GIDA MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ"

Transkript

1 Adnan Menderes Üniversitesi MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ I- EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ II- BÖLÜMLER GIDA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 225

2 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde kayıt, eğitim -öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı lisans eğitim-öğretim programları ve bölümlerde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. Lisans eğitim-öğretimi programları ve bölümler şunlardır: a) Lisans Eğitim-Öğretim Programları; Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği, b) Bölümler; Gıda Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Anabilim Dalı: Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin anabilim dallarını, b) Bölüm: Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı bölümleri, c) Bölüm Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin bölüm kurullarını, ç) Fakülte: Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesini, d) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu, e) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini f) Üniversite Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu, ı) Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar Öğrenci kontenjanları MADDE 5 (1) Fakülteye alınacak öğrenci sayıları, Fakülte Kurulunun görüşü alınarak Üniversitenin önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. (2) Fakülte, aday öğrencilerde aranacak koşullarla ilgili Senatoya önerilerde bulunabilir. Öğrenci statüleri MADDE 6- (1) Fakültede tam zamanlı öğrencilik esastır. (2) Özel öğrenci kabulü, 24/04/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Kabul MADDE 7- (1) Öğrencilerin Fakülteye kabulü için aşağıda belirtilen koşullardan birinin olması gerekir: a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Fakülteye yerleştirilmiş olmak, b) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak. c) Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşulları taşımak. 226

3 Yatay ve dikey geçişle kabul MADDE 8- (1) Yatay/dikey geçişlerde kabul esasları şunlardır: a) Yatay geçişleri, 24/04/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç Haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç Aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir. b) Meslek yüksekokulları mezunlarının dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. c) Fakültenin lisans programları arasında puan türü ve taban puanları dikkate alınarak en geç 5 inci yarıyıla kadar yatay geçiş yapılabilir. Kayıt işlemleri MADDE 9- (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre yapılır. Kesin kayıt işlemlerinin, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılması gerekir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. (2) Fakülteye yeni kaydolacak öğrencilerin ders kayıtları öğrencilik kaydıyla birlikte yapılır. Kayıt yenileme MADDE 10- Öğrenci, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen mazereti olması dışında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmak ve ders kaydını yenilemek zorundadır. (2) Katkı payı veya öğrenim ücreti yatırma tarihleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o yarıyıl için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. (3) Kayıt yenileme süresi, akademik takvim ile birlikte Senatoca belirlenir. (4) Zamanında kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenilemeyi izleyen beş iş günü içinde Fakülteye başvurur. Mazereti Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğrenci, Yönetim Kurulunun belirleyeceği günde kaydını yeniler. (5) Öğrenciler kayıt yaptırmadıkları yıl ya da yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler. Kayıt yeniletmeden geçen bu süreler, öğrenim süresinden sayılır. Herhangi bir şekilde kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir. (6) Öğrencilerin, ders ekleme/silme işlemini, danışmanı ile birlikte eğitim-öğretimin başladığı ikinci hafta sonuna kadar Dekanlığın onayı ile yapmaları gerekir. Programdan silinen ders/dersler yerine yeni ders/dersler alınabilir. (7) Öğrencinin kayıt yenilerken alt sınıf ya da alt yarıyıllarda alamadığı veya başarısız olduğu dersleri öncelikle alması zorunludur. Ders programlarının çakışması durumunda, tekrar edilen dersler öncelikle alınır. (8) Devam zorunluluğu olan dersler için haftalık ders programında çakışan derslerin ders kaydı yapılamaz. Kayıt silme MADDE 11- (1) Öğrencinin kaydının silinerek Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi halleri şunlardır: a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması, b) Açık öğretim programları hariç bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi, c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi, (2) Bu Yönergenin 19 uncu maddesine göre haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimlerine devam edemedikleri için haklarını kullanamayan öğrencilerin kayıtları bu haklarını kullanmadan silinmez. (3) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. (4) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Fakülte öğrenci işleri bürosuna başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir. (5) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi Fakülte öğrenci işleri bürosu tarafından alınmak suretiyle verilir. Danışmanlar MADDE 12- (1) Danışman; öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. (2) Fakülteye kayıt olan her öğrenciye öğrenim süresince eğitim-öğretim ve diğer konularda yol göstermek ve durumunu izlemek üzere ilgili bölümde bulunan öğretim üyeleri arasından Bölüm Başkanının önerisi ile Dekan tarafından bir danışman görevlendirilir. (3) Danışmanın başlıca görevleri şunlardır: a) Öğrencinin ders kaydına ve kayıt yenilemesine yardımcı olmak, ders kayıt bildirim fişini imzalamak, b) Mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerin ilişik kesme belgelerini imzalamak, kaydı silinme durumuna gelen öğrencilerin adlarını kayıt silme nedenleri ile birlikte yazılı olarak bölüm başkanlığına bildirmek, c) Öğrencileri ilgilendiren yasa, yönetmelik, yönerge, disiplin yönetmeliği gibi mevzuat konusunda onları bilgilendirmek; dersler ve yönetimle olan sorunlar konusunda öğrencileri olumlu biçimde yönlendirmek, uyarmak, ç) Burslar, krediler, gençlik kampları ve ulusal ve uluslararası gençlik etkinlikleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve yardımcı olmak, 227

4 d) Öğrencilerin Dekanlık Makamı ile olan ilişkilerini yasa, yönetmelik ve/veya yönergeler çerçevesinde sağlamaya çalışmak, istek ve sorunlarını bölüm başkanlığı aracılığı ile Dekanlık Makamına iletmek. Katkı payları MADDE 13- (1) Öğrenciler, ilgili mevzuata göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerince her yarıyıl ödemek zorundadır. (2) Kayıt silme halinde alınan katkı payları iade edilmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar Eğitim-öğretim esasları MADDE 14- (1) Fakültede eğitim-öğretimin başlangıç tarihi akademik takvim ile Senato tarafından belirlenir. (2) Dersler bir yarıyıl süreli olarak düzenlenir. (3) Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından saptanır. (4) Sınavlar ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan dersler ile Temel Bilgi Teknolojileri dersi bayram günleri hariç hafta sonu tatil günlerinde de yapılabilir. (5) Fakültede okutulacak dersler lisans programları itibariyle ilişik listelerde gösterilmiştir. Eğitim-öğretime daha sonra açılacak lisans programlarında okutulacak dersler, Senatonun onayından sonra bu Yönergeye eklenmiş sayılır. (6) Bir öğrenci almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten başarısız olduğunda, isterse bu derse yeniden kayıtlanmayabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu Kararı ile yerine başka bir ders alabilir. (7) Öğrenci, ön şart olan dersleri başarmadan o dersin devamı niteliğindeki bir sonraki derse devam edemez. Ön şart olan dersler eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Akademik takvim ve eğitim-öğretim dönemleri MADDE 15 (1) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir. (2) Fakültede eğitim-öğretim dönemleri, güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, akademik takvimde katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işleminin başladığı günden bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süredir. Bu süre, yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir. Kayıt işlemleri, bir önceki yarıyıl bitmeden de başlayabilir. (3) Bütünleme sınavlarından sonra eğitim-öğretime en az bir hafta ara verilir. (4) Fakülte, yıllık eğitim-öğretim ve sınav takvimini Fakülte Kurulunda kararlaştırarak, o yılın Nisan ayı sonuna kadar Rektörlüğe bildirir. (5) Bir yarıyılda yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, kayıt yenileme ile hafta sonu ve bayram tatili günleri dışında teorik ve uygulamalı dersler, diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsayan süre, en az on dört haftadır. (6) Zorunlu durumlar nedeniyle öğretim yılı içinde akademik takvimde değişiklik ancak Senato tarafından yapılabilir. Öğretim dili MADDE 16 - (1) Fakültede mevcut programlarda öğretim dili İngilizce dir. Ancak, 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan dersler ve Üniversite Ders Havuzundan alınan dersler Türkçe olarak okutulur. Eğitim-öğretim süresi MADDE 17- (1) Mühendislik Fakültesinde lisans eğitim öğretim süresi İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç sekiz yarıyıl (4 yıl), azami on dört yarıyıl (7 yıl)`dır. Ek süre MADDE 18- (1) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın Lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlayarak mezun olamayanlar, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Kayıt dondurma MADDE 19- (1) Öğrencilere kayıt dondurma izni verilmesini gerektiren haklı ve geçerli nedenler şunlardır: a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması, b) Öğrencinin tutukluluk hali, c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması, ç) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesi, d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması, e) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi, f) Belge ile kanıtlanması ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmamış olması koşuluyla, öğrencinin ekonomik 228

5 nedenlerle öğrenimine devam edememesi, g) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması, ğ) Yukarıda sayılan durumlar dışında, Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer hallerin ortaya çıkması. (2) Yönetim Kurulu, birinci fıkrada belirtilen mazeretlerine bağlı olarak, öğrenimi aksayan ya da aksayacak olan bir öğrenciye kayıt dondurma izni verebilir. Bu izin her defasında bir öğretim yılını aşamaz. (3) Öğrenciye verilen kayıt dondurma izninin toplamı, birinci fıkranın (c) bendi hükmü hariç olmak üzere, normal öğrenim süresinin yarısından fazla olamaz. (4) Kayıt dondurma halinde öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez ve kaydı Fakülte Yönetim Kurulunda belirtilen süre kadar dondurulur. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Öğrenci, mazereti bittiğinde eğitim ve öğretimine kaldığı yerden devam eder. Ders kredileri MADDE 20- (1) Fakültede yasa ve yönetmeliklerden doğan zorunlu koşullar dışında, tüm bölümlerde ki dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yürütülür. Ders birimi kredidir. (2) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile, uygulama, stüdyo, laboratuvar ve atölyelerin haftalık ders saatlerinin yarısının toplamından oluşur. (3) Bir yarıyılda öğrencinin alabileceği toplam ders kredisi, devamı alınan dersler ile 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan dersler ve Temel Bilgi Teknolojileri dersi dahil olmak üzere otuz üç krediden fazla olamaz. (4) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu bölümün eğitim-öğretim planında gösterilen yüktür. Derslerin kredi değeri üzerinden belirlenen bu yük bölümün görüşü alınarak Fakülte Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan dersler ve Temel Bilgi Teknolojileri dersi bu kredi tutarının dışındadır. Eşdeğerlik ve kredi aktarımı MADDE 21- (1) Eş değerlik ve kredi aktarımında, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır. Devam zorunluluğu MADDE 22- (1) Derslere devam zorunluluğu ve dersleri izleme esasları şunlardır: a) Derse kaydını yaptırmak, b) Kuramsal derslerin en az %70 ine katılmak, c) Kuramsal ve uygulamalı kısımları birbirinden ayrılamayan derslerinin en az %70 ine, ç) Kuramsal ve uygulamalı kısımları birbirinden ayrılabilen ve uygulama sınavı yapılan derslerin en az %80 ine, d) Tamamı uygulama olan derslerin en az %80 ine katılmak. (2) Öğrenci başaramadığı dersi tekrar eder. Öğrencinin tekrar ettiği derse ilgili döneminde kayıt yaptırması devam koşulunu yerine getirmemişse veya dersin uygulamasından başarısız olmuşsa derse ve uygulamalarına devam etmesi ve açılacak sınavlara girmesi zorunludur. Tekrarlanan dersin bir önceki yılda devamı alındığı ve uygulama sınavında başarılı olduğu takdirde yeniden devam etme zorunluluğu yoktur. (3) Ders sorumlusu imza toplayarak yoklama yapar. Bu yoklama tutanakları sorumlu öğretim elemanı tarafından en az iki yıl saklanır. (4) Devamsızlıktan kalan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından bir gün önce, ilgili ders sorumlusu/sorumluları tarafından Dekanlık Makamına gönderilir ve Öğrenci İşleri Bürosu tarafından ilan edilir. (5) Devamsızlıktan kalan öğrenciler, devamsızlıktan kaldığı dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına giremez ve dersi tekrar eder. (6) Üniversite veya Fakülte adına kültür, sanat ve spor gibi çeşitli gösteri ve yarışmalara katılan öğrenciler izinli sayılırlar ve devam etmiş gibi işlem görür. (7) Üniversite hastaneleri veya diğer resmi hastanelerden alınan sağlıkla ilgili rapor veya başka engeller öğrencinin derslere devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Sınavların duyurulması MADDE 23-(1) Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi esaslarına göre sınavların yapılacağı gün, saat ve yer en az on beş gün önceden dersin sorumlu öğretim elemanları ile bölüm başkanlığının görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı alınarak Dekanlıkça öğrencilere duyurulur. Sınavlar ve değerlendirme esasları MADDE 24- (1) Fakültede sınavların değerlendirilmesi ve başarı notunun belirlenmesi esasları şunlardır: a) Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı ve sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. b) Sınavlar Dekanlıkça belirtilen yerde ve zamanda yapılır. Yazılı sınavlar test biçiminde yapılabilir. c) Dersin yarıyıl sonu sınavı dersin okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. ç) Bir dersin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarına katılmayanlar, o sınavdan sıfır not almış sayılır. 229

6 d) Bir dersin sınavı, o dersi veren öğretim elemanı tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav sırasında o dersi veren öğretim elemanının bulunmaması halinde, sınavın kimin tarafından yapılacağını bölüm başkanlığı belirler ve Dekanlığa bildirir. e) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Yanında kimlik kartı bulunmayanlar öğrenci bürosundan alacakları kimliklerini belirten bir belgeyle sınava girebilir. f) Sınavda hile veya kopya yapan, bunlar için girişimde bulunan ve bunlara yardım eden öğrenciler sıfır not almış sayılır. Ayrıca bu gibi öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılır. g) Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde o sınavda aldığı not iptal edilir. (2) Öğrenimde öngörülen sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme sınavlarıdır. a) Ara sınavları; 1) Ders, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının verimliliğini artırmak amacıyla yarıyıl içinde yapılan sınavlardır. 2) Her ders için, her yarıyılda bir ara sınav yapılır. 3) Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin ara sınavı/yarıyıl sonu/bütünleme sınavı yapılamaz. 4) Ara sınavı sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde duyurulur. b) Yarıyıl sonu sınavları; 1) Yarıyıl sonunda tamamlanan ders ve uygulamalarda öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. 2) Yarıyıl sonu sınavları ilgili dersin kuramsal ve uygulamalı bölümü olmak üzere ayrı ayrı yapılır. 3) Uygulamalı derslerin uygulama sınavları, yarıyıl sonu kuramsal sınavları başlamadan önce sonuçlandırılır. Uygulama sınavında başarısız olan öğrenciye bir uygulama sınav hakkı daha verilir, bunda da başarısız olan öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Dersi tekrarlamak zorundadır. 4) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için; a) Derse kayıtlı olmak, b) Derse ve uygulamalara devam etmek, c) Uygulamasını başarı ile tamamlamak gerekir. 5) Yarıyıl sonu sınav sonuçları en geç son sınavı izleyen hafta içinde duyurulur. c ) Bütünleme sınavları; 1) Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrencilere aynı sınav döneminde olmak koşulu ile başarısız oldukları her ders için bütünleme sınav hakkı tanınır. 2) Bütünleme sınav sonuçları en geç son sınavı izleyen hafta içinde duyurulur. 3) Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için; a) Derse kayıtlı olmak, b) Derse ve uygulamalara devam etmek, c) Uygulamasını başarı ile tamamlamak gerekir. 4) Öğrenciye anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü sebebiyle katılamadıkları ara sınav/yarıyıl sonu/bütünleme sınavları için mazeretlerini belgelemeleri kaydıyla ve Yönetim Kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı tanınır. 5) Türkiye'yi veya Üniversiteyi temsilen sportif-kültürel yarışma ve gösterilere katılan öğrenciler ile yarışma veya gösteriler sırasında sakatlanan öğrencilere, ilgili sağlık biriminin vereceği rapora göre, Fakülte Yönetim Kurulunca katılamadıkları sınavlar için bir sınav hakkı verilebilir. (3) Başarı notu, ara sınavları not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplanarak hesaplanır. Ancak yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarında, yüz tam not üzerinden en az elli almak zorunludur. (4) Yarıyıl sonu/bütünleme sınavı sonunda bir dersten başarılı sayılmak bu maddenin 5 üncü fıkrasında belirtildiği şekilde hesaplanan notun en az altmış olması gerekir. (5) Kuramsal ve uygulamalı kısımları ile birlikte yürütülen derslerin uygulama notları başarı notlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Sadece uygulamalardan ibaret olan derslerin not ve başarı durumları kuramsal dersler gibi değerlendirilir. (6) Mezuniyet için başarması gereken uygulamasız ya da uygulaması başarılmış tek bir dersi bulunan öğrenciler, bu duruma düştükleri yarıyıl sonundan itibaren; derse devam koşulunu daha önce yerine getirmişlerse, bütünleme sınavlarının bitimini izleyen bir ay içinde, Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde açılacak tek ders sınavına katılabilir. Bu sınavda yüz tam not üzerinden en az altmış alan öğrenciler ara sınavı notuna bakılmaksızın başarılı sayılır ve mezuniyetlerine karar verilir. (7) Öğrenciler, tek ders sınavına dersin okutulduğu yarıyıla bakılmaksızın her yarıyıl sonunda girebilir. Staj zorunluluğu olan birimlerde staj uygulamalarındaki başarısızlık ya da eksiklik tek ders sınavı hesabında göz önüne alınmaz. (8) Tek ders sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin bütünleme sınavlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları gerekir. (9)Sınav sonuçları, sınavların yapılış tarihini izleyen yedi iş günü içinde Fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim edilir ve Dekanın izni ile öğrenci işleri bürosu tarafından ilan edilir. (10)Bir dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrencilere, bu Yönergede öngörülen süreler içinde kullanılmak üzere derse yeniden yazılmak koşuluyla ara sınava girme hakkı verilir. Tekrarlama durumunda devamı alınmış ders, otuz üç kredi/haftalık öğrenim yükü içinde sayılır. Tekrarlanan dersin ara sınavına girmek zorunludur ve dersin tekrarlandığı dönemdeki ara sınavı notu/notları geçerlidir. (11)Her türlü sınav evrakları en az iki yıl saklanır. (12) Bir günde aynı sınıfa ait, ikiden fazla dersin ara sınavı/yarıyıl sonu/bütünleme sınavı yapılamaz. 230

7 Notlar ve değerlendirme MADDE 25- (1) Notlar yüz üzerinden verilir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha küçükleri alt tam sayıya tamamlanır. Ayrıca notlar aşağıdaki tabloda belirtilen dereceler ve harflerle de ifade edilebilir: Alınan Not Derecesi Harf Karşılığı Katsayı Pekiyi AA Pekiyi BA 3, İyi BB İyi CB 2, Orta CC Başarısız DC 1, Başarısız DD Başarısız FD 0, Başarısız FF 0 Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 26- (1) Öğrenciler, sınav so nuçları ile ilgili maddi hata itirazlarını, sonuçların duyurulmasından sonraki beş iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yapabilirler. İtiraz ders sorumlusuna iletilir, maddi hata varsa Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Maddi hata yoksa not düzeltilmesi yapılmaz. Ders puanları ve akademik ortalama MADDE 27- (1) Ders puanı; ilgili dersin kredisi ile başarı notunun çarpımı ile bulunan puandır. (2) Akademik ortalama; öğrencinin birimine kayıt yaptırmasından itibaren başardığı ve saydırdığı tüm derslerin puanlarının toplamı, aldığı derslerin toplam kredi sayısına bölünerek hesaplanır. (3) Akademik ortalama, yüzlük sistem yanında dörtlük sistem ve harflerle de ifade edilebilir. Mezuniyet MADDE 28- (1) Mezun ola bilmek için öğrencilerin, Fakültenin eğitim-öğretim programında yer alan tüm ders ve stajları başarı ile tamamlamaları gerekir. (2) Mezuniyet tarihi, sınavların bitimini izleyen iş günüdür. (3) Disiplin cezası almamak ve öğrenimini normal öğrenim süresinde tamamlamak şartı ile; a) Mezuniyet başarı ortalaması en az seksen beş ile seksen dokuz aralığında olan öğrenciler üstün başarılı öğrenci, b) Başarı ortalaması doksan ile yüz aralığında olan öğrenciler ise onur öğrencisi olarak değerlendirilir. Diploma MADDE 29- (1) Verilecek diploma Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükümlerine göre düzenlenir. (2) Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile lisans diploması verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE 30- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ile Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 31- (1) Bu Yönerge, Adnan menderes Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 32- (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı yürütür. * Bu Yönerge Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 20/06/2012 tarih ve sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 231

8 COURSE PROGRAM FOR THE DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING I. SEMESTER III. SEMESTER Zorunlu Dersler PHY 101 Physics I PHY 102 Physics II MAT 101 Calculus I MAT 102 Calculus II CHE 101 General Chemistry CHE 102 Organic Chemistry CHL 101 Chemistry Laboratory BIO 102 Biology ENR 101 Introduction to Engineering CS 102 Introduction to Programming ENR 103 Engineering Graphics TUR 102 Turkish Language II TUR 101 Turkish Language I HIS 102 HIS 101 University Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution I University Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution II University 2 2 University 2 2 TOTAL II. SEMESTER TOTAL FE 201 Material and Energy Balances FE 202 Thermodynamics ENR 201 Material Science STA 202 Probability and Statistics FE 203 Fluid Mechanics FE 204 General Microbiology CHE 201 Analytical Chemistry FE 206 Heat and Mass Transfer MAT 201 Differensial Equations FE 208 Food Biochemistry CHE 202 Physical Chemistry FL 201 Foreign Language I FL 202 Foreign Language II University University University 2 2 University 2 2 TOTAL IV. SEMESTER TOTAL

9 V. SEMESTER VII. SEMESTER FE 301 Unit Operations I FE 302 Unit Operations II FE 303 Food Microbiology I FE 304 Food Microbiology II FE 305 Food Chemistry I FE 306 Food Chemistry II FE 307 Biotechnology FE 308 Reaction Kinetics FE 309 Food Analyses FE 310 Instrumental Analysis FE 311 Food Engineering Operations FE 312 Hygine and Sanitation FE 32A Non-Technical Elective Course FE 33B Non-Technical Elective Course TOTAL TOTAL FE 401 Cereal Technolgy FE 402 Fermentation Technology FE 403 Meat Technology FE 404 Fruit and Vegetable Technology FE 405 Fat and Oils Technology FE 406 Milk and Dairy Product Technology FE 407 Process Control FE 408 Food Packaging FE 409 Project FE 410 Food Engineering Design VI. SEMESTER FE 412 Graduation Thesis FE 42A Technical Elective Course FE 43B Technical Elective Course TOTAL TOTAL VIII. SEMESTER Semester: Yarıyıl Codes: Dersin Kodu Course Name: Dersin Adı T: Teorik (Teoretical) P: Uygulama (practical) C:Kredi (Credit) ECTS: AKTS Total: Toplam : Zorunlu Dersler : Program Seçmeli Dersleri University : Üniversite (Ders Havuzu) Seçmeli Dersi 233

10 V. SEMESTER VI. SEMESTER ELECTİVE COURSES FE 321 Economy FE 330 Food Marketing FE 323 Food and Business Ethics FE 332 Food Management FE 325 History of Science and Philosophy FE 334 Ethics in Engineering and Research ELECTİVE COURSES FE 421 Food Industry Problems and Solutions FE 430 Principles of Nutrition FE 423 Food Machinery and Equipments FE 432 By-products of Food Processing FE 425 Sensory Analysis FE 434 Food Additives FE 427 Food Quality Control and Legislation FE 436 Functional Foods VIII. SEMESTER VIII. SEMESTER 234

11 COURSE PROGRAM FOR THE DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING I. SEMESTER III. SEMESTER Zorunlu Dersler MAT 101 Calculus I MAT 102 Calculus II PHY 101 Physics I PHY 102 Physics II PHL 101 Physics Laboratory I PHL 102 Physics Laboratory II CHE 101 /BIO 101 General Chemistry or Biology CS 102 Introduction to Programming ENR 101 Introduction to Engineering ME 104 Computer Aided Design ME 103 Engineering Graphics ENG 102 English Communication ENG 101 English Composition University University University 2 2 University 2 2 TOTAL II. SEMESTER TOTAL MAT 201 Calculus III MAT 202 Differential Equations ME 201 Statics ENR 202 Dynamics EE 201 Electronics ME 204 Thermodynamics EEL 201 Electronics Laboratory ME 206 Measurement Techniques ENR 201 Material Science STA 202 Probability and Statistics TUR 201 Turkish Composition TUR 202 Turkish Communication University HIS 202 Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution I Social Elective I Social Elective II University University 2 2 University 2 2 TOTAL IV. SEMESTER TOTAL

12 V. SEMESTER II. SEMESTER ME 301 Engineering Laboratory I ME 302 Engineering Laboratory II ME 303 Numerical Methods ME 304 Manufacturing Techniques ME 305 Strength of Materials ME 306 Mechanical Design ME 307 Fluid Mechanics ME 308 System Analysis and Design ME 309 Heat Transfer ME 310 Dynamics of Machinery ECO 301 Engineering Economics HIS 302 ME 311 Machine Shop Practice TOTAL VI. SEMESTER Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution II TOTAL ME 401 Mechanical and Thermal Design Project ME 402 Undergraduate Thesis ME 403 Practical Training Technical Elective Technical Elective Technical Elective Technical Elective Technical Elective Technical Elective Technical Elective Technical Elective TOTAL VIII. SEMESTER Technical Elective TOTAL Semester: Yarıyıl CODES: Dersin Kodu Course Name: Dersin Adı T: Teorik (Teoretical) P: Uygulama (practical) C:Kredi (Credit) ECTS: AKTS Total: Toplam : Zorunlu Dersler : Program Seçmeli Dersleri University : Üniversite (Ders Havuzu) Seçmeli Dersi Pre-Conditional Courses : Önşartlı Dersler Technical : Teknik Seçmeli Dersler Social : Sosyal Seçmeli Dersleri 236

13 III. SEMESTER VII. SEMESTER SOCIAL ELECTIVE COURSES PHI 201 History of Science BA 202 Sales Management ADM 203 Introduction to Law BA 204 Workers Health and Safety PHI 205 Engineering Ethics BA 206 Factory organization and Management CODES COURSE NAME T P C ECTS IV. SEMESTER CODES COURSE NAME T P C ECTS TECHNICAL ELECTIVE COURSES ME 405 Special Topics in Mechanical Engineering ME 406 Special Studies ME 407 Intermediate Thermodynamics ME 408 Intermediate Fluid Mechanics ME 409 Thermal System Design ME 410 Intermediate Heat Transfer ME 411 Thermal Machines ME 412 Active Solar Engineering ME 413 Analogy and Simulation ME 414 Techniques of Optimizations ME 415 Boilers ME 416 Mechanical Vibrations ME 417 Computer Aided Engineering Analysis ME 418 Applied Fluid Mechanics ME 419 Refrigeration ME 420 Engineering Materials ME 421 Energy Saving in Industry ME 422 Dynamics of Machinery ME 423 Internal Combustion Engines ME 424 Intermediate Strength of Materials ME 425 Air Conditioning ME 426 Applied Solid Mechanics ME 427 Industrial Applications of Hydraulics ME 428 Casting Technology ME 429 Introduction to Robotics ME 430 CNC Machine Tools ME 431 Mechatronics ME 432 Computer Aided Manufacturing ME 433 Instrumentation ME 434 Control Elements and Applications ME 435 Sensors and Transducers ME 436 Control of Industrial Noise and Vibrations ME 437 Natural Gas Installation ME 438 Design of Control Systems ME 439 New Technologies in Vehicles ME 440 Drying Techniques ME 441 Non-destructive Experimental Methods ME 442 Power Plants ME 443 Pneumatic Control Systems ME 444 Friction and Wear ME 445 Principles of Combustion ME 446 Heat Exchangers ME 447 Process Techniques ME 448 Manufacturing Management ME 449 Renewable Energy Sources ME 450 Mechanics of Composite Materials ME 451 Simulation of Control Systems ME 452 Production Engineering VIII. SEMESTER 237

14 PRE-CONDITIONAL COURSES MAT 102 Calculus II Calculus I ME 104 Computer Aided Design Engineering Graphics MAT 201 Calculus III Calculus I MAT 202 Differential Equations Calculus II ENR 202 Dynamics Statics ME 204 Thermodynamics Physics II ME 301 Engineering Laboratory I Physics II ME 303 Numerical Methods Introduction to Programming ME 305 Strength of Materials Statics ME 307 Fluid Mechanics Differential Equations ME 309 Heat Transfer Thermodynamics ME 302 Engineering Laboratory II Physics I ME 304 Manufacturing Techniques Material Science ME 306 Mechanical Design Strength of Materials ME 308 System Analysis and Design Differential Equations STA 202 Probability and Statistics Calculus I ME 401 Mechanical and Thermal Design Project Manufacturing Techniques, Mechanical Design ME 403 Practical Training Machine Shop Practice ME 402 Undergraduate Thesis Mechanical and Thermal Design Project ME 408 Intermediate Fluid Mechanics Fluid Mechanics ME 407 Intermediate Thermodynamics Thermodynamics ME 409 Thermal System Design Heat Transfer ME 410 Intermediate Heat Transfer Heat Transfer ME 411 Thermal Machines Thermodynamics ME 413 Analogy and Simulation Dynamics ME 415 Boilers Heat Transfer ME 417 Computer Aided Engineering Analysis Strength of Materials ME 419 Refrigeration Heat Transfer ME 421 Energy Saving in industry Heat Transfer ME 423 Internal Combustion Engines Thermodynamics ME 425 Air Conditioning Heat Transfer ME 427 Industrial Applications of Hydraulics Fluid Mechanics 238

15 PRE-CONDITIONAL COURSES ME 429 Introduction to Robotics Electronics, Introduction to Programming ME 431 Mechatronics Electronics, Introduction to Programming ME 433 Instrumentation Electronics, Measurement Techniques ME 435 Sensors and Transducers Electronics, Measurement Techniques ME 437 Natural Gas Installation Mechanical Design ME 439 New Technologies in Vehicles Mechanical Design ME 441 Non-Destructive Experimental Methods Material Science, Measurement Techniques ME 443 Pneumatic Control Systems Fluid Mechanics, Electronics ME 445 Principles of Combustion Thermodynamics ME 447 Process Techniques Fluid Mechanics, Heat Transfer ME 449 Renewable Energy Sources Thermodynamics ME 451 Simulation of Control Systems System Analysis and Design ME 412 Active Solar Engineering Heat Transfer, Thermodynamics ME 414 Techniques of Optimizations Probability and Statistics for Mechanical Engineers, Numerical Methods ME 416 Mechanical Vibrations Differential Equations, Dynamics ME 418 Applied Fluid Mechanics Fluid Mechanics ME 420 Engineering Materials Material Science ME 422 Dynamics of Machinery Dynamics ME 424 Intermediate Strength of Materials Strength of Materials ME 426 Applied Solid Mechanics Strength of Materials ME 428 Casting Technology Manufacturing Techniques ME 430 CNC Machine Tools Manufacturing Techniques ME 432 Computer Aided Manufacturing Manufacturing Techniques, Computer Aided Design ME 434 Control Elements and Applications Electronics, Measurement Techniques ME 436 Control of Industrial Noise and Vibrations Dynamics ME 438 Design of Control Systems Electronics, Computer Aided Design ME 440 Drying Techniques Heat Transfer, Thermodynamics ME 442 Power Plants Heat Transfer, Thermodynamics ME 444 Friction and Wear Manufacturing Techniques ME 446 Heat Exchangers Heat Transfer ME 448 Manufacturing Management Engineering Economics ME 450 Mechanics of Composite Materials Material Science, Strength of Materials ME 452 Production Engineering Manufacturing Techniques 239

16 COURSE PROGRAM FOR THE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING I. SEMESTER III. SEMESTER Zorunlu Dersler MAT 101 Calculus I MAT 102 Calculus II PHY 101 Physics I PHY 102 Physics II PHL 101 Physics Laboratory I PHL 102 Physics Laboratory II CHE 101 /BIO 101 General Chemistry or Biology CE 102 Introduction to Programming ENR 101 Introduction to Engineering CE 104 Statics ME 103 Engineering Graphics ENG 102 English Communication ENG 101 English Composition University University University 2 2 University 2 2 TOTAL II. SEMESTER TOTAL MAT 201 Calculus III MAT 202 Differential Equations CE 201 Material Science CE 202 Numerical Methods in Engineering CE 203 Strength of Materials I CE 204 Strength of Materials II CE 205 Dynamics CE 206 Probability and Statistics for Civil Engineers CE 207 Surveying CE 208 Materials of Construction TUR 201 Turkish Composition CE 210 Hydrology University TUR 202 Turkish Communication CE 212 Summer Practice I Social Elective I Social Elective II University University 2 2 University 2 2 TOTAL IV. SEMESTER TOTAL

17 V. SEMESTER VII. SEMESTER CE 301 Structural Analysis I CE 302 Structural Analysis II CE 303 Soil Mechanics I CE 304 Soil Mechanics II CE 305 Fluid Mechanics CE 306 Hydromechanics CE 307 Reinforced Concrete I CE 308 Reinforced Concrete II CE 309 Transportation Engineering CE 310 Highway Engineering CE 311 Steel Structures CE 312 Summer Practice II HIS 301 Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution I HIS 302 TOTAL VI. SEMESTER Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution I TOTAL CE 401 Construction Management CE 410 Civil Engineering Project CE 403 Foundation Engineering CE 405 Water Resources Engineering CE 407 Structural Dynamics and Earthquake Engineering Technical Elective Technical Elective Technical Elective Technical Elective Design Elective Technical Elective TOTAL VIII. SEMESTER Technical Elective Design Elective TOTAL

18 IIII. SEMESTER VII. SEMESTER SOCIAL ELECTIVE COURSES PHI 201 History of Science BA 202 Sales Management ADM 203 Introduction to Law BA 204 Workers Health and Safety PHI 205 Engineering Ethics BA 206 Factory organization and Management CODES COURSE NAME T P C ECTS IV. SEMESTER CODES COURSE NAME T P C ECTS TECHNICAL ELECTIVE COURSES CE 421 Matrix Methods in Structural Mechanics CE 422 Introduction to Finite Element Method CE 423 Earthquake Resistant Design CE 424 Bridge Engineering CE 425 Soil Dynamics CE 426 Prestressed Concrete Structures CE 427 Design of Tall Building Structures CE 428 Advanced Mechanics of Materials CE 429 Introduction to Structural Optimization CE 430 Introduction to Structural Reliability CE 431 Irrigation and Drainage CE 432 Water Supply and Distribution CE 433 Construction Site Techniques CE 434 Railway and Metro Tunnels CE 435 Concrete Technology CE 436 Traffic Safety and Accident Investigation CE 437 Geotechnical Design VIII. SEMESTER VII. SEMESTER DESIGN ELECTIVE COURSES CE 451 Reinforced Concrete Design CE 452 Steel Design CE 453 Bridge Design CE 454 Water Distribution Network Design CE 455 Wastewater Collection Network Design CE 456 Highway and Railway Design VIII. SEMESTER 242

19 TECHNICAL ELECTIVE COURSES CODES Course Name Pre-Condition CE 421 Matrix Methods in Structural Mechanics Calculus III, Strength of Materials II CE 422 Introduction to Finite Element Method Calculus III, Strength of Materials II, Numerical Methods in Engineering CE 423 Earthquake Resistant Design Structural Analysis II, Structural Dynamics and Earthquake Engineering CE 424 Bridge Engineering Structural Analysis II, Steel Structures, Reinforced Concrete II CE 425 Soil Dynamics Foundation Engineering, Dynamics CE 426 Prestressed Concrete Structures Materials of Construction, Reinforced Concrete II CE 427 Design of Tall Building Structures Structural Analysis II, Reinforced Concrete II, Structural Dynamics and Earthquake Engineering CE 428 Advanced Mechanics of Materials Strength of Materials II CE 429 Introduction to Structural Optimization Structural Analysis II CE 430 Introduction to Structural Reliability Structural Analysis II, Probability and Statistics CE 431 Irrigation and Drainage Hydrology CE 432 Water Supply and Distribution Water Resources Engineering, Hydrology, Hydromechanics CE 433 Construction Site Techniques CE 434 Railway and Metro Tunnels Transportation Engineering CE 435 Concrete Technology Materials of Construction CE 436 Traffic Safety and Accident Investigation Transportation Engineering CE 437 Geotechnical Design Foundation Engineering DESIGN ELECTIVE COURSES CE 451 Reinforced Concrete Design Reinforced Concrete II CE 452 Steel Design Steel Structures, Structural Analysis II CE 453 Bridge Design Structural Analysis II, Steel Structures, Reinforced Concrete II CE 454 Water Distribution Network Design Water Resources Engineering, Hydromechanics CE 455 Wastewater Collection Network Design Water Resources Engineering, Hydromechanics CE 456 Highway and Railway Design Highway Engineering Semester: Yarıyıl CODES: Dersin Kodu Course Name: Dersin Adı T: Teorik (Teoretical) P: Uygulama (practical) C:Kredi (Credit) ECTS: AKTS Total: Toplam : Zorunlu Dersler : Program Seçmeli Dersleri University : Üniverite (Ders Havuzu) Seçmeli Dersi Pre-Condition: Önşart Technical : Teknik Seçmeli Dersler Social : Sosyal Seçmeli Dersler Design : Tasarım Seçmeli Dersler 243

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar. ECZACILIK FAKÜLTESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Bu Yönetmelikte hüküm

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir. Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27328 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EBELĠK LĠSANS TAMAMLAMA PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ : MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2) BÖLÜMÜ : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (3) SINIFI : 1.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Şah Üniversitesinin lisans programlarında

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 8 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27723 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi Yabancı

Detaylı

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 30.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27070 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar Adnan Menderes Üniversitesi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU I- EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ II- OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ III- REKREASYON, SPOR YÖNETİCİLİĞİ VE ANTRENÖRLÜK

Detaylı

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesine bağlı fakülte

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesinde İngilizce hazırlık, ön lisans, lisans ve

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28378 YÖNETMELİK

8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28378 YÖNETMELİK 8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28378 YÖNETMELİK Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

ÇİFT ANADAL TABLOSU. ME 203 Statics NA NA ME 211 Thermodynamics I NA NA

ÇİFT ANADAL TABLOSU. ME 203 Statics NA NA ME 211 Thermodynamics I NA NA ÇİFT ANADAL TABLOSU Makine Mühendisliği Programında Çift Anadal a başvuran değişik bölüm öğrencilerinin alması gereken dersler aşağıda verilmiştir. (Alınması gerekmeyen dersler koyu hücreler içerisinde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Sağlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

YÖNETMELİK. Yüzüncü Yıl Üniversitesinden: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Yüzüncü Yıl Üniversitesinden: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 19 Eylül 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26648 YÖNETMELİK Yüzüncü Yıl Üniversitesinden: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

ÇİFT ANADAL TABLOSU. Code Course name T R C ECTS IE CENG ECE MECE MSE CE ME 113

ÇİFT ANADAL TABLOSU. Code Course name T R C ECTS IE CENG ECE MECE MSE CE ME 113 ÇİFT ANADAL TABLOSU Makine Mühendisliği Programında Çift Anadal a başvuran değişik bölüm öğrencilerinin alması gereken dersler aşağıda verilmiştir. (Alınması gerekmeyen dersler koyu hücreler içerisinde

Detaylı

AKSARAYÜNİVERSITESİ LİSANSÇİFTANADALVEYANDALPROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

AKSARAYÜNİVERSITESİ LİSANSÇİFTANADALVEYANDALPROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ AKSARAYÜNİVERSITESİ LİSANSÇİFTANADALVEYANDALPROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaçvekapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergeninamacı, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) bünyesinde yer alanlisans programları arasındaki çift

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine;

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Lisans Yönetmeliği nde gerçekleştirilen değişiklikler aşağıda yer almaktadır. Bu değişikliklerin mutlaka öğrenciler tarafından incelenmesi

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History I ENG101 İngilizce

Detaylı

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 13.08.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26258 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 14 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28765 YÖNETMELİK Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde. 1 - Bu yönergenin amacı, 04.12.2008

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZ OKÜ İİBF İşletme Bölümü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular 1. Sağlık kuruluşundan aldığım rapor ile devamsızlık hakkımı arttırabilir miyim? Dicle Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliği gereği sağlık raporu olanlar devamsız sayılırlar.

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İzmir

Detaylı

YÖNETMELİK BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Başkent Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28038 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 27.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28038 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 27.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28038 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde. 1- Bu yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Uluslararası Antalya Üniversitesi nde bir lisans

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Kasım 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28464 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncümaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncümaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 8 Aralık 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29199 Biruni Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME DERS MUAFİYETİ VE KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME DERS MUAFİYETİ VE KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME DERS MUAFİYETİ VE KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ KOMİSYONU RAPORU Yüksekokulumuzda ek yerleştirme ile kazanıp kayıt

Detaylı

PROGRAMLARI. Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders)

PROGRAMLARI. Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders) i MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI A) ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI: Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders) 1 ECE

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110827-34.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110827-34.htm Sayfa 1 / 8 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 04 Mayıs 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28282 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin Yabancı Diller

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

LİSANS PROGRAMI KILAVUZU ( )

LİSANS PROGRAMI KILAVUZU ( ) 1. DERS PROGRAMI LİSANS PROGRAMI KILAVUZU (06.02.2012) HACETTEPE UNIVERSITY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT AUTOMOTIVE ENGINEERING UNDERGRADUATE PROGRAM FALL 1st SEMESTER SPRING 2nd SEMESTER Code Course

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Sayfa No 11.08.2011 22 1 / 5

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Sayfa No 11.08.2011 22 1 / 5 11.08.2011 22 1 / 5 KARAR NO: 2011/103 Niğde Üniversitesi 6111 Sayılı Kanunun 171, 172 ve 173 üncü Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 58. Madde Hükümlerine Dair Uygulama Yönergesi

Detaylı

LİSANS PROGRAMI KILAVUZU ( )

LİSANS PROGRAMI KILAVUZU ( ) 1. DERS PROGRAMI LİSANS PROGRAMI KILAVUZU (13.06.2012) HACETTEPE UNIVERSITY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT AUTOMOTIVE ENGINEERING UNDERGRADUATE PROGRAM FALL 1st SEMESTER SPRING 2nd SEMESTER Code Course

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BOZOK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YASAL DAYANAK MADDE 1- (1) Bu yönerge, 19 Ekim 2011 gün ve 28089 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Ağustos 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26957 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Eğitim-Öğretim Rehberi ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Rehberi ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 21 Eylül 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29482 YÖNETMELİK Mevlana Üniversitesinden: MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ 1 INS1001 MATEMATİK I Zorunlu MATHEMATICS I 4 2 5 6 2 INS1003 FİZİK I Zorunlu PHYSICS I 3 1 4 5 3 INS1005 GENEL KİMYA Zorunlu GENERAL CHEMISTRY 2 1 3 4 4 INS1007 LİNEER CEBİR

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

a)öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak.

a)öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak. Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (08/06/2003 tarihli ve 25132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte değişiklik yapan düzenlemeler ; 03.07.2006

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Hukuk Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Adnan Menderes Üniversitesi KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU I- EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ II- ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ III- PROGRAMLAR DIŞ TİCARET DIŞ TİCARET (İkinci Öğretim) İŞLETME YÖNETİMİ

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PLANI 1. Yarıyıl Ders Planı 1504101 MUH 1101 MÜHENDİSLİK FİZİĞİ I Zorunlu 3 4 1504103 MAT 1141 MATEMATİK I Zorunlu 3 4 1504105 KIM 1105 KİMYA Zorunlu 1504111 MAK

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine ilişkin esasları düzenlemektir. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı