ASGARİ (EN AZ) GEÇİM İNDİRİMİNİN VERGİ ÖDEME GÜCÜNÜN KAVRANMASI AÇISINDAN ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DE UYGULAMA AÇISINDAN GELİŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASGARİ (EN AZ) GEÇİM İNDİRİMİNİN VERGİ ÖDEME GÜCÜNÜN KAVRANMASI AÇISINDAN ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DE UYGULAMA AÇISINDAN GELİŞİMİ"

Transkript

1 ASGARİ (EN AZ) GEÇİM İNDİRİMİNİN VERGİ ÖDEME GÜCÜNÜN KAVRANMASI AÇISINDAN ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DE UYGULAMA AÇISINDAN GELİŞİMİ Dr. Fatih SARAÇOĞLU 1 I. GİRİŞ Ülkemizde asgari ücretin vergi dışı bırakılması sürekli olarak gündemde olmuş, geçmiş yıllarda Bakanlar Kurulu'na bu yetki tanınmış olmasına rağmen, yaratacağı gelir kaybı endişesiyle gerekli adımlar atılamamıştır. Bu arada 1986 yılına kadar (sembolik olmakla birlikte) yürürlükte olan en az geçim indirimi kaldırılmış sonraki yıllarda da en az geçim indirimi hakkı tanınması konusunda bir gelişme sağlanamamıştır. Ancak son dönemde ücretlerde vergi indiriminin kaldırılması ve bunun yerine asgari geçim indirimi getirilmesi gündeme gelmiştir. Adı asgari geçim indirimi ya da en az geçim indirimi olarak ifade edilen bu uygulama içerik itibariyle sadece ücretlileri kapsadığı için yanlış anlaşılmaya neden olmaktadır. Çünkü maliye literatürü incelendiğinde en az geçim indiriminin bütün mükellefleri kavrayan bir kavram olduğu görülmektedir. Kamu hizmetlerinden yararlanmanın karşılığı olarak toplumu oluşturan tüm bireylerin vergi ödemesi gerekliliği belirtilebilir. Ancak herkesin vergi ödeme gücüne göre vergi ödemesi gerektiği ve hatta ödeme gücü zayıf olanların vergilendirilmemesi noktasından hareketle, maliye teorisinin bir gereği olarak, en az geçimi sağlayacak düzeydeki gelirin vergi dışı bırakılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamız en az geçim indirimi konusundaki bu zorunluluğun ne şekilde çözümlenebileceğine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, vergi ödeme gücü açısından en az geçim indiriminin önemi, ne kadarlık bir indirime yer verilebileceği ve bu tutarın günün koşullarına uygunluğunun nasıl sağlanabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca en az geçim indiriminin uygulaması ve indirime yer verilmesine gerek olup olmadığı tartışılmıştır. II. EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ VE VERGİ ÖDEME GÜCÜ AÇISINDAN ÖNEMİ Verginin ödeme gücüne göre alınması, vergi yükünün mükellefler arasında adil biçimde dağıtılmasını ve mükelleflerin zor durumda bırakılmamasını gerektirmektedir 2. Vergi ödeme gücünün tam olarak belirlenmesi olanağı bulunmamakla birlikte, gelir üzerinden vergi alındığında, vergi ödeme gücünün belirlenebilmesi bakımından, çeşitli indirimlerden, vergi tarifelerinden ve ayırma ilkesi gibi araçlardan yararlanılmaktadır 3. Söz konusu indirimlerden birisi de en az geçim indirimidir. 1 Gazi Üniversitesi İİBF, Maliye Bölümü. 2 Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, 7. B., Gazi Kitabevi, Ankara, 1999, s AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, s. 198.

2 Kamu hizmetlerinin sürdürülebilmesi ve bu anlamda devletin yaşamını devam ettirmesi vergi almasına bağlıdır. Nitekim devlet, vatandaşlardan vergi almakta ve hatta savaş gibi olağanüstü durumlarda onlardan ölüm pahasına bazı fedakarlıklarda bulunmalarını isteyebilmektedir 4. Dolayısıyla normal zamanlarda devletin, vatandaşların yaşamını tehlikeye sokabilecek ya da onları yoksulluğa itebilecek fedakarlıklar istememesi, sağlıklarını ve çalışma güçlerini koruyabilmeleri için gerekli geliri sağlayabilmesi gerekmektedir 5. En az geçim indirimi, söz konusu gelir kısmının vergilendirilmemesi zorunluluğuna işaret etmektedir. Kişinin sağladığı gelirin bir kısmı, varlığını sürdürebilmek için yapmak durumunda olduğu zorunlu geçim giderlerine ayrılmakta olup; en az geçim indirimi, gelirin bu kısmının vergi dışında bırakılmasını sağlamaktadır. "En az geçim indirimi, kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını asgari düzeyde sürdürebilmek için gerekli olan gelirin vergilendirilmemesini ifade etmektedir" 6. Vergi ödeme gücü, mükellefin varlığını devam ettirebilecek gelir düzeyinin üzerine çıkıldığında söz konusu olacaktır. Bu bakımdan, maddi imkanları ancak fizyolojik varlığını sürdürmeye yetecek düzeyde olanların vergi ödeme gücü bulunmadığı ve dolayısıyla vergi dışında bırakılmaları gerektiği belirtilebilir 7. Farklı bir ifade ile yaşamı sürdürebilmek açısından yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçlarına yapılan harcamaların üretimde bulunabilmek için zorunlu olduğu 8 unutulmamalı, dolayısıyla sözü edilen harcamaları karşılayacak düzeyde bir geçim indirimi hakkı tanınmalıdır. Aksi halde, bu tür harcamaların azalmasına neden olan bir vergileme gelecek dönemlerdeki milli üretimin düşmesine neden olabilecektir 9. Elde ettiği gelir, geçimini asgari düzeyde sağlamaya yetmeyecek kadar az olan kişilerin mükellefiyetinin olamayacağı düşünüldüğünde, en az geçim indiriminin mükellefiyetin başlangıç noktasını gösterdiği belirtilebilir 10. En az geçim indirimi, yaşamı asgari düzeyde sürdürebilmek için gerekli olan gelirin vergi dışı bırakılmasını öngördüğüne göre, bu ihtiyaçların neler olduğunun belirlenmesi ve indirimin buna göre formüle edilmesi gerekmektedir. Asgari ihtiyaç, herşeyden önce fiziksel ihtiyaçları kapsamakta olup, süreye bağlı olarak değişebilirse de asıl olan uzun süreli ihtiyaçlardır 11. Farklı bir ifadeyle, asgari yaşam düzeyini sürdürmek açısından hangi ihtiyaçların zorunlu olduğu tartışmalı olup, bu ihtiyaçlar, fizyolojik ihtiyaçlar ve sosyal (kültürel vs.) ihtiyaçlar olarak belirtilebilir. Dolayısıyla en az geçim indirimi, dar anlamda en az geçim indirimi (1) ve geniş anlamda en az geçim indirimi (2) olmak üzere iki şekilde formüle edilebilir. 4 Esat TEKELİ, "En Az Geçim İndirimi Ve Aile Tahsisatı", Sosyal Siyaset Konferansları, Kitap, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Neşriyatı No. 854/115-28, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1960, s TEKELİ, a.g.m., s AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, s Orhan DİKMEN, Asgari Geçim İndirimi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayınları, No. 693/92-3, Sermet Matbaası, İstanbul, 1956, s Hüsnü KIZILYALLI, Türk Vergi Sisteminin Ekonomik Analizi, Ankara Üniversitesi S.B.F. Maliye Enstitüsü Yayınları No: 286/33, Sevinç Matbaası, Ankara, 1969, s KIZILYALLI, a.g.e., s Bedi FEYZİOĞLU, "Gelir Ve Kurumlar Vergilerinde Muafiyet Ve İstisnalar", Vergi Sorunları Dergisi, S. 1978/I, s N. N. FRANKLIN (Çev. Muharrem TAŞÇIOĞLU), "En Az Geçimin Anlamı Ve Ölçülmesi", Uluslararası Görüşler Açısından Endüstri ve Tarım Sektörlerinde Asgari Geçim, Asgari Ücret Sorunları ve Bu Konular Karşısında Türkiye, Tisa Matbaacılık Sanayii, Ankara, 1971, s. 3.

3 EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ (1) = Fizyolojik ihtiyaçlar EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ (2) = Fizyolojik ihtiyaçlar + Sosyal ihtiyaçlar III. EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ BELİRLENMESİ VE GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI A. EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ BELİRLENMESİ En az geçim indirimi tutarının doğru olarak belirlenebilmesi, herkesin yaşamını sağlamaya yetecek düzeydeki zorunlu ihtiyaçları için gerekli gider tutarının bulunmasını gerektirmekte olup; siyasi iktidarın vergi yükünün adil dağılımı konusunda sahip olduğu değer ölçüsü indirimin düzeyini belirlemektedir 12. Ancak, zorunlu ihtiyaçların kapsamı kişiden kişiye değişmesinin yanısıra, zaman içinde de değişmektedir. Dolayısıyla uygulamada en az geçim indirimi tutarının genel bir tutar olarak belirlenmesi gerektiği belirtilebilir. Gerçeklere uygun bir en az geçim indirimi tutarının kabul edilmesi en başta sağlıklı bir vergi tabanının bulunmasını gerektirmektedir 13. Ayrıca, maliye teorisinin bir gereği olarak mükelleflere en az geçim indirimi hakkı tanınırken, indirim tutarının çok düşük olması durumunda bir anlam ifade etmeyeceği gibi, indirimden yararlanacak mükelleflerin işleriyle ilgilenilmesi yönünden idarenin yükünün artacağı unutulmamalıdır 14. Bu bakımdan öncelikle sağlıklı bir vergi tabanının oluşturulması, daha sonra kişilerin geçinebilmeleri için gerekli olan en az geçim indirimi tutarının insanlık onuruna yaraşır biçimde, zorunlu ihtiyaçları karşılayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir 15. İndirim tutarının düşük ya da yüksek saptanmış olması vergi adaletinin bozulmasına neden olabilecektir. Şöyle ki; indirim tutarları düşük olduğunda, vergi adaleti dar gelirli mükellefler aleyhine bozulabileceği gibi, yüksek olduğunda da vergi tarifesinin üst dilimlerine girilmesini engelleyebilecek ve vergi adaletini sağlayıcı etkilerini azaltabilecektir 16. En az geçim indirimi tutarının belirlenmesinde mali ve iktisadi faktörlerin yanısıra, sosyal ve siyasi faktörlerde etkili olabilmektedir. Farklı bir ifade ile en az geçim indirimi tutarının belirlenmesinde mükelleflerin fizyolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının yanısıra, vergi hasılatında yapabileceği azalma da etkili olmaktadır 17. Ayrıca, mükelleflerin şahsi ve bedeni özellikleri ile ailevi durumu göz önünde 12 Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi, C. 1, 6. B., Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1978, s. 198, Yılmaz ÖZBALCI, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Feryal Matbaacılık, Ankara, 1983, s Atilla İRTEŞ, "Asgari Ücret, En Az Geçim İndirimi, Çocuk Zamları Ve Aile Yardımı Nedir, Ne Olmalıdır", Mali Hukuk Dergisi, Sayıştay Denetçileri Derneği Yayını, S. 58, Eylül 1979, s. 6, Alper ALPAY, "En Az Geçim İndirimi Sorununa Bir Yaklaşım", Mali Hukuk Dergisi, Sayıştay Denetçileri Derneği Yayını, S. 47, Kasım 1977, s Abdurrahman AKDOĞAN, Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım, A.İ.T.İ.A. Maliye Fakültesi, Maliye ve Vergi Hukuku Enstitüsü Yayınları, No.137/1-9, Ongun Kardeşler Matbaacılık Sanayii, Ankara, 1980, s FEYZİOĞLU, a.g.m., s. 54.

4 bulundurulabilmektedir 18. Ancak, indirim tutarının ne olması gerektiği tartışmalı bir konu olup 19, bu konuda herkesin kabul edebileceği objektif bir kriter bulmak mümkün olamamıştır. Burada tartışmalara girilmeyecek, en az geçim indirimi tutarının ne olması gerektiği konusunda ileri sürülen üç öneriye kısaca değinilecektir. 1. Fizyolojik En Az Geçim İndirimi Fizyolojik en az geçim indirimi görüşüne göre, maddi imkanları sadece fizyolojik varlıklarını sürdürmeye yetecek olan kişilerin vergi ödeme gücü bulunmamakta, bu miktarın üzerindeki kısım vergi ödeme gücünü oluşturmaktadır. Farklı bir ifadeyle, en az geçim indiriminin alt sınırı, kişinin fizyolojik varlığını sürdürebilecek olanaklar olarak belirlenmektedir. Zira, ancak fizyolojik varlığın devamı sağlandıktan sonra vergi ödeme gücünden söz edilebilecektir 20. Ancak, fizyolojik varlığın sürdürülmesi için gerekli olabilecek tutarın; yaş, cins, ırk, iklim gibi faktörlere göre değişiklikler gösterebileceği için saptanması mümkün olamamaktadır 21. Dolayısıyla, genel bir indirim tutarının en az geçim indirimi olarak belirlenmesi yoluna gidilebilecektir. 2. Kültürel En Az Geçim İndirimi Bu görüşe göre, çeşitli sosyal sınıfların hayat seviyelerine göre bir indirim tutarı belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, işçi, köylü, tacir ve sanayici gibi çeşitli sosyal sınıflar için farklı en az geçim indirimi tutarları saptamanın mümkün olmadığı, ayrıca sosyal adalet ve vergi tekniği açısından böyle bir tutar belirlemenin uygun olmadığı için bu yönde bir uygulamaya gidilmesinin büyük güçlükler taşıyacağı belirtilebilir Medeni En Az Geçim İndirimi Fizyolojik ve kültürel en az geçim indirimi tutarının belirlenmesindeki güçlük, medeni asgari (en az geçim indirimi) görüşünün doğmasına neden olmuştur. "Medeni en az geçim indirimi, çeşitli grup ve sınıfları esas alan kültürel bir düzey yerine, belirli bir topluluğun belirli bir zaman içerisinde ulaştığı medeniyet düzeyine göre 18 Şahsi özellikler dikkate alındığında mükelleflerin yaşı ve medeni durumu, bedeni özellikler dikkate alındığında mükelleflerin sakatlık ve sağlamlık durumu, ailevi özellikleri dikkate alındığında mükelleflerin evli ya da bekar olması, çocuğu olup olmadığı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısı etkili olmaktadır. Bu bakımdan, örneğin, sakat olan mükelleflere daha fazla indirim hakkı tanınması yoluna gidilebileceği gibi, evli olanlara da (çocuğu olup olmadığı dikkate alınarak) daha fazla indirim hakkı tanınabilecek ya da aile yardımı ve/veya çocuk zammı verilerek adaletin sağlanmasına çalışılabilecektir. Nitekim yabancı ülke uygulamalarında da en az geçim indirimi (genel indirim) tutarı, mükellefin evli, bekar ya da aile reisi olmasına bağlı olup; evli mükellefler için genel indirim tutarı, bekar mükellefin indiriminin iki katı olarak uygulanmamakta, bu durum evlilik vergisi olarak adlandırılabilmektedir (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Neil BRUCE, Public Finance and The American Economy, Addisson - Wesley Publications, New York, 1998, s. 488). 19 Bu konudaki tartışmalara girilmesi çalışmamızın amacı dışına çıkılması sonucunu doğuracağından, bu tartışmalara değinilmemiştir. Söz konusu tartışmalar için bkz. DİKMEN, a.g.e., s , Halil NADAROĞLU, Kamu Maliyesi Teorisi, 8. B., Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Yayın No. 337/17, İstanbul, 1992, s. 328, 329, Selahattin TUNCER, Kamu Maliyesi, 4. B., E.İ.T.İ.A. Yayınları No. 41, Yalkın Ofset Matbaası, İstanbul, 1975, s. 316, AKDOĞAN, Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım, s NADAROĞLU, a.g.e., s NADAROĞLU, a.g.e., s. 328.

5 belirlenecek tutar olarak tanımlanmakta ve daha sağlam bir temele dayandığı görüşünden hareketle savunulmaktadır" 23. B. EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI En az geçim indirimine yer verilmesi kadar, indirim tutarlarının günün koşullarına uygun hale getirilmesi de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İndirim uygulamasının yaratabileceği gelir kaybı, indirim tutarının artırılmasında da etkili olmaktadır. Ancak, siyasi iktidarların personel politikalarını ücret artışları yerine en az geçim indirimi tutarının yükseltilmesi yoluyla ayarlamalarının daha uygun olacağı belirtilebilir 24. Bu açıdan, paranın satın alma gücünde zaman içerisinde ortaya çıkabilecek farklılıklar göz önünde bulundurularak, indirim tutarları belirlenirken geçinme indeksleri ölçü olarak kabul edilebileceği gibi, tutarların her yıl tüketici fiyat indeksi ya da yeniden değerleme oranında artırılması ilke olarak benimsenebilir. İndirim tutarlarının günün koşullarına uygunluğu sağlandığında, mükelleflerin vergi dışı bırakılmış gelirlerinin yeterliliği konusundaki kuşkularının önlenebileceği ve vergileme ile ilgili diğer kurallara daha saygılı davranacakları belirtilebilir 25. IV. TÜRKİYE'DE EN AZ GEÇİM İNDİRİMİNİN UYGULAMA AÇISINDAN GELİŞİMİ En az geçim indirimi, ülkemizde 1950 yılında yürürlüğe girmiş, ilk yıllarda tutarının gerçeğe yakın olması yönünden yararlı olurken, zaman içerisinde günün koşullarını yansıtamaz hale gelmiş ve değişen koşullara uydurulması yerine kaldırılması yoluna gidilmiştir 26. Türk vergi sisteminde en az geçim indirimi yılları arasında matrahtan indirim yöntemiyle 27 uygulanmış; 1968 yılından itibaren değiştirilerek en az geçim indirimi üzerinden hesaplanan verginin, mükellefin vergisinden indirilmesi esası benimsenmiştir tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2361 sayılı Kanun'un 23 Orhan DİKMEN, "Asgari Geçim Haddi Üzerine Düşünceler", Maliye Enstitüsü Konferansları, 2. Seri, Yıl 1956, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayınları, No. 758/98-4, Sermet Matbaası, İstanbul, 1958, s Her ne kadar ücret artışlarının devlet yönünden sadece kamu çalışanlarıyla ilgili olduğu ve genel nitelikli bir en az geçim indiriminden daha az gelir kaybına neden olabileceği ileri sürülebilirse de; özel kesim çalışanlarının ücretlerinin de bir maliyet unsuru olduğu ve ücretliler dışındakilerin vergilerini genellikle kendilerine göre ayarlayabildikleri göz önünde bulundurulduğunda en az geçim indirimi yoluyla ücret artışlarının piyasa üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenebileceği ve fiyatların ücretlerden önce artmasının engellenebileceği belirtilebilir. Kamil MUTLUER, "Türk Gelir Vergisinde Dar Ve Orta Gelirlilerin Ana Sorunları", Eskişehir İTİA Dergisi, C. XI, S. 1, Eskişehir İTİA Basımevi, Eskişehir, 1975, s. 75, AKDOĞAN, Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım, s Metin TAŞ, "Ödeme Gücü İlkesi Açısından Türk Gelir Vergisi'nin Kısaca Değerlendirilmesi", Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, S. 6, Haziran 1991, s En az geçim indirimi, matrahtan indirim sistemi, vergiden indirim (dekot) sistemi ya da bölme (katsayı) sistemi olarak üç biçimde uygulanabilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, s En az geçim indirimine yer verilirken, matrahtan indirim sistemi ya da vergiden indirim sistemi dahilinde uygulamaya gidilebilir. İki sistem karşılaştırıldığında, matrahtan indirim sisteminin daha fazla avantaj sağladığı belirtilebilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. AKDOĞAN, Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım, s ; MUTLUER, a.g.m., s

6 gerekçesinde "en az geçim indirimi hadlerinin hiç bir ülkede normal geçim için gerekli miktarı karşılama iddiasında olmadığı, indirimin fizyolojik ve kültürel ihtiyaçları karşılamaktan çok, sosyal ve psikolojik etkisi dolayısıyla vergi kanunlarında varlığını sürdürdüğü; bu nedenle en az geçim indirimi adının genel indirim olarak değiştirildiği" belirtilmiş 29, genel indirim ve özel indirim olarak uygulanmaya devam edilmiştir. Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısının değişimine paralel olarak kalkınmaya uygun modern bir vergi sisteminin getirilmesi gerekçesiyle vergi kanunlarında değişiklikler yapılırken, gelir vergisi uygulamasında bir tabu olarak görülen ve dokunulamayacağı varsayılan genel indirim (en az geçim indirimi) 1986 yılından itibaren kaldırılmış 30, sadece ücretlilere yönelik olmak üzere özel indirim uygulamasına yer verilmiştir. Bu uygulama ise 2003 yılı sonunda kaldırılmıştır. Özel indirim, zaten kapsam itibariyle sadece ücretlilerle yönelik olduğundan; asgari geçim indiriminin değil, ayırma ilkesinin bir uygulama şeklidir. Buradan anlaşılacağı gibi, ülkemiz uygulamasında, indirimin en az geçim için gerekli miktarı karşılaması ve vergi hasılatında azalma yaratacağı düşüncesiyle enflasyonun bu hadlerde yaptığı aşınmayı karşılayacak şekilde artırılması mümkün olmamış 31, indirim tamamen sosyal ve psikolojik nedenlere dayandırılmıştır. Ülkemizde uygulandığı son yılda evli ve üç çocuklu bir mükellefin yararlanabileceği indirim tutarı yılda TL. olarak karşımıza çıkmakta olup, en az geçim indirimi tutarının üç çocuklu evli mükelleflere ait indirim tutarını geçemeyeceği belirtilmiştir tarihinde bir Amerikan Doları 574 TL.'ye karşılık gelmektedir. Buradan hareketle en az geçim indiriminin kaldırıldığı tarih itibariyle ( TL. / 574 TL. =) 31 Amerikan Doları'na karşılık geldiği, bunun günümüzdeki karşılığının da yaklaşık (31 $ x 1,50 YTL. =) 46,50 YTL. olduğu görülmektedir. Dolayısıyla indirim tutarının çok önemsiz olduğu belirtilebilir. Kayıt dışı ekonominin daraltılması için, belge düzeninin yaygınlaştırılması ve yerleştirilmesi amacıyla uygulanmış olan sadece ücretlilere yönelik özel gider indirimi de tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Özel gider indirimi ve özel indirimin kaldırılmasından doğan boşluğun telafi edilmesi ve tepkilerin karşılanması amacıyla da tarihinden itibaren ücretlilere vergi iadesi müessesesi yürürlüğe konulmuştur. Son olarak 5615 Sayılı Kanun 32 ile tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, vergi iadesi miktarının azaltılması amacıyla ücretlilere vergi iadesi uygulaması kaldırılmakta, yine aynı Kanun ile tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere en az (asgari) geçim indirimi müessesesi getirilmektedir. 29 Şükrü KIZILOT, Gelir Vergisi Kanunu ve Uygulaması, C.1, Savaş Yayınları, Feryal Matbaacılık, Ankara, 1989, s Salih ŞANVER, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yasalarında 1985 Değişiklikleri, Mali Sorunlara Çözüm Dergisi, S. 1-2, Ocak-Şubat 1986, s Ziyaettin BİLDİRİCİ, "Vergi Mükelleflerinin Enflasyonun Etkilerinden Korunması Amacıyla Gelir ve Vergi Usul Kanunundaki Son Değişikliklerin Bir Değerlemesi", Vergi Dünyası Dergisi, S. 32, Nisan 1984, s sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır.

7 Ancak getirilen müessese, maliye literatüründe yer aldığı üzere en az (asgari) geçim indirimi değil, ayırma ilkesinin bir uygulama biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. V SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MÜESESESİ GVK nın 32. maddesi olarak yürürlüğe konulan asgari geçim indirimi, ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde uygulanacak bir indirim olup, tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yürürlüğe konulmaktadır. Asgarî geçim indirimi tutarı, asgari ücrete bağlı olarak belirlenmektedir. Yani, asgari geçim indirimi sisteminde; asgarî ücret ile bağlantı kurularak mükellefin kendisi, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocukları için standart bir indirim getirilmektedir. Eşin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre miktarı farklılaşmaktadır 33. İndirim tutarı; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50 si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10 u, ilk iki çocuk için %7,5 i, diğer çocuklar için %5 i olarak belirlenmiştir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılarak, bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınmaktadır. Gelir kaç YTL. olursa olsun, medeni durumu aynı olan bütün ücretliler için indirim tutarı aynıdır. Yani asgari geçim indiriminin sağladığı vergi avantajı, ücret seviyesinden etkilenmemektedir. Bu şekilde bulunan indirim tutarı, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla çarpılarak bulunan miktar, hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmamaktadır. Bakanlar Kurulu, asgarî geçim indirimi tutarlarını; toplamı asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak üzere, artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. VI. EN AZ GEÇİM İNDİRİMİNE YER VERİLMELİ MİDİR? Vergi ödeme gücüne ulaşılabilmesi ve vergilendirmede adaletin sağlanabilmesi bakımından gelir vergisi uygulamasında en az geçim indirimine yer verilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı bir ifadeyle en az geçim indirimine yer verilmesi yoluyla kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını asgari düzeyde sürdürebilmesine yetecek gelirin vergi dışında bırakılması insani düşüncenin bir gereği olmaktadır. Dolayısıyla gerçekçi indirim tutarlarının uygulandığı takdirde sosyal problemlerin önlenebileceği de göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, kişilerin insan 33 İndirim tutarı belirlenirken; mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınmaktadır. Yıl içinde mükellef lehine meydana gelecek değişiklikler ise, bu tarihten itibaren dikkate alınmaktadır. İndirim, gelir elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı olmak üzere, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanmaktadır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmaktadır.

8 haysiyetine uygun biçimde yaşamını sağlamak devletin görevleri arasında yer almaktadır 34. En az geçim indirimine yer verildiği takdirde idarenin ilgilenmek zorunda kalacağı mükellef sayısı ve iş yükü düşecek dolayısıyla vergi toplama maliyeti azalacaktır 35. Ayrıca, en az geçim indirimi uygulaması üretim giderlerinin artışını engelleyebilecektir 36. En az geçim indirimi, siyasal ve demografik amaçlarla da kullanılabilecek olup; bu bakımdan nüfus politikası aracı ve bazen siyasal egemenlik aracı olarak kullanılabilecektir 37. Zira, vergi ödeme gücünün gereği olarak görülen en az geçim indirimi, idari etkinliğin yanısıra, gelir dağılımı ve nüfus politikasına ilişkin amaçların gerçekleştirilmesine de katkıda bulunan 38 önemli bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. En az geçim indirimi uygulaması, verginin sosyal amacına da uygunluk taşımaktadır. Ayrıca Anayasa açısından da gerek ücretle ilgili gerekse vergiyle ilgili hükümler dikkate alındığında en az geçim indirimine yer verilmesi gerektiği belirtilebilir. Şöyle ki, Anayasa'nın 49. maddesinde "Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır" hükmüne, 73. maddesinde de, "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür" hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, çalışma hayatının desteklenmesi ve ekonomik gelişmenin sağlanması için vergi ödeme gücü olmayanların vergi dışında bırakılması yoluna gidilmelidir. Uygulamada gelir azalmasına neden olacağı ve devlete önemli mali yük getireceği, kamu hizmetlerinden yararlanan herkesin bunun finansmanına da katılması gerektiği, gerçekçi indirim tutarlarının belirlenmesinin güçlüğü ve verginin veriminde düşmeye neden olabileceği varsayımları altında en az geçim indirimine yer verilmemesi gerektiği düşünülebilir 39. En az geçim indirimi tutarının kesin olarak belirlenmesindeki güçlük, bu indirimden vazgeçilmesi için yeterli bir gerekçe oluşturmamaktadır. Ayrıca, indirime yer verildiği takdirde büyük bir kesimin vergi dışında kalacağı ve dolayısıyla kamu hizmetlerinin finansmanına katılmamış olacakları varsayımının geçerlilik taşımadığı belirtilebilir. Zira, indirim seviyesinde gelir elde eden kişiler de dolaylı vergiler ödemektedirler 40. Bu bakımdan, zorunlu ihtiyaç maddelerinden alınan dolaylı vergiler 34 AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, s AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, s Özdemir SORAN, Asgari Geçim İndirimi Ve Türkiye'deki Tatbikatı, T.C. Maliye Ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yeterlik Etüdü, S , s TUNCER, a.g.e., s. 314, Salih TURHAN, Vergi Teorisi Ve Politikası, 6. B., Filiz Kitabevi, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1998, s AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, s Mehmet PAMAK, "Sosyal Adalet Açısından Türk Gelir Vergisinde En Az Geçim İndirimi, Müterakkilik ve Ayırma Prensibi", Maliye Enstitüsü Konferansları, 24. Seri, Yıl 1978, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayınları, No. 2453/419-59, Y. Güryay Matbaası, İstanbul, 1978, s. 193.

9 göz önüne alındığında, dolaysız vergilerdeki en az geçim indirimi uygulamasının bir zorunluluk olarak karşımıza çıktığı belirtilebilir 41. En az geçim indiriminin bazı kişilerden vergi alınmamasına neden olabileceği ve dolayısıyla vergide genellik ilkesine aykırılık oluşturabileceği belirtilebilir. Ancak, günümüzde genellik ilkesi, ödeme gücü olmayanların vergi dışında bırakılması olarak ele alındığına göre indirim uygulamasının genellik ilkesine aykırı olmadığı görülmektedir. Son olarak, en az geçim indirimi uygulaması, vergi gelirlerinde azalmaya neden olabilecektir. Ancak, düşük de olsa, vergi teorisinin bir gereği olarak en az geçim indirimine yer verilmesi gerekmektedir. Zira hiçbir gerekçe, insanların bedensel varlıklarını sürdürebilmeleri gerekçesinden daha üstün tutulamaz 42. VII. SONUÇ Devlet, vatandaşların sağlıklarını ve çalışma güçlerini koruyabilmek bakımından gerekli geliri sağlamak durumundadır. Bu açıdan, vergi ödeme gücü ilkesinin de gereği olarak, bireylerin yaşamlarını devam ettirebilecek gelir düzeyinin üzerine çıkıldığında vergi alınması gerekmektedir. Nitekim, vergi ödeme gücüne ulaşmakta kullanılan tekniklerden biri olan en az geçim indirimi, kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını asgari düzeyde sürdürmeye yeterli olabilecek gelirin vergi dışında bırakılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, gerek vergi ödeme gücüne ulaşılabilmesi gerekse vergilendirmede adaletin sağlanabilmesi bakımından en az geçim indirimine yer verilmesi zorunluluğu doğmaktadır. En az geçim indirimi yoluyla sosyal problemler önlenebilecek, Anayasa hükümlerine uygunluk sağlanabilecektir. Ayrıca, ödeme gücü olmayanların vergi dışında bırakılması sağlanacağından, vergide genellik ve adalet ilkelerinin gerekleri yerine getirilmiş olacaktır. En az geçim indirimi uygulaması gündeme geldiğinde ve tutarının belirlenmesinde özellikle mali ve iktisadi faktörler etkili olmakla birlikte; sosyal ve siyasi faktörler de etkili olabilmektedir. Vergi gelirlerinde azalmaya neden olabilirse de, herkesin vergi ödeme gücü kapsamına girmeyen bir gelir kısmı bulunduğu için, maliye teorisinin bir gereği olarak, mükelleflerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde genel bir indirime yer verilmeli ve enflasyon koşullarına bağlı olarak tutarları yükseltilmelidir. Zira yaşamın devamı için bu tür bir indirim zorunlu olmaktadır. Ülkemizde en az geçim indirimi uygulamasına son verildiğinden beri, özellikle mali nedenlerle bir daha gündeme getirilmemiş, vergi kanunlarında değişiklikler yapılırken, (anlamlı tutarları içermesi halinde) reform niteliği taşıyabilecek olan bu konu üzerinde durulmamıştır. Farklı bir ifadeyle olayın mali yönüyle ele alınması gündemden kaldırılmasına neden olmuş, sosyal yönü dikkate alınmamıştır. Son günlerde tartışılmakta olan ve asgari geçim indirimi olarak tanıtılan uygulama ise, asgari geçim indirimi ya da en az geçim indirimi değil, sadece 41 Fritz NEUMARK, (Çev: Orhan DİKMEN), Gelir Vergileri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, No:256/29, Milli Mecmua Basımevi, İstanbul, 1945, s TOBB, Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, TOBB Yayınları No: Genel:244, BÖM:8, Ankara, 1992, s. 69.

10 ücretlilere yönelik olarak karşımıza çıkan ve ayırma ilkesinin gereklerini yerine getirmek bakımından etkili olabilecek bir uygulamadır. KAYNAKÇA AKDOĞAN, Abdurrahman: Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine Teknik Bir Yaklaşım, A.İ.T.İ.A. Maliye Fakültesi, Maliye ve Vergi Hukuku Enstitüsü Yayınları, No.137/1-9, Ongun Kardeşler Matbaacılık Sanayii, Ankara, AKDOĞAN, Abdurrahman: Kamu Maliyesi, 7. B., Gazi Kitabevi, Ankara, ALPAY, Alper: "En Az Geçim İndirimi Sorununa Bir Yaklaşım", Mali Hukuk Dergisi, Sayıştay Denetçileri Derneği Yayını, S. 47, Kasım BİLDİRİCİ, Ziyaettin: "Vergi Mükelleflerinin Enflasyonun Etkilerinden Korunması Amacıyla Gelir ve Vergi Usul Kanunundaki Son Değişikliklerin Bir Değerlemesi", Vergi Dünyası Dergisi, S. 32, Nisan BRUCE, Neil: Public Finance and The American Economy, Addisson - Wesley Publications, New York, BULUTOĞLU, Kenan: Türk Vergi Sistemi, C. 1, 6. B., Fakülteler Matbaası, İstanbul, DİKMEN, Orhan: "Asgari Geçim Haddi Üzerine Düşünceler", Maliye Enstitüsü Konferansları, 2. Seri, Yıl 1956, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayınları, No. 758/98-4, Sermet Matbaası, İstanbul, DİKMEN, Orhan: Asgari Geçim İndirimi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayınları, No. 693/92-3, Sermet Matbaası, İstanbul, FEYZİOĞLU, Bedi: "Gelir Ve Kurumlar Vergilerinde Muafiyet Ve İstisnalar", Vergi Sorunları Dergisi, S. 1978/I. FRANKLIN, N. N. (Çev. TAŞÇIOĞLU, Muharrem): "En Az Geçimin Anlamı Ve Ölçülmesi", Uluslararası Görüşler Açısından Endüstri ve Tarım Sektörlerinde Asgari Geçim, Asgari Ücret Sorunları ve Bu Konular Karşısında Türkiye, Tisa Matbaacılık Sanayii, Ankara, İRTEŞ, Atilla: "Asgari Ücret, En Az Geçim İndirimi, Çocuk Zamları Ve Aile Yardımı Nedir, Ne Olmalıdır", Mali Hukuk Dergisi, Sayıştay Denetçileri Derneği Yayını, S. 58, Eylül KIZILOT, Şükrü: Gelir Vergisi Kanunu ve Uygulaması, C.1, Savaş Yayınları, Feryal Matbaacılık, Ankara, KIZILYALLI, Hüsnü: Türk Vergi Sisteminin Ekonomik Analizi, Ankara Üniversitesi S.B.F. Maliye Enstitüsü Yayınları No: 286/33, Sevinç Matbaası, Ankara, MUTLUER, Kamil: "Türk Gelir Vergisinde Dar Ve Orta Gelirlilerin Ana Sorunları", Eskişehir İTİA Dergisi, C. XI, S. 1, Eskişehir İTİA Basımevi, Eskişehir, NADAROĞLU, Halil: Kamu Maliyesi Teorisi, 8. B., Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Yayın No. 337/17, İstanbul, NEUMARK, Fritz, (Çev: Orhan M. DİKMEN): Gelir Vergileri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, No:256/29, Milli Mecmua Basımevi, İstanbul, ÖZBALCI, Yılmaz: Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Feryal Matbaacılık, Ankara, 1983.

11 PAMAK, Mehmet: "Sosyal Adalet Açısından Türk Gelir Vergisinde En Az Geçim İndirimi, Müterakkilik ve Ayırma Prensibi", Maliye Enstitüsü Konferansları, 24. Seri, Yıl 1978, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayınları, No. 2453/419-59, Y. Güryay Matbaası, İstanbul, SORAN, Özdemir: Asgari Geçim İndirimi Ve Türkiye'deki Tatbikatı, T.C. Maliye Ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yeterlik Etüdü, S ŞANVER, Salih: Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yasalarında 1985 Değişiklikleri, Mali Sorunlara Çözüm Dergisi, S. 1-2, Ocak-Şubat TAŞ, Metin: "Ödeme Gücü İlkesi Açısından Türk Gelir Vergisi'nin Kısaca Değerlendirilmesi", Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, S. 6, Haziran TEKELİ, Esat: "En Az Geçim İndirimi Ve Aile Tahsisatı", Sosyal Siyaset Konferansları, Kitap, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Neşriyatı No. 854/115-28, Fakülteler Matbaası, İstanbul, TOBB: Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, TOBB Yayınları No: Genel:244, BÖM:8, Ankara, TUNCER, Selahattin: Kamu Maliyesi, 4. B., Eskişehir İTİA Yayınları No. 41, Yalkın Ofset Matbaası, İstanbul, TURHAN, Salih: Vergi Teorisi Ve Politikası, 6. B., Filiz Kitabevi, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1998.

6009 sayılı kanundan sonra ücretlerinin vergilendirilmesi adil mi?

6009 sayılı kanundan sonra ücretlerinin vergilendirilmesi adil mi? 6009 sayılı kanundan sonra ücretlerinin vergilendirilmesi adil mi? GİRİŞ Vergilendirmede sübjektifleştirmenin ve adaletin sağlanması için ayırma ilkesine uygun olarak ücretlerin diğer gelir unsurlarına

Detaylı

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemine

Detaylı

2008 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI:

2008 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI: Değerli üyelerimiz, İst. 31 /Aralık /2007 01.01.2008 Tarihinden itibaren yürürlüğe giren Asgari Geçim İndirimi uygulamasının detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı'nca

Detaylı

01 OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET VE SGK PRİM TAVAN VE TABAN TUTARLARI İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

01 OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET VE SGK PRİM TAVAN VE TABAN TUTARLARI İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI 01 OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET VE SGK PRİM TAVAN VE TABAN TUTARLARI İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Asgari Ücret

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİNDE TERCİH SORUNU

YATIRIM İNDİRİMİNDE TERCİH SORUNU YATIRIM İNDİRİMİNDE TERCİH SORUNU I- Genel Bilgiler Bilindiği gibi GVK na eklenen geçici 69.madde uyarınca 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yatırım indirimi istisnası kaldırılmıştır. Ancak, 31.12.2005

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ

DESTEK DOKÜMANI ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ Özet : Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu nda, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili olarak bu güne kadar özel indirim, özel gider indirimi, ücretlilerde vergi indirimi

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI GEÇMİŞTE KAZANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI SINIRLI OLARAK YENİDEN GETİRİLDİ Konu: Yatırım indirimi 17.08.2010 30.3.2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle Gelir

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık denetim güç katar Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax:0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No:

Detaylı

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti.

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti. Sayın Meslektaşımız; 10.08.2010 Sirküler, 2010 / 12 Konu: Yatırım indirimi istisnasının kullanımı kazancın % 25 i ile sınırlandırılmıģ olduğu, istisnadan sadece 2010 yılında yararlanılabileceği ve 2010

Detaylı

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu yazımızda, yatırım indirimi istisnasını 1.1.2006 tarihinden itibaren uygulamadan kaldıran 5479 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da gerçekleri

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ Dr. Tamer BUDAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI

2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI 2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Vergi Bülteni Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/73 İçerik : GVK Teşvik belgeli yatırımlarda gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamaların yer aldığı 283

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/52 TARİH: 04.10.2010. Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasına İlişkin 276 Seri No lu Gelir Vergisi Tebliği

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/52 TARİH: 04.10.2010. Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasına İlişkin 276 Seri No lu Gelir Vergisi Tebliği VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/52 TARİH: 04.10.2010 KONU Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasına İlişkin 276 Seri No lu Gelir Vergisi Tebliği Maliye Bakanlığı tarafından 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Yatırım indirimi müessesesi, yatırımları desteklemek amacıyla bir vergi teşviki olarak ilk defa 1963 Yılında 202 sayılı

Detaylı

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26959 Resmi Gazete Tarihi 06/08/2008 Kapsam 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 62/2013 İstanbul, KONU: 2013 Yılının İkinci Yarısı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarları AÇIKLAMALAR:

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 62/2013 İstanbul, KONU: 2013 Yılının İkinci Yarısı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarları AÇIKLAMALAR: MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/2013 İstanbul, 05.07.2013 KONU: 2013 Yılının İkinci Yarısı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarları AÇIKLAMALAR: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 1) 1. Giriş 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 6 İst. 2 Ocak 2004 KONU : Emekliler İle Şehitlerin Dul

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27179 Resmi Gazete Tarihi 24/03/2008 Kapsam Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014

SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014 SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014 Konu: 2014 Yılında Uygulanacak olan had ve miktarlar Sayın Mükellefimiz, 2014 Yılı herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirmesi dileklerimizle hepimize hayırlı

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİNE İLİŞKİN YAPILAN YENİ YASAL DÜZENLEME DE ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLİR

YATIRIM İNDİRİMİNE İLİŞKİN YAPILAN YENİ YASAL DÜZENLEME DE ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLİR YATIRIM İNDİRİMİNE İLİŞKİN YAPILAN YENİ YASAL DÜZENLEME DE ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLİR Tunay Bulut * 1.- GİRİŞ Yatırım indirimi oldukça eski bir uygulamadır. Uygulama, ekonomik gelişmelere

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI.

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI. KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad. No:29/17 06420 Y.Şehir / ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda : Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik No:

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini

Detaylı

Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015

Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015 Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2015 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

TEBLĐĞ. Maliye Bakanlığından:

TEBLĐĞ. Maliye Bakanlığından: 4 Aralık 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26720 Maliye Bakanlığından: TEBLĐĞ GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ (SERĐ NO: 265) 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler

Detaylı

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 Optimal vergileme denildiğinde en iyi ve en uygun vergileme sistemi anlaşılmaktadır. Tarih boyunca böyle bir sistem aranmış ancak halen böyle bir

Detaylı

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

SİRKÜLER 2015/01. 1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2015/01. 1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2015/01 01/01/2015 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı

TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER

TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TELEKOM KOMİSYONU TOPLANTISINDA YAPILAN SUNUM 16 ŞUBAT 2009 1. GENEL TABLO 2. MOBİL HİZMETLERDE VERGİLER 3. SABİT HİZMETLERDE VERGİLER

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Kavramı Kişileri, gelirleri ne olursa olsun, belirli sayıdaki tehlikeler karşısında güvence sağlama görevine sahip

Detaylı

Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması. 1. Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması ile ilgili Bilgiler

Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması. 1. Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması ile ilgili Bilgiler Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması Ürün Grubu [x] Fusion@6 [x] Fusion@6 Standard [x] Entegre@6 Kategori [x] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 4.0.10 Onaylı Versiyon ya da Asgari Geçim Đndirimi Ek modülü Uygulama

Detaylı

GVK NUN 89. MADDESİNE GÖRE EĞİTİM HARCAMALARININ BEYAN EDİLECEK GELİRDEN İNDİRİLMESİ UYGULAMASINDAKİ

GVK NUN 89. MADDESİNE GÖRE EĞİTİM HARCAMALARININ BEYAN EDİLECEK GELİRDEN İNDİRİLMESİ UYGULAMASINDAKİ GVK NUN 89. MADDESİNE GÖRE EĞİTİM HARCAMALARININ BEYAN EDİLECEK GELİRDEN İNDİRİLMESİ UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR 29 GVK NUN 89. MADDESİNE GÖRE EĞİTİM HARCAMALARININ BEYAN EDİLECEK GELİRDEN İNDİRİLMESİ UYGULAMASINDAKİ

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/89

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/89 25.12.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/89 KONU: 2015 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 5,58 OLARAK İLAN EDİLMİŞTİR 1. YENİDEN DEĞERLEME ORANI : Yeniden değerleme

Detaylı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI Yurt dışına çıkış harcı MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. (2) Yurt dışına çıkış

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Biz de yazımızda bunu irdeleyelim, yani vergi aslında af olur mu sorusunun cevabını irdeleyelim istedik.

Biz de yazımızda bunu irdeleyelim, yani vergi aslında af olur mu sorusunun cevabını irdeleyelim istedik. Vergi barışı, Hazine'ye varlık barışından daha çok gelir getirir 23.11.2009 Bumin Doğrusöz Geçen günlerde yine vergi affı dedikoduları çıktı. Bu arada bir toplantıda Maliye Bakanı, vergide af olmayacağını

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-57)

SİRKÜLER RAPOR (2009-57) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SİRKÜLER SAYI: ARALIK 2015 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1. 6111 Sayılı Kanun Teşvikinin Uygulama Süresi Uzatıldı Değişen Mevzuat: 08.09.1999 Tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

alfa ymm İstanbul, 02/01/2008 ALFA GENELGE 2008/02 Konu: Asgari Geçim İndirimi.

alfa ymm İstanbul, 02/01/2008 ALFA GENELGE 2008/02 Konu: Asgari Geçim İndirimi. alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 02/01/2008 ALFA GENELGE 2008/02 Konu: Asgari Geçim

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI. İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI. İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAYI : B.01.0.KKB.01-18/A-14-2005-611 22 / 07 / 2005 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. Türkiye Büyük

Detaylı

KONU: 2011 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücret tutarları

KONU: 2011 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücret tutarları MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 16/2011 İstanbul, 22.06.2011 KONU: 2011 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücret tutarları AÇIKLAMALAR: 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Erhan Tarhan, SMMM Deloitte Vergi Müdür Yardımcısı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak.

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/3-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/3-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/3-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanun da; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanun ve kanun

Detaylı

İZMİR. 7.5.2010. Sayı: YMM.03.2010-39 Konu: Yatırım indirim. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 7.5.2010. Sayı: YMM.03.2010-39 Konu: Yatırım indirim. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-39 Konu: Yatırım indirim İZMİR. 7.5.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Anayasa Mahkemesi 2006/95 esas ve 15.10.2009 gün ve 2009/144 sayılı Kararıyla (Resmî Gazete: 8 Ocak 2010-27456) GVK

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 235 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 235 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 235 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ HİZMET İHRACATI TEŞVİKİ 6322 sayılı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanun ile bazı hizmetlerin

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2014/079 30.12.2014 Konu: Gelir Vergisi Uygulamasında 2014 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had Ve Tutarlar Gelir vergisi uygulamasında 2014 yılında geçerli olacak bazı had ve tutarları belirleyen 287 no.lu

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI

AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI Sözleşme ücreti; temel ücret, ikramiye, performans ücreti ve ilave ödemelerden oluşur. Temel ücret: Temel ücret tablosunda

Detaylı

Sirküler no: 071 İstanbul, 6 Ağustos 2010

Sirküler no: 071 İstanbul, 6 Ağustos 2010 Sirküler no: 071 İstanbul, 6 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile yatırım indirimi istisnası uygulaması hakkında değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

Fazla Veya Yersiz Ödenen Vergilerin Mükelleflere İadesinde Faiz Ödemesi

Fazla Veya Yersiz Ödenen Vergilerin Mükelleflere İadesinde Faiz Ödemesi Doç. Dr. Erhan GÜMÜŞ Eskişehir Osmangazi Üni. İİBF Maliye Bl. Fazla Veya Yersiz Ödenen Vergilerin Mükelleflere İadesinde Faiz Ödemesi Giriş Vergi mükellefleri hakkında ek tarhiyat sonucu istenen vergiler

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI 01.01.2011 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenen vergi teşvikleri

5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenen vergi teşvikleri 5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenen vergi teşvikleri GİRİŞ Ar-Ge faaliyetlerinin ülke ekonomisine ve dolayısıyla toplumun refah düzeyine olan olumlu katkıları

Detaylı

BİNA VERGİSİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/24

BİNA VERGİSİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/24 1 İstanbul,20.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016-017 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan ve 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

II.5084 SAYILI KANUN A GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASI

II.5084 SAYILI KANUN A GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASI 5084 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ KAPSAMINDAKİ ÜCRETLERE AİT TERKİN EDİLECEK GELİR VERGİSİ STOPAJLARININ VE SİGORTA PRİMLERİNİN TERKİNİNDE YAŞANILAN SORUNLAR I.GİRİŞ Vergiler ve vergi teşvikleri,

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI:

DESTEK DOKÜMANI İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI: İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI: 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 12 Mart 2008 Tarihli ve 26814 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin

Detaylı

KAYNAKLAR. Abama Muhittin-Gönülal İlkutlu, Açıklamalı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler, Ankara 1988

KAYNAKLAR. Abama Muhittin-Gönülal İlkutlu, Açıklamalı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler, Ankara 1988 KAYNAKLAR KİTAPLAR Abama Muhittin-Gönülal İlkutlu, Açıklamalı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler, Ankara 1988 Akdoğan Abdurrahman-Kızılot Şükrü-Eyüpgiller Saygın, Türk Vergi Sistemi, Gazi Üniversitesi

Detaylı

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ.

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen 6518 sayılı

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Sirküler Tarihi : 26.11.2011 Sirküler No : 2011/50 : Gelir Vergisi Kanunundaki Had ve Tutarlar ile Đlgili Değişiklikler

Sirküler Tarihi : 26.11.2011 Sirküler No : 2011/50 : Gelir Vergisi Kanunundaki Had ve Tutarlar ile Đlgili Değişiklikler AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı