KAYBOLAN T CAR DEFTER VE BELGELER Ç N ZAY BELGES TALEP ED LMES N N TÜRK T CARET KANUNU AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYBOLAN T CAR DEFTER VE BELGELER Ç N ZAY BELGES TALEP ED LMES N N TÜRK T CARET KANUNU AÇISINDAN DE ERLEND R LMES"

Transkript

1 KAYBOLAN T CAR DEFTER VE BELGELER Ç N ZAY BELGES TALEP ED LMES N N TÜRK T CARET KANUNU AÇISINDAN DE ERLEND R LMES Soner ALTAfi* Öz: Türk Ticaret Kanunu na göre, ister gerçek isterse tüzel kifli tacir olsun, her tacir, defter tutmak zorundad rlar. Aksine davran fl, ilgililerin cezai ve hukuki sorumlulu unu gerektirmektedir. Kanun, bu yükümlülü e ilave olarak, ticari defterlerin son kay t tarihinden, ticari defterdeki kay tlara mesnet teflkil eden ve iflletmeyle ilgili olarak al nan yaz, fatura, senet gibi belgelerin ise ifllem tarihinden itibaren on y l süre ile saklanmas n mecbur tutmufltur. Ancak, saklanmas gerekli defter ve belgeler, zaman zaman yang n, su bask n, deprem gibi do al afetler ya da h rs zl k gibi vakalar sebebiyle tacirin elinden ç - kabilmekte ya da kullan lmaz duruma gelmektedir. Bu hususlar öngören yasa koyucu, sözkonusu hallerin gerçekleflmesi durumunda, tacire, bulundu u yerin mahkemesine müracaat ederek zayi belgesi verilmesini isteme hakk tan m fl, zayi belgesinin al nmamas durumunda ise tacirin defter ve belgelerini ibrazdan kaç nm fl say laca hükme ba lanm flt r. Bu hakka binaen, defter ve belgeleri kaybolan tacirler, mahkemelere müracaatla kendilerine zayi belgesi verilmesini talep etmekte, ancak yerel mahkemeler bazen gerekli flartlar n ye- * Sanayi ve Ticaret Bakanl Müfettifli 101

2 rine getirilmemifl olmas ya da olay n gerçekleflme flekli itibariyle bu talepleri reddedebilmektedir. Bunun yan nda, mahkemelerin zayi belgesi verilmesi yönündeki kararlar ndan baz lar, temyiz aflamas nda Yarg tay taraf ndan bozulabilmektedir. Dolay s yla, zayi belgesi talebinde Türk Ticaret Kanunu nda öngörülen koflullar n yerine getirilmifl olmas ve yarg kararlar nda vurgu yap lan esaslara dikkat edilmesi önem arzetmektedir. I. G R fi : Tacirlerin, iflletmeleriyle ilgili ticari defter ve belgelerini, önceden öngöremedikleri birtak m sebeplere binaen kaybetmeleri, ticari yaflamda s kça rastlanan bir olayd r. Bu durum, tacirlerin defter ve belgelerini gerekti inde ilgili makam ve kiflilere ibraz edememesine sebebiyet vermekte, bu yönüyle de a r birtak m sonuçlar do urabilmektedir. Nitekim, VUK nun 30 ncu maddesinin ikinci f kras n n 3 ncü bendi gere ince tutulmas mecburi olan defterlerin vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi re sen takdir nedeni say lmaktad r. VUK nun 373 ncü maddesinde ise "Bu kanunda yaz l mücbir sebeplerden her hangi birinin vukua geldi i malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezas kesilmez" denilmektedir. Bu nedenle, an lan olumsuzluklarla karfl laflmamak için defter ve belgeleri kaybolan tacirler, mahkemelere müracaat ederek kendilerine zayi belgesi verilmesini talep etmektedirler. Ancak, yerel mahkemeler bazen bu tür talepleri reddedebilmekte, Yarg tay da yerel mahkemelerin bu yöndeki kararlar n onamaktad r. Zayi belgesi talep ederken gerekli koflullar n yerine getirilmifl olmas, bu yönüyle önem arzetmektedir. Dolay s yla, bu çal flmam zda, Türk Ticaret Kanunu na göre ticari defter ve belgelerin saklanmas zorunlulu u ile kaybolmalar halinde zayi belgesi talep edebilmek için hangi hususlara dikkat edilmesi gerekti i ele al nacakt r. 102

3 II. TÜRK T CARET KANUNU NA GÖRE DEFTER TUTMA VE T CAR BELGELER SAKLAMA ZORUNLULU U : II.a. Türk Ticaret Kanunu na göre Defter Tutma ve Ticari Belgeleri Saklama Zorunlulu u : Türk Ticaret Kanunu nun 66nc maddesine göre, ister gerçek isterse tüzel kifli tacir olsun, her tacir, defter tutmakla yükümlü tutulmufltur. Defter tutma yükümlülü ü tacir s fat n n kazan lmas ile bafllamakta ve o s fat n sona ermesi ile bitmektedir. Türk Ticaret Kanunu, tacir olan gerçek veya tüzel kiflilerin tutmak zorunda olduklar ticari defterlerin bir k sm n ad ve nitelikleri itibariyle aç kça belirtmifl, bunlar n d fl nda kalan defterlerin tutulmas keyfiyetini ise iflletmenin mahiyet ve önemine göre göre tacirin takdirine b rakm flt r. Buna göre; - tüzel kifli tacirler, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri (TTK, m.66/f.1, b.1), - gerçek kifli tacirler yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ya da iflletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece iflletme defteri (TTK, m.66/f.1, b.3) - TTK nun 18inci maddesine göre kurulan ve özel hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari flekilde iflletilmek üzere devlet, vilayet, belediyeler gibi kamu tüzel kiflileri taraf ndan kurulan, ancak tüzel kiflili i bulunmayan ticari iflletmeler ile dernekler taraf ndan kurulan ticari iflletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel kiflili i olmayan di er ticari teflekküller, ise yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri (TTK, m.66/f.1, b.2) tutmak zorundad rlar. Ancak, yukar da say lan defterler tacirin tutmas gereken asgarî defterler dir, yoksa iflletmenin mahiyet ve önemi baflkaca defterlerin tutulmas n gerektiriyorsa, tacir bu defterleri de tutmak zorundad r. Örne in; TTK nun 66nc maddesinin birinci f kras n n üçüncü bendinde, gerçek kifli tacirlere, sadece iflletme defteri ile yetinme seçimi tan nmakla bir- 103

4 likte, bu serbestiyet, sadece tacirin arzusuna b rak lm fl de ildir. flletmenin mahiyet ve önemine göre iflletme defteri ticarethanenin ihtiyac n karfl lamaya yetiyorsa, ancak o zaman seçimlik hak do ar. Yoksa, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebirin tutulmas mecburidir. (Do anay, 1981, 330) Nitekim, Türk Ticaret Kanunu, anonim flirketlere de, 66nc maddede say lanlardan baflka, Pay Sahipleri Defteri (TTK, m.326) ve tahvil ç kar ld takdirde Tahvil Defteri (TTK, m.428) tutma zorunlulu u getirmifltir. Di er yandan, TTK nun 66nc maddesinin 1 ila 3üncü bentlerinde yaz - l defterlerin, kullan lmaya bafllanmadan önce tacir taraf ndan ticarî iflletmenin bulundu u yerin ticaret sicili memurlu una veya notere ibraz edilmesi ve aç l fl tasdiklerinin yapt r lmas da gerekir (TTK, m.69/f.1). Buna ilave olarak, yevmiye ve envanter defterleri için, aç l fl tasdikinin yan nda, kapan fl tasdiklerinin de yapt r lmas zorunludur. Bir baflka deyiflle, yevmiye defterinin en geç yeni y l n ocak ay sonuna (TTK, m.70/son), envanter defterinin ise yeni y l n nisan ay sonuna kadar, kapat lmas ve tasdik edilmesi gerekir (TTK, m.72/f.4). Noter tasdiki gerekip de tasdik ettirilmeyen defterler ve henüz kullan lmaya bafllanmam fl bofl defterler için zayi belgesi istenemez. TTK, defter tutma mecburiyeti yan nda, tacirleri, iflletmeleriyle ilgili ifller dolay s yla ald klar mektup, yaz, telgraf, fatura, cetvel, senet gibi vesika ve ka tlarla ödemelerini gösteren vesikalar ve yazd mektup, yaz ve telgrafnamelerin kopyalar n ve mukaveleleri, taahhüt ve kefalet ve sair teminat senetleri ve mahkeme ilamlar gibi belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde saklamakla da yükümlü tutmufltur. Bu konuda, Vergi Usul Kanunu nun 253 ve 256nc maddelerinde de benzer hükümler mevcuttur. Bu manada, VUK a göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttuklar defterlerle VUK un kinci Kitab n n Üçüncü K sm nda yaz l belgeleri, ilgili bulunduklar y l takibeden takvim y l ndan bafll yarak befl y l süre ile muhafaza etmek ve muhafaza etmek zorunda olduklar her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulunduklar bilgilere iliflkin mikro fifl, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kay tlar n ve bu kay tlara eriflim veya ka- 104

5 y tlar okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve flifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurlar n talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundad rlar. Dikkat edilece i üzere, TTK da, saklanmas zorunlu belgeler ismen say ld ktan sonra gibi sözcü ünü kullan larak, saklamas gereken belgelerin say lanlarla s n rl olmad gösterilmifltir. Bu itibarla, ticari iflletmeyi ilgilendirmek kayd yla, yukar da say lanlar n d fl nda kalan belgelerin de, saklanmas gerekir. Bu belgeler, tacir taraf ndan düzenlenmifl olabilece i gibi, ticari iflletmesiyle ilgili olarak, baflkas taraf ndan da gönderilmifl olabilir. (Arkan, 2001, 323) II.b. Defter Tutma ve Ticari Belgeleri Saklama Yükümlülü ünden Do an Sorumluluk Halleri : T.Ticaret Kanunu, ticarî defterlerin tutulmas n zorunlu tutmakla birlikte, ticarî defterlerin bizzat tacir taraf ndan tutulmas n flart koflmam flt r. Ancak, tacirin defter tutma mükellefiyetini yerine getirmeye yetkili k ld kimsenin bu defterlere geçirdi i kay tlar n, o tacirin kendisi taraf ndan tutulmufl kay tlar hükmünde olaca n belirtmifltir (TTK, m.67/1). Bu nedenle, tacirin, aç k veya z mnî iradesi üzerine muhasebeci taraf ndan tutulan ticarî defterler, tacir taraf ndan tutulmufl kabul edilecektir. (Do anay, 1981, 333) Benzer bir durum, ticari defter ve belgelerin saklanmas için de geçerlidir. Zira, Kanun, defterlerin kimin taraf ndan saklanaca konusunda aç k bir ifadeye yer vermemifltir. Ancak, ilgili maddeleri bir bütün olarak de erlendirdi imizde, defter tutma yükümlülü ü üzerinde olan kiflinin, bunlar saklamakla yükümlü oldu u sonucuna da ulafl labilir. Dolay s yla, defter tutmakla yükümlü olan tacir, defterleri saklamakla da yükümlüdür. (Y lmaz, 1994, 197) Ticari defter ve belgeleri tutma ve saklama zorunluluklar na ayk r l ktan do an sorumlulu a iliflkin olarak ise, TTK nun 67nci maddesinin ikinci f kras nda Ticari defterlerin k smen veya tamamen mevcut olmamas ndan yahut 105

6 kanuna uygun surette tutulmamas ndan veyahut saklanmas mecburi olan defter ve ka tlar n gere i gibi saklanmamas ndan do an mesuliyet do rudan do ruya iflletme sahibine ve hükmi flah slarda idare organ n n azalar na veya idare ifllerine salahiyetli olan kimselere ve hükmi flahsiyeti olmayan ticari iflletme ve teflekküllerde onlar idareye salahiyetli olan kimselere aittir. denilmifl, say lanlar n kusuru memur ve müstahdemlerine yükleterek bu mesuliyetten kurtulamayacaklar hüküm alt na al nm flt r. Ancak, burada kastedilen hukukî sorumluluktur. Defter tutma zorunlulu una ayk r l n cezaî müeyyidelerine de, T.Ticaret Kanunu nun 67nci maddesinin üçüncü f kras nda yer verilmifltir. An lan maddeye göre, 66nc maddenin birinci f kras n n 1 ila 3 üncü bentlerinde say lan defterleri tutma mükellefiyetini hiç veya kanuna uygun flekilde yerine getirmeyip de ikinci f kraya göre mesul olanlar üç milyon liradan otuz milyon liraya kadar a r para cezas yla cezaland r l r. Defterlerin kanuna uygun flekilde tutulmamas halinde, bunlar tutmakla vazifelendirilmifl olan kimseler dahi ayn cezaya mahkum edilirler (TTK, m.67/f.3). Bilindi i üzere, 5083 say l Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk nda Kanun ile eski Türk Liras ndan alt s f r at lm fl ve an lan Kanunun 3üncü maddesi gere i de Kanunlarda ve di er mevzuatta Türk Liras - na veya liraya yap lan at flar n, birmilyon Türk Liras eflittir bir Yeni Türk Liras de iflim oran nda Yeni Türk Liras na yap lm fl say laca belirtilmifltir. 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 say l Bakanlar Kurulu Karar n n eki Karar ile de, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Liras ve Yeni Kuruflta yer alan Yeni ibarelerinin 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kald r laca hükme ba lanm flt r. Bu manada, TTK nun 67nci maddesinin üçüncü f kras nda öngörülen para cezas n, günümüz itibariyle üç Türk Liras ndan otuz Türk Liras na kadar fleklinde anlamak gerekir. Öte yandan, 01/03/1926 tarihli ve 765 say l Türk Ceza Kanunu, 5252 say l Yasa ile yürürlükten kald r lm fl ve an lan Yasan n yerini 26/09/2004 tarih ve 5237 say - l yeni Türk Ceza Kanunu alm flt r. Yine, 5252 say l Kanunun 4üncü madde- 106

7 sinin (b) bendinin (9) altbendine göre tarihinden tarihine kadar yürürlü e girmifl kanunlardaki para cezalar yirmidokuz kat na ç - kar lm flt r. Ayr ca, belirtmek gerekir ki, sözkonusu cezaî müeyyide, sadece T. Ticaret Kanunu nun 66nc maddesinin 1 ila 3üncü bendlerinde say lan ticarî defterler hakk nda uygulanabilecektir. flletmenin mahiyet ve önemine göre tutulmas gerekli olan di er defterlerin hiç veya kanuna uygun olarak tutulmamas halinde, cezaî sorumluluk do mayacakt r. Defterlerin kanuna uygun bir flekilde tutulmamas halinde, bunlar tutmakla görevlendirilmifl olan kifliler de örne in; muhasebeciler- ayn cezaya mahkum edilirler. Ancak, TTK, defter tutma yükümlülü üne ayk r l k hali için yukar da izah edilen cezai sorumlululu u öngördü ü halde, ticari defter ve belgelerin saklanmas zorunlulu una ayk r l k hali için herhangi bir cezaî müeyyide öngörmemifltir. II.c. Ticarî Defter ve Belgeleri Saklama Süresi : TTK nun 68inci maddesinin birinci f kras nda Defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse ve iflletmeye devam eden halefleri defterleri son kay t tarihinden ve saklanmas mecburi olan di er hesap ve ka tlar tarihlerinden itibaren on y l geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar. denilmifltir. Gerçek kifli tacirin ölümü halinde mirasç lar ve ticareti terk etmesi halinde kendisi defter ve ka tlar saklamakla mükelleftirler. Ancak miras n resmi tasfiyesi halinde defter ve ka tlar birinci f krada yaz l müddetle sulh mahkemesi taraf ndan saklan r. Kollektif ve adi komandit flirketlerin her ne suretle olursa olsun infisah halinde ise, bunlara ait defter ve ka tlar, flirket merkezinin bulundu u yerdeki yetkili mahkeme taraf ndan 1 inci f kra gere ince saklanmak üzere ortaklardan birine veya notere, di er flirketlerin infisah halinde ise, notere tevdi olunur. Noter harç ve ücreti flirket mevcudundan ödenir (TTK, m.68/f.2-3). 107

8 Saklama yükümlülü ü, ticari defterler için son kay t tarihinden, saklanmas zorunlu di er ka t ve belgeler için ise ifllem tarihinden (üzerlerindeki tarihlerinden) itibaren on y ld r (TTK, m.68/f.2). TTK da, ticari defterlerin saklanaca yer konusunda bir aç kl k yoktur. Ancak, TTK n n 68/son maddesindeki ifadelerden, defterler aç s ndan ticari iflletmenin esas al nd anlafl lmaktad r. Bu nedenle, Kanunda aç k bir hüküm olmasa dahi, ticari defterler ticari iflletmenin bulundu u yerde saklanmal d r. Defter ve belgelerin, iflletmeyle ve ifade etti i önemle ba daflmayacak bir yerde bulunmas söz konusu olamaz. (Y lmaz, 1994, 196). Yarg tay 11. Hukuk Dairesi nin tarih ve, E.2002/2935, K.6791 say l karar nda da ticari defterlerin sakland deponun, fabrika arazisi içinde, ahflap nitelikte bir baraka oldu u, içinde bir k s m eski malzemelerin, oto lastiklerinin bulundu u, yang n olay sonucunda tamamen hasar gördü ü, fabrika yönetim binas n n bu yerden ayr olup yang nda zarar görmedi- i, davac n n basiretli bir tacirin göstermesi gereken dikkat ve özeni göstermedi i ve kendi kusuruna dayanarak zayi belgesi verilmesini isteyemeyece i vurgulanm flt r. Tacirin, ticareti terk etmesi ya da ölümü, defterler ve belgeleri saklama yükümlülü ünü ortadan kald rmamaktad r. Tacirin ölümü halinde mirasç lar, ticareti terk etmesi halinde ise kendisi, on y l süreyle, bu defter ve belgeleri saklamakla yükümlüdür. Kollektif ve komandit flirketler yönünden ise, ticari defterler, ticaretin terk edilmesi halinde ilgili ticaret mahkemesi taraf n dan ortaklardan birine ya da notere, di er flirketlerin defterleri ise notere verilir (TTK, m.68/3). III. T CARÎ DEFTER VE BELGELER N SAKLAMA SÜRES ÇER S NDE KAYBOLMASI ÜZER NE ZAY BELGES TALEP ED LMES : TTK, ticari defterlerin ve bu defterlere ifllenen kay tlar n dayana n 108

9 oluflturan her türlü belgenin, on y l süre ile saklanmas n zorunlu tuttu u halde, buna ayk r davran lmas, yani defter ve belgelerin saklanmamas fiili için herhangi bir cezaî sorumluluk öngörmemifltir. Bununla birlikte, Kanunun 68inci maddesinin dördüncü f kras nda Bir tacirin saklamakla mükellef oldu u defter ve ka tlar; yang n, su bask n veya yer sars nt s gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa u rarsa, tacir, z ya ö rendi i tarihten itibaren on befl gün içinde ticari iflletmesinin bulundu u yerin salahiyetli mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini isteyebilir. Mahkeme lüzumlu gördü ü delillerin toplanmas n da emredebilir. Böyle bir vesika almam fl olan tacir defterlerini ibrazdan kaç nm fl say l r. denilmifltir. An lan f krada, her ne kadar, defter ve ka t denmifl ise de, ka ttan ne kastedildi i aç k de ildir. Günlük hayatta ka ttan, üzerinde hiçbir fley yaz l olmayan, maddi ve flekli olarak ka t görüntüsünü veren varl k anlafl l r. Böyle bir ka d n, kaybolmas n n ticari iflletme için bir önemi yoktur. Nitekim, böyle bir ka t için, zayi belgesi alman n ve baflvuruda bulanman n da bir anlam olmayacakt r. Yasan n, burada, ka t sözcü ü ile edindi i amaç, belgedir. Üzerinde, hukuksal sonuçlar do urmaya elveriflli yaz olan ka da, belge denir. Bu belgenin, ticari iflletmeyi ilgilendirmesi ve tacirin tutmakla (veya bulundurmakla) yükümlü oldu u bir belge olmas gerekir. (Y lmaz, 1994, 196) YILMAZ, an lan f kradaki afet ibaresinin de genifl anlamda yorumlanmas nda yarar olaca görüflündedir 1. 1 YILMAZ TTK da afet sözcü ünden bahsetmifl ise de, bunu genifl anlamda mücbir sebep olarak anlamakta yarar vard r. Aksi takdirde, h rs zl k bir afet olmad halde, h rs zl k ya da nas- zrar suçu sonucunda meydana gele cek bir defter kayb için, zayi belgesi istenemeyecektir. Ancak, mücbir sebep yönünden hakim, ileri sürülen sebebin dayand olaylar n, vukuunun, defter ve belgelerin kaybolmas ya da elden ç kmas sonucunu do uracak nitelik ve yo unlukta olup olmad n, tacirin, öngörebilmesini, neden-sonuç iliflkisini, def ter ve belgelerin bulunmas gereken al fl lm fl ortamda, mücbir sebebin gerçek leflip gerçekleflmeyece ini, olay n somut özelli ine göre de erlendirecektir. Bu nedenle uygulamada, h rs zl k, bir afet olmad halde, zayi belgesi istemek için, geçerli bir sebep say lmaktad r. Ancak, her h rs zl, böyle bir sebep say mak yerinde olmayabilir. Yasada, afet durumlar s n rland r lmad na göre, terör nedeniyle ticari iflletmenin kundaklanmas, tafl tlar n kaza ile iflletmenin bulundu u binaya çarp p zarar vermesi di er koflullar n da bulunmas halinde, zayi belgesi istemek için gerekçe olabilir. Keza, f rt na ve hortumu da do al afet saymak gerekir. görüflündedir. (Y lmaz, 1994, ) 109

10 Bu durumda, saklamakla yükümlü oldu u defter ve belgelerin, on y ll k kanuni süre içerisinde ziya a u ramas - zayi olmas, kaybolmas, yitmesi, yok olmas, elden ç kmas, yarars z olmas - durumunda, tacir, bu ziya a u rama keyfiyetini ö rendi i tarihten itibaren en geç on befl gün içinde ticari iflletmesinin bulundu u yerin asliye ticaret mahkemesine zayi belgesi için müracaat etmez ise, cari defterlerini ibrazdan kaç nm fl say l r. DO ANAY, adlî tatil içinde de müracaat edilmesi gerekti i görüflündedir (Do anay, 1981, 336). Burada bir hususun belirtilmesinde fayda görülmektedir. O da, zayi belgesi isteyebilecek olan kiflinin, tacir olmas zorunlulu udur. Tacir olmayan n, örne- in esnaf ve sanatkarlar n, zayi belgesi almak için dava açma haklar bulunmamaktad r. Bunun yan nda, 1163 say l Yasay tabi olsalar dahi, kooperatifler de, kaybolan defter ve belgeleri için, zayi belgesi alabilirler. Nitekim, Yarg tay 11.HD nin tarih ve E.3910, E.3763 say l karar nda Kooperatifler hakk nda, TTK n n anonim flirketlere ait hükümlerinin uygulama olana n n bulunmas na göre, kooperatiflerin de tacirlerin ve anonim flirketlerin tutmak zorunda oldu u defterleri kullanmalar gerekti inden, bu defterlerin zayi olmas halinde, TTK n n 68 inci maddesi uyar nca zayi belgesi istemeleri olanakl d r. denilmifltir. Di er yandan, zayi belgesi talebinde bulurken, TTK nun 68inci maddesinin dördüncü f kras ndaki onbefl günlük sürenin hak düflürücü (Do anay, 1981, 338) 2 bir süre oldu u dikkate al nmal d r. Yarg tay da, bu maddedeki onbefl günlük süreyi hak düflürücü süre olarak kabul etmifltir. Örne in; Yarg tay TD n n 02/10/1972 gün ve E.1972/4000, K.4027 say l karar nda davac yang n n 24/9/1971 tarihinde vukubuldu unu beyan etti i halde TTK nun 68inci maddesindeki 15 günlük süre geçtikten sonra 13/10/1971 tarihinde aç - lan davan n kabulü ile zayi belgesi verilmesi usul ve kanuna ayk r görülmüfl, 11.HD nin 24/3/1975 gün ve E.1975/453, K.1975/2051 say l karar nda 2 Hak düflürücü süreyi, Kanun koyucu bir süreyi, s rf bir haktan do an dava hakk n tamamen ortadan kald rmak amac yla koymufl ise, o süre hak düflürücü süredir. fleklinde tarif etmektedir. (Do anay, 1981, 338) 110

11 da yer sars nt s n n gerçekleflmesinden çok sonra zayi belgesi istenmesi ve mahkemenin de zayi belgesi verilmesi kanuni süresinden sonra al nm fl olmas nedeniyle uygun görülmemifl ve zayi belgesinin mahkemece iptal edilmesi öngörülmüfltür. Ayr ca, TTK nun 68inci maddesinin dördüncü f kras nda yang n, su bask n veya yer sars nt s gibi bir afet tabiri, s n rlay c mahiyet arz etmedi- inin göz önünde bulundurulmas gerekir. Çünkü, kanun koyucu gibi demek suretiyle bu hususu aç klam fl bulunmaktad r. YILMAZ, yang n n (Y lmaz, 1994, 201) 3 mutlaka büyük zararlara yol açan bir yang n olmas gerekmedi i, yine su bask n (Y lmaz, 1994, 201) 4 ve yer sars nt s n n (Y lmaz, 1994, 201) do al nedenler yan nda insan eliyle de ç kabilece i görüflündedir. Dolay s yla, tacirin elinde olmayan ola anüstü her türlü do al afet ve 3 Konuya iliflkin görüflünde Defter ve belgelerin kayba u ramas na sebep olan yang n n, mutlaka büyük zararlara yol açan, afet haline gelmifl bir yang n olmas gerekmez. Önemli olan, ç kan yang n ile, defterlerin yanmas aras nda, zaman, mekan, sebep, sonuç iliflkileri yönünden, makul, mant ksal bir iliflki kurulabilmesidir. Defter ve belgeler, bulundu u mekan n tamamen yanmas ile yok olabilece i gibi, çok küçük bir alanda meydana gelebilecek k smi bir yang nla da zarar görebilir. Bunun yan nda, yang n do uran olay n, suç oluflturup oluflturmamas, failin belirlenip belirlenmemesi de, zayi belgesi verilmesi aç s ndan önemli de ildir. Yang n olay, suç olufltursa bile, suçun meydana gelmesinde, zayi belgesi verilmesini isteyen tacirin (ya da flirketin yetkili organ ya da elaman n n) maddi ya da manevi bir katk s ve kusuru olmamal d r. Aksine düflünce, tacirin, kendi kusurlu davran fl n n sonucu, kendi lehine bir hüküm elde etmesi sonucunu do urur ki, bu sonuç, hukukun genel ilkeleri ile ba daflmaz. demektedir. (Y lmaz, 1994, ) 4 Bu konuda Su bask n, bina içindeki su tesisat n n elde olmayan sebeplerle patlamas sonucu oluflabilece i gibi, harici sebeplerle de (çat ya biriken karlar n a rl n n çat y çökertip defter ve belgeleri kullan lamayacak derecede slatmas, deniz kabarmas, nehir veya göl suyunun taflmas gibi) meydana gelebilir. Ancak, su basmas olay, zayi belgesi verilmesini isteyenin, kas tl veya taksirli bir hareketi sonucu olmamal, aksine, tacir, böyle bir afetin gerçekleflmemesi için gereken bütün önlemleri almal d r. Kald ki, bu önlemler, orta seviyeli insan davran fl ndan öte, basiretli bir tacir gibi davran fl n gerektirdi i önlemler olmal d r. Ticari defter ve belgelerin, normal olarak bulunmas gerekti i yerin d fl nda bulundurulmas sonucu su bask n na maruz kalmas ya da, defterlerin koli içinde ba l halde ve slak oldu u, ancak var oldu u iddia edilen raf n bulunmad, kap lar n slanmadan zarar görmedi i, raf olsa idi slanman n mümkün olmayaca, zira slakl n yerden birkaç santim yüksekli i geçmedi i bir ortamda, defterlerin bulundurulmas, basiretli bir tacirin davran fl de ildir. görüflündedir. 111

12 sosyal olaylar (h rs zl k, kundaklama, vs), zayi belgesi istenmesi için gerekçe olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, TTK m.68 de Mahkeme lüzumlu gördü ü delillerin toplanmas n da emredebilir. denilmifl, bu manada, mahkemelere gerekli gördükleri hususlar araflt rma yetkisi de verilmifltir. Bu manada, Mahkemece, zayi oldu u iddia edilen ticari defter ve belgelerin nelerden ibaret oldu u, hangi y llar kapsad, noterden tasdik edilip edilmedi i (noterden), bu defter ve belgelerin hangi kurumlar hangi nedenle ilgilendirdi i, defterler hakk nda soruflturma bulunup bulunmad (vergi dairesinden), davac n n defter tutmakla yükümlü tacir olup olmad, iddia edilen olay ya da olaylar n meydana geldi i yerin tacirin faaliyette bulundu u yerlerden olup olmad n n araflt r lmas, bu bilgilerin tamamlanmas için ticaret sicili kay tlar n n istenmesi, ileri sürülen mücbir sebebin dayand olaylar n, meydana gelmesi ile defter ve belgelerin kaybolmas veya elden ç kmas sonucunu do uracak nitelik ve yo unlukta olup olmad, bunlar n mükellefin ticari faaliyet alan itibar yla al fl lm fl ortam ve yerde korunma olgusu, olay n meydana gelme olas l, do al ve kullan lmas mümkün olmayan nedenlere dayan p dayanmad, öngörülebilme ve neden-sonuç iliflkileri aç s ndan irdelenip de erlendirilmeli ve iddian n samimi ve inand r c l n n buna göre araflt r lmas gerekir. (Y lmaz, 1994, 202) Bunun yan nda, tacirin, basiretli bir ifladam oldu u veya olmas gerekti i (TTK, m.20/2) vasf ndan hareket ederek, defter ve belgelerini muhafazada bir kusurunun olmamas gerekir. Zayi belgesi talebi, madde metninden de anlafl laca üzere, bir tespit iste inden ibaret olup, davada has m gösterilme zorunlulu u yoktur. Zira, böyle bir davan n daval s yoktur. Nitekim, Yarg tay n yerleflik uygulamas na göre, bu tür davalar, has ms z olarak aç lmaktad r (Yarg tay 11.HD nin 29/05/2006). Ancak, zaman zaman, has m gösterilerek aç ld da görülmektedir. Dava sonucunda verilecek hüküm kesin olmay p, her zaman için iptali istenebilir. Hatta, karar n verilmesinden sonra ortaya ç kacak yeni delil ve olaylara göre, ayn konuda yeniden talepte bulunulabilir ve önceki karar n d - 112

13 fl nda bir karar verilebilir. Dolay s yla, zayi belgesinin iptali, aksinin ispat halinde, her zaman için mümkündür (Yarg tay HGK nun 19/09/1970). Di er yandan, zayi belgesi ceza mahkemelerini ba lay c nitelikte bir belge de de- ildir (Yarg tay 11.HD nin 26/10/1981). VI. SONUÇ : Tutulmas zorunlu olan ticari defter ve belgelerin kanunî saklama süreleri içerisinde kaybedilmesi durumunda, zayi belgesi talep edilmesi, tacir yönünden bir anlamda gereklilik teflkil etmektedir. Zira, böyle bir belgenin bulunmamas, bir baflka deyiflle, defter ve belgelerin zayi oldu unun kanuni flekilde tespit ve ispat edilememesi, taciri, defter ve belgelerini ibraz edememe sorunu ile karfl karfl ya getirecektir. Bu durumda, tacirin ve ilgililerin hukuki sorumlulu u gündeme gelecek, bunun yan nda vergi mevzuat ndan kaynaklanan res en vergi tarh ve cezalarla yüzleflmek zorunda dahi kal nabilecektir. Dolay s yla, zayi belgesi, ticari defter ve belgeleri kaybolan tacirler için büyük öneme haizdir. Ancak, her zayi belgesi talebinin mahkemeler taraf ndan kabul edilmedi i de bilinen bir gerçektir. Bu manada, zayi belgesi talebinde bulunurken; - Zayi belgesi verilmesinin bizzat tacir taraf ndan istenmesi (tacir olmayanlar n bu yönde bir talepte bulunmamas ), - Zayi belgesi talebinin, kaybolman n (ziya n) ö renildi i tarihten itibaren on befl gün içinde yap lmas, - Zayi belgesi verilmesinin ticari iflletmenin bulundu u yerdeki yetkili mahkemeden istenmesi, - Zayi belgesinin sadece tacirin saklamakla mükellef oldu u defter ve belgeler için istenmesi, - Zayi belgesi talep edilen ticari defterlerin kullan lm fl veya kullan lmaya bafllan lm fl olmas, henüz kullan lmaya bafllan lmam fl bofl defter ve belgeler için zayi belgesi talebinde bulunulmamas, 113

14 - Defteri kebir, karar defteri ve iflletme defterinin aç l fl tasdiklerinin, yevmiye defteri ve envanter defterlerinin ise hem aç l fl hem de kapan fl tasdiklerinin yapt r lm fl olmas, - Tutulmas zorunlu olan defterlerle tutmak istenilen defterlerin her birinin nevi ve mahiyetleriyle sayfa say lar n gösteren iki nüsha beyannamenin bu defterleri kullanmaya bafllamadan önce ticaret sicil memuruna verilmesi ve bunlardan birisinin tasdik edildikten sonra geri al narak muhafaza edilmesi, - Tacirin, defter ve belgeleri saklama hususunda basiretli bir tacir olma n n gerektirdi i bütün önlem ve tedbirleri alm fl olmas, - Kaybolan defter ve belgelerin iflletmeyle ba daflmayacak bir yerde saklanmam fl olmas, - Mücbir sebep ile defterlerin kaybolmas aras nda, zaman, mekan, sebep, sonuç iliflkileri yönünden, makul ve mant ksal bir iliflkinin kurulabilmesi, - Defter ve belgelerin kaybolmas n mucip olay n meydana gelmesinde, zayi belgesi verilmesini isteyen taci rin maddi ya da manevi bir kat k - s n n ve kusurunun olmamas gerekir. K sacas, zayi belgesi talebinin de erlendirilmesinde, tacirin defter ve belgelerinin kayboldu u yönündeki beyan n n gerçek, samimi ve inand r c olup olmad dikkate al n r. KAYNAKÇA Arkan, Sabih (2001). Ticari flletme Hukuku. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araflt rma Enstitüsü Dan fltay 7. Dairesi nin ( ) E.2000/5615, K.2002/3493 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Dan fltay 7. Dairesi nin ( ) E.2001/2658, K.2004/655 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Do anay, smail (1981). Türk Ticaret Kanunu fierhi-i.cilt. Ankara: [yayl.y.] 114

15 Yarg tay 11.HD nin ( ) E.2004/5487, K.2005/2068 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.2000/7371, K.8995 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.1991/3729, K say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.1991/3729, K say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.1981/3250, K.1981/3536 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.2021, K.3482 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.2001/8149, K.565 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay 11.HD nin ( ) E.2005/5937, K.2006/6298 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Yarg tay HGK nun ( ) E.1967/T-63, K.1970/442 say l karar. Ankara : Resmi Gazete Y lmaz, Halil (1994). Ticari Defter Ve Belgelerin Kaybolmas Adalet Dergisi. 15 (1994):

16 116