ÝSYAN ETMESÝNLER DE NE YAPSINLAR? ÇALINAN YARINLAR. Yalçýn Okut. Ali Osman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSYAN ETMESÝNLER DE NE YAPSINLAR? ÇALINAN YARINLAR. Yalçýn Okut. Ali Osman"

Transkript

1 Mahkeme kararýndan hemen sonra Ýrsen Küçük kollarý sývadý. Bütçedeki 300 münhali 2. tura kadar dolduracak! Ýstinafla iþi neden uzattýðýný þimdi anladýnýz mý? Yapacak iþi çok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ocak 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4031 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý 'MÝLLÝ KAHRAMAN' KOYUN HIRSIZI ÇIKTI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Hristofyas'ýn ipine asýlacaklar mý? ÇALINAN YARINLAR ÝSYAN ETMESÝNLER DE NE YAPSINLAR? Erdoðan Baybars Ali Osman Yalçýn Okut BUNU SÝZ ÝSTEDÝNÝZ GERÇEK HAYAT KAHRAMANLARI Mehmet Levent Elvan Levent Neredeyse 'milli kahraman' ilan edilmiþti! Geçtiðimiz Ekim ayýnda Rum polisleri tarafýndan Lurucina'daki evinin kapýsýna kadar kovalanan Coþkun Alaslan, bu kez de güneyden 60 kadar koyun çalýp kuzeye kaçýrdýðý için Türk polisi tarafýndan tutuklandý... 3 Rum polisi hem sivil, hem askeri mahkemede yargýlanmýþtý... Ýki toplumlu uyuþturucu çetesi n Güneyde ortaya çýkarýlan çetede 64 yaþýndaki Kýbrýslý Türk N.A. tutuklandý... Eroinin kuzeyden güneye gittiði saptandý... l 8. sayfada Þimdi de Rum polisinden... Özür dileyin n 3 ay önce Lurucina'da meydana gelen olayda köye giren Rum polisleri linç edilmek istenmiþ, daha sonra ise tutuklanarak askeri ve sivil mahkemelerde yargýlanmýþlardý... Þimdi ise güneyden koyunlarý çaldýðý için tutuklanan Coþkun Alaslan ise hiçbir cezaya çarptýrýlmamýþtý... n Polis güneyden kaçýrýlan 350 kadar koyunun 65'ini Tirmen ve Gönendere'deki bazý aðýllarda buldu... 7 kiþi tutuklandý ve dün mahkemeye çýkarýldý... Zanlýlar koyunlarý Coþkun Alaslan'dan aldýklarýný söylediler... n Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde yargýlanan Coþkun Alaslan, toplam 60 adet koyunu birinci derecede askeri yasak bölge olan Akýncýlar'dan geçirmek suretiyle askeri yasak bölgeyi ihlal ve gümrüksüz mal ithali ve tasarrufu ile itham ediliyor... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada / Haber 3. sayfada... UBP'de oybirliði Ýstinafýn sýrrý iþte bu! 300 münhali dolduracak n Ýrsen Küçük'ün zaman kazanmak için istinafa gittiði öðrenildi... Bütçedeki 300 münhali delegeyi memnun etmek için kullanacaðý haber veriliyor... n Mahkeme kararýndan hemen sonra operasyonlara baþlayan Ýrsen Küçük Dikmen'de 5 kiþiyi iþe aldý... n Ýþe alýnanlar arasýnda, daha önce sözünü tutmadýðý için Ýrsen Küçük'ten kamuoyu önünde þikayetçi olan Barbet'in oðlu ve yeðeni de bulunuyor... n Önümüzdeki günlerde münhallerin daha hýzlý bir þekilde doldurulacaðý ve delegelerin memnun edileceði bildiriliyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Bugün gazetemizle birlikte UBP Genel Yönetim Kurulu istinafa oybirliðiyle karar verdi... n 14. sayfada

2 VOLODYMYR OBERENKO ÝSÝMLÝ GEMÝCÝ ÖLÜ BULUNDU Þener LEVENT Açý Gazimaðusa'da, Serbest Limanda demirli bulunan bir yük gemisi içerisinde çalýþmakta olan Ukrayna asýllý Volodymyr Oberenko (E-65) kalmakta olduðu kamara odasýnda önceki sabah sýralarýnda ölü olarak bulundu. Polisin olayla ilgili olarak baþlattýðý soruþturma sürüyor. 'MÝLLÝ KAHRAMAN' KOYUN HIRSIZI ÇIKTI VAHÝM ZARAR, KASTÝ HASAR VE POLÝSÝ DARP Hamitköy'de önceki gece yarýsý meydana gelen olayda, önce ayrýlma aþamasýnda olan kýz arkadaþýnýn aracýna zarar veren, daha sonra ise kýz arkadaþýna vurmasýný engellemeye çalýþan polisin darp eden 24 yaþýndaki M.Ö. tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki akþam sýralarýnda Hamitköy'de meydana gelen olayda, 24 yaþýndaki M.Ö. ayrýlma aþamasýnda olduðu kýz arkadaþýna ait aracýn sað dikiz aynasýný kýrýp, sað ön kapýsýna da tekme vurarak hasara uðrattý. Olayla ilgili olarak polise celp edilen M.Ö., kendisini polise þikayet ettiði gerekçesiyle kýz arkadaþýna vurmasýný engellemek için kendisini tutan Polis Memuru Hasan Sönmez'in eline vurup sað el serçe parmaðýnýn kýrýp, söz konusu polisi vahim ve bedensel zarara uðrattý. Polis görevinden men edip, yüksek sesle de baðýrýp çaðýrmak suretiyle de rahatsýzlýk yapan M.Ö tutuklandý. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. HIRSIZLIK OLAYLARI Önceki gün ile dün sabah saatleri arasýnda, Küçük Kaymaklý'da Hasan Devir'e ait ikametgahýn penceresini zorla açarak içeriye giren hýrsýzlar, 4 bin 500 TL nakit para ve bir adet altýn kolyeyi çalarak kaçtý. Önceki sabahýn erken saatlerinde ise Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Kampanya Market" isimli iþ yerinin kapý camýný kýrah hýrsýzlar 850 TL nakit para, muhtelif markalarda sigara ve tütünü çalarak kaçtý. Lefkoþa'da, Tuðçe Sönmez'e ait eve önceki gün saatleri arasýnda giren hýrsýzlar da muhtelif ziynet eþyasýný çalarak kaçtý. Öte yandan, Ercan Hava Limaný Terminal Binasý içerisinde faaliyet gösteren "So-Chic" isimli iþ yerinin vitrininde, teþhir amacý ile bulunan üç adet kol saati, bir adet bayan kolyesi ve bir adet bayan yüzüðünün önceki gün G.D.(E35) tarafýndan çalýndýðý tespit edildi. G.D. polis tarafýndan tutuklandý. Polis hýrsýzlýk olaylarýyla ilgili soruþturmalarýný sürdürüyor. GÜNEYDE KAYITLI ÝÞSÝZ SAYISI 41 BÝN 625 Güney Kýbrýs'ta iþsiz sayýsý 2012 yýlýnda tavan yaptý, 2013'te de artýþ eðiliminde. Fileleftheros "Troyka Ölçeðinde Ýþsizlik... Kayýtlý Ýþsiz Sayýsý 41 bin 625'e Fýrladý, Daha Da Çýkacak" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde Rum Ýstatistik Dairesi tarafýndan dün açýklanan verilere dayanarak, Aralýk 2012 itibarýyla kayýtlý iþsiz sayýsýnýn, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 26,5 artarak 41 bin 625'e ulaþtýðýný haber verdi. Gazete açýklanan bu rakamlarla yýl içerisindeki iþsiz sayýsý ortalamasýnýn 36 bin 362 ve yýllýk ortalama artýþýn da yüzde 28,6 olduðunu yazdý. Gazete 5 binden fazla kiþinin bir yýlý aþkýn süredir iþsiz olduðunu, kayýtlý iþsizler arasýnda 10 binden fazla üniversite mezunu bulunduðuna iþaret etti. 2 polise kafa attýlar tutuklandýlar! Gamze BAYKUR - Maðusa Kaza Mahkemesi'nde dün polis tarafýndan uyarýldýklarý gerekçesiyle kavga çýkaran ve polis tarafýndan tutuklanmak istenen Ömer Ocak ile Ali Ocak isimli kardeþler ilk önce Polis Memuru Ahmet Þener'i elleri ile darp ettiler ardýndan Polis Memuru Soner Þaban ile Müfettiþ Muavini Hüseyin Özer'in yüzüne kafa atarak ciddi þekilde darp edip görevlerinden men ettiler. "Ciddi darp" ve "Polisi görevinden men etme" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Ömer Ocak ve Ali Ocak poliste 2 gün süreyle tutuklu kalacak. konusunda uyarýlmasý üzerine Polis Memuru Ahmet Þener'i elleri ile darp ettiðini ve tartýþma çýktýðýný açýkladý. Akabinde zanlý Ömer Ocak'ýn mahkeme dýþýna çýkarýldýðýný belirten Kortaç, zanlý Ali Ocak'ýn olaya müdahale ederek Polis Memuru Soner Þaban ile Müfettiþ Muavini Hüseyin Özer'in yüzüne kafa atmak suretiyle ciddi þekilde darp ettiðini ve polisleri görevinden men ettiðini açýkladý. Zanlýlarýn makul güç kullanarak tutuklandýðýný belirten Kortaç, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný söyleyip, zanlýlarýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Ortalýðý birbirine kattýlar Olayýn tahkikat memuru Mehmet Kortaç, 5 Ocak tarihinde Maðusa Kaza Mahkemesi koridorunda zanlý Ömer Ocak'ýn mahkeme salonuna girmemesi 2 gün tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeler, zanlý Ömer Ocak ile Ali Ocak'ýn poliste 2 gün süreyle tutuklu kalmasýna emir verdi. Çiziktir di Çiziktirdi Lurucina'ya yakýn bir Rum köyündeki aðýldan 350 kadar koyun çalýnmýþ. Söylenenlere göre Rum çoban önce bayýltýlmýþ, sonra da koyunlar oradan kuzeye kaçýrýlmýþ. Sýradan bir hýrsýzlýk, bir kaçakçýlýk gibi görünüyor deðil mi? Deðil... Olayýn perde gerisi var çünkü... Çok önemli bir geçmiþi... Koyunlarý çalan kim? Coþkun Alaslan... Lurucina sakini... Hatýrladýnýz mý? Geçtiðimiz Ekim ayýnda milli bir tansiyona neden olmuþtu burada... Az daha onun yüzünden yine harp çýkacaktý iki toplum arasýnda... Rum polisi güneyde sabýkalarý dolayýsýyla aranan bir þahýs olan Coþkun'un peþine düþmüþ ve Lurucina'daki evinin kapýsýna kadar kovalamýþtý onu... Kýyametler kopmuþtu sonra da... Rum polisi Türk köyüne nasýl girer diye... Tüm gazetelerimiz bizim dýþýmýzda esip yaðmýþtý... Dolduruþa getirmiþlerdi yine halkýmýzý... Köye giren üç Rum polisi tutuklanmýþ, silahlarýna ve araçlarýna el konulmuþ ve hücreye týkýlmýþlardý... Kelepçelenerek mahkemeye çýkarýlmýþlardý sonra... Coþkun'u yakalamak için köye girdiklerinde köylüler tarafýndan az kalsýn linç ediliyormuþ Rum polisler... Ama olay yerine yetiþen Türk askeri onlarý linç edilmekten kurtarmýþ... 'Barýþçý' geçinen günlük bir gazetemiz þu baþlýðý kullanmýþtý olaydan sonra: "Türk askerine dua etsinler!" Mahkemeye çýkarýlan 3 Rum polisine 10'ar bin TL nakdi para cezasý verilmiþti. Bu para da o gün hemen ödendi ve serbest býrakýldýlar. Rum polisler hem askeri, hem sivil mahkemede yargýlandýlar. Askeri mahkemenin verdiði para cezasýnýn yanýsýra, sivil mahkeme de onlara 6'þar bin TL ceza verdi ve 5'er bin TL'lik de kefalet senedi imzalattý. O günlerde yazdýðým yazýda þöyle demiþtim: "Dur demiþ polis... Durmamýþ... E, ne yapsýn peki? Düþmesin mi peþine? Bütün kabahati Türk köyüne de girmiþ olmasý mý farkýnda olmayarak? Girdi de ne oldu? Birini mi vurdu? Bomba mý attý? Kovaladýðý kiþiyi yakalamaya çalýþmaktan baþka ne yaptý ki? Bir suçluyu tutuklamaya çalýþan polisi tutuklamak neyin nesi? Ne oluyoruz yahu? Hiç akýl makýl da mý kalmadý? Polislerle konuþmak, durumu anlamak yok mu? Ýlle de bir devlet olduðunuzu ispat edeceksiniz dünyaya deðil mi? Tanýnmýþ bir devletin polisini mahkemenize çýkaracaksýnýz ve kanunsuz tabanca taþýmakla suçlayacaksýnýz! Ne komik! Yasadýþý bir devlet yasal bir devletin polisini kanunsuz tabanca taþýmakla suçluyor! Ve içimizde hiç kimse aðzýný açýp da bir tek laf etmiyor bu komedi karþýsýnda... Gazetemiz Afrika'dan baþka! En barýþçýlarýmýz bile susuyor..." Þimdi o olayýn hesabýný sorma zamaný da geldi iþte... Milli tansiyonu yükselten milli kaçakçýmýz Cuþkun bir kere daha ele verdi yakayý... Ve þu anda da tutuklu... Yargýlanacak... Onu neredeyse 'milli kahraman' ilan edenler suspus... Rum çobanýn aðýlýndan çalýnan koyunlarýn çoðu yýlbaþý sofralarýna meze olmuþ belki de... Birkaç köyü tarayan polisimiz 65 kadar çalýntý koyun bulmuþ... Aðýllarýnda çalýntý koyun bulunan 7 kiþiyi tutuklamýþ ve mahkemeye çýkarmýþ... Kendilerine 3 gün tutukluluk verilen zanlýlar koyunlarý ucuz fiyata Cuþkun'dan aldýklarýný itiraf etmiþler. Coþkun'a ne ceza verilir bilemem... Dayandýðý saðlam bir kaya varsa, geçen defaki gibi bu kez de sýyýrýr... Kuzeye güneyden bu kadar koyun kaçýrmýþ da kimsenin ruhu mu sezmemiþ? Ýnanmam... Vallahi inanmam... Sinek uçurtmayan Türk askeri, nasýl olmuþ da koyunlarý görememiþ? Mümkün mü? Ýyi izleyin bu davayý... Arkasýnda saðlam bir kayanýn olup olmadýðýný siz de anlarsýnýz... Ekim ayýnda yaþanan olayda Rum polislere teþekkür edilmeli ve Coþkun da tutuklanmalýydý... Ama tersi oldu... Polisler tutuklandý, Coþkun ise 'milli kahraman' ilan edildi... Þimdi o polislerden özür dileyin hiç olmazsa...

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE e AFRÝKA dan mektup... Elvan Levent SEBEPLENMEYENLER DE ÞÝMDÝ SEBEPLENSÝN Bu iþler hep böyle iþte... Temiz iþ yok... Teknecik'in burnundan çýkan kara dumanlar kadar kara... Kirlenmeyen ne kaldý diye sorsak yanýtlayamaz kimse... Yeni yýl hiç de geride kalan yýldan daha iyi bir yýl olacaða benzemiyor... Kirleneceðiz... Bataða saplanacaðýz daha da... Gidiþ o gidiþ... Her yanýmýzdan kirli bir su akýyor... Bunlar salt muhalefet olsun diye söylenmiþ sözler deðil... Mal meydanda... Kýbrýsýmýz Kýbrýs olmaktan çoktan çýktý zaten... Bizimse ömrümüz geçiyor aðlamak ve sýzlamakla... Yeni vatandaþlýklar veriliyor... Hoooop bir þikayet... Hepsi o kadar ama... Hepsinin o kadar olduðunu söyleyenlerde de iþ yok... Çünkü onlar da 'anavatan' demeseler de Türkiye ile kucak kucaða... Bir kerecik olsun bu rezil iþgalden hiç þikayetçi olmadýlar ki... Bir kerecik bile þu mübarek 'iþgal' sözcüðünü aðýzlarýna almadýlar... E, sen adam gibi bir mücadele vermezsen, þikayet etmeye hakkýn mý var? * Bir kurultay rezilliðidir gidiyor... Adam sýký sýkýya tutunmuþ koltuðuna... Býrakýp gitmek amma da zormuþ ha... Yaþ yetmiþi geçti... Kalk git iþte... Yapacak baþka bir iþin mi yok? Ýstinafa gidecekmiþ... Kendine güvenmiyor... Kaybedeceðinden korkuyor... Kaybetmemek için elinden ne gelirse yapmasý lazým... Ne yapýyor? Daha önce memnun ettiði delegeyi bir daha memnun edecek... Memnun edemediklerini de edecek... Süre gerek... Zaman gerek... Kolay mý? 300 münhal var bütçede... Aha top aha kale... Þuuuuuuuut Bu münhalleri dolduracak Dikmen'den mi koyuldu iþe? 5 kiþiyi iþe almýþ hemen Selam sana Barbet usta Gönlün oldu mu nihayet? Oðlucuðunu ve yeðenciðini baþ göz etmiþsin münasip bir daireye Hayýrlý ve uðurlu olsun O býyýklý þikayetin iþe yaramýþ desene Tutmamýþtý sözünü hýnzýr deðil mi? Alýrým demiþti de almamýþ mýydý? Boþver Þimdi aldý ya Geç olsun da güç olmasýn kardeþ Mahkemeye dua et sen de Ýyi ki köþeye sýkýþtýrmýþ onu Ýyi ki bir ikinci tur var daha Sebeplenmeyen de sebeplensin Gün yüzü görmeyenler de görsün Deðil ama? * Gözümüz yok vallahi usta 300 münhal varsa 300'ü de tezelden doldurulsun Ýrsen Bey çok yaþasýn Maksat Fener'e gol olmasýn!.. x istence GERÇEK HAYAT KAHRAMANLARI Güneyden kaçýrýlan kuzularýn bir kýsmý bulundu adet kaçak kuzu ele geçirildi n Yapýlan soruþturmada söz konusu kuzularýn Akýncýlar'da sakin Coþkun Alaslan tarafýndan ithal edilip, zanlý Fuat Yýldýrýmlar'a satýldýðý tespit edildi... Gamze BAYKUR - Tirmen ve Gönendere'de Fýrat Yýldýrýmlar, Murat Yýldýrýmlar, Yunus Bayandursun, Yusuf Bayandursun, Mehmet Ali Kýrmýzýgil, Abdurrazzak Dolgun ve Yasin Bal'a ait aðýllarda toplam 65 adet ithali yasak kuzu bulundu. "Ýthali yasak mal tasarrufu" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan her 7 zanlý da poliste 2'þer gün süreyle tutuklu kalacak. Kuzular Güney Kýbrýs'tan geldi Olayýn tahkikat memuru Polis Çavuþu Ali Tosun, 4 Ocak tarihinde Tirmen köyünde yasa dýþý yollardan Güney Kýbrýs'tan getirilmiþ küçükbaþ hayvan olduðu bilgisinin alýndýðýný belirtti. Tosun, Tirmen'de zanlý Fuat Yýldýrýmlar'ýn aðýlýnda yapýlan aramada 11 adet, zanlý Murat Yýldýrýmlar'ýn aðýlýnda 14 adet, zanlý Yunus Bayandursun ile Yusuf Bayandursun'un aðýlýnda 5 adet, Gönendere'de zanlý Mehmet Ali Kýrmýzýgil'in aðýlýnda 12 adet, zanlý Abdurrazzak Dolgun'un aðýlýnda 23 adet Güney Kýbrýs'a kayýtlý kuzular tespit edildiðini açýkladý. Yapýlan soruþturmada söz konusu kuzularýn Akýncýlar'da sakin Coþkun Alaslan tarafýndan ithal edilip zanlý Fuat Yýldýrýmlar'a satýldýðýnýn tespit edildiðini belirten Tosun, zanlý Fuat Yýldýrýmlar'ýn ise kuzularý diðer zanlýlara sattýðýnýn tespit edildiðini açýkladý. Ýþlenen suçun organize bir suç olduðunu belirten Tosun, Güney Kýbrýs'ta 350'ye yakýn küçükbaþ hayvanýn sirkat edildiðini de ifade etti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Tosun, tüm zanlýlarýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 2 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Coþkun Alaslan Çiðdem Güzeler, tüm zanlýlarýn tahkikat maksatlarý bakýmýndan poliste 2 gün süreyle tutuklu kalmalarýna emir verdi. Coþkun Alaslan Diðer yandan dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi nde yargýç huzuruna çýkarýlan Coþkun Alaslan a da 2 gün tutukluluk verildiði öðrenildi. POLÝS AÇIKLAMASI Çoþkun Alaslan ile ilgili polis açýklamasýnda þöyle denildi: "Akýncýlar köyünün Dali Mevkiinde meydana gelen olayda, "20 yaþýndaki C.A yönetimindeki kamyon ile iki kez, toplam 60 adet Melez cinsi koyunu birinci derecede askeri yasak bölge olan Akýncýlar bölgesinden geçirmek suretiyle askeri yasak bölgeyi ihlal ve Gümrüksüz Mal Ýthali ve Tasarrufu suçunu iþledi. Söz konusu kiþiyi tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor." Doðrusu ben, gezegenimizde 'Gerçek Hayat Kahramanlarý', diye örgütlü bir grup insanýn varlýklarýndan habersizdim. Böyle bir oluþum olduðunu da bilmiyordum ve geçenlerde Vogue dergisinde okuduðum bir yazýdan öðrendim. Uluslararasý terimle 'Real Life Superheroes' veya kýsaltýlmýþ þekliyle RLSH, diyorlardý... Çizgi romanlardan veya sinema filmlerinden bildiðiniz kahramanlarýn bir tür gerçeðe dönüþmüþ halleriydiler... Kostümlü ve maskeliydiler; yani onlarý tanýmak da o kadar kolay deðildi. Büyük, tehlikeli þehirlerde geceleri ortaya çýkýyor ve baþý dertte olanlara ellerinden geldiði kadar yardým ediyorlardý. Öyle doðaüstü güçleri yoktu elbette, superman gibi uçamaz, örümcek adam gibi de duvarlara týrmanamazlardý ama yine de, insanlara iyilik yapmak adýna hareket ediyorlardý. Evsizlere yemek ve su daðýtýyorlardý mesela... Ýyi dövüþenler de vardý aralarýnda ve gerektiðinde bu hünerlerini de sergiliyorlardý. Sopa ve kýsa bir süreliðine insaný etkisiz hale getiren biberli spreylerden de kullananlar vardý... Geçenlerde örneðin, kendisini Ringland Ninja þeklinde tanýtan bir süper kahraman, üzerinde 'ahþap kýlýç' bulundurduðu gerekçesiyle polis tarafýndan tutuklanmýþ... Zaten, polisler bu gerçek hayattaki süper kahramanlarý sevmiyorlarmýþ pek... Onlarýn iþlerini yapmalarýna engel olduklarýndan veya önlerine geçtiklerinden þikayet ediyorlar hatta, bu kahramanlarýn baþlarýna fazladan dert olduðundan yakýnýyormýþ... Ýlk olarak ne zaman ortaya çýktýklarýný bilen yoktu bu 'gerçek kahramanlar'ýn ancak, anlaþýlan az sayýda da olsa hep vardýlar. Þimdilerde ise, dünyada gittikçe yaygýnlþmakta olan bir akýma dönüþmüþtü bu kahramanlýk meselesi... Ýnternette de buluþma platformlarý vardý. Ve tahminlere göre sadece Amerika'daki sayýlarý 300'ü buluyordu... En yaygýn olduklarý yer Birleþik Devletler'di zaten çünkü, orasý çizgi roman kahramanlarýnýn vatanýydý ne de olsa... Superman, Batman, Spiderman... Hepsi de ordan çýkmýþtý. Bu kahramanlarýn kostümlerini kim nerde görse tanýrdý. Ve gecenin karanlýðýnda zor durumdaki birini kurtaran bir superman gördüðünde insan, onun gerçek bir kahraman olduðuna inanmasýna engel olabilecek ne olabilirdi? Üstelik gerçek hayat kahramanlarý da genellikle týpký filmlerdeki gibi tek baþlarýna hareket ediyorlardý. Birer 'süper kahraman' kostümü giymelerinin nedeninin de insanlarý varlýklarýndan haberdar etmek olduðunu söylüyorlardý. Kostüm ve aksesuarlar, onlarý yardýmsever insanlardan gerçek birer 'kahraman'a dönüþtürüyordu yani. Tirkiye'deki 'gerçek kahramanlar'ýn durumunu da araþtýrmýþlar bu arada. Ama belirgin bir ize rastlamamýþlar... Ve gidip, Gon Çizgi Roman Kitabevi'nin kurucusu Cenk Könül'e sormuþlar... Onun konuyla söyledikleri de þunlar olmuþ: "Kostümü kuþanýp, suçlularla mücadeleye giriþebilecek cesaret bulmak Türkiye'de çok zor. Çizgi roman kültürünün çok daha geliþmiþ olduðu Amerika, Fransa, Ýtalya ve Japonya gibi ülkelerde, süperkahramn kostümüyle sokaða çýktýðýnýzda sizinle alay edecek insan sayýsý ülkemize nazaran daha az. (...) Belki de bu tarz bir 'deliliðe' ülke olarak çok da aþina olmadýðýmýzdan veya çizgi romanlarý hemen her dönemimizde, çok çocukça, gereksiz ve deli saçmasý olarak görüp geri plana ittiðimizden, Türkiye'den gerçek süperkahramanlar çýkmýyor." Yalan deðildi elbette... Ülkeye göre kahraman... Türkiye'de geçtiðimiz yýllarda yapýlan anketlerde çýkan sonuçlara göre, gençlerin kendilerine örnek olarak aldýklarý kiþi Polat Alemdar'dý örneðin, Kurtlar Vadisi'nin baþ kahramaný yani... Bize gelince... Ýþleri yoluna koymak için bir 'Superman' yeterdi, deðil mi?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýstifanýn yolunu bilmiyor mu bu adam? Hep þaþýrýp þaþýrýp istinafa gidiyor Her istinafta bir tokat hukuk duvarýndan Ne tuhaf yine de bana mýsýn demiyor Kalay SÖZ MEMLEKETTEN BÜYÜK, ÝCRAAT MEMLEKETTEN KÜÇÜK Kýbrýs küçük, siyaset küçük, hayaller küçük, toplum küçük, fikirler hepsinden de küçük. Gelin görün ki, bu küçücük memlekette, "söz"ler memleketin kendisinden büyük, "icraat" ise memleketten de küçük. Siyasetin yerin dibine battýðý, siyasetçinin her gün biraz daha küçüldüðü böyle bir yerde, "hedef" sözcüðünün önüne hâlâ daha "büyük" sýfatýný, arkasýna da partilerinin adýný koyup da konuþanlar var. "Hedef büyük UBP" ifadesine gelin de münasip yerlerinizle gülmeyin þimdi Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÇALINAN YARINLAR ÖRP'nin Tayyip Erdoðan'ýn talimatýyla UBP'ye geri dönmesi gerçekleþti Hoþ, bazý UBP'liler kabul etmeseler de Tayyip'in emrine karþý gelmek mümkün mü? Akýncý, hiçbir þey talep etmeden desteklerim dedi ama AKP Akýncý'yla hükümet kurmasýný istemediðinden, bir grup UBP'liyi UBP'den ayýrýp parti kurdurdu ve adýný ÖRP koydurup CTP'yle nikah kýydýrdý O günden bu yana köprülerin altýndan çok sular aktý CTP, CTP'lilerin bile "CTP'liyim" demekten utandýðý bir þekle sokuldu Þimdi sýrada UBP var Yine ÖRP gündeme geldi. Ve verilen talimatla "ölümüne kavgalý" olduklarý ÖRP UBP'ye katýldý. Eleþtirilerin haddi hesabý yok bu yönde En çok eleþtiri de UBP'nin bir kesiminden geldi ÖRP Genel Sekreteri basýnda çýkan sözlere ve de toplumdaki eleþtirilere fena bozuldu anlaþýlan "Siyasi fahiþelik" olarak yorumlanan bu olayý kýnadý durdu Gerekçeler sýraladý Oysa gözünü baðlayýp UBP'nin sýrtýndan atmalarýna raðmen, "düþtüðümde yine senin yanýna düþerim yar" diyerek yerçekimi kanununa göre deðil, yar çekimi kanununa baðlý olarak tekerlenip yerine oturdu! "Gel seninle bu nimetleri paylaþalým Büyük pay senin olsun, kýrýntýlar bana yeter" diyerek koptuðu parçada yerini aldý. CTP'liler sessiz kaldýlar Çözemediler perdenin gerisinde dönen dolaplarý Çözebilmiþ olsalardý, öngörü sahibi olsalardý CTP bugün bulunudðu yerde deðil, tavandaydý Oysa onlar, bir zamanlar toz kondurmadýklarý ÖRP'nin þimdi arkasýndan bakýp, "Atomu çekirdeðine kadar çözdüm ama senin o güzel gözlerinin ardýndaki sýrrý çözemedim" derler miydi? ÖRP Genel Sekreteri de almýþ sazý eline habire çalýyor Ne demekmiþ siyasi fahiþelik Siyasi orospuluk demektir kýsacasý... Baþka izah tarzý var mý bilemem CTP'nin kucaðýndan kalkýp UBP'nin kucaðýna oturmak Hem de birisinin talimatýyla Kuruçeþme'deki hayat kadýnlarýna benzemez hem de bu fahiþelik. Onlar beðenmediklerini kapýdan içeri sokturmazlardý Talimatla deðil, kendi inisiyatiflerini kullanýrlardý Memleket allem gallem Memleket dediðim aslýnda ülkemin iþgal altýnda kalan yarýsý Yönetici diye atananlar Ankara'ya sormadan tuvalete bile gidemezken onlardan siyasi iradelerini ortaya koymalarýný istemek doðru mu acaba? "Yöneticileri sandýða gömeceðiz" diyen örgütler sandýðýn anahtarýnýn kimde olduðunun farkýnda deðiller demektir. Böyle düþünen ve hareket eden ne partilerin, ne örgütlerin hayrý kalmadý Kýbrýslýtürklerin siyasi tarihine isimleri hain diye iþlendi Neden mi? Bir toplumun üç kuruþluk çýkar uðruna yarýnlarýný çaldýklarý için CAMÝLERE ÝNGÝLÝZCE KUR'AN-I KERÝM Evrensel Sevgi ve Kardeþlik Derneði (ESKAD) camilere Ýngilizce Kur'an-ý Kerim hediye etmeye devam ediyor. ESKAD tarafýndan yapýlan açýklamada, daha önce Gazimaðusa'ya baðlý Dipkarpaz Köyü Cami'ne Ýngilizce Kur'an-ý Kerim'leri hediye eden ESKAD, dün de Aga Cafer Paþa Cami'ne Ýngilizce Kur'an'ý Kerim verdi. ESKAD'ýn bu çalýþmalar ile, "camileri ziyaret eden yabancý turistlerin Ýslam'ý ve onun getirdiði güzellikleri kendi dillerinde daha iyi anlamalarý Allah ve Peygamber sevgisini kavramalarý hedeflediði" ifade edildi. Sunat Atun: Kýbtek'in devletten alacaðý 59 milyon TL Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu ile Maliye Bakanlýðý'nýn imza koyduðu mutabakatla devletin Elektrik Kurumu'na 59 Milyon TL borcu olduðunun tescil edildiðini belirterek, bu dönem tahsilatýn da planlamasýnýn yapýlacaðýný kaydetti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Sunat Atun, Genç TV'de yayýnlanan bir programa katýlarak açýklamalarda bulundu. Bütün gayretin devletin borçlarýný yapýlandýrarak, Kurumun tahsilatýnýn da saðlýklý bir þekilde saðlanmasý olduðunu belirten Atun, bugüne kadar hiç bir hükümetin devletle Elektrik Kurumu hesaplarýný karþýlaþtýrarak böyle bir sorunun varlýðýný kabul etme noktasýna gelmediðini söyledi. Bakanlýk olarak bu durumu ortaya koyarak bütün taraflarý masa baþýna toplayýp tam bir mahsuplaþmayý saðladýklarýný ifade eden Atun, "Bu þekilde 35 yýllýk bir sorunu çözdük" dedi. Atun, görev süresi içerisinde kurumun bütün sorunlarýný çözmek istediðini söyledi. ÖZELLEÞTÝRME Elektirk Kurumu'nu özelleþtirme gibi bir durum olmadýðýný vurgulayan Atun, hedeflerinin kurumun tahsilat bölümü ile ilgili hizmet alýmý yönüne gitmek olduðunu belirtti. Buradaki amacýn, kurumun daha verimli hale gelmesini mümkün kýlarak, tahsilat ile hizmette verimliliði saðlamak olduðunu kaydeden Atun, kurumu özelleþtirme gibi bir programlarý olmadýðýný tekrarladý. Halkýn özelleþtirmelere karþý bir duyarlýlýðý olabileceðini ve kendilerinin de planlamalarý yaparken halkýn bu duyarlýlýðýna önem verdiklerini ifade eden Atun, toplumun özelleþtirme sonucunda saðlayacaðý menfaati her platformda açýkça dile getirdiklerini, ancak sürekli siyasi çýkar saðlamayý amaçlayan birilerinin halký yanlýþ yönlendirdiðini vurguladý. KARPAZ ORMANINA 800 FÝDAN- Karpaz Yaþam Kampüsü'nün inþaatý devam ederken Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Karpaz bölgesinin kültürel, sportif, eðitim ve sanat ile doðal hayatýna katkýlarýný sürdürüyor. Dipkarpaz Belediyesi ve Dipkarpaz Ýlkokulu iþbirliði ile "Yeþil Bir Gelecek Ýçin Karpaz- GAÜ El Ele" sloganý ile düzenlenen fidan dikme þenliðinde, daha önce dikilen 1000 fidana ek olarak 800 fidan daha GAÜ Karpaz Kültür Ormaný alanýna dikildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BUNU SÝZ ÝSTEDÝNÝZ Sonsuza dek yaþatacak mýsýnýz bu KKTC'yi? Nasýl becereceksiniz bunu peki? Aylardýr ekmek kavgasý veren insanlarýn baþýný Çevik Kuvvetinizle ezerek mi? Evlerdeki musluklardan boklu sular akýtarak mý? Kanalizasyon sularýný caddelere sokaklara taþýrarak, leþ gibi kokulardan insanlarýn soluk almasýný bile engelleyerek mi? 30 dakikalýk yaðmurda sel baskýnlarýna teslim olarak mý? Bir belediyeyi bile yaþatamayýp memleketi gýrtlaðýna kadar pisliðin içine batýrarak mý? Kýbrýs'ýn kuzeyini gezmeye gelip de bu pislikten dolayý hayal kýrýklýðýna uðrayan turistleri geldiklerine geleceklerine bin defa piþman ederek mi? Baþkent Lefkoþa zifiri karanlýklar içindeyken, sadece daðdaki bayraðýnýzýn ýþýklarýný yakarak mý? Zehirli gýdalarla, alabildiðine kirlenen çevre ile, filtresiz santral bacalarýnýn ve bitmek tükenmek bilmeyen askeri tatbikatlarýn püskürttüðü zehirlerle, insanlarýmýzý kanser illetinin pençeleri arasýnda kývrandýrarak mý? Taþocaklarýnýn yarattýðý, gören herkesin yüreðini derinden yaralayan inanýlmaz doða katliamlarýyla mý? Aile ocaklarýnýn üstünde Demokles'in kýlýcý gibi dolaþan kerhane ve kumarhanelerinizle mi? Okullarýmýzda sýnýflarýn tavanlarý çocuklarýmýzýn baþýna çöker ve kontrolsuz nüfus patlamasý nedeniyle öðrencilerimiz sýnýflara sýðmazken, her köþebaþýnda çifte minareli camiler inþa ederek mi? Fethullah Gülen'in ve AKP'nin fetvalarýna uygun olarak Kýbrýs'ýn kuzeyini külliyeler, ilâhiyat fakülteleri, ilâhiyat kolejleri ve kuran kurslarýyla doldurarak mý? Hukuku ve demokrasiyi katlederek, kendi yasalarýnýza ve anayasanýza karþý gelerek, kendi mahkemelerinizin kararlarýný bile tanýmayarak mý? Söyleyin... Nasýl yaþatacaksýnýz sonsuza dek, adýna Kakatece dediðiniz bu mezbeleyi? Siz ki bir belediyeyi bile yaþatamadýnýz... Nasýl becereceksiniz bu iþi? Kýbrýs'ýn kuzeyinde aylardýr çaldýklarý kapýlar yüzlerine kapanan... Kendileriyle görüþüldüðünde ise, yerden göðe kadar haklý taleplerinin hiçbirine olumlu yanýt alamayan belediye emekçileri, çok haklý olarak Hristofyas'ýn kapýsýný çaldýlar uluslararasý tanýnmýþlýðý olan Lefkoþa Türk Belediyesi'ndeki sorunlarýnýn çözümüne belki bir katkýsý olur umuduyla. KKTC makamlarý bu insanlara gidecekleri bir yol, çalacaklarý baþka bir kapý býrakmadýlar çünkü! Hamaset cephesi ayaða kalktý hemen! Vatan millet sakarya nutuklarý uçuþmaya baþladý! Kendi devletini dýþlayýp Rumun kapýsýný çalmak olacak iþ miymiþ?! Böyle birþeyi kabul etmeleri mümkün deðilmiþ! Eroðlu bile karþý çýktý buna... Rumla deðil, kendi hükümetleri ile görüþmeleri gerekir, dedi! Ýyi de Derviþ bey, bu insanlarýn aylardýr kendi hükümetleri tarafýndan dýþlandýðýný, bütün haklýlýklarýna raðmen, önlerine kabul edilebilir adil bir çözüm konmadýðýný ve konulmamakta hâlâ ýsrar edildiðini siz bilmiyor musunuz? Sakýn bilmiyorum demeyin... Her þey gözünüzün önünde cereyan ediyor. Ve sokaktaki adam bile biliyor bunlarý... Sorunlarýný Hristofyas'a aktarýp yardým isteyecekleri için, belediye emekçilerini kýnamaya, hele de önlerini kesmeye kalkýþmaya hiç kimsenin, hiçbir makamýn hakký yoktur. Ýþleri bu noktaya siz getirdiniz... Bunu siz istediniz... Sürmeye çalýþtýðýnýz leke, sizin alnýnýzdadýr. Belediye emekçilerinin deðil...

5 5 6 Ocak 2013 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Yargýdan bir tokat yiyen Küçük, istinafa giderek diðer yanaðýný da dönmüþ oldu (MU?) Hristofyas'ýn ipine asýlacaklar mý? MÝÞ-MIÞLAR * 29 kasýmda vatandaþlýða alýnan 2 kiþi, 2 ocakta kamuda iþe baþlamýþ. - Tanýyorum ben onlarý. Bir tanesi Erdoðan'ýn büyük halasýnýn, teyzesinin, oðlunun, torununun torunudur. Diðeri de Gül'ün amcaoðlunun baldýzýnýn oðlunun damadýnýn damadýdýr. * Lefkoþa'da 1 ton su 20 lira olunca kaymakamlýk ve vergi dairesi göreve çaðrýlmýþ. - Ah benim sevgili vatandaþým ah. Sen bilmez misin ki onlarýn elinde bir þey yok. Keþke adamý insafa ve imana çaðýrsaydýn. * Mahkeme UBP'ye 10 gün ara vermiþ. - Olmadý. Mutlaka bir hesap hatasý vardýr. 10 günde olmaz ki Onun doðrusu 9 ay 10 gündür. * Týp-Ýþ 25 hasta üstünde hasta bakmama kararý almýþ. - Aman ne güzel ne güzel Keþke 15 deseydiler Hastalar daha rahat olurdu. * Denktaþ "Melis miyadýný doldurdu" demiþ. - Çakýcý ve Yorgancýoðlu da habire ayný þeyi tekrarlýyor.. Allah baþka dert vermez inþallah * Denktaþ "Meclis miyadýný doldurdu" demiþ. - Allah Allah Ben o meclisi dört döndüm, Son Miyad Tarihinin nerede yazdýðýný göremedim. * Baþbakan Ýrsen Küçük yargý tokadý yemiþ. - Eyvahhhh Mutlaka arkasý gelir bunun Yarýn delege vurur, sonra Kaþif vurur, sonra seçmen vurur Vah vah vah Bu siyaset böyledir iþte. Nolacaðýný hiç bilmen.s * BES Hristofyas'a yardým istemeye gidecekmiþ. - Önce geçsinler Burcu'dan bir paket ekmek gadeyifi alsýnlar da öyle gitsinler. Eðer elleri boþ giderlerse, elleri boþ dönebilirler. Hiç deðilse Baf sakýzý olsun koparabilirler Hristofyas'tan. Çiðne babam çiðne artýk. Diþ macununu sonuna kadar kullanmayabilirsiniz. Ama hukuk dibine kadar kullanýlmalýdýr. Küçük bunu yapýyor Ve Eroðlu son sözünü söyledi: "LTB'deki sorun artýk çözümlenmeli." Hakgaten ha! Gabak tadý verdi. Bu sorun artýk çözülmeli ki, sýra diðer sorunlarýmýzýn çözümüne gelsin. Baksanýza Raflar, dolaplar, halýnýn altý sorun dolu.! Ama zor Hatta yarýndan sonra daha da zor! Yarýn iþler biraz çatallaþacak gibi! Bozat ve ekibi, Hristofyas'tan yardým istemeye gidiyor. - Denize düþen yýlana sarýlýr - Bu söylediðini kabul edemem. - Niye? -Bozat denize düþmedi Balýklama kendisi daldý. Bizi dinleyen arkadaþ, ilginç bir iddiada bulundu.: - Hayýr. Ne denize düþtü, ne de kendisi atladý. - Ya noldu? - Ýtildi! Doðru be! Hiç düþünmemiþtik bunu. Gerçekten itilmiþ olabilir. Vah vah vah, gitti Bozat! Hristofyas bir çözüm üretebilecek mi? Aklý baþýnda her insan, "kelin merhemi olsa kendi baþýný ovalar" diyor konu ile ilgili. Haksýz da deðiller yani. Gerçi bizim sendikacýlar, KC'den yardým isteyecek deðillermiþ. Hristofyas'ýn aracýlýðý ile AB'den isteyeceklermiþ.. Hafife almayýn. Dayanaksýz bir istek deðil bu. Yeterli ve geçerli gerekçelerimiz var. Kara kaþýmýz, kara gözümüz, sünnetimiz bir yana; biz de o AB þemsiyesi altýndayýz. Bu bakýmdan bize yardým elini mutlaka uzatmalarý gerekir. Avrupalýlýk ölmediyse. Doðrusunu isterseniz ben umutluyum. Hristofyas sendikacýlarýmýzý boþ göndermeyecekmiþ gibi geliyor bana. Yardým elini uzatabilir, "Merak etmeyin elimden geleni yapacaðým, ancak siz þimdi gidin derhal iþbaþý yapýn, çünkü bütün sýçanlar bizim tarafa gelmeye baþladý." derse BÖYLE BÝR ANDI ne olacak? Hristofyas'ýn ipine asýlmayý kabul edecekler mi? Aha bunu çok merak ediyorum... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Kalem Yalçýn Okut ÝSYAN ETMESÝNLER DE NE YAPSINLAR? Belediye emekçilerinin -yerden göðe kadar haklý nedenlerle- aylardýr çözülmeyen sorunlarý için Kýbrýs Cumhuriyeti Baþkaný Dimitris Hristofias'a baþvurmalarý yakýn tarihimizin en önemli geliþmelerden biri sayýlmalýdýr. Yarým yüzyýl kadar önce, Zürih ve Londra Antlaþmalarý sürecinde Türk tarafýnýn ýsrarlý talepleri -ve Ýngilizlerin teþviki ile- belediyelerin ayrýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý. O süreci izleyenler ve inceleyenler bilirler RumYunan tarafý belediyelerin ayrýlmasýna karþý idi. Hatta, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinden sonra Makarios'un 13 maddelik deðiþiklik önerileri arasýnda belediyeler konusu da vardý. Fakat, hayat hükünü icra eder. Ve bir Fransýz atasözünün söylediði gibi: Olaylar inatçýdýrlar... Hayat hükmünü icra etti ve yarým yüzyýl sonra ayný noktaya geldik: Belediyeler ayrýlmamalýydý... Ayrýlýkçýlýðýn ve ayrýlýkçýlarýn talepleri yerine getirildi de ne oldu?.. Yarým yüzyýl sonra çýrýl çýplak acý gerçekliði hep birlikte gördük, görüyoruz: Bin kadar çalýþan insan açlýða mahkûm edildi!.. Üstelik de, çoðu en aðýr ve en pis iþleri yapan; çöpümzü toplayan, pisimizi temizleyen 1000 insan açlýða mahkûm edildi... Ýsyan etmesinler de ne yapsýnlar?.. Ýsyanlarý ve feryatlarý kör kuyunun duvarýna toslamýþ gibi yanýtsýz kalýnca onlar da Kýbrýs Cumhuriyeti (Cuhuriyetimiz) Baþkaný Hristofias'a baþvurma kararý aldýlar. Ne var bunda?.. En doðal haklarý deðil midir?.. Ve en doðru karar deðil midir?.. Ve de 1959'da Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðý görüþmeleri sürecindeki ayrýlýkçý Türk Tezi'nin -yarým yüzyýl sonra- hayat tarafýndan yadsýnmasý ve çürütülmesi demek deðil midir?.. Sizler, ayrýlýkçý ve ganimetçi ve de üçkâðýtçý rejimlerin iþbirlikçileri 'saygýdeðer efendiler'; sizler hiç evinize ekmek götüremediðiniz bir tek gün bile yaþadýnýz mý hayatýnýz boyunca?.. Sigara, veya bir parça hellim, veya diyelim ki ayakkabý bile alamadýðýnýz bir tek günü bile hatýrlýyor musunuz?.. Ýþte açlýða mahkûm ettiðiniz LTB çalýþanlarý bunlarý da yaþadýlar ve yaþamaktadýrlar... Ve sizler 'saygýdeðer efendiler' bütün bu yaþananlarý görüyor ve timsah gözyaþlarý dökmekten baþka hiçbirþey yapmýyor; hiçbir çözüm üretmiyorsunuz... Oysa, beþ-on imtiyazlý yandaþýnýza bahþettiðiniz milyarlarla LTB emekçilerinin maaþlarýný da sosyal yatýrýmlarýný da ödeyebilirdiniz ve o emekçileri kýþta-kýyamette aç ve açýkta býrakmayabirdiniz. Olmadý, yapmadýnýz. Çünkü bu sýnýfsal antagonist bir çeliþkidir. Çünkü hep: "Ne demek, süpürgeciler ve çöpçüler mi erkimizi/iktidarýmýzý tehdit edecekler; ne hadlerine?" yamuk penceresinden baktýnýz meselelere... Ne var ki, gün gelir o beðenmediðiniz ve aþaðýladýðýnýz 'ayaktakýmý' her bir þeyi ele alýr ve her bir þeyi belirler. Büyük Fransýz Devrimi'nde olduðu gibi; ve Büyük Ekim Devrimi'nde de olduðu gibi... Tarih dersine ihtiyacýnýz olduðu çok açýk. Ama öyle: "Þanlý ecdadýmýzýn fütuhatlarý" saçmalýklarýný deðil, gerçek tarihi öðrenmenizin zamaný çoktan gelmiþ ve geçmiþtir bile... Gerçek tarihi öðrenmeyip meselelere o yamuk pencerenizden bakmaya devam ettiðiniz sürece de hiçbir sorunu çözemiyeceksinizdir... Ve hepimiz 'PseftoGratos'u býrakýp gidip Kýbrýs Cumhuriyeti'nde arayacaðýz dertlerimize devayý... Hoþunuza gitse de gitmese de... Beðenseniz de beðenmeseniz de... SAÐANAK YAÐMUR VE DON KKTC'de, salý gününe kadar saðanak yaðmur bekleniyor, çarþamba ve perþembe günleri ise don olayý görülecek. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, KKTC, bugünden baþlayarak 11 Ocak Cuma gününe kadar alçak basýnç sistemiyle üst atmosferdeki soðuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Hava, bugün parçalý ve çok bulutlu zamanla yer yer hafif saðanak yaðmurlu; yarýn çok bulutlu, zamanla saðanak veya gökgürültülü saðanak yaðmurlu; Pazartesi parçalý çok bulutlu, öðle saatlerine kadar yer yer saðanak veya gökgürültülü saðanak yaðmurlu; Salý günü parçalý ve çok bulutlu, bir ara yer yer hafif saðanak yaðmurlu olacak. Sabah saatleri iç kesimlerde don olayý görülecek; Çarþamba günü parçalý ve az bulutlu, sabah saatleri don olayý görülecek; Perþembe az bulutlu, gece saatleri parçalý çok bulutlu, sabah saatleri don olayý görülecek; Cuma günü parçalý ve çok bulutlu, birara yer yer saðanak yaðmurlu geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý, iç kesimler ve sahillerde, periyodun ilk yarýsýnda derece ikinci yarýsýnda ise hissedilir derecede azalarak derece dolayýnda seyredecek. Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batý yönlerden orta kuvvette, yaðýþ alan günlerde yer yer Kuvvetli olarak esecek. ÇEKOVA'DAN PETROL TESÝSÝNE HAYIR Çevre Koruma Vakfý (ÇEKOVA), Bakanlar Kurulunun Resmi Gazetede yayýnlanan Kararlarýna göre, Ýskele Kalecik köyünde belirlenen bir bölgenin, "Kirli Sanayi" ve "Enerji Depolama" bölgesi olarak iþlem yapýlabilmesi için Maliye Bakanlýðý'na verildiðini belirterek, bu kararýn tekrar gözden geçirilmesini istedi. ÇEKOVA Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Atakol yaptýðý yazýlý açýklamada, "'Petrol Dolum Tesisleri' ve 'Kirli Sanayi Projeleri' kirlilik açýsýndan bir ülke için ölümcül denecek derecede tehlike arz eden projelerdir. KKTC'nin tüm bölgelerindeki halkýn ve Sivil Toplum Örgütlerinin þiddetle karþý çýktýðý bu projeyi, 'gümrükten mal kaçýrýr gibi' empoze etmeye çalýþmak, Hukuk Devleti anlayýþý ile tamamen ters düþmektedir" iddiasýnda bulundu. Bakanlar Kurulu'nun bu kararýný yeniden gözden geçirmesini isteyen Atakol, ülkenin geleceðini körelteceðini savunduðu bu çeþit kararlarýn gündemden çýkarýlmasýný talep etti. GÜNLÜK GÜNLÜK Öcalan'la görüþen Türk'ten ilk açýklama: "HERKES KANAYAN YARAYA MERHEM SÜRMELÝ" Ýmralý'da Abdullah Öcalan ile görüþen Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, "Bu yaraya herkes merhem sürmeli" dedi. Ýmralý Adasý'na BDP Batman Milletvekili Ayla Akat ile birlikte gidip Abdullah Öcalan'la görüþen Ahmet Türk, gazetecilere þu açýklamayý yaptý: "Bu sürecin barýþa evrilmesi konusunda kim ne katký sunarsa memnun oluruz. Meseleyi çok büyütmemek gerek. Ama kanayan bir yara var, bu yaraya herkes merhem sürmeli. Ayný zamanda basýna da söylüyorum hassas süreçlerden geçiyoruz" dedi. Türk, gazetecilerin Ýmralý ile görüþmelerin devam edip etmeyeceði yönündeki sorusu üzerine, "Bu konuda açýklama yapmak istemiyorum" dedi. Öcalan'la yapýlan görüþmeye iliþkin detaylý açýklama yapýlýp yapýlmayacaðý sorusuna ise "Zamaný gelince görüþmeyle ilgili açýklama yapýlacak" yanýtýný verdi. 300 MÜNHAL ÝÞTE BÖYLE DOLDURULACAK Mahkeme kararýndan sonra Ýrsen Küçük kollarý sývadý. Delegeyi memnun edecek kiþilik münhal var bütçede tura kadar 300 münhali de dolduracak... Dikmen'de iþe baþladý ve 5 kiþiyi iþe aldý. Daha önce kendisinden þikayetçi olan Barbet'i de memnun etti. Hem oðlunu aldý, hem yeðenini... Ýstinafla Küçük'ün neden süreyi uzattýðýný þimdi daha iyi anladýnýz mý? Yapacak iþleri var! TATAR HATAY'DAKÝ CENAZEYE KATILDI Maliye Bakaný Ersin Tatar, Lefkoþa'da önceki gün hayatýný kaybeden Hataylýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Abdullah Atlar'ýn, Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katýldý. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, hükümet adýna cenazeye katýlan Maliye Bakaný Ersin Tatar'ý Antakya Havaalaný'nda KKTC'nin Mersin Konsolosu Zalihe Erden ve Hatay Vali Yardýmcýsý Kadim Doðan karþýladý. Cenaze kortejine Antakya'dan Reyhanlý'ya kadar emniyet yetkilileri de eþlik etti. Jandarma ve emniyet yetkililerinin güvenlik önlemi aldýðý Reyhanlý'da cenaze önce Abdullah Atlar'ýn doðduðu Mehmetbeyli köyüne götürüldü. Cenaze töreninde, Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn yanýsýra, Hatay Vali Yardýmcýsý Kadim Doðan, Reyhanlý Kaymakamý Dr. Yusuf Güler, Reyhanlý Belediye Baþkaný Hüseyin Þanverdi, çok sayýda yetkili Abdullah Atlar'ýn KKTC'den gelen yakýnlarý, Hatay'daki akrabalarý hazýr bulundu. Cenaze namazýnýn kýlýnmasýnýn ardýndan Abdullah Atlar Reyhanlý Mezarlýðý'nda topraða verildi. Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz Ersin Tatar'ý telefonla arayarak yoðun programý nedeniyle cenazeye katýlamadýðýný belirtti ve Atlar'ýn ailesine baþsaðlýðý diledi. ISMARLAMA Sevgili Özgün Kutalmýþ, "DPÖ ýsmarlama açýklamalar yapýyor" diyor... Ismarlama yapýlmayan bir þey mi var kardeþ? 650 BÝN LÝRA Ajda Pekkan 650 bin lira almýþ yýlbaþý konseri için otelden... Ýyi bakýn bakalým, o otel 650 bin lira vergi ödemiþ mi? BAÞBAKAN VE LÝDER Ýrsen Küçük baþbakan olmuþ, ama lider olamamýþ... Ne demek istedin be bay? Yani vezir oldu, ama adam mý olamadý? DON Hava soðuk... Don varmýþ don... Vatandaþ için hava hoþ... Donun arkasýnda delik yoksa mesele de yok! Týrnak... "Eðer ki siyasi irade senin elinde deðilse, sabahtan akþama kadar seçim yapsan ne olur, hükümet deðiþsen ne olur? Yýllardýr süren bir koltuk kapmaca oyunudur, Kýbrýs'ýn Kuzeyi'nde yapýlan politika!" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Ýrsen Küçük Baþbakan oldu ama ne UBP'nin, ne de halkýn lideri olabildi. Çünkü rastlantýlar üzerine lider olmaz! Lideri olaylar kadar insanlarýn da yaratmasý gerekir. Küçük ise kendi partisinin bile lideri olamadý. Kaldý ki KKTC Baþbakaný olarak devleti çekip götürsündü!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Kanlý býçaklý olanlarýn bir araya geldiklerini tarih yazdý mý? Gelseler bile, içleri çubuk çarþýsý gibidir. Öyle görülmektedir ki, memleket yakýnda kýlýç kalkan ekipleri ile dolup taþacak. Ülke hareketlenecek. Halk ise, daha da fakirleþecek." Yalçýn CEMAL (Vatan) "UBP, milletvekili transferlerine en fazla sahne olan parti. Parti yetkilileri artýk 'güneþ' yerine 'fýrýldak' amblemini tescil ettirmeyi düþünmezler mi?" Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) Günün Kahramaný COÞKUN ALASLAN 38. YIL - Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði yöneticileri, Derneðin 38. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Lefkoþa'da Þehitler Abidesi, Atatürk Anýtý, Dr. Fazýl Küçük'ün Anýttepe'deki mozolesi ve Rauf R. Denktaþ'ýn Cumhuriyet Parký'ndaki mezarýna çelenk koyarak saygý duruþunda bulundu. Dün sabah ilk tören saat 11.00'de Lefkoþa Þehitler Abidesi'nde yapýldý ve saygý duruþunun ardýndan dernek baþkan ve bölge temsilcileri Abideye çelenk sundu. Geçtiðimiz Ekim ayýnda adýný ilk kez duyduðumuz 19 yaþýndaki gencimiz Coþkun Alaslan bir kez daha çýktý karþýmýza. Ve bu kez bir koyun kaçakçýsý olarak... Kýbrýs'ýn güneyinden 300 kadar koyun-kuzu kaçýrmýþ kuzeye... Aðýldaki Rum çobaný uyuttuðu söyleniyor bunu yaparken. Coþkun daha önce güneyde Rum polisler tarafýndan kovalanmýþ ve bu kovalamaca Coþkun'un Lurucina'daki evinin kapýsýna kadar sürmüþtü... Rum polislerin Türk köyüne araçlarý ve silahlarýyla girmesi ise infial yaratmýþtý toplumumuzda... Bu olayda Rum polisler tutuklanýrken, Coþkun'a dokunulmamýþtý. Bazý kesimlerimiz tarafýndan o sýrada neredeyse 'milli kahraman' ilan edilen Coþkun, þimdi koyun kaçakçýsý olarak tutuklandý.

7 7 6 Ocak 2013 Pazar GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR ALO AFRÝKA HATTI HATALAR ÇOK bin TL meblaðlý 6 çeki çaldýlar Gamze BAYKUR - Mehmet Erkan Gerek'ten bozdurmak için aldýklarý toplam 125 bin TL meblaðýndaki 6 çek yapraðýný bozdurarak Gerek'e geri vermeyen Doðan Eyisan ile Ertan Talay isimli iki kiþi tutuklandý. "Emanetçi tarafýndan sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Eyisan ile Talay, tahkikat maksatlarý bakýmýndan poliste 2'þer gün süreyle tutuklu kalacaklar. Paranýn bir kýsmýný aralarýnda paylaþtýlar Olayýn tahkikat memuru Fahri Alkan, zanlý Doðan Eyisan'ýn 30 Kasým 2012 tarihinde Mehmet Erkan Gerek'ten bozdurmak için almýþ olduðu Lefkoþa'da sakin Metin Toptancý'nýn Universal Bank'taki çek hesabýna ait ileri tarihli toplam 125 bin TL meblaðlý 6 adet çek yapraklarýný alarak Gerek'e tekrar teslim etmeyip sirkat ettiðini açýkladý. Yapýlan soruþturmada zanlý Eyisan'ýn söz konusu çek yapraklarýný zanlý Ertan Talay'a verdiðinin öðrenildiðini belirten Alkan, zanlý Talay'ýn ise konu çek yapraklarýndan toplam 80 bin TL meblaðlý 4 adet çeki bozdurarak aralarýnda paylaþtýklarýnýn öðrenildiðini açýkladý. Alkan yine yapýlan soruþturmada zanlý Eyisan'ýn konu çek yapraklarýndan 2 tanesinin zanlý Talay'ýn tasarrufunda olduðunu beyan ettiðini, 2 adet 35 bin TL meblaðlý çek yapraklarýnýn ise nerede olduðunun tespit edilemediðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Alkan, zanlýlarýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 2'þer gün tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeler, zanlý Doðan Eyisan ile Ertan Talay'ýn tahkikat maksatlarý bakýmýndan poliste 2'þer gün süreyle tutuklu kalmasýna emir verdi. Ülkesine gitmek için baþkasýnýn kimliðine büründü Ülkesine gitmek için Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nden baþkasýnýn adýna düzenlenmiþ sahte Polonya pasaportu temin ederek Akyar Kara Giriþ Kapýsý'ndan KKTC'ye giriþ yapan Ukrayna uyruklu Sergiy Vashchenyuk, Ercan Havaalanýndan çýkýþ yapmak isterken gözaltýna alýndý. "Sahte belge düzenlemek", "Sahtelenmiþ belgeyi tedavüle sürmek", "Sahte davranýþla kayýt temin etme" ve "Baþkasýnýn kimliðine bürünme" suçlamalarýyla ilgili olarak dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Vashchenyuk, tahkikat maksatlarý bakýmýndan poliste 2 gün süreyle tutuklu kalacak. Ercan Havaalanýnda yakayý ele verdi Olayýn tahkikat memuru Hasan Karagil, zanlý Sergiy Vashchenyuk'un 4 Ocak tarihinde, Güney Kýbrýs Rum Yönetiminden temin ettiði baþkasýnýn adýna düzenlenmiþ sahte Polonya pasaportunu Akyar Kara Giriþ Kapýsýndaki görevli memura ibraz ederek vize formu doldurduðunu ve KKTC'ye giriþ yaptýðýný açýkladý. Karagil, zanlý Vashchenyuk'un yine ayni tarihte Ercan Havaalanýndan çýkýþ yapmak isterken tespit edilip tutuklandýðýný belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Karagil, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 2 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeler, zanlý Sergiy Vashchenyuk'un tahkikat maksatlarý bakýmýndan poliste 2 gün süreyle tutuklu kalmasýna emir verdi. Gamze BAYKUR Seramik kesme makinesi çaldý Gamze BAYKUR - Maðusa'da taþeronluk yapan Bektaþ Arýca'nýn yanýnda çalýþan ve Arýca'ya ait seramik kesme makinesini çalan Volkan Özdoðan isimli kiþi tutuklandý. "Müstahdem tarafýndan sirkat" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Özdoðan, poliste 3 gün süreyle tutuklu kalacak. 515 TL deðerindeki makineyi çaldý Olayýn tahkikat memuru Mehmet Kortaç, zanlý Volkan Özdoðan'ýn Aralýk 2012 tarihleri arasýnda yanýnda çalýþmakta olduðu Bektaþ Arýca'ya ait 515 TL deðerindeki seramik kesme makinesini sirkat ettiðini açýkladý. Zanlý Özdoðan'ýn önceki gece tespit edilerek tutuklandýðýný belirten Kortaç, sirkat edilen makinenin bulunamadýðýný söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Kortaç, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 3 gün tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeler, zanlý Volkan Özdoðan'ýn poliste 3 gün süreyle tutuklu kalmasýna emir verdi. Girne'de yaþayan bir vatandaþýmýz, elektrik ve telsim faturalarýný ödemeye gittiði zaman gördüðü eksiklikleri gazetemizin þikayet köþesine bildirdi. Telefonla þikayette bulunan vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben Girne'den arýyorum. Cuma gün elektrik faturamý ödemeye gittim. Ortam berbat. Rahatsýzlýk çok... Güya da Girne elektrik þubesi paramýzý almamak için mücadele ediyor gibi... Sekiz tane vezne var. Veznelerin iki tanesi çalýþýyor, geriye kalanlar boþ... Saatlerce bekledik bir faturayý ödeyebilmek için. Elektrik Kurumu cidden para istiyorsa veznelerinin tümünü de açýk tutmalý, vatandaþa zorluk çýkartmamalýdýr. Baþka bir konuya daha deðinmek istiyorum. Elektrik Kurumu'na paramý ödedikten sonra Telsim'e olan telefon borcumu da ödemek için Telsim þubesine gittim. Numaratörden bir numara aldým ve beklemeye baþladým. Bu arada bir Ýngiliz de geldi ve o da faturasýný ödeyecekti. Numaratörde iki düðme var. Ýkisine de bastý durdu. Ne olduklarýný bir türlü anlamadý. Türkçeydi çünkü... Bunun da düzeltilmesinin yapýlmasý gerekmez mi?" KAÇAK ELEKTRÝK... Dipkarpaz'dan arayan bir vatandaþýmýzýn þikayeti de kaçak elektrik kullanan birisinden... Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Dipkarpaz'dan arýyorum. Ýskele Elektrik Kurumu'nda çalýþan birisiyim. Benim anlatacaðým konu partizanlýkla ilgilidir. Dipkarpaz UBP örgüt baþkanýnýn yeðeni kendi arazisine bir ev yaptý. Bu inþaat kaçak bir inþaattýr. Su ve elektrik baðlamadý. Yaptýðý evin yanýnda yaþayan bir Rum aile vardý. Rum ailelerden elektrik parasý alýnmamaktadýr. Bu þahýs ilk etapta evinin yanýnda olan bu eve, ev sahipleri öldüðü zaman hemen girdi. Polis tarafýndan ilk zaman dýþarýya atýldý ama ondan sonra yeniden bu eve girdi. Kendi yaptýðý evin elektrik ve suyunu da Rumun evinden karþýlamaktadýr. Kaçak elektrik almaktadýr yani. Ancak tüm ikazlara raðmen ne kendisi, ne de yetkililer ilgilenmemektedirler. Yýllardýr bu durum böyle sürmektedir. UBP örgüt baþkanýnýn yeðeni olmak, akrabasý olmak mý bu ayrýcalýða eriþmesine yardýmcý olmaktadýr?" FATURA KESMEMEK YASAL MI? Fatura kesilmemesinin yasal olup olmadýðýný soran bir vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben bir vatandaþ olarak bir soru sormak istiyorum. Kamu görevlilerinin ek iþ yapmalarý ve yaptýklarý bu ek iþlerin faturalanmamasý yasal mýdýr, deðil midir? Neden mi soruyorum? Cezaevinde görev yapan bir üst düzey BÝZÝM DUVAR yetkili, mesai günleri dýþýnda özel olarak uydu iþleri yapmaktadýr. Yaptýðý bu iþlerin de faturalanmasýný yapmamaktadýr. Bu durum yasak mýdýr, deðil midir? Sormak istediðim buydu..." NATO KAFA, NATO LAMARÝNA Bizim Mandra Sorunlarýna çözüm bulunmasý konusunda KKTC makamlarý tarafýndan aylardýr kabul edilebilir hiçbir adým atýlmayan belediye emekçilerinin sorunlarýnýn çözümüne nasýl katkýda bulunabileceði konusunu görüþmek üzere yarýnki Pazartesi günü Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Hristofyas'ý ziyaret edeceklerinin açýklanmasý mandra gündemine bomba gibi düþer. Hamaset cephesi ile idari makamlar, BES'i kýnama yarýþýna girerler. Vatan millet Sakarya nutuklarý havada uçuþurken, sokaktaki adam "Bunda kýnanacak birþey yok. Sorunu bu noktaya getirenler utansýn" diye tepkisini dile getirir.

8 8 6 Ocak 2013 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Gazeteci Ayþenur Arslan'ýn Medya Mahallesi programýnda "Fethullah Gülen beyefendi hangi emekli maaþýyla Pensilvanya'da yaþýyor, diye sorabilir miyim?" demesine Gülen'den avukatý aracýlýðýyla yanýt geldi. Açýklamada, "Fethullah Gülen'e yazdýðý kitaplar nedeniyle telif ücreti ödemesi yapýlmaktadýr" ifadesi dikkat çekiyor. 1999'dan beri Amerika'da yaþayan Fethullah Gülen'in Pennsylvania eyaletindeki Pocono Daðý eteklerindeki çiftliði 2010 yýlýnda görüntülenmiþti. Resmi kayýtlarda 'Altýn Jenerasyon Ýbadet ve Dinlenme Merkezi' olarak görünen evi görüntüleyen Pocono Record gazetesi, içinde basketbol futbol sahalarý, gölet, çiftlikte yaþayan 100 kiþi ve ziyarete gelen konuklar için rezidanslar bulunduðunu yazdý. ABD gazetesine göre hiç de "mütevazi bir oda" olmayan çiftlik için nasýl bir kitap telifi gerek biz hesaplayamadýk. Bildiðimiz þu ki; FORBES Türkiye'nin her yýl açýkladýðý "En çok kazanan yazarlar listesinde" Fethullah Gülen'in ismi yer almadý. Fethullah Gülen yeþil kart alma mücadelesi sýrasýnda 2007'de FBI Baþkaný'ndan þikayetçi oldu ve dava açýldý. ABD Ýçiþleri Bakanlýðý adýna savunmayý yapan savcýlar Patrick Meehan ve Mary Catherine'in iddiasý neydi biliyor musunuz? Gülen'in 25 milyar dolarlýk bir güce sahip olduðunu ve bu finansmanda Türkiye'de gericileþme son sürat: Devlet hastanesinde Kur'an Kursu! Ýzmir'in Buca ilçesinde bulunan devlet hastanelerinden Seyfi Demirsoy Hastanesi baþhekimliði, hastanede kadýnlara yönelik Kur'an kursu açtý. Konuya iliþkin konuþan hastane yöneticisi Opr. Dr. Ali Kasap hastanede, müzik, Ýngilizce ve ahþap boyama kurslarýnýn da yapýldýðýný, gelen talep doðrultusunda Kur'an kursunu açtýklarýný belirtti. Buca müftlüðünden bir hocanýn belirlenen gün ve saatlerde hastaneye gelerek kadýn hemþirelere Kur'an kursu verdiðini söyleyen Kasap, burada büyütülecek bir þey olmadýðýný, ahþap boyama kursu ile Kur'an kursu arasýnda bir fark göremediðini, konunun abartýlmamasý gerektiðini ifade etti. Buca Müftüsü Adem Gülmek ise, deðiþen mevzuatlarý ile birlikte, tüm kamu kurumlarýnda Kuran kursu verme yetkilerinin olduðunu söyledi. Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Ýzmir Þube Baþkaný Dr. Veli Atanur, giderek daha çok kâr getiren bir sistemin uysal çalýþanlar istediðini, bu kursun da bu profili yaratmaya hizmet ettiðini kaydetti. Dr. Atanur, kadýnlarýn itaatkârlaþtýrýlmasý ile sistemin rahatça çalýþabileceðini söyleyerek, bunun hükümetin istediði dindar nesile giden yolu kýsaltacaðýný belirtti. (sol/anf)? CIA'in katkýsý olduðunu düþünüyorlardý. KÜÇÜK BÝR ODADA YAÞIYORMUÞ Ýþte Fethullah Gülen'in avukatýnýn açýklamasý: "Müvekkilimin hayatýnýn her karesi, toplumun gözleri önünde yaþanmaktadýr. Görmek isteyen gözlerin samimi olarak bakmasý yeterlidir. Müvekkilim hayatýnýn bir döneminde derme çatma bir barýnakta, diðer bir döneminde cami penceresinde, bir döneminde ise tahta bir kulübede yaþamýþtýr. Bugün ise mütevazi bir odada hayatýný sürdürmektedir. Kinle hareket eden bazý kimseler, lüks hayattan ve þatafattan bahsedip dursalar da, müvekkilim küçük bir odada yaþamaktadýr. Þeker hastasý olan, yemek ihtiyacýný yoðurt ve çorbayla karþýlayan bir insanýn geçimini saðlamasý için ne kadar paraya ihtiyacý vardýr. Müvekkilim 60'ýn üzerinde kitap yazmýþ ve yazdýðý kitaplar çok satanlar sýralamasýnda ilk sýralarda yer almýþtýr. Müvekkilime yazdýðý kitaplar nedeniyle telif ödemesi yapýlmaktadýr. Ýkameti için gereken para telif ücretinden karþýlanmaktadýr. Hayatý boyunca kimseden karþýlýksýz bir þey almamýþtýr. 60'ýn üzerinde kitap yazan müvekkilimin nasýl geçindiðinin tartýþma konusu yapýlmasý masum bir soru olarak deðerlendirilemeyecek bir davranýþtýr. Fetullah Gülen Vekili/Av. Nurullah Albayrak" (Odatv.com) SEKÝZ KAYBIN DAHA KÝMLÝK TESPÝTÝ YAPILDI Konstandinos Neofitu adlý kaybýn Vadili bölgesinde bulunan kemik kalýntýlarýnýn kimlik tespitinin yapýlmasý ve geçtiðimiz günlerde naaþýnýn gömülmesinin ardýndan, Kayýp Þahýslar Komitesi'nin, sekiz aileye daha yakýnlarýnýn kemik kalýntýlarýnýn bulunduðu ve DNA metoduyla kimlik tespitlerinin yapýldýðý bilgisini verdiði bildirildi. Politis gazetesi "Kayýp Þahýslar Komitesi-Kayýplar... Sekiz Naaþýn Cenazesi" baþlýklarýyla verdiði haberinde, elde ettiði bilgilere göre, sekiz kaybýn kemik kalýntýlarýnýn toplu bir mezarda gömülü olduðunu ve Kayýp Þahýslar Komitesi'nin, 2009 baþlarýnda, kemiklerin yerini saptadýðýný aktardý. Mezar yerinin "Assia"da olduðunu belirten gazete, sekiz kaybýn isminin kayýplar listesinde yer aldýðý ve erkek olduklarý bilgisini verdi. Yine edindiði bilgilere göre, özünüzdeki hafta sonu cenazelerin yapýlmasýnýn beklendiðini kaydeden gazete, Kayýp Þahýslar Komitesi'nin elinde kimliði tespit edilmiþ herhangi bir kayýp vakasýnýn bulunmadýðýný; ancak Bosna'daki Genetik Enstitüsüne hali hazýrda yeni iskelet örnekleri gönderdiðini ve DNA incelemelerinin ön sonuçlarýný beklediðini aktardý. Ýki toplumlu uyuþturucu çetesi 64 yaþýndaki Kýbrýslý Türk tutuklandý Rum Narkotik Þubesi'nin (ÝKAN) geçen Perþembe akþamý düzenlediði bir operasyonla bir uyuþturucu çetesini çökerttiðinin düþünüldüðü; çetenin baþý olduðu iddia edilen bir Kýbrýslý Türk ile çeteyle ilgili olduðu düþünülen bir Kýbrýslý Rum'un tutuklandýðý bildirildi. Politis gazetesi "Ýþgal Bölgelerinden Eroin... Geçmiþi Olan Kýbrýslý Türk Uyuþturucu Ticaretinin 'Beyni' " baþlýklarýyla verdiði haberinde, ÝKAN Larnaka þubesinin, tasarrufunda satýþa hazýr iki naylon çanta eroin bulunan 64 yaþýndaki bir Kýbrýslý Türk'ün tutuklanmasýnýn ardýndan, sistematik olarak KKTC'den Rum tarafýna aðýr uyuþturucu taþýyan çetenin "beynini" yakaladýðýný düþündüðünü kaydetti. Ayný olayla ilgili 45 yaþýndaki bir Kýbrýslý Rum'un tutuklandýðýný ve torbacý olduðunun düþünüldüðünü yazan gazete, gerek Kýbrýslý Türk, gerekse Kýbrýslý Rum'un zengin bir geçmiþlerinin olduðunu ve ÝKAN tarafýndan iyi bilindiðini; zira Kýbrýslý Türk'ün uyuþturucu meselesinden ötürü dört yýl hapis cezasýna çarptýrýlmýþ olduðunu, Kýbrýslý Rum'un ise uzun zamandýr uyuþturucu kullandýðý bilgilerinin olduðunu aktardý. Son zamanlarda ÝKAN'a, bahse konu Kýbrýslý Türk'ün KKTC'den Rum tarafýna aðýr uyuþturucu geçirdiðine dair bilgiler gittiðini, bu nedenle de sýký takip altýnda olduðunu yazan gazete, Kýbrýslý Türk ve Rum'un nasýl tutuklandýðýný aktardý. Habere göre geçen Perþembe akþamý Kýbrýslý Rum, Kýbrýslý Türk'ün Larnaka'daki evini ziyaret etti. Birkaç dakika sonra ikili Kýbrýslý Rum'un arabasýyla dýþarýya çýktý ve KKTC'ye geçti. 20 dakikanýn ardýndan Rum tarafýna geçtiler ve Larnaka-Dikelya sahil þeridine yöneldiler. Livadia yakýnlarýnda ÝKAN kontrol yapmak üzere arabanýn yolunu kesti ve arabada, içerisinde 112 gram eroin bulunan iki çanta buldu. Polise göre uyuþturucularýn paketlenme þekillerinin, satýþa hazýr bir vaziyette olduðunu gösterdiðini kaydeden gazete, sorgu memurlarýnýn, tutuklularýn KKTC'ye geçtikleri, buradan uyuþturucuyu aldýklarý ve bunu, güneydeki kullanýcýlara daðýtmak üzere Rum tarafýna götürdüklerinden emin olduklarýný yazdý. Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum'un, dün Larnaka Kaza Mahkemesine çýkarýldýðýný ve haklarýnda 7'þer günlük tutukluluk kararýnýn alýndýðý bilgisini veren gazete, Kýbrýslý Türk'ün, Kýbrýslý Rum'un aksine polisle iþbirliði yapmayý reddettiðini belirtti. Simerini gazetesi ise "KKTC'den Eroin Naklediyorlardýr... Bir Kýbrýslý Türk ve Bir Kýbrýslý Rum Tutuklandý" baþlýklý haberinde, Politis gazetesindeki habere ek olarak, Kýbrýslý Türk'ün isminin kýsaltmasýnýn "N.A." olduðu, uyuþturucuyu bir baþka Kýbrýslý Türk'ten aldýðý ve olayla ilgili Ay Nikolau Ýngiliz Üslerinden yardým isteneceði bilgisini aktardý. BAÞKANLIK SEÇÝMLERÝ RESMEN ÝLAN EDÝLDÝ Güney Kýbrýs'ta 17 Þubat'ta yapýlacak olan Baþkanlýk seçimlerinin dün, resmen ilan edildiði bildirildi. Simerini gazetesi, Rum Ýçiþleri Bakaný Eleni Mavru'nun talimatýyla seçimlerin resmen ilan edildiðini kaydederken, Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý'na Andreas Assiotis'in, Yüksek Seçim Kurulu Baþkan Yardýmcýlýðý'na da Dimitris Dimitriu'nun atandýðýný yazdý. Baþkanlýk seçimlerinin dün, Güney Kýbrýs'ýn resmi gazetesinde yayýmlandýðýný da belirten gazete, adaylarýn resmi baþvuru tarihinin de 18 Ocak olarak belirlendiðini kaydetti. Fileleftheros gazetesi de, seçimlerde oy kullanma hakký elde eden seçmen sayýsýnýn 545 bine ulaþtýðýný yazdý. BENZÝNCÝLERÝN GREVÝ SONA ERDÝ Güney Kýbrýs'taki benzin istasyonlarýnýn önceki sabah saatlerinden itibaren baþlattýðý süresiz grev, Rum Ýçiþleri Bakaný Eleni Mavru'nun telkini üzerine dün akþam saatlerinde sona erdi. Alithia gazetesi, yeni benzin istasyonu inþasý izinlerini protesto etmek için baþlatýlan süresiz grevin, Mavru'nun bu izinleri yeniden gözden geçirileceði sözü vermesiyle birlikte bitirilmesi kararý alýndýðýný yazdý. Haberde, tüm hafta sonu boyunca satýlacak akaryakýtýn, grev kararý nedeniyle bir gecede tükendiði ve vatandaþýn, benzincilerin bu grevini "þantajcýlýk" olarak nitelendirdiði kaydedildi. HÝNT KENEVÝRÝ FÝDESÝ... Politis gazetesi ÝKAN'ýn bir ihbar üzerine Larnaka'da 33 yaþýndaki bir kiþinin evinde yaptýðý aramada, yaklaþýk 30 santimetre boylarýnda sekiz adet Hint keneviri fidesi ele geçirdiðini yazdý. Habere göre mahkemeye çýkarýlan 33 yaþýndaki hakkýnda 5 günlük tutukluluk kararý alýndý. POSTA YOLUYLA ABD'DEN UYUÞTURUCU Politis haberinde, ABD'den Limasol postanesine yollanan þüpheli bir paketin içerisinden 220 gram sentetik uyuþturucu bulunduðunu yazdý. Paketin alýcýsý 37 yaþýndaki Kýbrýslý Rum kadýnýn, postaneye giderken yakalandýðýný kaydeden gazete, kadýnýn, olayla ilgili iþbirliði yaptýðý kiþinin de adýný verdiðini belirtti. Habere göre her iki kiþi de mahkemeye çýkarýldý ve haklarýnda 4'er günlük tutukluluk kararý alýndý. MALAS'TAN GAZÝLER BARÝKATI'NIN AÇILMASI SÖZÜ AKEL'in Baþkan adayý Stavros Malas'ýn, "Piroi" (Gaziler) köyü sakinlerine, Gaziler barikatýnýn açýlmasý taleplerini ileri götürme sözü verdiði bildirildi. Politis gazetesi, Malas'ýn Gaziler köyü muhtarý ve ihtiyar heyetiyle yaptýðý görüþmede, barikatýn açýlmasýnýn köy sakinlerinin Lefkoþa'ya gidiþ-geliþlerini büyük ölçüde rahatlatacaðýný ve bölgede yapýlan kaçak ticareti azaltacaðýný vurguladýðýný yazdý. SÜTE ZAM Yerel süt satýþ fiyatlarýnýn 1 Ocak itibarýyla yüzde 10 oranýnda yeniden fiyatlandýrýlmasý nedeniyle, pastörize süt üreten þirketlerin birbiri ardýna, ürün fiyatlarýna zam yapmakta olduðu haber verildi. Fileleftheros "Artýk Süt De Havyar Gibi" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde tüketicilerin artýk temel gýda maddelerinden olan sütü 7 sent zamlý satýn alacaklarýný, zamlarýn, ambalaja göre yüzde 5,6 ile yüzde 9,2 oranýnda deðiþeceðini yazdý.

9 9 6 Ocak 2013 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV RAGIP, NOBEL VE TESADÜFLER Ragýp'ýn yolunu, hayatýný, çalýþmalarýný takip ettim. Kendisini tanýyorum. Neyi temsil ettiðini, ne uðruna yaþadýðýný biliyorum. Bu adamýn terörü desteklediðini söylemek çok saçma. O, barýþçý biridir. Onu hapse attýlar, yarým yýla yakýn tutuklu yargýlandý. Neden orada olduðuna dair yasal bir sebep göstermediler, salýverdiler. Neden? Salmalarýnýn tek sebebi, Nobel Barýþ ödülüne aday gösterilmesi idi. Onu ödüle aday gösteren üç Ýsveç'li parlamenter o günlerde Ankara'da idi. 'Yargýnýn kararlarýna karýþmayýz' diyorlar ama bir taraftan da herkes, yargýnýn polisin ve siyasetin kontrolü altýnda olduðunu biliyor. Nedim Þener ve Ahmet Þýk'ýn serbest býrakýlmasýnýn, Sivas davasýnýn zaman aþýmýndan düþtüðü zamana rast gelmesi tesadüf deðil. Onlar zaman aþýmý kararýna olan protestolarý yatýþtýrmak için serbest býrakýldýlar. Sürekli olan bir durumdur bu. Eugene SCHOULGIN (Uluslararasý PEN Baþkan Yardýmcýsý) (researchturkey.org) TARÝH 6 ARALIK 2011 Toplumumuzun en sýkýntýlý, en çileli yýllarý olan 60'lý yýllarda, kendi özel aracýný iki kere Cemaat Meclisi'ne satan, sonra da makam aracý olarak kullanan Þemsi Kazým'ýn bir de Londra hesabý var... Gözden kaçmayanlar... AKP'NÝN KOYNUNDAN ÇIKMIÞ "AK" KAÞIK CTP, Genel Sekreteri Asým Akansoy, ülkede UBP yüzünden siyasi alanda çok büyük bir kirlenme yaþandýðýný söyledi. Yerden göðe kadar haklýdýr. CTP, AKP'nin koynundan çýkmýþ "AK" kaþýk olduðundan, kirlenmek üzerine konuþmaya en çok yüzü olan partidir, en çok konuþmasý gereken partidir. Dahasý konuþmayý en çok hak eden partidir. Bu yüzden CTP anlatacak, biz dinleyeceðiz. "Anlat CTP anlat" diyeceðiz. Heyecanlý oluyor çünkü "Erdoðan, Kürt meselesinde 'Türk usulü çözüm' üretmeye soyunmuþ görünüyor." Bir kez daha 'barýþ' rüzgarlarý esmeye baþladý. MÝT'in Öcalan'la görüþmeleri yeniden baþlatmasý; BDP'li vekiller Ayla Akat Ata ve Ahmet Türk ile görüþmesine izin verilmesi elbette ki olumludur. Sonuçta devlet aklý, bu 40 yýllýk 'düþük yoðunluklu savaþ'ta denenmemiþ hiçbir yöntem býrakmadý. Denemediði tek yol, diyalogdu. Bu ülkenin 'devlet aklý'ný temsil eden dönemsel þahsiyetlerin hiç deðiþmeyen ortak refleksi kendi iktidarlarýnýn bekasýdýr. O nedenle de Erdoðan, týpký 'Türk usulü baþkanlýk' gibi, Kürt meselesinde de 'Türk usulü çözüm' üretmeye soyunmuþ görünüyor. Öncelikle kalýcý, demokratik ve eþitlikçi bir çözüm için, ona uygun bir zihniyetin var olmasý gerekir. Bir yandan görüþmeler sürerken, bir yandan, Roboskililerden özür dilemek bir yana, kalanlar üzerinde baský kuran, yönettiði ülkede romanlarý, dizi filmleri, sahne eserlerini, sanatçýlarý sansürlemeye kalkan, ODTÜ öðrencilerini ve öðretim üyelerini hedef haline getiren bir zihniyetten 'demokratik ve eþitlikçi' çözüm bekleyen tek bir kiþinin bile olduðunu düþünmüyorum. Böyleymiþ gibi DÝPNOT Uluslararasý Basýn Enstitüsü (IPI), 2012 yýlýnda Suriye'de 39, Somali'de ise 16 gazeteci görevleri baþýnda öldürüldü. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ülkede ekonomik sýkýntýlarýn yaþandýðý bir dönemde yapýlan yatýrýmlar anlamlýdýr." Ali Çetin AMCAOÐLU (Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný) VÝRGÜL... SÝYASETÇÝLERÝYLE BÝRLÝKTE DÖNENLER Sayfalar dolusu açýklama yapmaya gerek yok aslýnda, çünkü kimsenin Tahsin Ertuðruloðlu'nun neden UBP'ye döndüðünü merak ettiði yok. Ayný þekilde Turgay Avcý'nýn nereden nereye döndüðü de merak konusu deðil. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir partiden öbür partiye zýplama eðilimi Kýbrýslýtürkler için hiçbir dönemde "ölçü" olmadý. Kimseyi sýrf oradan oraya döndü diye seçmemezlik etmediler, çünkü o esnada siyasetçileriyle birlikte kendileri de dönmekteydiler. ESKÝDEN TEK YOL DEVRÝMDÝ, ÞÝMDÝ TEK YOL SEÇÝM "Tüm sýkýntýlardan kurtulmanýn tek yolu erken seçimden geçiyor." Asým AKANSOY (CTP Genel Sekreteri) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu yapanlarýn bir kýsmý her koþulda AKP'ye yanaþmalýk yapanlar, diðerleri ise binde bir ihtimal bile olsa deðerlendirmek kaygýsýyla hareket edenlerden ibaret. Söz konusu görüþmelerin dünyada pek çok örneði varken, hiç birinden feyz almaya gerek duymayan egosantrik 'devlet aklý'nýn bu süreci baþarýyla götürmesini mümkün görmüyorum. Daha ilk adýmda bunun belirtileri ortaya çýktý. Hükümetin görüþmeleri "PKK'ya silah býraktýrma" olarak tanýmlamasý, yeterince veridir. Bir diðer önemli veri de; Baþbakan ve bakanlarýnýn "artýk silaha gerek yok çünkü biz zaten pek çok hakký tanýdýk" türünden açýklamalarýdýr. Daha baþtan, çözüm masasýna gelecek konularýn önünü kesen bir üslupla yapýlacak görüþmelerin nereye uzanacaðý þimdiden bellidir. Mesele; Erdoðan'ýn gözünü diktiði baþkanlýk koltuðuna ne pahasýna olursa olsun oturma hýrsýdýr. Erdoðan hem Kürt oylarýný avlayacak hem milliyetçi oylarý gözden çýkarmayacak dahiyane bir formül arayýþý içinde. Kamuoyu yoklamalarýnda oyu hýzla düþüyor, anketlerde kendi tabaný tarafýndan bile 'Cumhurbaþkaný' olmaya uygun görülmüyor. Referanduma gitse bile yeterli oyu alamayacaðýný gören Erdoðan mecburen, yakýn zamana kadar gözden çýkardýðý Kürt oylarýna yeniden yüzünü çevirdi. Erdoðan'ýn bugüne kadar çizdiði portre, yarýn yüzünü baþka tarafa çevirebileceðini gösterdi. Bir patlamanýn bu sürecin kesilmesi için yeterli gerekçe sayýlabileceðini biliyoruz. Oslo kayýtlarýný sýzdýranlarýn, Baþbakan'ý dinleyenlerin bu sürece hangi hamleyle karþýlýk verecekleri, baþkanlýk rekabetinin, iktidar kavgalarýnýn nereye evrileceði de ürkütücü bir belirsizlik içindeyken, maalesef iyimser olmak için neden bulamýyorum. (Bu yazý ÝNCÝ HEKÝMOÐLU'nun "Yurt" gazetesinde yayýmlanan "Baþkanlýk yolu Ýmralý'ya çýktý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 MARJÝN Mustafa Keleþzade Baraka Aktivisti 6 Ocak 2013 Pazar Kod Adý Milliyetçilik ve Misyonerlik... Geçtiðimiz hafta içerisinde Kod Adý Venüs filrmini izleme fýrsatý buldum. Açýkçasý filmle ilgili izlemeden önce de bir yargým vardý. Bu yargýnýn oluþmasýnda, filmin bir bölümünün askerliðimi yaptýðým esnada bölüðüm sýnýrlarý içinde çekilmesi etkili oldu. Kýbrýs ile ilgili çekilen bir filmin askerin tam desteðini almasý filmin eleþtirellikten uzak, milliyetçi bir film olacaðýný önceden belli etmekteydi. Yine de, filmin tam olarak neyi içerdiðine olan merakýmý yenemeyerek filmi izledim. Açýkçasý film beklentilerimi hiç de haksýz çýkarmadý. Fakat bu kadarýný da beklemediðimi itiraf etmeliyim. Öncelikle filmin genel olarak biz ada insanýna deðil, adaya dýþtan bakan insanlara yönelik çekildiðini vurgulamak gerekiyor. Bu konuda ise filmin dünyaya (daha doðrusu batý Avrupa'ya) iki mesajý göze çarpýyor. Masum Türkler ve Kötü Rumlar: Film, filmin terminolojisi ile, ada Türk'ünün ve Türkiye'nin masum olduðu mesajýný veriyor. Film içerisinde EOKA'cýlar sürekli birbirlerini ve Kýbrýslý Türk'leri öldürürken. Filmin geçtiði 1950'lerden, 74 harekatýna kadar hiç bir Kýbrýslý Elen veya Kýbrýslý Türk TMT tarafýndan öldürülmüyor. Film bu yönüyle adada yaþanan tüm Kýbrýslý Elen ve Kýbrýslý Türk katliamlarýnýn sorumluluðunu EOKA'ya yüklüyor. TMT'yi ise, aciz ve zorda kalmýþ "Türk tarafýnýn" kendisini korumak için þekillendirdiði, fakat hiçbir örgütlülüðü ve gücü olmayan delikanlýlar birliði olarak veriyor. Film kurgusu ile, Türkiye'nin gerçekleþtirdiði iþgal hareketini ise 15 Temmuz darbesinin bir karþýlýðý ve EOKA zulmü altýndaki ada halkýný kurtarma harekatý olarak veriyor. Sezercik'ten Venüs'e: Türkiye'nin uzun süre Kýbrýs politikasý Sezercik Küçük Mücahit üzerinden kurgulanmýþtý. En küçüðünden, en büyüðüne asker olan ve her daim savaþmaya hazýr olan Türk'ler ve kötü Yunanlar. Yani, küçük bir Türk çocuðunun dahi savaþacaðý imajý ile iletilen bir mesaj. Kod Adý Venüs'ü ise yeni mesaj olarak görebiliriz. Film bir misyonerlik faaliyeti içerisine girerek, Hristiyan dünyasýna karþý Ýslam'ýn Hristiyanlar için de son ilahi din olduðunu vurgulayarak Ýslama dönüþ çaðrýsýný yapýyor. Bu durumu, AKP'nin son dönemde çekilen yüksek bütçeli filmlerle oluþturmaya çalýþtýrdýðý milliyetçi ve Ýslamcý hegemonyanýn bir parçasý olarak okuyabiliriz. Bu film ile "Yunan zulmü" noktasý, biraz daha ne olduðu belli olmayan bir EOKA üzerine giderken, "Asker Türk"ten, masum ve mazlum "Kýbrýs Türkü"ne bir geçiþ göze çarpýyor. Fakat deðiþmeyen ve daha da yüceltilen ise Türkiye'nin kurtarýcýlýðý algýsý olarak yerini alýyor. Son Ýlahi Din Ýslam Filmin diðer ve beni asýl þaþýrtan mesajý ise film içerisine yerleþtirilen, Ýslam'ýn son ilahi din olduðu mesajý. AKP'nin iktidarda olduðu bir dönemde, Türkiye baðlantýlý çekilen bir filmde Ýslam'ýn yüceltildiði sahnelerin bulunmasý benim için beklenilirdi. Nitekim, film içerisinde EOKA'dan kaçan sivillerin camiye sýðýndýklarý sahnenin görkemi bu yönde düþünülebilir. Fakat film içerisine yerleþtirilen, yasaklý ve kayýp Aziz Barnabas Ýncili ve bu Ýncil'de, SODAY ihtiyaç sahibi 140 aileye yardým yaptý - Ýsa'dan sonra bir peygamber daha geleceði ve bunun Muhammed olduðunun yazdýðý hikayesi ayrý bir mesaj olarak göze çarpýyor. Bu yönüyle film bir misyonerlik faaliyeti içerisine girerek, Hristiyan dünyasýna karþý Ýslam'ýn Hristiyanlar için de son ilahi din olduðunu vurgulayarak Ýslama dönüþ çaðrýsýný yapýyor. Bu durumu, AKP'nin son dönemde çekilen yüksek bütçeli filmlerle oluþturmaya çalýþtýrdýðý milliyetçi ve Ýslamcý hegemonyanýn bir parçasý olarak okuyabiliriz. Kod Adý Venüs filmi, bu iki dikkat edilmesi gereken mesajýn yanýnda, yüzeysel bir tarih okumasý, ve Makarios'un 21 Aralýk katliam emrini verdiði gibi tarihsel saptýrmalarý içermektedir. Kod Adý Venüs filmi, halkýmýza yönelik ekonomik saldýrýlarýn yanýnda, ideolojik bir saldýrý olarak sinema salonlarýnda yerini almýþ durumda. KKTC Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði(SODAY), Girne, Güzelyurt ve Maðusa'da bulunan 140 aileye yeni yýl nedeniyle gýda ve giyim yardýmýnda bulundu. SODAY Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Yöntem yaptýðý açýklamada, üstlendikleri sorumluluðu, toplumsal bilinçle, eksiltmeden sürdürdüklerini, bu çerçevede SODAY bünyesinde hizmet veren aþevinin de, yeni yýla girerken sýcak yemek çýkartarak Lefkoþa'daki ihtiyaçlý ailelere daðýttýðýný kaydetti. Kýt kanaat imkânlarla da olsa, yapýlanlardan büyük gurur ve mutluluk duyduklarýný belirten Yöntem, 2013 yýlýnýn her kesim için 'Paylaþým yýlý' olmasýný temenni etti. Aþevinin sýcak yemek imkanlarýndan maalesef sadece baþkent Lefkoþalýlarýn faydalanabildiðini ifade eden Yöntem, "Ýnþallah paylaþým yýlý diye addettiðimiz 2013'te sivil toplum örgütleri, siyasetçiler, iþadamlarý ve her kesimden yardýmseverler bu paylaþýma dâhil olurlar. Bu þekilde daha çok ihtiyaçlý aileye, daha nitelikli bir þekilde ulaþma þansýmýz artar" dedi. turkrus.com METÝN MÜNÝR BADEMLÝ ÝLKBAHAR ANISI Çiçek açmýþ badem aðacý beyaz gelinliðinin içinde aynada kendini seyreden bir gelindir. Yanýndan geçerken çiçeklerin kokusunu alýr, arýlarýn sesini duyarsýnýz. Çiçek düþtükten sonra yerinde göz yaþý büyüklüðünde minik bir badem belirir. Büyür, büyür, çaðla olur. Çaðlalýk arkada kalýnca kabuk sertleþmeye, içinde badem oluþmaya baþlar. Ýlk aþamada badem su ile jöle arasýnda beyaz bir maddedir. Yerseniz bademden çok acýmtýrak, sarý-kahverengi derisinin tadýný alýrsýnýz. Son aþamada bademin içi sertleþir ve þehirlerde, meyhanelerde ve kalabalýk yerlerde, buz parçacýklarýnýn altýnda, seyyar satýcýlarýn sattýðý taze badem olur. Mayýsta bir gün, maðaranýn yanýndaki badem aðacýnýn kuru dallarýný keserken yanlýþlýkla, yapraklý, üzerinde badem bulunan küçük bir dal kestim. Aðacýn altýnda badem kýrmak için kurduðum bir tertibat var: Zeytin kütüðü, üstünde yassý bir taþ, üstünde yuvarlak bir taþ. Bademi sol elimin baþ parmaðý ile iþaret parmaðý arasýnda kýstýrýp yassý taþýn üzerine koydum ve yuvarlak taþla üzerine vurdum. Kabuðu kýracak ama içindeki taneyi ezmeyecek kadar bir güç kullandým, çocuklukta edindiðim, bisiklet kullanmak gibi hiç unutulmayacak bir beceri ile. Acaba badem olmuþ muydu? Evi aldýðýmda bu badem bahçede bulduðum aðaçlardan biri idi. Yaþlýlýktan devrilmiþti ama kökleri içeride kaldýðý için gövdesinin ucundan yukarý doðru yeni dallar kaldýrdý. Dallar zamanla aðaç oldu, bahçe duvarýndan aþaðý sarktý, keçiboynuzuyla beraber, maðaranýn etrafýnda, bir þemsiye oluþturdu. Çaðla mevsiminde aðacýn sokaða sarktýðý yerden gelen mutlu sesler bana gelip geçenlerin durup bademleri tattýðýný söylüyor. Badem kabuðunun üstü serttir ama içi düz ve cilalýdýr, belki de meyve yapýþmasýn ve kolaylýkla kabuktan ayrýlsýn diye. Buraya deðmek parmaða zevk verir. Bazen kabuðu yüksük gibi parmaðýma geçirip doðanýn mükemmeliyetine ve zekasýna duyduðum hayranlýðýmý yenileyerek, bu cilalý düzlüðün tadýný çýkartýrým. Kabuk, bir vuruþta, çýt diye ikiye ayrýlýnca, sarý kýlýfýnýn altýndan süt diþi kadar beyaz bir badem çýktý. Aðzýma attým ve çiðnemeye baþladým. Taze badem saf suyun meyveye dönüþmüþ halidir, tadý kurusundan çok farklýdýr. Taze bademde gençliðin coþkun, kuru bademde olgunluðun oturmuþ tadý vardýr. Kuru dallarý kesmeyi bitirince bitince bir cep badem topladým ve kýrýp bahçe eldivenlerimin üzerine koydum. Taþýn üstüne oturup teker teker soydum ve yemeye baþladým. Kýrmýzý nar, mor Jakaranda çiçekleri, dut görüyordum. Güneþte sýcak, gölgede serindi. Uykum vardý ama gözlerim bu görüntülere o kadar açtý ki bademin altýnda oturmaya, dýþarýda dolanmaya devam ettim. Gözlerim bu görüntülere hiç doymayacak, neden? Görüntüler durmadan deðiþiyor, belki ondan. Yarýn, hiçbir þey, bu gün gibi olmayacak, ben ve sen dahil. Belki güzelliðe doymak mümkün deðil. Belki býkýlmasý mümkün olmayan tek þey doðanýn güzelliðidir. Belki olaðanüstü güzellik ve tamlýktýr bu bitmeyen açlýðý ve tatmini yaratan. Tam bunlarý düþünürken o belirdi. "Gözlerini yum, aðzýný aç!" dedim, avucumda soyulmuþ bir badem saklayarak. "Bak, karýþmam ama!" "Vallahi! Harika bir þey!" Korka korka aðzýný açtý, yemiþi badem kadar beyaz diþlerinden aþýrýp dilinin üzerine býraktým. Gözlerini açtý, çiðnemeye baþladý. "Hýmmm." Hoþuna gitti. Güneþ ufuk çizgisine yaklaþtýkça gölgeler uzadý. Bahçenin ortasýndaki yaþlý zeytinin gölgesi yata yata, ta bahçenin sonuna, altýntop aðaçlarýnýn olduðu yere kadar gitti, gün siyah geceliðini baþýndan aþaðý geçirince, altýnda kayboldu. Ben de eve girdim..

11 6 Ocak 2013 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Derelerde gamýþlar Üsdünde öter guþlar Liralarý tükeddik Elde galdý guruþlar Yakýn Tarihin Gerçekleri Osmanlý'nýn Çöküþünden Küllerinden Doðan Cumhuriyet'e Prof. Dr. Ýlber Ortaylý TÝMAÞ YAYINLARI "Politikacý dün küfrettiðini bugün öpebilen insandýr." Izaac Walton Sen bilir misin, bilir misin sen Korkmasýný, korkuyu, korktuðunu Söyleyebilir misin korkmadan Kavgadan, aþktan, umuttan Dönüp susabilir misin sen Sen, hayvanlarýn en güçlüsü insan! Özdemir Asaf "Söyle" adlý þiirinden Oyuncu Bardot da Rus vatandaþlýðýna geçiyor Bardot: Tüm çaðrýlarýma raðmen bu iki fil öldürülürse Rus vatandaþlýðýna baþvurma kararý aldým Rüya Taner Ýstanbul Süreyya Operasý'nda resital verecek Rüya Taner ikinci kez Ýstanbul Kadýköy Belediyesi'ne baðlý Süreyya Opera'sýnda resital verecek. Türkiye'nin genç nesil tanýnmýþ konser piyanistlerinden Hande Dalkýlýç ile 7 Ocak Pazartesi saat 20.00'de Solo ve Dört El Piyano resitali verecek olan Taner, Dalkýlýç'la önce romantik dönemden empresyonist ve çaðdaþ döneme uzanan solo piyano eserlerini seslendirip, ardýndan tek piyanoda dört el çalacak. Programlarýnda Chopýn, Liszt, Debussy Kodally, Grieg, Ravel ve Brahms' ýn eserleri yer alan piyanistler, son yýllarda birlikte vermekte olduklarý resitalleri ile büyük beðeni topluyor. Lopez: Kendimi 'modern zaman Rönesans kadýný' olarak tanýmlýyorum Ýstanbul'daki Çýraðan Sarayý'nda gerçekleþtirilen çekimlerde Lopez, yaþam tarzý, kariyeri ve ailesiyle ilgili sorularý yanýtladý Amerikalý yýldýz Jennifer Lopez (43), Harper's Bazaar dergisinin Þubat sayýsýna kapak oldu. Kendisini "modern zaman Rönesans kadýný" olarak tanýmlayan Lopez, her þeyi kolaylaþtýrmak için elinden geleni yaptýðýný belirtti. Ýstanbul'daki Çýraðan Sarayý'nda gerçekleþtirilen çekimlerde Lopez, yaþam tarzý, kariyeri ve ailesiyle ilgili sorularý yanýtladý. "Valizimi kendim yaparým, kendim giyinirim, çocuklarýmýn saçlarýný tararým, kýyafetlerini toplarým" diyen Lopez, bunlarýn hayatý oldukça güzelleþtiren þeyler olduðunu belirtti. Erkek arkadaþý ve baþ dansçýsý Casper Smart'ýn da eþlik ettiði "Dance Again" turnesi kapsamýnda birçok ülke gezen Lopez, bütün kaosa raðmen her þeyi kolaylaþtýrmak için elinden geleni yaptýðýný söyledi. Lopez, en sevdiði tasarýmcýlarý ise, "Paco Rabanne, Roberto Cavalli, Balmain, Versace ve Tom Ford" þeklinde sýraladý. Lopez, ayrýca 2000 yýlýnda düzenlenen Grammy Ödülleri'nde giydiði ve uzun süre konuþulan derin yýrtmaçlý yeþil Versace elbisesini dolabýndan çýkarmaya kýyamadýðýný da ifade etti. Lopez; 10 bin dolar deðerindeki Fendi elbisesi ve yaklaþýk 4 bin dolar deðerindeki Tom Ford botlarýyla poz verdi. "Sev kardeþim" öksüz kaldý Þenay Yüzbaþýoðlu hayatýný kaybetti "Sev kardeþim", "Hayat bayram olsa" gibi þarkýlarla tanýnan þarkýcý Þenay Yüzbaþýoðlu, 61 yaþýnda hayatýný kaybetti. Yüzbaþýoðlu'nun kardeþi Halil Ýbrahim Ekiz, ablasý ile 16 yýldýr birlikte yaþadýklarýný belirterek, "Ablamýn nefes darlýðý gibi uzun süredir çeþitli rahatsýzlýklarý bulunuyordu. Çok sigara içiyordu. Büyük üzüntü yaþýyoruz" dedi. Yüzbaþýoðlu, Ýstanbul Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ayazaða Mezarlýðý'nda topraða verildi. Türk pop müzik þarkýcýsý ve þarký sözü yazarý Þenay Yüzbaþýoðlu, 1951 yýlýnda doðdu. Müziðe 1969 yýlýnda baþlayan sanatçý, Þerif Yüzbaþýoðlu, Salim Aðýrbaþ, Atilla Özdemiroðlu, Selçuk Baþar, Uður Baþar, Garo Mafyan, Asým Erken'den kurulu Ýstanbul Geliþim Orkestrasý'nýn Ýlhan Kayral ile birlikte iki solistinden biri olmuþtu. Sanatçý, daha sonra Þerif Yüzbaþýoðlu ile hayatýný birleþtirmiþti. Sanatçý, 70'li yýllarda pek çok hit olmuþ þarkýya imza atmýþ, seslendirdiði þarkýlar, dönemin pek çok filminde de kullanýlmýþtý. Þarkýcý, eþi Þerif Yüzbaþýoðlu'nun 1981 yýlýndaki vefatýnýn ardýndan, müzik yaþamýný bitirmiþti. Servet vergisi ödememek için Rus vatandaþlýðý alan Gerard Depardieu'nün ardýndan, dünyaca ünlü aktris Brigitte Bardot da Fransýz vatandaþlýðýndan vazgeçebileceðini açýkladý. Koyu bir hayvan haklarý savunucusu olan Bardot'nun amacýnýn, Lyon'da bir hayvanat bahçesinde yaþayan iki filin uyutulmasýný önlemek olduðu belirtildi. Oyuncu, "Tüm çaðrýlarýma raðmen bu iki fil öldürülürse hayvan mezarlýðýna dönüþen bu ülkeden kaçmak için Rus vatandaþlýðýna baþvurma kararý aldým" dedi. Rus pasaportu almaya hak kazanan Depardieu ise Rus basýnýna mektup göndererek, "Ülkeniz Rusya'yý, insanlarýný, tarihini, yazarlarýný seviyorum" ifadesini kullandý. Babasýnýn bir komünist olduðunu belirten Depardieu, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'i çok sevdiðinin, Rusya'nýn büyük bir demokrasi olduðunun da altýný çizdi. Rus muhaliflerse, Putin Rusyasý'ndan demokrasi olarak bahseden Depardýeu'yü, muhaliflerin Moskova'da düzenledikleri gösterilere davet etti. Depardeieu'yü ülkesine çekmek için Rusya Devlet Baþkaný Putin'in, her türlü kolaylýðý saðladýðý belirtildi. Rusya Merkez Bankasý'nýn son verileri, zenginlerin ülkeyi terk ettiðini ortaya çýkardý. Merkez Bankasý verilerine göre, 2011'de Rusya'dan 80 milyar dolarlýk varlýk ülke dýþýna çýktý. Rus milyarderlerin, ekonomik iþlemlerden fazla ücret alýnmasýndan þikayetçi olduðu açýkladýn. Siyasi istikrarsýzlýk ve baský ile yolsuzluk da zenginlerin ülkeden ayrýlmalarýna yol açtýðý kaydedildi. Ülkeden kaçan zenginlerin tercihi ise Ýngiltere ve ABD. Rus zenginler daha çok New york, Miami ve Londra gibi kentleri tercih ediyor.

12 12 6 Ocak 2013 Pazar

13 6 Ocak 2013 Pazar 13

14 14 6 Ocak 2013 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Göçmenköy (Derya Butik Arkasý-Metropol Yolu) Tel: Özyol Eczanesi: Þaziye Hacý Maltýzlar Sok. No:2/ 4-5 Özel Etik Hastanesi Yaný Kermiya Tel: Maðusa Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Kanaviçe veya telleri 1 2 sayýlabilecek türde kumaþ üzerine renkli 1 iplikle yapýlan özel bir iþleme. Bilim adamý. 2 2-Doðum iþini 3 gerçekleþtiren kadýn. Din iþlerini devlet 4 iþlerine karýþtýrmayan. Bir nota. 3-Alta almak 5 için birinin üstüne abanmak. 4-Gelir. Bir 6 gýda maddesi. Kulaðýn 7 duyabildiði titreþim. 5-Göçebelerin konak 8 yeri. Bir iþin elden geldiðince iyi olmasýna 9 çabalama, ihtimam, 10 özen. 6-KKTC'nin resmi haber ajansý. 11 Ustalýk, beceriklilik. 7-Ters okunuþu "Cennette yaþadýðýna inanýlan kýzlara verilen ad". Tren, tramvay gibi taþýtlarýn üzerinde hareket ettiði demir yol. 8-Oruç tutulan ay. Yetki ve sorumluluðu olan, yöneten kimse. 9-Çok anlayýþlý ve sezgili kimse. Bir þeyi onaylamada "Evet" anlamýnda kullanýlýr. 10-Bir topluluðun ileri gelenleri, büyükler. Bir malýn yapýmýnýn tek bir kuruluþun elinde bulunduðu durum. 11-Harf okunuþu. Büyük ve zengin köþk. Dünün çözümü Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Yöneyim Kurulu, dün gerçekleþtirdiði toplantýsýnda, Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin "Kurultay kararlarýnýn geçersiz kýlýnmasý ve 10 gün içinde kurultayýn tekrarlanmasýna" yönelik kararýna karþý, istinafa gidilmesi yönünde karar üretti. UBP Genel Yönetim Kurulu'nun oybirliði ile aldýðý karar, Parti Genel Sekreteri Fuat Namsoy tarafýndan açýklandý. Alýnan kararda þöyle denildi: "Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Ulusal Birlik Partisi'nin 21Ekim 2012 tarihinde yapýlan kurultayýnda görev üstlenen Divan Heyeti'nin kararýný geçersiz sayan hükmüne, yargýya duyduðumuz güven gereði, saygý duymakla birlikte, UBP gibi ülkemizin en köklü ve en güçlü siyasi partisinin kurultayýndatartýþmasýz seçilen Parti Meclisi'nin etkisizleþtirilmesine veya yok sayýlmasýna, Anayasal hakkýmýz olan yasal istinaf süresinin kullanýlmasýna hak tanýmayan ve 10 gün içinde toplanma emreden hükmüne itiraz hakkýmýzýn mahkemeler nezdinde kullanýlmasýna karar vermiþtir. Genel Yönetim Kurulumuz, partimizin bekasý gereði,birlik ve bütünlüðü adýna UBP'nin yetkili organlarýnýn ve veya üyelerinin tüm yasal haklarýný sonuna kadar kullanmasýna olanak vermek için Anayasal ve yasal haklarýmýzý kullanarak itirazý partimizin yetkili kurullarý adýna görev bilir." KUTALMIÞ: DPÖ, ISMARLAMA AÇIKLAMALAR YAPIYOR Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafýndan Aralýk Ayý Hayat Pahalýlýðýnýn eksi 0.01 olarak açýklanmasýnýn ve 2012 yýlý toplam Hayat Pahalýlýðýnýn %3.60 olmasýnýn, halkla alay etmek anlamýna geldiðini savundu. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, "Açýklanan rakamlarýn iþ bilmezlik deðil, ýsmarlama olduðunu" iddia eden Kutalmýþ, "Bir süre önce açýklanan nüfus sayýmý sonuçlarýnýn da hiçbir inandýrýcýlýðý olmamýþtý. Devlet Planlama Örgütü, bu þekilde gerçeklere ve halkýn çýkarýna göre deðil, hükümetin çýkarýna göre çalýþmalar ve açýklamalar yapacaksa, kapatýlsýn daha iyi" ifadelerine yer verdi. Türkiye'de Aralýk ayý hayat pahalýlýðýnýn yüzde 0.38, 2012 yýlý toplam hayat pahalýlýðýnýn ise yüzde 6,16 olarak tespit edilmesine raðmen, ithalâtýnýn yüzde 90'ýný Türkiye'den yapan, Türkiye ile ayný para birimini kullanan ve banka faizlerinin Türkiye'deki emsallerinden yüzde yüzün üzerinde daha pahalý olan KKTC'de hayat pahalýlýðýnýn Türkiye'deki hayat pahalýlýðýndan daha düþük çýkmasýnýn mümkün olmadýðýný belirten Kutalmýþ, "Bu olsa olsa ýsmarlama bir hayat pahalýlýðýdýr" dedi. DOÐU AKDENÝZ ÖÐRENCÝ ALACAK BULMACA Soldan Saða: Ýstinaf için UBP'de oybirliði Akademik Yýlý Bahar Dönemi için DAÜ'nün tüm ön lisans programlarýna da ön kayýtla öðrenci kabul edilecek. Meslek Lisesi mezunu KKTC uyruklu öðrenciler mezun olduklarý dalýn devamý olan dallardaki ön lisans programlarýna kabul edilecek olup, diðer lise ve kolej mezunlarý ise kontenjanlar çerçevesinde ön lisans programlarýna girebilecek. DAÜ, Týp Fakültesi hariç tüm ön lisans ve lisans programlarýna da yatay geçiþ ile ve yine Týp Fakültesi hariç sadece lisans programlarýna GCE A ve AS, GCSE / IGCSE O'Level sýnav sonuçlarýna göre, kontenjanlar dahilinde yeni dönem için öðrenci alacak. DAÜ'nün yeni öðrenci alacaðý bir baþka alan ise Yüksek Tekniker Programlarý olarak belirlendi. Yapýlan açýklamaya göre Ýnþaat ve Teknik Çizim Teknolojileri, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý, Týbbi Dökümantasyon Yönetimi ve Týbbi Aletler Teknolojisi 3 yýllýk Yüksek Tekniker Programlarýna, ilgili dalda 2 yýllýk ön lisans mezunu öðrencilerden kontenjanlar çerçevesinde öðrenci kabul edilecek. KÝRALIK DAÝRE Girne Jasmine Court yaný Bellavue Sitesi 12 eþyalý daire. Tel: Satýlýk kanarya Yukarýdan Aþaðýya: 1-Gereken önemi vermemek, üstünde durmadan baþýndan savmak. 2-Gereðinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Bir nota. 3-Beddua etmek (iki kelime). 4-Lefkoþa Türk Belediyesi'nin kýsa yazýlýþý. Din kurallarýna aykýrý olan, dince yasak olan. 5-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Amerikyum'un kýsaltmasý. Aralarýnda evlilik baðý olmayan kiþiler arasýndaki cinsel iliþki. 6-Yemeklerde ve salatalarda kullandýðýmýz hoþ kokulu bir bitki. Cennetle cehennem arasýnda bir yer. 7-Öðrencilerin veya bir iþe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapýlan yoklama, sýnav. Titan'ýn kýsaltmasý. 8-Büyük kardeþ, aðabey. Üç yaþýna kadar olan at yavrusu. Tavlada "Bir" sayýsý. 9-Ters okunuþu "Zarara uðrama tehlikesi, riziko". Güldürmek, eðlendirmek amacýyla karþýsýndakini kýrmadan yapýlan hareket veya söylenen söz. 10-Vilayet. Erkekliðini giderme, hadým etme. Geniþlik. 11-Eriþilmek istenilen sonuç, gaye. Alýþveriþte kullanýlan, ilmeklerden oluþmuþ að torba. Satýlýk 100 adet yavru kanarya 30 TL tanesi Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg ARANIYOR Deðirmenlik te büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak iþten anlayan eleman aranýyor CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk * Marmara'da 2+1 ve 3+1 yeni eþyalýeþyasýz daireler * K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý daire * Göçmenköy de 3+2 full eþyalý villa 400 Stg. * Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire 800 TL. * Kermiya Sos. Kon. 3+1 daire 700 TL. Satýlýk Gönyeli2de metrekare zemin üstü 2. kat Türk malý * Yenikent'te 2 evlek 7000 ayakkare Türk malý arsa * Kermiya sosyal konutlarýnda 105 metrekare 3. kat daire * Hamitköy'de kat Türk malý daire * K. Kaymaklý'da 3+2 full ekstralý villa Türk malý

15 15 6 Ocak 2013 Pazar Masa tenisinde büyüklerde GAÜ yýldýzlarda YDÜ lider Büyük Erkekler Takým Liginde 1. devre, Masa Tenisi Federasyon salonunda oynanan üç karþýlaþma ile tamamlandý. Levent Spor Kulübü ile karþýlaþan yenilgisiz lig lideri Girne Amerikan Üniversitesi Spor Kulübü karþýlaþmadan 42 galip ayrýlarak ligin ilk devresini lider olarak tamamlarken,rakibi Girne Spor Birliðini 4-0 ile geçen Yakýn Doðu Üniversitesi Spor Kulübü de devreyi ikinci olarak tamamlamýþ oldu. Yirmibir günlük aranýn ardýndan Büyük Erkekler Takým Ligi Ýkinci Devresine 25 Ocak 2013 tarihinde oynanacak olan karþýlaþmalar ile baþlanacaktýr. Ayrýca dün Federasyon Salonunda oynanan beþ karþýlaþma ile Yýldýz Kýzlar Takým Ligi baþladý. Yakýn Doðu Üniversitesi Spor Kulübü, Girne Spor Birliði,Karþiyaka Anamur Spor Kulübü,Girne Amerikan Üniversitesi Spor Kulübü ve Bekiroðullarý takýmlarýnýn mücadele ettiði ligin ilk haftasýnda oynadýðý iki karþýlaþmayýda kazanan Yakýn Doðu Üniveritesi Spor Kulübü lider olarak ilk haftayý tamamlamdý. Türkiye Salon Þampiyonlarý Seçmeleri nde rekor kýrýldý... Güllede yeni rekor Gürdeniz in Atletim Festivali tarafýndan 3.Merve Özer düzenlenen Türkiye Salon Þampiyonlarý Seçmeleri Doðumlular yarýþmalarý dün yapýldý... (16 Yaþ Altý A Kýz) Engelli Doðumlular 1.Elif Öztürk (16 Yaþ Altý B Kýz) 2.Naciye Akaröz Engelli 3.Iraz Cabbar 1.Ýrem Alyakut 2.Cahide Vural 1.Iþýlay Þendil 3.Ýlayda Keleþ 2.Melisa Koçak 3.Nimet Ceylan 1.Milenay Günsoy 400 m 2.Ayça Satýcý 1.Esma Büþra Belet 3.Sefanur Þahin 2.Gizem Kubilay 300 m 3.Öykü Mehmetoðlu 1.Ayça Saðaltýcý 800 m 2.Cansu Kum 1.Güneþ Gezer 3Aslý Köse 1500 m 1000 m 1.Gizem Kubilay 1.Ýrem Alyakut 2.Naciya Akaröz 2.Hayriye Abay 3.Fatma Yücetürk Yüksek Atlama Yüksek Atlama 1.Maja Mbuyama 1.Buse Savaþkan 2.Nazire Kýlýç 2.Betül Güvercin Sýrýkla Atlama Uzun Atlama 1.Milenay Günsoy 1.Elif Öztürk 2.Ýrem Bebek 2.Nimet Ceylan 3.Tuðdem Aðca Gülle Atma 1.Þenay Þefketoðlu Doðumlular (Yýldýz Kýz) 1.Hatun Doðan 800 m 1.Sabriye Atikoðlu Uzun Atlama 1.Tuðçe Ýbili Gülle Atma 1.Gamze Þahin 2.Yaren Bilgiç Doðumlular (Genç Kýz) Engelli 1.Zühre Acerman 2.Tuðçe Tayyar 1.Tuðba Aydýn Uzun Atlama 1.Tuðba Aydýn Üç AdýmAtlama 1.Tuðçe Tayyar 2.Meryem Özbek 1993-Ve Daha Önce Doðanlar (Büyük Kýz) 1.Simay Kanan Uzun Atlama 1.Simay Kanan Doðumlular (16 Yaþ Altý B Erkek) 1.Kubilay Tok Uzun Atlama 1.Kubilay Tok 2.Coþkun Cumaoðlularý Gülle Atma 1.Selçuk Demir 2.Hüseyin Þahin Doðumlular (16 Yaþ Altý A Erkek) Engelli 1.Emircan Saðdýç 1.Turan Cenk 2.Arda Aner 3.Utku Saðlamer 400 m 1.Ali Türkoðlu 2.Zihni Temelci 1500 m 1.Ýsa Taþhan 2.Osman Konut Yüksek Atlama 1.Kubilay Tok 2.Zihni Temelci Yüksek Atlama 1.Ali Türkbayoðlu 2.Ýbrahim Deðirmenci 3.Saðdýç Üç Adým Atlama 1.Ýbrahim Deðirmenci 2.Hasan Bilgiç 3.Halil Özer Gülle Atma 1.Mehmet Gürdeniz 2.Baran Akgül 3.Nihai Mustafa Doðumlular (Yýldýz Erkek) 1.Dinçer Þöföroðlu 2.Egemen Ertugan 1500 m 1.Ýsmail Pirgalý 2.Korcan Karpuzcu Üç Adým Atlama 1.Sena Yalýnaltýnok Gülle Atma 1.Tolga Korahan Doðumlular (Genç Erkek) Engelli 1.Erdal Sakaoðlu 1500 m 1.Veli Atikoðlu Yüksek Atlama 1.Koral Saymaz Üç Adým Atlama 1.Mehmet Baykent 1993-Ve Daha Önce Doðanlar (Büyük Erkek) Engelli 1.Mehmet Sakallý 1.Yiðitcan Hekimoðlu 2.Kemal Okta 400 m 1.Vahap Demirel 3000 m 1.Halil Ýri Telerlekli sandalyede play- off umutlarý zorlaþýyor n Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 'play off' için mücadele veren Kuzey Kýbrýs Turkcell, Antalya Belediye'ye son dakikada kaybedince Play Off umutlarýný zorlaþtýrdý... Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig temsilcimiz Kuzey Kýbrýs Turkcell Play Off parolasýyla çýktýðý Antalya Büyükþehir Belediye deplasmanýnda þansýz bir yenilgi aldý. Son periyoda 6 sayý önde giren takýmýmýz, maçý son dakikada yediði sayýlarla kaybetti. Türkiye Tekerlekli Basketbol Super Ligi'nde Karabük Engelli ile kendi evinde oynadýðý maçý kaybetmesinin ardýndan Antalya'da Büyükþehir Belediye ile karþý karþýya gelen Kuzey Kýbrýs Turkcell engelli hýrslý ve arzulu bir oyun çýkardý ancak bu galibiyete yetmedi. Antalya'da yaþayan Kýbrýslý Yüksel, Gül Solak çiftinin de maça gelerek desteklediði Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Basketbol Takýmý maça Ahmet, Ýbrahim, Murat, Servet, Selvi ile baþladý. Antalya'nýn Ramazan, Mehmet, Yusuf, Serdar ve Ömer beþlisi ile oynadýðý maçý Dinçer Moral, Murat Saltan ve Yalçýn Karadayý üçlüsü yönetti. Kuzey Kýbrýs Turkcell bu hafta kendi evinde Ýzmir Büyükþehir Belediye ile karþýlaþacak.

16 Beþiktaþ Semih Þentürk'ü istiyor Forma þansý bulamadýðý için Fenerbahçe'de mutsuz olan Semih Þentürk, Beþiktaþ'ýn gündemine girdi. Paris Saint Germain'li Nene transferinden maliyeti nedeniyle vazgeçen Beþiktaþ yönetimi, Semih Þentürk'ü kadrosuna katmak içni giriþimlerde bulunma kararý aldý. Samet Aybaba da mutsuz olan milli golcünün alýnmasýna sýcak bakýyor. Türkiye Salon Atletizm Þampiyonasý için yapýlan seçmelerde rekor kýrýldý Türkiye'ye gidecekler belirlendi n Atletizm seçmelerinde Doðumlular (16 Yaþ Altý A Erkek) Kategorisi Gülle Atma Yarýþý nda 16,89 metre atan Mehmet Gürdeniz, KKTC Rekoru nun yeni sahibi oldu Nazým'dan sonra Zeka da Hamitköy'de Telsim Süper Lig ekibi Hamitköy, Gönyeli futbolcusu Zeka'yý Muhammet Uçar ile takas ederek sezon sonuna kadar kadrosuna kattý... Türkiye Atletizm Federasyonu tarafýndan düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Þampiyonasý na katýlacak KKTC takýmýný belirleyecek atletizm seçmeleri dün Atatürk Stadý nda yapýldý. Mehmet Gürdeniz, gülle atma yarýþmasýnda KKTC Rekoru kýrdý. Lefkoþa da yapýlan yarýþmalar kýz ve erkek olarak Doðumlular (16 Yaþ Altý B ); Doðumlular (16 Yaþ Altý A ); Doðumlular (Yýldýz); Doðumlular (Genç); 1993-Ve Daha Önce Doðanlar (Büyük) kategorilerinde gerçekleþti. Yeni Rekor Lefkoþa da yapýlan yarýþmalarda, Doðumlular (16 Yaþ Altý A Erkek) Kategorisi Gülle Atma Yarýþý nda 16,89 metre atan Mehmet Gürdeniz, metrelik derece ile Mehmet Ýstanbullu ya ait KKTC Rekoru nu kýrdý ve yeni sahibi oldu. Türkiye ye Gidecekler Türkiye Salon Atletizm Þampiyonasý seçme yarýþmalarýnda baraj derecelerini geçen sporcular yaþ kategorilerine göre Türkiye Salon Atletizm þampiyonalarýna götürülecekler. (Yarýþlarda dereceye giren sporcularýn listesi sayfa 15 te) Telsim Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, Nazým Aktunç'tan sonra Gönyeli futbolcusu Zeka Þakir'i de kadrosuna kattý. Ara transfer döneminin hareketli takýmlarýndan Hamitköy Zeka Þakir ile anlaþtý. Bir süreden beridir Gönyeli'de kadro dýþý olan orta saha oyuncusu Zeka ile Hamitköy'ün orta saha oyuncusu Muhammed Uçar sezon sonuna kadar takas edildiler. Takas konusunda her iki kulübün de anlaþtýðý ve bu takasýn gerçekleþtiði Hamitköy yöneticileri tarafýndan doðrulandý.bilindiði gibi Telsim Süper Lig ekibi Hamitköy geçtiðimiz günlerde Türk Ocaðý'ndan Nazým Aktunç'u da transfer etmiþti. Masterlerde Boðaziçi ve Hamitköy finalde n Maðusa'da düzenlenen masterler futbol turnuvasýnda Yeni Boðaziçi Afyon masterlerini 1-0 ve Hamitköy masterleri de Maðusa masterlerini 2-1 maðlup etti... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Maðusa masterleri tarafýndan düzenlenen masterler 4'lü futbol turnuvasýnýn ilk maçlarý sonunda Yeni Boðaziçi ve Hamitköy masterleri final oynama hakký elde etti. Maðusa Canbulat Stadýnda oynanan turnuvanýn ilk maçýnda Yeni Boðaziçi ile Türkiye'den gelen konuk Afyon masterleri karþý karþýya geldi. Baþa Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK baþ bir mücadeleye sahne olan karþýlaþmada Yeni Boðaziçi masterleri attýðý tek golle finale yükselen ilk ekip oldu. Ýkinci karþýlaþmada ise Maðusa ile Hamitköy masterleri karþý karþýya geldi. Oldukça zevkli ve çekiþmeli geçen karþýlaþmayý 2-1 kazanan Hamitköy finalde Boðaziçi ekibinin rakibi oldu. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Turnuvanýn final ve 3'üncülük karþýlaþmasý be gün Maðusa Canbulat Stadýnda oynanacak. Günün programý þöyle olacak; Saat Maðusa - Afyon (3'üncülük maçý) Saat Boðaziçi - Hamitköy (Final maçý) Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ocak 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4033 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR YANILGIYDI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ocak 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4033 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR YANILGIYDI Ýrsen, Tahsin, Avcý... Üç arkadaþ... Anlaþmýþlar gardaþ gardaþ... Gam çekme ey vatandaþ!.. N'olsa baharýn sonu yaz... Don olayý var þimdi don... Sen de gir havaya... Evlere paket servis, vergisi devlete

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TARÝH: 2 Ekim 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3935 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) BÝR NERON MU ARANIYOR? SÝGARA BÖREÐÝ VE. Dolgun Dalgýçoðlu.

TARÝH: 2 Ekim 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3935 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) BÝR NERON MU ARANIYOR? SÝGARA BÖREÐÝ VE. Dolgun Dalgýçoðlu. Lurucinalýlar 'Akýncýlar' deðil, 'Lurucina' derler köylerine... Hatta 'Luricina' denmesini bile yanlýþ sayarlar... Köyler içinde bambaþka bir köydür Lurucina... Kuzeyden kimlikle girilir, güneye kimliksiz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3978 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3978 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Emir Emirkaný Ýrsen Küçük'ün elini öptükten sonra kafalar daha da karýþtý. Görevinin baþýna dönen Mustafa Tokay da, Emirkaný da eðer suçsuzsa, o halde suçlu kim? Þeytanlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3298 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3298 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars UBP yýlý transferle kapattý... Ve bir aslancýk daha kattý diðer aslancýklarýnýn yanýna... Kuzucuklar çeksin gayleyi... Yalnýz aslancýk deðil, bir de ejderha var artýk karþýlarýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut

PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut Derviþ Eroðlu "Nüfusumuz 1 milyon deðil" dedi. Ama Galatasaray Türkiye'de þampiyon olunca Kýbrýs'ta ortalýk kaynadý... Çetinkaya kupayý alýnca neden kimseden ses seda çýkmýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3917 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HALÝMÝZ. Ülker Fahri

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3917 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HALÝMÝZ. Ülker Fahri Libya'da ABD elçisinin öldürülmesi üzerine Hillary Clinton, "Özgürleþtirdiðimiz bir ülke bunu nasýl yapar" dedi... Kurtarýcýlarýna bizim gibi þükranlarýný sunmayý öðrenememiþler ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4054 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝRKAÇ SAATLÝK MEMLEKET HALLERÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4054 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝRKAÇ SAATLÝK MEMLEKET HALLERÝ... Serdar Denktaþ, Küçük'e meydan okudu mecliste. "Allaha inanýyorsan ayaða kalk ve oy satýn almadýðýna dair yemin et" dedi. Küçük deli mi? Yemin etsin de çarpýlsýn mý sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türkiye Suriye'yi vurdu

Türkiye Suriye'yi vurdu Dün araçlarýyla güneye geçen Kýbrýslý Türklere Rum trafik polisi bol bol ceza yazmýþ... 3 Rum polisine mahkemelerimizin kestiði cezayý bir günde fazlasýyla çýkardýlar herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4077 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH BU GAZETECÝLÝK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4077 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AH BU GAZETECÝLÝK. Ýrsen Küçük son çare olarak delegelere Kuran'a el bastýrmaya ve yemin ettirmeye baþlamýþ... Küçük'e oy vermeyenler cehennemde cayýr cayýr yanacaklar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2013

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı