Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: TARIM TOPRAI AZ OLAN KIRSAL ALANLARDA TCAR TARIMA YÖNELK ÜRÜN SEÇM: TORTUM ÇAYI HAVZASI NDA CEVZ YETTRCL PRODUCT SELECTION FOR COMMERCIAL AGRICULTUREL ACTIVITIES IN THE RURAL AREAS THAT HAS LMTED AGRICULTURAL SOIL: WALNUT CULTIVATION IN TORTUM CREEK WATERSHED Fatih ARICI * Öz Çalımanın amacı; tarım topraı az olan kırsal yerlemelerde yürütülen faaliyetlerin incelenip, yöreye ekonomik katkısı en fazla olacak uraı ticari tür olarak tespit etmenin önemine deinmektir. Bu balamda engebeli bir topografyaya sahip ve tarım topraı az olan Tortum Çayı Havzası çalıma alanı olarak seçilmi, sahada yürütülen tarımsal faaliyet incelenerek üretimi yapılan ürünler içerisinde kalkınmaya katkısı olabileceini düündüümüz ceviz yetitiricilii ticari tür olarak belirlenmitir. Mevcut üretimin ticari olarak yön deitirmesi için, ürünün üretim, deerlendirme ve pazarlama esnasında karılaılan sorunları ortaya koyularak bunlara çözüm önerileri sunulmaya çalıılmıtır. Anahtar Kelimeler:Tortum Çayı Havzası, Ceviz Yetitiricilii, Kırsal Kalkınma, Ürün Seçimi. Abstract The aim of study is to mention the identity of important activity that has the most economic contribution to region as a commercial sort by investigating the activities carried out in the rural settlements that has less agricultural land. By this way, Tortum Creek Watershed that has steep topography and limited agricultural land have been chosen as a study area and by looking at the agricultural activities that has been practiced in the area, walnut farm thought to contribute most in the practiced activities have been determined as a commercial sort. To reverse existing production as commercially, alternative solutions have been offered by exhibiting the problems that has been faced during the production, processing and marketing of the product. Keywords: Tortum Creek Watershed, Walnut Cultivation, Rural Development, Product Selection. Giri Kırsal alanların ekonomisinin tarıma, ormancılıa, özellikle bitkisel ve hayvansal üretime dayanması nedeni ile kırsal kalkınma denince genellikle, tarım ve hayvancılık kesiminin yapısı, sorunları, üretim, pazarlama, bu amaçla örgütlenme konuları akla gelmektedir (Geray, 2011:17).Ziraatımızın ve hayvancılıımızın istenilen seviyeye ulaması; en az harcama ile en çok üretim yapılmasına, yüksek kaliteli ürün elde edilmesine, gıda sanayisinin talebini karılayacak ürünlerin yetitirilmesine, dünya pazarlarında aranan ve rekabet edilebilen çeit, miktar ve vasıfta ürün elde edebilme kapasitesine ulamakla mümkün olabilir (Karakuzulu, 2002:161). Planlama konusu kır yerlemeleri, memleket de Türkiye olunca meselenin bir hayli güç olduu ortaya çıkar. Çünkü bilindii gibi memleketimizde kır yerlemelerinin hem sayıları hem *Ar. Gör., Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Corafya Bölümü.

2 de çeitleri fazladır. Bunlara yarı göçebeleri de katarsak, Türkiye kırlarındaki yerleme tiplerinin çeitlilii ve ona balı olarak da problemlerin çokluu anlaılır (Tümertekin, 1973:72-73). Kırsal yöre sorunlarının bileik ve karmaık yapısı kalkınma çalımalarında ele alınacak stratejilerin bu bakı açısıyla deerlendirilmesini gerektirmektedir. Fakat bütün kırsal bölgelerin problemlerine çözüm getirebilen tek bir strateji bulunmamaktadır. Herhangi bir kırsal yöre için gelitirilmi olan bir kalkınma stratejisi, baka bir yöre için uygun olmayabilir. Çünkü birbirlerinden farklı özellik ve niteliklere sahip kırsal yörelerin, yine birbirlerinden farklı özellik ve nitelikte problemleri vardır. Bu nedenle kullanılacak kırsal kalkınma stratejileri birbirinden farklı olacaktır (Tolunay ve Akyol, 2006:123). Kurulu yeri bakımından kırsal alanlarımız farklı yapıda ve farklı sorunlara sahiptirler. Bu hususu (Doanay, 1997: ), düz alanlarda kurulmu yerlemelerde yeraltı suyu yükselmesi ve bataklık oluması gibi sorunlar yaanırken, eimli bir yüzeyde kurulmu olan yerlemede; su temini, su getirilmesi, heyelan gibi sorunlar görülmektedir eklinde ifade etmektedir. Bunların yanı sıra yürütülen ekonomik faaliyetlerde de çou zaman karılaılan sorunlar farklılık göstermektedir. Örnein engebeli sahalarda ekonomik faaliyetlerde tarım topraı azlıı, heyelan ve erozyon vasıtası ile tarım alanlarının zarar görmesi gibi sorunlar varken, düz alanlarda tarım topraını ilemek için makine gücüne, ya da toprakta drenaj sorunlarıyla karılaılmaktadır. Dolayısı ile farklı problem ve özelliklere sahip olan kır yerlemelerinin kalkındırılmasında da farklı stratejiler izlenmelidir. Örnein düz sahalarda kurulmu olanlarla, engebeli sahalarda kurulmu olanlara aynı strateji ile yaklamak doru sonuçlar almamızı engelleyebilir. Nitekim engebeli alanlarda kurulmu olan kırsal yerlemeler ovalarda kurulmu olanlardan daha olumsuz artlar içermekte, tarım topraının az ve parçalı olması, yürütülen faaliyetlerinde ekstansif yöntemlerle yapılmasından dolayı verim düük ve yapılan faaliyet ekonomik üretimden uzak geçimlik yani iç tüketime yöneliktir. Geçimlik kesimdeki tarımsal aile iletmeleri gereksinim duydukları ve üretebilecekleri tüm tarımsal ürünleri küçük miktarda da olsa ürettikleri için çok sayıda ürün üretirler, endüstriyel iletmeler ise, genellikle bir tek mal üretirler (Dinler, 2008: 132). Geçim tarımı yapılan sahalarda küçük köylü iletmelerinin bu faaliyeti kendi ihtiyaçlarını karılama amacına dayanmakta, dolayısı ile bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Bu üretim eklini deitirip tek ürüne yönelme eilimi de aslında çok doru olmayacaktır ve de hiçbir çiftçi de buna yaklamayacaktır. Çünkü tarımsal ürünlerin üretimi ve piyasası iklim, bitki hastalıkları ve pazar artları gibi unsurlara balı olarak yıldan yıla deitiinden tek ürüne dayalı üretim bazı yıllar olumsuz sonuçlar oluturabilmektedir. Ancak tamamen iç tüketime yönelik olan üretim biçimi de doru deildir, çünkü kırsal alanların geliimini engellemekte ve göçe neden olmaktadır. te bu noktada iç tüketime dayalı üretim biçimini, pazara yönelik üretim biçimi eklinde gelitirmek gerekmektedir. Bu ise iç tüketimden daha fazlasının üretilmesi ile olacaktır. Böyle bir ürün artıı ise; üretim alanlarını artırmak ya da tarımsal girdileri deitirmekle salanabilir. Mevcut alanların deitirilmesi zor olacaına göre çiftçinin kendi ihtiyacı için ürettii ürünlerin alanı dıında sahada deerlendirilemeyen alanların tarıma kazandırılarak, ya da sulama, gübreleme, tohum ıslahı gibi tarımsal girdileri deitirerek üretimi belli bir miktar artırıp ihtiyaç fazlasını da pazara sunmakla olacaktır. Burada önem arz eden ikinci nokta ise üretimi yapılan çok sayıda ürün içerisinden hangi ürün ya da ürünlerin üretiminin artırılacaıdır. Çünkü üretimi artırılıp pazara sunulacak ürünün getirisi yüksek olmalıdır. Ticari tarım için ürün seçimi olarak adlandırabileceimiz bu husus sahaya getirisi olacak, ticari tarım potansiyeli olan ürünlerin tespitini yapmakla olacaktır. te bu noktada tarım topraının az olduu bir saha olan Tortum Çayı Havzası aratırma alanı olarak seçilmitir.kalkınmayı hem hızlandıracak, hem de daha kalıcı kılacak düüncesi ilebelli bir meyvecilik kültürüne sahip ve Erzurum li meyve üretiminin yaklaık olarak %55 inin üretildii havzanın kalkınmasında, ticari sebze ve meyveciliin etkisinin ne oranda olacaı ve sahada ki mevcut meyve türleri içerisinde sahaya ekonomik olarak hangi ürünün daha fazla gelir salayacaı sorularına cevap bulunmaya çalımıtır

3 Çalımada yöntem olarak, yöre sakinleri ile anket ve mülakat çalımalarının yanı sıra l ve lçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüü yetkililerinden sahadaki tarım ürün çeitleri ve yetitiriciliine ait istatistikî veriler alınmı, aratırma sahasında belli dönemlerde arazi çalımaları yapılmıtır. 1.Tortum Çayı Havzası nın Doal ve Beeri Corafya Özellikleri Aratırma sahamız olan Tortum Çayı ve onun yan kollarının oluturduu havza, idari olarak Erzurum ili sınırları içerisinde yer almakta ve Tortum ile Uzundere ilçeleri tarafından paylaılmaktadır (Harita 1). Harita 1. Tortum Çayı Havzası nın Lokasyon Haritası Aratırma sahası, kuzeydeki Karadeniz ikliminin hâkim durumda olduu kıyı kuaı ile güneyde karasal iklimin hâkim durumda olduu yüksek platolar arasında kalmakta ve iklim yönünden geçi özellii görülmektedir (Atalay ve di., 1985:43). Bu durum sahanın idari olarak balı olduu Erzurum ilinden iklim, bitki örtüsü ve ekonomik faaliyetler bakımından bazı farklılık göstermesine neden olmutur. Örnein; Erzurum ilinin bulunduu plato yüzeyinde bulunan yerlemelerde daha ziyade tahıl tarımı ve hayvancılık faaliyetleri yapılırken, aratırma sahası ile spir, Pazaryolu, Oltu ve Olur gibi kuzey ilçelerinde geçi iklim özelliklerinden dolayı sebze ve meyvecilik ön plana çıkmıtır. Erzurum ilinde üretilen toplam meyve üretiminin (33323 ton) yaklaık %55 i (18643 ton) Tortum Çayı Havzası ndan elde edilmektedir ( yılları arası toplam üretimin ortalaması alınmıtır)

4 Harita 2. Tortum Çayı Havzası nın Topografya Haritası Havzada vadiler boyunca akarsuların taımı olduu alüvyal topraklar ile yamaçlardan gelen dere kenarlarında kolüvyal topraklar gelimitir (Koday ve Erhan, 2009:49-50). Tarım, vadi tabanında ve sulama imkânının olduu yamaçlardaki bu taınmı topraklar üzerinde sürdürülmektedir. Küçük parseller üzerinde sürdürülen tarımsal faaliyetlerin baında; sebze ve meyvecilik gelmektedir. Enterkültür (aratarım) eklinde sürdürülen bu faaliyette aynı parselde birden fazla ürünün tarımı yapılmaktadır. Meyve bahçelerinde tek bir ürün tercih edilmemi olup birden fazla meyve aacı aynı bahçede gelii güzel dikilmitir. Aynı meyve bahçesinde genellikle elma, armut, vine, ayva, erik, ceviz ve dut gibi meyve türleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra meyve vermeyen söüt, kavak, dibudak gibi türlerde bulunmaktadır. Erzurum l Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüü verilerine göre havzada sebzeler içerisinde en fazla ekim oranına sahip olan ürünler; %35 domates, %15 salatalık, %11 ile fasulye iken meyveler içerisinde; %26 ceviz, %20 elma ve %13 dut en fazla orana sahip olanlarıdır. Bu ürünlerin yörede ki verimlilik durumlarına bakıldıında; sebzeler içerisinde birim alan (dekar) baına alınan verim (ton) bakımından ilk sıralarda; salatalık (5,25), domates (4,75), lahana (4,6), soan (3,75) ve kabak (3,4) gelirken, meyveler içerisinde ise; dut, ceviz, elma ve armut gelmektedir (ekil 1). Yörede ürünlerin pazarlama koulları üzerine yaptıımız aratırmada en fazla talep elde eden ve getirisi olan ürünlerin; sebzelerden, domates, salatalık, fasulye ve mısır; meyvelerden ise ceviz, kızılcık, elma ve vine olduu tespit edilmitir. Dut meyvesi ise daha ziyade kuru meyve, pestil ve pekmez eklinde pazara sunulmaktadır

5 durumu ve sahadaki avantaj-dezavantajlı yönler gibi deikenler üzerine GZFT analizi yapılmıtır (Tablo 2). Tüm bu deerlendirmeler neticesinde Tortum Çayı Havzası nda cevizin ticari ürün olarak seçilmesine karar verilmitir. Ticari tür olarak belirlenmesinde ise; ceviz yetitiriciliinin doal olarak yapılabilmesi, verim deeri olarak sahada dut meyvesinden sonra ikinci sırada olması (ekil 1), ancak hali hazırda yöre meyveciliinin yaklaık ¼ ünün (%26) ceviz üzerine olması bu da her ne kadar ekstansif yöntemlerle yapılsa dahi sahada getirisi olan bir tür olduunu göstermektedir. Talep edilen ve piyasa deeri iyi olan bir ürün olması ile ülkemizde son yıllarda ceviz piyasasında açıklar oluması gibi faktörler etkili olmutur.bunlara ilaveten cevizin seçilmesinin en önemli sebebini ise,(yücel, 1980; akt. Durmu, 2001: 91) un Baka meyvelerin yetiemedii sulanamayan tepe, bayır ve kıraçlar ceviz dikilerek deerlendirilir. Killi ve humuslu topraklardan baka her toprakta yetiir,eklinde ifade ettii özellii oluturmaktadır. Çünkü toplam yüzölçümün %85 i dalık, %3,9 u yayla, %11,1 i ise dalgalı yüzeylerden oluan (Anonim.1966:14), Tortum Çayı Havzası nın jeomorfolojik özellikleri de genel olarak birbirinden farklı iki üniteden dar ve derin vadi tabanları ile tepelik alanlardan olumaktadır (Yılmaz, 1991:7),(Harita 2). Tamamen kurak ve yöre yüzölçümünde de önemli bir yer igal eden bu tepelik alanlar ekonomik olarak deerlendirilememektedir. Cevizin bu özelliinden dolayı ekonomik getirisi olamayan bu alanlar sahada cevizin doal olarak yetitii üst sınır olan, (Yıldız, 2006:64) 1600 m olarak ifade etmektedir, 1600 m ye kadar deerlendirilerek yöre ekonomisine katılabilir. Böylece geçimleri için çok sayıda ürün yetitiren aile iletmeleri Harita 2 de gösterilen bu sahayı 1600 m sınırına kadar kullanarak t üretim artıı salayacak ve ihtiyaç fazlasını da pazara sunabileceklerdir. Tüm bu sebeplerden dolayı yörenin ekonomik olarak rekabet edebilecei dolayısı ile kalkınmasında katkısı olabilecei düüncesi ile ceviz ticari ürün olarak seçilmitir. 2.Tortum Çayı Havzası nda Ceviz Yetitiricilii Ve Saha çin GZFT (SWOT) Analizi Ceviz, farklı iklim artlarına uyum yetenei yüksek olmakla birlikte ılıman iklim kuaının, karasal iklime sahip olan kesimlerinde daha çok serin ve nemli yerlerde yetitirilmektedir (Durmu ve Yiit, 2003:36). Ceviz aaçları, ülkemizin her bölgesinde doal olarak yetiebilmektedir. Souk kuzey rüzgârlarından korunmu vadilerde ve bu vadilere açılan dere yamaçlarında ceviz ormanlarına rastlamak mümkündür (www.megep.meb.gov.tr). Ülkemizin her bölgesinde doal olarak yetiebilen ancak özellikle souk kuzey rüzgârlarından korunmu vadilerde daha iyi geliim gösteren ceviz, kuzey ve güneyden dalarla kuatılmı olan Tortum Çayı Havzası ndaki yerlemelerde doal olarak yetimektedir.sahada yapılan mülakat, anket çalımaları,il ve ilçe tarım müdürlüü çalıanları ile yapılan görümelere dayanarak ceviz yetitiriciliinin saha için GZFT analizi yapılmaya çalıılmıtır. Tablo 2. Tortum Çayı Havzası ndaki Ceviz Yetitiriciliinin GZFT Analizi Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler Sahanın büyük bölümünde (kurak tepelik alanlarda dâhil) yetiebilmesi Üretimin kapama ceviz bahçelerinde yapılmaması Ülkemiz piyasalarında kaliteli ceviz açıının olması lkbahar geç donları Üretilen cevizlere il ve ilçe piyasasında talep olması, pazarlama sıkıntısının olmaması Çiftçilerin belli bir meyvecilik kültürünün olması Kısa sürede bozulmaması ve ölü devre olan kı mevsiminde ilenebilmesi Üretilen cevizin farklı ekilde deerlendirilmesinin olmaması Mevcut aaçların bakımsız ve çounun çöür türler olması, Kooperatiflemenin olmaması, üretimin ihtiyaca yönelik yapılması Tarımsal destek kuruluların varlıı Gıda sanayisinde kullanım alanının olması Üretimde pazar sıkıntısının olmaması Genç nüfus göçü Kerestesi için ceviz aaçlarının kesilmesi Bazı yıllar yurt dıından ceviz ithal edilmesi Erzurum Kars bölümü ile Artvin civarında Türkiye ceviz üretiminin % 7 si karılanır (Durmu ve Yiit, 2003:37). Çalıma sahamız olan Torum Çayı Havzası, ülkemiz üretiminin %7 sinin karılandıı bu iki saha arasında korunaklı bir vadi içerisinde kalmaktadır (Harita 2-3).l Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüü tahmini verilerine göre, il toplam ceviz üretiminin

6 4732 ton olması ve toplam üretimin 2741 tonu yani il toplam üretiminin % 57,9 u Tortum Çayı Havzası ndan üretilmesi beklenmektedir. Havzadaki mevcut ceviz yetitiricilii kapama bahçeleri eklinde deil de meyve bahçelerinde dier meyvelerle birlikte ve üretim çounlukla yabani aısız türler ile yapılmaktadır. Yaptıımız anket çalımalarında da sahadaki mevcut ceviz yetitiriciliinin sadece % 6 sının kapama bahçe eklinde olduu bulgusuna ulaılmıtır. Bu durum da sahada üretimin düük olmasına neden olmaktadır. lçe tarım müdürlüü yetkilileri son 10 yıl içerisinde ebin, Bilecik, Chandler, Pedro, Fernor, Fernette gibi türlerle aılı ceviz bahçeleri oluturulmaya çalııldıını belirtmektedirler. Harita 3. Türkiye de Ceviz Üretiminin Daılıı Kaynak: Durmu, 2001 den Türkiye deki ceviz aaçlarının verimleri aaç baına yaklaık olarak kg arasında deimektedir. Söz konusu verim daha çok yabani (aısız) aaçların verimidir (www.ito.org.tr). TÜK 2013 verilerine göre aratırma sahası ceviz verimi Türkiye ortalamasının üstünde bir verim deerine (aaç baına otalama 46,5 kg) sahiptir. Sahada aılı ceviz bahçelerinin artması üretimi artırarak çiftçinin gelirini artıracak, böylece iç tüketime yönelik yapılan tarım biçimini deitirerek ticari tarıma doru yönelecektir. Bu durumda sahadan dıarı olan ekonomik nedenli göçü etkileyecektir. 3.Üretim, Deerlendirme ve Pazarlamada Karılaılan Sorunlar Ve Öneriler klim ve topografya özelliklerinin yörede doal olarak yetimesine imkân saladıı cevizin yetitiricilii, deerlendirilmesi ve pazarlamasında karılaılan bazı sorunlar mevcuttur. Bunlardan en önemlisi, anket sorumuzda da % 87,5 lik orana sahip olan, bazı yıllar yaanan ilkbahar geç donlarıdır. Tablo 3. Ceviz Üretiminde Karılaılan Sorunlar Ceviz üretiminde karılatıınız en önemli sorunlar nelerdir? % Don olayı 87,5 Dier 12,5 Toplam 100,0 Tortum lçesi ortalama donlu günler sayısının aylara daılımı incelendiinde, aratırma sahasında Mayıs ayına kadar don olaylarının yaandıı görülmektedir (Tablo 4). Don olaylarında sahaya en fazla zararı olan ilkbahar geç donlarıdır. Sahada özellikle rakımın nispeten daha düük ( m arası) olduu vadi tabanlarında yer alan cevizler, sıcaklıın artması ile uyanmaya baladıı dönemde bazı yıllar görülen ilkbahar geç donları ceviz aaçlarına zarar vermekte ve üretimin dümesine neden olmaktadır

7 Tablo 4. Tortum lçesi Ortalama Donlu Günler Sayısının Aylara Göre Daılımı Aylar O M N M H T A E E K A Yıllık Gün Sayısı 28,8 25,3 22,9 7,6 1 0,2 5,4 17,9 25,4 134,5 Kaynak: Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlüü ( ) Bu gibi yerlerde daha geç uyanan çeitlerin seçilmesi doru bir uygulama olacaktır. Örnein, Yavuz ve ebin çeitleri Yalova 1 çeidinden yaklaık bir hafta daha sonra uyanmaktadır (Çelebiolu ve ark. 1993; akt. Karadeniz, 2007:16). Tablo 5. Fide Temin Biçimi Fideleri nasıl temin etmektesiniz? % lçe pazarı 20,9 Kendi üretimim 62,7 E-dost 16,4 Toplam 100,0 Sahada yaptıımız anket çalımasında ve yetkililer ile yapılan görümelerde sahada en fazla tohumdan elde edilen çöür (yabani-aısız) türlerin bulunduu tespit edilmitir (Tablo 5). Bu durum ise hem verimin düük olmasına hem don olayından olumsuz etkilenmesine ve verime balama süresinin uzun olmasına etki etmektedir. Tortum Çayı Havzası nda yaanan ilkbahar geç donlarından en az zarar için, sahanın ortalama yükselti ve iklim özellikleri dikkate alındıında, (Karadeniz, 2007:19-20) in Yüksek Kuak (700 m ve üzeri) için önerdii dii çeit: ebin, erkek çeit: Bilecik -dii çeit: en, erkek çeit: ebin - dii çeit: Tokat, erkek çeit: ebin standart çeitlerin sahaya uygunluu test edilebilir. Sahada ilkbahar geç donlarının zararını en aza indirmek için yapılabilecek bir dier çalıma ise, yeni oluturulacak ceviz bahçelerinin dulda yani kuzey yamaçlar ile yine serin olan kuzeydou, kuzeybatı ve dou yamaçlara kurulması olabilir (Harita 4). Bu uygulama sayesinde aaçların uyanması bakı yamacına göre daha geç olacaından don olayından daha az zarar görmesi salanabilir. Bir dier uygulama ise, yeni oluturulacak bahçelerin vadi tabanına deil yamaçlara yapılması ile olabilir. Çünkü ilkbaharda souk hava vadi tabanı içerisine çökmekte ve buradaki aaçları etkilemektedir. Böylece don olayında zarar en aza indirilmi olacaktır. Harita 4. Tortum Çayı Havzası Bakı Grupları Kaynak: Yıldız (2006) dan

8 Yetitirmede görülen bir dier sorun ise, ilçe tarım müdürlüü çalıanlarının larının da ifade ettii, üretime e eski usullerle devam edilmesi ve teknik bilgi noktasında gerekli yardımın talep edilmemesidir. Bu hususta da anketimize katılanların %71,6 sının n tarımsal deneyimi yöre çiftçilerinden elde ettii görülmektedir (ekil 2). ekil 2. Tarımsal Teknik Bilgi Yardımı Meyvecilikle ilgili teknik bilgi alıveriini nerelerden salamaktasınız? Tarım müdürlükleri 19,4% Dier çiftçiler 71,6% Televizyon, i nternet 9% Yörede üretimin deerlendirilme ve pazarlanması noktasında karılaılan sorunlar ise; bunlardan biri aslında tüm ülkemizde karılaılan bir sorun olan, üretimde planlamanın olmamasıdır. Böyle bir üretim programı olmadıından üretici kendi baına üretim yapmakta ve sahadan her yıl ne kadar ürün elde edilecek, bu ürünün ne kadarının iç tüketime, ne kadarının ise piyasaya sürüleceine dair bir planlama bulunmamaktadır. Yöre ihtiyaçlarının önceden belirlenerek yapılacak bir üretim programının eksiklii olarak ifade edebileceimiz imiz bu sorun üreticiye bir nevi güvence ve üretim cesareti verecektir. Böyle bir planlama ile yörede üretim tevik edilmi olacaından ticari üretim artacak, bu da hem yöreye hem de ülkemiz iç piyasasında oluan ceviz açıının kapatılmasına bir nebze de olsa yardım edilmi olacaktır. Ülkemiz ceviz üretimi(www.ito.org.tr) de sahip olduu üretim ve verim potansiyeline ramen gün geçtikçe Türkiye ceviz ithalatçısı ülke konumunu almaktadır. Özellikle kabuklu ceviz ithalatımızda yıllar itibariyle hızlı bir artı gözlenmeye balamıtır. Ceviz ithalatının artıının balıca sebeplerinden biri nüfus artıına paralel olarak artan ceviz talebinin bir kısmının ithalat yoluyla karılanmasıdır. Dier önemli bir sebebi de mevcut birçok aacın verimlilik çaında kerestesinden estesinden yararlanmak üzere kesilmesidir eklinde deerlendirilmektedir. Ülkemizde cevizin doal olarak yetitii aratırma sahası gibi kırsal alanlarda ceviz üretimi planlı bir ekilde tevik edilerek piyasanın ceviz açıı kapatılacaı gibi kırsal alanların ekonomisine de katkı salanabilir. Tablo 6. Üretilen Cevizin Pazara Sunulma Biçimi Hasat edilen ürünü ne ekilde pazara sunmaktasınız? Kabuklu ceviz olarak ç ceviz olarak Toplam % 31,4 68,6 100,0 Sahada yaptıımız anket çalımalarında üretilen cevizin kabuklu ve iç ceviz eklinde pazara sunulduu farklı ekillerde deerlendirilmesine dair hiçbir çalımanın ın olmadıı görülmütür (Tablo 6). Bu durum piyasada her daim alıcı bulan ceviz için dorudan pazarlama sorunu olarak karımıza çıkmasa da fiyatlaması tamamen serbest piyasa artlarına balı olduundan deerini dolaylı olarak etkilemektedir. Ürünün farklı ekilde deerlendirilmesi örnein yörede üretilen dut meyvesinden elde edilen pestil ile ileme tabi tutularak ularak ürün çeitlendirilmesi hem ceviz hem de duttan elde edilen kazancı artıracaktır. Buna benzer gerek yöresel ürünler ile gerek standartlara a uygun ambalajlarla piyasaya sunulması cevizin deerinin artmasına neden olacaktır

9 Bir dier sorun ise meyvecilik gibi youn emek isteyen bir faaliyetin, sahada çounlukla 50 ya üzeri nüfus tarafından yapılıyor olmasıdır. Budama, sulama, toplama gibi youn emek isteyen iler genç nüfus istediinden, meyve bahçeleri genç nüfusun göç etmesinden dolayı bakımsız kalmaktadır. Bu durumda sahada tarımsal üretimde azalmalara sebep olmaktadır. SONUÇ Köyden ehre göç edenlerin elde ettikleri çok düük gelirlerin bile, bu kimselerin köyde iken ellerine geçen gelirlerin iki katına eritii saptanmaktadır (Dinler, 2008: 114).Dolayısı ile kırsal alanlarımızda yürütülen ekonomik faaliyet biçimleri ve dier itici özelliklerinden kaynaklanan göç olgusu durdurulamaz bir hale gelmitir. Ancak ehirlerinde kaldırabilecei bir nüfus sınırı olduunu düündüümüzde; göç eden bu nüfusun zamanla ehirlerde ciddi sorunlara sebep olacaı, elde ettii gelirin geçimlerini salayamaz hale gelecei gerçei kaçınılmazdır. Buna ilaveten göç edenlerin tarım sektöründen olması da tarımsal üretimi etkileyecektir. Bu sebeplerden dolayı kırsaldaki kopuun belli bir sınırda tutulması gerekmektedir. Bu hususta (Dinler, 2008: 123), kentlerin bölgeler arasında dengeli daılımını salamak için, toplam nüfusun belli bir oranını kırda tutmak gerekir. Bir baka deyile, kırsal nüfusla kentsel nüfus arasında belli bir oran saptayarak, bu ideal oranı korumaya yönelik bir politika izlenmelidir, eklinde durumu ifade etmektedir. Bu yüzden henüz nüfusumuzun belli bir oranı kırlarda yaamakta iken, bu nüfusu orada tutmak için kırsal alanların ekonomisini canlandıracak kalkınma çalımaları hayata geçirilmelidir. te bu noktada çalıma amacı olarak tarım topraı az olan kırsal yerlemelerde yöreye ekonomik katkısı en fazla olacak uraı tespit etmek olarak belirlediimiz çalıma konusuna örnek alan olarak Tortum Çayı Havzası seçilmitir. Sahada yürütülen ekonomik faaliyetler incelenerek bunlar içerisinde kalkınmaya katkısı olabileceini düündüümüz ceviz yetitiriciliinin sahadaki mevcut durumunu tespit edilmi, ürünün üretim, deerlendirme ve pazarlama esnasında karılaılan sorunlar ortaya koyularak bunlara çözüm önerileri gelitirilmeye çalıılmıtır. Çalımada, cevizin aratırma sahasında yetitirilen ürünler içerisinde pazar sıkıntısı en az olan ürünlerden birisi olduu tespit edilmitir. Kabuklu yapısı ve kısa sürede bozulmaması gibi sebeplerden dolayı saklanabilen ürün bu yönüyle çiftçiye risk oluturmamakta, hasadının kıa yakın olması ve ilenmesinin kı mevsiminde yapılabilmesi de uzun kı mevsiminde yöre çiftçisi için ekonomik bir ura olduu görülmektedir. Aratırma sahası için eer uygun ceviz türleri belirlenir ve ilkbahar geç donlarından olumsuz etkilenmesi önlenirse iç tüketime yönelik olan yetitiricilik ticari tarım eklini alacaktır. Ayrıca cevizin sahada önemli bir alan kaplayan ve hiçbir ürün ile deerlendirilmeyen tepelik alanlarda yetiebilmesi bu alanın deerlendirilmesinde ve çiftçiye ekonomik katkısı bakımından önemlidir.tüm bu sebeplerden dolayı ceviz yetitiricilii yöre için iyi bir gelir getirici faaliyet olarak önerilebilir. KAYNAKÇA ANONM (1966).Köy Envanter Etütlerine Göre Erzurum,Ankara: Köy leri Bakanlı Yayınları: 40. ATALAY, brahim, TETK, Mehmet, YILMAZ, Özer(1985). Kuzey Dou Anadolu nun Ekosistemleri, Ankara: Ormancılık Ar. Enst. Yay. Teknik Bült. Serisi, No: 141. ÇELEBOLU, Gültekin, FERHATOLU, Yavuz,UFUK, Sabahattin (1993). Yerli ve Yabancı Ceviz Çeitleri Seçim Pojesi, Yalova: Bilimsel Aratırma ve nceleme Yay. No: 15, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Aratırma Enstitüsü. DOANAY, Hayati(1997).Türkiye Beeri Corafyası, stanbul: Milli Eitim Bakanlıı Yayınları:2982 Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 877 Eitim Dizisi: 10. DNLER, Zeynel (2008).Tarım Ekonomisi, Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları. DURMU, Esen(2001).Türkiye Meyve Üretim Yörelerinin Belirlenmesi Konusunda Bir Deneme, Yüksek Lisans Tezi, Elazı: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. DURMU, Esen ve YT, Ali(2003). Türkiye nin Meyve Üretim Yöreleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, s GERAY, Cevat (2011). Dünden Bugüne Kırsal Gelime Politikaları, Ankara: Phoenix Yayınevi

10 KARADENZ, Turan(2007). Standart Ceviz Yetitiriciliinin Önemi Ve Cevizin Ekonomisi,8. AYBASTI-KABATA KURULTAYI Dün, Bugün ve Yarın Sürecinde Yörenin Ekolojik ve Endüstriyel Kalkınma Potansiyeli ve Stratejileri,Ankara: Aybastı- Kabata Kurultayı Yayınları No: 9, s KARAKUZULU, Zerrin(2002). Karacabey Tarım letmesinin Ekonomik Corafya Açısından ncelenmesi, 29. Corafya Meslek Haftası, Bildiriler, s KODAY, Saliha ve ERHAN, Kübra(2009). Tortum Çayı Vadisinde Yer Alan Belediye Örgütlü Yerlemeler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13, S. 2, s TOLUNAY, Ahmet ve AKYOL, Ayhan(2006). Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar ve Tanımlar, Süleyman Demirel Üni. Orman Fakültesi Dergisi, S. 2, s TÜMERTEKN, Erol(1973). Yerleme Planlaması ehir-köy likileri, stanbul Üniversitesi Corafya Enstitüsü Dergisi,Cilt 10, Sayı18-19, s YÜCEL, Talip (1980). Meyvecilik Bilgisi, stanbul: nkılap ve Aka Kitapevleri. YILDIZ, D., Nalan (2006).Tortum Çayı Havzasının Uygun Alan Kullanımlarının CBS le Belirlenmesi, Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. YILMAZ, Osman(1991). Tortum Çayı Havzasının Beeri ve Ekonomik Corafyası, Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

1.Tortum Çayı Havzası nın Konumu ve Genel Co rafi Özellikleri

1.Tortum Çayı Havzası nın Konumu ve Genel Co rafi Özellikleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KIRSAL YERLEMELERN ÜST KADEME MERKEZLERLE

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI MÜLKİYET DURUMU NÜFUS YAPISI (2009 YILI) TOPLAM TARIM ARAZİSİ(M2) İŞLETME SAYISI

TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI MÜLKİYET DURUMU NÜFUS YAPISI (2009 YILI) TOPLAM TARIM ARAZİSİ(M2) İŞLETME SAYISI BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER 5.1 SONUÇ 5.1.1 Projenin Teknik Yönden Değerlendirilmesi İklim özellikleri ve Tarımsal İşletme Yapıları birbirinden farklı Sırt Havzası 68.794 Ha, Dere Havzası 17.950 Ha olmak

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ. Dr. Osman Orkan Özer

TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ. Dr. Osman Orkan Özer TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ Dr. Osman Orkan Özer osman.ozer@adu.edu.tr Ders İçeriği 1. Tarım Ekonomisinin Kapsamı 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı 3. Tarımsal Üretim Ekonomisi (3. ve 4. hafta)

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetidir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

AŞILI CEVİZ FİDANI SEKTÖRÜ

AŞILI CEVİZ FİDANI SEKTÖRÜ AŞILI CEVİZ FİDANI SEKTÖRÜ Ceviz hem meyvesi hem de kereste değeriyle ekonomik önem kazanmıştır. Ceviz ağacının 150-200 yıllık ömrünün ilk 60-70 yılında meyvelerinden, bu yaştan sonra da piyasa taleplerine

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Babaı, Serdarlı, Yükselti, Tarım, Hayvancılık, Sıcaklık. Abstract

Anahtar Kelimeler: Babaı, Serdarlı, Yükselti, Tarım, Hayvancılık, Sıcaklık. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YÜKSELTNN EKONOMK

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Baraj Havzalarındaki Bitki Gen Kaynaklarının Korunması. Protection of Gene Resources in Dam Watersheds

Baraj Havzalarındaki Bitki Gen Kaynaklarının Korunması. Protection of Gene Resources in Dam Watersheds Baraj Havzalarındaki Bitki Gen Kaynaklarının Korunması Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yılmaz KSÜ Orman Fakültesi, Kahramanmara mustafayilmaz@ksu.edu.tr ÖZET Baraj gölleri büyük alanları su altında bırakmaktadır.

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

ÇATAK Kaynak: Tüik

ÇATAK Kaynak: Tüik Çatak Tarihçesi: İlçenin esas adı olan Şatak veya Şatakh 1960 yılına dek kullanılmış, daha sonra Türkçe anlam yüklenerek Çatak adı verilmiştir. Eski bir Ermeni yerleşimi olan yörenin adı en erken 870 yılı

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları

Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları Geli Tarihi: 29.11.26 Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları ÖZET Aytaç AYDIN brahim YILDIRIM Kadri C. AKYÜZ Kemal ÜÇÜNCÜ KTÜ Orman Endüstri Müh. Bölümü, Orman Fak., Trabzon

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Doğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Ülkemizin en yüksek ve engebeli bölgesidir.

Detaylı

Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi

Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU Abdurrahman AYAN Mevlüt VANOĞLU KOP İdaresi Başkanlığı NEVŞEHİR - 2011 KONYA KAPALI HAVZASI Aksaray Konya Niğde Karaman KOP

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARI AZALIYOR MU? 28.07.2014 1 TR52 TR72 TRC2 TR71 TR33 TR83

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

ERZURUM İLİ MEYVECİLİĞİ YAYMA VE GELİŞTİRME PROJESİ

ERZURUM İLİ MEYVECİLİĞİ YAYMA VE GELİŞTİRME PROJESİ T.C. ERZURUM VALİLİĞİ İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ERZURUM İLİ MEYVECİLİĞİ YAYMA VE GELİŞTİRME PROJESİ PROJEYİ HAZIRLAYAN Cevdet SUNAY Ziraat Mühendisi KONTROL EDEN Mehmet KANTARKAYA B.Ü.S Şube

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

T.C. Bilecik İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. Bilecik İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA T.C. Bilecik İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Rapor No:001 Rapor Tarihi:21/04/2010 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İl Genel Meclisinin 09.04.2010 tarihinde yapılan 5 inci birleşiminde alınan

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Kuraklıkta Son Durum. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr

Kuraklıkta Son Durum. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Ağustos 2014 2013-2014 kış döneminde ülke genelinde etkisi hissedilen meteorolojik kuraklık, 2014 ün ilk yarısında bölgesel olarak devam etti. Türkiye

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ. Prof. Dr. Göksel Armağan 2017

TARIM EKONOMİSİ. Prof. Dr. Göksel Armağan  2017 TARIM EKONOMİSİ Prof. Dr. Göksel Armağan garmagan@adu.edu.tr www.gokselarmagan.com 2017 İçindekiler 1. Tarım Ekonomisinin ve Tarımın Tanımı 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı 3. Tarımsal Üretim Ekonomisi

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ

TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi (FÖS) b. Doğrudan gelir ödemesi (DGÖ) 2. Fiyata Müdahale a. Destekleme alımı b. Müdahale alımı 3. Girdi Destekleri

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/26607

Archived at http://orgprints.org/26607 Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri) Erzurum İlinin Organik cilik Bakımından Önemi ve Potansiyeli Atilla DURSUN * Melek EKİNCİ Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013 Tarımsal Meteoroloji Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 2 EKİM 201 Prof. Dr. Mustafa Özgürel ve Öğr. Gör. Gülay Pamuk Mengü tarafından yazılan Tarımsal Meteoroloji kitabından faydalanılmıştır. Hava ve İklim ile

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı Gülçiçeği Raporu Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI GÜLÇİÇEĞİ RAPORU OCAK 2013 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ 2- ÜRETİM 1- Dünya

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM ! " 29 5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM Anayasamıza ve Medeni Kanuna göre tabii servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Tabii bir kaynak olan su, Türk Hukukunda kamusal bir varlık olarak

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI Kemal Selçuk ÖÜT Ara. Gör., stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı 1. KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLER Kentiçi toplu taıma sistemleri iki

Detaylı

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY Alper UZUN * Alpaslan ALAAOLU** Özet Mala karı ilenen suçlar mekânsal olarak farklı daılı kalıbına sahiptir. Bu çalımanın amacı; 2006 yılında

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

KENT VE TARIM ÇALIŞMALARI. Haziran 2015

KENT VE TARIM ÇALIŞMALARI. Haziran 2015 KENT VE TARIM ÇALIŞMALARI Haziran 2015 Çankaya Kırsal Alanı Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre Yolu Güneyi Kırsal Kesim Toplam Alan: 22.315 hektar Çankaya

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 7.Bölüm Tarımsal Finansman ve Kredi Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir.

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI SINAV PROGRAMI Matematik Botanik (ZF306 ) Bahçe Bitkilerine Giriş Fizik Toprak Bilgisi Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Bahçe Bitkilerinde Hasat ve Muhafaza I I Genel

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL GİRİŞ Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır. 2 Ekonominin

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 BURSA KENTNE YÖNELK GÖÇLERN GECEKONDULAMA SÜRECNE ETKLER: ULUDA YAMAÇLARINDAK GECEKONDULAR

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

Biyosistem Mühendisliğine Giriş

Biyosistem Mühendisliğine Giriş Biyosistem Mühendisliğine Giriş TARIM Nedir? Yeryüzünde insan yaşamının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan gıda, lif, biyoyakıt, ilaç vb. diğer ürünlerin sağlanması için hayvanlar, bitkiler,

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı