Sirkülasyon Pompalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sirkülasyon Pompalar"

Transkript

1 Sirkülasyon Pompalar

2 larko Sirkülasyon Pompalar konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde s tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir. Sanayi alan nda yar m yüzy la yaklaflan bir deneyimin ve ileri teknolojinin eseridir. Sessiz ve uzun ömürlü Montaj, bak m kolay Yüksek verimli Tek ve üç h zl modeller Salmastras z, slak rotorlu, ya lama gerektirmeyen motor CPCl tiplerinde ek olarak ; Termik koruma Ters dönüfl uyar s ve korumas Uzaktan kontrol Çal flma sinyal lambas arici çal flma sinyaline ba lama Yeni tasar m pompa mili frezelidir ve fan pompaya geçirildikten sonra sabitleme, segman kullanarak yap l r. Bu sayede fan ve mil istenildi inde birbirinden kolayl kla ayr labilir. N PRÇLR (Standart Tip) PRÇ D MLZEME ÖZELL KLER. Motor Gövdesi GDlsiCu. Pompa Gövdesi Dökme Demir GG. Rotor Gömle i Paslanmaz Çelik. Fan Noryl. Yataklar RadyalKarbon/EksenelPaslanmaz Çelik. ORing CR. Mil Paslanmaz Çelik. Kör Tapa Prinç. Stator Sarg lar Emaye Bobin Teli Sirkülasyon pompalar m z n, EMC Directive //EEC'ye uygun oldu u, elektrikli cihazlar n elektromanyetik uyumlulu u konusunda test yapan ve onay yetkisi olan ollanda merkezli ba ms z KEM kuruluflu taraf ndan onaylanm fl ve belgelendirilmifltir.

3 DO RU MONTJ DO RU YNLfi Pompa mili yere paralel olmal d r. Pompa mili yere dik olmamal d r. Pompay yukar daki flekle uygun olarak, pompa mili yere paralel olacak biçimde tesisata ba lay n z. Pompan n onar m, bak m gibi nedenlerle tesisattan kolayl kla sökülebilmesi için girifl ve ç k fl taraflar na birer kesme vanas konulmas tavsiye edilir. Pompan n elektrik flebekesine ba lant s n yaparken koruyucu termik kullan n z. DO RU KULLNM Pompay susuz çal flt rmay n z. POMPY SL Y LMYNZ larko sirkülasyon pompalar, mil ve yataklar su ile ya land ndan özel bir bak m gerektirmez. Yeni veya uzun süre çal flmam fl pompan n mili sudaki tortu ve k fl r n etkisi ile s k flabilir. Bu durumda flalteri kapat n z. fiekilde görüldü ü gibi kör tapay ç kartarak, tornavida yard m ile mili birkaç tur döndürünüz. Kör tapay tak n z ve pompay çal flt r n z. Tek h zl pompalardan üç h zl pompalara geçifl adaptörle mümkündür. Siparifllerinizde bunu bildiriniz. KV TSYON Kavitasyondan dolay performanstaki düflüfl Sirkülasyon pompas n n emifl ucundaki bas nç yeterli olmazsa, su buhar faz na yani gaz haline dönüflür. Bu gaz kabarc klar ak flla bas nc n yüksek oldu u yerlere tafl n r. Burada su buhar tekrar s v faza dönüflür, suyun ak fl belirsizleflir (kabarc klar n, girdaplara dönüflmesi vb). Belirsiz ak fl yüzeylere darbe fleklinde çarpar. Bu olay kavitasyondur. Sirkülasyon pompas nda kavitasyon olursa afla daki sorunlar yaflan r: Performans düfler: stenilen ak fl koflullar sa lanmad için pompa suyu yeterli derbi ve bas nçla basamaz; özellikle yüksek katlarda s namama problemi olabilir. Titreflim olur: ava kabarc klar türbülansl ak fla neden olur ve oluflan girdaplar titreflim yapt r r. Pompa ömrü azal r: ava kabarc klar (tesisat ve/veya pompada) çarpma sonucu malzemeyi zamanla afl nd r r ve erozyona neden olur. Ses olur: ava kabarc klar n n oluflmas, çarpmas, girdaplar vs. ses oluflmas na neden olur. Pompa Verileri Pompa Tipleri Kavitasyon seslerinin meydana gelmemesi için pompan n emme taraf nda, C çevre s cakl na ba l olarak olmas gereken asgari emme yüksekli i (mss) T su C C C C C CPl /,,,,, CPl /,,,, CPl /,,,, CPl /,,,, CPCl /,,,,, CPCl /,,,, SCPl /,,,, NCPl /,,,,, NCPl /,,,,, NCPl /,,,,, NCPl /,,,,, NCPl /,,,,, SRPl,,,,, SRPl,,,,, SRPl,,,, Not: NPVOP, P ve P için bu de er C ta, mss, C ta mss olarak al nmal d r.

4 POMP SEÇ M Sirkülasyon pompas seçimi için gereken debi () ve gereken bas nç (m) de erlerinin bilinmesi gereklidir. Bu de erler binan n s tma projesinde verilir ve sirkülasyon pompas seçimi buna göre yap l r. E er s tma projesi yoksa pompa seçimi için afla daki hesaplama yöntemleri kullan labilir. Gerekli Debinin Bulunmas () Pompa, kazanda s nan suyu radyatörlere uygun bir debi ile tafl yabilmelidir. Debi afla daki formülle bulunur; : Gereken pompa debisi (m /saat) k : s tma kazan n n kapasitesi (kcal/saat) Tg : Suyun kazandan gidifl s cakl ( C) Td : Suyun kazana dönüfl s cakl ( C) = k (Tg Td) x. Gerekli Bas nc n Bulunmas (m) Pompa, s tma tesisat ndaki direnci yenerek suyu tesisattaki en uç noktaya kadar itebilecek bas nca sahip olmal d r. Burada pompan n yenmesi gereken bas nç borular n, ba lant elemanlar n n, vanalar n, radyatörlerin yaratt klar dirençlerin toplam d r. Pompan n giriflinde ve ç k fl nda ayn su yüksekli i olaca için, binan n yüksekli inin pompa seçimine etkisi yoktur. : Pompan n bas nc (mss) R : Boru çap nda metre bafl na düflen bas nç kayb (mss/metre) L : Tesisattaki boru parçalar n n toplam uzunluklar (metre) Z : Ba lant elemanlar, vanalar ve özel cihazlar n dirençleri (mss) (R x L) + (Z) E er binan n projesi yoksa yukar daki de erlerin tam olarak bilinmesi neredeyse imkans zd r. Bu durumda afla daki tablolar, gereken bas nc n yaklafl k olarak bulunabilmesi için kullan labilir. Kazan Kapasitesi kw a kadar kw aras kw ve üzeri Pompan n Olmas Gereken Bas nc, mss mss mss Tesisat Uzunlu u metreye kadar metrede metrede Pompan n Olmas Gereken Bas nc mss mss mss

5 D fil, ÜÇ ZL S RKÜLSYON POMPLR GENEL SEÇ M B (m) (m)... NPVO P NPVO P NPVO P.. (m /saat) FLNfiL, TEK ZL S RKÜLSYON POMPLR GENEL SEÇ M B SRPl SRPl (m /saat) SCPl / NCPl / NCPl / SRPl NCPl / NCPl / NCPl / FLNfiL, ÜÇ ZL S RKÜLSYON POMPLR GENEL SEÇ M B (m) K CPl / CPCl / CPl / CPl / CPCl / CPl /. D fil, ÜÇ ZL S RKÜLSYON POMPS SEÇ M =, m /saat, =mss için "Diflli Üç zl Sirkülasyon Pompalar Genel Seçim ba " nda, ekseni üzerinde, noktas ndan dikey bir do ru çizilir. ekseni üzerinde noktas ndan yatay bir do ru çizilir. ki do runun kesim noktas () iflaretlenir. () noktas NPVO P tip pompaya ait bölgededir. Bu pompa seçilir. Pompan n çal flaca h z kademesinin belirlenebilmesi için, "Diflli, Üç zl Sirkülasyon Pompalar Ba ms z Karakteristik E rileri"nden /P tipine ait e ri üzerinde () noktas iflaretlenir. Örnekteki de erler için () noktas () ve () h z e rilerinin ortas ndad r. Pompa seçimi uygundur. FLNfiL, TEK ZL S RKÜLSYON POMPS SEÇ M = m /saat, =mss için "Flanfll, Tek zl Sirkülasyon Pompalar Genel Seçim ba " nda, ekseni üzerinde noktas ndan dikey bir do ru çizilir. ekseni üzerinde noktas ndan yatay bir do ru çizilir. ki do runun kesim noktas () iflaretlenir. () noktas hangi pompaya ait karakteristik e riye yak nsa o pompa seçilir. Örnekte () noktas NCPl / tip pompaya ait e riye yak nd r. Bu pompa seçilir. FLNfiL, ÜÇ ZL S RKÜLSYON POMPS SEÇ M = m /saat, =mss için "Üç zl Sirkülasyon Pompalar Genel Seçim ba " nda, tek h zl sirkülasyon pompalar seçim örne inde aç kland gibi () noktas bulunur. () noktas CPl / tip pompaya ait bölgededir. Bu pompa seçilir. Pompan n çal flaca h z kademesinin belirlenebilmesi için, "Üç zl Sirkülasyon Pompalar Ba ms z Karakteristik E rileri"nden CPl / tipine ait e ri üzerinde () noktas iflaretlenir. Örnekteki de erler için () noktas () ve () h z e rilerinin ortas ndad r. Pompa seçimi uygundur. (m /saat)

6 D fil, ÜÇ ZL S RKÜLSYON POMPLR B MSZ KRKTER ST K E R LER (mss) NPVOP...,,,, (m /saat) (mss)..... NPVO/P...,,,, (m /saat) (mss).. NPVO/P... (m /saat) FLNfiL, ÜÇ ZL S RKÜLSYON POMPLR B MSZ KRKTER ST K E R LER... (mss) K..... CPl /... (m /saat) (mss) K..... CPCl /... (m /saat) (mss) K CPCl /. (m /saat) (mss) K..... (m /saat).. (mss) K (mss).. CPl /.. CPl /.. (m /saat) K CPl /.. (m /saat) KE rileri: Tesisat karakteristik e rileri, : Tesisat su h z, Noktas : x nun maksimum oldu u nokta

7 h BORU B LNTLR VE BOYUTLR ÜÇ ZL POMPLR: CPl D fil POMPLR h R / b ØD Øk Ød c L TEK ZL POMPLR ÜÇ ZL POMPLR: CPCl b b ØD Øk Ød ØD Øk Ød c h DN DN L L TEKN K ÖZELL KLER Kullan ld yer ve s v ; Temiz, kat parçac ktan ar nd r lm fl, S cak sulu s tma sistemleri Maksimum Su S cakl : C Maksimum Ortam S cakl : C Maksimum Çal flma Bas nc : Tek h zl pompalar: bar Üç h zl pompalar: bar ste e ba l olarak: bar Flanfl: DN DN (DN 'e uygun) Motor Yal t m : S n f "" Motor Korumas : P Tek h zl pompalar n besleme gerilimi / V z üç fazl. Bir kondansatör ilavesiyle V tek fazl ak mla çal flt r labilir. Üç h zl pompalar n besleme gerilimi V z üç fazl d r. D fil, ÜÇ ZL POMPLR TEK ZL POMPLR FLNfiL, ÜÇ ZL POMPLR POMP T P NPVOP NPVO/P PN CPl / PN PN CPl / PN PN CPl / PN PN CPl / PN PN CPCl / PN PN CPCl / PN rl k ~(kg) NPVO/P, SCPl / NCPl / NCPl / NCPl / NCPl / NCPl / SRPl SRPl SRPl ød øk, R / ød DN, R,,,,,,,,,,,,, S PR fi NOTSYONU R / x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x b,, c, h Tek zl Sirkülasyon Pompalar çin Üç zl Sirkülasyon Pompalar çin NCPl / T CPl / CPCl / Üç Fazl (T) Tek Fazl (M) Fan Tip No Ba lant nma Çap Pompa Tipi, Maks. Basma Yüksekli i (m) Ortalama Fan Çap L z Kademesi z d/d () ~V z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, () ~V z,,,,,,,,,,,,,,,,,, Motor Gücü Nominal (W) Kondansatör kapasite (µf) Sirkülasyon pompalar n n kondansatör voltaj V olmal d r.,,, Sipariflinizin de erlendirilmesi ve firmam zca ihtiyac n z n do ru karfl lanabilmesi için istedi iniz model notasyonu ile birlikte ayr ca belirtmeniz gereken özellikler; Debi (m /saat) Bas nç (mss) fiebeke Gerilimi (Tek Fazl Üç Fazl ) Çal flma Suyu S cakl

8 larko Sirkülasyon Pompalar Bu Tesiste Üretiliyor LRKO CRRER GEBZE KOMPLEKS CGK CGK, Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde.m lik arazi üzerinde. m lik kapal alana sahiptir. Kompleksin inflaat na Temmuz da baflland ve Kas m de bitirildi. Üretim teknolojisini yenileyen ve organizasyonunu modernlefltiren larko Carrier n, SO belgeli na Üretim Tesisi nde Carrier markas ile klima santral, fan coil, kombi, kat kaloriferi, brülör, ayr ca so utma grubu, so utma kulesi, hava apareyi, dalg ç ve sirkülasyon pompas, hidrofor, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi nde. m aç k,. m kapal alana sahip olan Radyatör Üretim Tesisi nde ise panel radyatör üretiliyor. larko Carrier üretim tesislerinde kifli, yönetim, sat fl ve pazarlama departmanlar nda kifli, RGE de kifli olmak üzere toplam kifli çal fl yor.xxxxxxxxxx T S E BS REGSTERED UKS ENVRONMENTL MNGEMENT BS REGSTERED UKS ULTY MNGEMENT KL TE S ST EM BELGES K TSESO SERT F K NO. KG / Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. LRKO CRRER SNY VE T CRET.fi. STNBUL NKR ZM R DN NTLY M. D.. : GOSBGebze Organize Sanayi Bölgesi fi.bilgisu Cad. GebzeKOCEL Tel: () Fax: () : Sedat Simavi Sok. No., ÇankayaNKR Tel: ( ) Fax: ( ) : fiehit Fethibey Cad. No. Kat, Pasaport ZM R Tel: ( ) Fax: ( ) : Ziyapafla Bulv. No: /, DN Tel: ( ) Fax: ( ) : M. Kasapo lu Cad. Küçükkaya Sitesi Blok /, NTLY Tel: ( ) Fax: ( ) : web: eposta: B.. UST

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

DEVR-i DA M MAK NeLeRi

DEVR-i DA M MAK NeLeRi Nas l Çal flmaz? DEVR-i DA M MAK NeLeRi Newton yasalar bir cismin, relativistik olmayan h zlardaki davran fl n betimler. Birinci yasa; üzerindeki net kuvvet s f r olan bir cismin sabit h zla hareket etti

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

Prof Dr. Emin ÖZBAfi *

Prof Dr. Emin ÖZBAfi * Nükleer Santraller ve Çevre liflkileri Prof Dr. Emin ÖZBAfi * Girifl Refah ve kalk nman n itici gücü olan enerji her ülke için çok önemli oldu- u gibi ikincil enerji olarak elektrik de sanayinin, hizmet

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji Türkiye de nanoteknoloji A USTOS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR : Bilkent Üniversitesi - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Salim Ç rac - Prof. Dr. Ekmel Özbay - Doç. Dr. O uz Gülseren

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı