ATAKÖY BU YOL AÇILIRSA ATAKÖY ÜN SONU OLUR ATAKÖY ÜN SORUNLARI MECLÝSTE. Ý lk e li. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATAKÖY BU YOL AÇILIRSA ATAKÖY ÜN SONU OLUR ATAKÖY ÜN SORUNLARI MECLÝSTE. Ý lk e li. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a"

Transkript

1 BU YOL AÇILIRSA ATAKÖY ÜN SONU OLUR Ataköy Uður Mumcu Bulvarý, Ayamama üzerine yapýlacak köprü ile, Havaalaný yoluna baðlanýyor. Bu yol bittiðinde EGS bloklarý (Dünya Ticaret merkezi) ve CNR fuarýna gidecekler de bu yolu kullanacak. Ataköy de trafik içinden çýkýlmaz hale gelecek. (Yazasý 19. sayfada) Sürekli, Et kili, Ý lk e li. 1 8 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY YIL:18 SAYI:191 MART 2010 FÝYATI: 2.- YTL ATAKÖY ÜN SORUNLARI MECLÝSTE TBMM Genel Kurulu n- da Arsa Üretim ve Deðerlendirilmesi- Hakkýnda Kanun görüþmeleri sýrasýnda grubu adýna bir konuþ- ma yapan CHP Mil- letvekili Tayfur SÜNER Ataköy ün sorunlarýný meclise taþýdý. Süner TOKÝ nin uygulamalarýný eleþtirirken Burasý çadýr devleti mi? dedi. (Yazýsý 29. sayfada )

2

3 ÇANAKKALE ÞEHÝTLÝÐÝ ZÝYARETÝNE YOÐUN ÝLGÝ Bakýrköy Belediyesi Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýndan bu yýl dördüncüsü düzenlenen "Çanakkale Þehitlerini Anmaya Gidiyoruz" etkinliðine yoðun katýlým oluyor. 20 Þubat-13 Mart arasýnda 4 hafta boyunca geziyi düzenlediklerini belirten Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ Ünal Erzen," Þu anda ziyaret için kayýtlarýmýz bitmiþ vaziyette. Yurttaþlarýmýzdan Þehitlerimizi ziyaret noktasýnda yoðun talep gördük. Bu yýl yaklaþýk kiþiyi Çanakkale'ye götüreceðiz. Türkiye Cumhuriyeti nin temellerinin atýldýðý Çanakkale Savaþlarý ný yurttaþlarýmýzýn yerinde görerek yaþamak istemeleri bizleri de mutlu ediyor" dedi. 5 Yeþilyurtspor Kulübü yönetimini þeçti LEVENT GÖKÇE 3. KEZ BAÞKAN Yeþilyurt Spor Kulübü'nün Olaðan Genel Kurulu nda kullanýlan oylarýn % 73 ünü alan LEVENT GÖKÇE'nin listesi kazandý. Levent Gökçe 3. kez baþkanlýða getirildi. Kongre üyelerinin yoðun ilgi gösterdiði oylama sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra teþekkür konuþmasýnda "Biz Bir Aileyiz, þuandan sonra seçim bitmiþtir, her üyemiz Yeþilyurt'un baþarýsý için çalýþmalýdýr" dedi. Genel Kurul sonrasý Sayýn Levent Gökçe yapýlan Genel kurul sonrasý yeni dönemde de Yeþilyurt Spor Klübü Baþkanlýðý'na seçildiniz. Yeni dönemde çalýþmalarýnýz nelerdir? ne gibi yenilikler yapmayý düþünüyorsunuz? sorumuzu yanýtladý. Öncelikle geçtiðimiz dönem baþlattýðýmýz projelerimize devam edeceðiz. Bunun yanýnda sahil kesiminde lodostan ve deniz otobüslerinin dalgalarýndan kaynaklanan önemli bir tahribat söz konusuydu bu tahribatýn ana binamýza zarar vermemsi için önlemimizi alacaðýz. Sportif faaliyetlerimizde kurduðumuz tüm altyapý çalýþmalarýmýz devam edecek. özellikle masatenisinde bir alt yapý çalýþmamýz var. Son dönemde 4-5 kiþiyi su topu, yüzme ve basketbol minik takýmlarýnda milli takýmlara gönderdik, önümüzdeki sezon da 4 veya 5 çocuðumuzu milli takýmlara göndereceðiz. Bunlarýn yanýnda liglerde sürdürdüðümüz mücadelelerimiz devam etmektedir. Biliyorsunuz ki son dört yýlda klübümüzü bir huzur ortamýna kavuþturduk. Bu huzur ortamýnýn devam etmesini saðlayacaðýz. Seçimlerden sonra bu seçimin kaybedeninin olmadýðný kazananýn her zaman klüp olacaðýný söyledim. Seçimlere katýlan tüm üyelerimize sizin aracýlýðýnýzla teþekkür ediyorum. Bugün itibariyle seçimler bitmiþtir ve bundan sonra tüm Yeþilyurt Spor Klübü üyeleri klübümüzün bir adým ileri gitmesi için el ele verip çalýþma yapacaðýz. Yeþilyurtspor Kulübünün yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu. BAÞKAN Levent Gökçe, Korhan Esin, Ziya Disanlý, Muharrem Alparslan, Halim Kýzýlýrmak,, Muhsin Aydýn, Mehmet Ali Camcýoðlu, Olcay Sezmiþ, Neslihan Ýmrahor, Abdullah Çoksüer, Erkan Yazýcýoðlu, Bülent Yurtsever, Vehbi Ateþ, Banu Döðme, Nuran Eskin.

4

5 3 18 yýldýr sizinle ve sadece sizin için varýz... Tam 18 yýl önce çýktýk bu yola, Türkiye de demokrasi ve insan haklarý kavramlarýnýn tanýnmasý, özümsenmesi, uygulanmasý ve korunmasý için, halkýn yerel düzeyde yönetime katýlýmcýlýðý ve duyarlýlýðýný artýrarak devlet üzerinde doðal bir denetleme mekanizmasý oluþturulmasý için, eþitlik ve þeffaflýk ilkelerine dayalý siyasal, ekonomik ve toplumsal bir yapýya ulaþýlmasýna katkýda bulunabilmek için, devlet, yargý yetkilileri, sivil toplum ve halk arasýndaki iletiþimi ve bu iletiþimin etkinliðini artýrmak için, yaþadýðýmýz bölgeye sahip çýkmak, çocuklarýmýza örnek bir yaþam alaný miras býrakabilmek için tam 18 yýl önce çýktýk bu yola 18 yýldýr, Gün oldu arabamýz kurþunlandý Gün oldu ailelerimiz tehdit edildi. pek çok haber kanalý, radyo ve ulusal medya köþe yazarlarý Ataköy Gazetesi ni güvenilir bir haber kaynaðý olarak benimsedi ve haber kaynaðý olarak yayýnlarýmýzý takip etti Bizimle ayný haberleri yayýnlayan ulusal medyaya kimse dokunmazken biz mahkemelerde haksýzlýklarla mücadele ettik Tüm tehdit ve maddi zorluklara karþýn, yasadýþý her tür faaliyetin üzerine gittik, Doðrularý överek cesaretlendik, yanlýþlarý mücadele ederek düzeltmeye çalýþtýk Þeffaflýk ve eþitlik için yýlmadan bölgemizde ve Türkiye de meydana gelen önemli olaylarý cesurca, objektif bir biçimde aktardýk Yolsuzluk, haksýzlýk ve yasadýþý faaliyetlerin kýsmen azalmasýna yardýmcý olduk. 18 yýl boyunca devam eden bir takým güçlerin baskýlarýna raðmen korkmadan, baþýmýz dik alnýmýz ak doðru bildiðimiz yolda ilerledik Ýlkeli, seviyeli ve dürüst yaklaþýmlarýmýzdan asla ödün vermedik. Bu temiz, dürüst ve örnek yayýn hayatýmýzýn, gerek siz bölge halký gerek iþ dünyasý gerekse siyasi alanlarda Ataköy Gazetesi nin saygýnlýðý ve güvenilirliðini böylesine artýrdýðýný görmek bizlere gurur vermektedir 18 yýldýr pek çok yanlýþý sizlere aktardýk ve sizlerin desteði ile bunlarýn üzerlerine giderek bir kýsmýnýn düzeltilmesine katkýda bulunduk Bugün ulaþtýðýmýz bu etkin ve saygýn noktada, gerçekleri tüm çýplaklýðý ile sizlere duyurmamýzdan rahatsýzlýk duyan bazý taraflý ve çýkarcý kesimler tehditlerini daha da çirkin ve tehlikeli boyutlara çekmektedir Ancak biz bilmenizi isteriz ki: Haksýz yere mahkeme salonlarýnda yýllar harcamamýza neden olsalar da Arabamýza, üzerimize kurþun yaðdýrsalar da Yaþamýmýzýn her alanýna çirkin ve adi saldýrýlarda bulunsalar da 18 yýldýr doðrulardan sapmadýk, sapmayacaðýz Haram bir lokma ekmek yutmadýk, yutmayacaðýz Hak ve adaleti saðlamak için mücadele etmekten yýlmadýk, yýlmayacaðýz Dürüstlüðümüz ve güvenilirliðimizden ödün vermedik, vermeyeceðiz Sizlerin desteði ile 18 yýl dayandýk, Yine sizlerin desteði ile nice 18 yýllar dayanmaya devam edeceðiz Bizleri yalnýz býrakmadýðýnýz, desteðiniz ve güveniniz için teþekkür ederiz... ATAKÖY GAZETESÝ AYIN YAZISI Özcan Atamer PARA VE SÝYASÝ GÜÇÜ OLANA YASAK YOKTUR Elinizde tuttuðunuz bu sayýmýzdan itibaren size 18 yýldan buyana ulaþmýþ oluyoruz. Yanda 18 yýldýr sizinle ve sadece sizin için varýz baþlýklý yazýmýzý lütfen okuyun. Her türlü olumsuzluða raðmen ilk gün koyduðumuz kurallarý bize kimse deðiþtirtemedi. Bundan sonra da geðiþtirmeyeceðimize, bir kez daha söz veriyoruz. *** Felaketler asla teker teker gelmez bir Ýngiliz atasözüdür. Aksilikler bir kez gelmeye görsün ardý arkasý kesilmeden devam eder. Biz Türk milleti olarak iyiyi daha iyiye götüreceðimize kötüye götürmek için adeta yarýþýrýz. Bizi yönetenler de Ataköy ü adeta mahvetmek için ellerinden geleni yapýyorlar. Uluslararasý uzmanlarýn tüm uyarýlarýna raðmen pisti Ataköy e doðru uzatýyorlar. Yeþilyurt havuzlu göbekten Havalimanýna giden yolun güzergahý deðiþtirildi. Sahil yolundan gelip havalimanýna gidiþ adeta bir iþkence. Büyükþehir Belediyesi Ayamama Deresi iki yanýndan sahil yolunu O-2 yoluna birleþtirecek yol yapým çalþmalarýna devam ediyor. Bu arada Ataköy Olimpiyat göbeðinden Atrium yönüne dönen Uður Mumcu bulvarý Ayamama Deresi üzerine yapýlacak köprü ile yeni havalimaný yoluna baðlanacak. Bu yol bittiðinde altý bloktan oluþan eski adý EGS bloklarýnda çalýþanlar ile buraya gelenler bu yolu kullanacak. CNR fuarýna giden binlerce araçýnda bu yolu kullandýðýný þöyle bir düþünün... Bu arada Ayamama kenarýndan yapýmý devam eden sahil yolu ile O-2 baðlýntý yollarýndan Ataköy e giren araçlar... Ýddia ediyoruz bu yollar bittiðinde Ataköylüler araçlarýný koyduklarý yerden hareket dahi ettiremeyecekler. Bizi yönetenler her türlü kararý kapalý kapýlar ardýnda ve genelde sermaye sahiplerinin isteði ve siyasi baskýlara göre alýrlar. Bu yolun açýlmasýný Dünya Ticaret Merkezi uzun zamandar istiyordu. *** Kýzýlayýn yaptýðý ise affedilir gibi deðil. Bildiðiniz gibi bir süre önce TOKÝ nin ihale yasalarýný hiçe sayarak yaptýðý sözde bir ihale sonucu Ataköy 9-10 kýsýmda Yunus Emre Kültür Merkezi ile Muhtarlýk arasýnda üzerinde Atatürk Anýtý ile Atatürk ün Selanikteki evinin maketi bulunan m2 arsayý satýn aldý. Bu ihaleye Bakýrköy Belediyesini ihale þartlarýna uymuyor gerekcesiyle sokmadýlar. Bakýröy Belediyesi de ihalenin iptali için dava açtý. Dava hala devam ediyor. Ortada onanmýþ, 5 bin ve binlik imar planlarýna göre hazýrlanmýþ, projelerde yok. Hal böyle iken, Kýzýlay geçtiðimiz günlerde de bu arsanýn etrafýný kafesli tellerle çevirdir. Atatürk heykelini kafesin içine soktular. Þimdi Kýzýlay ýn Bakýrköy deki yetkililerine soruyoruz. Bu acele niye? Dava sonunu beklemeden, projelerinizi onaylatmadan tel örgü niye? Yoksa arsanýzda pazar yeri kurulacak istihbaratýný mý aldýnýz? Ataköylüleri karþýnýza alarak arsanýza çivi çakacaðýnýzý mý zannediyorsunuz? Bizden size tavsiye, davanýn sonuçlanmasýný bekleyin bir. Ýki, projelerinizi onaylatýn. Üç, bunlarý yapana kadar Atatürk anýtý çevresine kurduðunuz kafesi kaldýrýn... Atatürk heykelini ve selanik evi maketini aynen muhafaza edeceksiniz ihale þartý deðil mi? *** Her zaman söylüyoruz para ve siyasi güç her þeyi yaptýrýr. Bu güçlerin ikisi birleþince açýlmayan kapý yoktur. Bizi yönetenler sizi kapýlarda karþýlar. Talebiniz kýlýfýna uydurulur. Size yol gösterilir ve istekleriniz yerine getirilir. Genelde bu böyledir. Ataköy 11. Kýsým da kamuya terk alanlarýn ve yollarýn bazý hatýrlý villa sahiplerinin isteði doðrultusunda bariyerlerle kapatýlýp özel otopark haline getirildiðini lütfen okuyun. Öne sürülen ve Kaymakamýnda kabul ettiði gerekçe ye göre tüm Bakýrköylülere hak doðmuþ oluyor. Sizde ayni gerekçeleri göstererek evinizin önündeki yolu kapattýrabilirsiniz. Sonrada kapattýðýnýz yolu özel otopark olarak kullanýrsýnýz. Haydi hayýrlýsý...

6

7 7 TÜRKÝYE'DE 700 BÝN ÇÖLYAK HASTASI VAR! Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi, ülkemizde her 100 kiþiden birinde görülmesine raðmen; toplum tarafýndan belirtileri, taný ve tedavi süreçleri yeterince bilinmeyen Çölyak hastalýðýna dikkat çekmek, Avrupa ve Türkiye'deki hasta haklarýný tartýþmak ve Bakýrköylüleri hastalýk hakkýnda bilgilendirmek amacýyla "Çölyak Hastalýðý Paneli" düzenledi. Hastalýða iliþkin ayrýntýlý bilginin sunulduðu ve moderatörlüðünü Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen'in yaptýðý panele; Prof. Dr. Nadir Kaya (Acýbadem Bakýrköy Hastanesi), Uzman Dr. Duygu Gür (International Hospital Çocuk Hastalýklarý), Uzman Diyetisyen Dr. Dilem Irkýn (International Hospital) ve Oya Özden (Ýstanbul Çölyakla Yaþam Derneði Baþkaný) konuþmacý olarak katýldý. Bakýrköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açýlýþý konuþmasýný yapan Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen; "Yapýlan araþtýrmalar, Türkiye'de taný koyulamayan Çölyak Hastasý sayýsýnýn yaklaþýk 700 bin olduðunu ortaya koyuyor. Bu nedenle, hastalýk hakkýnda bilinçlendirici çalýþmalara mutlaka aðýrlýk vermemiz gerekiyor" diye konuþtu. Türkiye'nin buðday aðýrlýklý beslenen bir ülke olduðuna dikkat çeken Ýstanbul Çölyakla Yaþam Derneði Baþkaný Oya Özden ise; "Bu kadar buðday aðýrlýklý beslenen bir ülkede Çölyak'la yaþamak gerçekten zor. Alýnan mesafeye raðmen Çölyak hastalarýnýn sorunlarý maalesef devam ediyor. Özellikle; Çölyak hastalarýnýn, tüketebilecekleri glutensiz ürünlere ulaþmalarýnda zorluk yaþanýyor. Bu yüzden glutensiz ürün çeþidinin artmasý ve daha kolay ulaþýlýr hale gelmesi Çölyak hastalarý için çok önemli" dedi. Bu arada Çölyakla Yaþam Derneði Gençlik Kolu Baþkaný ve Çölyak Hastasý 9 yaþýndaki Tan Ukav da Çölyakla yaþamanýn zorluklarýný katýlýmcýlarla paylaþtý. Çölyak bir ince barsak alerjisidir. Bu alerji; buðday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahýllarýn içinde bulunan gluten ismi verilen proteine karþý ince baðýrsaðýn ömür boyu sürecek bir hassasiyet göstermesi olarak tanýmlanýr. Taný konulduktan sonraki aþamada uyulmasý gereken tek tedavi yöntemi ise; uzman hekim tarafýndan önerilen gluten içermeyen besinlerle beslenmektir. Gluten buðday, arpa, çavdar ve yulafta bulunduðu için bu gýdalardan ömür boyu uzak durmak gereklidir. Çölyaklý kiþiler normal ekmek, pasta, börek, bisküvi ve benzeri çok sayýda gýdayý yememek durumundadýr. Marmara Belediyeler Birliði (MBB) tarafýndan, trafik konusunda düzenlenen eðitim programlarýna "Kentsel Trafik Ýþaretlemeleri ile Özürlülerin Karþýlaþtýklarý Sorunlar" baþlýklý seminerle devam edildi. Etkinlikte konuþma MBB Çevre Yönetim Merkezi Direktörü Aynur Acar, "Ülkemizde turist kazalarýnýn çoðu, yaya geçitlerinde oluyor. Bunun nedeni, Avrupalý sürücülerin yaya kaldýrýmlarýnda yayayý görünce durarak yol verme mecburiyetidir. Türkiye'de ise yayalar, korkudan sürücülere yol veriyor" dedi. Trafik konusunda belediye personelini bilgilendirme programlarýný sürdüren Marmara Belediyeler Birliði tarafýndan "Kentsel Trafik Ýþaretlemeleri Ýle Özürlülerin Karþýlaþtýklarý Sorunlar" baþlýðýyla eðitim programý düzenlendi. ÝBB Trafik Müdürlüðü'nün eðitim desteði ile gerçekleþtirilen eðitimde, Düþey Trafik Ýþaretlemeleri, Temel Dayanaðý, Boyutlarý ve Renkleri, Genel Sýnýflandýrýlmasý, Montaj Esaslarý, Boyutlarý Deðiþken Trafik Ýþaretlerinin Montajý, Standart Trafik Ýþaretlerinin Montajý, Þehir Ýçi Yollarda Bakým ve Onarým Çalýþmalarýnda Alýnmasý Gereken Tedbirler ile Özürlülerin Karþýlaþtýklarý Sorunlar ve Kavþak Çözümleri Marmara Belediyeler Birliði nden ilginç araþtýrma "TURÝST KAZALARININ ÇOÐU, YAYA GEÇÝTLERÝNDE OLUYOR" ile Ön Görülen Model Çalýþmalar ve Uygulama Örnekleri anlatýldý. ÝBB Trafik Müdür Yardýmcýsý Ruþen Aðýrdan ve ÝBB Özürlüler Proje Sorumlusu Ayþe Karagül tarafýndan yapýlan sunumlarýn tamamlanmasýnýn ardýndan, Arazi Uygulamalarýný yerinde incelemek üzere, Topkapý Çocuk Trafik Eðitim Parký, Özürlü Kavþaklarý ve Trafik Ýþaretleme örnekleri gezdirildi. "TURÝST KAZALARININ ÇOÐU, YAYA GEÇÝTLERÝNDE OLUYOR" Eðitimde kýsa bir konuþma yapan Marmara Belediyeler Birliði Çevre Yönetim Merkezi Direktörü Aynur Acar, AB'ye uyum çerçevesinde Avrupa ile Türkiye þartlarý üzerine örnekler verirken, "Türkiye'de, turistlere yaya geçitlerinde çarpýyoruz. Çünkü sürücülerimiz, yaya kaldýrýmlarýnda çok dikkatsiz ve umursamazlar. Turist kazalarýnýn çoðu, yaya geçitlerinde oluyor. Bunun nedeni de Avrupalý sürücülerin yaya kaldýrýmlarýnda yayayý görünce durarak yol verme mecburiyetidir. Türkiye'de ise yayalar, korkudan sürücülere yol veriyor. Yine Avrupa'da bir bisikletli arkadan gelen araca yol vermedikçe araç sollayýp geçemez. Ancak bizdeki trafik kazalarý, yine büyük oranlarda bisikletli ve motosikletlilere çarpýlmasýdýr. Diðer bir konu ise ailelerin ön koltukta 12 yaþ altý çocuklarý oturtmalarý veya kucaklarýna almalarý. Avrupa'da ve dünyada, geliþmiþ ülkelerde çocuklar 12 yaþýna gelene kadar arka koltukta çocuk koltuklarýnda emniyet kemeriyle oturtulmak zorundadýr. Bebekler ise ebeveyn kontrolünde arka koltukta ve bebek koltuðunda oturmalýdýr. Artýk bu konularda da geliþmiþ ülkeler seviyesine gelmek için sýký tedbirler alýp, denetimler yapýp, yasalarýmýzý daha aðýr yaptýrýmlarla oluþturmalýyýz" diye konuþtu.

8

9 BALIKÇILARIN KORKULU RÜYASI ZEHÝRLÝ BALON BALIÐI MARMARA'DA Zehriyle ölümlere ve felce neden olan tropikal iklim balýklarýndan balon balýðý, Marmara Denizi ne kadar ulaþtý. Küresel ýsýnmanýn da etkisiyle sýcaklýk oraný artan Kýzýldeniz'den, Süveyþ Kanalýný geçerek Akdeniz'e göç eden zehirli balon balýðý, Ege'den geçip Marmara Denizi ne ulaþtý. Temas halinde karýn aðrýsý, ishal, dudaklarda ve aðýz içerisinde uyuþmaya neden olan Balon Balýðý, Ýsrail'de ölümlere de yol açtý. Küresel ýsýnmanýn etkileri ile besin alanlarýnýn uygun olmasý nedeniyle Akdeniz ve Ege'ye göç eden balon balýðýný Türkiye'de yiyen kedilerde de ölümler görüldü. "Faydasý yok, zararý çok" olan bu balýk, balýkçýlarýn baþýnýn belasý Deniz Canlýlarý Müzesi nin kurucusu balýkçý Kenan yaptýðý açýklamada Bütün Ýstanbullu lar, çocuklar, yetiþkinler herkes diledikleri zaman gelebilir, müzemizi gezebilirler. Benim özellikle anne ve babalara bu konuda bir çaðrým var. Çocuklarýný getirsinler, müzeyi gezdirip deniz canlýlarýný tanýtsýnlar. Ülkemizin 4 bir yaný deniz, çocuklarýmýzýn da deniz canlýlarýný yakýndan tanýyýp, bilgi sahibi olmasý gerektiðini düþünüyorum. Karasularýmýzda yaþayan canlýlarýmýzý daha iyi tanýyabilmeliler. Kitaplar üzerinden görebildikleri deniz canlýlarýný burada doðrudan inceleyip tanýma imkâný bulabiliyorlar, 9 Airport Outlet Center'da "100 Yýllýk Fotoðraf Makineleri Sergisi açýldý. Camera Museum ve Collection Club iþbirliði ile gerçekleþtirilen sergide koleksiyoner Hilmi Nakipoðlu'nun 1970'lý yýllardan itibaren topladýðý yüzlerce eski fotoðraf makinesi ve fotoðrafçýlýkla ilgili malzemeler sergilendi. Sergide yer alan eserler arasýnda, 1900'lü yýllara ait el yapýmý fotoðraf makinelerine ve günümüze gelene kadar çeþitli marka ve ölçüde yüzlerce fotoðraf makinelerine yer verildi. Taþýnabilen ve taþýnamayan stüdyo tipi fotoðraf makinelerinin de yer verilen sergide, çift objektifli makineler, casus makineleri, mini makineler, Leica filmle kullanýlan makineler, Polaroid filmle kullanýlan makineler de görüldü. Sergide fotoðraf sanatý için önemli bir yere sahip olan baþta Roll filmi olmak üzere çeþitli filmler ve aksesuarlar oldu. Marmara'da balýkçý aðlarýna takýlan 5 adet balon balýðý mumyalanarak Ýstanbul Gürpýnar'da bulunan Deniz Canlýlarý müzesi nde yerini aldý. dokunma þansý bula biliyorlar. Balýk müzemize; büyüðünden küçüðüne herkes büyük bir ilgi gösteriyor" diye konuþtu. YÜZ YILLIK FOTOÐRAF MAKÝNELERÝ AÝRPORT OUTLET CENTER'DA

10

11 11 EFE NEZÝH ÖZER ÝN KAMP ÝZLENÝMLERÝ Bu yýl ilk olarak düzenlenen 'Frendship Camp 2010'da ülkemizi temsil etmek üzere Singapur'a giden Milli Eðitim Vakfý Özel Basýnköy Lisesi öðrencilerinden Efe Nezih Özer kamp boyunca yaþadýklarýný gazetemize anlattý. 'Frendship Camp 2010'da neler yaptýn? Vaktinizi nasýl geçirdiniz? Singapur'da bu yýl ilk olarak düzenlenen 'Frendship Camp 2010'a Türkiye'yi temsilen ben ve baþka bir okuldan bir arkadaþým daha katýldý. 'Frendship Camp 2010'da birçok ülkeden toplam 200 öðrenci vardý. Kamp süresi boyunca çeþitli spor faaliyetlerinin yanýnda Singapur þehrinde gezintiye çýktýk, çeþitli yerleri gördük. Kendi aramýzda bir takým turnuvalar gerçekleþtirdik. 'Frendship Camp 2010'da arkadaþlýklar nasýldý? Diðer ülkelerden gelen arkadaþlarýmýzla oldukça eðlenceli vakitler geçirdik. Ülkelerimiz hakkýnda birbirimize bilgiler verdik. Benim en iyi anlaþtýðým ülkeler arasýnda komþumuz Yunanistan bulunuyor. Yunanistan'ýn yanýsýra Polonya, Ýrlanda ile yakýn dostluklar kurdum. Kamp bitiminden sonra da buradaki arkadaþlarýmla irtibatýmý koparmadým. Gerek internet yoluyla gerekse telefon ile görüþmeyi sürdürüyorum. Önümüzdeki günlerde hem onlarý Türkiye'ye davetettim hemde arkadaþlarýmý ülkelerinde ziyaret etme fýrsatý bulacaðým Buradaki çocuklar Türkiye hakkýnda neler biliyor? Onlara ülkemiz hakkýnda neler anlattýn? Sohbetlerimiz sýrasýnda arkadaþlarýmla birbirimize yaþadýðýmýz ülkeler ve þehirler ile ilgili çeþitli sorular sorup bilgi sahibi olduk. Türkiye hakkýnda en bilindik unsurlarýn baþýnda Ýstanbul ve Boðaz Köprüsü geliyor. Birçok yabanc arkadaþým Ýstanbul'u ve Boðaz Köprüsünü merak ettiklerini söylediler. Ben de onlarý buralarý görmeleri için ülkemize davet ettim. Yerlerin dýþýnda futbol ile ilgilenen arkadaþlarým kendi ülkelerinden Türkiye'ye transfer olan futbolcularýnýn oynadýklarý takýmlarý ve 2000 senesinde UEFA Kupasýný kazanan Galatasaray'ý tanýdýklarýný belirttiler. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe isminin sadece Roberto Carlos'un transferiyle duyulmasý beni biraz üzdü. Sportif aktiviteler yaptýk dedin. Nedir bunlar? Kendi aramýzda futbol, basketbol, voleybol turnuvalarý yaptýk. Bu turnuvalar iddialý ve ödüllü turnuvalar deðil, boþ zamanlarýmýzý hoþça geçirmek için kendi aramýzda gerçekleþtirdiðimiz turnuvalardý. Bunlarýn yanýnda kamp programý çerçevesinde yelkenli, kürek, benim branþým olan futbol, atýcýlýk, salla denize açýlmak gibi birçok spor dalýnda etkinlikler yaptýk. Son olarak ne söylemek istersin? Katýldýðým Frendship Camp 2010 umarým ilerleyen senelerde tekrardan yapýlýr ve yeniden katýlma fýrsatý bulurum. Ülkemizde de bu tür organizasyonlarýn yapýlmasýný diliyorum.ülkemizin tanýtýmý için çok yararlý bir organizasyon olduðunu düþünüyorum. Burada tanýdýðým arkadaþlarýmla olan baðýmý koparmamayý ve uzun yýllar sürecek bir dostluðun olmasýný diliyorum.

12

13 Gazetemizin 18. kuruluþ yýlý nedeniyle Ataköy Sheraton Otel de verilen yemeðimize katýlan CHP Milletvekili Tayfur SÜNER, Garnizon Komutaný Alb. Ýhsan BURSALI Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ ÜNAL ERZEN, Bakýrköy Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa ADAGÜL, Bahçelievler Belediye Baþkaný Osman DEVELÝOÐLU, Bakýrköy Ýlçe Emniyet Müdürü Nihat ÇULHAOÐLU, Bakýrköy Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hüseyin ÖZCAN, Bakýrköy Saðlýk Grup Baþkaný Bülent KÖSEAHMETOÐLU, Basýn Konseyi Baþkaný Oktay EKÞÝ, Basýn Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Kenan AKIN, Gazeteci Yazar Yalçýn BAYER, Bakýrköy ün ilk Belediye Baþkaný Naci EKÞÝ, eski GarnizonKomutanýmýz Lütfü AKBAÞ, eski Eminönü Belediye Baþkaný Ahmet ÇETÝNSAYA, Bakýrköy Eski Kaymakamý Kadri ÖNER, AKP Bakýrköy Ýlçe Baþkaný Mahmut GÜRCAN, CHP Bakýrköy Ýlçe Baþkaný Dilek BAKÝ, DP Bakýrköy Ýlçe Baþkaný Burhan SARIKAYA, CHP Bakýrköy Belediyesi Meclis Üyeleri, AKP Bakýrköy Meclis Üyeleri, Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Yrd. Doç. Meltem ÜNAL ERZEN, Dati Holding Ýcra Kurulu Baþkaný Gökhan KIRAN, Ýcra Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ulvi SUVARÝOÐLU, Ataköy Marina Genel Müdürü Ali Osman Serdar ÇITAK, Bakýrköy Kaymakamlýðý özel kalem müdüresi Filiz AYRANCI Carousel, Olivium, ArmoniPark Outlet, Town Center AVM lerin genel müdürleri ve Halkla Ýliþkiler Müdüreleri, Bakýrköy Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Salim YILMAZ, Yön. Kurulu. Üyesi Hilmi NAKÝPOÐLU, Bakýrköy Ýþadamlarý Derneði Onur Kurulu üyeleri Selçuk KURT ve Yakup AKYÜZ, Sanat dünyamýzýndan Fatih SALGAR, Faruk SALGAR,Galleria, Sheraton, Otel ve Capacity deki Vakko maðazalarý sahibi Yaþar GENÇ, yardýmcýsý Ali Rýza ÇELÝK, iþadamlarýmýz, hukuk dünyamýzýn önde gelen isimleri, gazetemizin yazarlarý ve diðer konuklarýmýza, Ayrýca telgraf göndererek 18. yýlýmýzý kutlayan Ali Talip ÖZDEMÝR, Ayrýca çiçek gönderen, Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ ÜNALERZEN, Bahçelievler Belediye Baþkaný Osman DEVELÝOÐLU, Yakup AKYÜZ, CAROUSEL Alýþveriþ Merkezi, Nedret OÐAN, Murat ÝZCÝ, Ankara Gazeteciler Derneði Baþkaný Nazmi BÝLGÝN, Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz YENÝAY, AKP Bakýrköy Ýlçe Baþkanlýðý, AKP Belediye Meclis Üyeleri, Ahmet ÇETÝNSAYA, Yýlmaz GÜRFIRAT, CHP Bakýrköy Ýlçe Baþkaný Dilek BAKÝ, Bakýrköy Ýþadamlarý Derneði... Gecenin düzenlenmesinde ve sunumlarda bizi yanlýz býrakmayan gerçek dost Göksenin ÝLERÝ ile Bilge ÇELEBÝ, Didem COÞKUN, Serdar ÇELEBÝ ye ve Ýbrahim ÜNAL ve ekibineteþekkür ederiz. Özcan ATAMER Özcan ATAMER Ataköy Gazetesi

14 14 HADÝ HADÝ ÝYÝSÝNÝZ!.. "Tüketici Günü..." "Sigarayý Býrakma Günü" "Sevgililer Günü" Geçti gitti hepsi de... Siz asýl yarýn bakýn; 1 Mart VERGÝ GÜNÜ!.. ** HAKSIZ MIYIM ACABA!? Þair: "Önce ekmekler bozuldu" demiþti... Ne mümkün hocam; Ýnsanlar bozulmasaydý, ekmekler bozulur muydu hiç?! ** GONK DOÐRU SÖYLEYENÝ...! Bakkallýk dönemi artýk tarihe karýþýyormuþ. Yalnýz bakkallýk mý? Veresiye de birlikte... Öyle ya, kim düþünecek fakir-fukarayý? Canveresiye..! FIKRA GÝBÝ... New-York'ta hýrsýzýn biri, girdiði evin mutfaðýnda karnýný doyurduktan sonra yediklerini beðenmemiþ olacak ki, bir yemek tarifi býrakmýþ!!! Bir televizyon muhabiri sokaktaki adama soruyor: -Kök hücre nedir? "Hücre kökü, demektir" Bir baþkasýna uzatýyor mikrofonu: -Hücre kökü ne demektir? "Hücre kökü demektir!!!" Sonuncusunun verdiði yanýt ise oldukça ilginç: "Hücre Evi olabilir mi?!" Fransa Kraliçesi Maria Antoinette, vatana ihanet suçuyla mahkum olup, giyotine doðru yürürken, kazara celladýn ayaðýna basmýþ ve þöyle demiþti: "Affedersiniz bayým!.." ANLAÞILDI... Türkiye'de "Tramvay Demokrasisi"varmýþ Söylemeye gerek yok. Belli oluyor zaten; Hiç yokuþ çýkamýyor biçare!.. ** DURAN OLMAMIÞ YA NEYSE!.. TBMM'de Saðlýk eski Bakaný Osman Durmuþ'un konuþmasý sýrasýnda kavga çýkmýþ. Osman Durmuþ da; Yumruklar konuþmuþ demek ki..! ** BEYLER, KENDÝNÝZE GELÝN! Meclis'teki o utanç verici kavga sýrasýnda kavga...küfür...darp gýrla gitmiþ! Olay sonrasý hemen herkesin aðzýndan ayný cümle dökülmüþtü: "Ne ayýp, ne rezillik!.." Öyle ya,; Bu milleti yönetenler böyle yaparsa, yönetilenler ne yapmaz acaba?!. ** PARDON! "Tam Gün Yasasý" doktorlarý kapsýyormuþ... Doðrusu merak ettim: Acaba "Fahri Doktor"larý da kapsýyor mu? Malûm: Onlar da "Doktorum" diye geçiniyor da!.. ** SINIFSAL TERCÝH(!) Tekel iþçilerinin eylemine son verilecekmiþ. Nasýl mý? Ya 4-C'ye gidecekler, ya da ; Tasdikname alacaklar!!! ** BAYILDIÐIM SÖZLER... "Cevizin kabuðunu kýrýp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk sanýr" ÝMAM-I GAZALÝ ** "Ýlim, ilim demektir. Ýlim kendini bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice yaþamaktýr." YUNUS EMRE ** "Günümüzde insanlar herþeyin fiyatýný biliyor, hiçbir þeyin deðerini bilmiyor." OSCAR WÝLDE ** Paranýn deðerini bilmek istiyorsan, git birinden borç iste" BENJAMÝN FRANKLÝN SÜRÜNMEYE DEVAM!!! Emekli aylýklarýna lira civarýnda zam yapýlmýþ... Oh..oh..oh.. Ne demezsin; Harca harca bitmez! ** EKSÝK KALMIÞ(!) Müjde Ar, "Annem çocukluðumuzda bizi deterjanla yýkardý" demiþ. Oldu olacak, rahmetli bir de; Çitileseydi bari!!! ** GÖRÜLMEMÝÞ, DUYULMAMIÞ ÝTÝRAF... Amerikalý genç aktör Zac Efron, oynadýðý filmlerin çoðunu sýkýcý bulduðunu itiraf etmiþ. 22 yaþýndaki aktör: "Aslýnda beyazperdede kendimi izlemekten hiç hoþlanmýyorum" diye de ilave etmiþ. Ne denir, bizimkiler ders alýr mý acep!? ** ** MAAZALLAH... Dillerden düþmüyor: "Deprem senaryolarý" "Deprem senaryolarý" Dua edelim de; Film vizyona girmesin..! ** HEY YAVRUM HEY! Amerikalý uzman açýkladý: "Domuz Gribi yalanmýþ, palavraymýþ. Böyle bir salgýn yokmuþ, uydurulmuþmuþ..."! Elinoðlu nasýl da yutturdu zokayý ama; Desenize boþa gitti bunca aþý: Nasýl yedik, diye þimdi otur kafayý kaþý! ** GÖRÜLMEMÝÞ, DUYULMAMIÞ ÝTÝRAF... Amerikalý genç aktör Zac Efron, oynadýðý filmlerin çoðunu sýkýcý bulduðunu itiraf etmiþ. 22 yaþýndaki aktör: "Aslýnda beyazperdede kendimi izlemekten hiç hoþlanmýyorum" diye de ilave etmiþ. Ne denir, bizimkiler ders alýr mý acep!? OLACAK ÞEY DEÐÝL! Avustralya'da, çocuk arabasýnýn içinde annesiyle birlikte istasyonda tren bekleyen bir bebek raylarýn üzerine düþmüþ. Perona giren lokomotifin önünde yaklaþýk 100 metre sürüklenen minik yavru, kazayý ufak sýyrýklarla atlatmýþ. -- Kocaeli'de bir çocuk yakýndan izlemeye çalýþtýðý televizyonun üzrine düþmesi sonucu altýnda kalarak hayatýný kaybetmiþ. Üzücü olay sýrasýnda mutfakta bulaþýk yýkadýðýný söyleyen annesi karþýlaþtýðý manzara karþýsýnda sinir krizleri geçirmiþ.

15 Ohhh... NE ALA ^MEMLEKET! 15 Ataköy 11. Kýsým da bazý villa sahipleri proje deðiþikliði yapmadan kapalý otoparklarýný iptal ederek villalarýnýn kapalý alanýna dahil ettiler. Bu yetmiyormuþ gibi villalarýnýn arka ve önüne kamuya açýk yollar ve alanlara bariyer koyarak özel otopark haline getirdiler. Malalle sakinlerinin tepkileri durmak bilmiyor. Bariyerlerin kaldýrýlarak kamuya açýk alanlarýn ve yollarýn biran önce eski haline getirilmesi isteniyor. Konu ile ilgili olarak Bakýrköy Kaymakýmý na sorduðumuz sorunun ve Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ ÜNAL ERZEN in cevabýný aþaðýda bulacaksýnýz. Sayýn Þahin, Ataköy 11. Kýsým da bazý villa sahipleri kapalý otoparklarýný iptal ederek proje daðiþikliði yapmadan villalarýnýn kapalý alanlarýna dahil ettiler. Bu yetmiyormuþ gibi þimdi de villalarýnýn ön ve arkasýna bariyer yerleþtirerek kamuya açýk alan ve yallarý özel otoparka cevirdiler. Neler söyleyeceksiniz? Bazý villa sahiplerinin kapalý garajlarýný iptal edip mutfak veya villalarýnýn kapalý alanlarýna dahil ettikleri hakkýnda bilgim yok. Bu konu ile belediyemizin ilgilenecektir. Gerektiði yerde bizdende yardým talep edebileceklerdir. Biz de yasalarý uygulayacaðýz. Bazý villa sahipleri Kaymakamlýðýmýza müracaat ederek, bu alanlara araçlarýný koyan kiþilerin uygunsuz saatlerde ve uygunsuz biçimlerde, çocuklara kötü örnek olacak sekilde davranýþlarda bulunduklarýný belirtince biz de bunu tetkik edelim dedik. Sakýncanýn olmadýðý bana bildirilince bariyer konmasýna izin verdim. Ýlerleyen günlerde güvenlik açýsýndan daha büyük vakalara neden olunmamasý bakýmýndan izin verdim. Ancak buralara bariyer koymakla birlikte bariyeri koyan kiþilerin o alanda hak sahibi olduklarý anlamýna gelmiyor. Burada bariyer konmadan önce yararlanan insanlar haklarýna bir kýsýtlama getirilmemiþtir. Onlar eskiden olduðu gibi bu alandan faydalanacaklardýr. Sayýn Baþkan, size intikal edip etmediðini bilmiyorum ama 11. Kýsým'da villalar var. Bu villalarýn bazýlarý kapalý otoparklarýný iptal ederek ve proje deðiþikliði yapmadan villalarýnýn kapalý alanlarýna kattýlar. Þimdi bu villarýnýn bazýlarý kamuya ait alan ve yollarý bariyerlerle kapatarak özel otopark haline getirdiler. Bunu yaparken de kaymakamlýktan izin aldýklarý söyleniyor. Nasýl izin verdi kaymakamlýk o da tartýþýlýr, Sayýn Kaymakam ile görüþmemizde belirttiði, burada bulunan otoparklara araçlar park edip uygunsuz davranýþlarda bulunuyorlarmýþ. Kendisine böyle birþeyin burada mümkün olamayacaðýný, bahsi geçen yerin elli metre ilerisinde 24 saat görev yapan polis memurlarýnýn bulunduðunu belirttim. Bu konuda çok ciddi þikayetler geliyor. Bu konuda inceleme yaparýz biz belediye olarak. Tabi kaymakamlýk buraya nasýl izin verdi onu da bilmiyoruz. Kaldý ki öyle bir ülkede yaþýyoruz ki þu anda her taraf bana göre uygunsuz bir hal aldý. Araþtýrýp gereken ne ise yaptýracaðým. Hiç kimse kamuya ait yollarý ve otoparklarý kendi çýkarlarý doðrultusunda kullanamaz. Kullanmamalýdýr. TEÞEKKÜR BAÞSAÐLIÐI SÝBEL TORAMAN ýn vefatý nedeniyle cenazesine katýlan, baþa Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ ÜNAL ERZEN olmak üzere CHP Bakýrköy ilçe teþkilatýna, telefonla ve evimize gelerek taziye dileklerinde bulunan tüm arkadaþ, akraba ve dostlarýmýza teþekkür ederiz....,... Fikret TORAMAN Çok deðerli tostum, gazetemizin yazarý Fikret Toroman ýn kýzý SÝBEL TORAMAN Vefat etmiþtir. Kederli ailesine ve yakýnlarýna sabýr diliyorum. Mekaný cennet olsun Özcan ATAMER

16 16 Dikkat!.. ÞÝFRENÝZ 5 DAKÝKADA KIRILABÝLÝR! Ýzmir Ekonomi ve Ege üniversiteleri araþtýrmacýlarý, internet þifreleri üzerinde yaptýðý çalýþmanýn sonucunu açýkladý... Çalýþma boyunca 2 bin 564 þifre üzerinde araþtýrma yapýldý, bazý paralolar 5 dakika gibi bir zamanda kýrýldý... 2 ve 3 karakterli tüm þifreler kýrýlýrken, 4 karakterli þifrelerin yüzde 96'sýnýn, 5 karakterlilerin yüzde 42'sinin, 6 karakterlilerin yüzde 31'inin, 7 karakterlilerin yüzde 4'ünün, 8 karakterlilerin yüzde 2'sinin kýrýlabildiði anlaþýldý... Ýzmir Ekonomi ve Ege üniversiteleri araþtýrmacýlarýnýn "Türk Kullanýcýlarýnýn Parola Seçimindeki Eðilimleri" baþlýðý altýnda 2 bin 564 internet þifresi üzerinde yaptýðý çalýþmada, þifrelerin yüzde 30'unun kolaylýkla kýrýlabildiði belirlendi. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü Öðretim Görevlisi Ýlker Korkmaz, Ege Üniversitesi Uluslararasý Bilgisayar Enstitüsü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Dalkýlýç ile birlikte hazýrladýklarý "Türk Kullanýcýlarýn Parola Seçimleri" isimli araþtýrma sonuçlarýna iliþkin bilgi verdi. Korkmaz, bilgisayar sistemlerindeki parolanýn, sisteme baðlanan kullanýcý kimliðinin doðrulanmasý amacýyla kullanýldýðýný anýmsattý. Parola seçiminde, kullanýcýlarýn genelde hatýrlanmasý kolay ve kýsa parolalar seçtiklerinin bilinen bir yöntem olduðunu belirten Korkmaz, bu tür parolalarýn bilgisayar korsanlarý için kolay hedef olduðunu ve tek bir "zayýf" kullanýcý parolasýnýn bile tüm sistemin güvenliðini tehlikeye düþürebildiðini vurguladý. GERÇEK ÞÝFRELER KIRILDI Korkmaz, akademik çalýþmalarýnda, güvenilir kaynaklardan elde ettikleri ve bir sistemde kullanýlan 2 bin 564 gerçek Türkçe parolayý seçtiklerini ve çeþitli yöntemlerle bilimsel veriler kullanýlarak "þifreleri kýrmaya" çalýþtýklarýný anlattý. Ýlker Korkmaz, bu parolalarýn gizlilik nedeniyle araþtýrma kapsamý dýþýnda hiçbir þekilde kullanýlmadýðýný bildirdi. Çalýþmanýn ilk bir aylýk sürecinde tüm parolalarýn yüzde 30'una karþýlýk gelen 777'sinin tahmin edilebilir özellikte olduðunun belirlendiðini ifade eden Korkmaz, denenen parolalarýn yüzde 5'inin beþ dakika içinde, yüzde 10'unun da ilk gün içinde tahmin edilebildiðini kaydetti. Korkmaz, çalýþma sonucunda elde ettikleri verilere iliþkin þu bilgileri verdi: "Kýrýlan 777 parolanýn 564'ü sadece sayýsal karakter içeriyor. Sadece rakam dýþýnda hiçbir karakter kullanmadan parola seçen kullanýcý sayýsý azýmsanmayacak oranda. Ayrýca, kýrýlan parolalarýn büyük oranýnýn sadece rakamlardan oluþmasý, bu tür parolalarýn zayýf olduðunu gösteriyor. 2-3 KARAKTERLÝ TÜM ÞÝFRELER KIRILIR Kýrýlan parolalar arasýnda sadece 32 parola, en az bir Türkçe alfabeye ait karakter içeriyor. 2 bin 564 Türk kullanýcýsý içinde yüzde 98'den daha fazlasý, parola seçiminde Türkçe karakter tercih etmiyor. Tümü sayýlardan oluþan parolalarýn büyük oraný, 3 karakterli þifrelerin tamamý kýrýldý. Türk kullanýcýlarýn parolalarýnýn yüzde 73'ünde en az 1 rakamsal karakter, yüzde 39'unda en az 1 büyük harf kullandýðý ortaya çýktý." Ýlker Korkmaz, 2 ve 3 karakterden oluþan tüm þifrelerin kýrýlabildiðine iþaret ederek, 4 karakterli parolalarýn yüzde 96'sýnýn, 5 karakterlilerin yüzde 42'sinin, 6 karakterlilerin yüzde 31'inin, 7 karakterlilerin yüzde 4'ünün, 8 karakterlilerin yüzde 2'sinin kýrýlabildiðini bildirdi. Korkmaz, Türk kullanýcý parolalarý üzerine bulgulara ulaþýlan çalýþma sonuçlarýnýn Türk kullanýcý eðilimleri olarak belirtilmiþ olsa da diðer ülke kullanýcýlarý için de genel olarak benzediðini kaydederek, "Ýnternet kullanýcýlarýna akýlda kolay kalabilecek ve ayný anda da karýþýk karakterli þifreleme yöntemlerini tavsiye ediyoruz" dedi. Dünya çapýndaki bazý araþtýrmacýlarýn parola seçiminde çeþitli öneriler getirdiklerini belirten Korkmaz, "Araþtýrmacýlar, kullanýcýnýn kendilerini anlatan anlamlý bir cümledeki kelimelerin ilk harflerini bir araya getirerek parola yapýlabileceðini belirtiyor. Buna örnek olarak, 'Ben 3 yýldýr mühendislik eðitimi alýyorum, memnunum' cümlesi gösterilebilir. Bu cümlenin baþ harfleriyle oluþturulan 'B3yMea,m' parolasýndaki gibi; internet kullanýcýlarýna, kolay hatýrlanabilen ve ayný anda da zor kýrýlabilecek kendilerine ait cümlelerin baþ harfleriyle þifreleme yapmalarý önerilebilir" dedi. ÖNERÝLER Korkmaz'ýn verdiði bilgiye göre, araþtýrma sonucunda belirlenen zayýf parola nitelikleri þöyle sýralanýyor: "Parola uzunluðunun 7 karakterden az olmasý, parolanýn 'zayýf' olarak nitelendirilmesine yetiyor. Karakterlerin tümünün rakamsal ya da alfabetik olmasý, sayýsal karakterlerle sonlandýrýlmasý da zayýf parolaya neden oluyor. Parolanýn uzunluðunun 7 karakterden büyük olsa da kullanýcý bilgisinin, parolada sözlüklerde yer alan bir kelimenin, özel bir ismin bulunmasý da zayýf olmasýna yetiyor." "Güçlü" parola nitelikleri ise þöyle sýralanýyor: "Parolanýn içerdiði karakterlerde en az 1 rakam ve en az 1 büyük harf olacak þekilde, parolada hem sayýsal, hem de alfabetik karakterler birlikte kullanýlmalý. Parolada, en az 1 harf veya rakam olmayan noktalama iþareti gibi özel bir karakter içermeli. Kullanýcýlarýn yalnýz kendi alfabelerinde yer alan harflerden en az birini kullanmasý þifrenin kýrýlma olasýlýðýný düþürüyor. (Türk kullanýcýlar için, 'ç,ð,ý,ö,s,ü' karakterleri gibi.)" (Hürriyet Gazetesi nden alýnmýþtýr) "Kamu görevlisini koruma altýna alan 4483 sayýlý kanun kaldýrýlmalý. Demokrasi, hesap verilebilirlik rejimidir. Herkes yaptýðýnýn hesabýný vermelidir. Kamu görevlilerinin yasayla korunmasýna gerek yok Eðitim seminerlerine aralýksýz devam eden Marmara Belediyeler Birliði tarafýndan, "Disiplin Mevzuatý ve Disiplin Hukuku" semineri verildi. Kamuda disiplin konusunun ihmal edildiðini dile getiren Mülkiye Baþmüfettiþi Vahdettin Özcan, "Disiplin hukukumuzu düzenleyen müstakil bir hukukumuz yoktur. Ülkemizde ihmal edilen konulardan birisi de disiplin hukukudur. Kamuda, disiplin konusu hep ihmal edilmiþtir. Her þey yargýya havale edilmiþ, böylece uzun yýllar sonra netice alýnmýþ ve bu gecikme olumsuz bir þekilde iþleyiþe yansýmýþtýr" dedi. Birbirinden önemli açýklamalarda bulunan Mülkiye Baþmüfettiþi Özcan, "Kamu görevlisini koruma altýna alan 4483 sayýlý kanun kaldýrýlmalý. Demokrasi, hesap verilebilirlik rejimidir. Herkes yaptýðýnýn hesabýný vermelidir. Kamu görevlilerinin yasayla korunmasýna gerek yok" diye konuþtu. "KAMU GÖREVLÝLERÝNÝN KORUNMASINA GEREK YOK" Açýklamalarýnýn devamýnda, kamu görevlilerinin yasayla korunmasýna gerek olmadýðýný belirten Özcan, "Demokrasi, hesap verilebilirlik rejimidir. Herkes yaptýðýnýn hesabýný vermelidir. Kamu görevlileri olarak, bugüne kadar hep korunduk. Kamu görevlilerinin yasayla korunmasýna gerek yok. Hatta kamu görevlisini koruma altýna alan 4483 sayýlý kanun da kaldýrýlmalý. Adli yargý, disiplin alanýnda ihtisaslaþma saðlamalý ve kamu kurumlarýnda disiplin sorunu yaþanmamalý" diye konuþtu. Adli cezalar ile disiplin cezalarý arasýndaki farklarý anlatarak konuþmasýný tamamlayan Özcan, disiplin cezalarýnýn idari tedbir saðlamaya yönelik, adli cezalarýnsa toplum düzenini saðlamaya yönelik olduðunu belirtti.

17 17 KIZILAY YANLIÞ YAPIYOR KIZILAY ATAKÖY 9-10 KISIM DA ALDIKLARI ARAZÝDE DAVA DEVAM EDERKEN ATATÜRK HEYKELÝ VE EVÝNÝN MAKETÝNÝ KAFES ÝÇÝNE ALDILAR. GÝRÝÞ ÇIKIÞI YASAKLADILAR. BU UYGULAMAYA TEPKÝLER SÜRÜYOR... Kýzýlay Ataköy 9-10 Kýsým da Yunuz Emre Kültür Merkezi nin yanýnda bulunan ve hizmet arsasý olarak ayrýlan 2058 metrekare araziyi TOKÝ nin yaptýðý ihale sonucu bin TL ye satýn aldý. Ýhale kiþiye özel hazýrlandýðý için Bakýrköy Belediyesi nin ihaleye katýlmasý engellendi. Bakýrköy Belediyesi Ankara Ýdare Mahkemesi nde Rekabet ortamýnýnýn saðlanmamýþ olmasý ný gerekçe göstererek dava açtý. Dava halen devam ediyor. Bakýrköy Kýzýlay yetkilileri birkaç gün önce arsalarýnýn etrafýný kafesli telle çevirdiler. Atatürk Heykeline ve Selanik teki doðduðu evin maketine giriþ çýkýþý engellediler. Mahallelilerin çok sert tepkisi üzerine Bakýrköy Kaymakamý Dursun Ali Þahin ile Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ Ünal Erzen açýklamalarda bulundu. Bu arada Dursun Ali Þahin e tellerin kaldýrýlmasý için yapýlacak eylemler hatýrlatýlýnca, Þahin Bana bir ay süre verin sorunu çözeceðim dedi. BAKIRKÖY KAYMAKAMI DURSUN ALÝ ÞAHÝN Geçtiðimiz senelerde birçok Avrupa ülkesine seyahatler yaptým hiçbir yerde tel örgülü buna benzer bir uygulama görmedim. Sözlerinizde böyle bir uygulamanýn geliþmiþ hiçbir ülkede olmadýðýný söylediniz bu çok doðrudur. Bende geçtiðimiz senelerde birçok Avrupa ülkesine seyahatler yaptým hiçbir yerde tel örgülü buna benzer bir uygulama görmedim. Bakýrköy Belediyesi'nin ihaleye girmek istediðinden bile haberim yoktu. Kýzýlay yetkililerine ihaleye girmelerini ben önerdim. Ýhaleye girin önümüzdeki zaman içerisinde kullanabileceðiniz bir arazi dedim. Bu 2,5 dönümlük arazinin tapusunu almýþ bulunuyorlar. Etrafýný çevirmelerinin gereksiz olduðunu ben kendilerine ifade ettim. Biraz beklemenin faydalý olacaðýný kendilerine belirttim. Tabi onlar da takdir edersiniz ki Türk adetlerine göre kendilerine ait bir mülkü sahiplenip etrafýný çevirdiler. Tel örgü iþleminin imar planlarýna uygun yapýlmadýðýný bir taraftan yoldan alýndýðýný diðer taraftan ise yeþil alanýn kaldýðýný gördüm. Dijital ortamda kayýtlarýn tümü mevcuttur. Mülkün onlara ait olduðu zaten bellidir, kayýtlarda milim bile þaþmaz. Arazilerini çevirmekle ellerine ne geçti onu da bilemiyorum. Ama önümüzdeki kýsa zaman zarfýnda belediyemizle Kýzýlay'ý bir araya getirmeye çalýþacaðým. Eminim ki önümüzdeki günlerde Bakýrköy için çok daha güzel ortamlar yaratýlacaktýr. BAKIRKÖY BELEDÝYE BAÞKANI ATEÞ ÜNAL ERZEN Öncelikle þunu belirtmek isterim ki yapýlan bu ihale þaibeli bir ihaledir. Belediye de hiçbir planý projesi yok. Arazinin daha beþ binlik ve binlik planlarý hazýrlanmýþ deðil. Ýhaleye bizi sokmadýlar. Teminatý yatýrdýk ve þartnameye de uyuyorduk. Þartnamede kamu yararýna dernek yada kurumlar katýlabilir. Bu durumda bizden yani belediyeden daha önemli bir kurum olabilir mi? Belediyemiz bizzat kamu yararýna çalýþan bir kurumdur. Bunlara güvenerek ihaleye girmeye karar verdik ancak teminatýmýzý da geri vererek ihaleye sokmadýlar. Ýhaleye alýnmayýþýmýzý belgeledik tutanaklara geçirdik ve dava açtýk. Býrakýn plan yapmayý daha o aþamalara gelmedik, ihalenin kendisi dava aþamasýnda. Büyük olasýlýkla da davayý kazanacaðýmýzý düþünüyorum. Eðer devletimiz hukuk devletiyse belediyenin nasýl böyle bir ihaleye girmesi engellenebiliyor buna hukukun çok dikkatli karar vermesi lazým diye düþünüyorum. Ýkinci husus çevirmeye gelice de yasalara göre kiþiler yada tüzel kiþiler sahipleri olduklarý arsanýn etrafýný çitle yada herhangi bir þekilde çevirebilirler. Ancak burada söz konusu arsada hiçbir plan program yok. Veya bu arsa içerisinde kullanýlabilecek bir alan yada hurda bir yapý olsa bu çevirmeyi gene kabul edebiliriz. Ancak burada bir tane Atatürk heykeli var, Atatürk'ün Selanik'te yaþadýðý evin maketi var ve bir taksi duraðý var. Saydýklarýmýn hepsi kamu yararýna olan yerler. Kamunun kullandýðý yeþil alanlara neden mani olduklarýný da anlamýyorum. Gördüðüm kadarýyla çevirme sýrasýnda bir taþma söz konusu olmuþ bunun la da ilgili olarak çalýþma yapacaðýz. Kýzýlayýn tel örgü ile burayý kapatmasýný gerçekten anlamadým. Çünkü burasý Bakýrköy ve Bakýrköy'de hiçkimse boþ arazi buldu diye gecekondu yapmaz. Bunu baþka bir ilçede veya bir dað baþýnda yaparsýn çitle çevirmekle kalmayýp bekçi de koyarsýn baþýna bunu anlarým. Ancak bu olay Bakýrköy'de olduðunda buna anlam vermekte güçlük çekerim. Kaldý ki bu arazi uzun yýllardýr boþ sadece heykel ve ev maketinin bulunduðu bir arazi. Buraya hiçbir zaman ne bir gecekondu yapýmý oldu nede kimse gidip burada tezgah açtý. Aksine tüm milli bayramlarda burada bulunan Atatürk heykelinin önünde insanlar toplanýp tören yapýyorlar. Burayý tel örgü ile çevirmek yerine arazinin Kýzýlay'a ait olduðunu belirten bir tabela koysalardý daha iyi olurdu. Zaten henüz davalýk bir arazi dava sonucuna göre plan projeler çýkacak ne kadar zaman süresi içerisinde çýkacak plan projeler ne þekilde olacak daha bunlarýn hiçbiri belli deðil. TOKÝ satýþý yasal olarak gerçekleþtirirse planlarý bizden kendisi alýp Büyükþehir Belediyesi'ne götürecek. Burasý rekreasyon alaný ve bu rekreasyon alaný içerisine saðlýk tesisi nasýl yapýlacak bu da çok tartýþmalý ve su kaldýracak bir olay. Olmamasý gereken bir olay. Hiç sevmediðim bir söz var 'Burasý Türkiye' diye herkez kendi kafasýna göre hukuku yorumluyor ve ona göre hareket ediyor.

18 Ýçeride mumyasýna, dýþarýda canlýsýna dokundular! Türkiye'nin ve Ýstanbul'un tek deniz canlýlarý müzesini ziyaret eden minik öðrenciler, müze içerisinde mumyalanmýþ deniz canlýlarýný inceledikten sonra, müzeden ayrýlýrken dev vinçle önlerine inen köpekbalýðýný karþýlarýnda görünce þoke oldular. Vinçten yere indirilen yarým tonluk köpekbalýðýna dokunmak için birbirleriyle yarýþan çocuklar heyecanlý anlar yaþadýlar Beylikdüzü Gürpýnar'da bulunan Türkiye'nin ve Ýstanbul'un tek deniz canlýlarý müzesi olan, Balýkçý Kenan Deniz Müzesi'ni öðretmenleri eþliðinde ziyaret eden ilköðretim okulunun; anasýnýfý, 2. ve 4. sýnýf öðrencileri tesislerde önce balýk ziyafeti çektiler. Daha sonra Balýkçý Kenan Tesisleri nde alabalýk havuzlarýný gezen öðrenciler, deniz canlýlarýný tanýmak için müze bölümüne geçtiler. Müzedeki yüzlerce deniz canlýsýyla ilgili Balýkçý Kenan Tesisleri'nin sahibi Kenan Balcý'dan tek tek bilgi alan minik öðrenciler deniz canlýlarýný hem yakýndan tanýma fýrsatý buldular, hem de mumyalanmýþ deniz canlýlarý ve devasa büyüklükteki balýk türlerinin iskeletlerinin önünde hatýra fotoðraflarý çektirdiler. Köpekbalýðýna dokunmak için yarýþtýlar Müzedeki deniz canlýlarýna dokunarak inceleme fýrsatý bulan Beylikdüzü Koç Ýlköðretim Okulu ve Gürpýnar 75. Yýl Ýlköðretim Okulu'nun; anasýnýfý, 2. ve 4. sýnýf öðrencileri tam müzeden çýkacaklarý sýrada vinç ile önlerine indirilen devasa büyüklükteki, yarým ton aðýrlýðýndaki köpekbalýðýný karþýlarýnda görünce adeta þoke oldular. Köpekbalýðýný görünce sevinç çýðlýklarý atan minik öðrenciler vinçten yere indirilen köpekbalýðýna dokunmak için birbirleriyle yarýþtýlar. Öðretmenleri ile birlikte köpekbalýðýnýn önünde durarak hatýra fotoðraflarý çektiren öðrenciler, köpekbalýðýnýn yaþý, aðýrlýðý ve hangi karasularýmýzda yaþadýðý konusunda Balýkçý Kenan Tesisleri'nin sahibi Kenan Balcý'dan bilgi aldýlar. Çocuklar dilediði zaman ziyaret edebilir Minik öðrencilere müzedeki deniz canlýlarýnýn yaný sýra, önceki gün Marmara Denizi'nde yakalanan yarým ton aðýrlýðýndaki köpekbalýðýný karþýlarýna getirerek, bir sürpriz yapmak istediklerini söyleyen Balýkçý Kenan, "Bu sürprizimizde çok baþarýlý olduk. Öðrencilerimizin köpekbalýðýný karþýlarýnda gördüklerinde ne kadar heyecanlandýklarýný, köpekbalýðýna dokunurken mutlu olduklarý anlarý anne ve balalarýnýn da burada olup görmesini dilerdim. Müzemiz; çocuklarýmýzýn deniz canlýlarýný yakýndan tanýmalarý için büyük bir fýrsat. Onlara her zaman kapýmýz sonuna kadar açýk. Çocuklarýmýz çok mutlu oldular. Özellikle tam müzeden çýkacaklarý sýrada köpekbalýðýnýn gökten önlerine inmesi, onlara çok büyük bir heyecan yaþattý. Mutlu oldular" diye konuþtu. NÜFUS CÜZDANINIZ KAYBOLURSA NE YAPARSINIZ 18 Hürriyet Gazetesi yazarý Þükrü Kýzýlot 13 Þubat 2010 tarihli köþe yazýsýnda çok önemli bir konuya deðindi. Nüfus cüzdanýnýz kaybolursa ne yaparsýnýz. Evet nüfus cüzdanýnýz kaybolursa hayatýnýzýn akýþý deðiþebilir. Onun için bu yazýyý mutlaka okuyun. Nüfus cüzdanýnýz kaybolunca ne yaparsýnýz? GAZETEYE kayýp ilaný veririm dediðinizi duyar gibiyim. Temel in kaybolan kaynanasýyla ilgili ilaný gibi deðil tabii... Bilmeyenler için anlatalým. Temel in kaynanasý kaybolur ve gazeteye þöyle bir ilan verir: Kaynanamý kaypettum. Körenlerin insaniyet namýna körmemezlikten gelmeleri rica olunur. NE YAPILMALI? Nüfus cüzdanýnýz kaybolunca ya da çalýnýnca, gazeteye ilan ve emniyet makamlarýna haber vermek yeterli deðil. Emniyet biriminden, nüfus cüzdanýnýn kaybolduðuna ya da çalýndýðýna dair yazý veya tutanak almak da yeterli deðil. Kaybolan ya da çalýnan nüfus cüzdaný nedeniyle, çeþitli sorunlar yaþanabiliyor. Sözgelimi, cüzdaný çalan ya da bulan kötü niyetli kiþiler; - Bu kimlikle, þirket ya da þirketler kurabiliyorlar, - Borç taahhütlerine girebiliyorlar, - Sahte fatura düzenlemek suretiyle, yasadýþý gelir elde edebiliyorlar, - Cep telefonu hattý alýp tehdit, þantaj, terör vb. amaçlý kullanabiliyorlar. - Akla gelmeyecek bir çok olumsuz iþte ya da faaliyette kullanabiliyorlar. Ýþin acý tarafý, nüfus cüzdaný kaybolan ya da çalýnan kiþi, çoðu kez açýlan davalardan haberdar olmamakta, hüküm giyebilmekte ve itiraz etmediði daha doðrusu edemediði kararlardan dolayý maðdur olabilmektedir. Hakkýnda çýkan arama kararý üzerine yakalanmasý sonucu da ciddi sorunlar yaþayabilmektedir. Þimdi diyeceksiniz ki; Peki nüfus cüzdaný çalýnýnca veya kaybolunca baþka ne yapacaðýz? Hemen yanýtlayalým; Vergi dairesine bildirimde bulunacaksýnýz. BÝLDÝRÝMÝN ÞEKLÝ Çok kiþi farkýnda deðil. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý nýn Vergi Kimlik Numarasý 2007/1 No.lu Ýç Genelgesi var. Bu genelgeye göre; Gerçek kiþiler, nüfus cüzdanlarýnýn kaybolduðu veya çalýndýðýný, bir dilekçe ile vergi dairesine bildirecek ve bu nüfus cüzdaný ile vergi dairelerinde mükellefiyet kaydý yapýlmasýnýn engellenmesini talep edecekler. Bunun için; vergi mükellefi olanlarýn baðlý olduklarý vergi dairesine, olmayanlarýn da herhangi bir vergi dairesine baþvuruda bulunmalarý gerekiyor. Baþvuru dilekçesi ekinde de; TC kimlik numarasý belirtilmek suretiyle, nüfus cüzdanýnýn kaybolduðu veya çalýndýðýna dair gazete ilaný ile emniyet birimlerince düzenlenmiþ belgenin aslý ibraz edilecek. SÝSTEM NASIL ÇALIÞIYOR Maliye Baþmüfettiþi Ahmet Ozansoy un, Yaklaþým Dergisi nin Þubat 2010 sayýsýnda yayýmlanan makalesine göre; kayýp veya çalýntý nüfus cüzdaný bilgisinin, vergi dairesi sistemine girilmesiyle birlikte, bu nüfus cüzdanýna dayanarak yapýlacak mükellefiyet iþlemleri engellenmiþ oluyor. Kayýp ya da çalýntý nüfus cüzdaný ile iþlem yapýldýðýnýn sistem tarafýndan tespiti halinde, bilgisayar ekranýnda bununla ilgili uyarý gözüküyor. Nüfus cüzdanýna da el konuluyor. Aman dikkat! Nüfus cüzdanýnýz kaybolduðu ya da çalýndýðýnda, vergi dairesine acilen baþvurun. Yoksa çok zor durumlarda kalabilirsiniz.

19 19 BU YOL AÇILIRSA ATAKÖY ÜN SONU OLUR UÐUR MUMCU BULVARI Büyükþehir Belediyesi Ayamama Deresi iki yanýndan Sahil yolu ile O-2 yoluna baðlaya- cak yol yapým çalýþmalarýný sürdürüyor. O-2 ile Sahil yolunu birleþtirecek baðlantý yolu- nun Ayamama Deresinin Havaalaný tarafýnda gidiþ-geliþ olarak yapýlmasýnýn doðru ola- caðýný böyle yapýldýðý takdirde Ataköy 7-8 ve 9-10 Kýsým a giriþlerin engelleneceðini dolayýsý ile zaten yaþamý olumsuz etkileyen trafik karmaþasýnýn en azýndan þimdiki düzeyde kalacaðý savunuluyordu. Ancak yetkililer tüm bu görüþleri gözardý ederek baðlantý yolu çalýþmalarýný Ayamama Deresi nin iki yanýndan sürdürmeye devam ediy- or. Bu yetmiyormuþ gibi þimdi de Uður Mumcu Bulvarý tenis kortlarýnýn yanýndan Ayama- ma Deresi üzerine yapýlacak köprü ile havaalaný yeni yoluna baðlanacak. Yetkililer yol çalýþmalarýnýn 2010 yýlý sonuna kadar bitirileceðini söylüyor. Bu yol açýldýðý takdirde Dünya Ticaret Merkezi, CNR Fuarý ve diðer tüm aktiviteler için bu yol kullanýlacak. Binlerce araç Ataköy üzerinden geçecek ve sonuç Ataköy de yaþam zorlaþacak. Tek kelime ile Ataköy ün sonu olacak.

20 Bir gecenin ardýndan 18. YIL GECEMÝZE KATILANLAR NELER SÖYLEDÝ ATEÞ ÜNAL ERZEN: Gazetenin kutlamýþ olduðu 18 yýlýn 6 yýlý kadarýnda görevde oldum. Demek ki 6 yýl ilçemizde birlikte çalýþmýþýz Ataköy Gazetesi ile. Ataköy Gazetesi yerel basýnýn çok güzel örneklerinden bir tanesi. Geçtiðimiz yýllarda Yalçýn Bayer ile yaptýðýmýz bir sohbette bana aynýsý söylemiþti. Ataköy Gazetesi yerel basýnýn önemli iyi örneklerinden bir tanesi. Çünkü gününmüze birçok yerel gazete sadece seçim öncesinde çýkar ve türlü þantaþ ve tehditlerle gazete çýkartýrlar ve ondan sonrada ortadan silinirler. O yüzden Ataköy Gazetesi daha farklý. Zaman zaman gazetenin beni de eleþtirdiði olmuþtur. Doðru veya yanlýþ olarak eleþtirmiþtir ki bu gazetecinin en doðal hakkýdýr. Yazarlarý da zaman zaman beni eleþtirmiþtir ama ben hiçbir zaman Özcan Atamer'e gidip bu yazar benim hakkýmda kötü yazý yazýyor bunun iþine son ver demedim. Teþekkür ederim. 20 MELTEM ÜNAL ERZEN: Ben Ataköy Gazetesi'ne hep iyimser yönümle bakýyorum. Çünkü Ataköy Gazetesi ve Özcan Atamer kadýnlara ve Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi olarak bize her zaman destek oldu. Yaptýðý haberlerle bizi halkla buluþturdu ve yakýnlaþtýrdý. Yaptýklarýmýzýn ve yapacaklarýmýzýn doðru biçimde duyurulmasý bizim için çok önemliydi. Bu bakýmdan Ataköy Gazetesi de bizim için çok önemli. Bundan sonra da iþ birliðimiz uyum içerisinde devam edeceðine inanýyorum. Bu vesile ile Ataköy Gazetesi'ne nice uzun 18. yýllar geçirmesini diliyorum. Göksenin ÝLERÝ 18.yýlýný kutlayan Ataköy Gazetesi nin görkemli gecesi Ataköy Sheraton Otel de yapýldý; Bakýrköyün, gazete ve basýn camiasýnýn ileri gelenleri ile siyaset ve ticaret dünyasýnýn önemli isimleri, avm yöneticileri geceye katýlan konuklardý... Ancak; bu önemli gecede protokol, davet adet ve geleneðini en ciddi þekilde uygulamaya calýþan Özcan Atamer bir aydýr cok ciddi ve titiz bir calýþma ile geceyi hazýrladý, yýllardýr birlikte yürütmeye çalýþtýðýmýz protokol ve katýlým kurallarýný adeta hassas dengelerle korumaya calýþtýðýmýz, hem eðlendirip, hem saygýda kusur etmeden, geceye de renk ve katýlým saðlayan konuþmalar ile süslemek, gecenin mana ve anlamý konusunda duygu ve düþünceleri de almak gibi bir çaba sürdürmekteyiz. Gecede konuklara sunulmak ve 18.yýldan hatýra kalsýn arzusu ile 1000 e yakýn hediye içersinden tabiiki önemli bir maddi bilanço ile armaðanlar oluþturuldu, her davetlinin masasý ve masadaki yeri tüm deðerler oluþturularak yerleþtirildi, salon þartlarýnda ve de birbirleri ile oturmaktan mutlu olacak ya da sýkýlmayacak isimler hiyerarþik bir düzende oturtuldu... Bir gece yapmanýn bunca sorumluluðu sonucunda insanlar çeþitli nedenler dolayýsý ile hala mutsuz oluyorlar ise bu geceleri yapmak heyecaný ileriye taþýnýr, sorumluluk alýnýr mý? Oturduðu yeri beðenmeyenler, yanda ya da arkada kalmýþlýgý sorun edenler, masa numarasýný ve masada oturduðu yeri deðiþtirenler, gelicem diyip gelmeyenler ya da gelmicem diyip gelenler, sunum ve konuþma sýrasýný, erken ya da geç konuþma ya da tanýtma yapýlmadýðýný, yapýlsa da az ya da çok yapýlaný eleþtirel bir gözle izleyen dostlar bu kadar sorunla gece yapmanýn anlamý kalýr mý... Bir kiþinin ismini anons etmekle geriye ya da öne doðru nasýl bir sorumluluk getireceðini, bunlarýn yaný sýra gecenin akýþ ve ahenginin kontrolünün nasýl saðlanacaðý da düþünülmelidir... Ýsimlikleri cm cm hesap edip kendi elleri ile yerlerine yerleþtiren, listeler ve hassas bir çalýþma ile her kiþinin hükmi ve þahsi kiþiliði ile mutlu etmek için çaba harcayan Sayýn Atamer gecenin sonunda mutsuz ve huzursuz konuk bulunca 19. Yýlý yapmak için heyecan duyar mý?.. Hep söylenir ya sorun yaþamak istemiyorsan hiçbirþey yapma... Biraz hoþ görü, biraz tolerans, herkes birbirini biliyor ve seviyor, ne mutsuz olalým, ne mutsuz edelim... Sevgi ve saygýlarýmla... TAYFUR SÜNER: Özcan Beyi gazetenin kurulduðu yýldan bu yana tanýyorum. Ancak dostluðumuz daha öncesine dayanýyor. Bu 18 sene içerisinde sevgim ve saygým artarak ilerledi. Ataköy Gazetesi gerek komisyon çalýþmalarýma gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptýðým konuþmalara gereken özeni göstererek çalýþmalarýmý gazetesinde yayýnlýyor. Bizim her zaman yanýmýzda olduðu için teþekkür ediyorum. Baþarýlarýnýn ve desteklerinin devamýný diliyorum. NACÝ EKÞÝ: Bizim Özcan Bey ile tanýþmamýz Ataköy Gazetesi'nden önceye dayanýyor. Benim Belediye Baþkaný olduðum dönemde Özcan Bey de Adana Büyükþehir Belediye Baþkan'nýn basýn danýþmanlýðýný yapýyordu. Özcan Bey üslubu, yasayý ve yönetmelikleri ve gazeteciliði iyi bilir. Bunlarý ona iltifat olsun diye söylemiyorum. Bunlarý yaptýðýmýz çalýþmalarda ve toplantýlarda vermiþ olduðu fikir ve telkinler neticesinde söylüyorum. Gazetesi de kendisi de memlekete ve Bakýrköy'e lazým olan bir insan. Umarým herkes elinden gelen desteði gösterir ve hizmetlerine devam eder. Bende bu akþam Özcan Beyin davetiyle burada olmaktan oldukça mutluyum, gururluyum. Tekrardan baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. SALÝM YILMAZ: Özcan Bey hiçbirþeyden taviz vermeden yayýn hayatýna devam etmektedir. Kendisi ayný zamanda Bakýrköy Ýþ Adamlarý Derneði'nin Onur Kurulu Üyesidir. Birlik ve beraberliðimizin devamýný diliyorum. Baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Ýyi geçinmek mecburiyetindeyim onu da biliyorum. FUAT YILMAZ: Öncelikle Özcan Atamer Atatürk Ýlke ve Ýnklaplarýna sahip çýkan ve bunlarýn çerçevesinde hareket eden bir kiþidir. Bu ilkeler doðrultusunda gazetesini çýkartýyor. bu maksatla kendisini çok seviyorum. Son bir yýldýr 'Bakýrköy tarihini yazmalý' diye bir slogan attý Bakýrköy'de Bakýrköy Müzesi'nin kurulmasý hususunda hep konuþuyorduk ama bunu gazetesinde dile getiren ilk Özcan Bey oldu. Kendisini bu konuda da kutluyor nice 18 yýllar diliyorum. AHMET SANAY: Kalitesinden ve genel ciddiyetinden ötürü Türkiy'de tek örnek diyebilirim Ataköy Gazetesi için. Sayýn Özcan Atamer'in bu gazeteyi çýkartmak ve yaþatmak uðruna çok büyük özverilerde bulunduðunu biliyorum. Biz Bakýrköylüler olarak yeterince kendisine destek olamadýðýmýz kanaatindeyim. Özcan Atamer bugün gazeteciliðinin dýþýnda tüm Bakýrköylü dostlarý biraraya getirerek bir ilke imza attý. Bu da Özcan Atamer'in özelliklerinden bir tanesi. Özcan Atamer gazetesinde hiçbir zaman kiþilerle uðraþmaz. Türk tekstilinin önemli isimlerinden birisi olan Sabri ÖZEL, SÝZE VERÝLMÝÞ BEYNÝ ÝYÝ KULLANIN Küçükçekmece Belediyesi tarafýndan düzenlenen Küçük Ýstanbul Buluþmalarýna bu kez tekstilci iþadamý Sabri Özel konuk oldu. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi nde gerçekleþtirilen buluþmada, iþadamý Sabri Özel ile Küçükçekmeceli öðrenciler bir araya geldi. Türk tekstilinde, iç kaynaklarýyla büyüyerek kendi markasýný yaratabilmiþ ender isimlerden biri olan Sabri Özel, konuþmasýnda, meslek yaþamlarýna yön verme arifesindeki gençlere izlemeleri gereken baþarýlý yolla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Baþarýnýn Sýrrý Dürüst Çalýþma Ve Azim Konferansa kendi yaþamýndan kesitler sunarak baþlayan Sabri Özel, Küçük yaþlarda ailemin ve çevremin de desteðiyle bir þeyleri baþarma azmine sahip oldum. Malatya dan Ýstanbul a kaçýþým da bu azim ve bir þeyler baþarma isteðiyle gerçekleþti. Zar zor para biriktirerek açtýðým beþ metrekarelik dükkânda, gece gündüz hiç tatil yapmadan çalýþýyordum. Ayný pantolon ve gömleði iki sene yýkayýp daha kurumadan giydim. Þimdi dizlerimde aðýr romatizma var. Ancak ben geçmiþe bakmýyorum. Zorluklardan usanýp mücadele etmeseydim hiçbir þey yapamazdým. Benliðinizde yalana yer olmasýn ve asla karamsarlýða kapýlmayýn. dedi. Çok çalýþmanýn baþarý için önemli bir unsur olduðunu vurgulayan ve bu konuda Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz Yeniay ý örnek gösteren Özel, Aziz Yeniay ýn göreve gelmeden önceki Küçükçekmece yi düþünün. Bunca yatýrým, bu kültür sanat merkezleri hayal bile edilemezdi. Bu neticeye baþkanýmýzýn çok çalýþmasýyla ulaþýlmýþtýr. diye konuþtu. Üretimde söz sahibi ülke olma hayali Konuþmasýnda marka olma sürecine de deðinen Özel, 1980 yýlýnda tescillettiði Sabri Özel ismini, baþlarda kabul ettirmekte zorluk çektiðini belirtti. Ben de bir Armani, Versace, Pierre Cardin olabilirim diyerek yola çýktýðýný ve ürünlerini, Sabri Özel etiketiyle satan firmalara daha ucuza verdiðini ifade eden Özel, Bu ülkede üretilen ürünlere, kendi markalarýmýza sahip çýkmalýyýz. Ülkemizin parasýnýn ülkemizde kalmasý için üretim yapmalýyýz. Sadece tüketerek büyük ülkelerle ayný seviyeye gelemeyiz diye düþünüyorum. Ben kendi gücümce bunu baþarmaya çalýþýyorum. dedi. Söyleþi sonunda konuþan Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz Yeniay, Sabri Özel in markasýný, bir evlat yetiþtirir gibi ülkemize faydalý bir hale getirdiðini belirtirken, Bu ülkenin iyi bir milliyetçisi olan Sabri Bey e ülkem ve ilçem için teþekkür ediyorum. Eðer en iyisi olmaya çalýþýyorsak baþarmýþýz.demektir. dedi

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı