İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi yüksek lisans eğitimöğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir. İstanbul Ticaret Üniversitesi Enstitülerinde yüksek lisans kayıt ve kabul esasları, sınavlar ve başarı değerlendirmeleri, diploma ve unvanların verilmesi, yüksek lisans eğitim-öğretimine ilişkin diğer işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 14/b-3 ve 50. maddeleri ile 65. maddesi gereğince Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 4633 sayılı İstanbul Ticaret Üniversitesi kurulmasına dair Kanun ile Vakıf Yükseköğrenim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 2. Bu yönetmelikte geçen; Üniversite : İstanbul Ticaret Üniversitesi ni, Mütevelli Heyet : İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti ni, Rektör : İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü nü, Senato : İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosu nu, Üniversite Yönetim Kurulu:İstanbul Ticaret Üniversitesi Yönetim Kurulu nu, Enstitü İlgili Kurul İlgili Yönetim Kurulu İlgili Başkanlık :İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Dış Ticaret Enstitüsü nü, :İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Dış Ticaret Enstitüsü Kurullarını, : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Dış Ticaret Enstitüsü Yönetim Kurullarını, :İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Dış Ticaret Enstitüleri bünyesindeki Anabilim Dalı Başkanlıklarını, ifade eder. Kontenjanlar Madde 3. Yüksek Lisans Programlarının kontenjanları, ilgili enstitü kurullarının önerisi ile Senato ca belirlenir." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete). Eğitim-Öğretim Ücreti Madde 4. "Üniversite de Yüksek Lisans Eğitim-Öğretimi ücretlidir. Yüksek Lisans derslerinin ve bilimsel hazırlık derslerinin ders başına ücretleri ve çeşitli amaçlarla alınacak diğer ücretler mütevelli heyet tarafından her akademik yıl için yeniden belirlenir." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete). Her dönem veya yarıyılın kayıt ücreti, Akademik Takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Eğitim- Öğretim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve dondurulamaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. 1

2 Yüksek Lisans Öğretimine Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemleri Madde 5. "Anabilim dalları, her dönem/yarıyıl sonunda, bir sonraki dönemde/yarıyılda açılacak yüksek lisans programlarını, her programın gerektirdiği başvuru ve kabul koşullarını (yabancı dil dahil) öneri olarak belirlerler. Öneriler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve süresi içinde Rektörlüğe bildirilir. Enstitülerin kararları Rektörlük tarafından usulüne uygun olarak duyurulur." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Aday kayıt işlemleri, seviye tespit ve sıralamayı içeren giriş sınav ve/veya mülakatlarına ilişkin tüm işlemler, sonuçlara göre yüksek lisans eğitim-öğretimine kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi ve yüksek lisans öğrencilik hakkını kazanan adayların kabul işlemleri, enstitüler tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir. Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma, ilişik kesme, intibak, yatay geçiş, anabilim dalı değiştirme, sınav, not durumu izleme ve diğer her türlü işlemlerinde yetkili karar organı ilgili yönetim kuruludur. Değerlendirme sonucu yüksek lisans öğrenimi yapma hakkını elde eden adaylar, belirlenen süre içinde, enstitü tarafından ilan edilen belgelerle ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adayın kesin kaydı, ancak bütün belgelerin teslim edilmesinden sonra ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. Aday, ilan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde yüksek lisans öğrencilik hakkını kazanamaz. İKİNCİ BÖLÜM Kabul ve Kayıt Esasları Öğrenci Kabulü Madde 6. Adayın Yüksek Lisans Programına kabul edilebilmesi için, öncelikle; a) Lisans öğrenimini, Yüksek Öğretim Kurulu nca denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim programında başarıyla tamamlamış olması, b) Daha önce disiplinsizlik suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması, c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan almış olması, gerekir. "Değerlendirme, ilgili enstitünün koordinatörlüğü ile, yüksek lisans programının bağlı olduğu anabilim dalından üçer öğretim elemanından oluşacak jürinin yapacağı değerlendirme ve programın ilgili olduğu enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Adaylar; "(LES) standart puanları", "lisans başarı not ortalaması" ile "anabilim dallarınca yapılan mülakat ve değerlendirme sonuçları"na göre, sıralamayla, ilgili programlara kabul edilirler. Değerlendirmede, (LES) sonucu en az % 50 ağırlıkla göz önüne alınır. Lisans başarı ortalaması ile mülakat sonuçlarının değerlendirmeye ne ağırlıkta katılacağı enstitü kurullarınca belirlenir ve Senato ca onaylanır." ( ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Lisans öğrenimlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne bağlı fakültelerin ilgili bölümlerinde en az (3.50) ağırlıklı genel not ortalaması ile bitiren öğrenciler, bu maddenin (b, c) bentlerine uymak kaydıyla, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler. "Bilimsel Hazırlık Programı İle İlgili Koşullar ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Madde 7 Bilimsel Hazırlık Dersleri; Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylara uygulanır. Bunlardan; a) Yüksek Lisans programlarında, Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla bilimsel hazırlık derslerini almaları şarttır. b) Bilimsel hazırlık dersleri 3 (üç) dersten az, 6 (altı) dersten fazla olamaz. Bilimsel hazırlık derslerini alacak öğrencilerin hangi dersleri alması gerektiği danışman öğretim üyesi tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulunca onaylanır. c) Bilimsel hazırlık derslerinin içeriği lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen kredili derslerin yerine geçemez. 2

3 d) Bilimsel hazırlık dersi alan öğrenciler, bunların yanı sıra, danışman öğretim üyesinin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. Bu şekilde alınacak bilimsel hazırlık dersleri ile yüksek lisans programı derslerinin sayısı her bir yarıyıl/dönem için 4 (dört) dersi geçemez. e) Bilimsel hazırlık derslerinde geçirilecek süre en çok 3 dönem/2 yarıyıldır. Hazırlık derslerini bu sürede başaramayanların Enstitü ile ilişkisi kesilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans programları sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık dersi alan öğrencilerin eğitim süresi, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans programları sürelerine 3 (üç) dönem/2 (iki) yarıyıl eklenerek belirlenir." Özel Öğrenci Kabulü Madde 8. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, daha önce disiplinsizlik suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş olan ve belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili yönetim kurulu kararıyla, programdaki belirli derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylarda (LES) puanı aranmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen eğitim-öğretim ücretine tabidirler. Özel öğrenci statüsünde kabul edilecek öğrencilere uygulanacak kabul koşulları ilgili enstitü kurullarınca belirlenir. Özel öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve kendilerine başarılı oldukları dersler için bir başarı belgesi verilir. Özel öğrenciler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen esaslar dahilinde, ilgili enstitünün yüksek lisans programına kayıt hakkını elde etmeleri durumunda, ilgili yönetim kurulunca daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin yüksek lisans programlarındaki bitirme projesi hariç bilimsel hazırlık, zorunlu ve seçimlik derslerin tümünü alma hakkı vardır. Söz konusu derslerin bir yüksek lisans programından mezun olabilmek için gerekli toplam kredi saatini sağlayabilecek şekilde kabul edilebilmesi için özel öğrencinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki (LES) geçerli puanı alması şarttır. Özel öğrenci eğitim dönemi boyunca bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen esaslar dahilinde (LES) geçerli puanı alması halinde ilgili enstitünün yönetim kurulu kararı ile normal öğrenci statüsüne geçer. Geçerli (LES) puanı olmaksızın özel öğrencinin bilimsel hazırlık derslerini ve 11 (onbir) dersi alma hakkı vardır. Özel öğrenci 11 (onbir) dersi başarı ile tamamlasa da, geçerli (LES) puanını sağlamadığı müddetçe normal öğrenci statüsüne geçemez ve takip eden dönemde mezun olabilmek için gerekli bitirme projesini alamaz. Özel öğrencinin, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki geçerli koşulları yerine getirerek normal öğrenci statüsüne ilgili yönetim kurulu kararı ile geçmesi halinde, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki yüksek lisans süresi ile ilgili kurallara uyması zorunludur. Yönetim kurulunca, özel öğrenci statüsünde iken, aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf tutulan ve normal öğrenci statüsüne geçtikten sonra, ilgili yüksek lisans programından mezun olabilmek için bu Yönetmelikteki koşulları yerine getirmiş öğrenci, mezun olmaya hak kazanır. Özel öğrenci statüsünde eğitimini sürdüren ve mezun olabilmek için gereken eğitim süresini kaybetmiş olan öğrenci, normal öğrenci statüsüne geçme hakkını da kaybetmiş sayılır. Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenci bir sonraki dönemde kayıt yenileme işlemini yapmadığı takdirde statüsünü kaybeder." Yatay Geçiş Madde 9. İstanbul Ticaret Üniversitesi nde veya başka bir yüksek öğretim kurumunda yüksek lisans eğitim-öğretimine başlayıp en az bir yarıyılı/dönemi tamamlamış olan başarılı öğrenci, Senatonun belirleyeceği esaslar dahilinde ilgili yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Öğrencinin muafiyet talebinde en fazla 5 (beş) ders kabul edilebilir. Hukuk ve mühendislik yüksek lisans programlarına; ancak diğer bir hukuk ve mühendislik yüksek lisans programlarından veya lisans mezuniyeti hukuk veya mühendislik alanından olan öğrenci kabul edilir. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Tezli yüksek lisans programlarında tez çalışmasına başlamış öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez. 3

4 Yabancı uyruklu adaylarla, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programlarına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato ca belirlenir. Yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurullarınca belirlenir ve Rektörlükçe duyurulur. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) İstanbul Ticaret Üniversitesi ndeki veya başka bir yüksek öğretim kurumundaki bir yüksek lisans programından, başka bir yüksek lisans programına yatay geçişi kabul edilen öğrenci bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süre içinde kabul edildiği programı bitirmek zorundadır. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) İstanbul Ticaret Üniversitesi veya bir başka yüksek öğretim kurumunun lisans üstü programından ders alarak ya da önce bu programlarda en az 1 (bir) yarıyıl/dönemi başarıyla takip etmiş bir öğrencinin bir diploma için kullanılmamış dersleri nakil dersi olarak sayılır. Geçerli sayılan derslerin notları öğrenci kaydında T harfi ile gösterilir. Söz konusu derslerin kredi toplamının program toplam kredisinin 1/4 ünü aşması halinde öğrenciye derslerini tamamlaması için 4 (dört) dönem hak verilir." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Kayıt Yenileme ve Dondurma ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Madde 10. Kayıt yenileme ve dondurma esasları aşağıda belirtildiği şekildedir: a) Kayıt Yenileme: Öğrenciler her dönem/yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlgili yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan üstüste 2 (iki) dönem/yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin enstitü ile ilişkileri kesilir. Her ne sebeple olursa olsun kayıt yenilememesi durumunda, öğrencinin 2 (iki) ders ücretini ödemesi zorunludur. Ara verilen süre eğitim-öğretim süresine dahildir. Akademik takvimde belirtilen ilk kayıt yenileme döneminde kaydını yenilemeyen öğrenci, ikinci kayıt yenileme döneminde ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği bir kayıt ücretini ödeyerek kaydını yeniler. İkinci kayıt döneminde kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem için kayıt yenileme hakkını kaybeder. b) Kayıt Dondurma: Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurullarınca, istekte bulunan öğrencinin kaydı bir defada en çok 3 (üç) dönem/2 (iki) yarıyıl için dondurulabilir: 1) Öğrencinin tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ve heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretleri. 2) Daimi ikametgahının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının yörenin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi. 3) Eşinin veya birinci derecede kan ya da sıhri hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi. 4) Öğrencinin tutukluluk hali. 5) Hükmün içeriği ve sonuçları bakımından "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkumiyet hali. 6) Öğrencinin yurt dışında geçici olarak eğitim programına katılması. 7) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler. Bu nedenlerin ispatı açısından aranacak belgeler ilgili yönetim kurulunca belirlenir. 8) Öğrencinin; ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması durumunda, terhis olana kadar kayıt dondurma hakkına sahiptir. Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, her dönem/yarıyıl için 2 (iki) ders ücreti ödemek kaydı ile ilgili enstitüye yapar. Bu öğrencilerin sonraki dönemler alacağı dersler için ödeyeceği ücretler kayıt dondurma sırasında ödedikleri ücretlerden mahsup edilebilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresinden sayılmaz." Öğrenci Kimlik Belgesi Madde 11. Yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere, Rektörlük tarafından bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Mezun olan ya da Üniversite ile ilişkisi kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder. Yıpranan kimlik kartı yenisi ile değiştirilir. Kimlik kartının kaybedilmiş olması durumunda öğrenci, gazetede yayınlattığı kayıp ilanını bir dilekçe ekinde Rektörlüğe verir ve kendisine yeni kimlik kartı düzenlenir. 4

5 Danışman Tayini Madde 12. İlgili yönetim kurulu, öğrencinin programa kaydından itibaren yüksek lisans öğrenimi için her öğrenciye bir öğretim üyesini danışman olarak tayin eder. Danışman, öğrencinin tezi ile ilgili alanı belirleyerek, alacağı derslerin bu amaca uygun olarak seçilmesinde öğrenciye yardımcı olur ve her dönem/yarıyıl başında öğrencinin alacağı dersleri enstitüye bildirir. Öğrencinin almak zorunda olduğu derslerin tamamlanmasından önce, yapılacak tez çalışması doğrultusunda öğrenciyi yönlendirir ve tez aşamasında çalışmaları yönetir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise, ilgili yönetim kurulu tarafından tayin edilmiş bir öğretim üyesi öğrencilerin ders seçiminde danışmanlık eder. Tezsiz yüksek lisans öğrencisinin, bitirme projesi safhasına gelmesi halinde, ilgili öğrencinin talebi de dikkate alınarak, bitirme projesi için danışman öğretim üyesi tayini ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğretim Yüksek Lisans Programı Madde 13. Üniversite de; a) Yüksek Lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine, Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilân edilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının yarıyıl/dönem akademik takvimi ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilân edilir. b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; en az 1 (bir) yarıyılı/dönemi başarı ile tamamlamış öğrencinin her yarıyıl/dönem başında başvurusu ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Öğrenci tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında sadece 1 (bir) kez geçiş başvurusu yapabilir. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci, yeni programının gereklerini tamamlamakla yükümlüdür." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Dersler Madde 14. Yüksek lisans programlarında okutulacak zorunlu ve seçimlik dersler ile bunların kredi saatleri, derslerin hangi yarıyıl veya dönemde açılacağı, derslere ilişkin önkoşullar, ilgili başkanlıkların görüşleri alınarak ilgili kurulca karara bağlanır ve Senato nun kabulü ile kesinleşir. Dersler 1 (bir) yarıyıllık/dönemliktir. Öğrenciler, yarıyıl/dönem başlarında, belirlenen süre içinde danışmanlarınca onaylanan derse yazılma formu ve eğitim-öğretim ücretinin yatırıldığını gösterir belge ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurarak derslere yazılmak zorundadırlar. Özel öğrenci statüsü dışındaki öğrencilerin ilk dönemde en az 3 (üç) derse yazılması zorunludur. Sonraki dönemlerde en az 2 (iki) ders alınabilir. Üstüste iki yarıyıl/dönem derslere yazılmayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Öğrenciler birinci eğitim-öğretim haftasından ikinci eğitim-öğretim haftasının sonuna kadar daha önce yazıldıkları bazı dersleri bırakabilir ve/veya yeni derslere kaydolabilirler. Bırakılan derslerin ücreti eklenen veya ileride alınacak derslerin ücretine mahsup edilir. Eklenen dersler için ücret yeniden hesaplanır. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Öğrenciler, dersten çekilme formunu danışman öğretim üyesine onaylatmak ve ilgili Enstitüye kaydettirmek suretiyle, üçüncü hafta başından dördüncü hafta sonuna kadar almakta oldukları bir dersten çekilebilir. Bu dersler öğrencinin kaydında (W) harfi ile gösterilir. Dersten çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Devam edecekleri yüksek lisans programından farklı bir daldan mezun olmuş öğrencilerin bilimsel hazırlık derslerini alması zorunludur. Her yüksek lisans programı için ilgili yüksek lisans program koordinatörünün teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri belirlenir. Aday öğrencinin bu bilimsel hazırlık derslerinin hangilerini alması gerektiğini ise, öğrencinin lisans düzeyinde aldığı derslere bakarak danışman öğretim üyesi tayin eder. Tezsiz yüksek lisans programında, bitirme projesi alınabilmesi hususunda bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanır. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) 5

6 Öğrenciler kayıtlı bulundukları Enstitünün ya da diğer enstitülerin farklı programlarından, danışman öğretim üyesinin onayladığı dersleri alabilirler. Öğrencilerin, diğer üniversitelerin yüksek lisans programlarından ders alabilmeleri, danışman öğretim üyelerinin onayına ve ilgili yönetim kurulunun kararına bağlıdır." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Devam Zorunluluğu Madde 15. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve laboratuvarlara % 70 oranında devam etmek ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğretim elemanları, bir öğrencinin yarıyıl/dönem içerisindeki devamsızlık oranı % 30 a ulaştığında, durumu ilgili enstitü yönetimine iletmekle yükümlüdürler. Devamsızlık oranı % 30 u geçtiğinde ilgili öğrenci final sınavına girme hakkını kaybeder." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Yüksek Lisans Derslerinin Kredi Değerleri Madde 16. Bir yüksek lisans dersinin yarıyıl/dönem kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Yüksek lisans derslerinin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili kurulun kararı ile saptanır. Seminer, bitirme projesi ve tez çalışması kredisizdir." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Ders Sınavları ve Değerlendirme Madde 17. Ders başarı notu; yarıyıl/dönem final sınavı, yarıyıl/dönem boyunca yaptırılan ödev, proje, kısa sınav, sözlü ya da yazılı ara sınavlar ile uygulama çalışmalarının sonuçlarına göre hesaplanır. Ders başarı notu, yarıyıl/dönem fınal sonu sınavından itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Ders başarı notu belirlenirken, yarıyıl/dönem içi değerlendirmelerine en fazla % 50 oranında ağırlık verilir." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Başarı Durumlarının İlânı ve İtiraz Hakkı, Not Durumu Belgeleri Madde 18. Öğretim elemanları öğrencilerin başarı durumlarını, başarıyı belirleyen her türlü belge, sınav evrakı, sınav soruları ve cevap anahtarları ile birlikte yarıyıl/dönem sonu sınavını izleyen 7 gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü ne iletir. Başarı durumu listeleri öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakı ve cevap anahtarı 2 yıl süreyle ilgili Enstitü tarafından saklanır. "Öğrencilerin güncelleştirilmiş Not Durumu Belgeleri, yarıyıl/dönem final sınavlarının bittiği günü izleyen en geç 20 (yirmi) gün içinde enstitü tarafından hazırlanır. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edilebilir. Bu itirazlar başarı sonuçlarının ilânından itibaren, 3 (üç) gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü ne dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı, itirazda bulunan öğrencinin durumunu yeniden değerlendirir ve kanaatini Enstitü Müdürlüğü ne yazılı olarak bildirir. Bu değerlendirmeye itiraz ilgili yönetim kurulunca sonuçlandırılır. Karar öğrenciye duyurulur." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Yarıyıl/dönem sonu başarı notlarıyla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Ders Başarı Notları Madde 19. Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl/dönem sonu başarı notu olarak takdir olunur. Harf notlarının sayısal eşdeğerleri ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Başarı Notu Sayısal Eşdeğeri Puan AA

7 BA BB CB CC CD F IA 0 0 Bir yüksek lisans programından mezun olabilmek için, ağırlıklı genel not ortalamasının en az (2.00) olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları bilimsel hazırlık ve zorunlu dersleri tekrarlamak ve seçmeli derslerle ilgili danışman öğretim üyesinin belirlediği ve eş değer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler kayıtlı oldukları yüksek lisans programından farklı bir yüksek lisans programındaki zorunlu 1 (bir) dersi seçimlik ders olarak alabilir. Öğrenciler farklı bir yüksek lisans programından en çok 3 (üç) ders alabilirler. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya seçimlik derslerde danışman öğretim üyesince eş değer kabul edilen bir dersi alabilirler. Öğrencinin başarı notu tekrarladığı dersin başarı notudur. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Tekrarlanan dersler ve fazladan alınan dersler için, öğrenci ders ücretini öder." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Başarı Notları Harfleri Dışındaki Harflerin Anlamları Madde 20. Başarı notları harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şöyledir: ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) T P U C NC Transfer (Transfer); Başka bir enstitü ya da üniversiteden transfer olup, ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan ve not ortalamasına katılmayan dersler için verilir. Geçer (Pass); Not ortalamasına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. Yetersiz (Un-pass); Not ortalamasına katılmayan derslerde başarı göstermeyen öğrencilere verilir. Kredili (Credit); Mezuniyet için gerekli olan kredili ders için kullanılır.. Kredisiz (Non-Credit); Mezuniyet için gerekli olan kredisiz bilimsel hazırlık dersleri için kullanılır. ND NP Diplomaya Yönelik Olmayan (Nondegree), İstanbul Ticaret Üniversitesi enstitülerinden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır. Öğrencinin Yarıyıl/Dönem sonu final sınavına girmediğini gösterir. Final sınavına girmeyen öğrencinin geçerli mazereti olmaması durumunda dönem/yarıyıl sonunda (NP) notu (F) ye dönüşür. IA R X W Devamsız (In Attendance); Devam şartını yerine getirmeyenleri gösterir. Tekrar (Repeat); Tekrar edilen dersleri gösterir. Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Dersten Çekilme (Withdrawal), Öğrencinin süresi içinde dersten çekilmiş olduğunu gösterir. 7

8 L (Leave), Öğrencinin kayıt dondurmuş olduğunu gösterir. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması Madde 21. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (GNO) her dersten elde edilen başarı notu katsayılarının derslerin kredi saati ile çarpılıp, toplanması ve toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer alan rakam 5 veya üstü ise ikinci rakam bir üste tamamlanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tezli Yüksek Lisans Programı Amaç Madde 22. Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü Madde 23. a) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 (yirmidört) krediden az olmamak koşuluyla en az 8 (sekiz) ders ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren, tez çalışması için her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır." b) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, öğrencinin durumu dikkate alınarak, danışmanının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılır. c) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve (GNO) 2.00 nin altında bulunan öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir. d) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye, ikinci yarıyıl sonunda ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı atanır. Tez danışmanları doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. e) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili başkanlık tarafından yürütülür. f) Kredili derslerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en çok iki yarıyıl ek süre verilir. Verilen süre sonunda tezini tamamlayamayan öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir. g) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. h) Eğitim-öğretim ücretinin hesaplanmasında, tez çalışması dokuz (9) kredi saati kabul edilir. Bu ücret teze yazılma aşamasında ödenir. Bu maddenin (f) bendinde belirtilen ek sürenin verilmesi halinde dokuz (9) kredi saatlik tez çalışması ücreti yeniden ödenir. Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması Madde 24. a) Yüksek lisans tez çalışmasını belirlenen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Kurul tarafından belirlenecek İstanbul Ticaret Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu na uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır. b) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için ilgili başkanlığa başvurur. İlgili başkanlık, tez jürisi önerisiyle birlikte jüri üye sayısından bir fazla sayıda tezi ciltlenmemiş biçimde ilgili enstitüye iletir. c) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim 8

9 dalından veya Üniversite dışından olmak üzere 3 ya da 5 kişiden oluşur. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi en az 45 en çok 90 dakika süreli tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. e) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili başkanlık tarafından en geç ertesi gün ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler, uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadırlar. Tezini düzelterek yaptığı savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir. Yüksek Lisans Diploması Madde 25. a) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir. b) Yüksek lisans diplomasında enstitü, anabilim dalı, program, mezuniyet tarihi yazılır ve var ise verilen meslek unvanı bulunur. c) Diploma ile birlikte verilecek öğrenim belgesinde, öğrencilerin aldığı dersler ve notlar ile tez konusu belirtilir. BEŞİNCİBÖLÜM Tezsiz Yüksek Lisans Programı Amaç Madde 26. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü Madde 27. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) a) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 33 (otuzüç) krediden az olmamak koşuluyla en az 11 (onbir) ders ve bitirme projesinden oluşur. b) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredi saati sayısının (2/3) ü oranında derste başarılı olmaları ve kayıt yenilediği son dönemde mezun olabilmesi için kalan kredi saat sayısını almaları halinde, bitirme projesine de yazılma hakkını elde ederler. Öğrenci, bitirme projesinin alındığı dönemde, bitirme projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir bitirme projesi çalışması vermek zorundadır. Bitirme projesi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu bitirme projesini; danışman öğretim üyesine onaylatmak zorundadır. Danışman öğretim üyesi tarafından onaylanmamış bitirme projesi başarısız sayılır ve bitirme projesi tekrar alınır. Öğrenci projesini ilgili yönetim kurulunca, belirlenecek 3 (üç) kişilik bir jüri önünde sözlü olarak sunar. c) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az 3 (üç), en fazla 6 (altı) dönemdir. Altı dönem sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir. d) Öğrenci, ilgili danışman öğretim üyesi önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi dışındaki üniversitelerden yüksek lisans dersi alabilir. e) Eğitim-öğretim ücretinin hesaplanmasında, bitirme projesi 3 (üç) kredi saati kabul edilir. Bu ücret bitirme projesine yazılma aşamasında ödenir." Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Madde 28. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) a) Kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. 9