi Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 22 Cargill Çözümleri -Daha gerçek tatlý dünyasý 26 Sohbet -Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ergün Efendioðlu 30 Kiþisel Geliþim -Daha yaratýcý düþünebilmek... CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Eðitimdir ki bir milleti ya hür, baðýmsýz, þanlý, yüksek bir topluluk halinde yaþatýr; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk

5 CargillHaberler Büyüme isteðimiz devam ediyor Türkiye, 2009 un son çeyreðiyle birlikte hýzlý bir toparlanma sürecine girdi. Nisan ayýnda açýklanan son iki çeyreðe iliþkin büyüme verileri, sanayide hýzlý toparlanmaya olan inancý arttýrdý. Her ne kadar 2009 u %4,7 küçülmeyle kapatmýþ olsa da; Türk ekonomisi, geleceðe dair herkese umut aþýlamakta Genel ekonomik göstergelerin yaný sýra, gýda ve içecek sektörü de son aylarla birlikte yükselen bir grafik çiziyor. Bu geliþmeler gerçekten memnuniyet verici Bu yükseliþ trendi, bizi de 2010 yýlýnda çift haneli rakamlarla büyüyeceðimiz konusunda umutlandýrýyor. Ama bu, sadece umutla kalmadý; 2009 yýlý, büyüme hedefimizin altyapýsýný saðlamaya yönelik yorucu çalýþmalarla geçti. 31 Mayýs ta sona erecek olan 2009/10 mali yýlýnýn sonuna yaklaþtýðýmýz bu günlerde, Türkiye nin çýkýþý ile birlikte önümüzdeki dönemin çok daha hareketli geçeceðini ön görüyoruz. Bu hareketli dönemde Cargill Türkiye olarak tüm yeteneðimizi ve büyüme planlarýmýzý, henüz kýrýlganlýðýný koruyan dünya piyasalarýnda baþarýlý olabilmeleri için, müþterilerimizle paylaþýyoruz. Yaratýcý çözümlerimiz ve yüksek performanslý insan gücümüzle gerek ülkemizde gerekse Ortadoðu ve Kuzey Afrika da niþasta, tatlandýrýcý ve gýda ham maddeleri alanýnda karlý bir büyüme amaçlýyoruz. Yine bu ülkelerdeki karlý büyümemizi iþ ortaklarýmýzla birlikte baþarmayý ve böylece 2015 yýlýnda 1 milyar TL ciroya ulaþmayý hedefliyoruz. Dünyanýn son üç yýldýr geçtiði zorlu sürece hepimiz tanýklýk ediyoruz. Son geliþmelere baktýðýmýzda; dünyanýn, küresel krizin etkilerini tam anlamýyla bertaraf ettiðini söylemek, þu an için pek mümkün görünmüyor. Avrupa daki örnekler, bazý ülkelerin krizi aþamadýklarýný gösteriyor. Bu noktadan bakýldýðýnda, küresel ekonomiye entegre bir Türkiye ekonomisinin henüz kendini toparlayamamýþ ekonomilerden etkilenmeyeceðini söylemek iyimserlik olur. Ancak kýrýlganlýðýný koruyan dünya ekonomisindeki bu yapýnýn, ülkemizin krizden çýkýþ hýzýný da yavaþlatamayacaðýna inanýyoruz. Biz ekonomimize olan güvenle yolumuza devam ediyor; önümüzdeki dönemde Türkiye yi, geliþmekte olan yakýn pazarlarýmýzýn yönetim, ARGE ve ihracat üssü haline getirmeyi amaçlýyoruz. Sevgiyle kalýn birlikte çalýþ > üret > baþar Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Türk bilim adamlarý dünya ile yarýþacak seviyede! VII. Uluslararasý Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Nisan 2010 tarihleri arasýnda Ýstanbul Hilton Oteli nde gerçekleþtirildi. Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafýndan 1985 yýlýndan beri düzenlenen kongre, diyetisyenler arasýndaki bilgi paylaþýmýný saðlamasýnýn yanýnda; gýda, beslenme ve saðlýk sektörlerinin profesyonellerini ortak bir platformda buluþturdu. Cargill Gýda Türkiye, kongre kapsamýnda 17 Nisan tarihinde düzenlenen ve dünyanýn dört bir yanýndan gýda, beslenme ve saðlýk bilimi profesyonellerinin katýldýðý gala yemeðinin sponsoru oldu. Katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yapan Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu, Türkiye nin gýda ve içecek üretiminde geldiði noktanýn, azýmsanmayacak kadar ileri bir seviyede olduðunu belirtti. Tarakçýoðlu: Ondan da ötesi Türkiye nin yetiþtirdiði bilim adamlarý ve bilimsel geliþmeler noktasýnda geldiði seviye, dünyayla yarýþacak niteliktedir. Bu salondaki topluluk bunun en güzel göstergesidir dedi. Fas tan Kazakistan a kadar uzanan geniþ coðrafyada 350 milyon civarýnda insan yaþadýðýna dikkat çeken Tarakçýoðlu, konuþmasýna þu sözlerle devam etti: Neredeyse AB üyesi ülkelerin toplamý kadar bir nüfustan bahsediyoruz. Bu coðrafyada sadece üreticilerin deðil, akademisyenlerimizin ve devletimizin de öncü olmak gibi bir hedefi olduðundan hiç kuþkumuz yok. O nedenle, gýda üreticileri ve bilim adamlarý el ele verdiði sürece devletimizin de önderliðinde bu geniþ coðrafyanýn toplum saðlýðý ve beslenmesinde en büyük oyuncu olabiliriz. Ben ülke olarak en büyük avantajýmýzýn nitelikli ve büyüme odaklý iþ gücümüz olduðuna inanýyorum. Ve toplum olarak; beslenme camiamýzýn siz deðerli mensuplarýný, halk saðlýðýnýn topyekûn korunmasý yolundaki en önemli neferleri olarak görmekteyiz. Leopar Ödülü Türkiye ye TRIM (Arþiv Düzenleme) Projesi kapsamýnda, GOSCE (Avrupa Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri) ve CROE (Avrupa Rafine Yaðlar Ýþ Ünitesi) içinde verilen Leopar ödülünü, GOSCE Türkiye Muhasebe ve Lojistik bölümü kazandý. Türkiye genelindeki tüm operasyonlar, TRIM Geniþleme Projesine katýlmak için gönüllü oldu. Bu proje; fiziksel kayýtlarýn yönetilmesinde, Kuzey Amerika dýþýndaki ülkelerde TRIM kayýtlarý yönetim uygulamasý için oluþturuldu. Bu doðrultuda GOSCE Türkiye Muhasebe Ekibi ve Yönlendirme Ekibi; kayýt envanterlerini güncellediler, mevcut dönem kayýtlarýný incelediler, fiziksel arþiv için yeniden düzenlediler ve her RIM politikasý için tutulma süresi dolan belgeleri yok ettiler. Ayný zamanda arþiv envanterini soft ortama taþýyarak, gelecek için saðlýklý referans imkâný oluþturmayý baþardýlar. Bu zorlu çalýþmayý kýsa bir sürede ve baþarý ile tamamladýlar. Bu gayretli ekip çalýþmasý ise kendilerine Leopar ödülünü kazandýrdý. 4 CargillHaberler - Aktüel

7 Kadýnlarýmýz meslek sahibi olsun diye Orhangazi Halk Eðitim Merkezi tarafýndan açýlan Otantik Kilim Dokuma Kursu, hem ilçede unutulmaya yüz tutmuþ kilim dokumacýlýðýný canlandýrýyor hem de Orhangazili kadýnlara beceri ve meslek kazandýrýyor. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Rüveyda Kýlýçlar ýn giriþimiyle, Gemlik Ýþ-kur ile yapýlan anlaþma ile eðitim gören ve hiçbir geliri olmayan 20 kursiyer ise günde 15 TL kazanýyor. Kýlýçlar ýn giriþimlerine bir destek de Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasýndan geldi. Merkezin bu kursu gerçekleþtirebilmek için ihtiyacý olan 10 adet kilim dokuma tezgâhý, fabrika tarafýndan karþýlandý. Kursiyerler, kendilerini ziyarete gelen Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ye, Cargill logolu bir kilim dokuyacaklarý sözünü verdiler. 8 Mart ta baþlayan kursun ilk ürünü ise 26 Mart Cuma günü tezgâhtan çýkarýlarak tamamlanmýþ oldu. Merkezin, geçtiðimiz eðitim öðretim yýlýnda 44 branþta açtýðý 216 kursa, 4130 kursiyer katýlmýþtý. Bu yýl hem branþ hem de kursiyer sayýsýnýn arttýrýlmasý hedefleniyor. Cargill Türkiye gönüllüleri, 23 Nisan da Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na baðlý Küçükyalý Çocuk Yuvasý ný ziyaret etti. Aktüel Kimsesiz çocuklarla 23 Nisan Cargill Türkiye gönüllüleri, 23 Nisan da Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na baðlý Küçükyalý Çocuk Yuvasý ný ziyaret etti. Ziyaret öncesinde, çocuklarýn 80 çift ayakkabý ve tiþörte ihtiyaçlarý olduðu haberini alan Ýstanbul merkez ofis çalýþanlarý, ofis içerisinde acil bir yardým kampanyasý yapmaya karar verdi. Kampanya kapsamýnda 4 gün boyunca ofis içinde, gönüllü çalýþanlarýn yapmýþ olduðu pasta ve çörekler satýldý. Toplanan TL ile yuvada kalan çocuklarýn ihtiyacý olan 80 çift spor ayakkabýsý ve 27 adet tiþört alýndý. Çocuklara hediyeleri, 23 Nisan da gerçekleþtirilen ziyarette verildi. CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Küçük kýzýn hikâyesi Dünyanýn hemen her yerinde olduðu gibi, Kansas ta da aç insanlara yardým etmek için kurulan gýda yardým masalarý var. Gýda yardýmlarý genellikle hazýr ürünlerden oluþurken; Cargill Yardým Komitesi iþin kaynaðýna inmeye karar verdi ve Cargill Horizon Milling de un haline getirmek üzere tedarikçilerden buðday istedi. On beþ tedarikçi hemen kabul etti. Sonrasýnda bu ücretsiz un, Cargill in müþterisi Hostes Brands Inc. tarafýndan ekmeðe dönüþtürülecek dolarlýk den fazla ambalajlý unlu mamul (ekmek, kek vb), yedi gýda yardým masasýna gönderildi. Cargill Yardým Komitesi tüm kentin dikkatini çeken küçük bir kýzýn hikâyesinde de rol aldý. 13 yaþýndaki Julie Brock-Garcia saðlýk sorunlarý yaþýyor. Ýdiyopatik kardiyopulmoner hipertansiyon nedeniyle kalp ve akciðer nakli gerekiyor. Zor durumdaki çocuklara yardým elini uzatan Bir Dilek Tut Vakfý, küçük kýzýn dileðini gerçekleþtireceðine söz verdi ve Julie de bu hakkýný, kentteki aç insanlarýn doyurulmasý için kullandý. Julie nin bu isteðinden etkilenenlerden biri de Bir Dilek Tut Vakfý gönüllülerinden Cargill Hayvansal Protein Müþteri Yöneticisi Greg Persing oldu. Julie nin isteðini Cargill Yardým Komitesine götürdü ve yoksullara yardým eden Uplift adlý bir kuruluþa, Julie adýna dolar baðýþ yapýldý. Þangay ve Delhi de koþu ABD Cargill Hindistan Kurumsal Ýliþkiler Direktörü Ishteyaque Amjad, Airtel Delhi Half Maratonu na katýlan 20 hevesli Cargill koþucusundan biri oldu. Hintli politikacýlar ve Bollywood sanatçýlarý da bu prestijli maratonun izleyicileri arasýndaydý. Kýrsal kalkýnmayý desteklemek için 500 den fazla çalýþan ise bir baþka yarýþa, 2009 Þangay Maratonu na katýldý. Cargill koþucularý, Cargill ve Coca Cola amblemleri taþýyan yeþil tiþörtler giydiler. Cargill takýmý bu maratona dört yýldýr katýlýyor ve bu yýl, Cargill ve müþterileri tarafýndan kýrsal kalkýnma için dolar baðýþ yapýldý. Hindistan Cargill, kakao üretiminde Vietnam dan umutlu Cargill in Vietnam daki yeni kakao alým merkezi, sürmekte olan kakao yetiþtiriciliði uzmanlýk programýný destekliyor. Cargill Kakao ve Çikolata Genel Müdürü Harold Poelma, þirketin Binh Phuoc taki yeni satýn alma merkezinin, Cargill in Vietnam daki kakao faaliyetlerinde büyüme gösterdiðini belirtiyor. 3.5 milyon ton civarýndaki Dünya kakao üretiminin %70 i Batý Afrika dan, %20 si de Asya dan saðlanýyor. Poelma, geleneksel bir kakao üreticisi olan Vietnam ýn daha iyi ürün yetiþtirme potansiyeli olduðunu bildikleri için; ülkedeki kakao endüstrisini yeniden canlandýrmak amacýyla beþ yýl önce Mars, Hollanda Tarým Bakanlýðý ve Dünya Doðal Hayatý Koruma Derneði ile birlikte bir proje baþlattýklarýný söylüyor. Cargill in bu proje kapsamýnda verdiði çiftçi eðitimlerine, 2005 ten bu yana çiftçi katýldý. Binh Phuoc taki yeni satýn alma merkezi, ayný zamanda çiftçilerin kakaolarýný uzun yollar kat etmeden daha hýzlý bir þekilde pazara sunmalarýný saðlayacak. Vietnam Rincon Gaucho programý ve yaratýcý yazý yazma becerileri Cargill sponsorluðunda düzenlenen Rincon Gaucho yaratýcý yazý yazma programý, Arjantin in kýrsal kesimlerindeki okullarda, çocuklarýn yaratýcý yazý yazma becerilerini açýða çýkarýyor. Program kapsamýnda düzenlenen yaratýcý yazý yazma yarýþmasýnda kazanan öðrenciler üç günlük bir Buenos Aires gezisi ve okullarý için yardým kazanýyorlar. Arjantin Eðitim Bakanlýðý nýn gerçekleþtirdiði program, 6 yýldýr Cargill Vakfý tarafýndan destekleniyor. Her yýl yarýþmaya katýlan hikâyeler bir kitapta toplanarak, Arjantin in kýrsal bölgelerindeki okullarda daðýtýlýyor. Arjantin Çalýþanlardan Haiti ye yardým Haiti deki deprem faciasýndan sonraki birkaç haftada, dünya genelindeki Cargill çalýþanlarý ve partnerleri; Birleþmiþ Milletler Dünya Gýda Programý, Kýzýl Haç ve CARE e dolarýn üzerinde baðýþta bulundu. Cargill baþlangýç olarak dolar kurumsal baðýþ yaptý. Cargill in Illinois, Beardstown daki domuz eti fabrikasýnýn çalýþanlarý yalnýzca iki gün içinde dolardan fazla yardým topladýlar. Martin Luther King i anma gününde Minneapolis teki çalýþanlar açlýk çeken çocuklar için yiyecekler hazýrladýlar. Cargill in partneri olduðu organizasyonlar, depremin ardýndan çok önemli yardýmlarda bulundular. Kýzýl Haç, ülkeye týbbi yardým, temiz su ve lojistik destek saðlayan 19 acil yardým birimi gönderdi. Dünya Gýda Programý, bir milyondan fazla kumanya daðýttý. CARE, 10 ton yüksek proteinli bisküvi gönderdi. ABD 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Cargill in çevre gönüllüleri 22 Nisan 2009 da, Cargill in 30 ülkedeki 194 bölgeden binlerce çalýþaný, Dünya Günü faaliyetlerine katýlmýþtý. Bu yýlki kampanya 22 Nisan Dünya Günü nde baþlayýp, 5 Haziran Birleþmiþ Milletler Dünya Çevre Günü ne kadar sürecek. Dünya Günü ve Dünya Çevre Günü ne 30 ülkedeki 230 bölgeden saðlayacaðý katýlýmla Cargill, çevreyi koruma taahhüdünü bu yýl da destekliyor. Bu bölgelerdeki Cargill çalýþanlarý ise çevreyle ilgili gönüllü projelerde yer almak suretiyle, çevreye etkilerin azaltýlmasýyla ilgili yararlý bilgiler öðrenme fýrsatýný yakalýyorlar. ABD CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler 8 CargillHaberler - Ozan Narin

11 Cargill Ýspanya Üretim Müdürü Ozan Narin: Kültürler farklý, etik deðerler ayný! Ýçimizden biri Bu þirketin baþarýsýnýn altýnda, deðiþik kültürleri ayný kök deðerler altýnda buluþturmak yatýyor. Dünyanýn diðer ucuna gidiyorsunuz ve ayný etik deðerlerle karþýlaþýyorsunuz. Her þey bildik bir hikâye ile baþlýyor. Kýsa bir araþtýrmadan sonra isminin arkasýnda nasýl bir dev yattýðýný anladým dediði Cargill in, bir gazetede yer alan ilanýna baþvuruyor Ozan Narin. Birkaç mülakatýn ardýndan baþvurusu kabul ediliyor ve 1996 yýlýnda iþe Pendik fabrikasýnda, iþin mutfaðýndan, yani vardiyadan baþlýyor. O yýllarda henüz Orhangazi tesisi yok. Onun Cargill i daha yakýndan tanýmasýný saðlayan þey ise Orhangazi mýsýr iþleme tesisinin yatýrýmý ile ilgili görevlendirilen, zamanýn Amerikalý proje müdüründen aldýðý bir teklif oluyor. Bu teklif Narin in; tanýdýðýný düþündüðü Cargill i daha iyi kavramasýný saðlýyor. Hemen toparlanýp Cargill in Amerika daki en geliþmiþ, en son teknoloji ve otomasyon örnekleriyle donatýlmýþ Blair, Nebraska daki üretim kompleksine gidiyor. Görevi, Orhangazi nin þu andaki en önemli ürünlerinden biri olan fruktoz þurubu üretim prosesini öðrenmek; proje kapsamýnda daha sonra birlikte çalýþacaðý arkadaþlarýnýn eðitimleri ile ilgilenmek ve eþ zamanlý olarak proje ile ilgili çýkan konularda koordinasyonu saðlamaktýr. Neler yaptýnýz ABD de? Ýlk dört beþ ayda, çok yoðun bir þekilde fruktoz rafinerisi ile ilgili üretimi tanýyýp; yeni prosesleri kavradým. Geri kalan sürede, yaklaþýk 10 kadar Türk arkadaþýmýz deðiþik dönemlerde geldiler. Eðitimlerin ve iþin dýþýnda da güzel zamanlarýmýz geçti. Nebraska inanýlmaz bir coðrafya. Dümdüz ve kilometrelerce her yöne doðru uzanan, insana yön duygusunu kaybettiren mýsýr tarlalarý tüm eyaleti kaplýyor. Nüfusunun çoðu ya mýsýr çiftçiliði ya da hayvancýlýk ile uðraþýyor. Türkiye ye döndüðümde, Orhangazi projesinin kaba inþaatý ve birçok ana ekipmanýn instalasyonu tamamlanmýþtý. Tüm ekip, iyi bir koordinasyon ve inanýlmaz bir çalýþma ile kýsa süre içinde geri kalan kýsmý da tamamlayýp; kontrol, test ve start-up aþamalarýna geçtik. Çok yoðun ama ayný zamanda da zevkli bir dönemdi. Artýk gündüzümüz gecemiz fabrikaydý. O günlerle ilgili neler anlatacaksýnýz bize Fabrikanýn kurulumu ve start-up aþamasýnda deðiþik ülkelerden gelmiþ, deðiþik tecrübelerden birçok kiþinin desteði oldu. Ýlk baþlarda, bir dönem neredeyse her ay en az bir iki müþteri fabrika ziyareti, teknik gezi, bir o kadar denetim ya da kontrol oluyordu. Cargill in diðer lokasyonlarýnda uygulamada olan birçok iyi uygulamayý deðerlendirdik. Ýþ güvenliði ve gýda güvenliði konularýnda Nebraska Eyalet Binasý: Narin Nebraska inanýlmaz bir coðrafya diyor. Þehirden uzaklaþtýkça dümdüz ve kilometrelerce her yöne doðru uzanan, insana yön duygusunu kaybettiren mýsýr tarlalarý tüm eyaleti kaplýyor. Benim için inanýlmaz bir deneyim oldu diyor Narin, Nebraska günleri için. Cargill in kültürel harmonisiyle ilk kez orada tanýþtým. Bu þirketin baþarýsýnýn altýnda, deðiþik kültürleri ayný kök deðerler altýnda buluþturmak yatýyor. Dünyanýn diðer ucunda baþka bir lokasyona gidiyorsunuz ve ülke kültürü ne olursa olsun, ayný etik deðerlerle karþýlaþýyorsunuz. CargillHaberler - Ozan Narin 9

12 CargillHaberler Ýþime daha yakýn olduðu için 10 km kadar dýþýnda yaþasak da, iþ yaþamýnýn dýþýndaki zamanýmýzýn çoðu Barselona da geçiyor. Barselona, Ýspanya özerk Katalunya sýnýn baþkenti... Kentin tarihinin, Ýspanya tarihinden de eski olduðunu söylüyorlar. Akdeniz için yüzyýllarca önemli bir liman þehri olmuþ. Ayný zamanda bir sanayi þehri. Ozan Narin heykellerden bir detay. tüm prosesi tekrar tekrar analiz ettik, riskleri deðerlendirdik ve aksiyon planlarý geliþtirip uyguladýk. Hemen ardýndan gelen ekonomik kriz ve þeker kotasýnýn uygulamaya konulmasý, müþterilere maksimum maliyet avantajlý, yenilikçi çözümlerin getirilmesi hedefimizi daha da öncelikli hale getirdi. Enerji, ham madde kullanýmý, atýk azaltýmý konularýnda birçok verimlilik iyileþtirme ve geliþtirme projesi tamamladýk; geri dönüþlerini realize ettik. Bu þekilde, kurulumundan 6 yýl gibi kýsa bir süre sonra Cargill in en iyi fabrikasý ödülünü kazanabilen bir fabrika olmuþtuk. Mimar Gaudi nin ömrü boyunca inþaatýna devam ettiði fakat tamamlayamadan hayata gözlerini yumduðu La Sagrada Familia Katedrali nin duvarlarýnda yer alan Peki, siz mi istediniz Ýspanya ya gitmeyi, süreç nasýl iþledi? Aslýnda baþlamýþ bir süreç vardý diyebilirim. Cargill Gýda Türkiye; tek baþýna, dinamik ve baþarýlý bir iþ ünitesi. Avrupa Niþasta ve Tatlandýrýcýlar ise daha büyük, birçok üretim lokasyonu olan ve kararlarýn lokalden daha çok merkezi olarak alýndýðý daha büyük bir iþ ünitesidir. Bu hacim, ülkelerdeki üretim lokasyonlarýna farklý yönetsel bir dinamik veriyor. Böylesine bir deneyimin kariyerimde yaþanmasý gereken bir deneyim olduðuna inanýyordum ve bu yönde deðiþik alternatiflere bakýyorduk. Ýspanyollar genelde tatillerinde baþka bir ülkeye gitmeyi, oralarý tanýmayý seviyorlar. Ancak Ýspanya da tarihi, kültürü ve doðal güzellikleriyle tam bir turizm cenneti... Her yýl milyonlarca turist ülkeyi ziyaret ediyor. Ve en önemlisi bugün dýþarýdan gururla söyleyebilirim ki; ayný odak ve geliþim, en ufak bir sapmaya uðramadan tamamen Türklerden oluþan bir ekiple o günkü ruhuyla devam ediyor. Ýspanya ile ilgili bir sýnýrlama koymadým, baþka bir alternatif için görüþmeler devam ederken bu opsiyon ortaya çýktý. Eþim ile deðerlendirdik ve pozisyonu kabul ettim. 10 CargillHaberler - Ozan Narin

13 Barcelona Marinasý Ýçimizden biri Cargill in Ýspanya da hangi yatýrýmlarý var? Cargill, Ýspanya da 1960 dan beri hizmet veriyor. Yaklaþýk 800 çalýþaný var. Ana merkezi Martorell Barcelona da bulunuyor. Baþlýca aktivitelerini; tahýl ticareti, tohum yaðý iþleme, bitkisel yaðlarýn rafinasyonu, paketlemesi ve satýþý, malt üretimi, gýda katký maddeleri ve kývam vericilerin üretimi ve formülasyonu, niþasta türevleri ve ilaç sanayi için özel ürünlerin üretimi oluþturuyor. Burada sorumlu olduðum Martorell fabrikasý da Orhangazi deki tesisimiz gibi mýsýr iþliyor. Yýllýk ton mýsýr iþleme kapasitesiyle ham maddesi olan mýsýr, katma deðerli niþasta ve tatlandýrýcý ürünlere dönüþtürülüyor. Müþterilere özel deðiþik ürün blendleri üretebilecek bir karýþým tesisimiz mevcut. Bir de öyle bir ürünümüz var ki, tüm dünyadaki Cargill fabrikalarý arasýnda sadece Martorell tesisinde üretiliyor: pharmagrade dextrose. Aslýnda dekstroz, basit bir þeker ve birçok tesiste üretiliyor ama pharma-grade çok farklý. Bu ürün, hastanelerde kullanýlan glikoz serum torbalarýnýn içine giriyor ve iþ ilaç olunca oyunun kurallarý bir aþama daha deðiþiyor. Kendine özgü çok sýký standartlarý, kontrolleri ve parametreleri var. Toplam üretimde bana direkt baðlý üretim seksiyonlari ve proses geliþtirme pozisyonlarýyla birlikte 80 kiþilik bir ekiple üretimi yürütüyoruz. AB nin hasta ekonomileri arasýnda Ýspanya nýn da adý geçiyor. Siz ne düþünüyorsunuz? Cargill Ýspanya da 1960 dan beri hizmet veriyor. Yaklaþýk 800 çalýþaný var. Merkezi Martorell Barcelona da... Martorell fabrikasý yýllýk ton mýsýr iþliyor. Üretim seksiyonlari ve proses geliþtirme pozisyonlarýyla birlikte fabrikada Narin e baðlý yaklaþýk 80 kiþilik bir ekip var. Amerikan mortgage krizinin yansýmalarýndan sonra; yapý, otomotiv, beyaz eþya ve tüm bu çarkta bizi de niþasta tedarik ettiðimiz için etkileyen, kâðýt, oluklu mukavva ve ambalaj sektörleri büyük yara aldý. Ýþsizlik oraný hýzla yükselip, þu günlerde %20 lerin üzerine çýktý. Ülke, 2008 de girdiði resesyondan henüz çýkabilmiþ deðil. Hükümet, bütçe açýðýný kapatmak üzere hazýrladýðý kemer sýkma politikasýný, maliyeti ne olursa olsun uygulayacaðýný söylüyor. Sendikalar bu önlemlere tepkili yaklaþsalar da, iþsizlik oranýnýn yüksek olmasý Ýspanya hükümetinin reformlarý uygulamasýný zorunlu kýlýyor. Yýllýk bütçe açýðý GSYÝH nin %12 sine ulaþtý. Benim kiþisel görüþüm, ekonomik küçülmenin 2011 yýlýnda yavaþlasa da devam edeceði yönünde, ancak sonrasýnda yavaþ bir büyüme baþlayacaðýný düþünüyorum. CargillHaberler - Ozan Narin 11

14 CargillHaberler Tanýþtýðým hemen herkes Türkiye ye bir þekilde gitmiþ ve gittiðinde de dört bucaðýný dolaþmýþ çýktý. 10 yýl önce AB ye katýlan Ýspanya, Birliðin hem avantajlarýný hem dezavantajlarýný derinden yaþamýþ. Halkýn da Baþbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero nun Türkiye ye destek konusundaki pozitif yaklaþýmýna katýldýðýný düþünüyorum. Onlarý endiþelendiren bir nokta yok bence. Ozan Narin Biraz günlük yaþamdan konuþalým isterseniz Ýþ dýþýnda neler yapýyorsunuz? Evliyim. Eþim Güliz ile birisi 7 yaþýnda -Emre-, diðeri 4 yaþýnda -Tuna- adýnda iki oðlumuz var. Ýþ hayatýnýn dýþýndaki zamanýmýn büyük kýsmýný onlar alýyor. Tükenmeyen bir enerjileri ve aktiviteleri var. Onlarýn çok dilli ortama oryantasyonu hepimizden çabuk oldu. Evde Türkçe, dýþarýda Ýspanyolca ve Ýngilizce konuþuyorlar. Bunun yanýnda küçük olanýn anaokulundan kalma Katalancasý bile var. Ýþime daha yakýn olduðu için 10 km kadar dýþýnda yaþasak da, iþ yaþamýnýn dýþýndaki zamanýmýzýn çoðu Barselona da geçiyor. Barselona, Ýspanya özerk Katalunya sýnýn baþkenti... Tarihinin, Ýspanya tarihinden de eski olduðunu söylüyorlar. Akdeniz için yüzyýllarca önemli bir liman þehri olmuþ. Ayný zamanda bir sanayi þehri. Þehirdeki turizme yönelik asýl geliþim 1992 olimpiyatlarýyla birlikte yaþanmýþ. Simdi 3,5 milyona yakýn bir nüfusu var. Ýstanbul benzeri iklimi, sanatý, parklarý, mimarisi, kuzeyinde Pirene daðlarý, Akdeniz i ve plajlarýyla geniþ bir yelpaze sunuyor. Birçok eser býrakmýþ mimari dâhisi Antoni Gaudi, eserlerinin önünde her gün metrelerce turist kuyruklarý oluþturmaya devam ediyor. Bunca yýldýr daha detaylý gezemedim; ama bir La Sagrada Familia Katedrali (Türkçesi Kutsal Aile) var ki 1880 lerde inþaatý baþlamýþ, 130 yýldýr özel fonlarla inþaatý devam ediyor ve 2030 dan önce de biteceði düþünülmüyor. Hatta son yýllarda altýnda Avrupa hýzlý tren kanal çalýþmasý yapýlýyor, bakanlýk aksini söylese de birçok mühendis, bu çalýþmanýn sonucunda titreþimlerden binanýn tamamlanmayý göremeden çökeceði fikrini savunuyor. Diðer Avrupa þehirleriyle karsýlaþtýrýrsak çok az sayýda bir Türk topluluðu var burada. Ama son zamanlardaki kampanyalarla þahit olduðum karþýlýklý çok fazla turist trafiði var. Kendine özgü Akdeniz mutfaðý, bizim meze benzeri tapas larý ve güzel þaraplarý ile güçlü bir mutfak kültürleri var. Bu kültür bir rituel gibi yaþanýyor. Birçok kiþi birisi sabah erken, diðeri 11 gibi iki kahvaltý yapýyor. Öðle yemeði 13:30 gibi baþlýyor. Akþam 5:00 gibi baþka bir atýþtýrma ardýndan, en erken 21:00 de aksam yemeði baþlýyor. Baþlarda alýþmada çok zorluk çektik. Çocuklar özellikle doðal olarak erken acýkýyorlar, fast food restoranlarý dýþýnda çoðu restoran öðlen 13:00-16:00, akþam 20:30 dan önce kapalý oluyorlar. Rezervasyon yaptýrmazsanýz çok zor yer bulabiliyor- 12 CargillHaberler - Ozan Narin

15 Ýçimizden biri sunuz. Ama anlaþýlan arz talep bir þekilde dengeleniyor ve sistem bu þekilde iþliyor. Katalunya da hemen herkes Ýspanyolca ve Katalanca konuþuyor. Ana eðitim dili Katalanca ama herkes Ýspanyolca da biliyor. Ýngilizce, bir turizm þehri olmasýna raðmen çok sýnýrlý olarak konuþuluyor. Servis sektörü çok kiþi istihdam ediyor ama kalitesinde sorunlar yaþanýyor. Bu açýdan Türkiye dekinden farklý ve benim þahsen alýþýk olmadýðým yavaþ bir yaþam temposuyla karþýlaþtýk. Restoranda hesap istediðinizde, yeri geldiðinde biri getirsin diye yarým saat beklemeniz gerektiði oluyor. Bir de FC Barcelona bir tutku. En çok konuþulan, bilinen konu futbol. Son dönem baþarýlarý ve izlemenin verdiði zevk bir yana, bazý diyaloglarý kurmak için bile takip etmek çok iþime yaradý açýkçasý. Hemen herkesin bir fikri ve görüþü var, hemen bir diyaloga baðlanabiliyorsunuz. Aile olarak en çok keyif aldýðýmýz þey, eðer hava müsaitse hafta sonlarýnda plaja gidip saatlerce vakit geçirmek oluyor. Çocuklar kumsalda oynarken, bizde chiringuito denen plaj barlarýnda hem bir þeyler atýþtýrýp, hem de onlarý takip edebiliyoruz. Onun dýþýnda fýrsat buldukça bisiklet binmeye çalýþýyorum. Burada hemen herkes iki üç spor ile sürekli uðraþýyor. Birkaç lokal tatilde Ýspanya nýn güneybatý sahilini ve Andaluz Bölgesi ni ziyaret etme þansýmýz oldu. Gerçekten yüzyýllarca Ýslam hâkimiyetinin sürdüðü topraklarda, tarihiyle, mimarisiyle görmeye deðer bir kültür hazinesi yatýyor. Ýspanyollarýn ülkemize bakýþý nasýl? Yüzyýllarýn keþifçi ruhunun mirasý olsa gerek, Ýspanyollar genelde tatillerinde baþka bir ülkeye gitmeyi, oralarý tanýmayý seviyorlar. Tanýþtýðým hemen herkes Türkiye ye bir þekilde gitmiþ ve gittiðinde de dört bucaðýný dolaþmýþ çýktý. 10 yýl önce AB ye katýlan Ýspanya, Birliðin hem avantajlarýný hem dezavantajlarýný derinden yaþamýþ. Halkýn da Baþbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero nun Türkiye ye destek konusundaki pozitif yaklaþýmýna katýldýðýný düþünüyorum. Onlarý endiþelendiren bir nokta yok bence. Son olarak þunu soralým Yurt dýþýna gitmeyi düþünenlere önerileriniz olacak mý? Cargill bu anlamda çalýþanlarýna geniþ bir yelpaze sunabilen bir þirket. Yýllarca kendisine expat çekmiþ Cargill Türkiye nin artýk onlarca kiþiyi expat olarak yurt dýþýna göndermesini; Türk çalýþanlarýn esnek, adaptif yapýsýna baðlýyorum. Her þeyden önce ailenin desteði þart. Birçok kez, bu kariyer yolunda eþler özveri göstermek zorunda kalýyor. Benim tavsiyem, böylesine fýrsatlarý düþünen kiþinin, kendi kiþisel geliþim hedeflerini göz önünde tutup, geniþ bir perspektifte fýrsatlara yaklaþmasý ve aksiyon almasý olacaktýr. CargillHaberler - Ozan Narin 13

16 CargillHaberler Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için Eþsiz Cargill uzmanlýðý! Saðlýk bilincinin arttýðý günümüzde; insanlar, saðlýklý yaþam tarzlarýna uygun zevkleri ve gýda çözümlerini tercih ediyor: Kýsacasý dondurma ve dondurulmuþ tatlýlarda insanlar, suçluluk duymayacaklarý bir zevki arýyor. Dondurma, dünyanýn en beðenilen tatlýsý Öyle ki istisnasýz bütün mutfak kültürlerinde ve demografik kesimlerde kendine yer buluyor. Dünya üzerinde yaklaþýk 16 milyar litre dondurma tüketiliyor. Türkiye de ise bu rakam 200 milyon litreye ulaþtý. Bugün türlü çeþitleriyle sofralarýmýza gelen dondurma, farklý birçok tipteki yemek veya tatlý ihtiyacýmýzý da karþýlýyor. Ancak saðlýk bilincinin arttýðý günümüz ikliminde, insanlar, daha saðlýklý gýda çözümlerine ve daha saðlýklý yaþam tarzlarýna uygun zevkleri giderek artan oranda tercih ediyor: Kýsacasý dondurma ve dondurulmuþ tatlýlarda insanlar, suçluluk duymayacaklarý bir zevki arýyor. Cargill Kývam Verici Çözümler Grubu, EMEA Süt Ürünleri ve Dondurma Kategorisi Müdürü Yves Maltete, tüketicinin artan kaygýlarýndan hareketle; Cargill in kapsamlý ürün portföyünü, dondurma ve dondurulmuþ tatlý imalatçýlarýnýn hýzla geliþen bir sektörde yenilik yapmasýna yardýmcý olmak üzere nasýl kullandýðýný açýklýyor. Dondurmanýz kaymak Obeziteyle ilgili artan endiþelerden ve saðlýk, kolaylýk ve ürünü tüketirken alýnan keyif arasýnda en doðru dengenin kurulmasý ihtiyacýndan destek alan düþük yaðlý dondurma, hýzlý büyüme gösteren bir segment. Euromonitor International, 2008 ve 2012 yýllarý arasýnda EMEA da (Avrupa, Orta Doðu ve Afrika) yaðý azaltýlmýþ dondurma tüketim hacminin toplam %30,1 oranýnda artacaðýný ve CAGR (bileþke yýllýk artýþ oraný) oranýnýn %6,8 olacaðýný tahmin ediyor. Yað, dondurma stabilizasyonunda kilit önem taþýyan bir bileþendir ve yapýlandýrýlmasýna (düzenleniþi, aðý) baðlý olarak yað içeriði, dondurmaya stabiliteyi ve aðýzdaki dolgunluk hissini kazandýrýr. Yað, formülasyondan kýsmen veya tamamen çýkarýldýðý zaman, dondurmanýn özellikleri þu üç þekilde derinden etkileniyor: Yað toplanmasý, su baðlama kapasitesi ve kuru madde içeriði azalýyor. Bu durumda, söz konusu olumsuz etkilerin telafi edilmesi gerekli hale geliyor. Ýþte Cargill in Lygomme FM stabilizatör serisi ve C*DryLight ve C*DryMD maltodekstrinlerine iliþkin kombinasyonu, bu üç temel parametrenin düzeltilmesi amacýyla tasarlandý. Düþük veya azaltýlmýþ yað içerikli dondurmaya yönelik Lygomme FM stabilizatör serisi, iki kýsýmdan oluþuyor: Bir kýsým yaðý stabilize ederken, diðer kýsým sulu fazý stabilize ediyor. Lygomme FM stabilizatör serisi, yað toplanmasý kaybýnýn telafisine yönelik özel bir emülgatör seçimini içeriyor. 14 CargillHaberler - Eþsiz bir Cargill uzmanlýðý

17 Kapak Tüketicinin artan kaygýlarýndan hareketle; Cargill, kapsamlý ürün portföyünü, dondurma ve dondurulmuþ tatlý imalatçýlarýnýn sektörde yenilik yapmasýna yardýmcý olmak için kullanýyor. CargillHaberler - Eþsiz bir Cargill uzmanlýðý 15

18 CargillHaberler Lygomme TM FM stabilizatör avantajlarý Ürünün sulu fazda kolay daðýlmasý: Emülgatörler, lipofilik olduðundan; karýþým, sývýya eklendiði zaman daðýlým, topaklar oluþmaksýzýn gerçekleþmektedir. Düzenli ve küresel parçacýklar, kolay akýþý temin etmektedir. Tozumasýz Üretim Saðlar: Çok küçük parçacýklarýn mevcut olmamasý, toz içermeyen ürünlerin elde edilmesini güvence altýna almaktadýr. Emülgatör kaplamasý, hidrokolloidi korumakta ve suyla temasýný geciktirmektedir. Stabilizatörler (Lygomme FM serisi) ve maltodekstrinlere (C*DryLight ve C*DryMD ) iliþkin optimum seçim sayesinde, Cargill in kývam kazandýrma iþi konusundaki uzmanlýðý; stabilite ve aðýz hissinden fedakarlýkta bulunulmaksýzýn, doðru beslenmeye duyulan ilginin, ürün kalitesi ve zevkle bir araya gelmesine izin veriyor. Buz kristali geliþimi ve buz kristallerinin boyutunda azalma ile aðýzda daha pürüzsüz bir his ve daha uzun bir raf ömrü saðlamaktadýr. Keçiboynuzu gamý gibi hidrokolloidlerin jelleþme etkisi, buz kristali hareketliliðini ve tekrar kristalleþmeyi sýnýrlamaktadýr. Daha kaymaksý bir doku yapýsýný ortaya çýkaran gecikmeli erime (uzun erime süresi). Büzülme sýnýrlamasý: Hem emülgatörler hem de hidrokolloidler, dondurma matrisindeki havayý stabilize edecektir. Raf ömründe iyileþme. 16 CargillHaberler - Eþsiz bir Cargill uzmanlýðý

19 Cargill Türkiye dondurma, su buz ve sorbe üretiminde kullanýlan kývam vericiler pazarýnda teknik ve ticari olarak; yalnýzca büyük endüstriyel üreticilere odaklanmýyor. Kaliteli bir dondurma; erimenin geciktirilmesi, mamul ürünün ekstrüzyonunun geliþtirilmesi, kayganlýðýn temin edilmesi, dondurmanýn raf ömrünün uzatýlmasý amacýyla optimum yað toplanmasýna gereksinim duyar. %16 nýn altýndaki bir yað oraný söz konusu olduðunda, yað toplanmasýnýn optimize edilmesi için emülgatörler vazgeçilmez hale gelmektedir. Düþük veya azaltýlmýþ yað içeren formülasyonlarda (%8 in altýnda yað), bu optimizasyon daha güç ve kritik hale geliyor. Yüksek derecede fonksiyonel bir emülgatör kompleksine ihtiyaç duyuluyor. Cargill in Lygomme FM stabilizatör serisi ayrýca, su fazýna baðlanmaya yönelik özel bir hidrokolloid seçimi biçimindedir. den olabilir: Sulu yapý; çok miktarda büyük buz kristali ve soðukluk hissi gibi. Uzun zincirli moleküle sahip hidrokolloidler (aljinatlar, karragenanlar, selüloz gamý, guar gamý, keçiboynuzu gamý, ksantan gamý) suyu baðlama, ortama doku kazandýrma (tekstür etme) ve kývam verme özelliklerine sahiptir. Makromoleküller arasýndaki sinerjiler bu etkileri güçlendirebilmektedir. Etkili sinerjik kombinasyonlar arasýnda keçiboynuzu gamý ve karragenan; keçiboynuzu gamý ve ksantan gamý; ksantan gamý ve guar gamý ve karragenanlar ve süt proteinleri yer almaktadýr. Kapak Düþük yaðlý dondurma, mamul üründe daha fazla su anlamýný taþýr. Su, dondurmada birçok kusurun meydana gelmesine ne- Cargill in C*DryLight ve C*DryMD maltodekstrinleri, kuru maddeyi artýrmakta ve yaðýnkine benzer bir aðýz hissini saðlamaktadýr. Maltodekstrin, niþastanýn kontrollü hidrolizi yoluyla elde edilen bir makromolekül. C*DryLight ve C*DryMD maltodekstrinleri, kuru madde kaybýný kýsmen telafi edebiliyor. Bunlar kývam veriyor, aðýz hissini geri kazandýrýyor ve mamul ürünü yapýlandýrýyor. Aðýzdaki yaðlý his, dondurma matriksi içinde oluþturulmuþ bir jelleþme aðý vasýtasýyla elde ediliyor. Obeziteyle ilgili artan endiþelerden ve saðlýk, kolaylýk ve zevk arasýndaki en doðru dengenin kurulmasý ihtiyacýndan destek alan düþük yaðlý dondurma, hýzlý büyüme gösteren bir segment. Bu sistem, tipik maltodekstrinler veya glikoz þuruplarýyla birlikte kullanýldýðýnda, kuru madde kaybýný tamamen telafi edebiliyor. Yves Maltete Cargill Kývam Verici Çözümler, laboratuvar ve teknisyenlerin oluþturduðu küresel bir aðý temel CargillHaberler - Eþsiz bir Cargill uzmanlýðý 17

20 CargillHaberler Dondurmayý büyük küçük herkes çok seviyor... Ancak çocuklarýn gözünde vazgeçilmez bir yeri var. Köpük yapýcýlar Proteinler: Jelatin, buðday proteini, süt ve yumurta proteinleri Yüzey aktif özelliklere sahip hidrokolloidler: Hidroksipropilmetilselüloz, metilselüloz, propilen glikol aljinat Emülgatörler: Mono ve di-gliseridler, polisorbat 80, sukroesterler alan dondurma formülasyonu ve iþlem konusundaki derinlemesine bilgisini kullanarak düþük yaðlý veya yaðý azaltýlmýþ dondurma için tam bir çözüm sunabiliyor. Stabilizatörler (Lygomme FM serisi) ve maltodekstrinlere (C*DryLight ve C*DryMD ) iliþkin optimum seçim sayesinde, Cargill in kývam kazandýrma iþi konusundaki uzmanlýðý; stabilite ve aðýz hissinden fedakarlýkta bulunulmaksýzýn, düzgün beslenmeye duyulan ilginin ürün kalitesi ve zevkle bir araya gelmesine izin veriyor. Dondurulmuþ Meyveli Sorbeler Meyve içeriði bakýmýndan zengin olan dondurulmuþ sorbe; vitamin, mineral ve liflerle dolu doðal bir ürün olarak kabul ediliyor. Bu nedenle formülasyonu için seçilen içerik maddeleri ve stabilizatörler, bu genel görüntüyü geliþtiriyor olmalýdýr. Dondurulmuþ sorbelere eklenen þekerler, meyvenin tatlýlýðýna katkýda bulunmakta ve ayrýca çözeltinin donma noktasýný geciktirmekte. Þeker eklenmesi yoluyla donma noktasý geciktirilmiþ olan sorbeler, daha yumuþak ve kaþýkla tüketilmesi daha kolay hale geliyor. Bir dondurulmuþ sorbe stabilizatörü, etki bakýmýndan birbiri için tamamlayýcý olan iki ayrý fonksiyonel elemandan oluþuyor: Dondurulmuþ meyveli sorbe; su, meyve ve þekerlerle yapýlan basit bir ürün. Ferahlatýcý ve susuzluðu bastýrýcý bir tatlý olup; yað ve protein içermediði ve düþük bir þeker içeriðine sahip bulunduðu için, genellikle düþük kalorili olarak deðerlendiriliyor. Birinci eleman kývam oluþturucu madde olarak etki gösteriyor. Deðiþen oranlardaki pektin, keçiboynuzu gamý, guar gam ve selüloz gam gibi hidrokolloidlerden yapýlýyor. Bu hidrokolloid eleman, kullanýlan iþlem tekniðine uyacak þekilde formüle ediliyor: Kalýplama, ekstrüzyon, dökme veya dekor. Ayrýca gerekli doku, yapýsýna göre formüle ediliyor: Sert kristal doku, kaymaksý veya erimesi geciktirilmiþ. 18 CargillHaberler - Eþsiz bir Cargill uzmanlýðý

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

STABİLİZERLER ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC

STABİLİZERLER ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC Açıklama : Yarı rafine karragenan. Kullanım Oranı : % 0,05-0,5 Kullanım Alanı : Süt ürünleri, şekerleme ürünleri, reçel, marmelat vb.tüm gıdalarda. ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

STABİLİZERLER ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC

STABİLİZERLER ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX MYS SERİSİ 102 RC Açıklama : Yarı rafine karragenan. Kullanım Oranı : % 0,05-0,5 Kullanım Alanı : Süt ürünleri, şekerleme ürünleri, reçel, marmelat vb.tüm gıdalarda. ÜRÜNÜN ADI : MAYMIX

Detaylı