FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3"

Transkript

1 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 5. HAFTA

2 1.)MALİ PİYASALARIN ULUSLAR ARASI DÜZEYDE ENTEGRASYONU 1.1.Mali Piyasalarda Yaşanan Entegrasyon: Uluslar arası düzeyde yaşanmakta olan liberalizasyonun sonucunda, mali piyasalar arasındaki sermaye ve fon hareketleri yoğunlaşmış ve artan rekabetle birlikte önceleri birbirinden bağımsız olarak faaliyette bulunan piyasalar adeta tek bir piyasaymış gibi faaliyet göstermeye başlamıştır li yılların sonlarına yaklaşılırken özellikle belli başlı finansal merkezler arasındaki entegrasyon düzeyi artmış, diğer bir deyişle getiri oranları ve fon maliyetlerinde önemli yaklaşmalar olmuştur. Bu sırada; yüksek teknolojiler kullanan ve farklı ihtiyaçlara yanıt verebilecek, çeşitli hizmetler veren finansal kurumlar sayısı artmıştır.

3 Piyasa katılımcısı bakımından çeşitliliğin ve işlem hacmi bakımından derinliğin mevcut olduğu bu piyasa, sahip olduğu rekabetçi ortam nedeniyle, bir yandan getiri oranlarının artmasına, diğer yandan da borçlanma maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunmuş ve böylece sistemde yer alan ülkeler açısından olumlu sonuçları olmuştur. Mali kurumların en önemli fonksiyonu, bilgi toplama ve işlemedir. İletişim maliyetlerindeki düşme ve bilgi toplama, derleme ile analiz etme maliyetlerinin azalması, finansal kurumların, hizmet alanlarını daha geniş bir coğrafik alan üzerine yaymalarına ve sonuçta müşterilerinin farklı seçenekler üzerinden yatırım kararlarını oluşturmalarına imkan hazırlamıştır.

4 Mali piyasalarda yaşanan bu gelişmelerin sonucunda, finansal kurumlar, yalnız kurulmuş oldukları ülkelerde değil, uluslar arası düzeyde faaliyet gösterir konuma gelmişlerdir. Bu bağlamda, burada ilk olarak teknolojik gelişmelerin mali piyasa katılımcıları açısından değerlendirilmesi, ikinci olarak liberalizasyonun mali piyasalar üzerindeki etkileri ve son olarak da; mali piyasalardaki entegrasyon incelenecektir.

5 1.2. Teknolojik Gelişmelerin Mali Piyasa Katılımcıları Üzerindeki Etkileri: Fon talep eden kesimler likiditelerini artırmak ve borçlanma maliyetlerini düşürmek için sürekli olarak fon sağladıkları kaynakları artırmaya çalışmış ve böylece borçlanma tabanı ulusal olmaktan çıkarak uluslararasılaşmıştır. Borçlanma araçlarında da banka kredilerine alternatif olarak menkul kıymet ihracı ön plana çıkmaya başlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde kurumsal yatırımcıların menkul kıymet yatırımları üzerindeki payları sınırlıdır. Özellikle sermaye piyasası gelişmiş olan ülkelerde kurumsal yatırımcılar içinde bulundukları rekabetçi ortamda Pazar paylarını koruyabilmek için getirilerini arttırmak ve portföy çeşitlendirmesi yaparak karşı karşıya oldukları riskleri azaltmak amacıyla yatırımlarını uluslar arasılaştırmaktadırlar.

6 Finansal kurumlar alt yapı yatırımlarının yanı sıra önemli diğer finansal merkezlerde de şubeler açarak ya da buralarda mali kurumlar satın alarak yerleşme eğilimine girmiş ve oluşturulmuş olan networkler dünya çapında yayılmış olan bu kurumların çok etkin bir şekilde işlemesini mümkün kılmıştır. Finansal kurumlar diğer merkezlerde de örgütlenerek yayılırken genellikle girdikleri yabancı piyasalarda perakende hizmetlerden ziyade toptan sunulan hizmetlere ağırlık vermişlerdir. Finansal kurumların uluslar arası düzeydeki müşteri kitlesine hizmet verebilmesi, hiç şüphesiz teknolojik imkanlarla mümkün olmuştur. Hindistan daki sistem analistleri dünyanın her yanındaki mali kurumlara destek hizmeti sunan bilgi satıp iş yapmaktadır. Benzer şekilde İrlanda da ABD ve Kanada dahil birçok ülkeye yazılım desteği vermektedir.

7 Teknolojik gelişmelerden, mali piyasalarla ilgili taraflar içinde en fazla düzenleme ve gözetim yapan kamusal otoriteler etkilenmiştir. Çünkü teknolojik gelişmeler düzenleyici kurumların, yurtiçi piyasalarla ilgili sınırlamalar getirici ve maliyet artırıcı düzenlemeler yapmalarını adeta imkansız hale getirmiştir. Bunun nedenlerinden birincisi; teknolojik gelişmeler yeni finansal ürünlerin yaratılmasına olanak tanımıştır. İkincisi ise, teknoloji coğrafi ve siyasi sınırların önemini çok azaltmıştır.

8 Teknolojik gelişmeler mali piyasaların entegrasyonu üzerinde çok önemli rol oynamıştır. Bu gelişmeler bir yandan bu finansal hizmetleri kullananların daha geniş ve böylece daha rekabetçi ve daha çeşitli ürünlere sahip bir mali piyasada işlem yapmasına zemin hazırlamış, diğer yandan da mali kurumların finansal işlemleri uluslar arası düzeyde gerçekleştirebilmelerini imkan dahiline sokmuştur. Bu gelişmeler sonucunda kamusal otoriteler oldukça önemli bir tercih ile karşı karşıya kalmışlardır. Mali piyasalarla ilgili çok kısıtlayıcı düzenlemeler yapmaları halinde piyasa katılımcıları diğer ülke piyasalarına yöneleceklerdir. Bu nedenle birçok ülke tercihini bu yönde değil, mali piyasaların liberalizasyonu ve sermaye kontrollerinin kaldırılması yönünde kullanmıştır.

9 1.3. Liberalizasyonun Mali Piyasalar Üzerindeki Etkisi Özellikle 1980 li yıllardan sonra sanayileşmiş ülkelerin başını çektiği ülkeler grubunda liberalizasyon ve deregülasyon hareketleri başlamış ikinci dalga olarak da bu hareketlerden sonra mali piyasaların kurumsal yapısı, mali araçları, düzenlenmesi ve gözetimi alanlarında benzerlikler/paralellikler oluşmaya başlamıştır. Mali sektör kadar olmasa da, ticaret ve sanayi alanlarında da yaşanmakta olan uluslar arası serbesti, sermayenin serbest dolaşımı ile birleştiğinde, doğal olarak uluslar arası entegrasyonda yer alan ülkeler arasındaki getiri oranlarını birbirine yaklaştırmakta ve uluslar arası finansal entegrasyon gerçekleşmektedir.

10 1.4. Uluslar arası Finansal Entegrasyon Uluslar arası sermaye sınır tanımadan rahatça dolaşabildiğinden, fon talep eden kesimler bu fonları en ucuza sağlayabilecekleri, fon arz eden kesimler de bu fonlara en iyi getiri sağlayabilecekleri merkezlere yönelmiş ve fon arzı ile talebi uluslar arası düzeyde oldukça rekabetçi bir yapı kazanmıştır. Mali piyasaların uluslar arasılaşması ve entegrasyonu sonucunda, gerek ulusal ve gerekse uluslar arası düzeyde bir piyasada yaşanan olumlu ya da olumsuz gelişmeler, diğer piyasaları da etkiler hale gelmiştir. Mevcut entegrasyon düzeyi, ekonomik yapıları ve gelişmişlik düzeyleri birbirine yakın olan gelişmiş ülkeler arasında söz konusu olup, gelişmekte olan ülkelerin entegrasyon düzeyi oldukça zayıftır.

11 Faiz Oranlarındaki Yakınlaşmalar: Liberalizasyon hareketlerinin yaşandığı ülkelerde spot ve forward faiz oranları arasında yakınlaşma gözlenmiştir. Ülkelerin sınır ötesi sermaye hareketlerini serbestleştirerek bölgesel veya uluslar arası düzeyde diğer ülkelerle entegrasyona girmesi sonucunda faiz oranlarının birbirine yaklaşması AB ülkeleri arasında da yaşanmıştır. Para ve Borçlanma Piyasaları: Uluslar arası anlamda borçlanma araçları piyasası, esas itibariyle sermaye hareketlerine getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi hatta ortadan kaldırılmasıyla bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Euro piyasaların oluşmasında, ABD nin fon açıklarının yanında Euro piyasaların, yurtiçi piyasalara kıyasla daha az sınırlamalara tabi olması rol oynamıştır. Euro piyasaların en etkin ve işlem hacmi bakımından en büyüğü olan Euro currency piyasası, merkezi Londra olan toptancı bir para piyasası olup fon alım satımlarında LIBOR oranını bir kriter olarak kullanmaktadır.

12 Dünya tahvil piyasaları esas olarak, yabancı tahviller, Eurobond ve hacmi daha küçük olmakla beraber Euro-commercial Paper piyasalarından oluşmaktadır. Eurobondlar (dolar bazında Avrupa, Singapur ve Hong Kong da borçlanma), baz alınan paranın ülkesinin dışına ihraç edilen ve satılan tahvilleri ifade etmektedir. Eurobondların aracılık yükümlülükleri genellikle yatırım bankalarının oluşturduğu sendikasyonlar tarafından yapılmaktadır. Uluslar arası entegrasyonun en fazla yaşandığı, diğer bir deyişle getiri-faiz oranları arasındaki farkların en aza indiği piyasalar Eurocurrency piyasalardır. Eurocurrency piyasalarında yatırımın sonucu açısından üzerinde işlem yapılan dövizin cinsinin çok fazla önemi yoktur.

13 Hisse Senedi Piyasaları: Uluslar arasılaşmanın en hızlı yaşandığı piyasalar hisse senedi piyasaları olmuştur. Bunun temel nedeni, özellikle kurumsal yatırımcılar başta olmak üzere, yatırımcıların getiri düzeylerinde fazla fedakarlık yapmadan portföy çeşitlendirmesine giderek risklerini azaltma isteğidir. Amerikalı yatırımcılar genellikle ADR ler vasıtasıyla yabancı şirketlerin hisse senetleri üzerinde işlem yapmaktadırlar. Amerika da hisse senedi piyasası çok gelişmişken Kara Avrupa sında çok daha fazla gelişmiştir. Bunun nedeni şirketler kesiminin hisse senetlerinden ziyade finansman aracı olarak tahvilleri seçmesidir.

14 1.5. Değerlendirme ve Sonuç Telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ulusal ve özellikle uluslar arası finansal işlemlerinin yapılmasının önündeki gerek teknik gerekse maliyetten kaynaklanan engelleri ortadan kaldırmış ve günümüzde uluslar arası finans, çeşitli merkezler arasında kurulmuş olan teknolojik ve finansal bağlantılar sayesinde 24 saat aralıksız devam eden bir süreç haline gelmiştir. Bu gelişmeler doğal olarak, finansal hizmetleri kullananlar, bu hizmetlere aracılık edenler, hizmetlerde kullanılan araçlar ve bu piyasalarla ilgili düzenleme ve gözetim işlevini yerine getiren otoriteler üzerinde önemli etkilere sahiptir.

15 Bugün gelinen noktada kısa vadeli faiz oranları ile kısa ve orta vadeli sabit getirili menkul kıymetlerin getirileri arasında yakınlaşmalar olmakla beraber, uzun vadeli menkul kıymetlerin getirileri ve özellikle hisse senedi piyasalarındaki getiri oranlarında önemli farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıkların aşılmasının önündeki en önemli engellerden biri ise, döviz kurlarındaki belirsizliklerdir. Uluslar arası finansal entegrasyon, esas itibariyle önde gelen sanayileşmiş ülkeler arasında gerçekleşmekle birlikte, bu konuda gelişmekte olan ülkelerde önemli adımlar atılmaktadır (Kore, Singapur, Malezya, Hong Kong ve Endonezya gibi ülkelerde bazı gelişmeler sağlanabilmiştir). Gelişmekte olan ülkelerin hala birçok yapısal sorununu çözememiş ve uygulanan politikalarda tam istikrar sağlayamamış olması nedeniyle uluslar arası finansal entegrasyona katılmaları daha zaman alıcı olacaktır.

16 Esas itibariyle, uluslar arası finansal işlemlerde bulunan mali kurumlar, yalnızca yurt içi işlemler yapan mali kurumların maruz kalmadığı üç tür riskle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu riskler: 1.)Döviz kuru riski, 2.)Transfer riski ve 3.)İşlemlerin takası riskidir.

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

BÖLÜM 19: ULUSLARARASI ÖZEL MALİ PİYASALAR 569

BÖLÜM 19: ULUSLARARASI ÖZEL MALİ PİYASALAR 569 568 Kalkınma hızı büyük ölçüde yapılan yatırımlara bağlıdır. Az gelişmiş ülkelerde yurtiçi tasarruf oranının düşüklüğü, kalkınma hızlarının yükseltilmesi için bu ülkelerin dış mali kaynaklara başvurmalarını

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Şubat 2013 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması

Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Begüm Güler (AB İşleri Uzman Yrd.) Esra Keleş (AB İşleri

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ Mart 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/68 Sayfa Dünezi ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası 425 22 44 -

Detaylı

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ Şubat 2006 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2532 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1503 BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Dr. Murad KAYACAN (Ünite 2, 3) Dr. Özlem SAYILIR (Ünite

Detaylı

Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Kriz Sonrası Görünüm S. Serdar KARACA a Özet Günümüzde, dünya ekonomisinde yaşanan en önemli olgulardan birisi, 1970 li yılların sonunda gelişmiş ülkelerde başlayan

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 12 Mayıs 2007

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 12 Mayıs 2007 İMKB NİN İŞLEVSELLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF POLİTİKA ÖNERİLERİ Yrd.Doç.Dr.Funda ÇONDUR Arş.Gör.Umut EVLİMOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Avni KENDİR TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Yılı Raporu Temmuz 2014 İçindekiler SUNUŞ... 4 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI BANKALARIN İKİNCİ EL SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ: İŞ BANKASI ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ceren ÇEÇEN Tez

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

Kurumsal Yatırımcı Olarak Özel Emeklilik Fonları: Türkiye'de Oluşturulan Sisteme Yönelik Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Bir Tahmin

Kurumsal Yatırımcı Olarak Özel Emeklilik Fonları: Türkiye'de Oluşturulan Sisteme Yönelik Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Bir Tahmin Kurumsal Yatırımcı Olarak Özel Emeklilik Fonları: Türkiye'de Oluşturulan Dr. Suphi Aslanoğlu Sisteme Yönelik Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Bir Tahmin Dr. İsrafil Zor Dr. İsrafil ZOR Dr. Suphi ASLANOĞLU

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ, RİSKLER VE POLİTİKA ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Kezban AKYOL ESER Maliye Uzman Yardımcısı

Detaylı

The Gent 2013 Text Correction Turkish 1. Altçizgi Altçizgi Kalın

The Gent 2013 Text Correction Turkish 1. Altçizgi Altçizgi Kalın The Gent 2013 Text Correction Turkish 1 Yatırım Bankaları sermaye piyasasının gelişmiş olan ülkelerde atıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul değer alım ve satımı ile değerlendirmelerinde

Detaylı

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Akademik İncelemeler Cilt:4 Sayı:1 Yıl:2009 Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Asuman OKTAYER 1 scebeci@sakarya.edu.tr ÖZET Bu çalışmada Türkiye de finansal

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı