İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç, fayda, mal ve hizmet, üretim, tüketim kavramları, Piyasa analizi ve fiyat teorisi, Tüketici teorisi, Üretici teorisi, Tam rekabet piyasası, Aksak rekabet piyasaları, Milli Gelir, Para, paranın fonksiyonları, para arzı, Para politikası ve enflasyon, Enflasyonun etkileri ve istikrar politikaları, İstihdam ve işsizlik, Ödemeler bilânçosu ve dış ticaret teorisi, Ekonomik büyüme ve kalkınma ISL1001 İŞLETME I İşletmenin temel kavramları, işletmenin çevre ile ilişkileri, işletme etiği, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmelerde büyüme modelleri ve kapasite türleri, yönetim ve organizasyon işlevi, finansman işlevi, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları işlevi, araştırma ve geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi, muhasebe işlevi. ISL1201 MUHASEBE I Muhasebeye giriş, muhasebenin tanımı, fonksiyonları, türleri, temel muhasebe kavramları ve bilanço / gelir tablosu ilkeleri, temel mali tablolar, temel muhasebe eşitliği, muhasebede hesap kavramı ve hesapların açılıp kapatılması, yevmiye ve büyük defter kayıtları, mizan, yardımcı hesap kavramı, muhasebede defter ve belgeler, muhasebe süreci ve bir faaliyet dönemini kapsayan işlemlere ilişkin uygulama, hesap planları, bilanço hesapları: hazır değerler, menkul kıymetler, ticari ve diğer alacaklar grupları, stoklar, KDV hesaplarının açıklanması ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I İşaret Kuralları Üstel ve Köklü İfadeler, Mutlak Değer ve Logaritma, Toplam ve Çarpım Simgeleri, Özdeşlikler Binom Açılımı ve Çarpanlara Ayırma, Denklemler ve Eşitsizlikler, Bağıntı Fonksiyon ve İşletme Uygulamaları, Doğrusal Denklem Kurma ve İşletme Uygulamaları, Başabaş Noktası Analizi, Doğrusal Eşitsizlikler, Daire ve Elips, Parabol ve Hiperbol Parabolün İşletme Uygulamaları, Diziler, Seriler ve İşletme Uygulamaları, Limit, Genel İşletme Matematiği Problemleri. KAM1103 SOSYOLOJİ Sosyolojik Perspektif,Sosyolojik Araştırma Yöntemleri,Kültür, Toplum, Birey, Toplum Türleri, Toplumsal Etkileşim ve Günlük Yaşam, Aile, Evlilik ve Kişisel Yaşam, Sapkınlık ve Suç, Etnik Durum ve Irk,Tabakalaşma Ve Sınıf Yapısı, İş ve Ekonomik Yaşam,Devlet, Hükümet ve Politik Güç,Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür, Din ve Toplum, Eğitim ve Toplum.

2 AIT101 ATATÜRK İ.İ.T I Türk Devrim Tarihinin Temel Kavramları, Batı Uygarlığının Yükselişi, Osmanlı İmparatorluğu nda Dağılma Süreci, Osmanlı İmparatorluğu nda Çözüm Arayışları, Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü, Birinci Dünya Savaşı nın Sonu Ve Anadolu nun İşgali, Ulusal Direnişin Başlaması, Kongreler Dönemi Ve Ulusal Direnişin Örgütlenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması, Kurtuluş Savaşı Başlıyor, Güney Ve Batı Cephelerinde Utku, Batı Cephesi nde Sona Doğru, Büyük Utku Ve Onurlu Bir Barışın Hazırlıkları, Lozan Konferansı Ve Barış. TUD101 TÜRK DİLİ I Dil nedir?,dilin Özellikleri.,Dilin Doğuşu,Dil Türleri,Kültür Nedir? Kültürü Oluşturan Öğeler ve Özellikleri.,Kültür ve Medeniyet,Dil Kültür İlişkisi,Dilin Kültür ve Millet Hayatındaki Yeri,Yeryüzündeki Diller,Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri,Lehçe, Şive, Ağız Kavramı,Türk Dilinin Gelişmesinde Lehçe, Şive ve Ağızlar,Türk Dilinin Tarihi Devreleri,Türk Yazı Dilinin Tarihi Devreleri,Türkçe'de Sesler,Türkçe'de Seslerin Sınıflandırılması,Türkçe'de Ses Özelikleri,Türkçe'de Ses Olayları,Türkçe'nin Hece Yapısı,Vurgu,Türkçe'de Yapım Ekleri,Türkçe'de Çekim Ekleri,Türkçe'de Cümle,Türkçe'de Cümle Öğeleri,Yapılarına Göre Cümle Çeşitleri Anlamlarına Göre Cümleler,Yüklemlerine Göre Cümleler Dizilişlerine Göre Cümleler,Noktalama İşaretleri ve Uygulamaları,İmla Kuralları ve Uygulamaları YAD 101 YABANCI DİL Verb to be (am-is-are), Questions and Negatives, Possessive Adjectives (my-your-hisher), Plural Forms of Nouns, Possessive,s/The family/the Present Simple 1 (he-she-it), Questions and Negatives, The Present Simple 2 (I-you-we-they), Leisure activities (likelove+verbing), Freguency Adverbs, There is-there are, How many? Prepositions of place (in-on-opposite-next to-near-infront of-under), Some-Any/This-That-These-Those,/Can- Can)t,/Past of verb to be (was-were), Could/Countries and languages, The Simple Past Tense 1 (Reguler verbs-lrregular verbs), Time expressions (last-yesterday morning-. Ago) II. YARIYIL/ BAHAR DÖNEMİ IKT1004 MİKRO İKTİSAT Her ekonominin ana sorunları, Ekonomik düzen ve teorik çerçeve, Tüketici teorisi: eş marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi, Farksızlık analizi ve tüketici dengesi, Tüketicinin tercihlerinde, gelirinde ve fiyatlardaki değişme ve tüketici dengesi, Piyasa talebi analizi, Talebi etkileyen söz konusu malın fiyatı dışındaki faktörlerin değişmesi ve gelir ve ikame esneklikleri, Üretici teorisi: kısa dönem ve azalan verimler kanunu, En düşük maliyetle üretim ( optimal faktör bileşimi seçimi), Maliyet teorisi: kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri, Arz analizi, Fiyat teorisi: tam rekabette piyasa teorisi yada kısmi denge, Firma dengesi yada kâr maksimizasyonu koşulu, Tam rekabet piyasasında firma dengesi ISL1002 İŞLETME II Temel yönetsel kavramlar, temel yönetim teorileri, örgütsel yapı modelleri, finansal analiz ve finansman kaynakları, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları planlaması, işgören seçim süreci, performans değerleme sistemi, kariyer planlaması, ücretleme sistemleri, araştırma geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi, muhasebe işlevi.

3 ISL1202 MUHASEBE II Ticari mallar hesabının işleyişi: devamlı envanter yöntemi aralıklı envanter yöntemi, stok değerleme yöntemleri, giderlerde dönem ayrımı, mali duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, maddi duran varlıklar muhasebeleştirilmesi, amortisman yöntemleri, yeniden değerleme işlemleri, yabancı kaynaklar, gelirlerde dönem ayrımı, özkaynaklar, gelir tablosu hesapları, maliyet hesaplarının kapatılması ve mali tabloların düzenlenmesi, genel uygulama ISL1402 İŞLETME MATEMATİĞİ II Türev ve Değişim Hızı, Türev Kuralları, Türev ve Süreklilik, Belirsiz Şekiller ve L Hospital Kuralı, Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Eğri Çizimi, Maksimum Kar ve Minimum Maliyet Hesaplamaları, En İyileme ve Kısıtlı En İyileme, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türevler, Lagrange Çarpanları, İntegral Belirli İntegral ve İntegralin İşletme Uygulamaları, Matrisler, Determinant Alma ve Bir Matrisin Tersi, Doğrusal Denklem Sistemleri ve Cramer Yöntemi, Genel İşletme Matematiği Problemleri. KAM1208 HUKUKA GİRİŞ Hukuk ile ilgili genel bilgiler; Hukukun tanımı; Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar; Hukukun çeşitli anlamları; Hukukun amacı ve yararı; Çeşitli Hukuk Sistemleri. Hukuk kurallarının özellikleri; Hukuk kurallarının unsurları ve çeşitleri; Hukuk kurallarının yaptırımı ve çeşitleri. Pozitif hukukun kaynakları; Hukukun yazılı kaynakları; Hukukun yazılı olmayan kaynakları. Pozitif hukukun uygulanması; Hukuk kurallarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması. Hukuk kuralları arasında çatışma. Pozitif hukukun tasnifi: Kamu hukuku Özel hukuk ayırımı. Kamu hukuku dalları, Özel hukuk dalları. Yargı örgütü ve Türkiye de yargı kolları. Hukukta kişi kavramı; Kişi türleri ve Kişiliğin korunması. Hukukta tüzel kişi kavramı, Çeşitleri, Başlangıcı ve sonu; Ehliyetleri ve ikametgahları. Hukukta hak kavramı, çeşitleri ve hakların kazanılması, kullanılması, kaybedilmesi ve korunması. Hukuki Olaylar, Fiiller ve İşlemler; Haksız filler ve sonuçları; Hukukta sorumluluk kavramı ve türleri. Hukukta Şekil ve Usul; Sebepleri ve kullanılması. AIT102 ATATÜRK İ.İ.T Cumhuriyet Türkiye'sine Geçiş, Siyasal Alanda Devrim, Hukuk Devrimi Ve Toplumsal Yaşamın Düzenlenmesi, Eğitim Devrimi, Ekonomik Alanda Devrim, Dış Politika Gelişmeleri, Devrime Karşı Muhalif Tepkiler, Çok Partili Rejime Geçiş Süreci, Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri: Ulusalcılık, Atatürk İlkeleri: Halkçılık, Atatürk İlkeleri: Devletçilik Ve Devrimcilik, Türk Devrimi'nin Farklı İdeolojik Cephelerdeki Yorumları. TUD102 TÜRK DİLİ Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler, Sözlü ve Yazılı Kompozisyon Türleri, Konuyu Seçme ve Sınırlandırma, Konu Hakkında Bilgi Toplama, Kompozisyonda Plan Hazırlama, Kompozisyonda Plan Türleri, Paragraf nedir? Paragrafın Yapısı, Paragraf Türleri, Anlatım ve Üslup, Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler, Kompozisyonda Anlatım Şekilleri, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Betimleyici Anlatım, Öyküleyici Anlatım, Özet Çıkarma, Not Alma, Alıntı Yapma, Dipnot Koyma, Kaynak Gösterme, Duygu Ağırlıklı Yazılar, Şiir, Olay Ağırlıklı Yazılar, Masal, Fabl, Hikaye, Roman, Tiyatro, Gezi, Anı, Otobiyografi, İnceleme Yazıları, İnceleme, Röportaj, Biyografi, Düşünce Yazıları, Makale, Fıkra, Deneme, Eleştiri, Günlük, Söyleşi, Açıklama, Haber, Mektup, Rapor, Tutanak, Sözlü Anlatım Türleri, Tartışmaya Dayalı Anlatım Türleri, Tartışma, Panel, Forum, Açık Oturum,

4 Münazara, Görüşmeye Dayalı Anlatım, Sempozyum, Mülakat, Konferans, Kongre, Hitabet, Türkçe de Anlatım Bozuklukları, Türkçe de Cümle Bozuklukları, Edebiyat Eserlerinin Muhteva Yönünden İncelenmesi, Fikir Eserlerinin Muhteva Yönünden İncelenmesi. YAD 102 YABANCI DİL The simple Past Tense 2 (Negatives), Time expressions (at seven o clock-on Sundayin 2002), Count-UnCount Nouns (a-some-many-much), I like-i d like, Comparatives- Superlatives, Have got-has got, The Present Continuous Tense, Possessive Pronouns, Who is it? (Describing People) Be Going to, Infinitive of Purpose, Question Forms (When-Where- Who-How-Why ), Adjectives-Adverbs, The Present Perfect Tense (ever-never-yetjust-past participles) The Present Perfect and the Past Simple) III.YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ AIT 201 A.İ.İ.T NUTUK Atatürk ün Düşünce Dünyasını Etkileyen Süreç Ve Etmenler, Büyük Söylev Üzerine, Ulusal Direnişin Örgütlenmesi, İstanbul Hükümetlerinin İhaneti, Ulusal Direnişin Ankara da Toplanması, Ulusal Bağımsızlık Savaşı, Büyük Utku Ve Onurlu Barış, Cumhuriyetin Kurulması Ve Siyasal Devrim, Atatürk ün Ulusal Egemenlik Konusundaki Demeçleri, Atatürk ün Hukuk Konusundaki Demeçleri, Atatürk ün Ekonomi Konusundaki Demeçleri, Atatürk ün Eğitim Ve Bilim Konularındaki Demeçleri, Atatürk ün Kültür Ve Sanat Konularındaki Demeçleri, Atatürk ün Dış Politika Konusundaki Demeçleri. IKT2109 MAKRO İKTİSAT Makro iktisada giriş, Milli gelir ve hâsıla hesaplarının yeniden tetkiki, Milli gelir tayinine giriş: Çarpan, Milli gelirin tayini: Statik denge modeli, Para ve maliye politikasına giriş, Arz cephesinde denge: Üretim ve fiyatlar genel seviyesi, Statik modelde denge, İş arama, ücretlerde sertlik ve işsizlik, Statik modelde para, maliye ve gelirler politikası, Sektörel talep fonksiyonları ve statik modelin genişletilmesi, Yatırım talebi, Para talebi, Para arzı, Genişletilmiş modelde para ve maliye politikası ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Yönetim, Yönetici, Lider ve Müteşebbis Kavramları; Yönetici yetenekleri ve yönetim süreci; Yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi; Klasik yönetim düşüncesine giriş ve üç ana yaklaşım; Bilimsel yönetim yaklaşımı; Yönetim süreci yaklaşımı; Bürokrasi yaklaşımları; Klasik örgüt teorisine geliştirilen eleştiriler ve Neoklasik düşünceye giriş; Neoklasik düşüncenin ana prensipleri ve ilgili kuramlar; Modern yönetim düşüncesi giriş; Sistem Yaklaşımı; Durumsallık Yaklaşımları; Yönetim Fonksiyonları: Planlama ve Örgütleme; Yöneltme, Koordinasyon ve Denetim. KAM2203 BORÇLAR HUKUKU Temel Bilgiler, Borçlar Hukukunun Kaynakları, Borç-Borç İlişkisi-Sorumluluk Kavramları. Sözleşme Türleri, Sözleşmenin Kurulması, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme. Sözleşmelerde Şekil, Sözleşmelerin Yorumu, İrade İle İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluk. Sözleşmelerin Konusu, Gabin, Temsil. Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Kusursuz Sorumluluk. Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan Borç İlişkisi, Borcun İfası. Borcun İfası. Alacaklı Temerrüdü (Direnmi). Borcun İfa Edilmemesi (Borca Aykırılık). Müteselsil Borçluluk, Şarta (Koşula) Bağlı Borçlar. Pey Akçesi (Bağlanma Parası - Kaporo) ve

5 Pişmanlık Akçesi (Cayma Parası), Ceza-İ Şart (Ceza Koşulu). Borcun / Borç İlişkisinin Sona Ermesi. Alacağın Temliki (Devri) ve Borcun Nakli. EKO2207 BETİMSEL İSTATİSTİK İstatistiğin tanımı-anlamı ve tarihçesi, Verilerin toplanması, Sınıflama ve Gruplama, Seriler ve grafikler, Duyarlı ortalamalar, Duyarlı olmayan ortalamalar, Oranlar, Değişkenlik ölçüleri, Bölünme şekli ölçüleri, Endeksler, Olasılık Teorisi, Rassal Değişkenler Ve Olasılık Bölünmeleri Binom Hipergeometrik Poisson bölünmeleri, Normal Bölünme. SEÇMELİ DERSLER ISL2203 ENVANTER BİLÂNÇOSU Muhasebenin gelişimi ve ülkemizde muhasebe uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler, Muhasebe süreci ve envanter işlemleri, VUK. na göre değerleme ölçüleri, Hazır değerler hesap grubunun envanteri, menkul kıymetlerin değerlemesi ve envanteri, alacakların değerlemesi ve envanter işlemleri, stokların değerlemesi ve envanter işlemleri, Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi, borçların değerlemesi ve envanteri, Özkaynak hesaplarının envanteri, sermaye ve kar yedekleri, karın vergilendirilmesi ve ülkemizde geçici vergi sistemi, Gelir ve Gider hesaplarının envanteri ISL2001 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Turizm işletmeciliğine giriş, Turizm türleri, Turizmin sosyal ve ekonomik etkileri, Turizmin Türk ekonomisindeki yeri, Turizm isletmelerinde üretim, Turizm işletmelerinde finansman, Turizmde finansman yöntemleri, Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, Turizm pazarlamasında temel kavramlar, Turizmde pazarlama karması: ürün, Turizmde pazarlama karması: fiyatlandırma, Turizmde pazarlama karması: dağıtım, Turizmde pazarlama karması: tutundurma, Turizmde halkla ilişkiler. ISL2201 FİNANS MATEMATİĞİ Faizin Tanımı, Basit Faizin Hesaplanması, İç Faiz Ve Dış Faiz, Basit İskonto, İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Eşdeğer Senetler, Bileşik Faiz: Nominal ve Efektif Faiz Oranları, Bileşik İskonto: İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Taksitler ve Taksit Türleri, Borç Ödemeleri, Tahvil Değerlemesi, Hisse Senedi Değerlemesi, Sabit Varlıklara Yatırım Kararları ISL2205 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Kolektif şirketin tanımı ve kuruluşu, Kolektif şirketlerde sermaye değişikliği, Kollektif şirketlerde tasfiye işlemleri, AŞ in tanımı ve kuruluş işlemleri, AŞ de sermaye değişikliği, AŞ de tahvil ve menkul kıymet ihracı, AŞ de vergilendirme, AŞ de yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı, AŞ de tasfiye işlemleri, Limited şirketin tanımı ve kuruluş işlemleri, Limited şirketlerde sermaye değişikliği, Limited şirketlerde yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı, Limited şirketlerde tasfiye işlemleri.

6 IV.YARIYIL BAHAR DÖNEMİ ISL2202 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Temel mali tabloların açıklanması, mali analiz tekniklerine giriş, karşılaştırmalı mali tablo analizi, eğilim yüzdeleri (trend) analizi, dikey yüzde analizi, oran analizi: likidite, verimlilik oranları, mali yapı, karlılık ve borsa performans oranları, analiz teknikleri ile ilgili uygulamalar, ek mali tablolar fon akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesi tablosu, kar dağıtım tablosu, satışların maliyeti tablosu, enflasyonun mali tablolar ve analiz üzerindeki etkisi ISL2102 ORGANİZASYON Organizasyon tanımı; Örgütsel tasarımda yapı boyutları; Yetki yapısı ve merkezileşme; Formelleşme; Karmaşıklık; Denetim ve yönetim alanı; Uzmanlaşma; Profesyonelleşme; Bölümlere ayırma; Örgütsel tasarımda bağlamsal boyutlar; Örgütsel tasarım yaklaşımları; Evrensellik iddiasındaki yaklaşımları; Yapısal durumsallık yaklaşımı; Yeni örgütsel tasarım modelleri. MAL2208 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türk vergi sisteminin genel yapısı ve kaynakları. GVK ya göre gelir kavramı ve gelirin özellikleri; Gelir vergisinde mükellef ve mükellefiyet şekilleri. Gelir unsurları: Ticari kazancın vergilendirilmesi; Zirai kazancın vergilendirilmesi; Serbest meslek kazancının vergilendirilmesi; Ücretin vergilendirilmesi; Gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesi; Menkul sermaye iradının vergilendirilmesi; Diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesi. Yıllık beyannamede matrahın belirlenmesi; Gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi. Gelir vergisinde geçici vergi uygulaması. Kurumlar vergisinin konusu, mükellefleri ve mükellefiyet çeşitleri. Kurumlar vergisinde muafiyet istisnalar. Kurum kazancının tespitinde İndirilecek ve İndirilemeyecek giderler. Kurumlar vergisinin beyanı ve ödenmesi. Katma Değer Vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay; KDV nın mükellefi ve vergi sorumlusu. KDV de muafiyet ve istisnalar; KDV de indirim mekanizması; KDV nın beyanı ve ödenmesi. ÖTV nin konusu, mükellefi, beyanı ve ödenmesi. Damga vergisi, Veraset ve intikal vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi ve Emlak vergisi hakkında genel bilgiler; Vergilerin tespit şekilleri, tarhı ve ödenmesi. CAL2202 İŞ HUKUKU İş Hukukunun Konusu ve Nitelikleri, İş Hukukunun Temel Kavramları ve Uygulama Alanı Hizmet Sözleşmesinin Yapılması, Hizmet Sözleşmesinin Türleri, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Borçlar: a)işçinin Borçları, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Borçlar: b)işverenin Borçları, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi: Bildirimli Fesih, Hizmet Sözleşmesinin Feshinde İş Güvencesi, Hizmet Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi, Hizmet Sözleşmesinin Feshin Sonuçları, İşin Düzenlenmesi; Çalışma Süreleri ve Esneklik, Fazla Çalışma ve Denkleştirme, Ücretli Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin: Ücretli Tatiller, Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma.

7 SEÇİMLİK DERSLER ISL2205 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Kolektif şirketin tanımı ve kuruluşu, Kolektif şirketlerde sermaye değişikliği, Kollektif şirketlerde tasfiye işlemleri, AŞ in tanımı ve kuruluş işlemleri, AŞ de sermaye değişikliği, AŞ de tahvil ve menkul kıymet ihracı, AŞ de vergilendirme, AŞ de yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı, AŞ de tasfiye işlemleri, Limited şirketin tanımı ve kuruluş işlemleri, Limited şirketlerde sermaye değişikliği, Limited şirketlerde yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı, Limited şirketlerde tasfiye işlemleri. ISL2201 FİNANS MATEMATİĞİ Faizin Tanımı, Basit Faizin Hesaplanması, İç Faiz Ve Dış Faiz, Basit İskonto, İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Eşdeğer Senetler, Bileşik Faiz: Nominal ve Efektif Faiz Oranları, Bileşik İskonto: İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Taksitler ve Taksit Türleri, Borç Ödemeleri, Tahvil Değerlemesi, Hisse Senedi Değerlemesi, Sabit Varlıklara Yatırım Kararları ISL2001 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Turizm işletmeciliğine giriş, Turizm türleri, Turizmin sosyal ve ekonomik etkileri, Turizmin Türk ekonomisindeki yeri, Turizm isletmelerinde üretim, Turizm işletmelerinde finansman, Turizmde finansman yöntemleri, Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, Turizm pazarlamasında temel kavramlar, Turizmde pazarlama karması: ürün, Turizmde pazarlama karması: fiyatlandırma, Turizmde pazarlama karması: dağıtım, Turizmde pazarlama karması: tutundurma, Turizmde halkla ilişkiler. ISL2202 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Temel mali tabloların açıklanması, mali analiz tekniklerine giriş, karşılaştırmalı mali tablo analizi, eğilim yüzdeleri (trend) analizi, dikey yüzde analizi, oran analizi: likidite, verimlilik oranları, mali yapı, karlılık ve borsa performans oranları, analiz teknikleri ile ilgili uygulamalar, ek mali tablolar fon akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesi tablosu, kar dağıtım tablosu, satışların maliyeti tablosu, enflasyonun mali tablolar ve analiz üzerindeki etkisi ISL2203 ENVANTER BİLÂNÇOSU Muhasebenin gelişimi ve ülkemizde muhasebe uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler, Muhasebe süreci ve envanter işlemleri, VUK. na göre değerleme ölçüleri, Hazır değerler hesap grubunun envanteri, menkul kıymetlerin değerlemesi ve envanteri, alacakların değerlemesi ve envanter işlemleri, stokların değerlemesi ve envanter işlemleri, Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi, borçların değerlemesi ve envanteri, Özkaynak hesaplarının envanteri, sermaye ve kar yedekleri, karın vergilendirilmesi ve ülkemizde geçici vergi sistemi, Gelir ve Gider hesaplarının envanteri ISL3502 TİCARET HUKUKU Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, Devri ve Rehni Kavramı, Ticari İşler ve Tabi oldukları Hükümler, Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marka, Ticaret Sicili, Ticari Defterler ve Diğerleri. Tacir Yardımcıları: Bağlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları. Şirketler hukuku, Şirket Türleri: Adi-Kollektif-Komandit Şirket. Sermaye Şirketleri: Anonim Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Limited Şirket. Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli Evrak Tanımı, Özellikleri ve Türleri, Kıymetli

8 Evrakın Zayi ve İptali. Kambiyo Senetleri: Kambiyo senetlerinde ehliyet, imza ve temsil. Kambiyo senetleri türü: Çek, Poliçe ve Bono. V.YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ISL3219 FİNANSAL YÖNETİM Finansal Yönetimin Tanımı, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz, Finansal Planlama ve Denetim, Kısa Vadeli Fon Kaynakları, Orta Vadeli Fon Kaynakları, Uzun Vadeli Fon Kaynakları, Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı, Kar Payı Dağıtım Politikası, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzeri Varlıkların Yönetimi, Alacak ve Stok Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Para ve Sermaye Piyasası (Araçları, Kurumları), Hisse Senedi ve Tahvil Değerlemesi) ISL3301 PAZARLAMA Pazarlama kavramı, pazarlama çevresinin taranması, tüketici pazarlarının ve satın alıcı davranışlarının analizi, pazar bölümlerinin tanımlanması ve hedef pazar seçimi, konumlandırma, pazarlama karması, ürün planlama ve geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma, pazarlamanı planı, pazarlama planının uygulanması, pazarlama denetimi ve denetim araçları, pazarlama organizasyonu. ISL3213 MALİYET MUHASEBESİ Maliyet muhasebesine giriş. Giderlerin Sınıflandırılması, Tekdüzen Hesap Planı Açısından Maliyet Hesapları Akışı (7/A), Satışların Maliyeti Tablosu, İlk madde malzeme Giderleri ve İşçilik Giderleri, Genel Üretim Giderleri, Gider dağıtım yöntemleri, Safha Maliyet Yönteminin temel özellikleri, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 1, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 2, Sipariş Maliyet Yöntemi ve alıştırmalar, Tam-Normal-Değişken- Direkt maliyet yöntemleri, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 1, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 2. SEÇİMLİK DERSLER ISL3102 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Temel kavramlar, iş analizi, iş tanımları, insan kaynakları planlaması, işgören seçme ve yerleştirme süreci, eğitim sistemi, kariyer planlama süreci, performans değerleme sistemi, iş değerlemesi, ücret sistemleri, endüstri ilişkileri, örnek olay çalışması. ISL3217 İTHİSAS MUHASEBELERİ Banka işletmeciliği ve bankacılık sektörü, Türkiye de bankacılık sektörü, ticari bankacılık, ticari bankalarda organizasyon ve yönetim, ticari banka işletmelerinde muhasebe düzeni, ticari banka muhasebesinin özellikleri, ticari bankalarda mali tablolar, ticari bankalarda fon kaynakları (banka pasifleri), ticari bankalarda fon kullanımları (banka aktifleri), banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, kaynak sağlama işlemleri, kaynak kullanma işlemleri, hizmet işlemleri ve bankalarda yılsonu işlemleri, bankalarda maliyet muhasebesi ve mali tablolar analizi.

9 ISL3103 KRİZ YÖNETİMİ Krizin tanımlanması, Kriz türleri, Bir kriz iletişim planı geliştirme, Krizlerde medya kullanımı, Kriz liderliği, Krizde takım yönetimi, Acil sinyal sistemleri kurma, Kriz anında halkla ilişkiler, Kriz döneminde örgütsel yapı, Kriz senaryoları geliştirme, Kriz öncesi planlama, Kriz anında Yönetim, Kriz sonrası yönetim, Örnek olaylar ISL3213 MALİYET MUHASEBESİ Maliyet muhasebesine giriş. Giderlerin Sınıflandırılması, Tekdüzen Hesap Planı Açısından Maliyet Hesapları Akışı (7/A), Satışların Maliyeti Tablosu, İlk madde malzeme Giderleri ve İşçilik Giderleri, Genel Üretim Giderleri, Gider dağıtım yöntemleri, Safha Maliyet Yönteminin temel özellikleri, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 1, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 2, Sipariş Maliyet Yöntemi ve alıştırmalar, Tam-Normal-Değişken- Direkt maliyet yöntemleri, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 1, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 2. ISL3215 MENKUL KIYMETLER ANALİZİ Para Ve Sermaye Piyasaları, Birincil Ve İkincil Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasasının Araçları, Halka Arz ve Sermaye Arttırımı,Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Menkul Kıymet Borsaları, İMKB Ve Spk, Risk, Hisse Senedi Ve Tahvil Değerlemesi, Temel ve Teknik Analiz, Yatırım Araçları Getirilerinin Hesaplanması, Vergilendirme, Türev Ürünler ISL3304 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Pazarlama araştırması ve ilgili kavramlar, pazarlama araştırması süreci, örnekleme süreci ve örnekleme yöntemleri, anket yöntemi ve anket formu hazırlanması ve uygulanması, gözlem yöntemi ve uygulanması, deney yöntemi ve uygulanması, projeksiyon yöntemleri ve kullanımı, analiz için gerekli verilerin toplanması ve toplanan verilerin analizi, analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması, dış pazar araştırması ve dış pazar araştırma yöntemleri. ISL3305 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ Satış yönetimi kavramları, işletme ilkeleri ve satış yönetimi, strateji ve satış yönetimi, satış temsilcilerinin özellikleri, kişisel satış süreci, satış gücünün seçilmesi ve işe alınması, satış gücünün eğitimi, satış gücünün motivasyonu, satış gücünün ücretlendirilmesi, satış gücünün performansının ölçülmesi, satışta liderlik ile yetki ve sorumluluğun devri, satış takımlarının oluşturulması, satış gücü yöneticisinin taşıması gereken özellikler, satış gücü organizasyonu ve örgütlemesi. VI. YARIYIL / BAHAR DÖNEMİ ISL3006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bilim ve bilimin anlamı, bilimin hedefleri ve özellikleri, bilimsel metot, bilimsel araştırma, araştırma probleminin anlaşılması, hipotez geliştirme, araştırma metodunun seçilmesi, veri toplama, gözlem, anket, görüşme, analiz ve araştırmanın sunumu ve yorumlanması.

10 ISL3302 ÜRETİM YÖNETİMİ Üretim yönetimine giriş, temel kavramlar ve tarihçe, üretim sisteminin kurulması, ürün tasarımı, talep tahminleri, üretim planlaması, kuruluş öncesi kararlar, kuruluş yeri seçimi, teknoloji, kapasite, tesis içi yerleştirme, üretimin yürütülmesi, programlama, verimlilik ve standartlaştırma. ISL3216 YÖNETİM MUHASEBESİ Yönetim muhasebesine giriş, Maliyet kavramı ve sınıflaması, Maliyet Analizleri Maliyet ve Hacim İlişkileri, Maliyet fonksiyonları, Maliyet Hacim ilişkilerinin saptanması, Maliyet- Hacim-Kar analizleri, Birden fazla mamul üretiminde Maliyet-Hacim-Kar analizleri, Fiyat koyma kararları ve karlılık analizleri, İşletmelerde Planlama ve Kontrol Sistemleri, İşletme Bütçeleri, Bütçe Süreci, Bütçenin hazırlanması ve alıştırmalar. ISL3502 TİCARET HUKUKU Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, Devri ve Rehni Kavramı, Ticari İşler ve Tabi oldukları Hükümler, Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marka, Ticaret Sicili, Ticari Defterler ve Diğerleri. Tacir Yardımcıları: Bağlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları. Şirketler hukuku, Şirket Türleri: Adi-Kollektif-Komandit Şirket. Sermaye Şirketleri: Anonim Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Limited Şirket. Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli Evrak Tanımı, Özellikleri ve Türleri, Kıymetli Evrakın Zayi ve İptali. Kambiyo Senetleri: Kambiyo senetlerinde ehliyet, imza ve temsil. Kambiyo senetleri türü: Çek, Poliçe ve Bono. SEÇİMLİK DERSLER ISL3305 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ Satış yönetimi kavramları, işletme ilkeleri ve satış yönetimi, strateji ve satış yönetimi, satış temsilcilerinin özellikleri, kişisel satış süreci, satış gücünün seçilmesi ve işe alınması, satış gücünün eğitimi, satış gücünün motivasyonu, satış gücünün ücretlendirilmesi, satış gücünün performansının ölçülmesi, satışta liderlik ile yetki ve sorumluluğun devri, satış takımlarının oluşturulması, satış gücü yöneticisinin taşıması gereken özellikler, satış gücü organizasyonu ve örgütlemesi. ISL3304 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Pazarlama araştırması ve ilgili kavramlar, pazarlama araştırması süreci, örnekleme süreci ve örnekleme yöntemleri, anket yöntemi ve anket formu hazırlanması ve uygulanması, gözlem yöntemi ve uygulanması, deney yöntemi ve uygulanması, projeksiyon yöntemleri ve kullanımı, analiz için gerekli verilerin toplanması ve toplanan verilerin analizi, analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması, dış pazar araştırması ve dış pazar araştırma yöntemleri. ISL3102 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Temel kavramlar, iş analizi, iş tanımları, insan kaynakları planlaması, işgören seçme ve yerleştirme süreci, eğitim sistemi, kariyer planlama süreci, performans değerleme sistemi, iş değerlemesi, ücret sistemleri, endüstri ilişkileri, örnek olay çalışması. ISL3213 MALİYET MUHASEBESİ Maliyet muhasebesine giriş. Giderlerin Sınıflandırılması, Tekdüzen Hesap Planı Açısından Maliyet Hesapları Akışı (7/A), Satışların Maliyeti Tablosu, İlk madde malzeme Giderleri ve İşçilik Giderleri, Genel Üretim Giderleri, Gider dağıtım yöntemleri, Safha

11 Maliyet Yönteminin temel özellikleri, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 1, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 2, Sipariş Maliyet Yöntemi ve alıştırmalar, Tam-Normal-Değişken- Direkt maliyet yöntemleri, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 1, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 2. ISL3215 MENKUL KIYMETLER ANALİZİ Para Ve Sermaye Piyasaları, Birincil Ve İkincil Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasasının Araçları, Halka Arz ve Sermaye Arttırımı,Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Menkul Kıymet Borsaları, İMKB Ve Spk, Risk, Hisse Senedi Ve Tahvil Değerlemesi, Temel ve Teknik Analiz, Yatırım Araçları Getirilerinin Hesaplanması, Vergilendirme, Türev Ürünler ISL3217 İTHİSAS MUHASEBELERİ Banka işletmeciliği ve bankacılık sektörü, Türkiye de bankacılık sektörü, ticari bankacılık, ticari bankalarda organizasyon ve yönetim, ticari banka işletmelerinde muhasebe düzeni, ticari banka muhasebesinin özellikleri, ticari bankalarda mali tablolar, ticari bankalarda fon kaynakları (banka pasifleri), ticari bankalarda fon kullanımları (banka aktifleri), banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, kaynak sağlama işlemleri, kaynak kullanma işlemleri, hizmet işlemleri ve bankalarda yılsonu işlemleri, bankalarda maliyet muhasebesi ve mali tablolar analizi. ISL3103 KRİZ YÖNETİMİ Krizin tanımlanması, Kriz türleri, Bir kriz iletişim planı geliştirme, Krizlerde medya kullanımı, Kriz liderliği, Krizde takım yönetimi, Acil sinyal sistemleri kurma, Kriz anında halkla ilişkiler, Kriz döneminde örgütsel yapı, Kriz senaryoları geliştirme, Kriz öncesi planlama, Kriz anında Yönetim, Kriz sonrası yönetim, Örnek olaylar VII.YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ISL4003 GÜNCEL KONULAR Bu derste, öğrenciler ilgi alanlarına göre projeler hazırlayacaklardır. Öğrencilerden, öğrenimleri boyunca elde ettikleri bilgileri burada kullanmaları beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerden çalışmalarında araştırma metotlarını da kullanmaları da beklenmektedir. Sonuçta öğrencilerin projeleri bilimsel araştırma ve yazma kurallarına göre değerlenir. Projelerin sunumu ve tartışması da yapılır. ISL4403 SAYISAL YÖNTEMLER I Sayısal Yöntemler ve Model Kurma, Doğrusal Programlama ve Grafik Yöntem ve Maksimum Problem, Grafik Yöntem ve Minimum Problem, Model Kurma Uygulamaları, Simpleks Yöntemi Tanımı ve Algoritması, Maksimum Problem, Özel Durumlar, Geçerli Başlangıç Tablosu Olmayan Problemler, İki Aşamalı Yöntem, Sınırlayıcı Şart Olarak Eşitsizlikler, Minimum Problemin Çözümü, İkilik (Dualite), İkincil (Dual) Problemin Çözümü ve Ekonomik Yorumu, Grafik ve Simpleks Yöntemi Örnek ve Uygulamaları. ISL4101 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR Örgütsel psikolojinin tanımı ve yakın kavramlarla ilişkileri, örgütsel psikolojinin kuramsal gelişimi, motivasyon ı, motivasyon ıı, iletişim, kişiler arası iletişim ve iş

12 görüşmeleri, NLP, liderlik teorileri 1, liderlik teorileri 2, zaman yönetimi, yönetimde stres, örgüt kültürü, organizasyonel yurttaşlık davranışı, örgütlerde takım çalışması. SEÇİMLİK DERSLER ISL4004 İŞLETME POLİTİKASI İşletme politikasına giriş, Stratejik pazarlama planlamasında temel kavramlar, SWOT analizi, Stratejik planlama süreci, Stratejik pazarlama planlaması, Portföy analizi, Stratejik pazarlama planlaması süreci, Kriz dönemlerinde stratejik planlama, İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve yönetimi, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler 1, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler 2, İşletmelerde insan kaynakları yönetimi, İşletmelerde çatışma yönetimi ve sorun çözme yöntemleri, Örnek olaylar. ISL4401 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Yatırım projelerinin önemi ve özellikleri, işletme amaçlarının yatırım projelerinde kullanılması, yatırım projelerinin hazırlık çalışmaları, yatırım projelerinin hazırlanması sürecinde yer alan uygulamalar, yatırım projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, en uygun yatırımların seçimi, seçilen yatırım projesinin uygulanması ve uygulama sonuçlarının kontrolü. ISL4202 MUHASEBE DENETİMİ Denetime giriş ve genel bakış, denetimin tanımı ve fonksiyonları, genel kabul görmüş denetim standartları, bağımsız denetimde meslek ahlakı, denetim süreci, denetimin planlanması, denetim sürecinde önemlilik ve risk, denetim kanıt ve teknikleri, çalışma kağıtları, denetim raporları, iç kontrol sistemi, mali tabloların denetimi. ISL4309 ÜRETİM PLANLAMASI Üretim planlama ve kontrol,tesis içi yerleşim ve işlemler planlaması, talep tahmini, kapasite planlama ve kontrol teknikleri, kapasite seçimi, kapasite gereksinim planlaması, girdi-çıktı kontrolü, üretim faktörleri gereksinimlerinin belirlenmesi, dağıtım, ulaştırma problemleri, yerleşim-rotalama ve çizelgeleme, iş çizelgelemesi, montaj hattı dengelemesi. ISL4102 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin tanımı; Kalitenin tarihsel gelişimi süreci; TKY kavramı ve ana prensipleri; TKY araçları; TKY ve diğer yönetim felsefeleriyle ilişkileri; TKY ve etkileyen faktörler; TKY ve sonuçları; TKY uygulama güçlükleri; Kalite maliyetleri; ISO 9000 ve TKY; Kalite ödül modelleri; Türkiye de TKY; TKY nin geleceği; Bir Tartışma: TKY bir yönetim modası mıdır? ISL4104 HALKLA İLİŞKİLER Halkla ilişkiler kavramı ve tarihsel gelişim, halkla ilişkilerde temel amaç ve ilkeler, firma imajı, halkla ilişkiler projelerinin tasarımı, halkla ilişkilerde kullanılan iletişim teknikleri, halkla ilişkilerde etik, halkla ilişkiler uygulamalarından örnekler. ISL4301 ULUSLARARASI PAZARLAMA Uluslararası pazarlamaya giriş, Uluslararası pazarlama araştırması süreci, Uluslararası pazar bölümlendirme stratejileri, Uluslararası pazarlamada mamul, Uluslararası pazarlamada markalama, Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma, Uluslararası pazarlamada dağıtım, Uluslararası pazarlamada tutundurma, İthalat işlemlerinde temel kavramlar, İthalat işlemleri

13 yönetimi, İhracat işlemlerinde temel kavramlar, İhracat işlemleri yönetimi, Dış ticarette satış şekilleri, Dış ticarette ödeme şekilleri. ISL4307 ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİM Kültürlerarası yönetime giriş, Kültürün Boyutları, Kültürlerarası İletişim, Ulusal Kültür Kavramı, Hofstede nin Ulusal Kültür Boyutları, Kültürlerarası İnsan Kaynakları Yönetimi, Kültürlerarası Çatışmaları Çözümü, Kültürlerarası Liderlik, Avrupa İşletmelerinin Yönetim Modeli, Japon İşletmelerinin Yönetim Modeli, Amerikan İşletmelerinin Yönetim Modeli, Türk İşletmelerinin Yönetim Modeli, Kültürlerarası Yönetim Açısından Organizasyon, Örnek Olay ISL4305 REKLAMCILIK Reklamın tanımı, kapsamı. Reklamın tarihsel gelişimi.pazarlama, strateji ve reklam. iletişim ve reklam. reklamın sınıflandırılması. reklam yönetiminde reklam planlaması ve hedefleri. reklam yönetiminde bütçeleme. iletişim planlamasında mesaj. iletişim planlamasında reklam araçları ve reklam ajansları. reklam etkinliğinin ölçümü. reklam araçları-1. reklam araçları-2. reklamın etkileri. reklam ve halkla ilişkiler. ISL4206 MUHASEBE ORGANİZASYONU Muhasebe Organizasyonu, Muhasebenin Organizasyon Açısından Gayeleri, Muhasebenin Gayelerini Gerçekleştirmek İçin Muhasebe Organizasyonuna Düşen Görevler, Muhasebenin Yapısal Organizasyonu, Muhasebede Bilgi Sağlama Düzeni-Haberleşme Düzeninin Kurulması, Muhasebede Bilgi Sağlama Düzeni-Belgeleme Düzeninin Kurulması, Hesap Düzeninin Kurulması- Hesap Planları, Hesap Planlarında Kullanılan Kodlama Yöntemleri-Hesap Planlarında Kullanılan Muhasebe Sistemleri, Muhasebede Reorganizasyon Çalışmaları, Tek Düzen Muhasebe Sisteminin İşleyişi-Muhasebe Mesleğinin Organizasyonu Ve 3568 Sayılı Muhasebe Meslek Yasası, Bilgisayarlı Muhasebe, Uluslararası Muhasebe Standartları. VIII. YARIYIL / BAHAR DÖNEMİ ISL4004 İŞLETME POLİTİKASI İşletme politikasına giriş, Stratejik pazarlama planlamasında temel kavramlar, SWOT analizi, Stratejik planlama süreci, Stratejik pazarlama planlaması, Portföy analizi, Stratejik pazarlama planlaması süreci, Kriz dönemlerinde stratejik planlama, İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve yönetimi, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler 1, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler 2, İşletmelerde insan kaynakları yönetimi, İşletmelerde çatışma yönetimi ve sorun çözme yöntemleri, Örnek olaylar. ISL4404 SAYISAL YÖNTEMLER II Transport Problemi, Doğrusal Programlama Modeli, Transport Problemlerinde Başlangıç Tablosu Oluşturma Yöntemleri, Atlama Taşı Yöntemi, Açık Transport Problemleri ve Uygulama, MODİ Yöntemi, Atama Problemleri, Atama Problemlerinin Matematiksel Yapısı, Atama Problemlerinde Minimizasyon ve Maksimizasyon, Şebeke Çizimi, CPM ve PERT Modelleri, CPM ve PERT te Maliyet, Tamsayılı Programlama, Dal-Sınır Algoritması, Kesme Düzlemi Algoritması, Genel Uygulama. SEÇMELİ DERSLER

14 ISL4208 ÇOK ULUSLU İŞL. FİNANSMANI Temel Kavramlar, Uluslararası Para Sistemi, Ödemeler Bilânçosu, Döviz Kurunun Belirlenmesi, Döviz Kuru Riskinin Yönetimi, Çokuluslu İşletmelerde Çalışma Sermayesi Yönetimi, Çokuluslu İşletmelerde Sermaye Bütçelemesi, Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları, Uluslararası Bankacılık, Türev Ürünler, Uluslararası Portföy Yönetimi. ISL4104 HALKLA İLİŞKİLER Halkla ilişkiler kavramı ve tarihsel gelişim, halkla ilişkilerde temel amaç ve ilkeler, firma imajı, halkla ilişkiler projelerinin tasarımı, halkla ilişkilerde kullanılan iletişim teknikleri, halkla ilişkilerde etik, halkla ilişkiler uygulamalarından örnekler. ISL4202 MUHASEBE DENETİMİ Denetime giriş ve genel bakış, denetimin tanımı ve fonksiyonları, genel kabul görmüş denetim standartları, bağımsız denetimde meslek ahlakı, denetim süreci, denetimin planlanması, denetim sürecinde önemlilik ve risk, denetim kanıt ve teknikleri, çalışma kağıtları, denetim raporları, iç kontrol sistemi, mali tabloların denetimi. ISL4301 ULUSLARARASI PAZARLAMA Uluslararası pazarlamaya giriş, Uluslararası pazarlama araştırması süreci, Uluslararası pazar bölümlendirme stratejileri, Uluslararası pazarlamada mamul, Uluslararası pazarlamada markalama, Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma, Uluslararası pazarlamada dağıtım, Uluslararası pazarlamada tutundurma, İthalat işlemlerinde temel kavramlar, İthalat işlemleri yönetimi, İhracat işlemlerinde temel kavramlar, İhracat işlemleri yönetimi, Dış ticarette satış şekilleri, Dış ticarette ödeme şekilleri. ISL4004 İŞLETME POLİTİKASI İşletme politikasına giriş, Stratejik pazarlama planlamasında temel kavramlar, SWOT analizi, Stratejik planlama süreci, Stratejik pazarlama planlaması, Portföy analizi, Stratejik pazarlama planlaması süreci, Kriz dönemlerinde stratejik planlama, İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve yönetimi, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler 1, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler 2, İşletmelerde insan kaynakları yönetimi, İşletmelerde çatışma yönetimi ve sorun çözme yöntemleri, Örnek olaylar. ISL4102 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin tanımı; Kalitenin tarihsel gelişimi süreci; TKY kavramı ve ana prensipleri; TKY araçları; TKY ve diğer yönetim felsefeleriyle ilişkileri; TKY ve etkileyen faktörler; TKY ve sonuçları; TKY uygulama güçlükleri; Kalite maliyetleri; ISO 9000 ve TKY; Kalite ödül modelleri; Türkiye de TKY; TKY nin geleceği; Bir Tartışma: TKY bir yönetim modası mıdır? ISL4307 ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİM Kültürlerarası yönetime giriş, Kültürün Boyutları, Kültürlerarası İletişim, Ulusal Kültür Kavramı, Hofstede nin Ulusal Kültür Boyutları, Kültürlerarası İnsan Kaynakları Yönetimi, Kültürlerarası Çatışmaları Çözümü, Kültürlerarası Liderlik, Avrupa İşletmelerinin Yönetim Modeli, Japon İşletmelerinin Yönetim Modeli, Amerikan İşletmelerinin Yönetim Modeli, Türk İşletmelerinin Yönetim Modeli, Kültürlerarası Yönetim Açısından Organizasyon, Örnek Olay

15 ISL4305 REKLAMCILIK Reklamın tanımı, kapsamı. Reklamın tarihsel gelişimi.pazarlama, strateji ve reklam. iletişim ve reklam. reklamın sınıflandırılması. reklam yönetiminde reklam planlaması ve hedefleri. reklam yönetiminde bütçeleme. iletişim planlamasında mesaj. iletişim planlamasında reklam araçları ve reklam ajansları. reklam etkinliğinin ölçümü. reklam araçları-1. reklam araçları-2. reklamın etkileri. reklam ve halkla ilişkiler. ISL4101 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR Örgütsel psikolojinin tanımı ve yakın kavramlarla ilişkileri, örgütsel psikolojinin kuramsal gelişimi, motivasyon ı, motivasyon ıı, iletişim, kişiler arası iletişim ve iş görüşmeleri, NLP, liderlik teorileri 1, liderlik teorileri 2, zaman yönetimi, yönetimde stres, örgüt kültürü, organizasyonel yurttaşlık davranışı, örgütlerde takım çalışması. ISL4206 MUHASEBE ORGANİZASYONU Muhasebe Organizasyonu, Muhasebenin Organizasyon Açısından Gayeleri, Muhasebenin Gayelerini Gerçekleştirmek İçin Muhasebe Organizasyonuna Düşen Görevler, Muhasebenin Yapısal Organizasyonu, Muhasebede Bilgi Sağlama Düzeni-Haberleşme Düzeninin Kurulması, Muhasebede Bilgi Sağlama Düzeni-Belgeleme Düzeninin Kurulması, Hesap Düzeninin Kurulması- Hesap Planları, Hesap Planlarında Kullanılan Kodlama Yöntemleri-Hesap Planlarında Kullanılan Muhasebe Sistemleri, Muhasebede Reorganizasyon Çalışmaları, Tek Düzen Muhasebe Sisteminin İşleyişi-Muhasebe Mesleğinin Organizasyonu Ve 3568 Sayılı Muhasebe Meslek Yasası, Bilgisayarlı Muhasebe, Uluslararası Muhasebe Standartları.

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF (GÜZ DÖNEMİ) ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ - I Kredi

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. YARIYIL TUR01 ATI01 ING01 GEM01 BIK01 GEİ01 BYİ01 IKT01 MAT01 THB01 II.YARIYIL TUR01-B ATI01-B ING01-B GM01-B

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL101 İşletme Bilimine Giriş (3-0)3 Ders hem şirketlerin günümüzün etkileşimli piyasasında yarışmalarını

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı