KAYBOLAN T CAR DEFTER VE BELGELER Ç N ZAY BELGES TALEP ED LMES N N TÜRK T CARET KANUNU AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYBOLAN T CAR DEFTER VE BELGELER Ç N ZAY BELGES TALEP ED LMES N N TÜRK T CARET KANUNU AÇISINDAN DE ERLEND R LMES"

Transkript

1 KAYBOLAN T CAR DEFTER VE BELGELER Ç N ZAY BELGES TALEP ED LMES N N TÜRK T CARET KANUNU AÇISINDAN DE ERLEND R LMES Soner ALTAfi* Öz: Türk Ticaret Kanunu na göre, ister gerçek isterse tüzel kifli tacir olsun, her tacir, defter tutmak zorundad rlar. Aksine davran fl, ilgililerin cezai ve hukuki sorumlulu unu gerektirmektedir. Kanun, bu yükümlülü e ilave olarak, ticari defterlerin son kay t tarihinden, ticari defterdeki kay tlara mesnet teflkil eden ve iflletmeyle ilgili olarak al nan yaz, fatura, senet gibi belgelerin ise ifllem tarihinden itibaren on y l süre ile saklanmas n mecbur tutmufltur. Ancak, saklanmas gerekli defter ve belgeler, zaman zaman yang n, su bask n, deprem gibi do al afetler ya da h rs zl k gibi vakalar sebebiyle tacirin elinden ç - kabilmekte ya da kullan lmaz duruma gelmektedir. Bu hususlar öngören yasa koyucu, sözkonusu hallerin gerçekleflmesi durumunda, tacire, bulundu u yerin mahkemesine müracaat ederek zayi belgesi verilmesini isteme hakk tan m fl, zayi belgesinin al nmamas durumunda ise tacirin defter ve belgelerini ibrazdan kaç nm fl say laca hükme ba lanm flt r. Bu hakka binaen, defter ve belgeleri kaybolan tacirler, mahkemelere müracaatla kendilerine zayi belgesi verilmesini talep etmekte, ancak yerel mahkemeler bazen gerekli flartlar n ye- * Sanayi ve Ticaret Bakanl Müfettifli 101

2 rine getirilmemifl olmas ya da olay n gerçekleflme flekli itibariyle bu talepleri reddedebilmektedir. Bunun yan nda, mahkemelerin zayi belgesi verilmesi yönündeki kararlar ndan baz lar, temyiz aflamas nda Yarg tay taraf ndan bozulabilmektedir. Dolay s yla, zayi belgesi talebinde Türk Ticaret Kanunu nda öngörülen koflullar n yerine getirilmifl olmas ve yarg kararlar nda vurgu yap lan esaslara dikkat edilmesi önem arzetmektedir. I. G R fi : Tacirlerin, iflletmeleriyle ilgili ticari defter ve belgelerini, önceden öngöremedikleri birtak m sebeplere binaen kaybetmeleri, ticari yaflamda s kça rastlanan bir olayd r. Bu durum, tacirlerin defter ve belgelerini gerekti inde ilgili makam ve kiflilere ibraz edememesine sebebiyet vermekte, bu yönüyle de a r birtak m sonuçlar do urabilmektedir. Nitekim, VUK nun 30 ncu maddesinin ikinci f kras n n 3 ncü bendi gere ince tutulmas mecburi olan defterlerin vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi re sen takdir nedeni say lmaktad r. VUK nun 373 ncü maddesinde ise "Bu kanunda yaz l mücbir sebeplerden her hangi birinin vukua geldi i malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezas kesilmez" denilmektedir. Bu nedenle, an lan olumsuzluklarla karfl laflmamak için defter ve belgeleri kaybolan tacirler, mahkemelere müracaat ederek kendilerine zayi belgesi verilmesini talep etmektedirler. Ancak, yerel mahkemeler bazen bu tür talepleri reddedebilmekte, Yarg tay da yerel mahkemelerin bu yöndeki kararlar n onamaktad r. Zayi belgesi talep ederken gerekli koflullar n yerine getirilmifl olmas, bu yönüyle önem arzetmektedir. Dolay s yla, bu çal flmam zda, Türk Ticaret Kanunu na göre ticari defter ve belgelerin saklanmas zorunlulu u ile kaybolmalar halinde zayi belgesi talep edebilmek için hangi hususlara dikkat edilmesi gerekti i ele al nacakt r. 102

3 II. TÜRK T CARET KANUNU NA GÖRE DEFTER TUTMA VE T CAR BELGELER SAKLAMA ZORUNLULU U : II.a. Türk Ticaret Kanunu na göre Defter Tutma ve Ticari Belgeleri Saklama Zorunlulu u : Türk Ticaret Kanunu nun 66nc maddesine göre, ister gerçek isterse tüzel kifli tacir olsun, her tacir, defter tutmakla yükümlü tutulmufltur. Defter tutma yükümlülü ü tacir s fat n n kazan lmas ile bafllamakta ve o s fat n sona ermesi ile bitmektedir. Türk Ticaret Kanunu, tacir olan gerçek veya tüzel kiflilerin tutmak zorunda olduklar ticari defterlerin bir k sm n ad ve nitelikleri itibariyle aç kça belirtmifl, bunlar n d fl nda kalan defterlerin tutulmas keyfiyetini ise iflletmenin mahiyet ve önemine göre göre tacirin takdirine b rakm flt r. Buna göre; - tüzel kifli tacirler, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri (TTK, m.66/f.1, b.1), - gerçek kifli tacirler yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ya da iflletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece iflletme defteri (TTK, m.66/f.1, b.3) - TTK nun 18inci maddesine göre kurulan ve özel hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari flekilde iflletilmek üzere devlet, vilayet, belediyeler gibi kamu tüzel kiflileri taraf ndan kurulan, ancak tüzel kiflili i bulunmayan ticari iflletmeler ile dernekler taraf ndan kurulan ticari iflletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel kiflili i olmayan di er ticari teflekküller, ise yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri (TTK, m.66/f.1, b.2) tutmak zorundad rlar. Ancak, yukar da say lan defterler tacirin tutmas gereken asgarî defterler dir, yoksa iflletmenin mahiyet ve önemi baflkaca defterlerin tutulmas n gerektiriyorsa, tacir bu defterleri de tutmak zorundad r. Örne in; TTK nun 66nc maddesinin birinci f kras n n üçüncü bendinde, gerçek kifli tacirlere, sadece iflletme defteri ile yetinme seçimi tan nmakla bir- 103

4 likte, bu serbestiyet, sadece tacirin arzusuna b rak lm fl de ildir. flletmenin mahiyet ve önemine göre iflletme defteri ticarethanenin ihtiyac n karfl lamaya yetiyorsa, ancak o zaman seçimlik hak do ar. Yoksa, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebirin tutulmas mecburidir. (Do anay, 1981, 330) Nitekim, Türk Ticaret Kanunu, anonim flirketlere de, 66nc maddede say lanlardan baflka, Pay Sahipleri Defteri (TTK, m.326) ve tahvil ç kar ld takdirde Tahvil Defteri (TTK, m.428) tutma zorunlulu u getirmifltir. Di er yandan, TTK nun 66nc maddesinin 1 ila 3üncü bentlerinde yaz - l defterlerin, kullan lmaya bafllanmadan önce tacir taraf ndan ticarî iflletmenin bulundu u yerin ticaret sicili memurlu una veya notere ibraz edilmesi ve aç l fl tasdiklerinin yapt r lmas da gerekir (TTK, m.69/f.1). Buna ilave olarak, yevmiye ve envanter defterleri için, aç l fl tasdikinin yan nda, kapan fl tasdiklerinin de yapt r lmas zorunludur. Bir baflka deyiflle, yevmiye defterinin en geç yeni y l n ocak ay sonuna (TTK, m.70/son), envanter defterinin ise yeni y l n nisan ay sonuna kadar, kapat lmas ve tasdik edilmesi gerekir (TTK, m.72/f.4). Noter tasdiki gerekip de tasdik ettirilmeyen defterler ve henüz kullan lmaya bafllanmam fl bofl defterler için zayi belgesi istenemez. TTK, defter tutma mecburiyeti yan nda, tacirleri, iflletmeleriyle ilgili ifller dolay s yla ald klar mektup, yaz, telgraf, fatura, cetvel, senet gibi vesika ve ka tlarla ödemelerini gösteren vesikalar ve yazd mektup, yaz ve telgrafnamelerin kopyalar n ve mukaveleleri, taahhüt ve kefalet ve sair teminat senetleri ve mahkeme ilamlar gibi belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde saklamakla da yükümlü tutmufltur. Bu konuda, Vergi Usul Kanunu nun 253 ve 256nc maddelerinde de benzer hükümler mevcuttur. Bu manada, VUK a göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttuklar defterlerle VUK un kinci Kitab n n Üçüncü K sm nda yaz l belgeleri, ilgili bulunduklar y l takibeden takvim y l ndan bafll yarak befl y l süre ile muhafaza etmek ve muhafaza etmek zorunda olduklar her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulunduklar bilgilere iliflkin mikro fifl, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kay tlar n ve bu kay tlara eriflim veya ka- 104

5 y tlar okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve flifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurlar n talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundad rlar. Dikkat edilece i üzere, TTK da, saklanmas zorunlu belgeler ismen say ld ktan sonra gibi sözcü ünü kullan larak, saklamas gereken belgelerin say lanlarla s n rl olmad gösterilmifltir. Bu itibarla, ticari iflletmeyi ilgilendirmek kayd yla, yukar da say lanlar n d fl nda kalan belgelerin de, saklanmas gerekir. Bu belgeler, tacir taraf ndan düzenlenmifl olabilece i gibi, ticari iflletmesiyle ilgili olarak, baflkas taraf ndan da gönderilmifl olabilir. (Arkan, 2001, 323) II.b. Defter Tutma ve Ticari Belgeleri Saklama Yükümlülü ünden Do an Sorumluluk Halleri : T.Ticaret Kanunu, ticarî defterlerin tutulmas n zorunlu tutmakla birlikte, ticarî defterlerin bizzat tacir taraf ndan tutulmas n flart koflmam flt r. Ancak, tacirin defter tutma mükellefiyetini yerine getirmeye yetkili k ld kimsenin bu defterlere geçirdi i kay tlar n, o tacirin kendisi taraf ndan tutulmufl kay tlar hükmünde olaca n belirtmifltir (TTK, m.67/1). Bu nedenle, tacirin, aç k veya z mnî iradesi üzerine muhasebeci taraf ndan tutulan ticarî defterler, tacir taraf ndan tutulmufl kabul edilecektir. (Do anay, 1981, 333) Benzer bir durum, ticari defter ve belgelerin saklanmas için de geçerlidir. Zira, Kanun, defterlerin kimin taraf ndan saklanaca konusunda aç k bir ifadeye yer vermemifltir. Ancak, ilgili maddeleri bir bütün olarak de erlendirdi imizde, defter tutma yükümlülü ü üzerinde olan kiflinin, bunlar saklamakla yükümlü oldu u sonucuna da ulafl labilir. Dolay s yla, defter tutmakla yükümlü olan tacir, defterleri saklamakla da yükümlüdür. (Y lmaz, 1994, 197) Ticari defter ve belgeleri tutma ve saklama zorunluluklar na ayk r l ktan do an sorumlulu a iliflkin olarak ise, TTK nun 67nci maddesinin ikinci f kras nda Ticari defterlerin k smen veya tamamen mevcut olmamas ndan yahut 105

6 kanuna uygun surette tutulmamas ndan veyahut saklanmas mecburi olan defter ve ka tlar n gere i gibi saklanmamas ndan do an mesuliyet do rudan do ruya iflletme sahibine ve hükmi flah slarda idare organ n n azalar na veya idare ifllerine salahiyetli olan kimselere ve hükmi flahsiyeti olmayan ticari iflletme ve teflekküllerde onlar idareye salahiyetli olan kimselere aittir. denilmifl, say lanlar n kusuru memur ve müstahdemlerine yükleterek bu mesuliyetten kurtulamayacaklar hüküm alt na al nm flt r. Ancak, burada kastedilen hukukî sorumluluktur. Defter tutma zorunlulu una ayk r l n cezaî müeyyidelerine de, T.Ticaret Kanunu nun 67nci maddesinin üçüncü f kras nda yer verilmifltir. An lan maddeye göre, 66nc maddenin birinci f kras n n 1 ila 3 üncü bentlerinde say lan defterleri tutma mükellefiyetini hiç veya kanuna uygun flekilde yerine getirmeyip de ikinci f kraya göre mesul olanlar üç milyon liradan otuz milyon liraya kadar a r para cezas yla cezaland r l r. Defterlerin kanuna uygun flekilde tutulmamas halinde, bunlar tutmakla vazifelendirilmifl olan kimseler dahi ayn cezaya mahkum edilirler (TTK, m.67/f.3). Bilindi i üzere, 5083 say l Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk nda Kanun ile eski Türk Liras ndan alt s f r at lm fl ve an lan Kanunun 3üncü maddesi gere i de Kanunlarda ve di er mevzuatta Türk Liras - na veya liraya yap lan at flar n, birmilyon Türk Liras eflittir bir Yeni Türk Liras de iflim oran nda Yeni Türk Liras na yap lm fl say laca belirtilmifltir. 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 say l Bakanlar Kurulu Karar n n eki Karar ile de, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Liras ve Yeni Kuruflta yer alan Yeni ibarelerinin 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kald r laca hükme ba lanm flt r. Bu manada, TTK nun 67nci maddesinin üçüncü f kras nda öngörülen para cezas n, günümüz itibariyle üç Türk Liras ndan otuz Türk Liras na kadar fleklinde anlamak gerekir. Öte yandan, 01/03/1926 tarihli ve 765 say l Türk Ceza Kanunu, 5252 say l Yasa ile yürürlükten kald r lm fl ve an lan Yasan n yerini 26/09/2004 tarih ve 5237 say - l yeni Türk Ceza Kanunu alm flt r. Yine, 5252 say l Kanunun 4üncü madde- 106

7 sinin (b) bendinin (9) altbendine göre tarihinden tarihine kadar yürürlü e girmifl kanunlardaki para cezalar yirmidokuz kat na ç - kar lm flt r. Ayr ca, belirtmek gerekir ki, sözkonusu cezaî müeyyide, sadece T. Ticaret Kanunu nun 66nc maddesinin 1 ila 3üncü bendlerinde say lan ticarî defterler hakk nda uygulanabilecektir. flletmenin mahiyet ve önemine göre tutulmas gerekli olan di er defterlerin hiç veya kanuna uygun olarak tutulmamas halinde, cezaî sorumluluk do mayacakt r. Defterlerin kanuna uygun bir flekilde tutulmamas halinde, bunlar tutmakla görevlendirilmifl olan kifliler de örne in; muhasebeciler- ayn cezaya mahkum edilirler. Ancak, TTK, defter tutma yükümlülü üne ayk r l k hali için yukar da izah edilen cezai sorumlululu u öngördü ü halde, ticari defter ve belgelerin saklanmas zorunlulu una ayk r l k hali için herhangi bir cezaî müeyyide öngörmemifltir. II.c. Ticarî Defter ve Belgeleri Saklama Süresi : TTK nun 68inci maddesinin birinci f kras nda Defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse ve iflletmeye devam eden halefleri defterleri son kay t tarihinden ve saklanmas mecburi olan di er hesap ve ka tlar tarihlerinden itibaren on y l geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar. denilmifltir. Gerçek kifli tacirin ölümü halinde mirasç lar ve ticareti terk etmesi halinde kendisi defter ve ka tlar saklamakla mükelleftirler. Ancak miras n resmi tasfiyesi halinde defter ve ka tlar birinci f krada yaz l müddetle sulh mahkemesi taraf ndan saklan r. Kollektif ve adi komandit flirketlerin her ne suretle olursa olsun infisah halinde ise, bunlara ait defter ve ka tlar, flirket merkezinin bulundu u yerdeki yetkili mahkeme taraf ndan 1 inci f kra gere ince saklanmak üzere ortaklardan birine veya notere, di er flirketlerin infisah halinde ise, notere tevdi olunur. Noter harç ve ücreti flirket mevcudundan ödenir (TTK, m.68/f.2-3). 107

8 Saklama yükümlülü ü, ticari defterler için son kay t tarihinden, saklanmas zorunlu di er ka t ve belgeler için ise ifllem tarihinden (üzerlerindeki tarihlerinden) itibaren on y ld r (TTK, m.68/f.2). TTK da, ticari defterlerin saklanaca yer konusunda bir aç kl k yoktur. Ancak, TTK n n 68/son maddesindeki ifadelerden, defterler aç s ndan ticari iflletmenin esas al nd anlafl lmaktad r. Bu nedenle, Kanunda aç k bir hüküm olmasa dahi, ticari defterler ticari iflletmenin bulundu u yerde saklanmal d r. Defter ve belgelerin, iflletmeyle ve ifade etti i önemle ba daflmayacak bir yerde bulunmas söz konusu olamaz. (Y lmaz, 1994, 196). Yarg tay 11. Hukuk Dairesi nin tarih ve, E.2002/2935, K.6791 say l karar nda da ticari defterlerin sakland deponun, fabrika arazisi içinde, ahflap nitelikte bir baraka oldu u, içinde bir k s m eski malzemelerin, oto lastiklerinin bulundu u, yang n olay sonucunda tamamen hasar gördü ü, fabrika yönetim binas n n bu yerden ayr olup yang nda zarar görmedi- i, davac n n basiretli bir tacirin göstermesi gereken dikkat ve özeni göstermedi i ve kendi kusuruna dayanarak zayi belgesi verilmesini isteyemeyece i vurgulanm flt r. Tacirin, ticareti terk etmesi ya da ölümü, defterler ve belgeleri saklama yükümlülü ünü ortadan kald rmamaktad r. Tacirin ölümü halinde mirasç lar, ticareti terk etmesi halinde ise kendisi, on y l süreyle, bu defter ve belgeleri saklamakla yükümlüdür. Kollektif ve komandit flirketler yönünden ise, ticari defterler, ticaretin terk edilmesi halinde ilgili ticaret mahkemesi taraf n dan ortaklardan birine ya da notere, di er flirketlerin defterleri ise notere verilir (TTK, m.68/3). III. T CARÎ DEFTER VE BELGELER N SAKLAMA SÜRES ÇER S NDE KAYBOLMASI ÜZER NE ZAY BELGES TALEP ED LMES : TTK, ticari defterlerin ve bu defterlere ifllenen kay tlar n dayana n 108

9 oluflturan her türlü belgenin, on y l süre ile saklanmas n zorunlu tuttu u halde, buna ayk r davran lmas, yani defter ve belgelerin saklanmamas fiili için herhangi bir cezaî sorumluluk öngörmemifltir. Bununla birlikte, Kanunun 68inci maddesinin dördüncü f kras nda Bir tacirin saklamakla mükellef oldu u defter ve ka tlar; yang n, su bask n veya yer sars nt s gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa u rarsa, tacir, z ya ö rendi i tarihten itibaren on befl gün içinde ticari iflletmesinin bulundu u yerin salahiyetli mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini isteyebilir. Mahkeme lüzumlu gördü ü delillerin toplanmas n da emredebilir. Böyle bir vesika almam fl olan tacir defterlerini ibrazdan kaç nm fl say l r. denilmifltir. An lan f krada, her ne kadar, defter ve ka t denmifl ise de, ka ttan ne kastedildi i aç k de ildir. Günlük hayatta ka ttan, üzerinde hiçbir fley yaz l olmayan, maddi ve flekli olarak ka t görüntüsünü veren varl k anlafl l r. Böyle bir ka d n, kaybolmas n n ticari iflletme için bir önemi yoktur. Nitekim, böyle bir ka t için, zayi belgesi alman n ve baflvuruda bulanman n da bir anlam olmayacakt r. Yasan n, burada, ka t sözcü ü ile edindi i amaç, belgedir. Üzerinde, hukuksal sonuçlar do urmaya elveriflli yaz olan ka da, belge denir. Bu belgenin, ticari iflletmeyi ilgilendirmesi ve tacirin tutmakla (veya bulundurmakla) yükümlü oldu u bir belge olmas gerekir. (Y lmaz, 1994, 196) YILMAZ, an lan f kradaki afet ibaresinin de genifl anlamda yorumlanmas nda yarar olaca görüflündedir 1. 1 YILMAZ TTK da afet sözcü ünden bahsetmifl ise de, bunu genifl anlamda mücbir sebep olarak anlamakta yarar vard r. Aksi takdirde, h rs zl k bir afet olmad halde, h rs zl k ya da nas- zrar suçu sonucunda meydana gele cek bir defter kayb için, zayi belgesi istenemeyecektir. Ancak, mücbir sebep yönünden hakim, ileri sürülen sebebin dayand olaylar n, vukuunun, defter ve belgelerin kaybolmas ya da elden ç kmas sonucunu do uracak nitelik ve yo unlukta olup olmad n, tacirin, öngörebilmesini, neden-sonuç iliflkisini, def ter ve belgelerin bulunmas gereken al fl lm fl ortamda, mücbir sebebin gerçek leflip gerçekleflmeyece ini, olay n somut özelli ine göre de erlendirecektir. Bu nedenle uygulamada, h rs zl k, bir afet olmad halde, zayi belgesi istemek için, geçerli bir sebep say lmaktad r. Ancak, her h rs zl, böyle bir sebep say mak yerinde olmayabilir. Yasada, afet durumlar s n rland r lmad na göre, terör nedeniyle ticari iflletmenin kundaklanmas, tafl tlar n kaza ile iflletmenin bulundu u binaya çarp p zarar vermesi di er koflullar n da bulunmas halinde, zayi belgesi istemek için gerekçe olabilir. Keza, f rt na ve hortumu da do al afet saymak gerekir. görüflündedir. (Y lmaz, 1994, ) 109

10 Bu durumda, saklamakla yükümlü oldu u defter ve belgelerin, on y ll k kanuni süre içerisinde ziya a u ramas - zayi olmas, kaybolmas, yitmesi, yok olmas, elden ç kmas, yarars z olmas - durumunda, tacir, bu ziya a u rama keyfiyetini ö rendi i tarihten itibaren en geç on befl gün içinde ticari iflletmesinin bulundu u yerin asliye ticaret mahkemesine zayi belgesi için müracaat etmez ise, cari defterlerini ibrazdan kaç nm fl say l r. DO ANAY, adlî tatil içinde de müracaat edilmesi gerekti i görüflündedir (Do anay, 1981, 336). Burada bir hususun belirtilmesinde fayda görülmektedir. O da, zayi belgesi isteyebilecek olan kiflinin, tacir olmas zorunlulu udur. Tacir olmayan n, örne- in esnaf ve sanatkarlar n, zayi belgesi almak için dava açma haklar bulunmamaktad r. Bunun yan nda, 1163 say l Yasay tabi olsalar dahi, kooperatifler de, kaybolan defter ve belgeleri için, zayi belgesi alabilirler. Nitekim, Yarg tay 11.HD nin tarih ve E.3910, E.3763 say l karar nda Kooperatifler hakk nda, TTK n n anonim flirketlere ait hükümlerinin uygulama olana n n bulunmas na göre, kooperatiflerin de tacirlerin ve anonim flirketlerin tutmak zorunda oldu u defterleri kullanmalar gerekti inden, bu defterlerin zayi olmas halinde, TTK n n 68 inci maddesi uyar nca zayi belgesi istemeleri olanakl d r. denilmifltir. Di er yandan, zayi belgesi talebinde bulurken, TTK nun 68inci maddesinin dördüncü f kras ndaki onbefl günlük sürenin hak düflürücü (Do anay, 1981, 338) 2 bir süre oldu u dikkate al nmal d r. Yarg tay da, bu maddedeki onbefl günlük süreyi hak düflürücü süre olarak kabul etmifltir. Örne in; Yarg tay TD n n 02/10/1972 gün ve E.1972/4000, K.4027 say l karar nda davac yang n n 24/9/1971 tarihinde vukubuldu unu beyan etti i halde TTK nun 68inci maddesindeki 15 günlük süre geçtikten sonra 13/10/1971 tarihinde aç - lan davan n kabulü ile zayi belgesi verilmesi usul ve kanuna ayk r görülmüfl, 11.HD nin 24/3/1975 gün ve E.1975/453, K.1975/2051 say l karar nda 2 Hak düflürücü süreyi, Kanun koyucu bir süreyi, s rf bir haktan do an dava hakk n tamamen ortadan kald rmak amac yla koymufl ise, o süre hak düflürücü süredir. fleklinde tarif etmektedir. (Do anay, 1981, 338) 110

11 da yer sars nt s n n gerçekleflmesinden çok sonra zayi belgesi istenmesi ve mahkemenin de zayi belgesi verilmesi kanuni süresinden sonra al nm fl olmas nedeniyle uygun görülmemifl ve zayi belgesinin mahkemece iptal edilmesi öngörülmüfltür. Ayr ca, TTK nun 68inci maddesinin dördüncü f kras nda yang n, su bask n veya yer sars nt s gibi bir afet tabiri, s n rlay c mahiyet arz etmedi- inin göz önünde bulundurulmas gerekir. Çünkü, kanun koyucu gibi demek suretiyle bu hususu aç klam fl bulunmaktad r. YILMAZ, yang n n (Y lmaz, 1994, 201) 3 mutlaka büyük zararlara yol açan bir yang n olmas gerekmedi i, yine su bask n (Y lmaz, 1994, 201) 4 ve yer sars nt s n n (Y lmaz, 1994, 201) do al nedenler yan nda insan eliyle de ç kabilece i görüflündedir. Dolay s yla, tacirin elinde olmayan ola anüstü her türlü do al afet ve 3 Konuya iliflkin görüflünde Defter ve belgelerin kayba u ramas na sebep olan yang n n, mutlaka büyük zararlara yol açan, afet haline gelmifl bir yang n olmas gerekmez. Önemli olan, ç kan yang n ile, defterlerin yanmas aras nda, zaman, mekan, sebep, sonuç iliflkileri yönünden, makul, mant ksal bir iliflki kurulabilmesidir. Defter ve belgeler, bulundu u mekan n tamamen yanmas ile yok olabilece i gibi, çok küçük bir alanda meydana gelebilecek k smi bir yang nla da zarar görebilir. Bunun yan nda, yang n do uran olay n, suç oluflturup oluflturmamas, failin belirlenip belirlenmemesi de, zayi belgesi verilmesi aç s ndan önemli de ildir. Yang n olay, suç olufltursa bile, suçun meydana gelmesinde, zayi belgesi verilmesini isteyen tacirin (ya da flirketin yetkili organ ya da elaman n n) maddi ya da manevi bir katk s ve kusuru olmamal d r. Aksine düflünce, tacirin, kendi kusurlu davran fl n n sonucu, kendi lehine bir hüküm elde etmesi sonucunu do urur ki, bu sonuç, hukukun genel ilkeleri ile ba daflmaz. demektedir. (Y lmaz, 1994, ) 4 Bu konuda Su bask n, bina içindeki su tesisat n n elde olmayan sebeplerle patlamas sonucu oluflabilece i gibi, harici sebeplerle de (çat ya biriken karlar n a rl n n çat y çökertip defter ve belgeleri kullan lamayacak derecede slatmas, deniz kabarmas, nehir veya göl suyunun taflmas gibi) meydana gelebilir. Ancak, su basmas olay, zayi belgesi verilmesini isteyenin, kas tl veya taksirli bir hareketi sonucu olmamal, aksine, tacir, böyle bir afetin gerçekleflmemesi için gereken bütün önlemleri almal d r. Kald ki, bu önlemler, orta seviyeli insan davran fl ndan öte, basiretli bir tacir gibi davran fl n gerektirdi i önlemler olmal d r. Ticari defter ve belgelerin, normal olarak bulunmas gerekti i yerin d fl nda bulundurulmas sonucu su bask n na maruz kalmas ya da, defterlerin koli içinde ba l halde ve slak oldu u, ancak var oldu u iddia edilen raf n bulunmad, kap lar n slanmadan zarar görmedi i, raf olsa idi slanman n mümkün olmayaca, zira slakl n yerden birkaç santim yüksekli i geçmedi i bir ortamda, defterlerin bulundurulmas, basiretli bir tacirin davran fl de ildir. görüflündedir. 111

12 sosyal olaylar (h rs zl k, kundaklama, vs), zayi belgesi istenmesi için gerekçe olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, TTK m.68 de Mahkeme lüzumlu gördü ü delillerin toplanmas n da emredebilir. denilmifl, bu manada, mahkemelere gerekli gördükleri hususlar araflt rma yetkisi de verilmifltir. Bu manada, Mahkemece, zayi oldu u iddia edilen ticari defter ve belgelerin nelerden ibaret oldu u, hangi y llar kapsad, noterden tasdik edilip edilmedi i (noterden), bu defter ve belgelerin hangi kurumlar hangi nedenle ilgilendirdi i, defterler hakk nda soruflturma bulunup bulunmad (vergi dairesinden), davac n n defter tutmakla yükümlü tacir olup olmad, iddia edilen olay ya da olaylar n meydana geldi i yerin tacirin faaliyette bulundu u yerlerden olup olmad n n araflt r lmas, bu bilgilerin tamamlanmas için ticaret sicili kay tlar n n istenmesi, ileri sürülen mücbir sebebin dayand olaylar n, meydana gelmesi ile defter ve belgelerin kaybolmas veya elden ç kmas sonucunu do uracak nitelik ve yo unlukta olup olmad, bunlar n mükellefin ticari faaliyet alan itibar yla al fl lm fl ortam ve yerde korunma olgusu, olay n meydana gelme olas l, do al ve kullan lmas mümkün olmayan nedenlere dayan p dayanmad, öngörülebilme ve neden-sonuç iliflkileri aç s ndan irdelenip de erlendirilmeli ve iddian n samimi ve inand r c l n n buna göre araflt r lmas gerekir. (Y lmaz, 1994, 202) Bunun yan nda, tacirin, basiretli bir ifladam oldu u veya olmas gerekti i (TTK, m.20/2) vasf ndan hareket ederek, defter ve belgelerini muhafazada bir kusurunun olmamas gerekir. Zayi belgesi talebi, madde metninden de anlafl laca üzere, bir tespit iste inden ibaret olup, davada has m gösterilme zorunlulu u yoktur. Zira, böyle bir davan n daval s yoktur. Nitekim, Yarg tay n yerleflik uygulamas na göre, bu tür davalar, has ms z olarak aç lmaktad r (Yarg tay 11.HD nin 29/05/2006). Ancak, zaman zaman, has m gösterilerek aç ld da görülmektedir. Dava sonucunda verilecek hüküm kesin olmay p, her zaman için iptali istenebilir. Hatta, karar n verilmesinden sonra ortaya ç kacak yeni delil ve olaylara göre, ayn konuda yeniden talepte bulunulabilir ve önceki karar n d - 112

13 fl nda bir karar verilebilir. Dolay s yla, zayi belgesinin iptali, aksinin ispat halinde, her zaman için mümkündür (Yarg tay HGK nun 19/09/1970). Di er yandan, zayi belgesi ceza mahkemelerini ba lay c nitelikte bir belge de de- ildir (Yarg tay 11.HD nin 26/10/1981). VI. SONUÇ : Tutulmas zorunlu olan ticari defter ve belgelerin kanunî saklama süreleri içerisinde kaybedilmesi durumunda, zayi belgesi talep edilmesi, tacir yönünden bir anlamda gereklilik teflkil etmektedir. Zira, böyle bir belgenin bulunmamas, bir baflka deyiflle, defter ve belgelerin zayi oldu unun kanuni flekilde tespit ve ispat edilememesi, taciri, defter ve belgelerini ibraz edememe sorunu ile karfl karfl ya getirecektir. Bu durumda, tacirin ve ilgililerin hukuki sorumlulu u gündeme gelecek, bunun yan nda vergi mevzuat ndan kaynaklanan res en vergi tarh ve cezalarla yüzleflmek zorunda dahi kal nabilecektir. Dolay s yla, zayi belgesi, ticari defter ve belgeleri kaybolan tacirler için büyük öneme haizdir. Ancak, her zayi belgesi talebinin mahkemeler taraf ndan kabul edilmedi i de bilinen bir gerçektir. Bu manada, zayi belgesi talebinde bulunurken; - Zayi belgesi verilmesinin bizzat tacir taraf ndan istenmesi (tacir olmayanlar n bu yönde bir talepte bulunmamas ), - Zayi belgesi talebinin, kaybolman n (ziya n) ö renildi i tarihten itibaren on befl gün içinde yap lmas, - Zayi belgesi verilmesinin ticari iflletmenin bulundu u yerdeki yetkili mahkemeden istenmesi, - Zayi belgesinin sadece tacirin saklamakla mükellef oldu u defter ve belgeler için istenmesi, - Zayi belgesi talep edilen ticari defterlerin kullan lm fl veya kullan lmaya bafllan lm fl olmas, henüz kullan lmaya bafllan lmam fl bofl defter ve belgeler için zayi belgesi talebinde bulunulmamas, 113

14 - Defteri kebir, karar defteri ve iflletme defterinin aç l fl tasdiklerinin, yevmiye defteri ve envanter defterlerinin ise hem aç l fl hem de kapan fl tasdiklerinin yapt r lm fl olmas, - Tutulmas zorunlu olan defterlerle tutmak istenilen defterlerin her birinin nevi ve mahiyetleriyle sayfa say lar n gösteren iki nüsha beyannamenin bu defterleri kullanmaya bafllamadan önce ticaret sicil memuruna verilmesi ve bunlardan birisinin tasdik edildikten sonra geri al narak muhafaza edilmesi, - Tacirin, defter ve belgeleri saklama hususunda basiretli bir tacir olma n n gerektirdi i bütün önlem ve tedbirleri alm fl olmas, - Kaybolan defter ve belgelerin iflletmeyle ba daflmayacak bir yerde saklanmam fl olmas, - Mücbir sebep ile defterlerin kaybolmas aras nda, zaman, mekan, sebep, sonuç iliflkileri yönünden, makul ve mant ksal bir iliflkinin kurulabilmesi, - Defter ve belgelerin kaybolmas n mucip olay n meydana gelmesinde, zayi belgesi verilmesini isteyen taci rin maddi ya da manevi bir kat k - s n n ve kusurunun olmamas gerekir. K sacas, zayi belgesi talebinin de erlendirilmesinde, tacirin defter ve belgelerinin kayboldu u yönündeki beyan n n gerçek, samimi ve inand r c olup olmad dikkate al n r. KAYNAKÇA Arkan, Sabih (2001). Ticari flletme Hukuku. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü Dan fltay 7. Dairesi nin ( ) E.2000/5615, K.2002/3493 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Dan fltay 7. Dairesi nin ( ) E.2001/2658, K.2004/655 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Do anay, smail (1981). Türk Ticaret Kanunu fierhi-i.cilt. Ankara: [yayl.y.] 114

15 Yarg tay 11.HD nin ( ) E.2004/5487, K.2005/2068 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.2000/7371, K.8995 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.1991/3729, K say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.1991/3729, K say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.1981/3250, K.1981/3536 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.2021, K.3482 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.2001/8149, K.565 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.2005/5937, K.2006/6298 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay HGK nun ( ) E.1967/T-63, K.1970/442 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Y lmaz, Halil (1994). Ticari Defter Ve Belgelerin Kaybolmas Adalet Dergisi. 15 (1994):

16 116

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

DEFTER TASDİKLERİNDE TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE DİKKAT. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

DEFTER TASDİKLERİNDE TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE DİKKAT. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü DEFTER TASDİKLERİNDE TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE DİKKAT İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Mükelleflerin; ticari işletmelerinin ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini, her hesap

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

G erek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Vergi Usul Kanununun tacirlere. T CAR UYUfiMAZLIKLARDA T CAR DEFTERLER N SPAT KUVVET.

G erek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Vergi Usul Kanununun tacirlere. T CAR UYUfiMAZLIKLARDA T CAR DEFTERLER N SPAT KUVVET. mali ÇÖZÜM 185 T CAR UYUfiMAZLIKLARDA T CAR DEFTERLER N SPAT KUVVET Dr. Suphi ASLANO LU K r kkale Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü Dr. Seyfi YILDIZ Gazi Üniversitesi Çorum

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

V ergi Usul Kanununun 172 nci maddesinde say lan gerçek ve tüzel kiflilerin

V ergi Usul Kanununun 172 nci maddesinde say lan gerçek ve tüzel kiflilerin mali ÇÖZÜM 233 DEFTER VE BELGELER N BRAZ ZORUNLULU U VE BRAZ ED LMEMES HAL NDE UYGULANACAK MÜEYY DELER LE CEZA SORUMLULUK Murat ALTUNSABAK * V ergi Usul Kanununun 172 nci maddesinde say lan gerçek ve tüzel

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi mali ÇÖZÜM 209 5510 SAYILI KANUNDA VE ÖNCES NDE KAYIT GEfiERS ZL KLER KONUSUNDA D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR G R fi Mehmet UZUN* B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S

PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S Neslihan ÇTEN NCE* I-G R fi Vergiyi do uran olay kavram, 213 say l Vergi Usul Kanunu nun Vergiyi Do uran Olay bafll kl 19. maddesinde tan mlanm flt r. Buna

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI Murat GÖKTAfi* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say :

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : Soru ve Cevap SORU 1 Unvan de iflen flirketimize ait tasdik ettirilen resmi defterlere yeni ünvanla devam edilip edilmeyece i, ara tasdikin yapt r lmas n n gerekip gerekmedi i, flirket vergi numaras n

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3713 GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7/2/2000 No :2000/186 Dayandığı Kanunun Tarihi : 27/10/1999 No :4458 Yayımlandığı

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır. 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası

Detaylı

ORTAKLIK BÜROSU İLE İLGİLİ MECBURİ MESLEK KARARI

ORTAKLIK BÜROSU İLE İLGİLİ MECBURİ MESLEK KARARI ORTAKLIK BÜROSU İLE İLGİLİ MECBURİ MESLEK KARARI TÜRMOB UN MECBURİ MESLEK KARARINA İLİŞKİN GENELGESİ 1996/2 (20.03.1996 Tarih ve 22586 Sayılı R.G.) Amaç Madde 1-3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest

Detaylı

T azminat,maddi veya manevi zarar veya ekonomik kayb n telafi edilmesine

T azminat,maddi veya manevi zarar veya ekonomik kayb n telafi edilmesine TAZM NATLARIN HUKUKSAL VE VERG SEL BOYUTU Ercan ALPTÜK Gelirler Baflkontrolörü I- G R fi T azminat,maddi veya manevi zarar veya ekonomik kayb n telafi edilmesine yönelik olarak zarar verenler ile ekonomik

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No : 435)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No : 435) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 04.04.2014 Sirküler No : 2014 / 19 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No : 435) 03.04.2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 435 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 2012 [ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 82. maddesinde yer alan, ticari defterlerin delil olma şartları ve ispat kuvvetine ilişkin hükümler, 1 Temmuz

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı