Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör"

Transkript

1 Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAġVURU kitabıdır. Ġçerisinde uymanız gereken kurallar, eğitim-öğretim ve sınavlarınızla ilgili sizi aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır. Bu el kitabını mutlaka okumanız, gerektiğinde yanınızda bulundurmanız, anlamadığınız kısımlarda danıģman öğretim üyeleriniz ve Üniversite yönetimimiz ile bilgi alıģ-veriģinde bulunmanız kendi yararınıza olacaktır. Bütün akademik ve idari birimlerimizin kapısı öğrencilerimize her zaman açıktır. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

2 YÖNETİM ĠÇĠNDEKĠLER UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜTEVELLĠ HEYET ÜYELERĠ UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO ÜYELERĠ UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠCĠLERĠ YÖNETMELİKLER UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ.. UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ. UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ (UFSEM) YÖNETMELĠĞĠ.. YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI ARASINDA ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDE YATAY GEÇĠġ ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK.. YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI ÖĞRENCĠ DĠSĠPLĠN YÖNETMELĠĞĠ. YÖNERGELER UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ ÇĠFT ANADAL VE YAN DAL PROGRAMLARI YÖNERGESĠ. UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR ĠġLERĠ YÖNERGESĠ.. UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE YÖNERGESĠ.. UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ BURS YÖNERGESĠ. UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLERĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ.. UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ TOPLULUKLARI YÖNERGESĠ. UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ HEMġĠRELĠK YÜKSEKOKUL YARIYIL ĠÇĠ UYGULAMA VE YAZ STAJ YÖNERGESĠ.. UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL ĠÇĠ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESĠ...

3 UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ Mütevelli Heyeti BAġKAN Prof. Dr. Rıdvan EGE Mütevelli Heyet BaĢkanı BAġKAN YRD. Prof. Dr. Ertan MERGEN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ort. ve Trav. ABD BaĢkanı REKTÖR Prof. Dr. Aral EGE Ufuk Üniversitesi Rektörü ÜYE Prof. Dr. Kamil MUTLUER Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi (E) SayıĢtay BaĢkanı ÜYE Prof. Dr. Ufuk EGE UYGUR Ankara Üniv.Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Öğr. Üyesi ÜYE Op. Dr. Orhan GĠRGĠN Ortopedi ve Travmatolog Uzmanı Trafik Güvenliği Kurul Üyesi ÜYE Op. Dr. Behçet SEPĠCĠ Ortopedi ve Travmatolog Uzmanı Trafik Güvenliği Kurul Üyesi ÜYE RüĢtü ALTAY (E) MüsteĢar

4 UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ Senato Üyeleri BAġKAN Prof. Dr. Aral EGE Rektör ÜYE Prof. Dr. Ġsfendiyar CANDAN Rektör Yardımcısı ÜYE Prof. Dr. Ahmet KOCAMAN Eğitim Fakültesi Dekanı ÜYE Prof. Dr. Halil CĠN Hukuk Fakültesi Dekanı ÜYE Prof. Dr. M. Emin TEKELĠ Tıp Fakültesi Dekan ÜYE Prof. Dr. Aral EGE Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. ÜYE Prof. Dr. Özkan ÜNVER Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanı ÜYE Prof. Dr. Refia PALABIYIKOĞLU HemĢirelik Yüksekokulu Müdürü ÜYE Prof. Dr. Deniz EVCĠK Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ÜYE Prof. Dr. ġeref ÜNAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ÜYE Prof. Dr. Ömer ġarlak Fen Bilimleri Enstitü Müdürü ÜYE Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü ÜYE Prof. Dr. Selda DEMĠRTAġ Tıp Fakültesi Temsilcisi ÜYE Prof. Dr. Adnan GÜRĠZ Hukuk Fakültesi Temsilcisi ÜYE Doç Dr. Gülsev PAKKAN Eğitim Fakültesi Temsilcisi ÜYE Doç. Dr. Mete TÖRÜNER Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi

5 UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ Yöneticileri REKTÖR REKTÖR YARDIMCISI GENEL SEKRETER HUKUK FAKÜLTESĠ DEKANI TIP FAKÜLTESĠ DEKAN ĠKTĠSADĠ ve ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ DEKANI FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ DEKAN V. EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANI HEMġĠRELĠK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜD. SOSYAL BĠLĠMLER ENSĠTÜSÜ MÜDÜRÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSĠTÜSÜ MÜDÜRÜ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSĠTÜSÜ MÜDÜRÜ Prof. Dr. Aral EGE Prof. Dr. Ġsfendiyar CANDAN Ġsmet ATĠK Prof. Dr. Halil CĠN Prof. Dr. M. Emin TEKELĠ Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Aral EGE Prof. Dr. Ahmet KOCAMAN Prof. Dr. Refia PALABIYIKOĞLU Prof. Dr. Deniz EVCĠK Prof. Dr. ġeref ÜNAL Prof. Dr. Ömer ġarlak Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN

6 11Ekim 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. 05 Aralık 2005 tarih sayılı Resmi Gazete de değiģiklikler yayımlanmıģtır. UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Ufuk Üniversitesinde yürütülecek Ġngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimöğretiminde uygulanması gereken koģulları belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesi Ġngilizce Hazırlık Sınıfının eğitim öğretimi ile fakülte/bölüm/programlarda okutulacak Mesleki Ġngilizce Programının eğitim öğretim ve sınav hükümlerini kapsar. Yasal Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4488 sayılı Ufuk Üniversitesi KuruluĢ Kanunu, Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği ve Ufuk Üniversitesi Kayıt Kabul Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara iliģkin Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddeleri esas alınarak hazırlanmıģtır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Eğitim - Öğretim Eğitim-Öğretimin Amacı Madde 4 Ufuk Üniversitesi Ġngilizce Hazırlık Sınıfında verilen eğitim-öğretimin amacı, öğrencilere kayıtlı oldukları programlarda Ġngilizce olarak okumaları gereken dersleri, derslerle ve verilecek ödevlerle ilgili her türlü yayını izleyebilme, seminerler ve tartıģmalara etkin olarak katkıda bulunabilme ve ayrıca sosyal hayatta gerekli olan yabancı dilde iletiģim sağlayabilme yeteneği kazandırmaktır. Eğitim-Öğretimin Süresi Madde 5 Ġngilizce Hazırlık Sınıfının eğitim-öğretim süresi bir yıl olup bu süre, her biri onaltı haftadan oluģan iki akademik yarıyılı kapsar. Birinci yıl sonunda almak zorunda oldukları toplam ders saatinin en az % 80 ine devam ettikleri halde, Yeterlilik Sınavında baģarısız olan öğrenciler kazandıkları fakülte/bölüm/ programa kayıtlarını yaptırırlar, ancak bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar açılacak yabancı dil/ yeterlilik sınavından baģarılı olmaları gerekir. Kayıtlı oldukları fakülte/ bölüm/ programdaki azami eğitim- öğretim süresi içinde Yeterlilik Sınavında baģarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile iliģkileri kesilir. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilere bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü uygulanır. Yeterlik Sınavı Madde 6 Ufuk Üniversitesinde Ġngilizce Yeterlik Sınavı her akademik yıl baģında ve akademik yıl sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. BaĢarılı olanlar kayıtlı oldukları fakülte/ bölüm/ programlarında öğrenime baģlarlar. Düzey Belirleme Madde 7 Ufuk Üniversitesine kaydını yaptıran öğrenciler Ġngilizce Yeterlilik Sınavına alınırlar. Ġngilizce Yeterlik Sınavında baģarılı olamayan öğrenciler, belirlenen tarihte yapılacak Ufuk Üniversitesi Ġngilizce Düzey Belirleme Sınavına girerek, alacakları puana göre Hazırlık Sınıfındaki eğitim-öğretim gruplarından birine baģlatılırlar. Öğrencilerin durumları, Grup Koordinatörleri tarafından izlenir. Grup Koordinatörünün önerisi üzerine, öğrencinin eğitim-öğretim grubu değiģtirilebilir. Uluslararası Sınavlar Madde 8 Son iki yılda alınmıģ olması koģulu ile Üniversite tarafından belirlenen uluslararası sınavlarda Üniversitece kabul edilen düzeyde puan almıģ öğrenciler Hazırlık Sınıfından muaf tutularak akademik yıl baģında kayıtlı oldukları programa devam ederler.

7 Özel Öğrenciler Madde 9 Ġngilizce Hazırlık Sınıfına Mütevelli Heyetçe belirlenen öğrenim ücretini ödemek koģuluyla sayısı sınıf mevcutlarının % 5 ini aģmayacak Ģekilde özel öğrenci kabul edilir. Ancak özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilikle ilgili diğer hükümler Ufuk Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul Yönetmeliğinde belirtilmiģtir. Devam Zorunluluğu ve ĠliĢik Kesme Madde 10 Hazırlık Sınıfı öğrencileri bir yıl içinde almak zorunda oldukları toplam ders saatinin en az %80 ine devam etmek zorundadır. Mazeretleri ne olursa olsun kiģisel veya mazeretlerine dayalı devamsızlıkları, toplam ders saatinin % 20 sini geçen öğrenciler yıl sonu Ġngilizce Yeterlilik Sınavına girme hakkını yitirirler ve izleyen akademik yılda Hazırlık Sınıfını tekrarlarlar. Ġkinci Öğretim yılında da almak zorunda oldukları toplam ders saatinin en az % 80 ine devam koģulunu yerine getirmeyen öğrenciler Yeterlilik Sınavına alınmazlar bunların Üniversite ile iliģkileri kesilir. Devamsızlık süresini aģmayan ancak mazeretleri ile ilgili belgeleri kabul edilen öğrencilere bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri uygulanır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanınca izlenir. Sınavlar Madde 11 Ġngilizce Hazırlık Sınıflarında sınavlar her yarıyıl en az üç ara sınav ile uygun görülecek sayıda kısa süreli sınavlar (Quiz), ödev ve projeler Ģeklinde yapılır. Birinci yarı yılda üç, ikinci yarı yılda üç olmak üzere yapılan yarıyıl içi sınavları ile diğer çalıģmaların ağırlığı % 40 tır. Yıl sonunda tüm konuları kapsayacak Ģekilde yapılacak yıl sonu sınavının ağırlığı ise % 60 tır. Yarıyıl içi ve yıl sonu sınavlarının ağırlıklı not ortalaması yeterlilik sınavı notu olarak değerlendirilecektir. Yeterlilik sınavından baģarılı olmak için en az 60 puan almak gerekir. Öğretim elemanı öğrencinin yıl içi çalıģmaları ile kısa süreli sınavlarının ağırlığını ve öğrencinin derse devamını belirli bir yüzde ile değerlendirebilir. BaĢarılı Öğrenciler Madde 12 Bahar Yarıyılı sonundaki Yeterlik Sınavından 60 ve üstü not alan öğrenciler güz yarıyılı baģında fakülte/ bölüm/programlarındaki eğitimlerine baģlarlar. BaĢarısız Öğrenciler Madde 13 (DeğiĢik: R.G 05/12/ )Bahar yarıyılı sonunda yeterlik sınavından 60 puanın altında not alan ve bahar yarıyılı sınavına katılmayan öğrenciler baģarısız sayılırlar. Bu öğrenciler, izleyen akademik yıl baģında yeni öğrenciler ile birlikte yeterlik sınavına katılırlar. Bu sınavda da baģarısız olan öğrencilere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak; Ġngilizce öğretmenliği, Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, Ġngilizce öğretim yapılan diğer bölüm/program öğrencilerine; bu Yönetmelikte belirtilen koģullarda en çok bir akademik yıl daha, Ġngilizce hazırlık sınıfı programı ile baģarısız oldukları dönemin sonunda yaz okulu Ġngilizce programına devamları konusunda ek süre verilir. Ek süre sonunda da baģarısız duruma düģen öğrencilerin Üniversite ile iliģikleri kesilir." Destek Programı Madde 14 Akademik yıl baģı Ġngilizce Yeterlik Sınavında belirlenen düzeyin altında not alan öğrenciler istekleri halinde bir üst sınıfa devam hakkı kullanmaksızın bir akademik yıl süre ile daha Ġngilizce Hazırlık Destek Programına veya Yaz Okulu Ġngilizce Hazırlık Sınıfı Programına devam ederler. Arasınavlar Ġçin Mazeret Sınavı Madde 15 Mazeretleri ile ilgili belgeleri kabul edilen ve devamsızlığı %20 den fazla olmayan öğrencinin mazeretli olduğu süre içinde giremediği ara sınavlar yerine her yarı yıl sonunda yalnızca bir kere açılacak olan mazeret sınavına girme hakkı vardır. Mazeret Sınavında baģarılı olanlar bahar yarı yılı sonunda yapılacak olan Yeterlilik Sınavına girerler. Akademik yılın baģında (Güz yarı yılı baģı) yapılan yeterlilik sınavı ve yıl sonu sınavının Mazeret Sınavı açılamaz. Sınav Sonuçlarına Ġtiraz Madde 16 Öğrenciler Sınav sonuçlarına, notların ilanından sonraki yedi gün içerisinde Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğüne yazılı olarak baģvurarak, maddi hata itirazında bulunabilirler. Ġtiraz üzerine, Koordinatörlükçe yapılacak inceleme sonucunda maddi hata belirlenirse, ilgili öğretim elemanının da görüģlerini alarak koordinatörlük önerisi ile öğrencinin kayıtlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve sonuç en geç onbeģ gün içerisinde öğrenciye duyurulur. Disiplin ĠĢlemleri Madde 17 Ġngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri ve özel öğrencileri, Ufuk Üniversitesi öğrencilerinin tümünün tabi olduğu Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mesleki Ġngilizce Programları Mesleki Ġngilizce Programları Madde 18 Ufuk Üniversitesinde bir fakülte/ bölüm/ programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler fakülte/bölüm/program eğitimleri süresince fakülte/bölüm/programlarında açılan kredili Mesleki Ġngilizce derslerine devam ederler. Değerlendirme Madde 19 Fakülte/bölüm/programlarda yer alan Mesleki Ġngilizce Derslerinin değerlendirilmesi mazeret sınavları ve sınav sonuçlarına itiraz Ufuk Üniversitesi Önlisans/Lisans Eğitim Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre yapılır. Disiplin ĠĢlemleri Madde 20 Bölüm Ġngilizce Programlarına devam eden öğrenciler "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine tabidir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar Madde 21 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Ufuk Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca iģlem yapılır. Yürürlükten Kaldırma Madde Mayıs 2000 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük Madde 23 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 24 Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

9 25 Temmuz 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. 10 ġubat 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de değiģiklikler yayımlanmıģtır. 12 Ekim 2006 tarih sayılı Resmi Gazete de değiģiklikler yayımlanmıģtır. UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ufuk Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt kabulleri, eğitim-öğretim süreleri ile sınav ve değerlendirme ilkelerini belirlemektir. Kapsam Madde 2 (DeğiĢik:R.G. 12/10/ ) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesinin fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans, lisans eğitim-öğretimi ile Eğitim Fakültesinde yürütülen beģ yıllık, orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara iliģkin hükümleri kapsar." Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değiģiklikleri ile 4488 sayılı Ufuk Üniversitesi KuruluĢ Kanunu ve Ufuk Üniversitesi Ana Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte adı geçen; Üniversite: Ufuk Üniversitesini, Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini, Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü, Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu, Üniversite Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu, Yönetim Kurulu: Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunu, Dekan: Fakülte Dekanını, Müdür: Yüksekokul veya Meslek Yüksekokul Müdürünü, Kurul: Fakülte ve Yüksekokul Kurulunu, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Öğrenci Kayıt ve Kabulü Öğrencilerin Kabulü Madde 5 Üniversiteye öğrenci kabulü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Senato tarafından tespit edilecek esaslara göre düzenlenir. Üniversiteye giriģ ile ilgili bütün baģvurular doğrudan Rektörlüğe yapılır. Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü Madde 6 Üniversitenin Önlisans ve Lisans programlarına Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınır. ÖSYM tarafından belirlenen kriterler dikkate alınarak Meslek Yüksekokullarına sınavsız öğrenci alınabilir. Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Madde 7 Lisansüstü programlara öğrenci kabulü Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Ġlk Kayıt ĠĢlemleri Madde 8 Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt iģlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen ilkeler esas alınarak Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kayıt için gerekli belgelerle zamanında baģvurmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz. Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleģmesi için ÖSYM Kontenjan Kılavuzunda istenen belgelerin dıģında aģağıdaki koģullar aranır.

10 a) Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sınavı sonucu Ufuk Üniversitesinde öğrenim görme hakkını kazanmıģ olmak. b) Önlisans ve Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin yurt içindeki bir ortaöğretim kurumundan veya Milli Eğitim Bakanlığınca lise dengi olarak kabul edilen yurt dıģındaki bir okuldan diploması bulunmak. c) Senato tarafından belirlenecek diğer koģulları ve belgeleri sağlamıģ olmak. d) Mütevelli Heyetçe belirlenen öğrenim ücretini ödemiģ olmak. Belgelerinde noksanlık ve tahrifat olanların ve baģka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmıģ olanların kayıtları yapılmaz, yapılmıģ ise iptal edilir. Üniversiteye kesin kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Mezun olan ya da üniversite ile iliģiği kesilen öğrenci kimlik belgesini iade eder. Yıpranan kimlik belgesi yenisi ile değiģtirilir. Kimlik belgesini kaybeden öğrenci, gazetede yayımlattığı kayıp ilanı ile Rektörlüğe baģvurduğunda kendisine yeni bir kimlik belgesi düzenlenir. Yarıyıl Kayıtları Madde 9 Öğrenciler her yarıyıl baģında akademik takvimle ilan edilen süreler içinde gerekli ücretleri ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak istenen belgelerle kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Program kayıtları ekle-sil süresi sonunda kesinleģir. Öğrenciler kayıt yenileme iģleminin tümünden sorumludurlar ve ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilmiģ bir mazereti yoksa kayıt yenileme iģlemlerini kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Özrü Rektörlükçe kabul edilen öğrencinin ders alma süresi içinde kaydını geç yeniletmesi mümkündür. Bu durumda olan öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili birimin Yönetim Kurulu kararı ile ek süre tanınır. Bu ek süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci her türlü öğrencilik haklarını kaybeder ve üniversite ile iliģiği kesilir. Kayıt Sildirme ve ĠliĢik Kesme Madde 10 Öğrenciler istedikleri anda Rektörlüğe bir dilekçe ile baģvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildiren öğrencilerin durumu ilgili Bölüm BaĢkanlığına, Yüksekokul Müdürlüğüne, Fakülte Dekanlıklarına ve Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Kaydını sildiren öğrenci üniversiteye yeniden kayıt yaptıramaz. Bu öğrencilerin ödemiģ oldukları ücretler iade edilmez. Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan ve mezun olmak suretiyle üniversiteden ayrılan öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alarak iliģiklerini kesebilmeleri için varsa kalan öğrenim ücretlerini ödemeleri ve üniversitece tespit edilen iliģki kesme iģlemlerini yaptırmaları gerekir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yatay ve Dikey GeçiĢler Yatay GeçiĢ Yolu ile Öğrenci Kabul Madde 11 Diğer yükseköğretim kurumlarından Ufuk Üniversitesine yatay geçiģler "Yükseköğretim Kurumları arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay GeçiĢ Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik" de belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Yatay geçiģ yapmak isteyen öğrencilerden geldiği yükseköğretim kurumunda Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunmayanlar, Ufuk Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik Sınavında baģarısız olanlar bir eğitim-öğretim yılı Ufuk Üniversitesinin Hazırlık Sınıfı Programında öğrenim görürler. Geldiği yükseköğretim kurumunda Yabancı Dil Hazırlık Programında baģarısız olarak yatay geçiģ yapan öğrenciler ise mezun oluncaya kadar yeterlik sınavından baģarılı olmak koģulu ile yatay geçiģ yaptığı fakülte/ bölüm/ programa baģlarlar. Eğitim-öğretiminin tümünü Yabancı Dil olarak yapan, yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler ile uluslar arası nitelikteki kuruluģlar tarafından verilen dil sınavına katılmıģ olanların yabancı dil sınav sonuçları senatonun tespit ettiği puanı aģanlar doğrudan yatay geçiģ yaptığı fakülte/ bölüm/ programlarına baģlarlar. Üniversitemiz öğrencileri, kayıtlı bulundukları bir bölümden diğer bir bölüme, kayıtlı bulundukları bir programdan baģka bir programa aldıkları eğitim-öğretim programlarının içeriği dikkate alınarak geçiģ yapabilirler. Bu tür geçiģlere ait kontenjanlar Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir. GeçiĢ yapmak isteyen öğrenciler ilandaki ilkelere uygun olarak geçiģ için baģvuruda bulunurlar. Yatay geçiģ baģvurularının iģleme konulabilmesi için öğrencinin: a) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde baģvurusunu yapmıģ olması, b) Bulunduğu fakülte/bölüm/programda almıģ olduğu derslerin tümünü baģarıyla tamamlamıģ olması, c) Yatay geçiģ yapacağı fakülte/bölüm/programın öngördüğü diğer yatay geçiģ koģullarını yerine getirmiģ olması,

11 d) Ayrıca, kayıtlı olduğu lisans programının birinci sınıfındaki derslerin tümünü baģarı ile tamamlamıģ olması, e) Yatay geçiģ yapılacak Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer koģulları da sağlamıģ olması halinde, belirlenecek kontenjanlar dahilinde diğer fakülte/bölüm/programlara yatay geçiģ yapabilirler. Yatay geçiģ baģvuruları, öğrencinin geçmek istediği Fakülte/Yüksekokul Kurulunun görüģü alınarak ilgili Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleģir. Üniversite içinden ya da dıģından yatay geçiģ yapmasına karar verilen öğrencilerin önceden almıģ oldukları derslerden hangilerinin yatay geçiģ yaptıkları fakülte/bölüm/programdaki derslere karģılık sayılacağı ve intibak ettirilecekleri yarıyıl Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Dikey GeçiĢ Yolu ile Öğrenci Kabul Madde 12 Dikey geçiģ yolu ile öğrenci kabulüne dair ilkeler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Öğretim Eğitim-Öğretim Madde 13 (DeğiĢik:R.G. 12/10/ ) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı, her biri sınav süreleri de dahil en az onaltı haftalık güz ve bahar yarı yıllarından oluģur. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir. Ayrıca, 20/5/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğine göre, Senatonun kararı, Mütevelli Heyetinin uygun görüģü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğretimi yapılabilir. Ders içeriği ve kredisi dikkate alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrenciler bir baģka üniversiteden ders alabilirler. Ancak, bu derslerdeki baģarısı Üniversitenin ilgili mevzuatına göre değerlendirilir. Uygun görülen fakülte/yüksekokul/bölüm/programlarda ilgili mevzuata uygun olarak ikili, gece, yaygın eğitim-öğretim programları düzenlenebilir. Bu durumda eğitim-öğretim ve programları; Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetinin kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayladığı usul ve esaslara göre belirlenir." Eğitim-Öğretim Programları Madde 14 Eğitim-öğretim programlarında yer alacak zorunlu, teorik ve uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değiģiklikler, Bölüm/Anabilim dalının önerisiyle Fakülte/Yüksekokul ilgili Kurullarınca düzenlenir ve senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler Bölüm/Anabilim dalının önerisi ve Fakülte/Yüksekokul ilgili kurullarının onayı ile açılır veya kaldırılır. Eğitim-Öğretim Süreleri Madde 15 Öğrenciler, eğitim-öğretimlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen süreler içinde tamamlamak zorundadır. Bu sürelere yabancı dil hazırlık programında geçen süreler dahil değildir. Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmaksızın, lisans öğrencileri normal eğitim-öğretim süresi dört yıl olan programları yedi yılda, beģ yıl olan programları sekiz yılda altı yıl olan programları dokuz yılda, önlisans Meslek Yüksekokulu öğrencileri ise en çok dört yılda tamamlamak zorundadır. Yatay geçiģ yapan öğrencilerin öğrenim sürelerine, geldiği kurumda ya da daha önceki fakülte/bölüm/programda geçirdiği süreler eklenir. Toplam öğrenim süreleri, kanun ile belirlenen süreleri aģamaz. Öğretim Dili Madde 16 Üniversitede, Yükseköğretim Kurulunun Kararı doğrultusunda Yabancı Dil destekli Türkçe eğitim - öğretim yapılmaktadır. Ancak dersin öğretim elemanı tarafından Türkçe yapılan derslerde yabancı dilde hazırlanmıģ ödev, proje ve rapor istenebilir. Yabancı dil eğitim-öğretimleri "Ufuk Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne göre yürütülür. Üniversiteye kayıt olan öğrenciler Eğitim-Öğretim yılı baģlamadan önce Yabancı Dil "Yeterlik Sınavına" tabii tutulur. Bu sınavda baģarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık programına devam etmek zorundadırlar. Senatonun önerisi Mütevelli Heyet Kararı ile bazı dersler yabancı dille yapılabilir ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile Yabancı Dille eğitim-öğretim yapan bölümler açılabilir.

12 BEġĠNCĠ BÖLÜM Ücretler Eğitim-Öğretim ve Sınav Ücretleri Madde 17 (DeğiĢik:RG-10/02/ ) Eğitim-öğretim ve sınav ücretleri, eğitim-öğretim yılı baģlamadan önce Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir. Eğitim-öğretim ve sınav ücretlerinin ilk taksiti güz yarıyılı kesin kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksiti ise bahar yarıyılı baģında kayıt yenileme sırasında ödenir. Burslu öğrenciler dıģında öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Öğretim ücreti yalnızca normal ara sınav, sınav ve öğretimi kapsar. Öğrenciler, Mütevelli Heyetin ayrıca belirlediği eğitim, öğretim, sınav, özel öğrenciler ve benzeri iģlemlerle ilgili olarak; a) Özel öğrenci öğreniminin, b) Yaz yarıyılı eğitim-öğretiminin, c) Bütünleme sınavı, ek sınav ve ek dersin, d) Alt ve üst sınıflardan alınan derslerin, e) Tek ders ve ders tekrarının, f) Sınırsız sınavın, g) Kayıt dondurma ve izinli sayılmanın, ücretlerini ödemekle yükümlüdürler. Mütevelli Heyetçe belirlenen eğitim-öğretimle ilgili ücret ödemeleri ilan edilen tarihlerde yapılmadığı takdirde öğrencinin Üniversite ile iliģiği kesilir. ALTINCI BÖLÜM Dersler Zorunlu, Seçmeli ve ÖnkoĢullu ve Ortak Zorunlu Dersler Madde 18 Öğretim programındaki dersler, zorunlu, seçmeli ön koģullu ve ortak zorunlu dersler olmak üzere dört grupta toplanır: a) Zorunlu Dersler: Kayıtlı oldukları öğretim programlarında yer alan derslerden öğrencilerin alması ve baģarılı olması gereken derslerdir. b) Seçmeli Dersler: Öğrencinin, meslekle ilgili formasyonlarını tamamlayan derslerden genel kültür yada değiģik ilgi alanındaki derslerden seçmesi istenen derslerdir. Öğrenci mezun olabilmek için seçmeli derslerden öngörülen krediyi tamamlamak zorundadır. Öğrencinin ders programında yer alan seçmeli dersler, öğrencinin isteği, danıģmanın önerisi ile belirlenir. Programdan çıkarılan seçmeli ders yerine, öğrenciler danıģmanın önerisi ile eģdeğer kredili baģka bir ders alır. Ġkinci Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Güzel Sanat ve benzeri derslerden biri isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulabilir. c) Ön koģullu dersler: Ön koģullu ders, alınabilmesi için alt yarı yıllarda yer alan derslerden bir veya bir kaçının baģarılması koģulu aranan derstir. Ön koģullu dersin alınabilmesi için, öncelikle kendisine ön koģul olan dersin baģarılmıģ olması gerekir. Zorunlu, seçmeli ve ön koģullu dersler ile ön koģul olan dersler, ilgili bölümün önerisi Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. d) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun değiģik 5 inci maddesinde belirlenen "Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi", "Türk Dili" ve "Ġngilizce" dersleridir. Ġngilizce dıģındaki dersler baģarılı/baģarısız (S/U) olarak değerlendirilir. Kredi hesabına ve ortalamalara katılmaz. Derslerin Kredi Değeri Madde 19 Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile, Laboratuvar, atölye, klinik çalıģma ve diğer etkinliklerin haftalık saatinin yarısından oluģur. Ġki saat uygulama, iki saat Laboratuvar, iki saat atölye, iki saat stüdyo, iki saat klinik çalıģma ve iki saatlik diğer etkinlikler (inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalıģma, kütüphane ve alan çalıģması, mezuniyet tezi, proje çalıģmaları ve benzeri) birer kredi olarak değerlendirilir. Derslerin kredi değerleri, hangi derslerin kredisiz verileceği Fakülte ve Yüksekokul kurulunca saptanır. Kredisiz dersler not ortalamasına alınmaz. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri ile baģarı durumunun belirtilmesi ile yetinilir.

13 Ders Yükü Madde 20 Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/programda belirtilen yüktür. Öğrenciler, danıģmanının önerisi ve Bölüm BaĢkanının onayı ile en çok iki ders artırabilir veya azaltabilir. Sınamalı öğrenciler sadece ders azaltabilirler. Bırakılan dersler verilen ilk yarıyılda alınmak zorundadır. Yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması öğrencinin aldığı dersler üzerinden hesaplanır. Ders Ekleme ve Bırakma Madde 21 Üniversite açılıģını izleyen ilk iki hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları seçmeli derslerde değiģiklik yapabilirler. Öğrenciler bu süre içinde danıģmanın onayı ile yeni dersler alabilir, tekrar almak kaydıyla zorunlu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir. Öğrenci, süresi içinde kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez, sınava giremez, girmiģ ise notu iptal edilir. Dersten Çekilme Madde 22 Öğrenci yarıyıl baģından itibaren ilk beģ hafta içinde kendi isteği, danıģmanın önerisi ve öğretim elemanın oluru ile aģağıdaki koģullarda (zorunlu dersler dıģındaki) derslerden çekilebilir. a) Lisans programının ilk iki yarıyılındaki dersler ve tekrarlamak zorunda olduğu dersler hariç daha önce ki yarıyıl veya yılda geçer not aldığı ve zorunlu olmadığı halde not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarladığı derslerden çekilebilir. b) Bir öğrenciye bir yarı yılda en çok bir ders olmak üzere, önlisans programında en çok üç, Lisans programında bütün lisans öğreniminde danıģmanın önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile en çok altı dersten çekilme izni verilebilir. c) Ufuk Üniversitesi ile yurt dıģındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluģlar arasında imzalanmıģ olan özel anlaģmalar kapsamında Ufuk Üniversitesinde öğrenim gören değiģim öğrencileri ve ziyaretçi öğrenciler dersten çekilme iģlemini öğretim üyesinin izni ile yapabilirler. Bu durumdaki öğrencilere (W) notuna iliģkin kurallar uygulanamaz. DanıĢman Madde 23 DanıĢman, öğrencilerin, eğitim-öğretim çalıģmalarını, üniversite yaģamı ile ilgili sorunlarını ve akademik baģarılarını izlemek, kayıt, ders almak, ders ekleme-bırakma ders seçme gibi iģlemlerde öğrencilere yol göstermek ve yardımcı olmak üzere Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca görevlendirilen öğretim elemanıdır Öğrencinin ders alma, bırakma, çekilme iģlemleri danıģmanın onayı ile olur. Stajlar ve Bitirme Projesi Madde 24 Stajların yarıyıl içinde yada tatil aylarında yapılması zorunludur. Stajların koģulları ve ilkeleri Fakülte/Yüksekokul kurulları tarafından belirlenir. Bitirme Projesi, Öğrencilerden öğrenimini tamamlayabilmeleri için koģul ve ilkeleri Fakülte/Yüksekokul Kurullarınca saptanan Bitirme Projesi istenebilir. Öğrencilerin yapacakları eğitim-öğretim programına ait Bitirme Projesinin kapsam ve alanı Senato kararıyla belirlenir. Derslere Devam Madde 25 Öğrenciler derslerin ve uygulamaların yüzde yetmiģine (%70) devam etmek zorundadırlar. Özürleri ne olursa olsun (rapor dahil, kiģisel veya herhangi bir özüre dayalı) devamsızlığı yüzde otuzu (%30) geçen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına katılamazlar. Öğrenciler, devamsızlık nedeniyle baģarısız olduğu dersleri tekrar aldıklarında devam etmek zorundadırlar. Devamsızlık dıģındaki baģarısızlıkları nedeniyle ders tekrarında devam koģulunun aranılıp aranılmayacağı senato kararıyla belirlenir. Derslerden (Muaf) Yükümlü Tutulmama Madde 26 Öğretim programlarına kaydolan öğrenciler daha önce kayıtlı oldukları yurt içi ve yurt dıģı yükseköğretim kurumlarında almıģ ve baģarmıģ oldukları derslerden yükümlü tutulmamak için baģvurmaları halinde istekleri ilgili yönetim kurullarınca değerlendirilir ve karara bağlanır. Hazırlık sınıfında devam zorunluluğunu yerine getirmiģ ancak baģarılı olamamıģ öğrenciler öğrenim süresi içinde baģarılı olmak koģulu ile kayıtlı olduğu programlara devam eder. Her dönemin baģında, zorunlu yabancı dil ve isteğe bağlı yabancı dilden yükümlü tutulmama sınavı (mazeret) açılır. BaĢarılı öğrencilerin yükümlülükleri ortadan kalkar. Not çizelgesinde dersi baģardığı belirlenir. Bu ders kredi hesabına katılmaz.

14 Özürler (Mazeretler) Madde 27 Ufuk Üniversitesi öğrencileri eğitim-öğretim süresince sağlık raporu ile özürlü sayılabilmeleri için aldıkları sağlık raporlarının "Ufuk Üniversitesi Öğrenci, Sağlık, Kültür ve Spor ĠĢleri" Yönergesinin ilgili hükümlerine göre iģlem görmesi gerekir. Ayrıca, 1 Üniversitenin eğitim-öğretime açık olduğu süreler içinde Ankara ili dıģındaki hastanelerden alınan sağlık raporları kabul edilemez. 2 Resmi tatiller ve yarıyıl tatilleri süresinde, öğrencinin sağlık raporunun bulunduğu ildeki üniversite hastaneleri(varsa), Devlet Hastaneleri ve SSK Hastanelerinden alınmıģ ve hastane yetkililerince onaylanmıģ olması gerekir. 3 Ayakta tedavi amaçlı poliklinik raporları devamsızlık özürü olarak kabul edilemez. Ancak, hastanede yatarak tedavi veya acil ameliyat raporları ile belgelenenler devamsızlık özürü olarak dikkate alınabilir. 4 Sağlık ve yönetsel mevzuata göre tanzim edilmemiģ resmi belge niteliğini taģımayan sağlık raporları geçerli olamaz. Gerektiğinde üniversite öğrenci hakem hastaneleri kanalıyla öğrenciyi sağlık kuruluna sevk edebilir. 5 Sağlık özürü kabul edilen öğrenci, raporlu olduğu sürece derslere devam edemez, sınava katılamaz. Derse devam veya sınava katılma ve sonuçları geçersiz sayılır. 6 Hastalığın ve hısımlığın belirlenmesi, kaydıyla birinci, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımların, acil hastalık veya vefat ve defin tarihleri ayrıca belgelenmek koģulu ile özür olarak kabul edilebilir. 7 Deprem, sel ve benzeri tabii afet hallerinde ortaya çıkan tablo ve öğrencinin durumu dikkate alınarak özür talebi değerlendirilir. Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu, ayrıca öğrencinin yukarıda belirtilmeyen her türlü özürlerini değerlendirerek kabul veya ret edebilir. Ġzinli Sayılma ve Kayıt Dondurma Madde 28 Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler belgeleri kabul edilmek koģulu ile Dekanlıklara veya Müdürlüklere baģvurarak bir veya iki yarıyıl izin isteyebilirler. Kayıt dondurma veya izin talepleri Yönetim Kurulunun Kararı ve Rektörlüğün onayı ile kesinleģir. Hazırlık Sınıfındaki öğrencilerin kayıt dondurma ve izin iģlerinde ayrıca Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğünün görüģü alınır. Kayıt dondurma veya izinler bir keresinde en çok iki yarıyıl ve tüm öğretim süresince de toplam dört yarıyıl verilebilir. Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler artırılabilir. Kayıt dondurma veya izin istekleri zorunlu nedenler dıģında gerekçeleri ve belgeleri ile her yarıyıl ders ekleme ve bırakma süresinin son gününe kadar yapılabilir. Kayıt dondurma ve izinli geçen süreler öğretim süreleri dıģındadır. Ancak eğitim öğretim amacıyla Üniversite tarafından yurt içi ve yurt dıģı için verilen izinlerde geçen süreler öğretim sürelerine dahildir. Gözaltına alınan, tutuklanan, mahkum olan (taksirli suçlar hariç) veya Resmi makamlarca aranmakta olan öğrenciler kayıt dondurma veya izin isteğinde bulunamazlar. Ancak tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreleri kayıt dondurma süreleri gibi iģlem görür. Kayıt dondurma ve izin süreleri sona eren öğrenciler süre bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık kurulu raporu ile izinli sayılan öğrenciler sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık kurulu raporu ile belgelemek koģulu ile öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Ġki yarıyıl izin almıģ öğrencilerin ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde (Hazırlık Sınıfı hariç) bir dilekçe ile ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere baģvurmaları gerekmektedir. Kaydını donduran veya izinli sayılan öğrencilerin bu süre ile ilgili olarak ödeyecekleri ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Ücretini ödemeyen öğrencilerin üniversite ile iliģikleri kesilir.

15 YEDĠNCĠ BÖLÜM Sınavlar Sınav Türleri Madde 29 -(DeğiĢik:R.G. 12/10/ ) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, özür sınavı, ek sınav, yaz yarıyıl sonu sınavı ve tek ders sınavından oluģur. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde öğretim elemanınca öğrenci iģlerine teslim edilir." Arasınavlar Madde 30 (DeğiĢik: 1 inci ve 2. inci fıkra R.G. 12/10/ ) Ara sınavlar; dersler devam ederken yarıyıl içinde yapılan sınavlardır. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ġsteyen öğretim elemanı ders saatleri dıģında olmak ve Dekanlığa bilgi vermek koģulu ile birden fazla ara sınav yapabilir. Bir günde mazeret sınavları hariç en çok üç dersin ara sınavı yapılabilir. Özürsüz ara sınavlara girmeyen öğrenciye sıfır (0) not verilir. Arasınav tarihleri önceden ilan edilir. Arasınavlar dıģında tarih belirtilmeksizin kısa süreli sınav veya yoklamalar yapılabilir. Yarıyıl süresince yapılan ödev, proje ve benzeri çalıģmalar arasınav ile birlikte değerlendirilebilir. Yarıyıl sonu sınavları (DeğiĢik:R.G. 12/10/ ) MADDE 31 Yarıyıl sonu sınavı dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılan sınavdır. Devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler yarıyıl sonu sınavına girerler. Yarıyıl ara sınav notunun % 40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun % 60 ı toplamı baģarı notunu oluģturur. Yarıyıl içinde yaptırılan ödev, proje, ek sınav ve benzeri çalıģmalar ara sınav içinde değerlendirilir." Yaz Yarıyıl Sonu Sınavı Madde 32 Yaz yarıyıl sonu sınavı, Yaz Öğretimi Yönetmeliğine göre ilgili kurulların önerisi, Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile uygulanan yaz yarıyılı programı sonunda yapılan sınavdır. Yaz yarıyıl programındaki toplam ders saati, ilgili dersin yarı yıl içindeki toplam ders saatinden daha az olamaz. Gerektiğinde yoğunlaģtırılmıģ yaz yarı yıl programı uygulanabilir. Bütünleme Sınavı Madde 33- R.G. 12/10/ yürürlükten kaldırıldı. Özür (Mazeret) Sınavı Madde 34 Özür (mazeret) sınavı sadece ara sınav için yapılır. Özürleri ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere yarıyıl sonu sınavından önce özür sınavı yapılır. Özür sınavının özürü olmaz. Kopya Madde 35 Sınavlarda kopya yapanlara, kopyaya teģebbüs edenlere veya yardım edenlere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır. Sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı yada yardım ettiği belirlenenler o sınavdan sıfır not almıģ sayılırlar. Bunlara aynı Yönetmeliğin 7 nci maddenin (a) bendi hükümleri uygulanır. Ödevlerinde, bitirme projelerinde kaynak belirtmeden kısmen veya tamamen aynen aktarma yapan veya ödevini kendisi yapmayarak baģkasına yaptırdığı saptanan öğrenciye o çalıģmadan sıfır not verilir. Sınavların YapılıĢ Biçimleri Madde 36 Sınavlar, test usulü dahil, yazılı, sözlü, hem yazılı-hem sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav tipi, her akademik yılın eğitimi-öğretim programları ile akademik takvim yapılırken, ilgili kurulların önerileri dikkate alınır. Sınav Notuna Ġtiraz Madde 37 Sınav kağıt ve notlarının öğrenci iģlerine verilmesinden sonra maddi hata dıģında not değiģtirilemez. Öğrenciler maddi hata için sınav sonuçlarının ilanından itibaren beģ iģ günü içinde Dekanlığa/Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile baģvurabilirler. Maddi hatanın olduğu o dersin öğretim elemanı tarafından belirlenirse ilgili Yönetim Kurulunca maddi hata düzeltilir ve öğrenciye duyurulur. Onur Öğrencisi Madde 38 Her dersi ilk hakkında baģarmıģ disiplin cezası almamıģ tüm dönemlerde en az alması gereken ders kredisini almıģ eğitim yılı sonunda veya mezuniyet sırasında genel baģarı not ortalaması en az 3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi sayılır ve bunlara "ONUR" belgesi verilir. BaĢarı Notları Madde 39 Bir dersin baģarı durumu "BaĢarı Notu" ile değerlendirilir. BaĢarı notu, yarıyıl içinde yapılan ara sınav, laboratuar ve diğer uygulamalı çalıģmalar ile yarı yıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınav ve varsa diğer yarıyıl içi çalıģmalardan alınan notun yüzde kırkı (%40) ile yarıyıl sonu notunun yüzde altmıģı (%60) nın toplamı baģarı notunu oluģturur.

16 Not Ortalamaları Madde 40 (DeğiĢik:R.G. 12/10/ ) Öğrencilerin baģarı durumu, her yarıyıl sonunda yarıyıl not ortalaması (YNO) ve genel not ortalaması (GNO) hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile baģarı notuna karģı gelen baģarı katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın yarıyıl not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı tüm derslerin toplam kredi tutarı alınan derslerin kredileri toplamına bölünerek bulunur. Genel not ortalaması ise, öğrencinin Üniversiteye giriģinden itibaren almıģ olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Yaz yarıyılında alınan derslerin notları yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalamasında dikkate alınır. Ders baģarı notları rakam, harf ve kat sayıları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir: BaĢarı not çizelgesi Rakamla Harfle Katsayı AA BA BB CB CC DC DD FF 0.00 Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından; a) I: Eksik, b) S: BaĢarılı, c) U: BaĢarısız, ç) EX: Muaf, d) W: Dersten çekilmiģ, e) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, baģarısız, f) FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, baģarısız olarak tanımlanır. Bunlardan; a) (I) Notu: Proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalıģmalara dayanan derslerde öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalıģmalarını zamanında bitirmeyen öğrenciye verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, öğretim elemanının notları Öğrenci ĠĢleri BaĢkanlığına teslim tarihinden itibaren on beģ gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm baģkanlığının önerisi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt yarıyılının baģlangıcına kadar uzatılabilir. b) (S) Notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen ve muafiyet sınavı sonucu baģarılı olan öğrencilere verilir. (S) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez. Öğrenci değiģim programlarında alınan derslerin kredi eģdeğerliliği ve notların uyumu ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından yapılır. DıĢardan kabul edilen nakil yolu ile gelip bu Yönetmelik gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (S) notu verilmez. c) (U) Notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden baģarı gösteremeyen veya muafiyet sınavında baģarılı olamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler (S) notu alıncaya kadar bu dersi alırlar. ç) (EX) Notu: Senatoca belirlenen derslerden ilgili dekanlık/bölüm/yüksekokul tarafından uygulanan muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX) notu ayrıca Üniversite dıģından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere, evvelce bir yükseköğretim kurumundan almıģ oldukları ve denkliği fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen dersler için verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde kredisi ile birlikte gösterilir. d) (W) Notu: Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra olmak kaydıyla dersten çekilme süresi dolmadan, dekan/müdür onayı ile verilir. e) (FF1) Notu: Derse devam ve uygulama ile ilgili yükümlülükleri yerine getirerek yarıyıl sınavına girme hakkı olduğu halde, sınava girmeyen öğrencilere verilen nottur. BaĢarı notu hesabında (FF) olarak iģlem görür. f) (FF2) Notu: Derse devam veya uygulama ile ilgili yükümlülükleri yerine getirememiģ öğrencilere verilen nottur. BaĢarı notu hesabında (FF) olarak iģlem görür."

17 BaĢarı Durumu MADDE 41 (DeğiĢik:R.G. 12/10/ ) Yarıyıl ve genel not ortalaması 2.00 ve üstünde olan öğrenci baģarılı öğrencidir. Bir dersten baģarılı olmak için o dersten CC ve üstü not almak gerekir. Yarıyıl baģarı notu 2.00 ve üstünde olan öğrenciler FF notu dıģındaki DC ve DD notu aldıkları derslerden de baģarılı sayılırlar nin altında not alan öğrenciler CC ve üstünde not aldıkları derslerden baģarılı sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler sınamalı öğrenci durumuna düģerler. Öğrenci FF notu aldığı derslerden her koģulda baģarısız sayılır. Yarıyıl not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler sınamalı öğrencilerdir. Sınamalı öğrencilerin baģarılı sayılabilmesi için sınamalı duruma düģtükleri yarıyılı izleyen yarıyılda not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Sınamalı öğrencilerden izleyen yarıyıl (yaz yarıyılı dahil) sonunda da yarıyıl not ortalamaları 2.00 nin altında olan öğrenciler son iki yarı yılda CC nin altında not aldıkları tüm dersleri tekrarlar. Sınamalı duruma düģen öğrencilerin aldıkları derslerin not ortalaması yarıyıl not ortalaması olarak değerlendirilir. Sınamalı öğrenciler öncelikle baģarısız olduğu dersleri almak koģulu ile en fazla toplam 18 kredilik ders alabilirler. Toplam alınacak kredi Senato kararıyla değiģebilir. Sınamalı öğrenciler yarıyıl öğrenim ücretini tam öderler. Yarıyıl ve genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler baģarısız öğrencilerdir. Bu öğrenciler FF notu aldığı dersi tekrarlar. Dördüncü yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler genel not ortalamasını 2.00 ye çıkarana kadar üst yarıyıldan ders alamaz. Bu öğrenciler alt yarıyıllardan baģarısız olduğu veya hiç almadığı dersler ile notunu yükseltmek istediği dersleri yaz yarıyılında da alabilirler. Yaz yarıyılı sonunda da genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne çıkaramayan öğrenci beģinci ve daha üst yarıyıllardan daha önce almadığı dersleri alamaz. Son yarıyılda baģarısız olan öğrenciler ile azami öğrenim süresi sona eren öğrenciler bu Yönetmelikteki koģullara uygun olarak verilen sınav haklarını yaz yarıyılında kullanabilirler. Yaz yarıyılında aldığı derslerle genel not ortalamasını 2.00 ye çıkaran öğrenciler alması gereken tüm dersleri almıģ ve baģarmıģ olmak koģulu ile yaz yarıyılı sonunda da mezun olabilir. Devam zorunluluğunu yerine getirmediği için baģarısız olan öğrenciler o dersi açıldığı ilk yarıyılda veya yaz yarıyılında tekrar alırlar." Ders Tekrarı Madde 42 Bir dersten (FF), (W) veya (U) notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi, tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar öğrenci isterse ilgili dersleri yaz yarı yılında da alabilir. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun gördüğü dersleri alırlar. Öğrenciler genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak (CC) nin altında not aldıkları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste alınan son not geçerlidir. Devam yükümlülüğü yerine getirilen dersler için Senato kararı ile devam koģulu aranmayabilir. Tek Ders Sınavı Madde 43 Tek ders sınavı, sınava girme hakkını kazanmıģ, eğitim-öğretim yılının dördüncü yarıyılı sonunda tek ders dıģındaki bütün derslerinden baģarılı olan veya mezun olmak için tek dersi kalan öğrencilere Bölüm/Anabilim dalının önerisi, Fakülte/Yüksekokul kurullarının kararı ile tek ders sınavı açabilir. Tek ders sınavına girecek olan öğrenciler, o yarı yılın eğitim-öğretim ücretini yatırmak zorundadırlar. Tekrarlanan derste alınan son not geçerlidir. Devam yükümlülüğü yerine getirilen dersler için Senato kararı ile devam koģulu aranmayabilir. Üst Yarıyıldan Ders Almak Madde 44 Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan baģarılı öğrencilere danıģmanın onayı ile üst yarıyıllardan en fazla iki ders verilebilir. Not yükseltmek için ders tekrarı yapılabilir. Ön koģullu dersler bu kapsamın dıģındadır. Mezuniyet Durumu Madde 45 Mezuniyet durumundaki öğrenci, mezuniyet için gerekli derslerini baģarı ile tamamlamıģ öğrencidir. Gerekli tüm dersleri alan ancak son iki yarıyılda en çok iki dersten FF ve not ortalamasına katılmayan en çok bir dersten U notu alarak baģarısız olan öğrencilere bu derslerin her biri için ek bir sınav hakkı verilir. Yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması, verilen ek sınav sonunda alınan not dikkate alınarak hesaplanır.

18 FF notu almadıkları halde genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması 2.00 nın altında olan öğrencilere yarıyıl sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra bir hafta içinde dilekçe ile baģvurdukları takdirde DD, DC veya CC notu aldıkları en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilen öğrenciler ilk açılacak yarıyıl sonu sınavına alınırlar. Ek sınavlarda alınan not yarıyıl baģarı notu yerine geçer. Ek sınavlar için mütevelli heyetin belirleyeceği ücret ödenir. ĠliĢik Kesilmesiyle Ġlgili Kurallar Madde 46 AĢağıdaki durumlarda Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla; 1- BaĢka bir öğretim kurumunda asıl öğrenci olarak kaydının bulunduğu tespit edilen, sayılı Kanunla belirlenen yasal azami öğrenim süresi içinde öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaģılan öğrencilerden; a) Azami öğrenim süresi sonunda devam koģulunu yerine getirerek baģarısız olduğu tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilen bu sınavlar sonunda baģarması gereken ders sayısını beģe indiremeyen, b) Hiç almadığı ve/veya alıp ta devam koģulunu yerine getirmediği ders sayısı beģten fazla olan, c) Ek sınavlar sonunda baģarması gereken toplam ders sayısını beģe indiren ve üç yarıyıl ek süre verilen ve bu süre sonunda baģarısız ders sayısını üçe indiremeyen, d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan mezun olması için baģarması gereken toplam ders sayısını beģe indiren ve baģvurması halinde ilgili Yönetim Kurulunca dört yarıyıl ek süre verilen bu ek süre sonunda baģarısız olduğu ders sayısını üç ve daha aza indiremeyen, e) Azami öğrenim süresi tamamlandıktan sonra sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen ve bu sınavlara üst üstte yada aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen sınırsız sınav hakkından vazgeçmiģ sayılan, 3- Sağlık Kurulu Raporu ile "sağlık nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği" belgelenen ve raporu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen, 4- Kendi isteği ile kaydını almak için baģvuran, 5- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre "Yükseköğretim Kurumlardan" çıkarma cezası alan, 6- Süresi içinde kaydını yaptırmayan veya yenilemeyen öğrencinin, üniversite ile iliģikleri kesilir. Ara sınıflarda ĠliĢik Kesilmesi ve Ek Sınav Hakları Madde 47 a) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde sınavlarda baģarısız oldukları için iliģiği kesilen öğrencilere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddenin (i) bendi gereği yabancı dil dıģında verilen dersler hesaba katılmadan birinci sınıfta (birinci ve ikinci yarıyıl) en fazla bir dersten ek sınav hakkı verilir. b) Arasınıflarda (Ġkinci ve üçüncü sınıflarda) ise en fazla üç dersten baģarısız olarak iliģiği kesilen öğrencilere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değiģik 44 üncü maddesi gereği üç yıl (altı yarıyıl) içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. c) Öğrenci sınav haklarını yarıyıl/yılsonu sınavlarına girerek kullanır. Bu sınavlarda CC notuna karģı gelen 100 not üzerinden (60 not) alan öğrenci baģarılı sayılır. d) Sorumlu oldukları derslerin sınavını üç yıl içinde baģaranların kaydı yenilenir, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. e) Ek sınav haklarının kullanıldığı süre yasal öğrenim süresine dahil değildir. Öğrenciler bu süre içinde sınav hakkı dıģında öğrencilik haklarından yararlanamazlar. f) Ek sınav hakları için özür sınavı açılamaz. Son Sınıfta ĠliĢiği Kesilen Öğrenciler ve Ek Sınav Hakları Madde 48 Azami öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilere aģağıdaki hükümler uygulanır: a. Yasal azami öğrenim sürelerini tamamladıkları halde mezuniyet koģullarını yerine getiremeyen öğrencilere baģarısız oldukları bütün dersler için yeniden sınava girmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4111 sayılı Kanunla değiģik 44 üncü maddesi gereğince iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınav haklarının sonucunda baģarısız oldukları ders sayısını beģ derse indiren öğrencilere bu beģ ders için, üç yarıyıl ek süre verilir. b. Ek sınav hakkını kullanmadan beģ derse kadar baģarısız olan öğrencilere dört yarıyıl bu sınav sonunda baģarısız ders sayısını, üç veya daha az derse indirenlere ise baģarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız olarak girebilme hakkı verilir. c. Öğrenciler bu sınav haklarını yarıyıl sonu sınavlarına veya bütünleme sınavına girerek kullanırlar. d. Bu sınavlara girebilmek için uygulamalı ve uygulaması olan ve daha önce alınmamıģ dersler dıģındaki derslerde devam ve ara sınav koģulu aranmaz.

19 e. Ders sayısı belirlenirken Yabancı Dil dersi dıģında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddenin (i) bendi uyarınca verilen dersler hesaba katılmaz. f. Bu sınavlara toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav haklarından vazgeçmiģ sayılır ve bu haktan yararlanamaz. g. Öğrenciler sınav hakkı dıģındaki diğer öğrencilik haklarını kullanamazlar. h. Bu sınavlarda CC notuna karģı gelen (100) yüz üzerinden 60(altmıĢ) not alan öğrenci baģarılı sayılır. Alınan not yönetmelikteki not harfleri ile yarıyıl/yıl sonu baģarı notu olarak değerlendirilir. i. Bütün derslerden geçer not aldıkları halde bu Yönetmeliğe göre baģarılı sayılabilmeleri için öngörülen genel not ortalamasını sağlayamayan ve üniversiteden iliģiği kesilme durumuna gelen öğrencilere not ortalamasını yükseltmek için diledikleri son iki yarı yıl derslerinden fakülte/yüksekokulların önerisi ve Senatonun kararı ile sınırsız sınav hakkı tanınır. Özel Öğrenciler Madde 49 Bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünün ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin Ufuk Üniversitesinin ön lisans ve lisans programında yer alan derslere özel öğrenci olarak katılabilmesi, öğrencinin geldiği öğretim kurumunun senatosu ve Ufuk Üniversitesi Senatosunun kararı ile Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde olur. Özel öğrenci statüsünde ders alan bu öğrenciler Ufuk Üniversitesi öğrenci statüsü ve diplomaya yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumunun uygun gördüğü kredileri transfer edebilir. Ayrıca söz konusu öğrencilerin "Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay GeçiĢ Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik" hükümlerinde belirlenen koģulları sağlayarak Ufuk Üniversitesine yatay geçiģ yapmaları halinde sadece transkriptlerinde yer alan dersleri transfer edebilecektir. Çift Anadal Lisans Programı Madde 50 Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte içinde yada dıģında baģka bir bölümün lisans öğrenimini aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa "Çift Anadal Programı" denir. Çift Anadal Programlarına ait koģullar Çift Anadal Programı Yönergesi ile belirlenir. Yandal Programı Madde 51 Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, kayıtlı bulundukları lisans programlarına ek olarak "Yandal Programını" izleme izni verilebilir. Ayrı lisans programı anlamını taģımayan "Yandal Programlarına" ait koģullar "Yandal Programı Yönergesi" ile belirlenir. SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM Diplomalar ve Unvanlar Diploma Verilme KoĢulu Madde 52 Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre baģarı ile tamamlayan ve son iki yarıyılda üst üste sınamalı duruma düģmeden genel not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Önlisans Diploması Madde 53 Fakültesinden iliģiğinin kesilmesi durumuna gelen ve dördüncü yarıyıl sonuna kadar öğrenim programlarında zorunlu seçmeli ve kredisiz dersleri baģarı ile tamamlayarak dördüncü yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması en az 2.00 olan Lisans öğrenimlerini tamamlamadan üniversiteden ayrılan öğrencilere "Önlisans diploması" verilir. Önlisans diplomasında ilgili Bölüm BaĢkanı, Dekan/Yüksekokul Müdürü ile Rektörün imzaları bulunur. Lisans Diploması Madde 54 Bu Yönetmelik hükümlerine uygun sekiz yarıyıllık bir programı baģarı ile tamamlayan öğrencilere "lisans" diploması verilir. (DeğiĢik:R.G. 12/10/ ) "Lisans diploması, ilgili Dekan/Müdür/Bölüm BaĢkanı ve Rektör tarafından imzalanır. Diplomada yandal ve program belirtilir." Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Madde 55 Eğitim Fakültesinin beģ yıllık ortaöğretim alan öğretmenliği programlarını baģarı ile tamamlayan öğrencilere "Tezsiz Yüksek Lisans" diploması verilir. Bu diplomada Rektör ve Eğitim Fakültesi Dekanının imzası bulunur. Çift Ana Dal Diploması Madde 56 Çift ana dal programı uygulayan fakülte/yüksekokul bölümlerinde çift ana dal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, ilgili Bölüm BaĢkanı, Dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiģ olduğu çift ana dal programının adı belirtilir.

20 Yan Dal Sertifikası Madde 57 Yan dal programı uygulayan fakülte/yüksekokul bölümlerinde yan dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen sertifikalarda ilgili Bölüm BaĢkanı, Dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiģ olduğu yan dal programının adı belirtilir. Unvanlar Madde 58 Diploma ile birlikte kazanılan unvanlar için, Üniversitelerarası Kurul önerileri üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Ufuk Üniversitesi Senatosunca iģlem yapılır. Unvanlar diploma üzerinde belirtilir. Not Belgeleri ve Saklanması Madde 59 Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin kayıt oldukları tarihten üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, öğrencinin not belgesine geçirilir ve dosyasında saklanır. DOKUZUNCU BÖLÜM Diğer Hükümler Madde 60 Bu Yönetmelikte yer almayan veya eksik yer alan hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değiģiklikleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan her türlü mevzuat ve Ufuk Üniversitesi Yönetmelikleri ve Yönergeleri hükümleri uygulanır. GEÇĠCĠ MADDE 1 (R.G. 12/10/ ) eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin intibak koģulları dekanlık/müdürlük ve yetkili Üniversite kurullarınca belirlenir." ONUNCU BÖLÜM Yürürlükten Kaldırma, Yürürlük ve Yürütme Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler Madde 61 12/10/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği ile 12/10/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük Madde 62 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 63 Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24903 UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 11 ġubat 2013 PAZARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28556 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Hitit Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (17.01.2012 gün ve 28176 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesinde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 15 Temmuz 2009 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: YÖNETMELİK BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29946 YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

SENATO 2016 /09-I

SENATO 2016 /09-I 23.08.2016 SENATO 2016 /09-I BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir. Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27328 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EBELĠK LĠSANS TAMAMLAMA PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Şah Üniversitesinin lisans programlarında

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Haziran 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30094 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden: İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLER EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLER EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLER EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesinin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZ OKÜ İİBF İşletme Bölümü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar. ECZACILIK FAKÜLTESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Bu Yönetmelikte hüküm

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesinin yabancı diller zorunlu hazırlık

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29464

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29464 Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29464 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesine bağlı fakülte

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ I. AMAÇ VE KAPSAM 2016/2017 Madde 1. 16 Haziran 2013 tarih ve 28679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çukurova

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27556 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 17.08.2012 Sayısı: 28387) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS ve LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, İstanbul Kültür Üniversitesi nin fakülte, yüksekokul ve meslek

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı