TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11.2.1964 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742)"

Transkript

1 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742) Kazanma yolları BRNC BÖLÜM Vatandalıın Kazanılması Madde 1-Anayasanın 54 üncü maddesi gereince Türk Devletine Vatandalık baı ile balı olan herkes Türk tür. Vatandalık baı aaıda gösterilen üç yolla kurulduundan Türk Vatandalıı da bu yollarla kazanılabilir. I- Kanun yolu ile II- Yetkili makam kararı ile III-Seçme hakkı ile Kanun yolu ile kazanma, bir kimseye-evlenme veya evlat edinme hariç-doum ile birlikte (Asli) Türk Vatandalıını; yetkili makam kararı veya seçme hakkı ile kazanmada, baka bir devlet uyrukluluunu haiz iken veya vatansız olarak deitirme suretiyle (Müktesep) Türk vatandalıını baheder. Birincisi hiçbir makamın takdir ve ilemine lüzum kalmadan kendiliinden; ikincisi Türk Vatandalıı Kanununun yetkili kıldıı çileri Bakanlıının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı; üçüncüsü de adı geçen kanunda belirtilen hallerde ilgilinin seçme hakkı (Hakkı hıyar) kullanılması ile kazanılır. I -KANUN YOLU LE KAZANMA Sebepleri Madde 2-Kanun yolu ile kazanma nesep, doum yeri ve evlenme sebepleri ile mümkün olur. Nesep Madde 3-Bir kiiyi babaya ve anaya balayan kan baı olarak yeni doan çocuun vatandalıını kazanmasında nesep birinci derecede rol oynar. Bu bakımdan kanun, neseple kazanılan vatandalıı: A-Doum B-Hal Deiiklii C-Evlat Edinme Balıkları ile ayrı ayrı üç maddede göstermitir. Doum Madde 4-(Deiik: Resmi gazete ile neir ve ilan: 21 Mart 1981-Sayı : 17286) Türkiye içinde veya dıında Türk babadan olan ya da Türk anadan doan çocuklar doumlarından balayarak Türk vatandaıdırlar. Çocuun doumla Türk vatandalıını kazanması için ana ve babadan yalnız birinin doum tarihinde Türk vatandaı olması yeterlidir. Dierinin yabancı olması bu sonucu etkilemez. Hal deiiklii Madde 5-Yabancı uyruklu bir kadınla Türk vatandaı bir erkein evlilik dıı münasebetinden doan çocuk Medeni Kanun Hükümlerine uygun olarak: a) Nesebin tashihi, b) Babalıın hükümle tahakkuk etmesi, c) Tanıma, Yollarından biri ile bir Türk uyruklu erkee nesep baı ile balanırsa, doumundan balayarak Türk vatandaı olur.

2 Evlat edinme Madde 6-Prensip olarak bir kiinin evlat edinilmesi onun vatandalıına tesir etmez. Yani evlat edinme ile evlatlıın vatandalıı deimez. Ancak evlatlık reit olmamak artı ile, a) Vatansız ise, b) Anası ve babası bulunmamısa, c) Ana veya babanın nerede olduu bilinmezse, Bir Türk tarafından evlatlıa alınmakla kendisi ile sun i bir sebep baı saladıı evlat edinenin vatandalıını kazanır. Doum yeri Madde 7-Türkiye de doan ve ana babalarının belli olmaması veya vatansız bulunmaları gibi sebeplerle veyahut milli kanunları gereince onların vatandalıını doumla kazanamayan çocuklar, doumlarından balayarak Türk vatandaıdırlar. Türkiye de bulunmu çocuklar Türkiye dıında doduu sabit olmadıkça Türk topraklarında domu sayılırlar. Evlenme Madde 8- ( 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırıldı.) Bir Türk le evlenen yabancı kadın aaıdaki artlarla Türk vatandalıını kendiliinden kazanır ve kocanın nüfus siciline kaydedilerek nüfus hüviyet cüzdanı verilir. Kadın: a)kocasının vatandalıına geçmek istediini 55 inci maddede belirtilen ekilde Türk makamlarına evlenme akdi sırasında veya yabancı makamlar önünde akdedilen evlenmelerde akdi takip eden bir ay içinde yazılı olarak bildirilirse veya, b)vatansız bulunuyorsa veyahut, c)evlenmekle eski vatandalıını kaybediyorsa, Bu ekilde Türk erkekle evlenmek suretiyle kocasının vatandalıını kazanan kadın sonradan evlenmenin butlanına karar verildii takdirde akit de hüsnüniyetli ise Türk vatandalıını muhafaza eder. Butlanına karar verilmi bu evlenmeden olan çocuklar, ana veya babalarının hüsnüniyet sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın Türk vatandalıını muhafaza da devam ederler. Çeitleri II -YETKL MAKAM KARARI LE KAZANMA (TELSK) Madde 9-Yetkili makam kararı ile vatandalıa alınma: kamet artlı olarak genel, ikamet ve yerleme niyetini teyit artları aranmadan istisnai ve yeniden olarak üç yolla mümkündür. GENEL OLARAK VATANDALIA ALINMA (AD TELSK) Madde 10-Vatandalıa alınmasını isteyen yabancılar (uyruklu veya uyruksuz) aaıdaki yedi bentte yazılı niteliklerin hepsine haiz iseler Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandalıına alınabilirler. Bu artları tamamen taımı olmak vatandalıa alınmak için bavuran kiiye kesin bir hak bahetmez. Devletin egemenlik hakkını ilgilendirdiinden alınıp alınmaması Bakanlar Kurulunun takdirine balıdır. Vatandalıa alınmada aranan nitelikler unlardır:

3 a) Vatandalıa alınma isteinde bulunan kii yabancı uyruklu ise kendi milli kanununa, vatansız ise Türk kanununa göre reit olmalıdır. b) Müracaat tarihinden geriye doru Türkiye de (5) yıl ikamet etmi olmalıdır. (kametin anlam ve kesilme ekli 13 üncü maddede açıklanmıtır.) c) Türkiye de yerlemeye karar verdiini, taınmaz mal edinmek evlenme, ticaret ve i merkezini baka memleketten Türkiye ye nakletmek, sermaye yatırımı yapmak gibi davranılarla teyit etmi olmak lazımdır. ç) yi ahlak sahibi olmalıdır. Yani bulunduu toplum ve muhite zararlı bir kii olmaması, hırsızlık, kaçakçılık, sahtekarlık, ve dolandırıcılık gibi kamuoyu tarafından ho karılanmayan suçları ve hareketleri itiyat ve meslek haline getirmi bulunmaması, sanat ve meslei ile kendisine, ailesine ve bulunduu topluma faydalı bir unsur olarak çalıan kii olduunu gerek oturduu memlekette, gerekse Türkiye de etrafına muhitine telkin etmi bulunmalıdır. d) Genel salık bakımından kendisi, temas ettii kiiler ve muhiti için tehlike tekil edecek hastalıı bulunmamalıdır. Bunun resmi bir salık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. e) Türkçe yi en az meramını anlatacak kadar konuabilmeli ve söyleneni anlayabilmelidir. Bu husus Milli Eitim Müdürlüklerince belgelendirilir. f) Türkiye de kendisinin ve varsa geçimi ile yükümlü olduu kimselerin bakasına muhtaç olmadan geçimini salayacak gelire veya böyle bir gelir getirecek meslee sahip olmalıdır. STSNA OLARAK VATANDALIA ALINMA (FEVKALADE TELSK) Madde 11-Aaıdaki hallerde yabancılar 10 uncu maddenin (b) ve (c) bentlerindeki artlar aranmaksızın çileri Bakanlıının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai olarak Türk vatandalıına alınabilirler. Bu takdirde yabancılar için en zor art olan be yıllık ikamet süresi ile Türkiye de yerleme niyetini teyit eden davranıları aranmaz. Bu istisnadan yararlanacak kiiler unlardır: a)türk vatandalıını herhangi bir ekilde kaybetmi olanların Türk vatandalıından ayrıldıktan sonra domu ve rüt yaına girmi çocukları, b)bir Türk vatandaı ile resmen evli olanlarla bunların reit yaına girmi çocukları, c)genel olarak Türk soyundan olanlarla bunların eleri ve reit çocukları, ç)muntazam pasaportla, iltica suretiyle veya herhangi bir ekilde Türkiye ye gelmi ve bir Türk vatandaı ile karı koca hayatı yaamaya balamı, çocukları olmu veya evlenmeleri kararlamı ve bu maksatla da Türkiye de yerlemi olanlar. d) Türkiye ye sanayi tesisleri getiren, sosyal, ekonomik veya bilim, teknik veyahut sanat alanlarında Türkiye ye olaanüstü hizmeti geçmi veya hizmeti geçecei hükümetçe düünülen kimseler. e)vatandalıa alınmalarında siyasi, idari veya herhangi bir sebeple Bakanlar Kurulunca zaruret görülenler. Bu gibi hallerde ilgililer veya ilgili kurumlar, çileri Bakanlıına bavururlar ve bu Bakanlıkça yapılacak inceleme sonunda istisnai ilem uygun görülürse durum gerekçesi ile Bakanlar Kuruluna sunulur ve alınacak karara göre gerei yapılır. YENDEN VATANDALIA ALINMA (TEKRAR KTSAP)

4 Madde 12- (Deiik : 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yabancı erkekle evlenmek ve kocasının uyrukluunu seçmek suretiyle Türk vatandalıını kaybeden ve aynı Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen süreyi geçiren kadınlar ile aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca izin almak suretiyle Türk vatandalıından çıkanlar çileri Bakanlıınca ve aynı Kanunun 25 inci maddesine göre kaybedenler ise Bakanlar Kurulunca ikamet artı aranmaksızın yeniden vatandalıa alınabilirler. Vatandalıktan çıkarılanlar yeniden vatandalıa alınamazlar. Yeniden vatandalıa alınma hakkından yararlanacaklar unlardır: a)türk Vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yabancı erkekle evlenmek ve kocasının uyrukluunu seçmek suretiyle Türk vatandalıını kaybeden kadınlardan bu yönetmeliin 20 nci maddesindeki seçme hakkı süresini geçirenler. b)resmi izinle Türk vatandalıından çıkanlar. c)türk Vatandalıı Kanununun 25 inci maddesi gereince Bakanlar Kurulunca Türk vatandalıını kaybettiklerine karar verilenler. Yabancının ikameti Madde 13-Türk Vatandalıı Kanununun ve bu Yönetmeliin çeitli maddelerinde geçen bir yabancı için ikamet deyimi Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye de oturmaktır. Aaıda belirtilen iki ekilde ikamette aralıksız ve kesintisiz oturmak artı aranmaz. a)türkiye de Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ikametgah sahibi olmadan sadece kanunlara uygun olarak oturan yabancının, ister ayrı ayrı zamanlarda ister toplu olarak bir defada yurt dıına çıkması ve kalması be yıl içinde toplam olarak altı ayı geçmemek artı ile ikamet süresini kesmez. Ancak Türkiye dıında geçirdii altı ayı geçmeyecek zaman belirli ikamet süresinden düülür. b)türkiye de Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ikametgah sahibi olan yabancının tedavi, örenim veya herhangi bir mücbir sebeple yurt dıına çıkması veya böyle bir sebeple Türkiye dıında kalması hallerinde dıarıda geçen zamanın toplamı altı ayı geçse dahi ikamet süresi kesilmi olmaz ve daimi ikametgahı Türkiye de bulunduu için dıarıda geçen süre ikamet süresinden indirilmez. Bu gibilerin ikametgahlarını yurt dıına nakletmeleri halinde (a) bendi uyarınca ilem yapılır. Bakanlar Kurulu kararının hükmü (Deiik: 17.07/1992 onay tarihli) Madde 14-Yabancılar, artsız veya bir arta balı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandalıına alınabilirler. artsız olarak vatandalıa alınma, Bakanlar Kurulu Kararı tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bakanlar Kurulunca bir arta balı olarak vatandalıa alınmasına karar verilenler için vatandalıa alınma kararı, bu artın yerine getirildiinin çileri Bakanlıınca tespit edildii tarihten itibaren hüküm ifade eder. ki yıl içinde artların yerine getirilememi olması halinde çileri Bakanlıının teklifi üzerine vatandalıa alınma kararı Bakanlar Kurulunca iptal edilir. Vatandalıa alınmada usul (Deiik: 17.07/1992 onay tarihli) Madde 15-Türk vatandalıına alınmak için bavurulacak makamlar yurt içinde en büyük mülki idare amirlii, yurt dıında Türk konsolosluklarıdır. (A) Kanunun 6 ve 7 inci maddelerine göre Türk vatandalıına alınmasını isteyen yabancılara bu makamlarca: 1-Hangi devlet vatandaı olduklarını, 2-Vatansız ise hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kaldıklarını,

5 3-Doum yeri ve tarihlerini, 4-Medeni hallerini, 5-Mesleklerini, 6-Kendisinin, geçimi ile yükümlü bulunduu kimselerin geçimini ne ile salayacaklarını, 7-Yurt içinde oturanların Türkiye ye geli tarihleri ile müracaat tarihinden itibaren geriye doru kaç yıldır Türkiye de ikamet ettiklerini, Belirten, Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce düzenlenmi olan bir form dilekçe doldurulur. Bu form dilekçeye: 1-Hangi devlet vatandaı olduunu gösteren bir belgenin Türkçe ye çevrilmi onaylı örnei, 2-Evli ise einin ve varsa reit olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile balarını kanıtlayan resmi belgelerin Türkçe ye çevrilmi onaylı örnekleri, 3-Milli Eitim Kurumlarınca veya konsolosluklarca düzenlenen Türkçe konuma belgesi, 4-Genel Salık bakımından tehlike tekil edecek bir hastalıı bulunmadıına dair yurt içinde salık kurulu raporu, yurt dıında Türk konsolosluklarınca onaylanmı doktor raporu, eklenir. (B) Herhangi bir nedenle Türk vatandalıını kaybetmi olup da Kanunun 8 inci maddesine göre yeniden vatandalıa alınmasını isteyen kiilerden sadece, 1-Türk vatandalıını hangi tarihte ve ne sebeple kaybettiklerini, biliniyor ise dosya numaralarını, 2-Baka bir devlet vatandalıına geçip geçmediklerini, Belirten bir dilekçe alınır. Türk vatandalıını kaybettikten sonra medeni hallerinde bir deiiklik olmu ise buna ait belgeler de dilekçeye eklenir. Yapılacak iler Madde 16-(Deiik 17/07/1992 onay tarihli) 403 Sayılı Türk vatandalıı Kanununa göre yapılması gerekli i ve ilemler illerde, Nüfus ve Vatandalık Müdürleri tarafından yürütülür. lçelerde kaymakamlıklara yapılan yazılı bavurular hiçbir aratırma ve ilem yapılmadan valiliklere intikal ettirilir. l Nüfus ve Vatandalık Müdürlerince Kanunun 6 ve 7 inci maddeleri uyarınca Türk vatandalıına alınmak üzere bavuranların, Türkiye ye geli tarihleri ile müracaat tarihinden itibaren geriye doru kaç yıldır ikamet ettikleri il emniyet müdürlüklerinden sorulur. Kanunun 6,7 ve 8 inci maddeleri uyarınca Türk vatandalıına alınmak isteyenler için düzenlenen dosyalar kontrol edilerek, eksiklikleri tamamlandıktan sonra var ise valilik veya konsolosluk görüleri de belirtilmek suretiyle çileri Bakanlıına gönderilir. Karar ve tescil Madde 17- (Deiik : 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) çileri Bakanlıına gelen vatandalıa alınma isteklerine ait dosyalar üzerinde, Nüfus ve Vatandalık ileri Genel Müdürlüünce gerekli incelemeler yapılarak varsa noksanlıklar tamamlatıldıktan sonra: A) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddeleri uyarınca Türk vatandalıına alınmalarını isteyen kiilerin; 1) çileri Bakanlıınca kabul edilen Sakıncalı Deyiminin Kapsamına likin Uygulama Protokolü ile belirlenen esaslar çerçevesinde güvenlik açısından sakıncalı bulunup bulunmadıı Emniyet Genel Müdürlüünden sorulur, gerekli görülen hallerde kiinin güvenlik bakımından durumunun bildirilmesi Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce Milli stihbarat Tekilatı Müstearlıından istenir. Buradan salanacak bilgi ve görüler ilemlerin sonuçlandırılmasında esas alınabilir.

6 2) Türkiye'de oturanların ikamet etmek üzere hangi tarihte geldikleri ve müracaat tarihinden geriye doru kaç yıldır yurdumuzda oturmalarına izin verildii hususları yine Emniyet Genel Müdürlüünden sorulur. kamet hususunda dosyada mevcut veya ilgililerce ibraz edilen resmi makamlarca verilmi belgeler ile örneklerine itibar edilebilir. 3) Soy durumları ise dı temsilciliklerimizce, gerekli görülen hallerde Milli stihbarat Tekilatı Müstearlıınca veya Emniyet Genel Müdürlüünce aratırılır. Ayrıca Valiliklerce yaptırılan aratırmalar sonucunda elde edilen bilgilere ya da ilgililerin resmi makamlardan aldıkları belgelere de itibar edilebilir. B) Kanunun 8 inci maddesi uyarınca yeniden Türk vatandalıına alınmalarını isteyen kiiler hakkında gerekli görülen haller dıında, Türk vatandalıını kaybettikleri tarihten sonra, Türkiye'yi bölmek veya belli bir ideolojiyi yerletirmek amacıyla gizli ya da açık faaliyette bulunan dernek veya kurulularla ilikilerinin bulunup bulunmadıı hususu Emniyet Genel Müdürlüü Terörle Mücadele ve Harekat Dairesindeki kayıtlardan aratırılır. Ancak bunlardan; 1) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca Türk vatandalıından çıkma izni almı olup da, çıkma belgesinin teslim edildii tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaat edenler hakkında gerekli görülen haller dıında çıkma izni verilmesi sırasında yaptırılan soruturmalar yeterli görülür. Bu kiiler hakkında bakaca bir soruturma yaptırılmasına gerek kalmadan vatandalıa alınma ilemleri sonuçlandırılır. 2) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca Türk vatandalıını kaybetmi olup da yeniden vatandalıa alınmak isteyenlerin durumları dier yabancılar hakkında uygulanan esaslar çerçevesinde deerlendirilir. 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Türk vatandalıını kaybeden ve aynı Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen süreyi geçiren kadınlar ile aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca izin almak suretiyle Türk vatandalıından çıkanlardan, yeniden Türk vatandalıına alınma istekleri uygun görülenler hakkında Türk vatandalıına kabul edilme ilemleri çileri Bakanlıınca karara balanır. Aynı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Türk vatandalıını kaybetmi olup da yeniden vatandalıa alınma istei çileri Bakanlıınca uygun görülenler için ise Türk vatandalıına kabul edilme hususunda Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Yeniden vatandalıa alınma istei uygun görülmeyenlerin vatandalıa alınma bavuruları ise çileri Bakanlıınca reddedilir. Vatandalıa alınma ilemleri hakkında alınan kararlar ilgiliye ve müracaat makamlarına tebli olunur. Vatandalıa yeniden alınanların nüfus kütüklerindeki eski kayıtları canlandırılır. Dier kiilerin ise nüfus kütüklerinde açılacak yeni hanelere kayıtları yapılır ve nüfus hüviyet cüzdanları verilir. Çeitleri III -SEÇME HAKKI LE KAZANMA Madde 18-Bu kısımdaki vatandalık kazanmaları; Önceden Türk vatandaı iken baba veya analarının kanun yolu veya yetkili makam kararı ile Türk vatandalıını kaybetmeleri halinde, kendilerinin de küçük bulunmaları sebebi ile bunlara balı olarak aynı ekilde kaybetmeleri veya Türk anadan domasına ramen anaya izafetle Türk vatandalıını herhangi bir sebeple kazanamamaları veyahut Türk vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi gereince yabancı ile evlenmek ve kocanın uyrukluunu almak suretiyle Türk vatandalıını kaybeden kadının durumu gibi sebeplerle ve aaıda gösterilen belirli artların varlıı halinde, seçme hakkını kullanmak için bu Yönetmeliin 14 üncü maddesindeki müracaat makamlarına bir dilekçe vermek kafidir. Dilekçede Türk vatandalıını kaybetme tarihi ve sebebi kayıptan sonra kazandıı uyrukluk, doum tarihi ve yeri ile ayrıca yabancı ile evlenenlerde evliliin balama ve sona erme tarihi gösterilir ve varsa belgeleri eklenir. Bu makamlarca dileinin doruluu tespit edildii takdirde derhal tescilleri yapılır ve çileri Bakanlıına bilgi verilir. Türk vatandalıını kaybeden küçükler Madde 19-Aaıdaki kiiler, Türk Medeni Kanununa göre reit olmalarından balayarak bir yıl içinde Türk vatandalıını seçebilirler:

7 a) (Deiik: Resmi gazete ile neir ve ilanı: 21 Mart 1981 Sayı: 17286) yürürlükten kalktı. b) Yabancı ile evlenmek sureti ile Türk vatandalıını kaybeden Türk kadınının bu evlenmeden önceki küçük çocukları, (Babanın ölmü olması, belli olmaması veya vatansız bulunması sebepleri ile anasına balı olarak Türk vatandalıını kaybetmeleri halinde) c) Türk erkekle evlenmek suretiyle Türk vatandalıına geçen analarına balı olarak Türk vatandalıını kazanan ve Kanunun 28 inci maddesi uyarınca seçme hakkını kullanarak ayrılan analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybeden küçükler, ç) Kadına Türk vatandalıını kazandıran Türk erkekle evlenmesinden olan ve Kanunun 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen artlarla seçme hakkını kullanan analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybeden küçükler, d) Türk vatandalıından çıkan babalarına ve Kanunun 32 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybeden küçükler, e) Seçme hakkı ile Türk vatandalıından ayrılan kiilerin küçük çocukları, Rüt yaına girmeden müracaat veya reit olmalarından balayarak bir yılın geçmesi hallerinde bu madde uygulanamaz. Bu gibiler seçme hakkı süresi olan bir yılı geçirdikleri takdirde Kanunun 8 ve Yönetmeliinin 12 nci maddeleri uyarınca yeniden vatandalıa alınma isteinde bulunabilirler. Evlenme Madde 20-Türk Vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi gereince bir yabancı ile evlenmek ve kocasının uyrukluunu almak sureti ile Türk vatandalıını kaybeden kadın bu evliliin sona ermesinden balayarak üç yıl içinde Türk vatandalıına dönebilir. Bu gibiler hakkında 18 inci madde hükümleri uygulanır. Bu ekilde vatandalıa dönenler için hiçbir makamın kararına lüzum yoktur. Evliliin sona ermesinden balayarak üç yıl geçmi bulunursa seçme hakkını kullanarak Türk vatandalıına dönmesi mümkün olmaz. Bu takdirde Kanunun 8 inci Yönetmeliin 12 nci maddelerinin uygulanması gerekir. Etki IV -VATANDALII KAZANMANIN SONUÇLARI Madde 21-Türk vatandalıının hangi yolla olursa olsun kazanılması bazı kayıtlarla, kazanan kiinin e ve çocukları üzerinde etki yapar. Bunlar vatandalıın kazanma çeitlerine göre aaıdaki maddelerde belirtilmitir: Kadına vatandalık kazandıran evlenmeden önceki küçük çocukları Madde 22-Evlenme ile Türk vatandalıını kazanan kadının bu evlenmeden önceki küçük çocukları aaıdaki artlardan birinin mevcudiyeti halinde analarına balı olarak Türk vatandaı olurlar. a)babanın ölmü olması, b)babanın belli olmaması, c)babanın vatansız olması, ç)çocuun vatansız olması, d)velayetin anada bulunması, Ancak babanın ölmü veya velayetin anada bulunmu olmaları halinde anaya balı olarak Türk vatandaı olabilmesi için çocuun milli kanununun müsaade etmesi ve vatandalıının deimesine engel olmaması arttır.

8 E ve reit çocuklar Madde 23-Genel olarak ikamet artı veya istisnai olarak veyahut yeniden, ikamet artsız vatandalıa alınmalar, elerin ve reit çocukların vatandalıklarına tesir etmez, onlar da ayrı ayrı müracaat ederek istekte bulunmak zorundadırlar. Ancak vatansız kadın kocasına balı olarak Türk vatandaı olur. Böyle bir durumda kocasının müracaatına dahil edilerek ayrı bir ilem yürütülmez. Küçükler Madde 24-Prensip olarak küçük çocuklar, Türk vatandalıına kabul edilen babalarına balı olarak Türk vatandaı olurlar ve babalarının müracaatına girerek birlikte ilem görürler. Yetkili makam kararı ile Türk vatandalıına alınan kadının küçük çocukları Madde 25-Türk vatandalıına alınan kadının küçük çocukları aaıdaki hallerde Milli kanunları engel olmadıı takdirde analarına balı olarak Türk vatandaı olurlar. a)babanın ölmü olması, b)babanın belli olmaması, c)babanın vatansız olması, ç)çocuun vatansız olması, d)velayetin anada bulunması, Yukarıdaki artlardan biri mevcutsa ve çocuun Milli kanunu da Türk vatandalıına girmesine mani hüküm taımıyorsa anaları ile birlikte ve onlara balı olarak Türk vatandaı olurlar. Bunlar da analarının müracaatında yer alır ve ayrı bir ileme tabi tutulmazlar. (EK FIKRA: Resmi gazete ile neir ve ilanı : 21 Mart 1981-Sayı: 17286) Bakanlar kurulu, ülkenin bütününde veya bir bölümünde sıkıyönetim veya olaanüstü hal ilan edilmi olması halinde (g) bendine göre vatandalıımızı kayıp ilemine tabi tutulanlar hakkında 403 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci ve Yönetmeliin 48 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasına karar verilebilir. Seçme hakkı ile dönenlerin e ve çocukları Madde 26-Seçme hakkı kullanarak Türk vatandalıına dönen kiilerin eleri ve küçük çocukları hakkında da bu Yönetmeliin 23,24 ve 25 inci maddeleri hükümleri uygulanır. Evlenme ile Türk vatandalıından ayrılan kadının bu evlenmeden önceki küçük çocukları Madde 27-Evlenme ile Türk vatandalıından ayrılmı analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybeden küçük çocuklar, kaybı douran evlenmenin sona ermesi üzerine Yönetmeliin 20 nci maddesi uyarınca seçme hakkı ile tekrar Türk vatandalıına dönen analarına balı olarak Türk vatandaı olurlar. Kadına Türk vatandalıını kaybettiren, yabancı ile evlenmeden olan küçük çocuklar, ancak 25 inci maddedeki artların bulunması halinde birinci fıkradan faydalanarak Türk vatandalıını analarına balı olarak alabilirler. Kayıp yolları KNC BÖLÜM TÜRK VATANDALIININ KAYBI Madde 28-Türk vatandalıının kaybı da kazanma gibi kanun yolu, yetkili makam kararı ve seçme hakkının kullanılması sureti ile olur. Birinci ve üçüncü yollarla kendiliinden, ikinci yolla yetkili bir makam kararı sonunda Türk vatandalıı kaybedilmi sayılır. Evlenme I -KANUN YOLU LE KAYIP

9 Madde 29-Kanun yolu ile kayıp sadece yabancı ile evlenen Türk kadını için söz konusu olur ve aaıdaki artlarla tahakkuk eder: a)yabancı ile evlenen Türk kadına, kocanın Milli kanunu evlenme sebebi ile kendi vatandalıını bahediyorsa. b)kadın evlenme akdi sırasında kocanın vatandalıına geçeceini 55 inci madde gereince yazılı olarak beyan etmise, Kadın kocanın vatandalıını belirli artların gerçeklemesi ile kazanıyorsa Türk vatandalıı o tarihte kayıp edilir. Bu ekilde vatandalıı kayıp edenlerin nüfus sicillerindeki hanelerine (Türk Vatandalıı Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca... uyruklu... ile... tarihinde... evlendirme memurluunda evlenmekle) kadınla birlikte kayıba giren küçük çocuklar varsa onların da hanesine (Kanunun 30 uncu maddesi gereince analarına balı olarak) Türk vatandalıını kaybetmitir erhi verilir. Mümkün olduu takdirde nüfus hüviyet cüzdanları alınır ve bu gibi kayıtlar çileri Bakanlıına bildirilir. Nüfus leri Genel Müdürlüü Vatandalık ubesinde kaydedilir. Çeitleri II- YETKL MAKAM KARARI LE KAYIP Madde 30-Yetkili makam kararı ile kayıp iki ekilde vukubulur. a) Vatandalıktan çıkma, b) Vatana balılıkla badamayan eylemler, (b) bendinde Türk Vatandalıı Kanununun 25 ve 26 ncı maddeleri ile (kaybettirme) ve (çıkma) olarak iki kısımda mütalaa edilmitir. Türk Vatandalıı Kanununun kayıp bölümünde yer alan vatandalıa alınmanın iptali, vatandalık bakımından geriye (yani alınma tarihine) ileyen netice dourduundan dier kayıplarla karıtırılmamak lazımdır. Vatandalıktan çıkma ve baka bir devlet vatandalıını kazanma izni Madde 31- (Deiik : 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) Vatandalıktan çıkma, bir Türk vatandaına çileri Bakanlıı kararı ile baka bir devlet uyrukluluuna geçmek için verilen özel izin mahiyetindedir. Vatandalıktan çıkmalarına izin verilecek kimselerde aaıdaki artlar aranır: a) Mümeyyiz ve reit olmak, b) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak, c) Herhangi bir suç nedeni ile aranmakta olan kiilerden olmamak, d) Ne sebeple olursa olsun, baka bir devlet vatandalıını kazanmı olmak veya baka bir devlet vatandalıını kazanacaına ilikin inandırıcı belirtileri bulunmak. nandırıcı belirti olarak, ilgilinin vatandalıına geçmek istedii devlet makamlarından verilmi, o devlet vatandalıına kabul edileceine ilikin belge veya ilgilinin Türk vatandaı olarak o ülkede uzun zamandan beri oturmasına ve orada mesleki, ticari veya sınai faaliyetlerde bulunmasına izin verildiini gösteren belge veya o devlet vatandaı ile evli olması ve bu durumun vatandalıa alınmasında kolaylıklar salayacaının anlaılmı olması kabul edilebilir. Bu belgelerden en az birinin usulüne göre onaylanmı Türkçe tercümesinin izin dilekçesine eklenmi olması gereklidir. Müracaat Madde 32-(Deiik: 17/07/1992 onay tarihli) Türk vatandalıından çıkma veya baka bir devlet vatandalıına geçmek ya da izin almadan baka bir devlet vatandalıına geçmi olup da, bu durumlarının tespitinden önce bavurarak Türk vatandalıını da koruma izni isteyen kiilerin bavuracakları makamlar; yurt içinde oturdukları yerin en büyük mülki idare amirlii, yurt dıında Türk konsolosluklarıdır. Söz konusu ilemler için müracaat edenlere Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce düzenlenen ve Kanunun 20 nci maddesi uyarınca Türk vatandalıından çıkma izni için (Form-A) 22 nci madde

10 uyarınca baka bir devlet vatandalıına geçme izni için (Form-B), izin almadan baka bir devlet vatandalıına geçmi olup da Türk vatandalıını koruma izni için (Form-C), olarak düzenlenmi bulunan form dilekçeler doldurtulur. Bu form dilekçelere: 1-Nüfus cüzdanı veya kütüklerindeki güncel bilgileri kapsayan dier belgelerin onaylı örnekleri, 2-Rütünü ispat etmemi ancak, 15 yaından büyük çocukları bulunanların bu çocukları vatandalıa kabul teminat belgesinde belirtilmi ise, baba ya da analarına balı olarak ilem görmek isteyip istemediklerine ilikin muvafakat dilekçeleri, 3-Baka bir devlet vatandalıını kazanmı bulunanların hangi devlet vatandaı olduklarını gösteren belgelerin veya uyrukluluuna geçmek istedikleri yabancı devlet vatandalıına kabul edileceklerine ilikin teminat belgeleri ya da dier inandırıcı belgelerin Türkçe ye çevrilmi onaylı örnekleri. 4-4 adet vesikalık fotoraf eklenir. Dilekçeyi alan makamlar yukarıda belirtilen hususların tam olarak açıklanıp açıklanmadıını inceler, müracaat dosyalarını tamamlatarak var ise ilgililer hakkındaki görülerini de belirtecekleri bir yazı ile birlikte çileri Bakanlıına gönderirler. Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce gerekli dier bilgi ve belgeler salanarak dosya tamamlanır ve ilem sonuçlandırılır. Çıkma ve izin belgeleri Madde 33-(Deiik: 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) Çıkma izin belgeleri aaıda gösterilmitir. a)çıkma Belgesi Çıkma belgesi, ilgilinin Türk vatandalıından çıktıını gösteren ve verilmesi ile Türk vatandalıının kaybedilmesi sonucunu douran belgedir. çileri Bakanlıı kararı ile Türk vatandalıından çıkmasına izin verilen kii aynı zamanda baka bir devlet vatandaı ise, çıkma belgesi derhal imza karılıında kendisine verilir. b)zin belgesi: zin belgesi kiinin baka bir devlet vatandalıına geçmesine yetkili Türk makamlarınca izin verildiini gösteren belgedir. Bu belge Türk vatandalıından çıkmak isteyen ve henüz baka bir devlet vatandalıını kazanmamı olanlarla, baka bir devlet vatandalıını kazanmak isteyenlere verilir. Türk vatandalıından çıkmak isteyen kii bu belgeye dayanarak istedii devlet vatandalıını kazandıktan sonra, bu devlet makamlarından alacaı belgeyi yetkili Türk makamlara verdii zaman kendisine Türk vatandalıından çıkma belgesi verilir. zin belgesi üç yıl için geçerlidir. Bu belgeyi alanlardan belgenin verildii tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde istedikleri devlet vatandalıını kazananlar, bu devlet makamlarından alacakları belgeyi yurt dıında Türk konsolosluklarına vermekle yükümlüdürler. stenilen devlet vatandalıının kazanılmaması halinde de alınan belge yukarıda belirtilen makamlara iade edilir. 3 yıl sonunda yukarıdaki fıkralara göre istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya izin belgesini iade etmeyenler hakkında 34 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca ilem yapılır. Çıkma ve izin belgelerinin hükmü

11 Madde 34- (Deiik: 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) çileri Bakanlıı kararı ile Türk vatandalıından çıkmasına izin verilen kiiye çıkma belgesinin verilmesi ile Türk vatandalıı kaybedilir. Nüfus leri Genel Müdürlüünce vatandalıktan çıkan ve kendisi ile birlikte ilem görenlerin Türk vatandalıını kaybettii aile kütüklerine iletilerek kayıtlarının kapatılması salanır. Kendilerine çileri Bakanlıınca baka devlet vatandalıını kazanma izin belgesi verilmi olup da 3 yıllık süre içinde yetkili Türk makamlarına herhangi bir bilgi veya belge vermeyenlerle istedii devlet vatandalıını kazanamaması halinde almı olduu izin belgesini iade etmeyenlerin çileri Bakanlıının teklifi ile Bakanlar Kurulunca Türk vatandalıını kaybedip etmediklerine karar verilir. Alınacak karar göre aile kütüklerine gerekli açıklamalar düülür. Bakanlar kurulunca Türk vatandalıını kaybettiine karar verilenler bu kararın Resmi Gazetede ilanından sonra istedii devlet vatandalıını kazanamadıından bahisle yetkili Türk makamlarına bavururlarsa haklarında 403 sayılı Türk vatandalıı Kanununun 8 inci maddesi hükmü uygulanır. Sebep ve yapılacak iler PTAL Madde 35-Vatandalıa alınma ilgili kiilerin, Yönetmeliin 10, 11, 15 inci maddelerinde belirtilen artlar ve soruturma konularında, yalan beyanları veya önemli hususları gizlemeleri sonucu vuku bulduuna bilgi edindii ve belgelendirildii takdirde çileri Bakanlıı durumu Bakanlar Kuruluna sunar ve vatandalıa alınma kararı iptal edilir. Vatandalıa alınma tarihinden balayarak be yıl geçtikten sonra iptal kararı verilemez. olunur. ptal ilemleri, vatandalıa alındıı zaman kaydedildii yer nüfus siciline erh verilmek sureti ile tescil VATANA BALILIKLA BADAMAYAN EYLEMLER Kaybettirme Madde 36-Aaıda gösterilen eylemleri sabit olan kiilerin Türk vatandalıını kaybettiklerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir: a)türk Vatandalıı Kanununun 20 nci maddesi ve 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca izin almaksızın kendi istekleri ile baka bir devlet vatandalıını kazandıı tespit edilenler (bunlardan bu durumlarının tespitinden önce kendiliklerinden izin için bavuranlar hakkında bu Yönetmeliin 31 inci maddesi uyarınca ilem yapılır.) b)yurt içinde ve dıında herhangi yabancı bir devletin resmi veya özel, askeri veya sivil bir hizmetinde bulunanlara, bu hizmetlerin Türkiye nin menfaatlerine aykırı olduu, Hükümetçe (Bakanlar Kurulunca) kararlatırılıp bu görevi bırakmaları kendilerine yurt içinde mülkiye amirleri, yurt dıında elçilik veya konsolosluklarımız tarafından yazı ile bildirildii halde üç aydan az olmamak artı ile Hükümet kararında belirtilecek münasip bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu hizmetten ayrılmayanlar. c)türkiye ile sava halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde hükümetin izni olmaksızın ve (b) bendindeki karar ve teblie lüzum kalmadan kendi istekleri ile çalımaya devam edenler. ç)türk vatandaı olarak yurt dıında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye nin sava haline girmesi üzerine yurt savunmasına katılmak için elçilikler, konsolosluklar veya Hükümetçe yetkili kılınmı dier makamlar tarafından usulen yapılacak çarıya mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmeyenler. (usulen yapılacak çarı Türk kanunları ile ilgilinin oturduu yabancı memleket mevzuatının tespit ettii ekillerde, mazeret de Askerlik kanunları çerçevesi içinde düünülecektir.)

12 d)yurt içinde askere alınmı olup kıtasına sevk edilirken veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dıına kaçıp da ilgili kanunların kabul ettii süre içinde dönmeyenler. e)türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev, izin, hava deiimi veya tedavi için yurt dıında bulunup da süresi bittii halde mazeretsiz olarak üç ay içinde geri gelmeyenler. f)türk vatandalıı Kanununun 6.7 ve 8 inci, Yönetmeliin 10,11,12 nci maddeleri gereince yetkili makam kararı ile Türk vatandalıını sonradan kazanmı kiilerden kesintisiz olarak yedi yıl ve daha fazla Türkiye dıında oturan ve Türkiye ile maddi ve manevi ilgisini ve balılıını kesmediine ve Türk vatandalıını muhafaza ettiine delalet edecek resmi temas ve ilemleri bulunmayanlar, (Bu bend sadece müktesep olarak Türk vatandalıını kazanmı olanlara) dier bentler, doumla (asli) ve yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılması ile Türk vatandalıını kazanan (Müktesep) bütün vatandalara uygulanır. f) bendinde belirtilen haller dıında, yabancı memleketlerdeki Türk vatandalarının kaldırılmı 1312 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin son bendinde görülen her yıl Türk konsolosluuna tescil edilme yükümlülüü nazara alınmamıtır. Bu maddenin (ç), (d) ve (e) bentlerine göre karar verilebilmesi için Milli Savunma Bakanlıının çileri Bakanlıına, dier bentler içinde dorudan doruya çileri Bakanlıının Bakanlar Kuruluna teklifi arttır. g) (Ek: Resmi gazete ile neir ve ilan: 21 Mart 1981 Sayı: 17286) Yurt dıında olup ta Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dı güvenlii (Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1 inci bap, 1 inci fasıl ve 2 nci fasıl hükümleri içinde yer alan maddeler ile Askeri Ceza Kanununun aynı amaca yönelik hükümleri, silah kaçakçılıı veya benzeri suçlar) hangi yolla olursa olsun kanunların suç saydıı ekilde iktisadi ve mali güvenlii aleyhinde (mal, döviz. altın, uyuturucu madde, hileli vergi kaçakçılıı veya benzeri) faaliyetlerde bulunmaktan sanık olarak haklarında yetkili Cumhuriyet Savcıları veya Askeri Savcılarca soruturma açılan veya yurt içinde bu tür faaliyetlerde bulunup da haklarında soruturma açılmasından önce veya sonra her ne suretle olursa olsun yurt dıına çıkmaları nedeniyle, haklarında kamu davası açılmasına veya ceza kovuturmasına veya hükmün infazına olanak bulunmayan ve gelmesi için yapılan duyuruya ramen 3 ay içinde sıkıyönetim ve olaanüstü hallerde bir ay içinde, yurda dönmeyenler yukarıdaki bentte sayılan sanık veya hükümlü hakkında Türk vatandalıını kaybettirme ilemi yapılabilmesi için: 1-Sanık hakkında yurt dıında bulunması nedeniyle, kamu davası açılmasına olanak bulunmadıının Cumhuriyet Savcılıkları veya Askeri Savcılıklarca bildirilmesi, 2-Yurt dıında bulunması nedeniyle sanıın savunmasının tespitine ve davanın sonuçlandırılmasına olanak bulunmadıına ilgili mahkemece karar verilmesi. 3-Hükümlü hakkında, yurt dıında bulunması nedeni ile verilmi olan hüküm infazına olanak bulunmadıının Cumhuriyet Savcılıkları veya Askeri Savcılıklarca bildirilmesi, arttır. Yukarıda belirtilen durumlarda ilgili Cumhuriyet Savcısı veya Askeri Savcı sanıın tam kimlii ve nüfusta kayıtlı olduu yer ile tespit edilen yurt dıı adresinin ve isnat olunan suçu veya hükümlülerle ilgili olarak infazın yapılamayıı nedeniyle ilgili yazıyı veya mahkemenin sanıı yurt dıında bulunması nedeni ile ceza kovuturmasının yapamayacaı konusundaki karar örneini ilgisine göre Adalet Bakanlıına veya Milli Savunma Bakanlıına gönderir. Adı geçen Bakanlıklara intikal eden bilgi ve belgelerin ilgili hakkında 403 sayılı Kanunun 25 inci maddesine eklenen son fıkra gereince 35 inci maddenin birinci fıkrasının uygulanması hususundaki görülerini de belirtmek suretiyle çileri Bakanlıına gönderirler. çileri Bakanlıı Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünde dosya incelenir. Varsa eksiklikleri tamamlattırılır, ilgilinin aile kayıt örnei de getirtilerek dosyaya eklenir. Maddede kayıp ilemi için ön görülen bütün unsurların tamam olduu anlaıldıktan ve sanıın malları hakkında yapılacak ilem hakkındaki çileri Bakanlıı görüü de saptandıktan sonra sanıa yurda dönmesi için duyuru yapılır. Duyuru, bilinen yurt içi ve yurt dıı adreslerine gönderilerek bir yazı ve aynı zamanda Resmi Gazete ile ilan suretiyle yapılır. Yurt dıı adresi belirli deil ise ilan Hükümet Bildirisi olarak Türkiye Radyo ve Televizyonlarında iki defa üst üste yayınlanır. Kanunda gösterilen süreler en son ilan tarihinden itibaren ilemeye balar.

13 Sanıın mallarının tasfiyesini gerektiren hallerde bloke ilemine esas olmak üzere malların tespiti ve bu mallar üzerinde yapılacak ilemlerin durdurulması için çileri Bakanlıınca durum Maliye Bakanlıı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüüne bildirilir. Kanunen belirli süreler içinde sanık yurda döneceini bildirdii takdirde kayıp ilemi derhal durdurulur. Bu yolda bir bavuru alan bütün dı temsilciliklerimiz ve ilgili makamlar en seri vasıta ile durumu çileri Bakanlıı Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüüne bildirirler. Kanunda öngörülen ilanla belirtilen sürenin geçmesine ramen sanık yurda dönmez veya dönecei yolunda bir bildirimde bulunmazsa, Bakanlar Kurulu Kararı alınarak gerei yapılır. Bakanlar Kurulunca malların tasfiyesine karar verilmi olması halinde tüm malları bloke edilerek karar aleyhinde Danıtay a bavurma süresi geçtikten ve Danıtay a dava açılmadıı anlaıldıktan sonra Maliye Bakanlıınca tasfiye ilemine balanır. h)herhangi bir yolla yabancı bir devlet vatandalıını kazanmı olup kesintisiz olarak en az 7 yıl süreyle Türkiye dıında oturan ve Türkiye ile ilgisini ve balılıını kesmediine ve Türk vatandalıını muhafaza etmek istediine delalet edecek resmi temas ve ilemlerde bulunmayan, Kiilerin Türk vatandalıını kaybettiklerine çileri Bakanlıının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. lgilinin Türkiye de gayri menkullerinin veya i yerlerinin bulunması, ailesinden bir kısmının Türkiye de oturması, ilgilinin bunlarla balılıını sürdürecek bu süre içinde zaman zaman yurda gelip gitmesi, ahsi ve manevi halinde meydana gelen deiikliklerle dier nüfus olaylarını yetkili makamlara bildirilmesi ve askerlik ilemlerini yaptırması halinde Türkiye ile ilgi ve balılıını kesmediini ve Türk vatandalıını korumak istedii anlaılır. Çıkarma Madde 37-Yurt dıında bulunup da Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dı güvenlii (Türk Ceza Kanununun 2 inci kitabının 1 inci bap, 1 inci fasıl ve 2 nci fasıl hükümleri içinde yer alan maddeler ile Askeri Ceza Kanununun aynı amaca yönelik hükümleri, silah kaçakçılıı veya benzeri suçlar) ile hangi yolla olursa olsun kanunların suç saydıı ekilde iktisadi ve mali güvenlii aleyhinde (mal. döviz, altın uyuturucu madde hileli vergi kaçakçılıı veya benzeri) faaliyetlerde bulunmaktan sanık olarak haklarında yetkili Cumhuriyet Savcıları veya Askeri Savcılarca soruturma açılan veya yurt içinde bu tür faaliyetlerde bulunup da haklarında soruturma açılmasından önce veya sonra her ne suretle olursa olsun, yurt dıına çıkmaları nedeniyle haklarında kamu davası açılmasına veya ceza kovuturmasına veya hükmün infazına olanak bulunmayan ve gelmesi için yapılan duyuruya ramen sava, sıkıyönetim ve olaanüstü hallerde bir ay içinde yurda dönmeyen vatandalıımızı sonradan (müktesep) kazananlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandalıktan çıkarılabilirler. Yukarıdaki hükmün uygulanmasında 36 ncı maddenin (g) bendindeki usullere göre ilem yapılır. Bu hüküm Türkiye sava halinde iken asli vatandalarımız hakkında da uygulanabilir. Uygulama alanı III-SEÇME HAKKI LE KAYIP Madde 38-Seçme hakkı ile kayıp Türk vatandalıını çeitli sebeplerle kazanmı çocuklarla evlenme ile Türk vatandaı olmu kadınlara uygulanır ve hiçbir makamın tasarrufuna ihtiyaç göstermeden, iradesini açıklamakla hüküm ifade eder. Bir kimseye balı olarak kazanılan vatandalıın kaybı Madde 39-Aaıdaki Türk vatandaları Türk Medeni Kanununa göre reit olmalarından balayarak iki yıl içinde Türk vatandalıından seçme hakkını kullanmak suretiyle ayrılabilirler: a)(deiik: Resmi gazete ile neir ve ilan : 21 Mart 1981 Sayı: 17286) Analarına balı olarak doumla Kanunun 1 inci, Yönetmeliin 4 üncü maddeleri gereince Türk vatandaı oldukları halde doumla veya sonradan yabancı babalarının vatandalıını kazananlar,

14 Evlenme ile Türk vatandalıını kazanan kadının seçme hakkı ile ayrılması Madde 40-Kanunun 5 inci Yönetmeliin 8 inci maddeleri gereince evlenme ile Türk vatandalıını kazanan kadınlar, evliliin sona ermesinden balayarak üç yıl içinde Türk vatandalıından ayrılabilir. Ancak bu suretle Türk vatandalıının kaybı kadının evlenmeden önceki vatandalıını muhafaza etmesi veya Türk vatandalıını evlenme ile kazanmasından dolayı eski vatandalıını kaybetmise bu madde uyarınca ayrılması ile eski vatandalıına dönebilmesi imkanına balıdır. Evliliin sora ermesi sebebi ile Türk vatandalıından ayrılıın kendisini vatansız hale getirmemesi lazımdır. Yapılacak ilem Madde 41-Yukarıdaki 39 ve 40 ıncı maddelere uygun olarak seçme hakkı ile kayıp için hiçbir yetkili makam tasarrufu istenmemekle beraber müracaatı alan idare makamları ve konsolosluklar, adı geçen maddelerin aradıı artları tespit ve vatansız kalmayacaklarını ispat eden belgeleri eklemek sureti ile ilgiliye ait düzenlenecek dosyayı çileri Bakanlıına gönderirler. Bakanlık Nüfus leri Genel Müdürlüü nüfus kayıtlarını kayıp erhlerini vermek üzere ilgili valilie sevk ederler. Yukarıda sözü edilen maddelere uymayan veya vatansız kalacakları anlaılan hallerde müracaat makamları çileri Bakanlıına intikal ettirmeden bu hakkın kullanılmayacaını ilgiliye tebli ederler. IV- KAYBIN SONUÇLARI Türk vatandalıını kaybeden ve Türk vatandalıından çıkmasına izin verilenlerin hukuki durumu Madde 42- (Deiik: 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanunu gereince Türk vatandalıını kaybeden kiiler, kayıp tarihinden balayarak yabancı muamelesine tabi tutulurlar. Türkiye'de ikamet, seyahat, taınmaz mal edinme, fera, miras ve çalıma gibi konularda Türk Kanunlarının yabancılara tanıdıı haklardan yararlanabilirler. Ancak, doumla Türk vatandalıını kazanmı olup da sonradan çileri Bakanlıından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandalıını kazanan kiiler ve bunların kanuni mirasçıları, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenlii ve kamu düzenine ilikin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'de ikamet, seyahat, çalıma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taınır-taınmaz mal satın alma, fera, kiralama gibi konularda, Türk vatandalarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Bu kiilere istekleri üzerine yurt dıında Türk temsilcilikleri, yurt içinde ise Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüü ile l Nüfus ve Vatandalık Müdürlüklerince bu durumlarını gösteren bir belge verilir. Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüünce örnei hazırlanarak bastırılan ve düzenlenmesine ilikin esasları belirlenen bu belgenin 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen konulara ilikin ilemler sırasında ibraz edilmesi zorunludur. Bu ekilde hakları saklı tutulan kiinin ölümü halinde kanuni mirasçıları veraset ilamı ile belirlenir. Bu kiilerin ülkede ikamet, seyahat, çalıma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taınır-taınmaz mal iktisabı ile fera konularında kendilerine tanınan haklar konusundaki ilemler yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kurulularca yürütülür. Türk vatandalıının iptali ile vatandalıktan çıkarmanın sonuçlarını belirten 403 sayılı Türk vatandalıı Kanununun 33 üncü ve 35 inci, 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun Uygulanmasına likin Yönetmeliin 46 ncı ve 48 inci maddeleri hükümleri saklıdır. Evlenme ile Türk vatandalıını kaybeden kadının evlenmeden önceki küçük çocukları Madde 43-Kanunun 19 ve Yönetmeliin 29 uncu maddeleri gereince yabancı ile evlenmek sureti ile Türk vatandalıını kanun yolu ile kaybeden kadının bu evlenmeden önceki küçük çocukları, aaıdaki hallerden birisinin bulunması ile analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybederler. a)babanın ölmü bulunması, b)babanın belli olmaması,

15 c)babanın vatansız olması, Bu madde gereince Türk vatandalıının kaybı, çocuk 15 yaından büyükse kendisinin yazılı muvafakatına balıdır. Bu kayıp çocukları vatansız kılacaksa Türk kalırlar. Çıkma izninin e ve çocuklara etkisi Madde 44 -(Deiik: 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) Vatandalıktan çıkma ein vatandalıını etkilemez. Ancak Türk vatandalıından çıkan babanın küçük çocukları: a) Ananın ölmü bulunması, b) Ananın yabancı olması, c) Velayetin babada bulunması ve ananın yazılı muvafakatının alınması. Hallerinde babalarına balı olarak Türk vatandalıını kaybederler. Ancak, ananın muvafakat etmemesi durumunda mahkemeden alınacak karara göre ilem yapılır. Babaya balı olarak vatandalıın kaybı, çocuk 15 yaından büyük ise, yazılı muvafakatine balıdır. Yukarıdaki hükümler gereince vatandalıın kaybı çocukları vatansız kılacaksa, çocuklar Türk kalırlar. Çocuun muvafakat etmedii veya kayıpla baba ile birlikte babanın kazandıı vatandalıı kazanmasının mümkün olmadıı ve vatansız kaldıı durumlarda kayıp vuku bulmaz. Vatandalıktan çıkan ananın küçük çocukları Madde 45- (Deiik: 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) Ananın yalnız olarak Türk vatandalıından çıkması, küçük çocukların vatandalıına tesir etmez. Ancak vatandalıktan çıkan ananın küçük çocukları; a) Babanın ölmü olması, b) Babanın belli olmaması, c) Babanın yabancı olması, d) Velayetin anada bulunması ve babanın yazılı muvafakatinin alınması. Hallerinde, analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybederler. Ancak, babanın muvafakat etmemesi durumunda mahkemeden alınacak karara göre ilem yapılır. Anaya balı olarak vatandalıın kaybı, çocuk 15 yaından büyük ise yazılı muvafakatine balıdır. Yukarıdaki hükümler gereince vatandalıın kaybı çocukları vatansız kılacaksa çocuklar Türk kalırlar. Çocuun muvafakat etmedii veya kayıpla ana ile birlikte ananın kazandıı vatandalıı kazanması mümkün olmadıı ve vatansız kaldıı takdirde kayıp vukubulmaz. ptalin neticesi Madde 46-Türk Vatandalıı Kanununun 24 üncü, Yönetmeliin 35 inci maddeleri gereince vatandalıa alınma kararı iptal edilen kiiye balı olarak Türk vatandalıını kazanan e ve çocukları hakkında da bu iptal hüküm ifade eder. Yani iptal kararı ilgili ile birlikte ve ona balı olarak Türk vatandaı olmu e ve çocuklara da sirayet eder, ancak vatandalıına kabulleri tarihinden balayarak yapmı oldukları muameleler bakımından iptal kararının hükümleri geriye yürümez. Bakanlar Kurulunca vatandalıı iptal edilenlerin kararında ilgililerin mallarının tasfiyesi ile kendilerinin sınır dıı edilmeleri belirtilmise bu gibiler en geç bir yıl içinde, Türkiye deki mallarını tasfiye ederek ikametgah ve i merkezlerini yurt dıına nakil ve memleketi terk etmek zorundadırlar. Aksi halde malları Hazinece satılarak bedelleri nam ve hesaplarına milli bir bankaya yatırılır ve kendileri de sınır dıı edilir. ptal kararı alınınca Nüfus leri Genel Müdürlüü mal tasfiyesi ve sınır dıı ilemleri olacaksa bu kararın birer örneklerini gerei yapılmak üzere Maliye Bakanlıına ve Emniyet Genel Müdürlüüne gönderir ve ilgili Valilii de haberdar eder. Haklarında iptal kararı verilenler bu karar aleyhine Danıtay a bavurdukları takdirde, mallarının tasfiyesi ve sınır dıı ilemleri dava sonuna bırakılır.

16 Kaybettirme ve çıkarmanın etkisi Madde 47-Genel olarak vatandalıı yetkili makam kararı ile kaybettirme ve çıkarma ahsidir. lgilinin ei ve çocuklarına etki yapmaz. Çıkarmanın neticesi Madde 48-Kanunun 26 ncı ve bu Yönetmeliin 37 nci maddeleri gereince Türk vatandalıından çıkarılan kiilerin Türkiye de bulunan malları, Hazinece tasfiye edilir ve bedelleri nam ve hesaplarına milli bir bankaya yatırılır. (Türk Vatandalıı Kanunu yurt içinde bulunan hiçbir vatandaın çıkarılmasını terviç etmediinden vatandalıktan çıkarılan kiiler mutlaka yurtdıındadırlar) malların tasfiyesi için 46 ncı maddede olduu gibi Maliye Bakanlıı haberdar edilir ve çıkarma kararı konsolosluklar aracılıı ile ilgiliye resmen duyurulur. Vatandalıktan çıkarılan kiiler çıkarma kararı aleyhinde Danıtay a bavurdukları takdirde mallarının tasfiyesi dava sonuna kadar yapılamaz. Çıkarma kararının ilgiliye tebliinden ve Resmi Gazete ile yayınlanmasından önce Türkiye ye dönenler hakkında vatandalıktan çıkarma ileri durdurulur. Türk vatandalıından çıkarılanlar hiçbir ekilde yeniden Türk vatandalıını kazanamazlar ve Türkiye ye yerlememek ve genel hükümlere tabi olmak artı ile Türkiye ye gelebilirler. Seçme hakkı ile ayrılanların e ve çocukları Madde 49-Bu Yönetmeliin vatandalıktan çıkmanın sonuçlarını düzenleyen 44 ve 45 inci maddeleri, 38 ve 39 uncu maddeler uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk vatandalıından ayrılan kiilerin eleri ve küçük çocukları hakkında da uygulanır. Küçük çocuklar Madde 50-Bir Türk erkekle evlenmek suretiyle Bu Yönetmeliin 8 inci maddesi uyarınca Türk vatandalıına geçen analarına balı olarak 22 inci madde gereince Türk vatandalıını kazanan küçük çocuklar, kadının 40 ıncı maddeye uygun olarak evliliin son bulmasından sonra seçme hakkını kullanmak sureti ile Türk vatandalıından ayrılması halinde keza analarına balı Türk vatandalıını kaybederler. Kadına Türk vatandalıını kazandıran evlenmeden olan küçük çocukları 45 inci madde de belirtilen artlarla seçme hakkını kullanan analarına balı olarak Türk vatandalıını kaybederler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türk Vatandalıının spatı ve Yargı Yolu spat Madde 51-Türk vatandalıının ispatı herhangi bir ekle tabi tutulmamıtır. Her türlü belge ve resmi kayıtlarla benzeri, aksi sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandaı olduuna karine tekil eder. Aaıdaki kayıt ve belgeler (Hemen her vatandata bulunacaı için) balıca vatandalık ispatı vasıtası kabul edilmitir. a)türkiye Cumhuriyeti nüfus sicilli kayıtları, b)nüfus hüviyet cüzdanları, c)pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler, ç)türk konsolosluklarınca verilmi vatandalık ilmühaberleri, dari makamlar Madde 52-Bir kimsenin Türk vatandaı olup olmadıı hakkında resmi Türk makam ve dairelerince tereddüde düüldüü takdirde anlamazlıı, kanun, yönetmelik ve uyrukluk anlamaları çerçevesi içinde halletmek için konu çileri Bakanlıından sorulur. Bu Bakanlık Nüfus leri Genel Müdürlüü Vatandalık

17 ubesi Tetkik Bürosu, gereken incelemeyi yapar ve kararını Genel Müdürlüün onayına sunduktan sonra ilgili yere karılık verir. Danıtay YARGI YOLU Madde 53-Vatandalık hakkında yetkili idare makamlarınca verilen her türlü kararlar aleyhine ilgililerce Danıtay a dava açılabilir. Dier yargı organları Madde 54-Danıtay dıında her türlü yargı organı önünde her hangi bir dava münasebeti ile bir kimsenin Türk vatandaı olup olmadıı iddia edilir ve ilgili organ tarafından tereddüde düülürse bu husus çileri Bakanlıından sorulur ve 52 nci maddedeki usule göre varılan netice en geç bir ay içinde ilgili yere bildirilir. çileri Bakanlıınca verilen kararın davaya bakmakta olan mahkemece taraflara tebliinden balayarak bir ay içinde ilgililerce Danıtay a bavurulmadıı takdirde Bakanlık kararı kesinleir. çileri Bakanlıı kararına uyulmayarak taraflardan biri Danıtay a bavurursa bakılmakta olan dava 403 sayılı Kanunun 41 inci maddesi esaslarına uyularak Danıtay kararına kadar durdurulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeitli Hükümler Evlenmede vatandalıkla ilgili beyan Madde 55- (Deiik : 4/5/2004 tarih ve sayılı R.G.) 29 uncu maddedeki beyan, a) Evlenme, evlendirmeye yetkili Türk makamları önünde yapıldıı takdirde evlenme akdinin yapıldıı sırada o makama, b) Evlenme evlendirmeye yetkili yabancı makamlar önünde yapıldıı takdirde, evlenmeyi tescil ile görevli Türk makamlarına, evlenme akdinden balayarak bir aylık süre içinde yazılı olarak yapılır. (a) ve (b) bentlerine uygun olarak yapılan beyanı alan makam evlenmenin tesciline ait ilemli evrak ile birlikte bunu ilgili nüfus memurluuna gönderir. Nüfus memurluu da baka bir emir ve karar beklemeden nüfus siciline kaydederek, ayrılan kadına kayıp erhi, Türk vatandaı olan kadına da nüfus hüviyeti cüzdanı verir ve çileri Bakanlıına bildirir. Seçme hakkını kullanma ekli Madde 56-Türk Vatandalıı Kanununun 12,13,27,28 inci Yönetmeliin 18,19,20,39 ve 40 ıncı maddeleri gereince seçme hakları çileri Bakanlıına gönderilmek üzere mahallin en büyük mülkiye amirliine ve yabancı memleketlerde de Türkiye Elçilik ve Konsolosluklarına yazılı bildiride bulunmak sureti ile yapılır. Maddi hataların düzeltilmesi Madde 57-Türk Vatandalıı Kanununa göre vatandalıın kazanılması, kaybettirilmesi, iptal ve çıkarma gibi yetkili makamlarca alınan kararlardan maddi bir hata bulunduu sonradan anlaılırsa, bu kararı veren makam düzeltme veya deitirme kararı alabilir. Resmi Gazete de yayım Madde 58-(Deiik: onay tarihli) Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandalıına alınanlardan gerekli görülenler ile Türk vatandalıını kaybedenlerin tam hüviyetleri Resmi Gazete de yayımlanır.

18 Bunlardan adresi bilinmeyenler hakkında ilanen teblii bu yayım tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra yapılmı sayılır. Kaldırılan kanunlar BENC BÖLÜM Son Hükümler Madde 59-11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile vatandalıkla ilgili bazı önemli kanun ve hükümleri saklı tutulmu dierlerini yürürlükten kaldırılmıtır. A) Saklı kalanlar: 1) Hilafetin lgasına ve Hanedanı Osmani nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair 3 Mart 1340 tarihli ve 431 sayılı Kanun, 2) 431 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin deitirilmesi ve aynı kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 16 Haziran 1952 tarihli ve 5958 sayılı kanun, 3) 14/6/1934 tarihli ve 2510 sayılı skan Kanununun vatandalıkla ilgili ve göçmenlere uygulanan hükümleri. B) Kaldırılan kanunlar: 1-eraiti Muayyeniyi Haiz olmayan Osmanlı Tebaasının Türk Vatandalıından Iskatı Hakkında 25/5/1927 tarihli ve 1041 sayılı Kanun, 2-23/5/1928 tarihli ve 1312 sayılı Türk vatandalıı Kanunu, 3-11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Kanuna aykırı dier hükümler. Kayıp kiiler Madde 60-Türk Vatandalıı Kanunu geçici iki madde ile kayıp kiiler ve 1312 sayılı Kanuna göre ıskat edilenler hakkında hükümler koymutur. Buna göre, 1-Milli mücadeleden sonra (Avdeti gayri caizdir) erhini havi Büyük Millet Meclisi Hükümeti veya igal devletlerinin stanbul temsilcileri tarafından verilen pasaportlarla veya hiçbir belgesi olmaksızın Türkiye den 1930 yılının (Türk ve Yunan hükümetleri arasında imza edilen Ankara Mukavelenamesi tarihi) sonuna kadar ayrılmı bulunup da halen ölü veya sa oldukları bilinmeyen ve sadece nüfus sicillerinde kayıtlı bulunan kiiler, 403 sayılı Kanunun yürürlüe girdii 25/5/1964 tarihinde Türk vatandalıını kaybetmi sayılırlar. Bütün nüfus daireleri bu gibi kiileri siciller üzerinden aratırıp gerekli soruturmayı yaptıktan sonra durumları bu maddeye uyanların nüfus kayıtlı hizasına (403 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesine göre vatandalıı kaybetmitir.) erhinin verecekler ve listesini valilikler yolu ile çileri Bakanlıına göndereceklerdir. ESKDEN SKAT EDLENLER Sayılı kanunun yurt içinde bulunan bütün vatandalarla doumla Türk vatandaı olanların vatandalıktan çıkarmamayı ve tabiiyeti Osmaniye kanunnamesi ile 1312 sayılı kanun hükümlerine göre çıkarma sebebi olan eylemleri yetkili makam kararı ile kaybettirme ilemine tabi tutmayı ve çıkarmayı da 26 ıncı maddesi ile bir sebebe balamayı öngördüünden adı geçen iki kanuna göre vatandalıktan ıskat edilmi doutan Türk vatandaı (Asli ) kiiler için 22 Mayıs 1964 tarihinden balayarak bir yıl içinde yeniden Türk vatandalıına alınma isteinde bulunmaları hakkını tanımıtır.

19 Geçici 2 nci madde ile verilen bir yıllık süre içinde çileri Bakanlıına bavuran doutan Türk vatandaı olup da ıskat edilmi bulunanların vatandalıa alınmasında sakınca görülmezse haklarında Kanunun 8 inci, Yönetmeliin 12 nci maddesi uygulanır. Bu hüküm sonradan Türk vatandalıını kazanmı (Müktesep) kiilere ve özel kanunlarla ıskat edilmi bulunanlara uygulanmaz. Müracaatlar üzerine çileri Bakanlıı Yönetmeliin 12 ile 17 inci maddeleri uyarınca ilem yapar. Ek Geçici Madde 1- (Resmi Gazete ile neir ve ilanı21 Mart 1981 Sayı: 17286) 1312 sayılı Türk Vatandalıı Kanunu hükümlerine göre Türk vatandalıından ıskat edilmi veya herhangi bir nedenle vatandalıımızı kaybetmi bulunan doutan Türk vatandaı olan kiilerin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde yeniden Türk vatandalıına girmek isteyenleri ve vatandalıa alınmalarında bir satınca görülmemesi halinde haklarında 403 sayılı Kanunun 8 inci ve Yönetmeliin 12 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bu hüküm sonradan Türk vatandalıını kazanmı (Müktesep vatanda) kiilere uygulanmaz. Bavurular üzerine çileri Bakanlıı Yönetmeliin 12 ve 17 inci maddesi uyarınca ilem yapar. Ek Geçici Madde 2- (Resmi Gazete ile neir ve ilanı : 21 Mart 1981 Sayı 17286) 403 sayılı Türk Vatandalıı Kanununun yürürlüe girdii 22/5/1964 tarihinden bu Kanunun yürürlüe girdii 17/2/1981 tarihine kadar Türk anadan doan ve doumla Türk vatandalıını kazanamayan küçükler, ana, baba ya da yasal temsilcilerinin bavurmaları halinde analarına balı olarak doumlarından balayarak Türk vatandaı olurlar. Ancak ana, baba veya yasal temsilcilerinin bavurmamaları halinde Türk Medeni Kanununa göre çocuk reit olmasından itibaren üç yıl içinde seçme yolu ile Türk vatandalıını kazanma hakkına sahiptir. Bu durumda bulunan çocukların ana, baba ya da yasal temsilcileri bir dilekçe ile bulundukları yer vali veya kaymakamlıklarına, yurt dıında yetkili Türk konsolosluklarına bavururlar. Dilekçelerine çocuun vatandaı olduu devlet makamlarından verilmi tam künyesini gösteren kimlik cüzdanının Türkçe tercümesini de eklerler. Vali veya kaymakamlıklarca bu dilekçeler nüfus idarelerine havale edilir. Nüfus idareleri çocuun annesi bulunduu yerde kayıtlı ise, çıkaracaı aile kayıt örneini de müracaata ekleyerek doruca çileri Bakanlıı Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüüne gönderir. Nüfus leri Genel Müdürlüü Vatandalık ubesinde gerekli ilemler yapıldıktan sonra Türk vatandalıını kazananlar hakkında tescil fii doldurularak gerei yapılır. Yürürlük Madde 61-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüe girer. Yürütme Madde 62-Bu Yönetmelii çileri Bakanı yürütür.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaşlığının Kazanılması

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaşlığının Kazanılması TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 403 Kabul Tarihi : 11/2/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 22/2/1964 Sayı:11638 Yayımlandığı Düstur:Tertip : 5 Cilt:3 Sayfa:470 1- Kanun Yolu İle Kazanma 1-Nesep

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı Resmi Gazete :12/6/2009 Sayı :27256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

Vatandalık Yasası. BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler. Madde 1

Vatandalık Yasası. BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler. Madde 1 Vatandalık Yasası 22 Temmuz 1913 tarihli yasa (RGBI.IS.583 - BGBI III 102-1), son defa 23 Temmuz 1999 tarihli yasa ile (BGBI. IS. 1618 v.d.) deitirildi BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler Madde 1 Bir federal

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR 27.06.1995 Tarihli Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.07.1985 No:85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.02.1926,No:743 05.07./1939, No:3686 05.05.1972, No:1587 15.11.1984, No:3080 Yayımlandığı

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.7.1985, No: 85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.2,1926, No: 743 5.7.1939, No: 3686 5.5.1972, No: 1587 15.11.1984, No: 3080 Yayımlandığı

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I 2002 GENEL HÜKÜMLER A m a ç : Madde 1-5590 sayılı Kanun un 85 inci maddesine istinaden hazırlanan bu Yönetmeliin amacı; Mersin Ticaret

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Kanun No. 6458 Kabul Tarihi: 4/4/2013. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı

KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Kanun No. 6458 Kabul Tarihi: 4/4/2013. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Kanun No. 6458 Kabul Tarihi: 4/4/2013 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı BİRİNCİ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye

Detaylı

MÜTER HESAP AÇILI FORMU

MÜTER HESAP AÇILI FORMU MÜTER HESAP AÇILI FORMU Müteri Hesap No :... Müteri Tipi :Bireysel (...) Müterek (...) Kurumsal (...) Adı Ve Soyadı / Ünvanı :... Anne Adı :... Baba Adı :... Doum Yeri Ve Tarihi :... Nüfusa Kayıtlı Olduu

Detaylı

[Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı Resmî Gazete, Sayı 52, Ek I, 27 Mayıs, 1993, {*191}]

[Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı Resmî Gazete, Sayı 52, Ek I, 27 Mayıs, 1993, {*191}] [Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurıyetı Resmî Gazete, Sayı 52, Ek I, 27 Mayıs, 1993, {*191}] Bölüm I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 21 Mayıs, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Kuzey

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL Yayımlandıı Resmi Gazete: 14/06/1997 - Sayı: 23019 BRNC KISIM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 5995 TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/2012 No : 2012/4093 Dayandığı Kanunun Tarihi : 13/1/2011 No : 6102 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/1/2013 No : 28541 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İŞTİRAKÇİNİN TANIMI Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere iştirakçi

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama... VALİLİĞİNE GENELGE 2007/1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KURULUġ, TÜZEL KĠġĠLĠĞĠN KAZANILMASI VE ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALĠYET KONULARI KURULUġ: Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri,

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı