Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar"

Transkript

1 Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Yeditepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyinde eğitim, öğretim, yabancı dilde hazırlık eğitimi ile öğrenci işlerinde uygulanacak ortak esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Üst Kurulunun çerçeve ilke ve kararlarına göre Üniversitede uygulanan önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının nasıl düzenleneceğine; sınav ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağına; öğrenci kabulüne; diploma ve ünvanlara; devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine; staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin ortak hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3511 sayılı Yasanın 1 inci maddesiyle değiştirilen 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 - Yasa : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu, ek ve değişikliklerini, İlgili Kurul : Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

2 İlgili Yönetim Kurulu : Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul yönetim kurulunu, Eğitim-Öğretim Programı : Yükseköğretim Kurulu nun ilgili programlar için belirlediği asgari eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin Üniversite Senatosunca kabul edilen ortak ilkelere dayanılarak ilgili kurullarca hazırlanan ve Senatoca onaylanan eğitim-öğretim çalışmalarının tümünü, Eğitim-Öğretim Çalışmaları : Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, seminerler, uygulamalı çalışmalar (klinik öncesi ve klinik çalışmalar, laboratuvar, stüdyo, v.b.), proje, ödev, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmaları, Eğitim-Öğretim Yılı : Dönem sonu sınavları ve kayıt dönemi hariç, en az 14 er haftalık güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı veya fakülte ve yüksekokulların ihtiyaç ve özelliklerine göre, dönem tatili hariç en az 28 haftadan oluşan tek öğretim yılını, Yaz Öğretimi : Kurulların önerisi ve Senato nun onayıyla güz ve bahar dönemlerine ek olarak yoğun eğitimi amaçlayan en az 7 haftalık eğitim-öğretim süresini, ( /25561 sy. RG.) Çift Programda Eğitim-Öğretim: Öğrencinin bir eğitim-öğretim programının yanında ve aynı anda fakülte içinde ya da dışında başka bir eğitim-öğretim programına devam etmesine olanak veren programı, ifade eder.

3 İKİNCİ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Düzeyi ve Dili Önlisans Eğitim ve Öğretimi Madde 5 Yeditepe Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında dört yarı yıllık bir eğitim ve öğretim programını bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşullara uygun olarak başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir. Lisans Eğitim ve Öğretimi Madde 6 Yeditepe Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesinde 5 yıllık, Tıp Fakültesinde 6 yıllık, diğer fakülte ve yüksekokullarda sekiz yarıyıllık bir eğitim ve öğretim programını bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşullara uygun olarak başarı ile tamamlayan öğrencilere 53 üncü maddede belirtilen esaslara göre diploma verilir. (Yükseköğretim Kurulu kararı ile Eczacılık Fakültesi 5 yıla çıkarılmıştır.) Lisans öğrenimini tamamlamayanların ya da tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullara intibakı hususunda Yükseköğretim Kurulu nca bu konuda hazırlanan Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak öğrencilerin diploma alabilmeleri için Yabancı Dil Hazırlık programları dışında Yeditepe Üniversitesinde en az 2 yıl öğretim görmüş olmaları gerekir. Eğitim ve Öğretim Dili Madde 7 Yeditepe Üniversitesinin eğitim ve öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Fransızca; Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri klinik eğitimlerinde ve Hukuk Fakültesinde uygulamalı olmayan derslerde eğitim ve öğretim İngilizce veya Türkçe olarak yapılabilir. Ayrıca, ilgili kurulların önerisi ve Senato nun onayı ile akademik birimlerde istisnai olarak bazı dersler İngilizce dışında başka dillerde de yapılabilir. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Madde 8 Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler, eğitim ve öğretim görecekleri Türkçe dışındaki dil bilgilerinin seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yabancı dil hazırlık eğitiminden sorumlu birim tarafından hazırlanan yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınav sonunda yabancı dil bilgileri yeterli bulunan öğrenciler yerleştirildikleri önlisans ya da lisans programına kaydedilirler.

4 Ancak Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin eğitim dili İngilizce olan birimlerinden başvuran öğrenciler ile resmî dilleri İngilizce olan ülkelerin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuran ve fakülte yönetim kurullarınca uygun görülen öğrenciler, durumlarını belgeledikleri takdirde, yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulurlar. ( /25561 sy. RG.) Eğitim dili Fransızca ve Almanca olan akademik programlara yatay geçiş için başvuran öğrencilere de ilgili bölümlerce paralel kurallar uygulanır. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde 3 üncü ve 4 üncü sınıflarına Üniversite dışında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler Yabancı Dil Yeterlik Sınavından muaf tutulurlar. Yabancı Dil Yeterlik Sınavından Muafiyet Madde 9 Başvuru tarihinden geriye doğru iki takvim yılı içinde eşdeğerliği Senato ca kabul edilen bir ulusal ya da uluslararası yabancı dil sınavında başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulurlar. Yabancı Dil Hazırlık Okulu Madde 10 Yabancı dil bilgileri yeterli bulunmayan öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimi biriminde, dönem esasına göre eğitim yapan programlarda bir yarı yıldan, yıl esasına göre eğitim yapan programlarda bir yıldan az olmamak kaydıyla yabancı dil hazırlık programlarına alınırlar. Kayıtlı bulundukları programda yabancı dil bilgilerini 4 yarıyıl içinde istenilen düzeye getiremeyen öğrencilerin, yabancı dil bilgilerini Üniversite dışında geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla bir yıl süreyle ücretsiz olarak kayıtları dondurulur. Bu süre sonunda alınacak yeterlik sınavında başarısız olanların Üniversite ile ilişkileri kesilir. Yabancı Dil Yeterlik sınavındaki başarısızlık nedeniyle Üniversite ile ilişkileri kesilen öğrenciler, Üniversiteye giriş sınavında aldıkları puanın, girdikleri programla aynı adı taşıyan ve Türkçe eğitim yapılan yükseköğretim kurumlarının taban puanından daha düşük olmaması koşuluyla bu kurumlara yerleştirilmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine başvurabilirler.

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kabul ve Kayıt Esasları Kontenjanlar Madde 11 Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senato nun önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe belirlenir. Öğrenci Kabulü Madde 12 Yeditepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Seçme ve Yetiştirme Sınav sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır. Ancak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün nitelikli olduğu belirlenen öğrenciler ilgili sanat dalında eğitim yapmak kaydıyla yapılacak yetenek sınavı sonuçlarına göre kabul edilir. Kesin Kayıt Madde 13 Üniversitenin birimlerinden birinde öğrenci olma hakkını kazanan aday ÖSYM Başkanlığınca belirlenen süre içinde şahsen ya da vekili aracılığıyla kesin kayıt yapılmak üzere Yeditepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurur. Yetenek sınavı ile kabul edilen öğrenciler için bu süre Üniversite Senatosunca belirlenir. Kayıt yaptırmak üzere başvuruda; a) Öğrenci Seçme Sınavı Sonuç Belgesi ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan akademik birimlerden öğrencilere verilecek olan özel yetenek sınavı başarı belgesi, b) Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, c) Nüfus cüzdanının noterlikten onaylı örneği, d) İkametgâh belgesi, e) Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için),

6 f) Son altı ay içinde, önden başı ve boynu açık olarak çekilmiş 12 adet 4,5x6 ebadında fotoğraf, g) Yasada öngörülen ve Mütevelli Heyetçe belirlenmiş mali yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin belge, h) Üniversite yetkili kurullarınca ilan edilen diğer koşulların yerine getirildiğine ilişkin belge aranır. Başvuru formunda belirtilen adres öğrencinin yazılı bildirim adresi olarak kabul edilir. Bu adresin değişmesi halinde, öğrenci değişikliği bildirmek zorundadır. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu belgelere dayanılarak elde edilen tüm haklar da geçersiz sayılır. Akademik Kayıt Madde 14 Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içinde başvururak kaydını yaptırır. Bu kayıt sırasında birinci sınıf ya da hazırlık sınıfı öğrencileri, sınav sonuç belgesini, yabancı dil başarı belgesini ve mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren belgeyi, diğer tüm öğrenciler de mali yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve akademik kayıt yapılmasında engel olmadığını gösteren belgeleri sunmak zorundadır. Aksi halde akademik kayıt yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. (Ek Fıkra: tarihli ve sayılı Resmî Gazete) Dört dönem üst üste mali ve akademik kayıtlarını yaptırmayanlarla akademik kaydını yaptırdıktan sonra taahhüt ettikleri taksidini yatırmayanlara bir aylık ek süre tanınır. Bu süre içinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Akademik Kayıt Süresi Madde 15 Tüm öğrenciler akademik kayıtlarını gerekli ücretlerini ödeyerek bulundukları sınıf ve durumlarına göre akademik takvimde belirlenip duyurulan günler içinde yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca ilan edilir. Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin başvuruları üzerine durumları ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır.

7 Bir öğrencinin kaydı ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra yapılamaz. Yabancı Öğrencinin Kabulü Madde 16 Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında "Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Üniversite Dışından Yatay Geçiş Yoluyla Kabul ve İntibak Madde 17 Diğer Yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından Üniversiteye bağlı birimlere yapılacak yataş geçişlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Başvurular öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği Fakülte ve Yüksekokulların yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin ders intibakı bölüm ya da program yöneticisinin önerisi üzerine yönetim kurulunca yapılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim sürelerinin hesabında öğrencinin geldiği kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre Yasa ile belirlenen azami süreyi aşamaz. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Üniversite nin birinci sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde eğitim süreleri 4 yıl olan akademik programlarda son üç takvim yılı içinde, eğitim süreleri 4 yıldan fazla olan akademik programlarda ise son beş takvim yılı içinde önceki yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden birim yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler. Bu takdirde, her 18 kredilik muafiyet için azami öğrenim süresinden bir yarıyıl düşülür. Daha önce devam ettikleri yükseköğretim kurumlarından disiplin suçu nedeniyle ilişkisi kesilenlere bu muafiyet uygulanmaz. İlgili yönetim kurulları Üniversite dışından yatay geçişler için yukarıda sıralananlara ek koşullar belirleyebilir. Öngörülen ek koşulların her dönem başında öğrencilere duyurulması gerekir ( /25561 sy. RG.) Üniversite İçinde Yatay Geçiş Yoluyla Kabul ve İntibak

8 ( RG 24998) Madde 18 İki yıllık meslek yüksekokulu öğrencileri kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programından kendi okulları içindeki diğer bir programa; dört yıllık yüksekokul öğrencileri kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programından kendi okulları içindeki ve iki yıllık yüksekokullardaki diğer bir programa ve fakülte öğrencileri kendi fakülteleri içinde, diğer fakültelerde ya da iki ve dört yıllık yüksekokullardaki başka bir programa yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Üniversite içinde bir öğrencinin başka bir programa yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için kayıtlı bulunduğu programda: a) Hazırlık sınıfı dışında, kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programında, yarıyıl sistemine göre eğitim yapan birimlerde en az bir yarıyıl, yıl sistemine göre eğitim yapan birimlerde en az bir yıl öğrenim görmüş olması, b) Bulunduğu programda almış olduğu derslerin genel not ortalamasının en az % 60 ya da 4.0 üzerinden 1.5 olması, c) Bulunduğu programda disiplin cezası almamış olması, d) Bulunduğu programda almış olduğu derslerden, geçiş için başvuracağı programa uygun olanlarını başarı ile tamamlamış olması, e) Okumuş olduğu her yarıyıl başına, YÖK tarafından okutulmaları zorunlu tutulan dersler dışında, geçiş kredisi verilebilecek en az 6 kredilik dersinin bulunması, f) Yatay geçiş kredisi verilerek transfer edilen derslerin ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İlgili yönetim kurulları Üniversite içinden yatay geçiş için yukarıda sıralananlara ek koşullar belirleyebilir. Öngörülen ek koşulların her dönem başında öğrencilere duyurulması gerekir.

9 Geçiş yapmak isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde geçiş yapmak istediği fakülte ya da yüksekokula dilekçe ile başvurur. Başvurular yatay geçiş yapılacak birimin kontenjanı ve yukarıda belirtilen koşullar dikkate alınarak sıralanır ve ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. Üniversite içinde burslu öğrencilerin burslu olarak yatay geçiş yapabilmeleri için genel not ortalamalarının en az 4.0 üzerinden 3.5 olması gerekir. ( / RG 25026) Üniversite içinde yatay geçişlerde intibak işlemleri Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükmüne uygun olarak yapılır. Dikey Geçiş Yoluyla Kabul Madde 19 Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişlerde, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Özel Öğrenciler Madde 20 Özel öğrenciler, bilgi edinmek amacıyla bazı ders ve programları izlemelerine izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilere diploma verilmez, ancak kendilerine özel öğrenci kimliği ve istekleri üzerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları ilgili bölümün görüşü alınarak fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirlenir. Özel öğrencilerin bir üniversiteden mezun olmuş ya da halen bir üniversitede kayıtlı olmaları gerekir. Bu öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen ücreti öderler ve Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabidirler. Özel öğrenci statüsünde alınan dersler hakkında muafiyet hükümleri uygulanmaz.

10 Kimlik Madde 21 Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrenciye Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından akademik yıla ait ve üzerinde geçerlik süresi belirtilmiş fotoğraflı kimlik kartı verilir. Bu kart, üzerinde yazılı süre dolduğunda öğrencinin durumuna göre yenisi ile değiştirilir. Mezun olan ya da Üniversite ile ilişkisi kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder. Kaybedilen ya da yıpranan kartların yenisi verilir, kayıp halinde ise gazete ilanı ile birlikte verilecek dilekçe üzerine kart yenilenir. Kıyafet Madde 22 Üniversitede devrim yasalarına uygun ve çağdaş kıyafet giyilmesi zorunlu olup bina ve eklentilerinde başın açık olması gerekir.

11 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Akademik Danışmanlık Danışman Madde 23 Her öğrencinin Üniversitedeki akademik programına girişinden itibaren ilişkisi kesilinceye kadar geçen süre içinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak üzere bölüm başkanlığının önerisi üzerine dekan ya da müdür tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Öğrenim Durumu Takip Cetveli Madde 24 Akademik danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülmesi, öğrencinin öğrenim durumunun izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla her öğrenci için Öğrenim Durumu Takip Cetveli tutulur. Üç nüsha olarak düzenlenen bu belgenin biri dekanlıkta ya da müdürlükte, ikincisi bölüm başkanlığında bulunur; üçüncüsü dönem sonunda Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğüne gönderilir. Danışmanın Görevi Madde 25 Öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıt, eğitimöğretim çalışmaları ve Üniversitedeki hayatıyla ilgili problemlerin çözümlenmesinde; izleyeceği derslerin belirlenmesinde; yeni bir derse kaydolmasında ya da evvelce kaydolduğu dersi bırakabilmesinde görüş bildirmek danışmanın görevidir. Danışman dersler konusundaki görüşünü programlardaki sırayı esas alarak başarı durumu, önşartlar ve Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturur. Gerekli hallerde yönetim kurulundan karar istenir. Danışmanlık Hizmetinin Denetimi Madde 26 Akademik danışmanlık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere bölüm başkanınca ve dekanlıkça ya da müdürlükçe denetim yapılır.

12 BEŞİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretimle İlgili Hususlar Akademik Takvim Madde 27 Akademik Takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar; aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlükçe hazırlanır ve Senato nun onayıyla kesinleşir. Akademik birimler, öğretim elemanları ve öğrenciler bu takvime uymak zorundadırlar. Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur: a) Akademik yıl birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yarıyıl ya da bir öğretim yılı olarak planlanabilir. b) Bir dönemde eğitim süresi en az ondört haftadır. c) Dönem sonu sınavları ve kayıt dönemi eğitim süresine dahil edilemez. d) Güz ve bahar dönemlerine ek olarak yaz dönemi açılabilir. Eğitim-Öğretimin Kapsamı Madde 28 Eğitim-öğretim programı, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan eğitim-öğretim çalışmalarından oluşur. Lisans ve önlisans programlarında yıllara veya yarıyıllara göre yer alacak ders ve uygulamalar; bunlara ilişkin kredi değerleri ve saat sayıları; zorunlu, seçmeli ya da ön koşullu olup olmadıkları bölüm önerileri esas alınarak fakülte ya da yüksekokul kurullarınca belirlenir ve Senato nun onayıyla kesinleşir. Staj, tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin esasları ve varsa kredi değerleri akademik programda belirlenir. Öğrenci Ders Programının Belirlenmesi

13 Madde 29 Üniversite de öğretim ders geçme esasına göre yapılır. Eğitim-öğretim süresince bir ya da daha fazla yarıyıl ders geçme esasını uygulamayan fakülte ve yüksekokullarda uygulanacak esaslar özel yönetmeliklerinde belirlenir. Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları kayıtlı bulundukları bölüm başkanı ve danışmanı tarafından belirlenir. Seçmeli dersler öğrencinin danışmanının da onayı alınarak Üniversite içinde verilen diğer derslerden seçilebilir. Bir ders için akademik nedenlerle birden fazla şube oluşturulması halinde bu şubelerdeki öğrenci sayısı fakülte ve yüksekokul kurulunca belirlenir. Derslerin Kredi Değerleri Madde 30 Yükseköğretim Kurulu tarafından okutulmaları zorunlu tutulan dersler dışında Üniversite de okutulan dersler en az 2, en çok 4 kredi olabilir. Derslerin kredileri, haftada 1 saat teorik ders 1 kredi, 2 saat uygulama ya da laboratuvar çalışması 1 kredi esasına göre belirlenir. Öğrenciler yönetim kurulu kararıyla program dışı dersleri kredisiz (NC) olarak alabilirler. Ancak bu derslerden aldıkları notlar transcriptlerinde gösterilir. ( /25561 sy. RG.) Ders Yükü Madde 31 Önlisans ve lisans öğrencilerinin normal ders yükü kayıtlı oldukları akademik programların özelliklerine bağlı olarak bir yarıyılda en az 15, en çok 24 kredidir. Zorunlu hallerde ilgili yönetim kurulu kararıyla normal ders yükü değiştirilebilir. Genel not ortalaması 3.00 ün üzerinde olan öğrenciye yönetim kurulunca daha fazla ders verilebilir. ( /25561 sy. RG.) Madde 32 Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencinin dersin tamamına devamı esastır. Ancak derslerin % 20 sini aşmayan ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir. Minimum derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersin final sınavına giremez ve o dersten başarısız sayılır. Yeditepe Üniversitesi Mediko-Sosyal Birimince onaylanan hastane veya doktor raporları yukarıdaki süreleri aşmamak koşuluyla geçerli sayılır.

14 Hazırlık programlarında devam durumu özel yönetmeliğinde düzenlenir. ( /25561 sy. RG.) Öğretim Süreleri Madde 33 Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süre, iki yıllık önlisans eğitimi için dört, dört yıllık lisans eğitimi için yedi yıldır. Normal eğitim süresi beş yıl olan programlarında sekiz yıl, altı yıl olan programlarda ise dokuz yılda eğitimin tamamlanması zorunludur. Bu sürelere Yabancı Dil Hazırlık programlarında geçen süreler katılmaz. Ek Sınav Hakkı Madde 34 Azami süreler içinde kayıtlı olduğu programın bütün derslerini almış ancak mezun olamayacak son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere üç dönem, ek sınavlara girmeden beş derse kadar başarısız olanlara dört yarıyıl (yıl esasına göre öğretim yapılan programlarda iki öğretim yılı) sınav hakkı tanınır. Bu hak, normal dönem sonu ya da yıl sonu sınavlarında kullanılır. ( /25561 sy. RG.) Sınava Girememe Hali Madde 35 Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ya da yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için Üniversite ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı öğrencileri ile birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız sayılan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı; not ortalaması tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları halinde yarıyıl veya yıl sonu sıravı olduğuna bakılmaksızın. Üniversitece, her eğitim-öğretim döneminin başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. ( /25561 sy. RG.) Sınırsız Sınav Hakkı Madde 36 Öğrenim süreleri dolmakla birlikte kayıtlı olduğu öğretim kurumlarından mezun olabilmek için 3 ya da daha az dersten başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden açılacak dönem sonu ya da yıl sonu sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. Bu öğrencilerin uygulamalı dersler ve daha önce alınmamış dersler dışında kalan derslere devam mecburiyeti yoktur.

15 Ayrıca hiç "F notu olmadığı halde genel not ortalaması 2.00 ın altında olan öğrencilere ilgili biriminyönetim kurulu kararıyla ortalamalarını 2.00 ye yükseltebilmek için öğretimlerinin son 4 yarıyılına ait derslerden sınırsız final sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu öğrenciler uygulaması olan derslerde uygulamalara devam etmek zorundadır. Uygulamaları başarıyla tamamlayabilenler dersin dönem sonu sınavlarına girerler. Açılacak sınavlara, üstüste veya aralıklı olarak toplam 3 eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkına sahip olduğu derse devam zorunluluğu olmayan öğrenciler, sınav dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. ( /25561 sy. RG.) Tek Ders Sınavı Madde 37 Mezuniyet için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, o dersin koşullarını yerine getirmek kaydıyla ilgili bölümün görüşü alınarak yönetim kurulu kararıyla dönem sonu sınavlarını takip eden iki ay içinde tek ders sınavı açılır. Başarısızlık halinde sınav, takip eden dönem sonunda tekrarlanır. Tek ders sınavında alınan son not geçerli olur. ( /25561 sy. RG.) Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar Madde 38 Bir programda alınan dersler "F veya "W notu olan ya da dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersleri, verildikleri ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen ve bölümce uygun görülen dersleri alırlar. Başarısız olunan ya da daha önce çekilinen dersin tekrarında dersten çekilmek sözkonusu olamaz. Ayrıca, öğrenciler izledikleri programın bütün derslerinden geçer not aldıkları halde genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla son dört yıl derslerini tekrarlayabilirler. ( /25561 sy. RG.)

16 ALTINCI BÖLÜM Sınav ve Değerlendirme Esasları Sınavlar ve Değerlendirme Madde 39 Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve dönem sonu sınavları yapılır. Her dersin öğretim elemanı dönem başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Dönem içi sınav ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlığı % 40 tan az, % 70 ten fazla olamaz. Kısa süreli sınavların, öğrencilere önceden haber verilmesi zorunluluğu yoktur. Dönem sonu sınavları, normal eğitim programını takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır. Dönem sonu sınav programı akademik takvimde öngörülen tarihte ilan edilir. Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için dönem sonu sınavı yapılır. Bir öğrenciye bir günde ikiden fazla dönem sonu sınavı verilemez. Zorunlu hallerde Cumartesi günleri de sınav yapılabilir. Sınav Esasları Madde 40 Dönem sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler ilgili yönetim kurullarınca belirlenerek ilan edilir. Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmek; sınava girerken yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadırlar. Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen 7 iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim üyesince belirlenecek bir tarihte kullanırlar. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Dönem sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez.

17 Yükseköğretim Kurulu Tarafından Öngörülen Zorunlu Dersler Madde 41 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili dersleri zorunlu ve kredili olarak her biri 60 ders saatinden az olmamak üzere 2 dönemde okutulur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerinde en az bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Bu derslerde ara ve dönem sonu sınavlarından her birinin ders notuna katkısı % 50 oranındadır ( /25561 sy. RG.) Notların Kesinleşmesi Madde 42 Her dönem ya da yıl sonu notları öğretim elemanları tarafından dönem sonu sınavlarını izleyen 7 işgünü içinde bilgisayara girilir ve not listelerinin iki kopyası imzalanarak bağlı bulundukları Bölüm Başkanlarına ve Fakülte Dekanlıklarına Enstitü Müdürlüklerine ya da Yüksekokul Müdürlüklerine verilir. Dekanlar ya da müdürler her döneme ait bütün not listelerinin orijinal kopyalarını dönem sonu sınavlarını izleyen 15 gün içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü ne göndermek zorundadırlar. Dönem ya da yıl sonu notları verildikten sonra, ilgili kurul kararıyla notlarda yapılan bütün düzeltmelerin de aynı şekilde dekanlıklar ya da müdürlüklerce yazıyla Öğrenci İşleri Müdürlüğü ne bildirilmesi gerekir. ( /25561 sy. RG.) Sınav Sonuçlarına İtiraz Madde 43 Öğrenciler ara sınav veya dönem sonu sınavlarının sonuçlarına, maddi hata yönünden sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen 7 iş günü içinde itiraz edebilirler. İtiraz ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne dilekçe verilerek yapılır. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtirazın ilgili yönetim kurulunca haklı görülmesi halinde itirazın yapıldığı sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 7 iş günü içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu yazılı ve gerekçeli olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayıyla yapılır. Notlar Madde 44 Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu olarak bir harf notu takdir edilir. Başarı notları ve katsayısı aşağıda gösterilmiştir:

18 Başarı Notu Katsayısı AA 4.0 BA 3.5 BB 3.0 CB 2.5 CC 2.0 DC 1.5 DD 1.0 F - Başarısız 0.0 ( /25561 sy. RG.) Ayrıca, öğrencilerin not çizelgelerinde ve dosyalarında durumlarını gösteren aşağıdaki kısaltmalar ya da açıklamalar da kullanılabilir. I- Eksik (Incomplete) P- Geçer (Pass) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor (In progress) T- Transfer (Transfer) W- Dersten Çekilme (Withdrawal) NC- ND- Kredisiz (Non-credit) Diplomaya Yönelik Olmayan (Nondegree) R- Tekrar (Repeat) L- İzinli (Leave) ADD- DR- AU- Ders Ekleme Ders Bırakma Dinleyici (Audit)

19 I P X R NC ND L T W Notu, geçerli bir mazeret nedeniyle dersin gereği çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. (I) notunun gerektirdiği eksikliklerin en geç bir sonraki normal dönemin son ders ekleme tarihine kadar tamamlanması gerekir. Eksiklik giderildiğinde öğrenci hakettiği ders notunu alır; başarısızlık halinde ise I, FF ye dönüşür. Notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. Notu, proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Notu, dersin tekrarlandığını gösterir. Notu, kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır. Notu, Yeditepe Üniversitesinden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır. Notu, Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır. Notu, başka bir bölüm, fakülte ya da üniversiteden transfer olup ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan ve not ortalamasına katılmayan derslere veya ÖSS sınavı sonucu ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere, evvelce almış oldukları ve denkliği bölümün önerisiyle ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. Notu,son ders bırakma tarihinden sonra minimum ders yükü altında düşmemek koşuluyla, her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın ve öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu kararıyla bırakılmasına izin verilen derslere verilir. Yatay Geçişlerde ve Diğer Kuruluşlara Verilecek Belgelerde Başarı Notlarının Karşılığı Puanlar Madde 45 Yurtiçinden veya yurtdışından üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen ya da Üniversiteden Yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başarı durumlarının ve geçiş kriterlerinin belirlenmesinde kullanılacak puanlar aşağıdaki gibidir: Puan Başarı Notu AA BA BB

20 75-79 CB CC DC DD 49 ve altı F ( /25561 sy. RG.) Diğer Üniversitelerden Ders Alma Madde 46 Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve İngilizce eğitim yapan diğer üniversitelerden yaz öğretiminde ders alabilirler. Bu derslerden aldıkları notlar öğrencilerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır. ( /25561 sy. RG.) Not Ortalamaları Madde 47 Öğrencilerin başarı durumları her dönem ya da yıl sonunda hesaplanan not ortalamaları ile belirlenir ve en geç iki hafta içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğünce dekanlıklara ya da müdürlüklere bildirilir ( /25561 sy. RG.) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değerinin dönem sonu notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir dönemin not ortalaması o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının, aldığı derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer alan rakam 5 veya üstü ise ikinci rakam bir üste tamamlanır. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm programında geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen dersten alınan en son not katılır. W notu alınan ders dönem ortalamasına katılmaz. Başarı Durumu Madde 48 Önlisans öğrencileri 2 yarıyıl, lisans öğrencileri ise 4 yarıyıl, yıl esasına göre eğitim yapan fakültelerde öğrenciler ikinci yıl sonunda 1.50 ortalamayı sağlamak zorundadırlar. Altıncı yarıyıl veya üçüncü yıl sonunda öğrencinin GNO sı 1.75 olmak zorundadır. Öğrenciler bu koşulları sağlayana kadar üst yarıyıldan ders alamazlar ve danışmanları tarafından gerekli görülen ve F, DC ve DD aldıkları dersleri tekrar ederler.

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28632

Resmî Gazete Sayı : 28632 29 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28632 YÖNETMELİK Yeni Yüzyıl Üniversitesinden: YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ***** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 11.11.2002/24933 Ek ve değişiklikler : - R.G. 12.01.2005/25698 (Yürürlüğe girişi:

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nde eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Haziran 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Haziran 2015

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği Bu Yönetmelik; (K.B.V.) Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 18 (8), 25 (3), 26 (5), 29 (1),

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Şubat 2015 SALI Sayı : 29277 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 11.11.2002/24933 Ek ve değişiklikler : - R.G. 12.01.2005/25698 (Yürürlüğe girişi:

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı