TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HİZMET YERİ BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 Revizyon Tarihi :18/02/2015 XIX/ Revizyon No :01

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tarifler Amaç MADDE 1- (1) Belgelendirme Yönergesinin 1 inci madddesi hükmüne ek olarak; (2) Bu Hizmet Yeri Belgelendirme Usul ve Esasları TSE nin, TS EN ISO/IEC standardına uygun olarak Türkiye de ve uluslararası alanda yapmakta olduğu hizmet yeri belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, bu faaliyetler kapsamında düzenlenen ve ekte belirtilen belgeler varsa bunlarla ilişkilendirilmiş markaların kullanılma usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2-(1) Bu Hizmet Yeri Belgelendirme Usul ve Esasları, Türk Standartları Enstitüsü nün hizmet yeri belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları kapsar. Bu usul ve esaslar kapsamına giren belge ve markalar ekte verilmiştir. Dayanak MADDE 3-(1) Bu Hizmet Yeri Belgelendirme Usul ve Esasları, TSE Belgelendirme Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır. Kısaltmalar ve tarifler MADDE 4- (1)Belgelendirme Yönergesinin 4 üncü maddesi hükmüne ek olarak; (2) Bu Hizmet Yeri Belgelendirme Usul ve Esaslarında geçen; a. Doküman eksikliği: Hizmet yerinde tekrar inceleme (1 ay verilen süre zarfında) yapılmaksızın, dokümanları incelenerek kapatılabilecek uygunsuzluğu, b. Belgelendirme kriteri: Belgelendirme amacıyla kullanılabilecek standartın bulunmadığı konularda, yayımlanıncaya kadar belgelendirmeye esas teşkil etmek üzere, mevcut teknolojik bilgi seviyesi, hizmetin özellikleri ve ülkemizin şartları dikkate alınarak TSE Standard Hazırlama Merkez Başkanlığı tarafından yayımlanmış dokümanı, c. Fiziki eksiklik: Hizmet yerinde tekrar inceleme yapılarak kapatılabilecek uygunsuzluğu, d. Belge kapsamı: Belge sahibinin hangi imalatçı/ithalatçının hangi markaları için hangi Türk standardına veya kritere uygun olarak hizmet verdiğini gösteren bilgiyi, e. İnceleme uzmanı: Uzmanı olduğu Türk standardına/kriterine uygunluk incelemeleri gerçekleştirmek ve sistem dokümanlarını kullanarak raporlamak için Uzman Atama Komitesi tarafından atanarak görevlendirilmiş kişiyi. ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Belgelendirme Organları Karar organı MADDE 5- (1)Belgelendirme Yönergesi nin 8 inci maddesine ek olarak; REV.NO:00 2

3 (2) Belgelendirme uzmanı: Tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek şekilde karar veren, hizmet yeri belgelendirme hizmetleri konusunda uzman, bilgi ve tecrübe sahibi kişidir. Belgelendirme hakkında karar veren uzman, bu yönerge esasları çerçevesinde, belgelendirme birimlerinden intikal eden inceleme formlarıyla uygulama konusunda sunulan hususları teknik olarak değerlendirir ve nihai karara bağlar. (3)Bir inceleme ile ilgili belgelendirme uzmanı ile inceleme uzmanı aynı kişi olamaz. Genel ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Belgelendirme İşlemleri MADDE 6- (1)Belgelendirme Yönergesi nin 5 inci maddesine ek olarak ; (2) İnceleme uzman/uzmanları uzman havuzundan seçilerek görevlendirilir.. Başvuru şartları ve kabulü MADDE 7- (1)Belgelendirme Yönergesi nin 12 nci maddesine ek olarak; (2)Bu kurallar kapsamındaki belgelendirme faaliyetleri için başvuru şartları ve kabulü aşağıdaki usullerle yapılır: a) Yetkili servislik(ler) ibaresi geçen standardlar/kriterler için; müracaat sahibinin yetkili servisi olduğu kişi(ler)/firma(lar) arasında noter huzurunda yapılmış sözleşmenin aslı ya da ıslak imzalı sözleşmeyle tarafların noterden onaylı imza sirkülerinin fotokopisi talep edilir. Noter onaylı vekaletname ile de vekaleten müracaat edilebilir bu durumda vekalet fotokopisi ve sözleşmeyi imzalayan vekilin imza beyannamesi dosyasında saklanır. Kuruluş sahibinin aynı kişi olmaması durumunda başvuru sahibi ile imalatçı / ithalatçı arasında imzalanan sözleşmeyi aynı kişi imzalayamaz. b) Yetkili servisliklere yönelik olmayan standardlar/kriterler için de hizmetin sözleşmeye dayalı verilmesi halinde ana firma/firmalarla aralarında noter huzurunda yapılmış servis/bayilik sözleşmesinin aslı ve noterden onaylı imza sirkülerinin fotokopisi talep edilir. c) Başvurular başvuru formu veya talep dilekçesiyle elektronik ortamda (online) veya elden alınır. d) Belge sahibinin hizmet verdiği adreste birden çok gerçek veya tüzel kişinin faaliyet göstermesi halinde, yalnızca birinin müracaatı kabul edilir. Aynı hizmet yeri adresinde hizmet veren birden fazla başvuru sahibi belgelendirilmez. Aynı hizmet yerinde bulunan CNG, akaryakıt ve/veya LPG ikmal istasyonlarında, CNG için ayrı ve akaryakıt ve/veya LPG için ayrı olmak üzere iki ayrı gerçek veya tüzel kişiliğe TSE- Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenlenebilir. e) Aynı adres ve aynı unvan için birden çok belge talebinde bulunulabilir. f) Bir başvuru formuyla aynı hizmet yeri için birden fazla standard/kriter konusunda başvuru yapılabilir. Farklı hizmet yerlerinin belgelendirilmesi için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Şubeler için ayrı belge düzenlenir, bu nedenle şubesi olan başvuru sahiplerinden her şube için başvuru formu istenir. g) İlk başvurunun kabulü için avans ücreti yatırılmalıdır. Avans ücreti yatırılmış olan başvurular işleme alınır. Eksik evraklar inceleme sırasında tamamlanabilir. Eksik evrakla belgelendirme işlemi sonuçlandırılmaz. REV.NO:00 3

4 h) Kamu kuruluşlarından başvuru formu ve belgelendirme giderleri avansının ödendiğini gösteren belge talep edilir. i) Başvuru sahibinin kendi ürettiği ürüne servis hizmeti vermesi durumunda başvuru sırasında marka tescili ya da marka tesciline başvuruda bulunulduğunu gösteren ürün için başlatılmış ve ön araştırması yapılmış olduğunu ifade eden bir yazı aranır. j) Yetkili servisler için, ilgili standard/kritere göre Hizmet Yeterlilik Belgesi verilecek müracaat sahiplerinin merkez ve inceleme yapılan hizmet yeri adresinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veri tabanına kayıtlı olması ve bu adres için şirket (COKEY) numarası alması gerekmektedir. k) Hizmet Yeterlilik Belgesi verilecek kamu kuruluşlarından şirket (COKEY) numarası istenmez. l) İmalatçı, olumlu sonuçlanan TSE ve/veya TSEK incelemesi üzerinden 1 (bir) yıl geçmeden TSE ve/veya TSEK belgeli ürüne yönelik Hizmet Yeterlilik Belgesi başvurusunda bulunursa imalat adresindeki hizmet yerinde inceleme yapılmadan belge düzenlenebilir. Bu durumda başvurunun kabulü için belgelendirme yapılacak standar(lar)dın/kriter(ler)in ve yönerge ve usul ve esasların öngördüğü dokümanlar alınır. İlk inceleme MADDE 8- (1) Bu yönerge esasları çerçevesinde ilgili Türk standardına/kriterine göre başvurunun kabul edilmesinin ardından inceleme uzmanı/uzmanları tarafından yapılan belgelendirme incelemesidir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. Gözden geçirme ve değerlendirme Madde 9-(1) Gözden geçirme ve değerlendirme hususunda Belgelendirme Yönergesi nin 16 ncı maddesi hükümlerine ek olarak; (2) İnceleme uzmanı/uzmanları hizmet yerinde inceleme yapıldığını gösteren inceleme raporunu değerlendirme sonucunu belirterek belgelendirme uzmanına sunar. Verilen belgelendirme hakkında karara göre işlem yapılır. İnceleme olumsuzlukları MADDE 10- (1) Yapılan incelemelerde ortaya çıkan eksiklikler, fiziki ve doküman eksiklikleri olarak ikiye ayrılır. (2)İlk müracaat incelemesinde; a) Söz konusu eksikliklerin ortadan kaldırılabilmesi için 2 (iki) ay süre verilir. b) İnceleme sırasında fiziki eksiklik tespit edilmesi ve yukarıda belirtilen süre içerisinde, başvuru sahibinin fiziki eksiklikleri ortadan kaldırdığını yazılı olarak bildirmesi halinde, sadece incelemede tespit edilen eksiklikler, yerine gidilerek değerlendirilir. c) İnceleme sırasında doküman eksikliği tespit edilmesi ve yukarıda belirtilen süre içerisinde doküman eksikliklerinin giderdiğinin yazılı olarak bildirmesi halinde tekrar yerinde incelemeye gerek kalmadan belgelendirme işlemine devam edilebilir. d) İnceleme sırasında tespit edilen eksikliklerin yukarıda verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda inceleme olumsuz olarak sonuçlandırılarak başvuru işlemden kaldırılır. REV.NO:00 4

5 (3) Başvuru sahibi belgeli ve belgesi yürürlükte ise; a) Yapılan incelemede fiziki eksiklik tespit edilmesi halinde belge askıya alınır. Doküman eksiklikleri tespit edilmesi halinde ise eksikliklerin kapatılabilmesi için 1 (bir) ay süre verilir. b) Bu süre boyunca belge son geçerlilik tarihine kadar yürürlükte tutulabilir. c) Doküman eksiklikleri bu süre içerisinde giderilmiş ise, yerine gidilmeden kayıt üzerinden inceleme işlemi tamamlanabilir.. d) Eksiklikler verilen süre içerisinde kapatılmamışsa veya belgenin son geçerlilik tarihi dolmuş ise belge askıya alınır. (4)Belge sahibinin belgesi askıda ise; 23 üncü maddesinin 11inci fıkrasına göre işlem yapılır. Sözleşmenin akdi ve belgenin düzenlenmesi MADDE 11-(1) Sözleşmenin akdi ve belgenin düzenlenmesi Yönergesi nin 18 inci maddesi hükümlerine ek olarak; hususunda Belgelendirme (2) Müracaat/belge sahibi kendi ürettiği veya ithal ettiği ürünler için hizmet veriyorsa, hazırlanan belge kapsamına kendi unvanı, marka veya markaları yazılır. İmalatı/ithalatı kendisi yapmıyor ise belge kapsamına imalatçı/ithalatçı adı, marka veya markaları yazılır. (3)Yetkili servisliklere yönelik olmayan standard veya kritere göre düzenlenen belgenin kapsamına başvuru sahibinin talebi olması halinde başvuru sahibinin veya imalatçı/ithalatçının unvanı ve markaları yazılabilir. Belgenin kapsamına imalatçının/ithalatçının yazılabilmesi için ilgili standard veya kriteri gösteren imalatçı/ithalatçı ile imzalanmış sözleşme, müracaat sahibinin yazılabilmesi için ise taahhütname veya marka tescil belgesi gereklidir. Özel İnceleme MADDE 12 - (1) Özel talep üzerine inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından yapılan inceleme ve protokol kapsamındaki teçhizatın fonksiyonel(işlevsel) kontrolünün yapılarak sonucunun firmaya yazılı olarak sunulması işlemidir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. (2) Özel inceleme sonucunda başvuru sahibine hizmet yeterlilik belgesi verilemez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Belgelendirme Sonrası İşlemler Kapsam genişletme MADDE 13- (1)Belge kapsamına standard/kriter ilavesi yapılması için başvuru bölümünde açıklandığı şekilde müracaat edilmesi durumunda, ilgili standarda/kritere uygun olarak belgedeki kapsamın yeniden düzenlenmesi amacıyla inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından yapılan inceleme üzerine yerine getirilir. Bu konuyla ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. Kapsam genişletme amacıyla yapılan incelemede belge sahibi, kapsam genişletme talep edilen REV.NO:00 5

6 standardın/kriterin şartlarını sağlayamazsa kapsam genişletme yapılmaz, belge önceki kapsamıyla devam eder. (2)Belgeye yazılan isim, unvan ve marka ekleme yoluyla kapsam genişletme; standardın/kriterin izin vermesi durumunda belge kapsamının yeniden düzenlenmesidir. Bu konuyla ilgili işlemler son ara kontrol durumu dikkate alınarak hizmet yerinde inceleme yapılmadan gerçekleştirilebilir. Kapsam daraltma MADDE 14-(1)Belgede bulunan kapsamdan konu veya kuruluş çıkartma işlemidir. (2)İmalatçı/ithalatçı kuruluşla servis veren belge sahibi arasında sözleşmenin sona ermesi hususunda mutabakat olduğunu, daha önceki sözleşmeyi imzalayan yetkililerin veya yetkili olduklarını ispatlayan kişilerin, imzalarının bulunduğu bir dilekçeyle sunmaları durumunda kapsam daraltma yapılır. Bu işlem her iki tarafın noter onaylı imza sirkülerinin fotokopisi alınarak, dilekçe üzerindeki imzaların imza sirkülerindeki imzayla birbirini tutup tutmadığı kontrol edilerek yapılır. Sahiplerinin aynı kişi olmaması durumunda belge sahibi ile imalatçı/ ithalatçı arasında imzalanan sözleşmeyi aynı kişi imzalayamaz. (3)Bu konuyla ilgili işlemler son ara kontrol durumu dikkate alınarak hizmet yerinde inceleme yapılmadan gerçekleştirilebilir. (4)İmalatçı/ithalatçı ile servis veren kuruluş arasındaki sözleşmenin tek taraflı iptal edilmesi halinde, sözleşmeyi iptal eden tarafın karşı tarafa noter aracılığıyla sözleşmeyi iptal ettiğini bildirmesi, noter ihtarnamesinin aynı zamanda TSE ye gönderilmesi ve belge sahibinin belgesinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili TSE ye müracaatı halinde kapsam daraltma işlemi yapılır. (5) İmalatçı/ithalatçı ile servis veren kuruluş arasındaki sözleşmenin her ne şekilde olursa olsun sona ermesi halinde, durum imalatçı/ithalatçı tarafından ilgili bakanlığa yazılı biçimde bildirilir. (5)İnceleme sırasında uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda da kapsam daraltma işlemi inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından gerçekleştirilebilir Belgenin el değiştirmesi, belge sahibinin statü değişikliği MADDE 15-(1)Belgelendirme Yönergesi nin 20 nci maddesi hükümlerine ek olarak: (2)Belge alan kuruluşun veya hisselerinin, belge sahibini değiştirecek şekilde el değiştirmesi durumunda mevcut belge feshedilir. (3)Tüzel kişiliğin sona ermesi ve/veya değişmesi halinde eski belge feshedilir. Belge sahibinin şartlarında değişiklik MADDE 16-(1) Belge sahibinin kendi şartlarında oluşan ve ilgili Türk standardına/kriterine uygunluk durumunu bozan yeniden yapılanma, organizasyon değişikliği vb. değişikliklerdir. Bu değişiklikleri belge sahibi ilgili hizmet belgelendirme birimine 30 (otuz) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. REV.NO:00 6

7 (2)Söz konusu değişikliklerin hizmet yerinde inceleme gerektirip gerektirmediği hizmet belgelendirme birim amiri tarafından belirlenir. (3)İnceleme kararı alınması durumunda inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından inceleme gerçekleştirilir. Belge sahibinin unvan değişikliği MADDE 17 - (1)Belge sahibinin isim/unvanının değişmesi halinde istenen dokümanların getirilmesi durumunda yeni belge düzenlenebilir. (2)Bu konuyla ilgili işlemler son ara kontrol durumu dikkate alınarak hizmet yerinde inceleme yapılmadan gerçekleştirilebilir. (3)İsim/unvan değişikliği durumunda belge sahibi ile imalatçı/ithalatçı arasında yeni isim/unvana göre imzalanan sözleşmeler diğer başvuru evrakları ile birlikte temin edilmelidir. Belge geçerlilik süreleri ve belge yenileme MADDE 18 - (1) Belgelerin geçerlilik süresi 1(bir) yıldır. Belgenin kullanım süresinin dolması durumunda ilgili hizmet yeri belgelendirme birimine başvurularak belgenin kullanım süresi uzatılabilir. (2)Belge sahibinin belge yenileme talebi, belgesinin aslı ve/veya belgesinin fotokopisi ve/veya bir dilekçeyle alınır. Belgelendirmeye esas teşkil eden şartlarda her hangi bir değişiklik yok ve ara kontrolü de zamanında yapılmışsa belge yenileme işlemi yapılır. Aksi takdirde hizmet adresinde inceleme yapılır ve inceleme sonucuna göre işlem yapılır. (3)Belge yenileme işlemi sadece belgenin verildiği hizmet yeri belgelendirme biriminde yapılır. (4)Belge yenileme işlemi belge üzerinde yer alan geçerlilik tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce yapılabilir. Unvan, adres ve kapsam değişikliği olan belge sahiplerinin son geçerlilik tarihi dolmamış olan belgeleri alınır. (5)Belge yenilemeyi geciktiren belge sahiplerinin belgeleri 23 üncü maddede belirtilen askı süresi içerisinde belgenin son geçerlilik tarihinden itibaren yenilenir. (6)Belge sahibinin mevcut belgesine esas teşkil eden temel belgelendirme şartlarında bir değişiklik söz konusu olduğunda, talebi halinde, belgelendirmeye esas dokümanın yürürlükten kalkış süresi içinde olmak kaydıyla belge yenilenebilir. Bu durumda belgenin geçerlilik süresi, belgelendirmeye esas dokümanın yürürlükten kalkış süresi ile sınırlıdır. (7)Sözleşmenin devam etmesi durumunda, belge yenilemek için yeniden sözleşme imzalanmasına gerek yoktur. REV.NO:00 7

8 Takip incelemesi MADDE 19-Fiziki eksiklik tespit edilmesi sonucunda sadece incelemede tespit edilen eksikliklerin inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından değerlendirilmesidir. Can ve/veya mal güvenliğini tehlikeye atacak bir durum tespit edilmesi halinde tüm standard/kriter incelenebilir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir Gözetim (ara kontrol) MADDE 20 (1)Bu yönerge esasları çerçevesinde, belge sahibinin ilgili Türk standardına/kriterine uygunluğunu devam ettirdiğini kontrol etmek üzere, inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından son inceleme tarihinden itibaren iki yıl içerisinde en az bir defa yapılan incelemedir. Bu ara kontrol sayısı Hizmet Yeri Belgelendirme birim amiri kararıyla veya belgelendirmeye esas teşkil eden şartlara, hizmet yerinde tespit edilen uygunsuzluklara veya şikayetlere bağlı olarak arttırılabilir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. Yapılacak olan tüm incelemelerde belge kapsamında yer alan tüm standartlar\kriterler incelenerek, ara kontrol de yapılır. (2) Yerinde yapılacak tüm incelemelerde, adres değişikliği tespit edilmişse ve yeni adrese ulaşılabiliyorsa yeni bir müracaata gerek kalmaksızın yeni adreste inceleme yapılabilir. Adres değişikliği Madde 21-(1)Taşınarak adres değişikliği olması durumunda; bu usul ve esaslar çerçevesinde ilgili standarda/kritere uygunluğunun devam edip etmediğinin tespiti için, inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından yapılan incelemedir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. Belge sahibinin merkez adresi değişir, hizmet yeri adresi değişmez ise 2. bende göre işlem yapılır. (2)Taşınmadan adres değişikliği olması durumunda;, hizmet yeri değişmemek kaydıyla gerekli dokümanların sağlanması durumunda belgede adres değişikliği yapılması işlemidir. Bu konuyla ilgili işlemler son ara kontrol durumu dikkate alınarak hizmet yerinde inceleme yapılmadan gerçekleştirilebilir. (3)Adres değişikliği durumunda belge sahibi ile imalatçı/ithalatçı arasında imzalanan sözleşmeler en geç adres değişikliği ile ilgili inceleme işlemi tamamlanana kadar yeni adrese göre düzenlenmelidir. Belgelendirmeye esas teknik dökümanda meydana gelen değişiklikler MADDE 22- (1)Belgelendirme Yönergesi 23 üncü maddesi hükmüne ek olarak ; (2) Belge sahibinin ilgili olduğu standardda/kriterde değişiklik olması durumunda yeni şartlara uygunluğun sağlanması için yapılan uygulamalardır. (3)Standard/kriterde değişiklik olması durumunda belge üzerindeki son geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Bu süre sonunda değiştirilmiş standarda göre inceleme yapılarak geçiş sağlanır. REV.NO:00 8

9 (4)İnceleme sırasında başlanmış inceleme dosyası tamamlanmadan standard/kriter değişir ise görev incelemeye başlanan standarda göre tamamlanır. (5)Standardın/kriterin değiştiği tarihle, belgenin geçerlilik süresi arasında belgenin yeniden düzenlenmesini gerektirecek bir sebeple inceleme gerekirse, inceleme değiştirilmiş standarda/kritere göre gerçekleştirilir. Ancak, söz konusu inceleme müşteri ve/veya tüketici şikayeti sonucunda gerçekleşiyorsa, inceleme belge kapsamı üzerinde yer alan standard veya kritere göre gerçekleştirilir. (6)İnceleme sonucunda değiştirilmiş standard/kritere uyum için gerekli düzenlemelerin yapılmadığı tespit edilirse belge kapsamından söz konusu standard/kriter çıkarılır. Askıya alma MADDE 23- (1) Belgelendirme Yönergesi nin 28 inci maddesine ek olarak, (2) Aşağıdaki durumlarda Belgelendirme Uzmanının kararı ile belge askıya alınır. a) Belgelendirme Yönergesi ne aykırı hareket edilmesi, b) Belge sahibinin verdiği hizmette ortaya çıkan eksiklik sonucu istenen faaliyetlerin yerine getirilmemesi, c) Grev, lokavt, tevsi, yeniden yapılanma, tabii afetler veya benzeri mücbir sebeplerden dolayı belge sahibinin talebiyle, d) Belge yürürlükte iken gerçekleştirilen incelemelerde, belge sahibinin belgelendirme şartlarına uygunluğunu kaybettiğinin tespit edilmesi, e) Belgenin geçerlilik süresinin son bulduğu tarihte belgenin yenilenmemesi, f) İnceleme sonucunda Belge sahibinin yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna uymadığının tespit edilmesi. (3)İlgili hizmet belgelendirme birimi, yukarıda tanımlanmayan fakat ortaya çıkabilecek benzer durumların oluşması halinde de belgeyi askıya alma hakkına sahiptir. (4)Askıya alma kararı yazıyla bildirilir. Belgenin askıda kalma süresi en fazla 3 (üç) aydır. (5) Belge sahibi belgenin askıya alınması kararının kendisine tebliğ edilmesinin ardından belge ve TSE Hizmet Belgelendirme Markasının kullanımını durdurur. (6) Belge sahibi belgesinin orijinalini askı kararının kendisine tebliğini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde TSE ye iade eder. İade gerçekleşmediği takdirde verilen sürenin sonunda fesih işlemine geçilir. (7)Hizmet Belgelendirme Birimi belgenin askıya alındığına dair kararları resmi gazetede, TSE yayınlarında ve günlük gazetelerde gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir. REV.NO:00 9

10 (8)Belge sahibi askıya alınmış olan belgesini kaybettiğini söyleyerek belge iadesini gerçekleştirmez ise; belgenin kaybedildiğini gösteren gazetede yayınlanmış kayıp ilanı veya bir dilekçeyle ilgili Hizmet Belgelendirme Birimine bildirir. (9)Askıya alma müşteriye verilen bir uygunsuz hizmetten kaynaklanıyorsa belge sahibi verdiği benzer hizmetlerin tamamını gözden geçirecek bir sistem kurmalıdır. Bu gözden geçirme hizmeti, verilen hizmeti geri çağırmak ve tekrar vermek gibi yöntemleri içermelidir. (10) Yapılan incelemede fiziki eksiklik tespit edilmesi durumunda ya da doküman eksikliklerinin verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda belgenin askıya alınması halinde, askıya alma zamanı incelemenin yapıldığı tarihtir. (11)Askıda kalma süresi içerisinde belge sahibinin uygunsuzluklarını tamamladığını bildirmesi ve gerekli incelemenin (yerinde/kayıttan) yapılması neticesinde askıya alma sebebinin ortadan kalkmış olduğunun tespiti halinde askı durumuna son verilir. Belgenin iptali ve sözleşmenin feshi MADDE 24- (1) Belgelendirme Yönergesinin 29 uncu maddesine ek olarak, (2) Aşağıdaki durumlarda belgelendirme uzmanının kararı ile belge iptal ve sözleşme fesih edilir: a) Belge sahibi tüzel kişi ise el değiştirmesi/satılması b) Belge sahibinin belge kapsamındaki faaliyetlere son vermesi, c) Belgenin belge kapsamında belirtilen hizmetlerden farklı alanda kullanması, d) Belge sahibinin TSE ye yanlış bilgi vermesi ve/veya incelemeyi zorlaştırması, e) Belgenin yanıltıcı ve/veya haksız kullanımı, f) Belge sahibinin belgede belirtilen adreste bulunmaması, g) Belge sahibi tüzel kişi ise tüzel kişiliğin değişmesi, h) Belgede tahrifat yapılması, i) TSE tarafından gelen inceleme talebinin süre belirtilmeksizin kabul edilmemesi veya yapılacak incelemenin iptalinin istenmesi, j) Belge sahibinin talebi. (3)İlgili hizmet belgelendirme birimi yukarıda tanımlanmayan fakat ortaya çıkabilecek benzer durumların oluşması halinde de belgeyi birim amiri kararıyla geri alma hakkına sahiptir. (4)Sözleşmenin feshi ve belgenin iptali kararı belge sahibine yazıyla bildirilir. İlgili hizmet belgelendirme birimi belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshedilmesine dair kararları Resmi Gazete de 1 (bir) ay içerisinde yayınlar. Bununla beraber ilgili hizmet belgelendirme birimi bu kararları TSE yayınlarında ve günlük gazetelerde gerekçeli olarak yayımlama hakkına da sahiptir. (5)Belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshedilmesine dair karar resmi gazetede yayınlanmadan önce fesih sebebi ortadan kalkarsa fesih işlemi durdurulabilir. Kararın Resmi Gazete de yayımlanmasının ardından belge talep edilirse yeniden müracaat edilmesi gerekir. (6)Verilen belge geri alındığında belge sahibi, belgeli firmalar listesinden çıkarılır. Belge sahibi, belgesinin geri alınması kararının kendisine tebliğini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde geçerlilik REV.NO:00 10

11 süresi henüz tamamlanmamış ise belgesini TSE ye iade etmelidir. Belge iade edilmediği takdirde hukuki işlemler başlatılır. (7)Belge geri alma işlemi; belge üzerinde iktibas ve tahrifat, belgeli olunan süre içerisinde TSE ye yanlış bilgi verilmesi veya bilgi verilmemesi, TSE yi yanıltmaya yönelik çalışılması, belgenin haksız kullanımı, incelemenin zorlaştırılması ve belge sahibinin kendi talebi sonucunda gerçekleşmiş ise belge sahibinin yeni müracaatı 6 (altı) ay boyunca kabul edilmez. Belge sahibinin kendi isteği ile belgesinin iptali ve sözleşmesinin feshi durumunda yapılacak işlemler imalatçılar için uygulanmaz. Yürürlük BEŞİNCİ BÖLÜM Yürürlük, Belgelendirme Usul ve Esaslarında Değişiklik ve Yürütme MADDE 25-(1)Bu Belgelendirme Usul ve Esasları, 29/04/2014 tarih ve sayılı TSE Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup, yürürlükte olan Belgelendirme Yönergesi eki olarak 05/05/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Belgelendirme usul ve esaslarında değişiklik MADDE 26- (1) Bu Belgelendirme Usul ve Esaslarını değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Yürütme MADDE 27- (1) Bu Belgelendirme Usul ve Esasları hükümlerini TSE Genel Sekreteri yürütür. REV.NO:00 11