İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi yüksek lisans eğitimöğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir. İstanbul Ticaret Üniversitesi Enstitülerinde yüksek lisans kayıt ve kabul esasları, sınavlar ve başarı değerlendirmeleri, diploma ve unvanların verilmesi, yüksek lisans eğitim-öğretimine ilişkin diğer işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 14/b-3 ve 50. maddeleri ile 65. maddesi gereğince Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 4633 sayılı İstanbul Ticaret Üniversitesi kurulmasına dair Kanun ile Vakıf Yükseköğrenim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 2. Bu yönetmelikte geçen; Üniversite : İstanbul Ticaret Üniversitesi ni, Mütevelli Heyet : İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti ni, Rektör : İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü nü, Senato : İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosu nu, Üniversite Yönetim Kurulu:İstanbul Ticaret Üniversitesi Yönetim Kurulu nu, Enstitü İlgili Kurul İlgili Yönetim Kurulu İlgili Başkanlık :İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Dış Ticaret Enstitüsü nü, :İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Dış Ticaret Enstitüsü Kurullarını, : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Dış Ticaret Enstitüsü Yönetim Kurullarını, :İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Dış Ticaret Enstitüleri bünyesindeki Anabilim Dalı Başkanlıklarını, ifade eder. Kontenjanlar Madde 3. Yüksek Lisans Programlarının kontenjanları, ilgili enstitü kurullarının önerisi ile Senato ca belirlenir." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete). Eğitim-Öğretim Ücreti Madde 4. "Üniversite de Yüksek Lisans Eğitim-Öğretimi ücretlidir. Yüksek Lisans derslerinin ve bilimsel hazırlık derslerinin ders başına ücretleri ve çeşitli amaçlarla alınacak diğer ücretler mütevelli heyet tarafından her akademik yıl için yeniden belirlenir." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete). Her dönem veya yarıyılın kayıt ücreti, Akademik Takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Eğitim- Öğretim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve dondurulamaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. 1

2 Yüksek Lisans Öğretimine Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemleri Madde 5. "Anabilim dalları, her dönem/yarıyıl sonunda, bir sonraki dönemde/yarıyılda açılacak yüksek lisans programlarını, her programın gerektirdiği başvuru ve kabul koşullarını (yabancı dil dahil) öneri olarak belirlerler. Öneriler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve süresi içinde Rektörlüğe bildirilir. Enstitülerin kararları Rektörlük tarafından usulüne uygun olarak duyurulur." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Aday kayıt işlemleri, seviye tespit ve sıralamayı içeren giriş sınav ve/veya mülakatlarına ilişkin tüm işlemler, sonuçlara göre yüksek lisans eğitim-öğretimine kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi ve yüksek lisans öğrencilik hakkını kazanan adayların kabul işlemleri, enstitüler tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir. Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma, ilişik kesme, intibak, yatay geçiş, anabilim dalı değiştirme, sınav, not durumu izleme ve diğer her türlü işlemlerinde yetkili karar organı ilgili yönetim kuruludur. Değerlendirme sonucu yüksek lisans öğrenimi yapma hakkını elde eden adaylar, belirlenen süre içinde, enstitü tarafından ilan edilen belgelerle ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adayın kesin kaydı, ancak bütün belgelerin teslim edilmesinden sonra ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. Aday, ilan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde yüksek lisans öğrencilik hakkını kazanamaz. İKİNCİ BÖLÜM Kabul ve Kayıt Esasları Öğrenci Kabulü Madde 6. Adayın Yüksek Lisans Programına kabul edilebilmesi için, öncelikle; a) Lisans öğrenimini, Yüksek Öğretim Kurulu nca denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim programında başarıyla tamamlamış olması, b) Daha önce disiplinsizlik suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması, c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan almış olması, gerekir. "Değerlendirme, ilgili enstitünün koordinatörlüğü ile, yüksek lisans programının bağlı olduğu anabilim dalından üçer öğretim elemanından oluşacak jürinin yapacağı değerlendirme ve programın ilgili olduğu enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Adaylar; "(LES) standart puanları", "lisans başarı not ortalaması" ile "anabilim dallarınca yapılan mülakat ve değerlendirme sonuçları"na göre, sıralamayla, ilgili programlara kabul edilirler. Değerlendirmede, (LES) sonucu en az % 50 ağırlıkla göz önüne alınır. Lisans başarı ortalaması ile mülakat sonuçlarının değerlendirmeye ne ağırlıkta katılacağı enstitü kurullarınca belirlenir ve Senato ca onaylanır." ( ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Lisans öğrenimlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne bağlı fakültelerin ilgili bölümlerinde en az (3.50) ağırlıklı genel not ortalaması ile bitiren öğrenciler, bu maddenin (b, c) bentlerine uymak kaydıyla, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler. "Bilimsel Hazırlık Programı İle İlgili Koşullar ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Madde 7 Bilimsel Hazırlık Dersleri; Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylara uygulanır. Bunlardan; a) Yüksek Lisans programlarında, Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla bilimsel hazırlık derslerini almaları şarttır. b) Bilimsel hazırlık dersleri 3 (üç) dersten az, 6 (altı) dersten fazla olamaz. Bilimsel hazırlık derslerini alacak öğrencilerin hangi dersleri alması gerektiği danışman öğretim üyesi tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulunca onaylanır. c) Bilimsel hazırlık derslerinin içeriği lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen kredili derslerin yerine geçemez. 2

3 d) Bilimsel hazırlık dersi alan öğrenciler, bunların yanı sıra, danışman öğretim üyesinin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. Bu şekilde alınacak bilimsel hazırlık dersleri ile yüksek lisans programı derslerinin sayısı her bir yarıyıl/dönem için 4 (dört) dersi geçemez. e) Bilimsel hazırlık derslerinde geçirilecek süre en çok 3 dönem/2 yarıyıldır. Hazırlık derslerini bu sürede başaramayanların Enstitü ile ilişkisi kesilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans programları sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık dersi alan öğrencilerin eğitim süresi, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans programları sürelerine 3 (üç) dönem/2 (iki) yarıyıl eklenerek belirlenir." Özel Öğrenci Kabulü Madde 8. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, daha önce disiplinsizlik suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş olan ve belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili yönetim kurulu kararıyla, programdaki belirli derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylarda (LES) puanı aranmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen eğitim-öğretim ücretine tabidirler. Özel öğrenci statüsünde kabul edilecek öğrencilere uygulanacak kabul koşulları ilgili enstitü kurullarınca belirlenir. Özel öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve kendilerine başarılı oldukları dersler için bir başarı belgesi verilir. Özel öğrenciler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen esaslar dahilinde, ilgili enstitünün yüksek lisans programına kayıt hakkını elde etmeleri durumunda, ilgili yönetim kurulunca daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin yüksek lisans programlarındaki bitirme projesi hariç bilimsel hazırlık, zorunlu ve seçimlik derslerin tümünü alma hakkı vardır. Söz konusu derslerin bir yüksek lisans programından mezun olabilmek için gerekli toplam kredi saatini sağlayabilecek şekilde kabul edilebilmesi için özel öğrencinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki (LES) geçerli puanı alması şarttır. Özel öğrenci eğitim dönemi boyunca bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen esaslar dahilinde (LES) geçerli puanı alması halinde ilgili enstitünün yönetim kurulu kararı ile normal öğrenci statüsüne geçer. Geçerli (LES) puanı olmaksızın özel öğrencinin bilimsel hazırlık derslerini ve 11 (onbir) dersi alma hakkı vardır. Özel öğrenci 11 (onbir) dersi başarı ile tamamlasa da, geçerli (LES) puanını sağlamadığı müddetçe normal öğrenci statüsüne geçemez ve takip eden dönemde mezun olabilmek için gerekli bitirme projesini alamaz. Özel öğrencinin, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki geçerli koşulları yerine getirerek normal öğrenci statüsüne ilgili yönetim kurulu kararı ile geçmesi halinde, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki yüksek lisans süresi ile ilgili kurallara uyması zorunludur. Yönetim kurulunca, özel öğrenci statüsünde iken, aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf tutulan ve normal öğrenci statüsüne geçtikten sonra, ilgili yüksek lisans programından mezun olabilmek için bu Yönetmelikteki koşulları yerine getirmiş öğrenci, mezun olmaya hak kazanır. Özel öğrenci statüsünde eğitimini sürdüren ve mezun olabilmek için gereken eğitim süresini kaybetmiş olan öğrenci, normal öğrenci statüsüne geçme hakkını da kaybetmiş sayılır. Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenci bir sonraki dönemde kayıt yenileme işlemini yapmadığı takdirde statüsünü kaybeder." Yatay Geçiş Madde 9. İstanbul Ticaret Üniversitesi nde veya başka bir yüksek öğretim kurumunda yüksek lisans eğitim-öğretimine başlayıp en az bir yarıyılı/dönemi tamamlamış olan başarılı öğrenci, Senatonun belirleyeceği esaslar dahilinde ilgili yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Öğrencinin muafiyet talebinde en fazla 5 (beş) ders kabul edilebilir. Hukuk ve mühendislik yüksek lisans programlarına; ancak diğer bir hukuk ve mühendislik yüksek lisans programlarından veya lisans mezuniyeti hukuk veya mühendislik alanından olan öğrenci kabul edilir. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Tezli yüksek lisans programlarında tez çalışmasına başlamış öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez. 3

4 Yabancı uyruklu adaylarla, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programlarına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato ca belirlenir. Yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurullarınca belirlenir ve Rektörlükçe duyurulur. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) İstanbul Ticaret Üniversitesi ndeki veya başka bir yüksek öğretim kurumundaki bir yüksek lisans programından, başka bir yüksek lisans programına yatay geçişi kabul edilen öğrenci bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süre içinde kabul edildiği programı bitirmek zorundadır. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) İstanbul Ticaret Üniversitesi veya bir başka yüksek öğretim kurumunun lisans üstü programından ders alarak ya da önce bu programlarda en az 1 (bir) yarıyıl/dönemi başarıyla takip etmiş bir öğrencinin bir diploma için kullanılmamış dersleri nakil dersi olarak sayılır. Geçerli sayılan derslerin notları öğrenci kaydında T harfi ile gösterilir. Söz konusu derslerin kredi toplamının program toplam kredisinin 1/4 ünü aşması halinde öğrenciye derslerini tamamlaması için 4 (dört) dönem hak verilir." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Kayıt Yenileme ve Dondurma ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Madde 10. Kayıt yenileme ve dondurma esasları aşağıda belirtildiği şekildedir: a) Kayıt Yenileme: Öğrenciler her dönem/yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlgili yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan üstüste 2 (iki) dönem/yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin enstitü ile ilişkileri kesilir. Her ne sebeple olursa olsun kayıt yenilememesi durumunda, öğrencinin 2 (iki) ders ücretini ödemesi zorunludur. Ara verilen süre eğitim-öğretim süresine dahildir. Akademik takvimde belirtilen ilk kayıt yenileme döneminde kaydını yenilemeyen öğrenci, ikinci kayıt yenileme döneminde ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği bir kayıt ücretini ödeyerek kaydını yeniler. İkinci kayıt döneminde kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem için kayıt yenileme hakkını kaybeder. b) Kayıt Dondurma: Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurullarınca, istekte bulunan öğrencinin kaydı bir defada en çok 3 (üç) dönem/2 (iki) yarıyıl için dondurulabilir: 1) Öğrencinin tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ve heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretleri. 2) Daimi ikametgahının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının yörenin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi. 3) Eşinin veya birinci derecede kan ya da sıhri hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi. 4) Öğrencinin tutukluluk hali. 5) Hükmün içeriği ve sonuçları bakımından "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkumiyet hali. 6) Öğrencinin yurt dışında geçici olarak eğitim programına katılması. 7) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler. Bu nedenlerin ispatı açısından aranacak belgeler ilgili yönetim kurulunca belirlenir. 8) Öğrencinin; ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması durumunda, terhis olana kadar kayıt dondurma hakkına sahiptir. Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, her dönem/yarıyıl için 2 (iki) ders ücreti ödemek kaydı ile ilgili enstitüye yapar. Bu öğrencilerin sonraki dönemler alacağı dersler için ödeyeceği ücretler kayıt dondurma sırasında ödedikleri ücretlerden mahsup edilebilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresinden sayılmaz." Öğrenci Kimlik Belgesi Madde 11. Yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere, Rektörlük tarafından bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Mezun olan ya da Üniversite ile ilişkisi kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder. Yıpranan kimlik kartı yenisi ile değiştirilir. Kimlik kartının kaybedilmiş olması durumunda öğrenci, gazetede yayınlattığı kayıp ilanını bir dilekçe ekinde Rektörlüğe verir ve kendisine yeni kimlik kartı düzenlenir. 4

5 Danışman Tayini Madde 12. İlgili yönetim kurulu, öğrencinin programa kaydından itibaren yüksek lisans öğrenimi için her öğrenciye bir öğretim üyesini danışman olarak tayin eder. Danışman, öğrencinin tezi ile ilgili alanı belirleyerek, alacağı derslerin bu amaca uygun olarak seçilmesinde öğrenciye yardımcı olur ve her dönem/yarıyıl başında öğrencinin alacağı dersleri enstitüye bildirir. Öğrencinin almak zorunda olduğu derslerin tamamlanmasından önce, yapılacak tez çalışması doğrultusunda öğrenciyi yönlendirir ve tez aşamasında çalışmaları yönetir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise, ilgili yönetim kurulu tarafından tayin edilmiş bir öğretim üyesi öğrencilerin ders seçiminde danışmanlık eder. Tezsiz yüksek lisans öğrencisinin, bitirme projesi safhasına gelmesi halinde, ilgili öğrencinin talebi de dikkate alınarak, bitirme projesi için danışman öğretim üyesi tayini ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğretim Yüksek Lisans Programı Madde 13. Üniversite de; a) Yüksek Lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine, Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilân edilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının yarıyıl/dönem akademik takvimi ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilân edilir. b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; en az 1 (bir) yarıyılı/dönemi başarı ile tamamlamış öğrencinin her yarıyıl/dönem başında başvurusu ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Öğrenci tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında sadece 1 (bir) kez geçiş başvurusu yapabilir. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci, yeni programının gereklerini tamamlamakla yükümlüdür." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Dersler Madde 14. Yüksek lisans programlarında okutulacak zorunlu ve seçimlik dersler ile bunların kredi saatleri, derslerin hangi yarıyıl veya dönemde açılacağı, derslere ilişkin önkoşullar, ilgili başkanlıkların görüşleri alınarak ilgili kurulca karara bağlanır ve Senato nun kabulü ile kesinleşir. Dersler 1 (bir) yarıyıllık/dönemliktir. Öğrenciler, yarıyıl/dönem başlarında, belirlenen süre içinde danışmanlarınca onaylanan derse yazılma formu ve eğitim-öğretim ücretinin yatırıldığını gösterir belge ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurarak derslere yazılmak zorundadırlar. Özel öğrenci statüsü dışındaki öğrencilerin ilk dönemde en az 3 (üç) derse yazılması zorunludur. Sonraki dönemlerde en az 2 (iki) ders alınabilir. Üstüste iki yarıyıl/dönem derslere yazılmayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Öğrenciler birinci eğitim-öğretim haftasından ikinci eğitim-öğretim haftasının sonuna kadar daha önce yazıldıkları bazı dersleri bırakabilir ve/veya yeni derslere kaydolabilirler. Bırakılan derslerin ücreti eklenen veya ileride alınacak derslerin ücretine mahsup edilir. Eklenen dersler için ücret yeniden hesaplanır. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Öğrenciler, dersten çekilme formunu danışman öğretim üyesine onaylatmak ve ilgili Enstitüye kaydettirmek suretiyle, üçüncü hafta başından dördüncü hafta sonuna kadar almakta oldukları bir dersten çekilebilir. Bu dersler öğrencinin kaydında (W) harfi ile gösterilir. Dersten çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Devam edecekleri yüksek lisans programından farklı bir daldan mezun olmuş öğrencilerin bilimsel hazırlık derslerini alması zorunludur. Her yüksek lisans programı için ilgili yüksek lisans program koordinatörünün teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri belirlenir. Aday öğrencinin bu bilimsel hazırlık derslerinin hangilerini alması gerektiğini ise, öğrencinin lisans düzeyinde aldığı derslere bakarak danışman öğretim üyesi tayin eder. Tezsiz yüksek lisans programında, bitirme projesi alınabilmesi hususunda bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanır. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) 5

6 Öğrenciler kayıtlı bulundukları Enstitünün ya da diğer enstitülerin farklı programlarından, danışman öğretim üyesinin onayladığı dersleri alabilirler. Öğrencilerin, diğer üniversitelerin yüksek lisans programlarından ders alabilmeleri, danışman öğretim üyelerinin onayına ve ilgili yönetim kurulunun kararına bağlıdır." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Devam Zorunluluğu Madde 15. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve laboratuvarlara % 70 oranında devam etmek ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğretim elemanları, bir öğrencinin yarıyıl/dönem içerisindeki devamsızlık oranı % 30 a ulaştığında, durumu ilgili enstitü yönetimine iletmekle yükümlüdürler. Devamsızlık oranı % 30 u geçtiğinde ilgili öğrenci final sınavına girme hakkını kaybeder." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Yüksek Lisans Derslerinin Kredi Değerleri Madde 16. Bir yüksek lisans dersinin yarıyıl/dönem kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Yüksek lisans derslerinin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili kurulun kararı ile saptanır. Seminer, bitirme projesi ve tez çalışması kredisizdir." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Ders Sınavları ve Değerlendirme Madde 17. Ders başarı notu; yarıyıl/dönem final sınavı, yarıyıl/dönem boyunca yaptırılan ödev, proje, kısa sınav, sözlü ya da yazılı ara sınavlar ile uygulama çalışmalarının sonuçlarına göre hesaplanır. Ders başarı notu, yarıyıl/dönem fınal sonu sınavından itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Ders başarı notu belirlenirken, yarıyıl/dönem içi değerlendirmelerine en fazla % 50 oranında ağırlık verilir." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Başarı Durumlarının İlânı ve İtiraz Hakkı, Not Durumu Belgeleri Madde 18. Öğretim elemanları öğrencilerin başarı durumlarını, başarıyı belirleyen her türlü belge, sınav evrakı, sınav soruları ve cevap anahtarları ile birlikte yarıyıl/dönem sonu sınavını izleyen 7 gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü ne iletir. Başarı durumu listeleri öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakı ve cevap anahtarı 2 yıl süreyle ilgili Enstitü tarafından saklanır. "Öğrencilerin güncelleştirilmiş Not Durumu Belgeleri, yarıyıl/dönem final sınavlarının bittiği günü izleyen en geç 20 (yirmi) gün içinde enstitü tarafından hazırlanır. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edilebilir. Bu itirazlar başarı sonuçlarının ilânından itibaren, 3 (üç) gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü ne dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı, itirazda bulunan öğrencinin durumunu yeniden değerlendirir ve kanaatini Enstitü Müdürlüğü ne yazılı olarak bildirir. Bu değerlendirmeye itiraz ilgili yönetim kurulunca sonuçlandırılır. Karar öğrenciye duyurulur." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Yarıyıl/dönem sonu başarı notlarıyla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Ders Başarı Notları Madde 19. Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl/dönem sonu başarı notu olarak takdir olunur. Harf notlarının sayısal eşdeğerleri ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Başarı Notu Sayısal Eşdeğeri Puan AA

7 BA BB CB CC CD F IA 0 0 Bir yüksek lisans programından mezun olabilmek için, ağırlıklı genel not ortalamasının en az (2.00) olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları bilimsel hazırlık ve zorunlu dersleri tekrarlamak ve seçmeli derslerle ilgili danışman öğretim üyesinin belirlediği ve eş değer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler kayıtlı oldukları yüksek lisans programından farklı bir yüksek lisans programındaki zorunlu 1 (bir) dersi seçimlik ders olarak alabilir. Öğrenciler farklı bir yüksek lisans programından en çok 3 (üç) ders alabilirler. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya seçimlik derslerde danışman öğretim üyesince eş değer kabul edilen bir dersi alabilirler. Öğrencinin başarı notu tekrarladığı dersin başarı notudur. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Tekrarlanan dersler ve fazladan alınan dersler için, öğrenci ders ücretini öder." ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) Başarı Notları Harfleri Dışındaki Harflerin Anlamları Madde 20. Başarı notları harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şöyledir: ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) T P U C NC Transfer (Transfer); Başka bir enstitü ya da üniversiteden transfer olup, ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan ve not ortalamasına katılmayan dersler için verilir. Geçer (Pass); Not ortalamasına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. Yetersiz (Un-pass); Not ortalamasına katılmayan derslerde başarı göstermeyen öğrencilere verilir. Kredili (Credit); Mezuniyet için gerekli olan kredili ders için kullanılır.. Kredisiz (Non-Credit); Mezuniyet için gerekli olan kredisiz bilimsel hazırlık dersleri için kullanılır. ND NP Diplomaya Yönelik Olmayan (Nondegree), İstanbul Ticaret Üniversitesi enstitülerinden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır. Öğrencinin Yarıyıl/Dönem sonu final sınavına girmediğini gösterir. Final sınavına girmeyen öğrencinin geçerli mazereti olmaması durumunda dönem/yarıyıl sonunda (NP) notu (F) ye dönüşür. IA R X W Devamsız (In Attendance); Devam şartını yerine getirmeyenleri gösterir. Tekrar (Repeat); Tekrar edilen dersleri gösterir. Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Dersten Çekilme (Withdrawal), Öğrencinin süresi içinde dersten çekilmiş olduğunu gösterir. 7

8 L (Leave), Öğrencinin kayıt dondurmuş olduğunu gösterir. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması Madde 21. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (GNO) her dersten elde edilen başarı notu katsayılarının derslerin kredi saati ile çarpılıp, toplanması ve toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer alan rakam 5 veya üstü ise ikinci rakam bir üste tamamlanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tezli Yüksek Lisans Programı Amaç Madde 22. Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü Madde 23. a) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 (yirmidört) krediden az olmamak koşuluyla en az 8 (sekiz) ders ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren, tez çalışması için her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır." b) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, öğrencinin durumu dikkate alınarak, danışmanının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılır. c) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve (GNO) 2.00 nin altında bulunan öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir. d) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye, ikinci yarıyıl sonunda ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı atanır. Tez danışmanları doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. e) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili başkanlık tarafından yürütülür. f) Kredili derslerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en çok iki yarıyıl ek süre verilir. Verilen süre sonunda tezini tamamlayamayan öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir. g) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. h) Eğitim-öğretim ücretinin hesaplanmasında, tez çalışması dokuz (9) kredi saati kabul edilir. Bu ücret teze yazılma aşamasında ödenir. Bu maddenin (f) bendinde belirtilen ek sürenin verilmesi halinde dokuz (9) kredi saatlik tez çalışması ücreti yeniden ödenir. Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması Madde 24. a) Yüksek lisans tez çalışmasını belirlenen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Kurul tarafından belirlenecek İstanbul Ticaret Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu na uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır. b) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için ilgili başkanlığa başvurur. İlgili başkanlık, tez jürisi önerisiyle birlikte jüri üye sayısından bir fazla sayıda tezi ciltlenmemiş biçimde ilgili enstitüye iletir. c) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim 8

9 dalından veya Üniversite dışından olmak üzere 3 ya da 5 kişiden oluşur. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi en az 45 en çok 90 dakika süreli tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. e) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili başkanlık tarafından en geç ertesi gün ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler, uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadırlar. Tezini düzelterek yaptığı savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir. Yüksek Lisans Diploması Madde 25. a) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir. b) Yüksek lisans diplomasında enstitü, anabilim dalı, program, mezuniyet tarihi yazılır ve var ise verilen meslek unvanı bulunur. c) Diploma ile birlikte verilecek öğrenim belgesinde, öğrencilerin aldığı dersler ve notlar ile tez konusu belirtilir. BEŞİNCİBÖLÜM Tezsiz Yüksek Lisans Programı Amaç Madde 26. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü Madde 27. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) a) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 33 (otuzüç) krediden az olmamak koşuluyla en az 11 (onbir) ders ve bitirme projesinden oluşur. b) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredi saati sayısının (2/3) ü oranında derste başarılı olmaları ve kayıt yenilediği son dönemde mezun olabilmesi için kalan kredi saat sayısını almaları halinde, bitirme projesine de yazılma hakkını elde ederler. Öğrenci, bitirme projesinin alındığı dönemde, bitirme projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir bitirme projesi çalışması vermek zorundadır. Bitirme projesi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu bitirme projesini; danışman öğretim üyesine onaylatmak zorundadır. Danışman öğretim üyesi tarafından onaylanmamış bitirme projesi başarısız sayılır ve bitirme projesi tekrar alınır. Öğrenci projesini ilgili yönetim kurulunca, belirlenecek 3 (üç) kişilik bir jüri önünde sözlü olarak sunar. c) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az 3 (üç), en fazla 6 (altı) dönemdir. Altı dönem sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir. d) Öğrenci, ilgili danışman öğretim üyesi önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi dışındaki üniversitelerden yüksek lisans dersi alabilir. e) Eğitim-öğretim ücretinin hesaplanmasında, bitirme projesi 3 (üç) kredi saati kabul edilir. Bu ücret bitirme projesine yazılma aşamasında ödenir." Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Madde 28. ( 08 Ocak 2005 tarihli ve sayılı resmi gazete) a) Kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. 9

10 b) Yüksek lisans diplomasında; enstitü, anabilim dalı, program, mezuniyet tarihi, dersler, başarı notları, ağırlık genel not ortalaması, bitirme projesi konusu yazılır ve var ise verilen meslek unvanı bulunur." ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Yönetmelikte Bulunmayan Hükümler Madde 29. Bu Yönetmelikte öngörülmeyen konularda, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Disiplin İşleri Madde 30. Öğrenciler hakkındaki disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Giyim ve Genel Görünüş Madde 31. Üniversite nin öğrencileri, giyim ve genel görünüş hususunda ilgili mevzuata uymakla yükümlüdürler. Aksi davranışta bulunanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlük Madde 32. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 33. Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür. 10

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Aralık 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27084 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) lisansüstü eğitim

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 24. maddesi uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BÖLÜM I : GENEL

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 15 Temmuz 2009 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: YÖNETMELİK BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yan dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G.

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G. Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( 27.08.2011 gün ve 28038 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) ) (21/09/2013

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar. ECZACILIK FAKÜLTESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Bu Yönetmelikte hüküm

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

Madde 3. Öğrenci Kabulü: GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

Madde 3. Öğrenci Kabulü: GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü öğretim, yüksek

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Enstitü: Girne Amerikan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Enstitü: Girne Amerikan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü öğretim, yüksek

Detaylı

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi Fakülteleri nde çift anadal (ÇAP) ve yandal

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24903 UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin,

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (17.01.2012 gün ve 28176 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesinde

Detaylı

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR MADDE 1 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muş Alparslan ÜniversitesiÖnlisans

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular 1. Sağlık kuruluşundan aldığım rapor ile devamsızlık hakkımı arttırabilir miyim? Dicle Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliği gereği sağlık raporu olanlar devamsız sayılırlar.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları 1. Öğretim Programı Öğretim programları 5000,6000, 7000, 8000 ve 9000 kodlu derslerden oluşur. 5000, 6000 ve 7000 kodlu dersler kredili

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine özel öğrenci kabulüne

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Sinop Üniversitesinde bir lisans eğitim öğretimine

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi nde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında uygulanacak

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden: İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI

SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI HEM SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI 1. Programa Ba vuru ve Kabul Ko ulları (1) Lisansüstü programlara ba vuracak adayların Hem irelik ya da

Detaylı