EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI"

Transkript

1 EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

2 BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan 30 Haziran 2010 tarihli ara dönem finansal durum tablosu, ayn tarihte sona eren alt ayl k kapsaml gelir tablosu, öz sermaye de i im tablosu, nakit ak m tablosu ve önemli muhasebe politikalar n n özeti ile dipnotlar taraf m zca incelenmi tir. letme yönetiminin sorumlulu u, söz konusu ara dönem finansal tablolar n n Sermaye Piyasas Kurulunca ( SPK ) yay mlanan finansal raporlama standartlar na uygun olarak haz rlanmas ve dürüst bir ekilde sunumudur. Bizim sorumlulu umuz bu ara dönem finansal tablolar n incelenmesine ili kin ula lan sonucun aç klanmas d r. ncelemenin Kapsam ncelememiz Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan ba ms z denetim standartlar düzenlemelerine uygun olarak yap lm t r. Ara dönem finansal tablolar n incelenmesi, a rl kl olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu ki ilerden bilgi toplanmas, analitik inceleme ve di er inceleme tekniklerinin uygulanmas n kapsamaktad r. Bir incelemenin kapsam, Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan ba ms z denetim standartlar çerçevesinde yap lan ba ms z denetim çal mas na göre daha dar oldu undan, inceleme, ba ms z denetimde fark nda olunmas gereken tüm önemli hususlar ortaya ç karabilme konusunda güvence sa lamaz. Dolay s yla, incelememiz sonucunda bir ba ms z denetim görü ü aç klanmam t r. 31 Aral k 2009 tarihi itibariyle sona eren y la ait irket finansal tablolar n n denetimi ba ka bir ba ms z denetim firmas taraf ndan yap lm olup ba ms z denetim raporunda olumlu görü verilmi tir. Sonuç ncelememiz sonucunda ara dönem finansal tablolar n n, EVG Yat r m Ortakl A.. nin 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, ve bu tarihte sona eren alt ayl k döneme ili kin finansal performans n ve nakit ak mlar n, Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan finansal raporlama standartlar çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde yans tmad konusunda herhangi bir hususa rastlan lmam t r. Arkan Ergin Uluslararas Ba ms z Denetim ve SMMM A.. Member of JPA International Eray Yanbol, SMMM Sorumlu Ortak Ba denetçi stanbul, 02 A ustos 2010

3 Ç NDEK LER F NANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GEL R TABLOSU... ÖZ SERMAYE DE M TABLOSU... NAK T AKIM TABLOSU... F NANSAL TABLOLARA L K N NOTLAR... NOT 1 RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU... NOT 2 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR... NOT 3 LETME B RLE MELER... NOT 4 ORTAKLIKLARI... NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA... NOT 6 NAK T VE NAK T BENZERLER... NOT 7 F NANSAL YATIRIMLAR... NOT 8 F NANSAL BORÇLAR... NOT 9 D ER F NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 10 T CAR ALACAK VE BORÇLAR... NOT 11 D ER ALACAK VE BORÇLAR... NOT 12 F NANS SEKTÖRÜ FAAL YETLERDEN ALACAK VE BORÇLAR... NOT 13 STOKLAR NOT 14 CANLI VARLIKLAR... NOT 15 DEVAM EDEN N AAT SÖZLE MELER NE L K N VARLIKLAR... NOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEM YLE DE ERLENEN YATIRIMLAR... NOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER... NOT 18 MADD DURAN VARLIKLAR... NOT 19 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR... NOT 20 EREF YE... NOT 21 DEVLET TE V K VE YARDIMLARI... NOT 22 KAR ILIKLAR, KO ULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 23 TAAHHÜTLER... NOT 24 ÇALI ANLARA SA LANAN FAYDALAR... NOT 25 EMEKL L K PLANLARI... NOT 26 D ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 27 ÖZKAYNAKLAR... NOT 28 SATI LAR VE SATI LARIN MAL YET... NOT 29 ARA TIRMA VE GEL T RME G DERLER, PAZARLAMA, SATI VE DA ITIM G DERLER, GENEL YÖNET M G DERLER... NOT 30 N TEL KLER NE GÖRE G DERLER... NOT 31 D ER FAAL YETLERDEN GEL R/G DERLER... NOT 32 F NANSAL GEL RLER... NOT 33 F NANSAL G DERLER... NOT 34 SATI AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL YETLER... NOT 35 VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 36 H SSE BA INA KAZANÇ... NOT 37 L K L TARAF AÇIKLAMALARI... NOT 38 F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL VE DÜZEY... NOT 39 F NANSAL ARAÇLAR (GERÇE E UYGUN DE ER AÇIKLAMALARI VE F NANSAL R SKTEN KORUNMA MUHASEBES ÇERÇEVES NDE AÇIKLAMALAR)... NOT 40 B LANÇO TAR H NDEN SONRAK OLAYLAR... NOT 41 F NANSAL TABLOLARI ÖNEML ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA F NANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB L R VE ANLA ILAB L R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN D ER HUSUSLAR...

4 -1- VE TAR HLER T BARIYLA SOLO F NANSAL DURUM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.) ncelemeden Denetimden Dipnot Geçmi Geçmi VARLIKLAR Referanslar Dönen Varl klar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yat r mlar - Al m-sat m Amaçl Finansal Varl klar Ticari Alacaklar Di er Alacaklar Di er Dönen Varl klar Duran Varl klar Maddi Duran Varl klar Maddi Olmayan Duran Varl klar TOPLAM VARLIKLAR li ikteki dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz parças n olu turur.

5 -2- VE TAR HLER T BARIYLA SOLO F NANSAL DURUM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.) ncelemeden Denetimden Dipnot Geçmi Geçmi KAYNAKLAR Referanslar K sa Vadeli Yükümlülükler Ticari Borçlar Di er Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler K dem Tazminat Kar l ÖZKAYNAKLAR Ana Ortakl a Ait Özkaynaklar Ödenmi Sermaye Kardan Ayr lan K s tlanm Yedekler Geçmi Y llar Kar / (Zararlar ) ( ) Net Dönem Kar / (Zarar ) (57.824) TOPLAM KAYNAKLAR li ikteki dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz parças n olu turur.

6 -3- VE TAR HLER NDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE A T SOLO KAPSAMLI GEL R TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.) ncelemeden Geçmi ncelemeden Geçmemi ncelemeden Geçmi ncelemeden Geçmemi Dipnot Referanslar SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER Sat Gelirleri Sat lar n Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Sat ve Da t m Giderleri (-) (54.578) (40.717) (23.454) (10.920) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) (61.979) Di er Faaliyet Gelirleri FAAL YET KARI Finansal gelirler ( ) Finansal giderler (-) 33 ( ) (15.939) (92.521) (72.461) SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) (57.824) ( ) DÖNEM KARI / (ZARARI) (57.824) ( ) Di er kapsaml gelir D ER KAPSAMLI GEL R (VERG SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GEL R / (G DER) (57.824) ( ) Bin hisse ba na kazanç / (Kay p) 36 (0,2313) (0,6065) 0,7310 0,4956 li ikteki dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz parças n olu turur.

7 -4- VE TAR HLER NDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE A T SOLO ÖZSERMAYE DE M TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.) Dipnot Referanslar Sermaye Yasal Yedekler Geçmi Y llar Karlar / (Zararlar ) Net Dönem Kar / (Zarar ) Toplam Özsermaye 01 Ocak 2009 bakiyesi ( ) Geçmi Y llar Karlar / (Zararlar )'na Transfer ( ) Toplam Kapsaml Gelir Haziran 2009 bakiyesi ( ) Ocak 2010 bakiyesi ( ) Geçmi Y llar Karlar / (Zararlar )'na Transfer ( ) -- Toplam Kapsaml Gider (57.824) (57.824) 30 Haziran 2010 bakiyesi (57.824) li ikteki dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz parças n olu turur.

8 -5- VE TAR HLER NDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE A T SOLO NAK T AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir.) Dipnot Referanslar ncelemeden Geçmi ncelemeden Geçmi A. ESAS FAAL YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI Vergi öncesi kar / (Zarar) (57.824) Düzeltmeler: Amortisman ve itfa pay K dem tazminat kar l Hisse senedi de er art lar 7-32 (20.755) (61.932) Hisse senedi de er dü üklü ü Önceki dönem hisse senedi reeskont (geliri) / gideri iptali (52.241) letme sermayesindeki de i ikliklerden önceki faaliyet kar / (zarar ) Ticari i lemlerdeki ve di er alacaklardaki (art lar)/ azal lar (9.880) (64.172) Menkul k ymetlerdeki (art )/ azal ( ) Ticari ve di er borçlarda art /(azal ) ( ) Di er varl klardaki ve yükümlülüklerdeki de i im,net (36.489) (14.968) Esas faaliyetlerden sa lanan / ( kullan lan ) net nakit ( ) B. YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI Maddi ve maddi olmayan duran varl k al mlar (1.170) -- Yat r m faaliyetlerinden sa lanan / (kullan lan) net nakit (1.170) -- C. F NANSMAN FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI Finansman faaliyetlerinden sa lanan / (kullan lan) net nakit Nakit ve nakit benzerlerindeki de i im ( ) Dönem ba haz r de erler Dönem sonu haz r de erler li ikteki dipnotlar bu finansal tablolar n ayr lmaz parças n olu turur.

9 -6-1. ORGAN ZASYON VE FAAL YET KONUSU EVG Yat r m Ortakl A.. ( irket ) tarihinde Sermaye Piyasas Kurulu nun Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar na ili kin düzenlemelerinde yaz l amaç ve konular ile i tigal etmek üzere stanbul da kurulmu tur. irket in kurulu u Türk Ticaret Sicil Gazetesi nde tarihinde yay nlanarak tescil edilmi tir. irket in faaliyet esaslar, portföy yat r m politikalar ve yönetim s n rlamalar nda, Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uymakt r. Bu çerçevede irket; a) Ortakl k portföyünü olu turur, yönetir ve gere inde portföyde de i iklikler yapar, b) Portföy çe itlemesiyle yat r m riskini, faaliyet alanlar na ve ortakl k durumlar na göre en aza indirecek bir biçimde da t r, c) Menkul k ymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortakl klara ili kin geli meleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri al r, d) Portföyün de erini korumaya ve art rmaya yönelik ara t rmalar yapar. irket, hisse senetlerini ald ortakl klar n herhangi bir ekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amac güdemez. irket in merkezi stanbul da olup tarihi itibar yla 4 çal an vard r ( : 2). irket in genel müdürlü ü tarihi itibar yla K l çalipa a Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Dursun Han No:23 Kat:2 PK: Sal pazar -Beyo lu/ stanbul adresine ta nm t r. 2. F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR Uygulanan Muhasebe Standartlar irket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolar n Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuat nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz rlamaktad r. Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 say l Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli ile i letmeler taraf ndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar n haz rlanmas ve ilgililere sunulmas na ili kin ilke, usul ve esaslar belirlemektedir. Bu Tebli, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü e girmi tir. Bu tebli e istinaden, i letmeler Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen haliyle Uluslararas Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar n ( UMS/UFRS ) uygularlar ve finansal tablolar n Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen haliyle UMS/UFRS lere göre haz rlad hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara ayk r olmayan, Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu nca ( TMSK ) yay mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar ( TMS/TFRS ) esas al n r. Dolay s yla ili ikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 say l tebli e göre haz rlanm olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf ndan tarihli 11/467 say l karar ile uygulanmas zorunlu k l nan formatlara uygun olarak sunulmu tur.

10 -7-2. F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar n Düzeltilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren Uluslararası Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama ya göre finansal tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiştir. Kar la t rmal Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolar n n Düzeltilmesi Finansal tablolardaki say sal veriler önceki dönemle kar la t rmal olarak sunulmu tur. Finansal tablolar n kalemlerinin gösterimi veya s n fland r lmas de i ti inde kar la t r labilirli i sa lamak amac yla, önceki dönem finansal tablolar da buna uygun olarak yeniden s n fland r l r. Netle tirme Finansal varl k ve yükümlülükler, yasal olarak uygulanabilen bir hak bulunmas ve i lemin net tutarda gerçekle tirilmesi e iliminin olmas durumlar nda bilançoda netle tirilerek net tutar üzerinden gösterilmektedir. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları irket in cari dönemde Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu (UMSK) ve UMSK n n Uluslararas Finansal Raporlama Yorumlar Komitesi (UFRYK) taraf ndan yay nlanan ve tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmi standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar uygulam t r tarihinde yürürlü e giren ancak irket in operasyonlar ile ilgili olmad ndan uygulanmayan standartlar, de i iklikler ve yorumlar: A a da yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de i iklikler ve yorumlar tarihinde veya söz konusu tarihten sonra ba layan finansal dönemler için zorunlu oldu u halde irket in faaliyetleri ile ilgili de ildir: UFRS 5 Sat s için Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UFRS 1 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar n n lk Kez Uygulanmas (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UFRS 8 Faaliyet Bölümleri (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UFRS 2, Hisse Bazl Ödemeler (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 1 Finansal Tablolar n Sunumu (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 7 Nakit Ak m Tablolar (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 17 Kiralama slemleri (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 36 Varl klarda De er Dü üklü ü (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varl klar (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri UMS 39 Finansal Araç: Muhasebele tirme Ölçme (de i iklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri

11 -8-2. F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) Asag da yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de i iklikler ve yorumlar 1 Temmuz 2010 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra ba layan finansal dönemler için zorunlu oldu u halde irket in faaliyetleri ile ilgili de ildir: UMS 24 li kili taraf aç klamalar (De i iklik) UFRS 9 Finansal Araçlar tarihinde veya sonraki hesap dönemleri tarihinde veya sonraki hesap dönemleri Para ölçüm birimi ve raporlama birimi 31 Ocak 2004 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk ndaki 5083 say l Kanun, 5 May s 2007 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 say l Bakanlar Kurulu Karar ile de i tirilmi tir. lgili karar n 1. maddesinde, Yeni Türk Liras ve Yeni Kuru ta yer alan "Yeni" ibarelerinin kald r ld, 3 üncü maddesinde ise, tarihinde yürürlü e girece i belirtilmi tir. Yap lan de i iklikle bir önceki para birimi olan Yeni Türk Liras de erleri TL ye ve Kr'ye dönü türülürken 1 Yeni Türk Liras, 1 TL ye ve 1 Yeni Kuru, 1 Kr'ye e it tutulmaktad r. Buna ba l olarak ili ikte yer alan finansal tablolar ve dipnotlar TL cinsinden sunulmu tur. Uygulanan De erleme lkeleri/muhasebe Politikalar Finansal tablolar n haz rlanmas nda izlenen önemli de erleme ilkeleri/muhasebe politikalar a a da özetlenmi tir: Haz r De erler Nakit, banka mevduatlar ve tutar belirli nakde kolayca çevrilebilen k sa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve de erindeki de i im riski önemsiz olan vadesi 3 ay veya daha k sa olan yat r mlar içermektedir. Geri sat m taahhüdü ile edinilen menkul k ymetler, ters repo anla malar nda kulland r lan fonlar olarak yans t lm ve bilançoda nakit ve nakit benzeri varl klar kalemine dahil edilmi tir. Sat n alma ve geri satma fiyatlar aras ndaki fark faiz olarak i lem görür ve i lem süresi boyunca e it olarak tahakkuk eder. Söz konusu i lemler k sa vadeli olup, devlet iç borçlanma senetlerinden olu maktad r. Has lat irket, portföyündeki menkul k ymetlerin sat gelirlerini, sat an nda tahsil edilebilir hale geldi inde; temettü ve benzeri gelirleri ise bu gelirlerin vadesinde tahsil edilebilir hale geldi inde gelir kaydetmektedir. Tüm faiz ta yan araçlara ili kin faiz gelirleri ve giderleri ilk al m maliyeti üzerinde etkin faiz oran yöntemi kullan larak gelir tablosuna yans t lm t r. Faiz gelirleri, sabit getirili menkul k ymetlerden al nan kupon faizlerini, hazine bonolar üzerindeki birikmi faiz ve primi içermektedir. Ücret ve komisyon giderleri hizmet gerçekle ti i veya ödeme yap ld esnada gider olarak kaydedilirler. Gelir ve giderler, tahakkuk esas na göre muhasebele tirilmektedir.

12 -9-2. F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Finansal Araçlar Finansal Varl klar: Finansal yat r mlar, gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan ve gerçe e uygun de erinden kay tlara al nan finansal varl klar haricinde, gerçe e uygun piyasa de erinden al m i lemiyle do rudan ili kilendirilebilen harcamalar dü üldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebele tirilir. Yat r mlar, yat r m araçlar n n ilgili piyasa taraf ndan belirlenen süreye uygun olarak teslimat ko ulunu ta yan bir kontrata ba l olan i lem tarihinde kay tlara al n r veya kay tlardan ç kar l r. Finansal varl klar gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar, vadesine kadar elde tutulacak finansal varl klar, sat lmaya haz r finansal varl klar ve kredi ve alacaklar olarak s n fland r l r. Etkin faiz yöntemi: Etkin faiz yöntemi, finansal varl n itfa edilmi maliyet ile de erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili kili oldu u döneme da t lmas yöntemidir. Etkin faiz oran ; finansal arac n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas durumunda daha k sa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplam n n, ilgili finansal varl n tam olarak net bugünkü de erine indirgeyen orand r. Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar d nda s n fland r lan finansal varl klar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad r. Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar: Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar; al m-sat m amac yla elde tutulan finansal varl klard r. Bir finansal varl k k sa vadede elden ç kar lmas amac yla edinildi i zaman söz konusu kategoride s n fland r l r. Finansal riske kar etkili bir koruma arac olarak belirlenmemi olan türev ürünleri te kil eden bahse konu finansal varl klar da gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar olarak s n fland r l r. Bu kategoride yer alan varl klar, dönen varl klar olarak s n fland r l r. Vadesine kadar elde tutulan finansal varl klar: irket in vadesine kadar elde tutma olana ve niyeti oldu u, sabit veya belirlenebilir bir ödeme plan na sahip, sabit vadeli borçlanma araçlar, vadesine kadar elde tutulacak yat r mlar olarak s n fland r l r. Vadesine kadar elde tutulacak yat r mlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmi maliyet bedelinden de er dü üklü ü tutar dü ülerek kay tlara al n r ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullan lmak suretiyle hesaplan r. irket in bilanço tarihi itibar yla vadeye kadar elde tutulacak finansal varl bulunmamaktad r.

13 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Sat lmaya haz r finansal varl klar: Sat lmaya haz r finansal varl klar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varl k olmayan veya (b) gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl k olmayan finansal varl klardan olu maktad r. Sat lmaya haz r finansal varl klar kay tlara al nd ktan sonra güvenilir bir ekilde ölçülebiliyor olmas ko uluyla gerçe e uygun de erleriyle de erlenmektedir. Gerçe e uygun de eri güvenilir bir ekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasas olmayan menkul k ymetler maliyet de eriyle gösterilmektedir. Sat lmaya haz r finansal varl klara ili kin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varl klar n gerçe e uygun de erinde meydana gelen de i iklikler özkaynak hesaplar içinde gösterilmektedir. lgili varl n elden ç kar lmas veya de er dü üklü ü olmas durumunda özkaynak hesaplar ndaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sat lmaya haz r finansal varl k olarak s n fland r lan özkaynak araçlar na yönelik yat r mlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebele tirilen de er dü ü kar l klar, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Sat lmaya haz r olarak s n fland r lan özkaynak araçlar haricinde, de er dü üklü ü zarar sonraki dönemde azal rsa ve azal de er dü üklü ü zarar n n muhasebele tirilmesi sonras nda meydana gelen bir olayla ili kilendirilebiliyorsa, önceden muhasebele tirilen de er dü üklü ü zarar gelir tablosunda iptal edilebilir. irket in bilanço tarihi itibar yla sat lmaya haz r finansal varl bulunmamaktad r. Geri al m ve sat m sözle meleri: Geri almak kayd yla sat lan menkul k ymetler ( repo ) finansal tablolara yans t l r ve kar tarafa olan yükümlülük mü terilere borçlar hesab na kaydedilir. Geri satmak kayd yla al nan menkul k ymetler ( ters repo ), sat ve geri al fiyat aras ndaki fark n iç iskonto oran yöntemine göre döneme isabet eden k sm n n ters repolar n maliyetine eklenmesi suretiyle nakit ve nakit benzerleri hesab na ters repo i lemlerinden alacaklar olarak kaydedilir. Krediler ve alacaklar: Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada i lem görmeyen ticari ve di er alacaklar ve krediler bu kategoride s n fland r l r. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmi maliyeti üzerinden de er dü üklü ü dü ülerek gösterilir. Finansal varl klarda de er dü üklü ü: Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar d ndaki finansal varl k veya finansal varl k gruplar, her bilanço tarihinde de er dü üklü üne u rad klar na ili kin göstergelerin bulunup bulunmad na dair de erlendirmeye tabi tutulur. Finansal varl n ilk muhasebele tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay n meydana gelmesi ve söz konusu olay n ilgili finansal varl k veya varl k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak mlar üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl n de er dü üklü üne u rad na ili kin tarafs z bir göstergenin bulunmas durumunda de er dü üklü ü zarar olu ur. Kredi ve alacaklar için de er dü üklü ü tutar gelecekte beklenen tahmini nakit ak mlar n n finansal varl n etkin faiz oran üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de eri ile defter de eri aras ndaki farkt r. Bir kar l k hesab n n kullan lmas yoluyla defter de erinin azalt ld ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varl klarda, de er dü üklü ü do rudan ilgili finansal varl n kay tl de erinden dü ülür. Ticari alaca n tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar kar l k hesab ndan dü ülerek silinir. Kar l k hesab ndaki de i imler gelir tablosunda muhasebele tirilir.

14 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Sat lmaya haz r özkaynak araçlar haricinde, de er dü üklü ü zarar sonraki dönemde azal rsa ve azal de er dü üklü ü zarar n n muhasebele tirilmesi sonras nda meydana gelen bir olayla ili kilendirilebiliyorsa, önceden muhasebele tirilen de er dü üklü ü zarar, de er dü üklü ünün iptal edilece i tarihte yat r m n de er dü üklü ü hiçbir zaman muhasabele tirilmemi olmas durumunda ula aca itfa edilmi maliyet tutar n a mayacak ekilde gelir tablosunda iptal edilir. Sat lmaya haz r özkaynak araçlar n n gerçe e uygun de erinde de er dü üklü ü sonras nda meydana gelen art, do rudan özkaynaklarda muhasebele tirilir. Finansal Yükümlülükler: irket in finansal yükümlülükleri, sözle meye ba l düzenlemelere, finansal bir yükümlülü ün ve özkayna a dayal bir arac n tan mlanma esas na göre s n fland r l r. irket in tüm borçlar dü üldükten sonra kalan varl klar ndaki hakk temsil eden sözle me özkayna a dayal finansal araçt r. Belirli finansal yükümlülükler ve özkayna a dayal finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikalar a a da belirtilmi tir. Finansal yükümlülükler gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal yükümlülükler veya di er finansal yükümlülükler olarak s n fland r l r. Gerçe e Uygun De er Fark Kar veya Zarara Yans t lan Finansal Yükümlülükler: Gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal yükümlülükler, gerçe e uygun de eriyle kayda al n r ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçe e uygun de eriyle yeniden de erlenir. Gerçe e uygun de erlerindeki de i im, gelir tablosunda muhasebele tirilir. Gelir tablosunda muhasebele tirilen net kazanç ya da kay plar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutar n da kapsar. Di er Finansal Yükümlülükler: Di er finansal yükümlülükler ba lang çta i lem maliyetlerinden ar nd r lm gerçe e uygun de erleriyle muhasebele tirilir. Di er finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullan larak itfa edilmi maliyet bedelinden muhasebele tirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü ün itfa edilmi maliyetlerinin hesaplanmas ve ilgili faiz giderinin ili kili oldu u döneme da t lmas yöntemidir. Etkin faiz oran ; finansal arac n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas halinde daha k sa bir zaman dilimi süresince gelecekte yap lacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülü ün net bugünkü de erine indirgeyen orand r.

15 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Vadeli lem ve Opsiyon Sözle meleri: VOB piyasas nda i lem yapmak için verilen nakit teminatlar ticari alacaklar olarak s n fland r lmaktad r. Dönem içinde yap lan i lemler sonucu olu an kar ve zararlar di er faaliyet gelirleri içerisinde s n fland r lm t r. Aç k olan i lemlerin piyasa fiyatlar üzerinden de erlenmesi sonucunda gelir tablosuna yans yan de erleme farklar, ödenen komisyonlar ve kalan teminat tutar n n nemaland rmas sonucu olu an faiz gelirleri netle tirilerek ticari alacaklar içerisinde gösterilmi tir. Dövizli lemler Dönem içinde gerçekle en dövizli i lemler, i lem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar üzerinden çevrilmi tir. Dövize dayal parasal varl k ve yükümlülükler y l ve dönem sonunda geçerli olan döviz kurlar üzerinden çevrilmi tir. Dövize dayal parasal varl k ve yükümlülüklerin çevrimlerinden do an kur kazanc veya zararlar gelir tablosuna yans t lm t r. Dönem sonu ABD $ ve AVRO kurlar a a dad r: Yabanc para cinsi ABD $ 1,5747 1,5057 AVRO 1,9217 2,1603 Maddi Duran Varl klar ve lgili Amortismanlar Maddi duran varl klar, kay tl de erlerinden birikmi amortisman n ve olu mu olan de er kay plar n n dü ülmesi ile gösterilmektedir. Maddi duran varl klar do rusal amortisman metoduyla faydal ömür esas na uygun bir ekilde amortismana tabi tutulmu tur. Maddi duran varl klar n tahmin edilen faydal ömürleri a a da gösterilmi tir: Sabit K ymet Cinsi Y l Makina,Tesis ve Cihazlar 5 Maddi duran varl n kay tl de eri, geri kazan labilir de erinden fazla ise, kar l k ayr lmak suretiyle kay tl de eri geri kazan labilir de erine indirilir. Maddi duran varl klar n elden ç kart lmas sonucu olu an kar ve zararlar gelir tablosuna dahil edilirler. Maddi Olmayan Duran Varl klar ve lgili Amortismanlar Finansal tablolara ilk al nma sonras nda, maddi olmayan bir varl k, finansal tablolarda maliyetinden birikmi itfa paylar ve varsa birikmi de er dü üklü ü zararlar indirildikten sonraki de eri üzerinden gösterilir. Maddi olmayan varl klar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas al narak do rusal amortisman metoduyla k st baz nda kullan labilir ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmu tur.

16 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Maddi olmayan duran varl klar için tahmin edilen kullan labilir ekonomik ömürler a a daki gibidir: Sabit K ymet Cinsi Y l Bilgisayar yaz l mlar 3 li kili Taraflar Bu rapor kapsam nda irket in hissedarlar veya dolayl sermaye ve yönetim ili kisi içinde bulundu u i tirakleri ve ba l ortakl klar ve ba l ortakl klar d ndaki kurulu lar, irket faaliyetlerinin planlanmas, yürütülmesi ve denetlenmesi ile do rudan veya dolayl olarak yetkili ve sorumlu olan, irket in yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu ki ilerin yak n aile üyeleri ve bu ki ilerin do rudan veya dolayl olarak kontrolünde bulunan irketler, ili kili taraflar olarak kabul edilmektedir. li kili taraflarla olan i lemler finansal tablo dipnotlar nda aç klan r. Borçlanma maliyetleri Kullan ma ve sat a haz r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl klar söz konusu oldu unda, sat n al nmas, yap m veya üretimi ile do rudan ili kilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varl k kullan ma veya sat a haz r hale getirilene kadar varl n maliyetine dahil edilmektedir. Yat r mla ilgili kredinin henüz harcanmam k sm n n geçici süre ile finansal yat r mlarda de erlendirilmesiyle elde edilen finansal yat r m geliri aktifle tirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Di er tüm borçlanma maliyetleri, olu tuklar dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ili kin herhangi bir duyuru veya di er seçilmi finansal bilgilerin kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay m için yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar kapsar. irket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar n ortaya ç kmas durumunda, finansal tablolara al nan tutarlar bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir. Kar l klar, arta Ba l Yükümlülükler ve arta Ba l Varl klar Kar l klar ancak ve ancak irket in geçmi ten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü ü (yasal ya da yap sal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle i letmeye ekonomik ç kar sa layan kaynaklar n elden ç kar lma olas l mevcutsa ve yükümlülü ün tutar güvenilir bir ekilde belirlenebiliyorsa kay tlara al nmaktad r. Paran n zaman içindeki de er kayb önem kazand nda, kar l klar ileride olu mas muhtemel giderleri bugünkü piyasa de erlerine getiren ve gereken durumlarda yükümlülü e özel riskleri de içeren vergi öncesi bir iskonto oran yla indirgenmi de eriyle yans t lmaktad r. ndirgenmenin kullan ld durumlarda, kar l klardaki zaman fark ndan kaynaklanan art faiz gideri olarak kay tlara al nmaktad r. Kar l k olarak finansal tablolara al nmas gerekli tutar n belirlenmesinde, bilanço tarihi itibar yla mevcut yükümlülü ün ifa edilmesi için gerekli harcama tutar n n en gerçekçi tahmini esas al n r. Bu tahmin yap l rken mevcut tüm riskler ve belirsizlikler göz önünde bulundurulmal d r.

17 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) arta ba l yükümlülükler ve varl klar finansal tablolara al nmamakta ve finansal tablo dipnotlar nda aç klanmaktad r. arta ba l yükümlülük olarak i leme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynaklar n i letmeden ç kma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu arta ba l yükümlülük, güvenilir tahminin yap lamad durumlar hariç, olas l ktaki de i ikli in oldu u dönemin finansal tablolar nda kar l k olarak finansal tablolara al n r. Ticari Alacaklar Alacaklar bilançoda kay tl de erleri ile gösterilmi tir. Yönetim mevcut ekonomik artlar n ve alacaklar n do al riski dolay s yla tahsilinin mümkün olmayaca n tahmin etti i alacaklar için yeterli gördü ü kar l klar ay rmaktad r. Tahsili imkans z durumdaki alacaklar iptal edilmektedir. Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü e giren, 13/6/2006 tarihli ve 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaral f kras n n (d) bendine göre Türkiye de kurulu menkul k ymetler yat r m fonlar ve ortakl klar n n portföy i letmecili inden do an kazançlar kurumlar vergisinden istisnad r. Söz konusu kurumlar vergisi istisnas geçici vergi uygulamas bak m ndan da geçerlidir. Ayn Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaral f kras na göre, menkul k ymet yat r m fon ve ortakl klar n n kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu portföy i letmecili i kazançlar üzerinden da t ls n da t lmas n % 15 oran nda vergi kesintisi yap l r. Ayn maddenin (4) numaral f kras na göre Bakanlar Kurulu bu vergi kesintisi oran n s f ra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oran na kadar yükseltmeye ve bu s n rlar içerisinde olmak kayd yla fon veya ortakl k türlerine göre ya da bu fon ve ortakl klar n portföylerindeki varl klar n nitelik ve da l m na göre farkl la t rmaya yetkilidir say l Kanun ile ila tarihleri aras nda uygulanmak üzere tarihinden geçerli olmak üzere 193 say l Gelir Vergisi Kanununa eklenen, 5527 say l Kanun ile de i ik Geçici 67 nci maddenin (8) numaral f kras na göre, Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar (borsa yat r m fonlar ile konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar dahil) ile menkul k ymetler yat r m ortakl klar n n Kurumlar Vergisinden istisna edilmi olan portföy kazançlar, da t ls n veya da t lmas n % 15 oran nda vergi tevkifat na tâbi tutulur. Bu kazançlar üzerinden 94 üncü madde uyar nca ayr ca tevkifat yap lmaz. Söz konusu tevkifat oran tarihli ve 2006/10731 say l Bakanlar Kurulu Karar ile tarihleri aras nda % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren ise % 0 olarak uygulanm t r. Hazine taraf ndan yurt d nda ihraç edilen menkul k ymetlerin al m sat m, itfas s ras nda elde edilen getirileri ile bunlar n dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef kurumlara ait olup, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem gören ve bir y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile sürekli olarak portföyünün en az % 51 i stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n bir y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kart lmas nda ve hisse senetleri kâr paylar n n hisse sahipleri ad na tahsilinde vergi kesintisi uygulanmamaktad r. Geçici 67 nci maddenin (2) ve (4) numaral f kralar na göre, menkul k ymet yat r m fonu ve ortakl lar n n bu maddeye göre tevkifata tabi tutulan gelirleri üzerinden Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunlar na göre ayr ca tevkifat yap lmaz.

18 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devam ) Geçici 67 nci madde hükümleri menkul k ymet yat r m fon ve ortakl klar n n tarihinden önce iktisap ettikleri hisse senetleri ile bu tarihten önce ihraç edilmi tahvil ve Hazine bonolar ile Toplu Konut daresi ve Özelle tirme daresince ç kar lan menkul k ymetler bak m ndan uygulanmaz. Bu menkul k ymetler bak m ndan tarihinde geçerli olan hükümler uygulan r. Konuya ili kin olarak yay mlanan 257 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebli inin 7. Menkul k ymet yat r m fon ve ortakl klar n n vergilendirilmesi ba l kl bölümünde yer verilen aç klamalara göre tarihi itibar yla menkul k ymet yat r m fon ve ortakl klar n n portföylerinde bulunan menkul k ymetlere ili kin vergileme a a daki gibi olacakt r: Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar (borsa yat r m fonlar hariç) ve ortakl klar n n tarihi itibar yla portföylerinde bulunan ve stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem gören hisse senetleri, 2005 y l nda i lem gördü ü son günde olu an a rl kl ortalama fiyat veya al bedelinden yüksek olan yla de erlenecektir. Bu de er izleyen dönemlerde söz konusu senetlerin al bedeli olarak kabul edilecektir. Bu fon ve ortakl klar tarihinde mevcut olan portföylerini, bu tarihten sonra al p satacaklar menkul k ymetlerden ayr olarak izleyeceklerdir tarihinden önce iktisap edilen hisse senetleri ile bu tarihten önce ihraç edilen tahvil ve hazine bonolar n n elden ç kar lmas veya elde tutulmas sürecinde do an ve kurumlar vergisinden istisna olan portföy kazançlar n n bu k sm için; bu k s m portföyün en az % 25 i hisse senetlerinden olu mas halinde öteden beri devam etti i üzere Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre % 0 (S f r), aksi durumda ise % 10 oran nda tevkifat yap lacakt r. Bu fon ve ortakl klar taraf ndan, tarihinden itibaren al nacak hisse senetleri portföyün bu k sm na dahil edilemeyece i gibi bu tarihten sonra yap lacak hisse senetleri sat lar da öncelikle portföyün tarihindeki mevcut k sm ndan yap lm kabul edilecektir. Ancak, tarihinden önce ihraç edilmi tahvil ve Hazine bonolar n n elden ç kar lmas veya elde tutulmas ndan elde edilen kazançlar, bu senetler tamamen itfa edilinceye kadar portföyün bu k sm nda izlenecektir say l Kurumlar Vergisi Kanununun 34 üncü maddesinin (8) numaral f kras nda, menkul k ymet yat r m fon ve ortakl klar n n, portföy i letmecili i kazançlar n n elde edilmesi s ras nda 15 inci madde gere ince kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmi olmak art yla, ayn Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaral f kras na göre kurum bünyesinde yapacaklar vergi kesintisinden mahsup edebilecekleri, mahsup edilemeyen kesinti tutar n n ba vuru halinde kendilerine red ve iade edilece i belirtilmi tir. Çal anlara Sa lanan Faydalar / K dem Tazminatlar Türkiye de mevcut kanunlar ve toplu i sözle meleri hükümlerine göre k dem tazminat, emeklilik veya i ten ç kar lma durumunda ödenmektedir. Güncellenmi olan UMS 19 Çal anlara Sa lanan Faydalar Standard ( UMS 19 ) uyar nca söz konusu türdeki ödemeler tan mlanm emeklilik fayda planlar olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebele tirilen k dem tazminat yükümlülü ü, gelir tablosuna al nmam aktüeryal kazanç ve zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülü ün bugünkü de erini ifade eder. Ücret ve Komisyonlar Tüm ücret ve komisyonlar tahakkuk ettikleri zaman gelir tablosuna yans t lmaktad r.

19 F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devam ) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Nakit Ak m n n Raporlanmas Nakit ak m tablosunda, döneme ili kin nakit ak mlar i letme, yat r m ve finansman faaliyetlerine dayal bir biçimde s n fland r larak raporlan r. letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar, irket in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar n gösterir. Yat r m faaliyetleriyle ilgili nakit ak mlar, irket in yat r m faaliyetlerinde (varl k yat r mlar ve finansal yat r mlar) kulland ve elde etti i nakit ak mlar n gösterir. Finansman faaliyetlerine ili kin nakit ak mlar, irket in finansman faaliyetlerinde kulland kaynaklar ve bu kaynaklar n geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri de erler, nakit ve banka mevduat ile tutar belirli nakde kolayca çevrilebilen k sa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha k sa olan yat r mlar içermektedir. Hisse Ba na Kazanç / (Zarar) li ikteki kapsaml gelir tablosunda belirtilen hisse ba na kar, net kar n ilgili y l içinde mevcut hisselerin a rl kl ortalama adedine bölünmesi suretiyle hesaplanm t r. irketler mevcut hissedarlara birikmi karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oran nda hisse da tarak ( Bedelsiz Hisseler ) sermayelerini art rabilir. Hisse ba na kar hesaplan rken, bu bedelsiz hisse ihrac ç kar lm hisseler olarak say l r. Dolay s yla hisse ba na kar hesaplamas nda kullan lan a rl kl hisse adedi ortalamas, hisselerin bedelsiz olarak ç kar lmas n geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 3. LETME B RLE MELER Yoktur ( : Yoktur). 4. ORTAKLIKLARI Yoktur ( : Yoktur). 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA irket Türkiye de ve sadece menkul de erler alan nda faaliyet gösterdi i için finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas n gerektirecek bir aç klama bulunmamaktad r.

20 NAK T VE NAK T BENZERLER Arac kurum nezdindeki yat r m hesab Ters repo i lemlerinden alacaklar Türev Piyasas ndan alacaklar ve tarihleri itibar yla menkul k ymet geri sat m anla malar çerçevesinde kulland r lan fonlar a a daki gibidir: Kay tl Faiz Vade Maliyet De er Oran (%) Tarihi TRT011014T , TRT010420T , TRT070911T , TRT130110T , TRT140410T , irket in nakit ve nakit benzerlerinin maruz kald riskler Dipnot 38 te aç klanm t r. 7. F NANSAL YATIRIMLAR Al m-sat m Amaçl Finansal Varl klar : Hisse Senetleri Hisse Senetleri De er Dü üklü ü Kar l ( - ) (23.536) (24.162) Al m-sat m Amaçl Finansal Varl klar ( Net )

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU...

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZ SERMAYE

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDEKİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDEKİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDEKİ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş BAĞIMSIZ

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tabloları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem özet bilanço 1 Ara

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar İçindekiler Finansal durum tablosu (Bilanço) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Özkaynaklar

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. ŞĐRKET ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU...1 2. FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR...2 3. NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐ...13 4. FĐNANSAL YATIRIMLAR...13 5. TĐCARĐ ALACAKLAR VE BORÇLAR...14

Detaylı

J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMEMĐŞ FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR

J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMEMĐŞ FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR 31 MART 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMEMĐŞ FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇO... 1 KAPSAMLI GELĐR TABLOSU... 2 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU... 3 NAKĐT AKIM TABLOSU...

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

TURKISH YATIRIM A.. 31 ARALIK 2009 TAR H NDE SONA EREN YILA A T BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLAR

TURKISH YATIRIM A.. 31 ARALIK 2009 TAR H NDE SONA EREN YILA A T BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLAR 31 ARALIK 2009 TAR H NDE SONA EREN YILA A T BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLAR Turkish Yat r m A.. Yönetim Kurulu na stanbul 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEM NE L K N F NANSAL TABLOLARLA

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İçindekiler KONSOLİDE BİLANÇOLAR 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI 3 KONSOLİDE ÖZSERMAYE

Detaylı

POLEN MENKUL DEĞERLERANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR -0-

POLEN MENKUL DEĞERLERANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR -0- POLEN MENKUL DEĞERLERANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR -0- POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Bağımsız Denetimden

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler: İnceleme raporu Bilanço Kapsamlı gelir tablosu Özkaynak değişim tablosu Nakit akış tablosu Finansal tabloları tamamlayıcı notlar İnceleme Raporu

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 18 Mart 2016 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetçi raporu ve 35 sayfa finansal

Detaylı

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU...1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR...2 3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ...11 4. FİNANSAL YATIRIMLAR...11 5. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR...12

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU BĐLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI... 3

Detaylı

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2012 30.06.2012 TARĐHLĐ MALĐ TABLOLAR VE ĐNCELEME RAPORU

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2012 30.06.2012 TARĐHLĐ MALĐ TABLOLAR VE ĐNCELEME RAPORU REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2012 30.06.2012 TARĐHLĐ MALĐ TABLOLAR VE ĐNCELEME RAPORU REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2012 TARĐHLĐ MALĐ TABLOLAR

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU 2-3 30.06.2013 TARİHLİ BİLANÇO 4-6

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. 31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ĐÇĐNDEKĐLER

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. 31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ĐÇĐNDEKĐLER 31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa 31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerindeki Finansal Durum Tabloları 1-2 Kapsamlı Gelir Tabloları 3 Özkaynak Değişim

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 0

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 0 Sayfa No: 0 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU...1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Bilançolar... 1-2 Konsolide

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2009 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yönetim

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2016 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2016 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2016 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE

COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız Denetçi Raporu 1-2 Konsolide

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

GÖZDE FĠNANSAL HĠZMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

GÖZDE FĠNANSAL HĠZMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI GÖZDE FĠNANSAL HĠZMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT BAĞIMSIZ ĠNCELEMEDEN GEÇMEMĠġ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇO 1-2 KONSOLĠDE

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 DİĞER

Detaylı

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 25 Şubat 2016 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetçi raporu ile 32 sayfa finansal

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 34330 Levent/Beşiktaş-İstanbul

Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 34330 Levent/Beşiktaş-İstanbul 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU a) İşletmenin ticaret unvanı: Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket) Şirket, 287413 sicil no ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda Öz Finans

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

1. Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi (13.11.2012 PYŞ.PY.48/1231)

1. Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi (13.11.2012 PYŞ.PY.48/1231) 6 NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Perform Portföy Yönetimi A.Ş., 08.10.2012 tarihinde kurulmuş olup, Şirket in merkez adresi 19 Mayıs Mahallesi Dr. İsmet Öztürk Sokak Elit Rezidans No.

Detaylı

GARANTĠ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

GARANTĠ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR GARANTĠ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR GARANTĠ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.ġ. Yönetim Kurulu na Ġstanbul 1 OCAK

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO. (Tüm Tutarlar, Yeni Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO. (Tüm Tutarlar, Yeni Türk Lirası olarak gösterilmiştir) KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Yeni Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2009 VARLIKLAR

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAY İVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAY İVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU KARSAN OTOMOTİV SANAY İVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihi itibari ile finansal tablolar ve dipnotları

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihi itibari ile finansal tablolar ve dipnotları ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihi itibari ile finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu (Bilanço)... 3 Kar veya Zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu...

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

AZİMUT BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Eski Unvanıyla BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. )

AZİMUT BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Eski Unvanıyla BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ) AZİMUT BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Eski Unvanıyla BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ) 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu na DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1. Doğal Afet Sigortaları Kurumu nun ("Kurum") Yeni

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

EFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2009 TARĐHLĐ

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30.06.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Ara dönem özet finansal tablolar hakkında bağımsız inceleme raporu Özet finansal

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Garanti Faktoring, 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla,

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu )

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu ) B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Nakit

Detaylı

ENDEKS TÜREV YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR

ENDEKS TÜREV YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR ENDEKS TÜREV YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ENDEKS TÜREV YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA NO ÖZET KONSOLĐDE BĐLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLĐDE KAPSAMLI GELĐR TABLOSU...

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI ĐNCELEME RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI ĐNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI ĐNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇO... 1 KAPSAMLI

Detaylı