ATAKÖY BU YOL AÇILIRSA ATAKÖY ÜN SONU OLUR ATAKÖY ÜN SORUNLARI MECLÝSTE. Ý lk e li. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATAKÖY BU YOL AÇILIRSA ATAKÖY ÜN SONU OLUR ATAKÖY ÜN SORUNLARI MECLÝSTE. Ý lk e li. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a"

Transkript

1 BU YOL AÇILIRSA ATAKÖY ÜN SONU OLUR Ataköy Uður Mumcu Bulvarý, Ayamama üzerine yapýlacak köprü ile, Havaalaný yoluna baðlanýyor. Bu yol bittiðinde EGS bloklarý (Dünya Ticaret merkezi) ve CNR fuarýna gidecekler de bu yolu kullanacak. Ataköy de trafik içinden çýkýlmaz hale gelecek. (Yazasý 19. sayfada) Sürekli, Et kili, Ý lk e li. 1 8 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY YIL:18 SAYI:191 MART 2010 FÝYATI: 2.- YTL ATAKÖY ÜN SORUNLARI MECLÝSTE TBMM Genel Kurulu n- da Arsa Üretim ve Deðerlendirilmesi- Hakkýnda Kanun görüþmeleri sýrasýnda grubu adýna bir konuþ- ma yapan CHP Mil- letvekili Tayfur SÜNER Ataköy ün sorunlarýný meclise taþýdý. Süner TOKÝ nin uygulamalarýný eleþtirirken Burasý çadýr devleti mi? dedi. (Yazýsý 29. sayfada )

2

3 ÇANAKKALE ÞEHÝTLÝÐÝ ZÝYARETÝNE YOÐUN ÝLGÝ Bakýrköy Belediyesi Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýndan bu yýl dördüncüsü düzenlenen "Çanakkale Þehitlerini Anmaya Gidiyoruz" etkinliðine yoðun katýlým oluyor. 20 Þubat-13 Mart arasýnda 4 hafta boyunca geziyi düzenlediklerini belirten Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ Ünal Erzen," Þu anda ziyaret için kayýtlarýmýz bitmiþ vaziyette. Yurttaþlarýmýzdan Þehitlerimizi ziyaret noktasýnda yoðun talep gördük. Bu yýl yaklaþýk kiþiyi Çanakkale'ye götüreceðiz. Türkiye Cumhuriyeti nin temellerinin atýldýðý Çanakkale Savaþlarý ný yurttaþlarýmýzýn yerinde görerek yaþamak istemeleri bizleri de mutlu ediyor" dedi. 5 Yeþilyurtspor Kulübü yönetimini þeçti LEVENT GÖKÇE 3. KEZ BAÞKAN Yeþilyurt Spor Kulübü'nün Olaðan Genel Kurulu nda kullanýlan oylarýn % 73 ünü alan LEVENT GÖKÇE'nin listesi kazandý. Levent Gökçe 3. kez baþkanlýða getirildi. Kongre üyelerinin yoðun ilgi gösterdiði oylama sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra teþekkür konuþmasýnda "Biz Bir Aileyiz, þuandan sonra seçim bitmiþtir, her üyemiz Yeþilyurt'un baþarýsý için çalýþmalýdýr" dedi. Genel Kurul sonrasý Sayýn Levent Gökçe yapýlan Genel kurul sonrasý yeni dönemde de Yeþilyurt Spor Klübü Baþkanlýðý'na seçildiniz. Yeni dönemde çalýþmalarýnýz nelerdir? ne gibi yenilikler yapmayý düþünüyorsunuz? sorumuzu yanýtladý. Öncelikle geçtiðimiz dönem baþlattýðýmýz projelerimize devam edeceðiz. Bunun yanýnda sahil kesiminde lodostan ve deniz otobüslerinin dalgalarýndan kaynaklanan önemli bir tahribat söz konusuydu bu tahribatýn ana binamýza zarar vermemsi için önlemimizi alacaðýz. Sportif faaliyetlerimizde kurduðumuz tüm altyapý çalýþmalarýmýz devam edecek. özellikle masatenisinde bir alt yapý çalýþmamýz var. Son dönemde 4-5 kiþiyi su topu, yüzme ve basketbol minik takýmlarýnda milli takýmlara gönderdik, önümüzdeki sezon da 4 veya 5 çocuðumuzu milli takýmlara göndereceðiz. Bunlarýn yanýnda liglerde sürdürdüðümüz mücadelelerimiz devam etmektedir. Biliyorsunuz ki son dört yýlda klübümüzü bir huzur ortamýna kavuþturduk. Bu huzur ortamýnýn devam etmesini saðlayacaðýz. Seçimlerden sonra bu seçimin kaybedeninin olmadýðný kazananýn her zaman klüp olacaðýný söyledim. Seçimlere katýlan tüm üyelerimize sizin aracýlýðýnýzla teþekkür ediyorum. Bugün itibariyle seçimler bitmiþtir ve bundan sonra tüm Yeþilyurt Spor Klübü üyeleri klübümüzün bir adým ileri gitmesi için el ele verip çalýþma yapacaðýz. Yeþilyurtspor Kulübünün yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu. BAÞKAN Levent Gökçe, Korhan Esin, Ziya Disanlý, Muharrem Alparslan, Halim Kýzýlýrmak,, Muhsin Aydýn, Mehmet Ali Camcýoðlu, Olcay Sezmiþ, Neslihan Ýmrahor, Abdullah Çoksüer, Erkan Yazýcýoðlu, Bülent Yurtsever, Vehbi Ateþ, Banu Döðme, Nuran Eskin.

4

5 3 18 yýldýr sizinle ve sadece sizin için varýz... Tam 18 yýl önce çýktýk bu yola, Türkiye de demokrasi ve insan haklarý kavramlarýnýn tanýnmasý, özümsenmesi, uygulanmasý ve korunmasý için, halkýn yerel düzeyde yönetime katýlýmcýlýðý ve duyarlýlýðýný artýrarak devlet üzerinde doðal bir denetleme mekanizmasý oluþturulmasý için, eþitlik ve þeffaflýk ilkelerine dayalý siyasal, ekonomik ve toplumsal bir yapýya ulaþýlmasýna katkýda bulunabilmek için, devlet, yargý yetkilileri, sivil toplum ve halk arasýndaki iletiþimi ve bu iletiþimin etkinliðini artýrmak için, yaþadýðýmýz bölgeye sahip çýkmak, çocuklarýmýza örnek bir yaþam alaný miras býrakabilmek için tam 18 yýl önce çýktýk bu yola 18 yýldýr, Gün oldu arabamýz kurþunlandý Gün oldu ailelerimiz tehdit edildi. pek çok haber kanalý, radyo ve ulusal medya köþe yazarlarý Ataköy Gazetesi ni güvenilir bir haber kaynaðý olarak benimsedi ve haber kaynaðý olarak yayýnlarýmýzý takip etti Bizimle ayný haberleri yayýnlayan ulusal medyaya kimse dokunmazken biz mahkemelerde haksýzlýklarla mücadele ettik Tüm tehdit ve maddi zorluklara karþýn, yasadýþý her tür faaliyetin üzerine gittik, Doðrularý överek cesaretlendik, yanlýþlarý mücadele ederek düzeltmeye çalýþtýk Þeffaflýk ve eþitlik için yýlmadan bölgemizde ve Türkiye de meydana gelen önemli olaylarý cesurca, objektif bir biçimde aktardýk Yolsuzluk, haksýzlýk ve yasadýþý faaliyetlerin kýsmen azalmasýna yardýmcý olduk. 18 yýl boyunca devam eden bir takým güçlerin baskýlarýna raðmen korkmadan, baþýmýz dik alnýmýz ak doðru bildiðimiz yolda ilerledik Ýlkeli, seviyeli ve dürüst yaklaþýmlarýmýzdan asla ödün vermedik. Bu temiz, dürüst ve örnek yayýn hayatýmýzýn, gerek siz bölge halký gerek iþ dünyasý gerekse siyasi alanlarda Ataköy Gazetesi nin saygýnlýðý ve güvenilirliðini böylesine artýrdýðýný görmek bizlere gurur vermektedir 18 yýldýr pek çok yanlýþý sizlere aktardýk ve sizlerin desteði ile bunlarýn üzerlerine giderek bir kýsmýnýn düzeltilmesine katkýda bulunduk Bugün ulaþtýðýmýz bu etkin ve saygýn noktada, gerçekleri tüm çýplaklýðý ile sizlere duyurmamýzdan rahatsýzlýk duyan bazý taraflý ve çýkarcý kesimler tehditlerini daha da çirkin ve tehlikeli boyutlara çekmektedir Ancak biz bilmenizi isteriz ki: Haksýz yere mahkeme salonlarýnda yýllar harcamamýza neden olsalar da Arabamýza, üzerimize kurþun yaðdýrsalar da Yaþamýmýzýn her alanýna çirkin ve adi saldýrýlarda bulunsalar da 18 yýldýr doðrulardan sapmadýk, sapmayacaðýz Haram bir lokma ekmek yutmadýk, yutmayacaðýz Hak ve adaleti saðlamak için mücadele etmekten yýlmadýk, yýlmayacaðýz Dürüstlüðümüz ve güvenilirliðimizden ödün vermedik, vermeyeceðiz Sizlerin desteði ile 18 yýl dayandýk, Yine sizlerin desteði ile nice 18 yýllar dayanmaya devam edeceðiz Bizleri yalnýz býrakmadýðýnýz, desteðiniz ve güveniniz için teþekkür ederiz... ATAKÖY GAZETESÝ AYIN YAZISI Özcan Atamer PARA VE SÝYASÝ GÜÇÜ OLANA YASAK YOKTUR Elinizde tuttuðunuz bu sayýmýzdan itibaren size 18 yýldan buyana ulaþmýþ oluyoruz. Yanda 18 yýldýr sizinle ve sadece sizin için varýz baþlýklý yazýmýzý lütfen okuyun. Her türlü olumsuzluða raðmen ilk gün koyduðumuz kurallarý bize kimse deðiþtirtemedi. Bundan sonra da geðiþtirmeyeceðimize, bir kez daha söz veriyoruz. *** Felaketler asla teker teker gelmez bir Ýngiliz atasözüdür. Aksilikler bir kez gelmeye görsün ardý arkasý kesilmeden devam eder. Biz Türk milleti olarak iyiyi daha iyiye götüreceðimize kötüye götürmek için adeta yarýþýrýz. Bizi yönetenler de Ataköy ü adeta mahvetmek için ellerinden geleni yapýyorlar. Uluslararasý uzmanlarýn tüm uyarýlarýna raðmen pisti Ataköy e doðru uzatýyorlar. Yeþilyurt havuzlu göbekten Havalimanýna giden yolun güzergahý deðiþtirildi. Sahil yolundan gelip havalimanýna gidiþ adeta bir iþkence. Büyükþehir Belediyesi Ayamama Deresi iki yanýndan sahil yolunu O-2 yoluna birleþtirecek yol yapým çalþmalarýna devam ediyor. Bu arada Ataköy Olimpiyat göbeðinden Atrium yönüne dönen Uður Mumcu bulvarý Ayamama Deresi üzerine yapýlacak köprü ile yeni havalimaný yoluna baðlanacak. Bu yol bittiðinde altý bloktan oluþan eski adý EGS bloklarýnda çalýþanlar ile buraya gelenler bu yolu kullanacak. CNR fuarýna giden binlerce araçýnda bu yolu kullandýðýný þöyle bir düþünün... Bu arada Ayamama kenarýndan yapýmý devam eden sahil yolu ile O-2 baðlýntý yollarýndan Ataköy e giren araçlar... Ýddia ediyoruz bu yollar bittiðinde Ataköylüler araçlarýný koyduklarý yerden hareket dahi ettiremeyecekler. Bizi yönetenler her türlü kararý kapalý kapýlar ardýnda ve genelde sermaye sahiplerinin isteði ve siyasi baskýlara göre alýrlar. Bu yolun açýlmasýný Dünya Ticaret Merkezi uzun zamandar istiyordu. *** Kýzýlayýn yaptýðý ise affedilir gibi deðil. Bildiðiniz gibi bir süre önce TOKÝ nin ihale yasalarýný hiçe sayarak yaptýðý sözde bir ihale sonucu Ataköy 9-10 kýsýmda Yunus Emre Kültür Merkezi ile Muhtarlýk arasýnda üzerinde Atatürk Anýtý ile Atatürk ün Selanikteki evinin maketi bulunan m2 arsayý satýn aldý. Bu ihaleye Bakýrköy Belediyesini ihale þartlarýna uymuyor gerekcesiyle sokmadýlar. Bakýröy Belediyesi de ihalenin iptali için dava açtý. Dava hala devam ediyor. Ortada onanmýþ, 5 bin ve binlik imar planlarýna göre hazýrlanmýþ, projelerde yok. Hal böyle iken, Kýzýlay geçtiðimiz günlerde de bu arsanýn etrafýný kafesli tellerle çevirdir. Atatürk heykelini kafesin içine soktular. Þimdi Kýzýlay ýn Bakýrköy deki yetkililerine soruyoruz. Bu acele niye? Dava sonunu beklemeden, projelerinizi onaylatmadan tel örgü niye? Yoksa arsanýzda pazar yeri kurulacak istihbaratýný mý aldýnýz? Ataköylüleri karþýnýza alarak arsanýza çivi çakacaðýnýzý mý zannediyorsunuz? Bizden size tavsiye, davanýn sonuçlanmasýný bekleyin bir. Ýki, projelerinizi onaylatýn. Üç, bunlarý yapana kadar Atatürk anýtý çevresine kurduðunuz kafesi kaldýrýn... Atatürk heykelini ve selanik evi maketini aynen muhafaza edeceksiniz ihale þartý deðil mi? *** Her zaman söylüyoruz para ve siyasi güç her þeyi yaptýrýr. Bu güçlerin ikisi birleþince açýlmayan kapý yoktur. Bizi yönetenler sizi kapýlarda karþýlar. Talebiniz kýlýfýna uydurulur. Size yol gösterilir ve istekleriniz yerine getirilir. Genelde bu böyledir. Ataköy 11. Kýsým da kamuya terk alanlarýn ve yollarýn bazý hatýrlý villa sahiplerinin isteði doðrultusunda bariyerlerle kapatýlýp özel otopark haline getirildiðini lütfen okuyun. Öne sürülen ve Kaymakamýnda kabul ettiði gerekçe ye göre tüm Bakýrköylülere hak doðmuþ oluyor. Sizde ayni gerekçeleri göstererek evinizin önündeki yolu kapattýrabilirsiniz. Sonrada kapattýðýnýz yolu özel otopark olarak kullanýrsýnýz. Haydi hayýrlýsý...

6

7 7 TÜRKÝYE'DE 700 BÝN ÇÖLYAK HASTASI VAR! Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi, ülkemizde her 100 kiþiden birinde görülmesine raðmen; toplum tarafýndan belirtileri, taný ve tedavi süreçleri yeterince bilinmeyen Çölyak hastalýðýna dikkat çekmek, Avrupa ve Türkiye'deki hasta haklarýný tartýþmak ve Bakýrköylüleri hastalýk hakkýnda bilgilendirmek amacýyla "Çölyak Hastalýðý Paneli" düzenledi. Hastalýða iliþkin ayrýntýlý bilginin sunulduðu ve moderatörlüðünü Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen'in yaptýðý panele; Prof. Dr. Nadir Kaya (Acýbadem Bakýrköy Hastanesi), Uzman Dr. Duygu Gür (International Hospital Çocuk Hastalýklarý), Uzman Diyetisyen Dr. Dilem Irkýn (International Hospital) ve Oya Özden (Ýstanbul Çölyakla Yaþam Derneði Baþkaný) konuþmacý olarak katýldý. Bakýrköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açýlýþý konuþmasýný yapan Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen; "Yapýlan araþtýrmalar, Türkiye'de taný koyulamayan Çölyak Hastasý sayýsýnýn yaklaþýk 700 bin olduðunu ortaya koyuyor. Bu nedenle, hastalýk hakkýnda bilinçlendirici çalýþmalara mutlaka aðýrlýk vermemiz gerekiyor" diye konuþtu. Türkiye'nin buðday aðýrlýklý beslenen bir ülke olduðuna dikkat çeken Ýstanbul Çölyakla Yaþam Derneði Baþkaný Oya Özden ise; "Bu kadar buðday aðýrlýklý beslenen bir ülkede Çölyak'la yaþamak gerçekten zor. Alýnan mesafeye raðmen Çölyak hastalarýnýn sorunlarý maalesef devam ediyor. Özellikle; Çölyak hastalarýnýn, tüketebilecekleri glutensiz ürünlere ulaþmalarýnda zorluk yaþanýyor. Bu yüzden glutensiz ürün çeþidinin artmasý ve daha kolay ulaþýlýr hale gelmesi Çölyak hastalarý için çok önemli" dedi. Bu arada Çölyakla Yaþam Derneði Gençlik Kolu Baþkaný ve Çölyak Hastasý 9 yaþýndaki Tan Ukav da Çölyakla yaþamanýn zorluklarýný katýlýmcýlarla paylaþtý. Çölyak bir ince barsak alerjisidir. Bu alerji; buðday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahýllarýn içinde bulunan gluten ismi verilen proteine karþý ince baðýrsaðýn ömür boyu sürecek bir hassasiyet göstermesi olarak tanýmlanýr. Taný konulduktan sonraki aþamada uyulmasý gereken tek tedavi yöntemi ise; uzman hekim tarafýndan önerilen gluten içermeyen besinlerle beslenmektir. Gluten buðday, arpa, çavdar ve yulafta bulunduðu için bu gýdalardan ömür boyu uzak durmak gereklidir. Çölyaklý kiþiler normal ekmek, pasta, börek, bisküvi ve benzeri çok sayýda gýdayý yememek durumundadýr. Marmara Belediyeler Birliði (MBB) tarafýndan, trafik konusunda düzenlenen eðitim programlarýna "Kentsel Trafik Ýþaretlemeleri ile Özürlülerin Karþýlaþtýklarý Sorunlar" baþlýklý seminerle devam edildi. Etkinlikte konuþma MBB Çevre Yönetim Merkezi Direktörü Aynur Acar, "Ülkemizde turist kazalarýnýn çoðu, yaya geçitlerinde oluyor. Bunun nedeni, Avrupalý sürücülerin yaya kaldýrýmlarýnda yayayý görünce durarak yol verme mecburiyetidir. Türkiye'de ise yayalar, korkudan sürücülere yol veriyor" dedi. Trafik konusunda belediye personelini bilgilendirme programlarýný sürdüren Marmara Belediyeler Birliði tarafýndan "Kentsel Trafik Ýþaretlemeleri Ýle Özürlülerin Karþýlaþtýklarý Sorunlar" baþlýðýyla eðitim programý düzenlendi. ÝBB Trafik Müdürlüðü'nün eðitim desteði ile gerçekleþtirilen eðitimde, Düþey Trafik Ýþaretlemeleri, Temel Dayanaðý, Boyutlarý ve Renkleri, Genel Sýnýflandýrýlmasý, Montaj Esaslarý, Boyutlarý Deðiþken Trafik Ýþaretlerinin Montajý, Standart Trafik Ýþaretlerinin Montajý, Þehir Ýçi Yollarda Bakým ve Onarým Çalýþmalarýnda Alýnmasý Gereken Tedbirler ile Özürlülerin Karþýlaþtýklarý Sorunlar ve Kavþak Çözümleri Marmara Belediyeler Birliði nden ilginç araþtýrma "TURÝST KAZALARININ ÇOÐU, YAYA GEÇÝTLERÝNDE OLUYOR" ile Ön Görülen Model Çalýþmalar ve Uygulama Örnekleri anlatýldý. ÝBB Trafik Müdür Yardýmcýsý Ruþen Aðýrdan ve ÝBB Özürlüler Proje Sorumlusu Ayþe Karagül tarafýndan yapýlan sunumlarýn tamamlanmasýnýn ardýndan, Arazi Uygulamalarýný yerinde incelemek üzere, Topkapý Çocuk Trafik Eðitim Parký, Özürlü Kavþaklarý ve Trafik Ýþaretleme örnekleri gezdirildi. "TURÝST KAZALARININ ÇOÐU, YAYA GEÇÝTLERÝNDE OLUYOR" Eðitimde kýsa bir konuþma yapan Marmara Belediyeler Birliði Çevre Yönetim Merkezi Direktörü Aynur Acar, AB'ye uyum çerçevesinde Avrupa ile Türkiye þartlarý üzerine örnekler verirken, "Türkiye'de, turistlere yaya geçitlerinde çarpýyoruz. Çünkü sürücülerimiz, yaya kaldýrýmlarýnda çok dikkatsiz ve umursamazlar. Turist kazalarýnýn çoðu, yaya geçitlerinde oluyor. Bunun nedeni de Avrupalý sürücülerin yaya kaldýrýmlarýnda yayayý görünce durarak yol verme mecburiyetidir. Türkiye'de ise yayalar, korkudan sürücülere yol veriyor. Yine Avrupa'da bir bisikletli arkadan gelen araca yol vermedikçe araç sollayýp geçemez. Ancak bizdeki trafik kazalarý, yine büyük oranlarda bisikletli ve motosikletlilere çarpýlmasýdýr. Diðer bir konu ise ailelerin ön koltukta 12 yaþ altý çocuklarý oturtmalarý veya kucaklarýna almalarý. Avrupa'da ve dünyada, geliþmiþ ülkelerde çocuklar 12 yaþýna gelene kadar arka koltukta çocuk koltuklarýnda emniyet kemeriyle oturtulmak zorundadýr. Bebekler ise ebeveyn kontrolünde arka koltukta ve bebek koltuðunda oturmalýdýr. Artýk bu konularda da geliþmiþ ülkeler seviyesine gelmek için sýký tedbirler alýp, denetimler yapýp, yasalarýmýzý daha aðýr yaptýrýmlarla oluþturmalýyýz" diye konuþtu.

8

9 BALIKÇILARIN KORKULU RÜYASI ZEHÝRLÝ BALON BALIÐI MARMARA'DA Zehriyle ölümlere ve felce neden olan tropikal iklim balýklarýndan balon balýðý, Marmara Denizi ne kadar ulaþtý. Küresel ýsýnmanýn da etkisiyle sýcaklýk oraný artan Kýzýldeniz'den, Süveyþ Kanalýný geçerek Akdeniz'e göç eden zehirli balon balýðý, Ege'den geçip Marmara Denizi ne ulaþtý. Temas halinde karýn aðrýsý, ishal, dudaklarda ve aðýz içerisinde uyuþmaya neden olan Balon Balýðý, Ýsrail'de ölümlere de yol açtý. Küresel ýsýnmanýn etkileri ile besin alanlarýnýn uygun olmasý nedeniyle Akdeniz ve Ege'ye göç eden balon balýðýný Türkiye'de yiyen kedilerde de ölümler görüldü. "Faydasý yok, zararý çok" olan bu balýk, balýkçýlarýn baþýnýn belasý Deniz Canlýlarý Müzesi nin kurucusu balýkçý Kenan yaptýðý açýklamada Bütün Ýstanbullu lar, çocuklar, yetiþkinler herkes diledikleri zaman gelebilir, müzemizi gezebilirler. Benim özellikle anne ve babalara bu konuda bir çaðrým var. Çocuklarýný getirsinler, müzeyi gezdirip deniz canlýlarýný tanýtsýnlar. Ülkemizin 4 bir yaný deniz, çocuklarýmýzýn da deniz canlýlarýný yakýndan tanýyýp, bilgi sahibi olmasý gerektiðini düþünüyorum. Karasularýmýzda yaþayan canlýlarýmýzý daha iyi tanýyabilmeliler. Kitaplar üzerinden görebildikleri deniz canlýlarýný burada doðrudan inceleyip tanýma imkâný bulabiliyorlar, 9 Airport Outlet Center'da "100 Yýllýk Fotoðraf Makineleri Sergisi açýldý. Camera Museum ve Collection Club iþbirliði ile gerçekleþtirilen sergide koleksiyoner Hilmi Nakipoðlu'nun 1970'lý yýllardan itibaren topladýðý yüzlerce eski fotoðraf makinesi ve fotoðrafçýlýkla ilgili malzemeler sergilendi. Sergide yer alan eserler arasýnda, 1900'lü yýllara ait el yapýmý fotoðraf makinelerine ve günümüze gelene kadar çeþitli marka ve ölçüde yüzlerce fotoðraf makinelerine yer verildi. Taþýnabilen ve taþýnamayan stüdyo tipi fotoðraf makinelerinin de yer verilen sergide, çift objektifli makineler, casus makineleri, mini makineler, Leica filmle kullanýlan makineler, Polaroid filmle kullanýlan makineler de görüldü. Sergide fotoðraf sanatý için önemli bir yere sahip olan baþta Roll filmi olmak üzere çeþitli filmler ve aksesuarlar oldu. Marmara'da balýkçý aðlarýna takýlan 5 adet balon balýðý mumyalanarak Ýstanbul Gürpýnar'da bulunan Deniz Canlýlarý müzesi nde yerini aldý. dokunma þansý bula biliyorlar. Balýk müzemize; büyüðünden küçüðüne herkes büyük bir ilgi gösteriyor" diye konuþtu. YÜZ YILLIK FOTOÐRAF MAKÝNELERÝ AÝRPORT OUTLET CENTER'DA

10

11 11 EFE NEZÝH ÖZER ÝN KAMP ÝZLENÝMLERÝ Bu yýl ilk olarak düzenlenen 'Frendship Camp 2010'da ülkemizi temsil etmek üzere Singapur'a giden Milli Eðitim Vakfý Özel Basýnköy Lisesi öðrencilerinden Efe Nezih Özer kamp boyunca yaþadýklarýný gazetemize anlattý. 'Frendship Camp 2010'da neler yaptýn? Vaktinizi nasýl geçirdiniz? Singapur'da bu yýl ilk olarak düzenlenen 'Frendship Camp 2010'a Türkiye'yi temsilen ben ve baþka bir okuldan bir arkadaþým daha katýldý. 'Frendship Camp 2010'da birçok ülkeden toplam 200 öðrenci vardý. Kamp süresi boyunca çeþitli spor faaliyetlerinin yanýnda Singapur þehrinde gezintiye çýktýk, çeþitli yerleri gördük. Kendi aramýzda bir takým turnuvalar gerçekleþtirdik. 'Frendship Camp 2010'da arkadaþlýklar nasýldý? Diðer ülkelerden gelen arkadaþlarýmýzla oldukça eðlenceli vakitler geçirdik. Ülkelerimiz hakkýnda birbirimize bilgiler verdik. Benim en iyi anlaþtýðým ülkeler arasýnda komþumuz Yunanistan bulunuyor. Yunanistan'ýn yanýsýra Polonya, Ýrlanda ile yakýn dostluklar kurdum. Kamp bitiminden sonra da buradaki arkadaþlarýmla irtibatýmý koparmadým. Gerek internet yoluyla gerekse telefon ile görüþmeyi sürdürüyorum. Önümüzdeki günlerde hem onlarý Türkiye'ye davetettim hemde arkadaþlarýmý ülkelerinde ziyaret etme fýrsatý bulacaðým Buradaki çocuklar Türkiye hakkýnda neler biliyor? Onlara ülkemiz hakkýnda neler anlattýn? Sohbetlerimiz sýrasýnda arkadaþlarýmla birbirimize yaþadýðýmýz ülkeler ve þehirler ile ilgili çeþitli sorular sorup bilgi sahibi olduk. Türkiye hakkýnda en bilindik unsurlarýn baþýnda Ýstanbul ve Boðaz Köprüsü geliyor. Birçok yabanc arkadaþým Ýstanbul'u ve Boðaz Köprüsünü merak ettiklerini söylediler. Ben de onlarý buralarý görmeleri için ülkemize davet ettim. Yerlerin dýþýnda futbol ile ilgilenen arkadaþlarým kendi ülkelerinden Türkiye'ye transfer olan futbolcularýnýn oynadýklarý takýmlarý ve 2000 senesinde UEFA Kupasýný kazanan Galatasaray'ý tanýdýklarýný belirttiler. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe isminin sadece Roberto Carlos'un transferiyle duyulmasý beni biraz üzdü. Sportif aktiviteler yaptýk dedin. Nedir bunlar? Kendi aramýzda futbol, basketbol, voleybol turnuvalarý yaptýk. Bu turnuvalar iddialý ve ödüllü turnuvalar deðil, boþ zamanlarýmýzý hoþça geçirmek için kendi aramýzda gerçekleþtirdiðimiz turnuvalardý. Bunlarýn yanýnda kamp programý çerçevesinde yelkenli, kürek, benim branþým olan futbol, atýcýlýk, salla denize açýlmak gibi birçok spor dalýnda etkinlikler yaptýk. Son olarak ne söylemek istersin? Katýldýðým Frendship Camp 2010 umarým ilerleyen senelerde tekrardan yapýlýr ve yeniden katýlma fýrsatý bulurum. Ülkemizde de bu tür organizasyonlarýn yapýlmasýný diliyorum.ülkemizin tanýtýmý için çok yararlý bir organizasyon olduðunu düþünüyorum. Burada tanýdýðým arkadaþlarýmla olan baðýmý koparmamayý ve uzun yýllar sürecek bir dostluðun olmasýný diliyorum.

12

13 Gazetemizin 18. kuruluþ yýlý nedeniyle Ataköy Sheraton Otel de verilen yemeðimize katýlan CHP Milletvekili Tayfur SÜNER, Garnizon Komutaný Alb. Ýhsan BURSALI Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ ÜNAL ERZEN, Bakýrköy Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa ADAGÜL, Bahçelievler Belediye Baþkaný Osman DEVELÝOÐLU, Bakýrköy Ýlçe Emniyet Müdürü Nihat ÇULHAOÐLU, Bakýrköy Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hüseyin ÖZCAN, Bakýrköy Saðlýk Grup Baþkaný Bülent KÖSEAHMETOÐLU, Basýn Konseyi Baþkaný Oktay EKÞÝ, Basýn Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Kenan AKIN, Gazeteci Yazar Yalçýn BAYER, Bakýrköy ün ilk Belediye Baþkaný Naci EKÞÝ, eski GarnizonKomutanýmýz Lütfü AKBAÞ, eski Eminönü Belediye Baþkaný Ahmet ÇETÝNSAYA, Bakýrköy Eski Kaymakamý Kadri ÖNER, AKP Bakýrköy Ýlçe Baþkaný Mahmut GÜRCAN, CHP Bakýrköy Ýlçe Baþkaný Dilek BAKÝ, DP Bakýrköy Ýlçe Baþkaný Burhan SARIKAYA, CHP Bakýrköy Belediyesi Meclis Üyeleri, AKP Bakýrköy Meclis Üyeleri, Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Yrd. Doç. Meltem ÜNAL ERZEN, Dati Holding Ýcra Kurulu Baþkaný Gökhan KIRAN, Ýcra Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ulvi SUVARÝOÐLU, Ataköy Marina Genel Müdürü Ali Osman Serdar ÇITAK, Bakýrköy Kaymakamlýðý özel kalem müdüresi Filiz AYRANCI Carousel, Olivium, ArmoniPark Outlet, Town Center AVM lerin genel müdürleri ve Halkla Ýliþkiler Müdüreleri, Bakýrköy Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Salim YILMAZ, Yön. Kurulu. Üyesi Hilmi NAKÝPOÐLU, Bakýrköy Ýþadamlarý Derneði Onur Kurulu üyeleri Selçuk KURT ve Yakup AKYÜZ, Sanat dünyamýzýndan Fatih SALGAR, Faruk SALGAR,Galleria, Sheraton, Otel ve Capacity deki Vakko maðazalarý sahibi Yaþar GENÇ, yardýmcýsý Ali Rýza ÇELÝK, iþadamlarýmýz, hukuk dünyamýzýn önde gelen isimleri, gazetemizin yazarlarý ve diðer konuklarýmýza, Ayrýca telgraf göndererek 18. yýlýmýzý kutlayan Ali Talip ÖZDEMÝR, Ayrýca çiçek gönderen, Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ ÜNALERZEN, Bahçelievler Belediye Baþkaný Osman DEVELÝOÐLU, Yakup AKYÜZ, CAROUSEL Alýþveriþ Merkezi, Nedret OÐAN, Murat ÝZCÝ, Ankara Gazeteciler Derneði Baþkaný Nazmi BÝLGÝN, Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz YENÝAY, AKP Bakýrköy Ýlçe Baþkanlýðý, AKP Belediye Meclis Üyeleri, Ahmet ÇETÝNSAYA, Yýlmaz GÜRFIRAT, CHP Bakýrköy Ýlçe Baþkaný Dilek BAKÝ, Bakýrköy Ýþadamlarý Derneði... Gecenin düzenlenmesinde ve sunumlarda bizi yanlýz býrakmayan gerçek dost Göksenin ÝLERÝ ile Bilge ÇELEBÝ, Didem COÞKUN, Serdar ÇELEBÝ ye ve Ýbrahim ÜNAL ve ekibineteþekkür ederiz. Özcan ATAMER Özcan ATAMER Ataköy Gazetesi

14 14 HADÝ HADÝ ÝYÝSÝNÝZ!.. "Tüketici Günü..." "Sigarayý Býrakma Günü" "Sevgililer Günü" Geçti gitti hepsi de... Siz asýl yarýn bakýn; 1 Mart VERGÝ GÜNÜ!.. ** HAKSIZ MIYIM ACABA!? Þair: "Önce ekmekler bozuldu" demiþti... Ne mümkün hocam; Ýnsanlar bozulmasaydý, ekmekler bozulur muydu hiç?! ** GONK DOÐRU SÖYLEYENÝ...! Bakkallýk dönemi artýk tarihe karýþýyormuþ. Yalnýz bakkallýk mý? Veresiye de birlikte... Öyle ya, kim düþünecek fakir-fukarayý? Canveresiye..! FIKRA GÝBÝ... New-York'ta hýrsýzýn biri, girdiði evin mutfaðýnda karnýný doyurduktan sonra yediklerini beðenmemiþ olacak ki, bir yemek tarifi býrakmýþ!!! Bir televizyon muhabiri sokaktaki adama soruyor: -Kök hücre nedir? "Hücre kökü, demektir" Bir baþkasýna uzatýyor mikrofonu: -Hücre kökü ne demektir? "Hücre kökü demektir!!!" Sonuncusunun verdiði yanýt ise oldukça ilginç: "Hücre Evi olabilir mi?!" Fransa Kraliçesi Maria Antoinette, vatana ihanet suçuyla mahkum olup, giyotine doðru yürürken, kazara celladýn ayaðýna basmýþ ve þöyle demiþti: "Affedersiniz bayým!.." ANLAÞILDI... Türkiye'de "Tramvay Demokrasisi"varmýþ Söylemeye gerek yok. Belli oluyor zaten; Hiç yokuþ çýkamýyor biçare!.. ** DURAN OLMAMIÞ YA NEYSE!.. TBMM'de Saðlýk eski Bakaný Osman Durmuþ'un konuþmasý sýrasýnda kavga çýkmýþ. Osman Durmuþ da; Yumruklar konuþmuþ demek ki..! ** BEYLER, KENDÝNÝZE GELÝN! Meclis'teki o utanç verici kavga sýrasýnda kavga...küfür...darp gýrla gitmiþ! Olay sonrasý hemen herkesin aðzýndan ayný cümle dökülmüþtü: "Ne ayýp, ne rezillik!.." Öyle ya,; Bu milleti yönetenler böyle yaparsa, yönetilenler ne yapmaz acaba?!. ** PARDON! "Tam Gün Yasasý" doktorlarý kapsýyormuþ... Doðrusu merak ettim: Acaba "Fahri Doktor"larý da kapsýyor mu? Malûm: Onlar da "Doktorum" diye geçiniyor da!.. ** SINIFSAL TERCÝH(!) Tekel iþçilerinin eylemine son verilecekmiþ. Nasýl mý? Ya 4-C'ye gidecekler, ya da ; Tasdikname alacaklar!!! ** BAYILDIÐIM SÖZLER... "Cevizin kabuðunu kýrýp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk sanýr" ÝMAM-I GAZALÝ ** "Ýlim, ilim demektir. Ýlim kendini bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice yaþamaktýr." YUNUS EMRE ** "Günümüzde insanlar herþeyin fiyatýný biliyor, hiçbir þeyin deðerini bilmiyor." OSCAR WÝLDE ** Paranýn deðerini bilmek istiyorsan, git birinden borç iste" BENJAMÝN FRANKLÝN SÜRÜNMEYE DEVAM!!! Emekli aylýklarýna lira civarýnda zam yapýlmýþ... Oh..oh..oh.. Ne demezsin; Harca harca bitmez! ** EKSÝK KALMIÞ(!) Müjde Ar, "Annem çocukluðumuzda bizi deterjanla yýkardý" demiþ. Oldu olacak, rahmetli bir de; Çitileseydi bari!!! ** GÖRÜLMEMÝÞ, DUYULMAMIÞ ÝTÝRAF... Amerikalý genç aktör Zac Efron, oynadýðý filmlerin çoðunu sýkýcý bulduðunu itiraf etmiþ. 22 yaþýndaki aktör: "Aslýnda beyazperdede kendimi izlemekten hiç hoþlanmýyorum" diye de ilave etmiþ. Ne denir, bizimkiler ders alýr mý acep!? ** ** MAAZALLAH... Dillerden düþmüyor: "Deprem senaryolarý" "Deprem senaryolarý" Dua edelim de; Film vizyona girmesin..! ** HEY YAVRUM HEY! Amerikalý uzman açýkladý: "Domuz Gribi yalanmýþ, palavraymýþ. Böyle bir salgýn yokmuþ, uydurulmuþmuþ..."! Elinoðlu nasýl da yutturdu zokayý ama; Desenize boþa gitti bunca aþý: Nasýl yedik, diye þimdi otur kafayý kaþý! ** GÖRÜLMEMÝÞ, DUYULMAMIÞ ÝTÝRAF... Amerikalý genç aktör Zac Efron, oynadýðý filmlerin çoðunu sýkýcý bulduðunu itiraf etmiþ. 22 yaþýndaki aktör: "Aslýnda beyazperdede kendimi izlemekten hiç hoþlanmýyorum" diye de ilave etmiþ. Ne denir, bizimkiler ders alýr mý acep!? OLACAK ÞEY DEÐÝL! Avustralya'da, çocuk arabasýnýn içinde annesiyle birlikte istasyonda tren bekleyen bir bebek raylarýn üzerine düþmüþ. Perona giren lokomotifin önünde yaklaþýk 100 metre sürüklenen minik yavru, kazayý ufak sýyrýklarla atlatmýþ. -- Kocaeli'de bir çocuk yakýndan izlemeye çalýþtýðý televizyonun üzrine düþmesi sonucu altýnda kalarak hayatýný kaybetmiþ. Üzücü olay sýrasýnda mutfakta bulaþýk yýkadýðýný söyleyen annesi karþýlaþtýðý manzara karþýsýnda sinir krizleri geçirmiþ.

15 Ohhh... NE ALA ^MEMLEKET! 15 Ataköy 11. Kýsým da bazý villa sahipleri proje deðiþikliði yapmadan kapalý otoparklarýný iptal ederek villalarýnýn kapalý alanýna dahil ettiler. Bu yetmiyormuþ gibi villalarýnýn arka ve önüne kamuya açýk yollar ve alanlara bariyer koyarak özel otopark haline getirdiler. Malalle sakinlerinin tepkileri durmak bilmiyor. Bariyerlerin kaldýrýlarak kamuya açýk alanlarýn ve yollarýn biran önce eski haline getirilmesi isteniyor. Konu ile ilgili olarak Bakýrköy Kaymakýmý na sorduðumuz sorunun ve Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ ÜNAL ERZEN in cevabýný aþaðýda bulacaksýnýz. Sayýn Þahin, Ataköy 11. Kýsým da bazý villa sahipleri kapalý otoparklarýný iptal ederek proje daðiþikliði yapmadan villalarýnýn kapalý alanlarýna dahil ettiler. Bu yetmiyormuþ gibi þimdi de villalarýnýn ön ve arkasýna bariyer yerleþtirerek kamuya açýk alan ve yallarý özel otoparka cevirdiler. Neler söyleyeceksiniz? Bazý villa sahiplerinin kapalý garajlarýný iptal edip mutfak veya villalarýnýn kapalý alanlarýna dahil ettikleri hakkýnda bilgim yok. Bu konu ile belediyemizin ilgilenecektir. Gerektiði yerde bizdende yardým talep edebileceklerdir. Biz de yasalarý uygulayacaðýz. Bazý villa sahipleri Kaymakamlýðýmýza müracaat ederek, bu alanlara araçlarýný koyan kiþilerin uygunsuz saatlerde ve uygunsuz biçimlerde, çocuklara kötü örnek olacak sekilde davranýþlarda bulunduklarýný belirtince biz de bunu tetkik edelim dedik. Sakýncanýn olmadýðý bana bildirilince bariyer konmasýna izin verdim. Ýlerleyen günlerde güvenlik açýsýndan daha büyük vakalara neden olunmamasý bakýmýndan izin verdim. Ancak buralara bariyer koymakla birlikte bariyeri koyan kiþilerin o alanda hak sahibi olduklarý anlamýna gelmiyor. Burada bariyer konmadan önce yararlanan insanlar haklarýna bir kýsýtlama getirilmemiþtir. Onlar eskiden olduðu gibi bu alandan faydalanacaklardýr. Sayýn Baþkan, size intikal edip etmediðini bilmiyorum ama 11. Kýsým'da villalar var. Bu villalarýn bazýlarý kapalý otoparklarýný iptal ederek ve proje deðiþikliði yapmadan villalarýnýn kapalý alanlarýna kattýlar. Þimdi bu villarýnýn bazýlarý kamuya ait alan ve yollarý bariyerlerle kapatarak özel otopark haline getirdiler. Bunu yaparken de kaymakamlýktan izin aldýklarý söyleniyor. Nasýl izin verdi kaymakamlýk o da tartýþýlýr, Sayýn Kaymakam ile görüþmemizde belirttiði, burada bulunan otoparklara araçlar park edip uygunsuz davranýþlarda bulunuyorlarmýþ. Kendisine böyle birþeyin burada mümkün olamayacaðýný, bahsi geçen yerin elli metre ilerisinde 24 saat görev yapan polis memurlarýnýn bulunduðunu belirttim. Bu konuda çok ciddi þikayetler geliyor. Bu konuda inceleme yaparýz biz belediye olarak. Tabi kaymakamlýk buraya nasýl izin verdi onu da bilmiyoruz. Kaldý ki öyle bir ülkede yaþýyoruz ki þu anda her taraf bana göre uygunsuz bir hal aldý. Araþtýrýp gereken ne ise yaptýracaðým. Hiç kimse kamuya ait yollarý ve otoparklarý kendi çýkarlarý doðrultusunda kullanamaz. Kullanmamalýdýr. TEÞEKKÜR BAÞSAÐLIÐI SÝBEL TORAMAN ýn vefatý nedeniyle cenazesine katýlan, baþa Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ ÜNAL ERZEN olmak üzere CHP Bakýrköy ilçe teþkilatýna, telefonla ve evimize gelerek taziye dileklerinde bulunan tüm arkadaþ, akraba ve dostlarýmýza teþekkür ederiz....,... Fikret TORAMAN Çok deðerli tostum, gazetemizin yazarý Fikret Toroman ýn kýzý SÝBEL TORAMAN Vefat etmiþtir. Kederli ailesine ve yakýnlarýna sabýr diliyorum. Mekaný cennet olsun Özcan ATAMER

16 16 Dikkat!.. ÞÝFRENÝZ 5 DAKÝKADA KIRILABÝLÝR! Ýzmir Ekonomi ve Ege üniversiteleri araþtýrmacýlarý, internet þifreleri üzerinde yaptýðý çalýþmanýn sonucunu açýkladý... Çalýþma boyunca 2 bin 564 þifre üzerinde araþtýrma yapýldý, bazý paralolar 5 dakika gibi bir zamanda kýrýldý... 2 ve 3 karakterli tüm þifreler kýrýlýrken, 4 karakterli þifrelerin yüzde 96'sýnýn, 5 karakterlilerin yüzde 42'sinin, 6 karakterlilerin yüzde 31'inin, 7 karakterlilerin yüzde 4'ünün, 8 karakterlilerin yüzde 2'sinin kýrýlabildiði anlaþýldý... Ýzmir Ekonomi ve Ege üniversiteleri araþtýrmacýlarýnýn "Türk Kullanýcýlarýnýn Parola Seçimindeki Eðilimleri" baþlýðý altýnda 2 bin 564 internet þifresi üzerinde yaptýðý çalýþmada, þifrelerin yüzde 30'unun kolaylýkla kýrýlabildiði belirlendi. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü Öðretim Görevlisi Ýlker Korkmaz, Ege Üniversitesi Uluslararasý Bilgisayar Enstitüsü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Dalkýlýç ile birlikte hazýrladýklarý "Türk Kullanýcýlarýn Parola Seçimleri" isimli araþtýrma sonuçlarýna iliþkin bilgi verdi. Korkmaz, bilgisayar sistemlerindeki parolanýn, sisteme baðlanan kullanýcý kimliðinin doðrulanmasý amacýyla kullanýldýðýný anýmsattý. Parola seçiminde, kullanýcýlarýn genelde hatýrlanmasý kolay ve kýsa parolalar seçtiklerinin bilinen bir yöntem olduðunu belirten Korkmaz, bu tür parolalarýn bilgisayar korsanlarý için kolay hedef olduðunu ve tek bir "zayýf" kullanýcý parolasýnýn bile tüm sistemin güvenliðini tehlikeye düþürebildiðini vurguladý. GERÇEK ÞÝFRELER KIRILDI Korkmaz, akademik çalýþmalarýnda, güvenilir kaynaklardan elde ettikleri ve bir sistemde kullanýlan 2 bin 564 gerçek Türkçe parolayý seçtiklerini ve çeþitli yöntemlerle bilimsel veriler kullanýlarak "þifreleri kýrmaya" çalýþtýklarýný anlattý. Ýlker Korkmaz, bu parolalarýn gizlilik nedeniyle araþtýrma kapsamý dýþýnda hiçbir þekilde kullanýlmadýðýný bildirdi. Çalýþmanýn ilk bir aylýk sürecinde tüm parolalarýn yüzde 30'una karþýlýk gelen 777'sinin tahmin edilebilir özellikte olduðunun belirlendiðini ifade eden Korkmaz, denenen parolalarýn yüzde 5'inin beþ dakika içinde, yüzde 10'unun da ilk gün içinde tahmin edilebildiðini kaydetti. Korkmaz, çalýþma sonucunda elde ettikleri verilere iliþkin þu bilgileri verdi: "Kýrýlan 777 parolanýn 564'ü sadece sayýsal karakter içeriyor. Sadece rakam dýþýnda hiçbir karakter kullanmadan parola seçen kullanýcý sayýsý azýmsanmayacak oranda. Ayrýca, kýrýlan parolalarýn büyük oranýnýn sadece rakamlardan oluþmasý, bu tür parolalarýn zayýf olduðunu gösteriyor. 2-3 KARAKTERLÝ TÜM ÞÝFRELER KIRILIR Kýrýlan parolalar arasýnda sadece 32 parola, en az bir Türkçe alfabeye ait karakter içeriyor. 2 bin 564 Türk kullanýcýsý içinde yüzde 98'den daha fazlasý, parola seçiminde Türkçe karakter tercih etmiyor. Tümü sayýlardan oluþan parolalarýn büyük oraný, 3 karakterli þifrelerin tamamý kýrýldý. Türk kullanýcýlarýn parolalarýnýn yüzde 73'ünde en az 1 rakamsal karakter, yüzde 39'unda en az 1 büyük harf kullandýðý ortaya çýktý." Ýlker Korkmaz, 2 ve 3 karakterden oluþan tüm þifrelerin kýrýlabildiðine iþaret ederek, 4 karakterli parolalarýn yüzde 96'sýnýn, 5 karakterlilerin yüzde 42'sinin, 6 karakterlilerin yüzde 31'inin, 7 karakterlilerin yüzde 4'ünün, 8 karakterlilerin yüzde 2'sinin kýrýlabildiðini bildirdi. Korkmaz, Türk kullanýcý parolalarý üzerine bulgulara ulaþýlan çalýþma sonuçlarýnýn Türk kullanýcý eðilimleri olarak belirtilmiþ olsa da diðer ülke kullanýcýlarý için de genel olarak benzediðini kaydederek, "Ýnternet kullanýcýlarýna akýlda kolay kalabilecek ve ayný anda da karýþýk karakterli þifreleme yöntemlerini tavsiye ediyoruz" dedi. Dünya çapýndaki bazý araþtýrmacýlarýn parola seçiminde çeþitli öneriler getirdiklerini belirten Korkmaz, "Araþtýrmacýlar, kullanýcýnýn kendilerini anlatan anlamlý bir cümledeki kelimelerin ilk harflerini bir araya getirerek parola yapýlabileceðini belirtiyor. Buna örnek olarak, 'Ben 3 yýldýr mühendislik eðitimi alýyorum, memnunum' cümlesi gösterilebilir. Bu cümlenin baþ harfleriyle oluþturulan 'B3yMea,m' parolasýndaki gibi; internet kullanýcýlarýna, kolay hatýrlanabilen ve ayný anda da zor kýrýlabilecek kendilerine ait cümlelerin baþ harfleriyle þifreleme yapmalarý önerilebilir" dedi. ÖNERÝLER Korkmaz'ýn verdiði bilgiye göre, araþtýrma sonucunda belirlenen zayýf parola nitelikleri þöyle sýralanýyor: "Parola uzunluðunun 7 karakterden az olmasý, parolanýn 'zayýf' olarak nitelendirilmesine yetiyor. Karakterlerin tümünün rakamsal ya da alfabetik olmasý, sayýsal karakterlerle sonlandýrýlmasý da zayýf parolaya neden oluyor. Parolanýn uzunluðunun 7 karakterden büyük olsa da kullanýcý bilgisinin, parolada sözlüklerde yer alan bir kelimenin, özel bir ismin bulunmasý da zayýf olmasýna yetiyor." "Güçlü" parola nitelikleri ise þöyle sýralanýyor: "Parolanýn içerdiði karakterlerde en az 1 rakam ve en az 1 büyük harf olacak þekilde, parolada hem sayýsal, hem de alfabetik karakterler birlikte kullanýlmalý. Parolada, en az 1 harf veya rakam olmayan noktalama iþareti gibi özel bir karakter içermeli. Kullanýcýlarýn yalnýz kendi alfabelerinde yer alan harflerden en az birini kullanmasý þifrenin kýrýlma olasýlýðýný düþürüyor. (Türk kullanýcýlar için, 'ç,ð,ý,ö,s,ü' karakterleri gibi.)" (Hürriyet Gazetesi nden alýnmýþtýr) "Kamu görevlisini koruma altýna alan 4483 sayýlý kanun kaldýrýlmalý. Demokrasi, hesap verilebilirlik rejimidir. Herkes yaptýðýnýn hesabýný vermelidir. Kamu görevlilerinin yasayla korunmasýna gerek yok Eðitim seminerlerine aralýksýz devam eden Marmara Belediyeler Birliði tarafýndan, "Disiplin Mevzuatý ve Disiplin Hukuku" semineri verildi. Kamuda disiplin konusunun ihmal edildiðini dile getiren Mülkiye Baþmüfettiþi Vahdettin Özcan, "Disiplin hukukumuzu düzenleyen müstakil bir hukukumuz yoktur. Ülkemizde ihmal edilen konulardan birisi de disiplin hukukudur. Kamuda, disiplin konusu hep ihmal edilmiþtir. Her þey yargýya havale edilmiþ, böylece uzun yýllar sonra netice alýnmýþ ve bu gecikme olumsuz bir þekilde iþleyiþe yansýmýþtýr" dedi. Birbirinden önemli açýklamalarda bulunan Mülkiye Baþmüfettiþi Özcan, "Kamu görevlisini koruma altýna alan 4483 sayýlý kanun kaldýrýlmalý. Demokrasi, hesap verilebilirlik rejimidir. Herkes yaptýðýnýn hesabýný vermelidir. Kamu görevlilerinin yasayla korunmasýna gerek yok" diye konuþtu. "KAMU GÖREVLÝLERÝNÝN KORUNMASINA GEREK YOK" Açýklamalarýnýn devamýnda, kamu görevlilerinin yasayla korunmasýna gerek olmadýðýný belirten Özcan, "Demokrasi, hesap verilebilirlik rejimidir. Herkes yaptýðýnýn hesabýný vermelidir. Kamu görevlileri olarak, bugüne kadar hep korunduk. Kamu görevlilerinin yasayla korunmasýna gerek yok. Hatta kamu görevlisini koruma altýna alan 4483 sayýlý kanun da kaldýrýlmalý. Adli yargý, disiplin alanýnda ihtisaslaþma saðlamalý ve kamu kurumlarýnda disiplin sorunu yaþanmamalý" diye konuþtu. Adli cezalar ile disiplin cezalarý arasýndaki farklarý anlatarak konuþmasýný tamamlayan Özcan, disiplin cezalarýnýn idari tedbir saðlamaya yönelik, adli cezalarýnsa toplum düzenini saðlamaya yönelik olduðunu belirtti.

17 17 KIZILAY YANLIÞ YAPIYOR KIZILAY ATAKÖY 9-10 KISIM DA ALDIKLARI ARAZÝDE DAVA DEVAM EDERKEN ATATÜRK HEYKELÝ VE EVÝNÝN MAKETÝNÝ KAFES ÝÇÝNE ALDILAR. GÝRÝÞ ÇIKIÞI YASAKLADILAR. BU UYGULAMAYA TEPKÝLER SÜRÜYOR... Kýzýlay Ataköy 9-10 Kýsým da Yunuz Emre Kültür Merkezi nin yanýnda bulunan ve hizmet arsasý olarak ayrýlan 2058 metrekare araziyi TOKÝ nin yaptýðý ihale sonucu bin TL ye satýn aldý. Ýhale kiþiye özel hazýrlandýðý için Bakýrköy Belediyesi nin ihaleye katýlmasý engellendi. Bakýrköy Belediyesi Ankara Ýdare Mahkemesi nde Rekabet ortamýnýnýn saðlanmamýþ olmasý ný gerekçe göstererek dava açtý. Dava halen devam ediyor. Bakýrköy Kýzýlay yetkilileri birkaç gün önce arsalarýnýn etrafýný kafesli telle çevirdiler. Atatürk Heykeline ve Selanik teki doðduðu evin maketine giriþ çýkýþý engellediler. Mahallelilerin çok sert tepkisi üzerine Bakýrköy Kaymakamý Dursun Ali Þahin ile Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ Ünal Erzen açýklamalarda bulundu. Bu arada Dursun Ali Þahin e tellerin kaldýrýlmasý için yapýlacak eylemler hatýrlatýlýnca, Þahin Bana bir ay süre verin sorunu çözeceðim dedi. BAKIRKÖY KAYMAKAMI DURSUN ALÝ ÞAHÝN Geçtiðimiz senelerde birçok Avrupa ülkesine seyahatler yaptým hiçbir yerde tel örgülü buna benzer bir uygulama görmedim. Sözlerinizde böyle bir uygulamanýn geliþmiþ hiçbir ülkede olmadýðýný söylediniz bu çok doðrudur. Bende geçtiðimiz senelerde birçok Avrupa ülkesine seyahatler yaptým hiçbir yerde tel örgülü buna benzer bir uygulama görmedim. Bakýrköy Belediyesi'nin ihaleye girmek istediðinden bile haberim yoktu. Kýzýlay yetkililerine ihaleye girmelerini ben önerdim. Ýhaleye girin önümüzdeki zaman içerisinde kullanabileceðiniz bir arazi dedim. Bu 2,5 dönümlük arazinin tapusunu almýþ bulunuyorlar. Etrafýný çevirmelerinin gereksiz olduðunu ben kendilerine ifade ettim. Biraz beklemenin faydalý olacaðýný kendilerine belirttim. Tabi onlar da takdir edersiniz ki Türk adetlerine göre kendilerine ait bir mülkü sahiplenip etrafýný çevirdiler. Tel örgü iþleminin imar planlarýna uygun yapýlmadýðýný bir taraftan yoldan alýndýðýný diðer taraftan ise yeþil alanýn kaldýðýný gördüm. Dijital ortamda kayýtlarýn tümü mevcuttur. Mülkün onlara ait olduðu zaten bellidir, kayýtlarda milim bile þaþmaz. Arazilerini çevirmekle ellerine ne geçti onu da bilemiyorum. Ama önümüzdeki kýsa zaman zarfýnda belediyemizle Kýzýlay'ý bir araya getirmeye çalýþacaðým. Eminim ki önümüzdeki günlerde Bakýrköy için çok daha güzel ortamlar yaratýlacaktýr. BAKIRKÖY BELEDÝYE BAÞKANI ATEÞ ÜNAL ERZEN Öncelikle þunu belirtmek isterim ki yapýlan bu ihale þaibeli bir ihaledir. Belediye de hiçbir planý projesi yok. Arazinin daha beþ binlik ve binlik planlarý hazýrlanmýþ deðil. Ýhaleye bizi sokmadýlar. Teminatý yatýrdýk ve þartnameye de uyuyorduk. Þartnamede kamu yararýna dernek yada kurumlar katýlabilir. Bu durumda bizden yani belediyeden daha önemli bir kurum olabilir mi? Belediyemiz bizzat kamu yararýna çalýþan bir kurumdur. Bunlara güvenerek ihaleye girmeye karar verdik ancak teminatýmýzý da geri vererek ihaleye sokmadýlar. Ýhaleye alýnmayýþýmýzý belgeledik tutanaklara geçirdik ve dava açtýk. Býrakýn plan yapmayý daha o aþamalara gelmedik, ihalenin kendisi dava aþamasýnda. Büyük olasýlýkla da davayý kazanacaðýmýzý düþünüyorum. Eðer devletimiz hukuk devletiyse belediyenin nasýl böyle bir ihaleye girmesi engellenebiliyor buna hukukun çok dikkatli karar vermesi lazým diye düþünüyorum. Ýkinci husus çevirmeye gelice de yasalara göre kiþiler yada tüzel kiþiler sahipleri olduklarý arsanýn etrafýný çitle yada herhangi bir þekilde çevirebilirler. Ancak burada söz konusu arsada hiçbir plan program yok. Veya bu arsa içerisinde kullanýlabilecek bir alan yada hurda bir yapý olsa bu çevirmeyi gene kabul edebiliriz. Ancak burada bir tane Atatürk heykeli var, Atatürk'ün Selanik'te yaþadýðý evin maketi var ve bir taksi duraðý var. Saydýklarýmýn hepsi kamu yararýna olan yerler. Kamunun kullandýðý yeþil alanlara neden mani olduklarýný da anlamýyorum. Gördüðüm kadarýyla çevirme sýrasýnda bir taþma söz konusu olmuþ bunun la da ilgili olarak çalýþma yapacaðýz. Kýzýlayýn tel örgü ile burayý kapatmasýný gerçekten anlamadým. Çünkü burasý Bakýrköy ve Bakýrköy'de hiçkimse boþ arazi buldu diye gecekondu yapmaz. Bunu baþka bir ilçede veya bir dað baþýnda yaparsýn çitle çevirmekle kalmayýp bekçi de koyarsýn baþýna bunu anlarým. Ancak bu olay Bakýrköy'de olduðunda buna anlam vermekte güçlük çekerim. Kaldý ki bu arazi uzun yýllardýr boþ sadece heykel ve ev maketinin bulunduðu bir arazi. Buraya hiçbir zaman ne bir gecekondu yapýmý oldu nede kimse gidip burada tezgah açtý. Aksine tüm milli bayramlarda burada bulunan Atatürk heykelinin önünde insanlar toplanýp tören yapýyorlar. Burayý tel örgü ile çevirmek yerine arazinin Kýzýlay'a ait olduðunu belirten bir tabela koysalardý daha iyi olurdu. Zaten henüz davalýk bir arazi dava sonucuna göre plan projeler çýkacak ne kadar zaman süresi içerisinde çýkacak plan projeler ne þekilde olacak daha bunlarýn hiçbiri belli deðil. TOKÝ satýþý yasal olarak gerçekleþtirirse planlarý bizden kendisi alýp Büyükþehir Belediyesi'ne götürecek. Burasý rekreasyon alaný ve bu rekreasyon alaný içerisine saðlýk tesisi nasýl yapýlacak bu da çok tartýþmalý ve su kaldýracak bir olay. Olmamasý gereken bir olay. Hiç sevmediðim bir söz var 'Burasý Türkiye' diye herkez kendi kafasýna göre hukuku yorumluyor ve ona göre hareket ediyor.

18 Ýçeride mumyasýna, dýþarýda canlýsýna dokundular! Türkiye'nin ve Ýstanbul'un tek deniz canlýlarý müzesini ziyaret eden minik öðrenciler, müze içerisinde mumyalanmýþ deniz canlýlarýný inceledikten sonra, müzeden ayrýlýrken dev vinçle önlerine inen köpekbalýðýný karþýlarýnda görünce þoke oldular. Vinçten yere indirilen yarým tonluk köpekbalýðýna dokunmak için birbirleriyle yarýþan çocuklar heyecanlý anlar yaþadýlar Beylikdüzü Gürpýnar'da bulunan Türkiye'nin ve Ýstanbul'un tek deniz canlýlarý müzesi olan, Balýkçý Kenan Deniz Müzesi'ni öðretmenleri eþliðinde ziyaret eden ilköðretim okulunun; anasýnýfý, 2. ve 4. sýnýf öðrencileri tesislerde önce balýk ziyafeti çektiler. Daha sonra Balýkçý Kenan Tesisleri nde alabalýk havuzlarýný gezen öðrenciler, deniz canlýlarýný tanýmak için müze bölümüne geçtiler. Müzedeki yüzlerce deniz canlýsýyla ilgili Balýkçý Kenan Tesisleri'nin sahibi Kenan Balcý'dan tek tek bilgi alan minik öðrenciler deniz canlýlarýný hem yakýndan tanýma fýrsatý buldular, hem de mumyalanmýþ deniz canlýlarý ve devasa büyüklükteki balýk türlerinin iskeletlerinin önünde hatýra fotoðraflarý çektirdiler. Köpekbalýðýna dokunmak için yarýþtýlar Müzedeki deniz canlýlarýna dokunarak inceleme fýrsatý bulan Beylikdüzü Koç Ýlköðretim Okulu ve Gürpýnar 75. Yýl Ýlköðretim Okulu'nun; anasýnýfý, 2. ve 4. sýnýf öðrencileri tam müzeden çýkacaklarý sýrada vinç ile önlerine indirilen devasa büyüklükteki, yarým ton aðýrlýðýndaki köpekbalýðýný karþýlarýnda görünce adeta þoke oldular. Köpekbalýðýný görünce sevinç çýðlýklarý atan minik öðrenciler vinçten yere indirilen köpekbalýðýna dokunmak için birbirleriyle yarýþtýlar. Öðretmenleri ile birlikte köpekbalýðýnýn önünde durarak hatýra fotoðraflarý çektiren öðrenciler, köpekbalýðýnýn yaþý, aðýrlýðý ve hangi karasularýmýzda yaþadýðý konusunda Balýkçý Kenan Tesisleri'nin sahibi Kenan Balcý'dan bilgi aldýlar. Çocuklar dilediði zaman ziyaret edebilir Minik öðrencilere müzedeki deniz canlýlarýnýn yaný sýra, önceki gün Marmara Denizi'nde yakalanan yarým ton aðýrlýðýndaki köpekbalýðýný karþýlarýna getirerek, bir sürpriz yapmak istediklerini söyleyen Balýkçý Kenan, "Bu sürprizimizde çok baþarýlý olduk. Öðrencilerimizin köpekbalýðýný karþýlarýnda gördüklerinde ne kadar heyecanlandýklarýný, köpekbalýðýna dokunurken mutlu olduklarý anlarý anne ve balalarýnýn da burada olup görmesini dilerdim. Müzemiz; çocuklarýmýzýn deniz canlýlarýný yakýndan tanýmalarý için büyük bir fýrsat. Onlara her zaman kapýmýz sonuna kadar açýk. Çocuklarýmýz çok mutlu oldular. Özellikle tam müzeden çýkacaklarý sýrada köpekbalýðýnýn gökten önlerine inmesi, onlara çok büyük bir heyecan yaþattý. Mutlu oldular" diye konuþtu. NÜFUS CÜZDANINIZ KAYBOLURSA NE YAPARSINIZ 18 Hürriyet Gazetesi yazarý Þükrü Kýzýlot 13 Þubat 2010 tarihli köþe yazýsýnda çok önemli bir konuya deðindi. Nüfus cüzdanýnýz kaybolursa ne yaparsýnýz. Evet nüfus cüzdanýnýz kaybolursa hayatýnýzýn akýþý deðiþebilir. Onun için bu yazýyý mutlaka okuyun. Nüfus cüzdanýnýz kaybolunca ne yaparsýnýz? GAZETEYE kayýp ilaný veririm dediðinizi duyar gibiyim. Temel in kaybolan kaynanasýyla ilgili ilaný gibi deðil tabii... Bilmeyenler için anlatalým. Temel in kaynanasý kaybolur ve gazeteye þöyle bir ilan verir: Kaynanamý kaypettum. Körenlerin insaniyet namýna körmemezlikten gelmeleri rica olunur. NE YAPILMALI? Nüfus cüzdanýnýz kaybolunca ya da çalýnýnca, gazeteye ilan ve emniyet makamlarýna haber vermek yeterli deðil. Emniyet biriminden, nüfus cüzdanýnýn kaybolduðuna ya da çalýndýðýna dair yazý veya tutanak almak da yeterli deðil. Kaybolan ya da çalýnan nüfus cüzdaný nedeniyle, çeþitli sorunlar yaþanabiliyor. Sözgelimi, cüzdaný çalan ya da bulan kötü niyetli kiþiler; - Bu kimlikle, þirket ya da þirketler kurabiliyorlar, - Borç taahhütlerine girebiliyorlar, - Sahte fatura düzenlemek suretiyle, yasadýþý gelir elde edebiliyorlar, - Cep telefonu hattý alýp tehdit, þantaj, terör vb. amaçlý kullanabiliyorlar. - Akla gelmeyecek bir çok olumsuz iþte ya da faaliyette kullanabiliyorlar. Ýþin acý tarafý, nüfus cüzdaný kaybolan ya da çalýnan kiþi, çoðu kez açýlan davalardan haberdar olmamakta, hüküm giyebilmekte ve itiraz etmediði daha doðrusu edemediði kararlardan dolayý maðdur olabilmektedir. Hakkýnda çýkan arama kararý üzerine yakalanmasý sonucu da ciddi sorunlar yaþayabilmektedir. Þimdi diyeceksiniz ki; Peki nüfus cüzdaný çalýnýnca veya kaybolunca baþka ne yapacaðýz? Hemen yanýtlayalým; Vergi dairesine bildirimde bulunacaksýnýz. BÝLDÝRÝMÝN ÞEKLÝ Çok kiþi farkýnda deðil. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý nýn Vergi Kimlik Numarasý 2007/1 No.lu Ýç Genelgesi var. Bu genelgeye göre; Gerçek kiþiler, nüfus cüzdanlarýnýn kaybolduðu veya çalýndýðýný, bir dilekçe ile vergi dairesine bildirecek ve bu nüfus cüzdaný ile vergi dairelerinde mükellefiyet kaydý yapýlmasýnýn engellenmesini talep edecekler. Bunun için; vergi mükellefi olanlarýn baðlý olduklarý vergi dairesine, olmayanlarýn da herhangi bir vergi dairesine baþvuruda bulunmalarý gerekiyor. Baþvuru dilekçesi ekinde de; TC kimlik numarasý belirtilmek suretiyle, nüfus cüzdanýnýn kaybolduðu veya çalýndýðýna dair gazete ilaný ile emniyet birimlerince düzenlenmiþ belgenin aslý ibraz edilecek. SÝSTEM NASIL ÇALIÞIYOR Maliye Baþmüfettiþi Ahmet Ozansoy un, Yaklaþým Dergisi nin Þubat 2010 sayýsýnda yayýmlanan makalesine göre; kayýp veya çalýntý nüfus cüzdaný bilgisinin, vergi dairesi sistemine girilmesiyle birlikte, bu nüfus cüzdanýna dayanarak yapýlacak mükellefiyet iþlemleri engellenmiþ oluyor. Kayýp ya da çalýntý nüfus cüzdaný ile iþlem yapýldýðýnýn sistem tarafýndan tespiti halinde, bilgisayar ekranýnda bununla ilgili uyarý gözüküyor. Nüfus cüzdanýna da el konuluyor. Aman dikkat! Nüfus cüzdanýnýz kaybolduðu ya da çalýndýðýnda, vergi dairesine acilen baþvurun. Yoksa çok zor durumlarda kalabilirsiniz.

19 19 BU YOL AÇILIRSA ATAKÖY ÜN SONU OLUR UÐUR MUMCU BULVARI Büyükþehir Belediyesi Ayamama Deresi iki yanýndan Sahil yolu ile O-2 yoluna baðlaya- cak yol yapým çalýþmalarýný sürdürüyor. O-2 ile Sahil yolunu birleþtirecek baðlantý yolu- nun Ayamama Deresinin Havaalaný tarafýnda gidiþ-geliþ olarak yapýlmasýnýn doðru ola- caðýný böyle yapýldýðý takdirde Ataköy 7-8 ve 9-10 Kýsým a giriþlerin engelleneceðini dolayýsý ile zaten yaþamý olumsuz etkileyen trafik karmaþasýnýn en azýndan þimdiki düzeyde kalacaðý savunuluyordu. Ancak yetkililer tüm bu görüþleri gözardý ederek baðlantý yolu çalýþmalarýný Ayamama Deresi nin iki yanýndan sürdürmeye devam ediy- or. Bu yetmiyormuþ gibi þimdi de Uður Mumcu Bulvarý tenis kortlarýnýn yanýndan Ayama- ma Deresi üzerine yapýlacak köprü ile havaalaný yeni yoluna baðlanacak. Yetkililer yol çalýþmalarýnýn 2010 yýlý sonuna kadar bitirileceðini söylüyor. Bu yol açýldýðý takdirde Dünya Ticaret Merkezi, CNR Fuarý ve diðer tüm aktiviteler için bu yol kullanýlacak. Binlerce araç Ataköy üzerinden geçecek ve sonuç Ataköy de yaþam zorlaþacak. Tek kelime ile Ataköy ün sonu olacak.

20 Bir gecenin ardýndan 18. YIL GECEMÝZE KATILANLAR NELER SÖYLEDÝ ATEÞ ÜNAL ERZEN: Gazetenin kutlamýþ olduðu 18 yýlýn 6 yýlý kadarýnda görevde oldum. Demek ki 6 yýl ilçemizde birlikte çalýþmýþýz Ataköy Gazetesi ile. Ataköy Gazetesi yerel basýnýn çok güzel örneklerinden bir tanesi. Geçtiðimiz yýllarda Yalçýn Bayer ile yaptýðýmýz bir sohbette bana aynýsý söylemiþti. Ataköy Gazetesi yerel basýnýn önemli iyi örneklerinden bir tanesi. Çünkü gününmüze birçok yerel gazete sadece seçim öncesinde çýkar ve türlü þantaþ ve tehditlerle gazete çýkartýrlar ve ondan sonrada ortadan silinirler. O yüzden Ataköy Gazetesi daha farklý. Zaman zaman gazetenin beni de eleþtirdiði olmuþtur. Doðru veya yanlýþ olarak eleþtirmiþtir ki bu gazetecinin en doðal hakkýdýr. Yazarlarý da zaman zaman beni eleþtirmiþtir ama ben hiçbir zaman Özcan Atamer'e gidip bu yazar benim hakkýmda kötü yazý yazýyor bunun iþine son ver demedim. Teþekkür ederim. 20 MELTEM ÜNAL ERZEN: Ben Ataköy Gazetesi'ne hep iyimser yönümle bakýyorum. Çünkü Ataköy Gazetesi ve Özcan Atamer kadýnlara ve Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi olarak bize her zaman destek oldu. Yaptýðý haberlerle bizi halkla buluþturdu ve yakýnlaþtýrdý. Yaptýklarýmýzýn ve yapacaklarýmýzýn doðru biçimde duyurulmasý bizim için çok önemliydi. Bu bakýmdan Ataköy Gazetesi de bizim için çok önemli. Bundan sonra da iþ birliðimiz uyum içerisinde devam edeceðine inanýyorum. Bu vesile ile Ataköy Gazetesi'ne nice uzun 18. yýllar geçirmesini diliyorum. Göksenin ÝLERÝ 18.yýlýný kutlayan Ataköy Gazetesi nin görkemli gecesi Ataköy Sheraton Otel de yapýldý; Bakýrköyün, gazete ve basýn camiasýnýn ileri gelenleri ile siyaset ve ticaret dünyasýnýn önemli isimleri, avm yöneticileri geceye katýlan konuklardý... Ancak; bu önemli gecede protokol, davet adet ve geleneðini en ciddi þekilde uygulamaya calýþan Özcan Atamer bir aydýr cok ciddi ve titiz bir calýþma ile geceyi hazýrladý, yýllardýr birlikte yürütmeye çalýþtýðýmýz protokol ve katýlým kurallarýný adeta hassas dengelerle korumaya calýþtýðýmýz, hem eðlendirip, hem saygýda kusur etmeden, geceye de renk ve katýlým saðlayan konuþmalar ile süslemek, gecenin mana ve anlamý konusunda duygu ve düþünceleri de almak gibi bir çaba sürdürmekteyiz. Gecede konuklara sunulmak ve 18.yýldan hatýra kalsýn arzusu ile 1000 e yakýn hediye içersinden tabiiki önemli bir maddi bilanço ile armaðanlar oluþturuldu, her davetlinin masasý ve masadaki yeri tüm deðerler oluþturularak yerleþtirildi, salon þartlarýnda ve de birbirleri ile oturmaktan mutlu olacak ya da sýkýlmayacak isimler hiyerarþik bir düzende oturtuldu... Bir gece yapmanýn bunca sorumluluðu sonucunda insanlar çeþitli nedenler dolayýsý ile hala mutsuz oluyorlar ise bu geceleri yapmak heyecaný ileriye taþýnýr, sorumluluk alýnýr mý? Oturduðu yeri beðenmeyenler, yanda ya da arkada kalmýþlýgý sorun edenler, masa numarasýný ve masada oturduðu yeri deðiþtirenler, gelicem diyip gelmeyenler ya da gelmicem diyip gelenler, sunum ve konuþma sýrasýný, erken ya da geç konuþma ya da tanýtma yapýlmadýðýný, yapýlsa da az ya da çok yapýlaný eleþtirel bir gözle izleyen dostlar bu kadar sorunla gece yapmanýn anlamý kalýr mý... Bir kiþinin ismini anons etmekle geriye ya da öne doðru nasýl bir sorumluluk getireceðini, bunlarýn yaný sýra gecenin akýþ ve ahenginin kontrolünün nasýl saðlanacaðý da düþünülmelidir... Ýsimlikleri cm cm hesap edip kendi elleri ile yerlerine yerleþtiren, listeler ve hassas bir çalýþma ile her kiþinin hükmi ve þahsi kiþiliði ile mutlu etmek için çaba harcayan Sayýn Atamer gecenin sonunda mutsuz ve huzursuz konuk bulunca 19. Yýlý yapmak için heyecan duyar mý?.. Hep söylenir ya sorun yaþamak istemiyorsan hiçbirþey yapma... Biraz hoþ görü, biraz tolerans, herkes birbirini biliyor ve seviyor, ne mutsuz olalým, ne mutsuz edelim... Sevgi ve saygýlarýmla... TAYFUR SÜNER: Özcan Beyi gazetenin kurulduðu yýldan bu yana tanýyorum. Ancak dostluðumuz daha öncesine dayanýyor. Bu 18 sene içerisinde sevgim ve saygým artarak ilerledi. Ataköy Gazetesi gerek komisyon çalýþmalarýma gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptýðým konuþmalara gereken özeni göstererek çalýþmalarýmý gazetesinde yayýnlýyor. Bizim her zaman yanýmýzda olduðu için teþekkür ediyorum. Baþarýlarýnýn ve desteklerinin devamýný diliyorum. NACÝ EKÞÝ: Bizim Özcan Bey ile tanýþmamýz Ataköy Gazetesi'nden önceye dayanýyor. Benim Belediye Baþkaný olduðum dönemde Özcan Bey de Adana Büyükþehir Belediye Baþkan'nýn basýn danýþmanlýðýný yapýyordu. Özcan Bey üslubu, yasayý ve yönetmelikleri ve gazeteciliði iyi bilir. Bunlarý ona iltifat olsun diye söylemiyorum. Bunlarý yaptýðýmýz çalýþmalarda ve toplantýlarda vermiþ olduðu fikir ve telkinler neticesinde söylüyorum. Gazetesi de kendisi de memlekete ve Bakýrköy'e lazým olan bir insan. Umarým herkes elinden gelen desteði gösterir ve hizmetlerine devam eder. Bende bu akþam Özcan Beyin davetiyle burada olmaktan oldukça mutluyum, gururluyum. Tekrardan baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. SALÝM YILMAZ: Özcan Bey hiçbirþeyden taviz vermeden yayýn hayatýna devam etmektedir. Kendisi ayný zamanda Bakýrköy Ýþ Adamlarý Derneði'nin Onur Kurulu Üyesidir. Birlik ve beraberliðimizin devamýný diliyorum. Baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Ýyi geçinmek mecburiyetindeyim onu da biliyorum. FUAT YILMAZ: Öncelikle Özcan Atamer Atatürk Ýlke ve Ýnklaplarýna sahip çýkan ve bunlarýn çerçevesinde hareket eden bir kiþidir. Bu ilkeler doðrultusunda gazetesini çýkartýyor. bu maksatla kendisini çok seviyorum. Son bir yýldýr 'Bakýrköy tarihini yazmalý' diye bir slogan attý Bakýrköy'de Bakýrköy Müzesi'nin kurulmasý hususunda hep konuþuyorduk ama bunu gazetesinde dile getiren ilk Özcan Bey oldu. Kendisini bu konuda da kutluyor nice 18 yýllar diliyorum. AHMET SANAY: Kalitesinden ve genel ciddiyetinden ötürü Türkiy'de tek örnek diyebilirim Ataköy Gazetesi için. Sayýn Özcan Atamer'in bu gazeteyi çýkartmak ve yaþatmak uðruna çok büyük özverilerde bulunduðunu biliyorum. Biz Bakýrköylüler olarak yeterince kendisine destek olamadýðýmýz kanaatindeyim. Özcan Atamer bugün gazeteciliðinin dýþýnda tüm Bakýrköylü dostlarý biraraya getirerek bir ilke imza attý. Bu da Özcan Atamer'in özelliklerinden bir tanesi. Özcan Atamer gazetesinde hiçbir zaman kiþilerle uðraþmaz. Türk tekstilinin önemli isimlerinden birisi olan Sabri ÖZEL, SÝZE VERÝLMÝÞ BEYNÝ ÝYÝ KULLANIN Küçükçekmece Belediyesi tarafýndan düzenlenen Küçük Ýstanbul Buluþmalarýna bu kez tekstilci iþadamý Sabri Özel konuk oldu. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi nde gerçekleþtirilen buluþmada, iþadamý Sabri Özel ile Küçükçekmeceli öðrenciler bir araya geldi. Türk tekstilinde, iç kaynaklarýyla büyüyerek kendi markasýný yaratabilmiþ ender isimlerden biri olan Sabri Özel, konuþmasýnda, meslek yaþamlarýna yön verme arifesindeki gençlere izlemeleri gereken baþarýlý yolla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Baþarýnýn Sýrrý Dürüst Çalýþma Ve Azim Konferansa kendi yaþamýndan kesitler sunarak baþlayan Sabri Özel, Küçük yaþlarda ailemin ve çevremin de desteðiyle bir þeyleri baþarma azmine sahip oldum. Malatya dan Ýstanbul a kaçýþým da bu azim ve bir þeyler baþarma isteðiyle gerçekleþti. Zar zor para biriktirerek açtýðým beþ metrekarelik dükkânda, gece gündüz hiç tatil yapmadan çalýþýyordum. Ayný pantolon ve gömleði iki sene yýkayýp daha kurumadan giydim. Þimdi dizlerimde aðýr romatizma var. Ancak ben geçmiþe bakmýyorum. Zorluklardan usanýp mücadele etmeseydim hiçbir þey yapamazdým. Benliðinizde yalana yer olmasýn ve asla karamsarlýða kapýlmayýn. dedi. Çok çalýþmanýn baþarý için önemli bir unsur olduðunu vurgulayan ve bu konuda Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz Yeniay ý örnek gösteren Özel, Aziz Yeniay ýn göreve gelmeden önceki Küçükçekmece yi düþünün. Bunca yatýrým, bu kültür sanat merkezleri hayal bile edilemezdi. Bu neticeye baþkanýmýzýn çok çalýþmasýyla ulaþýlmýþtýr. diye konuþtu. Üretimde söz sahibi ülke olma hayali Konuþmasýnda marka olma sürecine de deðinen Özel, 1980 yýlýnda tescillettiði Sabri Özel ismini, baþlarda kabul ettirmekte zorluk çektiðini belirtti. Ben de bir Armani, Versace, Pierre Cardin olabilirim diyerek yola çýktýðýný ve ürünlerini, Sabri Özel etiketiyle satan firmalara daha ucuza verdiðini ifade eden Özel, Bu ülkede üretilen ürünlere, kendi markalarýmýza sahip çýkmalýyýz. Ülkemizin parasýnýn ülkemizde kalmasý için üretim yapmalýyýz. Sadece tüketerek büyük ülkelerle ayný seviyeye gelemeyiz diye düþünüyorum. Ben kendi gücümce bunu baþarmaya çalýþýyorum. dedi. Söyleþi sonunda konuþan Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz Yeniay, Sabri Özel in markasýný, bir evlat yetiþtirir gibi ülkemize faydalý bir hale getirdiðini belirtirken, Bu ülkenin iyi bir milliyetçisi olan Sabri Bey e ülkem ve ilçem için teþekkür ediyorum. Eðer en iyisi olmaya çalýþýyorsak baþarmýþýz.demektir. dedi

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Özel Fen Lisesi kuruluyor

Özel Fen Lisesi kuruluyor Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer:

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz Esnaf fýrsatý kaçýrmasýn KSS ye 400 yeni dükkan yapýlacak. Küçük Sanayi Sitesi ni Ankara Yolu na baðlayan noktada, yeni dükkan alanlarý iþaretleyen imar komisyon kararý, Belediye Meclisi tarafýndan oy

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı