TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ"

Transkript

1 PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine Üniversitesi (Prishtina International University-PIU) Yönetim Kosova da TOBB Üniversitesi açýlýyor Kurulu üyesi Cemil Luma, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, TOBB ETÜ iþbirliðiyle açacaklarý üniversiteyle Kosova nýn ekonomik kalkýnmasýna katký saðlayacak genç nesil yetiþtirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Luma, öðretim süresinin Bolongna Programýna göre 3 TOBB - ETÜ yýl olacaðýný, üniversitede ekonomi, ticaret, iþletme, maliye ve muhasebe alanlarýnda lisans, ekonomi ve iþletme alanlarýnda da lisansüstü eðitim verileceðini kaydetti. Luma, üniversitede öðretimin Arnavutça, Ýngilizce, Türkçe ve Boþnakça olacaðýný belirtti. KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 385 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 (AA) Rücker, konseyin huzurunda UNMIK Yöneticisi Rücker, Kosova standartlarý ile ilgili beklenen raporunu Güvenlik Konseyi ne sundu. Konsey toplantýsýna hiçbir Kosovalý liderin katýlmamasý gözlerden kaçmazken, Seydiu katýlmama nedeni olarak iþ yoðunluðu olarak gösterdi. Rücker, konsey üyelerini Kosova için yeni karar almaya davet ederken, statükonun artýk iþlevselliðini kaybettiðini ifade etti. Kosova UNMIK Yöneticisi Joachim Rücker pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi nde Kosova standartlarýnýn gerçekleþmesi ile ilgili raporunu konsey üyelerine sundu. Rücker, son defa sunduðu raporunda bu güne dek Kosova da kaydedilen ilerlemeler ve geliþmeler hakkýnda bilgiler sundu. Kosova için artýk çözüm zamaný geldiðinin altýný çizen Rücker, statünün ertelnmesinin karmaþadan baþka hiçbir þeye hizmet etmeyeceðini ifade etti. BM Güvenlik Konseyi tarafýndan savaþ sonrasý alýnan karara göre Kosova UNMIK Yöneticisi her üç ay içinde Kosova standartlarýnýn gerçekleþmesi hakkýnda konseye rapor sunmasý kararlaþtýrýldý. Kosova yetkilileri bugüne kadar Kosova UNMIK Yöneticilerinin Güvenlik Konseyi nde Kosova ile ilgili sunduklarý rapor toplantýlarýnda hazýr bulundular. Ama bu defa Baþkan Fatmir Seydiu, yoðun çalýþmalarýný gerekçe göstererek Konsey deki Kosova toplantýsýna katýlamayacaðýný bildirdi. Baþkanlýk basýn sözcüsü Cavit Beçiri, toplantý öncesi yaptýðý açýklamada Seydiu nun Güvenlik Konseyi toplantýsýna katýlmayacaðý açýklamada bulunmuþtu. Baþbakanlýk kabinesi tarafýndan da yapýlan açýklamada Baþbakan Çeku nun da Güvenlik Konseyi toplantýsýna katýlmayacaðýný duyurmuþtu. Türk KFOR u sünnet geleneðini sürdürdü Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý, 1999 yýlýndan bu yana baþlattýðý ve geleneksel hale gelerek sürdürdüðü sünnet þölenlerini bu yýl da, gelen istem ve talep üzerine Ýskenderay, Þtimle ve Kaçanik kasabalarýnda sürdürdü. Hafta içerisinde Kosova nýn her üç yerleþim yerinde, etnik ayrým gözetmeksizin tüm topluluklara mensup, bilhassa þehit çocuklarý olmak üzere 250 nin üzerine çocuk sünnet edildi. Sultan Murat Kýþlasý revirinde görev yapan Türk askeri doktorlarý tarafýndan yapýlan sünnet iþlemleri, Ýskenderay (120), Þtimle (80) ve Kaçanik (65) saðlýk ocaklarýnda gerçekleþtirildi. Dört gün süren faaliyet kapsamýnda çocuklarýn sünnetlik elbiseleri Türk Kýzýlayý ve Türk KFOR u tarafýndan temin edildi. Aile yakýnlarýyla sünnet yerine gelen çocuklarýn heyecaný gözlerinden okunurken, sünnet iþlemleri ardýndan Türk Kýzýlayý ve Türk KFOR u tarafýndan çocuklara hediyeler verildi. Þölene, Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar, Türk Kýzýlayý Bayrampaþa Þubesi Balkan Koordinatörü Abdulloah Tatlýcý, sünnet þölenlerinin gerçekleþtiði yerlerdeki belediyelerin üst düzey yetkilileri yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar, törende yaptýðý konuþmada, Türk KFOR u olarak bu geleneði sürdürmenin mutluluðunu yaþadýklarýný ifade etti. Acar, Türk Taburu nun Kosova halkýnýn, özellikle de çocuk ve yaþlýlarýn ihtiyaç ve istemlerine cevap vermeye gayret ettiðini belirtti. Þehit ve gazi ailelerin maddi imkanlarýný gözönünde bulundurarak Skenderay, Kaçanik ve Þtimlye de sünnet faaliyetlerini Türk Kýzýlayý ile gerçekleþtirdiklerini söyleyen Binbaþý Kerim Acar, geleneksel olarak Türk- Arnavut dostluðunu vurgulayarak dostluðun zor günlerde en belirgin olduðunu iþaret etti. Þehit çocuklarý ve aile yakýnlarý olunca bilhassa onlarýn taleplerine hassasiyetle yanaþtýklarýný ve imkanlar çerçevesinde her türlü desteði sunmaya çalýþtýklarýný ifade eden Acar, Türk askerinin Kosovalýlara yönelik saðlýk, eðitim, altyapý ile güvenlik alanlarýndaki proje ve desteklerine devam edeceklerini söyledi. devamý sayfa 14 te Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rücker, toplantýya katýlmadan önce PDK Baþkaný Haþim Thaçi ile yaptýðý görüþmede Güvenlik Konseyi nde sunacaðý Kosova raporu hakkýnda bilgi verdi. Rücker, Thaçi ile gerçekleþtirdiði görüþmede konseye Kosova vatandaþlarýný sabýrlarýnýn tükendiði ile ilgili mesajýný ileteceðini dile getirdi. Rücker, Konseyde yapacaðým konuþmamda insanlarýn sabrýnýn nasýl tükenmek üzere olduðunu ifade edeceðim. UNMIK yönetimi ve Kosova kurumlarýn iki türlü siyasetten artýk yoruldular. Statüko artýk kabul edilemez olduðu ortadadýr. Bütün bunlarý Güvenlik Konseyi nde yapacaðým konuþmada dile getireceðim dedi. Seçim 24 Kasým da mý? Geçen hafta olduðu gibi bu hafta da Kosova da iç gündem seçime odaklanmýþ bulunuyor. Kimi siyasi parti seçim isterken özellikle hükümet seçimlerin statü sonrasýna býrakýlmasý taraftarý. UNMIK Yöneticisinin seçim tarihi olarak 24 Kasým ý düþündüðü ileri sürülürken, Rücker yaptýðý açýlma ile seçimlerin bu yýl olabileceðinin sinyalini verdi. Statünün dört aylýk bir ertelemeye tabi tutulmasýndan sonra Kosova da seçimlerin statü öncesi düzenlenip düzenlenmeyeceði gündeme oturmuþ bulunuyor. Siyasi partiler seçim ile ilgili fikir ayrýlýðýnda bulunurken Kosova UNMIK Yöneticisi Joachim Rücker gazeteciler yaptýðý bir açýklama ile Kosova da seçimlerin yapýlabileceðinin sinyalini vermiþ oldu. Kosova da seçimlerin ne zaman yapýlacaðý ile net açýklama yapmaktan kaçýnan Rücker, seçimlerin kasým ayý içinde yapýlabileceði imasýnda bulundu. Resmi olmayan bir açýklamaya göre seçimlerin en geç Kasým ayý sonuna kadar yapýlmasý gerektiðini ve kulislerde de bunun dile getirildiði ileri sürüldü. devamý sayfa 2 de

2 Seçim 24 Kasým da mý? Geçen hafta olduðu gibi bu hafta da Kosova da iç gündem seçime odaklanmýþ bulunuyor. Kimi siyasi parti seçim isterken özellikle hükümet seçimlerin statü sonrasýna býrakýlmasý taraftarý. UNMIK Yöneticisinin seçim tarihi olarak 24 Kasým ý düþündüðü ileri sürülürken, Rücker yaptýðý açýlma ile seçimlerin bu yýl olabileceðinin sinyalini verdi. Kosova Merkez Seçim Kurulu Baþkaný Mazlum Baraliu konu ile ilgili yaptýðý açýklamada Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rücker in seçimlerin 24 Kasým da yapýlmasýný istediðini ifade etti. UNMIK yöneticisi tarafýndan kýsa bir zaman içinde karar alýnabileceðine dikkat çeken Baraliu, þu anda seçimlerin yapýlmasý için en iyi tarihin Kasým ayý olduðunu belirtti. Baraliu, Þu an seçimler ile ilgili karar alýnmýþ bir tarih yok. Ama þu anda en iyi tarih olarak 24 Kasým gibi görülüyor. Bu tarihin yasal sürede de uygun olmasý halinde seçim için bu tarih düþünülmektedir dedi. Þu anki seçim takvimine göre, Kosova kurumlarýnýn yasal çalýþma süreleri kasým atý içinde sona eriyor. Kosova eski UNMIK Yöneticisi Soren Yesen Petersen geçen yýl belediye seçimlerini Kosova statüsünün belirlenmesi yüzünden ertelemiþti. Statüsünün ertelenme kararý ardýndan Kosova da bir boþluk olacaðýna dikkat çekilmeye baþlandý ve Rehn, Rusya dan dert yandý oluþacak olan bu boþluðun da seçimlerle doldurulabileceði gündeme yerleþmiþ bulunuyor. Kosova siyasi liderleri ve UNMIK yetkilileri konu ile ilgili yaptýklarý açýklamalarda seçimlerin yapýlabileceðine yönelik mesajlar vermeye devam ediyorlar. Kosova UNMIK Yöneticisi Joachim Rücker, PDK Baþkaný Haþim Thaçi ve ORA Baþkaný Veton Suroi ile yaptýðý görüþmesinin ana maddesini Kosova da seçimlerin yapýlmasýný oluþturdu. UNMIK Basýn sözcüsü Aleksandar Ivanko konu ile ilgili yaptýðý açýklamada seçim ile ilgi sorularda sessiz kalmayý tercih ettiðini ifade etti. Ivanko, Rücker, Kosova müzakere ekibi ile yapacaðý görüþme ardýndan seçim ile ilgili almasý gereken kararý alacaktýr. Bu konuda kararý Temmuz ayýnýn sonuna kadar almasýný bekliyoruz dedi. Thaçi ve Surroi seçim taraftarý UNMIK Yöneticisi Joachim Rücker, Baþkan Thaçi ve Baþkan Veton Surroi ile yaptýðý görüþme Kosova nýn baðýmsýz olmasýný isteyenlerin baþýnda bulunan Oli Rehn den Kosova ya yine destek geldi. Rehn, Kosova sorunun faturasýný ne Rusya nýn ne de ABD ödemediðinin altýný çizerken, faturayý AB ödediðine vurgu yaparken, bu yüzden de Rusya yý soruna çözüm bulmak için yapýcý olmaya davet etti. Sorumlu üyesi ABGeniþlemeden Oli Rehn yaptýðý bir açýklamada Kosova statüsünün ertelenmesinden yakýndý. Kosova statüsünün hala belirlenememesinin faturasýný ne Rusya nýn ne de ABD ödemediðinin altýný çizerken, faturayý AB ödediðini ve ödemeye devam edeceðini dikkat çekti. Rehn, Herkesin farkýnda olmasý gereken bir gerçek var bu da Kosova statüsünün çözülmemesi AB ye olumsuz etki etmektedir dedi. Kosova statüsünün tek tarflý kararlar yada tehditlerle çözülmeyeceðini belirten Rehn, uluslararasý toplum çerçevesinde ortak bir kararla sorunun çözüleceðine dikkat çekti. Rehn, Kosova statüsü veto tehtidi ile çözülemeyeceði açýk ve aþikardýr. Sorun ancak ve ancak ortak bir kararla çözüme kavuþturulabilir dedi. Rehn, Kosova sorununun AB nin gelecekte sýnýrlarý içinde yaþayabileceði olasý güvenlik sorunlarýnýn çözümü için ciddi bir test olarak nitelendirdi. Rehn, Bu sorunun çözüme kavuþturulmasý için sorumluluk alma zamaný gelmiþtir. Çünkü, kýtamýzda istikrarýn saðlanmasý ile dýþ politikadaki güvenlik ile elimizi taþýn altýna sokma zamanýmýz gelmiþtir. AB, Kosova da, kalýcý, çokuluslu, demokratik ve piyasa ekonomisinin kurulmasý için kararlýdýr ve kararlý olmaya da devam edecektir dedi. K o s o v a 2 ardýndan yaptýðý açýklamada yasalarý göz önünde bulundurarak, Kosova da bu yýl içinde seçimlerin yapýlacaðýný kararýnýn alýnabileceðini belirtti. Rücker, Seçimlerin demokrasi için iyi bir temel olduðu aþikardýr. Güvenlik Konseyi ne yapacaðým temaslar ardýndan Kosova Müzakere heyetti ile yapacaðým görüþmede konu ile ilgili düþündüklerimi heyet ile paylaþacaðým. Kimse seçimler ile statüyü karýþtýrmamasý gerekir. Çünkü, statü ile seçimler birbirinden ayrý þeylerdir. Bizim þu anda tek düþüncemiz Kosova yý demokrasi yolunda yürütmektir. Buradan bir daha seçimlerin statü sürecine olumsuz etki etmeyeceðini ifade etmek istiyorum dedi. Kater den mültecilere destek KFOR Komutaný General Ronald Kater, Ferizovik Belediyesi baðlý Babuþ köyüne yaptýðý ziyaret sýrasýnda evlerine dönen Sýrplara destek verdi. Kater, Amerikalý General Daglas Erhart ile gerçekleþtirdiði ziyaret esnasýnda evlerine dönme kararýný alan Sýrplara destek verirken, yeni ortamlarýna yani savaþtan sonra uzak kaldýklarý ortamlarýna nasýl adapte olmalarý ile ilgili bir konuþmada bulundu. KFOR Komutaný, Kosova da yaþma kararlarýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Kater, Devamlý sizler (Sýrplar) ile yaptýðým görüþmelerde Kosova ya dönmeniz gerektiðini dile getirdim. Çünkü sizlerin evi burasýdýr. Ben Alman olarak, barýþýn ne olduðunu çok iyi biliyorum. Bu sürecin baþarýlý olabilmesi için zamana ihtiyaç gerekmektedir. Bu olay diðerlerine de örnek olacaktýr dedi. Birkaç hafta içinde Babuþ köyüne Kosova savaþýndan sonra evlerini terk eden ve Sýrbistan a çöz eden yüzün üzerinde Sýrplý geri döndü. Sýrplar için köyde 75 ev inþa edilirken bütün altyapý çalýþmalarý da tamamlandý. Köyde yollara asfalt düþendi, elektrik hatlarý onarýldý, köy ýþýklandýrýldý, yeni okul ile saðlýk ocaðý inþa edildi. Kosova hükümetinin Sýrp mültecilerin evlerine dönmeleri için bugüne kadar gerçekleþtirdiði en büyük projelerin baþýnda Babuþ köyü projesi bulunmaktadýr. PDK Baþkaný Haþim Thaçi yaptýðý açýklamada seçimle ilgili her tür geliþmenin Kosova siyasi liderlerinin UNMIK Yöneticisi ile yapacaðý görüþme ardýndan gün yüzüne çýkabileceðini ifade etti. Thaçi, Kosova siyasi liderleri birbirine danýþtýktan sonra seçim ile ilgili karar alýnacaktýr. Kosova da þu anda bir boþluðun olmamasý için bu yönde bir kararýn alýnmasý hepimizin çýkarýna hizmet edecektir. Ýleriye dönelik atacaðýmýz adýmlarla ilgili hepimiz dayanýþma içinde olmalýyýz dedi. Kosova da seçimlerin yapýlmasýndan yana olduðunu tekrarlayan Thaçi, Statü arkasýna kötü bir yönetimin saklanmasýný haksýzlýk olarak nitelendirdi. ORA Baþkaný Veton Surroi seçimle ile ilgili, yaptýðý açýklamasýnda geçen yýl seçimlerin ertelenmesi ile þimdiki durumun karþýlaþtýrýlmamasý gerekliliðine vurgu yaparken, þimdi oluþacak boþluk dönemini kapamanýn en iyi yolunun yýl içinde seçim yapmak olduðunu ifade etti. Surroi, Uluslararasý toplum geçen yýl seçimleri ertelemekle zaten büyük bir yanlýþlýk yaptý. Normalde seçimlerin gerektiði zamanda yapýlmasý gerekiyordu. Þimdi ise daha bileþik bir durumdayýz. Biz demokratik yollarla özgür ve baðýmsýz seçimlerin yapýlmasýndan yana olduðumuzu yýllardan beri dile getiriyoruz. Artýk Kosova Meclisi ve kurumlarýnda bir deðiþimden yanayýz ve bunu içinde en kýsa zaman içinde seçim istiyoruz dedi. Devamlý seçimlerin yapýlmasýný desteklediklerinin altýný çizen Suroi, seçimler ile Kosova statüsüsün karýþtýrýlmamasý gerekliliðine dikkat çekerken, Kosova da yapýlacak seçimler dile getirildiði gibi uluslararasý toplumda ve Kosova da duruma olumsuz etki etmeyecektir. Aksine Kosova da seçimleri tarihinde yapmak Kosova statüsüne olumlu etki edecektir dedi. KFOR Komutaný Kater, Kosova daki evlerine dönme kararý veren Sýrp aileleri selamlarken, diðer Sýrplarý da Kosova ya dönmeye çaðýrdý. Ferizovik sokaklarýnda gezmesini Kosova nýn ne kadar güvenli ve istikrarlý olduðunu göstermek olarak nitelendirdi. General Kater Ferizovik belediyesi yaptýðý ziyaret sýrasýnda belediye yetkilileri ile de bir araya geldi. Ferizovik Belediye Baþkaný Faik Grainca ile kenti dolaþan General Kater, gazetecilerin sorularýný da cevaplamayý ihmal etmedi. Kent meydanýndaki gezisini deðerlendiren Kater, Kenti dolaþmamýzýn esas amacý, Kosova da tüm yerlerin istikrarlý ve huzur içinde olduðunu göstermektir. Bu sakinlik bize ümitler veriyor. Hepimiz Kosova statüsünün çözüme kavuþturulmasý beklentisi içindeyiz. Bizler þu anda New York ta süren bir diplomatik sürecin ortasýndayýz dedi. Kent sokaklarýný ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduðunu belirten Kater, kent meydanlarýnda kendisini parlamento odalarýndan daha güvenli hissettiðini de ifade etti. Ferizovik Belediye Baþkaný Faik Grainca, General Kater ile yaptýðý görüþmeyi olumlu olarak deðerlendirirken, Kater e belediyede mevcut durum ile Sýrplarýn evlerine dönmeleri ile ilgili çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiðini söyledi. Ferizovik belediye yetkililerinin Sýrplarýn evlerine dönmeleri ile projelerini Balbak, Zaskok ve Talinovc köylerinde gerçekleþtirdikten sonra, þimdi de Balay, Zaskok, Doganay, Stafay ve kentin dýþ sokaklarýnda da hayata geçirmeleri bekleniyor.

3 3 K o s o v a Roçen, dert yandý Güzel sözler Roçen, AB nin, Podgoriça dan Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kýsa bir zaman için tanýmasýný beklememesi gerektiðini ifade ederken, Karadað ýn gündeminde Kosova olmadýðýný ifade etti. Karadað Dýþiþleri Bakaný Milan Roçen yaptýðý bir açýklamada Karadað daki bazý medya kuruluþlarý tarafýndan yapýlan açýklamlarý yalanlarken, Karadað ýn tek taraflý olarak Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmayacaðýný söyledi. Roçen, Avrupa Birliði nin kimi bazý üyelerinin bireysel olarak Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmasý durumunda bu kararýn bölge için büyük bir yýkým olacaðýný ileri sürdü. Roçen, Kosova ile ilgili böyle bir geliþme olmasý halinde AB nin Karadað dan kýsa bir zaman içinde Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmasýný istememelidir. Çünkü, Karadað küçük bir ülkedir dedi. Kosova nýn Balkanlarýn tek çözülmemiþ sorunu olduðuna dikkat çeken Roçen, sorunun hala çözüme kavuþturulmamasýnýn bölge istikrarýný olumsuz etkilediðini söyledi. Roçen, Bizim ilk amacýmýz Karadað da istikrarý tesis etmektir. Karadað da Arnavutlar ve Sýrplar, Kosova ile ilgili farklý tutumlarda olmalarýna raðmen barýþ içinde hayatlarýný yaþýyorlar dedi. Kosova için kalýcý bir çözüm bulunmasý gerektiðini belirten Roçen, AB nin Kosova statüsünün belirlenmesi görevini üstlenme zamaný gelmiþtir. AB nin bu sorunun küçük bir ayrýlýk olmasýna izin vermemesi gerekmektedir dedi. Kültür Bakanlýðý heyeti Prizren i ziyaret etti Kosova Kültür, Gençlik, Spor Bakaný Yardýmcýsý Ergin Köroðlu ile danýþmaný Enis Kervan, 10 Temmuz Salý günü Prizren e gerçekleþtirdikleri ziyarette bir dizi görüþmelerde bulundular. Ýlk olarak Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn ý ziyaret eden Bakanlýk yetkilileri, Tuðgeneral Uður Tarçýn a görevinde baþarýlar dilediler. Görüþmede ayrýca Kosova Kültür, Gençlik, Spor Bakanlýðýnýn çalýþmalarý ve ileriye yönelik planlamalarý ele alýndý. Ardýndan Prizren Belediyesine geçen Bakanlýk heyeti, Prizren Belediyesi Yürütme Kurulu Þefi Mübera Mustafa ile görüþmelerde bulundular. Prizren Profesyonel Tiyatrosu bünyesindeki Türk Tiyatrosunun resmi statüsü konusunun ele alýndýðý görüþmede, ayrýca bu çerçevede Türk Tiyatrosuna ayrýlacak bütçe konusu masaya yatýrýldý. Konunun netlik kazanmasý ve resmiyete dökülmesi açýsýndan görüþmelerin devam edilmesine, Kültür, Gençlik, Spor Bakanlýðýný temsilen Enis Kervan, Prizren Profesyonel Tiyatrosunu temsilen Tiyatro Müdürü Cevdet Doda ve Prizren Belediyesinden Yürütme Kurulu Þefi Mübera Mustafa arasýnda konunun detaylarýyla ele alýnmasý kararlaþtýrýldý. Ad Melkert Kosova da Sekreterinin Yardýmcýsý Ad Melkert, bir dizi temaslarda bulunmak için Pazartesi BMGenel günü Kosova ya ziyaretine start verdi. Kosova üst düzey yetkilileri ile bir araya gelen Melkert, Kosova statü süreci ile Kosova nýn geleceðini masaya yatýrdý. Baþkan Seydiu ile gerçekleþtirdiði görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada baþkan ile yaptýðý görüþmeyi yapýcý ve ileriye dönük olarak deðerlendirdi. Melkert, Kosova statüsünün çözümsüzlüðüne dikkat çekerek, bu çözümsüzlüðün ister istemez ekonomiye de olumsuz etki ettiðini ifade etti. Geleceði parlak bir Kosova için artýk herkesin elini taþýn altýna sokma zamaný geldiðini hatýrlatan Melkert, statünün yine Güvenlik Konseyi çerçevesinde çözülmesi gerekliliðine iþaret etti. Baþkan Seydiu, Melkert ile gerçekleþtirdiði görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada geleceði parlak bir Kosova için yabancý yatýrýmýn gerekliliðine iþaret etti. Yabancý yatýrým için de statünün çözüme kavuþturulmasý gerektiðinin altýný çizen Seydiu, Güvenlik Konseyi nden artýk Kosova ile yeni bir kararýn alýnmasýný beklediklerini ifade etti. Bîçare hakikatler kýymetsiz ellerde kýymetsiz olur. Doðum tarihin geçti, doðum yapmak için daha ne bekliyorsunuz? BMG e n e l S e k r e t e r i Ban Ki Mun, Kosova da 19 Þubat ila 1 Eylül arasýndaki durum hakkýnda bilgi raporunu Güvenlik Konseyi üyelerine sundu. Mun, Kosova nýn Güvenlik Konseyi nin çalýþmalarýnda öncü sorunlardan birine takabül ettiðini ifade etti. Mun un raporunu sunduðu ayný günde Kosova UNMIK Yöneticisi Joachim Rycker de Güvenlik Konseyi nde Kosova standartlarý ile ilgili üç aylýk çalýþma raporunu konsey üyelerine sundu. Mun un raporun baþlangýcýnda Marthi Ahtisari nin Güvenlik Konseyi ne sunmuþ olduðu Kosova çözüm öneri paketi ve Güvenlik Konseyi heyetinin 25 ila 28 Nisan da Kosova ya gerçekleþtirdiði araþtýrma ziyareti yer alýyor. Raporda, Kosova statüsünün belirlenmesinin temel sorun olduðuna dikkat çekilirken, bu sorunun çözümsüzlüðü Arnavutlara olduðu gibi topluluklara da olumsuz etki ettiðe vurgu yapýlýrken Arnavutlar büyük ümitlerle baðýmsýzlýðý bekliyor ibaresi yer alýyor. Mun un raporunda Marthi Ahtisari nin Kosova çözüm öneri paketinin kalýcý bir çözümün saðlanmasýnda temel taþ olduðuna dikkat çekilirken, Kosova Baþ müzakere heyetinin çalýþmalarýndan takdirle bahsediliyor ve heyetin Kosova sorununun çözüme kavuþturulmasý için uluslararasý toplum ile iþbirliðinin devamý isteniyor. Genel Sekreterin Kosova ile ilgili raporunun 5. noktasýnda Kosova Meclisi nin 5 Nisan da Marthi Ahtisari tarafýndan hazýrlanan Kosova çözüm öneri paketini kabul ettiði belirtiliyor. Raporun 6. bölümü Kosovalý Sýrplarýn çalýþmalarýna ayrýlmýþ. Bu noktada Kosovalý Sýrplarýn (BEDÝÜZZAMAN) Bebeðimi ancak baðýmsýz Kosova da dünyaya getireceðim. Mun, Kosova raporunu sundu BM Genel Sekreteri Kosova ile ilgili raporunu Pazartesi günü konsey üyelerine sundu. Mun un raporunda Arnavutlar büyük ümitlerle baðýmsýzlýðý bekliyor ibaresine yer verirken, Kosova sorunundaki belirsizliklerin yaratmakta olduðu olumsuzluklara dikkat çekti. bu dönem içinde Kosova kurumlarýn çalýþmalarýný boykot etmeyi sürdürdüklerini belirtilirken, Kosovalý Sýrplarýn Belgrat tarafýndan destek bulduðundan bu tutumunu sürdürdüklerini altý çiziliyor. Rapor-unda Kosova da güvenlik durumuna da deðinen Mun, Kosovalý Arnavutlarýn büyük bir kýsmýnýn baðýmsýzlýðý sabýrlýkla beklediði belirtilirken, Sýrplarýn ise buna karþý çýktýðýna vurgu yapýlýyor. Etnik gruplar arasýnda iliþkiler bölümünde Mun, etnik çatýþmalarýn sayýsý çok az olmasýna raðmen Kosova statüsünün belirsizliðinin Sýrplar arasýnda olumsuzluk yaratýðýna dikkat çekiyor. Mun un raporunda ekonomi bölümünde, Kosova ekonomisinin düzelme iþaretleri verdiðine dikkat çekilmeye çalýþýlýrken, yabancý sermayenin yatýrým yapmamasýnýn iþsizliðin ortadan kaldýrýlmasýna olumsuz etki ettiði belirtiyor. Kosova da özelleþtirme süreci olumlu olarak deðerlendiriliyor. Raporda, Kosova da güvenlik durumu istikrarlý olarak deðerlendirilirken, Kendin karar al örgütü tarafýndan düzenlenen protestolarýn istikrara gölge düþürdüðü belirtiliyor. Kosova da yasalarýn üstünlüðünün saðlanmasý bölümünde adalet organlarýnýn güçlendirilmesi ile baðýmsýz olarak görevlerini ifþa edebilmeleri için çaba harcandýðýna dikkat çekerken ve sürecin baþarýyla sonuçlanabilmesi için uluslararasý toplum yargýçlarý ile savcýlarýnýn önemine vurgu yapýlýyor. BM Genel Sekreterinin raporunda Kosovalý Sýrplarýn evlerine dönmeleri konusunda da deðiniyor. Kosova da güvenliðin artmasýna raðmen evlerine dönen Sýrp sayýsýnýn çok az olduðunu belirtiyor.

4 Þtaynmayer: Statü çözülmeden bölgede istikrar saðlanamaz Sýrbistan Dýþiþleri Bakaný Yermiç, Kosova ile nabýz yoklama amacýyla Almanya ziyaretinde bulundu. Yermiç, Þtaynmayer ile yaptýðý görüþmede Sýrbistan ýn AB ye dahil olmasý için Almanya nýn elinden gelen her tür yardýmý sunacaðý mesajýný aldýðýný belirtti. Þtaynmayer, Kosova statüsünün belirlenmesinin Balkanlarda kalýcý çözümün saðlanmasýna katký saðlayacaðýný ifade ederken Kosova sorununun adil çözümden yana olduðunu tekrarladý. Almanya Savunma Bakaný Frank Valter Þtaynmayer Almanya ziyaretinde bulunan Sýrbistan Dýþiþleri Bakaný Vuk Yeremiç i ile görüþtü. Sýrbistan medyasý tarafýndan görüþme ile ilgili yapýlan açýklamada Þtaynmayer in Yeremiç e Güvenlik Konseyi kararý olmadan AB nin Kosova da misyonuna baþlamayacaðýný dile getirdiðini ileri sürdü. BM Güvenlik Konseyi nde danýþma çalýþmalarýnýn hýzlanmasý gerekliliðine iþaret eden Þtaynmayer, eðer taraflara sorunun çözümü ile ilgili süre tanýnýrsa bu süre zarfýnda çözüm için taraflara baský yapýlabileceðini belirtti. Kosova sorununun adil çözümden yana olduðunu belirten Þtaynmayer, Kosova statüsünün belirlenmesinin Balkanlarda kalýcý çözümün saðlanmasýna katký saðlayacaðýný ifade etti. Almanya Dýþiþleri Bakaný Þtaynmayer ilkesel olarak Kosova nýn bölünmesini kabul edilemez olarak deðerlendirdi. Avrupa tarihinin çatýþmalar tarihi olduðuna dikkat çeken Þteynmayer, Avrupa da tek uluslu devletlerin bulunmadýðýný belirtirken tek uluslu devletlerin K o s o v a 4 da Batý Balkanlar için iyi olmadýðýný ifade etti. Sýrbistan medyasý, Almanya Dýþiþleri Bakaný Þtaynmayer in Sýrbistan Dýþiþleri Bakaný Vuk Yeremiç e Almanya nýn Sýrbistan ýn AB ye dahil olmasý için elinden gelen her tür yardýmý sunmaya hazýr olduðu mesajýný verdiðini ileri sürdü. Sýrbistan Dýþiþileri Bakaný Vuk Yeremiç yaptýðý açýklamada Kosova için en iyi çözümün Güvenlik Konseyi çerçevesinde olduðunu belirtirken Belgrat ýn konsey çerçevesinde yürütülecek olan süreçte aktif ve yapýcý bir rol takýnacaðýný ifade etti. Kosova nýn bölünmesi ile ilgili bir soruya Yeremiç, Kosova nýn bölünmesinin bölgede istikrarý saðlamayacaðýný aksine istikrara olumsuz etki edecektir. Bu yüzden bizler taraflar arasýnda yapýlacak görüþmelerde bu olasýlýðý dile getirmeyeceðiz dedi. Yeremiç, Kosova statüsünün belirlenmesi ile ilgili alýnacak olan tek taraflý kararlarýn Balkanlar da istikrarýn saðlanmasýna olumsuz etki edeceðini söyledi. - Bakalým Rusya, beþinci ikramýmýzý kabul edecek mi? Galak tan Ruslarý kýzdýran açýklama AB Dýþ Siyaset ve Ortak Güvenlik Sorumlu üyesi Haviyer Solana nýn basýn sözcüsü Kristina Galak gazeteciler yaptýðý açýklamada Avrupa Birliði, Rusya nýn Kosova statüsünün belirlenmesine hayýr yanýtýný vermesi ile Kosova için karar alacaðýný söyledi. Galak, Rusya böyle davrandýðý için kendi çýkarlarýný ve izlemek istediði tutumu yolunda ilerlemeyi uygun buluyor. Rusya nýn unutmamasý gereken bir þey var o da Kosova nýn Avrupa nýn bir sorunu olduðudur. Bu bizim sorunumuz olduðu için biz kendimiz kendi sorunumuzu çözmekte kararlýyýz. Bunu Moskova ya da çok defa ilettik. Balkanlarýn geleceði Rusya yý deðil Avrupa yý ilgilendirir. AB, Kosova yani Avrupa ile ilgili karar alacak potansiyele sahiptir. Ama biz Kosova ile ilgili bir kararý Güvenlik Konseyi ile beraber almak istiyoruz dedi. AB Kosova sorununa çözüm bulmak için Rusya ile temaslarda bulunup bunmadýðý sorusuna Galak, AB, Kosova sorununu sabýrla takip ediyor. Birkaç aydýr bu konu üzere Rusya ile temas içindeyiz. Sorunun çözümü için en iyi zaman dilimini bekliyoruz. Uzun zaman daha soruna çözüm bulunamadýðý takdirde o zaman buna bir son vermeliyiz dedi. Rusya dan tepki var Rusya Belgrat Büyükelçisi Aleksandar Alekseyev, Galak ýn açýklamasýný sert bir dille eleþtirdi. Büyükelçi Alekseyev, Galak tarafýndan yapýlan açýklamayý kiþisel olarak deðerlendirdi. Alekseyev, Galak ýn açýklamalarýnýn baþtan sona yanlýþlarla dolu olduðunu belirtirken, AB nin Rusya ile yaptýðý görüþmeleri yansýtmadýðýný söyledi. Kosova için alýnacak her tür zoraki karalara karþý olduklarýný yineleyen Büyükelçi Alekseyev, her tür zoraki kararýn tehlikeli ve olumsuz sonuçlar doðuracaðý ileri sürdü. Alekseyev, Kosova sorunu Sýrbistan için hayati önem taþýmaktadýr. Sýrbistan ile uluslararasý hukukun uygulanmasý ve istikrarýn saðlamasý için ortak düþünceler paylaþýyoruz dedi. ORA Tabaklar þubesini açtý ORA Partisi Prizren belediyesi bünyesinde parti þubeleri kurma etkinliklerine tam gaz devam ediyor. ORA Partisi son olarak Prizren da cumartesi günü Tabaklar semtinde þubesini açtý. ORA Partisi nin Prizren þube baþkaný Besnik Krayku açýlýþta yaptýðý konuþmasýnda partinin çalýþmalarý ve hedefleri hakkýnda bilgi verdi. Þube kurmalarýnýn esas amacýnýn vatandaþlarýn sorunlarýna çözüm bulmak olduðunu belirten Krayku, sorunlarýn vatandaþ ile ortak çalýþmalar ile çözebileceðini söyledi. Toplantýya katýlan ORA Milletvekili Genc Gorani toplantýya katýlan halký selamlarken ORA ya Kosova da büyük sempati duyulduðunu belirtirken partinin hatýrý sayýlýr üyeye sahip olduðunu dile getirdi. Gorani, Burada kabarýk sayýda vatandaþý görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Bu vatandaþlarýmýzýn partimize ve partimizi yönetenlere karþý büyük sempati duyduðunun açýk bir göstergesidir dedi.yapýlan oylamadan sonra Tabaklar semti þubesine 34 üyeden meclis ve 9 baþkanlýk üyesi seçildi. Tabaklar semti þube baþkanlýðýna Kuytim Rugova seçilirken yardýmcýlýðýna ise Besim Beriþa seçildi. Sayý:385 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Gençlik: Sinem ÞÝÞKO Çocuk Sayfasý: Eda BÜTÜÇ Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Luan MORÝNA Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 ABD nin BM Büyükelçisi Zalmay Khalilzad Reuters ajansýnýn verdiði habere göre Güvenlik Konseyi nin Batýlý ülkelerinin beþinci karar tasarýsýnýn þimdiye dek hazýrlamýþ olan dört tasarýdan hatýrý sayýlýr deðiþiklik içerdiðini ileri sürdü. Adýný açýklama istemeyen bir batýlý diplomat yaptýðý açýklamada Yeni karar tasarýsýnýn hazýrlanmasýný, Rusya yý Ahtisari nin planýný kabulü için ikna etmek olarak nitelendirdi.yeni karar tasarýsýna göre taraflara 120 günlük süre 150 güne çýkarýlýyor. Son karar tasarýsýnda taraflar arasýnda anlaþma saðlanamaz ise 120 gün içinde Ahtisari nin planý otomatik olarak yürürlüðe girecek hükmü yer alýyordu. Son karar tasarýsýnda 150 günlük süreden sonra taraflarýn görüþmelerde kaydettikleri baþarýlar deðerlendirilmeye tabii tutulacak. K o s o v a Kosova için yeni karar tasarýsý ABD ile Batý devletler bugüne dek Kosova sorununun belirlenmesi için Güvenlik Konseyi çerçevesinde hazýrlamýþ olduðu dört karar tasarýsý Rusya tarafýndan kabul edilmezken bu tasarýlar Batýlýlarýn elinde patlamýþ oldu. Batýlý ülkeler bugünlerde yeni bir karar tasarýsý ile Rusya nýn karþýsýna çýkmaya hazýrlanýyorlar. ABD nin BM Büyükelçisi Zalmay Khalilzad Kosova statüsünün belirlenmesi ile yaptýðý bir açýklamada Kosova baðýmsýzlýðýna bu yada baþka bir karar ile kavuþacaðýný söyledi. Khalilzad, Biz Baþkan Bush un belirttiði gibi baðýmsýzlýðýn bu yada diðer bir sýra ile geleceðini biliyoruz. Yeni karar tasarýsýna gelince Rusya ile bu konuda görüþmelerimizi sürdürüyoruz. Ruslar tarafýndan iyi niyet ve anlayýþ olmasý durumunda anlaþmanýn en kýsa bir zaman diliminde imzalanacaðýna inanýyorum dedi. Rusya ile yeni karar tasarýný için görüþmeleri sürdürdüklerini belirten Khalilzad, bu görüþmelerin ne kadar süreceði hakkýnda açýklama yapmaktan kaçýndý. Khalilzad, Kosova sorununun çözümü için her þey Rusya ya baðlýdýr. Kosova da durum istikrarlý deðildir. Kosova ile Sýrbistan arasýnda yapýlacak görüþmeler için saptanan süre ardýndan, görüþmeler baþarýsýzlýkla sonuçlansa dahi artýk Kosova ile ilgili bir karar alýnmasý mecburidir. Yine tekrarlamak istiyorum Kosova için tek çözüm baðýmsýzlýktýr dedi. Diplomatik gözlemciler yeni karar tasarýsýnýn Rusya tarafýndan kabul edilebilme þansýný yüzde elli olarak görüyorlar. Almanya ya lobi ziyareti Kosova siyasi sahnesinin önde gelen iki ismi Seydiu ve Thaçi birlikte Almanya ziyaretinde bulundular. Almanya ziyaretlerinde Kosova nýn baðýmsýzlýðý için destek aranýrken, liderler Kosova ya umutlu döndüler. Çeku dan dünyaya açýk mesaj Kosova statüsünün dört aylýk bir ertelemeye tabii tutulmasýndan sonra sessizliðe bürünen hükümetin sessizliðini Baþbakan Çeku bozdu. Çeku, Kosova statü sürecinin devamlý týkanýklýklara uðramasý durumunda Kosova nýn kendi geleceðini kendisinin belirleyeceðini ifade etti. Baþbakan Agim Çeku Reuters ajansýna verdiði bir demeçte BM Güvenlik Konseyi nde Kosova statüsü ile ilgili ilerleme saðlanamamasý durumunda Kosova nýn kendi baþýna adým atabileceðini ifade etti. Çeku, Batýnýn Rusya nýn ortaya attýðý tutumlara boyun eðmesi durumunda Kosovalýlarýn Batý ya olan güveni zedeleyeceðini ifade etti. Çeku, Eðer þimdi içinde bulunduðumuz süreç fonksiyonunu kaybederse, uluslararasý toplum buna alternatifler sunmasý gerekmektedir. Bizler, diplomatik çözümden yan olduðumuzu sürekli dile getiriyoruz. Ama eðer ümitler tükenilirse, güvenlik saðlanmazsa, Kosova ile ilgili yeni giriþimler olmazsa o zaman kendi baþýmýzýn çaresine bakarýz dedi. Kosovalý Arnavutlarýn sabýrlarýnýn daha ne kadar süreceði hakkýnda yorum yapmaktan kaçýnan Çeku, Kosova nýn tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan etmesinin AB üyeleri arasýnda parçalanmalara yol açacaðýný söyledi. Çeku, Eyleme koyulmaz isek güvenliðimizi kaybedeceðiz. Eðer eyleme baþvurursak AB üyeleri arasýnda gözle görülür parçalanmalara yol açacaðýz. Buna bir çözüm bulmamýz gerekmektedir. Rusya ve uluslararasý toplum tarafýndan ortaya atýlan fikir ayrýlýklarý yüzünden bu süreç deðerini yitirmektedir dedi. Çeku, AB Moskova dan kazanç elde etmek için ABD ye baský yaparak Priþtine ile Belgrat arasýnda görüþmelerin yapýlmasýndan yana olduðunu belirti. Washington un Kosova nýn tek taraflý baðýmsýzlýðýný kabul edeceði yönünde açýklamalarda bulunduðunu belirten Çeku, bunun AB nin Güvenlik Konseyi nden Kosova da görevi devralmak için beklediði yasal zemini ortadan kaldýracaðýný ve bunun da AB üyeleri arasýnda iliþkilere olumsuz etki edeceðini söyledi. Çeku, Bizler, Batý tarafýndan alýnan somut kararlarý göz önünde bulundurarak bekleyecekler. Bizim destekçilerimiz olan AB ve ABD nin sürece yaklaþýmlarý bizim süreci destekleyip destekleyemeyeceðimizi belirleyecektir. Burada þunu belirtmek isterim ki baðýmsýzlýk görüþülemez dedi. Baþkan Fatmir Seydiu ve PDK Baþkaný Haþim Thaçi Alman üst düzey yetkilileri ile görüþmek üzere Berlin e uçtular. Kosova iki üst düzey yetkilileri Alman yetkilileri ile yaptýklarý görüþmelerde Kosova statüsünün belirlenmesi ile diðer güncel konularý masaya yatýrdýlar. Kosoavalý siyasiler cuma günü Almanya Dýþiþleri Bakaný Frank Valter Þtaynmayer ile bir araya geldiler. Görüþme ile ilgili yapýlan açýklamada Kosova statüsünün çözülmesi görüþmenin ana noktasýný oluþturduðu belirtildi. Baþkan Fatmir Seydiu görüþmede Priþtine nin Kosova statüsünün belirlenmesi ile bilgi verirken, Priþtine nin Kosova vatandaþlarýnýn iradesini göz önünde bulunduracak bir kararý kabul edebileceklerini, yani baðýmsýz Kosova dan baþka bir seçeneðin kabul edilmez olduðu ifade etti. Seydiu, görüþmede Ahtisari çözüm önerisinin hayata geçirilmesi için yardým talep ederken, Kosovalýlarýn Ahtisari nin çözüm öneri paketini desteklediklerini dile getirdi. Almanya Dýþiþleri Bakaný Þtaynmayer ise görüþmede Almanya hükümetinin ve AB nin Kosova ile tutumunu dile getirdi.baþkan Seydiu ve PDK Baþkaný Haþim Thaçi, Berlin ziyaretleri sýrasýnda Almanya Dýþiþleri Bakanlýðý siyasi müdürü Mihael Schefer ile bir araya geldiler. Almanya da bir günlük iþ gezisinde bulunan Seydiu cumartesi günü Priþtine ye döndü. Priþtine hava limanýnda gazetecilere açýklama yapan Seydiu, Belgrat ile yeni görüþmelerin yapýlmayacaðýný ve Kosova statüsünün ertelenmesi ile ilgili resmi bir belgenin daha kendilerine ulaþmadýðýný ifade etti. Seydiu, Kosova statüsünün ertelenmesi ilgili elimize halla resmi bir belge ulaþmamýþtýr. Kosova statüsü ile ilgili yapýlan görüþmeler Viyana da sona erdi. Kosova nýn baðýmsýzlýðý artýk kaçýnýlmaz olduðu herkes tarafýndan kabul edilen bir gerçek. Bunun için görüþmeleri kabul edemeyiz dedi. Kosova statüsünün belirlenmesi için yapýlan görüþmelere deðinen Seydiu, BM Güvenlik Konseyi nde uzun zamandan beri Kosova ile ilgili yeni karar tasarýsýnýnýn kabul edilmesi için çalýþmalar tam gaz devam ediyor. Yeni karar tasarýlarý ile Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisi desteklenirken, BM 1244 sayýlý kararýn yürürlüðünün durdurulmasý amaçlanýyor. Bu sorun Rusya nýn olumsuz tavrý yüzünden sonuçlanamýyor dedi. Kosova tarafýnýn statü görüþmelerinde yapýcý bir tavýr sergilediðini hatýrlatan Seydiu, Kosova sorununun çözülmesinde uluslararasý toplum ile iç içe çalýþmalar sürdüreceklerini belirtti. Seydiu, Ahtisari nin Kosova paket önerisi uluslararasý toplum üyeleri arasýnda Kosova için hazýrlanan bir belgedir. Plan, Kosova nýn geleceðini belirleyecen temel bir belge hüviyetindedir. Bu belgeyi dýþlamamýzý kimse beklemesin dedi. Seydiu önümüzdeki hafta Brüksel i ziyaret edecek. Brüksel ziyareti sýrasýnda Haviyer Solana ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun ile görüþmesi bekleniyor.

6 G ü n c e l 6 Kosovalý turistlere garanti Priþtine ziyaretinde bulunan Arnavutluk un güvenliðinden sorumlu üst düzey yetkilileri, tatillerini Arnavutlukta geçirmek isteyen Kosovalý turistler her tür güvenlik önlemleri vermeye hazýr oluklarýný belirtirken, Arnavutluk ta artýk eskiye nazaran durumun normal olduðunu ifade ettiler. Küresel ýsýnmanýn tavana vurduðu son yýllarda yaz aylarýnda hava sýcaklýðý mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Kosova da da durum diðer ülkelerden farksýz deðil. Kosova nüfusunun büyük bir kýsmý ekonomik özgürlükten yoksun olmalarýndan yaz sýcaklarýnda havuzlarda serinlemeye çalýþýrken, ekonomik açýdan daha özgür olan Kosovalýlar da tatil için yurt dýþýndaki tatil beldelerini seçiyorlar. Kosovalýlar için en yakýn tatil yeri kuþkusuz komþu Arnavutluk olmaktadýr. Kosovalýlar, Arnavutluk taki güvenlik kuþkularýný dikkate alarak tatil için Arnavutluk a gitmekten kaçýndýklarý bir gerçek. Bunlarý dikkate alan Kosova ile Arnavutluk turizm yetkilileri iki ülke arasýnda turizmin geliþmesi iþbirliði yapma kararý aldýlar. Kosova Baþbakaný yardýmcýsý Lütfi Haziri Priþtine de Arnavutluk Ýçiþleri Bakan yardýmcýsý Blerim Kuçi ile Arnavutluk Polis Birlikleri Yöneticisi Ahmet Prençi ile bir araya geldi. Ýki ülke üst düzey yetkilileri arasýnda gerçekleþtirilen görüþme ardýndan gazetecilere açýklamada bulunan Kosova Baþbakan yardýmcýsý Lütfi Haziri Görüþmede iki ülke polis birliklerinin güvenliðin tesisi, sýnýrlarda güvenliðin artýrýlmasý, örgütlü cinayetlerin önlenmesi ve Kosovalý turistlerin Arnavutluk ta güvenliklerinin saðlanmasý konularý ele alýndý dedi. Ýki ülke arasýnda sýnýr iþbirliðinde olumlu adýmlar atýldýðýný belirten Haziri, bu iþbirliðinin zamanla AB standartlarýna göre yapýlacaðýný ifade etti. Arnavutluk Polis Birlikleri Yöneticisi Ahmet Prençi, yaptýðý açýklamada Arnavutluk Parlamentosu tarafýndan kabul edilen yeni Polis yasasý hakkýnda Kosovalý yetkilileri bilgilendirdiðini belirtti. Prençi, Ýki ülke arasýnda imzalanan anlaþmalar yürürlükledir. Bundan dolayý iki ülke geleceðe daha güvenli adýmlarla ilerlemelidir dedi. Arnavutluk Ýçiþleri Bakan yardýmcýsý Blerim Kuçi yaptýðý açýklamada iki ülke arasýnda örgütlü suç ve sýnýrlar arasýnda güvenliðin saðlanmasý için bir koordinasyon gurubun kurulmasýný önerdiðini söyledi. Priþtine ziyaretinde bulunan Arnavutluk un güvenliðinden sorumlu üst düzey yetkilileri Arnavutluk deniz sahillerinde tatillerini sürdürmek isteyen Kosovalýlara çaðrýda bulundular. Yetkililer, Arnavutluk ta eskiye nazaran daha fazla güvenlik önlemlerinin alýndýðýný ifade ederken, Kosovalý turistlere her tür garanti vermeye hazýr olduklarýný dile getirdiler. Türk Dünyasý Yalova da buluþuyor Bu yýl Türk Boylarý Kültür Þöleninin 10 uncusu Temmuz 2007 tarihinde Yalova da düzenleniyor. Bu yýl ki buluþmaya Kosova dan Filizler Türk Kültür Sanat Derneði katýlýyor. Türk Dünyasý temsilcileri buluþmasý, halk oyunlarý gösterileri ve Türkçe Sohbetler programý çerçevesinde yapýlacak olan þölenin önemli ve yeni etkinliklerinden birini de Küreselleþme Sürecinde Türk Dünyasýnýn Yeri ve Önemi konulu Türk Dünyasý Basýn Mensuplarý Buluþmasý Sempozyumu oluþturacak. Sempozyumda Kosova daki Türk Basýnýný Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý Gazetecisi Taner Güçlütürk temsil edecek. Türk Dünyasý Coðrafyasýndan deðiþik ülke, cumhuriyet, özerk cumhuriyet ve boylarýn halk oyunlarý ekiplerinin yaný sýra, basýn mensuplarýnýn ve konuþmacýlarýnýn davet edildiði 10. Türk Boylarý Kültür Þöleni`yle ilgili açýklamada bulunan YAFEM Baþkaný Özer Koyuncu, Bu yýl 10 cusunu yaptýðýmýz þölen için daha kapsamlý hazýrlýklarýn sonlarýna gelmiþ bulunmaktayýz ve akraba topluluklarýmýzla Türk Dünyasý`nýn buluþma adresi olan Yalova`da bir araya gelmenin heyecanýný þimdiden yaþýyoruz dedi. Buluþmada düzenlenecek edebi etkinlikler çerçevesinde ise Kosova Türk þiirinin sesi ad yapmýþ þaire Özcan Micalar olacak yýlýnda Türk Folkloruna ve Türk Halk Oyunlarýna gönül vermiþ bir grup genç tarafýndan kurulan Yalova Folklor Eðitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneði, kýsa bir süre içerisinde yapýlan disiplinli çalýþmalar ile yüksek seviyede bir verime ulaþtý, yaptýðý organizasyonlar ile Türkiye de kültür-sanat alanýndaki varlýðýný ispat etti. Bu yýl onuncusu düzenlenen Türk Boylarý Kültür Þölenin temelleri, yýllarýnda Doðu bloðu ülkelerinin daðýlmasý ile birlikte atýldý. Her geçen yýl Türk Dünyasýna açýlan ve geniþleyen þölenin 9 cusuna 29 ülke ve Türk Boyundan 34 topluluðun müzik ve halk oyunlarý ekiplerinden toplam 1000 konuðun katýlýmýyla gerçekleþti. Ana temasý, Dilde, fikirde, iþte birlik olan þölenin amacý; dünyada ve Türk kültür coðrafyasýnda yaþayan, Türk dilini konuþan insanlarýn ve akraba topluluklara mensup kardeþlerimizin, Yalova-Türkiye insanlarý ile sosyal, kültürel ve ekonomik alanda tanýþmýþlýklarýný, dostluklarýný saðlamak ve geliþtirmek oluþturuyor. Türk Dünyasýnýn Devlet, Hükümet, Siyaset adamlarý, Gazeteci ve Sanatçýlarýnýn davet edildiði þölen, Türk Dünyasýnýn ekonomik, kültürel ve sosyal birlikteliðine katkýda bulunmalarýna imkan saðlayacak. Konuyla ilgili konferans, söyleþi, sergiler ve sempozyumlar düzenleneceði þölende, Yalova ve yöresinde halk oyunlarý düzenlenecek. Dünyada deðiþik coðrafyalarda konuþulan Türk dilinin zenginliklerini araþtýrmak üzere, konunun uzman ve bilim adamlarý sempozyumda buluþacak, iþ adamlarý ekonomik alanda iþ birliði hedefleyen konferanslar gerçekleþtirecek. Taburda yaz okulu Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý ilk ve orta okul öðrencilerinin yaz tatillerini daha faydalý bir þekilde deðerlendirmeleri, gençlerimizin kötü alýþkanlýklardan korunmasý ve bir yýlýn yorgunluðunu, derslerin stersini üzerlerinden atabilmeleri amacýyla Sultan Murat Kýþlasý nda yaz okulunun törenli açýlýþýný gerçekleþtirdi. 6 Temmuz Cuma günü düzenlenen açýlýþa çok sayýda davetli, öðrenci ve veli katýldý. Yaz okuluna kaydýný yaptýrtan öðrenci ve gençlere Sizler Kosova nýn yarýnlarýsýnýz, ümidisiniz diye seslenen Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar, gençlerin kendilerini yetiþtirmeleri için çok çalýþmalarý ve hýzla akýp geçen zamaný iyi deðerlendirmeleri gerektiðini ifade etti. Spor disiplin ve özveri ister. Belki hiçbiriniz ileride futbolcu olamayacaksýnýz ama hepiniz bu yaz okulunun sonunda bir þeyler kazandýðýnýzý göreceksiniz. Bunu pýrýl pýrýl parlayan gözlerinizde görebiliyorum diyen Binbaþý Acar, velilere seslenerek, ebeveyn olmanýn sorumluluðuna dikkati çekti. Tabur Komutaný Acar, Bizler Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti olarak buna benzer faaliyetlerle de her zaman yanýnýzda olacaðýz. Sizler bizlerin parçasýsýnýz. Sizin evlatlarýnýz, bizim evlatlarýmýzdýr. Onlar bize emanettir dedi. Acar konuþmasýný, Atatürk ün, Ben sporcunun zeki, çevik ve ayný zamanda ahlaklý olanýný severim sözünü hatýrlatarak noktaladý. Konuþmalarýn ardýndan Tabur komutaný ve önde gelen misafirlerin penaltý atýþlarýyla yaz futbol okulunun açýlýþý gerçekleþtirdi. Ardýndan öðrencilerin futbol gösterileri ve verilen mütevazi kokteyl ile tören son buldu. Kayýtlar sýrasýnda Prizrenli öðrenci ve gençlerin büyük ilgi gösterdiði yaz okuluna 100 ün üzerinde öðrenci kaydýný yaptýrdý. Sekiz guruba ayrýlan yaz futbol okulu öðrencilerinin bu faydalý ve saðlýklý faaliyeti 27 Aðustos 2007 tarihine kadar sürecek.

7 7 B a l k a n Arnavutluk cumhurbaþkanýný yine seçemedi 8Temmuz Pazar günü yapýlan oylamada iki adayýn hiçbirinin gerekli 84 oyu toplayamamasý üzerine, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden yine sonuç alýnamadý. Ýktidar koalisyonunun aday gösterdiði Demokrat Parti genel baþkan yardýmcýsý Bamir Topi 75 oy aldý. Eski Sosyalist Parti genel baþkaný Fatos Nano sadece iki oy alýrken, iki oy da geçersiz sayýldý. Her iki aday da öðleden önce Meclis Hukuk Komisyonu tarafýndan onaylanmýþ olmasýna raðmen, Sosyalist Parti liderliðindeki muhalefet ikisini de desteklemeyi reddederek salonu terk etti. Pazar günü yaplan baþarýsýz seçim turunun etkileri hakkýnda da tartýþmalar var: Demokrat Parti, daha önce yapýlan iki turda aralarýndan seçim yapýlacak somut aday olmamasý nedeniyle, bu turun birinci tur sayýlmasý gerektiðini öne sürüyor. Sosyalistler ise bunun baþarýsýzlýkla sonuçlanan üçüncü tur olduðu ve erken seçim yolunun açýldýðýný savunuyorlar. Sosyalist Parti genel baþkaný Edi Rama cumhurbaþkanlýðý seçim krizi hakkýnda yaptýðý açýklamada, Bu siyasi maskaralýk devam ettiði takdirde, NATO üyeliði ve reformlarýn hýzlandýrýlmasýný unutmamýz gerekir dedi. CoE, Makedonya daki AB üyelik reformlarýný desteklemeye hazýr Avrupa Konseyi (CoE) Genel Sekreter Yardýmcýsý Maud de Boer-Buquicchio konuk Makedonya Baþbakan Yardýmcýsý Gabriela Konevska-Traykovska ya, CoE nin Makedonya ya AB üyelik yolunda ve gerekli reformlarýn uygulanmasýnda yardým etmeye hazýr olduðunu söyledi. Ýki yetkili, yargý ve cezaevi sistemi, yasal düzenlemeler, insan haklarýnýn korunmasý ve insan kaçakçýlýðýyla mücadele alanlarýndaki reformlarý ele aldý. Öte yandan Makedonya Ulaþtýrma ve Haberleþme Bakanlýðý Pazar günü yaptýðý açýklamada, etnik Arnavut muhalefet partisi Demokratik Bütünleþme Birliði nin (DUI) kontrol ettiði belediyelere karþý ayrýmcýlýk yaptýðýný reddetti. Bakanlýk, bu yýl DUI Bosnalý Müslüman mahkemeye çýktý kontrolündeki Kalkandere, Gostivar, Struga, Debar ve Tearce belediyelerinin her birine çeþitli projeler için yaklaþýk 166 biner avro ödenek ayrýldýðýný belirtti. Bosnalý Müslüman kuvvetlerinin savaþ zamaný komutaný 9 Temmuz da Lahey de mahkemeye çýktý. Rasim Deliç, komutasý altýndaki askerlerin Bosnalý Hýrvat ve Sýrplara yönelik tecavüz, iþkence ve cinayet eylemlerinden sorumlu tutuluyor. Savcýlar, Deliç in çoðu Ortadoðu ve Kuzey Afrika dan gelmiþ yabancý Ýslamcý mücahitlerin gerçekleþtirdiði þiddet eylemlerini önlemediði ve cezalandýrmadýðýný ileri sürüyorlar. BM savcýlarý geçtiðimiz hafta davanýn Saraybosna ya devredilmesini saðlamaya çalýþmýþlar, ancak baþarýlý olamamýþlardý. ERHAN TÜRBEDAR Saraybosna da þu anda soykýrým üzerine bir uluslararasý sempozyum düzenleniyor. 9 Temmuz Pazartesi günü baþlayan sempozyum, önümüzdeki Cumartesi gününe kadar sürecek. Sempozyumu örgütleyen, Türkiye nin aleyhine Ermeni iddialarýnýn sözcülüðünü yapan, Uluslararasý Soykýrým Akademisyenleri Derneði dir (IAGS). Saraybosna Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan Ýnsanlýða Karþý Suçlarý ve Uluslararasý Hukuku Araþtýrma Enstitüsü, ev sahipliðini yapýyor. IAGS sempozyumun amacýný, soykýrýma uðrayan Boþnaklarla dayanýþma içinde olmak olarak açýkladý. Program ilk bakýþta gerçekten zengin bir þekilde hazýrlanmýþ gözüküyor, her ne kadar organizasyon konusunda deðiþik sýkýntýlar var ise de. Bosna içinden ve dýþýndan, önemli bir kýsmýný deðiþik ülkelerin hukuk öðrencilerinin oluþturduðu 400 e yakýn katýlýmcý var. Diðer taraftan, Bosna Cumhurbaþkanlýðýnýn Boþnak üyesi Haris Silayciç gibi üst düzey yetkililer, Eski Yugoslavya Üzerine Uluslararasý Savaþ Suçlarý Mahkemesi nin Baþsavcýsý Carla del Ponte gibi yabancý konuklar da var. 11 Temmuzda bütün konuklar, Srebrenitsa soykýrýmýnýn yýldönümü dolayýsýyla Potoçari de düzenlenen anma törenine katýldý. Sununlan tebliðler, gösterilen film ve belgeseller, Bosna savaþýndaki Boþnak dramýný tüm acýlarýyla bir kez daha hatýrlattý. Bu anlamda, söz konusu sempozyuma katýlmak, Balkanlar a ilgi duyan herkes için faydalý oldu. Ne var ki, sempozyumun Türk tarafýný inciten bir yönü var. Bu da IAGS nin gerçek niyetlerinden kaynaklanýyor. IAGS nin merkezi New York ta. Ermeni, Yunan ve Yahudi lobilerinin Amerika daki önemli kalelerinden biri. Bosna da gerçekleþen sempozyumda amaç soykýrýma uðrayan Boþnaklarla dayanýþma içinde olmak olarak açýlanmýþ ise de, bu toplantýyla IAGS nin asýl amacý, her zaman yaptýklarý gibi, Ermeni iddialarýnýn propagandasýný yapmak, Türkiye yi yerden yere vurmak. Bir baþka ifadeyle, IAGS, Ankara Mektubu Bosna da Soykýrým Sempozyumu Boþnaklarýn uðradýðý trajediden yararlanarak, Türkiye nin aleyhine kendi iddialarýnýn propagandasýný yapýyor. Ne yazýk ki Boþnaklar bunun farkýnda deðil. Her þeyden önce Ermeni, Yunan ve Rumlarla ilgili panellerdeki konuþmacýlar büyük bir hasasiyetle seçilmiþ. Hepsi senhronize bir þekilde Türkiye nin aleyhine konuþuyor. Bir panelde dinleyicilere soru ve katký hakký verildiðinde, Ankara da bulunan Avrasya Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (ASAM) heyeti olarak bir þeyler söylemeye çalýþtýk. Ermeni iddialarý üzerine asýl gerçekleri anlatmaya baþladýðýmýzda, panelistler ve panel baþkaný hemen konuþmamýzý bölmeye kalkýþtý. Salonda kargaþa yaþandý. Daha çok tatsýzlýk yaþanmasýn diye, katký hakkýmýzý kýsa tuttuk. Neticede, ayný panelde, günümüzde Türkiye de Ermenilerin kendilerini yeterince ifade edemediðini belirten Ermeni lobicileri, aslýnda, insaný konuþma hakkýndan mahrum eden kendilerinin olduðunu gösterdi. Bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Ermenilerin soykýrým iddialarýna gelince, esasýnda kurulamamýþ bir devletin nostaljisi yatýyor. Özetle, Osmanlý Devleti nin son nefeslerini verdiði bir dönemde, Ermeniler dönemin güçlerinin desteðiye, Türklerin tarihi topraklarýnda büyük bir Ermenistan kurmaya çalýþtý. Ayaklandýlar ve maksatlarý doðrultusunda Anadolu Türklerini öldürmeye baþladýlar. Ayrýca, o zamanki Osmanlý düþmaný Rusya ile birebir müttefikliðe girdiler. Ancak, Osmanlý yönetimi söz konusu hareketi bastýrmayý baþardý ve güvenlik önlemleriyle çýkarýlan Tehcir Kanunu ile, Anadolu daki Ermenilerin bir kýsmýný Suriye ye göç ettirdi. Göç edenlerin bir kýsmý, asla soykýrým olarak nitelenemeyecek nedenlerle hayatlarýný kaybetti. Ermeniler ise, hayal ettikleri devleti kuramadýklarý için, Türkiye ye karþý soykýrým muhabetini baþlattý. Hem de, tehcir olayýnýn gerçekleþmesinden 50 yýl sonra. IAGS nin Saraybosna daki sempozyumu devam ediyor. Bakalým daha neler duyacaðýz

8 Kerkük te Türkmenler in dramý Kuzey Irak ta Türkmen köyüne yapýlan terör saldýrýsýnda yaralananlara Türkiye yardým elini uzattý. Dýþiþleri Bakanlýðý, bölgeye 2 ambulans uçak göndererek 21 yaralýyý Ankara ya getirdi ve GATA da tedavi altýna aldý.. Irak ta Kerkük yakýnlarýnda, Þii Türkmen-lerin yaþadýðý, Tuzhurmatu ya baðlý Amirli köyünde cumartesi günkü saldýrýda ölenlerin sayýsý ise 150 ye yükseldi. Türkiye yaralý Türkmenler den 21 ini tedavi için Ankara ya getirdi. Kerkük teki intihar saldýrýsýnda 250 kiþi de yaralandý. Yaklaþýk 100 iþyeri ve evin hasar gördüðü saldýrý, Kerkük te, referandum tartýþmalarýnýn, zirvede olduðu bir zamana rastladý. Sal-dýrýlarý, henüz üstlenen olmadý. Bu ay içinde, Kerkük ün statüsünün belirleneceði referandum için, nüfus sayýmý yapýlmasý planlanýyor. Ankara, 21 yaralýnýn Türkiye de tedavisi için bölgeye iki askeri ambulans uçaðý gönderdi. Yaralýlar, Ankara ya getirilip, GATA da tedavi altýna alýndý.yaralýlarýn Ýlk ziyaretçilerden biri, Irak Türkmen Cephesi Amerikan yönetiminin Orta Avrupa da füze kalkaný oluþturma planlarýna Moskova nýn tepkisi sürüyor. Rusya Baþbakan Birinci Yardýmcýsý Sergei Ivanov, Washington un planlarýný Yeni Berlin Duvarý olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Polonya ya füze, Çek Cumhuriyetine de radar yerleþtirmeyi planlayan Amerikan yönetiminin kendileri için tehdit oluþturduðunu kaydeden Ivanov; Washington, Berlin Duvarýna benzeyen bu plan ile birlikte bizi kendisiyle kafa kafaya çarpýþmaya zorluyor ifadesini kullandý. Amerikan yönetimi ise, füze kalkanýný Ýran ve Kuzey Kore ye karþý oluþturmak istediðini belirtiyor de görev süresi dolacak Devlet Baþkaný Vladimir Putin in yerine, baþta gelen adaylar arasýnda olan Ivanov, geçen hafta da Amerikan yönetimi D ü n y a 8 Arap Birliði nden Ýsrail e Ziyaret Genel Baþkaný Saadettin Ergeç oldu. Ergeç, yaralalýlardan birinin yolculuk sýrasýnda öldüðünü söyledi. Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül, bölgeye doktor ve ilaç göndermek için temaslarýnýn sürdüðünü belirterek, yerel makamlardan talep gelmesi halinde ilave ambulans uçaklar göndermek istediklerini kaydetti. Gül ayrýca, Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Sadettin Ergeç in kendisini arayarak, saldýrýdan sonra göstermiþ olduðu destekten dolayý Türkiye ye teþekkür ettiðini söyledi. ABD - Rusya Füze Kalkaný Gerginliði füze kalkanýnda ýsrar ederse Avrupa daki Rus topraðý Kaliningrad a füze sistemleri yerleþtireceklerini söylemiþti. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, Amerika Birleþik Devletleri ne geçen hafta gerçekleþtirdiði ziyarette, 2020 yýlýna kadar tamamlanacak ve NATO nun da yeraldýðý ortak füze savunma sisteminin kurulmasýný önermiþti. Arap Birliði tarihinde ilk kez Ýsrail e heyet gönderiyor. Görüþmelerde, Araplar ýn Ýsrail- Filistin uzlaþmazlýðýnýn sona erdirilmesi konusundaki önerileri ele alýnacak. Ziyaret çerçevesinde, Ürdün Dýþiþleri Bakaný Abdullah el Hatip ve Mýsýr Dýþiþleri Bakaný Ahmed Ebul Geyt in Kudüs ü ziyaret etmesi bekleniyor. Burada Ýsrail Baþbakaný Ehud Olmert, Dýþiþleri Bakaný Tzipi Livni ve Savunma Bakaný Ehud Barak ile görüþecek olan ikili, Ýsrail- Filistin uzlaþmazlýðý ile ilgili Arap önerisini sunacak. Görüþmelerde, Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ýn Hamas karþýsýnda nasýl destekleneceði de ele alýnacak. Pakistan da Ýþgali Bitirme Çabalarý Pakistan Devlet Baþkaný Pervez Müþerref, bir haftayý bulan Lal Mescid iþgalini sona erdirmek için, üst düzey yetkililerle biraraya geldi. Toplantýnýn baþladýðý saatlerde, Lal Mescid çevresinden yine silah sesleri yükseldi. Mescid çevresinde zaman zaman silah sesleri duyulduðu için, bunun çatýþmalarýn yoðunlaþmasý anlamýna gelip gelmediði ise bilinmiyor. Devlet Baþkaný Pervez Müþerref, daha önce yaptýðý açýklamada, ayaklanmaya katýlan medrese öðrencileri ve militanlarýn, ya teslim olacaklarýný ya da öleceklerini söylemiþti. Lal Mescid deki iþgal olayýnda kaç kiþinin öldüðü yolunda ise farklý bilgiler geliyor. Hükümet, þimdiye kadar, biri özel kuvvetler mensubu 24 kiþinin öldüðünü açýkladý. Mescid dekiler ise 30 u kadýn 70 kiþinin öldüðünü iddia ediyor. Lal Mescidi etrafýndaki polis kuþatmasý devam ederken, militanlarýn liderliðini yapan Abdürraþid Gazi, þehit olmalarýnýn Pakistan da Ýslam devrimini baþlatacaðýný umduðunu söyledi. Irak ta Çin Silahlarý Tedirginliði Amerika Birleþik Devletleri, Irak ve Afganistan da ele geçirilen Çin yapýmý silahlarla ilgili endiþesini Pekin yönetimine iletti. Ýngiltere de yayýnlanan Financial Times gazetesinin haberine göre, Amerikan Savunma Bakanlýðý nýn üst düzey yetkilisi Richard Lawless, Washington yönetiminin konuyu Pekin e ilettiðini belirtti. Amerikalý yetkililer, son aylarda Afganistan da Taliban ve Iraklý direniþçilerce kullanýlan Çin yapýmý zýrh delici silahlar konusunda alarma geçtiklerini kaydetti. Ýsminin açýklanmasýný istemeyen üst düzey bir Amerikalý yetkili de, Çin yapýmý silahlarý saðlayan ülkenin Ýran olduðunu söyledi. Amerikalý yetkili, Pekin in bu konuda suç ortaðý olduðuna dair ellerinde kanýt bulunmadýðýný, ancak Çin in bu silahlarýn satýþýnda daha dikkatli olmasý konusunda çaba sarf ettiklerini söyledi. Ýngiltere Terör Kurbanlarýný Andý Ýngiltere de 2005 yýlýndaki terör saldýrýlarýnýn yýldönümünde anma töreni düzenlendi. Ýngiltere Baþbakaný Gordon Brown ve Londra Belediye Baþbakaný Ken Livingstone, saldýrýlara hedef olan baþkent Londra daki King s Cross metro istasyonuna giderek çiçek býraktý. 2 Temmuz 2005 yýlýnda, metro trenleri ve bir otobüse düzenlenen terör saldýrýlarýnda 4 ü intihar eylemcisi 56 kiþi hayatýný kaybetti. Asya Seller ve Kuraklýkla Boðuþuyor Çin in güney ve iç bölgelerindeki son sellerde yaklaþýk 200 kiþi ölürken, kuzeydeki kuraklýk nedeniyle 7 milyon kiþi içme suyu sýkýntýsý çekiyor. Hindistan da da þiddetli yaðýþlar yüzünden bir barajýn ana Dünya Turu duvarý çatladý. Taþan sularda 20 kiþi kayboldu. Çin in güneybatýsýndaki Sichuan bölgesinde þiddetli yaðýþlarýn yolaçtýðý sel ve toprak kaymalarýndan, 43 kentte 8 milyon kiþi etkilendi. Chong-qing bölgesinde görülen fýrtýnada 600 evin yýkýldýðý 25 bin hektar tarým alanýnýn da hasar gördüðü bildirildi. Ülkenin güney ve iç bölgelerinde görülen sel ve toprak kaymalarýnda þu ana kadar 200 kiþi hayatýný kaybetti. Öte yandan kuzeydeki kuraklýk yüzünden 7 milyon kiþi içme suyu sýkýntýsý çekiyor. Güney Asya yý vuran muson yaðmurlarý Hindistan da etkisini göstermeyi sürdürüyor.

9 9 T ü r k i y e Beyaz Saray: Terörizme iliþkin kaygýlarý paylaþýyoruz Terörizme iliþkin kaygýlarý paylaþýyoruz Bush yönetiminin, PKK terörizmine iliþkin kaygýlarý paylaþtýðýný bildirdi. Beyaz Sarayý Sözcüsü Tony Snow, sýnýr ötesi operasyon olasýlýðý konusunda spekülasyon yapmayacaðýný belirtirken Biz elbetteki PKK terörizmine iliþkin kaygýlarý paylaþýyoruz ancak ayný zamanda Irak ýn toprak bütünlüðüne de inanýyoruz þeklinde konuþtu. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Sean Mc- Cormark da, sýnýr bölgesinde terörizmle mücadele eden önemli sayýda Türk askeri olduðunu belirtti. Beyaz Sarayý Sözcüsü Tony Snow, olaðan basýn bilgilendirme toplantýsýnda sýnýr ötesi operasyon olasýlýðýna iliþkin bir soruya Bu konuda spekülasyon yapacak deðilim karþýlýðýný verdi. Tony Snow, bölgedeki durumu yatýþtýrmak için ABD nin giriþimi olup olmadýðý sorulmasý üzerine de Bu noktada, yine, bizim görüþümüzü açýk bir biçimde dile getirmiþtik, bu da, biz elbetteki PKK terörizmine iliþkin kaygýlarý paylaþýyoruz ancak ayný zamanda Irak ýn toprak bütünlüðüne inanýyoruz þeklinde konuþtu. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý nda günlük basýn bilgilendirme toplantýsýnda Türkiye nin sýnýrda kuvvet yýðýnaðý yaptýðý haberleri deðerlendiriren Sözcü Sean McCormark ise Türk kuvvetlerinin nerede konuþlanmýþ olduðuna iliþkin bilgiyi Türk askerlerinin verebileceðini belirterek þunlarý söyledi: Ancak genel olarak Türkiye nin Güneydoðusundaki duruma bakarsýnýz ki bu tam sýnýrdaki bölgelerin ötesindeki bölgeleri de kapsýyor- orada terörizmle mücadele operasyonlarýný yürüten önemli bir Türk askeri varlýðý var. McCormark, sýnýr bölgelerinde büyük bir kuvvet varlýðýnýn PKK nýn genel olarak saldýrýya geçtiði ilkbahar aylarýnda olaðanüstü olmadýðýný da söyledi. Gül: ABD ile Tam Görüþ Birliði Yok Dýþiþleri Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Abdullah Gül, Irak a sýnýr ötesi operasyon düzenlenmesi konusunda Amerika Birleþik Devletleri ile tam bir görüþ birliði bulunmadýðýný bildirdi. Gül; Bizim verdiðimiz bir kararý engellemeye kimsenin gücü yetmez. Herhangi bir þekilde izin de almayýz dedi. Abdullah Gül, bir özel televizyon kanalýnda sorularý cevaplarken, Irak a sýnýr ötesi operasyonun iç siyaset ya da kimi manþetlere cevap olsun diye yapýlmasýnýn yanlýþ olacaðýna iþaret etti. Böyle bir operasyonun iyi planlanmasý gerektiðini, bu planlama ve görüþmelerin Genelkurmay Baþkanlýðý ile yapýldýðýný ifade eden Gül, bu konuda nasýl bir yol izleneceðinin kararlaþtýrýldýðýný kaydetti. Gül, seçime dek bir operasyonun ihtimal dahilinde olup olmadýðý sorusuna, herþeyin ihtimal dahilinde olduðunu Seçime kadar birþey yapmam denmesi durumunda caydýrýcýlýðýn yok olacaðýna iþaret etti. Gül, Amerikaya bu konuda uyarý mektubu verildiðine iliþkin çýkan haberlerin hatýrlatýlmasý üzerine, þu anda Irak ý Amerika Birleþik Devletlerinin kontrol ettiðine dikkati çekerek, dolayýsýyla Türkiye nin, Amerikayý iþbirliði yapma konusunda zorlama hakký bulunduðunu bildirdi. Mevcut iþbirliðinin kesinlikle yeterli olmadýðýný vurgulayan Gül, bunu kendilerine açýkça ilettiklerini kaydetti. Gül, bu çerçevede PKK yý terör örgütü olarak kabul ediyoruz demenin yeterli olmadýðýný, yapýlabilecek çok þey bulunduðunu dile getirdi. Irak ýn istikrarýna en az Iraklýlar kadar önem verdiklerini anlatan Abdullah Gül, Amerika Birleþik Devletleri nin er ya da geç bölgeden çekileceðini ama Türkiye nin bu coðrafyada kalacaðýný bildirdi. Gül,Amerike Dýþiþleri Bakaný Rice ile görüþmesinde sýnýr ötesi harekat yapýlmasý durumunda engelleneceði yönünde bir izlenim alýp almadýðýnýn sorulmasýna üzerine; Bizim verdiðimiz bir kararý engellemeye kimsenin gücü yetmez. Herhangi bir þekilde izin de almayýz. dedi. Ciðerlerimiz Kül Olmasýn..! Haziran son yýllarýn en sýcak ayý oldu. Afrika sýcaklarýnýn etkisiyle çok sayýda orman yangýný çýktý, yüzlerce hektarlýk orman alaný kül oldu. Yalnýzca bu sýcak hava dalgasý deðil ayný zamanda dikkatsiz piknikçiler ve yakýlan anýzlar da milli serveti yok etti. Haziran ayýnda Türkiye adeta cayýr cayýr yandý. Sýcaklýk deðerleri ortalamalarýn üzerine çýktý. Aþýrý sýcaklar orman yangýnlarýný da beraberinde getirdi. Orman yangýnlarýndaki artýþý rakamlar da gösteriyor. Geçen ay çýkan orman yangýný sayýsý, son yýllarýn ortalamalarýný neredeyse iki katý. Haziran ayýnda 357 yangýn çýkarken 509 hektarlýk orman alaný tahrip oldu. Türkiye nin ciðerleri bu ay da kül olmaya devam ediyor Ancak milli servetin yok olmasýný sadece aþýrý sýcaklara baðlamamak gerekiyor. Anýz yakýlmasý, piknikçilerin geride kýrýk cam býrakmalarý, atýlan izmaritler oluþumu asýrlar süren ormanlarýn birkaç saat içinde kül olmasýna neden oluyor. Onlar da bu dünyada yaþýyor... Burkina Faso... Komor Adalarý... Kiribati... Samoa... Tuvalu... Vanuatu... Bu isimler size yabancý mý geliyor? Haklýsýnýz. Bizden çok uzaktaki bu ülkelerin isimlerini duymamýþ olabilirsiniz. Zira bunlarýn çoðu, son zamanlarda baðýmsýzlýða kavuþmuþ olan ve yeni isimlerle dünya haritasýnda yer alan devletler veya devletçikler... Bu ülkelerin ortak özelliði, çok, ama çok fakir olmalarý. Bu nedenle, sayýsý 50 yi bulan Dünyanýn En Az Geliþmiþ Ülkeleri kategorisine giriyorlar. Aralarýnda daha eski ve daha tanýnmýþ çok yoksul ülkeler de var: Afganistan, Bangladeþ, Etiyopya, Moritanya, Nepal, Sudan, Yemen gibi... Yükselen Türkiye Ýstanbul dünden beri bu en az geliþmiþ ya da çok yoksul 50 ülkenin bakanlarýna ve üst düzey temsilcilerine ev sahipliði yapýyor. Þükürler olsun, Türkiye bu 50 ülke kategorisinde deðil. Türkiye geliþen veya yükselen ülkeler liginde. Ýstanbul un çok fakir ülkeler için düzenlenen bir konferansa ev sahipliði yapmasý, Türk diplomasisinin bir ikramý veya jesti... Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül, geçen eylül ayýnda BM Genel Kurul toplantýsý sýrasýnda Türkiye nin böyle bir konferansa kapýlarýný açmaya hazýr olduðunu bildirmiþ, bu davet bu ülkeler ve onlarýn durumuyla ilgilenen çeþitli BM organlarý tarafýndan büyük memnunlukla kabul edilmiþti. Gerçekten bunun ne kadar yerinde -ve Türkiye açýsýndan da ne kadar yararlý- bir jest olduðunu dün gerek konferansta açýlýþ konuþmalarýný yapan yetkililerin sözlerinden, gerek kuliste çeþitli delegelerle yaptýðýmýz sohbetlerden açýkça hissettik. Türk diplomasisinin Ýstanbul u böyle bir konferans için merkez yapma fikrinin amacý da zaten buydu. Türkiye böylece Asya-Pasifik-Afrika-Latin Amerika ülkelerine açýlma stratejisini uygulamaya koyuyor... Bu ülkelerle daha yakýn ekonomik, siyasal ve kültürel iliþkiler kurmaya ve küresel bir aktör rolünü oynamaya çalýþtýðýný da gösteriyor... Ama açýkçasý bu inisiyatifin esas amaçlarýndan biri de, bu ülkelerin Türkiye nin BM Güvenlik Konseyi üyeliðini desteklemelerini saðlamaktýr. Gelecek yýlýn sonunda BM Genel Kurulu Türkiye nin iki Avrupalý rakibiyle -Avusturya ve Ýzlanda- giriþtiði üyelik yarýþý konusunda kararýný verecek. Gerçi en az geliþmiþ ülkeler fakirdir, çoðu ufaktýr; ama BM Genel Kurulu nda onlar da zengin ve kalabalýk ülkeler gibi tek oy hakkýna sahiptir. Bu bakýmdan bu 50 ülkenin þimdiden gönlünü kazanmak çok önemli... Yaþa ve yaþat... Bu iki günlük konferansta özellikle küreselleþme olayý karþýsýnda bu ülkelerin nasýl davranmasý gerektiði tartýþýlýyor. Açlýðý, hastalýðý, sefaleti, cehaleti yenmek çabasýnda, küreselleþmenin hem yararlý, hem zararlý etkileri -yani hem fýrsatlarý, hem zorluklarý- var. Dünkü konuþmacýlarýn belirttiði gibi, esas görev, bu ülkelerin yöneticilerine düþüyor. Ama uluslararasý camianýn ve özellikle geliþmiþ ülkelerin bu alanda büyük sorumluluklarý var. Bizim bu konuþulanlardan çýkardýðýmýz sonuç þudur: En az geliþmiþ ülkeler halen bir yol kavþaðýndalar. Kalkýnmak, geliþmek ve dünya ile bir ayar tutturmak için, daha büyük çaba harcamak zorundalar... Ancak bunu kendi baþlarýna yapmalarý mümkün deðil. Onlara geliþmiþ ülkelerin yardýmda bulunmalarý þart. Bu sadece baðýþ veya yatýrým demek deðil. Esas gereken þey, zengin ülkelerin fakir uluslara karþý tavýrlarýnda bir zihniyet deðiþikliði sergileyerek yaþa ve yaþat ilkesini benimsemeleridir...

10 R e k l a m 10

11 11 R e k l a m

12 Hýzýr inancý Türk Müslüman topluluklarýnda baharýn gelmesiyle ve bu vesileyle yapýlacak olan tören ve gelenekleriyle doðrudan doðruya ilgili bir itikattýr. Yazýn gelmesi umumi Türk topluluklarý için bir hayat meselesi olduðu belirlenirken, havanýn, topraðýn ýsýnmasýnýn ehemmiyetli bir vaka olduðunu tefhim etmektedir. Bu yüzden girmiþ olan yýlýn bereketli ve bolluk içinde olabilmesi için özellikle iki hususun Türklerce efsunlanmasý gerekmektedir. Bu iki unsur hava ve sudur. Dolayýsýyla halktaki inanca göre, ateþi yani sýcaklýðý temsil eden Hýzýr ý, suyu temsil eden Ýlyas la birleþerek doðanýn can bulacaðýna inanýlýr ve o yýlýn bereketli olmasý için Hýzýr veya Hýdýr- Nebi yi bir bahar bayramý olarak kutlamakla bunun þerefine karþýlama törenlerinin de yapýlmasý gelenek haline getirilmiþtir Tarihlere göre Hýzýr karþýmýza eski isim olarak El-Hýdýr veya El-Hadýr olarak çýkmaktadýr. Bu isimler Türkçede Yeþil, yeþil dal veya yeþilliði çok olan yer anlamýný taþýmaktadýr. Tarihler Hýzýr için gittiði her yere bolluk ve bereket getirdiði, oturduðu yer kuru da olsa altýnda otlarýn yeþerip dallandýðýna inanmaktadýr. Bu yüzden çaðýrýlýnca herkesi sýkýntýlardan kurtaracaðýna inanýlmaktadýr. Kur an ý Kerim de, Hýzýr Ýlyas ýn, Musa peygamber e ilmi Ledun u (Allah ýn Sýrrý ný) öðrettiðini ve Musa Peygaber e Mürþit lik yaptýðýný bildirir. Dolayýsýyla Hýzýr Ýlyas ýn Peygamber olduðunu tasdik ediyor. Peygamberler Allah ýn emirlerini kullara getirdikleri için, Allah ýn elçileri anlamýnda. NEBI diye anýlýrlar. Onun için de bir ismi Hýzýr Nebi dir. Hz. Hýzýr! Peygamber oluþuyla Nebi dir. Allah ýn bütün sýrlarýna vakýf olmasýyla ve ölümsüzlüðü ile Velidir. Yalnýz Veli ler, tek olan bütünün tüm sýrlarýna sahiptirler ve onlarýn Hakkýn cemalinin aynasýdýrlar. Biz inanýyoruz ki; Hýzýr Nebi! Allah ýn kendini, evrende insan sýfatýnda yansýmasýdýr. Çünkü insanlarýn gönlünde öyle bir makam kurmuþ ki, Allah ýn bütün vasýflarýnýn ondan tekmil olduðuna bütün insanlar inanmaktadýrlar. Hýzýr, sadece Anadolu da deðil bir çok coðrafyada ayný anlamda anýlmaktadýr ve çoðu yerlerde Hýzýr ý bir peygamber olarak kabûl ederler. Ondan Hýzýr Peygamber, Hýzýr Aleyhisselam ya da Hýzýr Nebi olarak söz edilir. Ýnanca göre ölümsüzlük suyu (Abý hayat) içmiþti. Zaman zaman dünyaya gelerek, darda olanlarýn yardýmýna koþar ve doðaya yeniden can verir. Hýzýr Nebi halk arasýnda þöyle tasavvur edilir: üzerinde çiçeklerden yapýlmýþ bir cübbesi bulunan, aksakallý, nur yüzlü yaþlý biri olarak betimlenir. Bastýðý yerde güller açar, ekinler yeþerir. Elini sürdüðü kiþi dertlerden, uðursuzluklardan, hastalýklardan arýnýr, ömür boyu huzurlu yaþar. Iþte bu sebepten dolayý Yetiþ ya Hýzýr deyimi asýrladýr darda kalanýn, zorda olanýn umut çýðlýðý olarak söylenmektedir. Hýzýr, zor durumda kalanlarýn, son çareleri tükenenlerin çaðýrdýklarý, medet diledikleri erendir. Çok daha eskilerde bizim bu yörelerimizde uzun ve büyük K ü l t ü r 12 Gelenek ve Göreneklerimiz Tefrika (10) Bahar Tören ve Geleneklerinden - HIDIR NEBÝ -1 Naksallý güünde Reþat Lale ve Ömer Latiç bardak oyununu oynarken yýlý Bugünkü Bülbülderenin görünüþü kýþlar yaný sýra bu kýþlarda bir metreye kadar kar yaðardý ve yollar çok zor açýlýrdý, bilakis çok köyler kasabadan kýþ dolayýsýyla mahrum kalýrlardý. Çünkü önceleri de kara ulaþýmý sadece araba veya beygirlerle gerçekleþiyordu. Dolayýsýyla büyük kýþlarda halk köyden köye veya kasabaya, karý yararak yaya gelmeye mecburdu. Kar fýrtýnalarýnda yollarýný þaþýrýp, boðulanlarýn haddi hesabý yoktu. Bu manevi güce inanan insanlarýmýz, böyle sýkýntýlý anlarýnda Hz. Hýzýr ý yani Hýzýr Nebiyi yardýma çaðýrýp kurtulanlarýn çok olduðuna inanýlmaktadýr. Bu düþünce halk arasýnda çok yaygýndý ve günümüzde de aynen öyledir. Kýþýn bitimi ve baharýn baþlamasýyla birlikte her toplukta olduðu gibi Türk topluluklarýnda da bir takým itikat, gelenekler, törenler teþhir edilmektedir. Kosova da da bu gelenekler, törenler ve inançlar hala devam etmektedir. Bunlarla iliþkin Bahar bayramlarý muhtevasýna giren Hýdýr Nebi günü de çok görkemli olarak kutlanýr. Prizren de Hýdýr Nebi bahar bayramý 7 Mayýs tan baþlayarak Mayýsa kadar süren günlere tekabül eder. Hýdýr Nebinin kutlandýðý en görkemli günü son veya bir gün öncesidir. Bu gün, Hýdrellezden 17 gün sonra gelen 22 veya 23 Mayýsa rastlar. Yüzyýllar boyunca bu topraklarda kutlanan bütün Bahar Bayramlarý gibi, Hýdýr Nebi de babadan oðulla intikal eden adet, gelenek ve itikatlarýn bir örneðidir. Bu topraklarda da giren yýlýn bereketli olmasý için Hýdýr Nebi de bir bahar töreni ve geleneði olarak kutlanmaktadýr. Çünkü Hýdýr Nebi bura Müslüman topluluklarýnda kýþýn geride kaldýðý ve sýcak günlerin baþladýðý anlamýný da taþýmaktadýr. Hýdýr Nebi bahar bayramý olarak Hadýrlezden sonraki ikinci Salý gününde ki bu gün genelde 15 Mayýsa rastlanmaktadýr, Prizren de Bülbüldere denilen mesire yerinde Naksali adýyla malum tören ve geleneklerini yerine getirirler. Ayný günde Prizren halkýnýn büyük bir bölümü yaný sýra Naþec köyü ve çevre karye sakinleri de Grajdanik denilen yerde bulunan Suzi Türbesinde ve çeþmesinde Hýdýr Nebi bahar bayramýný muhtelif törenlerle, inanç, adet, töre, gelenek ve çeþitli þenliklerle kutlamaktadýr. Hýdýr Nebi Bahar Bayramýn kutlanmasýna deðin belgesel verileri toplamak amacýyla bu yöndeki tetkik çalýþmalarýmýzý yürütmek maksadýyla ilkin Prizren in güneyindeki Bülbüldere semtindeki mesire yerinde uzun zamandan beri Hýdýrlezin ikinci Salý gününe rastlayan ve kutlanan Naksalý bahar bayramýný, 23 Mayýsta rom mahallesinde yaþayan romlarýn çok eski zamanlardan beri kutladýklarý Hýdýr Nebi bahar bayramýný ve 15 Mayýsta Prizren den 7 km uzaklýðýndaki Garjadanik denilen yerde bulunan Sozi türbesinde ve çeþmesinde yine Hýdýr Nebi adýyla kutlanan bahar bayramýnýn hususiyetlerini teþhir etmeye çalýþacaðýz. Hýdrellezden sonra gelen Naksalý güünde Reþat Lale davullar eþliðinde oyun oynarken yýlý ikinci Salý gününde yapýlan tören ve þenliklere Prizren halký Naksali adýný vermiþtir ve bu günü Prizren halký bir bahar bayramý olarak kutlar. Prizren de Naksali denildiðinde herkesin aklýna Prizren Bülbüldere mesire yeri gelir. O gün Bülbülderenin günüdür ve Naksali denince, havalarýn tamamen ýsýnmaya, aðaçlarýn bahar müteakiben de yapraklanmaya ve ürün vermeye baþladýðýna inanýlmaktadýr. Naksali gününde Prizren halký, eskiden Mahmut Paþa Sarayý civarýnda ve üzerindeki büyük bir kuytu yere veya bir koyaða çýkar, orda sýcak günlerin geliþini gelenek halini almýþ muhtelif þenliklerle kutlar. Saray boðazýnýn güneyine doðru uzanan yokuþlu bu yerde, o günde insanlar kitlevi bir biçimde gider ve gruplar halinde toplanýr, þarký türkü söyler ve Prizren oyunlarý oynarlar. Hovarda olan Prizren gençleri burada çalgýlar eþliðinde RAÝF VIRMÝÇA ve seyircilerin önünde kendi marifetlerini gösterirlerdi. Oynanan oyunlarda bardak oyunun has bir yeri vardý. O dönemlerde Naksali þenliklerinde Prizren in ve Doðru Yol derneðinin tanýnmýþ oyuncularýndan Reþat Lale Výrmiça ve Ömer Latiç in oynadýklarý oyunlar izleyiciler tarafýndan büyük ilgi görmekteydi. Bunun yanýnda Irfan Krasniç- Doktor, Elez Sakman, vb. eski Prizrenli hovardalarýn halkýn ortasýna okumuþ olduklarý eski Prizren þarký ve türküleri büyük ilgi görmekteydi. O günde gençler, hanýmeli ve diðer dað çiçeklerini toplar, baþlarýna taç yaparak kýzlar etrafýnda dolaþýrlardý. Bülbüldere mesire yeri, sevgililer için çok caiz bir yerdi. O günde Bülbüldere de her þey satýlýrdý. Satýcýlar oraya daha sabahýn erken saatlerinde gelirlerdi, tezgâhlarýný kurarlardý. Izgaralarda piþirilen köfteler yanýnda kýtýr, armutlu þeker, kurabiye, gevrek, þeker, çocuk oyuncaklarý, Prizren krakeri ve baþka þeyler de o günde en çok satýlan yiyeceklerdir. Hava kararmaya baþlayýnca Bülbüldere deki insanlar yavaþ yavaþ daðýlmaya baþlardý. Bugün Naksali bahar bayramý tören ve geleneðinin çok nadir ve sadece bu semtten giden az sayýda kiþiler tarafýndan kutlandýðýný söylemek gerekir. Biz de bu günün þerefine 15 Mayýsta öðrencilerimizle Bülbüldere mesire yerini ziyaret ettik ve bu güzelim yerin eteklerine çýktýk ve zamanýnda kalabalýk bir þekilde ziyaret edilen bu yerleri fotoðrafa alarak sizlere takdim ediyoruz. (Sürecek)

13 13 K ü l t ü r ÝZLENÝMLER ÝSKENDER MUZBEG Ýstanbul un Gülhane Parký nda Benimle Ýstanbul un Gülhane Parký nda bir geziye gelir misiniz? Doludizgin atlarla genel seçimlere koþan Türkiye nin Ýstanbul unda; koca Ýstanbul un Gülhane Parký ndayým. Takvim yi gösteriyor, günlerden pazar. Gülhane Parký nda yüzyýllýk aðaçlar arasýnda þair Nazým Usta nýn bir þiirine konu olan ceviz aðacýný arýyorum. Kenara köþeye bakýyorum, yerlere, sonra da yükseklere bakýyorum, tek bir ceviz aðacýna rastlamýyorum. Gülhane Parkýnda ceviz aðaçlarý sertlikle esen toplumsal ve siyasal yellerden kurumuþ olabilir, diye düþünüyorum. Belki de bu parkta hiçbir zaman ceviz aðacý yoktu diye mýrýldanýyorum... Ceviz aðacýný bulma umudum giderek beni terk ediyor. Adýný bilmediðim yüksek aðaçlarýn dallarý arasýnda tahtadan yapýlmýþ küçücük kuþ yuvalarýný görüyorum. Yuvalar, boþ, bomboþ. Kuþlar bu tahta yuvalarý adeta uzaktan seyrediyorlar. Galiba bu yuvalara pek güvenemiyorlar, galiba bu yuvalardan her an kocaman bir elin onlarý yakalamasýndan korkuyorlar. Belki tuzak sanýyorlar bu yuvalarý Bir kimselerin, kim bilsin, belki kuþlarý koruma dernek üyelerinin, belki de, parklarýn bakýmý, korunmasý ve geliþtirilmesinden sorumlu iþçilerin aðaç dalarý ve gövdelerine yerleþtirdikleri bu yuvalarýn konumu (rüzgarlarýn da istikameti göz önünde bulundurulduðunda) kuþlarý celp etmemiþ olmalý ki, yuvalar bomboþ. Anlaþýlmayan bir aksilik var bu iþte kuþlar bu yuvalarý yurt edinmemiþler iþte. Düþüncelere dalýyor, kuþlarla ilgili hayaller kuruyorum. Neden sonra bu düþünceler terk ediyor beni, gerçeklere dönüyorum. Türkiye nin seçim etkinliklerine, seçim etkinlik tablolarýna dönüyorum. Küreselleþmeye giden dünyamýzýn her aklýselim insaný için olduðu gibi, bir Rumeli Türk ü olarak benim için de büyük bir önem taþýyan Türkiye seçime gidiyor. Acýsýyla, tatlýsýyla, genel geliþme bakýmýndan bugüne kadar elde ettikleriyle olduðu gibi, geliþme çizgisinde kaçýrýlan fýrsatlarla da Türkiye seçime koþuyor. MESK Bosna Festivalinden döndü MESK Çokuluslu Kosova Derneði, 29 Haziran ve 2 Temmuz 2007 tarihlerinde çýktýðý Bosna festivalinden döndü. Geçen hafta içerisinde Prizren in Akdere açýk hava sinemasýnda konser veren MESK Çokuluslu Kosova Derneði, 2007 yýlý içerisinde yetiþtirdiði iki yeni halk danslarý gurubuyla daha Prizren seyircisinin beðeni ve takdirini toplamýþtý. Prizren in Þarski Behar Derneðiyle birlikte Bosna gezisine çýkan ve halk danslarý festivaline katýlan MESK Çokuluslu Kosova Derneði, Sarayevo, Bihaç ve Yablaniça da konserler verdi. Her üç konserde de Bosnalýlarýn sevgisini toplayan Bir seçim maratonu bu. Ýstanbul un anayollarýnda olduðu gibi ara yollarýnda da günlerdir partilerin afiþlerinin, bayraklarýnýn her gün yeniden ortalara, köþelere, kenarlara asýldýðýný görmek mümkün. Seçim otobüsleri, seçim minibüsleri devrede. Parti liderlerinden gelen vaatler, vaatler Sadece Ýstanbul da deðil, yurdun dört bir yanýnda bu böyle. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 22 Temmuzda seçime girecek 14 parti 700 de baðýmsýz milletvekili adayý var. Genel durum þöyle ifade edilebilir: Radyolarda, televizyonlarda, meydanlarda vaatler dönüp dolanýyor: Tek bayrak, tek ülke, tek devlet Halkýmýzý ezdirmeyeceðiz, ülkemizi soydurmayacaðýz, devletimizi böldürmeyeceðiz Hesap soracaðýz Dünyaya tek cevap: tek baþýna iktidar vs. Böyle vaatlere raðmen, görebildiðim kadarýyla sokakta, minibüste, vapurda vatandaþ umutsuz veya pek umutlu deðil. Bir takým araþtýrmalara göre vatandaþ verilen sözleri gerçek dýþý sayýyor. Vatansever vatandaþ tedirgin çünkü daha güzel, daha rahat, daha huzurlu MESK Çokuluslu Kosova Derneði, dakikalarca ayakta alkýþlandý. Türk- Boþnak dayanýþma ve dostluðunu sergileyen her iki dernek, Bosna dan unutulmaz izlenimlerle ayrýldýlar. Bosna daki soydaþlarýmýzýn ilgi ve misafirperverliðini unutmanýn mümkün olmayacaðýný vurgulayan MESK Çokuluslu Kosova Derneði Baþkaný Levent Buþ, MESK olarak Þarski Behar Derneðiyle birlikte bir festivale daha katýlmanýn ve kýsa zaman içerisinde yerel ve uluslararasý düzeye açýlabilmenin mutluluðunu bir Türkiye istiyor. Yarýn dünden daha uyumlu bir Meclis in göreve gelmesini istiyor. Bundan ötürüdür ki, tüm umutsuzluklara, kýrýlan umutlara raðmen vatandaþ daha iyi, daha güzel ve daha huzurlu bir havanýn yaratýlmasý adýna 22 Temmuzda sandýk baþýna gidecek. Türkiye seçimlere doðru koþarken ben Gülhane Parký nýn set kýsmýna oralarda bir yerlerde ceviz aðacýný bulurum diye, oradaki çay bahçelerine doðru gidiyorum. Yanýmda eþim Yumniyye ve oðlum Bengi de var. Eþim bana dönerek: bence þair söz konusu þiiri yazarken, kendisi Gülhane Parký nda bir ceviz aðacýymýþ gibi bir hisse kapýlmýþ olabilir. Bunun nedeni bir ayrýcalýðý dile getirme isteðidir. Gülhane Parký ndaki aðaçlardan farklý bir aðaç olmak, diðer insanlardan farklý bir dünya görüþüne sahip olmak anlamýna da gelebilir diyor. Sonra üçümüz Gülhane Parký çay bahçesinde bir ayran ve demli çay ýsmarlýyoruz. Ýki kiþilik bakýr demlikle ve bakýr çaydanlýktaki su ile geliyor çaylarýmýz. Gel keyfim gel Ve rastlantýya bakýnýz: Bu çay bahçesinde bizim masamýzýn tam yaný baþýnda bir ceviz aðacý görüyoruz. Güzel günleri görmeye hazýrlanmýþ bir ceviz aðacý. yaþadýklarýný ifade etti. Halk danslarýnda bir buçuk yýl içerisinde üçüncü neslin yetiþtiðini kaydeden Buþ, kýsýtlý imkanlar çerçevesinde ve dernek üyelerinin özverileriyle, Kosova da düzenledikleri birçok konser yaný sýra bugüne kadar yörede ve uluslararasý çapta birçok festivale katýldýklarýný belirtti. Kosova daki Türk Kültürünü, Kosova mozaiðini oluþturan diðer kültürlerin zenginliðiyle bütünleþtirerek, çok kültürlü Kosova yarýnlarýna katký sunmaya çalýþtýklarýnýn altýný çizen Buþ, bir diðer amaçlarýnýn da etnik mensubiyet ayrýmý gözetmeksizin gençler arasýnda kültürel etkileþim ve bütünleþme ile dostluk baðlarýnýn güçlendirilmesi olduðunu söyledi.

14 G ü n c e l 14 Prizren de yaz sanatla bütünleþiyor Esnaf Derneði Kosova çapýnda teþkilatlanýyor Agim Deva baþkanlýðýnda Mitroviça þubesinin açýlýþýný yapan Esnaf Ýþadamlar ve Esnaflar Derneði, önümüzdeki günlerde Výçýtýrýn, Gilan ve Priþtine de de diðer þubelerini açmaya hazýrlanýyor. Bu teþkilatlanma ile toplumumuzun ekonomik ve sosyal kalkýnmasýný amaçladýklarýný ifade eden Esnaf Derneði Baþkaný Cemil Luma ve beraberindeki heyet, son zamanlarda Mitroviça nýn kuzeyinde düzenlenen saldýrýlar ve artan baskýlar ardýndan oradaki Türk ailerinin sorunlarýný ve sýkýntýlarýný dinleyerek, sorunlarýn çözümü için her türlü destek sunacaklarýný vaat etti. Esnaf Ýþadamlar ve Esnaflar Derneði, önceden belirlediði hedefler doðrultusunda Kosova çapýndaki teþkilatlanma hedefini Mitroviça da açtýðý þubeyle baþlattý. Kosova daki diðer Sivil Toplum Kuruluþlarý arasýnda faaliyetleriyle ön sýralarda yer alan ve en etkin derneklerden biri olarak kabul edilen Esnaf Ýþadamlar ve Esnaflar Derneði, Kosova Ekonomi Odasý, bakanlýklar ve uluslararasý düzeydeki güçlü iliþkileriyle baþarýlarýný sürdürüyor. Elde ettiði bu konumla sadece Prizren deki Esnaf Derneði üyelerine deðil, imkanlarýný Kosova daki Türk ve diðer topluluklara mensup iþadamlarýnýn yararlanmasý için önceden planlaþtýrýlmýþ þubelerini Kosova çapýnda açýlmasýnýn son aþamalarýna gelmiþ durumdadýr diyen Esnaf Derneði Baþkaný Cemil Luma, bu çerçevede iþ adamlarýnýn bir çatý altýna toplayarak toplumumuzun ekonomik ve sosyal kalkýnmasýný amaçladýklarýný ifade etti. Bu gücü oluþturabilmek için Výçýtýrýn, Gilan ve Priþtine de Esnaf Derneði þubelerinin açýlmasý hazýrlýklarýnýn sürdüðünü kaydeden Luma, daha örgütlü bir þekilde insanýmýzýn ve esnafýmýzýn sorunlarýný paylaþarak, çözüm yollarý bularak gerekli imkanlarý yaratmayý hedeflediklerinin altýný çizdi. Baþkan Luma, Toplumumuzun, bilhassa gençlerimizin geleceði için zemin yaratarak ve Türk Toplumunun Kosova daki yerini alabilmesi için ekonomik olarak güçlü olmamýz þarttýr dedi. 7 Temmuz tarihinde Mitroviça da çok sayýda iþ adamýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen þube açýlýþýna Esnaf Ýþadamlar ve Esnaflar Derneði Baþkaný Cemil Luma, Kosova Kültür, Spor Bakaný Yardýmcýsý Ergin Köroðlu, diðer þehirlerden Esnaf Derneði Þubeleri giriþim kurulu üyeleri ve çok sayýda davetli katýldý. Toplandýta Esnaf Derneðinin geniþletilmiþ yönetim kurulunun karar tutanaðý ve Esnaf Derneði Mitroviça Þubesinin plaketi takdim edildi. Toplantýda Esnaf Derneði Mitroviça Þubesinin yönetim kurulu kuruldu ve Þube Baþkanlýðýna Agim Deva seçildi. Dolayýsýyla Esnaf Derneði Mitroviça Þubesinin plaketi yeni seçilen þube baþkaný Agim Deva ya teslim edildi. Toplantý ardýndan Mitroviça nýn kuzeyini ziyaret eden Esnaf Derneði heyeti, Mitroviça kuzeyindeki Türk aileleriyle görüþmelerde bulundu. Son zamanlarda düzenlenen saldýrýlar ve artan baskýlar ardýndan oradaki soydaþlarýmýzýn sorunlarýný ve sýkýntýlarýný dinleyen Esnaf Derneði, sorunlarýn çözümü için her türlü destek sunacaklarýný vaat etti. Mitroviça kuzeyindeki Türk ailelerine maddi manevi destek sunabilmek ve ne gibi giriþimlerin yapýlabileceðini ele alan heyet, Mitroviça ziyaretinin sonunda, planlaþtýrýldýðý gibi diðer þubelerin açýlmasý hazýrlýklarýnýn devamý kararýný aldý. Ayrýca en kýsa zaman içerisinde Esnaf Derneðinin bütün þube üyeleriyle birlikte Mitroviça kuzeyindeki Türk ailelerinin ziyaret edilmesi planlaþtýrýldý. Prizren de geleneksel hale gelen iki önemli sanat olayýnýn hazýrlýklarý tüm hýzýyla sürüyor. Dokuphoto ile baþlayan faaliyetler Dokufest kýsa filim ve belgesel festivaliyle devam edecek. Prizren Zambaðý festivali adaylarý belli olurken, þehrin geleneksel müzik festivali 14 Temmuz tarihinde gerçekleþecek. Prizren de Ferdi Limani, Samir Karahoda, Veton Nurkollari, Burim Myftiu, Shaqir Arapi, Edis Potor, Barýþ Karamuço ve Eni Nurkollari nin katýlýmýyla sekiz fotoðraf sanatçýsýnýn karma fotoðraf sergisi açýldý. Cemayli Beriþa Kültür Evi fuayesinde açýlan sergi DokuFoto sergisinin ön hazýrlýðýný oluþturuyor. 20 Temmuz tarihine kadar açýk kalacak sergi ayný zamanda Dokufest kýsa filim ve belgesel festivalinin de bir ön hazýrlýðýný da oluþturduðunu ifade eden sergi organizatörü Veton Nurkolari, sergide genelde Prizren konulu çalýþmalara önem verildiðini ifade etti. Kültürevi onarým çalýþmalarý sona erdi ve faaliyete hazýr durumda. Prizren Belediyesiyle DokuFoto için bir ön hazýrlýk anlaþmasýna vardýrk dedi. Bu fýrsatla vatandaþlarýn Dokufest in yapýlacaðý yeri de öðreneceklerini ifade eden Nurkolarý, bu yýl Dokufest in kültürevinde yapýlacaðýný kaydetti. Prizren le ilgili fotoðraflarýn sergilenmesi fikrinden yola çýktýðýmýz bu sergide 32 fotoðraf sergilenmektedir diyen Nurkolari, birkaç portre çalýþmasý yaný sýra çalýþmalarýn bir kýsmýnýn Ýstanbul la, birinin de Arnavutluk la ilgili olduðunu kaydetti. Prizrenli fotoðraf sanatçýlarýnýn sergisinin açýlýþýný Prizren Belediyesi Yürütme Þefi Mybera Mustafa yaparken, Prizren de genelde sanata verilen öneme dikkat çekti ve fotoðraf sanatýnda baþarýlý gençlerin yetiþtiðini söyledi. Fotoðraf sergisinin belediye tarafýndan desteklendiðini ifade eden Prizren Belediyesi Kültür Müdürü Ethem Baymak, Arnavut ve Türk topluluðuna mensup sanatçýlarýnýn eserlerinin ortaklaþa sergilemesinin bu sanat olayýna ayrý bir deðer kattýðýnýn altýný çizdiý. Baymak, sanatçýlarýn fotoðraflarýnýn býr kýsmýnýn belgesel niteliði taþýdýðýný ve tarihe tanýklýk ettiðini ifade etti. Bu arada 14 Temmuz tarihinde düzenlenecek Prizren Zambaðý Festivaline aday olan 20 çalýþmadan 14 eserin seçimi yapýldý. Seçilen eserler arasýnda sanatçýmýz Reþit Ýsmet in Gideceksen eðer sen isimli müzik çalýþmasý da yer alýyor. Öyleki bu haftadan itibaren önümüzdeki günlerde sinema, belgesel, müzik ve fotoðraf sevdalýlarýný Prizren de yaz mevsiminin sanatla bütünleþtiði sýcak ve keyifli günler bekliyor. Barýþ Karamuço nun objektifinden bir kare Türk KFOR u sünnet geleneðini sürdürdü Türk Kýzýlayý Bayrampaþa Þubesi Balkan Koordinatörü Abdullah Tatlýcý ise, Türk Kýzýlayýnýn geçen ay içerisinde Kosovalýlara gönderdiði gýda paketleri ardýndan, bugünlerde Türk KFOR uyla ortaklaþa gerçekleþtirilen sünnet faaliyetine de destek verdiðini, dolayýsýyla çocuklarýn sünnet giyimleri ve hediyelik eþyalarýnýn Türk Kýzýlayý tarafýndan saðlandýðýný kaydetti. Tatlýcý, Türk Kýzýlayýnýn Kosova ya yönelik yardýmlarýnýn artarak devam edeceðini ifade etti.

15 15 G ü n c e l Türkçenin Kosova sý ÞEMDÝNLÝ YÝ BÝLENÝNÝZ VAR MI? Hazýrlayan: Abdülhadi Taduþka Sizinle deðiþik olay ve durumlarý paylaþtým. Malumunuz; insan denen mahlukun çok çeþitli yönleri var. Bu sefer size, bana ulaþtýrýlan bir yazýyý paylaþmak istiyorum. Komutanlardan Oktay Yýldýrým ýn yazmýþ olduðu bir yazýyý sizinle paylaþmak istiyorum. Þemdinli yi bileniniz var mý? Hiç gitmiþliðiniz, Otuz iki virajlarý aþýp, Kaymakam çeþmenin soðuk suyunu hiç içmiþliðiniz var mý? Her sabah uyandýðýnýzda size merhaba diyen Efkâr tepesini, Gomane tepesini gezdiniz mi karýþ, karýþ? Yaþanmýþ olaylar her zaman ilgi çeker, daha büyük etki yaratýr. Mayýna basan aracýn içinden, tam on dört metre uzaða fýrlayan bir arkadaþýnýz oldu mu sizin? Yenge vallahi az önce yanýmda oturuyordu, þimdi dýþarý çýktý diye yalan söylediniz mi karýsýna? Dükkânýna girip alýþveriþ yaptýnýz mý bir esnafýn? Gomane tepesinin zirvesinden, içinde eþinizin, çocuðunuzun bulunduðu lojmana doðru yanarak gidip evinizin duvarýnda patlayan RPG-7 leri izlediniz mi siz? Ama yine de bulunduðunuz görev yerini terk etmeden, acaba öldüler mi, yaralandýlar mý, diye sabaha kadar hiçbir haber alamadan beklediniz mi? Ben bu insanlar rahat uyusun diye buradayým, ama neden benim aileme saldýrýyorlar diye düþündünüz mü hiç? Evinizin roketlendiði mahalleden ve hatta roketin atýldýðý, makineli tüfeðin yaný baþýnda çalýþtýðý evin sakinlerinden, vallahi biz bir þey görmedik dediklerini duydunuz mu kulaklarýnýzla? Her þeye raðmen deyip görevinize devam ettiniz mi? O patlamalardan dolayý yýllardýr psikolojik tedavi gören bir çocuðunuz veya çocuðu bu yüzden tedavi gören bir tanýdýðýnýz oldu mu? Hiç böyle bir babanýn veya annenin yüz ifadesini gördünüz mü? Tabancanýzý evinizde býrakýp bir þey olursa, eve girmeye çalýþýrlarsa gerekeni yap, son iki mermiyi de kendinize ayýr, ellerine sað geçme diyerek her defasýnda eþinizle helalleþip çýktýnýz mý evden, ya da böyle bir tanýdýðýnýz oldu mu? Sürekli telsiz anonslarýný dinlediði için, ilk kurduðu cümle atýþlar normal olan bir çocuðunuz oldu mu sizin? Lojman ýn emniyetini saðlayan silahlý nöbetçilerin yanýnda mý oynadý çocuklarýnýz ve uzaktan dahi gelse, her silah sesinde o çocuklarýn evlere, mevzilere nasýl koþturduðunu, koþarken düþenlerin nasýl yerlerde sürüklendiðini, nasýl hýçkýrarak aðladýklarýný gördünüz mü hiç? Bugün yaþanan olaylarýn, ilk olduðunu mu sanýyorsunuz? Bunlarý yapmadý ve yasamadýysanýz eðer, orasý hakkýnda bildiklerinizin hiç bir kýymeti harbiyesi yoktur efendiler. Affedersiniz bu kadar net konuþmak istemezdim ama ne yazýk ki sabrým tükendi artýk. Siz oturduðunuz ceylan derisi koltuklarda belki farkýnda deðilsiniz, belki de umurunuzda deðil ama orada görev yapan insanlarýn öncelik sýralarýnda, ailelerinden önce vatanlarý geliyor, yeminleri geliyor. Ýþte bu yüzden mevzilerini terk edip ailelerinin yanýna koþmuyorlar. Biz de onun için koþmadýk zamanýnda görevimizi býrakarak. Yüreðimiz titreyerek bekledik ama görevimizin baþýnda, daðda, hudutta bekledik efendiler, görevimiz bitene kadar bekledik. Bu insanlar tüm bunlara vatanlarý için, üstüne el koyup yemin ettikleri bayraklarý için katlanýyorlar, sizin baþýnýzýn üzerindeki, ama nasýl saðlandýðýný bile bilmediðiniz egemenlik örtüsü nün bekasý için katlanýyorlar. Peki, onlar bu þartlar altýnda görev yaparken siz veya sizden öncekiler bu fedakârlýklara liyakat gösterebilmek için, geçmiþte ne yaptýnýz, þimdi ne yapýyorsunuz? Anýtlaþtýrýlan terörist mezarlarýnýn hesabýný mý soruyorsunuz? O cenaze araçlarýnýn görevlendirme emrinde kimlerin imzasýnýn olduðunu mu araþtýrdýnýz? Baþbakana güç gösterisi yaparak uçaklardan ve validen hoþlanmadýk, ayrýca daðdakilerden vazgeçmeyiz diyenlere mi hesap sordunuz yoksa? Ya bütün kutsal deðerlerimize söverek ayaklanan kalabalýklar, onlara devletin varlýðýný mý hissettirdiniz? Baldýrý çýplak peþmergelerden tutun da, Danimarkalý sýndan, Hollandalý sýndan, Rum undan duyduðunuz her türlü Alpay ÝÐCÝ hakaret ve aþaðýlamaya cevap mý verdiniz? Roj TV muhabirlerinin nasýl olup da olaylardan 3 dakika sonra canlý yayýn yaptýðýný mý buldunuz? Bir el bombasýnýn nasýl olup da o kadar hasar meydana getirdiðini mi, Almanya ile yapýlan telefon konuþmasýný mý, o kalabalýðýn nasýl bir anda örgütlendiðini mi, araþtýrdýnýz? Arabasý parçalanarak yakýldýktan sonra, þerefsizce ve insafsýzca dövülerek komaya sokulan uzman çavuþu mu, evi kurþunlanan polisi mi, okulunda tartaklanýp kovalanan asker çocuklarýný mý, araþtýrdýnýz? Bütün bu eylemleri kimin planladýðýný ya da organizasyonu kimin veya kimlerin yaptýðýný mý, o gün halký sürüsünü idare eden bir çoban maharetiyle kimlerin idare ettiðini mi araþtýrdýnýz? Hayýr, bunlarýn hiçbirisini yapmadýnýz. Siz ne yaptýnýz peki? Sizin farkýnda bile olmadýðýnýz deðerler için orada görev yapan bir astsubay ve bir uzman çavuþ bulup, sonra bütün aydýncýklar, saðduyucular, mozaikçiler, üst kimliði, yan kimliði, alt kimliði olanlar ve hatta kimliksizler, sonra dalkavuklar, sendikacýlar, susurluk paranoidleri, hülasa ne idüðü belirsiz, ne kadar adam varsa etrafýnýzda, istisnasýz topunuz bir koro nizamýnda toplanýp, koroyu kimin yönettiðine bile bakmadan -ki ben bundan emin deðilim- Vurun Kahpeye konseri verdiniz. Yanlýþ þarkýyý çalýyordunuz ama çaldýnýz, sesler, akortlar, notalar hep bozuktu ama yine de çaldýnýz, orkestra þefi, müzik demiþti nasýlsa. Þimdi yapýlan araþtýrmalar neticesinde þu anda bile kuvvetle muhtemel olan sonuç çýkarsa ki bu sonuç, olaylarýn altýndan terör örgütü ve onunla beraber bazý gizli servislerin çýkmasýndan doðacak sonuçtur, o vakit ne yapacaksýnýz? Allanýp pullanýp önüne çýkarak tek, tek arz-ý endam ettiðiniz o basýna(!) bu defa ne söyleyeceksiniz? Acaba yapacaðýnýz hangi açýklama ile durumu kurtarmaya çalýþacaksýnýz? Bir açýklamanýz var mý efendiler? Daha doðrusu bir B planýnýz var mý? Ama bana sorarsanýz, sizin minik kafalarýnýzý böyle þeylerle yormanýza gerek de yok zaten. Zira Soldan Saða 1.Türkiye vatandaþý Bir ülkede yaþýyanlarýn bütünü 2. Uzun sopa, baston Kalem, yaðlý boya, sulu boyadan resim 3. Radyo Tv Alkolüz içki Semih 4. Potasyum kýsaltmasý Arnavutça yaþlar Ýngilizce hayýr 5. Þarkýcý Salvadore... Bulgaristan para birimi 6. Parlaklýðý birden dire artan Buddah rahibi Yukarýdan Aþaðýya 1. Türkiye nin mega starý 2. Bir þeyin yukarý, göðe olan yaný sizin adýnýza orkestra þefi düþünür, besteler, önünüze koyar ve size de yine icra-yý sanat etmek kalýr ki bu, yani baþkalarýnýn bestelerini okumak zaten sizin en iyi yaptýðýnýz þey deðil midir? Ne demiþler gözlerimi kaparým, vazifemi yaparým. Yapýn efendiler; vazifenizi yapýn, hem de gözünüz kapalý yapýn. Açarsanýz gözünüzü belki Türk bayraðýna sarýlý tabutlarý görürsünüz, aðlayan ailelerini, yetim çocuklarýný görürsünüz de vicdanýnýz depreþir, vazifeniz yarým kalýr. Sonra ne der Avrupalý, deðil mi? Hatta bakýn ne diyeceðim, asýn gitsin o astsubayla uzman çavuþu, Þemdinli yi, Yüksekova yý, Hakkâri yi de belediye baþkanlarýna teslim edin, seçilmiþtir nihayet atanmýþ deðil. Öyle valiye filan da gerek yok caným, boþa zahmet. Tayin et, beðenmediler, deðiþtir, ne lüzum var efendim. Siz de bu arada sanatsal sergiler açýn, fotoðraf çekin, resim yapýn, medeniyetleri buluþturun, dinlere diyalog kurdurun. Deðil mi ki ateþ düþtüðü yeri yakar. Ateþ sizin yüreðinize mi düþtü sanki? Bölen bölsün, satan satsýn, Avþar ý da ayýrsýnlar, Yörüðü de ayýrsýnlar, dadaþý da, sarýþýný da, esmeri de... Þehirleri, köyleri, mahalleleri hatta ev ev ayýrsýnlar Türk Milletini, size ne gam efendiler. Siz fotoðraf çekmeye devam edin. Fakat unutmayýn ki bir gün sizin de bir fotoðrafýnýzý çeken çýkar elbet. Ama o fotoðraf hangi salonlarda, nasýl teþhir edilir bilemem. Malum ya yaþlý tarih fotoðraflarý çekilip, tozlu sayfalarýnda bir yerlere asýlmýþ liderlerin, fotoðraflarý ile doludur. VARLIÐIM, TÜRK VARLIÐINA ARMAÐAN OLSUN. Ýþte böyle deðerli okurlar. Caný yanan, samimi bir kalpten dökülen kan rengi sözler bunlar. Belki bu yaz günü, sýcaðýn yanýnda bir de bu kadar hararetli sözler size fazla gibi görünecektir ama bilin ki gerçekler le yüzleþilmedikçe sonuç asla gelmez. Bu arada, Kosova mýzýn bayraðýnýn belirlenmesine yönelik durumlarýn söz konusu olduðu bu günlerden çýkacak sonucu büyük bir sabýr ve merakla bekliyorum. Bayrak, bir yerin fotoðrafýdýr, kimliðidir. Seçilmesi için belirlenen bayraklardaki ruh beni fena hâlde düþündürüyor! Bu ülke bizim. Her taþýnda, her katresinde kanýmýz var! Ýnþallah þuursuz bir anlayýþýn belirlediði, saçmasapan ve itici bir bayraðý Kosova bayraðý yapmazlar. Ýnþallah... Müzikte bir nota 3. Radyum Futbolda eski Rus kaleci... Yaþin 4. Alfabenin ondördüncü harfi Derin uykuya düþen hastalar 5. Ýtalyan komik aktör 6. Ayýn çevresinde görülen ýþýk halka Litre 7. Yünden kaba kalýn kumaþ Lantan ýn kýsaltmasý 8. Leonara Laloshi ýslak, yaþ 9. Yaþadýðýmýz ülke Geçen haftaki bulmacanýn çözümü NO : 9 Mine Koþan, ebe, Atena, Lo, tren, t, i, Ural, na, kamin, sal, etik, mazi

16 M. Tevfik Yücesoy ÜÇAYLAR VE ALLAH KELÝMESÝNÝN GÜCÜNE DAÝR. sabahý yepyeni bir aya giriyoruz. Hicri aylardan 16temmuz Recep ayýnýn birinci günü. Halk arasýnda þöhret bulmuþ ifadesi ile üç aylar. Bu yazýmýzda üçaylar tabirini özlü cümlelere anlatmaya çalýþacaðým. Yazýmýz ikinci bölümümde bir dostumun bana gönderdiði ve bir i sizinle paylaþmak istiyorum. Allah ý anmanýn gücünü çok güzel özetliyor. ÜÇAYLAR (RECEP-ÞABAN-RAMAZAN) Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Þaban ve belliðnâ Ramazan Yâ Rabbi, bize Recep ve Þaban ý mübarek eyle ve bizi Ramazan a ulaþtýr. (Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu ayýn giriþi ile beraber bu duayý çok yapardý.) * Her gün bu duâya devam edilir, * Lâ ilahe illallâh, kelime-i tevhidi her gün biner defa söylenir. * Bu aylar feyiz ve bereketi sýnýrsýz olan aylardýr. * Receb hürmet, Þaban hizmet, Ramazan ise nimet ayýdýr. * Recep tevbe ve inâbet ayý, Þaban muhabbet, Ramazan ise karabet (Allah en yakýnlýk) ayýdýr. * Receb, cefâyý terk içindir. Þaban amel ve vefa içindir. Ramazan sýdk ve safa içindir. * Receb öyle bir aydýr ki, Allâh Teâlâ onda kat kat sevâb verir. * Þaban öyle bir aydýr ki, onda keramet beklenir. * Receb tohum ekme, Þaban sulama, Ramazan ise hasad ayýdýr. * Yýl aðaç gibidir. Receb ayý aðacýn yaprak, Þaban meyve- * Ramazan ise meyvesinin toplanacaðý zaman gibidir. * Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyuruyorlar: Receb, Allâh Teâlâ mn, Þaban benim ve Ramazan ümmetimin ayýdýr. ALLAH kelimesinin gücü Hollandalý bir bilim adamý ve Din ve Toplum psikolog olan Vander Hoven ALLAH kelimesini oluþturan harflerin sýrrýný bulduðunu açýkladý. Profesör Hoven in hastalar üzerindeki araþtýrmasýnýn sonucu ise þöyle.. Hollandalý bir psikolog olan Vander Hoven Kur an okumanýn ve ALLAH kelimesini tekrar etmenin hastalar ve saðlýklý insanlar üzerindeki etkilerini bulduðunu açýkladý. Hollandalý profesör üç yýldan beri bir çok hasta üzerinde araþtýrma ve çalýþmasýný yaparak yeni buluþuna ulaþtýðýný söyledi. Hastalarýndan bazýlarýnýn Müslüman olmadýðýný, bazýlarýnýn da Arapça bilmediðini belirten Hoven hastalarýna ALLAH kelimesini öðrettiðini söyledi. Alýnan sonucun çok mükemmel olduðunu, özellikle depresyon ve tansiyon hastalarýnda çok daha iyi sonuçlar verdiðini belirtti. Arapça okuyabilen ve düzenli Kur ân-ý Kerim okuyan insanlarýn psikolojik hastalarýklardan kendilerini rahatça uzak tutabildiklerini söyleyen psikolog Allah kelimesindeki her harfin hastalýklara nasýl tedavi olduðunu açýkladý. Profesör Haven ALLAH kelimesini oluþturan harflerin psikolojik hastalarýn üzerindeki etkilerini açýkladý. -ALLAH kelimesinin ilk harfi olan A- harfi solunum sisteminden direk çýkýyor ve nefes almayý düzenliyor. - Damaktan söylenen L- harfi ise, (Arapçada çýkarýldýðý þekilde) dil hafifçe damaðýn üst kýsmýna dokunuyor ve çene kýsa bir duraklamayla birlikte ayný iþlem tekrarlanýyor.(ýki L- harfi olduðu için) Bu iþlem nefes alýp vermeyi rahatlatýyor - Son harf olan H- harfi çýkartýlýrken akciðer ve kalp arasýnda bir iliþki oluþuyor ve iþlem sonucunda kalp atýþlarý düzeliyor. Bu araþtýrmayý yapan Hollandalý profesör Müslüman deðil, fakat Ýslam ilimlerine ilgi duyan ve Kur an-ý Kerim in sýrlarýný araþtýran bir psikolog. T o p l u m 16 Deðerli üyemiz, arkadaþýmýz, dostumuz Tamer Güçlütürk ü Aramýzdan ayrýlýþýnýn 7. yýldönümünde rahmetle ve özlemle anýyoruz. Yokluðuna bir türlü alýþamadýk. Yerini hiçbir þey dolduramadý. Karþýlýksýz sevgini, dostluðunu, arkadaþlýðýný özledik. Ve seni hiçbir zaman unutmadýk, hiçbir zaman da unutmayacaðýz. Bizler var oldukça, sen de bizimle birlikte yaþayacaksýn. Ruhun þad, mekanýn Cennet olsun. FÝLÝZLER Türk Kültür Sanat Derneði Bir mutluluk tablosu daha Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý ve Mehmetçik FM Radyosunun deðerli çalýþanlarýndan Hüsamettin Luma ile Aksel Yarýmhoroz, 7 Temmuz Cumartesi akþamý Cemo düðün salonunda gerçekleþtirilen düðün tören-iyle dünya evine girdi. Birlikteliklerini aile yakýnlarý, akraba ve arkadaþlarýnýn katýlýmýyla düzenlenen dü-ðün töreniyle ebedileþtiren çiftin mutluluðu gece boyunca gözlerinden okundu. Evlilik mutluluðunu Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý ve Mehmetçik FM Zübeyde Haným Kosova Türk Kadýnlar Derneði yaz sezonu boyunca faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçenlerde dernek üyeleri tarafýndan gelen istem üzerine Bursan ýn Karamustafa Kaplýcalarýna turlar düzenleyen Zübeyde Haným Kosova Türk Kadýnlar Derneði, 30 kadar bayaný kaplýcalarýn þifalý sularýndan yararlanma imkaný sundu. Zübeyde Haným Kosova Türk Kadýnlar Derneði Baþkaný Birsen Gota, yaptýðý açýklamada, geleneksel hale gelen bu faaliyeti bu yýl da sürdürdüklerini ve Kosovalý bayanlara etnik ayrýmý gözetmeksizin saðlýk imkanlarý sunmaya çalýþtýklarýný ifade etti. Bu arada düzenledikleri geziler çerçevesinde bayanlarýmýzý Melekler adasý, Kýnalý Kar köyü, Mudanya gibi yerlerin tarihi mekanlarýný görme fýrsatý yakaladýklarýný belirten Dernek Baþkaný, Uludað da piknik düzenlediklerini ifade etti. Hafta sonu Priþtine nin Kýrýmýzý salonunda gerçekleþen organizasyonla defile düzenlen Zübeyde Haným Kosova Türk Kadýnlar Radyosu personelinin de paylaþtýðý gecede, Nevzat Þundo ve ekibi birbirinden neþeli türkülerle renklendirdi. Gecede kýyýlan resmi nikah ile çift ömür boyu birliktelik için evet dedi. Kesilen pasta, ömür boyu mutluluk dileðiyle kaldýrýlan kadeh ve edilen dansýn ardýndan taký merasimi ile devam eden gece, çekilen halaylar ve hatýra fotoðraf-larýyla son buldu. Meslektaþlarýmýza ömür boyu saðlýklý ve mutlu bir birliktelik diliyoruz. Zübeyde Haným Derneði yaz sezonu boyunca faaliyet baþýnda Derneði, bu faaliyeti Kreativa Derneði ile Boþnak, Rom ve Sýrp Topluluklarýna mensup kadýnlar dernekleriyle ortaklaþa olarak gerçekleþtirdi. Defilede, Kosova geleneksel giysilerinin tanýtýmýný yapýlýrken, Baþkan Gota, bu çerçevede diktirdikleri Türk-Osmanlý giysilerinin de tanýtýmýný yaptýklarýný ifade etti. Yaz boyunca faaliyetlerine aralýksýz olarak devam edeceklerini kaydeden Baþkan Gota, 27 Temmuz tarihinden itibaren dernek üyelerine Alanya ya turlar düzenleyeceðini belirtti. Bulgaristan ýn AB üyeliði, dolayýsýyla Bulgaristan vize iþlemlerini de üstlendiklerini belirten Gota, gerekli iþlemler için dernek üyelerinin hafta sonuna kadar pasaportlarýný Yeni Mahallede bulunan dernek ofisine teslim etmelerini istedi. Baþkan Gota, yaz sezonu ardýndan yaklaþan Ramazan ayý çerçevesinde bir dizi etkinlik planlaþtýrdýklarýný, yaný sýra sonbahar ve kýþ mevsimi boyunca da deðiþik kurs ve faaliyetlerle Kosovalý bayanlarýn hizmetinde olacaklarýný belirtti.

17 17 Karagöz Nedir? Karagöz, elbette, dünyaca tanýnan ve sevilen Türk gölge tiyatrosunun ismidir. Ama daha önce, Karagöz, Türk Halk Tiyatrosu nun bir dalýdýr. Diðer ismi Türk Gelenek Tiyatrosu olan ve kökü Orta Asya ya giden öz tiyatromuzun diðer dallarý da ortaoyunu, meddahlýk, kukla, köy ve tulûat tiyatrosudur.dolayýsýyla bu dallarýn hepsinin ortak özellikleri vardýr ve Karagöz de bunun içindedir. Bu ortak özellikler, gösterilerin güldürücü ve eðlendirici amaçlý olmasý, seyircilerle bað kurulmasý ve önceden bir ezberleme gereðinin bulunmamasýdýr. Yani, Karagöz ü örnek alýrsak, sanatçý oynatacaðý oyunu özetle bilir fakat ezberlemez ve isterse seyircilerle de konuþarak konuyu serbest olarak perdede iþler. Bu olaya tulûat ve günümüzde doðaçlama denilmektedir. Karagöz, Türk Halk (Gelenek) Tiyatrosu nun özüdür ve son temsilcidir. Karagöz, ayný zamanda bu gösterilerin baþ oyuncusunun da ismidir. Arkadaþý ise, bilindiði gibi Hacivat týr. Elimizdeki kesin olmayan bilgilere göre, bu gösterinin 700 yýl kadar önce baþladýðý kabul edilirse de, bu iki arkadaþýn gerçekten yaþayýp yaþamadýklarý hakkýnda bir bilgi bulunmamaktadýr. Karagöz gösterilerinde neþe, þiir, müzik, taklit, dans, folklor da vardýr ve her gösterinin sonunda bir öðüt verilir. Karagöz, sadece Ramazan eðlencesi deðildir. Her zaman her yerde perde kurulabilir. Karagöz, çocuk eðlencesi de deðildir ve bütün insanlarýn içindeki çocuklar içindir. Çizgi film, sinema ve televizyon yok iken Karagöz vardý ve bu güzel gösteriler Asya da, Avrupa da ve Afrika da yüzlerce yýl, her yaþtan herkesi eðlendirdi. Türkiye Yunanistan da ise Karaghiozis ismi ile devam etmektedir. Eskiden kahvehanelerin ismi kýraathane idi ve buralar birer küçük kültür-sanat merkezi gibi çalýþýrlardý. Saz þâirleri gelir, kukla sahneleri kurulur, meddahlar hikâyeler anlatýr, Karagöz oynardý. Hiçbiri olmazsa, bir kiþi kitap okur ve müþteriler onu dinlerdi. Karagöz sanatçýlarý çok usta kiþilerdi ve çok sevilirlerdi. Gerekirse kukla da oynatabilir, meddahlýk yapabilir veya ilgili bir tiyatro gösterisinde görev alabilirlerdi. Ancak hepsinin, geçim sebebi ile asýl bir meslekleri vardý. Ki bu yüzden Camcý Ýrfan, Þekerci Cemil, Kâtip Salih,... gibi isimlerle tanýnýrlardý. Osmanlý Ýmparatorluðu içinde Karagöz en çok Ýstanbul da perde kurar ve yine en çok Ramazan ayýnda gösteriler olurdu. Ramazanýn elbette ayrý bir yeri vardý. Çadýrlarda, çayýrlarda, salonlarda, büyük evlerde ve kahvehanelerde ay boyuncu kukla, ortaoyunu, meddah ve Karagöz gösterileri devam ederdi. Bir mahalle kahvehanesi ile anlaþan Karagöz sanatçýsý her gece ayrý bir oyun sunmak zorunda idi. Çünkü seyirciler mahallede oturanlardý. Karagöz sanatçýsýnýn yardýmcýlarý olurdu. Ýþe yeni giren, malzemeleri taþýmak görevi ile baþlar ve zamanla yükselerek def çalmasýný, ustaya yardým etmesini öðrenir ve sonunda törenle usta Karagöz sanatçýsý olurdu. Yani çýraklýk yolu ile bir yandan da bu gösterilerde genç sanatçýlar yetiþtirdi. Ancak, geçmiþte tiyatro salonlarýnýn, sonra sinemalarýn ve günümüzde de televizyonlarýn etkisi ile Karagöz gösterileri azaldý ve günümüzde bir elin parmaklarý kadar yaþlý sanatçý kaldý. Yeteri kadar genç sanatçý da yetiþemedi. Günümüzdeki Karagöz sanatçýlarý ayný zamanda kukla gösterileri de yapmaktadýrlar ve isimleri þunlardýr: Karagöz, ne yazýk ki sahip çýkýlmadýðý ve sanatçýlarý onu kendi imkânlarý ile yaþatmak zorunda kaldýklarý için bu duruma düþmüþtür. Karagöz günümüzde çok seviliyor. Ayrýca unutulmamalý ki, perdesinin önüne oturarak Karagöz seyretmek en güzeli ve en doðrusudur. Televizyonda onu seyretmek canlý olarak seyretmenin yerini tutamaz! Üstelik, Karagöz gösterileri de günümüzde devamlý bir yenilenme içine gelmiþtir ve bu devam etmektedir. Ancak yeniliklerde onun temelinin bozulmamasý gerekir. Mektup Geldi HACÝVAT - (Önden giden arkadaþýna yetiþir.) Uðurlar olsun, nereye Karagöz üm? KARAGÖZ - Hacý Cavcav, beni yolda olsun rahat býrak! Nereye istersem giderim. HACÝVAT - Efendim yanlýþ anlama! Tabi istediðin yere gidebilirsin. Seni çok telaþlý gördüm de arkadaþýmsýn diye merak ettim? KARAGÖZ - Saðolasýn ama beni konuþturursan geç kalýp muhtarý bulamam. HACÝVAT - Allah, Allah, Muhtarla ne iþin var? KARAGÖZ - Þimdi seni yolun ortasýnda bir güzel pataklarsam, ne iþim olduðunu anlarsýn! HACÝVAT - Caným hemen kýzýyorsun! Öyleyse daha hýzlý yürüyelim. KARAGÖZ - Bak gördün mü, Muhtar, yazýhânesini kilitleyip gitmiþ... Ne olacak þimdi?... HACÝVAT - Ne bileyim ne olacak Karagöz üm? Muhtara ne için geldiðini bilmiyorum ki yardým edeyim. KARAGÖZ - Mektup okutmak için gelmiþtim. HACÝVAT - Yaaaa!... Ýyi bir haber mi var? KARAGÖZ - Köftehor, mektubu okutmadan içinde iyi haber mi var, kötü haber mi var ne bileyim? HACÝVAT - Efendim pek heyecanlý, pek sevinçlisin de!... KARAGÖZ - Belki bir yerden para gelmiþtir diye... HACÝVAT - Aaaaah, her zaman söylerim Karagöz üm! Okula gitseydin sana gelen mektubu okutmak için ortalýða çýkýp adam aramazdýn! KARAGÖZ - Adam aramýyorum, Muhtarý arýyorum. Neden Farklý Ten Renklerine Sahipiz? Ý nsan teninin rengi, vücudundaki üç pigmentin rengine göre deðiþir. Bunlardan ilki kahverengi madde, melanin dir. Ýkincisi sarý rengi veren karoten ve üçüncüsü ise kana kýrmýzý rengi veren hemoglobin pigmentidir. Farklý ten rengine sahip ýrklarda genellikle melanin pigmenti daha baskýn gelir. Biliyoruz ki güneþlenen kiþilerde cilt dokularý daha fazla melanin üretir. Böylece sýcak iklimlerde yaþayan insanlar daha koyu tenlidir. Eðer ilkel zamanlara dönersek, ayný dönemde 3 grup insan ortaya çýkmýþtýr. Birinci grup, sarýdan kahverengiye deðiþen ten rengine sahipti. Ýkinci grup koyudan siyaha deðiþen ten rengine ve üçüncü grup ise beyazdan siyaha dönüþen ten rengine sahipti. Yüzyýllar boyunca bu soylar birbirine karýþtý. Bu karýþýmla birlikte beþ farklý ýrk olduðuna inanýldý. Beyaz, sarý, kahve, siyah ve kýrmýzý. Bugün bilim adamlarý insan ýrkýnýn bu beþ ayrý rengin bölünmesiyle oluþtuðuna inanmýyor. Ayný ýrktakiler arasýnda çok farklý renkten insanlar var. Örnek olarak, beyaz ýrk üç ana neslin karýþýmýdýr. Esmer tene sahip Akdeniz, sarý tene sahip Nordic ve orta koyulukta ten rengine sahip Alpine ler... HACÝVAT - Her neyse... Ýstersen ver ben okuyayým! KARAGÖZ - Ya okuduðunu bana söylemezsen?... HACÝVAT - Hah hah! Sesli okurum, sen de dinlersin... KARAGÖZ - Ýyi ki çok mektup gelmiyor. Bir de onlara cevap yazmasý var. HACÝVAT - Caným ona üzülme, ben yazarým! Hele mektubu ver, bakalým ne haberler var? KARAGÖZ - Al bakalým sen mektubun içini, zarfý da ben de kalsýn! (Mektubu verir.) HACÝVAT - Yazýsý da güzelmiþ... Eveet baþlýyorum! KARAGÖZ - Evde et mi haþlýyorsun? HACÝVAT - Yani mektubu okumaya baþlýyorum. Ýyi dinle! KARAGÖZ - Kötü þeyler okursan pataklarým ha! HACÝVAT - Karagöz üm, ne yazýyor ise ben onu okuyacaðým. Hele sen kulaklarýný bana ver! KARAGÖZ - Kulaklarýmý verirsem ben nasýl duyacaðým? HACÝVAT - Öyle deðil, yani beni dikkatle dinle demek istiyorum. KARAGÖZ - Hay hay, dinliyorum. Baþla!... HACÝVAT - Sevgili kýzým!... KARAGÖZ - Bana bak aðzýný bozma! HACÝVAT - Karagöz üm ben söylemiyorum! KARAGÖZ - Yanýmda senden baþka kimse var mý? HACÝVAT - Öyle deðil, yaný mektupta öyle baþlýyor. Sevgili kýzým! diye baþlamýþ... Ben de anlayamadým. Bakalým baþka ne yazýyor? Nasýlsýn, iyi misin?... KARAGÖZ - Ýyiyim, teþekkür ederim! HACÝVAT - Caným sus da dinle! KARAGÖZ - Köftehor, Nasýlsýn?... diye sordun ya! HACÝVAT - Allah iyiliðini versin, ben sormadým, mektupta öyle yazýyor. KARAGÖZ - Baþka ne yazýyor? HACÝVAT - Dün merdivenden düþtüm, doktor getirdiler. Vah vah vah!... KARAGÖZ - Vakvaklamayý býrak da sor bir yerine bir þey olmuþ mu? HACÝVAT - Saçmala, kâðýda ne soracaðým? Neyse, devam edelim: Acele para gönder! KARAGÖZ - Hacý Cavcav, gerisini okuma! Baþka þeyler de isteyecek galiba... HACÝVAT - Bu iþte bir karýþýklýk var. Sen þu mektubun zarfýný ver bakayým! (Bakar.) Aaaaa, bu mektup sana deðil, komþunuz Ali Karagöz e gelmiþ... (Giderler.)

18 K a d ý n 18 Saðlýklý beslenme, takýntýnýz olursa... Bazýlarýmýz saðlýklý beslenmeyi takýntý haline getiriyor bu da bir süre sonra yarar yerine zarar getiriyor. Saðlýklý beslenme takýntýsý (Ortoreksiya); henüz kesinlik kazanan bir rahatsýzlýk, daha da önemlisi, bir beslenme bozukluðu olarak tanýmlanmamasýna raðmen, bazý hekimler ve beslenme uzmanlarý, son dönemde bu konu üzerinde araþtýrmalar yapýyor. Uzmanlara göre bu takýntý önümüzdeki 10 yýlýn en önemli beslenme problemlerinden biri olma yolunda ilerliyor... Anadolu Saðlýk Merkezi nden Psikolog Aslýhan Kurt, saðlýklý beslenme takýntýsý hakkýnda bilgi verdi. Ortoreksiya nýn, nasýl bir bozukluk olduðu tartýþmalýdýr. Yemekten uzaklaþýlýr Kimilerine göre, bu, deðiþen dünya standartlarýna baðlý yeme alýþkanlýklarý ve modernleþmenin bir sonucu iken, kimilerine göre de, obsesif kiþilik yapýsýna özgü bir durumdur. Bu tip davranýþlar gösteren insanlar, saðlýklý olma gerekliliði ile ilgili inanç ve tutumlarýný birleþtirerek, beslenme ve beslenme þekli konusunda aþýrý kaygýlý olurlar. Sonuç olarak gözlenen davranýþ, saðlýklý olmak adýna yeme (me) dir. Bu tip takýntýlarý olan insanlar, saðlýklý beslenme standartlarýna göre deðil de, kendi belirledikleri standartlara göre beslenmeyi uygun görürler. Ve bu yolla, saðlýklý beslendiklerine inanýrlar Saðlýk sorunlarý olur Alacaðý her ürünün içeriði üzerine uzun uzun kafa yoran, besinlerin içindeki katký maddelerinin kanserojen olup olmadýðý konusunda aþýrý saplantýlý, sadece saðlýklý beslenmek adýna sebzeleri çið tüketen, et ve süt ürünlerinden genellikle uzak duran ve genellikle bu tip besinleri tüketmeme konusunda aþýrý titiz davranan insanlarýn bu takýntýya sahip olduðu düþünülmektedir. Obsesif- Kompulsif kiþilik yapýsýnýn bir uzantýsý olan bu takýntýnýn temelinde, beden imajý ve saðlýklý yeme davranýþý ile ilgili obsesif düþünceler bulunduðu düþünülmektedir. Kalori eksik kalýr Öncelikle kiþinin, böyle bir sorunu olduðunu kabul edip, harekete geçmesi gerekmektedir. Bu tip takýntýlara özgü tedavilerde, diyet uzmanlarýnýn, psikiyatristlerin ve psikologlarýn ortak çalýþmalarý ile; davranýþ deðiþikliði saðlanabilir. Psikologlar ya da psikiyatristler kiþiyi, davranýþ terapisi ile desteklerken, diyet uzmanlarý da saðlýklý beslenme konusunda yönlendirirler. Kontrollü ve saðlýklý yemek yeme adýna yapýlan bu tip diyetlerle, kiþi, tüm besinleri yemez ve bazýlarýný almaktada da özellikle kaçýnýr. Böylelikle vücut, günlük almasý gereken kaloriden eksik kalýr ve güçsüzleþir. Saðlýksýz ve kontrolsüz yapýlan tüm diyetlerde olduðu gibi, bu tip davranýþlarýn da, beraberinde ciddi saðlýk sorunlarý getirmesi olasýdýr. Cildinizi güneþten koruyun! Hassas bir cilt yapýsýna sahipseniz, açýk tenliyseniz, çilleriniz de varsa aman çok dikkatli olun. Çünkü güneþ ýþýnlarý sizin cildinize herkese olduðundan daha çok zarar verir... Güneþ ýþýnlarý özellikle hassas ciltli olan kiþileri daha çok etkiliyor. Hisar Intercontinental Hospital den Dermatoloji Uzmaný Dr. Þerife Günel özellikle çilleri olanlar, hamileler, doðum kontrol hapý veya baþka hormon ilaçlarý kullananlar, cildinde yara veya tahriþ olanlar güneþe çýkarken çok dikkat etmesi gereken kiþiler arasýnda yer alýyor diyor. Lekelerin sebebi Güneþ koruyucu kullanmadan dýþarý çýkmak, leke oluþumu veya olan bir lekenin daha fazla belirginleþmesine neden oluyor. Alkollü makyaj temizleyicileri, kolonya, parfüm sürüldükten hemen sonra güneþe çýkmak da kalýcý lekeler oluþmasýna neden olabiliyor. Dr. Günel Bazý insanlar yazýn serinlemek amacýyla yüz ve boyunlarýna limon kolonyasý sürerler ve güneþin de etkisiyle boyun bölgelerinde kýzýl kahverengi lekeler oluþur. Asitli meyveler, meþrubatlar, diþ macunlarý ve sabunlar dudak çevresinde lekelere neden olabilir. Dudaklarýn sýk sýk yalanýp ýslatýlmasý da leke yapabilir. Dudaklarý korumak için en az 15 faktörlü bir güneþten koruyuculu, renkli veya renksiz rujlar kullanýlmalýdýr diyor. Çillere ne yapmalý? Çiller, açýk tenli genellikle kýzýl saçlý kiþilerde daha çok görülen, çocukluk döneminde ortaya çýkan ve kiþinin daha çok yüz, boyun, sýrt gibi güneþ gören yerlerinde olan küçük kahverengi lekelerdir. Yazýn renkleri koyulaþýr, kýþýn açýlýr. Yaþ ilerledikçe azalabilir. Renk açýcý kremler ve güneþten korunmak en çok kullanýlan yöntemler olsa da günümüzde lazer, peeling, kriyoterapi ile de baþarýlý sonuçlar alýnabilir. Yaþýn etkisi var Çillere çok benzeyen lentijinler, 1-3 mm çapýndaki koyu kahverengi lekeler olup, çillerin aksine vücudun güneþ görmeyen yerlerinde de görülebilir. Daha geç yaþlarda ortaya çýkarlar. Deri dýþýnda dudaklar ve aðýz içi gibi mukozalarda da görülebilirler. Güneþ lekeleri aktinik lentigo, solar lentigo, yaþlýlýk lekesi gibi isimlerle anýlýrlar. Sayýlarý yaþla beraber artar. Beyaz ýrktan 60 yaþ üstü kiþilerin çoðunda vardýr. Yaþtan çok güneþ hasarýna baðlýdýr. Çapý 1 mm den birkaç santime kadar olabilen, genellikle kahverengi veya siyaha yakýn renkte lekelerdir.

19 19 R e k l a m

20 R e k l a m

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor 12-21 Temmuz tarihlerinde Türk Dünyasý Yalova da buluþtu Filizler Yalova da gururumuz oldu Yalova daki 10. Türk Boylarý Kültür Þöleni, Türk Dünyasý temsilcilerinin buluþmasý, halk oyunlarý gösterileri

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Priştine de Resmi Dil Oldu Priştine Belediye Meclisi üyeleri, Türkçe'nin geneksel diller kapsamı çerçevesinde Türkçe'nin resmi dil olmasına karar verdi. Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 428 YIL: 10 Haber sayfa 8 de EULEX Misyonu Þefi Uves De Kermabon, Prizren ziyareti çerçevesine Prizren adli makamlarý yaný sýra Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya ve Prizren Polis birlikleri yetkilileriyle

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Kosova'nýn Baðýmsýz ve Egemen bir devlet olmasý Kosova Halkýnýn Politik istemi bir kez daha tasdýklanmaktadýr KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN REZOLÜSYONU

Kosova'nýn Baðýmsýz ve Egemen bir devlet olmasý Kosova Halkýnýn Politik istemi bir kez daha tasdýklanmaktadýr KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN REZOLÜSYONU UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Missionin Kosovo NATIONS UNIES Mission d'administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo KUVENDI I KOSOVËS SKUP{TINA KOSOVA ASSEMBLY OF KOSOVO

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

Theo Nichols Nadir Suður Önsöz Bu araþtýrma Sivil Toplum Diyaloðu: Ortak Çalýþma Kültürü Aracýlýðýyla AB ve Türkiye den Ýþçilerin Bir Araya Getirilmesi projesinin bir parçasý olarak gerçekleþtirilmiþtir.

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Abubekir TAÞYÜREK * 1. Giriþ Yerel yönetimlerin þekillenmesi tarihi, sosyal ve

Detaylı

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 516-522 Dizin / Index Hayýrsever iþ adamýndan kütüphane Kýraathaneye kitaplýk Her okula kütüphane Deðiþen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu gerçekleþtirildi Ýstanbul'a

Detaylı

2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri

2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri 2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri Fikri Þiþko, Refki Taç, Orhan Volkan, Bayram Deda, Besim Sipahi, Ayla Þahin ve A.R.Yeþeren den oluþan Seçici Kurulu 2005/2006

Detaylı

KENTSEL KALKINMA ve YAÞAM KALÝTESÝ

KENTSEL KALKINMA ve YAÞAM KALÝTESÝ KENTSEL KALKINMA ve YAÞAM KALÝTESÝ Hasan BALAMAN KENTSEL KALKINMA ve YAÞAM KALÝTESÝ Hasan BALAMAN Eser Adý Dizi Editörü Yayýna Hazýrlýk & Dizgi-Tasarým Telif Haklarý : Kentsel Kalkýnma ve Yaþam Kalitesi

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli?

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Dr. Ali Asker (*) AGÝT Minsk Grubu = AGÝT Turizmi Son birkaç aydan beri Azerbaycan siyasi terminolojisine yeni bir terim dahil edilmiþtir: AGÝT Turizmi.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

Karar Sayýsý : 2008/14118 Pazar, 19 Ekim 2008

Karar Sayýsý : 2008/14118 Pazar, 19 Ekim 2008 Karar Sayýsý : 2008/14118 Pazar, 19 Ekim 2008 Taþpýnar Muhasebe 14 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27024 MÝLLETLERARASI ANDLAÞMA Karar Sayýsý : 2008/14118 26 Haziran 2008 tarihinde Antalyada imzalanan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

20 EKÝM DE ALANLARDAYIZ

20 EKÝM DE ALANLARDAYIZ TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ Ekim 2002/Sayý 25 HABER BÜLTENÝ TMMOB 37. DÖNEM 1. DANIÞMA KURULU 14 EYLÜL 2002 DE TOPLANDI 20 EKÝM DE ALANLARDAYIZ Ülkemize, Mesleðimize, Geleceðimize Sahip Çýkýyoruz

Detaylı

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR :

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR : NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009 sayý yýl : 7 MART - NÝSAN 200 TEKNÝK GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR eskisehir.mmo.org.tr No lu telefonu çevirin en yakýn Makina Mühendisleri Odasý Þubesi karþýnýzda olacaktýr. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz

Detaylı

Modern Muhafazakarlýk ve Liberal Politikalar Arasýnda Doðal Varlýklar: AKP nin Çevre Politikalarýna Bir Bakýþ

Modern Muhafazakarlýk ve Liberal Politikalar Arasýnda Doðal Varlýklar: AKP nin Çevre Politikalarýna Bir Bakýþ Modern Muhafazakarlýk ve Liberal Politikalar Arasýnda Doðal Varlýklar: AKP nin Çevre Politikalarýna Bir Bakýþ Bülent DURU * Adalet ve Kalkýnma Partisi nin çevre politikalarýný deðerlendirme amacýný taþýyan

Detaylı

Baþkan Hisarcýklýoðlu: Reformlarýn hayata geçmesi için hükümetle çalýþacaðýz

Baþkan Hisarcýklýoðlu: Reformlarýn hayata geçmesi için hükümetle çalýþacaðýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu'na Fransa'nýn en üst düzey niþaný olan Legion D'honneur madalyasý verildi. Sayfa 5 www.dto.org.tr Yýl:7 Sayý:79-Kasým 2015 ISSN:

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr.

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr. TÜRKÝYE DE DOÐAL GAZ TEMÝN VE TÜKETÝM POLÝTÝKALARI Basýna ve Kamuoyuna 10 Ocak 2005 Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Odamýzýn Doðalgaz alanýnda yaptýðý çalýþmalarý ve Türkiye deki Doðalgazýn durumu hakkýnda

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000. - Erdemir Isdemir in bedelli sermaye artõrõmõna Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 9,753 -%5.8 TL/$ 1,669,700 %1.0 Bono Faizi (2 Tem 2003) %57.0 %0.8 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10,370 İşlem Hacmi ($

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

1 von 5 21.11.2013 22:24

1 von 5 21.11.2013 22:24 Anasayfa Hamburg GEZİ + POLİS + ORUÇ = İFTAR Tarih : 2013.07.27 17:17:32 Hamburg Sivasspor Taraftar Derneği nin iftar yemeğinde, Gezi Parkı ve Hamburg polisinin Türk gençlerine karşı baskılı tutumuna yönelik

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Tonguç Çoban 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Seçmenler kimleri seçiyor? Muhtar Belediye Meclis Üyeleri Belde veya İlçe Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

OKA akar, Çorum bakar Baþkanlardan gazetemize ziyaret

OKA akar, Çorum bakar Baþkanlardan gazetemize ziyaret Ceylan, Cumhurbaþkaný'yla Amerika'ya gidiyor umhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan bir Chaftalýk yurtdýþý gezisine çýkýyor. Güney Amerika ülkelerinden Þili, Peru ve Ekvator'u kapsayan ziyarette Cumhurbaþkaný'na

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI

BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV) Şubat ayında Bodrum u tanıtmak amacıyla 6 ülkede düzenlenen turizm fuarlarına katıldı. Belçika, İtalya, Bulgaristan, Danimarka,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk Genel bütçeden Saðlýk Bakanlýðý'na ayrýlan pay hiçbir gerekçeyle açýklanamayacak kadar düþüktür ve Cumhuriyet tarihinin en düþük oranlarýna son birkaç

Detaylı

TÜRSAB UITT KİEV 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU

TÜRSAB UITT KİEV 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU TÜRSAB UITT KİEV 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında Ukrayna nın başkenti Kiev de 22 inci kez gerçekleştirilen UITT

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 20 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Federasyona katıldılar TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği nde İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu ve Beşiktaş Muhtarlar Derneği

Detaylı

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE Bodrum Hilmi Uran Meydanı nda uzun bir süre Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan ve geçtiğimiz yıl, 1960 lı yıllarda sonradan eklenen kısımları

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Sanayide Atýk Yönetimi Semineri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Türkiye de Ambalaj Sektörünün geliþmesi misyonu ile hareket eden ASD - Ambalaj

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 6 Çerkezköy den Amerika ya beton pompasý Boya kalitesi nelerin göstergesidir Teknolojiye hazýr mýyýz Ýki seçenekli uygulama ile parça satýþlarý arttý Ýçindekiler

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 10 Geçtiðimiz haziran ayýnda hükümetçe hazýrlanan Devlet memurlarý kanununda deðiþikliklik tasarýsý gündeme gelmesiyle birlikte çokça tartýþýlmýþtý.tasarý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ*

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ* Yazan: Josep Ladou Çeviren: Mustafa N. ÝLHAN Giriþ 1970 yýlýnda Amerikan Kongresi, ABD'de çalýþan her erkek ve her kadýn için güvenli ve saðlýklý çalýþma koþullarýnýn saðlanacaðýný garanti eden Ýþ Güvenliði

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

Görevde yükselmenin kurum içi adaletli bir yapıya kavuşturulması. Uzman kadrosunda olmam gerekirken Araştırma görevlisi kadrosunda çalışmaktayım.

Görevde yükselmenin kurum içi adaletli bir yapıya kavuşturulması. Uzman kadrosunda olmam gerekirken Araştırma görevlisi kadrosunda çalışmaktayım. Liyakat kurallarına göre görevlendirilmeler yapılması. Görevde yükselmenin kurum içi adaletli bir yapıya kavuşturulması. Uzman kadrosunda olmam gerekirken Araştırma görevlisi kadrosunda çalışmaktayım.

Detaylı

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları...

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları... AB Kulisi Nisan 2010 Editör den AB Kulisi nin bu ayki Editör den bölümü, Almanya Şansölyesi Angela Merkel in mart ayı sonunda Türkiye ye yaptığı ziyareti değerlendirirken Türkiye nin AB üyeliğine ilişkin

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 12 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 12 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 12 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Davutoğlu: Sağlıklarından haberdarız Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Musul da IŞİD'in konsolosluk baskınında kaçırılan 48 Türk'ün güvenliğinden emin olduklarını

Detaylı

2 ARALIK 2007 TARİHİNDE YAPILAN RUSYA FEDERASYONU MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN AGİTPA GÖZLEM RAPORU

2 ARALIK 2007 TARİHİNDE YAPILAN RUSYA FEDERASYONU MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN AGİTPA GÖZLEM RAPORU 2 ARALIK 2007 TARİHİNDE YAPILAN RUSYA FEDERASYONU MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN AGİTPA GÖZLEM RAPORU HAZIRLAYAN: DR. ALAATTİN BÜYÜKKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AVRUPA GÜVENLİK

Detaylı

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ UKBA e Bülten UKBA - ULUSLARARASI KARDEŞLİK BARIŞ VE AHLÂK DERNEĞİ YAYIN ORGANI EYLÜL - ARALIK 2012 SAYI / 1 TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ ŞEMSEDDİN BEKTAŞOĞLU İLE HİNDİSTAN DAYIZ

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep

Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep 09 Kasım 2015 Haber Linki: http://www.egehabergazetesi.com/halil-kurttan-esnafi-sevindirecek-talep/1651/ Ekonomi nin candamarını oluşturan Esnaf ve Kobi ler Karabağlar

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

NÝZÝP TÝCARET ODASI. Nizip Ticaret Odasý Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yayýnýdýr. Nizip Ticaret Odasý ndan En Doðalýndan Nizip Organik Zeytini Projesi

NÝZÝP TÝCARET ODASI. Nizip Ticaret Odasý Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yayýnýdýr. Nizip Ticaret Odasý ndan En Doðalýndan Nizip Organik Zeytini Projesi NÝZÝP TÝCARET ODASI Yýl : Þubat 2016 Sayý : 16 Nizip Ticaret Odasý Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yayýnýdýr. Nizip Ticaret Odasý ndan En Doðalýndan Nizip Organik Zeytini Projesi Nizip Ticaret Odasý TOBB Meclis

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? BRENT PETROL GBPUSD ALTIN USDTRY EURUSD FOMC de sürpriz yok Dün sona eren FOMC toplantısı sonucunda Fed, para politikasında

Detaylı

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,325 %0.7 TL/$ 1,651,792 -%0.5 Bono Faizi (7 Mayõs 2003) %72.4 %0.0 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 9,093 67 9,225 9,258 9,325 9,264 94 İMKB-100 118

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ?

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ? Doç. Dr. Haluk Hadi SÜMER 1963 yýlýnda Konya da doðmuþtur. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuþtur. Ayný yýl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Araþtýrma Görevlisi olarak

Detaylı

İKÇÜ'lü öğrencilerden polise destek DHA

İKÇÜ'lü öğrencilerden polise destek DHA 15.12.2016 Perşembe İzmir Basın Gündemi İKÇÜ'lü öğrencilerden polise destek DHA İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci toplulukları, İzmir Çevik

Detaylı

Önemli problemler ve bütçe trendleri

Önemli problemler ve bütçe trendleri Mamuşa Belediyesi: Önemli problemler ve bütçe trendleri Giriş 1. Mamuşa Belediyesi Prizren Belediyesinden ayrilarak olusturulan yeni bir belediyedir. Başlangıçta bir belediye parçası olan Mamusa (2005-2007)

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

Kuyumculuk; sadece deðerli taþlarýn alýnýp satýldýðý bir sektör olmayýp, metal ve taþlara insan ruhunun güzelliklerini iþleyen, nakþeden bir sanat dalý olmuþtur. Amacýmýz; sektörün tüm ustalarýný, üstadlarýný

Detaylı

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir.

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir. NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 19.10.2010 23.11.2010 BAYRAM ZİYARETLERİMİZ KURBAN BAYRAMI NEDENİ İLE MECLİS BAŞKANMIZ İLE BİRLİKTE ODAMIZDA GEÇMİŞ DÖNEM GÖREV YAPAN ESKİ BAŞKANLARIMIZI ZİYARET ETTİK VE

Detaylı

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý Meslektaþ adaylarý ile birlikte üretim, toplumcu bakýþ açýsý, kamu yararý, emeðin deðeri, ülke ve dünya gündemine yönelik farkýndalýk yaratýlmasý konularý, mevcut öðrenci

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı