TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11.2.1964 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742)"

Transkript

1 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742) Kazanma yolları BRNC BÖLÜM Vatandalıın Kazanılması Madde 1-Anayasanın 54 üncü maddesi gereince Türk Devletine Vatandalık baı ile balı olan herkes Türk tür. Vatandalık baı aaıda gösterilen üç yolla kurulduundan Türk Vatandalıı da bu yollarla kazanılabilir. I- Kanun yolu ile II- Yetkili makam kararı ile III-Seçme hakkı ile Kanun yolu ile kazanma, bir kimseye-evlenme veya evlat edinme hariç-doum ile birlikte (Asli) Türk Vatandalıını; yetkili makam kararı veya seçme hakkı ile kazanmada, baka bir devlet uyrukluluunu haiz iken veya vatansız olarak deitirme suretiyle (Müktesep) Türk vatandalıını baheder. Birincisi hiçbir makamın takdir ve ilemine lüzum kalmadan kendiliinden; ikincisi Türk Vatandalıı Kanununun yetkili kıldıı çileri Bakanlıının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı; üçüncüsü de adı geçen kanunda belirtilen hallerde ilgilinin seçme hakkı (Hakkı hıyar) kullanılması ile kazanılır. I -KANUN YOLU LE KAZANMA Sebepleri Madde 2-Kanun yolu ile kazanma nesep, doum yeri ve evlenme sebepleri ile mümkün olur. Nesep Madde 3-Bir kiiyi babaya ve anaya balayan kan baı olarak yeni doan çocuun vatandalıını kazanmasında nesep birinci derecede rol oynar. Bu bakımdan kanun, neseple kazanılan vatandalıı: A-Doum B-Hal Deiiklii C-Evlat Edinme Balıkları ile ayrı ayrı üç maddede göstermitir. Doum Madde 4-(Deiik: Resmi gazete ile neir ve ilan: 21 Mart 1981-Sayı : 17286) Türkiye içinde veya dıında Türk babadan olan ya da Türk anadan doan çocuklar doumlarından balayarak Türk vatandaıdırlar. Çocuun doumla Türk vatandalıını kazanması için ana ve babadan yalnız birinin doum tarihinde Türk vatandaı olması yeterlidir. Dierinin yabancı olması bu sonucu etkilemez. Hal deiiklii Madde 5-Yabancı uyruklu bir kadınla Türk vatandaı bir erkein evlilik dıı münasebetinden doan çocuk Medeni Kanun Hükümlerine uygun olarak: a) Nesebin tashihi, b) Babalıın hükümle tahakkuk etmesi, c) Tanıma, Yollarından biri ile bir Türk uyruklu erkee nesep baı ile balanırsa, doumundan balayarak Türk vatandaı olur.

2 Evlat edinme Madde 6-Prensip olarak bir kiinin evlat edinilmesi onun vatandalıına tesir etmez. Yani evlat edinme ile evlatlıın vatandalıı deimez. Ancak evlatlık reit olmamak artı ile, a) Vatansız ise, b) Anası ve babası bulunmamısa, c) Ana veya babanın nerede olduu bilinmezse, Bir Türk tarafından evlatlıa alınmakla kendisi ile sun i bir sebep baı saladıı evlat edinenin vatandalıını kazanır. Doum yeri Madde 7-Türkiye de doan ve ana babalarının belli olmaması veya vatansız bulunmaları gibi sebeplerle veyahut milli kanunları gereince onların vatandalıını doumla kazanamayan çocuklar, doumlarından balayarak Türk vatandaıdırlar. Türkiye de bulunmu çocuklar Türkiye dıında doduu sabit olmadıkça Türk topraklarında domu sayılırlar. Evlenme Madde 8- ( 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırıldı.) Bir Türk le evlenen yabancı kadın aaıdaki artlarla Türk vatandalıını kendiliinden kazanır ve kocanın nüfus siciline kaydedilerek nüfus hüviyet cüzdanı verilir. Kadın: a)kocasının vatandalıına geçmek istediini 55 inci maddede belirtilen ekilde Türk makamlarına evlenme akdi sırasında veya yabancı makamlar önünde akdedilen evlenmelerde akdi takip eden bir ay içinde yazılı olarak bildirilirse veya, b)vatansız bulunuyorsa veyahut, c)evlenmekle eski vatandalıını kaybediyorsa, Bu ekilde Türk erkekle evlenmek suretiyle kocasının vatandalıını kazanan kadın sonradan evlenmenin butlanına karar verildii takdirde akit de hüsnüniyetli ise Türk vatandalıını muhafaza eder. Butlanına karar verilmi bu evlenmeden olan çocuklar, ana veya babalarının hüsnüniyet sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın Türk vatandalıını muhafaza da devam ederler. Çeitleri II -YETKL MAKAM KARARI LE KAZANMA (TELSK) Madde 9-Yetkili makam kararı ile vatandalıa alınma: kamet artlı olarak genel, ikamet ve yerleme niyetini teyit artları aranmadan istisnai ve yeniden olarak üç yolla mümkündür. GENEL OLARAK VATANDALIA ALINMA (AD TELSK) Madde 10-Vatandalıa alınmasını isteyen yabancılar (uyruklu veya uyruksuz) aaıdaki yedi bentte yazılı niteliklerin hepsine haiz iseler Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandalıına alınabilirler. Bu artları tamamen taımı olmak vatandalıa alınmak için bavuran kiiye kesin bir hak bahetmez. Devletin egemenlik hakkını ilgilendirdiinden alınıp alınmaması Bakanlar Kurulunun takdirine balıdır. Vatandalıa alınmada aranan nitelikler unlardır:

3 a) Vatandalıa alınma isteinde bulunan kii yabancı uyruklu ise kendi milli kanununa, vatansız ise Türk kanununa göre reit olmalıdır. b) Müracaat tarihinden geriye doru Türkiye de (5) yıl ikamet etmi olmalıdır. (kametin anlam ve kesilme ekli 13 üncü maddede açıklanmıtır.) c) Türkiye de yerlemeye karar verdiini, taınmaz mal edinmek evlenme, ticaret ve i merkezini baka memleketten Türkiye ye nakletmek, sermaye yatırımı yapmak gibi davranılarla teyit etmi olmak lazımdır. ç) yi ahlak sahibi olmalıdır. Yani bulunduu toplum ve muhite zararlı bir kii olmaması, hırsızlık, kaçakçılık, sahtekarlık, ve dolandırıcılık gibi kamuoyu tarafından ho karılanmayan suçları ve hareketleri itiyat ve meslek haline getirmi bulunmaması, sanat ve meslei ile kendisine, ailesine ve bulunduu topluma faydalı bir unsur olarak çalıan kii olduunu gerek oturduu memlekette, gerekse Türkiye de etrafına muhitine telkin etmi bulunmalıdır. d) Genel salık bakımından kendisi, temas ettii kiiler ve muhiti için tehlike tekil edecek hastalıı bulunmamalıdır. Bunun resmi bir salık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. e) Türkçe yi en az meramını anlatacak kadar konuabilmeli ve söyleneni anlayabilmelidir. Bu husus Milli Eitim Müdürlüklerince belgelendirilir. f) Türkiye de kendisinin ve varsa geçimi ile yükümlü olduu kimselerin bakasına muhtaç olmadan geçimini salayacak gelire veya böyle bir gelir getirecek meslee sahip olmalıdır. STSNA OLARAK VATANDALIA ALINMA (FEVKALADE TELSK) Madde 11-Aaıdaki hallerde yabancılar 10 uncu maddenin (b) ve (c) bentlerindeki artlar aranmaksızın çileri Bakanlıının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai olarak Türk vatandalıına alınabilirler. Bu takdirde yabancılar için en zor art olan be yıllık ikamet süresi ile Türkiye de yerleme niyetini teyit eden davranıları aranmaz. Bu istisnadan yararlanacak kiiler unlardır: a)türk vatandalıını herhangi bir ekilde kaybetmi olanların Türk vatandalıından ayrıldıktan sonra domu ve rüt yaına girmi çocukları, b)bir Türk vatandaı ile resmen evli olanlarla bunların reit yaına girmi çocukları, c)genel olarak Türk soyundan olanlarla bunların eleri ve reit çocukları, ç)muntazam pasaportla, iltica suretiyle veya herhangi bir ekilde Türkiye ye gelmi ve bir Türk vatandaı ile karı koca hayatı yaamaya balamı, çocukları olmu veya evlenmeleri kararlamı ve bu maksatla da Türkiye de yerlemi olanlar. d) Türkiye ye sanayi tesisleri getiren, sosyal, ekonomik veya bilim, teknik veyahut sanat alanlarında Türkiye ye olaanüstü hizmeti geçmi veya hizmeti geçecei hükümetçe düünülen kimseler. e)vatandalıa alınmalarında siyasi, idari veya herhangi bir sebeple Bakanlar Kurulunca zaruret görülenler. Bu gibi hallerde ilgililer veya ilgili kurumlar, çileri Bakanlıına bavururlar ve bu Bakanlıkça yapılacak inceleme sonunda istisnai ilem uygun görülürse durum gerekçesi ile Bakanlar Kuruluna sunulur ve alınacak karara göre gerei yapılır. YENDEN VATANDALIA ALINMA (TEKRAR KTSAP)

4 Madde 12- (Deiik : 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yabancı erkekle evlenmek ve kocasının uyrukluunu seçmek suretiyle Türk vatandalıını kaybeden ve aynı Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen süreyi geçiren kadınlar ile aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca izin almak suretiyle Türk vatandalıından çıkanlar çileri Bakanlıınca ve aynı Kanunun 25 inci maddesine göre kaybedenler ise Bakanlar Kurulunca ikamet artı aranmaksızın yeniden vatandalıa alınabilirler. Vatandalıktan çıkarılanlar yeniden vatandalıa alınamazlar. Yeniden vatandalıa alınma hakkından yararlanacaklar unlardır: a)türk Vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yabancı erkekle evlenmek ve kocasının uyrukluunu seçmek suretiyle Türk vatandalıını kaybeden kadınlardan bu yönetmeliin 20 nci maddesindeki seçme hakkı süresini geçirenler. b)resmi izinle Türk vatandalıından çıkanlar. c)türk Vatandalıı Kanununun 25 inci maddesi gereince Bakanlar Kurulunca Türk vatandalıını kaybettiklerine karar verilenler. Yabancının ikameti Madde 13-Türk Vatandalıı Kanununun ve bu Yönetmeliin çeitli maddelerinde geçen bir yabancı için ikamet deyimi Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye de oturmaktır. Aaıda belirtilen iki ekilde ikamette aralıksız ve kesintisiz oturmak artı aranmaz. a)türkiye de Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ikametgah sahibi olmadan sadece kanunlara uygun olarak oturan yabancının, ister ayrı ayrı zamanlarda ister toplu olarak bir defada yurt dıına çıkması ve kalması be yıl içinde toplam olarak altı ayı geçmemek artı ile ikamet süresini kesmez. Ancak Türkiye dıında geçirdii altı ayı geçmeyecek zaman belirli ikamet süresinden düülür. b)türkiye de Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ikametgah sahibi olan yabancının tedavi, örenim veya herhangi bir mücbir sebeple yurt dıına çıkması veya böyle bir sebeple Türkiye dıında kalması hallerinde dıarıda geçen zamanın toplamı altı ayı geçse dahi ikamet süresi kesilmi olmaz ve daimi ikametgahı Türkiye de bulunduu için dıarıda geçen süre ikamet süresinden indirilmez. Bu gibilerin ikametgahlarını yurt dıına nakletmeleri halinde (a) bendi uyarınca ilem yapılır. Bakanlar Kurulu kararının hükmü (Deiik: 17.07/1992 onay tarihli) Madde 14-Yabancılar, artsız veya bir arta balı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandalıına alınabilirler. artsız olarak vatandalıa alınma, Bakanlar Kurulu Kararı tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bakanlar Kurulunca bir arta balı olarak vatandalıa alınmasına karar verilenler için vatandalıa alınma kararı, bu artın yerine getirildiinin çileri Bakanlıınca tespit edildii tarihten itibaren hüküm ifade eder. ki yıl içinde artların yerine getirilememi olması halinde çileri Bakanlıının teklifi üzerine vatandalıa alınma kararı Bakanlar Kurulunca iptal edilir. Vatandalıa alınmada usul (Deiik: 17.07/1992 onay tarihli) Madde 15-Türk vatandalıına alınmak için bavurulacak makamlar yurt içinde en büyük mülki idare amirlii, yurt dıında Türk konsolosluklarıdır. (A) Kanunun 6 ve 7 inci maddelerine göre Türk vatandalıına alınmasını isteyen yabancılara bu makamlarca: 1-Hangi devlet vatandaı olduklarını, 2-Vatansız ise hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kaldıklarını,

5 3-Doum yeri ve tarihlerini, 4-Medeni hallerini, 5-Mesleklerini, 6-Kendisinin, geçimi ile yükümlü bulunduu kimselerin geçimini ne ile salayacaklarını, 7-Yurt içinde oturanların Türkiye ye geli tarihleri ile müracaat tarihinden itibaren geriye doru kaç yıldır Türkiye de ikamet ettiklerini, Belirten, Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce düzenlenmi olan bir form dilekçe doldurulur. Bu form dilekçeye: 1-Hangi devlet vatandaı olduunu gösteren bir belgenin Türkçe ye çevrilmi onaylı örnei, 2-Evli ise einin ve varsa reit olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile balarını kanıtlayan resmi belgelerin Türkçe ye çevrilmi onaylı örnekleri, 3-Milli Eitim Kurumlarınca veya konsolosluklarca düzenlenen Türkçe konuma belgesi, 4-Genel Salık bakımından tehlike tekil edecek bir hastalıı bulunmadıına dair yurt içinde salık kurulu raporu, yurt dıında Türk konsolosluklarınca onaylanmı doktor raporu, eklenir. (B) Herhangi bir nedenle Türk vatandalıını kaybetmi olup da Kanunun 8 inci maddesine göre yeniden vatandalıa alınmasını isteyen kiilerden sadece, 1-Türk vatandalıını hangi tarihte ve ne sebeple kaybettiklerini, biliniyor ise dosya numaralarını, 2-Baka bir devlet vatandalıına geçip geçmediklerini, Belirten bir dilekçe alınır. Türk vatandalıını kaybettikten sonra medeni hallerinde bir deiiklik olmu ise buna ait belgeler de dilekçeye eklenir. Yapılacak iler Madde 16-(Deiik 17/07/1992 onay tarihli) 403 Sayılı Türk vatandalıı Kanununa göre yapılması gerekli i ve ilemler illerde, Nüfus ve Vatandalık Müdürleri tarafından yürütülür. lçelerde kaymakamlıklara yapılan yazılı bavurular hiçbir aratırma ve ilem yapılmadan valiliklere intikal ettirilir. l Nüfus ve Vatandalık Müdürlerince Kanunun 6 ve 7 inci maddeleri uyarınca Türk vatandalıına alınmak üzere bavuranların, Türkiye ye geli tarihleri ile müracaat tarihinden itibaren geriye doru kaç yıldır ikamet ettikleri il emniyet müdürlüklerinden sorulur. Kanunun 6,7 ve 8 inci maddeleri uyarınca Türk vatandalıına alınmak isteyenler için düzenlenen dosyalar kontrol edilerek, eksiklikleri tamamlandıktan sonra var ise valilik veya konsolosluk görüleri de belirtilmek suretiyle çileri Bakanlıına gönderilir. Karar ve tescil Madde 17- (Deiik : 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) çileri Bakanlıına gelen vatandalıa alınma isteklerine ait dosyalar üzerinde, Nüfus ve Vatandalık ileri Genel Müdürlüünce gerekli incelemeler yapılarak varsa noksanlıklar tamamlatıldıktan sonra: A) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddeleri uyarınca Türk vatandalıına alınmalarını isteyen kiilerin; 1) çileri Bakanlıınca kabul edilen Sakıncalı Deyiminin Kapsamına likin Uygulama Protokolü ile belirlenen esaslar çerçevesinde güvenlik açısından sakıncalı bulunup bulunmadıı Emniyet Genel Müdürlüünden sorulur, gerekli görülen hallerde kiinin güvenlik bakımından durumunun bildirilmesi Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce Milli stihbarat Tekilatı Müstearlıından istenir. Buradan salanacak bilgi ve görüler ilemlerin sonuçlandırılmasında esas alınabilir.

6 2) Türkiye'de oturanların ikamet etmek üzere hangi tarihte geldikleri ve müracaat tarihinden geriye doru kaç yıldır yurdumuzda oturmalarına izin verildii hususları yine Emniyet Genel Müdürlüünden sorulur. kamet hususunda dosyada mevcut veya ilgililerce ibraz edilen resmi makamlarca verilmi belgeler ile örneklerine itibar edilebilir. 3) Soy durumları ise dı temsilciliklerimizce, gerekli görülen hallerde Milli stihbarat Tekilatı Müstearlıınca veya Emniyet Genel Müdürlüünce aratırılır. Ayrıca Valiliklerce yaptırılan aratırmalar sonucunda elde edilen bilgilere ya da ilgililerin resmi makamlardan aldıkları belgelere de itibar edilebilir. B) Kanunun 8 inci maddesi uyarınca yeniden Türk vatandalıına alınmalarını isteyen kiiler hakkında gerekli görülen haller dıında, Türk vatandalıını kaybettikleri tarihten sonra, Türkiye'yi bölmek veya belli bir ideolojiyi yerletirmek amacıyla gizli ya da açık faaliyette bulunan dernek veya kurulularla ilikilerinin bulunup bulunmadıı hususu Emniyet Genel Müdürlüü Terörle Mücadele ve Harekat Dairesindeki kayıtlardan aratırılır. Ancak bunlardan; 1) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca Türk vatandalıından çıkma izni almı olup da, çıkma belgesinin teslim edildii tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaat edenler hakkında gerekli görülen haller dıında çıkma izni verilmesi sırasında yaptırılan soruturmalar yeterli görülür. Bu kiiler hakkında bakaca bir soruturma yaptırılmasına gerek kalmadan vatandalıa alınma ilemleri sonuçlandırılır. 2) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca Türk vatandalıını kaybetmi olup da yeniden vatandalıa alınmak isteyenlerin durumları dier yabancılar hakkında uygulanan esaslar çerçevesinde deerlendirilir. 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Türk vatandalıını kaybeden ve aynı Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen süreyi geçiren kadınlar ile aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca izin almak suretiyle Türk vatandalıından çıkanlardan, yeniden Türk vatandalıına alınma istekleri uygun görülenler hakkında Türk vatandalıına kabul edilme ilemleri çileri Bakanlıınca karara balanır. Aynı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Türk vatandalıını kaybetmi olup da yeniden vatandalıa alınma istei çileri Bakanlıınca uygun görülenler için ise Türk vatandalıına kabul edilme hususunda Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Yeniden vatandalıa alınma istei uygun görülmeyenlerin vatandalıa alınma bavuruları ise çileri Bakanlıınca reddedilir. Vatandalıa alınma ilemleri hakkında alınan kararlar ilgiliye ve müracaat makamlarına tebli olunur. Vatandalıa yeniden alınanların nüfus kütüklerindeki eski kayıtları canlandırılır. Dier kiilerin ise nüfus kütüklerinde açılacak yeni hanelere kayıtları yapılır ve nüfus hüviyet cüzdanları verilir. Çeitleri III -SEÇME HAKKI LE KAZANMA Madde 18-Bu kısımdaki vatandalık kazanmaları; Önceden Türk vatandaı iken baba veya analarının kanun yolu veya yetkili makam kararı ile Türk vatandalıını kaybetmeleri halinde, kendilerinin de küçük bulunmaları sebebi ile bunlara balı olarak aynı ekilde kaybetmeleri veya Türk anadan domasına ramen anaya izafetle Türk vatandalıını herhangi bir sebeple kazanamamaları veyahut Türk vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi gereince yabancı ile evlenmek ve kocanın uyrukluunu almak suretiyle Türk vatandalıını kaybeden kadının durumu gibi sebeplerle ve aaıda gösterilen belirli artların varlıı halinde, seçme hakkını kullanmak için bu Yönetmeliin 14 üncü maddesindeki müracaat makamlarına bir dilekçe vermek kafidir. Dilekçede Türk vatandalıını kaybetme tarihi ve sebebi kayıptan sonra kazandıı uyrukluk, doum tarihi ve yeri ile ayrıca yabancı ile evlenenlerde evliliin balama ve sona erme tarihi gösterilir ve varsa belgeleri eklenir. Bu makamlarca dileinin doruluu tespit edildii takdirde derhal tescilleri yapılır ve çileri Bakanlıına bilgi verilir. Türk vatandalıını kaybeden küçükler Madde 19-Aaıdaki kiiler, Türk Medeni Kanununa göre reit olmalarından balayarak bir yıl içinde Türk vatandalıını seçebilirler:

7 a) (Deiik: Resmi gazete ile neir ve ilanı: 21 Mart 1981 Sayı: 17286) yürürlükten kalktı. b) Yabancı ile evlenmek sureti ile Türk vatandalıını kaybeden Türk kadınının bu evlenmeden önceki küçük çocukları, (Babanın ölmü olması, belli olmaması veya vatansız bulunması sebepleri ile anasına balı olarak Türk vatandalıını kaybetmeleri halinde) c) Türk erkekle evlenmek suretiyle Türk vatandalıına geçen analarına balı olarak Türk vatandalıını kazanan ve Kanunun 28 inci maddesi uyarınca seçme hakkını kullanarak ayrılan analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybeden küçükler, ç) Kadına Türk vatandalıını kazandıran Türk erkekle evlenmesinden olan ve Kanunun 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen artlarla seçme hakkını kullanan analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybeden küçükler, d) Türk vatandalıından çıkan babalarına ve Kanunun 32 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybeden küçükler, e) Seçme hakkı ile Türk vatandalıından ayrılan kiilerin küçük çocukları, Rüt yaına girmeden müracaat veya reit olmalarından balayarak bir yılın geçmesi hallerinde bu madde uygulanamaz. Bu gibiler seçme hakkı süresi olan bir yılı geçirdikleri takdirde Kanunun 8 ve Yönetmeliinin 12 nci maddeleri uyarınca yeniden vatandalıa alınma isteinde bulunabilirler. Evlenme Madde 20-Türk Vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi gereince bir yabancı ile evlenmek ve kocasının uyrukluunu almak sureti ile Türk vatandalıını kaybeden kadın bu evliliin sona ermesinden balayarak üç yıl içinde Türk vatandalıına dönebilir. Bu gibiler hakkında 18 inci madde hükümleri uygulanır. Bu ekilde vatandalıa dönenler için hiçbir makamın kararına lüzum yoktur. Evliliin sona ermesinden balayarak üç yıl geçmi bulunursa seçme hakkını kullanarak Türk vatandalıına dönmesi mümkün olmaz. Bu takdirde Kanunun 8 inci Yönetmeliin 12 nci maddelerinin uygulanması gerekir. Etki IV -VATANDALII KAZANMANIN SONUÇLARI Madde 21-Türk vatandalıının hangi yolla olursa olsun kazanılması bazı kayıtlarla, kazanan kiinin e ve çocukları üzerinde etki yapar. Bunlar vatandalıın kazanma çeitlerine göre aaıdaki maddelerde belirtilmitir: Kadına vatandalık kazandıran evlenmeden önceki küçük çocukları Madde 22-Evlenme ile Türk vatandalıını kazanan kadının bu evlenmeden önceki küçük çocukları aaıdaki artlardan birinin mevcudiyeti halinde analarına balı olarak Türk vatandaı olurlar. a)babanın ölmü olması, b)babanın belli olmaması, c)babanın vatansız olması, ç)çocuun vatansız olması, d)velayetin anada bulunması, Ancak babanın ölmü veya velayetin anada bulunmu olmaları halinde anaya balı olarak Türk vatandaı olabilmesi için çocuun milli kanununun müsaade etmesi ve vatandalıının deimesine engel olmaması arttır.

8 E ve reit çocuklar Madde 23-Genel olarak ikamet artı veya istisnai olarak veyahut yeniden, ikamet artsız vatandalıa alınmalar, elerin ve reit çocukların vatandalıklarına tesir etmez, onlar da ayrı ayrı müracaat ederek istekte bulunmak zorundadırlar. Ancak vatansız kadın kocasına balı olarak Türk vatandaı olur. Böyle bir durumda kocasının müracaatına dahil edilerek ayrı bir ilem yürütülmez. Küçükler Madde 24-Prensip olarak küçük çocuklar, Türk vatandalıına kabul edilen babalarına balı olarak Türk vatandaı olurlar ve babalarının müracaatına girerek birlikte ilem görürler. Yetkili makam kararı ile Türk vatandalıına alınan kadının küçük çocukları Madde 25-Türk vatandalıına alınan kadının küçük çocukları aaıdaki hallerde Milli kanunları engel olmadıı takdirde analarına balı olarak Türk vatandaı olurlar. a)babanın ölmü olması, b)babanın belli olmaması, c)babanın vatansız olması, ç)çocuun vatansız olması, d)velayetin anada bulunması, Yukarıdaki artlardan biri mevcutsa ve çocuun Milli kanunu da Türk vatandalıına girmesine mani hüküm taımıyorsa anaları ile birlikte ve onlara balı olarak Türk vatandaı olurlar. Bunlar da analarının müracaatında yer alır ve ayrı bir ileme tabi tutulmazlar. (EK FIKRA: Resmi gazete ile neir ve ilanı : 21 Mart 1981-Sayı: 17286) Bakanlar kurulu, ülkenin bütününde veya bir bölümünde sıkıyönetim veya olaanüstü hal ilan edilmi olması halinde (g) bendine göre vatandalıımızı kayıp ilemine tabi tutulanlar hakkında 403 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci ve Yönetmeliin 48 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasına karar verilebilir. Seçme hakkı ile dönenlerin e ve çocukları Madde 26-Seçme hakkı kullanarak Türk vatandalıına dönen kiilerin eleri ve küçük çocukları hakkında da bu Yönetmeliin 23,24 ve 25 inci maddeleri hükümleri uygulanır. Evlenme ile Türk vatandalıından ayrılan kadının bu evlenmeden önceki küçük çocukları Madde 27-Evlenme ile Türk vatandalıından ayrılmı analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybeden küçük çocuklar, kaybı douran evlenmenin sona ermesi üzerine Yönetmeliin 20 nci maddesi uyarınca seçme hakkı ile tekrar Türk vatandalıına dönen analarına balı olarak Türk vatandaı olurlar. Kadına Türk vatandalıını kaybettiren, yabancı ile evlenmeden olan küçük çocuklar, ancak 25 inci maddedeki artların bulunması halinde birinci fıkradan faydalanarak Türk vatandalıını analarına balı olarak alabilirler. Kayıp yolları KNC BÖLÜM TÜRK VATANDALIININ KAYBI Madde 28-Türk vatandalıının kaybı da kazanma gibi kanun yolu, yetkili makam kararı ve seçme hakkının kullanılması sureti ile olur. Birinci ve üçüncü yollarla kendiliinden, ikinci yolla yetkili bir makam kararı sonunda Türk vatandalıı kaybedilmi sayılır. Evlenme I -KANUN YOLU LE KAYIP

9 Madde 29-Kanun yolu ile kayıp sadece yabancı ile evlenen Türk kadını için söz konusu olur ve aaıdaki artlarla tahakkuk eder: a)yabancı ile evlenen Türk kadına, kocanın Milli kanunu evlenme sebebi ile kendi vatandalıını bahediyorsa. b)kadın evlenme akdi sırasında kocanın vatandalıına geçeceini 55 inci madde gereince yazılı olarak beyan etmise, Kadın kocanın vatandalıını belirli artların gerçeklemesi ile kazanıyorsa Türk vatandalıı o tarihte kayıp edilir. Bu ekilde vatandalıı kayıp edenlerin nüfus sicillerindeki hanelerine (Türk Vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca... uyruklu... ile... tarihinde... evlendirme memurluunda evlenmekle) kadınla birlikte kayıba giren küçük çocuklar varsa onların da hanesine (Kanunun 30 uncu maddesi gereince analarına balı olarak) Türk vatandalıını kaybetmitir erhi verilir. Mümkün olduu takdirde nüfus hüviyet cüzdanları alınır ve bu gibi kayıtlar çileri Bakanlıına bildirilir. Nüfus leri Genel Müdürlüü Vatandalık ubesinde kaydedilir. Çeitleri II- YETKL MAKAM KARARI LE KAYIP Madde 30-Yetkili makam kararı ile kayıp iki ekilde vukubulur. a) Vatandalıktan çıkma, b) Vatana balılıkla badamayan eylemler, (b) bendinde Türk Vatandalıı Kanununun 25 ve 26 ncı maddeleri ile (kaybettirme) ve (çıkma) olarak iki kısımda mütalaa edilmitir. Türk Vatandalıı Kanununun kayıp bölümünde yer alan vatandalıa alınmanın iptali, vatandalık bakımından geriye (yani alınma tarihine) ileyen netice dourduundan dier kayıplarla karıtırılmamak lazımdır. Vatandalıktan çıkma ve baka bir devlet vatandalıını kazanma izni Madde 31- (Deiik : 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) Vatandalıktan çıkma, bir Türk vatandaına çileri Bakanlıı kararı ile baka bir devlet uyrukluluuna geçmek için verilen özel izin mahiyetindedir. Vatandalıktan çıkmalarına izin verilecek kimselerde aaıdaki artlar aranır: a) Mümeyyiz ve reit olmak, b) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak, c) Herhangi bir suç nedeni ile aranmakta olan kiilerden olmamak, d) Ne sebeple olursa olsun, baka bir devlet vatandalıını kazanmı olmak veya baka bir devlet vatandalıını kazanacaına ilikin inandırıcı belirtileri bulunmak. nandırıcı belirti olarak, ilgilinin vatandalıına geçmek istedii devlet makamlarından verilmi, o devlet vatandalıına kabul edileceine ilikin belge veya ilgilinin Türk vatandaı olarak o ülkede uzun zamandan beri oturmasına ve orada mesleki, ticari veya sınai faaliyetlerde bulunmasına izin verildiini gösteren belge veya o devlet vatandaı ile evli olması ve bu durumun vatandalıa alınmasında kolaylıklar salayacaının anlaılmı olması kabul edilebilir. Bu belgelerden en az birinin usulüne göre onaylanmı Türkçe tercümesinin izin dilekçesine eklenmi olması gereklidir. Müracaat Madde 32-(Deiik: 17/07/1992 onay tarihli) Türk vatandalıından çıkma veya baka bir devlet vatandalıına geçmek ya da izin almadan baka bir devlet vatandalıına geçmi olup da, bu durumlarının tespitinden önce bavurarak Türk vatandalıını da koruma izni isteyen kiilerin bavuracakları makamlar; yurt içinde oturdukları yerin en büyük mülki idare amirlii, yurt dıında Türk konsolosluklarıdır. Söz konusu ilemler için müracaat edenlere Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce düzenlenen ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca Türk vatandalıından çıkma izni için (Form-A) 22 nci madde

10 uyarınca baka bir devlet vatandalıına geçme izni için (Form-B), izin almadan baka bir devlet vatandalıına geçmi olup da Türk vatandalıını koruma izni için (Form-C), olarak düzenlenmi bulunan form dilekçeler doldurtulur. Bu form dilekçelere: 1-Nüfus cüzdanı veya kütüklerindeki güncel bilgileri kapsayan dier belgelerin onaylı örnekleri, 2-Rütünü ispat etmemi ancak, 15 yaından büyük çocukları bulunanların bu çocukları vatandalıa kabul teminat belgesinde belirtilmi ise, baba ya da analarına balı olarak ilem görmek isteyip istemediklerine ilikin muvafakat dilekçeleri, 3-Baka bir devlet vatandalıını kazanmı bulunanların hangi devlet vatandaı olduklarını gösteren belgelerin veya uyrukluluuna geçmek istedikleri yabancı devlet vatandalıına kabul edileceklerine ilikin teminat belgeleri ya da dier inandırıcı belgelerin Türkçe ye çevrilmi onaylı örnekleri. 4-4 adet vesikalık fotoraf eklenir. Dilekçeyi alan makamlar yukarıda belirtilen hususların tam olarak açıklanıp açıklanmadıını inceler, müracaat dosyalarını tamamlatarak var ise ilgililer hakkındaki görülerini de belirtecekleri bir yazı ile birlikte çileri Bakanlıına gönderirler. Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce gerekli dier bilgi ve belgeler salanarak dosya tamamlanır ve ilem sonuçlandırılır. Çıkma ve izin belgeleri Madde 33-(Deiik: 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) Çıkma izin belgeleri aaıda gösterilmitir. a)çıkma Belgesi Çıkma belgesi, ilgilinin Türk vatandalıından çıktıını gösteren ve verilmesi ile Türk vatandalıının kaybedilmesi sonucunu douran belgedir. çileri Bakanlıı kararı ile Türk vatandalıından çıkmasına izin verilen kii aynı zamanda baka bir devlet vatandaı ise, çıkma belgesi derhal imza karılıında kendisine verilir. b)zin belgesi: zin belgesi kiinin baka bir devlet vatandalıına geçmesine yetkili Türk makamlarınca izin verildiini gösteren belgedir. Bu belge Türk vatandalıından çıkmak isteyen ve henüz baka bir devlet vatandalıını kazanmamı olanlarla, baka bir devlet vatandalıını kazanmak isteyenlere verilir. Türk vatandalıından çıkmak isteyen kii bu belgeye dayanarak istedii devlet vatandalıını kazandıktan sonra, bu devlet makamlarından alacaı belgeyi yetkili Türk makamlara verdii zaman kendisine Türk vatandalıından çıkma belgesi verilir. zin belgesi üç yıl için geçerlidir. Bu belgeyi alanlardan belgenin verildii tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde istedikleri devlet vatandalıını kazananlar, bu devlet makamlarından alacakları belgeyi yurt dıında Türk konsolosluklarına vermekle yükümlüdürler. stenilen devlet vatandalıının kazanılmaması halinde de alınan belge yukarıda belirtilen makamlara iade edilir. 3 yıl sonunda yukarıdaki fıkralara göre istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya izin belgesini iade etmeyenler hakkında 34 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca ilem yapılır. Çıkma ve izin belgelerinin hükmü

11 Madde 34- (Deiik: 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) çileri Bakanlıı kararı ile Türk vatandalıından çıkmasına izin verilen kiiye çıkma belgesinin verilmesi ile Türk vatandalıı kaybedilir. Nüfus leri Genel Müdürlüünce vatandalıktan çıkan ve kendisi ile birlikte ilem görenlerin Türk vatandalıını kaybettii aile kütüklerine iletilerek kayıtlarının kapatılması salanır. Kendilerine çileri Bakanlıınca baka devlet vatandalıını kazanma izin belgesi verilmi olup da 3 yıllık süre içinde yetkili Türk makamlarına herhangi bir bilgi veya belge vermeyenlerle istedii devlet vatandalıını kazanamaması halinde almı olduu izin belgesini iade etmeyenlerin çileri Bakanlıının teklifi ile Bakanlar Kurulunca Türk vatandalıını kaybedip etmediklerine karar verilir. Alınacak karar göre aile kütüklerine gerekli açıklamalar düülür. Bakanlar kurulunca Türk vatandalıını kaybettiine karar verilenler bu kararın Resmi Gazetede ilanından sonra istedii devlet vatandalıını kazanamadıından bahisle yetkili Türk makamlarına bavururlarsa haklarında 403 sayılı Türk vatandalıı Kanununun 8 inci maddesi hükmü uygulanır. Sebep ve yapılacak iler PTAL Madde 35-Vatandalıa alınma ilgili kiilerin, Yönetmeliin 10, 11, 15 inci maddelerinde belirtilen artlar ve soruturma konularında, yalan beyanları veya önemli hususları gizlemeleri sonucu vuku bulduuna bilgi edindii ve belgelendirildii takdirde çileri Bakanlıı durumu Bakanlar Kuruluna sunar ve vatandalıa alınma kararı iptal edilir. Vatandalıa alınma tarihinden balayarak be yıl geçtikten sonra iptal kararı verilemez. olunur. ptal ilemleri, vatandalıa alındıı zaman kaydedildii yer nüfus siciline erh verilmek sureti ile tescil VATANA BALILIKLA BADAMAYAN EYLEMLER Kaybettirme Madde 36-Aaıda gösterilen eylemleri sabit olan kiilerin Türk vatandalıını kaybettiklerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir: a)türk Vatandalıı Kanununun 20 nci maddesi ve 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca izin almaksızın kendi istekleri ile baka bir devlet vatandalıını kazandıı tespit edilenler (bunlardan bu durumlarının tespitinden önce kendiliklerinden izin için bavuranlar hakkında bu Yönetmeliin 31 inci maddesi uyarınca ilem yapılır.) b)yurt içinde ve dıında herhangi yabancı bir devletin resmi veya özel, askeri veya sivil bir hizmetinde bulunanlara, bu hizmetlerin Türkiye nin menfaatlerine aykırı olduu, Hükümetçe (Bakanlar Kurulunca) kararlatırılıp bu görevi bırakmaları kendilerine yurt içinde mülkiye amirleri, yurt dıında elçilik veya konsolosluklarımız tarafından yazı ile bildirildii halde üç aydan az olmamak artı ile Hükümet kararında belirtilecek münasip bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu hizmetten ayrılmayanlar. c)türkiye ile sava halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde hükümetin izni olmaksızın ve (b) bendindeki karar ve teblie lüzum kalmadan kendi istekleri ile çalımaya devam edenler. ç)türk vatandaı olarak yurt dıında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye nin sava haline girmesi üzerine yurt savunmasına katılmak için elçilikler, konsolosluklar veya Hükümetçe yetkili kılınmı dier makamlar tarafından usulen yapılacak çarıya mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmeyenler. (usulen yapılacak çarı Türk kanunları ile ilgilinin oturduu yabancı memleket mevzuatının tespit ettii ekillerde, mazeret de Askerlik kanunları çerçevesi içinde düünülecektir.)

12 d)yurt içinde askere alınmı olup kıtasına sevk edilirken veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dıına kaçıp da ilgili kanunların kabul ettii süre içinde dönmeyenler. e)türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev, izin, hava deiimi veya tedavi için yurt dıında bulunup da süresi bittii halde mazeretsiz olarak üç ay içinde geri gelmeyenler. f)türk vatandalıı Kanununun 6.7 ve 8 inci, Yönetmeliin 10,11,12 nci maddeleri gereince yetkili makam kararı ile Türk vatandalıını sonradan kazanmı kiilerden kesintisiz olarak yedi yıl ve daha fazla Türkiye dıında oturan ve Türkiye ile maddi ve manevi ilgisini ve balılıını kesmediine ve Türk vatandalıını muhafaza ettiine delalet edecek resmi temas ve ilemleri bulunmayanlar, (Bu bend sadece müktesep olarak Türk vatandalıını kazanmı olanlara) dier bentler, doumla (asli) ve yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılması ile Türk vatandalıını kazanan (Müktesep) bütün vatandalara uygulanır. f) bendinde belirtilen haller dıında, yabancı memleketlerdeki Türk vatandalarının kaldırılmı 1312 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin son bendinde görülen her yıl Türk konsolosluuna tescil edilme yükümlülüü nazara alınmamıtır. Bu maddenin (ç), (d) ve (e) bentlerine göre karar verilebilmesi için Milli Savunma Bakanlıının çileri Bakanlıına, dier bentler içinde dorudan doruya çileri Bakanlıının Bakanlar Kuruluna teklifi arttır. g) (Ek: Resmi gazete ile neir ve ilan: 21 Mart 1981 Sayı: 17286) Yurt dıında olup ta Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dı güvenlii (Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1 inci bap, 1 inci fasıl ve 2 nci fasıl hükümleri içinde yer alan maddeler ile Askeri Ceza Kanununun aynı amaca yönelik hükümleri, silah kaçakçılıı veya benzeri suçlar) hangi yolla olursa olsun kanunların suç saydıı ekilde iktisadi ve mali güvenlii aleyhinde (mal, döviz. altın, uyuturucu madde, hileli vergi kaçakçılıı veya benzeri) faaliyetlerde bulunmaktan sanık olarak haklarında yetkili Cumhuriyet Savcıları veya Askeri Savcılarca soruturma açılan veya yurt içinde bu tür faaliyetlerde bulunup da haklarında soruturma açılmasından önce veya sonra her ne suretle olursa olsun yurt dıına çıkmaları nedeniyle, haklarında kamu davası açılmasına veya ceza kovuturmasına veya hükmün infazına olanak bulunmayan ve gelmesi için yapılan duyuruya ramen 3 ay içinde sıkıyönetim ve olaanüstü hallerde bir ay içinde, yurda dönmeyenler yukarıdaki bentte sayılan sanık veya hükümlü hakkında Türk vatandalıını kaybettirme ilemi yapılabilmesi için: 1-Sanık hakkında yurt dıında bulunması nedeniyle, kamu davası açılmasına olanak bulunmadıının Cumhuriyet Savcılıkları veya Askeri Savcılıklarca bildirilmesi, 2-Yurt dıında bulunması nedeniyle sanıın savunmasının tespitine ve davanın sonuçlandırılmasına olanak bulunmadıına ilgili mahkemece karar verilmesi. 3-Hükümlü hakkında, yurt dıında bulunması nedeni ile verilmi olan hüküm infazına olanak bulunmadıının Cumhuriyet Savcılıkları veya Askeri Savcılıklarca bildirilmesi, arttır. Yukarıda belirtilen durumlarda ilgili Cumhuriyet Savcısı veya Askeri Savcı sanıın tam kimlii ve nüfusta kayıtlı olduu yer ile tespit edilen yurt dıı adresinin ve isnat olunan suçu veya hükümlülerle ilgili olarak infazın yapılamayıı nedeniyle ilgili yazıyı veya mahkemenin sanıı yurt dıında bulunması nedeni ile ceza kovuturmasının yapamayacaı konusundaki karar örneini ilgisine göre Adalet Bakanlıına veya Milli Savunma Bakanlıına gönderir. Adı geçen Bakanlıklara intikal eden bilgi ve belgelerin ilgili hakkında 403 sayılı Kanunun 25 inci maddesine eklenen son fıkra gereince 35 inci maddenin birinci fıkrasının uygulanması hususundaki görülerini de belirtmek suretiyle çileri Bakanlıına gönderirler. çileri Bakanlıı Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünde dosya incelenir. Varsa eksiklikleri tamamlattırılır, ilgilinin aile kayıt örnei de getirtilerek dosyaya eklenir. Maddede kayıp ilemi için ön görülen bütün unsurların tamam olduu anlaıldıktan ve sanıın malları hakkında yapılacak ilem hakkındaki çileri Bakanlıı görüü de saptandıktan sonra sanıa yurda dönmesi için duyuru yapılır. Duyuru, bilinen yurt içi ve yurt dıı adreslerine gönderilerek bir yazı ve aynı zamanda Resmi Gazete ile ilan suretiyle yapılır. Yurt dıı adresi belirli deil ise ilan Hükümet Bildirisi olarak Türkiye Radyo ve Televizyonlarında iki defa üst üste yayınlanır. Kanunda gösterilen süreler en son ilan tarihinden itibaren ilemeye balar.

13 Sanıın mallarının tasfiyesini gerektiren hallerde bloke ilemine esas olmak üzere malların tespiti ve bu mallar üzerinde yapılacak ilemlerin durdurulması için çileri Bakanlıınca durum Maliye Bakanlıı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüüne bildirilir. Kanunen belirli süreler içinde sanık yurda döneceini bildirdii takdirde kayıp ilemi derhal durdurulur. Bu yolda bir bavuru alan bütün dı temsilciliklerimiz ve ilgili makamlar en seri vasıta ile durumu çileri Bakanlıı Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüüne bildirirler. Kanunda öngörülen ilanla belirtilen sürenin geçmesine ramen sanık yurda dönmez veya dönecei yolunda bir bildirimde bulunmazsa, Bakanlar Kurulu Kararı alınarak gerei yapılır. Bakanlar Kurulunca malların tasfiyesine karar verilmi olması halinde tüm malları bloke edilerek karar aleyhinde Danıtay a bavurma süresi geçtikten ve Danıtay a dava açılmadıı anlaıldıktan sonra Maliye Bakanlıınca tasfiye ilemine balanır. h)herhangi bir yolla yabancı bir devlet vatandalıını kazanmı olup kesintisiz olarak en az 7 yıl süreyle Türkiye dıında oturan ve Türkiye ile ilgisini ve balılıını kesmediine ve Türk vatandalıını muhafaza etmek istediine delalet edecek resmi temas ve ilemlerde bulunmayan, Kiilerin Türk vatandalıını kaybettiklerine çileri Bakanlıının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. lgilinin Türkiye de gayri menkullerinin veya i yerlerinin bulunması, ailesinden bir kısmının Türkiye de oturması, ilgilinin bunlarla balılıını sürdürecek bu süre içinde zaman zaman yurda gelip gitmesi, ahsi ve manevi halinde meydana gelen deiikliklerle dier nüfus olaylarını yetkili makamlara bildirilmesi ve askerlik ilemlerini yaptırması halinde Türkiye ile ilgi ve balılıını kesmediini ve Türk vatandalıını korumak istedii anlaılır. Çıkarma Madde 37-Yurt dıında bulunup da Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dı güvenlii (Türk Ceza Kanununun 2 inci kitabının 1 inci bap, 1 inci fasıl ve 2 nci fasıl hükümleri içinde yer alan maddeler ile Askeri Ceza Kanununun aynı amaca yönelik hükümleri, silah kaçakçılıı veya benzeri suçlar) ile hangi yolla olursa olsun kanunların suç saydıı ekilde iktisadi ve mali güvenlii aleyhinde (mal. döviz, altın uyuturucu madde hileli vergi kaçakçılıı veya benzeri) faaliyetlerde bulunmaktan sanık olarak haklarında yetkili Cumhuriyet Savcıları veya Askeri Savcılarca soruturma açılan veya yurt içinde bu tür faaliyetlerde bulunup da haklarında soruturma açılmasından önce veya sonra her ne suretle olursa olsun, yurt dıına çıkmaları nedeniyle haklarında kamu davası açılmasına veya ceza kovuturmasına veya hükmün infazına olanak bulunmayan ve gelmesi için yapılan duyuruya ramen sava, sıkıyönetim ve olaanüstü hallerde bir ay içinde yurda dönmeyen vatandalıımızı sonradan (müktesep) kazananlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandalıktan çıkarılabilirler. Yukarıdaki hükmün uygulanmasında 36 ncı maddenin (g) bendindeki usullere göre ilem yapılır. Bu hüküm Türkiye sava halinde iken asli vatandalarımız hakkında da uygulanabilir. Uygulama alanı III-SEÇME HAKKI LE KAYIP Madde 38-Seçme hakkı ile kayıp Türk vatandalıını çeitli sebeplerle kazanmı çocuklarla evlenme ile Türk vatandaı olmu kadınlara uygulanır ve hiçbir makamın tasarrufuna ihtiyaç göstermeden, iradesini açıklamakla hüküm ifade eder. Bir kimseye balı olarak kazanılan vatandalıın kaybı Madde 39-Aaıdaki Türk vatandaları Türk Medeni Kanununa göre reit olmalarından balayarak iki yıl içinde Türk vatandalıından seçme hakkını kullanmak suretiyle ayrılabilirler: a)(deiik: Resmi gazete ile neir ve ilan : 21 Mart 1981 Sayı: 17286) Analarına balı olarak doumla Kanunun 1 inci, Yönetmeliin 4 üncü maddeleri gereince Türk vatandaı oldukları halde doumla veya sonradan yabancı babalarının vatandalıını kazananlar,

14 Evlenme ile Türk vatandalıını kazanan kadının seçme hakkı ile ayrılması Madde 40-Kanunun 5 inci Yönetmeliin 8 inci maddeleri gereince evlenme ile Türk vatandalıını kazanan kadınlar, evliliin sona ermesinden balayarak üç yıl içinde Türk vatandalıından ayrılabilir. Ancak bu suretle Türk vatandalıının kaybı kadının evlenmeden önceki vatandalıını muhafaza etmesi veya Türk vatandalıını evlenme ile kazanmasından dolayı eski vatandalıını kaybetmise bu madde uyarınca ayrılması ile eski vatandalıına dönebilmesi imkanına balıdır. Evliliin sora ermesi sebebi ile Türk vatandalıından ayrılıın kendisini vatansız hale getirmemesi lazımdır. Yapılacak ilem Madde 41-Yukarıdaki 39 ve 40 ıncı maddelere uygun olarak seçme hakkı ile kayıp için hiçbir yetkili makam tasarrufu istenmemekle beraber müracaatı alan idare makamları ve konsolosluklar, adı geçen maddelerin aradıı artları tespit ve vatansız kalmayacaklarını ispat eden belgeleri eklemek sureti ile ilgiliye ait düzenlenecek dosyayı çileri Bakanlıına gönderirler. Bakanlık Nüfus leri Genel Müdürlüü nüfus kayıtlarını kayıp erhlerini vermek üzere ilgili valilie sevk ederler. Yukarıda sözü edilen maddelere uymayan veya vatansız kalacakları anlaılan hallerde müracaat makamları çileri Bakanlıına intikal ettirmeden bu hakkın kullanılmayacaını ilgiliye tebli ederler. IV- KAYBIN SONUÇLARI Türk vatandalıını kaybeden ve Türk vatandalıından çıkmasına izin verilenlerin hukuki durumu Madde 42- (Deiik: 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanunu gereince Türk vatandalıını kaybeden kiiler, kayıp tarihinden balayarak yabancı muamelesine tabi tutulurlar. Türkiye'de ikamet, seyahat, taınmaz mal edinme, fera, miras ve çalıma gibi konularda Türk Kanunlarının yabancılara tanıdıı haklardan yararlanabilirler. Ancak, doumla Türk vatandalıını kazanmı olup da sonradan çileri Bakanlıından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandalıını kazanan kiiler ve bunların kanuni mirasçıları, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenlii ve kamu düzenine ilikin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'de ikamet, seyahat, çalıma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taınır-taınmaz mal satın alma, fera, kiralama gibi konularda, Türk vatandalarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Bu kiilere istekleri üzerine yurt dıında Türk temsilcilikleri, yurt içinde ise Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüü ile l Nüfus ve Vatandalık Müdürlüklerince bu durumlarını gösteren bir belge verilir. Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce örnei hazırlanarak bastırılan ve düzenlenmesine ilikin esasları belirlenen bu belgenin 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen konulara ilikin ilemler sırasında ibraz edilmesi zorunludur. Bu ekilde hakları saklı tutulan kiinin ölümü halinde kanuni mirasçıları veraset ilamı ile belirlenir. Bu kiilerin ülkede ikamet, seyahat, çalıma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taınır-taınmaz mal iktisabı ile fera konularında kendilerine tanınan haklar konusundaki ilemler yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kurulularca yürütülür. Türk vatandalıının iptali ile vatandalıktan çıkarmanın sonuçlarını belirten 403 sayılı Türk vatandalıı Kanununun 33 üncü ve 35 inci, 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun Uygulanmasına likin Yönetmeliin 46 ncı ve 48 inci maddeleri hükümleri saklıdır. Evlenme ile Türk vatandalıını kaybeden kadının evlenmeden önceki küçük çocukları Madde 43-Kanunun 19 ve Yönetmeliin 29 uncu maddeleri gereince yabancı ile evlenmek sureti ile Türk vatandalıını kanun yolu ile kaybeden kadının bu evlenmeden önceki küçük çocukları, aaıdaki hallerden birisinin bulunması ile analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybederler. a)babanın ölmü bulunması, b)babanın belli olmaması,

15 c)babanın vatansız olması, Bu madde gereince Türk vatandalıının kaybı, çocuk 15 yaından büyükse kendisinin yazılı muvafakatına balıdır. Bu kayıp çocukları vatansız kılacaksa Türk kalırlar. Çıkma izninin e ve çocuklara etkisi Madde 44 -(Deiik: 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) Vatandalıktan çıkma ein vatandalıını etkilemez. Ancak Türk vatandalıından çıkan babanın küçük çocukları: a) Ananın ölmü bulunması, b) Ananın yabancı olması, c) Velayetin babada bulunması ve ananın yazılı muvafakatının alınması. Hallerinde babalarına balı olarak Türk vatandalıını kaybederler. Ancak, ananın muvafakat etmemesi durumunda mahkemeden alınacak karara göre ilem yapılır. Babaya balı olarak vatandalıın kaybı, çocuk 15 yaından büyük ise, yazılı muvafakatine balıdır. Yukarıdaki hükümler gereince vatandalıın kaybı çocukları vatansız kılacaksa, çocuklar Türk kalırlar. Çocuun muvafakat etmedii veya kayıpla baba ile birlikte babanın kazandıı vatandalıı kazanmasının mümkün olmadıı ve vatansız kaldıı durumlarda kayıp vuku bulmaz. Vatandalıktan çıkan ananın küçük çocukları Madde 45- (Deiik: 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) Ananın yalnız olarak Türk vatandalıından çıkması, küçük çocukların vatandalıına tesir etmez. Ancak vatandalıktan çıkan ananın küçük çocukları; a) Babanın ölmü olması, b) Babanın belli olmaması, c) Babanın yabancı olması, d) Velayetin anada bulunması ve babanın yazılı muvafakatinin alınması. Hallerinde, analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybederler. Ancak, babanın muvafakat etmemesi durumunda mahkemeden alınacak karara göre ilem yapılır. Anaya balı olarak vatandalıın kaybı, çocuk 15 yaından büyük ise yazılı muvafakatine balıdır. Yukarıdaki hükümler gereince vatandalıın kaybı çocukları vatansız kılacaksa çocuklar Türk kalırlar. Çocuun muvafakat etmedii veya kayıpla ana ile birlikte ananın kazandıı vatandalıı kazanması mümkün olmadıı ve vatansız kaldıı takdirde kayıp vukubulmaz. ptalin neticesi Madde 46-Türk Vatandalıı Kanununun 24 üncü, Yönetmeliin 35 inci maddeleri gereince vatandalıa alınma kararı iptal edilen kiiye balı olarak Türk vatandalıını kazanan e ve çocukları hakkında da bu iptal hüküm ifade eder. Yani iptal kararı ilgili ile birlikte ve ona balı olarak Türk vatandaı olmu e ve çocuklara da sirayet eder, ancak vatandalıına kabulleri tarihinden balayarak yapmı oldukları muameleler bakımından iptal kararının hükümleri geriye yürümez. Bakanlar Kurulunca vatandalıı iptal edilenlerin kararında ilgililerin mallarının tasfiyesi ile kendilerinin sınır dıı edilmeleri belirtilmise bu gibiler en geç bir yıl içinde, Türkiye deki mallarını tasfiye ederek ikametgah ve i merkezlerini yurt dıına nakil ve memleketi terk etmek zorundadırlar. Aksi halde malları Hazinece satılarak bedelleri nam ve hesaplarına milli bir bankaya yatırılır ve kendileri de sınır dıı edilir. ptal kararı alınınca Nüfus leri Genel Müdürlüü mal tasfiyesi ve sınır dıı ilemleri olacaksa bu kararın birer örneklerini gerei yapılmak üzere Maliye Bakanlıına ve Emniyet Genel Müdürlüüne gönderir ve ilgili Valilii de haberdar eder. Haklarında iptal kararı verilenler bu karar aleyhine Danıtay a bavurdukları takdirde, mallarının tasfiyesi ve sınır dıı ilemleri dava sonuna bırakılır.

16 Kaybettirme ve çıkarmanın etkisi Madde 47-Genel olarak vatandalıı yetkili makam kararı ile kaybettirme ve çıkarma ahsidir. lgilinin ei ve çocuklarına etki yapmaz. Çıkarmanın neticesi Madde 48-Kanunun 26 ncı ve bu Yönetmeliin 37 nci maddeleri gereince Türk vatandalıından çıkarılan kiilerin Türkiye de bulunan malları, Hazinece tasfiye edilir ve bedelleri nam ve hesaplarına milli bir bankaya yatırılır. (Türk Vatandalıı Kanunu yurt içinde bulunan hiçbir vatandaın çıkarılmasını terviç etmediinden vatandalıktan çıkarılan kiiler mutlaka yurtdıındadırlar) malların tasfiyesi için 46 ncı maddede olduu gibi Maliye Bakanlıı haberdar edilir ve çıkarma kararı konsolosluklar aracılıı ile ilgiliye resmen duyurulur. Vatandalıktan çıkarılan kiiler çıkarma kararı aleyhinde Danıtay a bavurdukları takdirde mallarının tasfiyesi dava sonuna kadar yapılamaz. Çıkarma kararının ilgiliye tebliinden ve Resmi Gazete ile yayınlanmasından önce Türkiye ye dönenler hakkında vatandalıktan çıkarma ileri durdurulur. Türk vatandalıından çıkarılanlar hiçbir ekilde yeniden Türk vatandalıını kazanamazlar ve Türkiye ye yerlememek ve genel hükümlere tabi olmak artı ile Türkiye ye gelebilirler. Seçme hakkı ile ayrılanların e ve çocukları Madde 49-Bu Yönetmeliin vatandalıktan çıkmanın sonuçlarını düzenleyen 44 ve 45 inci maddeleri, 38 ve 39 uncu maddeler uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk vatandalıından ayrılan kiilerin eleri ve küçük çocukları hakkında da uygulanır. Küçük çocuklar Madde 50-Bir Türk erkekle evlenmek suretiyle Bu Yönetmeliin 8 inci maddesi uyarınca Türk vatandalıına geçen analarına balı olarak 22 inci madde gereince Türk vatandalıını kazanan küçük çocuklar, kadının 40 ıncı maddeye uygun olarak evliliin son bulmasından sonra seçme hakkını kullanmak sureti ile Türk vatandalıından ayrılması halinde keza analarına balı Türk vatandalıını kaybederler. Kadına Türk vatandalıını kazandıran evlenmeden olan küçük çocukları 45 inci madde de belirtilen artlarla seçme hakkını kullanan analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybederler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türk Vatandalıının spatı ve Yargı Yolu spat Madde 51-Türk vatandalıının ispatı herhangi bir ekle tabi tutulmamıtır. Her türlü belge ve resmi kayıtlarla benzeri, aksi sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandaı olduuna karine tekil eder. Aaıdaki kayıt ve belgeler (Hemen her vatandata bulunacaı için) balıca vatandalık ispatı vasıtası kabul edilmitir. a)türkiye Cumhuriyeti nüfus sicilli kayıtları, b)nüfus hüviyet cüzdanları, c)pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler, ç)türk konsolosluklarınca verilmi vatandalık ilmühaberleri, dari makamlar Madde 52-Bir kimsenin Türk vatandaı olup olmadıı hakkında resmi Türk makam ve dairelerince tereddüde düüldüü takdirde anlamazlıı, kanun, yönetmelik ve uyrukluk anlamaları çerçevesi içinde halletmek için konu çileri Bakanlıından sorulur. Bu Bakanlık Nüfus leri Genel Müdürlüü Vatandalık

17 ubesi Tetkik Bürosu, gereken incelemeyi yapar ve kararını Genel Müdürlüün onayına sunduktan sonra ilgili yere karılık verir. Danıtay YARGI YOLU Madde 53-Vatandalık hakkında yetkili idare makamlarınca verilen her türlü kararlar aleyhine ilgililerce Danıtay a dava açılabilir. Dier yargı organları Madde 54-Danıtay dıında her türlü yargı organı önünde her hangi bir dava münasebeti ile bir kimsenin Türk vatandaı olup olmadıı iddia edilir ve ilgili organ tarafından tereddüde düülürse bu husus çileri Bakanlıından sorulur ve 52 nci maddedeki usule göre varılan netice en geç bir ay içinde ilgili yere bildirilir. çileri Bakanlıınca verilen kararın davaya bakmakta olan mahkemece taraflara tebliinden balayarak bir ay içinde ilgililerce Danıtay a bavurulmadıı takdirde Bakanlık kararı kesinleir. çileri Bakanlıı kararına uyulmayarak taraflardan biri Danıtay a bavurursa bakılmakta olan dava 403 sayılı Kanunun 41 inci maddesi esaslarına uyularak Danıtay kararına kadar durdurulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeitli Hükümler Evlenmede vatandalıkla ilgili beyan Madde 55- (Deiik : 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) 29 uncu maddedeki beyan, a) Evlenme, evlendirmeye yetkili Türk makamları önünde yapıldıı takdirde evlenme akdinin yapıldıı sırada o makama, b) Evlenme evlendirmeye yetkili yabancı makamlar önünde yapıldıı takdirde, evlenmeyi tescil ile görevli Türk makamlarına, evlenme akdinden balayarak bir aylık süre içinde yazılı olarak yapılır. (a) ve (b) bentlerine uygun olarak yapılan beyanı alan makam evlenmenin tesciline ait ilemli evrak ile birlikte bunu ilgili nüfus memurluuna gönderir. Nüfus memurluu da baka bir emir ve karar beklemeden nüfus siciline kaydederek, ayrılan kadına kayıp erhi, Türk vatandaı olan kadına da nüfus hüviyeti cüzdanı verir ve çileri Bakanlıına bildirir. Seçme hakkını kullanma ekli Madde 56-Türk Vatandalıı Kanununun 12,13,27,28 inci Yönetmeliin 18,19,20,39 ve 40 ıncı maddeleri gereince seçme hakları çileri Bakanlıına gönderilmek üzere mahallin en büyük mülkiye amirliine ve yabancı memleketlerde de Türkiye Elçilik ve Konsolosluklarına yazılı bildiride bulunmak sureti ile yapılır. Maddi hataların düzeltilmesi Madde 57-Türk Vatandalıı Kanununa göre vatandalıın kazanılması, kaybettirilmesi, iptal ve çıkarma gibi yetkili makamlarca alınan kararlardan maddi bir hata bulunduu sonradan anlaılırsa, bu kararı veren makam düzeltme veya deitirme kararı alabilir. Resmi Gazete de yayım Madde 58-(Deiik: onay tarihli) Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandalıına alınanlardan gerekli görülenler ile Türk vatandalıını kaybedenlerin tam hüviyetleri Resmi Gazete de yayımlanır.

18 Bunlardan adresi bilinmeyenler hakkında ilanen teblii bu yayım tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra yapılmı sayılır. Kaldırılan kanunlar BENC BÖLÜM Son Hükümler Madde 59-11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile vatandalıkla ilgili bazı önemli kanun ve hükümleri saklı tutulmu dierlerini yürürlükten kaldırılmıtır. A) Saklı kalanlar: 1) Hilafetin lgasına ve Hanedanı Osmani nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair 3 Mart 1340 tarihli ve 431 sayılı Kanun, 2) 431 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin deitirilmesi ve aynı kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 16 Haziran 1952 tarihli ve 5958 sayılı kanun, 3) 14/6/1934 tarihli ve 2510 sayılı skan Kanununun vatandalıkla ilgili ve göçmenlere uygulanan hükümleri. B) Kaldırılan kanunlar: 1-eraiti Muayyeniyi Haiz olmayan Osmanlı Tebaasının Türk Vatandalıından Iskatı Hakkında 25/5/1927 tarihli ve 1041 sayılı Kanun, 2-23/5/1928 tarihli ve 1312 sayılı Türk vatandalıı Kanunu, 3-11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Kanuna aykırı dier hükümler. Kayıp kiiler Madde 60-Türk Vatandalıı Kanunu geçici iki madde ile kayıp kiiler ve 1312 sayılı Kanuna göre ıskat edilenler hakkında hükümler koymutur. Buna göre, 1-Milli mücadeleden sonra (Avdeti gayri caizdir) erhini havi Büyük Millet Meclisi Hükümeti veya igal devletlerinin stanbul temsilcileri tarafından verilen pasaportlarla veya hiçbir belgesi olmaksızın Türkiye den 1930 yılının (Türk ve Yunan hükümetleri arasında imza edilen Ankara Mukavelenamesi tarihi) sonuna kadar ayrılmı bulunup da halen ölü veya sa oldukları bilinmeyen ve sadece nüfus sicillerinde kayıtlı bulunan kiiler, 403 sayılı Kanunun yürürlüe girdii 25/5/1964 tarihinde Türk vatandalıını kaybetmi sayılırlar. Bütün nüfus daireleri bu gibi kiileri siciller üzerinden aratırıp gerekli soruturmayı yaptıktan sonra durumları bu maddeye uyanların nüfus kayıtlı hizasına (403 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesine göre vatandalıı kaybetmitir.) erhinin verecekler ve listesini valilikler yolu ile çileri Bakanlıına göndereceklerdir. ESKDEN SKAT EDLENLER Sayılı kanunun yurt içinde bulunan bütün vatandalarla doumla Türk vatandaı olanların vatandalıktan çıkarmamayı ve tabiiyeti Osmaniye kanunnamesi ile 1312 sayılı kanun hükümlerine göre çıkarma sebebi olan eylemleri yetkili makam kararı ile kaybettirme ilemine tabi tutmayı ve çıkarmayı da 26 ıncı maddesi ile bir sebebe balamayı öngördüünden adı geçen iki kanuna göre vatandalıktan ıskat edilmi doutan Türk vatandaı (Asli ) kiiler için 22 Mayıs 1964 tarihinden balayarak bir yıl içinde yeniden Türk vatandalıına alınma isteinde bulunmaları hakkını tanımıtır.

19 Geçici 2 nci madde ile verilen bir yıllık süre içinde çileri Bakanlıına bavuran doutan Türk vatandaı olup da ıskat edilmi bulunanların vatandalıa alınmasında sakınca görülmezse haklarında Kanunun 8 inci, Yönetmeliin 12 nci maddesi uygulanır. Bu hüküm sonradan Türk vatandalıını kazanmı (Müktesep) kiilere ve özel kanunlarla ıskat edilmi bulunanlara uygulanmaz. Müracaatlar üzerine çileri Bakanlıı Yönetmeliin 12 ile 17 inci maddeleri uyarınca ilem yapar. Ek Geçici Madde 1- (Resmi Gazete ile neir ve ilanı21 Mart 1981 Sayı: 17286) 1312 sayılı Türk Vatandalıı Kanunu hükümlerine göre Türk vatandalıından ıskat edilmi veya herhangi bir nedenle vatandalıımızı kaybetmi bulunan doutan Türk vatandaı olan kiilerin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde yeniden Türk vatandalıına girmek isteyenleri ve vatandalıa alınmalarında bir satınca görülmemesi halinde haklarında 403 sayılı Kanunun 8 inci ve Yönetmeliin 12 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bu hüküm sonradan Türk vatandalıını kazanmı (Müktesep vatanda) kiilere uygulanmaz. Bavurular üzerine çileri Bakanlıı Yönetmeliin 12 ve 17 inci maddesi uyarınca ilem yapar. Ek Geçici Madde 2- (Resmi Gazete ile neir ve ilanı : 21 Mart 1981 Sayı 17286) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun yürürlüe girdii 22/5/1964 tarihinden bu Kanunun yürürlüe girdii 17/2/1981 tarihine kadar Türk anadan doan ve doumla Türk vatandalıını kazanamayan küçükler, ana, baba ya da yasal temsilcilerinin bavurmaları halinde analarına balı olarak doumlarından balayarak Türk vatandaı olurlar. Ancak ana, baba veya yasal temsilcilerinin bavurmamaları halinde Türk Medeni Kanununa göre çocuk reit olmasından itibaren üç yıl içinde seçme yolu ile Türk vatandalıını kazanma hakkına sahiptir. Bu durumda bulunan çocukların ana, baba ya da yasal temsilcileri bir dilekçe ile bulundukları yer vali veya kaymakamlıklarına, yurt dıında yetkili Türk konsolosluklarına bavururlar. Dilekçelerine çocuun vatandaı olduu devlet makamlarından verilmi tam künyesini gösteren kimlik cüzdanının Türkçe tercümesini de eklerler. Vali veya kaymakamlıklarca bu dilekçeler nüfus idarelerine havale edilir. Nüfus idareleri çocuun annesi bulunduu yerde kayıtlı ise, çıkaracaı aile kayıt örneini de müracaata ekleyerek doruca çileri Bakanlıı Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüüne gönderir. Nüfus leri Genel Müdürlüü Vatandalık ubesinde gerekli ilemler yapıldıktan sonra Türk vatandalıını kazananlar hakkında tescil fii doldurularak gerei yapılır. Yürürlük Madde 61-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüe girer. Yürütme Madde 62-Bu Yönetmelii çileri Bakanı yürütür.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaşlığının Kazanılması

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaşlığının Kazanılması TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 403 Kabul Tarihi : 11/2/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 22/2/1964 Sayı:11638 Yayımlandığı Düstur:Tertip : 5 Cilt:3 Sayfa:470 1- Kanun Yolu İle Kazanma 1-Nesep

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU 10441 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/6/2009 Sayı : 27256 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 48 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmî Gazete KANUN TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Resmî Gazete KANUN TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 ĐKĐNCĐ BÖLÜM 12 Haziran 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27256 KANUN TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç MADDE

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun No Kabul Tarihi: 29/5/2009

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun No Kabul Tarihi: 29/5/2009 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun No. 5901 Kabul Tarihi: 29/5/2009 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlığının kazanılması

Detaylı

TÜRK VATANDALII KANUNU

TÜRK VATANDALII KANUNU Kanun Numarası: 403 Kabul Tarihi: 11/02/1964 TÜRK VATANDALII KANUNU Yayımladıı Resmi Gazete Tarih: 22/02/1964 Yayımladıı Resmi Gazete Sayısı: 11638 BRNC BÖLÜM:TÜRK VATANDALIININ KAZANILMASI I - KANUN YOLU

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı Resmi Gazete :12/6/2009 Sayı :27256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası Kanun Kabul Tarihi Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU : 5901 : 29/05/2009 : 12/6/2009 : 27256 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme İle Kazanılması

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf

Detaylı

TÜRK VATANAŞLIĞI KANUNU 1. Kanun No. 403 Kabul Tarihi: 11.2.1964 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI I KANUN YOLU İLE KAZANMA 1.

TÜRK VATANAŞLIĞI KANUNU 1. Kanun No. 403 Kabul Tarihi: 11.2.1964 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI I KANUN YOLU İLE KAZANMA 1. TÜRK VATANAŞLIĞI KANUNU 1 Kanun No. 403 Kabul Tarihi: 11.2.1964 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI I KANUN YOLU İLE KAZANMA 1. NESEP İLE A. Doğum: Madde 1 2 Türkiye içinde veya dışında Türk

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 I-GİRİŞ 3 1 - Genel olarak 2- Deyim sorunu 5 3- Gerçek kişiler dışındaki varlıkların uyrukluğu sorunu 9 II- UYRUKLUK (VATANDAŞLIK) HUKUKU'NUN NİTELİĞİ 10 1- İçhukuk

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 1 TEMMUZ 1964 ÇARŞAMBA KA R A R N A M E L E R. Başbakan M. YOLAÇ. İçişleri Bakanı O. ÖZTRAK

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 1 TEMMUZ 1964 ÇARŞAMBA KA R A R N A M E L E R. Başbakan M. YOLAÇ. İçişleri Bakanı O. ÖZTRAK T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 1 TEMMUZ 1964 ÇARŞAMBA Sayı: 11742 KA R A R N A M E L E

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvurularının

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%& !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Tamamlanma Süresi (En BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Adı Geç) Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle 1- Var ise

Detaylı

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır Evlilik İşlemleri Evlilik işlemleri ile ilgili merak edilenler, evlilik müracaatları, evlilik dosyasında bulunması gerekenler vs. burada anlatılmıştır. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Evlenme

Detaylı

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN 10. MADDESİ

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.06.2009 Sayı: 2009/82 Ref: 4/82

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.06.2009 Sayı: 2009/82 Ref: 4/82 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.06.2009 Sayı: 2009/82 Ref: 4/82 Konu: TÜRKĐYE DE SANAYĐ TESĐSĐ YATIRIMI YAPAN YABANCILARA DA TÜRK VATANDAŞI OLABĐLME ĐMKANI SAĞLAYAN 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

TÜRK VATANAŞLIĞI KANUNU 1. Kanun No. 403 Kabul Tarihi: BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI I KANUN YOLU İLE KAZANMA 1.

TÜRK VATANAŞLIĞI KANUNU 1. Kanun No. 403 Kabul Tarihi: BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI I KANUN YOLU İLE KAZANMA 1. TÜRK VATANAŞLIĞI KANUNU 1 Kanun No. 403 Kabul Tarihi: 11.2.1964 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI I KANUN YOLU İLE KAZANMA 1. NESEP İLE A. Doğum: Madde 1 2 Türkiye içinde veya dışında Türk

Detaylı

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1. Nüfus

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 11/2/2010-2010/139 Resmî Gazete : 6.4.2010/ 27544 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 11/2/2010, 2010/139 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/5/2009, No: 5901 Yayımlandığı Resmi Gazete : 06/04/2010, Sayı : 27544

Detaylı

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No 1- Hizmetin Adı 5203 Sayılı Yasa Gereğince Verilen Belge Başvuruda İstenen Belgeler 1-İsteklerini belirtir dilekçe,

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40004962-102.99-15792 18/02/2015 Konu : Evlenme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İlgi : 13.02.2014 tarihli

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI VE KAYBI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI VE KAYBI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI VE KAYBI TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI HALLERİ Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Türk Vatandaşlığının

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARI Soru ve Cevaplar Işığında Yusuf Yücel Yabancı kime denir? Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı olmayan kişilere yabancı denir. Yabancının çalışması için

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o! # !!$ o %% %%&! $ ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı 22.01.2016 I. Vatandaşlık Hukuku/Yabancılar Hukuku 1. Kararda annesine bağlı olarak

Detaylı

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI EK-1 DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri 150-249 2.3 Mahalli İdareler İşleri 250-349

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; doğumla Türk vatandaşı olup da

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 864 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 7.6.2007 tarihli 437 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 ONSEKİZ YAŞINI TAMAMLADIKTAN SONRA DOĞUMA İLİŞKİN YURT DIŞINDAN

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Salih DOĞAN İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü TOKAT-2013 ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt sistemi,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

! #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN BİLİRKİŞİ İLAN METNİ 12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hazırlanan 08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir? Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA NO ADI

HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA NO ADI KARAPINAR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SATANDARTLARI SIRA HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA NO ADI SÜRESİ (EN GEÇ) a)evlilik İçi Doğum: Bildirim: Ana, baba, vasi veya kayyım bunların

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Vatandalık Yasası. BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler. Madde 1

Vatandalık Yasası. BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler. Madde 1 Vatandalık Yasası 22 Temmuz 1913 tarihli yasa (RGBI.IS.583 - BGBI III 102-1), son defa 23 Temmuz 1999 tarihli yasa ile (BGBI. IS. 1618 v.d.) deitirildi BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler Madde 1 Bir federal

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

[Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı Resmî Gazete, Sayı 52, Ek I, 27 Mayıs, 1993, {*191}]

[Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı Resmî Gazete, Sayı 52, Ek I, 27 Mayıs, 1993, {*191}] [Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı Resmî Gazete, Sayı 52, Ek I, 27 Mayıs, 1993, {*191}] Bölüm I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 21 Mayıs, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Kuzey

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

! ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

Çalımsa izin türleri. istisnai-

Çalımsa izin türleri. istisnai- Çalımsa izin türleri istisnai- Türkiye nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.12.2015/167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelik değişikliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca staj yapan veya hizmetleri

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

(*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi Kanunu" eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve

(*) Yönetmeliin Arsa Ofisi Kanunu eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve KANUN NO: 1164 ARSA ÜRETM VE DEERLENDRLMES HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 29 Nisan 1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 10 Mayıs 1969 - Sayı: 13195 5.t. Düstur, c.8 - s.1981 (*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1. İşsizlik Kanunun ne zaman yürürlüğe girmiştir? Amacı Nedir? Kimleri Kapsamaktadır? Bu Kanun, 25.08.1999 tarihinde 4447 sayılı kanun numarası ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

SULTANGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SULTANGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SULTANGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 DOĞUM 2 TANIMA 3 EVLENME 4 BOŞANMA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER * Evlilik içinde doğan çocukların bildiriminde anne ya da

Detaylı

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28578 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YURTTAŞLIK TÜZÜĞÜ [(15.7.1993 R.G. 70 EK III A.E. 329 Sayılı Tüzüğün), (19.12.1997 - R.G. 144 EK III A.E. 860) ve (28.12.1998 R.G. 144 EK III A.E. 816) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı