6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ"

Transkript

1 6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ İÇİNDEKİLER I. PAY SENEDİ KAVRAMI ve TÜRLERİ a) Pay Senedi Kavramı. 1 b) Nama Yazılı Pay Senedi... 2 c) Hamiline Yazılı Pay Senedi. 2 II. NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVİR ŞEKLİ.. 3 a) Genel Olarak.. 3 b) Devir İlkesi (TTK md. 490).. 4 c) Ciro veya Temlik Edilmesi... 4 d) Ziyetliğin Devri. 6 e) Pay Defterine Kayıt Yapılması 7 KAYNAKÇA... 8

2 KISALTMALAR AŞ : Anonim Şirket b. : bend BK Bkz. : Borçlar Kanunu : Bakınız C. : Cilt H.D. : Hukuk Dairesi K. : Karar LTD MK md./m : Limited Şirket : Türk Medeni Kanunu : madde s. : sayfa TTK ETTK TL YG YHGK : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu : 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu : Türk Lirası : Yargıtay : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

3 I. PAY SENEDİ KAVRAMI ve TÜRLERİ a) Pay Senedi Kavramı Pay senedi kavramının kökünü oluşturan pay, en genel tanımıyla, anonim şirketteki esas sermayenin bölünmesi sonucu oluşan birimdir 1. Pay senedi ise, payın kıymetli evrak niteliğindeki bir senede bağlanması sonucunda ortaya çıkar. TTK da pay senedinin tanımı yapılmadığı, sadece doktrinde tanımının yapıldığı görülmektedir. Pay senedi anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas sözleşmesinde belirtilen payları temsil etmek üzere kanunun aradığı şekil şartlarına uygun olarak çıkarılan ve payların tedavülünü sağlayan kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir 2. TTK da ki düzenlemelere baktığımızda, ilk olarak, ETTK döneminde ki hisse senedi kavramının yerine pay senedi kavramının kullanıldığı göze çarpmaktadır. TTK madde 476 da, payın değerinin en az bir kuruş olması gerektiği hükme bağlanmış olup, bir kuruş ve katları oranında yükseltilebileceği belirtilmiştir. Çıkarılacak pay senetlerinin değeri de bu belirlenen miktarlar kadar olmalıdır. Esas itibariyle pay, AŞ nin esas sözleşmesinin veya arttırılan sermayenin ticaret siciline tescil edilmesiyle doğar (TTK md. 486/1). Dolayısıyla yapılan bu tescil, payın oluşumunu sağlayan bir hukuki işlemdir. Payın ve buna bağlı hakların işlem görmesini kolaylaştırmak için pay, senede bağlanır 3. ETTK döneminde söz konusu pay senetlerinin çıkarılması konusunda bir zorunluluk bulunmamaktaydı. TTK madde 486 ile bu yasal boşluk doldurularak, hamiline yazılı payların bastırılması zorunluluğu getirilmiştir. TTK madde 484 e göre Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Emre yazılı pay senedi çıkarılamamasına rağmen, nama yazılı pay senetleri, emre yazılı senetlerin devrine özgü olan ciro yoluyla devredildikleri için, kanunen emre yazılı senet sayılırlar (TTK md. 490/2) 4. Ancak belirtmek gerekir ki, tescil ile paylar kendiliğinden oluştuğu için, üyelik hak ve borçlarının doğumu bakımından pay senedinin çıkarılması, kambiyo senetlerinde olduğu gibi kurucu değil, açıklayıcı niteliktedir 5. 1 TTK madde 484 gerekçesinden. 2 DOMANİÇ: Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi-1, İstanbul 1988, s. 1056; ARSLAN: Şirketler Hukuku Bilgisi, 11. B., Konya 2006 s. 288, TAŞDELEN: Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının Kazanılması, İstanbul 2005 s PULAŞLI: Şirketler Hukuku Şerhi, C.2, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011 s PULAŞLI: s PULAŞLI: s.1162

4 b) Nama Yazılı Pay Senedi Nama yazılı hisse senedi belli bir kişi adına yazılı olup, anonim şirketteki payı bildirici nitelikte açıklayan, paydan doğan hakların kullanılmasına imkan veren ve kolaylaştıran kanunen emre yazılı kıymetli evrak sayılan pay senetleridir 6. Nama yazılı pay senetleri üzerinde şirketin ticaret ünvanı, esas sermayesinin miktarı tescil tarihi, senedin nevi ve itibari değeri yazılıdır. Ayrıca senet üzerinde pay sahibinin adı, soyadı, ikametgahı ve senet karşılığında ödemiş olduğu miktarın da yazılması doğru olur. Çünkü taahhüt edilen sermaye payının ödenmeyen kısmı için başvurulacak kimse belli olmaktadır. Nama yazılı pay senetleri Alman, İsviçre ve Türk hukuk doktrinlerinde bağlı nama ve gerçek nama yazılı hisse senetleri olarak ikiye ayrılmaktadır. c) Hamiline Yazılı Pay Senedi Hamiline yazılı senetleri düzenleyen TTK madde 658 göre: senedin metin veya şeklinden hamili kim ise o kimsenin pay sahibi sayılacağı anlaşılan hisse senedidir. Hamiline yazılı hisse senetleri, hamiline yazılı kıymetli evrak özelliği taşır. Hamiline yazılı hisse senetlerinde senedin sahibine ilişkin bilgiler ile senedin temsil ettiği hissenin miktarının ödenmiş olduğuna ilişkin bilgilerin bulunması gerekmemektedir. Çünkü TTK madde 484/2 ye göre bu senetlerin bedelleri tamamen ödenmiştir. Zira maddeye göre bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılmış olsa bile hükümsüz olacaktır. Hamiline yazılı hisse senetleri tedavül kolaylığı ve gizliliği temin etmeleri nedeni ile pay sahipliğinin kazanılmasını ve yitirilmesini kolaylaştırır 7. Hamiline yazılı hisse senetlerinin tedavül kolaylığı ve işlem hızlılığı gibi faydalarının yanında; esas sözleşmede bu tür senetlerin devrine ilişkin bir sınırlandırma getirilememesi, pay sahiplerinin tanınmaması, hisse senedinin kaybedilmesi sonucu pay sahibinin ispatı bakımından zorluğu ve her hangi bir şekilde kayıt altına alınmaksızın tedavül yeteneğine sahip olduğundan vergi kaçakçılığına, müsait olması gibi olumsuz özellikleri de bulunmaktadır 8. 6 POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU: Ortaklıklar, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 12. B., İstanbul 1995 s POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU: s TAŞDELEN: s

5 II. NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVİR ŞEKLİ a) Genel Olarak Nama yazılı pay senetlerinin devri TTK madde 490/2 de şu şekilde düzenlenmiştir; Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir. Madde hükmü uyarınca nama yazılı pay senetlerinin hukuki işlemle devri, aynı emre yazılı senetlerin devrinde olduğu gibi ciro edilerek zilyetliğin devralana geçirilmesi yoluyla yapılabilmektedir. Bu devir, emre yazılı senetlerin devrine ilişkin hükümlere tabidir 9. Nama yazılı pay senetlerinin devrinin ortaklara ileri sürülebilmesi, senedi iktisap edenin pay defterine kayıt edilmesi ile mümkün olur. Pay defterine kayıt işlemi, devir işlemi için kurucu değil açıklayıcı niteliktedir. Bu nedenle, pay defterine yapılan bu kayıt, pay sahipliğine karine teşkil eder. Belirtmek gerekir ki, pay defterine kayıt zorunluluğu, nama yazılı pay senedinin kıymetli evrak ile ilgili olmayan, kıymetli evrak olarak devrine ve özelliklerine engel teşkil etmeyen kıymetli evrak hukuku dışında bir işlemdir. Bu sebeple pay defterine kayıt zorunluluğu, nama yazılı pay senetlerinin kıymetli evrak olarak sayılmasına engel oluşturmamaktadır. Sadece pay sahipliğini, diğer pay sahiplerine karşı ileri sürmede geçici bir engel niteliği taşır 10. b) Devir İlkesi (TTK md.490) TTK nın 490. maddesinde Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke düzenlenmektedir. Madde şu şekildedir; Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler. Nama yazılı pay senetleri, belli bir kişinin adına yazılı olan ve anonim ortaklıktaki payı açıklayıcı nitelikte olan senetlerdir. TTK madde 490 hükmü uyarınca, nama yazılı pay senetleri esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, bir sınırlamaya bağlı 9 PULAŞLI: s PULAŞLI: s.1465

6 olmaksızın devredilebilirler. Buna göre, nama yazılı pay senetlerinde ilke olarak devir serbestisi benimsenmiştir 11. Hüküm esas itibariyle ETTK nın 416. maddesinin tekrarıdır. Birinci fıkraya "Kanunda" sözcüğü eklenerek bir eksiklik giderilmiş, ikinci fıkrada ise, "Hukukî işlemle devir" açıklığı getirilmiştir. Çünkü kanunî intikallerde ciro ve zilyetliğin devrine gerek yoktur 12. c) Ciro veya Temlik Edilmesi TTK nın 490. Maddesinin ikinci fıkrası nama yazılı pay senetlerinin devrini şu şekilde düzenlemiştir; Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir. Madde hükmü incelendiğinde, senetlerin devri için ciro edilmiş olmaları ve zilyetliğinin devralana geçirilmesinin gerektiği göze çarpmaktadır. Pay senetlerinin sadece ciro ile devredilip devredilmeyeceği veya cironun yanı sıra alacağın temliki hükümlerinin de uygulanıp uygulanmayacağı hususu ise tartışmalıdır. Türk hukukunda nama yazılı senetlerde ciro kelimesinin anlamı tartışmalıdır. Ciro kelimesinin anlamına ilişkin görüşler üç grup altında toplanmaktadır. Birinci görüşe göre, nama yazılı hisse senetleri kanunen emre yazılı senetlerdir. TTK 490. maddesindeki ciro kelimesi teknik anlamda ve bilinçli olarak kullanıldığından bu senetlerin ciro ve teslim ile devirleri mümkündür. TTK m. 647 de nama yazılı kıymetli evraka ilişkin genel kurala, devri kolaylaştırmak amacı ile, TTK m. 490 da nama yazılı pay senetlerinin ciro ile devredilebileceği istisnası getirilmiştir. Başka bir deyişle, senet üzerine ciro kaydı yazıldıktan sonra imza atılır ve senet teslim edilir. Hatta beyaz ciro ile de devredilebileceği kabul edilmektedir 13. İkinci görüş ise, TTK 490. maddedeki cironun alacağın temliki hükmünde olduğunu, cironun temlik fonksiyonunun olması sebebi ile emre yazılı kıymetli evraktaki cironun uygulanamayacağını savunmaktadır. Karma görüş olan üçüncü görüş ise, pay senedinin hem ciro hem de alacağın temliki ile devredilebileceğini, madde de yer alan yapılabilir sözcüğünün bu 11 PULAŞLI: s: Madde gerekçesinden. 13 POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, Ortaklıklar, s. 637

7 maksatla yerleştirildiğini, kanun koyucunun devir kolaylığı sağlamak amacı ile ciro ile devir yolunu tercih ettiğini savunmaktadır. Bu görüşe göre, nama yazılı pay senedindeki hakkın bir başkasına devri için; 1. Senedin üzerine temlik beyanı ve devredenin imzası, 2. Temlik beyanı bulunan senedin devralana teslimi şarttır. Yargıtay ın bu üç görüş hakkında da kararları mevcuttur. Yargıtay, ilk olarak bir kararında TTK m. 416 da geçen ciro kelimesinin yanlışlıkla kullanıldığını, nama yazılı pay senetlerinin temlik beyanı ve teslim ile devredilebileceğini kabul etmiştir. Daha sonraki kararında nama yazılı pay senetlerinin ancak ciro ile devredilebileceğini kabul etmiştir. YHGK, nama yazılı hisse senedinin devri için temlik beyanı, senedin arkasında tam bir ciro ayrıca zilyetliğin devir ve teslimini aramıştır 14. Ancak Özel Daire bundan daha sonraki tarihli kararında ise, nama yazılı pay senetlerinin ciro ve alacağın temliki yollarının ikisinin de uygulanabileceğini kabul etmiştir 15. Başka bir deyişle, nama yazılı pay senetlerinin devri için hem temlik beyanı hem tam ciro ve hem de zilyetliğin devri işlemlerinin birlikte yapılması gerekmemekte, tam bir ciro şerhi ile nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devri yeterlidir. Ancak daha sonra vermiş olduğu kararda ciro ve teslim edilmeksizin EBK m. 162 hükmüne göre, sadece ayrı bir kağıda yazılan temlik beyanı ile yapılan devrin geçersiz olduğuna karar vermiştir 16. Yargıtay ın tam ciro dan bahsetmesi İMKB de nama yazılı hisse senedinin beyaz ciro ile işlem gördüğü gerçeğini göz ardı etmektedir. Uygulamada ve İsviçre Hukuku nda borsa da işlem gören milyonlarca nama yazılı pay senedinin arkası tek tek ciro edilmemekte hepsi için bir temlikname düzenlenmektedir. Piyasaya uygulamasında yaygın olarak hisse senetlerinin el değiştirmesinde arkalarının tek tek ciro edilmeksizin, hisse senetlerinin tamamı için tek bir temlikname düzenlemesi de bu hisse senetlerinin tam ciro olmaksızın devredildiği göstermektedir. Nama yazılı kıymetli evrak hükmünü düzenleyen TTK m. 647 e TTK m 490 daki nama yazılı pay senetlerinin ciro ile devredilebileceğine dair düzenleme ile istisna getirilmiştir. Temlik vasıtasıyla söz konusu senetlerin devri engellenmediği için alacağın temliki ile de pay senedinin gerçekleşebileceği görüşüne katılmaktayım. d) Zilyetliğin Devri 14 YGHK T. 1997/11-922E. 1978/978 K.; Y. 11. H.D T., 2001/10793 E., 2002/1933. K 15 Y. 11. HD, , 4965 E., 5248 K 16 YG. 11. HD , 479/E, 8311/K,

8 TTK md. 490 gereği esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça nama yazılı pay senetlerinin devri ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile gerçekleşir. Nama yazılı hisse senetleri, temlik beyanı veya senedin arkasına cironun yapılması, zilyetliğin devir ve teslimi ile devredilebilirler. Bu koşullar gerçekleşmediği takdirde yapılan devir geçersizdir. Söz konusu problem, ciro edilmiş senedin teslimindeki teslim kavramının dar bir maddi teslim olarak mı yoksa maddi teslim dışında zilyetliğin devri ile birlikte mi ifade edileceğidir. Teslim dar maddi bir işlem olarak düşünülürse zilyetliğin devri olan kısa elden teslim, zilyetliğin havalesi, zilyetliğin teslimsiz nakli halleri hisse senetlerine uygulanamayacaktır 17. Tüm kıymetli evrak türlerini düzenleyen genel hüküm olan TTK m. 647 daki zilyetliğin devri yerine TTK m. 490 da teslim den söz edilmesinin, zilyetlik nakil hallerinin uygulanmayacağı anlamına gelmediği gibi teslim kuralının TTK m. 490 ile tekrar edildiği savunulmaktadır. e) Pay Defterine Kayıt Yapılması TTK m. 490 gereği nama yazılı hisse senetleri ciro ve teslimle devredilir, ancak devrin şirkete karşı ileri sürülebilmesi için yeni pay sahibinin pay defterine kaydedilmesi gerekmektedir. Pay defterine yapılan kayıt işlemi kurucu değil açıklayıcı bir etkiye sahiptir. Pay defteri pay sahipliği açısından karine oluşturur. Şöyle ki, pay defterine kayıt çeşitli sebeplerle gerçekleşmediyse, pay sahibi, başka araçlarla pay sahipliğini ispat edebilir 18. Nama yazılı pay senetlerinin devrinin ortaklara ileri sürülebilmesi, senedi iktisap edenin pay defterine kayıt edilmesi ile mümkün olur. Pay defterine kayıt işlemi, devir işlemi için kurucu değil açıklayıcı niteliktedir. Bu nedenle, pay defterine yapılan bu kayıt, pay sahipliğine karine teşkil eder. 17 POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU: Ortaklıklar, s POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, Ortaklıklar, s. 643

9 KAYNAKÇA ARSLAN, İBRAHİM : Şirketler Hukuku Bilgisi, 11. B., Konya 2006 ARSLANLI, HALİL :Anonim Şirketler, 2. B, İstanbul 1959 DOMANİÇ, HAYRİ :Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi-II, İstanbul 1988 (A.Ş.) POROY, REHA/ TEKİNALP, ÜNAL/ ÇAMOĞLU, ERSİN : Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, B. 10, İstanbul POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU: Ortaklıklar, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 12. B., İstanbul 1995 PULAŞLI: Şirketler Hukuku Şerhi, C.2, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011 TAŞDELEN, NİHAT :Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının Kazanılması, İstanbul 2005

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ *

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ * 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ * Doç. Dr. Şafak NARBAY GİRİŞ 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda pay senetlerinin devri, anonim şirketlere

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ I. Pay Kavramı II. Payın Çeşitli Anlamları III. Pay (Senetleri) Çeşitleri IV. İmtiyazlı Pay V. İmtiyazların Korunması 2.ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU ve TASARI AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜRK TİCARET KANUNU ve TASARI AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK TİCARET KANUNU ve TASARI AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR ANONİM ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR Yavuz Akbulak SPK Başuzmanı 1. Genel Olarak Bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı yalnız mameleki ile sorumlu şirket olarak

Detaylı

DENET DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş. Yeminli Mali Müşavir ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİNİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN GEREKLİ HUKUKİ ŞARTLAR VE İŞLEMLER

DENET DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş. Yeminli Mali Müşavir ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİNİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN GEREKLİ HUKUKİ ŞARTLAR VE İŞLEMLER BDO Yayıncılık A.Ş. Duyuru Tarihi : 30.06.2010 Duyuru No : 2010/044 Yayımlandığı Yer : LEBİB YALKIN DERGİSİ / TEMMUZ 2010 / SAYI : 79 / Sayfa : 7-24 Mehmet Maç Yeminli Mali Müşavir Cüneyt Büyükyaka Avukat

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN PAY SENEDİ BASTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ANONİM ŞİRKETLERİN PAY SENEDİ BASTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ANONİM ŞİRKETLERİN PAY SENEDİ BASTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Soner ALTAŞ 10 * * Öz 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu nda anonim şirketlere hisse senedi bastırma zorunluluğu getirilmediği için, pay devirlerine ilişkin

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKLARDA OY HAKKINDA İMTİYAZ VE KORUNMASI

ANONİM ORTAKLIKLARDA OY HAKKINDA İMTİYAZ VE KORUNMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ANONİM ORTAKLIKLARDA OY HAKKINDA İMTİYAZ VE KORUNMASI Yüksek Lisans Tezi OKŞAN ÖZKAN İstanbul, 2010 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK

Detaylı

Serdar Bektaş E. Hesap Uzmanı HİSSE DEVİR SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ: BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ

Serdar Bektaş E. Hesap Uzmanı HİSSE DEVİR SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ: BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ MAKALE Serdar Bektaş E. Hesap Uzmanı HİSSE DEVİR SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ: BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ Özet Son dönemde hisse devir sözleşmeleriyle ilgili olarak herhangi bir mevzuat değişikliği söz konusu

Detaylı

KAYDİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN PAY SENETLERİNİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA TESLİM ETMEYEN KİŞİLERİN HUKUKİ DURUMU

KAYDİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN PAY SENETLERİNİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA TESLİM ETMEYEN KİŞİLERİN HUKUKİ DURUMU KAYDİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN PAY SENETLERİNİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA TESLİM ETMEYEN KİŞİLERİN HUKUKİ DURUMU Huriye KUBİLAY * ÖZET 6111 sayılı Yasa ile 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6. Maddesine

Detaylı

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde Değerlendirilmesi 22 Aralık 2009 Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde

Detaylı

Ahmet GÜZEL Yeminli Mali Müşavir

Ahmet GÜZEL Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu (ETK), anonim şirketler tarafından çıkarılacak hisse senetlerine münhasır olarak detaylı hükümler içermesine rağmen pay sahipliği yönünden hisse senedi bastırılmasını

Detaylı

HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI

HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI HAMİLİNE YAZILI ÇEKTE CİRO VE UYGULAMASI 1-GİRİŞ Bu çalışmada T.T.K. m. 703 te düzenlenen hamiline yazılı çek üzerinde yapılan ciro ve uygulaması konusu incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada esas itibarıyla

Detaylı

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 10.1 Genel Bilgiler Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye

Detaylı

TİCARİ İŞLETME DEVRİ VE DEVRİN HUKUKİ SONUÇLARI

TİCARİ İŞLETME DEVRİ VE DEVRİN HUKUKİ SONUÇLARI TİCARİ İŞLETME DEVRİ VE DEVRİN HUKUKİ SONUÇLARI Sema AYDIN * Hasan Ali KAPLAN ** Arzu ŞEN KALYON *** ÖZET 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 11. maddesi ile ticari

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU ĠLE ĠZNE BAĞLANAN PAY EDĠNĠM VE DEVĠRLERĠ

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU ĠLE ĠZNE BAĞLANAN PAY EDĠNĠM VE DEVĠRLERĠ 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU ĠLE ĠZNE BAĞLANAN PAY EDĠNĠM VE DEVĠRLERĠ Özge YÜCEL ÖZET Bankaların diğer anonim ortaklıklara göre daha önemli bir iktisadi fonksiyona sahip olması, anonim ortaklıklardan

Detaylı

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Özet Çek muhataba bağlı bir ödeme aracı olduğundan çekin tedavülü ve ekonomik sistem içinde yer almasında temel unsur muhatap bankalardır. Bankalara çeke özgü ödevler

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Değerli Müşterimiz, Gerçek kişilerin şahsi mülkiyetinde bulunan hisse senetleri ve iştirak hisseleri ile bunların elden çıkarılmasından elde edilen

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri Abant, 22 Ekim 2011 Prof. Dr. Seza Reisoğlu TBB Hukuk BaĢdanıĢmanı Tebliğ A. GENEL OLARAK I. 6102 sayılı

Detaylı

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ. A. Genel Olarak 4 B. Şartlı Esas Sermaye Sisteminin Uygulanabileceği Durumlar 5

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ. A. Genel Olarak 4 B. Şartlı Esas Sermaye Sisteminin Uygulanabileceği Durumlar 5 KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ I ESAS SERMAYE SİSTEMİ 3 A. Esas Sermaye 3 B. Esas Sermaye(Sabit Sermaye) Sistemi 3 C. Esas Sermaye Sisteminin Sakıncaları 4 II ŞARTA BAĞLI ESAS SERMAYE SİSTEMİ 4 A. Genel Olarak

Detaylı

KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K.

KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K. KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU M. Fatih CENGİL* A. İNCELEME KONUSU KARAR (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K. 2014/210) Davacı (borçlu) keşideci

Detaylı

ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABINA İLİŞKİN 10.08.2011 TARİH VE 26/767 SAYILI SPK İLKE KARARININ 6762 SAYILI TTK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABINA İLİŞKİN 10.08.2011 TARİH VE 26/767 SAYILI SPK İLKE KARARININ 6762 SAYILI TTK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABINA İLİŞKİN 10.08.2011 TARİH VE 26/767 SAYILI SPK İLKE KARARININ 6762 SAYILI TTK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Veliye YANLI * - Gül OKUTAN NILSSON ** I. Giriş Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ. Transfer of Commercial Enterprise according to Provisions of Turkish Commercial Code

TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ. Transfer of Commercial Enterprise according to Provisions of Turkish Commercial Code Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletmenin Devri 987 TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ Transfer of Commercial Enterprise according to Provisions of Turkish Commercial Code Prof.

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİ

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİ LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİ Murat DÖNMEZ * İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ. Çağlar Doğu ARAS

LİMİTED ŞİRKETLERİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ. Çağlar Doğu ARAS 1 LİMİTED ŞİRKETLERİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ Çağlar Doğu ARAS İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Danışman Prof. Dr. Veliye YANLI İstanbul,

Detaylı

LİSANS SÖZLEŞMELERİ. Av. Yunus ÇELİKBİZ İSTANBUL-NİSAN 2008

LİSANS SÖZLEŞMELERİ. Av. Yunus ÇELİKBİZ İSTANBUL-NİSAN 2008 LİSANS SÖZLEŞMELERİ Av. Yunus ÇELİKBİZ İSTANBUL-NİSAN 2008 İÇİNDEKİLER I. FİKRİ HAKLAR... 2 A. KAVRAM... 2 1- Fikri Haklar Telif Hakkı 2 2- Fikri Hakların Hukuki Niteliği 3 B. ESER ESER SAHİBİ. 3 1- Eser...

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93 TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİ Die Sachliche Übernahmegründung Im Türkischen Haldesrecht Dr. Mehmet ÖZDAMAR ÖZET Bu çalışmada, ticaret şirketlerine taşınmaz sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f)

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f) Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı