ÖRNEKTİR. BİYOLOJİ Bitkisel Dokular SINIF. Sayısal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR. BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF. Sayısal"

Transkript

1 BİYOLOJİ Bitkisel Dokular SINIF Sayısal Bit ki hüc re le rinde, genç bitki hücreleri ile yaşlı bitki hücreleri arasında yapısal ve işlevsel olarak bazı farklılıklar bulunur. Buna göre; I. hücre çeperinin ince olması, II. kofulların büyük olması, III. sitoplazma oranının az olması özel lik le rin den han gi le ri hücrenin yaşlı olduğunu gösterir? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. 2. Bit ki ler de bulunan meristem dokular bölünme yeteneğinde olan canlı hücrelerdir. Bu hücreler bitkinin büyüme ve gelişmesinde etkilidir. Diğer doku hücreleri ise bölünme yeteneğinde olmayan hücrelerdir. Buna göre, bitkisel dokularda gö rü len; I. hüc relerinin mitozla bölünmesi, II. fo to sen tezle organik besin sentezlenmesi, III. fazla glikozların nişastaya dönüştürülmesi, IV. aktif taşıma ile dış ortamdan madde alınması olay la rın dan han gi le ri, sa de ce me ris tem do ku hücreleri ta ra fın dan ger çek leş ti ri lir? A) Yal nız I B) Yal nız III C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV. 4. Epi der mis dokusu ile il gi li; I. Bitkinin su kaybını artırır. II. Hücreleri fotosentez yapamaz. III. Bitkiyi dış etkenlerden korur. lv. Genellikle bir sıralı hücrelerden oluşur. bilgi le rin den han gi le ri doğ ru dur? A) I ve II B) I ve IIl C) Il ve III D) IIl ve IV E) li, IIl ve IV. 5. Bazı bitkisel doku çeşitlerini oluşturan hücrelerin çeperlerinin normalden kalın olması bitkinin destekliğine yardımcı olmaktadır. Buna göre, bitkilerde; I. kollenkima, II. sklerankima, III. ksilem, lv. parankima dokularından hangileri kalın çeper bulundurması yönüyle destekliğe yardımcı olur? A) I ve II B) I ve IIl C) Il ve IV D) I, Il ve Ill E) li, Ill ve IV. 3. Bit ki sel bir do ku nun incelenmesi sonucu; fo to sen tez ya parak besin sentezlediği, be sin ve su de po la dı ğı, be sin le ri flo eme(soymuk borusu) ile tti ği şeklindeki özel lik le ri tes pit edi lmiştir. Bu na gö re, özel lik le ri ve ri len bit ki sel yapı aşa ğı da ki - ler den han gi si olabilir? A) Kollenkima B) Pa ran ki ma C) Sklerankima D) Me ris tem E) Ksilem 6. Aşa ğı da ki şe kil de çok yıl lık bit ki göv de sinin eni ne ke si ti ve - ril miş tir. Bu na gö re, nu ma ra lan dı rıl mış kı sım la rın han gi lerin de mitoz hüc re bö lün me si gö rü lür? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III.

2 Bitkisel Dokular Bitkisel dokularla ilgili; I. in ce çe per le ri olma, II. büyük koful bulundurma, III. düşük me ta bo liz ma hızına sahip olma, IV. pro te in sen te zi ya pabilme özel lik le rinden meristem ve temel dokuda gözlenenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 10. Bir bitkide bulunan birincil ve ikincil meristem doku çeşitleriyle ilgili; I. iletim demetlerini oluşturma, II. bölünme özelliğini kaybederek başka bir doku çeşidine dönüşebilme, III. hücrelerinde kloroplast bulundurmama, IV. bitkinin boyuna büyümesini sağlama özelliklerinden han gi le ri ortaktır? Meristem do ku Temel do ku A) Yal nız I B) II ve III C) li ve IV A) I ve II III ve IV B) I ve IV II ve III D) I, II ve Ill E) I, ll, lii ve IV. C) I ve IV II, III ve IV D) II ve III I ve IV E) III ve IV I ve II 11. Dokular aynı görev için özelleşmiş hücre grupları olmasına rağmen, bitkilerdeki parankima dokusu bulunduğu yere 8. Bit ki sel do kular ve gö rev le riy le il gi li aşa ğı da ve ri len eş - leş tir me ler den han gi si yan lış tır? Do ku Gö re vi A) Epi der mis Ko ru ma B) Pe ri derm Des tek olma C) Pa li zat pa ran ki ma sı Fo to sen tez yapma D) Flo em Madde iletme E) Meristem İletim doku oluşturma 9. Bit ki ler de çe şit li mad de le rin ta şın ma sı nı sağ la yan iletim demetleri ile ilgili; Körfez Yayınları göre farklı görevler yapabilmektedir. Parankima doku bitkinin bütün organlarında bulunan temel dokudur. Buna göre; I. be sin ve gaz de po la ma, II. des tek lik sağlama, III. or ga nik mad de üret me, IV. eni ne ka lın laş mayı sağlama durumlarından han gi le ri pa ran ki ma do ku su nun gö rev - le rin den de ğil dir? A) Yal nız II B) I ve II C) II ve IV. D) III ve IV E) II, III ve IV. I. ölü hüc re ler den oluş ma, II. or ga nik besin ta şı ma, III. çift yön lü ta şı ma yap ma, lv. kambiyum dokudan oluşma özel lik le rin in ait olduğu yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Soy muk bo ru ları Odun bo ru ları A) l ve IV II ve III B) ll ve lv I ve III C) I ve II IlI ve IV D) II, III ve lv l ve lv E) IlI ve IV I ve II. 12. Çiçekli bitki türlerinde büyümeyi sağlayan meristem doku hücreleri hızlı mitoz bölünme yeteneğine sahiptir. Buna göre, meristem doku hücreleri; I. ince çeperli olma, II. bol sitoplazmaya sahip olma, III. büyük çekirdek bulundurma, IV. büyük koful bulundurma özelliklerinden han gi le ri ne sahiptir? A) l ve II B) II ve Ill C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV. Test 01 CA 1.D 2.A 3.B 4.E 5.D 6.C 7.C 8.B 9.D 10.B 11.C 12.D

3 BİYOLOJİ Bitkisel Dokular SINIF Sayısal Aşağıdaki yapılardan hangisi epidermis dokusu tarafından oluşturulmaz? A) Sto ma B) Emici tüy C) Yap rak tüy leri D) Kutikula E) Kambiyum. 2. Bitkilerin stomaları ile gerçekleştirilen madde değişimleri için aşa ğı da ve ri len bilgiler den han gi si yan lış - tır? A) Gün düz dı şa rı su ve mineral ve rilir. B) Gün düz dı şa rı ok si jen ve rilir. C) Gün düz dı şar dan kar bon di ok sit alınır. D) Ge ce dı şa rı kar bon di ok sit ve rilir. E) Ge ce dı şar dan ok si jen alınır. 3. Bitkilerle ilgili aşa ğı da ve ri len yapılardan han gi sin de hüc re ler ışık et ki si ile or ga nik be sin üre te bi lir? A) Epi der mis B) Odun bo ru la rı C) Sal gı hücresi D) Stoma E) Skleran kima 5. Meristem dokuyu oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? A) Kloroplast B) Golgi C) Ribozom D) Endoplazmik retikulum E) Mitokondri.. 6. Aşağı da ki grafikte bir bitkisel dokuda gün içerisinde üretilen oksijen miktarının değişimi verilmiştir. Bu na gö re, değişimi gerçekleştiren bitkisel doku aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Epi der mis doku B) Meristem doku C) Parankima doku D) Sklerankima doku E) İletim doku 4. Bitkilerde, tohum çimlendikten sonra yeni bireyin oluşması sırasında, bazı hücreler farklılaşarak organel içeriği ve işleyişi değişmekte ve farklı bir dokuyu oluşturmaktadır. Buna göre; I. floem, II. kol len ki ma, III. me ris tem, IV. kam bi yum ya pı la rın dan han gi le ri, fark lı la şa rak di ğer do ku la rın oluş ma sı nda etkili olur? A) Yal nız III B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV. 7. Çok yıllık odunsu bitkilerdeki peridermis (mantar doku) zamanla kalınlaşabilen bir dokudur. Mitoz bölünme ile kalınlaşan peridermis hücrelerin çeperlerinde süberin (mantar) birikiminden dolayı hücreleri zamanla ölür. Çok katlı ölü hücrelerden oluşan periderm tabakasının kalınlaşmasını; I. mantar kambiyumu, II. vasküler kambiyum, III. epidermis, IV. lentisel yapı ve do ku la rın dan han gi le ri sağlar? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve IV D) II ve III E) I, III ve IV.

4 Bitkisel Dokular Kambiyum dokusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bir çenekli bitki türlerinde bulunmaz. B) Bitkinin enine kalınlaşmasını sağlar. C) Bitkinin iletim demetlerini oluşturur. D) Farklılaşarak bazı bölünmez dokulara dönüşebilir. E) Tohumun çimlenmesinden itibaren varlığını korur Bitkisel dokuları oluşturan hücrelerde organel yönüyle farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre, bitkilerin farklı dokularında bulunan hücrelerin organelleriyle ilgili; I. ksilem mitokondri, II. floem ribozom, III. salgı gol gi, IV. meristem sent ro zom eşleştirme le rin den han gi le ri doğrudur? A) I ve II B) I ve IIl C) Il ve III 9. Aşa ğı da ki tab lo da bitkilerdeki doku çeşitlerinin ba zı özel - lik le ri ve ril miş tir. Bu tab lo ya gö re X, Y ve Z doku çeşitleri aşağıda verilenlerden hangileri olabilir? X Y Z A) Meristem Parankima Kollenkima B) Meristem Epidermis Sklerankima C) Periderm Kollenkima Meristem D) Floem Meristem Ksilem E) Ksilem Kollenkima Parankima 10. Bitkilerdeki parankima dokusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Otsu ve odunsu bitkilerde bulunur. B) Bitkinin bütün organlarında bulunur. C) Bitkinin besin ihtiyacını karşılar. D) Bitkideki organik besinlerin depolanmasında etkilidir. E) Bitkinin su ve mineral ihtiyacını karşılar. Körfez Yayınları D) lii ve IV E) I, II ve IV. 13. Bitkilerin koruyucu dokusu ile ilgili; I. çok tabakalı ol ma, II. canlı hücrelerden oluşma, III. stoma bulundurma, lv. lentisel oluşturma özel lik le rin den epidermis ve peridermise ait olanlar aşağıdakilerin han gi sinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Epidermis Peridermis A) I ve II IIl ve IV B) Il ve III I ve IV C) I ve IV Il ve III D) Il ve IV I ve IlI E) Ill ve IV I ve II 14. Farklı ortamlarda yaşayan bitkilerin adaptasyonları ile ilgili; I. Kurak ortam bitkilerindeki kütikula kalınlığı nemli ortam bitkilerine göre daha fazladır. 11. Bitkisel dokuların temel görevleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Parankima: Besin ihtiyacını karşılama B) Epidermis: Bitkinin su kaybını önleme C) Meristem: Bitkinin büyümesini sağlama D) Floem: Bitkinin enerji ihtiyacını karşılama E) Ksilem: Su ve mineral taşınmasını sağlama II. Kurak ortam bitkilerindeki kök uzunluğu nemli ortam bitkilerine göre daha fazladır. III. Kurak ortam bitkilerindeki stoma sayısı nemli ortam bitkilerine göre daha fazladır. IV. Kurak ortam bitkilerindeki gövde uzunluğu nemli ortam bitkilerine göre daha fazladır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV. Test 02 CA 1.E 2.A 3.D 4.D 5.A 6.C 7.A 8.E 9.A 10.E 11.D 12.C 13.B 14.A

5 BİYOLOJİ Bitkisel Organlar 11. SINIF Sayısal Bitkilerin genel yapısında kök, gövde, yaprak ve çiçek bulunur. Bu yapıların tamamı embriyo hücrelerinden oluşur. Embriyo hücrelerinin mitoz bölünmeleri ile doku ve organlar oluşur. Buna göre, embriyodan farklı özellikte doku ve organların oluşmasında; I. DNA daki nükleotit dizilişinin değişmesi, II. hücrelerdeki enzim çeşidinin değişmesi, III. hücrelerdeki or ga nel sa yı sının değişmesi, IV. hücrelerde aktif olan gen bölgelerinin değişmesi olaylarından han gi le ri etkilidir? A) l ve li B) Il ve IV C) IlI ve IV D) I, II ve Ill E) II, III ve IV. 2. Bir bit ki de bu lu nan aşa ğı da ki hüc re ler den han gi sin de, mi toz bö lün me hı zı en yük sek tir? A) Göv de pa ran ki ma hüc re le ri B) Yap rak epi der mis hüc re le ri C) Kök uç la rın da ki me ris tem hüc re le ri D) Göv de de ki soy muk bo ru hüc re le ri E) Yap rak lar da ki pa ran ki ma hüc re le ri 3. Bit ki ler de kök uçlarının boyuna kesitinde mikroskopta dört bölüm ayırt edilir. Kök uçlarındaki bu bölümlerle ilgili; I. Kaliptra bölgesindeki hücreler farklılaşarak emici tüy oluşturabilmektedir. II. Bölünme bölgesinde yer alan hücreler birincil meristem dokuyu oluşturur. III. Uzama bölgesindeki hücreler dikey uzama ile kökün boyuna büyümesini sağlar. lv. Olgunlaşma bölgesinin dış yüzeyi peridermis ile korunur. 4. Gövdenin sekonder kalınlaşmasında; I. kambiyum, II. mantar kambiyumu, III. gövde uç meristemi yapı la rın dan han gi le ri etkili olur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III 5. Otsu bitkilerde bulunan; kök, gövde, yaprak organlarında; D) I ve II E) II ve III. I. fotosentez yapma, II. madde taşıma, III. canlı hücreler bulundurma özelliklerinden hangileri ortaktır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) li ve III. 6. Bitkilerde stomalar (gözenek) gaz alışverişi ve terlemeyi sağlayan epidermisten farklılaşmış yapılardır. Açılıp kapanma özellikleri ile bitkinin su kaybını önler, gaz değişimini sağlar ve terleme ile fazla ısının atılarak bitkinin aşırı ısınmasını önler. Bitkideki; I. yaprak, II. kök, III. çanak yaprak, lv. odunsu gövde yapılarından hangilerinde stoma bulunmaz?. ifade le rin den han gi le ri doğrudur? A) l ve lli B) ll ve IIl C) lll ve IV A) l ve li B) Il ve IV C) IlI ve IV D) I, II ve Ill E) II, III ve IV. D) I, ll ve IIl E) II, lll ve IV.

6 Bitkisel Organlar Aşağıdaki şekillerde iki farklı bitki türüne ait gövde enine kesiti gösterilmiştir. 10. Yaprak enine kesitinde gözlenen yapılarla ilgili; I. Alt ve üst epidermis hücreleri kütin salgısıyla kütikula oluşturur. II. Palizat parankimasındaki hücrelerdeki kloroplast miktarı sünger parankiması hücrelerinden daha fazladır. III. Çift çenekli bitklerin yapraklarında ksilem ve floem arasında kambiyum bulunur. bilgi le rin den han gi le ri doğrudur? Buna göre, bu bitki türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1. bitki türünde kambiyum bulunmaz. B) 2. bitki türü çift çeneklidir. C) 2. bitkideki X dokusu canlı hücrelerden oluşur. D) 2. bitkideki Y dokusu yaş halkalarının oluşmasını sağlar. E) 2. bitkideki Z dokusunda organik besinler taşınır.. 8. Çift çenekli bitkilerin gövde yapısı ile ilgili; I. açık ve koyu renkli yaş halkaları bulundurma, II. halkasal dizilmiş kambiyum bulundurma, III. düzenli dizilmiş iletim demetlerine sahip olma, lv. dış yüzeyde sadece epidermis bulundurma özelliklerinden tek yıllık otsu ve odunsu bitkilere ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Tek yıllık Çok yıllık A) I ve ll IIl ve lv B) Il ve lll I ve lv C) II ve lv I ve lll D) Il ve lii I, ll ve lv E) III ve lv l, ll ve lll Körfez Yayınları A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) l, II ve III 11. Bitkisel organların görevleri ile il gi li aşa ğı da ki bilgi ler - den han gi si yan lışt ır? A) Yaprakta organik besin sentezi yapılır. B) Kök bitkinin su ve mineral ihtiyacını karşılar. C) Çiçek tohum oluşumu ile bitkinin üremesini sağlar. D) Gövdede bazı organik besinlerin depolanması sağlanır. E) Yaprak terleme ile azotlu metabolik artıkları uzaklaştırır. 12. Bitkilerdeki kökün görev ve özellikleri ile ilgili; I. Bitkiyi toprağa bağlar. II. Bitkinin su ve mineral almasını sağlar. III. Bitkinin ihtiyaç duyduğu bazı maddeleri sentezler. IV. Dış yüzeyindeki hücreler kütikula tabakası oluşturur. bilgi le rin den han gi le ri doğrudur? A) Yal nız II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV. 9. Genç bir kökün enine kesitinde; I. korteks, II. epidermis, III. merkezi silindir yapılarının dıştan içe doğru dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) l - ll - lll B) ll - l - lll C) ll - lll - l D) lll - ll - l E) lll - l - ll. 13. Bitkisel organların yapı ve özellikleri bitkinin yaşadığı ortama göre farklılık gösterir. Bu na gö re yaprakla ilgili; I. yaprak yüzeyinde fazla miktarda örtü tüyü bulundurma, II. dar yüzeyli yaprak ayasına sahip olma, III. paralel dizilmiş iletim demetleri bulundurma özelliklerinden hangileri kurak ortamda yaşamayı kolaylaştıran özelliklerdendir? A) Yal nız II B) Yal nız IIl C) I ve li D) li ve lil E) I, ll ve lli. Test 03 CA 1.E 2.C 3.B 4.D 5.E 6.B 7.C 8.E 9.B 10.D 11.E 12.D 13.C

7 BİYOLOJİ Bitkilerin Yapısı Genel 11. SINIF Sayısal Bitkisel yapılardan bazıları hayvanlarda olduğu gibi salgı yaparlar. Bu salgıların bitkilerde değişik işlevleri vardır. Buna göre, bitkide salgı üreten hücrelerden salınan maddeler; I. beslenme, II. koruma, III. emilim, lv. tozlaşma olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde etkili olur? A) I ve II B) I ve IIl C) Il ve IV D) I, Il ve IV E) li, Ill ve IV. 2. Bit ki ler de bu lu nan ba zı do kular can lı, ba zı doku la r da ölü hüc re ler den olu şur. Bu na gö re; I. odun bo ru la rını oluş tu ran trake, II. fo to sen tez ya pan palizat, III. gaz alış ve ri şi ni sağ la yan stoma, lv. desteklik sağlayan sklerankima hüc re le rin den han gi le ri ke sin lik le can lıdır? A) l ve lli B) ll ve IIl C) lll ve IV D) I, ll ve IIl E) II, lll ve IV 4. Bitkilerde bulunan; depo parankiması, özümleme parankiması, iletim parankiması yapılarını oluşturan hücrelerde; I. fotosentez yapma, II. madde taşıma, III. canlı hücrelerden oluşma özelliklerinden hangileri ortaktır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) I ve III 5. Bit ki sel bir do ku da yapılan incelemelerde, dokuya ait hücrelerin; bö lün me ye te nek le ri nin ol ma dı ğı, ışık gö renle ri nin fo tosen tez yap tı ğı, çe şit li mad de le ri de po la dı ğı özel lik le ri tes pit edil miş tir. Bu na gö re, özellikleri verilen do ku aşa ğı dakilerden han gi si ola bi lir? A) Pa ran ki ma do ku su B) Ko ru yu cu do ku C) Sklerankima do ku D) Me ris tem do ku E) İle tim do ku su 3. Kökte merkezi silindirin dış bölgesinde bulunan endodermis tabakası ile ilgili; I. Tek sıralı hücrelerden oluşur. II. Merkezi silindir bölgesinden madde çıkışını azaltır. III. Kök hücrelerinin besin ihtiyacını karşılar. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III 6. Bitkilerin fark lı do ku ların da gerçekleştirilen metabolik olaylara göre fazla bulunan organel çeşidi de farklılık göstermektedir. Bu na gö re, bitkisel dokularda fazla bulunan organel çeşitleriyle ilgili; I. özümleme parankiması kloroplast, II. depo parankiması lökoplast, III. meristem mitokondri, eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yal nız II B) Yal nız IIl C) I ve li D) I ve lil E) I, ll ve lli

8 04 Bitkilerin Yapısı Genel Aşağıdaki şekilde bir bitki gövdesinin bir bölgesindeki kesitte gözlenen yapılar gösterilmiştir. Buna göre, bu bitki türü ve gövde yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? A) Kütikula:Bitkinin su kaybını azaltma B) Bitkide iğne şeklinde yapraklar bulunur. B) Palizat parankiması: Fotosentez ile besin sentezleme C) Bitkide açık iletim demet çeşidi bulunmaktadır. K E C) Sünger parankiması: Bitki için gerekli hormonları sentezleme D) Yaş halkalarındaki açık ve koyu halkalar ksilem dokuya ait hücrelerden oluşur. D) Stoma: Gaz değişimi ve terleme gerçekleştirme E) Kalburlu hücrelerde çift yönlü olarak organik besin taşınabilir. I. ölü hücrelerden oluşma, II. kambiyum dokudan oluşma, III. organik besin taşınmasını sağlama, E) Ksilem: Yaprak hücrelerine su ve mineral taşıma Körfez Yayınları N R Ö Bitkilerdeki iletim doku ile ilgili; 11. II. Sekonder büyüme sadece kambiyum ile sağlanır. III. Peridermisin kalınlaşması sekonder büyüme olayıdır. IV. Primer büyüme sadece otsu bitki türlerinde gözlenir. özelliklerinin ait olduğu doku çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ksilem A) I ve ll IIl ve lv B) Il ve lll I ve lv C) II ve lv I ve lll D) Il ve lii I, ll ve lv E) Il ve lv I, Ill ve lv Bitkilerde büyüme olayları ile ilgili; I. Primer büyüme olayı birincil meristem tarafından sağlanır. lv. tek yönlü madde taşıma Floem R İ T Buna göre, yapraktaki yapıların görevleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Bitkide sekonder büyüme olayı gerçekleştirilmektedir. 8. Aşağıdaki şekilde bir bitki yaprağının enine kesitinde gözlenen yapılar gösterilmiştir. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve III D) I, II ve III 12. C) II ve IV E) I, III ve IV Kökte endodermisi oluşturan hücreler; I. canlı olma, II. merkezi silindirden madde kaybını azaltma, III. yapraklara su ve mineral taşıma, 9. IV. topraktan su ve mineral alma Gövde enine kesitinde aşağıdaki yapılardan hangisi gözlenmez? A) Endodermis B) Peridermis özelliklerinden hangilerine sahiptir? C) Öz A) Yalnız I D) Korteks B) Yalnız IV D) II ve Ill Test 04 CA 1.D C) I ve II E) Kambiyum 2.B 3.D 4.C 5.A 6.E 7.B 8.D 9.A E) I, II ve IV 10.C 11.B 12.C

9 BİYOLOJİ 1. Bitkilerde fotosentez olayı için gerekli maddeler; 11. SINIF Sayısal Bitkilerde topraktan suyun osmozla alınabilmesi için; I. emici tüy, II. stoma, III. lentisel, IV. kütikula yapılarından hangileri yardımıyla bitkiye alınır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) IIl ve IV E) I, II ve Ill. 2. Emici tüylerle topraktan alınan su ve minerallerin odun borularına taşınmasında; I. difüzyon, II. aktif taşıma, III. osmoz, IV. endositoz madde taşınması olaylarından hangileri kullanılmaz? A) Yal nız I B) Yal nız IV C) I ve II D) II ve Ill E) I, II ve IV. 3. Bir bitkinin terleme miktarını etkileyen üç faktörün etkisi aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. I. emici tüy osmotik basıncı > toprak osmotik basıncı II. emici tüy osmotik basıncı = toprak osmotik basıncı III. emici tüy osmotik basıncı < toprak osmotik basıncı şartlarından han gi le ri gerekli ve yeterlidir? A) Yalnız I B) Yalnız li C) Yalnız Ill D) I ve ll E) I ve Ill. 5. Bir bit ki nin odun borularında su ve mineral taşınma hızını aşağıdakilerden hangisi yavaşlatır? A) Yapraklarda terleme hızının artması B) Kök hücrelerinin osmotik basıncının azalması C) Ortam sıcaklığının artması D) Işık şiddetinin artması E) Rüzgar hızının artması. 6. Bir bit ki nin stomalarında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleştirilmez? A) Su kaybının olması B) Oksijenin ortama verilmesi C) Karbondioksitin ortama verilmesi D) Karbondioksit alınması E) Azotlu tuz alınması 7. Bitkide su ve mineral taşınmasında etkili olan kök basıncı ile ilgili aşağıdaki bilgiler den han gisi yan lış tır? Bitkinin terlemesini etkileyen A, B ve C faktörleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) A Örtü tüy sayısı B) B Stoma sayısı C) C Sıcaklık D) A Kütikula kalınlığı E) B Atmosferin nem oranı. A) Çok sayıda emici tüyün su ve mineral alarak odun borularına aktarmasıyla ortaya çıkar. B) Nemli bölgelerde yaşayan bitkilerin kök basıncı, kurak bölgedeki bitkilere göre daha fazladır. C) Bazı bitkilerde kök basıncı tek başına suyun ve minerallerin yapraklara kadar taşınması için yeterli olmaz. D) Kesilen bir ağacın gövdesinden su çıkışı kök basıncı etkisi ile gerçekleşir. E) Kök basıncının oluşmasında ve devamlılığının sağlanmasında ATP enerjisine ihtiyaç yoktur.

10 Bitkilerde Taşıma Bir saksı bitkisi sulandıktan sonra üç gün içerisinde meydana gelen terleme grafiği aşağıda gösterilmiştir. 11. Bitkisel dokular arası madde taşınma yönleri ile ilgili; I. emici tüy odun borusu, II. odun borusu özümleme parankiması, III. özümleme parankiması soymuk borusu, IV. soymuk borusu depo parankiması eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Bitkideki terleme miktarına göre, aşağıdaki ifadelerden han gi si doğ ru dur? A) Topraktaki su miktarının azalmasına bağlı olarak bitkilerin terleme hızı da azalır. B) Geceleri bitkilerde terleme meydana gelmez. C) Bitkinin terleme hızında azalma fotosentezin yavaşlamasından kaynaklanır. D) Gündüzleri terlemenin gerçekleşmesi fotosentez hızını olumsuz etkiler. E) Gündüz kütikula tabakasında incelme meydana gelmektedir. 9. Stomaların açılma sürecinde meydana gelen; I. komşu epidermis hücrelerinden su alınması, II. ince dış çeperin gerilmesi, III. stoma bekçi hücrelerinde fotosentezin yapılması, IV. stoma bekçi hücrelerinin osmotik basıncının artması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) l - ll - lll - lv B) ll - lll - lv - l C) lll - ll - l - lv D) lll - lv - l - ll E) lv - ll - l - lll. Körfez Yayınları A) l ve Il B) li ve IlI C) IlI ve IV D) I, II ve IV E) I, II, lll ve IV 12. Stomayı oluşturan bekçi hücrelerinde meydana gelen bazı değişimler aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. Bekçi hücrelerde meydana gelen bu değişimlerden hangileri stomaların açılması yönünde etki eder? A) I ve II B) Il ve IIl C) Ill ve IV D) l, II ve III E) li, IIl ve IV. 13. Bir bitkinin gövdesinden alınan enine kesitte görülen yapılar aşağıdaki şekilde verilmiştir. 10. Stoma bekçi hücrelerinde asitlik değerinin artması nişasta sentezinin artmasına neden olmaktadır. Nişasta sentezinin artması da stomaların kapanmasına neden olmaktadır. Buna göre, stoma bekçi hücrelerinde meydana gelen; I. oksijenli solunumun hızlanması, II. fotosentezin hızlanması, III. hücre yoğunluğunun azalması olay la rın dan han gi le ri stomanın kapanmasını ger çek - leş ti rir? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. Numaralarla gösterilen bölümlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) l. bölüm canlı hücrelerden oluşur. B) ll. bölüm su ve mineral taşınmasını sağlar. C) lll. bölümü oluşturan hücrelerin mitoz bölünme özelliği vardır. D) l. ve ll. bölüm lll. yapı tarafından oluşturulur. E) l. ve ll. bölüm sadece odunsu bitkilerde bulunur. Test 05 CA 1.A 2.B 3.E 4.A 5.B 6.E 7.E 8.A 9.D 10.C 11.E 12.E 13.E

11 BİYOLOJİ Bitkilerde Taşıma SINIF Sayısal Bitkilerde iletim borularıyla taşınan; I. glikoz, II. sitokinin hormonu, III. azotlu tuzlar, lv. aminoasit 4. Üç farklı bitki türünün yapraklarının alt yüzeyinde bulunan stomaların konumları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. moleküllerinin taşındığı yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ksilem Floem A) l ve ll lll ve lv B) l ve lll ll ve lv C) l ve lv ll ve lll D) ll ve lll l ve lv E) lll ve lv l ve ll 2. Bitkilerde terleme olayı; I. yaz aylarında sıcaklığın azaltılması, II. yapraklara su taşınmasının sağlanması, III. mineral fazlasının atılması, IV. azotlu metabolik atıkların uzaklaştırılması avantajlarından hangilerini sağlar? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV Bu bitki türleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) 1. bitki türü nemli ortamda yaşamaktadır. B) 2. bitkinin yaşadığı ortam, 3. bitkinin yaşadığı ortamdan daha kuraktır. C) Aynı şartlarda 3. bitki türü, 1. bitki türünden daha fazla terleme yapar. D) 1. bitkinin stoma sayısı 2. bitkinin stoma sayısından fazladır. E) 2. bitkinin yapraklarının alt yüzeyinde üst yüzeyinden daha fazla stoma bulunur.. 5. Bitkilerde su ve minerallerin fazlası; I. stoma, II. lentisel, III. hidatot yapılarının hangilerinden birlikte atılır? A) Yanız I B) Yanız Il C) Yanız lli D) I ve lll E) II ve Ill. 6. Bitkilerin yapraklarında bulunan; 3. Moleküllerin suyu çekme kuvveti etkisi ile oluşan ve ince borularda suyun fiziksel olarak kendiliğinden yükselmesi olayıdır. Bitkilerde su ve mineral taşınmasına olumlu etki yapan bu özellik aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Terleme B) Adhezyon C) Sıvı basıncı D) Kılcallık E) Kök basıncı. I. palizat parankiması II. sünger parankiması, III. epidermis, IV. iletim parankiması yapılarının hangileri kaynak hücre özelliğindedir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV.

12 Bitkilerde Taşıma Bir stoma yapısını oluşturan bölümler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 10. Bir yaprakta meydana gelen madde değişimleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre, stoma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Stoma bekçi hücrelerinde fotosentez yapılmaz. B) Stoma bekçi hücrelerinin turgor basıncının artması kalın çeperi iterek stomanın kapanmasını sağlar. C) Stoma bekçi hücrelerinde protein sentezi yapılmaz. D) Stoma bekçi hücrelerinde ph değerinin azalması stomanın kapanmasında etkili olur. E) Gece stoma açıklığından gaz değişimi gerçekleştirilmez.. 8. Emici tüylerin topraktan su alabilmeleri için osmotik basınçlarının toprak osmotik basıncından fazla olması gerekir. Bu durumun sağlanmasında emici tüy hücrelerinin; I. glikoz miktarının fazla olması, II. mineral miktarının fazla olması, III. glikojen miktarının fazla olması, IV. organel miktarının az olması özelliklerinden hangileri etkilidir? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV. 9. Topraktan alınan su ve minerallerin yapraklardaki özümleme parankiması hücrelerine taşınması sürecinde izlediği yol aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Emici tüy - Korteks - Ksilem - İletim parankiması B) Emici tüy - Merkezi silindir - Ksilem - Depo parankiması C) Korteks - Emici tüy - Ksilem - Sünger parankiması D) Emici tüy - Korteks - Floem - Palizat parankiması E) Korteks - Merkezi silindir - Ksilem - İletim parankiması Körfez Yayınları Bu madde değişimleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) l. olay ışık varlığında gerçekleşir. B) ll. olay gece ve gündüz devam eder. C) lll. olay gece gerçekleşir. D) lv. olay fotosentezin oksijenli solunum hızından fazla olması durumunda gerçekleşir. E) l. olay bitkinin oksijenli solunum yapmadığı durumlarda gerçekleşir. 11. Bitkilerde terleme olayının su ve mineral taşınmasına olan etkisi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A) Palizat parankimasında fotosentezi hızlandırması B) Sünger parankimasında oksijenli solunumu hızlandırması C) Yaprak hücrelerinde osmotik basıncı artırarak su çekme kuvveti oluşturması D) Yaprak sıcaklığını düzenlemesi E) Su molekülleri arasında kohezyon kuvveti oluşturması 12. Bitkilerde organik besin taşınmasını açıklayan basınç akış teorisine göre; I. Fotosentez yaparak floeme organik besin geçişi sağlayan hücrelere kaynak denir. II. Kalburlu borularda madde taşınması sıvı basınç farkının etkisi ile gerçekleşir. III. Floemden havuz hücrelere glikoz geçişinde ATP enerjisi kullanılabilir. IV. Floemde glikoz azalması ile fazla su molekülleri aynı floem sistemi ile yapraklara taşınır. bilgilerinden han gi le ri doğrudur? A) I ve II B) I ve IIl C) Il ve IlI D) IlI ve IV E) I, II ve Ill Test 06 CA 1.D 2.A 3.B 4.C 5.C 6.A 7.D 8.A 9.A 10.E 11.E 12.E

13 BİYOLOJİ Bitkilerde Beslenme ve Hareket 11. SINIF Sayısal Aşağıdaki şekilde bir bitki türün kökünde gözlenen yumru şeklindeki yapılar gösterilmiştir. Buna göre, bu bitki türü ve kökteki yapılarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bitki baklagiller familyasına ait olabilir. B) Yumru içerisinde bakteri türü bulunur. C) Yumru içerisindeki canlı bitkiye zarar vererek beslenmektedir. D) Yumru içerisindeki canlı bitkinin ihtiyaç duyduğu bazı azotlu bileşikleri sağlamaktadır. E) Yumruyu oluşturan canlılar bitkiden organik besin almaktadır. 2. Bitkilerde meydana gelen; I. mitoz bölünmeyi hızlandırma, II. tohumun çimlenmesini başlatma, III. meyvelerin olgunlaşmasını sağlama olaylarının gerçekleşmesinde etkili olan hormonlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III A) Sitokinin Oksin Giberellin B) Oksin Giberellin Etilen C) Giberellin Oksin Absisik asit D) Sitokinin Giberellin Oksin E) Giberellin Sitokinin Absisik asit 3. Tohumların uyku halinde kalmasını sağlayan bitkisel hormon aşa ğı da ki ler den han gi si dir? 4. Bitkilerdeki tropizma hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bir uyarı etkisi ile meydana gelir. B) Uyarının yönüne doğru gerçekleşirse pozitif (+) tropizma olarak isimlendirilir. C) Bitkinin bazı bölümlerindeki hücrelerde meydana gelen turgor basıncı değişimleri ile gerçekleşir. D) Uyarının çeşidi bitkinin hareketinde etkilidir. E) Tropizmanın gerçekleşmesinde hormonların eşit olmayan dağılımları da etkili olur. 5. Bitkiler ototrof beslendiklerinden dolayı dışarıdan organik besin almazlar. Ancak bitkilerdeki hayatsal faaliyetlerin normal olarak devam etmesi için mineral çeşitlerini yeterli miktarda almaları gerekir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu bazı mineral çeşitlerinin etkileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Azot: Aminoasit sentezinde kullanılır. B) Potasyum: Bitkideki sıvı ortamların osmotik basıncın dengelenmesinde etkilidir. C) Magnezyum: Klorofil pigmentinin yapısına katılır. D) Klor: Hücre bölünmesinde kullanılır. E) Demir: Nükleik asitlerin yapısına katılır. 6. Bitkilerde beslenme olayları ile ilgili; I. Tam parazit bitkiler dışındaki türler fotosentez ile organik besin sentezler. II. Bütün bitkiler mineral ihtiyacını hazır olarak karşılar. III. Bulunduğu ortamda yeterli mineral olmayan bitkilerin gelişme düzeyi yavaş olur. IV. Bir bitkide fotosentez yapamayan canlı hücre diğer hücrelerin ürettiği organik besinleri kullanır. bilgilerinden han gi le ri doğrudur? A) I ve II B) I ve IIl C) Il ve IlI A) Etilen B) Absisik asit C) Etilen D) I, li ve IV E) I, II, lll ve IV D) Sitokinin E) Oksin

14 Bitkilerde Beslenme ve Hareket Aynı büyüklükteki marul fidesi iki farklı tarlaya ekilmiş ve aynı zaman dilimlerinde aynı miktar su ile sulanmıştır. Bir süre sonra iki marul fidesinin gelişim düzeyi aşağıda gösterilmiştir. 10. Fototropizma ile ilgili yapılan bir deneyde su kültüründe bulunan bitkiye tek yönlü ışık verilmiştir. Zamanla bitkide meydana gelen yönelme durumu aşağıda gösterilmiştir. Buna göre gösterilen durumun ortaya çıkmasında; I. 1. ortamda bitki için yeterli miktarda mineral bulunması, II. 2. ortamdaki bitkinin yeterli miktarda su alamaması, III. 1. ortamdaki bitkinin fotosentez hızının fazla olması, lv. 2. ortamdaki bitkinin yeterli miktarda karbondioksit almaması faktörlerinden han gi le ri etkili olabilir? A) l ve Il B) l ve Ill C) ll ve Ill D) lli ve IV E) l, II ve IV 8. Bitkilerde nasti hareketleri ile ilgili; I. Kök ve gövdenin büyümesine bağlı olarak gerçekleşir. II. Tropizmaya göre daha hızlı gerçekleştirilir. III. Özel bölgelerdeki turgor basıncı değişimleri ile gerçkeleşir. IV. Hareketin gerçekleşmesinde uyaranın yönü önemli değildir. bilgilerinden han gi le ri doğrudur? A) I ve II B) I ve IIl C) Il ve IlI D) IlI ve IV E) li, IlI ve IV Körfez Yayınları Bitkideki yönelme durumlarına göre; I. kökte negatif fototropizma olduğu, II. kök ve gövde ucu meristeminde oksin üretimiminin ışıktan farklı şekilde etkilendiği, III. kökteki yönelmede sudaki mineral miktarının etkili olduğu, lv. kökteki yönelmde kök hücrelerinin fotosentez yapmasının etkili olduğu sonuçlarından han gi le ri çıkarılabilir? A) l ve Il B) l ve Ill C) ll ve Ill D) lli ve IV E) l, II ve III 11. Bitkilerde mikoriza yapıları ile ilgili; I. Bitkinin kökleri ile mikoriza mantarının oluşturduğu mutualist birlikteliktir. II. Mikoriza bitkinin topraktan mineral alma oranını artırır. III. Mikoriza mantarı bitkiden organik besin ihtiyacını karşılar. IV. Mikoriza bulunduran bitkiler mikoriza bulundurmayan aynı tür bitkilere göre daha fazla gelişme gösterir. bilgilerinden han gi le ri doğrudur? A) I ve II B) I ve IIl C) Il ve IlI D) IlI ve IV E) I, II, lll ve IV 9. Bitkilerde fototropizma olayının gerçekleşmesinde etkili olan hormon aşağıdakilerden hangisidir? A) Etilen B) Absisik asit C) Oksin D) Sitokinin E) Giberellin 12. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin büyümesinde etkili olan faktörlerden değildir? A) Mineral miktarı B) Sıcaklık C) Su miktarı D) Kromozom sayısı E) Yer çekim Test 07 CA 1.C 2.B 3.B 4.C 5.E 6.E 7.B 8.E 9.C 10.A 11.E 12.D

15 BİYOLOJİ Bitkilerde Üreme SINIF Sayısal Bütün çiçekli bitkilerde; I. çiçekte hem erkek organ hem de dişi organ bulundurma, II. renkli taç yapraklara sahip olma, III. olgunlaşan polenlerin tozlaşma ile dişi organa ulaşması özellikle rin den han gi le ri or tak tır? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III. 2. Üreme olgunluğuna ulaşmış kapalı tohumlu bir bitkiden yeni bitkilerin oluşma sürecinde meydana gelen; I. çift döllenme olayının gerçekleşmesi, II. mikrosporların oluşması, III. tozlaşma olayının gerçekleşmesi lv. embriyo ve tohumun oluşması olay la rın ın gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I - ll - lll - lv B) I - lll - lv - ll C) Il - lll - l - lv D) IV - ll - l - lll E) lli - ll - lv - l. 3. Aşağıdaki tabloda iki farklı bitki türünün bir çiçeğinde bulunan yapılar verilmiştir. 4. Bazı çiçekli bitkilerde erkek gamet üreten çiçekler ile dişi gamet üreten çiçekler farklı bireyler üzerinde bulunur. Bu şekildeki bitkilerde erkek ve dişi bireyler bulunur. Örneğin incir bu özelliğe sahip bir bitki türüdür. Buna göre, incir bitkisi ile ilgili; I. Erkek bireylerde sadece polen üretimi gerçekleşir. II. Dişi bireyler tek başına meyve ve tohum oluşturamaz. III. Erkek bireylerde meyve oluşumu gerçekleşmez. lv. Tozlaşma olayı gerçekleşmeden tohum ve meyve oluşturulur. yargılarından han gi le ri doğrudur? A) l ve Il B) ll ve Ill C) lll ve IV D) l, li ve Ill E) ll, IIl ve IV. 5. Bir bitkinin mikrospor ana hücresinden meydana gelen; I. mikrospor, II. triploit çekirdek, III. sperm çekirdeği, IV. generatif çekirdek, ya pı la rı nın oluşma sı ra sı, aşa ğı da kilerin han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir? A) IV IlI Il I B) Ill I IV II C) Il III IV I D) I III IV II E) I IV IIl II Bu bitki türleri ile ilgili; I. X türü rüzgarla tozlaşma gerçekleştirebilir. II. X türünün bireyleri tek başına tohum oluşturamaz. III. Y türünde çift döllenme olayı gerçekleşebilir. lv. Y türünün kendi kendine tohum oluşturması ile genetik çeşitlilik oluşmaz. yargılarından han gi le ri doğrudur? A) l ve Il B) l ve Ill C) ll ve IV D) lli ve IV E) l, II ve III 6. Bitkilerde megaspor ana hücresinden yumurta hücresinin oluşması sürecinde meydana gelen hücre bölünme çeşidi ve sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Bir mayoz - Bir mitoz B) Bir mayoz - Üç mitoz C) İki mayoz - Bir mitoz D) Üç mayoz - Bir mitoz E) Bir mayoz - İki mitoz

16 Bitkilerde Üreme Aşağıdaki şekilde bir tam çiçekte bulunan yapılar gösterilmiştir. 10. Aşağıdaki şekilde bitkilerde yumurta oluşmasında gerçekleşen olaylar gösterilmiştir. Buna göre, bu süreç ile ilgili; Bu çiçek bölümleri ile ilgili; I. lv numaralı yapı fotosentez yapabilir. II. lll numaralı yapıdaki bazı hücrelerde mayoz bölünme gerçekleşir. III. ll numaralı yapıyı oluşturan hücrelerin kromoplast miktarı fazladır. lv. l numaralı yapıdaki hücrelerin tamamının genetik bilgisi ata bitkiden farklıdır. bilgile rin den han gi le ri doğrudur? A) l ve Il B) l ve Ill C) ll ve Ill D) l, li ve Ill E) l, II ve IV. 8. Çiçekli bitkilerin gamet oluşturma sürecinde; I. hem mayoz hem de mitoz bölünmenin gerçekleşmesi, II. kromozom sayısının yarıya indirilmesi, III. bir ana hücreden dört aktif gamet oluşturulması olay la rın dan han gi le ri ortak olarak ger çek le şir? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. Körfez Yayınları I. Yumurta ana hücresi diploit kromozom sayılıdır. II. Megaspor arka arkaya üç mitoz bölünme geçirmiştir. III. Embriyo kesesinde bulunan polar, antipot ve sinerjit çekirdeklerin genetik bilgisi farklıdır. lv. Embriyo kesesinde bulunan yapılardan sadece yumurta hücresi döllenir. bilgile rin den han gi le ri doğrudur? A) l ve Il B) l ve Ill C) ll ve Ill D) l, li ve Ill E) l, II ve IV 11. Çiçekli bitkilerdeki üreme olayları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?. A) Bütün çiçekli bitkilerde çift döllenme olayı gözlenir. B) Bir çiçekten oluşan birden fazla tohumun genetik bilgisi farklıdır. C) Polen tüpü içerisinde oluşan sperm çekirdeklerinin genetik bilgisi farklıdır. D) Erkek organda olgunlaşan polenler kendi dişicik tepesine gelemez. E) Bir tohumun yapısında birden fazla embriyo bulunabilir.. 9. Bitkilerin üreme sürecinde meydana gelen olay ve olayın gerçekleştiği bölümlerle ilgili; I. polen oluşması erkek organ başçığı, II. polen tüpünün oluşması dişicik borusu, III. yumurtanın oluşması embriyo kesesi, lv. sperm çekirdeklerinin oluşması erkek organ sapçığı eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) l ve Il B) l ve Ill C) ll ve Ill D) l, li ve Ill E) l, II ve IV. 12. Çiçekli bitkilerdeki üreme olaylarında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi tozlaşmadan sonra meydana gelmez? A) Polen tüpünün oluşması B) Sperm çekirdeklerinin oluşması C) Generatif ve vejetatif çekirdeklerin oluşması D) Sperm ve yumurtanın birleşmesi ile zigot oluşturulması E) Zigot ve triploit hücrelerin gelişmesiyle tohumun oluşması Test 08 CA 1.C 2.C 3.E 4.D 5.E 6.B 7.D 8.B 9.D 10.A 11.B 12.C

17 BİYOLOJİ Bitkilerde Üreme ve Çimlenme 11. SINIF Sayısal Kapalı tohumlu bitkilerde çift döllenme olayından sonra aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez? 4. Aşağıdaki grafikte bir bitki tohumunun çimlenme sürecinde kuru ağırlığında meydana gelen değişim gösterilmiştir. A) Zigotun mitoz bölünmeler ile embriyoyu oluşturması B) Triploit çekirdekli hücrenin mitoz bölünme ile çoğalması C) 3n kromozomlu hücrelerde organik besin depolanması D) Embriyo kesesinin oluşması E) Ovaryumun farklılaşması ile meyve oluşturulması 2. Çiçekli bitkilerde genellikle tohumun etrafında meyve oluşumu gözlenir. Meyvelerin yapısı bitki türleri arasında farklılık gösterir. Farklı bitkilerde bulunan meyveler; I. başka canlılar tarafından besin olarak kullanılması ile tohumun yayılmasını kolaylaştırma, II. tüy ve çengel gibi yapılarla tohumların yayılmasını kolaylaştırma, III. hücrelerinde depoladığı besinlerle embriyonun beslenmesini sağlama olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde etkili olur? A) Yal nız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. Bu çimlenme süreci ile ilgili; I. t 1 anına kadar embriyoda mitoz bölünme yapılmamıştır. II. t 1 anından sonra fotosentez olayı başlamıştır. III. t 1 anına kadar tohumdaki depo besinler kullanılmıştır. lv. t 1 anından sonra oksijenli solunum durmuştur. yargılarından han gi le ri doğrudur? A) l ve Il B) l ve IV C) ll ve Ill D) lli ve IV E) l, II ve III. 5. Bir mikrospor ana hücresinin kullanılmasıyla meydana gelen; I. mikrospor, II. polen, III. polen tüpü yapılarının hangilerinde iki ayrı çekirdek bulunabilir? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III 3. Kapalı tohumlu bitkilerde çift döllenme olayı sonrasında mitoz bölünme ve hücre farklılaşması olayları ile tohum oluşturulur. Buna göre, tohum yapısında bulunan bölümler ve hücrelerinin kromozom sayıları ile ilgili; I. embriyo 2n, II. endosperm 3n, III. tohum kabuğu 2n, lv. çenek 3n eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) I ve Il B) I ve IIl C) Il ve IV D) I, ll ve IIl E) I, IIl ve IV D) II ve III E) I, II ve III.. 6. Bir tohumun çimlenmeden uzun süre canlı kalma süresi; I. depo besin miktarı, II. tohum kabuğu kalınlığı, III. embriyonun kromozom sayısı, lv. embriyodaki su miktarı faktörlerinden han gilerine bağlı olarak değişir? A) I ve Il B) I ve IIl C) Il ve IV D) I, ll ve IIl E) I, II ve IV.

18 Bitkilerde Üreme ve Çimlenme Aşağıdaki tabloda bir bitki tohumunda ve 8 günlük fidedeki organik madde miktarları gösterilmiştir. Buna göre, bu bitki türü ile ilgili; I. Çimlenme sürecinde gerekli enerji en fazla nişastadan sağlanmıştır. II. Nişastanın sindirimi ile oluşan glikozların tamamı enerji üretiminde kullanılmıştır. III. Yeni hücrelerin oluşmasından dolayı zamanla selüloz miktarı artmıştır. lv. Çimlenme sürecinde yağlardan enerji elde edilmemiştir. yargılarından han gi le ri doğrudur? A) l ve Il B) l ve Ill C) ll ve Ill D) l, li ve Ill E) l, II ve IV 8. Bitkilerde meyve oluşumu ve meyve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Meyveyi oluşturan hücrelerin genetik bilgisi ata bitkiden farklı özelliktedir. B) Meyvenin temel fonksiyonu tohumun geniş alanlara yayılmasını sağlamaktır. C) Bazı meyvelerdeki su oranı az olabilmektedir. D) Ovaryumu oluşturan hücrelerin çoğalması ve farklılaşması ile meyveler oluşur. E) Meyveyi oluşturan parankima hücrelerinde besin depolanması gerçekleşebilir. Körfez Yayınları 10. Bitkilerin tozlaşma ve tohumun yayılması için sahip oldukları; l. taç yapraklardan koku verici salgı üretme, ll. tohum etrafında meyve oluşturma, lll. çok sayıda polen oluşturma, lv. tohuma bağlı çengel bulundurma adaptasyonlarının temel amacı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Tozlaşma Tohum yayılması A) l ve ll lll ve lv B) l ve lll ll ve lv C) ll ve lll l ve lv D) ll ve lv l ve lll E) lll ve lv l ve ll 11. Bitkilerin üreme sürecinde meydana gelen; I. megaspor ana hücresi megaspor, II. generatif çekirdek sperm çekirdekleri, III. polen ana hücresi mikrospor, IV. megaspor yumurta hücresi olaylarından hangileri tür içi genetik çeşitliliğin artırılmasında etkili olur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. 12. Aşağı da ki gra fikte çimlenmekte olan bir bitki tohumundaki bazı özellikler gös ter ilmiştir. 9. Bir tohumun çimlenme sürecinde meydana gelen; I. depo besinlerin sindirilmesi, II. tohumun ozmozla su alması, III. embriyo hücrelerinden giberellin sentezlenmesi, lv. embriyo hücrelerinin mitoz bölünme hızının artması olaylarının gerçekleşme sı ra sı, aşa ğı da kilerin han gi - sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir? A) I II III IV B) I III IV II C) IV II I III D) II III I IV E) IV III II I Bu na gö re I, II ve III nu ma ra ile gösterilen özellikler aşa - ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak veril miş tir? I II III A) Embriyo hücre Oksijenli solunum Depo besin sayısı hızı miktarı B) Fotosentez Oksijenli solunum Depo besin hızı hızı miktarı C) Oksijenli solunum Fotosentez Çenekteki hücre hızı hızı sayısı D) Absisisik asit Oksijenli solunum Embriyo hücre miktarı hızı sayısı E) Giberellin Fotosentez Endosperm miktarı hızı miktarı Test 09 CA 1.D 2.B 3.D 4.C 5.D 6.E 7.B 8.A 9.D 10.B 11.B 12.A

19 BİYOLOJİ Bitki Biyolojisi Genel 11. SINIF Sayısal Aşağıdaki şekilde genç bir bitki gövdesinden alınan enine kesitte gözlenen bazı bölümler gösterilmiştir. 4. Aşağıdaki tabloda bazı bitkisel dokuların özellikleri gösterilmiştir. Bitkilerdeki büyüme olayları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) l. bölümdeki hücrelerin tamamı ölüdür. B) ll. bölümde parankima hücreleri bulunur. C) lll. bölümdeki hücreler iletim borularını oluşturur. D) lv. bölümdeki hücrelerde su ve mineral taşınır. E) lll. bölümdeki hücrelerde fotosentez yapılmaz. 2. Bitkilerde bazı dokuların temel görevleri ile ilgili; I. özümleme parankiması fotosentez ile besin üretme, II. kollenkima bulunduğu bölgeye sağlamlık ve esneklik kazandırma, III. mantar kambiyumu bitkideki iletim borularını oluşturma eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yal nız l B) Yal nız Il C) Yal nız IlI D) I ve ll E) li ve Ill Buna göre, tabloda I, II ve III numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I II III A) B) + C) + D) + + E) Bitkilerin yaprak enine kesitinde alt ve üst epidermis arasında kalan bölüme mezofil tabakası denir. Buna göre, yaprağın mezofil tabakasında; I. palizat parankiması, II. floem, III. peridermis, lv. sünger parankiması dokularından hangileri bulunabilir? A) l ve ll B) lll ve lv C) l, li ve lll 3. Kökün enine kesitinde görülen bölümlerin özellikleriyle ilgili; I. Genç köklerin dış yüzeyinde epidermis tabakası bulunur. II. Korteks tabakasında en fazla parankima hücreleri bulunur. III. Endodermis tabakası kökün sekonder büyümesinde görev alır. lv. Merkezi silindir bölgesinde madde taşınmasını sağlayan dokular bulunur. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) l ve ll B) ll ve lil C) li ve lv D) I, ll ve lll E) I, Il ve lv D) I, ll ve lv E) li, Ill ve lv 6. Bitkilerdeki büyüme olayları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yaprağın kalınlaşmasında kambiyum dokusu görev alır. B) Birincil meristem doku etkinliği ile primer büyüme sağlanır. C) Kambiyum doku etkinliği ile sekonder büyüme sağlanır. D) Bitkilerin boyuna büyümesi primer büyüme olarak değerlendirilir. E) Odunsu bitkilerde aynı zamanda hem primer hem de sekonder büyüme gerçekleşebilir.

20 Bitki Biyolojisi Genel Dört farklı bitki türünün yapraklarının birim alanında bulunan stoma sayıları aşağıda verilmiştir: 10. Aşağıdaki şekilde stomaların kapalı ve açık durumları gösterilmiştir. Buna göre, özellikleri verilen bitki türleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) 1. tür nemli ortamda yaşamaya uyum sağlamıştır. B) Yaprakların üst yüzeyleri vazelinle kapatıldığında en fazla terleme 2. türde gerçekleşir. C) 3. tür, yaprakları su yüzeyinde bulunan bir bitkidir. D) 4. tür bitkinin stomaları yaprak epidermis yüzeyinin altında yer alır. E) Birim zamanda en az terlemeyi 3. bitki türü gerçekleştirir. 8. Bitkilerin beslenmesiyle ilgili; I. Topraktan alınan mineral çeşitleri farklı oranda yapıya katılır. II. Kökte mikoriza bulunduran bitkiler topraktaki minerallerden daha fazla yararlanır. III. Mikroelementlerin eksikliği bitkinin büyümesinde olumsuz etki yapmaz. lv. Makroelementlerden birinin eksik alınması diğer minerallerin kullanılma oranını azaltır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) l ve ll B) ll ve lil C) li ve lv D) I, ll ve lv E) li, Ill ve lv Körfez Yayınları Buna göre, stomanın açılma sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) Stoma hücrelerinin ince dış çeperinin gerilmesi B) Stoma hücrelerinde fotosentez olayının gerçekleşmesi C) Stoma hücrelerinin komşu epidermis hücrelerinden su alması D) Stoma hücrelerinde mineral madde miktarının azalması E) Stoma hücrelerindeki turgor basıncının artması 11. Bir bitki üzerinde erkek ve dişi çiçeklerin bulundurulması durumuna tek evcikli, erkek ve dişi çiçeklerin farklı bitkiler üzerinde bulunması durumuna iki evcikli bitki denir. Buna göre, iki evcikli bir bitki türüyle ilgili; I. Bazı bireylerde tohum ve meyve oluşumu gerçekleşmez. II. Üreme sürecinde mutlaka çapraz tozlaşma gerçekleştirilir. III. Mayoz bölünmeye bağlı genetik çeşitlilik meydana gelmez. lv. Dişi çiçek bulunduran bitkilerde taç yapraklar bulunmaz. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve ll B) I ve lll C) Il ve lv D) I, ll ve lll E) li, lll ve IV 9. Bitkilerin kök ve gövdelerinde aşağıdaki yönelme çeşitlerinden hangisi meydana gelmez? A) Kök ( ) Kemotropizma B) Gövde (+) Fototropizma C) Kök ( ) Hidrotropizma D) Gövde ( ) Geotropizma E) Kök ( ) Travmatropizma 12. Bitkilerin üreme sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi tozlaşma olayından önce gerçekleşir? A) Polen tüpünün oluşması B) Generatif çekirdeğin mitoz geçirmesi C) Çift döllenmenin gerçekleşmesi D) Triploit hücrenin mitozla besi dokuyu oluşturması E) Polen ana hücresinin mayoz geçirmesi Test 10 CA 1.A 2.D 3.E 4.B 5.D 6.A 7.E 8.D 9.C 10.D 11.A 12.E

21 BİYOLOJİ Kalıtsal Kavramlar, Gamet Çeşidi Bulma 11. SINIF Sayısal Üç farklı bireyin üç farklı özellik yönüyle genotipi, I. AaBBCc, II. DdEeFf, III. gghhkk şeklinde olduğuna göre, oluşturabilecekleri gamet çeşidi sayısının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I - ll - lll B) I - lll - ll C) Il - l - lll 2. Gen kavramı ile il gi li; D) Il - lll - l E) Ill - ll - l I. DNA üzerinde bulunan ve çok sayıda nükleotitten oluşan birimlerdir. II. Bir DNA üzerinde sadece bir tane gen bulunur. III. Protein sentezi ile ilgili şifre veren birimlerdir. IV. Bir canlıdaki bütün genler etkisini gösterir. bilgi lerin den han gileri yan lış tır? A) l ve II B) I ve IIl C) II ve III D) II ve IV E) II, III ve IV. 3. Çok alelli olarak kalıtılan özelliklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Çok allellik özellikleri her durumda üç gen etkisi ile ortaya çıkar. B) Bir bireyde çok alleli bir karakter ile ilgili iki tane gen bulunur. C) Sadece hayvanlarda görülen bir durumdur. D) Çok allelli genlerde baskınlık ve çekiniklik ilişkisi yoktur. E) Çok allelli özellikle ilgili iki fenotip çeşidi ortaya çıkar. 4. Bir canlı türünün post rengi ile ilgili dört genin baskınlık ve çekiniklik ilişkisi A 1 > A 2 = A 3 > A 4 şeklindedir. Buna göre, bu canlı türünde post rengi ile ilgili kaç çeşit fenotip ortaya çıkabilir? A) 2 B) 3 C) 5 D) 8 E) 9 5. Canlılarda bir özelliğin ya da canlıdaki bütün özelliklerin dış görünüşüne fenotip denir. Buna göre, fenotiple ilgili; I. Sadece genlerin etkisi ile ortaya çıkabilir. II. Gen ve çevre etkileşimi ile ortaya çıkabilir. III. Genlerin işleyişinin değişmesi ile fenotipte değişimler ortaya çıkabilir. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yal nız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. 6. İnsanda aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece genlerin etkisi ile ortaya çıkar? A) Fazla besin tüketmeye bağlı olarak kilo alınması B) Düzenli spor yapanların daha kaslı yapıya sahip olması C) Kan gruplarının farklı olması D) Işık etkisi ile deri renginin değişmesi E) Bireylerin problem çözme becerilerinin farklı olması 7. Mendel sarı bezelye ile yeşil bezelyeleri çaprazladıktan sonra elde ettiği yeni bezelyelerin tamamının sarı olduğnu tespit etmiştir. Yeni oluşan bezelyeleri kendi aralarında çaprazlandığında ise yaklaşık üçte bir oranında yeşil bezelyelerin oluştuğunu görmüştür. Bu na gö re; I. Mendel in birinci çaprazlamada kullandığı ata bireyler homozigot özelliktedir. II. İkinci çaprazlamada kullanılan ata bireylerin genotipi heterozigottur. III. İkinci çaprazlamada yeşil bezelyelerin oluşması mutasyon sonucu gerçekleşmiştir. yargı la rın dan han gi le ri doğrudur? A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III D) I ve II E) II ve III

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

01 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek. 6. Parankima dokusuna ait hücrelerde bulunan bazı yapılar

01 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek. 6. Parankima dokusuna ait hücrelerde bulunan bazı yapılar 11. SINIF / B YOLOJ Bitkisel Dokular 01 kavrama testi 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek oluşturdukları yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sistem

Detaylı

B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ

B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ *BİTKİSEL DOKULAR www.sanalbiyoloji.com Bitkiler damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz ve tohumlu bitkiler olmak üzere üç grupta incelenir. Damarsız tohumsuz bitkilerde kök,

Detaylı

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular Doku, ortak bir yapıyı oluşturmak ve bir işlevi yerine getirmek için birlikte çalışan hücrelerin oluşturduğu gruptur. Bitkilerin büyüme

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: BİTKİLERİN YAPISI ALIŞTIRMALAR Bu başlık altında her bölüm kazanımlara ayrılmış, kazanımlar tek tek çözümlü temel alıştırmalar ve sorular ile taranmıştır. Özellikle bu kısmın

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA 12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA BİTKİLERDE BESLENME Bitkiler inorganik ve organik maddelere ihtiyaç duyarlar. İnorganik maddeleri hazır almalarına rağmen organik maddeleri

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

BİTKİ BİYOLOJİSİ #1 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM SELİN HOCA

BİTKİ BİYOLOJİSİ #1 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM SELİN HOCA BİTKİ BİYOLOJİSİ #1 BİTKİSEL DOKULAR SELİN HOCA BİTKİLERİN YAPISI Bitkilerde toprak üstü ve toprak altı olmak üzere iki tane sistem vardır. Toprak üstü organ sistemine SÜRGÜN SİSTEM Toprak altı organ sistemine

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 9 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM

12. SINIF KONU ANLATIMI 9 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM 12. SINIF KONU ANLATIMI 9 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM BİTKİSEL DOKULAR Bitkilerde toprak üstü ve toprak altı olmak üzere iki tane sistem vardır. Toprak üstü organ sistemine SÜRGÜN SİSTEM Toprak altı organ

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON)

12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON) 12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON) STOMA Genellikle yaprakta bulunan bitkide gaz alışverişini sağlayan küçük gözeneklerdir. Bitkinin yaşadığı iklim koşuluna bağlı olarak konumu

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 4. Hafta: Bitkisel Dokular - devam B. SÜREKLİ DOKULAR (BÖLÜNMEZ DOKULAR)

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 4. Hafta: Bitkisel Dokular - devam B. SÜREKLİ DOKULAR (BÖLÜNMEZ DOKULAR) B. SÜREKLİ DOKULAR (BÖLÜNMEZ DOKULAR) Bölünme özelliğini kaybetmişlerdir. Kofulları büyük ve sitoplâzmaları azdır. Hatta bazen sitoplâzmalarını tamamen kaybetmiş ve ölmüşlerdir. Çeperlerinde sekonder veya

Detaylı

A. SÜRGEN (MERİSTEM) DOKULAR

A. SÜRGEN (MERİSTEM) DOKULAR BİTKİSEL DOKULAR Yüksek yapılı bitkilerdeki dokular; sürgen (meristem) doku ve değişmez doku olmak üzere iki grupta incelenir. A. SÜRGEN (MERİSTEM) DOKULAR Meristem dokunun kökeni embriyodur. Özellikleri

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

a. etilen b. tigmonasti c. oksin d. niktinasti hareketleri e. tigmotropizma f. Fototropizma g. Vernalizasyon h. Sitokinin

a. etilen b. tigmonasti c. oksin d. niktinasti hareketleri e. tigmotropizma f. Fototropizma g. Vernalizasyon h. Sitokinin Doğru veya Yanlış. (..) Karasal bitkiler beslenme ortamı olarak toprak ve atmosferi birlikte kullanır (..) Bitkilerde C,H ve O eksikliği görülmez. (..) Bitkilerde ototrofluk,heterotrofluk ve hemototrof

Detaylı

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19 İÇİNDEKİLER 1. BİTKİ HÜCRELERİNİN YAPISI... 1 1.1. BİTKİ HÜCRELERİ VE YAPISI... 1 1.1.1. Meristematik Bitki Hücresi... 2 1.1.2. Olgun Bitki Hücresi... 3 1.1.3. Odunsu Bitki Hücresi... 4 1.1.4. Otsu Bitki

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

Simplast ve apoplast doku ve organlar arasındaki kısa mesafeli taşınımda görev yapar. Bitkilerdeki yanal taşınım üç şekilde gerçekleşir.

Simplast ve apoplast doku ve organlar arasındaki kısa mesafeli taşınımda görev yapar. Bitkilerdeki yanal taşınım üç şekilde gerçekleşir. BİTKİLERDE TAŞIMA Bitkilerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için kökleri ile aldıkları su ve mineralleri gövde ve yapraklara; yapraklarında fotosentez ile ürettikleri organik bileşikleri ise gövde ve

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI *** Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Ancak sizlerin de bildiği gibi konu tekrarı yapmak, soru çözerek pekiştirmek,

Detaylı

22.04.2015 MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN. Döl almaşı

22.04.2015 MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN. Döl almaşı MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN Döl almaşı Angiospermlerde; Baskın döl sporofit, Gametofit indirgenmiş, Sporofit üreme yapısı olan çiçeği oluşturur. Ovaryum

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ 9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 15 BİTKİLERİN YAPISI KÖK

12. SINIF KONU ANLATIMI 15 BİTKİLERİN YAPISI KÖK 12. SINIF KONU ANLATIMI 15 BİTKİLERİN YAPISI KÖK KÖK Kara hayatına uyum sağlamış bitkilerde genellikle toprak altına doğru gelişen KÖK bulunur. Kök sistemi; Bitkiyi toprağa bağlar. Topraktan su ve mineralleri

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku

7- Aşağıdakilerden hangisi hayatsal olayların tümünün gerçekleştiği canlının yapı birimidir? A-Kloroplast B-Mitokondri C-Hücre D-Doku HÜCRE TEST 1- Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir? A-Canlıdır B-Esnektir C-Tam geçirgendir D-Seçici geçirgendir 2- Aşağıdakilerden hangisi hücreye alınacak maddeleri kontrol

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Bitkilerde Beslenme ve Boşaltım BİTKİLERDE BESLENME VE BOŞALTIM

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Bitkilerde Beslenme ve Boşaltım BİTKİLERDE BESLENME VE BOŞALTIM BİTKİLERDE BESLENME VE BOŞALTIM Difüzyon ve Ozmos Birbiriyle karışabilen iki gaz veya sıvı kapalı bir ortama koyulduğunda, bu iki maddeye ait moleküller çok oldukları yerden az oldukları yere doğru serbest

Detaylı

Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ÜREME ORGANI ÇİÇEK ÇİÇEKLER BİTKİLERİN EŞEYLİ ÜREME ORGANIDIR. ÇİÇEĞİN KISIMLARI taç yaprak TAM ÇİÇEĞİN ŞEKLİ başçık sapçık dişicik

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 5. Hafta: Bitkisel Dokular - devam DESTEK DOKU (MEKANİK SİSTEM)

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 5. Hafta: Bitkisel Dokular - devam DESTEK DOKU (MEKANİK SİSTEM) DESTEK DOKU (MEKANİK SİSTEM) Bitkiler hayatta kalmak için sabit bir duruşa sahip olmak zorundadır. Fotosentezde ışığın soğurulması, topraktan su ve minerallerin alınması gibi hayati önem taşıyan tüm bu

Detaylı

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE Canlıların tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine hücre denir. Canlı bir hücreden

Detaylı

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir?

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir? 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 1. Aşağıda verilen hayvan ve bitki hücresi özellikleri tablosunda yanlış verilen seçenek hangisidir? Hayvan Hücresi Bitki Hücresi A) Koful vardır Koful yoktur B) Klorofil

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 3. Hafta: Bitkisel Dokular KOLONİ VE DOKULAŞMA

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 3. Hafta: Bitkisel Dokular KOLONİ VE DOKULAŞMA KOLONİ VE DOKULAŞMA Yeryüzünde çok sayıda tek hücreli canlı vardır ve bunlar basit yapılıdır. Oysaki çok hücreli olmak gelişmiş canlı olmanın gereklerindendir. Çünkü tek hücreli bir canlı (örneğin Euglena

Detaylı

BÖLÜM 10 ORGANİK MADDELERİN TAŞINIMI

BÖLÜM 10 ORGANİK MADDELERİN TAŞINIMI BÖLÜM 10 ORGANİK MADDELERİN TAŞINIMI Çok hücrelilerde taşınım Difüzyon Hayvanlarda taşınım TRANSLOKASYON verim = Organik madde birikimi ve taşınımı 1 dönümlük elma bahçesi 70 ton meyve üretimi=10 ton organik

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 1) Arkebakteriler sıra dışı koşullarda bile yapısı bozulmadan kalabilen enzimlere sahiptir. Arkelere ait bu enzimler, I. Kalitesi düşük metal cevherlerinin işlenmesi, II. Zehirli

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Do ru anl fl 1. Tohum çimlenirken ilk oluşan doku meristem dokudur. 2. Çiçek içerme bütün bitkiler için ortaktır. 3. Kapalı

Detaylı

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2.

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2. 61. Işık 1. durum 2. durum Işık Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi gibidir? A) B) C) D) E) 14 62. Hayvanların sınıflandırılmasında

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ. Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ BİTKİLERDE TAŞINIM MEKANİZMALARI

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ. Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ BİTKİLERDE TAŞINIM MEKANİZMALARI MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ BİTKİLERDE TAŞINIM MEKANİZMALARI Tek tek hücreler ile su ve mineral alınımı Kök hücrelerinin topraktan su ve mineral alması

Detaylı

11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI

11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI 11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n 12.09.2011 tarih ve 133 say l karar ile kabul edilen programa göre haz rlanm t r. Mehmet TOKAY mehmet.tokay@gmail.com

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİ YAPISI VE BÜYÜME DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ. Bitkilerde 3 temel organ bulunur. Kök. Gövde.

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİ YAPISI VE BÜYÜME DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ. Bitkilerde 3 temel organ bulunur. Kök. Gövde. MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II BİTKİ YAPISI VE BÜYÜME DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ Bitkilerde 3 temel organ bulunur. Kök Gövde Yaprak 1 Anatomik olarak bu organlar monokotil ve dikotiledonlarda farklılık gösterir.

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL DOKULAR

BİTKİSEL VE HAYVANSAL DOKULAR ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL DOKULAR Hazırlayanlar: Aksel Adnan Yüksel TAN Çağlar BÜYÜKTOPÇU Denizhan ÇAKAR Dorukhan DEMİR Yunus SANCAK Rehber Öğretmen: Münire Savranoğlu Nisan,2002

Detaylı

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar

1. Üreticiler 2. Tüketiciler. 3. Ayrıştırıcılar BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI Doğada canlıların birbiriyle beslenmesi ve enerjinin ayrıştırıcılara kadar geçmesiyle oluşan döngüye besin zinciri denir. Birbirlerine bağlı besin zincirine besin ağı denir.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA 2) Sitoplazma Hücrenin içini dolduran sıvıdır. İçinde inorganik ve organik maddeler vardır. Ayrıca görevleri birbirinden farklı olan organeller de bulunur.

Detaylı

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü 1999 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır" hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

Transpirasyonun fiziksel yönü evaporasyona benzer ve aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir:

Transpirasyonun fiziksel yönü evaporasyona benzer ve aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir: Transpirasyon Transpirasyon Bitkilerin çeşitli dokularından atmosfere buhar halinde su verilmesi olayına transpirasyon denmektedir. Hava, nemli ve kurak oluşuna göre değişen belli bir su buharı emme gücüne

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #6

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #6 LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #6 1) Aşağıda verilen grafikler hangi organellerde gerçekleşen kimyasal olaylar sonucu ortaya çıkar? Protein Pirüvik asit CO2 2) Protein sentezi sırasında gerçekleşen olaylarla

Detaylı

МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (II) İKİNCİ SINIF

МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (II) İKİNCİ SINIF 20.05.2017 МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ 4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (II) İKİNCİ SINIF 1. Verilen ifadelerden doğru olanların önündeki D harfini, yanlış

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU 9. SINIF KONU ANLATIMI 5 CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

BÖLÜNÜR DOKU (MERİSTEM)

BÖLÜNÜR DOKU (MERİSTEM) BİTKİSEL DOKULAR Organizmada belirli görevleri yapan özelleşmiş hücre topluluklarına doku denir. Doku hücreleri birbirine bitişik halde ya da aralarında boşluklar oluşturacak şekilde bulunur. Bu boşluklarda

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU

ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU ADIM ADIM YGS-LYS 5. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ -İNORGANİK MADDELER 1- SU Canlıların yapısına katılan maddeler çeşitli özellikler nedeni ile temel olarak iki grupta incelenir. Canlının Temel Bileşenleri

Detaylı

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır.

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. 2000 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde

Detaylı

Destek Dokusu Destek doku Skleranşim hücreleri Kollenşim hücreleri

Destek Dokusu Destek doku Skleranşim hücreleri Kollenşim hücreleri Destek Dokusu Destek doku Skleranşim hücreleri Kollenşim hücreleri Destek doku (Skleranşim ve taş hücreleri) Destek doku (Kollenşim hücreleri) İletim Dokusu 1. Ksilem: Köklerden alınan suyun yapraklara

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1-A Adı Soyadı Okulu Sınıfı LS-2 BİOLOJİ ESİ Bu estte; oplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1. Bacaktaki kanı şekilde gösterildiği gibi taşıyan damarla ilgili olarak; I. oplardamardır.

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 1) Canlı birey sayısı 2) Kalbin Odacık Sayısı Ortama uyum Solunum şekli Döllenme ve Gelişme X Y B A Zaman Aynı ekosistemdeki sayısal değişimleri şekildeki grafikte gösterilen

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı