BELEDİYE FEN ELEMANLARINI GELİŞTİRME KURSU YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYE FEN ELEMANLARINI GELİŞTİRME KURSU YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 1481 BELEDİYE FEN ELEMANLARINI GELİŞTİRME KURSU YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : , No: 8/5540 Dayandığı Kanunun Tarihi : , No: 657 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : , No: Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cilt: 22, S I. BÖLÜM AMAÇ - YASAL DAYANAK VE KAPSAM Amaç: Madde 1 Belediye hizmetlerinin ve Bakanlığımızın belediyelerle ilgili hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi ve belde içi her türlü yatırımların başarı ile gerçekleştirilmesi için; harita ve imar planı uygulaması işlerinde çalışan fen elemanlarının geliştirilmesini bilgi ve becerilerinin artırılmasını ve bu suretle vatandaşa hizmetin en iyisinin götürülmesini sağlamaktır. Yasal Dayanak ve Kapsam: Madde 2 Belediye fen elemanlarının geliştirilmesi amacı ile İmar ve İskan Bakanlığı tarafından açılan kısa ve uzun süreli kurslarla ilgili bütün işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214. maddesine göre hazırlanan bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. II. BÖLÜM Kurs ile İlgili Esaslar: Madde 3 Kursun açılış zamanı, süresi, kursiyer sayısı, seçimi, katılacaklarda aranacak nitelikler, kimlerin katılacağı, giriş şartları ve programla ilgili hususlar hakkında Genel Sekreterlik - Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca saptanan esaslar, Bakanlık Makamı oluru ile kesinlik kazanır. Durum bir genelge ile tüm belediyelere iletilmek üzere valiliklere gönderilir. Kursun Yönetimi: Madde 4 Kursun yönetiminden, programların eğitim politikası ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesinden ve gereken bütün tedbirlerin alınmasından Genel Sekreterlik - Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığı sorumludur. Kursda Okutulacak Dersler ve Yıllık Müfredat Programları: Madde 5 Kursda okutulacak dersler ve yıllık müfredat programları, Bakanlığın yetkili uzmanlarından Bakanlık Makamı oluru ile oluşturulan bir komisyon tarafından ihtiyaçlara ve eğitimin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olup, derslerin adları, içerikleri ve haftalık ders saati sayıları Yönetmeliğe eklenmiştir. Müfredat programlarında yapılacak tadiller, yukarıda söz konusu edilen Komisyon tarafından yapılır.

2 1482 Derslerin Yürütümü: Madde 6 Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Ders notları çoğaltılarak kursiyerlere dağıtılır. Kursun Süresi: Madde 7 Kurs bir öğretim yılı içerisinde (750) ders saatinden az olmamak üzere iki dönem halinde devam eder. Ara Dinlenme Tatili: Madde 8 Kurs dönemleri arasında onbeş günlük bir dinlenme tatili verilir. Bu dinlenmenin başlayıp ve bitiş tarihleri ders programlarına göre öğretmenler kurulunca saptanır ve Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca kursiyerlere duyurulur. Ders Saatleri: Madde 9 Kursun haftalık ders saati, 25 saatten az olmamak kaydıyla ve ara dinlenmeler, çalışma saatleri içinde olmak şartıyla 5. maddede belirtilen komisyonca saptanır. Kursa Giriş Şartları: Madde 10 Kursa alınacak elemanlarda aranacak özellikler; a) Lise veya dengi okul mezunu olmak, b) 35 yaşından yukarı olmamak, c) Belediyelerin fen ve imar işlerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Kursa Alınacak Kursiyer Sayısı: Madde 11 Kursa alınacak kursiyer sayısı, her yıl Bakanlık imkanlarına göre saptanır. Kursa katılacak elemanlar belediyelerin müracaat sırasına göre kontenjan dahilinde kursa kabul edilirler. Kursa Katılacaklardan İstenen Belgeler: Madde 12 a) Elemanın kursa katılmasına ilişkin Belediye Meclisi Kararı, b) Öğrenim belgesi (Aslı veya tasdikli örneği), c) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, d) Vesikalık fotoğraf (altı adet), e) Noterce düzenlenmiş yüklenme ve kefillik senedi (Örnekleri Yönetmeliğe eklenmiştir). f) Hizmet belgesi. Kursa Katılanların Özlük Hakları: Madde 13 Kursa katılan kursiyerlerin yasal her türlü özlük hakları ve yükümlülükleri devam eder.

3 1483 III. BÖLÜM KURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU Yükümlülükler: Madde 14 Kursiyerler, hergün ve muntazam bir şekilde kursun bütün derslerine devam etmekle, kursun yapıldığı yerin şartlarına ve kurallarına, disiplin hükümlerine, verilecek emir ve talimatlara riayet etmekle yükümlüdürler. Devamsızlık: Madde 15 İzinsiz ve özürsüz olarak bir derse girmeyen öğrenci yarım gün; sabah veya öğleden sonraki derslere gelmeyen öğrenci ise tam gün kursa devam etmemiş sayılır. Bu takdirde, o öğrencinin yarım günlük veya bir günlük kurs yevmiyesi kesilir. İzinsiz ve özürsüz devam edilmeyen günler için de kurs yevmiyesi ödemesi yapılmaz. Bir öğretim yılında özürsüz sekiz günden fazla devamsızlığı görülenlerin kursla ilişkileri kesilir. Derslere Devamın Kontrolü: Madde 16 Kursiyerlerin, günlük derslere zamanında ve muntazam devam edip etmedikleri ders öğretmenleri ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve yoklama cetvellerine işaretlenir. IV. BÖLÜM İZİN VE HASTALIK HALLERİ Özür İzni: Madde 17 Kursiyerlere yerinde görülen özürlerine binaen kurs süresince on güne kadar izin verilebilir. Bu izinler hiçbir surette on günü geçemez. Ayrıca ayda bir güne kadar olan idari izinler ilgili ders öğretmenlerinin görüşleri alınmak suretiyle ve Eğitim Merkezi Müdürünün muvafakatı ile Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanı tarafından verilir. Bir öğrenim yılında bir aydan fazla raporlu olanların kursla ilişkileri kesilir. Yemek, Yatacak Yer, Muayene ve Tedavi: Madde 18 Kursiyerlere imkan bulunduğu takdirde yemek, yatacak yer temin edilebilir ve Bakanlık doktorluğunca muayeneleri sağlanabilir. Kursiyerlerin muayene ve tedavileri ve gerektirdiği masraflar, mevzuat hükümlerine göre belediyelerince karşılanır. Sağlık Durumu Nedeniyle Kurstan Ayrılma: Madde 19 Doktor raporuna dayanan rahatsızlıkları nedeniyle kursla ilişikleri kesilen kursiyerler görev yerlerine iade edilirler. Kursla İlişik Kesme: Madde 20 Bir aydan fazla süren rahatsızlık, izinsiz ve özürsüz devamsızlık, başarısızlık, disiplin nedeni ile kursiyerlerin kursla ilişkilerinin kesilmesi, Bakanlık Makamı oluru ile tekemmül eder.

4 1484 V. BÖLÜM DEĞERLENDİRME Başarı Notunun Tesbiti: Madde 21 Kursda sınav sonuçları (100) puan esasına göre değerlendirilir. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için her dersten ortalama en az (45) puan alması gerekir. Puan değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde yapılır. Puan nota çevrildikten sonra yarım ve yarımdan büyük olan kesirler tam nota yükseltilir. Puan Not Not dereceleri = Pekiyi = İyi = Orta = Zayıf = Pekzayıf = Boş Ara Sınavları: Madde 22 Kursda her öğretim yılı, ders öğretmenleri tarafından takdir edilecek zamanlarda her dönemde ayrı ayrı, biri sözlü diğeri yazılı olmak üzere ikişer defa ara sınavı yapılır. Sınav sonuçları öğretmenler tarafından not defterlerine kayıt edilir ve öğrencilere duyurulur. Kurs Dönemi Sonu Başarı Tesbiti: Madde 23 Her dersten kursiyerin aldığı 1. kanaat notu ile 2. kanaat notunun toplamı en az dokuz veya daha yukarı ise kursu başarmış sayılır. Ancak 2. kanaat notunun 5 ten aşağı olmaması gerekir. (Kanaat notu: Bir dersten bir sömestri döneminde alınan yazılı veya sözlü notların ortalamasıdır. Bütünleme Sınavları: Madde 24 Bütünleme sınavları, kursun sona ermesini izleyen ikinci hafta içinde yapılır. Başarısız derslerden (45) ve daha yukarı puan alan kursiyer başarılı sayılır. Özür Sınavları: Madde 25 Hastalıkları ve yerinde görülen özürleri sebebiyle ara veya bütünleme sınavlarına girmeyenler o dersten özür sınavına alınırlar. Özür sınavları raporun bitimini veya özrün ortadan kalkmasını takip eden bir hafta içerisinde yapılır. Özürlü Sayılabilecek Haller: Madde 26 Bir kursiyerin özürlü sayılabileceği haller şunlardır: a) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuğunun ölümü veya bu kimselerin ağır hastalıkları, b) Aynı kişilerin tabii afetlerden birine maruz kalması, c) Bir mahkemece veya emniyetçe gözaltına alınması,

5 1485 d) Askerlik veya sivil savunma ile ilgili bir göreve çağırılması, e) Resmi tabip raporu ile doğrulanan rahatsızlıklar, f) İdarece yerinde görülen diğer özürler. Sınav Notlarının İdareye Verilmesi: Madde 27 Bütün sınav notlarının; dönemlerin sonlarında ve sınavların bitiminde öğretmenler tarafından Eğitim Merkezi Müdürlüğüne verilmesi zorunludur. Sınav Sonuçlarına İtiraz: Madde 28 Yapılan sınavların sonuçlarına maddi hata yönünden Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığı nezdinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazın öğretmenler kurulunca incelenmesi sağlanır. İtirazı inceleyen Öğretmenler kurulunun kararı kesindir. Başarısızlık: Madde 29 Kursiyerin bir dersten yıl sonunda başarılı sayılması için, o derse ait 2. kanaat dönemi notunun en az (5) ve iki kanaat dönemi notu ortalamasının da en az (5) olması gerekir. Bir dersin ikinci kanaat dönemi notunun en az (7) olması halinde, birinci kanaat notu ne olursa olsun kursiyer o dersten başarılı olur. Bütünleme sınavlarının yazılı veya sözlü olacağına öğretmenler kurulunun görüşü alınarak Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca karar verilir ve sınav tarihi de aynı Başkanlık tarafından tespit ve ilan edilir. Başarısızlık Halinde Yapılacak İşlem: Madde 30 Kursda başarısız oldukları ve kursa devamlarında bir yarar bulunmadığı öğretmenler kurulunca saptananların, kursun sona ermesi beklenmeksizin kursla ilişikleri kesilir ve yerlerine iade edilirler. Kurs Sonu Belgeleri: Madde 31 Kursu başarı ile bitirenlere verilecek belgelerde kursun süresi, kursiyerin başarı derecesi belirtilecek, başarı belgesi tarih ve sayılı olacaktır. Adı geçen belge Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanı, Genel Sekreter, İmar ve İskan Bakanı ya da Bakanlık Müsteşarı tarafından imzalanacak ve soğuk damga ile mühürlenecektir. Belgenin Kayıp Edilmesi: Madde 32 Kurs başarı belgesini kaybedenler bir gazeteye verecekleri kayıp ilanı ile birlikte İmar ve İskan Bakanlığına bir dilekçe ile başvurduklarında kendilerine Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığı tarafından kaybedilen belgenin yerine geçecek bir açıklama yazısı verilir. Kurs Sonu Yapılacak İşlemler: Madde 33 Kursu başarı ile bitiren kursiyerler görev yerlerine iade edilirler. VI. BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ Öğretmenlerin Seçimi: Madde 34 İlgili birimlerle mutabık kalınmak suretiyle Genel Sekreterlikce tespit ve teklif edilen Bakanlık mensupları, Bakanlık Makamınca öğretmen olarak görevlendirilir. Öğretmenlerin Görev ve Yükümlülükleri: Madde 35 a) Kursun başlamasını takibeden 2. hafta sonuna kadar okutacağı dersin planını Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına vermek, b) Derslere vaktinde ve muntazam olarak girmek,

6 1486 c) Dersleri müfredat programının amaçları doğrultusunda ve hiçbir aksaklığa meydan vermeksizin yürütmek, d) Ders notlarının teksir edilerek kursiyerlere dağıtımını sağlamak, e) Müfredat programında belirtilen konuların tümünün okutulup, okutulmadığını; okutulmamış ise sebeplerini kurs bitimini takip eden hafta içerisinde rapor halinde Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına sunmak, f) Programda yapılması gerekli gördükleri değişiklikleri bir rapor halinde ilgili Grup Başkanlığına sunmak, Öğretmenler Kurulu: Madde 36 Öğretmenler kurulu, kurslarda bilfiil öğretmenlik yapanlarla Eğitim Merkezi Müdürü ve Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığından teşekkül eder. Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanı Öğretmenler Kurulunun tabii başkanıdır. Öğretmenler Kurulunun Görevleri: Madde 37 Öğretmenler Kurulunun görevleri şunlardır: a) Eğitim ve öğretimin verimli olmasını mümkün kılacak tedbirleri görüşmek ve Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına tavsiyelerde bulunmak; kursdan beklenilen gayenin temini için gerekli kararları almak;ders ve müfredat programları üzerinde lüzumlu görülecek değişiklikleri Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına teklif etmek, b) Kurs süresi sonunda öğrencilerin not ve sınıf geçme durumlarını incelemek; son kanaat ders öğretmenine ait olmak üzere gerekli değişiklikleri yapmak, c) Bütünleme ve mazeret sınav komisyonlarını seçmek ve bütünleme sınavlarının tarihlerini tespit etmek, d) Disiplin kurulu üyelerini seçmek, e) Kursa devamında yarar bulunmayan başarısız öğrencilerin kursla ilişiklerinin kesilmesi için Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına teklifte bulunmak, Öğretmenler Kurulu Toplantıları: Madde 38 a) Kursun başlamasını takip eden ilk hafta içerisinde ve kurs bitimine bir hafta kala program, kapsam, yöntem, uygulama ve benzeri hususları gözden geçirmek üzere zorunlu olarak toplanır. b) Kursun devam ettiği süre içerisinde, gerek duyulduğu takdirde Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanı veya iki kurul üyesinin daveti üzerine de kurul toplanır. Derslerin Boş Geçmemesi: Madde 39 Hastalık ve sair nedenlerle dersine gelemeyecek olan öğretmen, Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına da haber vermek suretiyle derslerin boş geçmemesi için kendi yerine o dersi yürütebilecek bir başka elemanın görevlendirilmesini sağlar. Bakanlık Makamından bu durum geçici ise sözlü; sürekli ise yazılı izin alınır. VII. BÖLÜM DİSİPLİN HÜKÜMLERİ Disiplin Kurulu: Madde 40 Disiplin kurulu öğretmenler kurulu tarafından seçilecek üç öğretici üye ile Eğitim Merkezi Müdüründen teşekkül eder. Kurul kendi arasından seçeceği bir başkan tarafından yönetilir. Disiplin Kurulu, Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca görülen lüzum üzerine başkan tarafından toplantıya çağırılır. Disiplin kurulunda müşahit olarak kursiyerlerden bir temsilcinin de hazır bulundurulmasına Kurulca karar verilebilir.

7 1487 Disiplin Kuruluna Sevk : Madde 41 Bir kursiyerin disiplin kuruluna sevki, Eğitim Merkezi Müdürünün yazılı isteği, Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanının teklifi üzerine Bakanlık Makamının onayı ile yapılır. Disiplin Cezaları: Madde 42 Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursuna devam edenlere, eğitim ve öğretim gördükleri yerlerdeki tutum ve davranışları sebebiyle aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır. a) Dikkati çekme, b) Kusur bildirme, c) Geçici uzaklaştırma (2-10 gün), d) Süresiz uzaklaştırma, Eğitim Merkezi Müdürünün dikkati çekme,eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanının da kusur bildirme cezasını re'sen takdirde yetkileri vardır. Geçici ve süresiz uzaklaştırmalar için Bakanlık Makamı tarafından onaylanmış Disiplin Kurulu Kararı aranır. Dikkati Çekme : Madde 43 Dikkati çekme cezasının verilebileceği haller şunlardır: a) Arkadaşları ile geçimsizlik çıkarmak, b) Derslerin sükünetle yapılmasını engelleyen hareket ve davranışlarda bulunmak, c) Yasaklanan yerlerde sigara içmek, d) Ortalığı kirletmek ve eşyaların yerlerini değiştirmek, e) Su, elektrik, gaz ve benzeri tüketim maddelerini israf edercesine kullanmak, f) Yasaklanan yerlere girmek veya girilmesini teşvik etmek, g) Vakit cetvellerine uymamak, h) Hoş görülmesi mümkün olmayan benzeri davranış ve hareketlerde bulunmak, ı) Derslere geç gelmeyi itiyat edinmek, i) Bir ay içerisinde izinsiz ve özürsüz dört derse girmemek. Kusur Bildirme : Madde 44 Kusur bildirme cezasının verilebileceği haller şunlardır: a) Arkadaşları ile kavga etmek ve galiz sözler sarfetmek, b) Umumun rahat ve sükünetini bozucu hareketlerde bulunmak, c) Devlete ve şahıslara ait taşınmaz ve taşınabilir mal ve eşyaya zarar vermek, d) Öğretmenlerine ve idare personeline saygısızlıkta bulunmak, e) Duvar, pano ve benzeri yerlere izinsiz afiş,resim,ilan ve benzeri şeyler asmak, f) Verilen sözlü ve yazılı emir ve talimatlara uymamak, g) İkinci kez dikkati çekme cezasını gerektiren bir davranışta bulunmak, h) Hizmetlileri özel işlerde kullanmak, ı) Bir ay içerisinde izinsiz ve özürsüz iki gün kursa gelmemek. Geçici Uzaklaştırma: Madde 45 Geçici uzaklaştırma cezasının verilebileceği haller şunlardır: a) Ders görülen veya barınılan Devlete ait binalarda içki içmek veya kurslara içki getirmek, uyuşturucu madde kullanmak, b) Öğretmenlere veya idare personeline hakaret etmek,

8 1488 c) İdareye veya öğretmenlere karşı toplu hareketlere katılmak, d) Kumar oynamak veya oynatmak, e) Öğrencileri disiplinsiz hareketlere teşvik etmek, f) İkinci kez kusur bildirme cezasını gerektiren bir davranışta bulunmak, Süresiz Uzaklaştırma: Madde 46 Süresiz uzaklaştırma cezasını gerektiren haller şunlardır: a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere, öğretmen veya idareye karşı toplu hareketleri teşvik etmek, hazırlamak ve planlamak, b) İffete aykırı hareketlerde bulunmak, c) Öğretmen, idareci veya hizmetlilere fiili tecavüzde bulunmak, d) Yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymek, e) Memurlar için yasak edilmiş olan siyasi faaliyetlerde bulunmak veya siyasi faaliyetlere katılmak, f) İçki ve kumarı alışkanlık haline getirmek, g) Kesici, delici, patlayıcı silah kullanmak, h) İkinci kez geçici uzaklaştırmayı gerektiren bir davranış veya harekette bulunmak. Disiplin Kurulu Kararlarının Duyurulması: Madde 47 Disiplin Kurulu Kararları Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca ilgililere yazı ile duyurulur. Disiplin Kurulu Kararlarına Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, en geç 5 gün içinde kurulca incelenir ve sonuç ilgililere yazılı olarak duyurulur. Bu ikinci incelemeden sonra verilen kararlar kesindir. Disiplin Müeyyidesi Tatbiki Sonucu Tazminat Kovuşturması: Madde 48 Kurstan süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırılmış olanlar hakkında, belediyelerince kanuni kovuşturma açılır,kendilerine yapılmış olan masrafların, yüklenme ve kefillik senetlerindeki esaslar dahilinde, tahsili cihetine gidilir. VIII. BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER Kurs Yevmiyesi Yolluk: Madde 49 Kursiyerlere Genel Bütçe ve Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca kursun devam ettiği süre zarfında gündelikleri,mensubu bulundukları belediyelerin İller Bankası Genel Müdürlüğündeki hisselerinden karşılanır. Gündelikler hafta tatili,genel tatil,ulusal bayram günleri ile ara dinlenme tatil günleri için de verilir. Kursiyerlerin kursiyerine gidiş dönüş yollukları da ilgili belediyelerince karşılanır. Ders Görevi Ücreti: Madde 50 Kurslarda bilfiil öğretmenlik yapanlara ders görev ücreti verilir. Bu ücretler, Devlet Memurları ve Genel Bütçe Kanunlarının ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit edilir. Sebep Olan Hasarın Tazminatı: Madde 51 Kursiyerler kursun yapıldığı yerde veya uygulama alanlarında herhangi bir suretle kaybına veya hasarına sebebiyet verdikleri alet, araç, malzeme ve sair demirbaş eşyanın bedelini Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre tazmin etmekle mükelleftirler.

9 1489 IX. BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER Mecburi Hizmet : Madde 52 Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler belediyelerine karşı kurs süresi kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Taahhüdün İhlali: Madde 53 Kursda,hastalık sebebi dışında diğer sebep ve suretlerle başarı gösteremeyenler,izinsiz ve özürsüz devamsızlık, terk veya disiplin nedeni ile kursla ilişiği kesilenler veya kursu bitirdikten sonra taahhütnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında belediyelerince tazminat kovuşturmasına geçilir. Önceki Yönetmelik : Madde 54 24/11/1980 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İmar ve İskan Bakanlığı Fen Elemanları Yetiştirme ve Fen Elemanlarını Geliştirme Kursları Yönetmeliği,bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar. Yürürlük: Madde 55 Bu yönetmelik, l öğretim yılı başlangıcından geçerli olmak üzere yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme : Madde 56 Bu yönetmeliği, İmar ve İskan Bakanı yürütür. YÖNETMELİĞE BAĞLI EKLER Ek: (1) - Kursta Okutulan Derslerin Adları ve Haftalık Ders Saati Sayıları Ek: (2-10) Derslerin Müfredat Programları Ek: (11-12) Yüklenme ve Kefillik Senetlerinin Örnekleri Ek: 1 KURSTA OKUTULAN DERSLERİN ADLARI VE HAFTALIK DERS SAATİ SAYILARI : I. VE II. YARIYIL PROGRAMI : Dersin Adı Ders Saati Sayısı Ölçme Bilgisi ve Uygulaması 5 Yapı Bilgisi ve Yapı İşletmesi 4 Teknik Resim 2 Alt Yapı Tesisleri 2 İmar Planlaması Bilgisi 3 Aplikasyon, Arsa ve Arazi Düzenlemesi 3 Mevzuat 2 Türkçe 2 Atatürkçülük Saat NOT : 750 saat süreli teorik derslerin tamamlanmasından sonra (4 hafta müddetle) arazide Ölçme Bilgisi ve Aplikasyon Arsa ve Arazi Düzenlemesi derslerinin uygulama çalışmaları yapılır.

10 1490 MEVZUAT 1 İmar ve iskan Bakanlığı'nın Görev ve Yetkileri. 2 Afetler ve Gecekondu Kanunu 3 Belediyeler Kanunu 4 Hukukun tarifi 4.1 Hukuk kaideleri 4.2 Hukukun kaynakları 4.3 Kanun, tüzük ve yönetmelikler 4.4 Hukukun bölümleri 4.5 Ayni Haklar 4.6 Müruru zaman 4.7 Şüfa, İştira, Vefa, İrtifak, İntifa ve Sükna hakları 4.8 Zilyetlik 4.9 Kat Mülkiyeti Kanunu 5 İMAR KANUNU 5.1 Birinci Bölüm (Yapı ve ruhsat işleri) 5.2 İkinci Bölüm (Halihazır harita, imar ve yol istikamet planı) 5.3 Üçüncü Bölüm (Tevhit ve ifraz işleri) 5.4 Dördüncü Bölüm (Umumi hükümler) Sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler 5.6 İmar planı bulunmayan yerlerde uygulanacak imar yönetmeliği 5.7 İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yö- netmelik 5.8 Otoparklarla ilgili yönetmelik /1/1975 ve 4/11/1975 tarihlerinde yayımlanan ek 7 ve 8. maddelerin uygulanmasına iliş- kin yönetmelik 5.10 İmar Kanununun 14. maddesine göre yayımlanan yönetmelikler 5.11 Diğer yönetmelikler 6 TAPU KANUNU 6.1 Gayrimenkullerin tescili 6.2 Tapu sicilinde hakim prensipler 6.3 Tapu siciline kaydedilecek haklar 6.4 Tapu siciline yapılan kayıtların nevileri 6.5 Tapu sicilini teşkil eden unsurlar 6.6 Tescilin hükmü 7 TAPULAMA KANUNU 7.1 Birinci Bölüm (Umumi hükümler) 7.2 İkinci Bölüm (İdari teşkilat) 7.3 Üçüncü Bölüm (Tapulama bölgelerinin tayini ve ilanı) 7.4 Dördüncü Bölüm (Tespit işleri) 7.5 Beşinci Bölüm (Mülkiyet hakkının tespitindeki esaslar) 7.6 Altıncı Bölüm (Uyuşmazlıkların çözülmesi) 7.7 Yedinci Bölüm (Mali hükümler) 7.8 Sekizinci Bölüm (Mülki amirlerin görevleri) 7.9 Dokuzuncu Bölüm (Cezai hükümler) 7.10 Onuncu Bölüm (Son maddeler) Ek : 2

11 KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ 8.1 Genel tarifler 8.2 Birinci Fasıl (teşkilat) 8.3 İkinci Fasıl (tahdit) 8.4 Üçüncü Fasıl (Tasarruf tetkikleri) 8.5 Dördüncü Fasıl (İhtilafların halli) 8.6 Beşinci Fasıl (tahrir) 8.7 Altıncı Fasıl (Kadastro ve tahrir resmi) 8.8 Yedinci Fasıl (Müteferrik maddeler) Ek: 3 APLİKASYON - ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ Genel Bilgiler : Halihazır harita, imar ve yol istikamet planları, aplikasyon tanımı. Nokta, doğru, açı ve eğrilerin aplikasyonu, Kurbların aplikasyonu, Koordinat dönüştürülmesi, Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İşleri : Tatbikat planları,tatbikat harikataları,uygulama işlerinde kullanılan poligonların aranması, ihyası ve çoğalması, Ada uygulama krokisi, adaların aplikasyonu, röleve işleri, Adaların köşe kordinatlarının hesabı,prizmatik ölçülere dönüştürülmesi, Parselasyon haritalarının hazırlanması, yol profillerinin çıkarılması, Uygulama sınırı, kadastro ayırma çapı, yeni imar adaları ve imar adaları alan hesapları, Özet cetveli düzenlemesi, Düzenleme ortaklık payı ve hesabı, İmar parsellerinin oluşturulması, ada röleve krokilerinin düzenlenmesi, Ada dağıtım cetvelinin düzenlenmesi, Kadastrosu yapılmamış yerlerde düzenleme işleri, Uygulama, işleri, İmar planı uygulamaları,yol genişletme,yol açma,yolun kaldırılması, Yapı ruhsatiyesi, parsel aplikasyonu, yapı yerinin gösterilmesi, Temel vizesi, yapı kullanma izni, Dört yıllık imar programı, düzenleme, kamulaştırma ödenekleri, Ek: 4 ÖLÇME BİLGİSİ VE UYGULAMASI 1 - HARİTA VE PLANLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ: a) Kullanıldığı yerler, kavramlar, b) İmar ve kadastro planları, c) Ölçek ve ölçek hesapları, 2 - ÖLÇÜ İŞLERİNDE KULLANILAN ALETLERİN TANlTILMASI (çelik şerit metre, şakül, mira, jalon, jalon sehpası, prizma, mapa, teodolit, takeometre, nivo v.s.). 3 - BASİT ÖLÇME ALETLERİNİN KULLANILMA ŞEKİLLERİ: a) Jalonun sehpası ile bir nokta üzerine kurulması ve şakül yardımı ile dikliğinin sağlanması, b) Çelik şerit metreyle uzunluk ölçüsü, c) Prizma ile bir doğruya dışındaki bir noktadan dik düşmek, d) Prizma ile bir doğruya üzerindeki bir noktadan dik çıkmak.

12 AÇI ÖLÇÜMÜ SİSTEMLERİ VE ARAÇLARI : a) Teodolit ve takeometre hakkında genel bilgi ve bu aletlerdeki önemli parçalar. b) Teodolit ve takeometrelerde merkezlendirme, tatbik ve açı okuma düzenleri, c) Teodolit ve takeometrelerde düzeç hataları, kolimasyon hataları, d) Yatay ve düşey açıların ölçülmesi ve ölçü şekilleri. 5 - UZUNLUK ÖLÇÜLERİ : a) Düz ve meyilli arazide doğruların şeritle ölçülmesi, b) Birbirini görmeyen iki nokta arasında doğruların ölçülmesi, c) Birbirini görmesine rağmen aralarında engel bulunan iki nokta arasındaki doğruların ölçülmesi, d) Uzunluk ölçülerinde dikkat edilecek hususlar ve giderilmesi gereken düzeltmeler, e) Optik kenar ölçüsü ve hesabı, 6 - PARSELLERİN ÖLÇÜLMESİ : a) Üçgenlere ayırma metodu, b) Dik koordinat metodu, b.1) Dik koordinat metodu ile bir parselin ölçüsü ve ölçü krokisinin tanzimi, b.2) Dik koordinat metodu ile bir adanın ölçüsü ve ölçü krokisinin tanzimi, b.3) Dik koordinat metodu ile ölçülecek unsurlar. c) Kutupsal koordinat (takeometrik) metodu: c.1) Kutupsal koordinat metodu ile bir arazi parçasının ölçümü, c.2) Ölçü krokisinin tanzimi, c.3) Kutupsal koordinat metodu ile ölçülecek unsurlar, c.4) Yatay mesafe ve yükseklik hesabının pons ve reger cetvelleri yardımıyla yapılması, 7 - YÜKSEKLİKLERİN ÖLÇÜMÜ : a) Nivelman Ölçü aletleri ve Önemli parçaları, miralar, b) Nivelman aletinin kullanılışı, kontrol ve ayarı, c) Nokta nivelmanı ve kot hesabı, d) Trigonometrik nivelman ve araçları, e) Trigonometrik nivelman hesabı, f) Yükseklik hesabı misalleri. 8 - POLİGONLAR VE HESAPLAR : a) Genel bilgi, b) Poligon çeşitleri, kullanıldığı yerler, c) İstikşaf, d) Tesis ve numaralama, e) Kanavalar, güzergahlar, f) Röper krokileri, g) Kenarların ölçüsü, h) Açıların ölçümü, ortalama hesabı, açılardan yararlanma, i) Açık, kapalı, dayalı poligon hesapları, j) Kapanma hataları, tecviz hesabı, dağıtımı, k) Kaba açı ve kenar hatalarının bulunması. 9 - DİK KOORDİNAT HESAPLARI : a) Dik koordinat sistemi, b) Küçük açı logaritmaları, c) Küçük açıların sin ve tg logaritmalarının bulunması, d) Dik koordinat sistemi ve koordinat hesapları konusunda dört temel ödev.

13 NİRENGİ İŞLERİ: a) Genel bilgi, b) Nirengi iştikşafı, c) Noktaların yer üstü ve yer altı tesisleri, d) Nirengi şebekeleri, nirengi kanavası, e) Ana, ara yardımcı nirengi hakkında genel bilgi, f) Röper krokileri, g) Bazın tarifi ölçü ve hesabı hakkında genel bilgi, h) Baz yeri ve baz büyütmeleri, i) Nirengi açıları,ölçümü,hesabının yapılması,açılardan yararlanılması NİRENGİ HESAPLARI: a) Üçgenlerde kenar hesabı, b) İlerden kestirme hakkında genel bilgi ve hesabı, c) Geriden kestirme hakkında genel bilgi ve hesabı, d) Yere indirme hesabı, e) Nirengilerde abrisler YÜZÖLÇÜMÜ HESAPLARl VE ARAÇLARl: a) Harita ve arazi işlerinde alan birimleri, b) Tabii değerlerle alan hesabı, c) Harita üzerinde geometrik şekillerle bölme suretiyle alan hesabı, d) Şeffaf kareli kağıtlar yardımıyla alan hesabı, e) Planimetre ile alan hesabı, f) Planimetrenin parçaları, kullanılması, kontrolü, g) Planimetrede katsayı dönüşümü, h) Katsayı cetveli bulunmayan planimetreden faydalanma, i) Parsel alanlarının ada alanı ile kontrolü,kabul edilebilecek hata miktarı, kesin alan hesabı. 13- PANTOGRAF HAKKlNDA GENEL BİLGİ, 14- BELEDİYELERDEKİ HESAP CİLTLERİ VE DİĞER VESİKALAR: a) Hesap ciltleri ve bunlardan yararlanma, b) Nirengi, nivelman, poligon röperlerine göre noktaların arazide bulunması veya bu noktaların yeniden ihya edilmesi BELEDİYELERİN HARİTA İŞLERİ: a) Şehir haritalarının müstakilen veya eski haritaya ilave olarak yapılmasında tahdit krokisinin tanzimi ve keşif bedelinin bulunması SENE SONU ARAZİ TATBİKATI: Seçilecek bir arazi parçasının topoğrafik halihazır haritasının alımı ve tanzimi. (ekip çalışması) Ek: 5 YAPI BİLGİSİ VE YAPI İŞLETMESİ I - Yapı malzemesi 1 - Taşlar, 2 - Kumlar, 3 - Tuğlalar ve biriketler, a) Pişmiş tuğla, b) Pişmemiş tuğla, c) Beton biriket, d) Kiremitler.

14 Birleştirici malzemeler a) Kireç - Alçı, b) Çimento, c) Harç ve beton. 5 - Madenler a) Demir, b) Çinko, c) Bakır, d) Kurşun, e) Pirinç. 6 - Ahşap 7 - Kaplama malzemeleri a) İzolasyon, b) Döşeme ve duvar kaplaması: 1 - Çimento karolar, 2 - Mozaik, 3 - Kil karolar, 4 - Karo fayanslar. II - Şantiyede yapılacak işler a) Şantiye kurulması, b) Aplikasyon işleri, c) İp iskelesi, d) Kazı işlemleri, e) Tahkimat işleri. III - Yapı elemanları 1 - Temeller, 2 - Duvarlar, 3 - Lentolar, hatillar, 4 - Betonarme kalıpları, 5 - Betonarme döşemeler, 6 - Betonarme kirişler, 7 - Batonarme kolonlar, 8 - Blokaj, drenaj işleri, 9 - İzolasyon işleri, 10 - Merdivenler, 11 - Çatılar, 12 - Bacalar, 13 - İskeleler, 14 - Dograma işleri, 15 - Cam işleri, 16 - Kaplama işleri, 17 - Sıvalar, 18 - Badanalar. TEKNİK RESİM 1 - GENEL BİLGİ 2 - ÇİZİM ALTLIKLARI Resim Kağıtları, resim kartonları,bezli yada alüminyumlu kağıtlar, Sentetik kağıtlar, Saydam kağıtlar, Termo - plastik levhalar. Ek: 6

15 KÜÇÜK ÇİZİM ARAÇLARI Çelik cetvel, Gönyeler, kontrolları ve kullanımları, Eğri cetvelleri (Pistoleler), Ölçekler ve ölçek cetvelleri, Trilinler ve kullanılmaları, Grafos, Ropidoğraf, Pergel, sıfır pergeli ve ölçü pergeli. 4 - PAFTALARIN AÇILMASI Pafta korelajının çizimi, Kareplak, Koordinatoğraf. 5 - KURŞUN KALEM ÇİZİMİ Nirengi ve poligon noktalarının çizimi, Prizmatik ölçülerin çizimi, Takrometrik ölçülerin çizimi, Grafik hata dağıtımı, Eşyükselti eğrilerinin çizimi, Yazı normları, yazılar ve yazı şablonları, Planların büyültülüp küçültülmesi. ALT YAPI TESİSLERİ 1 - Alt yapının genel tanıtımı, 2 - Suyun fiziksel özellikleri, 3 - Suyun kimyasal özellikleri, 4 - Kaptajlar, 5 - Su depoları, 6 - Borular (Font, Asbestli, PVC, Çelik...). 7 - Basit Hidrolik hesaplar, 8 - Su şebekeleri (Her cins boru ve özel aksom ile), 9 - Su arıtma tesisleri ve suyun klorlanması, 10 - Terfi tesisleri, 11 - Motopomplar. KANALİZASYON 1 - Kanalizasyon sistemleri, 2 - Kanalizasyon sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri, 3 - Kanalizasyonda kullanılan borular, 4 - Kanalizasyon sinai tesisleri (bacalar, yağmur giriş ağızlıkları...), 5 - Kanalizasyon arıtma tesisleri. YOL 1 - Yolların genel tanıtımı, 2 - Yol geçgileri, 3 - Basit yol hesapları. Ek: 7

16 1496 Ek : 8 İMAR PLANLAMASI BİLGİSİ 1. İLK BÖLÜM 1.1. Genel konular * "Plan" kavramı planlar dizisi (plan türleri), * Plan stratejisi, plan hedefleri, planlama politikası, program-plan, * "İmar planı" ve gerekliliği, * "Kentleşme", hızlı-kentleşme, düzenli-düzensiz gelişme, * Kent ve kasaba ölçeğinde nüfus, nüfus yoğunlukları, * Kentsel kullanma alanları-standartları, * Kentsel gelişmede doğal, toplumsal, ekonomik, yönetimsel ve yasal olanaklar ve sınırlamalar, * Geniş kapsamlı ve çok yönlü "dinamik" "planlama"-süresi" ve planın uygulanabilirliği, * Plan kararları,planın zorlayıcı gücü, koruma planlaması Plan okuma ve çizim bilgisine ilk yaklaşım, Farklı nitelik ve ölçeklerdeki planların tanınması,"plan ölçeği", ölçeklendirme ve algılama; yerleşme-koruma ve alan kullanımı kararlarının anlatım biçimleri (örnek planlar ve özel işaretler) İmar planlarının düzenlenme biçimi (Bu konuda özgün yönetmelik üzerinde çalışma), Planların amaç, kapsam ve özellikleri ile elde ediliş biçimleri İmar planlaması için yapılması gerekli ön çalışma-araştırma ve değerlendirmeler "Nazım" imar planları * "Nazım-plan" kavramı amacı-ölçekleri, * Geniş kapsamlı "nazım" planlar "çevre düzeni planlaması", * Nazım planlarla alan kullanımının denetimi sorunu, * Yerleşme-koruma-kullanma kararları, 1.6. "Nazım" plan örnekleri üzerinde plan okuma-anlama çalışmaları, * Sınırlar,yerleşme-koruma-alan kullanımı kararları ile ilgili özel işaretler, * Kentsel nüfus ve yapı yoğunluğu,kullanma katsayıları ve kentsel alan kullanma standartları, * Kentsel gelişmede, yükselme-yoğunlaşma ve yaygınlaşma ikilisi, * Kentsel yoğunluk artışı ile-kişi başına kentsel altyapı ve donanım gereksinmesi arasındaki ilişki Nazım plan çizimi. 2. İKİNCİ BÖLÜM 2.1. "İmar planlaması ve uygulaması" ile ilgili sorunlar "İmar-uygulama" planları * İmar uygulama planlarının amacı ve belirgin özellikleri, * Nazım plan-uygulama planı farklılığı, * Plan ölçekleri, * Alan kullanımının biçim ve ölçüsü ve yapı-düzeni kararları İmar uygulama planı örnekleri üzerinde planı okuma-anlama çalışmaları, yerleşme-koruma ve kullanma türlerini ayrıntıları ile belirleyen özel-işaretler Uygulama-planı çizimi 2.5. Plan uygulamasında çok karşılaşılan sorunlar (1) (Sorunlar ve çözüm yolları-seçenekler-üzerinde tartışma)

17 1497 Özellikle, alan kullanımının biçimi-ölçüsü ve kullanma katsayıları-seçenekleri-arasında değerlendirme, kentleşmenin maliyeti. Uygulamalı "oyun" teknikleri "Yol - istikamet" planları ve ne durumda düzenlenebileceği, gerekliliği Yerel (mevzii) imar planları Planların yenilenmesi (revizyon) ve "plan değişiklik" süreci, * "Dinamik planlama" olgusu gereği, planların eskimesi-yenilenmesi, * Yerel planlar ve plan değişiklik süreci, tanımı, amaçları,kapsamı ve sınırlılıkları; uygulamaya dönük özellikler, * "Yerel plan" ve "Plan değişiklik" düzenleme biçimleri, yöntemleri; gerekçeli açıklama raporu düzenlenmesi Yerel plan ve plan değişiklik gerekçe düzenleme çalışması ve çizimi Plan uygulamasında çok karşılaşılan sorunlar (2) (sorunlar ve çözüm yolları-seçenekleri-üzerinde tartışma) Özellikle, alan kullanmanın biçim ve ölçüsünün değiştirilmesi, istemin doğuşu, nedeni ve gereği. 3. FARKLI ÖLÇEK VE NİTELİKTEKİ ÇEŞİTLİ PLAN ÖRNEKLERİ ÜZERİNDE OKUMA-YORUMLAMA VE ÇİZİM ÇALIŞMALARI Ek : 9 TÜRKÇE DERSİ MÜFREDAT PROGRAMI (Haftada 2 saat) 1 - DİL NEDİR? DİLLERİN DOĞUŞU-YERYÜZÜNDEKİ DİLLER-DİLDE DEĞİŞİKLİK 2 - KONUŞMA DİLİ-YAZI DİLİ-AĞIZ-LEHÇE 3 - TÜRKÇE'NİN ZENGİNLİĞİ-MİLLİ DİLİN ÖZELLİKLERİ 4 - BÜYÜK VE KÜÇÜK SES UYUMU KURALI 5 - SÖYLEYİŞ (İfade) SANATI (Vurgu, Tonlama, Ritim) 6 - ŞEKİL VE KELİME BİLGİSİ (Morpholoğie) 7 - RESMİ YAZILAR-BAŞLIK-TARİH-SAYI-ÖZET 8 - RESMİ YAZILARDA ŞEKİL-HİTAP ŞEKLİ-AÇIKLIK VE SADELİK 9 - İSİMLER-HALLERİ-İSİM TAKIMLARI-BİLEŞİK İSİMLER 10 - SIFATLAR-SIFAT TAKIMI-TÜRLERİ 11 - HALK EDEBİYATI a) Koşma, Destan, Mani türüne ait birer örnek 12 - ZAMİRLER-TÜRLERİ 13 - FİİL-KİPLER-BASİT VE BİLEŞİK ZAMANLI FİİLLER 14 - CÜMLE BİLGİSİ (SYNTAYE) 15 - CÜMLELERİN TEMEL ÖĞELERİ 16 - YÜKLEMİNE-YAPISINA-FİİL ÇATISINA GÖRE CÜMLELER 17 - ARASÖZLER (PARANTEZ CÜMLELERİ) 18 - EKSİLTİLİ CÜMLELER 19 - DİLEKÇE-MEKTUP-TEBRİK YAZMA 20 - RESMİ YAZILARDA DOSYALAMA VE ARŞİV 21 - KOMPOZİSYON TEMRİNLERİ (Her ay bir yazılı uygulama) 22 - NOT ALMA USULLERİ

18 1498 Ek : 10 ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MÜFREDAT PROGRAMI (Haftada 2 Saat) BİRİNCİ BÖLÜM Birinci Dünya Savaşı 1 - Birinci Dünya Savaşına Genel Bakış. 2 - Savaşta Osmanlı Devleti (Özellikle Çanakkale Muharebeleri üzerinde durulması). 3 - Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri. 4 - Savaşın Bitişi ve Andlaşmalar (Versailles,Saint Germain,Neuilley,Trinoon). 5 - Mondros Ateşkes Anlaşması. İKİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ( ) I. Eğitimi ve Öğrenimi. II. Çevresi (Sosyal, Politik). III. Bulunduğu Görevler: 1 - Suriye ve Makedonya'daki Çalışmaları, Trablusgarp ve Balkan Savaşlarındaki Hizmetleri. 2 - I. Dünya Savaşı'ndaki Hizmetleri. IV. Kişiliği. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurtuluş Savaşı I. Hazırlık Dönemi: A) Memleketin İç Durumu ve Kurulan Cemiyetler. B) Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Çalışmaları: 1 - Amasya Genelgesi. 2 - Erzurum Kongresi. 3 - Sivas Kongresi. C) Milli Mücadele Karşısında İstanbul Hükümetlerinin Tutumu, Amasya Görüşmeleri ve Protokolu. D) Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da Toplanması ve Misak-ı Milli'yi Kabul Etmesi. E) İstanbul'un İngilizler Tarafından İşgali ve Buna Karşı Mustafa Kemal Tepkisi. F) Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da Toplanması. G) Ankara Hükümetine karşı Tepkiler (ayaklanmalar). H) Büyük Devletlerin Politikaları, Serves Andlaşması,İçteki Etkileri. II. Savaş Dönemi: A) Milli Ordunun Kuruluşu. B) Muharebeler ve Siyasal Sonuçları: 1 - Ermeni Sorunu ve Ermeniler'le Yapılan Savaşlar: 2 - Fransızlar'la Yapılan Muharebeler. 3 - Yunanlılar'la Yapılan Muharebeler: a) Birinci İnönü Muharebesi, Londra, Konferansı. b) İkinci İnönü Muharebesi.

19 Ruslar'la İlişki ve Moskova Andlaşması. C) Sakarya Meydan Muharebesi ve Siyasal Sonuçları. D) Büyük Taarruz,Başkumandan Meydan Muharebesi ve Zafer. III. Barış: A) Mudanya Ateşkes Anlaşması. B) Lozan Konferansı: 1 - Konferansa Hazırlık. 2 - Konferansın Toplanması,Görüşmeler ve Konferansın Kesintiye Uğraması. 3 - Konferansın İkinci Dönemi ve Barışın İmzalanması. 4 - Lozan Barışı'nın Önemi. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Atatürk İnkılabı I. Atatürk İnkılabı ve Hedefleri. II. Siyasal Alanda İnkılap Hareketleri: A) Saltanatın Kaldırılması. B) Cumhuriyetin İlanı. C) Halifeliğin Kaldırılması. D) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Esasları: Anayasası ve Özellikleri de Cumhuriyetin İlanıyla Yapılan Değişiklik ve 1924 Anayasası ,1934 ve 1937 Anayasa Değişikleri. E) Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri,İnkılaba Karşı Tepkiler. III. Hukuk Alanında İnkılap Hareketleri. IV. Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri. V. Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi. VI. Ekonomik Alanda Gelişmeler. VII. Sağlık Hizmetleri. VIII. Türk Ordusu ve Milli Savunma. IX. Dış Siyaset: 1 - Atatürk'ün Dış Siyaseti. 2 - Musul Sorunu ve Sonucu. 3 - Boğazlar Sorunu ve Montreau Sözleşmesi. 4 - Türk - Yunan İlişkileri. 5 - Balkan Antantı ve Sadabat Paktı. 6 - Hatay Sorunu ve Sonucu. BEŞİNCİ BÖLÜM Atatürkçülük-Türk İnkılabının Dayandığı İlkeler ve Türk İnkılabının Nitelikleri I. Temel İlkeler. A) Cumhuriyetçilik. B) Milliyetçilik. C) Halkçılık. D) Laiklik. E) Devletçilik. F) İnkılapçılık. II. Bütünleyici İlkeler. III. Türk İnkılabının Nitelikleri.

20 1500 ALTINCI BÖLÜM Atatürk'ten Sonraki Dönem I. Atatürk'ün Ölümünün Yurt içindeki ve Yurt Dışındaki Yankıları. II. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Tutumu. III. İkinci Dünya Savaşı'ndan Sonra Türkiye: 1 - Çok Partili Döneme Geçiş. 2 - İç Siyaset. 3 - Dış Siyaset. 4 - Ekonomik Durum. 5 - Sosyal Gelişmeler. 6 - Eğitim ve Kültür Alanında Gelişmeler. IV. Demokratik Hayatta Olumlu ve Olumsuz Gelişmeler. NOT: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 25 Mayıs 1981 tarih ve 2087 Sayılı Tebliğler Dergisinden alınmıştır. Ek: 11 TAAHHÜTNAME İmar ve İskan Bakanlığınca düzenlenen,katılmış bulunduğum "Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursu"nu tamamladıktan sonra mensubu bulunduğum belediye tarafından tensip olunacak mahal ve görevde kurs gördüğüm süre kadar mecburi hizmet ifasını şimdiden kabul ve taahhüt ederim. 1 - Kendi istiğimle kursu terk eylediğim veya kursda başarı sağlayamadığım, 2 - Kursu bitirdikten sonra: a) Yukarıda yazılı taahhüdü ifadan kaçınarak gösterilen yer veya tayin edildiğim vazifeyi kabul etmediğim, b) Mecburi hizmet müddetimi doldurmadan mazeretsiz veya izinsiz olarak görevimi terk eylediğim, c) Mecburi hizmet müddetim sona ermeden idari,inzibati veya cezai bir kararla meslekten, devlet memuriyetinden veya görevimden çıkarıldığım, d) Şahsıma atfı mümkün bir kusurumdan dolayı hizmete kabul olunmadığım takdirde, belediyece namına tahakkuk ettirilecek tazminatı ve hesap edilecek kanuni faiz miktarını ayrıca hüküm istihsaline hacet kalmaksızın belediye emrine ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. 3 - Ayrıca: a) Kurs süresince verilecek kurs yevmiyesinin Bütçe Kanunu ile tespit olunmasına ve keza yevmiye miktarında çeşitli sebeplerle yapılacak değişikliklere itiraz etmemeyi, b) Kursa alınan elemanlar için İmar ve İskan Bakanlığınca konulmuş ve konulacak yönetmelikler hükümlerine,usul ve nizamlara riayet etmeyi, c) Kursun bitiminden sonra en kısa zamanda belediyeye müracaatla görev istemeyi ve tayin edildiğim mahalde işe başlamayı, d) İşbu taahhütnamede derpiş edilen hususlara aykırı hareket ettiğim takdirde icap eden müeyyidelerin uygulanmasını kabul ettiğimi, zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatın faiz başlangıcının akdin ihlali tarihi olacağını, Bu taahhütnamede yazılı hususlardan doğacak ihtilafların hallinde belediyenin bulunduğu ilin Mahkeme ve İcra Dairelerinin selahiyetli bulunduğunu kabul ve beyan ederim. İşbu taahhütname... Belediye Başkanlığına verilmiştir. ADI SOYADI : AÇIK ADRESİ : Pul, Tarih, İmza

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ Yönetim kararı: 30/10/2008 283 sayılı kararı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1) Bu yönergenin amacı, Türkiye Taşkömürü

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA POLİS AKADEMİSİ VE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA POLİS AKADEMİSİ VE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA POLİS AKADEMİSİ VE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25245) Amaç

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

NOTER ÖNÜNDE RE SEN TANZĐM EDĐLECEK TAAHHÜTNAME (Yurt Đçi Görevlendirmelerde)

NOTER ÖNÜNDE RE SEN TANZĐM EDĐLECEK TAAHHÜTNAME (Yurt Đçi Görevlendirmelerde) NOTER ÖNÜNDE RE SEN TANZĐM EDĐLECEK TAAHHÜTNAME (Yurt Đçi Görevlendirmelerde) 2547 Sayılı Yasanın 35.maddesi ile 657 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar - 1 - MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinde

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE TEŞKİLATI VE BELEDİYE SINIRLARI 25 İKİNCİ BÖLÜM İMAR

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1- ŞEHİR NEDİR?... 1 1.1.1- Yönetsel Tanım... 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım... 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım... 4 1.2- ŞEHİRCİLİK... 5 1.3- TÜRKİYE DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Fen Adamlarının Gruplandırılması... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 4 Fen Adamlarının Yetki ve... 4

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ EK 1 ( Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel müdürlüğünün Kişilerden Alacaklar başlıklı sıra no:16 nolu Genel tebliğinin ek 2 si olan ve örneği aşağıda gösterilen senet düzenlendiği tarihe göre gerekli değişiklikler

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Makam Onayı

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 8.8.1983/18129 Tebliğler Dergisi : 29.8.1983/2146 Ek ve Değişiklikler: 1) 17.3.1984/18344 RG 2) 4.9.1987/19564 RG 3) 11.11.1989/20339 RG I. BÖLÜM

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER)

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER) T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜ TÖMER) Amaç ve kapsam Eğitim-Öğretim Kayıt Ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) Madde 39 (5) 44 Altında Tüzük R.G.19 A.E.86 23.2.1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim, Öğretim işleriyle görevli Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıığı

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir?

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? A) Yönetim planı B) Eklentiler C) Rehin hakları D) Yevmiye numarası E) Tasarruf yetkisi kısıtlamaları 6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe A) Ana

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1- Amaç: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönergenin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 08.08.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18129 ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç : Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik tesislerinin çalışacakların

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURS YÖNERGESİ

YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURS YÖNERGESİ AMAÇ Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ve asistan doktor olan tıp doktorlarını yurt dışında Ortopedi ve Travmatoloji ile ilgili alanlarda araştırma yapabilmeleri için desteklemektir. BAŞVURU KOŞULLARI 1.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin

Detaylı