EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI"

Transkript

1 EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

2 BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan 30 Haziran 2010 tarihli ara dönem finansal durum tablosu, ayn tarihte sona eren alt ayl k kapsaml gelir tablosu, öz sermaye de i im tablosu, nakit ak m tablosu ve önemli muhasebe politikalar n n özeti ile dipnotlar taraf m zca incelenmi tir. letme yönetiminin sorumlulu u, söz konusu ara dönem finansal tablolar n n Sermaye Piyasas Kurulunca ( SPK ) yay mlanan finansal raporlama standartlar na uygun olarak haz rlanmas ve dürüst bir ekilde sunumudur. Bizim sorumlulu umuz bu ara dönem finansal tablolar n incelenmesine ili kin ula lan sonucun aç klanmas d r. ncelemenin Kapsam ncelememiz Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan ba ms z denetim standartlar düzenlemelerine uygun olarak yap lm t r. Ara dönem finansal tablolar n incelenmesi, a rl kl olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu ki ilerden bilgi toplanmas, analitik inceleme ve di er inceleme tekniklerinin uygulanmas n kapsamaktad r. Bir incelemenin kapsam, Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan ba ms z denetim standartlar çerçevesinde yap lan ba ms z denetim çal mas na göre daha dar oldu undan, inceleme, ba ms z denetimde fark nda olunmas gereken tüm önemli hususlar ortaya ç karabilme konusunda güvence sa lamaz. Dolay s yla, incelememiz sonucunda bir ba ms z denetim görü ü aç klanmam t r. 31 Aral k 2009 tarihi itibariyle sona eren y la ait irket finansal tablolar n n denetimi ba ka bir ba ms z denetim firmas taraf ndan yap lm olup ba ms z denetim raporunda olumlu görü verilmi tir. Sonuç ncelememiz sonucunda ara dönem finansal tablolar n n, EVG Yat r m Ortakl A.. nin 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, ve bu tarihte sona eren alt ayl k döneme ili kin finansal performans n ve nakit ak mlar n, Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan finansal raporlama standartlar çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde yans tmad konusunda herhangi bir hususa rastlan lmam t r. Arkan Ergin Uluslararas Ba ms z Denetim ve SMMM A.. Member of JPA International Eray Yanbol, SMMM Sorumlu Ortak Ba denetçi stanbul, 02 A ustos 2010

3 Ç NDEK LER F NANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GEL R TABLOSU... ÖZ SERMAYE DE M TABLOSU... NAK T AKIM TABLOSU... F NANSAL TABLOLARA L K N NOTLAR... NOT 1 RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU... NOT 2 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR... NOT 3 LETME B RLE MELER... NOT 4 ORTAKLIKLARI... NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA... NOT 6 NAK T VE NAK T BENZERLER... NOT 7 F NANSAL YATIRIMLAR... NOT 8 F NANSAL BORÇLAR... NOT 9 D ER F NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 10 T CAR ALACAK VE BORÇLAR... NOT 11 D ER ALACAK VE BORÇLAR... NOT 12 F NANS SEKTÖRÜ FAAL YETLERDEN ALACAK VE BORÇLAR... NOT 13 STOKLAR NOT 14 CANLI VARLIKLAR... NOT 15 DEVAM EDEN N AAT SÖZLE MELER NE L K N VARLIKLAR... NOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEM YLE DE ERLENEN YATIRIMLAR... NOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER... NOT 18 MADD DURAN VARLIKLAR... NOT 19 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR... NOT 20 EREF YE... NOT 21 DEVLET TE V K VE YARDIMLARI... NOT 22 KAR ILIKLAR, KO ULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 23 TAAHHÜTLER... NOT 24 ÇALI ANLARA SA LANAN FAYDALAR... NOT 25 EMEKL L K PLANLARI... NOT 26 D ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 27 ÖZKAYNAKLAR... NOT 28 SATI LAR VE SATI LARIN MAL YET... NOT 29 ARA TIRMA VE GEL T RME G DERLER, PAZARLAMA, SATI VE DA ITIM G DERLER, GENEL YÖNET M G DERLER... NOT 30 N TEL KLER NE GÖRE G DERLER... NOT 31 D ER FAAL YETLERDEN GEL R/G DERLER... NOT 32 F NANSAL GEL RLER... NOT 33 F NANSAL G DERLER... NOT 34 SATI AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL YETLER... NOT 35 VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 36 H SSE BA INA KAZANÇ... NOT 37 L K L TARAF AÇIKLAMALARI... NOT 38 F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL VE DÜZEY... NOT 39 F NANSAL ARAÇLAR (GERÇE E UYGUN DE ER AÇIKLAMALARI VE F NANSAL R SKTEN KORUNMA MUHASEBES ÇERÇEVES NDE AÇIKLAMALAR)... NOT 40 B LANÇO TAR H NDEN SONRAK OLAYLAR... NOT 41 F NANSAL TABLOLARI ÖNEML ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA F NANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB L R VE ANLA ILAB L R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN D ER HUSUSLAR...

4 -1- VE TAR HLER T BARIYLA SOLO F NANSAL DURUM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.) ncelemeden Denetimden Dipnot Geçmi Geçmi VARLIKLAR Referanslar Dönen Varl klar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yat r mlar - Al m-sat m Amaçl Finansal Varl klar Ticari Alacaklar Di er Alacaklar Di er Dönen Varl klar Duran Varl klar Maddi Duran Varl klar Maddi Olmayan Duran Varl klar TOPLAM VARLIKLAR li ikteki dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz parças n olu turur.

5 -2- VE TAR HLER T BARIYLA SOLO F NANSAL DURUM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.) ncelemeden Denetimden Dipnot Geçmi Geçmi KAYNAKLAR Referanslar K sa Vadeli Yükümlülükler Ticari Borçlar Di er Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler K dem Tazminat Kar l ÖZKAYNAKLAR Ana Ortakl a Ait Özkaynaklar Ödenmi Sermaye Kardan Ayr lan K s tlanm Yedekler Geçmi Y llar Kar / (Zararlar ) ( ) Net Dönem Kar / (Zarar ) (57.824) TOPLAM KAYNAKLAR li ikteki dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz parças n olu turur.

6 -3- VE TAR HLER NDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE A T SOLO KAPSAMLI GEL R TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.) ncelemeden Geçmi ncelemeden Geçmemi ncelemeden Geçmi ncelemeden Geçmemi Dipnot Referanslar SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER Sat Gelirleri Sat lar n Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Sat ve Da t m Giderleri (-) (54.578) (40.717) (23.454) (10.920) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) (61.979) Di er Faaliyet Gelirleri FAAL YET KARI Finansal gelirler ( ) Finansal giderler (-) 33 ( ) (15.939) (92.521) (72.461) SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) (57.824) ( ) DÖNEM KARI / (ZARARI) (57.824) ( ) Di er kapsaml gelir D ER KAPSAMLI GEL R (VERG SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GEL R / (G DER) (57.824) ( ) Bin hisse ba na kazanç / (Kay p) 36 (0,2313) (0,6065) 0,7310 0,4956 li ikteki dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz parças n olu turur.

7 -4- VE TAR HLER NDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE A T SOLO ÖZSERMAYE DE M TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.) Dipnot Referanslar Sermaye Yasal Yedekler Geçmi Y llar Karlar / (Zararlar ) Net Dönem Kar / (Zarar ) Toplam Özsermaye 01 Ocak 2009 bakiyesi ( ) Geçmi Y llar Karlar / (Zararlar )'na Transfer ( ) Toplam Kapsaml Gelir Haziran 2009 bakiyesi ( ) Ocak 2010 bakiyesi ( ) Geçmi Y llar Karlar / (Zararlar )'na Transfer ( ) -- Toplam Kapsaml Gider (57.824) (57.824) 30 Haziran 2010 bakiyesi (57.824) li ikteki dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz parças n olu turur.

8 -5- VE TAR HLER NDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE A T SOLO NAK T AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.) Dipnot Referanslar ncelemeden Geçmi ncelemeden Geçmi A. ESAS FAAL YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI Vergi öncesi kar / (Zarar) (57.824) Düzeltmeler: Amortisman ve itfa pay K dem tazminat kar l Hisse senedi de er art lar 7-32 (20.755) (61.932) Hisse senedi de er dü üklü ü Önceki dönem hisse senedi reeskont (geliri) / gideri iptali (52.241) letme sermayesindeki de i ikliklerden önceki faaliyet kar / (zarar ) Ticari i lemlerdeki ve di er alacaklardaki (art lar)/ azal lar (9.880) (64.172) Menkul k ymetlerdeki (art )/ azal ( ) Ticari ve di er borçlarda art /(azal ) ( ) Di er varl klardaki ve yükümlülüklerdeki de i im,net (36.489) (14.968) Esas faaliyetlerden sa lanan / ( kullan lan ) net nakit ( ) B. YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI Maddi ve maddi olmayan duran varl k al mlar (1.170) -- Yat r m faaliyetlerinden sa lanan / (kullan lan) net nakit (1.170) -- C. F NANSMAN FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI Finansman faaliyetlerinden sa lanan / (kullan lan) net nakit Nakit ve nakit benzerlerindeki de i im ( ) Dönem ba haz r de erler Dönem sonu haz r de erler li ikteki dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz parças n olu turur.

9 -6-1. ORGAN ZASYON VE FAAL YET KONUSU EVG Yat r m Ortakl A.. ( irket ) tarihinde Sermaye Piyasas Kurulu nun Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar na ili kin düzenlemelerinde yaz l amaç ve konular ile i tigal etmek üzere stanbul da kurulmu tur. irket in kurulu u Türk Ticaret Sicil Gazetesi nde tarihinde yay nlanarak tescil edilmi tir. irket in faaliyet esaslar, portföy yat r m politikalar ve yönetim s n rlamalar nda, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uymakt r. Bu çerçevede irket; a) Ortakl k portföyünü olu turur, yönetir ve gere inde portföyde de i iklikler yapar, b) Portföy çe itlemesiyle yat r m riskini, faaliyet alanlar na ve ortakl k durumlar na göre en aza indirecek bir biçimde da t r, c) Menkul k ymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortakl klara ili kin geli meleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri al r, d) Portföyün de erini korumaya ve art rmaya yönelik ara t rmalar yapar. irket, hisse senetlerini ald ortakl klar n herhangi bir ekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amac güdemez. irket in merkezi stanbul da olup tarihi itibar yla 4 çal an vard r ( : 2). irket in genel müdürlü ü tarihi itibar yla K l çalipa a Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Dursun Han No:23 Kat:2 PK: Sal pazar -Beyo lu/ stanbul adresine ta nm t r. 2. F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR Uygulanan Muhasebe Standartlar irket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolar n Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuat nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz rlamaktad r. Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 say l Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli ile i letmeler taraf ndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar n haz rlanmas ve ilgililere sunulmas na ili kin ilke, usul ve esaslar belirlemektedir. Bu Tebli, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü e girmi tir. Bu tebli e istinaden, i letmeler Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen haliyle Uluslararas Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar n ( UMS/UFRS ) uygularlar ve finansal tablolar n Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen haliyle UMS/UFRS lere göre haz rlad hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara ayk r olmayan, Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu nca ( TMSK ) yay mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar ( TMS/TFRS ) esas al n r. Dolay s yla ili ikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 say l tebli e göre haz rlanm olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf ndan tarihli 11/467 say l karar ile uygulanmas zorunlu k l nan formatlara uygun olarak sunulmu tur.

10 -7-2. F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar n Düzeltilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren Uluslararası Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama ya göre finansal tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiştir. Kar la t rmal Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolar n n Düzeltilmesi Finansal tablolardaki say sal veriler önceki dönemle kar la t rmal olarak sunulmu tur. Finansal tablolar n kalemlerinin gösterimi veya s n fland r lmas de i ti inde kar la t r labilirli i sa lamak amac yla, önceki dönem finansal tablolar da buna uygun olarak yeniden s n fland r l r. Netle tirme Finansal varl k ve yükümlülükler, yasal olarak uygulanabilen bir hak bulunmas ve i lemin net tutarda gerçekle tirilmesi e iliminin olmas durumlar nda bilançoda netle tirilerek net tutar üzerinden gösterilmektedir. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları irket in cari dönemde Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu (UMSK) ve UMSK n n Uluslararas Finansal Raporlama Yorumlar Komitesi (UFRYK) taraf ndan yay nlanan ve tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmi standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar uygulam t r tarihinde yürürlü e giren ancak irket in operasyonlar ile ilgili olmad ndan uygulanmayan standartlar, de i iklikler ve yorumlar: A a da yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de i iklikler ve yorumlar tarihinde veya söz konusu tarihten sonra ba layan finansal dönemler için zorunlu oldu u halde irket in faaliyetleri ile ilgili de ildir: UFRS 5 Sat s için Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UFRS 1 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar n n lk Kez Uygulanmas (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UFRS 8 Faaliyet Bölümleri (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UFRS 2, Hisse Bazl Ödemeler (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 1 Finansal Tablolar n Sunumu (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 7 Nakit Ak m Tablolar (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 17 Kiralama slemleri (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 36 Varl klarda De er Dü üklü ü (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varl klar (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 39 Finansal Araç: Muhasebele tirme Ölçme (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri

11 -8-2. F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) Asag da yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de i iklikler ve yorumlar 1 Temmuz 2010 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra ba layan finansal dönemler için zorunlu oldu u halde irket in faaliyetleri ile ilgili de ildir: UMS 24 li kili taraf aç klamalar (De i iklik) UFRS 9 Finansal Araçlar tarihinde veya sonraki hesap dönemleri tarihinde veya sonraki hesap dönemleri Para ölçüm birimi ve raporlama birimi 31 Ocak 2004 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk ndaki 5083 say l Kanun, 5 May s 2007 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 say l Bakanlar Kurulu Karar ile de i tirilmi tir. lgili karar n 1. maddesinde, Yeni Türk Liras ve Yeni Kuru ta yer alan "Yeni" ibarelerinin kald r ld, 3 üncü maddesinde ise, tarihinde yürürlü e girece i belirtilmi tir. Yap lan de i iklikle bir önceki para birimi olan Yeni Türk Liras de erleri TL ye ve Kr'ye dönü türülürken 1 Yeni Türk Liras, 1 TL ye ve 1 Yeni Kuru, 1 Kr'ye e it tutulmaktad r. Buna ba l olarak ili ikte yer alan finansal tablolar ve dipnotlar TL cinsinden sunulmu tur. Uygulanan De erleme lkeleri/muhasebe Politikalar Finansal tablolar n haz rlanmas nda izlenen önemli de erleme ilkeleri/muhasebe politikalar a a da özetlenmi tir: Haz r De erler Nakit, banka mevduatlar ve tutar belirli nakde kolayca çevrilebilen k sa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve de erindeki de i im riski önemsiz olan vadesi 3 ay veya daha k sa olan yat r mlar içermektedir. Geri sat m taahhüdü ile edinilen menkul k ymetler, ters repo anla malar nda kulland r lan fonlar olarak yans t lm ve bilançoda nakit ve nakit benzeri varl klar kalemine dahil edilmi tir. Sat n alma ve geri satma fiyatlar aras ndaki fark faiz olarak i lem görür ve i lem süresi boyunca e it olarak tahakkuk eder. Söz konusu i lemler k sa vadeli olup, devlet iç borçlanma senetlerinden olu maktad r. Has lat irket, portföyündeki menkul k ymetlerin sat gelirlerini, sat an nda tahsil edilebilir hale geldi inde; temettü ve benzeri gelirleri ise bu gelirlerin vadesinde tahsil edilebilir hale geldi inde gelir kaydetmektedir. Tüm faiz ta yan araçlara ili kin faiz gelirleri ve giderleri ilk al m maliyeti üzerinde etkin faiz oran yöntemi kullan larak gelir tablosuna yans t lm t r. Faiz gelirleri, sabit getirili menkul k ymetlerden al nan kupon faizlerini, hazine bonolar üzerindeki birikmi faiz ve primi içermektedir. Ücret ve komisyon giderleri hizmet gerçekle ti i veya ödeme yap ld esnada gider olarak kaydedilirler. Gelir ve giderler, tahakkuk esas na göre muhasebele tirilmektedir.

12 -9-2. F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Finansal Araçlar Finansal Varl klar: Finansal yat r mlar, gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan ve gerçe e uygun de erinden kay tlara al nan finansal varl klar haricinde, gerçe e uygun piyasa de erinden al m i lemiyle do rudan ili kilendirilebilen harcamalar dü üldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebele tirilir. Yat r mlar, yat r m araçlar n n ilgili piyasa taraf ndan belirlenen süreye uygun olarak teslimat ko ulunu ta yan bir kontrata ba l olan i lem tarihinde kay tlara al n r veya kay tlardan ç kar l r. Finansal varl klar gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar, vadesine kadar elde tutulacak finansal varl klar, sat lmaya haz r finansal varl klar ve kredi ve alacaklar olarak s n fland r l r. Etkin faiz yöntemi: Etkin faiz yöntemi, finansal varl n itfa edilmi maliyet ile de erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili kili oldu u döneme da t lmas yöntemidir. Etkin faiz oran ; finansal arac n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas durumunda daha k sa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplam n n, ilgili finansal varl n tam olarak net bugünkü de erine indirgeyen orand r. Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar d nda s n fland r lan finansal varl klar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad r. Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar: Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar; al m-sat m amac yla elde tutulan finansal varl klard r. Bir finansal varl k k sa vadede elden ç kar lmas amac yla edinildi i zaman söz konusu kategoride s n fland r l r. Finansal riske kar etkili bir koruma arac olarak belirlenmemi olan türev ürünleri te kil eden bahse konu finansal varl klar da gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar olarak s n fland r l r. Bu kategoride yer alan varl klar, dönen varl klar olarak s n fland r l r. Vadesine kadar elde tutulan finansal varl klar: irket in vadesine kadar elde tutma olana ve niyeti oldu u, sabit veya belirlenebilir bir ödeme plan na sahip, sabit vadeli borçlanma araçlar, vadesine kadar elde tutulacak yat r mlar olarak s n fland r l r. Vadesine kadar elde tutulacak yat r mlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmi maliyet bedelinden de er dü üklü ü tutar dü ülerek kay tlara al n r ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullan lmak suretiyle hesaplan r. irket in bilanço tarihi itibar yla vadeye kadar elde tutulacak finansal varl bulunmamaktad r.

13 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Sat lmaya haz r finansal varl klar: Sat lmaya haz r finansal varl klar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varl k olmayan veya (b) gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl k olmayan finansal varl klardan olu maktad r. Sat lmaya haz r finansal varl klar kay tlara al nd ktan sonra güvenilir bir ekilde ölçülebiliyor olmas ko uluyla gerçe e uygun de erleriyle de erlenmektedir. Gerçe e uygun de eri güvenilir bir ekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasas olmayan menkul k ymetler maliyet de eriyle gösterilmektedir. Sat lmaya haz r finansal varl klara ili kin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varl klar n gerçe e uygun de erinde meydana gelen de i iklikler özkaynak hesaplar içinde gösterilmektedir. lgili varl n elden ç kar lmas veya de er dü üklü ü olmas durumunda özkaynak hesaplar ndaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sat lmaya haz r finansal varl k olarak s n fland r lan özkaynak araçlar na yönelik yat r mlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebele tirilen de er dü ü kar l klar, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Sat lmaya haz r olarak s n fland r lan özkaynak araçlar haricinde, de er dü üklü ü zarar sonraki dönemde azal rsa ve azal de er dü üklü ü zarar n n muhasebele tirilmesi sonras nda meydana gelen bir olayla ili kilendirilebiliyorsa, önceden muhasebele tirilen de er dü üklü ü zarar gelir tablosunda iptal edilebilir. irket in bilanço tarihi itibar yla sat lmaya haz r finansal varl bulunmamaktad r. Geri al m ve sat m sözle meleri: Geri almak kayd yla sat lan menkul k ymetler ( repo ) finansal tablolara yans t l r ve kar tarafa olan yükümlülük mü terilere borçlar hesab na kaydedilir. Geri satmak kayd yla al nan menkul k ymetler ( ters repo ), sat ve geri al fiyat aras ndaki fark n iç iskonto oran yöntemine göre döneme isabet eden k sm n n ters repolar n maliyetine eklenmesi suretiyle nakit ve nakit benzerleri hesab na ters repo i lemlerinden alacaklar olarak kaydedilir. Krediler ve alacaklar: Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada i lem görmeyen ticari ve di er alacaklar ve krediler bu kategoride s n fland r l r. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmi maliyeti üzerinden de er dü üklü ü dü ülerek gösterilir. Finansal varl klarda de er dü üklü ü: Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar d ndaki finansal varl k veya finansal varl k gruplar, her bilanço tarihinde de er dü üklü üne u rad klar na ili kin göstergelerin bulunup bulunmad na dair de erlendirmeye tabi tutulur. Finansal varl n ilk muhasebele tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay n meydana gelmesi ve söz konusu olay n ilgili finansal varl k veya varl k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak mlar üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl n de er dü üklü üne u rad na ili kin tarafs z bir göstergenin bulunmas durumunda de er dü üklü ü zarar olu ur. Kredi ve alacaklar için de er dü üklü ü tutar gelecekte beklenen tahmini nakit ak mlar n n finansal varl n etkin faiz oran üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de eri ile defter de eri aras ndaki farkt r. Bir kar l k hesab n n kullan lmas yoluyla defter de erinin azalt ld ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varl klarda, de er dü üklü ü do rudan ilgili finansal varl n kay tl de erinden dü ülür. Ticari alaca n tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar kar l k hesab ndan dü ülerek silinir. Kar l k hesab ndaki de i imler gelir tablosunda muhasebele tirilir.

14 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Sat lmaya haz r özkaynak araçlar haricinde, de er dü üklü ü zarar sonraki dönemde azal rsa ve azal de er dü üklü ü zarar n n muhasebele tirilmesi sonras nda meydana gelen bir olayla ili kilendirilebiliyorsa, önceden muhasebele tirilen de er dü üklü ü zarar, de er dü üklü ünün iptal edilece i tarihte yat r m n de er dü üklü ü hiçbir zaman muhasabele tirilmemi olmas durumunda ula aca itfa edilmi maliyet tutar n a mayacak ekilde gelir tablosunda iptal edilir. Sat lmaya haz r özkaynak araçlar n n gerçe e uygun de erinde de er dü üklü ü sonras nda meydana gelen art, do rudan özkaynaklarda muhasebele tirilir. Finansal Yükümlülükler: irket in finansal yükümlülükleri, sözle meye ba l düzenlemelere, finansal bir yükümlülü ün ve özkayna a dayal bir arac n tan mlanma esas na göre s n fland r l r. irket in tüm borçlar dü üldükten sonra kalan varl klar ndaki hakk temsil eden sözle me özkayna a dayal finansal araçt r. Belirli finansal yükümlülükler ve özkayna a dayal finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikalar a a da belirtilmi tir. Finansal yükümlülükler gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal yükümlülükler veya di er finansal yükümlülükler olarak s n fland r l r. Gerçe e Uygun De er Fark Kar veya Zarara Yans t lan Finansal Yükümlülükler: Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal yükümlülükler, gerçe e uygun de eriyle kayda al n r ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçe e uygun de eriyle yeniden de erlenir. Gerçe e uygun de erlerindeki de i im, gelir tablosunda muhasebele tirilir. Gelir tablosunda muhasebele tirilen net kazanç ya da kay plar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutar n da kapsar. Di er Finansal Yükümlülükler: Di er finansal yükümlülükler ba lang çta i lem maliyetlerinden ar nd r lm gerçe e uygun de erleriyle muhasebele tirilir. Di er finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullan larak itfa edilmi maliyet bedelinden muhasebele tirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü ün itfa edilmi maliyetlerinin hesaplanmas ve ilgili faiz giderinin ili kili oldu u döneme da t lmas yöntemidir. Etkin faiz oran ; finansal arac n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas halinde daha k sa bir zaman dilimi süresince gelecekte yap lacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülü ün net bugünkü de erine indirgeyen orand r.

15 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Vadeli lem ve Opsiyon Sözle meleri: VOB piyasas nda i lem yapmak için verilen nakit teminatlar ticari alacaklar olarak s n fland r lmaktad r. Dönem içinde yap lan i lemler sonucu olu an kar ve zararlar di er faaliyet gelirleri içerisinde s n fland r lm t r. Aç k olan i lemlerin piyasa fiyatlar üzerinden de erlenmesi sonucunda gelir tablosuna yans yan de erleme farklar, ödenen komisyonlar ve kalan teminat tutar n n nemaland rmas sonucu olu an faiz gelirleri netle tirilerek ticari alacaklar içerisinde gösterilmi tir. Dövizli lemler Dönem içinde gerçekle en dövizli i lemler, i lem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar üzerinden çevrilmi tir. Dövize dayal parasal varl k ve yükümlülükler y l ve dönem sonunda geçerli olan döviz kurlar üzerinden çevrilmi tir. Dövize dayal parasal varl k ve yükümlülüklerin çevrimlerinden do an kur kazanc veya zararlar gelir tablosuna yans t lm t r. Dönem sonu ABD $ ve AVRO kurlar a a dad r: Yabanc para cinsi ABD $ 1,5747 1,5057 AVRO 1,9217 2,1603 Maddi Duran Varl klar ve lgili Amortismanlar Maddi duran varl klar, kay tl de erlerinden birikmi amortisman n ve olu mu olan de er kay plar n n dü ülmesi ile gösterilmektedir. Maddi duran varl klar do rusal amortisman metoduyla faydal ömür esas na uygun bir ekilde amortismana tabi tutulmu tur. Maddi duran varl klar n tahmin edilen faydal ömürleri a a da gösterilmi tir: Sabit K ymet Cinsi Y l Makina,Tesis ve Cihazlar 5 Maddi duran varl n kay tl de eri, geri kazan labilir de erinden fazla ise, kar l k ayr lmak suretiyle kay tl de eri geri kazan labilir de erine indirilir. Maddi duran varl klar n elden ç kart lmas sonucu olu an kar ve zararlar gelir tablosuna dahil edilirler. Maddi Olmayan Duran Varl klar ve lgili Amortismanlar Finansal tablolara ilk al nma sonras nda, maddi olmayan bir varl k, finansal tablolarda maliyetinden birikmi itfa paylar ve varsa birikmi de er dü üklü ü zararlar indirildikten sonraki de eri üzerinden gösterilir. Maddi olmayan varl klar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas al narak do rusal amortisman metoduyla k st baz nda kullan labilir ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmu tur.

16 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Maddi olmayan duran varl klar için tahmin edilen kullan labilir ekonomik ömürler a a daki gibidir: Sabit K ymet Cinsi Y l Bilgisayar yaz l mlar 3 li kili Taraflar Bu rapor kapsam nda irket in hissedarlar veya dolayl sermaye ve yönetim ili kisi içinde bulundu u i tirakleri ve ba l ortakl klar ve ba l ortakl klar d ndaki kurulu lar, irket faaliyetlerinin planlanmas, yürütülmesi ve denetlenmesi ile do rudan veya dolayl olarak yetkili ve sorumlu olan, irket in yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu ki ilerin yak n aile üyeleri ve bu ki ilerin do rudan veya dolayl olarak kontrolünde bulunan irketler, ili kili taraflar olarak kabul edilmektedir. li kili taraflarla olan i lemler finansal tablo dipnotlar nda aç klan r. Borçlanma maliyetleri Kullan ma ve sat a haz r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl klar söz konusu oldu unda, sat n al nmas, yap m veya üretimi ile do rudan ili kilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varl k kullan ma veya sat a haz r hale getirilene kadar varl n maliyetine dahil edilmektedir. Yat r mla ilgili kredinin henüz harcanmam k sm n n geçici süre ile finansal yat r mlarda de erlendirilmesiyle elde edilen finansal yat r m geliri aktifle tirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Di er tüm borçlanma maliyetleri, olu tuklar dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ili kin herhangi bir duyuru veya di er seçilmi finansal bilgilerin kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay m için yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar kapsar. irket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar n ortaya ç kmas durumunda, finansal tablolara al nan tutarlar bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir. Kar l klar, arta Ba l Yükümlülükler ve arta Ba l Varl klar Kar l klar ancak ve ancak irket in geçmi ten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü ü (yasal ya da yap sal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle i letmeye ekonomik ç kar sa layan kaynaklar n elden ç kar lma olas l mevcutsa ve yükümlülü ün tutar güvenilir bir ekilde belirlenebiliyorsa kay tlara al nmaktad r. Paran n zaman içindeki de er kayb önem kazand nda, kar l klar ileride olu mas muhtemel giderleri bugünkü piyasa de erlerine getiren ve gereken durumlarda yükümlülü e özel riskleri de içeren vergi öncesi bir iskonto oran yla indirgenmi de eriyle yans t lmaktad r. ndirgenmenin kullan ld durumlarda, kar l klardaki zaman fark ndan kaynaklanan art faiz gideri olarak kay tlara al nmaktad r. Kar l k olarak finansal tablolara al nmas gerekli tutar n belirlenmesinde, bilanço tarihi itibar yla mevcut yükümlülü ün ifa edilmesi için gerekli harcama tutar n n en gerçekçi tahmini esas al n r. Bu tahmin yap l rken mevcut tüm riskler ve belirsizlikler göz önünde bulundurulmal d r.

17 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) arta ba l yükümlülükler ve varl klar finansal tablolara al nmamakta ve finansal tablo dipnotlar nda aç klanmaktad r. arta ba l yükümlülük olarak i leme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynaklar n i letmeden ç kma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu arta ba l yükümlülük, güvenilir tahminin yap lamad durumlar hariç, olas l ktaki de i ikli in oldu u dönemin finansal tablolar nda kar l k olarak finansal tablolara al n r. Ticari Alacaklar Alacaklar bilançoda kay tl de erleri ile gösterilmi tir. Yönetim mevcut ekonomik artlar n ve alacaklar n do al riski dolay s yla tahsilinin mümkün olmayaca n tahmin etti i alacaklar için yeterli gördü ü kar l klar ay rmaktad r. Tahsili imkans z durumdaki alacaklar iptal edilmektedir. Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü e giren, 13/6/2006 tarihli ve 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaral f kras n n (d) bendine göre Türkiye de kurulu menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar n n portföy i letmecili inden do an kazançlar kurumlar vergisinden istisnad r. Söz konusu kurumlar vergisi istisnas geçici vergi uygulamas bak m ndan da geçerlidir. Ayn Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaral f kras na göre, menkul k ymet yat r m fon ve ortakl klar n n kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu portföy i letmecili i kazançlar üzerinden da t ls n da t lmas n % 15 oran nda vergi kesintisi yap l r. Ayn maddenin (4) numaral f kras na göre Bakanlar Kurulu bu vergi kesintisi oran n s f ra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oran na kadar yükseltmeye ve bu s n rlar içerisinde olmak kayd yla fon veya ortakl k türlerine göre ya da bu fon ve ortakl klar n portföylerindeki varl klar n nitelik ve da l m na göre farkl la t rmaya yetkilidir say l Kanun ile ila tarihleri aras nda uygulanmak üzere tarihinden geçerli olmak üzere 193 say l Gelir Vergisi Kanununa eklenen, 5527 say l Kanun ile de i ik Geçici 67 nci maddenin (8) numaral f kras na göre, Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar (borsa yat r m fonlar ile konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar dahil) ile menkul k ymetler yat r m ortakl klar n n Kurumlar Vergisinden istisna edilmi olan portföy kazançlar, da t ls n veya da t lmas n % 15 oran nda vergi tevkifat na tâbi tutulur. Bu kazançlar üzerinden 94 üncü madde uyar nca ayr ca tevkifat yap lmaz. Söz konusu tevkifat oran tarihli ve 2006/10731 say l Bakanlar Kurulu Karar ile tarihleri aras nda % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren ise % 0 olarak uygulanm t r. Hazine taraf ndan yurt d nda ihraç edilen menkul k ymetlerin al m sat m, itfas s ras nda elde edilen getirileri ile bunlar n dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef kurumlara ait olup, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem gören ve bir y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile sürekli olarak portföyünün en az % 51 i stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n bir y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas nda ve hisse senetleri kâr paylar n n hisse sahipleri ad na tahsilinde vergi kesintisi uygulanmamaktad r. Geçici 67 nci maddenin (2) ve (4) numaral f kralar na göre, menkul k ymet yat r m fonu ve ortakl lar n n bu maddeye göre tevkifata tabi tutulan gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunlar na göre ayr ca tevkifat yap lmaz.

18 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devam ) Geçici 67 nci madde hükümleri menkul k ymet yat r m fon ve ortakl klar n n tarihinden önce iktisap ettikleri hisse senetleri ile bu tarihten önce ihraç edilmi tahvil ve Hazine bonolar ile Toplu Konut daresi ve Özelle tirme daresince ç kar lan menkul k ymetler bak m ndan uygulanmaz. Bu menkul k ymetler bak m ndan tarihinde geçerli olan hükümler uygulan r. Konuya ili kin olarak yay mlanan 257 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebli inin 7. Menkul k ymet yat r m fon ve ortakl klar n n vergilendirilmesi ba l kl bölümünde yer verilen aç klamalara göre tarihi itibar yla menkul k ymet yat r m fon ve ortakl klar n n portföylerinde bulunan menkul k ymetlere ili kin vergileme a a daki gibi olacakt r: Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar (borsa yat r m fonlar hariç) ve ortakl klar n n tarihi itibar yla portföylerinde bulunan ve stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem gören hisse senetleri, 2005 y l nda i lem gördü ü son günde olu an a rl kl ortalama fiyat veya al bedelinden yüksek olan yla de erlenecektir. Bu de er izleyen dönemlerde söz konusu senetlerin al bedeli olarak kabul edilecektir. Bu fon ve ortakl klar tarihinde mevcut olan portföylerini, bu tarihten sonra al p satacaklar menkul k ymetlerden ayr olarak izleyeceklerdir tarihinden önce iktisap edilen hisse senetleri ile bu tarihten önce ihraç edilen tahvil ve hazine bonolar n n elden ç kar lmas veya elde tutulmas sürecinde do an ve kurumlar vergisinden istisna olan portföy kazançlar n n bu k sm için; bu k s m portföyün en az % 25 i hisse senetlerinden olu mas halinde öteden beri devam etti i üzere Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre % 0 (S f r), aksi durumda ise % 10 oran nda tevkifat yap lacakt r. Bu fon ve ortakl klar taraf ndan, tarihinden itibaren al nacak hisse senetleri portföyün bu k sm na dahil edilemeyece i gibi bu tarihten sonra yap lacak hisse senetleri sat lar da öncelikle portföyün tarihindeki mevcut k sm ndan yap lm kabul edilecektir. Ancak, tarihinden önce ihraç edilmi tahvil ve Hazine bonolar n n elden ç kar lmas veya elde tutulmas ndan elde edilen kazançlar, bu senetler tamamen itfa edilinceye kadar portföyün bu k sm nda izlenecektir say l Kurumlar Vergisi Kanununun 34 üncü maddesinin (8) numaral f kras nda, menkul k ymet yat r m fon ve ortakl klar n n, portföy i letmecili i kazançlar n n elde edilmesi s ras nda 15 inci madde gere ince kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmi olmak art yla, ayn Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaral f kras na göre kurum bünyesinde yapacaklar vergi kesintisinden mahsup edebilecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutar n n ba vuru halinde kendilerine red ve iade edilece i belirtilmi tir. Çal anlara Sa lanan Faydalar / K dem Tazminatlar Türkiye de mevcut kanunlar ve toplu i sözle meleri hükümlerine göre k dem tazminat, emeklilik veya i ten ç kar lma durumunda ödenmektedir. Güncellenmi olan UMS 19 Çal anlara Sa lanan Faydalar Standard ( UMS 19 ) uyar nca söz konusu türdeki ödemeler tan mlanm emeklilik fayda planlar olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebele tirilen k dem tazminat yükümlülü ü, gelir tablosuna al nmam aktüeryal kazanç ve zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülü ün bugünkü de erini ifade eder. Ücret ve Komisyonlar Tüm ücret ve komisyonlar tahakkuk ettikleri zaman gelir tablosuna yans t lmaktad r.

19 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Nakit Ak m n n Raporlanmas Nakit ak m tablosunda, döneme ili kin nakit ak mlar i letme, yat r m ve finansman faaliyetlerine dayal bir biçimde s n fland r larak raporlan r. letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar, irket in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar n gösterir. Yat r m faaliyetleriyle ilgili nakit ak mlar, irket in yat r m faaliyetlerinde (varl k yat r mlar ve finansal yat r mlar) kulland ve elde etti i nakit ak mlar n gösterir. Finansman faaliyetlerine ili kin nakit ak mlar, irket in finansman faaliyetlerinde kulland kaynaklar ve bu kaynaklar n geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri de erler, nakit ve banka mevduat ile tutar belirli nakde kolayca çevrilebilen k sa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha k sa olan yat r mlar içermektedir. Hisse Ba na Kazanç / (Zarar) li ikteki kapsaml gelir tablosunda belirtilen hisse ba na kar, net kar n ilgili y l içinde mevcut hisselerin a rl kl ortalama adedine bölünmesi suretiyle hesaplanm t r. irketler mevcut hissedarlara birikmi karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oran nda hisse da tarak ( Bedelsiz Hisseler ) sermayelerini art rabilir. Hisse ba na kar hesaplan rken, bu bedelsiz hisse ihrac ç kar lm hisseler olarak say l r. Dolay s yla hisse ba na kar hesaplamas nda kullan lan a rl kl hisse adedi ortalamas, hisselerin bedelsiz olarak ç kar lmas n geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 3. LETME B RLE MELER Yoktur ( : Yoktur). 4. ORTAKLIKLARI Yoktur ( : Yoktur). 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA irket Türkiye de ve sadece menkul de erler alan nda faaliyet gösterdi i için finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas n gerektirecek bir aç klama bulunmamaktad r.

20 NAK T VE NAK T BENZERLER Arac kurum nezdindeki yat r m hesab Ters repo i lemlerinden alacaklar Türev Piyasas ndan alacaklar ve tarihleri itibar yla menkul k ymet geri sat m anla malar çerçevesinde kulland r lan fonlar a a daki gibidir: Kay tl Faiz Vade Maliyet De er Oran (%) Tarihi TRT011014T , TRT010420T , TRT070911T , TRT130110T , TRT140410T , irket in nakit ve nakit benzerlerinin maruz kald riskler Dipnot 38 te aç klanm t r. 7. F NANSAL YATIRIMLAR Al m-sat m Amaçl Finansal Varl klar : Hisse Senetleri Hisse Senetleri De er Dü üklü ü Kar l ( - ) (23.536) (24.162) Al m-sat m Amaçl Finansal Varl klar ( Net )