BELEDİYE FEN ELEMANLARINI GELİŞTİRME KURSU YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYE FEN ELEMANLARINI GELİŞTİRME KURSU YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 1481 BELEDİYE FEN ELEMANLARINI GELİŞTİRME KURSU YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : , No: 8/5540 Dayandığı Kanunun Tarihi : , No: 657 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : , No: Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cilt: 22, S I. BÖLÜM AMAÇ - YASAL DAYANAK VE KAPSAM Amaç: Madde 1 Belediye hizmetlerinin ve Bakanlığımızın belediyelerle ilgili hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi ve belde içi her türlü yatırımların başarı ile gerçekleştirilmesi için; harita ve imar planı uygulaması işlerinde çalışan fen elemanlarının geliştirilmesini bilgi ve becerilerinin artırılmasını ve bu suretle vatandaşa hizmetin en iyisinin götürülmesini sağlamaktır. Yasal Dayanak ve Kapsam: Madde 2 Belediye fen elemanlarının geliştirilmesi amacı ile İmar ve İskan Bakanlığı tarafından açılan kısa ve uzun süreli kurslarla ilgili bütün işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214. maddesine göre hazırlanan bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. II. BÖLÜM Kurs ile İlgili Esaslar: Madde 3 Kursun açılış zamanı, süresi, kursiyer sayısı, seçimi, katılacaklarda aranacak nitelikler, kimlerin katılacağı, giriş şartları ve programla ilgili hususlar hakkında Genel Sekreterlik - Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca saptanan esaslar, Bakanlık Makamı oluru ile kesinlik kazanır. Durum bir genelge ile tüm belediyelere iletilmek üzere valiliklere gönderilir. Kursun Yönetimi: Madde 4 Kursun yönetiminden, programların eğitim politikası ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesinden ve gereken bütün tedbirlerin alınmasından Genel Sekreterlik - Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığı sorumludur. Kursda Okutulacak Dersler ve Yıllık Müfredat Programları: Madde 5 Kursda okutulacak dersler ve yıllık müfredat programları, Bakanlığın yetkili uzmanlarından Bakanlık Makamı oluru ile oluşturulan bir komisyon tarafından ihtiyaçlara ve eğitimin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olup, derslerin adları, içerikleri ve haftalık ders saati sayıları Yönetmeliğe eklenmiştir. Müfredat programlarında yapılacak tadiller, yukarıda söz konusu edilen Komisyon tarafından yapılır.

2 1482 Derslerin Yürütümü: Madde 6 Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Ders notları çoğaltılarak kursiyerlere dağıtılır. Kursun Süresi: Madde 7 Kurs bir öğretim yılı içerisinde (750) ders saatinden az olmamak üzere iki dönem halinde devam eder. Ara Dinlenme Tatili: Madde 8 Kurs dönemleri arasında onbeş günlük bir dinlenme tatili verilir. Bu dinlenmenin başlayıp ve bitiş tarihleri ders programlarına göre öğretmenler kurulunca saptanır ve Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca kursiyerlere duyurulur. Ders Saatleri: Madde 9 Kursun haftalık ders saati, 25 saatten az olmamak kaydıyla ve ara dinlenmeler, çalışma saatleri içinde olmak şartıyla 5. maddede belirtilen komisyonca saptanır. Kursa Giriş Şartları: Madde 10 Kursa alınacak elemanlarda aranacak özellikler; a) Lise veya dengi okul mezunu olmak, b) 35 yaşından yukarı olmamak, c) Belediyelerin fen ve imar işlerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Kursa Alınacak Kursiyer Sayısı: Madde 11 Kursa alınacak kursiyer sayısı, her yıl Bakanlık imkanlarına göre saptanır. Kursa katılacak elemanlar belediyelerin müracaat sırasına göre kontenjan dahilinde kursa kabul edilirler. Kursa Katılacaklardan İstenen Belgeler: Madde 12 a) Elemanın kursa katılmasına ilişkin Belediye Meclisi Kararı, b) Öğrenim belgesi (Aslı veya tasdikli örneği), c) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, d) Vesikalık fotoğraf (altı adet), e) Noterce düzenlenmiş yüklenme ve kefillik senedi (Örnekleri Yönetmeliğe eklenmiştir). f) Hizmet belgesi. Kursa Katılanların Özlük Hakları: Madde 13 Kursa katılan kursiyerlerin yasal her türlü özlük hakları ve yükümlülükleri devam eder.

3 1483 III. BÖLÜM KURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU Yükümlülükler: Madde 14 Kursiyerler, hergün ve muntazam bir şekilde kursun bütün derslerine devam etmekle, kursun yapıldığı yerin şartlarına ve kurallarına, disiplin hükümlerine, verilecek emir ve talimatlara riayet etmekle yükümlüdürler. Devamsızlık: Madde 15 İzinsiz ve özürsüz olarak bir derse girmeyen öğrenci yarım gün; sabah veya öğleden sonraki derslere gelmeyen öğrenci ise tam gün kursa devam etmemiş sayılır. Bu takdirde, o öğrencinin yarım günlük veya bir günlük kurs yevmiyesi kesilir. İzinsiz ve özürsüz devam edilmeyen günler için de kurs yevmiyesi ödemesi yapılmaz. Bir öğretim yılında özürsüz sekiz günden fazla devamsızlığı görülenlerin kursla ilişkileri kesilir. Derslere Devamın Kontrolü: Madde 16 Kursiyerlerin, günlük derslere zamanında ve muntazam devam edip etmedikleri ders öğretmenleri ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve yoklama cetvellerine işaretlenir. IV. BÖLÜM İZİN VE HASTALIK HALLERİ Özür İzni: Madde 17 Kursiyerlere yerinde görülen özürlerine binaen kurs süresince on güne kadar izin verilebilir. Bu izinler hiçbir surette on günü geçemez. Ayrıca ayda bir güne kadar olan idari izinler ilgili ders öğretmenlerinin görüşleri alınmak suretiyle ve Eğitim Merkezi Müdürünün muvafakatı ile Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanı tarafından verilir. Bir öğrenim yılında bir aydan fazla raporlu olanların kursla ilişkileri kesilir. Yemek, Yatacak Yer, Muayene ve Tedavi: Madde 18 Kursiyerlere imkan bulunduğu takdirde yemek, yatacak yer temin edilebilir ve Bakanlık doktorluğunca muayeneleri sağlanabilir. Kursiyerlerin muayene ve tedavileri ve gerektirdiği masraflar, mevzuat hükümlerine göre belediyelerince karşılanır. Sağlık Durumu Nedeniyle Kurstan Ayrılma: Madde 19 Doktor raporuna dayanan rahatsızlıkları nedeniyle kursla ilişikleri kesilen kursiyerler görev yerlerine iade edilirler. Kursla İlişik Kesme: Madde 20 Bir aydan fazla süren rahatsızlık, izinsiz ve özürsüz devamsızlık, başarısızlık, disiplin nedeni ile kursiyerlerin kursla ilişkilerinin kesilmesi, Bakanlık Makamı oluru ile tekemmül eder.

4 1484 V. BÖLÜM DEĞERLENDİRME Başarı Notunun Tesbiti: Madde 21 Kursda sınav sonuçları (100) puan esasına göre değerlendirilir. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için her dersten ortalama en az (45) puan alması gerekir. Puan değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde yapılır. Puan nota çevrildikten sonra yarım ve yarımdan büyük olan kesirler tam nota yükseltilir. Puan Not Not dereceleri = Pekiyi = İyi = Orta = Zayıf = Pekzayıf = Boş Ara Sınavları: Madde 22 Kursda her öğretim yılı, ders öğretmenleri tarafından takdir edilecek zamanlarda her dönemde ayrı ayrı, biri sözlü diğeri yazılı olmak üzere ikişer defa ara sınavı yapılır. Sınav sonuçları öğretmenler tarafından not defterlerine kayıt edilir ve öğrencilere duyurulur. Kurs Dönemi Sonu Başarı Tesbiti: Madde 23 Her dersten kursiyerin aldığı 1. kanaat notu ile 2. kanaat notunun toplamı en az dokuz veya daha yukarı ise kursu başarmış sayılır. Ancak 2. kanaat notunun 5 ten aşağı olmaması gerekir. (Kanaat notu: Bir dersten bir sömestri döneminde alınan yazılı veya sözlü notların ortalamasıdır. Bütünleme Sınavları: Madde 24 Bütünleme sınavları, kursun sona ermesini izleyen ikinci hafta içinde yapılır. Başarısız derslerden (45) ve daha yukarı puan alan kursiyer başarılı sayılır. Özür Sınavları: Madde 25 Hastalıkları ve yerinde görülen özürleri sebebiyle ara veya bütünleme sınavlarına girmeyenler o dersten özür sınavına alınırlar. Özür sınavları raporun bitimini veya özrün ortadan kalkmasını takip eden bir hafta içerisinde yapılır. Özürlü Sayılabilecek Haller: Madde 26 Bir kursiyerin özürlü sayılabileceği haller şunlardır: a) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuğunun ölümü veya bu kimselerin ağır hastalıkları, b) Aynı kişilerin tabii afetlerden birine maruz kalması, c) Bir mahkemece veya emniyetçe gözaltına alınması,

5 1485 d) Askerlik veya sivil savunma ile ilgili bir göreve çağırılması, e) Resmi tabip raporu ile doğrulanan rahatsızlıklar, f) İdarece yerinde görülen diğer özürler. Sınav Notlarının İdareye Verilmesi: Madde 27 Bütün sınav notlarının; dönemlerin sonlarında ve sınavların bitiminde öğretmenler tarafından Eğitim Merkezi Müdürlüğüne verilmesi zorunludur. Sınav Sonuçlarına İtiraz: Madde 28 Yapılan sınavların sonuçlarına maddi hata yönünden Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığı nezdinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazın öğretmenler kurulunca incelenmesi sağlanır. İtirazı inceleyen Öğretmenler kurulunun kararı kesindir. Başarısızlık: Madde 29 Kursiyerin bir dersten yıl sonunda başarılı sayılması için, o derse ait 2. kanaat dönemi notunun en az (5) ve iki kanaat dönemi notu ortalamasının da en az (5) olması gerekir. Bir dersin ikinci kanaat dönemi notunun en az (7) olması halinde, birinci kanaat notu ne olursa olsun kursiyer o dersten başarılı olur. Bütünleme sınavlarının yazılı veya sözlü olacağına öğretmenler kurulunun görüşü alınarak Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca karar verilir ve sınav tarihi de aynı Başkanlık tarafından tespit ve ilan edilir. Başarısızlık Halinde Yapılacak İşlem: Madde 30 Kursda başarısız oldukları ve kursa devamlarında bir yarar bulunmadığı öğretmenler kurulunca saptananların, kursun sona ermesi beklenmeksizin kursla ilişikleri kesilir ve yerlerine iade edilirler. Kurs Sonu Belgeleri: Madde 31 Kursu başarı ile bitirenlere verilecek belgelerde kursun süresi, kursiyerin başarı derecesi belirtilecek, başarı belgesi tarih ve sayılı olacaktır. Adı geçen belge Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanı, Genel Sekreter, İmar ve İskan Bakanı ya da Bakanlık Müsteşarı tarafından imzalanacak ve soğuk damga ile mühürlenecektir. Belgenin Kayıp Edilmesi: Madde 32 Kurs başarı belgesini kaybedenler bir gazeteye verecekleri kayıp ilanı ile birlikte İmar ve İskan Bakanlığına bir dilekçe ile başvurduklarında kendilerine Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığı tarafından kaybedilen belgenin yerine geçecek bir açıklama yazısı verilir. Kurs Sonu Yapılacak İşlemler: Madde 33 Kursu başarı ile bitiren kursiyerler görev yerlerine iade edilirler. VI. BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ Öğretmenlerin Seçimi: Madde 34 İlgili birimlerle mutabık kalınmak suretiyle Genel Sekreterlikce tespit ve teklif edilen Bakanlık mensupları, Bakanlık Makamınca öğretmen olarak görevlendirilir. Öğretmenlerin Görev ve Yükümlülükleri: Madde 35 a) Kursun başlamasını takibeden 2. hafta sonuna kadar okutacağı dersin planını Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına vermek, b) Derslere vaktinde ve muntazam olarak girmek,

6 1486 c) Dersleri müfredat programının amaçları doğrultusunda ve hiçbir aksaklığa meydan vermeksizin yürütmek, d) Ders notlarının teksir edilerek kursiyerlere dağıtımını sağlamak, e) Müfredat programında belirtilen konuların tümünün okutulup, okutulmadığını; okutulmamış ise sebeplerini kurs bitimini takip eden hafta içerisinde rapor halinde Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına sunmak, f) Programda yapılması gerekli gördükleri değişiklikleri bir rapor halinde ilgili Grup Başkanlığına sunmak, Öğretmenler Kurulu: Madde 36 Öğretmenler kurulu, kurslarda bilfiil öğretmenlik yapanlarla Eğitim Merkezi Müdürü ve Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığından teşekkül eder. Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanı Öğretmenler Kurulunun tabii başkanıdır. Öğretmenler Kurulunun Görevleri: Madde 37 Öğretmenler Kurulunun görevleri şunlardır: a) Eğitim ve öğretimin verimli olmasını mümkün kılacak tedbirleri görüşmek ve Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına tavsiyelerde bulunmak; kursdan beklenilen gayenin temini için gerekli kararları almak;ders ve müfredat programları üzerinde lüzumlu görülecek değişiklikleri Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına teklif etmek, b) Kurs süresi sonunda öğrencilerin not ve sınıf geçme durumlarını incelemek; son kanaat ders öğretmenine ait olmak üzere gerekli değişiklikleri yapmak, c) Bütünleme ve mazeret sınav komisyonlarını seçmek ve bütünleme sınavlarının tarihlerini tespit etmek, d) Disiplin kurulu üyelerini seçmek, e) Kursa devamında yarar bulunmayan başarısız öğrencilerin kursla ilişiklerinin kesilmesi için Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına teklifte bulunmak, Öğretmenler Kurulu Toplantıları: Madde 38 a) Kursun başlamasını takip eden ilk hafta içerisinde ve kurs bitimine bir hafta kala program, kapsam, yöntem, uygulama ve benzeri hususları gözden geçirmek üzere zorunlu olarak toplanır. b) Kursun devam ettiği süre içerisinde, gerek duyulduğu takdirde Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanı veya iki kurul üyesinin daveti üzerine de kurul toplanır. Derslerin Boş Geçmemesi: Madde 39 Hastalık ve sair nedenlerle dersine gelemeyecek olan öğretmen, Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığına da haber vermek suretiyle derslerin boş geçmemesi için kendi yerine o dersi yürütebilecek bir başka elemanın görevlendirilmesini sağlar. Bakanlık Makamından bu durum geçici ise sözlü; sürekli ise yazılı izin alınır. VII. BÖLÜM DİSİPLİN HÜKÜMLERİ Disiplin Kurulu: Madde 40 Disiplin kurulu öğretmenler kurulu tarafından seçilecek üç öğretici üye ile Eğitim Merkezi Müdüründen teşekkül eder. Kurul kendi arasından seçeceği bir başkan tarafından yönetilir. Disiplin Kurulu, Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca görülen lüzum üzerine başkan tarafından toplantıya çağırılır. Disiplin kurulunda müşahit olarak kursiyerlerden bir temsilcinin de hazır bulundurulmasına Kurulca karar verilebilir.

7 1487 Disiplin Kuruluna Sevk : Madde 41 Bir kursiyerin disiplin kuruluna sevki, Eğitim Merkezi Müdürünün yazılı isteği, Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanının teklifi üzerine Bakanlık Makamının onayı ile yapılır. Disiplin Cezaları: Madde 42 Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursuna devam edenlere, eğitim ve öğretim gördükleri yerlerdeki tutum ve davranışları sebebiyle aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır. a) Dikkati çekme, b) Kusur bildirme, c) Geçici uzaklaştırma (2-10 gün), d) Süresiz uzaklaştırma, Eğitim Merkezi Müdürünün dikkati çekme,eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanının da kusur bildirme cezasını re'sen takdirde yetkileri vardır. Geçici ve süresiz uzaklaştırmalar için Bakanlık Makamı tarafından onaylanmış Disiplin Kurulu Kararı aranır. Dikkati Çekme : Madde 43 Dikkati çekme cezasının verilebileceği haller şunlardır: a) Arkadaşları ile geçimsizlik çıkarmak, b) Derslerin sükünetle yapılmasını engelleyen hareket ve davranışlarda bulunmak, c) Yasaklanan yerlerde sigara içmek, d) Ortalığı kirletmek ve eşyaların yerlerini değiştirmek, e) Su, elektrik, gaz ve benzeri tüketim maddelerini israf edercesine kullanmak, f) Yasaklanan yerlere girmek veya girilmesini teşvik etmek, g) Vakit cetvellerine uymamak, h) Hoş görülmesi mümkün olmayan benzeri davranış ve hareketlerde bulunmak, ı) Derslere geç gelmeyi itiyat edinmek, i) Bir ay içerisinde izinsiz ve özürsüz dört derse girmemek. Kusur Bildirme : Madde 44 Kusur bildirme cezasının verilebileceği haller şunlardır: a) Arkadaşları ile kavga etmek ve galiz sözler sarfetmek, b) Umumun rahat ve sükünetini bozucu hareketlerde bulunmak, c) Devlete ve şahıslara ait taşınmaz ve taşınabilir mal ve eşyaya zarar vermek, d) Öğretmenlerine ve idare personeline saygısızlıkta bulunmak, e) Duvar, pano ve benzeri yerlere izinsiz afiş,resim,ilan ve benzeri şeyler asmak, f) Verilen sözlü ve yazılı emir ve talimatlara uymamak, g) İkinci kez dikkati çekme cezasını gerektiren bir davranışta bulunmak, h) Hizmetlileri özel işlerde kullanmak, ı) Bir ay içerisinde izinsiz ve özürsüz iki gün kursa gelmemek. Geçici Uzaklaştırma: Madde 45 Geçici uzaklaştırma cezasının verilebileceği haller şunlardır: a) Ders görülen veya barınılan Devlete ait binalarda içki içmek veya kurslara içki getirmek, uyuşturucu madde kullanmak, b) Öğretmenlere veya idare personeline hakaret etmek,

8 1488 c) İdareye veya öğretmenlere karşı toplu hareketlere katılmak, d) Kumar oynamak veya oynatmak, e) Öğrencileri disiplinsiz hareketlere teşvik etmek, f) İkinci kez kusur bildirme cezasını gerektiren bir davranışta bulunmak, Süresiz Uzaklaştırma: Madde 46 Süresiz uzaklaştırma cezasını gerektiren haller şunlardır: a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere, öğretmen veya idareye karşı toplu hareketleri teşvik etmek, hazırlamak ve planlamak, b) İffete aykırı hareketlerde bulunmak, c) Öğretmen, idareci veya hizmetlilere fiili tecavüzde bulunmak, d) Yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymek, e) Memurlar için yasak edilmiş olan siyasi faaliyetlerde bulunmak veya siyasi faaliyetlere katılmak, f) İçki ve kumarı alışkanlık haline getirmek, g) Kesici, delici, patlayıcı silah kullanmak, h) İkinci kez geçici uzaklaştırmayı gerektiren bir davranış veya harekette bulunmak. Disiplin Kurulu Kararlarının Duyurulması: Madde 47 Disiplin Kurulu Kararları Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca ilgililere yazı ile duyurulur. Disiplin Kurulu Kararlarına Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, en geç 5 gün içinde kurulca incelenir ve sonuç ilgililere yazılı olarak duyurulur. Bu ikinci incelemeden sonra verilen kararlar kesindir. Disiplin Müeyyidesi Tatbiki Sonucu Tazminat Kovuşturması: Madde 48 Kurstan süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırılmış olanlar hakkında, belediyelerince kanuni kovuşturma açılır,kendilerine yapılmış olan masrafların, yüklenme ve kefillik senetlerindeki esaslar dahilinde, tahsili cihetine gidilir. VIII. BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER Kurs Yevmiyesi Yolluk: Madde 49 Kursiyerlere Genel Bütçe ve Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca kursun devam ettiği süre zarfında gündelikleri,mensubu bulundukları belediyelerin İller Bankası Genel Müdürlüğündeki hisselerinden karşılanır. Gündelikler hafta tatili,genel tatil,ulusal bayram günleri ile ara dinlenme tatil günleri için de verilir. Kursiyerlerin kursiyerine gidiş dönüş yollukları da ilgili belediyelerince karşılanır. Ders Görevi Ücreti: Madde 50 Kurslarda bilfiil öğretmenlik yapanlara ders görev ücreti verilir. Bu ücretler, Devlet Memurları ve Genel Bütçe Kanunlarının ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit edilir. Sebep Olan Hasarın Tazminatı: Madde 51 Kursiyerler kursun yapıldığı yerde veya uygulama alanlarında herhangi bir suretle kaybına veya hasarına sebebiyet verdikleri alet, araç, malzeme ve sair demirbaş eşyanın bedelini Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre tazmin etmekle mükelleftirler.

9 1489 IX. BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER Mecburi Hizmet : Madde 52 Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler belediyelerine karşı kurs süresi kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Taahhüdün İhlali: Madde 53 Kursda,hastalık sebebi dışında diğer sebep ve suretlerle başarı gösteremeyenler,izinsiz ve özürsüz devamsızlık, terk veya disiplin nedeni ile kursla ilişiği kesilenler veya kursu bitirdikten sonra taahhütnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında belediyelerince tazminat kovuşturmasına geçilir. Önceki Yönetmelik : Madde 54 24/11/1980 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İmar ve İskan Bakanlığı Fen Elemanları Yetiştirme ve Fen Elemanlarını Geliştirme Kursları Yönetmeliği,bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar. Yürürlük: Madde 55 Bu yönetmelik, l öğretim yılı başlangıcından geçerli olmak üzere yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme : Madde 56 Bu yönetmeliği, İmar ve İskan Bakanı yürütür. YÖNETMELİĞE BAĞLI EKLER Ek: (1) - Kursta Okutulan Derslerin Adları ve Haftalık Ders Saati Sayıları Ek: (2-10) Derslerin Müfredat Programları Ek: (11-12) Yüklenme ve Kefillik Senetlerinin Örnekleri Ek: 1 KURSTA OKUTULAN DERSLERİN ADLARI VE HAFTALIK DERS SAATİ SAYILARI : I. VE II. YARIYIL PROGRAMI : Dersin Adı Ders Saati Sayısı Ölçme Bilgisi ve Uygulaması 5 Yapı Bilgisi ve Yapı İşletmesi 4 Teknik Resim 2 Alt Yapı Tesisleri 2 İmar Planlaması Bilgisi 3 Aplikasyon, Arsa ve Arazi Düzenlemesi 3 Mevzuat 2 Türkçe 2 Atatürkçülük Saat NOT : 750 saat süreli teorik derslerin tamamlanmasından sonra (4 hafta müddetle) arazide Ölçme Bilgisi ve Aplikasyon Arsa ve Arazi Düzenlemesi derslerinin uygulama çalışmaları yapılır.

10 1490 MEVZUAT 1 İmar ve iskan Bakanlığı'nın Görev ve Yetkileri. 2 Afetler ve Gecekondu Kanunu 3 Belediyeler Kanunu 4 Hukukun tarifi 4.1 Hukuk kaideleri 4.2 Hukukun kaynakları 4.3 Kanun, tüzük ve yönetmelikler 4.4 Hukukun bölümleri 4.5 Ayni Haklar 4.6 Müruru zaman 4.7 Şüfa, İştira, Vefa, İrtifak, İntifa ve Sükna hakları 4.8 Zilyetlik 4.9 Kat Mülkiyeti Kanunu 5 İMAR KANUNU 5.1 Birinci Bölüm (Yapı ve ruhsat işleri) 5.2 İkinci Bölüm (Halihazır harita, imar ve yol istikamet planı) 5.3 Üçüncü Bölüm (Tevhit ve ifraz işleri) 5.4 Dördüncü Bölüm (Umumi hükümler) Sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler 5.6 İmar planı bulunmayan yerlerde uygulanacak imar yönetmeliği 5.7 İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yö- netmelik 5.8 Otoparklarla ilgili yönetmelik /1/1975 ve 4/11/1975 tarihlerinde yayımlanan ek 7 ve 8. maddelerin uygulanmasına iliş- kin yönetmelik 5.10 İmar Kanununun 14. maddesine göre yayımlanan yönetmelikler 5.11 Diğer yönetmelikler 6 TAPU KANUNU 6.1 Gayrimenkullerin tescili 6.2 Tapu sicilinde hakim prensipler 6.3 Tapu siciline kaydedilecek haklar 6.4 Tapu siciline yapılan kayıtların nevileri 6.5 Tapu sicilini teşkil eden unsurlar 6.6 Tescilin hükmü 7 TAPULAMA KANUNU 7.1 Birinci Bölüm (Umumi hükümler) 7.2 İkinci Bölüm (İdari teşkilat) 7.3 Üçüncü Bölüm (Tapulama bölgelerinin tayini ve ilanı) 7.4 Dördüncü Bölüm (Tespit işleri) 7.5 Beşinci Bölüm (Mülkiyet hakkının tespitindeki esaslar) 7.6 Altıncı Bölüm (Uyuşmazlıkların çözülmesi) 7.7 Yedinci Bölüm (Mali hükümler) 7.8 Sekizinci Bölüm (Mülki amirlerin görevleri) 7.9 Dokuzuncu Bölüm (Cezai hükümler) 7.10 Onuncu Bölüm (Son maddeler) Ek : 2

11 KADASTRO VE TAPU TAHRİRİ 8.1 Genel tarifler 8.2 Birinci Fasıl (teşkilat) 8.3 İkinci Fasıl (tahdit) 8.4 Üçüncü Fasıl (Tasarruf tetkikleri) 8.5 Dördüncü Fasıl (İhtilafların halli) 8.6 Beşinci Fasıl (tahrir) 8.7 Altıncı Fasıl (Kadastro ve tahrir resmi) 8.8 Yedinci Fasıl (Müteferrik maddeler) Ek: 3 APLİKASYON - ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ Genel Bilgiler : Halihazır harita, imar ve yol istikamet planları, aplikasyon tanımı. Nokta, doğru, açı ve eğrilerin aplikasyonu, Kurbların aplikasyonu, Koordinat dönüştürülmesi, Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İşleri : Tatbikat planları,tatbikat harikataları,uygulama işlerinde kullanılan poligonların aranması, ihyası ve çoğalması, Ada uygulama krokisi, adaların aplikasyonu, röleve işleri, Adaların köşe kordinatlarının hesabı,prizmatik ölçülere dönüştürülmesi, Parselasyon haritalarının hazırlanması, yol profillerinin çıkarılması, Uygulama sınırı, kadastro ayırma çapı, yeni imar adaları ve imar adaları alan hesapları, Özet cetveli düzenlemesi, Düzenleme ortaklık payı ve hesabı, İmar parsellerinin oluşturulması, ada röleve krokilerinin düzenlenmesi, Ada dağıtım cetvelinin düzenlenmesi, Kadastrosu yapılmamış yerlerde düzenleme işleri, Uygulama, işleri, İmar planı uygulamaları,yol genişletme,yol açma,yolun kaldırılması, Yapı ruhsatiyesi, parsel aplikasyonu, yapı yerinin gösterilmesi, Temel vizesi, yapı kullanma izni, Dört yıllık imar programı, düzenleme, kamulaştırma ödenekleri, Ek: 4 ÖLÇME BİLGİSİ VE UYGULAMASI 1 - HARİTA VE PLANLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ: a) Kullanıldığı yerler, kavramlar, b) İmar ve kadastro planları, c) Ölçek ve ölçek hesapları, 2 - ÖLÇÜ İŞLERİNDE KULLANILAN ALETLERİN TANlTILMASI (çelik şerit metre, şakül, mira, jalon, jalon sehpası, prizma, mapa, teodolit, takeometre, nivo v.s.). 3 - BASİT ÖLÇME ALETLERİNİN KULLANILMA ŞEKİLLERİ: a) Jalonun sehpası ile bir nokta üzerine kurulması ve şakül yardımı ile dikliğinin sağlanması, b) Çelik şerit metreyle uzunluk ölçüsü, c) Prizma ile bir doğruya dışındaki bir noktadan dik düşmek, d) Prizma ile bir doğruya üzerindeki bir noktadan dik çıkmak.

12 AÇI ÖLÇÜMÜ SİSTEMLERİ VE ARAÇLARI : a) Teodolit ve takeometre hakkında genel bilgi ve bu aletlerdeki önemli parçalar. b) Teodolit ve takeometrelerde merkezlendirme, tatbik ve açı okuma düzenleri, c) Teodolit ve takeometrelerde düzeç hataları, kolimasyon hataları, d) Yatay ve düşey açıların ölçülmesi ve ölçü şekilleri. 5 - UZUNLUK ÖLÇÜLERİ : a) Düz ve meyilli arazide doğruların şeritle ölçülmesi, b) Birbirini görmeyen iki nokta arasında doğruların ölçülmesi, c) Birbirini görmesine rağmen aralarında engel bulunan iki nokta arasındaki doğruların ölçülmesi, d) Uzunluk ölçülerinde dikkat edilecek hususlar ve giderilmesi gereken düzeltmeler, e) Optik kenar ölçüsü ve hesabı, 6 - PARSELLERİN ÖLÇÜLMESİ : a) Üçgenlere ayırma metodu, b) Dik koordinat metodu, b.1) Dik koordinat metodu ile bir parselin ölçüsü ve ölçü krokisinin tanzimi, b.2) Dik koordinat metodu ile bir adanın ölçüsü ve ölçü krokisinin tanzimi, b.3) Dik koordinat metodu ile ölçülecek unsurlar. c) Kutupsal koordinat (takeometrik) metodu: c.1) Kutupsal koordinat metodu ile bir arazi parçasının ölçümü, c.2) Ölçü krokisinin tanzimi, c.3) Kutupsal koordinat metodu ile ölçülecek unsurlar, c.4) Yatay mesafe ve yükseklik hesabının pons ve reger cetvelleri yardımıyla yapılması, 7 - YÜKSEKLİKLERİN ÖLÇÜMÜ : a) Nivelman Ölçü aletleri ve Önemli parçaları, miralar, b) Nivelman aletinin kullanılışı, kontrol ve ayarı, c) Nokta nivelmanı ve kot hesabı, d) Trigonometrik nivelman ve araçları, e) Trigonometrik nivelman hesabı, f) Yükseklik hesabı misalleri. 8 - POLİGONLAR VE HESAPLAR : a) Genel bilgi, b) Poligon çeşitleri, kullanıldığı yerler, c) İstikşaf, d) Tesis ve numaralama, e) Kanavalar, güzergahlar, f) Röper krokileri, g) Kenarların ölçüsü, h) Açıların ölçümü, ortalama hesabı, açılardan yararlanma, i) Açık, kapalı, dayalı poligon hesapları, j) Kapanma hataları, tecviz hesabı, dağıtımı, k) Kaba açı ve kenar hatalarının bulunması. 9 - DİK KOORDİNAT HESAPLARI : a) Dik koordinat sistemi, b) Küçük açı logaritmaları, c) Küçük açıların sin ve tg logaritmalarının bulunması, d) Dik koordinat sistemi ve koordinat hesapları konusunda dört temel ödev.

13 NİRENGİ İŞLERİ: a) Genel bilgi, b) Nirengi iştikşafı, c) Noktaların yer üstü ve yer altı tesisleri, d) Nirengi şebekeleri, nirengi kanavası, e) Ana, ara yardımcı nirengi hakkında genel bilgi, f) Röper krokileri, g) Bazın tarifi ölçü ve hesabı hakkında genel bilgi, h) Baz yeri ve baz büyütmeleri, i) Nirengi açıları,ölçümü,hesabının yapılması,açılardan yararlanılması NİRENGİ HESAPLARI: a) Üçgenlerde kenar hesabı, b) İlerden kestirme hakkında genel bilgi ve hesabı, c) Geriden kestirme hakkında genel bilgi ve hesabı, d) Yere indirme hesabı, e) Nirengilerde abrisler YÜZÖLÇÜMÜ HESAPLARl VE ARAÇLARl: a) Harita ve arazi işlerinde alan birimleri, b) Tabii değerlerle alan hesabı, c) Harita üzerinde geometrik şekillerle bölme suretiyle alan hesabı, d) Şeffaf kareli kağıtlar yardımıyla alan hesabı, e) Planimetre ile alan hesabı, f) Planimetrenin parçaları, kullanılması, kontrolü, g) Planimetrede katsayı dönüşümü, h) Katsayı cetveli bulunmayan planimetreden faydalanma, i) Parsel alanlarının ada alanı ile kontrolü,kabul edilebilecek hata miktarı, kesin alan hesabı. 13- PANTOGRAF HAKKlNDA GENEL BİLGİ, 14- BELEDİYELERDEKİ HESAP CİLTLERİ VE DİĞER VESİKALAR: a) Hesap ciltleri ve bunlardan yararlanma, b) Nirengi, nivelman, poligon röperlerine göre noktaların arazide bulunması veya bu noktaların yeniden ihya edilmesi BELEDİYELERİN HARİTA İŞLERİ: a) Şehir haritalarının müstakilen veya eski haritaya ilave olarak yapılmasında tahdit krokisinin tanzimi ve keşif bedelinin bulunması SENE SONU ARAZİ TATBİKATI: Seçilecek bir arazi parçasının topoğrafik halihazır haritasının alımı ve tanzimi. (ekip çalışması) Ek: 5 YAPI BİLGİSİ VE YAPI İŞLETMESİ I - Yapı malzemesi 1 - Taşlar, 2 - Kumlar, 3 - Tuğlalar ve biriketler, a) Pişmiş tuğla, b) Pişmemiş tuğla, c) Beton biriket, d) Kiremitler.

14 Birleştirici malzemeler a) Kireç - Alçı, b) Çimento, c) Harç ve beton. 5 - Madenler a) Demir, b) Çinko, c) Bakır, d) Kurşun, e) Pirinç. 6 - Ahşap 7 - Kaplama malzemeleri a) İzolasyon, b) Döşeme ve duvar kaplaması: 1 - Çimento karolar, 2 - Mozaik, 3 - Kil karolar, 4 - Karo fayanslar. II - Şantiyede yapılacak işler a) Şantiye kurulması, b) Aplikasyon işleri, c) İp iskelesi, d) Kazı işlemleri, e) Tahkimat işleri. III - Yapı elemanları 1 - Temeller, 2 - Duvarlar, 3 - Lentolar, hatillar, 4 - Betonarme kalıpları, 5 - Betonarme döşemeler, 6 - Betonarme kirişler, 7 - Batonarme kolonlar, 8 - Blokaj, drenaj işleri, 9 - İzolasyon işleri, 10 - Merdivenler, 11 - Çatılar, 12 - Bacalar, 13 - İskeleler, 14 - Dograma işleri, 15 - Cam işleri, 16 - Kaplama işleri, 17 - Sıvalar, 18 - Badanalar. TEKNİK RESİM 1 - GENEL BİLGİ 2 - ÇİZİM ALTLIKLARI Resim Kağıtları, resim kartonları,bezli yada alüminyumlu kağıtlar, Sentetik kağıtlar, Saydam kağıtlar, Termo - plastik levhalar. Ek: 6

15 KÜÇÜK ÇİZİM ARAÇLARI Çelik cetvel, Gönyeler, kontrolları ve kullanımları, Eğri cetvelleri (Pistoleler), Ölçekler ve ölçek cetvelleri, Trilinler ve kullanılmaları, Grafos, Ropidoğraf, Pergel, sıfır pergeli ve ölçü pergeli. 4 - PAFTALARIN AÇILMASI Pafta korelajının çizimi, Kareplak, Koordinatoğraf. 5 - KURŞUN KALEM ÇİZİMİ Nirengi ve poligon noktalarının çizimi, Prizmatik ölçülerin çizimi, Takrometrik ölçülerin çizimi, Grafik hata dağıtımı, Eşyükselti eğrilerinin çizimi, Yazı normları, yazılar ve yazı şablonları, Planların büyültülüp küçültülmesi. ALT YAPI TESİSLERİ 1 - Alt yapının genel tanıtımı, 2 - Suyun fiziksel özellikleri, 3 - Suyun kimyasal özellikleri, 4 - Kaptajlar, 5 - Su depoları, 6 - Borular (Font, Asbestli, PVC, Çelik...). 7 - Basit Hidrolik hesaplar, 8 - Su şebekeleri (Her cins boru ve özel aksom ile), 9 - Su arıtma tesisleri ve suyun klorlanması, 10 - Terfi tesisleri, 11 - Motopomplar. KANALİZASYON 1 - Kanalizasyon sistemleri, 2 - Kanalizasyon sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri, 3 - Kanalizasyonda kullanılan borular, 4 - Kanalizasyon sinai tesisleri (bacalar, yağmur giriş ağızlıkları...), 5 - Kanalizasyon arıtma tesisleri. YOL 1 - Yolların genel tanıtımı, 2 - Yol geçgileri, 3 - Basit yol hesapları. Ek: 7

16 1496 Ek : 8 İMAR PLANLAMASI BİLGİSİ 1. İLK BÖLÜM 1.1. Genel konular * "Plan" kavramı planlar dizisi (plan türleri), * Plan stratejisi, plan hedefleri, planlama politikası, program-plan, * "İmar planı" ve gerekliliği, * "Kentleşme", hızlı-kentleşme, düzenli-düzensiz gelişme, * Kent ve kasaba ölçeğinde nüfus, nüfus yoğunlukları, * Kentsel kullanma alanları-standartları, * Kentsel gelişmede doğal, toplumsal, ekonomik, yönetimsel ve yasal olanaklar ve sınırlamalar, * Geniş kapsamlı ve çok yönlü "dinamik" "planlama"-süresi" ve planın uygulanabilirliği, * Plan kararları,planın zorlayıcı gücü, koruma planlaması Plan okuma ve çizim bilgisine ilk yaklaşım, Farklı nitelik ve ölçeklerdeki planların tanınması,"plan ölçeği", ölçeklendirme ve algılama; yerleşme-koruma ve alan kullanımı kararlarının anlatım biçimleri (örnek planlar ve özel işaretler) İmar planlarının düzenlenme biçimi (Bu konuda özgün yönetmelik üzerinde çalışma), Planların amaç, kapsam ve özellikleri ile elde ediliş biçimleri İmar planlaması için yapılması gerekli ön çalışma-araştırma ve değerlendirmeler "Nazım" imar planları * "Nazım-plan" kavramı amacı-ölçekleri, * Geniş kapsamlı "nazım" planlar "çevre düzeni planlaması", * Nazım planlarla alan kullanımının denetimi sorunu, * Yerleşme-koruma-kullanma kararları, 1.6. "Nazım" plan örnekleri üzerinde plan okuma-anlama çalışmaları, * Sınırlar,yerleşme-koruma-alan kullanımı kararları ile ilgili özel işaretler, * Kentsel nüfus ve yapı yoğunluğu,kullanma katsayıları ve kentsel alan kullanma standartları, * Kentsel gelişmede, yükselme-yoğunlaşma ve yaygınlaşma ikilisi, * Kentsel yoğunluk artışı ile-kişi başına kentsel altyapı ve donanım gereksinmesi arasındaki ilişki Nazım plan çizimi. 2. İKİNCİ BÖLÜM 2.1. "İmar planlaması ve uygulaması" ile ilgili sorunlar "İmar-uygulama" planları * İmar uygulama planlarının amacı ve belirgin özellikleri, * Nazım plan-uygulama planı farklılığı, * Plan ölçekleri, * Alan kullanımının biçim ve ölçüsü ve yapı-düzeni kararları İmar uygulama planı örnekleri üzerinde planı okuma-anlama çalışmaları, yerleşme-koruma ve kullanma türlerini ayrıntıları ile belirleyen özel-işaretler Uygulama-planı çizimi 2.5. Plan uygulamasında çok karşılaşılan sorunlar (1) (Sorunlar ve çözüm yolları-seçenekler-üzerinde tartışma)

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

İmar Uygulaması I Dersi

İmar Uygulaması I Dersi İmar Uygulaması I Dersi Ders Notları Hazırlayan: Öğr. Gör. Emre İNCE 1 Kamu Ölçmeleri Gerekli mevzuata dayanılarak; toplum ve kamu yararına yapılan ölçme işlemlerine kamu ölçümleri denir. Karayollarının;

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 31 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 6677-6679 İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( Eskişehir Büyükşehir Belediyesi meclisinin 0 Ekim 007 tarih ve /30 no lu kararı ile belediye itfaiye iç hizmet yönergesi ) ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMET YÖNERGESİ

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2)

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) 6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Sağlık Bakanlığı nda görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002

PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002 OR-KOOP TÜRKİYE ORMANCILIK KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETMELİKLER ANKARA 29/07/ 2002 PERSONEL YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002 BÖLÜM : 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : MADDE : 1- Bu Yönetmelik, (OR-KOOP) S.S.

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı